Page 1

Manual del pacient Manual del pacient


MANUAL DEL PACIENT


ÍNDEX Benvinguda

5

Filosofia del centre

7

L’arribada a la clínica

8

Drets i responsabilitats del pacient

12

Voluntats anticipades

17

Consells i recomanacions durant la seva estada

18

Serveis per a l’acompanyant

26

Plànol d’accés

30

Contacti amb nosaltres

35


BENVINGUTS A HOSPITAL QUIRÓN TEKNON

  La direcció i els professionals que treballen al centre agraeixen la confiança dipositada en nosaltres i desitgen que la seva estada a la clínica sigui el més agradable pos· sible, tant per a la persona ingres· sada com per als seus familiars.

Manual del pacient


FILOSOFIA DEL CENTRE Hospital Quirón Teknon és líder en la provisió de serveis assistencials de salut privats i és reconeguda per oferir qualitat i innovació en les cures ofertes als pacients, a qui serveix com a centre de referència de tot Espanya i a nivell internacional.

Per això, els nostres objectius són:

La nostra missió és oferir el millor tractament mèdic i ètic als pacients atesos a les nostres instal·lacions per aconseguir l’excel·lència en el servei assistencial i el tracte humà.

• Transmetre els valors del cen· tre a tots els nostres pacients i treballar perquè es compleixin.

• Mantenir la integritat i l’honradesa com els nostres principis més importants i actuar en tot moment amb el màxim nivell ètic.

• Arribar a nivells d’excel·lència que es converteixin en punt de referència del sector sanitari. • Utilitzar tècniques innovado· res per identificar i resoldre els problemes i treballar per millorar dia a dia tot allò que emprenem. • Aplicar la màxima qualitat de gestió i principis de lideratge per fomentar el constant desen· volupament del nostre personal.

Manual del pacient


L’ARRIBADA A LA CLÍNICA


L’ARRIBADA A LA CLÍNICA Ingressos i altes

El Departament d’Admissions és situat a la planta baixa, al costat de recepció. L’horari dels dies laborables és de 7 a 21 hores ininterrompudament. L’horari de dissabtes, diumenges i festius és de 8 a 15 hores. Si té programat un ingrés fora dels horaris del Depar· tament d’Admissions, els ingressos s’han de fer a Admissions del Servei d’Urgències, situat al carrer Marquesa de Vilallonga, 18. Al Servei d’Admissions tramitaran el seu ingrés i l’acompanyaran a l’habitació on romandrà durant la seva estada. En el moment de l’ingrés, se li sol· licitarà un dipòsit de 50€ en con· cepte de despeses no cobertes per la seva mútua o possibles extres. A l’alta, se li retornarà íntegrament o se li descomptarà de la factura, segons procedeixi. La documentació que ha de portar és: • DNI del pacient • Si la seva estada està coberta per una companyia d’asse· gurances, haurà de portar Hospital Quirón Teknon

l’autorització de la seva pòlissa el dia de l’ingrés. Li recomanem que es posi en contacte amb la seva companyia per conèixer la cobertura de la seva pòlissa i la de l’acompanyant. • Si té programat un ingrés quirúrgic, haurà de portar la carpeta lliurada a la consulta del metge amb tota la documentació degudament complimentada, i una còpia signada pel pacient i el metge del Consentiment Informat del procediment quirúrgic que li realitzaran. Quan el seu metge li comuniqui l’alta, li agrairíem que contactés amb el personal d’infermeria de la seva planta per tal de poder agilitzar els tràmits administratius. En cas que no pugui tramitar vostè l’alta, ho pot fer en lloc seu un familiar o acompanyant. Les habitacions són per a ús exclusiu dels malalts, si bé un acompanyant pot pernoctar al sofà-llit de l’habitació.


