Page 1

2014

Brožura firemní kultury TATO

BROŽURA

VZNIKLA

ZA

CÍLEM

UKÁZAT

NOVĚ

Pohled do naší společnosti, jak žijeme a tvoříme PŘÍCHOZÍM KOLEGŮM DO FIRMY ČI NAŠICH OBCHODNÍM PARTNERŮM A DODAVATELŮM, JAK TVOŘÍME, ŽIJEME A NA

Naše VIZE Nechť každý člověk na světě žije v hodnotách přirozenosti, lidskosti a lásky, prožívá život dle svých představ a využívá hojnosti světa.

Naše POSLÁNÍ Šetříme lidem peníze, sami naplňujeme vizi eCENTRE a jsme inspirací pro ostatní lidi.

Tato brožura vznikla za cílem ukázat nově příchozím lidem do firmy či našim obchodním partnerům a dodavatelům, jak tvoříme, žijeme a na čem je postaveno naše heslo, že:

TVOŘÍME S LEHKOSTÍ

1


Jsem tu sice krátce a je ještě dost

Petr Kostelný

věcí, které se musím naučit, ale i tak

výrobní ředitel

za tuto krátkou dobu jsem si zcela

Být v eCENTRE mě baví z toho důvodu, že je moc prima

jistý, že to byla správná volba. Proč?

být u něčeho nového. Pohybuji se díky tomu v prostředí

eCENTRE je rodina, tak to vnímám

permanentní dynamiky, ba co více, jsem spolutvůrcem

já. Chodím do práce rád, protože

nových produktů, procesů, zefektivňování již vymyšlené-

dělám práci, která mě baví a kde

ho apod. To vše v prostředí otevřenosti, empatie, nadše-

vím, že přináším hodnotu. Lidé které

ní, silné motivace a hlavně ve skupině lidí, kteří táhnou

mám kolem sebe až na jednu výjim-

za jeden provaz (na stejné straně). Díky dobré myšlence

ku si váží toho druhého a vždy po-

naší činnosti, která nechce nikoho poškodit, dává vše

mohou a je tu opravdu parádní ko-

smysl a mě zkrátka baví být u toho všeho.

lektiv. Je na ně spoleh a hlavně

Proč jsem v eCENTRE?

všichni táhneme za jeden provaz.

eCENTRE je pro mě nevšední firmou, která se funguje

Toho si nesmírně vážím, protože si

se smysluplným posláním. Přidanou hodnotou pro naše

myslím, že to je základ kvalitního

klienty je péče o ně, a nejen o ně. V tržním prostředí a

týmu. Rád bych se zapojil i více do

především v oblasti domácností, menších firem, ale také

fungování firmy, ale vím, že prvně

veřejné správy existuje prostor pro zefektivnění výdajů

Vás musím přesvědčit, že na to

vynakládaných na nezbytné provozní nákupy. Způsob je

mám. Jsme firma plná inovací a vě-

de facto analogický jako je tomu v případě velkých kor-

řím, že za pár let budeme úplně ně-

porací, kde je nákupní proces řízen centralizovaně. Exis-

kde jinde a hlavně na to máme.

tuje tedy skupina lidí, která se zabývá tím, jak co nejlev-

Děkuju za tuto možnost.

něji při zachování optimálního poměru cena/kvalita na-

Lukáš Kalvoda vedoucí oddělení dodavatelů

koupit vstupy pro provoz, případně rozvoj celého holdingu. Když si představíme, že takovou korporací je velká skupina domácností či firem, je poslání naší společnosti velmi podobné. Kde vidím největší přidanou hodnotu naší služby pro klienty? Projdu-li se v kůži klienta, spatřuji největší přidanou hodnotu našich služeb v tom, že rozhodně nejsme organizace, která by chtěla se mnou jako klientem manipulovat. Je prima nebýt ovcí, nýbrž součástí organizované skupinky lidí, kteří chtějí efektivně nakupovat. 2


Pracujeme ve firmě, která je tvořena lidmi, kte-

Výsledky našeho tvoření nám dělají radost.

