Page 1

AfgrødeNyt nr. 19 29. august 2012 Indhold • • • • • •

Aktuelt i marken På kolde jorde er vi nu forbi det tidspunkt, hvor vi anbefaler såning af vinterraps. På de mildere, kystnære jorde anbefaler vi at stoppe såningen ved udgangen af denne uge. Sås rapsen senere er det forbundet med en risiko for udbyttenedgang, og for at rapsen bliver for lille, når vi går til vinteren og dermed har større risiko for at udvintre. En tildeling af kvælstof kan hjælpe en sent sået rapsmark lidt hurtigere i gang, men der bør ikke tildeles mere end 30-40 kg N. I nogle rapsmarker ser vi gnav af den voksne rapsjordloppe. Gnavene er små runde huller- der vokser, når bladet vokser. De voksne jordlopper bekæmpes kun, hvis gnavene er så voldsomme, at mere end 10 % af bladet er bortgnavet frem til 4-bladsstadiet. En eventuel bekæmpelse af rapsjordloppens larver skal først ske omkring 1. oktober. Generelt forventer vi et relativt lavt niveau af rapsjordlopper i år.

Gnav af rapsjordlopper

-1 -

Aktuelt i marken Etablering af vintersæd Turnip yellows virus Vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps Vigtige datoer Aktuelle løsninger

Endnu en gang vil vi gøre opmærksom på, at der er mange snegle i år. Den fugtige sommer og det meget grønne bundukrudt, der har været mange steder har gavnet sneglene. På marker der nu står med spildraps, er det nemt at se om sneglene er aktive. Kig efter flossede gnav i kanten af bladene. Ofte kan slimspor også ses. NaturErhverv har udsendt 10.000 fejlbreve i den forgangne uge. Det skyldes, at NaturErhverv løbende ændrer markblokgrænserne, også efter ansøgningsfristen. Det er desværre en praksis, vi ikke kan gøre noget ved, men ærgerligt er det, da alle ansøgninger var fejlfrie, da vi sendte dem ind i foråret. Hvis du har brug for hjælp til at besvare fejlbreve, så kontakt din planteavlskonsulent hurtigst mulig.


Etablering af vintersæd September og såning af vintersæden nærmer sig. Herunder kan du finde det anbefalede plantetal i vintersæd samt formlen til at beregne udsædsmængden. På vores hjemmeside under landbrug/plante-

avlsrådgivning/værktøjer kan du også finde vores såtabel med anbefalede plantetal, men her kan du desuden direkte finde udsædsmængden i kg pr. ha ved forskellige TKV og plantetal.

Retningsgivende plantetal pr. m2 i vintersæd Sådato

1/9-6/9

7/9-12/9

13/9-18/9

19/9-24/9

25/9-30/9

31/9-5/10

6/10-11/10

12/1015/10

Hvede

200

240

280

320

360

400

420

440

Vinterbyg*

-

220

240

280

340

-

-

-

Vinterrug

180

200

220

240

260

280

300

-

V.rug, hybr

150

160

180

200

210

220

240

-

Triticale

180

220

240

280

320

360

-

-

*

For 6-radet vinterbyg sænkes plantetallet med 40 planter pr. m2 i forhold til det angivne.

Beregning af udsædsmængde Ønsket plantetal x TKV (TusindKornsVægt) ---------------------------------------

= Udsæd i kg pr. ha

% forventet markspiring

Forventet markspiring Såbed

September

Oktober

Godt

90-95 %

85-90 %

Middel

85 %

80 %

Dårligt

80 %

75 %

Vinterhvede Vinterhvede kan sås fra d. 1. september til d. 15. oktober. Vi anbefaler, at der sås mellem d. 10. og 20. september. Sådybden bør være ca. 4 cm – hellere lidt til den dybe side end for øverligt.

ber. Husk at holde øje med bladlus – de kan overføre havrerødsot. Sådybden bør være ca. 4 cm.

Såning i den første halvdel af september giver generelt størst udbytter. Størst fordel af tidlig såning vil der være på den kolde, stive jord. Så så der først. Start med 1. års hveden, og hvor der bliver sået direkte.

Er det hybridrug, der skal sås, anbefaler vi at så den fra 1. – 15. september pga. den dyrere udsæd. Tommelfingerreglen siger, at der skal sigtes mod 150 planter pr. m2 1. september – for hver dag der sås senere tillægges 2 planter pr. m2.

