Page 1

·

5

·

La democratització del patrimoni Elegy to an iconographic place La huerta histórica del

núm.

revista

valencianad’etnologia

· Museus i investigació social · La saca del corcho · Coves vivenda i coves filadores a Crevillent · Cine y mestizaje · La muela de Santa Catalina · Les festes vestides · La roberia Casa Insa · El viaje de un tambor Bajo Segura

·

Oficios tradicionales de la Huerta de Valencia


2

revistavalencianad’etnologia


revistavalencianad’etnologia Núm. 5 · 2010 València Museu Valencià d’Etnologia Diputació de València C/ Corona, 36. 46003 València Tel: 963 883 559

2 Editorial 5 La democratització del patrimoni. La iniciativa legislativa popular per l’Horta de València JAVIER GÓMEZ FERRI

Edita MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA Direcció ROBERT MARTÍNEZ CANET Consell de Redacció ADRIÀ BESÓ ROS (Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March, Torrent)

33 Elegy to an iconographic place: Reconstructing the Regionalism/Landscape Dialectic in L’Horta de València DAVID L. PRYTERCH 55 La huerta histórica del Bajo Segura. Algunas claves sobre su formación, gestión del agua y situación e impactos actuales MANUEL DE GEA CALATAYUD

ROSER CABRERA GONZÁLEZ (Institut Historiador Chabàs, Dènia)

JOSÉ Mª CANDELA GUILLÉN (Museu Valencià d’Etnologia)

JORGE CRUZ OROZCO

71 Oficios tradicionales de la Huerta de Valencia RICARDO ORTÍ PIERA

(Museu Valencià d’Etnologia)

RAQUEL FERRERO I GANDIA (Museu Valencià d’Etnologia)

81 Cap exposició sense reflexió: Museus i investigació social VICENT FLOR

JOAN SEGUÍ (Museu Valencià d’Etnologia)

Consell Assessor: YOLANDA AIXELÀ CABRÉ (Àrea d’Antropologia, Universitat d’Alacant)

JOSEPA CUCÓ GINER (Departament de Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València)

JOAN GREGORI I BERENGUER (Museu Valencià d’Etnologia)

97 Estudio etnológico sobre la saca del corcho. Costumbres y tradiciones en relación con el proceso de extracción PABLO VIDAL GONZÁLEZ 119 Coves vivenda i coves filadores a Crevillent MANUEL CARRERES I RODRÍGUEZ

GIL-MANUEL HERNÁNDEZ MARTÍ (Departament de Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València)

PHILIP JONES (South Australian Museum, Adelaide, Austràlia)

FRANCESC LLOP (Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Generalitat Valenciana)

JOAN MATEU (Departament de Geografia, Universitat de València)

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA (Antropòleg i escriptor)

ANTONIO MIGUEL NOGUÉS PEDREGAL (Facultat de Ciències Socials i Universitat Miguel Hernández, Elx)

Jurídiques,

JULIA OSCA LLUCH (CSIC. Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López-Piñero, València)

FOTINI TSIBIRIDOU (Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, University of Thessalonica, Grècia)

Correcció de textos UNITAT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

DE

LA

137 Cine y mestizaje. Las alianzas amorosas interculturales en el cine español a través de tres ejemplos: El negro que tenía alma blanca (1927), Morena Clara (1936) y El próximo Oriente (2006) CAROLINA RUIZ LEÓN 153 Propuesta metodológica para una primera fase de una etnoarqueología multivocal: La Muela de Santa Catalina en Aras de los Olmos MARK LORENZO ROBINSON 167 Les festes vestides.El paper de la Casa Insa en les tradicions valencianes ORETO TRESCOLÍ BORDES ENRIC OLIVARES TORRES 189 La roberia Casa Insa FLAMINIA GUALLART DE SAN FELIU SALVADOR CALABUIG I SORLÍ

Imatge portada Andrés Marín

201 El viaje de un tambor. África de ida y vuelta en annoboneses y fernandinos. instrumentos musicales de guinea ecuatorial ISABELA DE ARANZADI

Subscripcions 96 392 47 46

216 Secció bibliogràfica

Impremta Imprenta La Gráfica

235 Normes per a la presentació d’originals

Disseny i maquetació Pascual Lucas

ISSN: 1885-1533 DL: V-3190-2005 © de l’edició: Diputació de València. © dels textos: els autors. © de les fotografies: els autors i/o propietaris.


Editorial

Insa l’establiment dedicat a la confecció i lloguer de roba per a representacions teatrals i festives de major tradició al nostre territori, darrer testimoni d’un negoci configurat en l’últim segle i mig com un valor principal dins la festa valenciana. En la mateixa línia “La roberia Casa Insa” de Flaminia Guallart de Sant Feliu i Salvador Calabuig i Sorlí incideix en el programa de recuperació de comerços tradicionals del Museu Valencià d’Etnologia que rescata els fons d’un comerç emblemàtic de la ciutat de València, com és la roberia Casa Insa, explicant el procés de desmuntatge i trasllat dels diversos fons als dependències del museu. A “Estudio etnològico sobre la saca del corcho. Costumbres y tradiciones en relación con el

La Revista Valenciana d’Etnologia arriba al seu cin-

procéso de extracción” de Pablo Vidal González

qué número amb un contingut majoritàriament

analitza, fruit d’un intens treball de camp, les

“valencià”. En aquesta ocasió un grup d’investi-

estructures socials i l’organització de la saca del

gadors de la nostra terra ( o interessats en les

suro a Extremadura i Andalusia, comparant-la

seues problemàtiques) ens presenten els seus

amb la realitzada a Girona i Castelló. Es presta

darrers treballs.

especial atenció a la divisió del treball, a les carac-

Carolina Ruiz León presenta a “Cine y mestizaje. Las alianzas amorosas interculturales en el cine español a través de tres ejemplos tenia el alma

blanca

terístiques fonamentals d’aquest treball i a la seua transformació en els últims.

El negro que

El text “Cap exposición sense reflexió sense

1927), Morena clara

reflexió: museus i investigación social” de Vicent

1936) i El pròximo oriente

2006)” una l’anàli-

Flor reflexiona mitjançant el cas concret del

si de tres exemples diferents d’aliances amoroses

Museu Valencià de la Il·lustració i de la

interculturals agafades del cine espanyol, l’article

Modernitat (MuVIM), i d’una aproximació a una

indaga sobre les dificultats inherents al mestissat-

investigació de caire qualitatiu amb grups de dis-

ge cultural i el potencial del sentiment amorós

cussió, en l’article és planteja la conveniència de

com a via per a la superació de la dicotomia

què els museus també esdevinguen centres d’in-

“nosaltres”-“ells”.

vestigació que, entre d’altres, estudien els públics

“Les festes valencianes. El paper de la Casa Insa en les tradicions valencianes” d’Oreto Trescolí Bordes i Enric Olivares Torres ens parla de Casa

2

revistavalencianad’etnologia

que hi assisteixen. David L. Prytherch al seu article “Elegy to An Iconographic

Place:Reconstructing

the


Regionalism/Landscape Dialectic in l’Horta de

de una etnoarqueología multivocal: la Muela de

València” mostra com la capital de la regió de

Santa Catalina en Aras de los Olmos” per indicar-

València s’ha desenvolupat en simbiosi (i sovint a

nos que l‘arqueologia és una disciplina que al

expenses de) els zones que l’envolten. Si l’Horta

llarg de la seua història ha desenrotllat tècniques

ha estat un referent tradicional per al discurs del

molt especialitzades per a analitzar sobre i apren-

regionalisme valencianista, actualment, l’accele-

dre del passat. Però en general ha oblidat que la

rada urbanització ha generat, a mes d’una rearti-

seua manera de veure el passat no és l’única i

culació del valencianisme, una resistència nacio-

tampoc són els únics que són influïts pels seus

nalista a l’especulació urbanística i la globalitza-

treballs. En els últims anys ha aparegut un corrent

ció econòmica

de reflexió teòrica que fomenta diverses actua-

Manuel Carreres i Rodríguez a “Coves

cions que pretenen aconseguir una arqueologia

Vivenda i Coves Filadores a Crevillent” mostra la

més inclouen-te i més útil per a les comunitats on

relevància un fenomen social aparegut a mitjà

actua. A Espanya moltes de les investigacions i

segle XVIII que és consolida al segle XIX. A

actuacions arqueològiques són dutes a terme en

Crevillent, la seua importància es fa especialment

comunitats rurals. Aquest article descriu una pro-

rellevant degut que durant el segle XIX i la prime-

posta metodològica que suggerix que és possible

ra meitat del XX prop de la meitat de la població

i que de fet és un haver d’incloure les històries,

vivia a Coves. A mes, durant aquests anys, apareix

informacions i perspectives de les comunitats

i es consolida una tipologia endèmica de la pobla-

rurals en el quefer de l’arqueologia per a benefi-

ció, les Coves filadores. Passat la meitat de segle

ci de tots els actors involucrats sense per això

XX però, les Coves s’han desprestigiat i han anat

caure en el relativisme.

substituint-se per cases produint que, a poc a poc,

Ricardo Ortí Piera a “Oficios tradicionales de la huerta de Valencia” plantetja com cada vegada és

la seua essència vaja perdent-se. Manuel de Gea Calatayud al seu article es

més difícil veure l’agricultor llaurant la terra o a la

planteja primer un ràpid resum de les bases histò-

seua dona amb la cistella dirigir-se al mercat per a

riques en què s’assenta la formació i expansió

vendre els seus productes, desgraciadament la

decisiva de l’horta del Bajo Segura, passant a con-

societat industrial ha evolucionat tant i tan ràpid

tinuació a descriure els principis organitzatius del

que aquells oficis bàsics en un altre temps actual-

regadiu tradicional. Així mateix, es realitza una

ment només són analitzats i estudiats per a pre-

valoració de la seua situació actual, enumerant els

servar-los de l’oblit, passant a ser considerats com

desequilibris i impactes més notables que l’afec-

tradicionals.

ten. Finalment, conclou amb algunes propostes

tica, dedicada en aquest cas a l’horta, realitzada

per a la seua protecció i recuperació. Mark

Lorenzo

Robinson

ens

Tanca la revista la ja clàssica bibliografia temà-

presenta

“Propuesta metodológica para una primera fase

per l’equip de la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia.

revistavalencianad’etnologia

3


LA DEMOCRATITZACIÓ DEL PATRIMONI. LA INICITAVIA LEGISLATIVA POPULAR PER L’HORTA DE VALÈNCIA1 JAVIER GÓMEZ FERRI2 Entre les novetats més rellevants al món del patrimoni destaca la incorporació de la societat civil a seua activació i defensa. Aquest fet ha donat lloc a una progressiva ampliació d’aquell. La dita activitat és un procés complex, no exempt de conflictes amb el poder polític. En aquest article mostrem i analitzem aqueix procés, prenent el cas de la iniciativa de defensa i patrimonialització de l’Horta de València. Key words: Patrimoni cultural, antropologia, nous moviments socials, identitat, activació patrimonial, ILP

“Els prodigis no són fàcils de repetir,

Among the most significant developments in the defense and promotion of cultural heritage is the participation of civil society. This has led to a gradual

i aquesta és la aportació més substancial a la historia de les arts humanes: la cosa que els valencians millor hem fet mes bé que cap altre poble”

extension of cultural heritage. Such participation is a

(J. F. Mira)

complex process, not free from conflicts with political power. In this paper we describe and analyze that process, taking as a case of study the legal initiative

Noves intencions i extensións al món del patri-

defense of the Huerta of Valencia.

moni La zona d’horta, un cinturó verd que rodeja la ciutat

Paraules clau: Cultural heritage, Anthropology, new social movements, identity, heritage activism, ILP

de València, és un patrimoni plural. Sense entrar en la superposició que poguera haver entre ells, li casen pràcticament tots els adjectius a l’ús quan es parla de patrimoni: cultural, natural, rural, arquitectònic, etnològic, històric, ecològic. Per això a l’hora de mamprendre un treball etnogràfic sobre l’horta la direcció a seguir ja està clarament marcada. No obstant, cal plantejar-se si no convindria fer també etnografia dels agents i col·lectius socials implicats en l’activitat patrimonialitzadora. Serà esta línia la que recorrerem en aquest treball.

1 Vull agrair-li al amic Isaïes Minetto la seua revisió del text. 2 Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València. javier.gomez-ferri@uv.es

revistavalencianad’etnologia

5


“L’Horta de València és un patrimoni històric, cultural, natural i agrícola de tots els valencians i valencianes. És una realitat antròpica producte de la saviesa i l’esforç de moltes generacions en el treball de la terra”. Així és com s’inicia el text de la ILP per L’Horta.

moni mundial o de la Humanitat. Així, si d’una banda, tenim que tot pot ser patrimoni; per una altra, ens trobem que hi ha patrimonis que són declarats de tots els éssers humans (cfr. Hernàndez Martí 2001, 2005). La segona gran novetat, indissolublement lligada a la primera, és l’augment dels agents patrimonialitzadors. L’activació patrimonial ha passat en poc més de dues dècades de ser una activitat mampresa bé particularment, bé institucionalment (en el nostre país, sobretot per part de l’Església o l’Estat, i en alguns casos per organismes privats) a ser-ho per individus al si de col·lectius ciutadans o, si volem dirho així, per la societat civil, la qual a vegades desbanca o posa en dubte als anteriors agents. Com veurem, l’aparició d’este nou agent és causa de desencontres i conflictes. En el món de la patrimonialització o activació

En l’àmbit territorial del País Valencià, de mode

patrimonial com la anomena Prats (1997) es viuen

quantitatiu, es constata una eclosió de l’associacio-

moments de canvi i de transformació. En primer lloc,

nisme a partir dels anys 80 (Ariño 1999a, Albert

quelcom que crida l’atenció fins al més profà és la

2005). Dins d’aquesta tendència, les associacions

successiva ampliació d’objectes i elements patrimo-

culturals que tenen per objectiu mantindre la tradi-

nialitzats i patrimonialitzables. El patrimoni, eixit del

ció i defendre el patrimoni emergirien un poc més

reducte on sols hi havien uns pocs elements de la

tard, cap als anys 90 (Ariño 1999b, Albert 2006,

cultura “culta”, va estenent-se a quasi tot tipus

Gadea 2001). Esta tendència no és exclusiva de la

d’objectes i béns, tant materials com immaterials.

