Page 1

AfgrødeNyt nr. 17 14. august 2013 Indhold • • • •

Aktuelt i marken Foreløbige resultater fra SortInfo Pas godt på det nye frøudlæg Vigtige datoer

Aktuelt i marken Efter en nem start på høsten, driller vejret nu. Generelt har udbytterne ligget gennemsnitligt til lidt over gennemsnit. Du kan se de foreløbige resultater fra sortsforsøgene for vinterraps og vinterbyg i dette nummer af AfgrødeNyt. Hvis du har korn og frø liggende på lager, så husk at holde øje med temperatur og fugtighed. I de nysåede rapsmarker skal der holdes øje med snegle. Hvis du har gule fangbakker, så se at få dem sat op og hold øje med forekomsten af rapsjordlopper. Vi sætter også fangbakker op i et antal rapsmarker. Fangsterne vil kunne følges i registreringsnettet. Hvis du har brugt ubejdset udsæd af vinterraps, så husk at holde øje med gnav af de voksne rapsjordlopper. Skadetæsklen fra fremspiring til rapsen har ca. 4 løvblade er 10 % bortgnavet bladareal. Rapsjordlopperne vil normalt ikke angribe nyfremspiret raps, hvis rapsen er bejdset. Hvis du har etableret mellemafgrøder, bør du tjekke, at de er fremspiret tilfredsstillende. Der skal være min. 50 planter pr. m2.

Små runde huller - gnav af rapsjordlopper

-1 -

De korsblomstrede efterafgrøder skal etableres senest 20. august, så der er kun en lille uge endnu. Hvis du ikke har forventninger om at få høstet marker, så der kan etableres efterafgrøder rettidigt efter høst, kan du overveje at udsprede dem før høst. Der er ikke længere mulighed for at få dispensation til at så senere end 20. august. Manglende etablering af efterafgrøder vil medføre et fradrag i kvælstofkvoten i 2014. Husk at hvis du har foretaget ændringer i efterafgrøderne eller deres alternativer, så skal ændringen indberettes i TastSelv senest 31. august. Hvis du har videresolgt handelsgødning, skal det indberettes inden 1. september. Ellers når det ikke at blive fortrykt i gødningsregnskabet. Har du ikke videresolgt handelsgødning i år, men ønsker at blive i registreret og beholde din kode, så skal du, ligeledes inden 1. september, logge dig på og angive et 0-salg. Igen i år giver vi 25 % rabat på indberetning af årets pesticidforbrug sprøjtejournal), hvis vi modtager dine data senest 31. august.

Uregelmæssige huller, flosset kant og slimspor gnav af snegle


Foreløbige resultater fra SortInfo Vinterraps I nedenstående tabel har vi medtaget de samme sorter, som i AfgrødeNyt nr. 8, hvor du kan finde en oversigt over sorternes egenskaber, og hvem der forhandler dem. Vi har desuden medtaget sorten Quartz, der forhandles af Nielsen & Schmidt. Quartz udbytte har svinget en del i de forskellige forsøg. Den har kun været med i Landsforsøgene i år og ligger her foreløbigt med det høejste udbytte. Men i 2010 og 2011 har Quartz været med i værdiafprøvningen, hvor den opnåede forholdstal på henholdsvis 95 og 76. Og i 2012 var Quartz med i Gefions forsøg, Sortsnavn

hvor den opnåede forholdstal 97. Her opnåede DK Explicit forholdstal 109. De fleste har selvfølgelig nok valgt rapssort til det kommende år, men lad os alligevel gentage: vi lægger stor vægt på, at sorten har givet et stabilt højt udbytte over flere år, når vi skal vælge sort. Ved at vælge flere sorter fra forskellige udbydere, kan man opnå et mere stabilt udbytte, da nogle sorter klarer sig godt i nogle år og andre i andre år.

