Page 1

AfgrødeNyt nr. 1 8. februar 2012 Indhold • • • • •

Aktuelt i marken Så er det blevet tid til årets første nummer af AfgrødeNyt. Prisen på den elektroniske udgave er fortsat 1000 kr, mens papirudgaven er steget til 1300 kr. Hvis du ønsker at skifte din abonnements type, så ring til Lone Stentebjerg på telefon 63 407 145. Det er blevet vinter med sne og frost. Smukt ser der ud, men det giver ikke gode muligheder for at få kørt noget gylle ud de steder, hvor beholderne er ved at være godt fulde. Se mere i næste afsnit i dette nummer af AfgrødeNyt. Dispensation til brug af Kerb 400 SC i vinterraps udløb d. 31. januar 2012. Det er derfor nu kun muligt at sprøjte med Kerb, hvis man stadig har et lager af den gamle Kerb 500 SC. For Kerb 500 SC er sprøjtefristen 4 måneder før høst og max. doseringen er 1 l pr. ha. Kerb kan godt udsprøjtes på frossen jord, som dog ikke bør være snedækket af hensyn til risikoen for overfladeafstrømning.

-1 -

• • • • • •

Aktuelt i marken Udbringning af flydende husdyrgødning Gødskning af vinterafgrøder Tør vi bruge Galera i 2012? Kan Mustang Forte erstatte Starane XL? Proline/Rubric kontra Bell/Comet Status for randzoneloven Fællesskema 2012 Nye tilskudsordninger Kommende arrangementer Vigtige datoer

Der er god grund til at få ryddet op i lagrene af sprøjtemidler i år. Der er nemlig sendt en bekendtgørelse i høring, hvor der for alle sprøjtemidler, der ikke længere er godkendt eller er afmeldt, vil komme et besiddelsesforbud fra 1. august 2012. Fremadrettet vil afmeldte midler og midler der mangler en fornyet godkendelse højst være til salg i 6 måneder, og de skal anvendes inden 12 måneder. Og så er den længe ventede pesticidafgift sendt i høring. Så snart vi har regnet på konsekvenserne, vil vi lægge en artikel på hjemmesiden.


Udbringning af flydende husdyrgødning Fra den 1. februar må der igen, efter kalenderen, udbringes flydende husdyrgødning. Men pas på! Udkørsel på nuværende tidspunkt bør kun være en nødløsning, hvor der er problemer med tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Der må ved udbringningen eller ved et senere tøbrud/regnskyl IKKE kunne ske afstrømning til søer, vandløb og dræn – der er krydsoverensstemmelse på området. Det er derfor risikabelt at udbringe gylle på bundfrossen eller snedækket jord. Efter gylleudbringning på bundfrossen jord er der i nogle tilfælde konstateret afgrødesvidninger, og der har i forsøg været vist, at en større del end normalt af ammoniumkvælstoffet fordamper, hvis ikke gyllen kan infiltreres i jorden. Ved kørsel i perioder med let nattefrost, hvor jorden tør op i løbet af dagen, har der derimod kun været en begrænset ammoniakfordampning.

Nedfældning På marker med fodergræs (første slæt hos økologer undtaget) eller på sort jord skal udbringning ske ved nedfældning. Bemærk, at sort jord inkluderer arealer med efterafgrøder og gamle græsarealer forud for vårsæd. Det er allerede blevet meddelt, at der IKKE gives dispensation fra reglen i år. Som alternativ til nedfældning på fodergræs er det tilladt at anvende slangeudlægning af gylle forsuret med SyreN eller fra InFarms forsuringsanlæg.