Comunitat Valenciana com podem constatar pels

Per açò mateix és difícil fer un llistat exhaustiu.

treballs de Prats (1997) o Hernández Ramírez (2003,

Festes, balls, danses, música, cançons, eines, jocs,

2004, 2005), entre d’altres. Una raó clara per a

objectes domèstics, edificis no monumentals (indus-

explicar aquest retard respecte a altres formes d’as-

trials fins i tot), paratges, o la llengua autòctona, per

sociacionisme és que aquest nou tipus demana com

citar-ne alguns dels més característics. Esta amplia-

a recurs no sols un objecte aglutinant, més una ideo-

ció no és només quantitativa, és també geogràfica.

logia i la voluntat i iniciativa d’un grup d’individus,

Des de la dècada de 1970 s’ha creat també el patri-

sinó que es necessita, a banda, un cert nivell de for-

6

revistavalencianad’etnologia


mació en els actors socials. El denominat “capital

conservar-lo.4 L’horta, com a producte de l’acció de

cultural” seria ací un requisit quasi imprescindible

les generacions anteriors, és percebuda com a llegat

per a mamprendre l’activació patrimonial, segons

o herència valuosa de tots, davant del qual s’assu-

Ariño (2001); la qual cosa podria explicar el seu rela-

meix la responsabilitat de preservar-ho per molt de

tiu retard.

temps.

3

En tercer lloc, han canviat les formes d’actuació

Davant dels processos descrits i del seu abast, i

i els discursos. Les associacions a què ens referim són

més encara amb el fet de barrejar-se tot això amb

capaces d’inventariar, investigar, col·leccionar,

una ILP, podriem dir que estem sent testimonis d’un

conservar, protestar, denunciar, defendre, restituir,

fenomen sense precedents de “democratització del

restaurar, exposar, divulgar. I en el cas que estem

patrimoni”; la qual cosa no seria sinó la faceta cul-

tractant, mamprendre una ILP (Iniciativa Legislativa

minant de “l’expansió del patrimoni” (cfr. Ariño

Popular), la qual comporta una actuació juridicoad-

2002). Ben cert és que aqueix procés té una base

ministrativa de gran volada, amb caràcter intensiu i

que ens retrotrau a les reivindicacions en torn al fol-

que recorre als mecanismes de la democràcia parti-

clore i, més recentment, a la cultura popular, com

cipativa, previstos en la Constitució i reflectits en els

sosté Prat (1999). L’interés per estudiar i mantindre

respectius Estatuts de les diferents comunitats autò-

la cultura popular, que experimentà una revifalla

nomes. En el cas que ací tractem l’estratègia consis-

forta arran de la arribada de la democràcia a

teix a concentrar i mobilitzar en un breu espai de

Espanya, és la base més directa de les actuals reivin-

temps una infinitat d’accions i de recursos. Ser

dicacions patrimonials. Amb tot, la patrimonialitza-

intensiva i polifacètica serien dues de les peculiari-

ció cultural d’ara suposa posar un peu més enllà en

tats d’aquest tipus d’activació patrimonial, davant

la mesura que comporta un intent de reconeixement

de la que és més habitual i quotidiana: l’extensiva en

que siga el més extensiu possible, a més de l’empa-

el temps i parca en participants.

rament en uns mecanismes públics que garanteixen

Finalment, entre tant de canvi sembla mantin-

llur preservació.

dre’s un element lligat a una de les funcions elemen-

En relació al que ens ocupa en aquest treball, el

tals del patrimoni: la funció identitària. Al patrimoni

19 de gener de l’any 2001 es presentava formal-

sempre s’apel·la com a substrat i esperó d’una iden-

ment a la Comunitat Valenciana una Iniciativa

titat col·lectiva. El patrimoni actua com a referent

Legislativa Popular (ILP) destinada a protegir l’Horta

simbòlic que condensa un conjunt de valors comu-

de València. La Iniciativa estava promoguda per la

nitaris. És sentit i percebut com una part d’un

Plataforma Per un Cinturó d’Horta. Era la primera ILP

“nosaltres”; d’ací l’interés i propòsit per defendre’l i

que es duia a terme a nivell autonòmic en esta

3 En el cas de la Iniciativa que ens ocupa, pot considerar-se una síntesi de dos preocupacions que han emergit en les últimes dècades: el medi ambient i el patrimoni. Així podem vincular la Iniciativa a l’associacionisme ecològic o mediambiental, anterior en el seu origen, amb el patrimonial; més recent. 4 “Les nostres arrels” és una expressió molt a l’ús per a expressar aquest vincle. Una visió més ampla sobre les transformacions succeïdes en la patrimonialitzación cultural pot veure’s en Ariño (2002) i Santamarina (2005).

revistavalencianad’etnologia

7


Portada del fullet publicitari on es recollia la Proposició de Llei, amb el logotip de la campanya.

Pouet de Campanar, la zona d’horta de la Punta, el jardí Botànic, el barri del Cabanyal o el centre històric, per no afegir ací els nombrosos casos que s’han donat en altres llocs del País. Després del període de quatre mesos -de febrer a juny- estipulats per a la campanya d’arreplegada de firmes, l’objectiu es va veure complit amb escreix. Es va aconseguir reunir més del doble de les 50.000 firmes necessàries per a la seua presentació davant de les Corts Valencianes, la qual cosa superava les expectatives fixades inicialment. Així i tot, la Mesa de Les Corts, amb els vots del partit governant, va impedir la seua presa en consideració, amb la qual cosa ni tan sols va poder ser discutida en el màxim órgan de representació política dels ciutadans i ciutadanes valencianes. Aquest fet tenia per als participants un doble abast. No sols frustrava part de les expectatives de defensa del patrimoni, sinó que incidia sobre la ja feble confiança ciutadana en la política institucional. La dita Mesa, silenciava en les Corts Comunitat.5 La finalitat era presentar en les Corts una proposició de llei per a preservar aqueix cada vegada menys extens espai agrícola que s’estén en una àrea metropolitana el territori de la qual es repartixen 48 municipis, inclòs el Cap i Casal. Als agents socials directament implicats en tal Iniciativa els preocupava les conseqüències de la desmesurada expansió urbana que s’estava produïnt en l’àrea metropolitana de València en els anys 90, la qual estava (i encara està) posant en perill espais de gran valor patrimonial. El conjunt de l’horta n’era un, però no l’únic. Altres casos en què també s’ha mobilitzat la ciutadania en la seua defensa són el

la voluntat popular expressada formalment en el carrer, deixant així sense efecte un dels mecanismes bàsics de la democràcia (Miralles 2001, 2003). Davant de la sèrie de canvis que s’estaven produint en l’àmbit del patrimoni, la qüestió que se’ns plantejava era la de per què no iniciar una nova línia de treball que fóra dels objectes als subjectes; del’objecte patrimonial a les actuacions socials al seus voltants. Des d’una perspectiva clàssica, l’etnografia s’ha centrat en l’inventari i descripció d’una sèrie d’objectes, activitats, formes d’organització social, grups, espais i escenaris. I a més ho ha fet amb certa presa davant del pronòstic de la seua

5 La primera a tot l’Estat de este tipus es va dur a terme a Canàries en l’any 1992, per a protegir un espai també agrícola, el del Rincón (cfr. Sánchez 2004).

8

revistavalencianad’etnologia


imminent o probable desaparició. Un comú denomi-

rada generalment com la part descriptiva de l’antro-

nador ha sigut l’apel·lació a la tradició en les seues

pologia: el treball de camp per excel·lència. Com a

distintes vessants i manifestacions. I en gran manera

procés d’investigació, es tracta d’arreplegar dades a

el que s’ha dit es pot aplicar al quefer antropològic.

fi de descriure els fenòmens culturals de les societats

En aquest sentit es manifestava, per exemple,

tradicionals o, per extensió, allò tradicional de les

Malinowski (1922: 13) a principis de la dècada de

societats contemporànies. Aquesta recopilació és el

1920 en dir que “ara que els mètodes d’investigació

pas inicial i necessari per a la posterior anàlisi i inter-

etnològica s’han perfeccionat i refinat cal afanyar-se

pretació de les dades.6 L’etnografia en tant que tre-

a recórrer els països salvatges i a estudiar als seus

ball de camp s’ha traduït sobretot en l’observació

habitants: salvatges [que] s’extingeixen davant dels

participant per mitjà de l’estada prolongada al si

nostres propis ulls”

d’una comunitat o grupn humà. Esta era una maneafectat

ra idònia per guanyar la confiança dels subjectes

l’Antropologia i l’etnografia, i sobre els quals ara ens

Junt

amb

aspectes

que

han

d’estudi, alhora que es minimitzava la influència de

estendrem, i donats els canvis que s’estan produint

l’investigador com a persona aliena al grup. Així

en el món del patrimoni pareixia raonable plantejar-

mateix, era pràcticament l’únic mode de copsar i

se una ampliació de la perspectiva i seguir eixa línia

comprendre la complexitat de la vida social com un

de què acabem de parlar: per què fixar-se només en

tot, és a dir, la cultura; especialment si la llengua

l’horta (com a comunitat de persones dedicades a

nativa era desconeguda per a l’investigador i la

una forma d’agricultura periurbana a punt de des-

forma de vida aliena. Amb aquests antecedents, l’et-

aparéixer com a forma i espai de vida secular, com a

nografia es va convertir en un ritus de pas iniciàtic

conjunt de pràctiques, relacions i creences entron-

per a molts antropòlegs novells.

cats amb el passat), i no fer-ho també en els agents

Amb tot, cal assenyalar que també es pot fer

implicats en la seua activació patrimonial. Centrar-se

etnografia per si mateixa, al marge de l’antropolo-

en un objecte d’estudi així fou atípic dins d’una con-

gia, com també es pot fer etnografia al si d’altres

cepció clàssica de la cultura, així com també de la

disciplines dins de les ciències socials. En tals casos

pràctica antropològica i etnogràfica.

no se sol plantejar com a requisit imprescindible la

Pràcticament sense excepcions, des d’una con-

convivència prolongada en la comunitat a estudiar.

cepció clàssica de la cultura en sentit etnològic -pre-

Hi ha, per tant, etnografia sense antropologia. I

dominant des dels seus orígens fins entrada la dèca-

també pot haver-hi antropologia sense etnografia.

da dels seixanta- la cultura d’un poble o societat era

La relació inversa és més difícil que es done, però

considerada estable, sinó estàtica, tancada, única,

hem d’acceptar-la (cfr. Llobera 1990). Aquest seria,

cohesionada i homogènia. Açò ha marcat no sols la

per exemple, el cas de la reflexió teòrica no basada

selecció dels objectes etnogràfics, sinó també tota

en una única tècnica o mètode de recol·lecció de

una forma de fer etnografia. L’etnografia és conside-

dades.

6 El terme etnografia s’aplica igualment al treball de camp com al document monogràfic resultant d’aquell.

revistavalencianad’etnologia

9


Un conjunt de canvis entrellaçats, que van des

peu; fins i tot ha calat en els “indígenes” d’un altre

de el fet polític a l’epistemològic, ocorreguts després

temps, despertant la seua consciència ètnica (Turner

de la Segona Guerra mundial van transformar la

2002). Els pobles indígenes de distintes zones del

pràctica etnogràfica i antropològica. En el terreny

planeta també s’han modernitzat en molts sentits, i

polític, el procés de descolonització posarà en marxa

un d’ells és l’haver recorregut al concepte modern i

una mirada diferent sobre la cultura en tant que

occidental de “identitat ètnica”, així com a les diver-

forma de vida d’un poble, o també com a codi sim-

ses formes, discursos i pràctiques de l’acció col·lecti-

bòlic. Es minimitzarà el caràcter estàtic i essencialis-

va establerts. Exemple d’això són l’emergència al

ta atribuït a aquella, i començarà a veure’s com una

món d‘una infinitat de moviments indígenes que rei-

cosa dinàmica, no homogènia, ni aïllada. Es farà

vindiquen el seu territori i la seua cultura.

també conscient la tendència eurocèntrica a “primi-

Si l’etnografia i l’antropologia han patit canvis

tivitzar” els objectes d’estudi; es deixarà de veure als

rellevants en la segona meitat del segle XX, no menys

pobles estudiats com a illes exòtiques, faltes de con-

ho han fet els patrimonis cultural, històric, etnològic,

tacte amb l’exterior. Així mateix, els canvis socials

etc., que han trobat en la societat civil un actiu vale-

ocorreguts en tals grups deixaran de llegir-se com a

dor. Hi trobem agents organitzats amb formació i

simples processos d’aculturació. La qual cosa no sig-

sensibilitat per a mamprendre activitats d’estudi,

nifica acceptar sense més qualsevol procés de canvi.

denúncia, reivindicació i conservació del patrimoni.

