Page 1

AfgrødeNyt nr. 12 19. juni 2013 Indhold • Aktuelt i marken • Er dit korntørringsanlæg klar til høst ? • Forebyg skadedyr i kornlageret • Før-høst besøg • Kommende arrangementer • Vigtige datoer

Aktuelt i marken Der er rigtig mange arrangementer i disse uger, både i marken og sommerafslutninger i skoler og idrætslivet. Men prøv alligevel at se om ikke du har tid til at komme til Nr. Søby på tirsdag d. 25. juni kl. 19, hvor vi holder åbent hus i vores forsøgsmark. Vi håber på godt vejr og lover, at det fagligt bliver en spændende aften. Mange vårbygmarker har desværre kedelige områder, hvor afgrøden er lys og dårligt udviklet. Nogen af symptomerne skyldes manganmangel. Men mange af områderne skyldes vand, der ikke har kunnet komme væk, kompakte såbede og direkte strukturskader efter for tung og tidlig færdsel i år eller tidligere år. Strukturskader er desværre synlige i flere år efter at skaden er sket. Der er bestemt grund til at tænke over færdslen i markerne. I næste nummer af AfgrødeNyt bringer vi en artikel om faste kørespor til inspiration. Hvis vårbyggen endnu ikke er svampesprøjtet, er det på høje tid. Det optimale tidspunkt er, når fanebladet er fuldt udfoldet. Husk at kigge efter lus før en eventuel svampesprøjtning. Skadetærsklen er 25% angrebne planter, hvis der skal køres alligevel. I vinterhveden er det tid til den afsluttende svampesprøjtning. I nogle marker ser vi septoria oppe på 2. – 3. øverste blad. Her anbefaler vi at øge mængden af svampemiddel til 40 % af en normaldosering dvs. f.eks. 0,6 l Bell pr. ha, når det er anden del af en akssprøjtning. Findes der ikke septoria på de 3 øverste blade og kun en mindre mængde i bunden, anbefaler vi stadig f.eks. 0,4 l Bell pr. ha.

-1 -

Der har været fanget galmyg over skadetæsklen i nogle områder af Danmark, men i de fælder vi har på Langeland og ved Damsbo Gods er skadetærsklen ikke overskredet. En del hvedemarker er over det følsomme stadie, men hvis du har vårhvede, er der god grund til at holde øje med galmyggen nu. Hvis du vil sætte fælder op i din egen vårhvede skal det gøres NU – du kan kontakte din planteavlskonsulent for at høre nærmere. Det er altid god skik at få bekæmpet kæmpebjørneklo, men det er kun i de kommuner, der har en indsatsplan, at manglende bekæmpelse giver krydsoverensstemmelse og risiko for fradrag i enkeltbetalingen. Assens Kommune har siden 2011 haft en indsatsplan og de har meddelt os, at de ser sig nødsaget til at indgive kontrolrapporter til NaturErhverv i de tilfælde, hvor gentagne henvendelser ikke har hjulpet. I sidste uge vedtog også Kerteminde Kommune en indsatsplan for hele det område kommunen dækker. Artiklen om kæmpebjørneklo fra sidste uge er opdateret og kan findes på vores hjemmeside.


Er dit korntørringsanlæg klar til høst? Selvom det kan virke som om, at den kommende høst ligger langt ude i fremtiden, er det nu, korntørringsanlægget og lagerfaciliteterne skal serviceres og rengøres. Start med en grundig rengøring med kost, trykluft og støvsuger. Stålsiloer Stålsiloers profilerede stålplader vil ofte have støv og kornrester siddende. Det skal væk. På grund af den store højde er det ikke forsvarligt at stå på en stige med en kost. Her kan et langt trykluftrør være en mulighed. Skidtet fejes efterfølgende sammen eller støvsuges op. De perforerede gulve kan sjældent tages op, men erfaringen siger, at der oftest ikke ligger betydelige mængder smuld under tørregulve. Elevatorer, redlere mv. tømmes og kontrolleres for at sikre, at der ikke er tabt en medbringer. Efter rengøring skal redlere, snegle, remme, kæder og kabler kontrolleres for slitage. Omrørersystemet er farligt at servicere i en tom silo på grund af den store højde. Det bør gøres i den fulde silo hvert år, før man begynder at tømme siloen. Planlager Planlagre rengøres bedst med kost og trykluft. Der indgår ofte træ i planlagre. Specielt her er det vigtigt at blæse alle sprækker rene for skidt. Hvis der er nedstøbte tørrekanaler, kan optagning af de perforerede plader være nødvendigt, da der ofte falder lidt afgrøde ned mellem samlinger mv.