Gødskning af vinterafgrøder I år kom vinteren i februar med sne og frost. Hvor længe vinteren holder stand, ved vi dog ikke endnu. Tildeling af gødning skal vente til vækstsæsonen begynder, og gødning skal ikke tildeles marker, hvor der endnu ligger sne, eller hvor markerne er frosne langt nede i jorden. Gødskning under disse omstændigheder kan give en skade på afgrøden og medføre, at der er risiko for tab af næringsstoffer fra markerne. Når jorden er optøet og plantevæksten begyndt, kan gødningen derimod godt tildeles på let frost om formiddagen. Alle forsøg viser, at udbyttet ikke er ret

meget påvirket af tidspunktet for første tildeling, men det anbefales at udbringe gødningen, så snart der er gang i væksten for at få afgrøden hurtigt i gang. Hvis der anvendes gylle på arealet, kan gylle enten erstatte første tildeling i marts eller anden tildeling i april, mens den supplerende handelsgødning tildeles ”omvendt”. Se tabel på næste side.

-2 -


Oversigt over anbefalede udbringningstidspunkter for kvælstof til vintersæd. Tallet i parentes angiver, hvor meget kvælstof, der anbefales udbragt første gang.

Afgrøde

Delt gødskning Første tilførsel

Vinterhvede

Gødskning på én gang

Anden tilførsel

1)

Sidst i april

Midt i april

Vinterbyg

Midt i april

Først i april

Vinterrug

Sidst i april

Sidst i april

Vintertriticale

Sidst i april

Midt i april

Midt i april

Først i marts

Vinterraps

Begyndende vækst (40-80 kg/ha)

Begyndende vækst (80 kg/ha)

Efter korn, hvor marken ikke tidligere er tilført husdyrgødning øges mængden 20-30 kg pr. ha ved første tildeling. Første tildeling må først ske, når al sne er væk, og markerne ikke er bundfrosne. 1)

Før udbringning bør understående indgå i overvejelserne: • Jorden bør være tjenlig, så strukturskader begrænses. • Udbyttet er uafhængigt af, om første gødningstilførsel sker først eller sidst i marts, blot den kommer ud inden 1. april. • Der er størst behov for tidlig tilførsel i svage marker, der skal buske sig i foråret. • I kraftige marker stiger tilbøjeligheden til lejesæd jo tidligere og jo mere kvælstof, der udbringes. Derfor bør man trække tidspunktet for første tildeling af kvælstof i kraftige vintersædsmarker og ikke tildele for meget kvælstof.

• På JB 1 og 3 bør der ikke bringes mere end 40 kg kvælstof ud i marts af hensyn til risikoen for udvaskning. • Der er ikke nogen afgørende forskel mellem forskellige gødningstyper. For urea og flydende kvæstofgødninger er det vigtigt, at anden tildeling sker senest midt i april for at begrænse ammoniakfordampningen. Brødhvede Dyrkes der brødhvede og satses på at nå en høj proteinprocent, skal kvælstofmængden ved første tildeling reduceres til ca. 50 kg kvælstof pr. ha

Tør vi bruge Galera i 2012? Der blev i det forgangne år set store påvirkninger af rapsens blomstring og modning i nogle marker, eller dele af marker, som var behandlet med Galera. Firmaet bag produktet understreger, at disse skader skyldes, at man har sprøjtet på stressede planter, og at man i et ”normal-år” slet ikke vil se skader af denne karakter. Firmaet har derfor ændret etiketten til at omfatte forbehold, hvorved de fraskriver sig ansvar, hvis produktet anvendes før, under eller efter vejr, som kan stresse planterne. Betydningen af forsinket blomstring, og dermed tilsvarende forsinket modning, kan ikke underdrives. Vi ved fra gamle forsøg, at det kan koste 10 % af udbyttet at høste raps én uge for tidligt. Der er dermed god logik i, at 2-3 ugers forsinket modning har kostet udbytte. Videncentret for Landbrug modtog tidligt i foråret 2011 15 henvendelse på forsinket blomstring, hvor mistanken rettede sig mod anvendelsen af Galera. De seks af markerne blev parcelleret til forsøg og høstet med forsøgsmejetærsker. Der var i gennemsnit 475 kg frø i tab pr. ha.