Com diu Greenwood (1979:279), “prohibir els can-

Patrimoni que generalment, per no dir sempre, és un

vis culturals és una cosa que no té sentit. Però ratifi-

element referencial per a una identitat col·lectiva

car qualsevol canvi és immoral”.

(Moncusí 2005). Davant un estil de conservació del

A causa d’eixa herència, podríem dir que etnò-

patrimoni que podríem caracteritzar com a “passiu”,

grafs i antropòlegs -volent-ho o no- han actuat com

implícit i científic, inserit en la pròpia pràctica etno-

a agents patrimonialitzadors com assenyala Moncusí

gràfica i antropològica, i que està basat en l’observa-

(2003). Molts dels objectes i espais que fa uns anys

ció, l’anotació i la recopilació; emergeix amb la socie-

van interessar als antropòlegs ara són considerats

tat civil un conservacionisme actiu, explícit i identita-

com a patrimoni o se’ls tracta de patrimonialitzar.

ri (cfr. Moncusí 2005). Açò es trobaria en corcondàn-

Per el que fa al cas que ací ens ocupa, així com en

cia amb les formes i manifestacions de la democrà-

altres, es ressenyable la tasca feta des de fa més de

cia, entesa no sols com a forma de govern, sinó com

dues dècades pel Museu Valencià d’Etnologia.

a aspiració participativa de la societat civil.

Segons hem deixat veure, en molts casos l’antropo-

Hui no res escapa a la mirada antropològica. El

logia s’ha practicat com una “antropologia d’urgèn-

tradicional i el contemporani. Allò rural i allò urbà.

cia” pretenent salvar, sobretot sobre en el paper,

La comunitat i la xarxa. Com bé assenyala Escobar

alguns elements culturals en via de desaparició i en

(1992), i arreplega Cucó (2004), en molts casos açò

alguns casos cultures senceres. Ara eixa consciència

comporta replantejar-se els pressupòsits metodolò-

de pèrdua pareix haver recalat en la ciutadania de

gics des dels quals s’ha realitzat l’etnografia. Hui,

10

revistavalencianad’etnologia


com a antropòlegs, no sols ens interessa l’espai

que, com hem assenyalat, és un associacionisme de

d’horta perquè condense uns valors “etnològics”

nou encuny.7

que calga conservar o perquè siga un “patrimoni”

Per les raons al·ludides en l’apartat anterior, rela-

en perill de desaparició. Ens interessa el patrimoni

cionades amb la constitució de la disciplina i amb el

com a símbol viscut que mou a la gent a associar-se

mètode d’investigació que li és propi, es podria dir

i a actuar col·lectivament. Per això, ens interessa

que l’antropologia no ha estat del tot preparada per

mirar els grups o col·lectius que reivindiquen el valor

a afrontar l’estudi de la “acció col·lectiva” i, més en

d’un espai, d’un monument, d’un bé moble o

concret, dels moviments socials. I açò no es deu al

immoble i que, des de l’acció voluntària organitza-

fet que no s’haja ocupat d’eixos objectes en absolut

da, intenten conservar-ho. I en aquest sentit el que

(cfr. Escobar 1992, Edelman 2001, Cucó 2004). A

hem trobat ha sigut un conjunt de “ciutadans i ciu-

l’hora d’estudiar l’associacionisme voluntari contem-

tadanes corrents que han pres la iniciativa de defen-

porani, l’antropologia s’ha decantat principalment

dre i conservar el que ells consideren un patrimoni

per les formes festives i religioses de sociabilitat, més

dels valencians que està en tràngol de desaparició, i

vinculades a la tradició, deixant en segon terme

que treballen desinteressada i voluntàriament per la

altres formes de sociabilitat, entre elles les que

seua preservació. Entendre el patrimoni també és

cauen davall l’etiqueta “moviments socials”. És cert

entendre els actors socials que el senten, el valoren,

que si bé s’està trencant eixa dinàmica (Cucó 1990,

el defenen i el viuen.

Homonobo 2000), sobre la majoria d’estudis continua pesant eixa marca de naixement. Àdhuc els

Societat civil, patrimoni i política

actuals estudis sobre els moviments socials indígenes

L’arribada de la democràcia a la societat espanyola

o camperols que han proliferat especialment a

va suposar, pel que fa a l’associacionisme voluntari,

Amèrica Llatina des de la dècada dels 90, d’alguna

un augment, una consolidació i, en particular, una

manera la continuen portant (Escobar 1992, Cucó

renovació d’aquest sector que ha de veure’s com a

2004). I no es pot negar que el treball de camp que

expressió i manifestació de noves sensibilitats

ací estem exposant també porta eixa marca en la

socials. Tals transformacions es donen en pràctica-

mesura que centrem l’atenció sobre una forma d’ac-

ment tots els camps d’actuació de la vida associati-

ció col·lectiva orientada a la defensa i protecció d’un

va, d’entre els quals el cultural no en seria cap

entorn percebut com a rural, tradicional i patrimo-

excepció. Aquí és on es troba l’associacionisme de

nial. Però, també és veritat, per un altre costat, que

defensa del patrimoni. Fins fa uns pocs anys no era

és tracta d’un moviment social contemporani d’apa-

gens comú trobar-se amb una activitat organitzada

rició recent i de caràcter urbà.

per part de la ciutadania, o el que es coneix com

El nostre interés inicial per la sociabilitat a l’àm-

“societat civil” o, també, “tercer sector”, encamina-

bit del patrimoni ens ha conduït als terrenys de

da a la protecció i conservació del patrimoni, i és

l’anomenada “antropologia urbana”. L’antropologia

7 Una anàlisi extensiva d’aquest tipus d’associacionisme al País Valencià pot veure’s en el treball dirigit per Ariño (1999b).

revistavalencianad’etnologia

11


L’Horta és un cinturó verd que pràcticament envolta l’àrea metropolitana de València, àrees en els límits dels quals s’expressa el malestar davant una expansió urbana sense fre. A la pintada es pot llegir: “No III Cinturó i més Horta”, en referència al projecte de construcció d’un cinturó de ronda a l’horta nord, que va ser allò que va encetar el moviment social en defensa d’aquest espai.

urbana se sol caracteritzar com l’antropologia “en,

d’ells en pobles amb àmplies zones d’horta, i en la

de, o sobre la ciutat i llurs habitants”, una caracte-

seua gran part no són agricultors, encara que sí n’ha

rització tan àmpla que pot córrer el risc de desvir-

hagut a les seues famílies. La seua és, per tant, una

tuar-se (Pujadas 1996, Cucó 2004, Cruces 2006). En

defensa externa, des de l’urb i, d’alguna manera, per

tot cas, sí que suposa una obertura radical a nous

a l’urb (una horta que siga “un cinturó verd per a

objectes; així com una reflexió i un treball de camp

València”, “que proporcione productes frescos i eco-

sobre allò propi i pròxim, i ja no sols sobre el tradi-

lògics per a la ciutat”, “un paisatge que siga un

cional, llunyà i exòtic, mantenint el principi de no

atractiu turístic”). Fet que va portar a la majoria dels

caure en mans de l’etnocentrisme.

llauradors de l’horta valenciana a desconfiar de la

A pesar de la defensa d’un entorn rural, els

Iniciativa o a rebutjar-la de ple.8 Tota esta mobilitza-

actors principals de la ILP són “urbanites”. Viuen a

ció en defensa de l’horta naix d’una insatisfacció

l’àrea metropolitana de la ciutat de València, alguns

amb els desenvolupaments de la societat industrial i

8 Un factor a tindre en compte per a entendre esta actitud resideix en el fet que les propostes de protecció solen restringir la possibilitat d’actuació i benefici enfront d’operacions econòmiques amb la terra.

12

revistavalencianad’etnologia


postindustrial, i del seu creixement urbà desmesurat

nitats. A més que en molts casos tenen aspiracions

que no respecta ni el medi ambient ni la cultura tra-

polítiques per sí mateix. Els nous moviments socials

dicional. I naix també d’un descontent amb el funcio-

no pretenen el derrocament o l’accés al poder, però

nament de les institucions polítiques. Els nostres

sí consolidar un estil de democràcia més participatiu

actors habiten, uns, en pobles els quals llurs corpora-

que, via la conscienciació ciutadana, traga les deci-

cions municipals aspiren a créixer urbanísticament

sions polítiques del monopoli de partits i de les insti-

cadascuna amb el seu polígon industrial i amb noves

tucions econòmiques. El recurs a l’ILP seria la mani-

promocions immobiliàries; i altres a València, ciutat

festació més clara de tot això. En segon lloc, en

que en els últims anys, ha perseguit transmetre una

aquest cas ens trobem amb un intent d’influir i parti-

nova imatge de modernitat i dinamisme (Cucó

cipar en les polítiques públiques d’ordenació del terri-

2004), volent deixar clara la seua incorporació a la

tori. En tercer lloc, el desplegament d’activitats públi-

nova economia. La representació simbòlica del pas

ques realitzades (manifestacions, xarrades explicati-

d’una societat agrícola i industrial a una postindus-

ves, taules, etc.) són actes que entronquen amb una

trial s’exemplifica per mitjà de la construcció d’en-

tradició dins de la mobilització, la reivindicació i la

torns arquitectònics i la celebració d’esdeveniments

protesta. En quart lloc, en aquest cas (com també en

emblemàtics d’abast global. Ambdós, així com les

altres ho és) hi ha persones que comparteixen la seua

infraestructures que els calen es fan a costa, en molts

filiació entre la pertinença a determinats partits polí-

casos, d’espais d’horta i d’altres espais tradicionals

tics i la col·laboració amb la ILP. En quint lloc, deter-

(Puncel 1999, Prytherch 2003, Gómez Ferri 2004a,

minats partits poden pretendre fer seua la causa i el

Cucó 2007). De fet, com assenyala Cucó (2007),

moviment associatiu generat amb la defensa de

aquesta expansió ha donat peu a més d’un centenar

l’horta, la qual cosa és sempre una font de conflicte

d’associacions que denuncien la especulació urbanís-

que pot desembocar fins i tot amb escissions dins del

tica i defensen el territori, la qual cosa li lleva a afir-

moviment en qüestió. Encara que no fou el cas, sí ho

mar que estem davant d’un nou moviment social.

ha sigut en altres moviments socials. Finalment, la ILP

Per això i pel fet de trobar-nos amb una movilització social -parlem del cas de L’Horta- que recorre al

va comportar un procés de reunió i diàleg amb les principals forces polítiques valencianes.

mecanisme de la Iniciativa Legislativa Popular -via de

En tot cas, per davall de les tres àrees tractades,

participació ciutadana en matèria legislativa- ens

la patrimonial, l’urbàna i la política subsisteix una

deixa en els terrenys d’un altre camp d’especialitat de

dimensió identitària. L’activació patrimonial no es

l’antropologia, l’antropologia política. Són diversos

pot posar en marxa si no hi ha una sèrie d’elements

els aspectes que destaquen des d’aquest nou punt

que remeten a una identitat percebuda com a singu-

de vista, després del que acabem d’assenyalar. En pri-

lar que té arrels en el passat: una “comunitat imagi-

mer lloc, pràcticament tot moviment social té una

nada”. En el cas de les associacions de defensa del

dimensió política explícita en la mesura que és un

patrimoni cultural, hi subjau una reivindicació d’al-

subproducte d’una determinada estructura d’oportu-

gun tipus d’identitat col·lectiva que vincula un grup

revistavalencianad’etnologia

13


patrimoni i patrimonialització

Antropologia urbana

Antropologia política

Identitat col·lectiva

La defensa del patrimoni es fa possible perquè existeix com a substrat una identificació simbòlica amb una comunitat humana, la qual cosa ens endinsa en altres àrees d’interés antropològic com són la Antropologia Política i la Antropologia urbana.

humà present amb un altre anterior a través de la

titària una de les seues claus. El benestar material i

permanència actual i futura d’un objecte, bé o

la seguretat econòmica, han deixat pas a les preocu-

coneixement que es troba en perill.

pacions per la qualitat de vida i l’autorealització. La

Després de la percepció de l’amenaça que s’es-

seua finalitat, com déiem, no és la participació polí-

tén sobre un espai, el d’horta, transformat pel tre-

tica directa, però sí incidir sobre les agendes. Així, la

ball humà al llarg de mil·lennis, hi ha una projecció

conservació del medi ambient, els drets de les mino-

metonímica. Ella és part d’un col·lectiu en la mesu-

ries o la pau estan entre els seus valors i interessos

ra que és producte de l’acció de les generacions

prioritaris. En aquest sentit podem parlar de l’emer-

anteriors. És un llegat o herència per a tots i, per

gència d’una societat postmaterialista (Inglehart

tant, de tots.