En cas que l’hagin de traslladar a la Unitat de Cures Intensives i Unitat Coronària (UCI-UC), l’habitació on es trobava ingressat haurà de quedar lliure per poder ser utilitzada, si fos necessari, per altres pacients. En el moment de pujar a planta, se li assignarà una nova habitació. Si el seu fill està ingressat a la Unitat de Pediatria, és impres· cindible que estigui sempre acompanyat, fins i tot si té edat per poder estar sol al seu domicili. És convenient que els pares, o un d’ells, estiguin presents en el centre en tot moment per poder prendre decisions adequades durant la seva hospitalització.

objectes que tinguin un significat i una importància per ajudar-los a situar-se i motivar-los en la seva recuperació. Tal com indica la Llei de Protecció de Dades, l’informem que no es facilitarà informació sobre l’estat de salut dels seus familiars/ amics telefònicament.

Així mateix, els pacients d’edat avançada en un entorn que no és habitual poden viure moments de desubicació, és per aquest motiu que els recomanem, pre· ferentment, que durant les hores nocturnes estiguin acompanyats d’un familiar o un acompanyant de referència. També seria convenient que durant la seva estada tinguin objectes familiars: fotografies dels fills i nets, dibuixos o aquells

Manual del pacient


DRETS I RESPONSABILITATS DEL PACIENT


DRETS I RESPONSABILITATS DEL PACIENT Drets • Ser respectat en la seva intimitat personal i rebre un tracte digne i humà. • Ser atès conforme a l’estat actual de la ciència mèdica, amb agilitat i competència. • Tenir garantida l’estricta confidencialitat de les seves dades i de tota la informació relacionada amb el seu cas, les quals no seran revelades sense autorització. • Rebre tota la informació verídica i comprensible sobre la seva malaltia, les diferents maneres de tractar-la, els resultats que es poden esperar i els seus possibles efectes adversos. • Poder participar en les decisions que li correspon· guin relatives a l’elecció del tractament, donar el seu consentiment per a la seva posada en pràctica i retirar aquest consentiment.

Hospital Quirón Teknon

• Optar per no rebre informació i a abstenir-se de participar en la presa de decisions, designant la persona a qui transfereix aquests drets. • Poder presentar un document en el qual expressi la seva decisió anticipada sobre les cures o tractaments davant de possibles situacions en les quals no pogués manifestar la seva voluntat. • Demanar una segona opinió d’un consultor que revisi el diagnòs· tic i el pla de tractament. • Poder escollir lliurement el metge. • Rebre una atenció conforme a les normes de l’ètica professional. • Poder presentar reclamaci· ons o suggeriments sobre persones i serveis, i rebre una resposta ràpida. • Rebre atenció espiritual i religiosa.


Responsabilitats • Conèixer els seus drets i responsabilitats, exercir-los i complir-los degudament. • Proporcionar informació veraç i completa sobre la seva malaltia i els tractaments que pot seguir, a fi de poder rebre l’atenció adequada. • Obtenir la informació necessà· ria per donar un consentiment informat, conscient i deliberat, de les intervencions mèdiques. • Acceptar les conseqüències de les seves decisions lliures i informades. • Respectar els professionals, les instal·lacions i els béns materials de Hospital Quirón Teknon.

Manual del pacient


VOLUNTATS ANTICIPADES El reconeixement legal del fonament d’un document de Voluntats Antici· pades (Testament Vital) es troba a la Llei DOGC 21/2000 que tracta els drets d’informació concernents a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica. Així mateix, el decret DOGC 175/2002 de 25 de juny crea i regula el Registre de Voluntats Anticipades.

En la llei citada anteriorment es preveu el lliurament del document de voluntats anticipades en el centre sanitari en què la persona és atesa sempre que se sol·liciti. Aquest document s’incorporarà a la història clínica del pacient per garantir l’accés al seu contingut de tots els professionals responsables de la seva assistència.

El document de Voluntats Anticipa· des consisteix en unes instruccions o orientacions a seguir i que poden ser més concretes si es coneixen les possibilitats evolutives pro· bables davant una determinada malaltia, o bé més vagues si no es coneixen o l’atorgador no està afectat actualment per cap malal· tia. També preveu la possibilitat de nomenar un representant. Això últim és important tant per ajudar a interpretar i defensar el compliment d’aquestes instruccions, com per prendre decisions.

