Page 1

AfgrødeNyt nr. 1 26. februar 2014 Indhold

Aktuelt i marken Det har været et langt, lunt efterår og en mild vinter, så afgrøderne er veludviklede og står godt langt de fleste steder. Der er derfor ikke noget akut behov for tilførsel af gødning, så tag nu og vent med udbringning af den første gødning, til marken kan bære. Det første, der bør gøres, når markerne er farbare, er at tildele mangan til vinterbyggen og de vinterhvedemarker, hvor der er særlig risiko for manganmangel dvs. marker med let jord og marker med et højt reaktionstal. I marker, hvor erfaringen viser, at der ofte er stærk manganmangel, kan tilførsel af 150-200 kg svovlsur ammoniak pr. ha ved vækststart, ofte forbedre afgrødens tilstand. Vintersæden bør få første tildeling af gødning, så snart væksten er i gang, og der ikke er udsigt til ’mere vinter’. Det er først og fremmest de få svagt udviklede og tynde marker, der har behov for en tidlig gødskning for at sætte gang i væksten og dannelsen af sideskud. I normalt udviklede marker anbefaler vi at give første tildeling af gødning 10.-15. marts. Husk at kvælstofprognosen offentliggøres i midten af marts. Det er også ved at være tid til at gøde vinterrapsen. Hvis vinterrapsen gødskes i starten af marts, kan det være en god idé at dele gødningen, så anden tildeling ligger ca. 1. april. Husk at det er vigtigt at få svovl med ud fra starten. Er vinterrapsen kraftig og vokset godt til i efteråret, kan det evt. være en god idé at omfordele lidt af dens gødning til andre afgrøder. Se mere i dette nummer af AfgrødeNyt. Hvis du ønsker at køre med det nye vækstreguleringsmiddel Caryx i vinterrapsen, er

-1 -

• Aktuelt • Kvælstofmængden til vinterraps i foråret • Gødskning af frøgræs • Flydende gødning tilsat Agrotain • Centrovice indkøbsklub • Faktaark om natur- og vildtvenlige tiltag i marken • Værdien af betalingsrettigheder nedskrives i 2014 • Overskydende betalingsrettigheder inddrages i 2015 • Vigtige datoer

det tid nu. Caryx anvendt i foråret har kun givet merudbytte i 2 ud af 8 forsøg, men erfaringerne viser, at Caryx giver en lidt lavere afgrøde og dermed nemmere høst. Når temperaturen stiger til 10-15°C, så begynder glimmerbøsserne at flyve fra deres vinterhi i læhegn mm., og det er tid til at holde øje med vinterrapsen. Vinterrapsen er mest følsom overfor angreb af glimmerbøsser i det tidlige knopstadie, hvor skadetærsklen kun er 3 glimmerbøsser pr. plante.

Vinterrapsplante d. 25. februar 2014

Vårbyg bør sås første gang jorden er tjenlig, men ikke før! En række forsøg tyder på, at vi langt fra altid opnår den markspiringsprocent, som vi forventer. Vi opfordrer dig derfor til at tælle det opnåede plantetal efter fremspiring, så du med tiden kan få en bedre fornemmelse af, hvilken markspiringsprocent, der er realistisk på din jord og med dit grej.


Måske skulle du prøve at blande lidt gødning i udsæden, når du sår vårbyg og havre. Vi har ikke mange egentlige forsøg på området, men mange praktiske erfaringer viser, at det giver en god etablering og vækststart med synligt grønnere og kraftigere marker. En del af forklaringen er sandsynligvis, at reaktionstallet sænkes lokalt, og tilgængeligheden af mangan derfor stiger. Brug maks. ca. 30 kg N pr. ha, brug f.eks. svovlsur ammoniak eller NS 26/14 eller evt. NS 27/4, men ALDRIG urea.

Husk at der ikke må udbringes gødning – hverken husdyr eller handels - på snedækket jord, og at der kun må udbringes gødning på jord, der er let frosset, hvis den tør op i min. 15 cm’s dybde i løbet af dagen. Ifølge samme bekendtgørelse må gødning heller ikke udbringes på oversvømmet eller vandmættet jord, og heller ikke på skråninger med en hældning over 6 grader i en afstand af 20 m fra vandmiljøer (søer, vandløb, fjorde). Hvis du selv indsender dit Fællesskema, så skal du huske også at indsende skemaet ’Gødningskvote og efterafgrøder’, hvis du har et efterafgrødekrav eller du søger om etårige ordninger som f.eks. ekstensivt landbrug.

