Page 1

AfgrødeNyt nr. 13 27. juni 2012 Indhold • • • • •

Aktuelt i marken

I en del vårsæds- og vinterhvedemarker findes der mange bladlus på trods af, at der er sprøjtet mod dem for et par uger siden sammen med svampebekæmpelsen. Skal behandlingen gentages bør beslutningen træffes nu. Skadetærskelen på de 40 % angrebne strå gælder stadig. Vores anbefaling er, at hvis der findes en del levende lus på næsten hvert strå, så bør de bekæmpes. Normalt finder vi bladlusene i akset på hveden, men vi har også set marker, hvor de i denne afgrøde sidder i bunden eller på bladene. Vores foretrukne middel mod bladlusene nu er Pirimor. I både vårsæd og vinterhvede bør der køres med 125 g Pirimor pr. ha, når lusene sidder i bunden af afgrøden. For at opnå dampvirkningen fra Pirimor skal det være min. 15°C, der skal køres med 150200 l vand pr. ha og max. 6-7 km/t. Vær opmærksom på, at Pirimor med ny etiket kun må bruges én gang pr. sæson. I majs skal der fortsat holdes øje med bladlus. En beslutning om en eventuel bekæmpelse skal træffes inden afgrøden er så høj, at der ikke kan køres i den. Vi anbefaler at bekæmpe bladlusene med 0,2 l Cyperb 100 pr. ha, hvis der er bladlus på alle planter,

Åbent hus i forsøgsmarken d. 26. juni 2012

-1 -

Aktuelt i marken Aflug flyvehavre Klargør og forebyg skadedyr i kornlageret Vigtige datoer Aktuelle løsninger

og der er begyndende kolonidannelse på mange. Mange vinterhvedemarker har fået den anden del af akssprøjtningen for ca. 2 uger siden. Efter de store mængder nedbør der nu er kommet mange steder, bliver vi spurgt om, der skal endnu en svampebekæmpelse til. Niveauet af Septoria er på nuværende tidspunkt på samme niveau som i 2011, hvor vi ikke fik noget for at sprøjte. En eventuel smitte, der sker i disse dage vil være ca. 3 uger om at bryde ud, og vi er derfor så langt fremme, at betydningen er meget lille. Vi anbefaler derfor ikke at svampesprøjte endnu en gang i de hvedemarker, der har fået en aksbeskyttelse. Når du færdes i marken, hvad enten det er for at afluge flyvehavre, som det nu er tid til, eller for at nedvisne afgrøden før høst, så er det en god idé at medbringe et kort, så eventuelle forekomster af problemukrudt kan tegnes ind. Kortet er et rigtig godt redskab at have til den kommende sprøjtesæson.


Aflug flyvehavre Der er krydsoverensstemmelse (KO) på forekomst af flyvehavre, så det er meget vigtigt, at du er grundig med aflugningen. I løbet af de næste uger har du de bedste betingelser for at finde flyvehavren – vi er allerede begyndt at se fuldt gennemskredne flyvehavreplanterne i markerne. Alle marker skal ses efter - også brakarealer, sprøjtefrie zoner og vandløbsbræmmer. Det gælder også arealer, hvor der er foretaget en kemisk bekæmpelse. Aflugning Der skal luges grundigt og systematisk ved f.eks. at følge de anlagte kørespor. En kikkert er et godt hjælpemiddel ved afsøgning af et areal med få flyvehavreplanter. Planterne skal luges op med rod, ellers kan planten udvikle nye skud. De kan f.eks. samles i en papirsæk, som senere brændes med indhold. Lugningen skal gentages med 10-14 dages mellemrum, så “efternølere” af flyvehavre også kan findes og bortluges. Kontrol Desværre har NaturErhverstyrelsen har oplyst, at der i forbindelse med kontrolbesøg ikke gives en bestemt frist til at afluge flyvehavre, da planterne ikke må findes. Dvs. så snart planterne er synlige, skal de afluges. Det betragtes ikke som en formildende eller opsættende omstændighed, at man har store arealer, der skal kontrolleres, eller at aflugning er i gang. NaturErhvervstyrelsen oplyser heller ikke om, hvornår kontrollen begynder. Er der tidligere konstateret forekomst af flyvehavre ved kontrolbesøg, må der påregnes at være større sandsynlighed for