Ved tidlig såning er det vigtigt at være opmærksom på bladlus – de kan overføre havrerødsot. I flerårshvede på den lettere jord kan det være relevant at bruge Latitudebejdset udsæd ved såning før 20. september.

Hybridrug sælges i poser med 12 units af hver 1.000.000 frø. Vægten står på posen.

Jo senere der sås, jo mindre ukrudt vil der spire frem. Derfor kan det være relevant at udsætte såtidspunktet i marker med meget græsukrudt. Vinterbyg Vinterbyg kan sås fra d. 7. september til d. 30. september – vi anbefaler mellem d. 15. og 20. septem-

Vinterrug Vinterrug kan sås fra 1. september til 11. oktober.

Dvs. at hvis der sås i et godt såbed 1. september, hvor vi regner med 150 planter pr. m2 og 90 % fremspiring, så skal der sås 1,7 unit pr. ha. 15 september skal der stiles efter 180 planter pr. m2, og med 90 % fremspiring giver det 2 units pr. ha. Pas på ikke at så rugen for dybt. Optimal sådybde er 2 cm, men kernerne skal selvfølgelig lægges i fugtig jord.

-2 -


Triticale Triticale kan sås i hele september. Sådybden bør være ca. 4 cm.

For al vintersæd gælder det, at udsæden skal dækkes godt af jord, så der ikke er en åben vej for sneglene.

HUSK At komme ud af traktoren og kontrollere sådybden hyppigt. Specielt vigtigt er det, når jordtypen skifter. Alt for ofte ser vi, at f.eks. rug kommer for dybt i på den lette jord, hvis såsættet lige har kørt på lerjord.

Turnip yellows virus

I England har man længe været opmærksom på turnip yellows virus, der angriber vinterraps og overføres med ferskenbladlus i efteråret. Nogle angreb er symptomløse, mens andre giver symptomer med rødfarvede blade, der kan forveksles med næringsmangel eller strukturskade. Symptomerne ses ofte først i foråret. Der er stor forskel på hvor mange af bladlusene, der er bærere af turnip yellows virus – opgørelser viser mellem 30-70 %. I engelske forsøg er set op til 25-30 % udbyttenedgang ved angreb. På den baggrund er der i foråret 2011 og 2012 testet vinterrapsplanter fra hele landet for turnip yellows virus. I foråret 2011 blev der kun fundet få og svage angreb, mens der i foråret 2012 blev fundet angrebne planter i alle testede marker. I 2012 var alle planter angrebet i et par af de testede marker. Dette stemmer godt overens med, at turnip yellows virus, ligesom havrerødsot i

vintersæd,,overføres med bladlus, og derfor er mest udbredt i tidlig sået raps efter lange, milde efterår. Efteråret 2011 var meget mildere og længere end efteråret 2010. Da vi nu ved, at turnip yellows virus er udbredt i Danmark, bør forekomsten af ferskenbladlus følges i tidligt såede marker. Hvis bladlusene er nemme at finde bør de bekæmpes fra 3-4-bladsstadiet, hvor bejdsemidlerne ikke længere har virkning, og frem til vinteren sætter ind. Ved en eventuel bekæmpelse bør der anvendes Mavrik, der har den længste virkningstid. Se ’aktuelle løsninger’.

Vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps Vi anbefaler kun vækstregulering af vinterraps i kraftigt udviklede marker, hvor der er risiko for, at planterne strækker sig i efteråret. Bekæmpelse af phoma/rodhalsråd er kun aktuelt ved meget udbredte angreb.

Vækstregulering Vækstreguleringen medfører, at vækstpunktet bliver tættere på jordoverfladen, og dermed er det mindre udsat for frostskade. Der findes ikke nogen særlig konkret vejledning om, hvilke marker der skal vækstreguleres. Evt. vækstregulering er derfor først og fremmest aktuelt i tidligt såede marker og i andre marker med meget kraftig vækst. Foruden tidlig såning kan god etablering, god næringsstofforsyning og mildt vejr give en kraftig vækst. Forædlerne angiver også, at der er forskelle på sorternes væksthastighed i efteråret. Der findes enkelte tyske forsøg fra tidligere år, hvor der er opnået meget store merudbytter for vækstreguleringen om efteråret, fordi vækstregulering her

