Page 1

AfgrødeNyt nr. 21 12. september 2012 Indhold • • • • •

Aktuelt i marken Meget af den tidligt såede vinterraps har nu 4-5 blade. Skal rapsen vækstreguleres er det ved at være tidspunktet. Ligesom det er tid til at bekæmpe det spildkorn, der trykker rapsen. Specielt i kanten af rapsmarkerne kan vi i øjeblikket finde blade med en ’gennemsigtig’ plet i hvilken en lille larve kan ses. Det er minérfluens larve. Den bekæmper vi ikke. Fejlagtigt blev Mavrik i sidste nummer af AfgrødeNyt nævnt som en mulighed for at bekæmpe ferskenbladlus i vinterraps. Mavrik er IKKE godkendt til formålet. For alternativer se næste side eller under ’Aktuelle løsninger’. Firmaet Makhteshim-Agan har pr. 14. august afmeldt ukrudtsmidlet Fox 480 SC, som bl.a. bekæmper ukrudt i vinterraps. Afmeldelsen har baggrund i fund af et nedbrydningsprodukt af aktivstoffet bifenox i varslingssystemet udvaskning af pesticider. Det betyder, at midlet ikke må sælges efter 1. november 2012, og det må ikke anvendes eller opbevares efter den 15. juni 2013. Fox kan lovligt bruges op ved anvendelse i vinterraps og frøgræs i efteråret 2012 eller i korn i foråret 2013. 30. september er sidste frist for at udbringe gylle til fodergræs og på vinterraps. På frøgræs må der udbringes gylle til og med 14. oktober. Til fodergræs skal gyllen nedfældes eller syrebehandles, mens den ikke skal det til vinterraps og til frøgræs, hvor der det kommende år er en kontrakt om levering af frø. Det vil sige, at hvis der tages slæt på en frøgræsmark, skal gyllen ikke nedfældes, hvor der det kommende år

-1 -

Aktuelt i marken Bladlus i vinterraps Bekæmpelse af kvik og rodukrudt i stub Vigtige datoer Aktuelle løsninger

er en frøkontrakt. Er der ingen frøkontrakt skal gyllen nedfældes eller syrebehandles. Hvis du stadig har gamle brakmarker liggende, altså dem, der nu hedder udyrkede, skal der nu tages stilling til deres status. Hvis en gammel brakmark fortsat i 2013 ligger som udyrket, vil den fra 2014 få status som permanent græs. Det betyder, at den kun må genopdyrkes, hvis Danmarks areal med permanent græs ikke falder til under det såkaldte referenceareal. Hvis du ønsker at undgå dette, skal marken tilsås med en anden afgrøde end græs i 2013 – afgrøden må dog gerne være korn med græsudlæg. HUSK at græsarealer skal slås senest 15. september. Slåningen kan erstattes af afgræsning, hvis mindst 50 % af arealet har en græshøjde på under 40 cm. For udyrkede arealer gælder det, at arealerne skal slås mindst en gang hvert andet år senest 15. september.

Rapsblad med minérfluens larve


Skal du have et besøg i din vinterraps? Der er masser at kigge på i rapsen lige nu: • Skal spildkornet bekæmpes ? • Skal der bekæmpes jordlopper eller ferskenbladlus ? • Skal den vækstreguleres ? • Skal phoma bekæmpes ? • Skal den gødes ? Hvis du vil have besøg til din vinterraps i denne eller næste uge, tilbyder vi at give dig kørselsgebyret i rabat. Du betaler altså kun for forbrugt tid. Ring og aftal et besøg med din planteavlskonsulent.

Bladlus i vinterraps

Uvinget ferskenbladlus

Det er kun ferskenbladlus, der kan overføre virussygdommen turnip yellows virus. Flere beretter om fund af korn- og havrebladlus på spildplanter af vinterbyg i vinterraps. Disse bladlus kan ikke overføre viruset turnip yellows virus. Ferskenbladlus angriber ikke korn. De vingede og de uvingede ferskenbladlus har ikke, som det ses på de to foto, samme farve.

Vinget ferskenbladlus

I sidste nummer af AfgrødeNyt skrev vi fejlagtigt, at Mavrik kunne anvendes til bekæmpelse af ferskenbladlus i vinterraps. Det er en fejl. Kun pyrethroiderne Karate 2,5 WG, Nexide CS og Cyperb 100 er godkendt til bekæmpelse af rapsjordlopper og må også anvendes mod ferskenbladlus, såfremt der samtidig optræder angreb af rapsjordlopper.