1991). En ella el centre d’atenció ja no resideix en la

No obstant, explicar o comprendre els factors

distribució de la producció com en la de producció i

causants d’eixa eclosió associativa relacionada amb

distribució dels riscos. Riscos que s’han accentuat en

el patrimoni ens obliga a eixir de l’antropologia i

la seua dimensió global i que han estés la seua cons-

recolzar-nos en teories i conceptes sorgits en altres

ciència tant al medi ambient com a elements del

ciències socials, encara que a estes altures ja no són

passat que són vistos amb una nova mirada, una

propietat de cap ciència en particular.

mirada reflexiva que els reapropia i els resimbolitza

En primer lloc, un punt de referència conceptual

en forma de patrimoni (Beck 1998, Ariño 2001b).

són les teories sobre els “nous moviments socials”,

Per això el procés de patrimonialització de la cultura

etiqueta que s’aplica als nascuts a meitat dels anys

a què estem assistint en cap cas -encara que ho

60 del segle XX. En els nous moviments socials la

parega- ha de veure’s com un intent de tornar al

preocupació i l’interés recau menys en les qüestions

passat. En la majoria dels casos el que es tracta és de

materials, i en el cleavage capital-treball, que en les

garantir la continuïtat futura de la comunitat (“el

culturals i en les d’identitat (Johnston, Laraña y

nostre futur”). Com advertix Giddens (2000) estem

Gusfield 1994). Però es diuen “nous” no sols per

davant d’una defensa no tradicional de les tradi-

això. Ho són pels seus temes, formes, agendes i

cions. Defensa que fa coincidir al seu entorn seu a

mode d’organitzar-se, i, en suma, per la seua

individus que pels motius assenyalats es vinculen uns

manera de definir la realitat. Es podria dir que men-

amb els altres d’una manera diferent de com es feia

tre els clàssics estan instrumentalment orientats, els

en les societats pretèrites.

nous ho estan expressivament, sent la qüestió iden-

14

revistavalencianad’etnologia


Vivint una ILP9

en les Corts, i, en tot cas, veure com es reorganitza-

En els inicis del seu plantejament, aquest treball anava

va la Plataforma una vegada acabada la campanya.10

a consistir en una indagació etnogràfica sobre els usos

L’elecció d’est treball de camp com a tal no va

del temps lliure de persones immerses en grups i asso-

ser una cosa premeditada, sinó que va sorgir de

ciacions ciutadanes, restringint-se després a les dedica-

manera casual durant la realització de les entrevistes

des a la defensa i conservació d’algun espai patrimo-

mencionades. D’una en va sorgir el nom d’un nou

nial. D’alguna manera aqueix ha sigut el meu bateig

possible entrevistat i a partir d’aquí va començar tot.

etnogràfic. Seguint el consell d’un amic, la temàtica

En contactar telefònicament amb eixa persona, i

del temps lliure va deixar pas a la de la sociabilitat,

plantejar-li la realització d’una entrevista sobre el

amb la qual cosa el propòsit inicial es va regirar i es va

tema de les associacions de defensa d’espais patri-

convertir en el d’investigar la sociabilitat dins d’asso-

monials, ella mateixa em va suggerir anar més lluny:

ciacions ciutadanes dedicades a la defensa i protecció

la meua incorporació activa a la Iniciativa per a fer

del patrimoni. Amb una quasi nul·la experiència etno-

observació participant, alhora que hi col·laborava.

gràfica i un bagatge teòric encara escàs vaig comen-

Just en aquell moment –la segona quinzena de des-

çar el meu treball de camp. El més extens va recaure

embre de 2000- la ILP estava a punt de ser presen-

sobre la Iniciativa Legislativa Popular de protecció de

tada davant dels mitjans de comunicació perquè

l’horta de València, una movilització social promogut

fóra coneguda per la societat valenciana.

per la Plataforma Per un Cinturó d’Horta.

La persona que em feia l’oferiment va ser un dels

Sense comptar els preparatius i algunes entrevis-

promotors de la Iniciativa i qui em va introduir en el

tes prèvies sobre el tema, realitzades en altres col·lec-

col·lectiu. Anar de la mà d’un dels promotors em va

tius i organismes, el treball de camp sobre la Iniciativa

facilitar al principi molt les coses. Vaig acudir al lloc

es va estendre durant un període de poc més de sis

on periòdicament es reunien, on va tindre lloc la pre-

mesos. Des del 18 de desembre del 2000 fins a finals

sentació. El que em va sorprendre d’aquell dia va ser

de juny de 2001. Més que la fi d’any, és l’arribada

la naturalitat amb què es va acollir la meua proposta

dels mesos estivals el que produeix una paralització

i projecte. No va haver-hi a penes necessitat nego-

en les agendes polítiques i ciutadanes. En iniciar-se el

ciació o d’aclariments. No és que el meu fóra insig-

nou curs acadèmic vaig haver d’anar-me’n a una altra

nificant, però sí poc rellevant en vespres de posar en

ciutat a impartir classes, fet que posava fi al meu tre-

marxa tota una ILP. Hi havia molt de treball per fer.

ball de camp. De totes maneres, el que vaig viure va

Tampoc no va ser gens costós obtindre la confiança

ser el període central de la ILP. Des de la seua prepa-

dels membres de la Plataforma i dels que hi col·labo-

ració a la seua conclusió. Després de l’estiu, el que

raven. La incorporació jo diria –en aquell moment-

calia era esperar la resposta dels representants polítics

que va ser instantània.

9 Al final es pot trobar un quadre cronològic amb les fites més significatives de la ILP. 10 Amb un altre nivell d’activitat i implicació, la Plataforma va continuar funcionant fins convertir-se en Associació. Açò es decidia al novembre de 2002. El seu principal objectiu és el de funcionar com a observatori per a la denúncia de les agressions que es produesquen a l’horta.

revistavalencianad’etnologia

15


Supose que el fet d’estar tractant de col·lectius,

sió no circularen obertament. Sobre açò es pot pensar

com les plataformes, flexibles, dinàmiques i obertes,

que fins i tot les plataformes, a pesar del seu caràcter

podria ser una de les raons d’esta acceptació. De fet al

obert i flexible, necessiten nuclis xicotets i tancats per a

llarg del temps ho vaig observar també amb persones

poder ser operatives. En tot cas, la sensació de ser un

que durant la campanya s’anaven incorporant a la

manifasser o que em prengueren per una espècie de

Iniciativa. Jo en aquell moment ho vaig pensar més

xivato mai no em va arribar a abandonar.

com a un intercanvi de favors. Donava el meu temps i

(Suposadament un investiga per a després fer pública

la meua participació, i ells em donaven accés i informa-

la investigació.) No sé doncs, si en aqueix reduït nucli

ció sobre les seues activitats. A banda del fet que no

es van resoldre coses rellevants a un moviment social.

fóra una decisió totalment meua, sinó una proposta

L’acceptació inicial no va ser gens problemàtica, la

feta des de la pròpia plataforma, dos elements més van

qual cosa en certa manera també té els seus inconve-

poder haver influït que la incorporació fóra tan ràpida.

nients, sobretot si no t’ho esperes. Estant tan ficat en el

D’un costat, la necessitat de gent que es compromete-

paper d’investigador, a vegades oblidava les preven-

ra activament a participar en la Iniciativa, tant pel tre-

cions lògiques per al treball de camp de què tant s’ad-

ball que es realitza com per les xarxes que poguera

verteix al neòfit. Prenia notes sense curar massa les for-

aportar, sobretot tractant-se d’una campanya que tenia

mes, entusiasmat i endinsat de ple en el meu paper

un termini. D’un altre, el fet d’entendre i fer l’esforç

d’investigador. En alguna ocasió vaig arribar a fer-ho en

d’expressar-me en valencià, que era la llengua utilitza-

altres contextos, la qual cosa em va suscitar algun

da en tot moment pels actors. Així doncs, el trànsit que

entrebanc. Supose que quan un es veu des del principi

hi va haver-hi entre ser investigador i ser un agent actiu

obligat a guanyar-se la confiança aliena va amb més

va ser prou fugaç, encara que ni tan sols açò deixa de

cura. Paradoxalment a mesura que m’integrava en el

ser font de problemes, com ara comentaré.

col·lectiu, el meu rol d’investigador, al principi tan clar,

Al final del treball de camp em vaig adonar que hi

anava oblidant-se’m. Tal era així que al final, alguna

havia aspectes als quals no doní importància als inicis.

vegada que vaig traure el quadern de notes, vaig notar

En la Plataforma hi havia un nucli d’activitats organit-

reaccions d’estranyament en la Plataforma. Sorpre-

zatives, que m’estaven, jo diria, implícitament vedades,

nentment havien oblidat el que m’havia dut allí. Això

ja foren en forma de Comissions directives o en forma

que podria ser considerat com un dels ideals del treball

de reunions de caire totalment informal, o també en

de camp, s’havia convertit en un petit inconvenient. No

les altament formals amb els representants dels partits

obstant, el problema principal va ser que a mesura que

polítics. Encara que mai no vaig sol·licitar accedir-hi a

passava el temps, i feia falta més implicació en la

cap, sobretot a les formals, d’alguna manera pareixia

Iniciativa, a vegades pensava i actuava com si l’Horta

quedar clar que a determinats nivells era millor pel fun-

fos el primer.11 No sabia ben bé si la meua comesa era

cionament de la Iniciativa que la informació i la discus-

fer etnografia o arreplegar firmes per a salvar-la; si hi

11 Arribant al final de campanya els plecs de firmes repartits eren moltísims, però encara pocs els arreplegats, la qual cosa produí la impressió que no s’acompliria l’objectiu d’aconseguir el mínim de firmes exigit. Açò va generar la lògica inquietud i ansietat, amb una consegüent intensificació d’esforç i dedicació.

16

revistavalencianad’etnologia


era un antropòleg o un compromés actor social. Vull

de tot el País Valencià; encara que foren els de l’àrea

pensar que això era símptoma d’haver-me socialitzat

metropolitana de València els més directament impli-

satisfactoriament en un dels terrenys de l’acció col·lec-

cats. En aquest sentit, si alguna cosa caracteritza la

tiva, un camp en què he de confessar no tenia cap

majoria de moviments socials és una relativa (o àmplia)

experiència. No obstant, com assenyala Téllez (2002:1):

dispersió espacial. Ací, els esdeveniments, per més que

“mai no s’aconseguix ser del tot natiu [...], o només s’a-

es planificaren en un o uns pocs llocs, ocorrien en llocs

conseguix durant un breu temps després del qual es

diversos. En definitiva, l’única cosa que jo podia fer era

produeix el retorn”. Amb tot, un es troba amb dilemes,

formar part seua i deixar-me’n portar. Tractava de fer

preguntes i vivències contradictòries per als quals no hi

el que em pertocava o el que m’oferia a fer, a vegades

ha resposta als manuals. És millor passar desapercebut

de bon grat; d’altres no tant. Això va suposar un ven-

o sobresortir-ne?, perquè si com a observador allò lògic

tall d’activitats com ara assistir a reunions; ser fedata-

és el primer; com a participant és secundari. Fins on deu

ri; muntar taules per a arreplegar signatures en el

un participar-hi? Fins on implicar-s’hi? L’experiència és

carrer; arreplegar-les entre amics i coneguts; repartir i

que a major participació i implicació, menor observació

arreplegar plecs de firmes; donar-ne fe en alguns; ven-

(en el sentit científic del terme). A bon segur al llarg

dre samarretes i altres símbols de la campanya; orga-

del treball de camp és l’investigador el que ha de trobar

nitzar i acudir a xarrades; i, en ocasions participar-hi,

els diferents punts d’equilibri.

explicant la ILP; participar també en l’organització de

12

Fer etnografia d’un moviment social sona un tant

concerts; acudir a concentracions i manifestacions. En

d’estrany per a un antropòleg. En eixa disciplina els

tot això, amb els meus companys, m’entusiasmava,

antecedents ens parlen quasi tots dels problemes de

m’esperançava, em desil·lusionava, m’alegrava o m’in-

l’adaptació, de la immersió i de la convivència al si

dignava, segons el que els esdeveniments de la cam-

d’una comunitat. Però en el nostre cas no estem

panya foren deparant. Com ja he deixat entreveure,

davant d’una comunitat a què anar a viure o d’un con-

en algunes ocasions l’activitat de la Plataforma era per

junt delimitat de persones. Ni tan sols es podria parlar

a mi un xicotet sacrifici. I pense ara en coses com anar

d’un grup. En tot cas, per pensar-ho en termes clàs-

a reunions a última hora del dia, després de tota una

sics, parlaríem d’una “comunitat espontània”, o efí-

setmana de jornada laboral; o en els actes que es des-

mera -a l’estil “victorturnerià”- de caràcter molt dinà-

envolupaven els caps de setmana, la qual cosa s’ac-

mic, teixida amb llaços informals, de compromisos i

centuava a mesura que la campanya anava avançant;

intercanvis parcials; mai no limitada a un lloc. Però

o en els conflictes derivats de tractar de compaginar,

realment el concepte que més se li acomoda és el de

la vida laboral, la vida familiar, el doctorat i el treball de

“xarxa social” (cfr. Molina 2001). D’altra banda, tam-

camp. De totes maneres, he de dir que vaig viure la ILP,

poc hi ha un espai definit i comú on ocorren la majo-

alhora que procurava no deixar de costat les tasques

ria de fets i esdeveniments. La Iniciativa, en quant ILP,

d’observar i prendre les meues notes de camp.