2013 Landsforsøg (3-4 forsøg)

Frøudb. Std. kval. forholdstal 2013 Suppl. Forsøg (4 forsøg)

Gns. Landsforsøg 2009-13(antal år)

Quartz

108

-

108(1)

Sesame

106

97

102(4)

SY Carlo*

104

109

105(3)

Vision

102

-

100(5)

DK Explicit*

102

109

110(4)

Compass*

101

-

101(4)

Ecco*

100

-

100(4)

Troubadour*

98

-

99(4)

Sherpa*

99

-

98(4)

Noblesse

99

91

99(5)

NK Technic*

96

99

97(5)

Primus*

95

-

99(4)

Alabaster*

93

92

97(2)

DK Exclusiv*

94

-

100(2)

PX 104**

93

94

95(3)

DK Exstorm*

92

-

101(4)

DK Extrovert*

91

101

103(4)

Mescal*

89

89

101(3)

Alessio*

89

93

97(5)

DK Expower*

87

98

100(5)

* hybrid, ** dværghybrid

-2 -


Vinterbyg I nedenstående tabel ses de foreløbige resultater for udvalgte vinterbygsorter. Dyrkningsegenskaberne og hvem der forhandler sorten, finder du i AfgrødeNyt nr. 9. Sortsnavn 2013 Landsforsøg (6 forsøg)

Vi har fået oplyst, at der ikke findes udsæd til den kommende sæson af den nye hybridsort SY LEOO.

Kerneudbytte, forholdstal 2013 Suppl. Forsøg (8 forsøg)

2009-2013 Gns.

Matros

103

101

104(5)

California

101

100

101(3)

Apropos

100

98

101(5)

SY LEOO* (6rd)

100

101

104(2)

KWS Meridian (6rd)

98

101

101(5)

Sandra

94

96

96(4)

* hybrid

Pas godt på det nye frøudlæg Der er grund til at passe godt på frøgræsudlægget. Der er let 1.000 -1.200 kr. pr. ha netto at hente på dækningsbidraget udelukkende ved rettidig omhu, dvs. korrekt høst af dæksæden og den efterfølgende pleje af det nye udlæg. Trykskader Trykskader koster udbytte i næste års frømark. Vær derfor meget opmærksom på ”transportkulturen” i marken, så al unødig færdsel undgås. F.eks. bør de tunge kornvogne forblive på forageren. Rødsvingel er mest følsom, men generelt gælder det alle udlægsmarker. Høst af dæksæd generelt Nogle steder er dæksæden allerede høstet, men vi medtager alligevel lidt gode råd. Det er vigtigt, at det nye udlæg hurtigst muligt får lys og luft. Derfor skal udlægsmarken høstes, så snart det er muligt og før marker uden udlæg. Stubben skal sættes så kort, som det er praktisk muligt. Hvis stubben alligevel bliver for lang, skal den afpudses, når halmen er fjernet, og kørselsforholdene i marken er gode. Afpudsningshøjden afhænger af frøarten.

Alm. rajgræs Gødskning Svage udlæg bør tilføres 30 kg N straks efter høst af dæksæden for at sikre en tilstrækkelig udvikling. Vær opmærksom på afgrødens totale kvælstofkvote. Den mængde kvælstof, der tildeles om efteråret, fratrækkes den totale kvote. Nye forsøg viser, at det koster udbytte at omfordele kvælstof i alm. rajgræs fra forår til efterår. I den situation kan det derfor være nødvendigt, at ”låne” kvælstof hos andre afgrøder i sædskiftet. Hvis der er mulighed for afsætning af et slæt græs, er der mulighed for at tildele frøgræsudlægget 50 kg N efter høst af dæksæden og så tage et slæt græs. Derved spares også en afpudsning af en eventuelt for høj stub efter høst af dæksæd. Bemærk, at det er et krav for at benytte kvoten på 50 kg N, at den efterfølgende afgrøde høstes og udnyttes. Kvælstoffet kan tildeles som gylle. I frøgræs er der ikke krav om nedfældning. Der regnes med 100 % udnyttelse af ammonium-N.

Halm skal fjernes hurtigst muligt efter høst. Halmstrenge er ødelæggende for frømarken. Afpudset materiale bør også fjernes, hvis det er i mængder, der dækker for udlægget.