ří tvoří pro lidi. Jsme kreativní, nebojíme se

Pečujeme taky o naše obchodní partnery a

výzev, můžeme se na sebe navzájem spoleh-

dodavatele, neboť ti nám napomáhají dosaho-

nout. Pečujeme o lidi, snažíme se jim šetřit

vat našich osobních a profesních cílů. Máme

náklady a nabídnout něco na víc, dotahujeme

produkty, které na trh vždy přináší novou myš-

věci do konce. Spokojený zákazník je věrný

lenku. Máme obrovský potenciál stát se celo-

zákazník, který dál šíří své zkušenosti a to by

světově úspěšnou firmou.

mělo být nadále naším cílem. Dle mého vní-

Ivona Haburová

mání vyznáváme hodnoty respektu, úcty, vzá-

marketingový specialista

jemného porozumění, lásky, přirozenosti, tvůrčího myšlení a celkového společného tvoření.

Přiznám se, že abych přesně věděla, co ter-

Myslím si, že jedinečnost produktů se odráží

mín „firemní kultura“ znamená navštívila jsem

právě v osobnosti lidí, kteří na něm tzv. „dělají“.

raději

strýce Googla. Vyskočila na mně Prostě když jsou lidi v pohodě, výsledek stojí za

spousta odkazů na různé firmy a jejich

to!

„firemní kultury“. Řekla jsem si: „Aha, tak to mám naprosto jasnou představu o tom, co je

Sice nemám tu šanci poznat některé kolegy

firemní kultura v eCentre.“

z určitých oddělení víc, protože s nimi ve své práci nepřijdu tolik do kontaktu, ale pochopila

Do klubu e Centre jsem se připojila v červnu

jsem, že vlastně celé to soukolí pracuje tak dob-

2013 tehdy ještě jako tipař. Nyní jsem zde na

ře právě proto, že jsou to základní hodnoty, kte-

hlavní pracovní poměr a pomáhám Daliborovi

ré tady všichni lidé sdílí, a to má pak „za násle-

Královi s logistikou.

dek“ tu kvalitní službu lidem. Jsem vděčná za práci, do které chodím ráda,

Radka Gašperáková

a to nejen kvůli kolektivu skvělých kolegů a nadřízených, které respektuji a „nebojím“

admin. podpora projektového manažera P1

zároveň se

na ně s čímkoli obrátit, ale také

kvůli super produktu, kterému věřím a který pomáhá lidem.

3


SPOLEČNĚ TVOŘÍME - a baví nás to Ahoj náčelníku, :-)

Corporate culture is a human created environ-

posílám několik svých postřehů.

ment. It is a mixture of personalities. To be more precise, it is a mixture of personal values of all

Já taky vždycky rád chodil do práce. Bavilo mě

human beings in an organization. Those are to

vše co jsem dělal. Baví mě co dělám. Zkrátka se

me perceived through behavior, habits, work

normálně a obyčejně těším do práce. :-)

practices, but also sense of humor etc. The more each and every one’s personal values

Ale zažil jsem i období, že jsem se do práce až

are in compliance with corporate values, the

tak moc netěšil. Nebylo to tím, že by mě nebavi-

higher is an assumption of good working rela-

la práce. Bavila. Ale nebavilo mě prostředí. V té

tionship and mutual satisfaction in between an

firmě bylo popsáno hodně papíru na téma firem-

organization and employees or coworkers. And

ní kultura. Byla tam hodně tlustá příručka s poví-

the more such people an organization has, the

dáním na toto téma. Jenomže...když chybí pro-

higher is an assumption of (I’d even say: multi-

pojení, když se vytratí pocit vzájemnosti a

plied synergy effect) they make by so created

sounáležitosti, tak to zkrátka nefunguje. Příručka

added value.

nic nespasí. A když se pak vytratí i pohoda a úsměv a legrace, tak se prostě blbě robi.