Kemisk bekæmpelse på lagre anbefales ikke generelt, men kan være nødvendigt, hvor skadevoldere er konstateret i indeværende år, eller der erfaringsmæssigt er forekomst. Varmekilder Olie og gas er typiske varmekilder til lagertørringsanlæg. Der kan forventes et overforbrug, hvis forbrændingen ikke er optimal. Servicering af gas- og oliebrændere skal overlades til professionelle. Gastætte siloer Efter grundig rengøring af en gastæt silo, skal den udluftes i en længere periode. Der høres hvert år om alvorlig kvalitetsforringelse af korn i ældre gastætte siloer. Det særlige ved gastætte siloer er, at kornet ikke kan kontrolleres i lagerperioden. Derfor opdages skader på korn typisk først, når der kommer reproduktionsproblemer mv. i stalden. Når det forekommer, er det økonomiske tab ofte enormt. Derfor bør gastætte siloer trykprøves hvert år og vakuumprøves hver fjerde år. Vakuumprøvning anbefales hvert fjerde, da der ved trykprøvning ikke opdages utætheder i soklen. Dette er primært relevant ved siloer med keglebunde. Husk kontrol af vakuum-/trykventil.

-2 -


Aktuelle løsninger uge 25 - 2013 Indhold: • Svampebekæmpelse • Skadedyr • Vækstregulering

Riv ud og tag med.

69$03(%(.03(/6( 9LQWHUKYHGH

ONJVWNSUKD

       

3UROLQH(&VW )ROLFXU(& 3UROLQH(&VW 2ULXV(: 3UROLQH(&VW 2VLULV

5XJ

0LGGHO %HOOVW 5XEULFVW )ROLFXU(&VW 2ULXV(:VW

7ULWLFDOH

ONJVWNSUKD   

0LGGHO %HOOVW &RPHWVW %HOOVW 5XEULFVW )ROLFXU(&VW 2ULXV(:VW

9nUE\J

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 &RPHWVW pQDII¡OJHQGHPXOLJKHGHU %HOOVW )ROLFXU(&VW 2ULXV(:VW 5XEULF2SXV VW 3UROLQH(&VW 2SHUDVW 9LYHUGDVW

+DYUH

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 )ROLFXU(&VW 2ULXV(:VW

9nUKYHGH

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 )ROLFXU(&VW 2ULXV(:VW

$OP5DMJU V

ONJVWNSUKD

%HN PSHU

%HOOVW %UXQUXVWJXOUXVW6HSWRULD %HOOVW 3UROLQH(& 9LYHUGD VW 5XEULFVW %UXQUXVWJXOUXVWKYHGHEODGSOHW6HSWRULD 3UROLQH(& 3URVDUR(&VW $NVIXVDULXPEUXQUXVWJXOUXVWKYHGHEODGSOHW 6HSWRULD %XPSHU(&

ONJVWNSUKD  

0LGGHO

0LGGHO

 %HOOVW

%HN PSHU %UXQUXVWVNROGSOHW %UXQUXVWPHOGXJVNROGSOHW

%HN PSHU

3ULV NUSUKD       

%HN PSHOVHVW UVNOHU

3ULV NUSUKD  

%HN PSHOVHVW UVNOHURJ%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD   

%UXQUXVWJXOUXVW6HSWRULD

%UXQUXVWJXOUXVWPHOGXJ6HSWRULD

%HN PSHU

3ULV NUSUKD 

%\JEODGSOHWE\JUXVWVNROGSOHW

%\JEODGSOHWE\JPHOGXJE\JUXVWVNROGSOHW

%\JEODGSOHWE\JUXVWVNROGSOHW %\JEODGSOHWE\JPHOGXJE\JUXVWVNROGSOHW

%HN PSHU +DYUHEODGSOHWPHOGXJ

%HN PSHU %UXQUXVWJXOUXVWKYHGHPHOGXJ

%HN PSHU .URQUXVWQHWQHNURVHSOHWQHNURVHVRUWUXVW

-3 -

   