Afpudsning Udlægget skal have en højde på 8 cm medio oktober. Hvis udlægget bliver for langt, øges risikoen for sneskimmel, og plantemassen kan skygge og give en senere vækststart i foråret. Derfor er det vigtigt, hele tiden at vurdere behovet for afpudsning.

På de moderne mejetærskere med stor skærebordsbredde skal der være monteret avnespreder for at hindre, at avnerne dækker for udlægget.

Et alternativ til afpudsning er afgræsning med får. Det kræver selvfølgelig, at man kan skaffe får, og at man kan skaffe tilstrækkelig mange får. Et for stort

-3 -


areal i forhold til antallet af får giver vraggræs, der er absolut uønsket og efterfølgende skal afpudses. Der skal derfor så mange dyr på arealet, at der sikres en hurtig og ensartet afgræsning. Den gamle stribegræsning er absolut at foretrække, selvom den er mere tidskrævende. Ukrudt Græsukrudt og spildkorn kan kun vanskeligt bekæmpes i alm. rajgræs, og kun så længe det er småt. Et godt sædskifte er den bedste metode til at undgå problemer med græsukrudt. Hvis der alligevel skulle være problemer, skal bekæmpelsen af græsukrudt iværksættes fra efteråret. Antallet af midler til rådighed i frøafgrøden efter høst af dæksæd, når det drejer sig om græsukrudt, er meget begrænset. Tag en snak med din konsulent om hvilken af mulighederne, der passer bedst til din situation. Vær opmærksom på, at mange af løsningerne bygger på en ’mindre anvendelse’. Denne kræver, at du har vejledningen tilgængelig, før du kører i marken. ’Mindre anvendelse’ er det nye udtryk for ’off-label’ i plantebeskyttelsesforordningen, som trådte i kraft i juni 2011. ’Mindre anvendelse’ i den nye forordning og ’off-label’ i det gamle direktiv har præcis samme betydning, dvs. at anvendelsen ikke fremgår af etiketten, og at anvendelsen sker på brugers ansvar. Stor bestand af bredbladet ukrudt kan også med fordel bekæmpes om efteråret. Her bør du ligeledes tale med din konsulent om de forskellige løsningsmuligheder, så du får den løsning, der passer bedst til din marks behov. Rødsvingel Gødskning Rødsvingel skal altid tilføres kvælstof om efteråret. Der skal tilføres 60-70 kg N til sorter med lange udløbere og 50-60 kg N pr. ha til sorter med korte udløbere eller helt uden udløbere. Gødningen tildeles sidst i september. Svage udlæg kan eventuelt tilføres 30 kg kvælstof umiddelbart efter høst. Resten omkring 1. oktober. Gylle kan anvendes til rødsvingel om efteråret og der regnes med 100 pct. udnyttelse af ammoniumkvælstoffet.

Afpudsning 1. års marker Det er meget afgørende, at en eventuel for høj stub efter høst straks afpudses. Her afpudses ret dybt til en højde af 5 cm for at sikre det nødvendige lys og afhugning af gammelt plantemateriale, så der sættes nye skud og blade. Der afpudses så mange gange, det er nødvendigt for at sikre, at marken har en højde på maks. 8 cm inden vinter. Et alternativ til afpudsning er ligesom i alm. rajgræs afgræsning med får. Det kræver selvfølgelig, at man kan skaffe får, og at man kan skaffe tilstrækkeligt mange får. Et for stort areal i forhold til antallet af får giver vraggræs, der er absolut uønsket og efterfølgende skal afpudses. Der skal derfor så mange dyr på arealet, at der sikres en hurtig og ensartet afgræsning. Den gamle stribegræsning er absolut at foretrække, selvom den er mere tidskrævende. Ukrudt Græsukrudt er som i al frøgræs et alvorligt problem. Et sundt sædskifte med vekslen mellem vår- og vinterafgrøder er en effektiv måde til at undgå store problemer med græsukrudt. En af de mest alvorlige ukrudtsarter i rødsvingel er væselhalen. Her er sædskiftet den mest effektive og i øjeblikket eneste måde til en sikker bekæmpelse. Hvis der er problemer med græsukrudt, skal bekæmpelsen altid iværksættes fra efteråret. Bemærk, at Reglone har godkendelse til mindre anvendelse i rødsvingel, men kun i 2.-3. års marker. Risikoen for skade ved anvendelse i 1. års marker er for stor. Ellers er der en række midler til rådighed, som alle har deres styrker og svagheder. Tag en snak med din konsulent om en optimal strategi i netop din mark. Vær opmærksom på, at mange af løsningerne bygger på en godkendelse til mindre anvendelse. Denne kræver, at du har vejledningen tilgængelig, før du kører i marken. En stor bestand af bredbladet ukrudt kan også med fordel bekæmpes om efteråret. Her er også en række løsningsmuligheder, som du bør tale med din konsulent om, så I får den løsning, der passer til ukrudtsfloraen i din mark.