Therefore corporate culture is very important to me. A vital corporate culture I perceive as a per-

To co dělám dnes, jo tak to mě baví opravdu

sonal opportunity. It is a space in which I can

hodně moc. Jsem u něčeho zcela nového. Něče-

learn and grow. It is a place where I feel good

ho, co má smysl. Víme proč to děláme. Víme

and where there will be recognized a work be-

kam chceme dojít. Máme možnost vydělat pení-

hind that makes sense. And that’s why I came to

ze pro sebe i pro druhé. A daří se nám to. A

eCentre and why I like self realizing myself in

proč? Protože se na sebe usmíváme. Jsme na

here.

sebe slušní. Jeden druhého si vážíme. Navzá-

Dagmar Palzerová

jem si pomáháme. Podporujeme se. Máme k

veducí projektů

sobě úctu. A to je přece fajne, ni? :-)

Dalibor Král projektový manažer

4


Osobní rozvoj Pracujeme společně na osobním rozvoji lidí kolem nás, a zároveň každý sám na sobě. Pečujeme o lidi. Každý den pracujeme sami na sobě a pečujeme o lidi kolem nás. Každý den jsme dál než včera.

Láska a Vnímání Vnímáme Klienty, Obchodní partnery, Dodavatele i nás, Základnu, jako jeden celek. Tvoříme společně, a tudíž i naše hodnoty a brand vytváříme všichni společně.

Alice Mazurková

Klienti jsou naše rodina. (tak mě napadá, že budeme-li se

marketingový manažer

my ke klientům chovat, jako k příbuzným, půjde to i naopak, a navíc se tak k nim začnou chovat i obchodní partneři a dodavatelé – Síla myšlenky!)

Kreativita, smích a inspirace Kreativita, smích a radost z práce je naše silná stránka. Je to naše know-how! Inspirujeme se navzájem. Chceme se v práci bavit a daří se nám to! – Práce je „bavka“ Chceme tvořit a rozvíjet a měnit tak svět k lepšímu. Prostě chceme a děláme to! Dynamika v těle (firmy) i v životě

Plnění snů je energie, energie je plnění snů Plníme si své sny Jsme energie, která teče správným směrem.

5


Moje vnímání toho, proč se mi v eC líbí je:    

příjemný kolektiv pestrá a tvůrčí práce možnost naučit se něco nového a taky to, že vím, že mi splátka hypotéky odejde z účtu včas 

Ivona Štefková konzultant

Jak jsem již říkal před 3 roky tobě i

je prostě realita života a nejsem

Luborovi, tak to cítím stále stejně:

naivní člověk, který si myslí, že

Má kariera pracujícího člověka není naše společnost je vybraná elita příliš dlouhá, ale něco již pamatuje lidí – Mirků Dušínů. Ale přesto si  a nestávalo se mi často, že bych

myslím, že jsem měl obrovské

chodil do práce rád a s takovým

štěstí, že zde můžu pracovat

fajn pocitem, že mě tady nebude

jsem velmi vděčný za tu šanci se

někdo zbytečně buzerovat a léčit si přidat

k

fajn

lidem

a

a

opět

na mě své soukromé bolístky. s usměvavým šéfem  budovat Naopak, když jsem tady přišel, tak

něco co má smysl a nemusíme se

jsem si připadal jak v Jiříkově vidě-

stydět, že by jsme dělal něco špat-

ní – usměvaví lidé, příjemné a čisté ného co by profitovalo ze špatné prostředí, usměvavý šéf. Prostě životní situace lidí. Naopak – snajsem neměl

strach se otočit ke žíme se jim pomáhat. A to se mi

svým kolegům zády, abych neucítil mezi lopatky bodnutí. Trochu se vše změnilo v době, kdy společnosti nebylo zrovna nejlépe a došlo ke kroků, které nikdy nejsou příliš populární – propouštění. Atmosféra ve společnosti začala být nervózní a lidé začali ukazovat tak trochu i druhou stranu tvářeúsměvy se vytratili. Člověk se dozvěděl i nepěkné věci na sebe a jiné lidi, které má rád …atd. Ale to

6

líbí!

Vítězslav Čejka správa provozu a majetku


V naší společnosti se mi velice líbí již od prvních

Hodnoty v eC podle mě:

dní, kdy jsem nastoupila. Pokud bych měla zmínit hlavní důvody mého vnímání firemní kultury,

1.

otevřenost a upřímnost při komunikaci

výsledky ruku v ruce s neustálým vývojem pro-

2.

ochota pomoci, pokud mohu/umím

cesů. Nesmím zapomenout také na výborný ko-

3.

být sám sebou (být v pohodě)

lektiv, který zejména pro mne hraje důležitou roli

4.

nebát se (zkoušet, nesouhlasit, projevit se)

důležitý a peníze jsou až na druhém místě“.

