Page 1

PRESENTACIÓ DEL CENTRE  SUPORT


Qui som? Què fem? Com treballem? Preus


• Qui som? Què fem? Com treballem? Preus

91 psiquiatra 92 psicòlegs 91 neuropsiquiatra 92 pedagogs 91 logopeda 91 professor batxillerat


Qui som? • Què fem? Com treballem? Preus

9Diagnòstic i intervenció 9Nens – adolescents i adults


Qui som? • Què fem? Com treballem? Preus

NENS (TEA)

9 Bateria de proves intel∙lectuals 9 Bateria de proves psicopedagògiques 9 Bateria de proves cognitives


Qui som? • Què fem? Com treballem? Preus

Adolescents I estudiants

9 Proba d'intel∙ligència general 9 Estil cognitiu preferent 9 Estratègies d’aprenentatge 9 Hàbits d’estudi


NENS (TEA) Qui som? Què fem? • Com treballem? Preus

DIAGNÒSTIC (matins)

Reeducació processos cognitius i emocionals

Seguiment trimestral


Adolescents I estudiants Qui som? Què fem? • Com treballem? Preus

DIAGNÒSTIC (matins)

Professor de ESO i Bxt (enginyer industrial) Seguiment trimestral


Qui som? Què fem? • Com treballem? Preus

NENS i ADOLESCENTS Seguiment (trimestral) 9 3 informes 9 3 devolucions als pares 9 3 devolucions escola


Qui som? Què fem? • Com treballem? Preus

Assessorament per a la família:

9 9 9 9 9

Com posar límits educatius millorar la conducta a casa donar suport a l’aprenentatge millorar les relacions amb els  amics i germans  i afavorir el desenvolupament  emocional


• NENS • ADOLESCENTS • ADULTS

• Diagnòstic • Psicoteràpia • Psiquiatre


• • • • • • •

Famílies adoptives Centre educatius Institucions Ajuntaments AMPAs Associacions Empreses

• Assessorament • Programes especials: – Detecció i estimulació cognitiva precoç – Guia per pares desbordats...

• Xerrades


Ens trobaràs a: Passeig del Terraplè 92, local C (entrada per carrer Les Sínies) 08750 Molins de Rei Anna San Tel: 93.680.36.08 consultes@centresuport.com www.centresuport.com


PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA COGEST.CAT traducció i adaptació catalana de l’original angles anomenat “Cogent‐Cognitive Enhancement programa dissenyat pel professor JP Das, amb la col∙laboració de la Dra. Denyse Hayward de la  Universitat d’ Alberta de Canadà


L’objectiu principal • l’estimulació dels processos cognitius  relacionats amb la lecto‐escriptura. 


El programa té un doble caràcter: • Preventiu:ajudar a aquells nens i  nenes, tot i no havent iniciat el  procés d’aprenentatge lector, a  desenvolupar aquells processos  cognitius bàsics  que els permetrà assolir amb garanties d’èxit  aquest aprenentatge.

• com a eina de reforç per a  aquells alumnes que presenten  un retard o una problemàtica en  el seu procés d’aprenentatge.


Per: • Educació Infantil, donat el seu caràcter preventiu i • Alumnes dels primers cursos de primària, en funció de les necessitats que  presentin.

Programa basat en l’evidencia: • Els resultats obtinguts en les proves pilot aplicades a diferents països han  aconseguit uns resultats tan positius que avalen la validesa del programa  Cogest.cat.


MARC TEÒRIC: ELS PROCESSOS PASS.


First Functional Unit ‐ Attention

Second Functional Unit ‐ Simultaneous  and  Successive

Third Functional Unit ‐ Planning

Luria, A. R. (1970).   The Functional organization of the brain.  Scientific American, 222, 66‐78.


Simultaneous Processes

Successive Processes

Visual/Orthographic Coding

Phonological Coding

Assembling Pronunciation

Oral Reading


EL PROGRAMA Què és el COGEST.CAT?


• El Cogest.cat no és un conjunt d’exercicis, sinó que  proporciona un camí alternatiu pel desenvolupament de la  lectura i d’habilitats acadèmiques relacionades, per mitjà de  l’estimulació de processos cognitius. • Aquestes habilitats formen part del procés general de  desenvolupament cognitiu.