befaler vi som udgangspunkt at anvende Matrigon i stedet for Galera, med mindre man har meget beskidte marker med burresnerre, hvor den rene Matrigon ikke har effekt. Vælger man at bruge Galera, skal det gøres tidligt (fra 8-9°C). Jo tidligere det anvendes, jo længere tid har rapsen til at komme sig, og jo mindre afgrødepåvirkning må forventes. Hvis man anvender Galera i år, skal det ses som en kalkuleret risiko. Vi ved, at det under visse omstændigheder kan koste udbytte. Vi ved også, at det har rigtig god effekt på kamiller og burresnerre, så er marken tilstrækkelig beskidt fra efteråret, så er det i nogle tilfælde risikoen værd. Har man lager af Galera og skal udføre almindelig bekæmpelse af kamille gælder lidt det samme. Man skal kende risikoen og absolut køre tidligt med Galera, hvis man ønsker at bruge lageret op. Vi anbefaler derfor, at man anvender Matrigon, hvor det er muligt, og kun anvender Galera på de mest beskidte lokaliteter.

Der er ikke tvivl om at eksterne faktorer, som vejret, skadedyr mm. kan påvirke afgrødens følsomhed overfor Galera. Da det ikke er til at forudsige, hvorledes vejrliget vil stresse planterne i marts/april, an-

-3 -


Kan Mustang Forte erstatte Starane XL ? Hvis du bliver tilbudt Mustang Forte i stedet for Starane XL, så er der et par ting du skal være opmærksom på. Vi kender ikke Mustang Forte, så godt som vi kender Starane-produkterne, men informationerne vi får, angiver, at Mustang Forte er bredere virkende end Starane XL.

• Staldgødning eller dybstrøelse, der indeholder halm fra en behandlet afgrøde, skal indarbejdes i jorden min. 7 måneder før etableringen af en følsom afgrøde. • Fra en Mustang Forte behandling til etablering af kartofler, andre natskyggearter, løg, gulerod og andre skærmplanter skal der gå 14 måneder, til etablering af sukkerroer 14 måneder, til etablering af ært, hestebønne, lupin og andre bælgplanter 24 måneder og til agurk, salat og andre kurveblomstrede 24 måneder. • Mustang Forte skal anvendes senest i afgrødens st. 32 dvs. når afgrøden har 2 knæ.

Der er dog et ’men’. Der er en række restriktioner for anvendelsen af midlet: • Halm fra en Mustang Forte behandlet mark, må kun bortføres ejendommen, hvis den skal afbrændes eller bruges i industrien. Halmen må IKKE bortføres ejendommen og bruges til dyr.

Proline/Rubric kontra Bell/Comet I de forgangne uger har enkelte grovvarefirmaer kørt en kampagne, hvor der sælges Rubric + Proline i en ”sampak”-løsning. Priserne er ca. 18.000 kr. for 20 l Proline + 20 l Rubric, dvs. ca. 450 kr. pr. l af begge produkter, eller ca. 32.000 kr. for 40 l Proline + 40 l Rubric, dvs. ca. 400 kr. pr l. Løsningen Proline + Rubric, i f.eks. hvede, er ikke nogen dårlig løsning på svampebekæmpelsen, men har kun været afprøvet i få år. Den hidtil anbefalede blanding af Bell + Comet har i 4 sæsoner ud af de seneste 5 år givet et lidt bedre nettoresultat (1½-2 hkg) end øvrige muligheder. Derfor vil Bell + Comet fortsat være en af de grundlæggende løsninger i vores anbefaling til svampesprøjtning i hvede. I 2011 sæsonen har Proline + Rubric dog fungeret meget tilfredsstillende, og helt på linje med Bell + Comet. I vårbyg og vinterbyg fortrækker vi fortsat at lade et strobilurin som f.eks. Comet indgå i svampebekæmpelsen, og derfor vil Proline/Rubric ikke være det oplagte valg i disse afgrøder.