Vi anbefaler, at der i ”risikomarker” opsættes gule fangbakker, hvor forekomsten af ferskenbladlus følges. Risikomarker er tidligt såede marker i de mest milde områder af landet. Har man let ved at finde ferskenbladlus i fangbakkerne, anbefales en bekæmpelse i marken.

-2 -


Aktuelle løsninger uge 37 - 2012 Indhold: • Ukrudtsbekæmpelse • Svampebekæmpelse • Skadedyr • Vækstregulering

Riv ud og tag med.

8.58'76%(.03(/6( 9LQWHUUDSVXNUXGWVEHN PSHOVHQnUDIJU¡GHQKDUWLOEODGH ONJVWNSUKD

  

0LGGHO

$JLO(& 6SUHGHNO EHPLGGHO )RFXV8OWUD 'DVK $JLO(&

 )RFXV8OWUD 'DVK $JLO(& )RFXV8OWUD 'DVK $JLO(&

%HN PSHU

9nUE\J

9LQWHUV G

$JHUU YHKDOHDOP5DSJU VKHMUH YLQGDNV

(QJUDSJU VKXQGHJU VUDMJU V

 )RFXV8OWUD 'DVK 9HGGRVHULQJHUXQGHUOKDWLOV WWHVVSUHGHNO EHPLGGHO

3ULV NUSUKD   

%HP UNQLQJHU 6SLOGNRUQ9nUE\JEHN PSHVNXQKYLVDIJU¡GHQHU WU QJW

6SLOGNRUQ9LQWHUE\JOKDHUPHUHI¡OVRPHQG KYHGHVRPLJHQHUPHUHI¡OVRPHQGUXJ

 

*U VXNUXGWOHWEHN PSHOLJHDUWHU

 

*U VXNUXGW/DYHVWHGRVLVOKDSnVPnSODQWHU

 

*U VXNUXGW/DYHVWHGRVLVOKDSnVPnSODQWHU %HGVWHO¡VQLQJPRGUDMJU V

6SLOGNRUQ9LQWHUE\JOKDHUPHUHI¡OVRPHQG KYHGHVRPLJHQHUPHUHI¡OVRPHQGUXJ

8NUXGWVEHN PSHOVHLVWXE 3nDUHDOHUKYRUGHUVNDOVnHVYLQWHUV GLHIWHUnUHW)¡UVWHIWHURNWREHUKYLVGHUVNDO VnVYnUV G

3ULV %HP UNQLQJHU NUSUKD 9HGSO¡MHIULV\VWHPHUKYLVJO\SKRVDWNXQVNDOKDYHHIIHNWSnIU¡XNUXGWHUHIIHNWHQRSWLPDOHIWHUG¡JQ *O\SKRVDW J

 6SLOGNRUQHQnULJUDSJU VVPnW 6WXEEHDUEHMGQLQJKDUQRJHQHIIHNW*O\SKRVDW WRNLPEODGHWXNUXGW DQYHQGHVHIWHUQ\IUHPVSLULQJDIXNUXGWVRPKDU EODGHHOOHUPLQGUH ONJVWNSUKD

0LGGHO

%HN PSHU

 *O\SKRVDW J

6SLOGNRUQHQnULJUDSJU VDJHUU YHKDOH EO¡GKHMUHHQJUDSJU VUDMJU V *O\SKRVDW J

 Y VHOKDOHHQJUDSJU VUDMJU V U¡GVYLQJHORJDQGUHVYLQJOHU(IWHUK¡VW

+YLVJO\SKRVDWVNDOKDYHRSWLPDOHIIHNWSnURGXNUXGWHUHIIHNWHQRSWLPDOHIWHUG¡JQI¡UVWSnHIWHUnUHWRJG¡JQVLGVWSnHIWHUnUHW *O\SKRVDW J