transcendia l’Horta mateixa i implicava els ciutadans 12 En tot cas, un excés de participació pot donar lloc, amb un cert distanciament pel mig, i si es contrasta amb altres participants, a pràctiques d’autoobservació i autoanàlisi.

revistavalencianad’etnologia

17


L’Horta de València com a espai natural i patri-

na com a espai natural protegit. La dita plataforma va

moni de tots els valencians

sorgir anys enrere per a oposar-se a un projecte con-

La Plataforma Per un Cinturó d’Horta i el naixement

cret, la construcció del Tercer Cinturó de Ronda, la

de la ILP

qual cosa explica la incorporació de tal terme al nom

Una Iniciativa Legislativa Popular és una de les vies

del col·lectiu. El projecte de construir aqueix Tercer

que les Constitucions dels països occidentals deixen

Cinturó no era enterament nou ja que portava ron-

oberta a la participació ciutadana directa en matèria

dant les taules dels planificadors des de feia ja quasi

legislativa. Mitjançant ella, un nombre determinat de

quatre dècades. Per això es consideraven la tercera

ciutadans, degudament acreditats com a electors, és

generació d’un moviment o associació que va nàixer

a dir, la Comissió promotora, poden iniciar el procés

l’any 1980 amb el nom “Amics de l”Horta”, i que va

de producció legislativa, proposant un text articulat

ressorgir després com “Coordinadora per a la

que en permeta l’elevació a l’òrgan corresponent per-

Defensa de l’Horta” a finals dels huitanta.

què siga debatut i, si és el cas, aprovat com a llei. Per

La proposta actual era la de preservar l’espai

a això, s’han arreplegar un nombre mínim de firmes

agrícola periurbà, alhora que “anell verd” paisatgís-

entre els electors, bé siga a nivell estatal, bé autonò-

tic, el qual s’estén al llarg de 48 municipis de l’àrea

mic. Aqueix nombre de firmes era de mig milió per a

metropolitana, inclosa la pròpia capital.14 Això supo-

l’Estat i de 50.000 per a la Comunitat Valenciana. Els

sa poc més de 7.000 hectàrees. A pesar que puga

ciutadans encarregats d’arreplegar tals firmes han

paréixer molt, des de mitjans dels anys 60 del segle

d’acreditar-se en l’oficina de les Corts com a fedataris

passat, quan va començar l’expansió urbana indus-

especials. La Iniciativa Legislativa Popular de protecció

trial i demogràfica, l’horta ha perdut un 50% de la

de l’horta ha sigut la primera que s’ha celebrat en

seua extensió. I, de mantindre’s el ritme actual de

l’àmbit autonòmic del País Valencià. Però no la prime-

destrucció, s’estima que desapareixerà en uns cin-

ra a tot l’Estat. Des de l’any 1991 fins l’actualitat s’han

quanta anys. Encara que càlculs més pessimistes ho

dut a terme deu iniciatives semblants, de defensa del

rebaixen a deu.

13

territori. Cinc a les Illes Canàries i una, respectiva-

Tal i com s’arreplega a la Proposició, per als pro-

ment, al País Valencià, Aragó, Galicia, Illes Balears i

motors de la iniciativa, “l’Horta de València és un

Murcia (Gómez Ferri 2008).

patrimoni singular i irrepetible del poble valencià

Els responsables de la Iniciativa que ací ens ocupa

que està en perill de desaparició”. Confirmat, a més,

eren un conjunt de persones que s’integraven en una

per l’informe DOBRIS de l’Agència Europea del Medi

plataforma, la Plataforma per un Cinturó d’Horta. Des

Ambient. Segons aquest informe en tot Europa

d’aquesta es promovia la realització d’una ILP a fi que

només hi ha sis espais com el nostre; un més a

es declarara el que encara quedava d’horta valencia-

Espanya, el de la Vega Baixa del Segura. Però no es

13 La llei que ho regula és la de la Generalitat Valenciana 5/1993. 14 Precisament la denominació, com a comarca, que rep València i tota la seua àrea metropolitana és “l’Horta”. Al seu interior, a vegades es parla de tres subàrees: l’Horta Nord, l’Horta Oest i l’Horta Sud, per a diferenciar entre zones situades al voltant de la capital.

18

revistavalencianad’etnologia


Any de presentació

ILP (Comunitat)

Apel·lació al patrimoni

Presa en consideració/ Aprovada

1992

El Rincón (Tenerife, Canarias)

No

Sí/Sí

1995

Barranco de Veneguera

Sí/Sí

(Gran Canaria, Canarias) 2001

Horta de València (Comunitat valenciana)

No

2001

Malpaís y Camino del Socorro de Güímar

Sí/Sí

No

No

(Tenerife, Canarias) 2004

Contra el port industrial de Granadilla (Tenerife, Canarias)

2005

Montañas de Aragón (Aragón)

No

2005

ILP Dos Ríos (Galizia)

Sí/Sí

2006

Defensa del Territori (Illes Balears)

No

No

2006

Protección de espacios naturales

No

de la Región de Murcia (Región de Murcia) 2007

Ni una cama más (Canarias)

No

(Tramitant-se)

Quadre on s’arrepleguen les ILPs de defensa del territori dutes a terme fins ara a tot l’Estat. Elaboració pròpia.

tracta només d’eixa singularitat o del valor agrícola

tat per igual a totes les seues zones. El Sud i l’Est

del sòl; és molt més que això. Per darrere del conjunt

de l’àrea metropolitana de València, que són les

de valors que atresora l’Horta estan els senyals d’i-

zones més riques d’horta des del punt de vista agrí-

dentitat d’un poble com és el valencià. El preàmbul

cola, han sigut les que en major grau han patit les

del text de la ILP expressa fefaentment esta dimen-

escomeses del desenvolupament urbanístic i indus-

sió simbòlica i patrimonial de tal espai. Diu així:

trial. En gran manera, el Pla Sud de 1961 en va ser el principal responsable. Aprofitant el desviament

L’Horta de València és un patrimoni històric, cultu-

del llit del riu Túria per la ciutat, per a previndre

ral, natural i agrícola de tots els valencians i valen-

futures revingudes, “la Solució Sud es va transfor-

cianes. És una realitat antròpica producte de la

mar en un ambiciós pla urbanístic per adaptar la

saviesa i l’esforç de moltes generacions en el tre-

incipient comarca metropolitana als nous temps

ball de la terra i per això integra un conjunt harmoniós d’elements: terra, arquitectura, xarxa hidràulica, vegetació, testimonis d’elements naturals, etc., que conformen un paisatge irrepetible i amb una forta personalitat pròpia [...] Un paisatge que és expressió física de les creacions, coneixements i pràctiques de la cultura tradicional agrícola.15

del desarrollisme dels anys seixanta” (Carmona i Olmos 1994). En l’àrea nord, en canvi, l’horta ha patit menys agressions. En esta zona alguns pobles encara conserven la seua fisonomia i un aire agrícola, a pesar de la proximitat de la capital. Això no obstant, com un goteig, les amenaces i les pèrdues no cessen; siguen majors o menors.

L’expansió industrial i urbana, que és la princi-

Com hem dit, els primers projectes d’aqueix cin-

pal causa de la desaparició de l’horta, no ha afec-

turó viari de que estem tractant daten de finals de la

15 L’ènfasi és nostre.

revistavalencianad’etnologia

19


dècada dels seixanta. Llavors ja es planteja la cons-

pot competir amb l’agricultura intensiva en mà d’o-

trucció d’una infraestructura viària, l’anomenat “dis-

bra i capital eren (i són) les principals amenaces que

tribuïdor comarcal”. En els anys 1972, 1989, 1993

assotaven aqueix espai agrícola; per no mencionar

es plantejaran nous projectes d’infraestructures vià-

altres projectes d’envergadura més recents com la

ries per la comarca de “l’horta nord”, que van xocar

ZAL (Zona d’Activitat Logística) del Port, o els previs-

repetidament amb l’oposició d’organitzacions ciuta-

tos AVE Madrid-València i el futur accés nord al port.

danes, ecologistes, agrícoles i d’alguns ajuntaments

Els protagonistes de la iniciativa veien que els

afectats, que aconseguiren demorar eixos projectes.

partits polítics, sobretot els majoritaris, encara que

És amb la reactivació del projecte en 1998, per part

sensibilitzats amb el problema de la desaparició de

del Ministeri de Foment, quan apareix com a tal la

l’horta, estaven massa ancorats en la filosofia del

Plataforma “Per un Cinturó d’Horta”. Aqueix any el

“desenrrollisme”. Els municipis es troben molt

Ministeri, de sobte, declara el projecte de construir

mediatitzats per la iniciativa privada, per la compe-

el Tercer Cinturó (o tancament nord de la V-30), que

tència entre municipis i pel finançament bé dels par-

en realitat era un resta pendent del Pla Sud, com un

tits, bé de la pròpia corporació local. Amb tal con-

projecte d’urgència, sense cap tipus de consulta a

text, es veia que les corporacions locals eren incapa-

les autoritats i institucions locals i autonòmiques. El

ços de mamprendre per separat un projecte legisla-

que es pretenia amb tal projecte era construir una

tiu que portara a l’ordenament i regulació de tot

autovia en la zona nord de València, aproximada-

aqueix espai de què parlem. Era necessària una

ment a uns 3 Km de la ciutat.

estratègia o mecanisme amb què es poguera defen-

16

Amb els eslògans: “Per una horta verda i viva“,

dre l’horta d’una manera global. Així, valorant la

“L”horta, viva, verda i nostra”, i “Si mateu l’horta,

situació i les possibles vies d’actuació, a proposta

mor també el nostre vaig poble” es va llançar una

d’un dels membres de la Plataforma, es va veure que

campanya que, després de més de dos anys de

plantejar una Iniciativa Legislativa Popular podia ser

mobilitzacions, va aconseguir la paralització d’a-

el mecanisme més idoni per a aconseguir una gestió

queix projecte. Una vegada aconseguit est objectiu,

i una ordenació global i unificada de tal territori.

la qual cosa es va considerar un èxit, molts membres

L’estudi i preparació de la proposició de llei es va

de la Plataforma es van adonar que l’Horta i el seu

forjar a principis de l’estiu de 2000, i es va ultimar al

sistema agrícola continuaven desapareixent. El des-

desembre d’eixe any. A finals d’aqueix mes, el dia

envolupament urbanístic de la capital i dels pobles

19, se li dóna publicitat en roda de premsa celebra-

circumdants; les infraestructures turístiques i les

da en la Universitat de València. I just un mes des-

segones residències; les carreteres i els polígons

prés, al gener del 2001, és presentada per a la seua

industrials; l’envelliment de la població llauradora, el

admissió a la Mesa de Les Corts com “Llei regulado-

minifundisme i un model agrícola que a males penes

ra del procés d’ordenació i protecció de l’horta de

16 En el PGOU de 1988 de València capital, es va aprovar la construcció d’una Ronda Nord de circumval·lació que estaria a només un quilòmetre més al sud, la construcció del qual es va iniciar l’any 2001, i que hi està operativa des de fa alguns anys.

20

revistavalencianad’etnologia


València com a espai natural protegit”. Una vegada

riorment, podríem parlar d’un continu, sense límits,

va ser admesa a tràmit, el 19 de febrer del 2001 va

en el qual es poden distingir tres tipus de perta-

començar l’arreplegada de signatures, amb “Per

nyença, i per tant tres grups diferents d’actors

l’horta” com a eslògan de la campanya.

socials: els permanents, els habituals i els esporàdics.

En tot est procés cal afegir quatre fites impor-

Diríem que els permanents són els membres

tants. La primera és un seminari de treball celebrat

pròpiament dits de la Plataforma, i el nombre dels

en la localitat de Bonrepòs i Mirambell al març del

quals està entre els quinze i els vint. Tots ells provi-

2000, el qual derivarà en un pronunciament oficial,

nents de sectors i organitzacions distintes, però

el del Consell Valencià de Cultura (Consell Valencià

ideològicament d’esquerres i amb una identitat

de Cultura), presidit per D. Santiago Grisolía. El dic-

valenciana, més o menys perfilada, si no en allò polí-

tamen, que proposava utilitzar per a l’Horta la figura

tic, almenys sí en allò cultural. Dins d’aquest grup,

de paisatge protegit i que va ser emés al maig del

un nucli fix de cinc persones constituirien“l’alma

2000, va ser ignorat tant pel Govern com per les

mater” de la Plataforma. Totes elles formen part

Corts valencianes, a pesar del caràcter institucional

d’algunes de les comissions de treball que es van

que té aquest òrgan. A eixos dos cal afegir sengles

crear per a portar avant la ILP, i totes es nodreixen de

Jornades celebrades en la seu valenciana de la

l’experiència de pertànyer i participar en altres asso-

Universidad Internacional Menéndez Pelayo; unes al

ciacions ciutadanes, sindicals o polítiques.

desembre del 2000 i altres al juny del 2001. És a dir, just abans i just després de la campanya.