Hvis du dyrker frøgræs og ønsker at græsrabatten skal slås med henblik på at undgå krydsbestøvning, så husk at meddele kommunen dette i god tid og meget gerne inden 1. april. Så få det hellere gjort med det samme inden der bliver travlt i marken.

Hvis du ønsker at konvertere opsparet efterafgrøde til øget kvælstofkvote, så skal dette meddeles i TastSelv skemaet ’Gødningskvote og efterafgrøder’ senest 16. april.

Hvis du vælger at slangeudlægge forsuret gylle på sort jord fremfor at nedfælde den, så husk de regler, der gælder. Du skal som minimum udbringe forsuret gylle til vintersæd eller –raps på et areal, der svarer til 20 % af det areal, hvor der på sort jord udbringes forsuret gylle. Dvs. udbringer du forsuret gylle på 10 ha sort jord, så skal du som minimum også udbringe forsuret gylle på 2 ha vintersæd eller –raps. Husk at kommunen skal have besked om dette inden udbringníng.

Kapitelstaksterne for 2013 er kommet. På Fyn og omliggende øer er den 130,84 kr pr. hkg for byg og 132,17 kr pr. hkg for hvede. Det er et fald på 18-19 % i forhold til 2012.

Kvælstofmængden til vinterraps i foråret I mange marker er det muligt at reducere kvælstofmængden til vinterraps her i foråret. De fleste vinterrapsmarker er store og kraftige og nåede at optage betydeligt mere kvælstof i efteråret end sædvanligt. Den større kvælstofoptagelse i efteråret 2013 end i et normalt år betyder, at rapsens behov for kvælstof i foråret 2014 er mindre end normalt.

en rodhals på 1 cm og en rod på 10 cm, så anslår vi, at den har optaget ekstra 40 kg N pr. ha, og at der derfor bør fratrækkes 20 (40 kg N x 50 %) kg N i forårets gødskning.

En tommelfingerregel siger, at 50 % af meroptagelsen af kvælstof i efteråret bør indregnes i gødningsplanen for raps. Den ’normale’ vinterraps har 8 blade, er 0,8 cm i rodhalsen og har en 8 cm lang rod, når vi går til vinteren. En sådan plante vil normalt have optaget 40 kg N pr. ha i efteråret. Hvis planterne var veludviklede og havde f.eks. 10, blade,

Tilsvarende gælder det, at man i år, hvor vinterrapsen er svagere udviklet, bør lægge til kvælstofgødskningen i foråret.

Fra de kraftigt udviklede rapsmarker kan der derfor flyttes kvælstofgødning til andre afgrøder.

-2 -


Gødskning af frøgræs Det er ved at være tiden at gødske frøgræsset. Svinglerne, eng-rapgræs og hundegræs har et tidligt behov for gødning. Især svinglerne, hvor væksten starter tidligt, og med de forholdsvis lave kvælstofmængder, der skal bruges om foråret, bør den fulde mængde tildeles af én gang.

Rajgræs kan tildeles den fulde gødningsmængde fra medio marts, eller første del nu, hvis man har valgt at dele den. Anvendelse af husdyrgødning bør kun ske i absolut nødstilfælde, og kun i rajgræs! Alle frøgræsarter har behov for svovl, så der bør altid tildeles en svovlmængde svarende til min. 10 % af kvælstoftildelingen i foråret.

Tidspunkt for udbringning af kvælstof om foråret

Vejledende kvælstofmængder, kg/ha Efterår

Forår

Kvælstofnorm

I alt

Hundegræs

Først i marts

40-50

80-130

140-180

168

Rødsvingel

Først i marts

60-80

50-70

90-150

118

Stivbladet svingel (bakkesvingel)

Først i marts

60-80

50-50

100-120

118

Strandsvingel

Først i marts

40-60

80-120

140-170

160

Engrapgræs, marktype

Først i marts

80-90

60-90

120-150

126

Engrapgræs, plænetype

Først i marts

80-90

60-70

140-150

135

Alm. rajgræs

Sidste halvdel af marts

0-30

120-150

130-160

143

Alm. rajgræs, efterårsudlagt

Sidste halvdel af marts

0-30

100-140

140-180

177

Husk at gødningskvoten ikke må overskrides på bedriftsniveau.