5.

vzájemně se podporovat a inspirovat

V práci mohu otevřeně rozkomunikovat jakékoli

6.

pracovat s vědomím, že mě platí klient/ dodavatel (ziskovost) a jsme na jedné lodi (hledat řešení a ne viníky/proč něco nejde)

7.

dělat správné věci správně

8.

měnit, vymýšlet, zlepšovat – tvořit

9.

rozesmát/podpořit když se někomu nedaří a pochválit když se daří

tak je to úžasný smysl naší práce a její konečné

– v duchu myšlenky „pracovní kolektiv je velmi

téma a bez obav dojít třeba k nějakému závěru, anebo si jen tak „pokecat“, vše ve vší počestnosti a slušnosti.  Jsem ráda, že firemní vztahy máme orientovány na lidskou stránku s velkou dávkou empatie, naslouchání a podpory. Vnitřně cítím, že toto je prostředí, které mi vyhovuje lépe, než jakékoli direktivní či strohé pracovní prostředí.

Některé z těchto hodnot už jsem přijal, na

Přeji nám všem stabilní zázemí prosperující fir-

některých ještě pracuju. Hodně pomáhá,

my!!

když je vidím u lidí, kterých si vážím, jak podle nich jednají v dennodenním kontaktu.

Renáta Dybová vedoucí KS I

Tomáš Menzel projektový manažer

7


Mé hodnoty ve vztahu k práci jsou tytéž co k životu: radost, upřímnost, tvůrčí a proaktivní přístup, pohoda a lásky ke všemu. Žít život a pracovat ve firmě, která hledá nová řešení, hraje TOP v umění spojení právě jako neoddělitelné části života, práce s radostí, žít bez strachu či obav, to jedna z mých vizí bych rád docílil. Podnikat beze strachu znamená pro mne otevřít cestu kreativitě, vydělávání peněz a radostného žití. Dovolit si nepracovat ve smyslu každodenního chození do kanceláře, umět využití svého potenciálu pro firmu i mimo prostory firmy, třeba při tvorbě dokumentů někde na pláži:-) či na horách. Takovéto hodnoty naše firma dokáže podpořit a nejen tyto. Všechny pozitivní a svítící myšlenky. Za to jsem šťastný, že mohu být součástí této eCENTRE cesty. Přeji nám všem udržení si hodnota, jejich růst a věřím, že to dokážeme!

Tomáš Panáček právním společnosti - senior Firemní kulturu vnímám obecně jako soubor vlastností,

Tu vlastní filozofii pak ať chceme nebo nechceme

schopností, přístupů, vůle a projevů jednotlivců, které se

vkládáme do produktu, který vytváříme, nabízíme a

kloubí a propojují navzájem uvnitř firmy a tam vytvářejí

prodáváme a s touto činností ji (tu filozofii) i rozšiřuje-

„COSI“, co ji pak tvoří nezaměnitelnou zejména nave-

me. Je třeba počítat s tím, že vždycky tam venku bu-

nek. Vše se tedy snoubí v to, co ta firma vytváří – pro-

dou ony zmíněné tři skupiny lidí... – neustálá výzva.

dukt či služba (i ta je produktem) v jakékoli podobě a

Velmi kvituji, že se u nás nic neřeší násilnou či vul-

působí na své okolí. To působení pak může být zápor-

gární formou. Přístup je maximálně lidský, zejména

né, neutrální nebo kladné. Ovšem, i když většina jedinců

při nepříjemných událostech. Přesto si každý, koho

uvnitř firmy smýšlí dobře a je přesvědčena o tom, že

se to týká, uvědomuje závažnost případné chyby či

koná správně, neznamená automaticky, že působení

nedostatku, který toho je či byl příčinou a bere si po-

navenek bude kladné. To je součástí výzev, se kterými

naučení.

je třeba se umět parádně poprat uvnitř.