-4 -


Vigtige datoer • Juni og de kommende måneder: Alle arealer skal holdes fri for flyvehavre og kæmpebjørneklo. Overtrædelse kan medføre KO (fradrag i enkeltbetalingen) – for kæmpebjørneklo gælder dette dog kun, hvis kommunen har en indsatsplan. • 1. juli – 15. september: Alle udyrkede arealer skal slås mindst hvert andet år • 1. juli – 15. september: Alle arealer med permanent græs og græs i omdrift skal slås mindst én gang hvert år. Slåning kan erstattes af afgræsning. • 15. juli: Udyrkede arealer må nedvisnes og jordbearbejdes forud for en efterårssået afgrøde. • 1. august: På JB 5 – 11, samt på alle jordtyper før og efter kartoffeldyrkning, er det ikke tilladt at jordbearbejde i perioden fra høst til 1. november. På JB 1 - 4 er det ikke tilladt at jordbearbejde i perioden fra høst til den 1. februar. • 13. august: første ansøgningsdag for brødhvedetillæg 2014 • 20. august: frist for at så korsblomstrede efterafgrøder • 31. august: sidste frist for at indberette ændringer til efterafgrøderne og deres alternativer i Tast-selv • 1. september: sidste frist for indberetning af videresolgt handelsgødning

Næste nunmmer af AfgrødeNyt udkommer den 21. august 2013. Med venlig hilsen Planteavlskontoret Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf. 7015 9900 · Fax 6340 7199 kontakt@centrovice.dk www.centrovice.dk

-5 -


KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DIN PLANTEAVLSKONSULENT

Leif Hagelskjær Rådgivningschef Tlf. nr. 63 621 602 Mobil nr. 29 615 002 Email leh@centrovice.dk

Aksel Julius Nielsen Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 622 511 Mobil nr. 23 213 192 Email ajn@centrovice.dk

Anders B. Christiansen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 622 585 Mobil nr. 23 213 195 Email abc@centrovice.dk

Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Tlf. nr. 63 621 609 Mobil nr. 30 588 819 Email dbp@centrovice.dk

Hanne Pontoppidan Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 621 682 Mobil nr. 23 213 369 Email hap@centrovice.dk

Hans Erik Larsen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 621 604 Mobil nr. 29 615 008 Email hel@centrovice.dk

Hans Kristian Abildskov Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 622 512 Mobil nr. 23 213 193 Emal hka@centrovice.dk

Helle Elander Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 121 Mobil nr. 40 285 805 Email hbe@centrovice.dk

Henrik Skovgaard Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 123 Mobil nr. 40 332 774 Email hsl@centrovice.dk

Karen Linddal Pedersen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 607 Mobil nr. 30 561 094 Email klp@centrovice.dk

Kirsten Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 605 Mobil nr. 29 615 005 Email kil@centrovice.dk

Mads Munkegaard Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 122 Mobil nr. 40 206 332 Email mm@centrovice.dk

Michael Lønbæk Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 120 Mobil nr. 40 402 398 Email mwl@centrovice.dk