Rødsvingel/stivbladet svingel Der er traditionelt blevet tildelt lave kvælstofmængder til stivbladet svingel og rødsvingel om foråret. Dette skyldes især, at man førhen var bange for tidlig lejesæd. Med indfasningen af Moddus i frøgræs betyder det reelt ikke ret meget mere. Der kan sagtens tilføres over 50 kg N pr. ha i rødsvingel, hvis bare dosis af Moddus og gødningskvoten kan følge med. Nyere forsøg i rødsvingel har vist, at selv i sorten Maxima, der har en meget kraftig vækst, kan ødelæggende tidlig lejesæd undgås under højere kvælstofmængder. Forsøgene tyder på, at der er merudbytte for tildeling af op til 90 kg N pr. ha + vækstregulering i foråret i sorten Maxima. Generelt er anbefalingen 50 til 70 kg N pr. ha ligeledes med vækstregulering, afhængigt af efterårstildelingen og om det er hhv. lange eller korte- eller uden udløbere - største mængde til sorter med korte udløbere. Om man skal gøde over normen for afgrøden afhænger af frøprisen, samt om det i det hele taget er muligt at flytte kvælstof over på afgrøden under hensyntagen til bedriftens samlede kvælstofkvote.

Rajgræs Alm. rajgræs tildeles 120 – 150 kg N pr. ha i foråret mest til middeltidlige og sildige sorter. Op til halvdelen af kvælstofmængden kan tilføres i gylle. Det skal udbringes under gode forhold således, at der ikke fås for sen virkning af gyllen, da sen frigivelse af kvælstof vil give ekstra bundgræs sent på sæsonen, og da det er ønskværdigt at få den korrekte mængde tildelt i starten af væksten. De seneste års forsøg har vist, at det godt kan betale sig at ligge over N-normen i rajgræs, men de vigende priser på frøet begrænser nettomerudbyttet. Er der rigeligt kvælstof til rådighed på bedriften kan der opnås merudbytte ved ekstra tildeling af et sted mellem 10 og 35 kg N ift. normen, mest i tetraploide sorter. Der vækstreguleres med Moddus ved gødskning over normen.

Hundegræs og strandsvingel Hundegræs og strandsvingel har et ret stort kvælstofbehov i forhold til de øvrige frøgræsarter. Der bør tilføres 80 - 130 kg N pr. ha i foråret ligeledes under hensyntagen til efterårstildelingen.

-3 -


Flydende gødning tilsat Agrotain Flydende gødning kan være tilsat Agrotain, hvor aktivstoffet NBPT hæmmer det enzym, der omdanner amidkvælstof til ammoniak og CO2, og således reducerer risikoen for fordampning af kvælstof ved ugunstige forhold. Andelen af kvælstof på amidform er typisk på ca. 50 % i flydende gødninger, hvor det resterende er fordelt mellem ammonium og nitrat. Når NBPT (Agrotain) bliver tilsat gødning, starter der en nedbrydning af stoffet, og effekten vil gradvis bliver reduceret. Navnlig i svovlholdige gødninger kan man forvente en hurtig nedbrydning, og i enkelte forsøg har NBPT stort set være nedbrudt på mindre end måned. Derfor bør man prioritere at udbringe eventuelt overgemt gødning med Agrotain tidligt på sæsonen, under lav temperatur og fugtige forhold, så risikoen for fordampning minimeres, da man ikke kan være sikker på effekten af Agrotain.

Ved køb af flydende gødning fra Flexgødning, kan aktiv stoffet NPBT tilkøbes separat og tilsættes umiddelbart inden udsprøjtning. Derved minimeres nedbrydningen, således at den fulde effekt kan opnås. Det giver samtidig mulighed for at til- og fravælge NPBT afhængigt af, hvor stor risikoen for ammoniakfordampning vurderes på det pågældende tidspunkt. Doseringen ifølge flexgødning er 150 g NBPT pr tons gødning, doseret efter N32 med 15,9 % amidkvælstof. Ved lavere andel amidkvælstof kan doseringen reduceres. Ved denne dosering vil omkostningen være mellem 4,50-6,00 kr. pr. 100 kg gødning for tilsætning af NBPT afhængig af mængderabat ved køb. Det er pt. ikke muligt at tilkøbe Agrotain eller NBPT separat gennem Dangødnings forhandlernet.

Centrovice Indkøbsklub Indkøbsklubben fortsætter sit gode samarbejde med medlemmer og leverandører til at få de rigtige priser på planteværn, udsæd, gødning, olieprodukter og tømmervarer til gavn for en god økonomi. Indkøb af hjælpestoffer til landbruget kræver efterhånden et stort volumen og indhentning af flere tilbud, for at opnå den mest fordelagtige og rigtige pris. Indkøbsklubben opnår den rigtige pris ved at samle en masse ordrer sammen og opnå et stort volumen, som sendes i udbud. Det foregår i et

samarbejde med indkøbsforeningen Sparbonde i Sønderjylland. Erfaringen viser, at alle kan spare penge i forhold til at handle selv – uanset bedriftstype og -størrelse!