ny kontrol. Krydsoverensstemmelse Bekæmpelse af flyvehavre har siden 2009 være omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse (KOkrav 4.9), dvs. manglende aflugning kan ud over straf efter danske regler resultere i reduktion af EUlandbrugsstøtten. NaturErhvervstyrelsen oplyser, at man har indberettet 42 overtrædelser i 2010 og 44 tilsvarende overtrædelser i 2011 til behandling vedr. KO. Mangelfuld bekæmpelse Ved mangelfuld bekæmpelse af flyvehavre hos naboer og lignende er det bedste naturligvis at kunne snakke sig til rette om problemet, men hvis dette ikke er muligt, kan anmeldelse ske enten skriftligt eller telefonisk til: • • • • •

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København V Att.: Miljøerhvervskontoret Tlf. 72 414 747 Kontaktperson Susanne Wattne Andersen.

Alternativt kan man benytte elektronisk indberetning via blanketten på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Bemærk, at anonyme anmeldelser ikke vil blive behandlet, ligesom anmelderen ikke kan garanteres anonymitet. Du kan læse mere om reglerne vedr. flyvehavre på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Klargør og forebyg skadedyr i kornlageret Klargøring af kornlager og tørreri i passende tid inden høstperioden begynder, er altid en god og afstressende løsning at vælge. Kornsnudebiller og andre skadedyr kan gøre skade på det lagrede korn i kornsiloer og andre lagerrum. For at forebygge angreb skal kornlageret derfor rengøres grundigt nu, hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind. Alt gammelt korn og melstøv fjernes fra både silo og lagerrum og fra de tilhørende transport- og indtagningsfaciliteter. Det er vigtigt at foretage en god rengøring med kost og støvsuger før en eventuel kemisk bekæmpelse. Ved rengøring af lageret bør man anvende en effektiv støvmaske med partikelfilter af typen P2, da

indånding af kornstøvet kan medføre alvorlige og livsvarige problemer i form af tærskelunger. Hvis der ikke allerede er etableret en adgangsdør i siloerne, er det nu tiden at gøre dette. Det vil samtidig lette adgangen til tømning og rengøring af siloerne. Et kornlager er et glimrende spisekammer for mus og rotter. Derfor bør anlægget og huset undersøges for huller og andre gemmesteder for disse dyr. Hvis det er muligt lukkes huller i gulve og vægge med beton. Rester af gammelt korn og halm, som kan forhindre katte i at fange gnaverne, fjernes. Man kan også lægge giftdepoter ud i særligt indrettede kasser. Fortsættes side 7

-2 -


Aktuelle løsninger uge 26 - 2012 Indhold: • Ukrudtsbekæmpelse • Svampebekæmpelse • Skadedyr

Riv ud og tag med. -3 -


8.58'76%(.03(/6( 1HGYLVQLQJ 9LQWHUUDSV

ONJVWNSUKD

0LGGHO

%HN PSHU

 5HJORQH 6SUHGHNO EHPLGGHO

1HGYLVQLQJDIXHQVDIPRGQHQGHDIJU¡GHU %HKDQGOLQJVIULVWGDJH

 *O\SKRVDW $PPRQLXPVXOIW 6SUHGHNO EHPLGGHO

1HGYLVQLQJDIXHQVDIPRGQHQGHDIJU¡GHU %HKDQGOLQJVIULVWGDJH

3ULV NUSUKD   

%HP UNQLQJHU 1HGYLVQLQJPHG5HJORQHNDQW\SLVNVNHHWSDUGDJHHIWHURSWLPDOW VNnUO JQLQJVWLGVSXQNW'HUNDQW UVNHVGLUHNWHFDGDJH HIWHUQHGYLVQLQJ 1HGYLVQLQJPHGJO\SKRVDWPLGOHUNDQVNHGDJHI¡UQRUPDOW VNnUO JQLQJVWLGVSXQNWDOWVnQnUVW¡UVWHSDUWHQDIVNXOSHUQHL UDSVHQHUJXOJU¡QQHRJGHUHUHQNHOWHVRUWHIU¡QHGHUVWSn SODQWHQ'HQEHKDQGOHGHDIJU¡GHK¡VWHVGLUHNWHW\SLVNXJHU HIWHUVSU¡MWQLQJ