En eix primer grup, les edats oscil·len entre els trenta i els cinquanta anys, estant la majoria en la quarantena. Tots ells han nascut, viuen o treballen

Organització i desenvolupament de la ILP

en la zona afectada i quasi la meitat són funcionaris

La Plataforma Per un Cinturó d’Horta (d’ací en avant

en algun dels seus cossos. Alguns dels membres són

la “Plataforma”), com totes les plataformes, no

fills d’agricultors. Tan sols una persona del nucli de

comptava amb un nombre determinat de membres,

la plataforma és agricultor, que practica l’agricultura

atés que estes són coalicions cojunturals d’individus,

ecològica. És una de les propostes que fa la platafor-

i fins i tot d’associacions, que estableixen formes

ma a fi d’assegurar el futur de l’Horta.

d’actuació conjunta davant d’un problema comú i

En el cas dels altres dos conjunts de persones és

concret (Ariño 1999a). La pertinença a elles és flui-

més difícil de traçar un perfil. Tenim a un grup de

da, encara que gira al voltant d’un nucli estable. En

persones que col·laboren activament en la Iniciativa

est cas, en tractar-se d’una iniciativa especial com és

i que participen en les seues reunions, sent el seu

una ILP, es fa més difícil que en altres casos delimitar

nivell d’implicació amb la causa prou alt, però no

qui pertany i qui no hi pertany. Per això és interes-

solen tindre un paper rellevant a nivell organitzatiu.

sant veure l’ús que es fa del pronom personal

Finalment, hi ha sempre una sèrie d’actors socials

“nosaltres” per part de persones que giren al seu

que col·laboren amb les activitats de la Plataforma,

voltant. Seguint amb el que hi he assenyalat ante-

però el seu nivell de participació i dedicació és

revistavalencianad’etnologia

21


menor o escàs. Però poden ajudar en tasques pun-

publicitària: fer visible la Iniciativa davant de la

tuals, quan són requerits per a això; tasques que

societat valenciana.

poden ser de gran rellevància, per això el seu paper no ha de ser infravalorat.

En eixe sentit, es pot observar que en el món associatiu funciona una important economia de

Les plataformes, en tant que coalició conjuntu-

l’obsequi, en el sentit maussià com a obligació de

ral d’individus que pertanyen a diferents agrupa-

reciprocitat que vincula sobretot associacions dins

cions o associacions, les quals aporten alguns dels

dels àmbits locals i comarcals. En aquest cas,

seus membres a eixa nova agrupació, són una xarxa

durant la campanya d’arreplegada de firmes, més

social. Hi són fonamentals les bones relacions asso-

d’un centenar de col·lectius i organitzacions de tot

ciatives, especialment quan es tracta d’iniciatives

el País Valencià hi van col·laborar activament, des-

com són les ILP. Ampliar prou els llaços d’eixa xarxa

tacant la Universitat, els sindicats, algun partit polí-

associativa inicial i teixir una xarxa social amplifica-

tic, les associacions de veïns, els d’estudiants, els

da és un factor clau per aconseguir una mobilitza-

col·lectius ecologistes i les associacions d’índole

ció social efectiva, així com per assolir l’objectiu o

cultural, incloses les de defensa de la llengua. En el

objectius perseguits. Anant al cas concret de l’arre-

seu conjunt rondaven la centena. En aparent para-

plegada de firmes de suport a la iniciativa que ens

doxa, la presència d’associacions d’agricultors era

ocupa (que és el propòsit formal), es pot observar

mínima, encara que també les va haver-hi. Com

que moltes es van aconseguir de desconeguts a tra-

després veurem, els agricultors no sols no van

vés de la presència en el carrer amb taules, moltes

donar el seu suport a la iniciativa, sinó que en

vegades amb motiu de la celebració d’actes públics

molts casos s’hi oposaren.

concrets o en llocs emblemàtics; però la major part

La reunió la Plataforma se celebrava els dijous al

ho va ser a través de coneguts, i coneguts de cone-

voltant de les deu de la nit en les dependències d’un

guts. Les signatures eren uns dels elements en què

pub d’un poble de l’Horta Nord. Dit local és al

prenia cos el capital social d’eixa xarxa que es va

mateix temps seu d’un col·lectiu cultural de promo-

aconseguir teixir. No obstant, no ens ha de passar

ció de la cultura i la identitat nacional. A ella acudien

desapercebut que precisament moltes de les firmes

entre quinze i vint persones. L’hora de comença-

obtingudes amb la presència de taules públiques

ment de les reunions, encara que estava fixada a les

foren aconseguides per elements d’eixa xarxa social

deu de la nit, solia ser sobre les deu i mitja, i acaba-

que s’anava teixint. En aquest sentit, des de la

va després de les dotze. Encara que no era gens

Plataforma es va incentivar a les diferents organitza-

extraordinari que es fera l’una i mitja. Eren, per tant,

cions perquè foren elles mateixes, de manera autò-

normals, els signes de cansament, els badalls i la son

noma, les que tragueren taules al carrer per a arre-

entre els assistents, així com les interpel·lacions per

plegar firmes i organitzaren les activitats que consi-

les hores que es feien. I és que “qui més qui menys

deraren adients A banda de la vessant instrumental

ha de matinar”. L’endemà molts havien d’alçar-se a

que tenia el mecanisme, també tenia una altra, la

les set o les huit, sense remei.

22

revistavalencianad’etnologia


La participació ciutadana en defensa de l’Horta s’ha traduït inclús en pintades reivindicatives fetes en immobles d’aquest mateix espai.

La llengua que servia de vehicle de comunicació

de la Plataforma. La primera, la d’activitats, perquè

entre els seus membres tant dins com fora de les

s’hi integraven moltes més persones, algunes a

reunions, així com en les informacions orals i escrites

vegades, només de manera esporàdica. En part, açò

era el valencià. Implícitament es considera un signe

es va deure al fet que esta comissió es reunia el

més del patrimoni que es volia conservar. El valencià

mateix dia i en el mateix lloc que es feia la reunió

era i és la llengua de l’Horta.

general. Però també al fet que esta era la que reque-

A fi d’organitzar-se les tasques, repartir funcions

ria de major participació i col·laboració per part de

i actuar, existia un repartiment per grups perma-

tots. Al llarg de la campanya es suggerí la creació

nents o “comissions” que també es reunien setma-

d’altres comissions, però cap no va arribar a conso-

nalment. En total es van crear quatre comissions de

lidar-se. Aquest fet ho hem d’atribuir a l’autonomia

treball. La d’activitats, l’econòmica, la tècnica i la de

i al caràcter no centralitzat en que operen les plata-

premsa. Cada comissió estava integrada per dos o

formes, on les iniciatives depenen de la voluntat i la

tres persones, exceptuant la d’activitats i la de prem-

iniciativa d’un o alguns dels membres.

sa. L’última, la de premsa, finalment no va funcionar

Segons hem assenyalat, la Plataforma no dispo-

per raons circumstancials, alienes al funcionament

sava de local propi. Valorant la importància de tin-

revistavalencianad’etnologia

23


dre una seu en la capital, es va contactar amb una

inicial de motius i disposicions addicionals, deroga-

associació ecologista que tenia la seua seu en la

tòria i final.17 En l’exposició de motius es resumia de

capital valenciana, Acció Ecologista Agró, qui li va

manera breu les raons que feien necessària la pro-

cedir part del seu local i dels seus recursos per a

tecció de l’Horta. El capítol primer regulava les dis-

poder organitzar de manera més centralitzada la

posicions generals, açò és, l’objecte de la llei, que és

campanya. No obstant, pel fet que la majoria de

la protecció i ordenació de l’Horta de València. S’hi

membres de la plataforma residien en pobles de

assenyalava també l’àmbit territorial d’aplicació (48

l’horta Nord es va buscar també un lloc allí per a

municipis de l’àrea metropolitana de València), així

reunir-se quinzenalment amb els fedataris d’eixa

com la creació d’una moratòria d’actuacions urba-

zona. Va ser el cas d’un centre cívic. En la seu de

nístiques de dos anys de duració des de l’entrada en

l’organització ecologista adés mencionada, una

vigor de la llei. Per açò mateix es fixaven una sèrie de

persona de la Plataforma, alliberada parcialment de

compensacions als ajuntaments afectats.

les seues obligacions laborals, realitzava les fun-

El capítol segon regulava els criteris bàsics per a

cions de coordinació, informació, organització i

l’ordenació i protecció de l’Horta, a saber, mantindre

administració; estant ajudada quasi de mode per-

i desenvolupar-ne l’ús tradicional agrícola, elaborar

manent i sempre voluntari per altres persones. Estes

un inventari de construccions, camins, séquies i

eren tant de la Plataforma com de fora d’ella. Fins i

identificar els espais i rutes que puguen tindre un

tot també del col·lectiu ecologista esmentat.

interés des del punt de vista cultural, científic o

Donada la peremptorietat, els terminis i l’enverga-

pedagògic. Junt amb açò destaca un conjunt d’ini-

dura del projecte, la dita persona va acabar tenint

ciatives encaminades a la supervivència de l’Horta,

una dedicació completa a la campanya. Inicialment

dignificació del treball agrícola, creació d’una deno-

estava previst que només fóra mitja jornada, i que

minació d’origen i potenciació de les varietats autòc-

eixe treball se li remunerara posteriorment si es reu-

tones en el mercat local, gràcies als adequats canals

nien les firmes i es debatia a les Corts, atés que la

de comercialització.

llei orgànica que regula la Iniciativa Legislativa

El capítol tercer estava dedicat al procediment,

Popular estipula que han de sufragar-se’n les despe-

règim jurídic i efectes de la declaració de l’Horta de

ses de la campanya.

València com a espai natural protegit. El quart proposava la creació d’un Consell Assessor. Est seria un

La proposició d’una Llei reguladora del procés d’or-

òrgan col·legiat de caràcter informatiu i consultiu, i

denació i protecció de l’horta de València com a

estaria compost per una àmplia comunitat de mem-

espai natural protegit i la Campanya d’arreplegada

bres, els quals anirien des del Consell Valencià de

de firmes

Cultura fins a representants dels municipis afectats,

La proposta de llei constava de tretze articles,

dels agricultors, dels sindicats, de les associacions

repartits en quatre capítols, a més d’una exposició

cíviques que s’han destacat per la seua defensa de

17 Mitjançant Internet, la llei es pot trobar a la pàgina web de la Associació Per l’Horta: http://www.perlhorta.org/nova/node/629

24

revistavalencianad’etnologia


l’Horta i, finalment, persones vinculades a la univer-

llei, també es distribuïen objectes amb els emble-

sitat.

mes de la campanya (samarretes, dessuadores,

18

Després del període de quatre mesos de cam-

enganxines, adhesius, cartells, gorres, vi, o bons

panya, es van arreplegar quasi 118.000 firmes

d’ajuda) a fi d’obtindre recursos econòmics per a

(117.842 sent exactes , superant àmpliament les

sufragar-ne les despeses.

50.000, que era el mínim exigit per aconseguir la

Durant la campanya, quinzenalment, es van rea-

tramitació parlamentària. Tenint en compte les limi-

litzar reunions amb els fedataris per a valorar-ne el

tacions de temps, de mitjans publicitaris i de recur-

funcionament i per a escoltar les seues propostes.

sos humans professionals, el que destaca és la gran

Un xicotet nombre de membres de la Plataforma es

adhesió social que va recaptar la iniciativa. Gran

va entrevistar amb representants dels distints grups

part dels plecs de firmes van ser distribuïts per feda-

polítics tant a nivell local com autonòmic, tingueren

taris pertanyents en la seua major part a les organit-

o no representació parlamentària.20 Es tractava d’ex-

zacions i col·lectius abans al·ludits.19 Els plecs, a la

plicar-hi la proposició de llei, valorar-ne la seua pre-

vegada, es van distribuir entre els membres o asso-

disposició i, finalment, demanar suports. Una vega-

ciats. Com ja hem dit, alguns dels col·lectius es van

da acabada la campanya, i vist el suport obtingut, es

responsabilitzar de la col·locació de taules en llocs

va plantejar la realització d’una manifestació multi-

públics a fi d’arribar a la major part de la ciutadania

tudinària. Per a això es van plantejar dues dates: una

i d’organitzar activitats. Òbviament, va ser la pròpia

a octubre, l’altra a juny. Octubre, davant de la immi-

Plataforma la que més activitats va realitzar durant

nència del seu possible debat en les Corts. Juny, com

el període de campanya. Entre les activitats, a més

a colofó de campanya, i per aprofitar la inèrcia i el

de traure taules al carrer, generalment els caps de

suport de la mobilització ciutadana aconseguida.

setmana i alguns dies especialment capdavanters (el

Pensant en la possibilitat d’una progressiva desmo-

8 de març, l’1 de maig, les respectives Fires del

bilització social una vegada passat el període estival,

Llibre en abril, la Fira Alternativa de maig, o el dia

es va decidir finalment convocar-la per al mes de

de la Mare de Déu dels Desemparats -el 12 de juny,

juny, tres dies després del final de campanya. Com

o en les diferents Trobades d’Escoles en Valencià),

es va preveure, la concurrència va ser massiva.

es van organitzar altres actes com a conferències,

Durant l’estiu no va haver-hi pronunciaments

enganxada de cartells, xarrades informatives, pro-

oficials. Va ser a l’octubre, amb la represa de les ses-

jeccions, debats, concerts de música, balls i dança-

sions parlamentàries, quan els dos principals partits

des, exposicions, etc. Al mateix temps que es distri-

s’hi van pronunciar. Abans ja ho havien fet altres

buïen plecs i díptics informatius, es demandaven fir-

quatre partits: Esquerra Unida del País València

mes i s’explicava el contingut de la proposició de

(EUPV), Els Verds, el Bloc Nacionalista València

18 Juntament amb la moratòria urbanística, la defensa de l’agricultura ecològica i la composició del Consell són els altres dos punts que més desconfiança han despertat entre molts agricultors. 19 El nombre de fedataris registrat davant de la Mesa de Les Corts va arribar a la xifra de tres-cents. El total de plecs repartits va ser de 20.000. En cadascun, a més de la proposta de llei, hi havia espai per a dèsset signatures. 20 En eixe moment tenien representació parlamentària només tres grups polítics: PP, PSOE-PSPV i EUPV.

revistavalencianad’etnologia

25


Pamflet on es publicitava la manifestació de final de campanya.

ració i, per tant, debatuda en les Corts pels representants dels ciutadans. El portaveu de tal partit en les Corts assenyalava que l’objectiu -la protecció dels valors de l’Horta- coincidia amb la política del Consell, però que els instruments eren inadequats. En paraules seues: els promotors de la ILP són un “conjunt de ciutadans equivocats en el seu plantejament”.21 Per a pal·liar l’equívoc, el Govern valencià anunciava la pròxima creació d’una figura jurídica que, esta sí, encertaria a protegir l’Horta. Els agents socials Fins ací ens hem centrat en els principals agents d’est moviment patrimonialitzador. Però el moviment social que ací tractem no es pot identificar sense més amb els membres de la Plataforma de què (BLOC) i Unió Valenciana (UV). Tots ells a favor. Però

ja n’hem parlat. Un moviment social, en bona lògica,

dels quatre, només el primer comptava amb repre-

sempre transcendeix els diferents nuclis de persones

sentació parlamentària en aquell moment. El PSOE-

que els encapçalen o que hi participen directament.