Estimula el  desenvolupament  d’habilitats com:

• l’orientació • l’ús del diàleg intern • l’ordenació de la  informació • l’elaboració de plans i  estratègies per actuar


Inclou tres situacions diferents d’aprenentatge (Gal’perin, 1982); ‐ Aprenentatge per assaig ‐ error s’ofereix al nen el producte final i se li  demana que el produeixi. En aquest cas no s’acompanya de cap pista ni  orientació, promovent d’aquesta manera l’aprenentatge intuïtiu i  autònom. ‐ Orientació i mediació permet al nen orientar‐se a ell mateix en la tasca i  després dur a terme les accions que es demanen. La orientació ofereix  ajuda en aquest procés i la mediació promou el diàleg intern per a crear  representacions mentals. ‐ Estimulació i motivació estimula l’activitat cognitiva per mitjà de la  fomentació dels interessos cognitius.


Objectiu • estimular la funció cognitiva relacionada  especialment amb la capacitat de llegir i  escriure, i en l’aprenentatge escolar en  general.


• A qui va dirigit? – manca d’estimulació adequada per a l’aprenentatge lingüístic. – retard lleu en el desenvolupament. – nens en risc de desenvolupar dislèxia o algun altre trastorn de  l’aprenentatge.

• Les sessions – en el grup‐classe, en petit grup i/o individualment  – grups reduïts, com a molt de 10 alumnes per aula – si s’utilitza per complementar el Pla d’Estudis en classes regulars és  necessària la col∙laboració d’un segon docent (màxim 30 alumnes per  classe).


Temporalització i seqüenciació del programa • Un curs escolar i es durà a terme en sessions d’una hora setmanal. • Està seqüenciat en 5 mòduls i cadascun d’ells està dividit en dues etapes.  Cadascun d’aquests mòduls treballa aspectes concrets que estimulen les  diferents parts integrades en el desenvolupament cognitiu dels  aprenentatge bàsic. Els mòduls es divideixen en tasques (aproximadament  8 per cada part) i el seu nivell de dificultat va augmentant de manera  progressiva.


ƒ

MÒDUL 1. PUNY I PARAULA 

INCIDEIX EN:

Auto‐regulació  

Atenció selectiva 

Inhibició       

HABILITATS INTEGRADES:

L’objectiu

Atenció

Anomenar amb rapidesa 

Discriminació visual 

•millorar l’atenció •estimular el procés d’adequació del llenguatge •regulació de la conducta  mitjançant la paraula

Estimulació del Procés Simultani 

Regulació de la conducta mitjançant el  diàleg intern 

Justificació: L’atenció és un problema molt freqüent en nens que pateixen un lleu retard en el  desenvolupament o nens que no han rebut una estimulació insuficient. També és freqüent que aquesta manca d’atenció acabi resultant una incapacitat  per a regular la pròpia conducta mitjançant un procés de diàleg intern, sobretot en  nens menors de 5 anys.


ƒ

MÒDUL 2. PICA DE MANS I ESCOLTA 

INCIDEIX EN:   

HABILITATS INTEGRADES: 

Estimulació del procés seqüencial 

Atenció

 

Articulació

Orientació fonemática 

Discriminació auditiva 

   

Consciència fonológica 

Potenciació de la memòria de treball 

 

Consciència fonològica +  Memòria Æ preparació per a la  iniciació de la lectura.

Justificació: • Els nens aprenen les paraules escoltant‐les i  discriminant un so amb un altre. Tot i que és  una tasca que millora amb l’experiència alguns  nens i nenes necessiten desenvolupar aquesta  habilitat auditiva. • Per ajudar a la planificació les activitats  del  mòdul 2 potencien l’atenció del nen cap a sons  concrets, en ≠ paraules i síl∙labes. Aquest procés  també s’anomena consciència fonològica  (concentrar‐se en l’estructura fonètica de les  paraules per poder després llegir‐les). • Recordar paraules és igual d’útil que recordar  els sons dels quals estan formades. Aquest  mòdul pretén fomentar la capacitat de crear  estratègies pròpies per a recordar seqüències  de paraules i de fonemes.