*U VPDUNHU *U VXGHQNO¡YHU

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 7RPDKDZN(& 0 6WDUDQH;/ 0

%HN PSHU )XJOHJU VK\UGHWDVNHP ONHE¡WWHUDQXQNHO U¡OOLNHVNU SSHVWRUQ OGH $JHUWLGVHOHQJEUDQGE JHUP ONHE¡WWH YnUEUDQGE JHU $JHUWLGVHOQnUWLGVHOVNXGHUFPP ONHE¡WWH

-4 -

3ULV NUSUKD  

%HP UNQLQJHU 1nUVNXGDIVNU SSHHUFP%HKDQGOLQJVIULVWGDJH 03&$PLGOHUHULNNHO QJHUHJRGNHQGWLJU V/DJUHPHG JDPPHOHWLNHWWHNDQDQYHQGHVLKHQKROGWLOHWLNHWWHQ$IYHQWJRGH WHPSHUDWXUIRUKROG%HKDQGOLQJVIULVWGDJH


69$03(%(.03(/6( 9LQWHUKYHGH

ONJVWNSUKD

0LGGHO

%HN PSHU

3ULV NUSUKD 

 3URVDUR(& VW $NVIXVDULXP 3UROLQH(&VW 3URVDUR(&HOOHU3UROLQH(&pQDII¡OJHQGHPLGOHU )ROLFXU(&VW 2ULXV(:VW 2VLULVVW

9nUE\J

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 

%HN PSHU

 &RPHW$SURDFKVW %\JEODGSOHWE\JPHOGXJE\JUXVWVNROGSOHW pQDII¡OJHQGHPLGOHU =HQLW(&)ROLFXU(& VW 2ULXV(:VW 5XEULFVW %\JEODGSOHWE\JUXVWVNROGSOHW %HOOVW

+DYUH

ONJVWNSUKD

0LGGHO

9nUKYHGH

0LGGHO

    

3UROLQH(&VW %HOOVW &RPHW %HOOVW 3UROLQH(&VW 5XEULF 2VLULVVW 5XEULF

$OP5DMJU V

ONJVWNSUKD

   

0LGGHO

)ROLFXU(&VW 2ULXV(:VW %HOOVW $PLVWDUVW )ROLFXU(&VW $PLVWDUVW 2ULXV(:VW

0DMV

ONJVWNSUKD 2SHUD

0LGGHO

  

3ULV NUSUKD  

%HN PSHU

 =HQLW(&VW +DYUHEODGSOHWPHOGXJ )ROLFXU(&VW 2ULXV(:VW &RPHW$SURDFKVW pQDII¡OJHQGHPLGOHU =HQLW(&)ROLFXU(& VW 2ULXV(:VW

ONJVWNSUKD

3ULV NUSUKD 

 

%HN PSHU

3ULV NUSUKD    

%UXQUXVWJXOUXVWKYHGHEODGSOHWVHSWRULD %UXQUXVWJXOUXVWVHSWRULD

%HN PSHU .URQUXVWQHWQHNURVHSOHWQHNURVHVRUWUXVW

%HN PSHU

3ULV NUSUKD    

3ULV NUSUKD 

0DMVEODGSOHWRJPDMV¡MHSOHW

-5 -

%HP UNQLQJHU

0DNVJDQJHSUnU 0DNVJDQJHSUnU

%HP UNQLQJHU &RPHWPnPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUnU 0nPDNVDQYHQGHVJDQJHSUnU0DNVOKDSUnU /DYHIIHNWPRGPHOGXJ /DYHIIHNWPRGPHOGXJ