Sammenligning af priser Hvis vi bruger 0,3 l Proline og 0,3 l Rubric pr. ha i hveden, vil prisen på svampesprøjtning pr. hektar ved køb af en ”sampak-løsning” være 270 kr. (20 l+20 l) eller 240 kr. (40 l +40 l). Ved køb af midlerne uden sampak’s rabat vil de to løsninger ligge næsten ens prismæssigt. Prisen varierer fra ca. 260 til 320 kr. pr. ha afhængig af udbyder. Konklusion ”Sampak”-løsningen Proline og Rubric er udbudt til en udemærket pris, da det samtidig er en fornuftig svampeløsning til hvede. Det er dog ikke et fantastisk tilbud. Vær derfor altid på vagt overfor kampagnetilbud om storkøb inden sæsonen. Forhør eventuelt med din rådgiver, om de tilbudte produkter giver mening på din ejendom, med dit areal, afgrøder og sortsvalg. Det er ærgerligt at købe til lager, hvis produkterne ikke er rigtig billige, og man så er låst til en fast plan de næste år.

-4 -


Status for Randzoneloven Randzoneloven forventes fortsat at træde i kraft den 1. september 2012. Det betyder:

dinger om kompensationens størrelse, - men der lægges op til at man vil kunne modtage enkeltbetaling + kompensation. • I randzonen må der ske dyrkning af vedvarende græs, hvis dyrkningen foregår uden anvendelse af gødskning og sprøjtning, og hvis det i øvrigt ikke er i strid med anden lovgivning. • Den enkelte landbruger har mulighed for at søge om reduktion på bredden af randzonerne i de tilfælde, hvor randzonerne udgør mere end 5% af bedriftens arealer.

• Der skal være en 10 m randzone langs alle åbne vandløb og søer på 100 m2 og derover med de undtagelser, der fremgår af loven. Der arbejdes på en kortlægning, så man får præciseret, hvilke vandløb, der er omfattet. Det bemærkes, at kortene bliver vejledende, det er lovens bogstav, der afgør hvilke vandløb og søer, der er omfattet af krav. • Randzonen skal etableres senest d. 1. september 2012. Fra denne dato må man ikke sprøjte, gøde, dyrke eller foretage anden jordbearbejdning i denne zone. Bemærk dog at har man afgrøder, der ikke er høstet, kan man naturligvis høste som normalt og så blot sikre randzonen derefter. • Der kan søges om kompensation i Fælleskemaet 2013. • For at opnå kompensation, skal støttebetingelserne til Enkeltbetaling overholdes, her tænkes specielt på plantedækkereglerne. Det bemærkes, at der endnu ikke er givet endelige udmel-

Fællesskema 2012 Måske har du læst om det nye ansøgningssystem, og hvad det betyder for dig flere gange før. Vi har dog erfaret, at ikke alle har læst det, og derfor vil vi lige gentage det her i AfgrødeNyt. VIGTIGT Fællesskemaet er det sted, hvor enkeltbetalingen samt en række andre støtteansøgninger ansøges. Fra i år er det ikke længere muligt at indsende Fællesskemaet på papir – det kan KUN indsendes på Internettet. Der er dog givet dispensation, så ejendomme, der i 2011 sendte både ansøgning OG kort på papir, kan gøre det samme i 2012.

Hvis du ikke har en NemID eller Digital Signatur Hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed og ikke har en NemID, kan den bestilles på www.nemid.nu, i din bank eller hos kommunens borgerservice. Hvis du driver et selskab og ikke har en Digital Signatur, kan den bestilles på www.nets-danid.dk. Vi hjælper også gerne med at bestille NemID eller Digital Signatur - det koster kr. 200. Hvis vi også skal hjælpe dig med at godkende fuldmagten, bliver det kr. 200 ekstra.