NYLNJUnEXQNHI¡OIRG *O\SKRVDW J

DJHUWLGVOHU$OP5DMJU VXGODJWLUHQEHVWDQG

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 ')) 6SUHGHNO EHPLGGHO

%HN PSHU (QnULJUDSJU VWRNLPEODGHWXNUXGW

 6WRPS

 ([SUHVV67 6SUHGHNO EHPLGGHO

7RNLPEODGHWXNUXGW

-3 -

3ULV NUSUKD 

.YLNVNDOKDYHXGYLNOHWEODGHRJWLGVOHUVNDOY UHL Y NVW

%HP UNQLQJHU (IWHUnUI¡UIUHPVSLULQJ+DOPPnLNNHRSIRGUHV2II ODEHOJRGNHQGHOVH8GVSU¡MWHVSnIXJWLJMRUGI¡U DIJU¡GHQVIUHPVSLULQJ'HWHUDIJ¡UHQGHIRU VNnQVRPKHGHQRYHUIRUNXOWXUJU VVHWDWUDMJU VIU¡HW HUG NNHWDIPLQFPMRUG(IWHUnUIUDVnQLQJWLOVWDGLXP+DOPPnLNNH RSIRGUHV2IIODEHOJRGNHQGHOVHRPIDWWHU6WRPSRJ $FWLYXV:*6W¡UVWGRVLVYHGPHJHWJU VXNUXGWSn OHUMRUG8GO JVnVLFPG\EGH6SU¡MWQLQJIUDVWUDNV HIWHUVnQLQLQJRJWLOUDMJU VKDUWREODGH%HGVWHIIHNW RSQnVYHGIXJWLJMRUGRJXNUXGWLIUHPVSLULQJVIDVHQ

 

6HQHVWGHQVHSWHPEHU


)U¡JU V

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 ([SUHVV67 6SUHGHNO EHPLGGHO ')) *U VXNUXGW )RFXV8OWUD 'DVK )RFXV8OWUD 'DVK )XVLODGH0D[

 $JLO(& $JLO(& +XVVDU2' 2OLH

%HN PSHU NDPLOOHUVNU SSHUKDUHPDGIXJOHJU V VSLOGUDSVWYHWDQGRJK\UGHWDVNH

0LGGHO

/LJHHIWHUVnQLQJI¡UIUHPVSLULQJ %R[HU 6WRPS3HQWDJRQ ')) 1nUN¡UHVSRUHQHHUV\QOLJH ')) 2ELWULO&0%ULRWULO(& pQDII¡OJHQGHPLGOHU %R[HU

2IIODEHOJRGNHQGW+YLVGHUHUPDQJHVWHGPRGHU

6SLOGNRUQRJFDHIIHNWSnUDMJU V JROGKHMUHRJIO\YHKDYUH+YLVEODGH

 

U¡GRJVWLYEODGHWVYLQJHO

6SLOGNRUQDJHUU YHKDOH

 

6SLOGNRUQIO\YHKDYUHLWDOLHQVNRJ KDQHVSRUH6DPWHIIHNWSnNYLN UDMJU VKHMUHQ ERJYLQGDNVKYLVPD[ EODGH 6SLOGNRUQPD[EODGH2IIODEHOJRGNHQGWWLOHQJUDSJU VU¡GVYLQJHO VWLYEODGHWVYLQJHOVWUDQGVYLQJHORJDOPUDMJU V

6SLOGNRUQNYLNDJHUU YHKDOHRJ YLQGDNVPD[EODGH2IIODEHOJRGNHQGWU¡GVYLQJHO

5DSJU VHQnULJKYLGNO¡YHU

 

2IIODEHOJRGNHQGWU¡GVYLQJHO(QJUDSJU V 6WLYEODGHWVYLQJHO

3ULV NUSUKD

%HN PSHU

 

6SU¡MWQLQJPHGMRUGPLGGHOHUOLJHHIWHUVnQLQJHUHQ JRGVWUDWHJLSnDUHDOHUKYRUGHWHUIDULQJVYLVNDQEOLYH YDQVNHOLJWDWI UGHVVHQHUHRPHIWHUnUHW

$OP7RNLPEODGHWXNUXGW

 

VWIUHPVSLULQJ

UDMJU VUDSJU VRJPDQJHYLQGDNVVWRSWLOOSUKDKYLVEHVWDQGHQDIUDMJU V UDSJU VRJYLQGDNVHUXGEUHGW

  

VWIUHPVSLULQJ

 /H[XV:*

 %R[HU 6WRPS3HQWDJRQ ')) $WODQWLV2'