Daří se nám ve vlastních řadách probouzet inovátory,

U nás ve firmě si vytváříme vlastní specifickou filozofii

což i u do té doby méně reagenčních jedinců zažíhá

(vnímám to tak, že z velké části lze firemní kulturu na-

plamínek zdravé žárlivosti a probouzí snahu o vlastní

zvat filozofií), která na mě osobně velmi působí a ovliv-

invenci.

ňuje mé chování i mimo firemní prostředí. Domnívám se, že v tomto ohledu zde existují tři skupiny lidí: jedna

V tomto prostředí se cítím fajn, přestože si myslím,

tuto filozofii vnímá, že je fajn a že jim pomáhá žít a ne

že jsme teprve na počátku a ona filozofie je pro nás

přežívat (najednou tyto dva pojmy dokážou reálně odli-

denní a neustálou výzvou.

šit). Další skupina, která souhlasně kývá, ale nereaguje Děkuji za příležitost být u toho a smět přispět! :-)

a třetí skupina, která se s tím nedokáže srovnat (má na to právo) a necítí se zde dobře a v nejlepším případě

Josef Strejček

pro ně, ale i pro ostatní, kteří s tou filozofií chtějí praco-

zástupce ředitele výroby

vat, odchází.

8


Mojí prací je do eCENTRE přivádět nové zaměstnance a pečovat o ty co jsou už uvnitř. Novému uchazeči vysvětluji, jakou máme vizi, poslání a hodnoty, ať si může udělat představu o nás. Uchazeči vidí, jak mezi sebou komunikujeme, vyprávím jim o firemních akcích – vánočním večírku (kde firemní právník má kostým s medvědí hlavou...), výrobě PF pro charitativní akci, oslavách narozenin a dalších společných akcích a zážitcích. A je super, když Vám třeba uchazeči po výběrovém řízení napíší: „Opět se potvrzuje můj dojem z eCENTRE - výjimeční lidé, výjimečná firma. Představte si, že když teď o té vaší firemní kultuře v eCENTRE někomu vyprávím, nechce mi to věřit. Prej "taková firma a tady v Ostravě? To není možné!":-)” ALE JE TO MOŽNÉ. Jsme parta lidí, která se sešla postupně z různých oborů, s různým motivem a různými hodnotami. Rok 2014 je pro naši firemní kulturu zátěžovou zkouškou. Mohou nám okopírovat technologii, postupy, ale co je na nás jedinečné je to jak mezi sebou komunikujeme, pracujeme, bavíme se a tvoříme super věci.

Kateřina Dudková manažer úseku personalistiky a vzdělávání

Jo a na co jsem zapomněla, jsme tak nějak přirozeně normální. eCENTRE je super místem, jak na sobě profesně, ale hlavně osobnostně pracovat. Až se mi chce vymyslet slogan, při překvapování našich nových či stávajících za-

Pokud se nám bude dařit na-

městnanců, klientů a dodavatelů, že u nás NIC NENÍ NEMOŽNÉ! 

še práce na základně eCENTRE, tak to poznáte tak, že z

Proč jsem v eCENTRE?

naší práce budete nadšeni,

Protože naše společnost má vyšší záměr než jenom zisk

Moje zaměstnání v eCENTRE má opravdový smysl

V eCENTRE se profesně i osobnostně vyvíjím

 

Považuji své spolupracovníky za kamarády a rodinu Moje práce mi přináší pocit štěstí

mile překvapeni a celkově budete šťastní. A to je náš cíl nadchnout Vás.

Jak dlouho v eCENTRE působím a na čem jsem se podílela? Od června roku 2012 jsem se společností spolupracovala na externí bázi v pozici náborového specialisty a od ledna roku 2014 již jako kmenový zaměstnanec. Za 18 měsíců jsem do společnosti přivedla 15 lidí. Pro potřeby přijímaní nových posil do týmu, byly sestaveny několika stupňové formy výběru včetně assessment centrer na míru. Tato forma výběru se stala jednou z nejoblíbenějších a přináší nejzaručenější obraz o uchazeči. To, že se práce při náboru daří je I to, že fluktuace ve společnosti je pod hranicí 15 % ročně!