Det elektroniske ansøgningssystemet er ændret, så det kræver en NemID for enkeltmandsfirmaer for at søge. Er dit landbrug et I/S, ApS eller A/S, kræver det en Digital Signatur. Hvis vi skal hjælpe med at udarbejde Fællesskemaet kræver det, at vi får en elektronisk fuldmagt. For at gøre det lettere for dig, har vi allerede indtastet fuldmagten og lagt den klar til dig på www.naturerhverv. dk/tastselv, så du kun skal godkende den. På vores hjemmeside www.centrovice.dk under planteavl/artikler har vi lagt en vejledning.

-5 -


Nye tilskudsordninger Her følger en oversigt over de tilskud der kan søges i Fællesskema 2012. Der tages forbehold for ændringer, da en del af ordningerne endnu ikke er godkendt af EU-kommissionen. Ordning

Mulighed for enkelt- Vedtaget i EU og betaling (EB) muligt at søge dags dato

Varighed

Satser (forventede)

Ekstensivt Landbrug

Ja

Ja

1-årig Kan søges til alle omdriftsarealer

820 kr. pr. ha

Pleje af EB støtteberettiget græsarealer

Ja

Nej

1-årig

1.650 kr. pr. ha til arealer der plejes med afgræsning. 900 kr. pr. ha til arealer der plejes med afgræsning og/eller slæt

Pleje af græs- og naturarealer

Ja/Nej

Ja

5-årig

Der søges også EB: 1.400 kr. pr. ha ved afgræsning og 800 kr. pr. ha ved slæt og/ eller afgræsning. Der søges ikke EB: 2.000 kr. pr. ha ved afgræsning og 1.000 kr. pr. ha ved slæt og/ eller afgræsning.

Etableringsstøtte til energiafgrøder

Ja

Ja

1-årig

4.200 kr. pr. ha.

Produktionsstøtte til energiafgrøder

Ja

Nej

1-årig

500 kr. pr. ha.

Afgrødevariation

Ja

Nej

1-årig

500 kr. pr. ha.

Omlægningstilskud

Ja

Ja

5-årig

1050 kr. pr. ha de første 2 år derefter 100 kr. pr. ha

Etablering af økologisk frugt & bær

Ja

Nej

1-årig

8.000 - 50.000 kr. pr. ha

Ekstensivt Landbrug: Der må ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler udover dem der må anvendes til økologisk jordbrugsproduktion. Kvælstofkvoten nedsættes på arealet. Arealet skal være støtteberettiget for at denne ordning kan søges. Pleje af EB støtteberettiget græsarealer: 1-årig ordning, der kan søges til græsarealer både indenog udenfor Natura2000. Pt. er der kun åbnet for støtte til permanente græsarealer (afgrødekode 276). Ordningen kan blive udvidet til at omfatte græsarealer i omdrift. EU-kommissionens godkendelse afventes. Tilskudsfodring er tilladt. Pleje af græs- og naturarealer: Der kan søges enkeltbetaling, hvis det er en gentegning af et græstilsagn eller arealet er omfattet et vådområdeprojekt under LDP. Der kan ikke søges enkeltbetaling, hvis det er et nyt tilsagn eller du ikke søgte enkeltbetaling i 2012 på gentegning af græstilsagn og arealet var omfattet af et vådområdeprojekt under LDP.

Tilskudsfodring er ikke tilladt – dog kan det være muligt at få dispensation, hvis der indsendes en skriftlig ansøgning. Etableringsstøtte til energiafgrøder: Støtten gives i etableringsåret. Formålet med ordningen er at fremme produktionen af biomasse, som kan erstatte fossile brændstoffer. Produktionsstøtte til energiafgrøder: Produktionsstøtte til arealer med energiafgrøder, der er etableret før 2012. Der kan ikke fås både etablerings- og produktionsstøtte samme år. Afgrødevariation: Der gives støtte til afgrøder med et lavere pesticidforbrug og et lavere dækningsbidrag. Afgrøder der gives støtte til: Vårhvede, havre, vårhvede (brødhvede), vårraps, ærter, hestebønner, spinat, fodersukkerroer, korn/bælgsæd (maks. 50 % bælgsæd gælder også helsæd og grønkorn). Den enkelte art må maks. udgøre 80 % af bedriftens areal.

