Page 1

OBCHODNÍ PARTNER eCENTRE

ZMĚNY V ROCE 2014 Magazín společnosti eCENTRE pro Obchodní partnery eCENTRE

První část provize už 1. měsíc po předání smlouvy do výroby! Změnili jsme systém vyplácení provizí! A to na období 1-3/2014, abychom Vám pomohli co nejrychleji a nejefektivněji rozjet Vaše vlastní podnikání.

Mimořádná akce pro 1. kvartál 2014! Zašlete smlouvy uzavřené s klienty řádně vyplněné a se všemi potřebnými podklady, a získejte tak 150,-Kč za každé odběrné místo hned další měsíc. V běžném termínu vyplácení provizí, tedy 5. nebo 20. v daném měsíci tak můžete získat zálohové provize za čerstvě nasbírané smlouvy! Konkrétní příklad: V lednu obsloužíte 15 domácností, u kterých uzavřete dohromady smlouvy na 30 odběrných míst (elektřina + zemní plyn), ať už v jakékoliv hodnotě. Smlouvy předáte řádně vyplněné a včas dle procesního plánu, tudíž nejpozději do 31.1.2014. Nejpozději ve vyúčtování 20.2.2014 se tak můžete těšit na 30 x 150,-Kč, to je celkem 4.500,-Kč! Už v únoru máte peníze!

Leden 2014

ZÁLOHOVÁ PROVIZE 150,- Kč za každé odběrné místo už 1.měsíc po předání smlouvy do výroby eCENTRE!

Podmínky: Řádně vyplněná smlouva včetně všech příloh (bez nutnosti intervence) Předání včas dle procesního plánu. Smlouva uzavřená od 1.1.2014 do 31.3.2014.

Tipy: Posílejte uzavřené smlouvy průběžně a zvyšte tak svou šanci obdržet zálohové provize už 5. dne v měsíci následujícím po předání smluv! Dbejte na to, abyste uzavřené smlouvy zaslali řádně vyplněné a včetně všech potřebných příloh! Jedině tak vzniká nárok na výplatu zálohové provize!

V tomto vydání  Zálohová provize  Nový model Vzdělávací

podpory  Kalendář akcí  Finanční odměna za

vzdělávání nováčků  Do nového roku s novými

smlouvami P1


OBCHODNÍ PARTNER eCENTRE

Kalendář akcí Přihlaste sebe i Obchodní partnery ve Vaší podnikatelské síti již dnes!

NOVĚ CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ PRO NOVÁČKY I GARANTY! 15.01.2014 - Praha - Rezervace 16.01.2014 - Ostrava - Rezervace

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ 24.01.2014 - Praha - Rezervace Hotel Holiday Inn

START KLUB 24.01.2014 - Praha - Rezervace Hotel Holiday Inn

Nový model Vzdělávací podpory! 

Zjednodušení práce pro Vás

Pomoc při vzdělávání Obchodních partnerů Vaší sítě

Odměna pro Vás za vzdělávání nováčků na Certifikačním školení.

To je nový model Vzdělávací podpory pro efektivní start v roce 2014. Produktové školení 12.11.2013

Zjednodušte si výběr Obchodních partnerů. Pomůžeme Vám! Začněte dobrým STARTEM. START KLUB je vstupní školení, na které můžete pozvat přátele, známé, zkrátka kohokoli, kdo my mohl mít zájem si přivydělat nebo najít novou smysluplnou práci. Cílem START KLUBu je seznámit tyto potenciální Obchodní partnery se základními informacemi. Kdo jsme, co lidem nabízíme, s jakými dosavadními výsledky a

Velký e-Pátek 6.9.2013

jakou jim právě pozváním na toto školení dáváte příležitost. „Start klub trvá pouze hodinu. Je to rychlé, výživné a efektivní seznámení s tím, čeho mohou účastníci dosáhnout, ovšem s tím, že volba je pouze na nich. Rozhodnout se, zda se stanou Obchodním partnerem eCENTRE či nikoliv, mohou až po tomto startovacím školení,“ uvádí Vítězslav Grygar ke školení. Účast na START KLUBU stojí pouhých 60,-Kč. Účastnit by se měli vždy také Garanti. START KLUB Vám usnadní nábor nových lidí.

Workshop 14.6.2013


OBCHODNÍ PARTNER eCENTRE

FINANČNÍ ODMĚNA ZA VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁČKŮ Částku 350,-Kč získáváte za každého nově certifikovaného Obchodního partnera, kterého doprovodíte na Certifikační školení a následnou praktickou část certifikačního školení P1. V rámci praktické části pomáháte svým novým Obchodním partnerům s vyplněním první smlouvy (ideálně na jejich vlastní elektřinu, či zemní plyn). Vaši noví členové obchodního týmu tak získají zkušenost, mohou se těšit na prvních 150,-Kč zálohových provizí za každé své odběrné místo, a navíc ztrácejí obavy z neznalosti produktu!

Získávejte finanční odměnu za vzdělávání svých Partnerů!

Získávejte finanční odměnu za vzdělávání nových Partnerů ve Vaší podnikatelské síti!