Si vostè ja disposa d’un document de voluntats anticipades o desitja realitzar-lo, comuniqui-ho al fa· cultatiu responsable de la seva assistència o a l’Assitent Personal perquè pugui facilitar-li un model de document o incorporar el document realitzat amb anterioritat a la seva història clínica.

Manual del pacient


CONSELLS I RECOMANACIONS DURANT LA SEVA ESTADA


CONSELLS I RECOMANACIONS DURANT LA SEVA ESTADA Informació mèdica La informació mèdica que precisi li serà facilitada pel metge respon· sable del seu ingrés. Per garantir el seu dret a la confidencialitat, el metge informarà únicament les persones que vostè designi. Per raons de confidencialitat, no es facilitarà informació telefònica. Medicació Si està prenent medicació, anoti-la i proporcioni aquesta llista a les infermeres de la unitat. No porti les pastilles al centre, el nostre Servei de Farmàcia li proporcionarà la medicació necessària, adequada al seu problema de salut. Preoperatori No oblidi de portar les proves que li hagin realitzat per a la seva intervenció o ingrés. És molt important portar els con· sentiments informats degudament complimentats i signats.

Hospital Quirón Teknon

Articles d’ús personal Per a la seva hospitalització, els pacients hauran de portar: • Pijama o camisa de dormir • Sabatilles tancades del taló per evitar riscos de caiguda. • Necesser amb els articles d’hi· giene que pugui necessitar • Bata • Roba interior de cotó (mínim 1 conjunt per dia d’estada) Si utilitza pròtesi dental o auditiva, ulleres, etc., guardi-les adequa· dament i adverteixi el seu ús a les infermeres per evitar pèrdues. Àpats Un equip d’especialistes en Dietèti· ca i Nutrició s’ocupa dins el mateix centre de planificar i gestionar les dietes dels nostres pacients.


Les dietes es personalitzen d’acord amb els requisits nutricionals de cada malalt. Així mateix, sempre que sigui possible, s’intentarà sa· tisfer els seus gustos culinaris. L’horari aproximat del servei d’àpats a l’habitació és: • Esmorzar: 8 hores • Dinar: 13 hores • Berenar: 16.30 hores (única· ment per a pacients) • Sopar: 20 hores

Articles de valor Hospital Quirón Teknon no es fa responsable en cas de pèrdua o ro· batori dels objectes personals. Per aquest motiu, els aconsellem que deixin els objectes de valor (joies, diners, etc.) en el seu domicili o que ho lliurin als seus familiars. Si desitja dipositar algun objecte de valor a la caixa forta, pot con· tactar amb el Servei d’Atenció al Client. Si s’ha d’absentar de l’habitació mentre al seu familiar li realitzen un examen complemen· tari o una prova, pot sol·licitar que tanquin l’habitació amb clau. El personal de Hospital Quirón Tek· non mai realitzarà trucades telefò· niques sol·licitant-li dades de tipus personal o bancàries; tots els tràmits els realitzarà directament amb el personal administratiu del centre.

Manual del pacient


CONSELLS I RECOMANACIONS DURANT LA SEVA ESTADA Telèfon El telèfon de Hospital Quirón Teknon és el 93 290 62 00 i operatiu 24 hores al dia.

A continuació els facilitem algunes de les extensions internes del centre que poden ser de la seva utilitat:

Totes les habitacions tenen telèfon des d’on poden realitzar:

Recepció

6049

Admissions- Altes

6205

Cafeteria- Restaurant

6741

Llibreria

6744

Servei d’Atenció al Client

6161

• Trucades internes: marqui el número d’extensió • Trucades externes: marqui el 0 seguit del número de telèfon Els informem que el Departament d’Admissions els pot facilitar les tarifes telefòniques. Els familiars i amics que desitgin contactar des de l’exterior amb un pacient, han de trucar a Hospi· tal Quirón Teknon (93 290 62 00) i l’operadora els transferirà la truca· da a l’habitació. També tenen a la seva disposició telèfons públics situats a la planta baixa, al costat de la llibreria.