ƒ

MÒDUL 3. HISTÒRIES DIVERTIDES 

INCIDEIX EN:   

HABILITATS INTEGRADES: 

Planificació 

Lògica

Estimulació del procés seqüencial 

Sintaxi  

Estimulació del procés simultani 

Verbs d’acció 

Comprensió

 

Memòria de treball 

       

Associació de paraules 

Deducció/Inferència

Aquest mòdul incideix en  l’estructura de les frases. També inclou l’estimulació de diversos  aspectes que han de ser estimulats  per a la bona comprensió.

 

Justificació: • Les primeres estructures lingüístiques més  simples són com “El nen juga amb la  pilota”, o “la Terra és rodona”. Més  endavant, van esdevenint més complexes  i ja són capaces d’expressar relacions  entre conceptes “La Terra és rodona com  una pilota”. • El fet d’utilitzar aquestes dues estructures  fa que els nens puguin entendre el que  diuen els altres i alhora els permeti  ordenar els pensaments i escriure’ls o  expressar‐los. A més a més, les  estructures paradigmàtiques els ajudaran  a poder resoldre problemes senzills  d’aritmètica.


ƒ

MÒDUL 5. FORMES, COLORS I LLETRES 

INCIDEIX EN:

HABILITATS INTEGRADES:

Processament seqüencial 

Automatisme

Anomenar amb rapidesa 

Memòria de treball 

Atenció a seqüències de color i forma 

 

Anomenar colors, formes, lletres i objectes 

 

En aquest mòdul es potencia  l’entrenament en la velocitat  d’anomenar objectes, formes, colors i  també de lletres  i paraules.  també el desenvolupament del  coneixement de formes i colors. Per tant,  el treball específic es fa en velocitat i  automatisme.

Justificació: • L’automatització de l’alfabet agilitza  molt el procés d’adequació de la  lectura. Podem ajudar a que els nens  aprenguin l’alfabet de manera  automàtica (anomenar lletres més  ràpidament ens ajudarà a discriminar  millor els sons). • La capacitat per anomenar formes,  objectes i colors està directament  relacionat amb l’anomenament de  lletres i sons. 


ƒ

MÒDUL 4. JOCS DE NOMS 

INCIDEIX EN: 

HABILITATS INTEGRADES:

Processament seqüencial 

Analogies

 

Verbalització

Memòria de treball 

Consciència fonològica 

• L’objectiu general és  preparar als alumnes per a  l’escriptura.

Justificació: • L’estructura dels sons de les paraules ens  guia en el procés de la lectura i de  l’escriptura. Les paraules es poden llegir  com un tot o com una estructura  seqüenciada de sons (delletreig). • Per escriure s’ha de seqüenciar l’ordre  successiu de les lletres. Per això cal  utilitzar la memòria de treball (retenir la  paraula visualment per anar delletrejant‐ la al escriure‐la o llegir‐la). Aquest mòdul  pretén potenciar les habilitats seqüencials  + entrenament fonològic.


Recursos materials • Els materials utilitzats són de tipus visual i manipulatiu. En tots els casos  els materials en imatges i en fitxes per completar els proporciona el  mateix programa.  • Pel que fa a materials logístics es necessitaran materials típics de l’entorn  acadèmic (llapis, tisores, colors, etc). 

Recursos personals • Si el grup reduït supera els 10 alumnes l’educador necessitarà un mestre  col∙laborador durant les sessions, que l’ajudi a dur a terme la classe  (repartir material, intentar mantenir l’ordre, etc.)

Recursos logístics • En cap cas es necessitaran recursos logístics extraordinaris ni aules  adaptades de cap tipus.


Avaluació • A cadascun dels mòduls es proporciona una  Llista de Control d’Activitats (LCA) i al final de  cada activitat es prendrà nota de l’evolució dels alumnes. Les avaluacions seran del tipus  qualitatives.

Programa d'estimulació cognitiva  

un camí alternatiu pel desenvolupament de la lectura i d’habilitats acadèmiques relacionades, per mitjà de l’estimulació de processos cognit...

Programa d'estimulació cognitiva  

un camí alternatiu pel desenvolupament de la lectura i d’habilitats acadèmiques relacionades, per mitjà de l’estimulació de processos cognit...

Advertisement