+YLVGHUNXQHUEHVNHGQHDQJUHEDIVHSWRULDSnRJ¡YHUVWH EODGQHGV WWHVGRVLVWLOGHO.XQVLGHHIIHNWDI3UROLQHPRG KYHGHEODGSOHWLDQJLYHQLQGVDWV

)RUDWInHIIHNWPRGDNVIXVDULXPVNXEEHVVLGVWHEHKDQGOLQJWLO XQGHUEORPVWULQJ

'HUNDQDQYHQGHV2SXVHOOHU0DUHGRLVDPPHGRVLV 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUnU

%HN PSHOVHVW UVNOHURJEHP UNQLQJHU /DYHIIHNWPRGPHOGXJ

9HGPHJHWPHOGXJK YHVGRVLVDI)ROLFXU2ULXV

%HP UNQLQJHU /DYHIIHNWPRGPHOGXJ&RPHWPDNVDQYHQGHVJDQJHSU V VRQ&RPHWNDQHYWHUVWDWWHVDI$PLVWDULVDPPHGRVLV .XQPRGHUDWPRGVNROGSOHW)ROLFXU(&RJ&RPHWPn PDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUY NVWV VRQ .XQPRGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJ 3UROLQH(&PDNVJDQJHSUY NVWV VRQ /DYHIIHNWPRGPHOGXJ 0RGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJ

3ULV NUSUKD 

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD 

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD 

%HP UNQLQJHU

.XQPRGHUDWHIIHNWPRGKDYUHEODGSOHW0nPDNVLPDOWDQYHQGHV JDQJHSUnU

/DYHIIHNWPRG6HSWRULDRJNXQPRGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJ =HQLWK)ROLFXU2ULXVPDNVDQYHQGHVJDQJHSUnU

6YDJHIIHNWPRGPHOGXJ


6.$'('<5 9nUE\JKDYUH

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 )DVWDF .DUDWH:* &\SHUE&\SHUE: &\WKULQ 1H[LGH&6 0DYULN) 3LULPRU* 3LULPRU* pQDII¡OJHQGHPXOLJKHGHU )DVWDF .DUDWH:* &\SHUE&\SHUE: &\WKULQ 1H[LGH&6

9LQWHUKYHGH9nUKYHGH

ONJVWNSUKD

    

0LGGHO

%HN PSHU

3ULV NUSUKD    

.RUQEODGELOOHODUYH

%ODGOXV %ODGOXVNRUQEODGELOOHU

%HP UNQLQJHU 'RVLVHIWHUUHYXUGHULQJHUOKD0DNVJDQJHSUV VRQ 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUY NVWV VRQ 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUY NVWV VRQ 0DNVOKDYHGpQEHKWRVSU¡MWQLQJHUPDNVOKD 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ 3LULPRUPnPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ

  

%HN PSHU

.DUDWH:*VW 0DYULN)VW

+YHGHJDOP\J

)DVWDF .DUDWH:* &\SHUE&\SHUE: &\WKULQ 1H[LGH&6 0DYULN) 3LULPRU*

%ODGOXV

%ODGOXVVNnQHUQ\WWHLQVHNWHU

3ULV NUSUKD     

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD 

%HP UNQLQJHU

0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUY NVWV VRQ 0DNVOKDYHGpQEHKWRVSU¡MWQLQJHUPDNVOKD 'RVLVHIWHUUHYXUGHULQJHUOKD0DNVJDQJHSUV VRQ 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUY NVWV VRQ 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUY NVWV VRQ 0DNVOKDYHGpQEHKWRVSU¡MWQLQJHUPDNVOKD 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ

9.675(*8/(5,1* 9nUV G

ONJVWNSUKD

0LGGHO

%HN PSHU

 &HURQHVW

$//(35,6(5(5)5$ODQGEUXJVLQIR

-4 -

%HKDQGOLQJVIULVWY NVWVWDGLXP0DNVEHKDQGOLQJSUnU


Før-høst besøg

Hvordan gik vækstsæsonen? Her i juni måned er det en rigtig god idé at gennemgå markerne for at se resultatet af vækstsæsonens arbejde. Har indsatsen mod svampesygdomme været tilpas ? Er der kolonier af rodukrudt ? Er der noget ukrudt, der er sluppet igennem ? Det der ’blot’ var småt græs i foråret, kan nu artsbestemmes, så indsatsen kan gøres mere målrettet næste år. Er der behov for nedvisning før høst eller bekæmpelse af kvik og rodukrudt ? Udover gennemgang af markerne, er der mulighed for bl.a. at få vendt: • Efterafgrøder – etablering - skal der indberettes ændringer inden 31. august? • Gødningsregnskab 2013 – er der B1-skemaer, der skal rettes til inden 31. juli? Er gødningskvoten udnyttet ? • Markplan 2014 – sorter af vintersæd • Sprøjteplan efterår 2013 • Pesticidindberetning • Omlægning af pesticidafgifter 1. juli – hvad betyder det på din bedrift? • ……. Hvis du ønsker et besøg, så kontakt din planteavlskonsulent.

-5 -


KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DIN PLANTEAVLSKONSULENT

Leif Hagelskjær Rådgivningschef Tlf. nr. 63 621 602 Mobil nr. 29 615 002 Email leh@centrovice.dk

Aksel Julius Nielsen Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 622 511 Mobil nr. 23 213 192 Email ajn@centrovice.dk

Anders B. Christiansen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 622 585 Mobil nr. 23 213 195 Email abc@centrovice.dk

Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Tlf. nr. 63 621 609 Mobil nr. 30 588 819 Email dbp@centrovice.dk

Hanne Pontoppidan Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 621 682 Mobil nr. 23 213 369 Email hap@centrovice.dk

Hans Erik Larsen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 621 604 Mobil nr. 29 615 008 Email hel@centrovice.dk

Hans Kristian Abildskov Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 622 512 Mobil nr. 23 213 193 Emal hka@centrovice.dk

Helle Elander Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 121 Mobil nr. 40 285 805 Email hbe@centrovice.dk

Henrik Skovgaard Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 123 Mobil nr. 40 332 774 Email hsl@centrovice.dk

Karen Linddal Pedersen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 607 Mobil nr. 30 561 094 Email klp@centrovice.dk

Kirsten Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 605 Mobil nr. 29 615 005 Email kil@centrovice.dk

Mads Munkegaard Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 122 Mobil nr. 40 206 332 Email mm@centrovice.dk

Michael Lønbæk Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 120 Mobil nr. 40 402 398 Email mwl@centrovice.dk

Mirella Helms Planteavlsassistent Tlf nr. 63 621 608 Mobil nr. 24 817 518 Email mih@centrovice.dk

Ove Englund Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 124 Mobil Nr. 20 228 097 Email ove@centrovice.dk

Poul Erik Jørgensen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 125 Mobil nr. 24 232 541 Email pej@centrovice.dk

Thomas Wohlleben Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 127 Mobil nr. 40 402 428 Email thw@centrovice.dk

Torben Justesen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 128 Mobil nr. 20 291 097 Email tbj@centrovice.dk

Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf. 70 159 900 · Fax 63 407 199