forbedrede overvintringen. I disse forsøg fandtes både flere overlevende planter og flere planter, som om foråret skød normalt fra hovedskuddene. Ved frostskade skyder planterne ofte fra siden, hvis de overlever. I tyske forsøg uden udvintring er der opnået meget varierende merudbytter for sprøjtning i efteråret, og i mange forsøg har sprøjtning været urentabel. I England er andre virkninger af Juventus undersøgt mere detaljeret. Her blev om sommeren fundet en øget rodudvikling i 40-100 cm dybde - både ved efterårstildeling og forårstildeling af Juventus Kun Juventus er godkendt til vækstregulering. Evt. behandling med Juventus udføres i 5 løvbladsstadiet. Anvendes Folicur eller Orius mod rodhalsråd, opnås samtidig en vækstregulerende effekt. Juventus er godkendt fra 5 løvbladstadiet. Tyske forsøg med Folicur har vist bedre vækstregulering ved tildeling i 4-5 løvbladstadiet end i 6-7 løvbladstadiet.

-3 -


Rodhalsråd En målrettet bekæmpelse af rodhalsråd anbefales kun undtagelsesvis ved kraftige angreb (bladpletter på næsten alle blade) i tidligt såede marker i milde efterår. Bladangreb tillægges ikke udbyttemæssig betydning, men angrebet kan brede sig fra bladene via bladnerverne til rodhalsen med nødmodne eller væltede planter næste forår og sommer som resultat. Svampen trives bedst i fugtigt og mildt vejr. Under kølige betingelser vokser svampen så langsomt, at bladene visner og falder af, før angrebet når rodhalsen. Bekæmpelse udføres i 4-6 løvbladstadiet med Cantus, Folicur , Orius eller Prosaro. I kraftigt udviklede marker foretrækkes Folicur/Orius med en dosis på 0,1 liter pr. blad pr. ha for samtidig at få vækstregulerende effekt. De hvide bladpletter med sorte frugtlegemer (se billede nedenfor) ved angreb af Phoma/rodhalsråd er lette at kende. De kan ikke forveksles med andre svampesygdomme. I forsøg har der ikke været særlig god sammenhæng mellem bladangreb og angreb på rodhalsen. Smitstof kommer især via vindsmitte fra planterester i nabomarker med høstet raps.

Middelvalg Se midler og dosis under ”Aktuelle løsninger”. I Tyskland vurderes de angivne doser af Folicur/ Orius og Juventus at være jævnbyrdige både mht. vækstregulerende effekt og effekt på rodhalsråd. Cantus og Prosaro har lidt bedre effekt mod rodhalsråd end de øvrige midler, men har til gengæld ingen hhv. kun mindre vækstregulerende effekt. Indholdet i 1,0 liter Prosaro svarer til 0,5 liter Folicur + 0,5 liter Proline, hvor Prolinedelen ikke har vækstregulerende effekt. Lys bladplet kan også forekomme om efteråret, men de sidste mange år har der været meget begrænsede angreb. Alle de nævnte midler bortset fra Cantus har relativ god effekt på lys bladplet. Vær opmærksom på, at ukrudtsmidlet Fox ikke kan blandes med nogen af de fem svampemidler pga. risiko for svidning. Forsøgsresultater P.t. foreligger kun få forsøgsresultater med vækstregulering/svampebekæmpelse i efteråret fra sæsonen 2011-2012, men resultaterne vil blive offentliggjort, så snart de foreligger. I tabellen ses landsforsøgsresultater med Juventus og Folicur fra tidligere år. Bruttomerudbytter (omkostninger til sprøjtning er ikke fratrukket) er angivet. Der er regnet med en rapspris på 300 kr. pr. hkg og 70 kr. pr. ha til udbringning. Som det fremgår, har ca. halvdelen af forsøgene været rentable under disse forudsætninger, og Juventus og Folicur har klaret sig ret jævnbyrdigt. Der er opnået meget varierende merudbytter i forsøgene. Det har ikke været muligt at finde nogen sammenhæng mellem sådato og merudbytter.

Phoma/rodhalsråd på vinterrapsblade efterår

Landsforsøg med behandling i 4-6 løvbladstadiet i vinterraps i efteråret Middel

Juventus Folicur

Dosis, l/ha

Afprøvningsår

Antal forsøg

Gns. sådato Gns. brutto- Højeste merudbytte, brutto-merkg pr. ha udbytte, kg pr. ha

Procent rentable forsøg

0,5

2007-2010

15

20/8

98

409

47

0,5-1,5

1998-2000

19

20/8

121

477

58

I 12 forsøg i 2008-2010 har både Folicur, Juventus og Cantus indgået i forsøgene, og midlerne har resulteret i

bruttomerudbytter på samme niveau.

