Page 3

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Klient: PODNIKATEL eCENTRE, a.s. IČ: 27149862 Sídlo: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9339

e-AUKČNÍ SÍŇ eCENTRE

(eCENTRE)

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kdy jeden obdrží Klient a jeden společnost eCENTRE.

V

Dne

V

Dne

______________________________________________________

______________________________________________________

Podpis Klienta (osoby/osob oprávněných jednat za Klienta) a jeho/jejich funkce

Podpis obchodního partnera eCENTRE

3 / V19

Smlouva o poskytování služeb - Podnikatel  
Smlouva o poskytování služeb - Podnikatel  
Advertisement