PSPV, inicialment dividit, va acabar adoptant una

Hi ha molts més actors socials implicats. La participa-

actitud ambigua i tènue, sense dir que estava deci-

ció en la Iniciativa em va portar a estar en contacte,

didament a favor de la Iniciativa, encara que molts

en major o menor mesura, amb alguns d’eixos altres

dels seus membres es decantaren o hi col·laboraren

actors socials i amb la seua percepció de la propos-

activament a títol individual. Des del PP -el partit

ta patrimonial de la Plataforma. A més del col·lectiu

governant en la Comunitat- els pronunciaments

o col·lectius més compromesos amb la conservació,

sempre van ser dilatoris. Finalment, tot es deixava en

podem parlar breument dels següents:

mans del Consell, (i. e. el Govern valencià), el qual

a) En primer lloc estaria gran part de la ciutadania

emetia un informe negatiu a principis de novembre.

valenciana, que en la seua actitud i sentiments són

Abans de l’estiu, no obstant, ja s’havia començat a

favorables a la seua conservació, i que tenen a l’Horta

qüestionar la possibilitat de recolzar la Iniciativa.

com un dels símbols de la identitat valenciana. No

Finalment, el dia 14 de novembre del 2001, amb el

obstant, en les seues conductes, manifestacions, estils

vot majoritari del PP, la Mesa de les Corts votava en

de vida, etcètera, contradiuen moltes vegades eixe

contra que la dita proposició fóra presa en conside-

desig conservacionista. En est gran grup, sobretot de

21 El problema és que davant d’una ILP, la qüestió ja hi havia traspasat els límits de la comissió promotora i ara implicava un ampli espectre de la ciutadania valenciana que s’havia declarat formalment a favor que eixa llei es debatera en les Corts

26

revistavalencianad’etnologia


mitjana i tercera edat no hi ha un compromís actiu.

dels agricultors: “Jo no em fique en el teu treball, no

Com assenyalen Cabrejas i García (1997) en un estu-

et fiques el teu en el meu”. Per als agricultors és un

di previ, l’Horta representa per a ells “un record histò-

intent de “manar en ells”. Com es pot observar no hi

ric d’una memòria col·lectiva mitificada que no es tra-

ha hagut sintonia entre la Plataforma i el gros dels

dueix en una actitud quotidiana de preservació”. La

agricultors. Ests, generalment, en públic mantenen

densitat emocional és relativament alta, però no el

una actitud i un discurs de defensa a ultrança de

nivell d’implicació, actuació o reflexió. La seua Horta

l’Horta, encara que es manifesten en contra de la ILP.

és una “horta sentimental” i nostàlgica.

En privat, no obstant, manifesten una actitud fatalis-

b) En segon lloc trobem un xicotet sector urbà, de

ta i derrotista. “L’Horta no té futur”. Per això, estan

mitjana edat, i moltes vegades provinent de cercles

disposats a vendre els seus terrenys, si se’ls fa una

progressistes, que té una actitud més reflexiva i cons-

oferta acceptable. D’haver prosperat la ILP, per a

cient del paper de l’Horta, o millor, del seu espai, al

alguns hauria suposat una pèrdua d’oportunitats per

qual concedeixen un paper subordinat. Per a ells l’ex-

a vendre el terreny. A més, ja ho hem dit, pensen que

pansió urbana és un fet imparable, i l’Horta, amb la

només ells tenen potestat per a decidir sobre el con-

funció que actualment té, està destinada a desaparéi-

trol de la seua propietat, i consideren totalment invia-

xer. Per això es tractaria d’adaptar-la a les necessitats

ble el model agrícola que tracta de promocionar la

i demandes de la gran urbs, siga com a zona d’oci i

proposició de llei, el qual està basat en les cadenes de

esbarjo, és a dir, com a zona verda, o bé com a reser-

comercialització local dels productes i en el foment de

va de sòl urbanitzable, segons el cas. A esta posició

l’agricultura ecològica. Encara així, en els anys seixan-

Cabrejas i García (1997) la denominen “assimilacio-

ta i setanta se’ls va convéncer que l’agricultura quími-

nisme urbà”. La seua és una “horta urbanita”.

ca era el més modern i el millor. Ara se’ls vol convén-

c) En tercer lloc, hem de mencionar als principals

cer que el modern és l’agricultura biològica, que és

afectats, açò és, al gran conjunt de propietaris agríco-

d’alguna manera el que feien abans. Açò no obsta

les. Aquests patixen la conseqüència de la crisi de l’a-

perquè la majoria d’agricultors, normalment xicotets

gricultura tradicional: l’expropiació de coneixements,

agricultors, perceben la seua labor com una cosa tra-

la falta de dignitat, l’envelliment de la població, la

dicional, encara que facen ús d’una agroquímica molt

falta de continuïtat en les explotacions familiars o la

industrialitzada, i que les séquies per què circula l’ai-

divisió del sòl, entre altres problemes. Per ser els pro-

gua amb què reguen servisquen a l’hora de col·lectors

pietaris nominals de parcel·les de terreny d’horta, la

per als abocaments industrials. Eixa és l’horta agríco-

consideren globalment seua. Per això són reticents a

la actual, una horta en retrocés, i poc viable.

qualsevol intent de conservació que no sorgisca d’ells

d) En quart lloc hem de parlar d’un grup molt

mateixos. Per a ells la ILP és una intromissió de què

minoritari d’agricultors que sí que és favorable a la

desconfien i en què veuen un sector del nacionalisme

iniciativa de protecció de l’Horta. No tots ells són pro-

valencià amb què no sintonitzen. Per ells suposa una

pietaris de la terra que cultiven. Per a ells esta només

expropiació simbòlica i material. En expressió d’un

té futur si canvia el seu model d’explotació agrícola.

revistavalencianad’etnologia

27


Alguns agricultors practiquen l’agricultura ecològica i

socials a través dels quals tals individus van tindre

fins ara es veuen obligats a vendre els seus productes

coneixement de la Iniciativa.22

als països del nord i centre d’Europa, perquè “ací no

g) Finalment, a pesar de no haver-hi mantingut

tenen eixida” I han sigut els que han pres el paper

contacte directe, m’agradaria concloure el present

més actiu en la Iniciativa, sobretot per mitjà de xarra-

treball fent una breu referència als agents polítics ins-

des informatives o amb demostracions pràctiques de

titucionals, els partits, donat que els que tenien

l’agricultura que realitzen. És la “horta ecològica”;

representació parlamentària serien els qui havien de

l’horta possible des d’un punt de vista agrícola.

prendre el relleu als ciutadans, si la proposta arribara

e) Molt proper està el moviment ecologista, a tra-

a les Corts. Caldria distingir entre les forces polítiques

vés de les diferents associacions que el representen.

favorables a la Iniciativa i les contràries o tènues.

La seua actitud va ser molt favorable i el seu compro-

Entre els últims estaven el PSOE-PSPV i el PP. Per a ells

mís i participació prou alts. Des del moviment ecolo-

l’horta era una gran reserva de sòl urbanitzable de

gista es va subratllar la necessitat de superar un

què servir-se’n en les seues transaccions o en el

model de desenvolupament econòmic que està

finançament de les corporacions locals. Per això, per

posant en perill l’Horta com, en general, el medi

a ells era difícil d’assumir la ILP. No obstant, per a no

ambient. Eixe model sostenible hauria de limitar l’ex-

deteriorar la seua imatge davant dels electors i sim-

pansió urbana i industrial, així com el model agrícola

patitzants procuraven no fer manifestació pública de

derivat d’aquelles: Hauria de ser substituït per l’agri-

la seua oposició. Els seus discursos poden donar lloc

cultura biològica. Caldria, per tant, iniciar una sèrie

a confusió, si se’ls pren al peu de la lletra. Encara que

de campanyes perquè es creara una demanda entre

és extemporani al cas que ens ocupa, per ser tant

la ciutadania de productes frescos i saludables de

preclar, incluirem com a exemple part del discurs pro-

l’horta. És l’horta per a una societat sostenible.

nunciat per l’alcaldessa de València, Rita Barberà, en

f) Encara que el propòsit de la ILP era la protecció d’un espai territorial de caràcter local, el suport a

la clausura del Seminari Internacional sobre l’Horta, celebrat a l’abril de 1993:

la iniciativa podia vindre de qualsevol ciutadà major de edat empadronat a la Comunitat Valenciana, ja

Es voluntad del Ayuntamiento que presido, que

que tots ells podien signar per l’horta. Pel que fa al

este Seminario Internacional que ahora clausu-

cas dels actors, no podem parlar d’una identificació

ramos suponga un cambio drástico, un verdade-

directa amb l’horta, sinó d’una identificació de caràcter difús. En tals casos el que es dóna és una identificació amb els principis generals de conserva-

ro punto y aparte en lo que hasta ahora ha sido el proceso de pérdida y destrucción progresiva de la Huerta que circunda la ciudad de Valencia [...] Después de haber escuchado a quienes nos

ció del patrimoni, i de simpaties ideològiques o cul-

dicen, con conocimiento de causa, que corre-

turals, els quals estarien mediatitzats pels vincles

mos el peligro de quedarnos sin nuestra huerta,

22 Una comarca en què va haver-hi prou interés per la Iniciativa va ser la del Baix Segura, on algun col·lectiu ciutadà es va plantejar mamprendre una iniciativa semblant per a protegir l’horta de la dita comarca, puix veien prou paral·lelismes entre el seu cas i el valencià.

28

revistavalencianad’etnologia


considerada entre las tierras más fértiles del

ací de ferramenta per a la consecució dels interessos

mundo, hemos de poner manos a la obra para

econòmics i polítics de les organitzacions polítiques,

no perder uno de nuestros paisajes más entra-

les conviccions de les quals poden ser més o menys

ñables, hermosos y propios, punto de referencia de muchas de nuestras tradiciones e identidad cultural [...] La ciudad debe dejar de ser una

sinceres i consistents depenent del nivell de poder que s’ostenta, sobretot a nivell autonòmic.

amenaza para la huerta, porque no es normal, ni sensato, amenazar aquello que te beneficia y

Conclusions

no te ocasiona ningún perjuicio. [...] Si hemos

Des de fa poc més d’una dècada en l’àmbit del patri-

de crecer, busquemos otras posibilidades y deje-

moni s’han produït canvis significatius. Un d’ells ha

mos de hacerlo a costa de la huerta.

sigut la incorporació activa d’agents de la societat

23

civil a la creació, defensa i preservació del patrimoni. Entre els partits favorables estigueren EUPV, Els

Així s’hi constata l’aparició d’una nova sensibilitat

Verds i els dos partits nacionalistes més representa-

davant del passat, una preocupació pel medi

tius i amb més implantació (BLOC i UV). Els primers

ambient i per la qualitat de vida, a més de deman-

insistiren més en l’ordenació del territori i la política

des d’un major paper per a la ciutadania en els

de conservació d’un espai agrícola. Els segons feren

assumptes públics. Acompanyant tot això, ens tro-

més insistència en la idea de patrimoni i en la pèrdua

bem també amb un declivi de la ideologia que iden-

dels senyes d’identitat del poble valencià i dels seus

tifica progrés social amb desenvolupament econò-

valors. A pesar de la major vinculació d’alguns mem-

mic i tecnocientífic, a més d’un augment de la per-

bres de la Plataforma amb un dels dos últims partits,

cepció els riscos. Molts d’aquests riscos es concen-

cal assenyalar que la ILP no era una iniciativa partidis-

tren sobre béns culturals tradicionals, sobre el medi

ta, sinó que prenia cos en la societat civil. Per això,

ambient i sobre la nostra qualitat de vida. Aquest

quan des de tal partit es va fer un intent públic d’a-

estat de coses ha donat lloc a vinculacions estables i

propiació de la Iniciativa, la indignació i malestar que

continuades, però flexibles, entre individus, en

es va crear al si de la Plataforma va ser prou gran. Per

forma d’organitzacions de la societat civil, una de les

esta raó, eren igual de emprenyadores les crítiques

manifestacions de la qual ha sigut la promoció de

que es feien des dels dos partits majoritaris sobre la

l’acció col·lectiva orientada a la defensa de determi-

politització de la Iniciativa, en la mesura que, a pesar

nats béns culturals. La ILP de què ens hem ocupat en

de ser falses, es pensava que podien calar en la ciu-

est treball n’és un clar exemple. De la seua naturale-

tadania, tenint un efecte dissuasori a l’hora de pres-

sa hem de dir que ha sigut bifront, ja que després

tar el seu suport o de firmar. Finalment, l’intent de

d’eixa proposta legislativa hi havia un projecte de

politització va fracassar, la qual cosa explicaria par-

revaloració i reordenació urbana d’eixe espai, que

cialment l’èxit de la seua participació. En aquest cas

anava de la mà d’una extensió dels processos demo-

se’ns mostra un “horta instrumental”. L’Horta serveix

cràtics de presa de decisions.