Produkter

Forventet tidspunkt for udbudsrunde

Planteværn til foråret

21-02-14 til 04-03-14

Udsæd af raps og vintersæd samt planteværn til anvendelse i august

Juni

Gødning

Juni-juli

Planteværn til efteråret

August

Majs, vårsæd, planteværn forår

Oktober – november

Evt. gødning

November - december, afhængig af markedssituationen

Vårsæd inkl. majs

December

-4 -


Det er frivilligt at deltage i de enkelte udbudsrunder, men ved at tilmelde sig får man muligheden for at deltage i alle udbudsrunder. Rabataftalen på olieprodukter kan bestilles hele året. Indkøbsklubben fungerer sådan, at du som deltager blot bestiller de produkter du ønsker. Gennem indkøbsklubben sendes det efterfølgende i udbud hos relevante firmaer, og det firma der giver det bedste tilbud får naturligvis ordren. Levering og afregning foregår direkte mellem dig og leverandøren. Frist Bestillingsfristen for hver udbudsrunde fastsættes løbende, men ca. tidspunkter for udbudsrunderne fremgår af ovenstående tabel. Pris Det koster 2.500 kr. at være med i indkøbsklubben i 2014. Beløbet faktureres i marts. Du vil for dette

beløb få mulighed for at deltage i alle udbudsrunder samt rabataftalen på olie. Prisen gælder uanset, hvor mange udbudsrunder du vælger at deltage i. Prisen er baseret på, at du selv taster din bestilling på Spar-bondes bestillingsside. Hvis vi skal taste din bestilling koster det 200 kr. pr. bestilling. Hvis du kun vil deltage i rabataftalen på olie koster det 500 kr. pr. år. Beløbet faktureres i september. Kontakt os for yderligere information: Planteavlskonsulent Aksel Nielsen 6362 2511/2321 3192 ajn@centrovice.dk eller Rådgivningschef Leif Hagelskjær 6362 1602/2961 5002 leh@centrovice. dk.

Faktaark om natur- og vildtvenlige tiltag i marken Hvis du interesserer dig for natur og vildt, så er der inspiration og hente i en række faktaark om forskellige naturtiltag, som kan etableres i de dyrkede marker og kan etableres inden for rammerne af reglerne for Enkeltbetaling, så længe nogle enkle regler overholdes. Faktaarkene indeholder praktiske oplysninger med en beskrivelse af hensigtsmæssig etablering, placering, formål med de enkelte tiltag samt hvordan man kan se, om tiltaget har den ønskede effekt. Faktaarkene er lavet som led i projektet ”Naturog vildtvenlige tiltag i landbruget – udførelse og effekt”, som er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og Videncentret for Landbrug gennemført med støtte fra 15. juni fonden.

Der findes faktaark om: • Vibelavninger • Økonomi i natur- og vildttiltag • Haregrønning • Sammensætning, placering og dyrkningsvejledning for naturstriber • Barjordsstriber • Naturstriber med succes • Urtestribe • Insektvold • Nektarstribe • Natur-vildtstriber – hvor kan det gå galt

Du kan finde link til faktaarkene på www.landbrugsinfo.dk – skriv ’faktaark naturtiltag’ i søgefeltet.

-5 -


Værdien af betalingsrettigheder nedskrives i 2014 NaturErhvervstyrelsen har meddelt, at betalingsrettighedernes værdi i 2014 nedskrives med 11,72 % i forbindelse med at gradueringen på 10 % af støtte på over kr. 37.250,- fjernes. Dette betyder i realiteten, at gradueringen øges en lille smule, samtidig med at bundfradraget fjernes. For landmænd, der modtager mere end kr. 37.250,- i støtte, har styrelsen beregnet, at støttenedsættelsen samlet set er på 2,9 % i gennemsnit i forhold til udbetalingen for 2013.

udbetalingen for 2014 på en given betalingsrettighed er anslået til. Derudover forventes det for indeværende, at der ved udbetalingen i 2013/14 skal indbetales yderligere 1 % af støtten til EU’s krisefond, men procenten er ikke endelig endnu. Sidste år var udbetalingen reduceret med 2,45 %, men det var begrundet i såkaldt ”finansiel disciplin”.