VWQnUNRUQHWKDUWLOEODGH

 

VWIUHPVSLULQJ

  

VWIUHPVSLULQJ

%HN PSHU

3ULV NUSUKD $OP7RNLPEODGHWXNUXGW  ')) 2ELWULO&0%ULRWULO(& pQDII¡OJHQGHPXOLJKHGHUYHGXGO JDIU¡GVYLQJHOVWLYEODGHWVYLQJHORJKXQGHJU V YDOPXH  6WRPS3HQWDJRQ pQDII¡OJHQGHPXOLJKHGHUYHGXGO JDIHQJUDSJU V $OP7RNLPEODGHWXNUXGW %ULRWULO(& $OOHSURGXNWHUNDQEODQGHVPHG0DQJDQ-4 -

VWQnUNRUQHWKDUEODG

 

8NUXGWVEHN PSHOVHLYLQWHUV GPHGXGO J 0LGGHO

%HP UNQLQJHU

(QnULJUDSJU VIXJOHJU VVWHGPRGHU WYHWDQGYLQGDNV UHQSULV

9LDQEHIDOHUHQWRGHOWVWUDWHJLYHGEHVWDQGDIDJHUU YHKDOHHOOHUY VHOKDOH  %R[HU 7RNLPEODGHWXNUXGWUDMJU VUDSJU V YLQGDNVRJPDQJHDJHUU YHKDOH '))

ONJVWNSUKD

DOPLWDOUDMJU VU¡GVYLQJHOVWUDQGVYLQJHO RIIODEHO VWLYEODGHWVYLQJHO RIIODEHO HQJUDSJU VRJ KXQGHJU V6HQHVWGHQVHSWHPEHUYDOPXHRJInYLQGDNV %R[HU 6WRPS3HQWDJRQ %R[HU UDMJU VUDSJU VYLQGDNVRJIn /H[XV:* (WDOWHUQDWLYWLO'))2[LWULO&0%ULRWULO(&RJ%R[HUO¡VQLQJHUQHNDQY UH %R[HU $OP7RNLPEODGHWXNUXGWUDMJU V UDSJU VRJPDQJHYLQGDNV )OLJKW;WUD

  

%HP UNQLQJHU

6WHGPRGHU

8NUXGWVEHN PSHOVHLYLQWHUV GXGHQXGO J ONJVWNSUKD

3ULV NUSUKD 

VWQnUNRUQHWKDUEODGFDXJHHIWHUV\QOLJH VSU¡MWHVSRU6RPDOWHUQDWLYWLO/H[XVNDQGHUDQYHQGHV OKD7RSLFLVW

VWQnUNRUQHWKDUEODG

%HP UNQLQJHU VWIUHPVSLULQJ

0D[O6WRPSHOOHUVWU\NNHUGHQXGO JJHW6W IUHPVSLULQJ VWQnUNRUQHWKDUEODGH


69$03(%(.03(/6( 9LQWHUUDSV

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 -XYHQWXV VW

%HN PSHU

3ULV NUSUKD 

5RGKDOVUnGY NVWUHJXOHULQJ

 )ROLFXU(& VW 5RGKDOVUnG 2ULXV(: VW 3URVDUR(&VW &DQWXVVW 0D[EHKDQGOLQJHUSUY NVWV VRQ 'RVLVK YHVPHGYHGXGEUHGWHDQJUHEDIURGKDOVUnG

  

%HP UNQLQJHU (YWEHKDQGOLQJPHG-XYHQWXVXGI¡UHVL O¡YEODGVVWDGLHW (YWEHKDQGOLQJXGI¡UHVLO¡YEODGVVWDGLHWYLUNHU RJVnY NVWUHJXOHUHQGH (YWEHKDQGOLQJXGI¡UHVLO¡YEODGVVWDGLHW

9.675(*8/(5,1* 9LQWHUUDSV

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 -XYHQWXVVW

%HN PSHU

3ULV NUSUKD 

9 NVWUHJXOHULQJ

%HP UNQLQJHU (YWEHKDQGOLQJPHG-XYHQWXVXGI¡UHVL O¡YEODGVVWDGLHW

6.$'('<5 9LQWHUUDSV

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 &\SHUE 1H[LGH&6 .DUDWH:*

9LQWHUDIJU¡GHU ONJVWNSUKD

  