-4 -


Vigtige datoer • 1. juli – 15. september: Udyrkede arealer skal slås mindst hvert andet år i perioden • 1. juli – 15. september: Arealer med permanent græs og græs i omdrift skal slås mindst 1 gang hvert år i perioden. Slåning kan erstattes af afgræsning. • 31. august: frist for at indberette ændringer til efterafgrøder • 1. september. Frist for indberetning af leverancer af handelsgødning, anden organisk gødning, afgasset biomasse og forarbejdet husdyrgødning 2011/2012 • 1. september: frist for at udlægge 10 m randzoner • 30. september: sidste frist for at rette kompensationskortet. Kun randzoner, der er indtegnet på kompensationskortet, er berettiget til kompensation

Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer d. 4. september 2012.

Med venlig hilsen Planteavlskontoret

Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg Tlf nr. 70 15 99 00 Fax nr 63 407 199 kontakt@centrovice.dk www.centrovice.dk

-5 -


Aktuelle løsninger uge 35 - 2012 Indhold: • Ukrudtsbekæmpelse • Svampebekæmpelse • Skadedyr • Vækstregulering

8.58'76%(.03(/6( 9LQWHUUDSVXNUXGWVEHN PSHOVH

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 &RPPDQG&6 &RPPDQG&6

 &RPPDQG&6 6WRPS

%HN PSHU )XJOHJU VRJK\UGHWDVNH %XUUHVQHUUHHQnULJUDSJU VIXJOHJU V K\UGHWDVNHNRUQEORPVWWYHWDQGRJ  UHQSULV (QnULJUDSJU VYDOPXHPIO

 

9LQWHUUDSVXNUXGWVEHN PSHOVHQnUDIJU¡GHQKDUWLOEODGH

ONJVWNSUKD   

0LGGHO

$JLO(& 6SUHGHNO EHPLGGHO )RFXV8OWUD 'DVK $JLO(&

 )RFXV8OWUD 'DVK $JLO(& )RFXV8OWUD 'DVK $JLO(&

3ULV NUSUKD 

%HN PSHU 9nUE\J

9LQWHUV G

$JHUU YHKDOHDOP5DSJU VKHMUH YLQGDNV

(QJUDSJU VKXQGHJU VUDMJU V

 )RFXV8OWUD 'DVK 9HGGRVHULQJHUXQGHUOKDWLOV WWHVVSUHGHNO EHPLGGHO

3ULV NUSUKD    

%HP UNQLQJHU 8PLGGHOEDUWHIWHUVnQLQJVHQHVWGDJHHIWHUVnQLQJ 8QGJnVSU¡MWQLQJI¡UNUDIWLJUHJQ5HDFWRUNDQHUVWDWWH &RPPDQG XPLGGHOEDUWHIWHUVnQLQJVHQHVWGDJHHIWHUVnQLQJ 8QGJnVSU¡MWQLQJI¡UNUDIWLJUHJQ5HDFWRUNDQHUVWDWWH &RPPDQG6WRPSNDQHUVWDWWHVDI$FWLYXVHOOHU,QWHU 3HQGLPHWKDOLQGHKDUDOOHPLQGUHDQYHQGHOVH JRGNHQGHOVH

%HP UNQLQJHU 6SLOGNRUQ9nUE\JEHN PSHVNXQKYLVDIJU¡GHQHU WU QJW

6SLOGNRUQ9LQWHUE\JOKDHUPHUHI¡OVRPHQG KYHGHVRPLJHQHUPHUHI¡OVRPHQGUXJ 6SLOGNRUQ9LQWHUE\JOKDHUPHUHI¡OVRPHQG KYHGHVRPLJHQHUPHUHI¡OVRPHQGUXJ *U VXNUXGWOHWEHN PSHOLJHDUWHU

 

*U VXNUXGW/DYHVWHGRVLVOKDSnVPnSODQWHU

 

*U VXNUXGW/DYHVWHGRVLVOKDSnVPnSODQWHU %HGVWHO¡VQLQJPRGUDMJU V

8NUXGWVEHN PSHOVHLVWXE 3nDUHDOHUKYRUGHUVNDOVnHVYLQWHUV GLHIWHUnUHW)¡UVWHIWHURNWREHUKYLVGHUVNDO VnVYnUV G

3ULV %HP UNQLQJHU NUSUKD 9HGSO¡MHIULV\VWHPHUKYLVJO\SKRVDWNXQVNDOKDYHHIIHNWSnIU¡XNUXGWHUHIIHNWHQRSWLPDOHIWHUG¡JQ *O\SKRVDW J