-6 -


tion senest 1. april 2012. Der skal som minimum søges om samlet 0,5 – 1,0 ha. Der kan opnås støtte til æble, pære, blommer, blåbær, hindbær, ribs, solbær, stikkelsbær, surkirsebær og sødkirsebær.

For at modtage støtte skal mindst 20 % af bedriftens landbrugsareal dyrkes med førnævnte vårafgrøder, og der gives kun støtte til arealet over de 20 %. Arealer der har tilsagn om Miljøbetinget tilskud, Omlægningstilskud eller Ekstensivt Landbrug kan ikke støttes i denne ordning. Omlægningstilskud: Søges til arealer der lægges om til økologi senest d. 1.9.2012. Økologisk frugt & bær: Der ydes støtte til etablering af økologisk frugt og bær, og der kan søges til arealer der er under omlægning til økologisk produk-

Mark Online kursus Onsdag den 15. februar 2012 kl. 08.45 til 12.00 eller Onsdag d. 15. februar 2012 kl. 12.45 til 16.00 Program:

Der tages udgangspunkt i Mark Online Basic, men Mark Online Light og Mark Online Plus vil også blive præsenteret. Her er muligheden for at blive godt rustet og opdateret til at få det fulde udbytte af de 3 udgaver af Mark Online til kommende vækstsæson. Kursusformen vil være praktiske øvelser i programmet. Der er øvelser i markplaner, efterafgrøder, oprettelse af sprøjteopgaver, pesticidkontrol, mv. Der vil blive givet tips, tricks og praktiske løsninger til brug af programmet. Der vil blive undervist på kursusejendommene, så der er gode muligheder for at afprøve alle hjørner af programmet, uden at egne data kommer i fare. Kurset afsluttes med mulighed for at arbejde med egen bedrift og med egne data. Her vil det være en fordel at medbringe eget bruger ID og Kode til Landmand DK. Du er velkommende til at tage din egen bærbar PC med. Dog skal den kunne gå på trådløst netværk. Sted: Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Pris: 800,-. kr. + moms. Tilmeldingsfrist: 10. februar 2012. Kursusleder: Aksel Nielsen/Poul Erik Jørgensen.

-7 -


Planteforum 2012 En aften eller dag i planteavlens tegn, hvor der vil være fokus på mulighederne fremfor de begrænsninger, som myndighedernes krav lægger på planteavlen. Aftenarrangement torsdag d. 9. februar 2012 kl. 19.00 – 22.00 Dagsarrangement tirsdag d. 14. februar 2012 kl. 9.00 – 15.30 Tilmelding online på www.centrovice.dk eller tlf. 70 159 900. Deltagelse i aftenarrangementet er gratis, mens dagsarrangementet incl. frokost koster kr. 200.

Vigtige datoer • 1. februar: Flydende husdyrgødning må udbringes på bevoksede arealer, hvis udbringning kan ske uden risiko for afstrømning. Der er krav om nedfældning til fodergræs og på sort jord. Dispensation er IKKE opnået i 2012. Som alternativ til nedfældning kan anvendes de to godkendte gylleforsuringssystemer. • 31. marts: Sidste frist for indsendelse af gødningsregnskab for 2010/11 • 31. marts: Sidste frist for at indsende mark- og gødningsplan samt kort over udspredningsarealer til kommunen, hvis der er udspredt produkter efter slam- eller bioaskebekendtgørelsen. • 24. april: Sidste frist for indsendelse af Fællesskemaet (Ansøgning om Enkeltbetaling mm) • 15. juni: Sidste frist for at indberette sprøjtejournalen fra 2010/11.

Det var årets første nummer af AfgrødeNyt. Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer d. 28. marts 2012.

Med venlig hilsen Planteavlskontoret

-8 -

AfgrødeNyt nr 1 - 2012  

planteavl, raadgivning, fagblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you