%HP UNQLQJHU 0DNVDQYHQGHVJDQJHSUnU0DNVLPDOWOKDSUnU .XQPRGHUDWHIIHNWPRGKDYUHEODGSOHW0nPDNVLPDOWDQYHQGHV JDQJHSUnU 6WURELOXULQKROGLJHO¡VQLQJHUDQEHIDOHVNXQYHGPHJHW KDYUHEODGSOHW9HGPHJHWPHOGXJK YHVGRVLVDI =HQLW)ROLFXU2ULXV0LGOHUPnPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUnU

%HP UNQLQJHU 0DNVJDQJHSUnU0RGHUDWHIIHNWPRGUXVW &RPHWPnPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUnU9HGPHOGXJ WLOV WWHVPHOGXJPLGGHOLQGWLOEHJ\QGHQGHVNULGQLQJ 0HOGXJWLOV WWHVPHOGXJPLGGHOLQGWLOEHJ\QGHQGHVNULGQLQJ 3UROLQHPnPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUnU 0HOGXJWLOV WWHVPHOGXJPLGGHOLQGWLOEHJ\QGHQGHVNULGQLQJ

%HP UNQLQJHU 2ULXVRJ)ROLFXULQGHKROGHUVDPPHDNWLYVWRI0nPDNVLPDOW DQYHQGHVJDQJHSUnU+DOPHQPnRSIRUGUHVYHG2ULXV 6YDJHIIHNWPRGPHOGXJ ,VWHGHWIRU$PLVWDUNDQDQYHQGHV0LUDGRU6&LVDPPHGRVLV $PLVWDU0LUDGRUKDUVYDJHIIHNWSnNURQUXVW2ULXVRJ)ROLFXU LQGHKROGHUVDPPHDNWLYVWRI)ROLFXUPnPDNVDQYHQGHVJDQJH SUnU$PLVWDU2ULXVKDOPPnRSIRGUHV

%HP UNQLQJHU 9HGEHJ\QGHQGHDQJUHELQGWLOVSU¡MWQLQJLNNHO QJHUHHUWLOODGW GYVLQGWLOVSU¡MWHIULVWHQ,K¡MULVLNRPDUNHUGYVPDUNHUPHGNHUQH RJNROEHPDMVPHGIRUIUXJWPDMVRJUHGXFHUHWMRUGEHDUEHMGQLQJRJ PHGPRGWDJHOLJHVRUWHU'HQPDNVLPDOHGRVLVHUOLWHUSUKD 0nVHQHVWDQYHQGHVLY NVWVWDGLXP KDQEORPVWHUVWDQG P UNEDUPHQLNNHV\QOLJ 


6.$'('<5 9nUV G

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 )DVWDF .DUDWH:* &\SHUE 1H[LGH&6 3LULPRU* pQDII¡OJHQGHPLGOHU &\SHUE )DVWDF .DUDWH:* 1H[LGH&6 0DYULN)  

3LULPRU* &\SHUE .DUDWH:* 0DYULN)

9LQWHUV G

ONJVWNSUKD   

0LGGHO )DVWDF &\SHUE 1H[LGH&6 .DUDWH:* 3LULPRU* 0DYULN)

3ULV NUSUKD   

%HN PSHU %ODGOXVNRUQEODGELOOHU

%ODGOXVNRUQEODGELOOHU

  

%ODGOXV 6NnQHUQ\WWHLQVHNWHU

  

2UDQJHJXOKYHGHJDOP\J

%HN PSHU

3ULV NUSUKD   

%ODGOXV

6NnQHUQ\WWHLQVHNWHU %ODGOXV 6NnQHUQ\WWHLQVHNWHU

 3LULPRU*

UWHU

ONJVWNSUKD0LGGHO

 .DUDWH:* .DUDWH:* )DVWDF    

&\SHUE 1H[LGH&6 0DYULN) 1H[LGH&6 )DVWDF .DUDWH:* &\SHUE 0DYULN)