Horari de visites No existeix un horari determinat per visitar els pacients, tot i que els agrairíem que no rebessin visites a partir de les 21 hores i que res· pectessin les normes de silenci. No aconsellem la visita a pacients menors de 7 anys. Així mateix, no és permesa l’entrada del públic, ex· cepte familiars i acompanyants en àrees restringides com la Unitat de Cures Intensives, Unitat Coronària o la Unitat de Neonatologia. Horari de visites - Unitat de Cures Intensives i Unitat Coronària (UCI-UC) A causa de l’estat especialment delicat d’aquests pacients, el nom·

Hospital Quirón Teknon


bre de visites per box està limitat a dues persones, que han de ser fa· miliars directes. L’horari de visites a pacients ingressats a la Unitat de Cures Intensives i Unitat Coronària (UCI-UC) és: • De 7 a 7.45 hores • De 13 a 15 hores • De 18.30 a 19.30 hores Si el pacient és un nen, aquest ha d’estar permanentment acompa· nyat per un familiar les 24 hores del dia, preferiblement pels pares o el tutor legal. La informació mèdica sobre l’estat del pacient s’ofereix quan els seus familiars es troben a la unitat. Els familiars i acompanyants de pacients que es troben a la Unitat de Cures Intensives i Unitat Coronària (UCI-UC) disposen d’una sala d’espera específica amb comunicació directa a la UCI-UC via intèrfon i telèfon.

Manual del pacient


CONSELLS I RECOMANACIONS DURANT LA SEVA ESTADA Normes de silenci Durant la seva estada al centre, o en cas que estiguin visitant un pacient, els agrairíem que res· pectessin les normes de silenci i comportament per respecte les persones que hi ha hospitalitzades.

els dubtes que tingui o solucionar les necessitats que pugui tenir relacionades amb el seu ingrés.

Flors i plantes Hospital Quirón Teknon permet la presència de flors a les habitaci· ons, tot i que recomana no tenir més de 2 o 3 rams simultàniament. En cas que durant el descans nocturn li molesti la presència de les flors, li aconsellem dipositarles al bany. No obstant, no és permès el lliurament de plantes a les habitacions a causa de la poca garantia d’higiene que presenta la terra de les plantes. En cas que algun pacient ingressat rebi alguna planta, aquesta es guardarà a la recepció del centre.

Respecte de valors i creences Si per motius religiosos o valors personals vostè vol una perso· nalització del tractament (dieta, tractaments terapèutics específics, etc.), no dubti a posar-se en contacte amb el responsable de la unitat o el personal d’infermeria de la unitat.

Servei d’atenció al client El Servei d’Atenció al Client està si· tuat a l’entrada principal (planta 0), a prop de la recepció principal. És a disposició de tots els pacients i acompanyants del centre amb la fi· nalitat de fer la seva estada el més confortable possible i per resoldre Hospital Quirón Teknon

Telèfon: 93 290 62 62 Mail: info@teknon.es

Aquelles persones que desitgin algun servei religiós catòlic, poden contactar amb recepció (ext. 6049). Si vostè necessita la presència d’un referent religiós no catòlic, no dubti a contactar amb el Servei d’Atenció al Client. A la planta –1 hi ha la capella del centre, oberta diàriament de 9 a 20 hores. A la mateixa capella s’hi celebra missa cada diumenge a les 10.15 hores.


Servei de perruqueria i estètica Si desitja algun servei de perruque· ria o estètica, ho han de comunicar al personal d’infermeria de planta. Servei de bugaderia El centre disposa d’un servei de bugaderia a disposició dels pacients ingressats en cas que necessitin rentar alguna peça de roba. Per contactar amb aquest servei o sol·licitar les tarifes, ho han de comunicar a la cambrera de planta. Aquest servei anirà facturat amb càrrec al pacient. Horari:

Servei de grum Els pacients que en el moment de l’alta requereixin el servei de grum per al transport de l’equipatge o el trasllat del pacient, poden contac· tar amb el personal d’infermeria de la seva planta o amb la recepció del centre trucant a l’extensió 6049.