Mirella Helms Planteavlsassistent Tlf nr. 63 621 608 Mobil nr. 24 817 518 Email mih@centrovice.dk

Ove Englund Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 124 Mobil Nr. 20 228 097 Email ove@centrovice.dk

Poul Erik Jørgensen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 125 Mobil nr. 24 232 541 Email pej@centrovice.dk

Thomas Wohlleben Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 127 Mobil nr. 40 402 428 Email thw@centrovice.dk

Torben Justesen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 128 Mobil nr. 20 291 097 Email tbj@centrovice.dk

Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf. 70 159 900 · Fax 63 407 199

-6 -

kontakt@centrovice.dk

www.centrovice.dk


Aktuelle løsninger uge 33 - 2013 Indhold: • Ukrudtsbekæmpelse • Skadedyr

8.58'76%(.03(/6( (IWHUnU 9LQWHUUDSVXNUXGWVEHN PSHOVH ONJVWNSU 0LGGHO KD &RPPDQG&6 &RPPDQG&6   

&RPPDQG&6 6WRPS&6 &RPPDQG&6 6WRPS &RPPDQG&6 6WRPS&6

%HN PSHU )XJOHJU VRJK\UGHWDVNH %XUUHVQHUUHHQnULJUDSJU VIXJOHJU V K\UGHWDVNHNRUQEORPVWWYHWDQGRJ UHQSULV %XUUHVQHUUHHQnULJUDSJU VIXJOHJU V K\UGHWDVNHNRUQYDOPXHWYHWDQG UHQSULV

%XUUHVQHUUHHQnULJUDSJU VIXJOHJU V K\UGHWDVNHNRUQYDOPXHWYHWDQG UHQSULV )RUYHQWQLQJRPYLVHIIHNWPRGY VHOKDOH

3ULV NUSUKD    

%HP UNQLQJHU (IWHUnUXPLGGHOEDUWHIWHUVnQLQJRJLNNHVHQHUHHQGI¡U IUHPVSLULQJ8QGJnVSU¡MWQLQJI¡UNUDIWLJUHJQ5HDFWRUNDQ HUVWDWWH&RPPDQG 6HQHVWGDJHHIWHUVnQLQJ8QGJnVSU¡MWQLQJI¡UNUDIWLJUHJQ 6WRPS$FWLYXVRJ,QWHU3HQGLPHWKDOLQKDURIIODEHO6WRPS&6 KDUHQUHJHOUHWJRGNHQGHOVHO6WRPS&6VYDUHUWLOO 6WRPSNJ$FWLYXVHOOHUO,QWHU3HQGLPHWKDOLQ5HDFWRUNDQ HUVWDWWH&RPPDQG

6.$'('<5 9LQWHUUDSV

ONJVWNSU KD  

0LGGHO

%HN PSHU

3ULV NUSUKD  

.DUDWH:* &\SHUE&\SHUE: &\WKULQ 1H[LGH&6

9LQWHUDIJU¡GHU

ONJVWNSU 0LGGHO KD $JURV6QHJOHJLIW 6PDUW%D\W 6OX[[

3ULV NUSUKD  

%HN PSHU 6QHJOH

%HP UNQLQJHU 5HWWHWPRGEODGJQDY%HN PSHOVHVW UVNHOHUERUWJQDYHW EODGDUHDOIUHPWLODWFDO¡YEODGHHUXGYLNOHW

%HP UNQLQJHU 'HQ´WLOVWU NNHOLJH´GRVLVDIK QJHUDIDQJUHEVVW\UNHQ'HUNDQ YHGNUDIWLJHUHDQJUHEY UHEHKRYIRUDWJHQWDJHEHKDQGOLQJHQ +ROG¡MHPHGKYRUKXUWLJWJUDQXODWHUQHEOLYHU GWRS

$//(35,6(5(5)5$ODQGEUXJVLQIRRJPHGQ\HDIJLIWHU

-7 -


Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf. 7015 9900 路 Fax 6340 7199 kontakt@centrovice.dk

www.centrovice.dk

-8 -

Agn 17 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you