 6SLOGNRUQHQnULJUDSJU VVPnW 6WXEEHDUEHMGQLQJKDUQRJHQHIIHNW*O\SKRVDW WRNLPEODGHWXNUXGW DQYHQGHVHIWHUQ\IUHPVSLULQJDIXNUXGWVRPKDU EODGHHOOHUPLQGUH

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 *O\SKRVDW J

 *O\SKRVDW J

%HN PSHU

6SLOGNRUQHQnULJUDSJU V DJHUU YHKDOHEO¡GKHMUHHQJUDSJU V M Y VHOKDOHHQJUDSJU VUDMJU V(IWHUK¡VWU¡GVYLQJHORJDQGUHVYLQJOHU 

+YLVJO\SKRVDWVNDOKDYHRSWLPDOHIIHNWSnURGXNUXGWHUHIIHNWHQRSWLPDOHIWHUG¡JQI¡UVWSnHIWHUnUHWRJG¡JQVLGVWSnHIWHUnUHW *O\SKRVDW J

NYLNJUnEXQNHI¡OIRG *O\SKRVDW J

DJHUWLGVOHU-6 -

.YLNVNDOKDYHXGYLNOHWEODGHRJWLGVOHUVNDOY UH LY NVW


*U V

ONJVWNSUKD

0LGGHO

%HN PSHU

 +DUPRQ\6; 6SUHGHNO EHPLGGHO

(QJEUDQGE JHUYnUEUDQGE JHU IXJOHJU VK\UGHWDVNHUDQXQNHOU¡OOLNH RJVNU SSH

 (DJOH 6SUHGHNO EHPLGGHO

5DQXQNHORJVNU SSH

 

$OP5DMJU VXGODJWLUHQEHVWDQG

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 ')) 6SUHGHNO EHPLGGHO

%HN PSHU

(QnULJUDSJU VWRNLPEODGHWXNUXGW

 6WRPS

 ([SUHVV67 6SUHGHNO EHPLGGHO

)U¡JU V

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 ([SUHVV67 6SUHGHNO EHPLGGHO ')) *U VXNUXGW )RFXV8OWUD 'DVK )RFXV8OWUD 'DVK )XVLODGH0D[

 $JLO(& $JLO(& +XVVDU2' 2OLH

3ULV NUSUKD 

7RNLPEODGHWXNUXGW

%HN PSHU NDPLOOHUVNU SSHUKDUHPDGIXJOHJU V VSLOGUDSVWYHWDQGRJK\UGHWDVNH

3ULV NUSUKD 

%HP UNQLQJHU %HKDQGOLQJVIULVWGDJH

XJHUHIWHUDISXGVQLQJ+YLGNO¡YHUVY NNHV IRUELJnHQGHU¡GNO¡YHUSnYLUNHVNXQ VYDJW%HKDQGOLQJVIULVWGDJH

%HP UNQLQJHU (IWHUnUI¡UIUHPVSLULQJ+DOPPnLNNHRSIRGUHV2II ODEHOJRGNHQGHOVH8GVSU¡MWHVSnIXJWLJMRUGI¡U DIJU¡GHQVIUHPVSLULQJ'HWHUDIJ¡UHQGHIRU VNnQVRPKHGHQRYHUIRUNXOWXUJU VVHWDWUDMJU VIU¡HW HUG NNHWDIPLQFPMRUG(IWHUnUIUDVnQLQJWLOVWDGLXP+DOPPnLNNH RSIRGUHV2IIODEHOJRGNHQGHOVHRPIDWWHU6WRPSRJ $FWLYXV:*6W¡UVWGRVLVYHGPHJHWJU VXNUXGW SnOHUMRUG8GO JVnVLFPG\EGH6SU¡MWQLQJIUD VWUDNVHIWHUVnQLQLQJRJWLOUDMJU VKDUWREODGH%HGVW HIIHNWRSQnVYHGIXJWLJMRUGRJXNUXGWL IUHPVSLULQJVIDVHQ

 

6HQHVWGHQVHSWHPEHU

3ULV NUSUKD 

%HP UNQLQJHU DOPLWDOUDMJU VU¡GVYLQJHOVWUDQGVYLQJHO RIIODEHO VWLYEODGHWVYLQJHO RIIODEHO HQJUDSJU VRJ KXQGHJU V6HQHVWGHQVHSWHPEHU