9


Jak já vnímám firemní kulturu?

tom ePátku celá firma, není tam

času se pak tyto ‚hranice‘ boří a

Otázka je, jestli jsem správně

nuda…na Sulově jsme se místy

lidi se promíchají. Ale to prvotní

pochopila, co je vlastně myšle-

váleli smíchy po zemi všich-

je toho důkazem. Je to pochopi-

nou tou firemní kulturou – to víš,

ni...lidi si tu dokáží rozumět a v

telné, kolegové ze stejných úse-

recepční většinou nejsou lidé,

podstatě vědět o tom druhém

ků se znají více, ví, o čem si

co sestrojí atomovou bombu

minimum.

můžou povídat. Někdy za to

nebo vynaleznou lék na rakovinu :D:D:D .. ale angličtinu učím vážně dobře :)

Myslím, že má funkce ředitelky přes první dojem :D (jak mě Katka důležitě nazvala) :-) mi

třeba může až ‚pohodlnost‘ na to jít za někým, koho neznají až tak dobře a zeptat se, co ho vlastně baví, co ho zajímá a

Ne, dělám si srandu, nejspíš to

dává tu skvělou možnost potká-

je myšleno jako vztahy mezi

vat lidi z různých oddělení víc,

lidmi tady, jaký kdo je a jak se

než kdokoli jiný tady ve firmě.

Ale důležité je si uvědomit jednu

lidé chovají k sobě navzájem,

Ráda vím, kdo má co rád a co

věc: i ta 3 patra tvoří dohroma-

jak spolu vychází.. A nejen spo-

ho baví dělat, jestli miluje hudbu

dy jeden dům. Všichni jsou pod

lu, s tím souvisí i komunikace s

nebo tanec nebo chová psy či

‚jednou střechou a když na to

klientem, s dodavatelem, v pod-

kočky. Mám potřebu to o těch

přijde, táhnout všichni za jeden

statě s každým…. Prostě jaký

lidech vědět. A ne proto, že

provaz prostě umí – důkazem

kdo je a jaký to „háže“ celek. Je

jsem snad „drbna“ a musím to

toho jsou 4 (proto tak úspěšné a

to tak?

šířit, ale proto, že ty lidi mám

tu lidskost v sobě nesoucí) pro-

fakt ráda a chci o nich vědět

dukty..

V eCentre na recepci pracuju od května loňského roku. Což z dlouhodobého

hlediska

něco víc.

jestli třeba není masový vrah :D

Hana Vykopalová

není

No, mé „strategické umístění‘“

zas tak moc. Ale málo též ne.

mi přesto ale dává možnost vní-

Na určité věci  Někdy nedoká-

mat jistou „napatrovanost“. Tím

žeš pořádně člověka poznat za

nemyslím nic zlého či snad han-

celý život, natož za pár měsíců.

livého. Ale, ruku na srdce, určitě

Nejde ale o to, jak koho znáš (je

si lze všimnou na firemních ak-

jasné, že nevím přesně kdo a

cích nebo kdekoli jinde, že ze

jak a co dělá, co ho baví atd..),

začátku si k jednomu stolu vět-

ale když jdeš na ten oběd, není

šinou sedají lidé ze stejného

tam ticho, když se sejdeme na

oddělení či patra. S postupem

10

ředitelka přes první dojem


Chodím do práce rád, protože se podílím na tvorbě něčeho nového. P1-P4 jsou nové věci nebo byly, ale i teď jsme s nimi na špici. Jsou tu lidi, z kterými úplně klidně můžu na dovolenou (ne na jejich, ale na společnou ). Můžu tady mluvit s kýmkoli, o čemkoli. Neřve se tu. I „průsery“ mají řešení, je to jen zkouška, jestli jsme pochopili, že jsme v prvé řadě lidi a poté hned, že jsme lidi a nalezneme mnohem lepší řešení. Kreativita je naše silná stránka. Těším se na vydělávání peněz „bo“ si můžu realizovat to z čeho jsem rád já i moje rodina. Vnímám, že spokojený klient je málo, o to usilují všichni, ale my chceme klienta šťastného, protože jednak je to ohromná

Vítězslav Grygar

meta pro kreativní řešení jeho obsluhy a též pro dlouho-

předseda představenstva

dobost našeho fungování. Těším se na cestu do světa

a ředitel společnosti eCETRE, a.s.

s naším produktovým „autem“ – Radostně a s lehkostí.