Nedjusteringen gælder alle betalingsrettigheder inklusiv eventuelle tillæg. NaturErhvervstyrelsen har meddelt, at de nye værdier er indarbejdet i TastSelv inden længe, så det vil være muligt at se, hvad

Overskydende betalingsrettigheder inddrages i 2015 Hvis du har et overskud af betalingsrettigheder, så bør du måske sætte dem til salg nu. I 2015 bliver betalingsrettigheder, der ikke anvendes nemlig inddraget, uanset om de har været udnyttet i 2014.

Ønsker du at sælge eller købe overskydende betalingsrettigheder, hjælper vi gerne med at formidle det. Henvend dig til planteavlsassistent Mirella Helms på tlf. 24 81 75 18 eller mih@centrovice.dk.

Fra 2016 bliver betalingsrettigheder, der ikke har været udnyttet i 2 år inddraget.

-6 -


Vigtige datoer • 31. marts: Sidste frist for indsendelse af gødningsregnskab for 2012/13 • 31. marts: Sidste frist for at indsende mark- og gødningsplan samt kort over udspredningsarealer til kommunen, hvis der er udspredt produkter efter slam- eller bioaskebekendtgørelsen. • 31. marts: Sidste frist for at indberette sprøjtejournalen fra 2012/13. • 15. april: Frem til 31. maj er det tilladt at reetablere plantedækket på udyrkede arealer også med pløjning. • 16. april: Sidste frist for gødningsplanlægning 2012/13 • 16. april: Sidste frist for indsendelse af Fællesskemaet (Ansøgning om Enkeltbetaling mm) • 16. april: Sidste frist for at indsende Skema til Gødningskvote og Efterafgrøder, hvis der er søgt om den 1-årige støtte Ekstensivt landbrug. Fristen for indberetning af alternativer til pligtige efterafgrøder samt indberetning af udlagte efterafgrøder i efteråret 2013 er den 31. august. • 12. maj: sidste frist for forsinket indsendelse af Fællesskema og markkort • 15. maj: sidste frist for at indsende ændringer til Fællesskema og markkort

Det var årets første nummer af AfgrødeNyt. Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer d. 18. marts 2014. Med venlig hilsen Planteavlskontoret

-7 -


KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DIN PLANTEAVLSKONSULENT

Foto kommer snart

Leif Hagelskjær Rådgivningschef Tlf. nr. 63 621 602 Mobil nr. 29 615 002 Email leh@centrovice.dk

Aksel Julius Nielsen Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 622 511 Mobil nr. 23 213 192 Email ajn@centrovice.dk

Anders B. Christiansen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 622 585 Mobil nr. 23 213 195 Email abc@centrovice.dk

Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Tlf. nr. 63 621 609 Mobil nr. 30 588 819 Email dbp@centrovice.dk

Hanne Pontoppidan Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 621 682 Mobil nr. 23 213 369 Email hap@centrovice.dk

Hans Erik Larsen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 621 604 Mobil nr. 29 615 008 Email hel@centrovice.dk

Hans Kristian Abildskov Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 622 512 Mobil nr. 23 213 193 Emal hka@centrovice.dk

Helle Elander Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 121 Mobil nr. 40 285 805 Email hbe@centrovice.dk

Henrik Skovgaard Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 123 Mobil nr. 40 332 774 Email hsl@centrovice.dk

Karen Linddal Pedersen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 607 Mobil nr. 30 561 094 Email klp@centrovice.dk

Kirsten Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 605 Mobil nr. 29 615 005 Email kil@centrovice.dk

Mads Munkegaard Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 122 Mobil nr. 40 206 332 Email mm@centrovice.dk

Michael Lønbæk Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 120 Mobil nr. 40 402 398 Email mwl@centrovice.dk

Mirella Helms Planteavlsassistent Tlf nr. 63 621 608 Mobil nr. 24 817 518 Email mih@centrovice.dk

Ove Englund Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 124 Mobil Nr. 20 228 097 Email ove@centrovice.dk

Poul Erik Jørgensen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 125 Mobil nr. 24 232 541 Email pej@centrovice.dk

Thomas Wohlleben Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 127 Mobil nr. 40 402 428 Email thw@centrovice.dk

Torben Justesen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 128 Mobil nr. 20 291 097 Email tbj@centrovice.dk

Søren Lykkegaard Hansen Planteavlskonsulent Mobil nr. 26 166 116 Email slh@centrovice.dk

-8 -

Agn 1 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you