6WHGPRGHU2IIODEHOJRGNHQGW+YLVGHUHUPDQJHVWHGPRGHU

6SLOGNRUQRJFDHIIHNWSnUDMJU V JROGKHMUHRJIO\YHKDYUH+YLVEODGH

 

U¡GRJVWLYEODGHWVYLQJHO

6SLOGNRUQDJHUU YHKDOH

 

6SLOGNRUQIO\YHKDYUHLWDOLHQVNRJ KDQHVSRUH6DPWHIIHNWSnNYLN UDMJU VKHMUHQ ERJYLQGDNVKYLVPD[ EODGH 6SLOGNRUQPD[EODGH2IIODEHOJRGNHQGWWLOHQJUDSJU VU¡GVYLQJHO VWLYEODGHWVYLQJHOVWUDQGVYLQJHORJDOPUDMJU V

6SLOGNRUQNYLNDJHUU YHKDOHRJ YLQGDNVPD[EODGH2IIODEHOJRGNHQGWU¡GVYLQJHO

5DSJU VHQnULJKYLGNO¡YHU

 

2IIODEHOJRGNHQGWU¡GVYLQJHO(QJUDSJU V 6WLYEODGHWVYLQJHO

69$03(%(.03(/6( 9LQWHUUDSV

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 -XYHQWXV VW

3ULV NUSUKD 

%HN PSHU 5RGKDOVUnGY NVWUHJXOHULQJ

 )ROLFXU(& VW 5RGKDOVUnG 2ULXV(: VW 3URVDUR(&VW &DQWXVVW 0D[EHKDQGOLQJHUSUY NVWV VRQ 'RVLVK YHVPHGYHGXGEUHGWHDQJUHEDIURGKDOVUnG

  

-7 -

%HP UNQLQJHU (YWEHKDQGOLQJPHG-XYHQWXVXGI¡UHVL O¡YEODGVVWDGLHW (YWEHKDQGOLQJXGI¡UHVLO¡YEODGVVWDGLHWYLUNHU RJVnY NVWUHJXOHUHQGH (YWEHKDQGOLQJXGI¡UHVLO¡YEODGVVWDGLHW


9.675(*8/(5,1* 9LQWHUUDSV

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 -XYHQWXVVW

%HN PSHU

3ULV NUSUKD 

9 NVWUHJXOHULQJ

%HP UNQLQJHU (YWEHKDQGOLQJPHG-XYHQWXVXGI¡UHVL O¡YEODGVVWDGLHW

6.$'('<5 9LQWHUUDSV

ONJVWNSUKD  

0LGGHO &\SHUE 1H[LGH&6 .DUDWH:* 0DYULN)

9LQWHUDIJU¡GHU

ONJVWNSUKD  

0LGGHO

)HUUDPRO 6PDUW%D\W 6OX[[ )HUUR[

+YLGNO¡YHU

ONJVWNSUKD )DVWDF

0LGGHO

%HN PSHU

3ULV NUSUKD  

5DSVMRUGORSSH

)HUVNHQEODGOXV

3ULV NUSUKD  

%HN PSHU 6QHJOH

3ULV NUSUKD 

%HN PSHU %ODGUDQGELOOHU

$OOHSULVHUHUIUDODQGEUXJVLQIR

-8 -

%HP UNQLQJHU 5HWWHWPRGEODGJQDY%HN PSHOVHVW UVNHOHU ERUWJQDYHWEODGDUHDOIUHPWLODWFDO¡YEODGHHU XGYLNOHW1H[LGH.DUDWHNDQEODQGHVPHG)R[ /XV7XUQLS\HOORZVYLUXVIUDDIJU¡GHQKDU O¡YEODGHVnHWI¡UDXJXVWHOOHUN\VWQ UW9HG NRQVWDWHUHWIRUNRPVW EHMGVHYLUNHULQGWLOEODGH %HJU QVHURYHUI¡UVHODIYLUXV

%HP UNQLQJHU 'HQ´WLOVWU NNHOLJH´GRVLVDIK QJHUDI DQJUHEVVW\UNHQ'HUNDQYHGNUDIWLJHUHDQJUHEY UH EHKRYIRUDWJHQWDJHEHKDQGOLQJHQ+ROG¡MHPHG KYRUKXUWLJWJUDQXODWHUQHEOLYHU GWRS

%HP UNQLQJHU 2IIODEHOJRGNHQGWLKYLGNO¡YHU

Afgrødenyt - nr 19 - 2012  

Planteavl, Centrovice, Landbrug

Afgrødenyt - nr 19 - 2012  

Planteavl, Centrovice, Landbrug