 3LULPRU*

0DMV

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 &\SHUE

%HN PSHU

3ULV NUSUKD  

6N\JJHYLNOHU UWHYLNOHU

%HP UNQLQJHU 1RUPDOGRVLVHIWHUUHYXUGHULQJHUOKD NJSUKDHUQRUPDOGRVLV OSUKDHUQRUPDOGRVLV OSUKDHUQRUPDOGRVLV 0LQGVWΣ&IRURSQnHOVHDIGDPSYLUNQLQJ

6YDJHIIHNWSnNRUQEODGELOOHU0nLNRUQPDNVDQYHQGHVPHG OKDYHGpQVSU¡MWQLQJRJYHGWRVSU¡MWQLQJHUPHGPDNVOKD +DOYGRVLVHUDQJLYHW,QJHQHIIHNWPRGNRUQEODGELOOHU $NWXHOWLY NVWVWDGLXP EHJ\QGHQGHVNULGQLQJWLO EHJ\QGHQGHEORPVWULQJ YHGPHUHHQGSUI OGHSUGDJ

%HP UNQLQJHU 1RUPDOGRVLVHIWHUUHYXUGHULQJHUOKD +DOYGRVLVHUDQJLYHW +DOYGRVLVHUDQJLYHW +DOYGRVLVHUDQJLYHW /XVLEXQGHQDIDIJU¡GHQ0LQΣ& .YDUWGRVLVHUDQJLYHW0nLNRUQPDNVDQYHQGHVPHGOKD YHGpQVSU¡MWQLQJRJYHGWRVSU¡MWQLQJHUPHGPDNVOKD .YDUWWLOKDOYGRVLVHUDQJLYHW

%HP UNQLQJHU 1RUPDOGRVLVNJKD0DNVEHKDQGOLQJHUSUV VRQ 1RUPDOGRVLVDQJLYHW,QJHQHUIDULQJHUPHGQHGVDWWHGRVHU 1RUPDOGRVLVHIWHUUHYXUGHULQJHU,QJHQHUIDULQJHUPHG QHGVDWWHGRVHU0DNVEHKDQGOLQJHUSUV VRQ

6NnQHUQ\WWHLQVHNWHU

    

1RUPDOGRVLVHUOKD 1RUPDOGRVLVDQJLYHW,QJHQHUIDULQJHUPHGQHGVDWWHGRVHU UWHUWLOPRGHQKHGPnPDNVLPDOWEHKDQGOHVWRJDQJH 0DNVEHKDQGOLQJHUSUV VRQ 0DNVEHKDQGOLQJHUSUV VRQ 1RUPDOGRVLVNJKD0DNVEHKDQGOLQJHUSUV VRQ 1RUPDOGRVLVHUOKD 1RUPDOGRVLVOKDUWHUWLOPRGHQKHGPnPDNVLPDOW EHKDQGOHVWRJDQJH

6NnQHUQ\WWHLQVHNWHU1RUPDOGRVLVNJKD0DNVEHKDQGOLQJSUV VRQ

UWHEODGOXV

%HN PSHU %ODGOXV

3ULV NUSUKD $OOHSULVHUHUIUDODQGEUXJVLQIR

-6 -

%HP UNQLQJHU 1RUPDOGRVLVHUOKD


Med til klargøringen hører også, at blæser og varmekilde startes op. Er der ubalance i blæseren, kan det være fastgroet snavs, som forsigtigt fjernes, men hvis det er selve blæserhjulet, der er kommet ud af balance, skal det afbalanceres. Her er det nødvendigt at inddrage fabrikanten eller et afbalanceringsfirma.

Derudover er AquaPy (naturligt pyrethrum fra Chrysanthemum) og Silico-Sec (kiselgur) godkendt til skadedyrsbekæmpelse i tomme kornlagre. AquaPy er godkendt til bekæmpelse af den voksne kornsnudebille og andre kravlende insekter i tomme kornlagre. Midlet virker kun få timer, og insekterne skal derfor rammes direkte.

Hvis oliefyret ikke vil starte, kan det skyldes, at pumpen skal udluftes. Det kan ske ved at tage fotocellen ud og lyse på den med en lommelygte, indtil fyret tænder. Herefter sættes fotocellen på plads igen. Hvis fyret ryger, skal lufttilførslen renses eller justeres. Er man i tvivl om, hvorledes fyret behandles, skal man tilkalde en oliefyrsmontør.