0LGGHO

)HUUDPRO 6PDUW%D\W 6OX[[ )HUUR[

%HN PSHU 5DSVMRUGORSSH

%HN PSHU 6QHJOH

3ULV NUSUKD  

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD  

%HP UNQLQJHU

$OOHSULVHUHUIUDODQGEUXJVLQIR

-5 -

5HWWHWPRGEODGJQDY%HN PSHOVHVW UVNHOHU ERUWJQDYHWEODGDUHDOIUHPWLODWFDO¡YEODGHHU XGYLNOHW1H[LGH.DUDWHNDQEODQGHVPHG)R[

'HQ´WLOVWU NNHOLJH´GRVLVDIK QJHUDI DQJUHEVVW\UNHQ'HUNDQYHGNUDIWLJHUHDQJUHEY UH EHKRYIRUDWJHQWDJHEHKDQGOLQJHQ+ROG¡MHPHG KYRUKXUWLJWJUDQXODWHUQHEOLYHU GWRS


KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DIN PLANTEAVLSKONSULENT

Leif Hagelskjær Rådgivningschef Tlf. nr. 63 621 602 Mobil nr. 29 615 002 Email leh@centrovice.dk

Aksel Julius Nielsen Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 622 511 Mobil nr. 23 213 192 Email ajn@centrovice.dk

Anders B. Christiansen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 622 585 Mobil nr. 23 213 195 Email abc@centrovice.dk

Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Tlf. nr. 63 621 609 Mobil nr. 30 588 819 Email dbp@centrovice.dk

Hanne Pontoppidan Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 621 682 Mobil nr. 23 213 369 Email hap@centrovice.dk

Hans Erik Larsen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 621 604 Mobil nr. 29 615 008 Email hel@centrovice.dk

Hans Kristian Abildskov Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 622 512 Mobil nr. 23 213 193 Emal hka@centrovice.dk

Helle Elander Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 121 Mobil nr. 40 285 805 Email hbe@centrovice.dk

Henrik Skovgaard Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 123 Mobil nr. 40 332 774 Email hsl@centrovice.dk

Karen Linddal Pedersen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 607 Mobil nr. 30 561 094 Email klp@centrovice.dk

Kirsten Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 605 Mobil nr. 29 615 005 Email kil@centrovice.dk

Mads Munkegaard Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 122 Mobil nr. 40 206 332 Email mm@centrovice.dk

Michael Lønbæk Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 120 Mobil nr. 40 402 398 Email mwl@centrovice.dk

Mirella Helms Planteavlsassistent Tlf nr. 63 621 608 Mobil nr. 24 817 518 Email mih@centrovice.dk

Ove Englund Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 124 Mobil Nr. 20 228 097 Email ove@centrovice.dk

Poul Erik Jørgensen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 125 Mobil nr. 24 232 541 Email pej@centrovice.dk

Thomas Wohlleben Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 127 Mobil nr. 40 402 428 Email thw@centrovice.dk

Torben Justesen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 128 Mobil nr. 20 291 097 Email tbj@centrovice.dk

Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf. 70 159 900 · Fax 63 407 199

-6 -

kontakt@centrovice.dk

www.centrovice.dk


Bekæmpelse af kvik og rodukrudt i stub Det har været en tør eftersommer, men mange steder har tidsler, grå bynke, svinemælk og følfod alligevel udviklet tilstrækkeligt store skud til, at de kan sende glyphosat ned i de underjordiske dele. Det giver mulighed for at opnå en høj effekt af en sprøjtning med glyphosat i løbet af september og første del af oktober. Man bør være opmærksom på, om ukrudtet er i aktiv vækst på sprøjtetidspunktet. Her i midten af september har kvik normalt udviklet 3-4 blade, hvilket gør at planten sender saftstrømmen og dermed glyphosat ned i udløberne.

Agerpadderok Agerpadderok er også i genvækst i stubben, men desværre har glyphosat slet ingen virkning overfor agerpadderok. I efteråret vil den eneste mulighed derfor være at forhindre yderligere tilvækst i rodsystemet ved at foretage en stubbearbejdning øverlig med fuld gennemskæring, dvs. kun muligt på arealer, hvor der skal være en vinterafgrøde. Noter på et kort, hvor pletterne er, så du kan sprøjte med MCPA mod padderok næste gang, der kommer korn i marken.

