Page 4

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Klient: PODNIKATEL

eCENTRE, a.s. IČ: 27149862 Sídlo: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9339

e-AUKČNÍ SÍŇ eCENTRE

(eCENTRE)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE KOMODITÁM Není-li uvedeno v podkladech se stávajícím dodavatelem, nebo došlo-li ke změně, která v podkladech není zaznamenána. Budou-li uvedené informace duplicitní vzhledem k informacím v dodaných podkladech, budou jako směrodatná považována data uvedená v této Příloze smlouvy.

ELEKTŘINA Nízké napětí (NN)

Vysoké napětí (VN)

Odběrový diagram (pouze VN, VVN)

Velmi vysoké napětí (VVN)

1)

Transformátor (pouze VN, VVN)

Počet odběrných míst

Způsob plateb záloh

Pronajatý

Bankovní převod

SIPO

Inkaso

2)

Číslo SIPO / číslo účtu Současná platba záloh

Vlastní

Výše současných záloh 2)

Měsíční

Čtvrtletní

Pololetní

Jiná

U smlouvy na dobu určitou uveďte termín možného zahájení dodávek (dd.mm.rrrr)

3)

2)

.

.

ZEMNÍ PLYN Počet odběrných míst

Způsob plateb záloh

Výše současných záloh 2)

Měsíční

Čtvrtletní

Pololetní

Jiná

U smlouvy na dobu určitou uveďte termín možného zahájení dodávek (dd.mm.rrrr)

SLUŽBY MOBILNÍCH OPERÁTORŮ Počet SIM (ks)

Inkaso

2)

Číslo SIPO / číslo účtu Současná platba záloh

Bankovní převod

SIPO

2)

.

.

4)

5)

Zachovat stávající telefonní číslo? ANO Číslo účtu

3)

Způsob plateb NE

Bankovní převod Inkaso

Limit inkasa (Kč) Kód banky

-

POVINNÉ INFORMACE Aktuální smlouva včetně všech dodatků a obchodních podmínek Kompletní vyúčtování včetně detailního rozpisu spotřeby: - elektřiny a zemního plynu za 12 posledních měsíců, - služeb mobilních operátorů za 2 poslední měsíce Máte-li předplacenou kartu, uveďte do doplňujících informací průměrnou měsíční platbu (Kč)

Existují dodatky smlouvy Ostatní tištěné podklady

OZNAČENÍ TIŠTĚNÉHO PODKLADU PŘEDANÉHO OBCHODNÍMU PARTNEROVI eCENTRE

POZNÁMKY 1)

Hodinový odběrový diagram za období posledních 12 měsíců - nejlépe za období těch měsíců, které jsou obsaženy v zaslaných zúčtovacích fakturách (nutno odeslat v elektronické podobě ve formátu MS Excel, v měrných jednotkách kWh). Při zasílání odběrového diagramu e-mailem, nutno uvést název klienta (firmy), IČ a EAN do předmětu. Pokud Klient (firma) nemá vlastní nebo pronajatý transformátor, nemůže se účastnit aukce pro vysoké napětí. 2) V případě existence dvou a více odběrných míst, která se liší v platbách záloh nebo v jejich výších a/nebo se jedná o smlouvy uzavřené na dobu určitou, vyplňte odpovídající část Přílohy č. 2 této smlouvy nebo dodejte seznam odběrných míst se všemi příslušnými informacemi. 3) Doplňte současný stav. 4) Klient souhlasí s tím, že při agregaci poptávky po telekomunikačních službách může dojít ke změně nastavení výše plateb za jednotlivé služby vlivem tarifní optimalizace vedoucí k celkovému snížení měsíčních plateb za telekomunikační služby, přičemž konfigurace stávajících služeb zůstane zachována, a že při přechodu z předplacené karty dojde k tarifnímu nastavení služeb mobilního operátora. 5) V případě existence více jak jedné SIM karty, uveďte požadovaná data všech dalších SIM karet do sekce „DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE“.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Není-li v předaných podkladech uvedena jiná skutečnost či změna, kterou chcete uvést, prosíme, uveďte ji zde:

1 / V19

Smlouva o poskytování služeb - Podnikatel  
Smlouva o poskytování služeb - Podnikatel  
Advertisement