šeně popsat ideální postup u nových Obchodních partnerů, které si přivedete do

Mimořádná akce pro 1. kvartál 2014.

Proto jsme se rozhodli rozšířit Certifikační školení o praktickou část, která bude

Rozhodnutí, certifikace, praktická část a hurá do terénu. Tak by se dal zjednodusvé podnikatelské sítě. Největší zábrany tvoří strach z neznalosti produktu.

následovat ještě tentýž den, jako samotné certifikační školení. Nový model certifikačního školení: 10.00 - 13.00 hod. - Certifikační školení P1 - Garant se účastní školení spolu se svými novými Obchodními partnery 14.00 - 16.30 hod. - Certifikační školení P1 - Praktická část - Garant doprovází své nové Obchodní partnery a pomáhá jim úspěšně absolvovat praktickou část školení. Závěrečný certifikační test pro nové Obchodní partnery

Doprovází-li Garant své nové Obchodní partnery na certifikační školení a je nápomocen při praktické části vzdělávání těchto nových Partnerů, získává Garant finanční odměnu ve výši 350,-Kč za každého svého nového Obchodního partnera úspěšně absolvujícího Certifikační školení. Odměna je vyplácena v nejbližším možném termínu.


OBCHODNÍ PARTNER eCENTRE

Do nového roku s novými smlouvami P1. S platností od 1.1.2014 je třeba využívat nové smlouvy P1, a to pro všechny segmenty, tedy Domácnosti, Podnikatele i Veřejnou správu. S hlavními změnami ve smlouvách jsme Vás seznámili na posledním Produktovém školení. Jedná se především o tyto úpravy:

změna názvu smlouvy, nyní ji označujeme jako Smlouva o poskytování služeb

upřesnění údajů klienta (u klienta z řad domácnosti nově vepisujeme datum

KONTAKT INFORMAČNÍ KOMUNIKAČNÍ CENTRUM E: ecentre@ecentre.cz T: 597 075 400 Zodpovědná osoba: Ing. Petr Karkoška

narození místo rodného čísla, u klienta z řad podnikatelů či veřejné správy vepisujeme nově údaje o osobě oprávněné jednat za klienta).

nové umístění údajů obchodního partnera eCENTRE, a to na první straně smlouvy

rozšíření přílohy č. 1. u všech typů smluv. Zásadní je přidání u elektrické energie a zemního plynu pole „U smlouvy na dobu určitou uveďte termín možného zahájení dodávek (dd.mm.rrrr)“ a doplnění nových polí u služby mobilních operátorů (pouze u klienta z řad domácností a podnikatelů).

rozšíření přílohy č. 2. u smluv pro klienty z řad podnikatelů a veřejného sektoru a to především o pole, která zjišťují informace o vysokém/velmi vysokém napětí.

Mobilní volání levněji díky e-Aukci. Operátoři virtuálních mobilních služeb zajištěni do aukcí. S novým rokem máte jedinečnou možnost rozšířit portfolio nabízených komodit. Ačkoliv jsme se o komoditě Telekomunikace již mnohokrát bavili, nyní můžeme s jistotou říci, že v této komoditě umíme ušetřit i koncovým klientům, tedy Domácnostem. Po mnohaměsíčních vyjednáváních se podařilo zajistit účast operátorů virtuálních mobilních služeb do našich elektronických aukcí. V čem je rozdíl oproti energiím?

tarifní optimalizace s cílem maximálně snížit měsíční platby za srovnatelné nastavení poskytovaných služeb

klient si vybere, zda chce nové číslo nebo si přeje zachovat stávající nové číslo – rychlejší provize

procesní nastavení bude umožňovat zkrácení doby od podpisu smlouvy po výplatu provize až o jeden měsíc

klient si bude prozatím zajišťovat výpověď sám

Copyright © 2014 , eCENTRE, a.s. - eC MASMEDIA Tento magazín slouží pro účely společnosti eCENTRE a Obchodní partnery eCENTRE. Zodpovědná osoba: Alice Mazurková, Marketingový manažer eCENTRE, a.s., IČ: 271 49 862, se sídlem: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9339.

TELEKOMUNIKACE Jaké podklady je třeba od klientů získat? Kopie smlouvy se stávajícím poskytovatelem telekomunikačních služeb včetně všech dodatků a obchodních podmínek. Kopie tříměsíčního vyúčtování poskytovaných služeb obsahující množství využívaných služeb v jednotkách a jednotkové ceny za všechny využívané služby (v tištěné podobě). Oboustranná kopie občanského průkazu. V rámci zabezpečení ochrany osobních údajů se vyžaduje, aby některé údaje na občanském průkaze byly začerněny nebo při pořizování kopie občanského průkazu byla využita krytka vytvořená společnosti eCENTRE. Údaje, které musí být na občanském průkaze dle smlouvy začerněny: fotografie, místo narození, rodinný stav, národnost, děti, pohlaví, vzdělání, zdravotní záznamy, rodné jméno.

eC obchodní partner ecentre v5 140106  

Leden - Magazín pro obchod

eC obchodní partner ecentre v5 140106  

Leden - Magazín pro obchod

Advertisement