Pro mě důležité hodnoty jsou láska, pohoda, op-

na chodbách a přejeme si pěkný den. Lidem,

timismus, důraz na to, co je důležité, píle, snaha

kterým prodáváme, neboli, jak říkáš, darujeme

a hlavně ochota. Je toho spousta, co by se dalo

produkt, musíme dát najevo, že je to jejich volba

vypsat. Myslím, že je důležité, aby každý, kdo

(nikdo je nenutí) a jde o nový směr, který sice

potřebuje pomoci, dostal pomocnou ruku a lidé

dosud neznali, ale u kterého nemusí mít strach

byli ochotni si vzájemně pomoci, třeba jen pro to,

z neznáma, protože jim vše vysvětlíme a pomů-

aby udělali radost tomu druhému. V eCENTRE

žeme, s čímkoli budou potřebovat => péče o lidi.

je typický optimismus, láska k práci a úsměv na

Lenka Stošková

tváři. Jak jsi sám napsal, nikdo tu po nikom ne-

administrativní podpora marketingového oddělení

křičí, vše se snažíme řešit s klidem a společně. Nechceme druhým znepříjemňovat den, nebo chuť k práci a naopak se s úsměvem potkáváme

11


Dobrá firemní kultura je nezbytná pro to, aby lidé do práce chodili rádi, mimo jiné proto, že je to tam prostě baví. Peníze - proto se chodí do každé práce, firmy. Seberealizace - proto se, spolu s penězi, chodí do většiny prací, firem. Fajn atmoška, to že mě to v práci baví, mimo jiné protože tam jsou fajn lidi se kterými si rozumím, spolu s penězi a seberealizací, proto se chodí do eCENTRE. Jasně, že nejsme jediní. Naše firemní kultura je založena na správných, zdravých a naprosto obyčejných atributech: přirozenost, slušnost, empatie, normálnost, úcta a respektování jeden druhého…… To je dle mého zcela v pořádku a kultura v eC je velmi výjimečná v pozitivním slova smyslu. Na čem, podle mého názoru, ještě musíme zapracovat je to, aby tyto hodnoty byly naprosto přirozenou součástí našeho bytí v eC, naprosto přirozenou součástí chování všech kolegů. Osobně jsem přesvědčen, že z určité části, ne malé, ale taky přesně neurčitelné, je to v současnosti deklarativní, tedy ne přirozené vnímání. Zcela správně říkáme, „pokud se vlezeš do hodnot a kultury eC, tak pak nechť je to tvoje vnímání světa, tvoje cesta, …“. Proto se více zaměřme na lidi. Na kolektiv i na jednotlivce a skrze ně nechejme sílit podvědomí o hodnotách naší společnosti.

Lubor Alex výkonný ředitel

Jsem moc šťastná, že zde pracuji. Chodím do práce ráda, baví mě být součástí týmu, který se podílí na vytváření něčeho nového. Je super mít príma kolegy, kteří mají lidský přístup a náhled na řešení problémů. Vnímám náladu ve firmě a jsem za ni vděčná. Pozitivní energie, která ve firmě koluje, pozitivní přístup k tvůrčí práci, pozitivní přístup k řešení problémů zákazníků. Jsem moc ráda, že jsem dostala možnost do eC auta nasednout a že můžu i já svým kouskem přispět k tvorbě díla, jehož cílem jsou nejen finance, ale i služba a spokojenost lidí. Tím, že jsem v práci spokojená, je spokojená i má rodina, neboť pozitivní energie se přenáší i na ni. A za to vše moc děkuji.