• De dilluns a divendres: de 7 a 20.30 hores • Dissabtes i diumenges: de 7 a 13.30 hores Televisió Totes les habitacions disposen d’un televisor regulable amb comanda· ment a distància dotat de TDT. Aire condicionat i calefacció Cada habitació disposa d’un re· gulador d’aire propi. Pot regular la temperatura segons les seves necessitats. Manual del pacient


SERVEIS PER A L’ACOMPANYANT


SERVEIS PER A L’ACOMPANYANT Cafeteries – Restaurant Hospital Quirón Teknon disposa de dues cafeteries-restaurant ubica· des a la planta principal del centre. Horaris Cafeteria - Restaurant Marquesa De dilluns a diumenge de 7.30 a 22 hores • Servei d’àpats: 13.30 a 16 hores i de 20 a 21.45 hores Cafeteria - Restaurant Vilana De dilluns a divendres de 8.30 a 17 hores • Servei d’àpats: de dilluns a divendres de 13 a 16 hores Servei d’habitacions En cas que l’acompanyant desitgi esmorzar i sopar a l’habitació amb el pacient, ho han de comunicar a la cambrera de planta amb antelació. El pacient disposa d’una carta on pot escollir el menú del dia.

Hospital Quirón Teknon

En cas de pertànyer a alguna com· panyia asseguradora, pot consultar si aquest servei el té cobert. Llit d’acompanyant Totes les habitacions, excepte la UCI-UC i Neonats, disposen d’un llit perquè l’acompanyant pugui romandre amb el pacient durant la nit. La cambrera de planta serà qui, amb antelació, li preguntarà si desitja que li preparin el llit. En cas de pertànyer a alguna com· panyia asseguradora, pot consultar si aquest servei el té cobert. Per conèixer la tarifa del servei pot consultar-ho a les cambreres de planta. Llibreria Disposem d’una botiga, situada a la planta baixa del centre. A la llibreria trobarà premsa di· ària, revistes, objectes de regal, perfumeria i un ampli ventall de productes per tal d’oferir el millor servei als nostres pacients i acom· panyants.


Per a qualsevol consulta, els pre· guem que contactin amb la llibreria (extensió 6744). Horari: • De dilluns a divendres, de 8.30 a 15 i de 16 a 20 hores • Dissabtes, de 9 a 14 i de 17 a 20 hores • Diumenges i festius, de 9 a 14 hores Caixer automàtic Disposa d’un caixer automàtic ubi· cat a la planta 0, davant la Cafete· ria Vilana. Màquines dispensadores de begudes i aliments Els familiars i acompanyants disposen de màquines automàti· ques dispensadores de begudes i aliments ubicades al costat del Servei d’Urgències i a l’accés dels Consultoris Marquesa.

Servei de taxi Generalment, a la recepció de la clínica hi ha disponibilitat de taxis, però si requereix un servei de taxi especial o adaptat, o a una hora concreta, ho pot sol·licitar a la recepció principal del centre (ext. 6049). Pàrquing Vostè disposa d’aparcament al mateix centre. Des de l’aparcament pot accedir directament a les àrees d’Hospitalització, Consultes, Diag· nòstics i Urgències. Recordi que l’aparcament disposa de caixers automàtics per facilitar el pagament abans de retirar el vehicle.

Manual del pacient


PLÀNOL D’ACCÉS


<C all e

Ira die r

¿Cómo llegar? | Com arribar?