-6 -

kontakt@centrovice.dk

www.centrovice.dk


Forebyg skadedyr i kornlageret Kornsnudebiller og andre skadedyr kan gøre skade på det lagrede korn i kornsiloer og andre lagerrum. For at forebygge angreb skal kornlageret derfor rengøres grundigt som beskrevet ovenfor. Kemisk bekæmpelse i tomme kornlagre K-Obiol EC 25 er godkendt til bekæmpelse af kornskadedyr i tomme kornlagre. Midlet udbringes med rygsprøjte, og der anvendes følgende doser: • grove overflader: 30 ml K-Obiol opløses i 5 l vand. 5 l opløsning rækker til 50 m2 overflade, • jævne overflader: 60 ml K-Obiol opløses i 5 l vand. 5 l opløsning rækker til 100 m2 overflade. For at få maksimal effekt skal behandlingen ske på rengjorte overflader. Midlets virkningstid er 6-16 uger afhængig af overfladens beskaffenhed, længst på glatte overflader og kortest på porøse overflader og beton. Mod rismelbillen, som er langt mindre udbredt end kornsnudebiller, er virkningstiden 4 uger. Midlet må maksimalt anvendes 1 gang pr. år. Firmaet oplyser, at prisen på midlet pt. ligger på omkring 1.200 kr. pr. l inkl. afgift ekskl. moms. Midlet forventes efter de nye afgifter at koste 800-900 kr pr. l. Derudover er AquaPy (naturligt pyrethrum fra Chrysanthemum) og Silico-Sec (kiselgur) godkendt til skadedyrsbekæmpelse i tomme kornlagre. AquaPy er godkendt til bekæmpelse af den voksne kornsnudebille og andre kravlende insekter i tomme kornlagre. Midlet virker kun få timer, og insekterne skal derfor rammes direkte. Doseringen for AquaPy er: -0,5 l blandes med 4,5 l vand, og det rækker til 100 m2.

Behandling udføres to gange med omkring en times mellemrum. Første behandling har også til formål at aktivere billerne. Kemisk bekæmpelse i korn K-Obiol ULV 6 er godkendt mod lagerskadedyr til brug i selve kornet med 4,2 l pr. 100 tons korn. Pt. forhandles 5 liters (Vilofarm) og 1000 liters beholdere, men 5 liters beholdere er desværre ved at udgå. Midlet må maksimalt anvendes 1 gang pr. år. Silico-Sec (kiselgur) kan anvendes i både korn og tomme lagre og må bruges på økologiske ejendomme, men effekten afhænger af kornets vandprocent. Gasning Større anlæg og større kornpartier kan eventuelt “gasses” med et fosforbrinteprodukt. Kun firmaer med særligt udstyr og speciel tilladelse må foretage denne behandling. For eksempel Anticimex, tlf. 7514 5822, Mortalin, tlf. 7015 1069 eller Nomus, tlf. 8643 0100. Kontrol af lagerskadedyr Til kontrol af lagerskadedyr i korn findes forskellige typer rørfælder. Skadedyrene søger ind i hullerne i rørene, og kan så opdages på denne måde. Skadedyrenes udseende og biologi På Aarhus Universitets hjemmeside under Spørg om skadedyr kan du finde billeder af og oplysninger om skadedyrenes udseende og biologi. Skadedyr i kornlagre er især kornsnudebiller, savtakket kornbille, australsk tyvbille, rismelbiller, melbiller, lagermider og frømøl.

Korn angrebet af frømøl

-7 -


Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Igen i år har du mulighed for at opleve masser af spændende forsøg og demonstrationsparceller i Centrovices forsøgsmark beliggende ved Danish Agros lagerfaciliteter Røjlevej 4b, 5792 Årslev. Vi inviterer til åbent hus i forsøgene: Tirsdag d. 25. juni kl. 19.00 Blandt emnerne for aftenen vil være rapsdyrkning. Der er bl.a. forsøg med forskellige doseringer af Command samt parceller med forskellige vinterraps sorter. Vi vil også præsenterer sorter af vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, triticale, vårbyg og havre. Danish Agro er vært ved lidt mad og drikke som afslutning på arrangementet.

Vigtige datoer • 1. Maj: Udyrkede landbrugsarealer må ikke slås i maj og juni medmindre plantedækket er holdt lavt ved gentagne slåninger eller der optræder giftige ukrudtsarter. • Juni og de kommende måneder: Alle arealer skal holdes fri for flyvehavre og kæmpebjørneklo. Overtrædelse kan medføre KO (fradrag i enkeltbetalingen) – for kæmpebjørneklo gælder dette dog kun, hvis kommunen har en indsatsplan.

Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer den 26. juni 2013. Med venlig hilsen Planteavlskontoret

Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf. 7015 9900 · Fax 6340 7199 kontakt@centrovice.dk

-8 -

www.centrovice.dk

Agn 12 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you