Doseringen for AquaPy er:

Korngrav og transportanlæg skal også undersøges i god tid før høst. Har der stået vand i graven, kan det være særligt påkrævet at sikre, at anlægget fungerer. Det er for sent, når graven først er fyldt op med korn. Ved rengøring af gastætte siloer skal man være særlig forsigtig. Er der den mindste risiko for, at der mangler ilt, skal man altid anvende et friskluftforsynet åndedrætsværn. Er man i tvivl om risikoen, bør man kontakte et specialfirma, der løser disse opgaver. Det kan f.eks. være Falck – eller en arbejdsmiljøkonsulent. Kemisk bekæmpelse i tomme kornlagre K-Obiol EC 25 er netop blevet godkendt til bekæmpelse af kornskadedyr i tomme kornlagre. Midlet har hidtil kun været godkendt som en dispensation, hvor kun firmaet Nomus A/S måtte udføre behandlingen. Nu må landmanden selv foretage behandlingen. Midlet udbringes med rygsprøjte, og der anvendes følgende doser: • grove overflader: 30 ml K-Obiol opløses i 5 l vand. 5 l opløsning rækker til 50 m2 overflade, • jævne overflader: 60 ml K-Obiol opløses i 5 l vand. 5 l opløsning rækker til 100 m2 overflade. For at få maksimal effekt skal behandlingen ske på rengjorte overflader. Midlets virkningstid er 6-16 uger afhængig af overfladens beskaffenhed, længst på glatte overflader og kortest på porøse overflader og beton. Mod rismelbillen, som er langt mindre udbredt end kornsnudebiller, er virkningstiden 4 uger. Midlet må maksimalt anvendes 1 gang pr. år. Firmaet oplyser, at prisen på midlet vil komme til at ligge på omkring 1.200 kr. pr. l inkl. afgift ekskl. moms, men den nøjagtige pris kendes pt. ikke.

• 0,5 l blandes med 4,5 l vand, og det rækker til 100 m2. Behandling udføres to gange med omkring en times mellemrum. Første behandling har også til formål at aktivere billerne. Kemisk bekæmpelse i korn P.t er det kun Silico-Sec (kiselgur), som må anvendes mod skadedyr i selve kornet. Bayer oplyser dog, at de indenfor få uger forventer K-Obiol UL6 godkendt mod lagerskadedyr til brug i selve kornet. Kiselgur kan anvendes i både korn og tomme lagre, men effekten afhænger af kornets vandprocent. Gasning Større anlæg og større kornpartier kan eventuelt “gasses” med et fosforbrinteprodukt. Kun firmaer med særligt udstyr og speciel tilladelse må foretage denne behandling. For eksempel Anticimex, tlf. 7514 5822, Mortalin, tlf. 7015 1069 eller Nomus, tlf. 8643 0100. Kontrol af lagerskadedyr Til kontrol af lagerskadedyr i korn findes forskellige typer rørfælder. Rørene placeres lodret i kornet - ca. 30 cm nede. Inden placeringen bindes et markeringsskilt til røret, så man senere igen kan finde det. Rørfælden efterses normalt 2-3 dage efter placeringen og derefter en gang ugentlig/månedligt - afhængig af situationen. Tanaco Danmark A/S (telefon 7514 4800) oplyser, at de sælger rørfælder. Prisen er 50 kr pr. stk excl. moms.

Skadedyr Skadedyr i kornlagre er især kornsnudebiller, savtakket kornbille, australsk tyvbille, rismelbiller, melbiller, lagermider og frømøl.

-7 -


Vigtige datoer • 1. maj – 30. juni: udyrkede arealer må ikke slås medmindre de er holdt korte i hele perioden ved gentagne slåninger

Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer d. 4. juli 2012.

Med venlig hilsen Planteavlskontoret

Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg Tlf nr. 70 15 99 00 Fax nr 63 407 199 kontakt@centrovice.dk www.centrovice.dk

-8 -

Afgrødenyt - nr 13 - 2012  

planteavl, centrovice, landbrug