da

de

da

lt >

BUS | 22 | 58 | 64 | 70 | 75 | 123

<R

on

FGC | Av. Tibidabo L7 FGC | Sarrià

Ca

B

V de ga >

B lle

a <C

E

no

are

om

<P

t

Au

gu

>

al eC

22-64-75

> glí An lle Ca

s ana i Pl l e qu Mi ón m Ra

al

<C

all <C

sta

a on

oB

e as

B B 30-66 130

eM all <C ajo

alle <C

ça

ran

e sp

eP

all

ía

B

123

C

<C

<V

<C

lon

ier

rad

s>

eI

Pie

all

les

illa

co

<C

> glí An lle Ca

e all

123

t>

a

en

rg Ma

n Pla

a es rqu Ma

Es

a

lle Ca

<C

c

ma

m eI

all

Te lle

d ula

lle Ca

> rré

lle

123

a

<C

a>

ell

S1 S2 S5 S55 L6 L7

sta

gu Au

a rr

ía

eS

<V

rd

FGC | Sarrià S1 S2 66-68-V7

>

B


Ca

lle

lle

all

eD

Je

om

22 -75 -123

r>

M

cs

ar

lle >

22-75-123

<C alle

B

B

22-58-75

San t

lle

Ca

La

ma

Ger vas i

id

>

de Ca sso les

lle ta ne r>

ed

de

el mp

r>

ue

lag

Ca

Ba

ó

Ma

un

M

at

all

ut

<C

Ci

le Cal

dr

jalt

Pu

r xe

du

i es

an

r Tor

eG

lle

all

Ca

<C

es

as

lm Da

les

Ca

lle

i

58-64

<

ov

lle

dr

B

58-64

Ca

an

a>

70

eM

a

B

all

i>

rac

an

Vil

22 64 75

B

ro

B

<C

Ho

lle

Ca

22-64 75-123

ra

es

do

sté > Fora

a Sa

Te o

alm

de l

ue

B alle

oan

B

og

>

nt J

lle

eF

17

er

e Sa

all

B

qu

Call

Ca

58-73

al u M

<C

22-58 75-123

B

si

<C

>

17-22-131

je sa Pa

ia

B

B

ini

je Pasa

si

ste

Pase o de San t Ge rva

<C

Ca

FGC | Av. Tibidabo L7 Cí

>

er

to

oc

D lle

Ca

S5 S55 L6 L7

e>

la

rul

a rC

>

er al M it r

a <

aG en

a

eP

ll Ca

<R on d

rav

lat

ov

lc uA

s

<C

all

er eV

Manual del pacient


TRANSPORTS PÚBLICS Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: • Parada Sarrià via L6, S1, S2, S5, S55 • Parada Av. Tibidabo vía L7 Autobusos Metropolitans de Barcelona: • Parada Passeig de la Bonano· va - Horaci: 22, 64, 75   (direcció Tarragona) • Parada Passeig de la Bonano· va- Ganduixer: 22, 64, 75  (direc· ció Girona) • Parada Esperança- Vilana: 123 (bus de barri) • Parada Ganduxer- Jardins del Doctor Roig: 14, 70 • Parada Mandri- Passeig de la Bonanova: 58

34

Hospital Quirón

www.teknon.es A la pàgina web de Hospital Quirón Teknon trobarà informació sobre el centre, especialistes, proves diagnòstiques, i informació sobre les diferents patologies.


CONTACTI AMB NOSALTRES Hospital Quirón Teknon Vilana, 12 08022 Barcelona

Servei d’Endoscòpia Digestiva • (+34)93 290 62 54 • endoscopia@teknon.es

• Tel. (+34) 93 290 62 00 (24 hores) • Fax (+34) 93 211 26 90 • info@teknon.es

Urgències • (+34) 93 290 62 29

Servei d’Atenció al Client • (+34) 93 290 62 62 • info@teknon.es Programació de Proves Diagnòstiques • (+34) 93 290 62 90 • programacion@teknon.es Servei de Diagnòstics i Lliurament de Resultats • (+34) 93 290 62 30 Reconeixements Mèdics • (+34) 93 290 60 01 • chequeos@teknon.es Laboratori • (+34) 93 290 62 56

Instituto Oncológico Teknon (IOT) • (+34) 93 290 64 71 • oncologia@teknon.es Instituto Cardiovascular Teknon (ICVT) • icvt@teknon.es Servei de Cardiologia • icvt@teknon.es • (+34) 93 290 62 51 Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular • (+34) 93 290 60 40 • vascularicvt@teknon.es Unitat de Reproducció Assistida • (+34) 93 290 62 96 • ura@unidad.teknon.es

Medicina Nuclear • (+34) 93 290 62 69

Manual del pacient


Manual del pacient  
Manual del pacient  
Advertisement