V eC pracuji již delší dobu a jsem tu rád, protože mě baví připravovat a vymýšlet nejen produkty a hodnoty eC, ale i pomáhat našim klientům při definování jejich požadavků tak, abychom společně vytvořili jejich zadání k dosažení maximálního efektu nejen pro klienta, ale i pro dodavatele požadovaných služeb. Bez společné tvorby v eC by byl život děsná nuda. Když je mi těžko na duši, poslechnu si dobrou muziku, třeba tu, co hrajou v Mexiku. Díky firemní atmosféře a svým kolegům se cítím fajn a v pohodě. A když není nejlépe a objeví se nějaký mráček, díky pozitivnímu přístupu kolegů v eC se mi zlepší nálada, protože máme společné cíle a hodnoty.

12


Produkt dostupný „všem“. Budoucnost založena na pomoci druhým. 

Trvalé vyvíjení a zlepšování: hledání nových, efektivnějších cest k řešení.

Otevřené prostředí: otevřenost názorům/podnětům všech zaměstnanců, otevřená komunikace také vůči klientům.

Friendly prostředí: fajn lidi, kteří jsou velmi schopní a zároveň „normální“ – můžu s nimi také neformálně pokecat.

Týmová spolupráce – vzájemná pomoc mezi úseky, společné zlepšování a dolaďování.

Nejde jen o vydělávání peněz a nutnost chodit do práce, ale způsob, jakým se vydělávají a do jakého prostředí chodím.

Marie Švancerová administrativní podpora pro obchodní úsek

Práce v eCENTRE je něco, co mě opravdu těší, ještě se mi nestalo, že bych přicházela s nechutí. Podle mě zaměstnance práce v této společnosti naplňuje především proto, že všichni usilují o dobrou věc, o něco, co by jednotlivec sám nezvládl. Oceňuju taky to, jak se snažíme co nejlépe chovat ke klientům, přistupovat ke každému individuálně, neztratit kontakt. Já osobně jsem ráda že mám kolem sebe spoustu nadaných lidí se zkušenostmi, od kterých se můžu něčemu novému přiučit, že svůj čas trávím efektivně, ve skvělém prostředí a kolektivu a ještě si něco vydělám. Těší mě taky to, že si navzájem tykáme a zároveň mezi sebou máme patřičnou úctu. Hodně inspirativní je pro mě, že je eCENTRE dynamické, kreativní, ino-

Kristina Švejnohová

vuje a rozvíjí se a že se na tom můžu podílet.

administrativní podpora marketingového oddělení

Za mě je firemní kultura „fanfárová“  Nejvíce si

Vážím si také toho, že eCENTRE posílá pravidel-

cením jednotlivých osobností lidí, kteří zde pracují.

ně výplaty na naše účty. Samozřejmě toto může

Díky tomu je ve firmě opravdu příjemně a do práce

člověk vnímat jako běžnou věc. Jenže co se sta-

chodí člověk s chutí a radostí tvořit nové věci.

ne, když člověku nepřijdou peníze na účet? Toto

eCENTRE vnímám jako prostředek, díky kterému si mohu posunout své sny/cíle dál, respektive si je zrealizovat. Jako příklad z praxe uvedu, že již

jsem za celé působení v našem klubu nezažil. Proto je to další věc, které si nesmírně vážím a děkuji za to.

téměř 3 roky bydlíme v bytečku, který jsme si kou-

Na závěr uvedu, že být v eCENTRE je pro mne

pili.  Proto jsem si mohl ze své nástěnky tento cíl

pocta. Rád pomáhám lidem, a zahřeje mě u sr-

s radostí odfajfknout  a soustředit se na další cíle,

díčka, když klienti šetří a jsou s našimi službami

které jsou nástěnkou zaplněny.  Dělá mi radost,

velice spokojeni.

když si mohu jednotlivé cíle odfajfknout, že mám splněno  a jít dál, respektive se posunout na obtížnější level. 13

Michal Štefek konzultant


ZE ŽIVOTA eCENTRE

14


15


Lenka Škovranová konzultantka realizace e-aukce

Copyright © 2014 , eCENTRE, a.s. - eC MASMEDIA Tato brožura slouží pro účely společnosti eCENTRE. Editované příspěvky neprošly jazykovou korekturou. Zodpovědná osoba: Kateřina Dudková, manažerka pro personalistiku a vzdělávání eCENTRE, a.s., IČ: 271 49 862, se sídlem: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9339.

16

Ec vzp brozura 140302  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you