Nye regler for behandling i stub De nye regler omkring jordbearbejdning og anvendelse af glyphosat, som trådte i kraft efter høst 2011, betyder, at rodukrudt først må bekæmpes fra 1. oktober på arealer, hvor der skal etableres vårafgrøder. Først i oktober er der stadig mulighed for at opnå rigtig god effekt. Ved bekæmpelse af kvik gør det ikke noget, at der sprøjtes efter den første nattefrost. Noget tyder på, at lidt nattefrost faktisk sætter yderligere skub i transporten ned i udløberne, og dermed medvirker til god langtidseffekt.

Plet- og randbehandling Rodukrudtet vokser ofte i afgrænsede pletter eller som især grå bynke, langs skel og vejkanter. I stubben vil der ofte være gode muligheder for at udføre plet- eller randbehandling.

I marker med efterafgrøder må behandling foretages fra 20. oktober. Grå bynke og følfod Grå bynke og følfod er meget følsomme overfor glyphosat. Den normale dosering mod kvik, af et middel med 360 g glyphosat pr. l, er på omkring 3 l pr. ha. Denne dosering vil være tilstrækkelig til at opnå fuld effekt på grå bynke og følfod. Stubharvning med fuld gennemskæring har god effekt mod grå bynke, men ikke mod følfod. Tidsler Der er også opnået høj effekt af glyphosat mod tidsler, men her er anbefalingen at øge doseringen med 30-40 procent i forhold til en “kvikdosering”. Det vil sige ca. 4 l pr. ha af en 360 g’s formulering. Stubbearbejdning vil alene stoppe yderligere tilvækst af tidsler.

Sprøjteteknik Brug en lav vandmængde (maks. 150 l pr. ha), så der opnås optimal effekt. Du bør bruge lavdriftdyser, kompakte injektionsdyser (minidrift) eller eventuelt injektordyser for at undgå afdrift af glyphosat-midler til markens kanter. Herved bevares flerårige græsser og urter, som vil hindre opformering af for eksempel burresnerre, væselhale og gold hejre. Morgensprøjtning på dage med udsigt til sol vil være perfekte sprøjteforhold, hvis der ikke er kraftig dug på planterne. Afstand mellem sprøjtning og jordbearbejdning For at opnå størst mulig effekt på kvik og rodukrudt, skal du først pløje eller lave anden form for jordbearbejdning et vist antal dage efter sprøjtningen: • Tidligt på efteråret: 7-10 dage efter sprøjtning med glyphosat • Sent på efteråret: 10-14 dage efter sprøjtning med glyphosat Det korteste interval gælder under gode temperaturforhold og høj lysindstråling.

-7 -


Vigtige datoer • 1. juli – 15. september: Udyrkede arealer skal slås mindst hvert andet år i perioden • 1. juli – 15. september: Arealer med permanent græs og græs i omdrift skal slås mindst 1 gang hvert år i perioden. Slåning kan erstattes af afgræsning. • 20. september: efter denne dato må mellemafgrøder nedmuldes • 30. september: sidste frist for at efterså huller i plantedækket på udyrkede arealer • 30. september: sidste frist for at udbringe flydende husdyrgødning og flydende affaldsprodukter til overvintrende fodergræs og vinterraps • 1. oktober: arealer, hvor der skal sås vårsæd må nedvisnes • 14. oktober: sidste frist for at udbringe flydende husdyrgødning og flydende affaldsprodukter til frøgræs • 20. oktober: arealer med pligtige efterafgrøder må nedvisnes eller nedpløjes • 31. oktober: sidste frist for at rette kompensationskortet. Kun randzoner, der er indtegnet på kompensationskortet, er berettiget til kompensation • 31. oktober: sidste frist for ansøgning om reduceret randzone bredde, hvis randzonerne udgør mere end 5 % af det matrikulære areal – altså bedriftens areal incl. skove, veje, bygninger, have mm • 1. november: arealer med JB 5 og derover må jordbearbejdes

Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer d. 26. september 2012.

Med venlig hilsen Planteavlskontoret

Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg Tlf nr. 70 15 99 00 Fax nr 63 407 199 kontakt@centrovice.dk www.centrovice.dk

-8 -

Afgrødenyt - nr 21 - 2012  

planteavl, centrovice, landbrug

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you