23 El discurs es pot trobar al llibre coordinat per Pedro J. Salvador Palomo (1994).

revistavalencianad’etnologia

29


El retallament polític de dita ILP no s’ha de veure

tecció resultant de la mobilització ciutadana en favor

com un fracàs del fenomen patrimonialitzador ni

de l’horta. La qual cosa es va aconseguir. El que no

com una refutació de les tesis que sostenim en est

es va aconseguir va ser que aquesta transcendira a

treball entorn de les extensions del patrimoni. Un

les Corts Valencianes. Però, com acabamem d’as-

obstacle o un impediment poden ser només un

senyalar, el que es pretenia amb la ILP no era només

revés. En est cas ho va ser. La plataforma no va des-

iniciar un tràmit legislatiu de defensa d’un element

aparéixer ni va deixar de treballar en la defensa de

patrimonial en risc de desaparició. El seu objectiu era

l’Horta i, en aquell moment, formalment, va aconse-

sobretot cridar l’atenció a la ciutadania, a fi de cons-

guir el que estava en la seua mà. Més enllà la decisió

cienciar-la, divulgant els valors de l’Horta. Per això el

ja depenia d’altres. En eixe cas el fracàs caldria atri-

que més caldria valorar és la seua rellevància social

buir-ho a ells. Ningú no ha d’albergar la falsa idea

com a instrument de mobilització, debat i conscien-

que els processos d’activació patrimonial han d’estar

ciació ciutadana, alhora que inversió en capital

lliures d’obstacles i que sempre culminen amb èxits o

democràtic. Per això, si la ILP Per l’Horta, per ella

que ho fan en cada ocasió en què es mobilitzen

tota, ha arribat a ser un moviment social o, més

recursos socials. D’un costat, eixos obstacles reflectei-

prompte, un miratge de tal, no hauria de calibrar-se

xen conflictes entre ideologies, poders i interessos

només per l’èxit estrictament polític de la Iniciativa; i

dins de la societat. Una situació en què hi haguera

ni tan sols per ella mateixa. L’atenció ha de fixar-se

unanimitat absoluta a l’hora de defendre l’Horta ens

en el conjunt de l‘associacionisme de defensa del

diluiria el fenomen fins al punt de fer-nos-el, segura-

patrimoni –moltes vegades d’acord amb altres tipus

ment, passar desapercebut. D’un altre, estem immer-

d’associacionisme- i en les seues diverses actuacions

sos en processos que ho són a mitjà i llarg termini.

i agents, la qual cosa pareix estar ben viva.

En aquest sentit, si prenem la ILP Per l’Horta com

Pel que fa a la protecció de l’Horta, va haver-hi

una fi en ella mateix, podria inferir-se que l’experièn-

una resposta espontània d’una majoria relativament

cia va ser un fracàs. Però amb això, mirant la prime-

important de la societat. Despertada i nodrida –això

ra fila d’arbres, ens estaríem perdent la resta del

sí- per un treball sociable intensiu mamprés per un

bosc. Com tant s’insistia en tot moment al si de la

col·lectiu que va aconseguir projectar-se en una exa-

Plataforma -encara que al final de la campanya la

gerada, i, segurament per eixa raó, dèbil xarxa social.

bona marxa fera albergar majors esperances- la ILP

Però en això res no hi ha de diferent d’altres movi-

era un mitjà més que una fi. Va ser una estratègia

ments socials contemporanis, sent segurament una

maximalista amb què posar en joc gran quantitat de

de les seues característiques cabdals. El que després

recursos en un breu espai de temps. I en est sentit se

de tot s’ha de valorar és si a resultes de tota eixa acció

la podria comparar amb un envit. Va fallar, però la

col·lectiva ha romàs un conjunt de valors, creences,

partida tenia més mans.

sentiments i pràctiques socials que són compartits per

La ILP es va llançar com una iniciativa intensiva l’objectiu de la qual era l’obtenció d’una llei de pro-

30

revistavalencianad’etnologia

alguns dels membres de la societat, i que redunden eficaçment en favor de la conservació del patrimoni.


RESUM DE DATES DEL MOVIMIENT DE PROTECCIÓ-ILP 1998

Proyecte del Ministerio de Fomento de construcció del III Cinturó de Ronda

1998

Creació de la Plataforma “Per un Cinturó d’Horta”

2000

Paralització del Proyecte del III Cinturó

Febrer de 2000

Sorgeix la idea de manprendre una ILP

Març de 2000

Seminari de Treball de Bonrepós

Maig de 2000

Dictamen sobre l’Horta del Consell Valencià de Cultura

Estiu de 2000

Elaboració de la Proposició de Llei

20 de decembre de 2000

Presentació de la ILP davant dels mitjans de comunicació

19 de gener de 2001

Presentació a la Mesa de les Cortes (Comisió Promotora de 5 membres, avalada amb 150 firmes)

19 de febrer de 2001

Aceptació a tràmit de la ILP

19 de juny de 2001

Fi de Campanya. (S’arrepleguen 117.842 signatures)

22 de juny 2001

Manifestació multitudinària “Per l’horta”

5 de octubre de 2001

El Consell s’expressa desfavorable a debatre la ILP a les Corts

7 de octubre de 2001

El Ministerio de Fomento exclou la partida presupuestària per al III Cinturó

14 de novembre de 2001

El partit governant en la Comunitat, amb majoria absoluta en les Corts,

Estiu-Tardor de 2001

La Plataforma es replanteja el seus objectius i les formes organitzatives: Fundació, Observatori,

Novembre de 2002

La Plataforma es converteix formalmente en Associació

vota en contra que la ILP es debata Associació, Plataforma ...

Bibliografia ALBERT, María (2005): “El patrimonio cultural y la sociedad civil”, en HERNÁNDEZ I MARTÍ, G. M. et al. (2005), pp.193-223. ALBERT, María (2006): La eclosión asociativa de los 90: Causa y consecuencia del cambio social. Quaderns de Ciències Socials. Valencia, Universitat de València. ARIÑO, Antonio (dir.) et al. (1999a): La rosa de las solidaridades. Necesidades sociales y voluntariado en la Comunidad Valenciana. Valencia, Fundación Bancaixa. ARIÑO, Antonio (dir.) (1999b): Asociacionismo y patrimonio cultural en la Comunidad Valenciana. Valencia: Consellería de Educación y Cultura (inédito). ARIÑO, Antonio (dir.) et al. (2001): La ciudadanía solidaria. Valencia, Fundación Bancaixa. ARIÑO, Antonio (2001): “A invención do patrimonio cultural e a sociedade do risco”, Grial 149:67-82. ARIÑO, Antonio (2002): “La expansión del patrimonio cultural”, en Revista de Occidente, 250:129-150. BECK, Ulrich (1998): La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós. CABREJAS, Mara y Ernest GARCÍA (1997): València, l’Albufera, l’Horta: Medi ambient i conflicte social. Valencia, Universitat de València. CRUCES, Francisco (2006): Símbolos en la ciudad. Madrid, UNED. CUCÓ, Josepa (1991): El quotidià ignorat. La trama associativa valenciana. Valencia, Alfons el Magnànim. CUCÓ, Josepa (2004): Antropologia urbana. Barcelona, Ariel. CUCÓ, Josepa (2007): “Los movimientos urbanos en la ciudad de Valencia: contexto y caracterización”, Ponencia invitada en las III Jornadas de Antropología Urbana. Ciudades globales y culturas locales, Bilbao (en prensa).

EDELMAN, Marc (2001): “Social movements: Changing Paradigms and Forms of Politics”, Annual Review of Anthropology, 30:285–317. ESCOBAR, Arturo (1992): “Culture, Practice and Politics. Anthropology and the Study of Social Movements”, Critique of Anthropology 12(4):395-432. FERRI, Jaime (2002): “Movimientos sociales y poderes públicos”, en P. ROMÁN y J. FERRI (eds.) (2002), pp. 23-44. GADEA, Elena (2001): “La patrimonialización de la cultura”. (Inédito). GARCÍA, José Luis (1998): “De la cultura como patrimonio al patrimonio cultural”, Política y Sociedad, 27, 9-20. GARCÍA CANCLINI, Nestor (1999): “Los usos sociales del patrimonio cultural”, en VVAA, Patrimonio etnológico. Nuevas perspectiva de estudio. Granada: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, pp. 16-33. GIDDENS, Anthony (2000): Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Madrid: Taurus. GÓMEZ FERRI, Javier (2004a): “Turismo y Patrimonio: Conflicto Social y modelos de desarrollo urbano en la fachada litoral de la ciudad de Valencia”, Estudios y Perspectivas en Turismo,13 (1-2): 69-88. GÓMEZ FERRI, Javier (2004b): “Del patrimonio a la identidad. La sociedad civil como activadora patrimonial en la ciudad de Valencia” Gazeta de Antropología vol. 20:09. GÓMEZ FERRI, Javier (2008): “Viviendo una ILP (per L’Horta): Etnografía de un movimiento social patrimonializador”en Oriol Beltrán, José J. PASCUAL e Ismael VACCARO (coord.), Patrimonialización de la naturaleza. El marco social de las políticas ambientales. Ankulegi, San Sebastián, pp. 181-197. GREENWOOD, Davyd J. (1976): “Una perspectiva antropológica acerca del turismo: cambios sociales y culturales en

revistavalencianad’etnologia

31


Fuenterrabía”, en VVAA, Expresiones actuales de la cultura del pueblo. Madrid: Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, pp. 199-230. HERNÁNDEZ I MARTÍ, Gil-Manuel (2002): La modernitat globalitzada. Valencia: Tirant Lo Blanch. HERNÁNDEZ I MARTÍ, Gil-Manuel, et al. (2005a) La memoria construida. Patrimonio cultural y modernidad. Valencia: Tirant Lo Blanch. HERNÀNDEZ I MARTÍ, Gil-Manuel (2005b): “La globalización cultural y el patrimonio cultural”, en HERNÁNDEZ I MARTÍ, G. M. et al. (2005a), pp.123-158. HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Javier (2003): “Patrimonio cultural y movimientos sociales urbanos”, en Actas del IX Congreso de Antropología Social. Instituto Catalán de Antropología. Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español. Barcelona. HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Javier (2004): “El Patrimonio en movimiento. Sociedad, memoria y patrimonialismo”, Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, 47-48. HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Javier (2005): “De resto arqueológico a patrimonio cultural. El movimiento patrimonialista y la activación de testimonios del pasado”, Boletín GC: Gestión Cultural Nº 11. HOMOBONO, José Ignacio (2000): “De la taberna al pub: espacios y expresiones de sociabilidad”, en VVAA, El bienestar en la cultura. Bilbao: Universidad del País Vasco, pp. 249290. INGLEHART, Ronald (1991): El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. Madrid: CIS. JOHNSTON, Hank, Enrique LARAÑA y Joseph GUSFIELD (1994): “Identidades, ideologías y vida cotidiana en los nuevos movimientos sociales”, en E. LARAÑA y J. GUSFIELD (1994), pp.3-42. LARAÑA, Enrique y Joseph GUSFIELD (eds.) (1994): Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas. LLOBERA, Josep. R. (1990): La identidad de la antropología. Barcelona: Anagrama. MALINOWSKI, Bronislaw K. (1922): Los argonautas del pacífico occidental. Barcelona: Planeta-Agostini, 1986. MARTÍNEZ VEIGA, Ubaldo (1991): “Organización y percepción del espacio”, en J. PRAT, U. MARTÍNEZ. J. CONTRERAS e I. MORENO (eds.), Antropología de los pueblos de España. Madrid, Taurus, pp. 195-255. MAUSS, Marcel (1924): “Ensayo sobre los dones”, en M. Mauss, Sociología y Antropología. Madrid: Tecnos, pp.153-263. MIRALLES, José Luis (2001): “La ILP o el fracàs del Govern”. (www.perlhorta.org). MIRALLES, José Luis (2003): “La ILP i l’Horta de València: Patrimoni, territori i participació ciutadana als 25 anys

32

revistavalencianad’etnologia

d’una transició inacabada, en F. GAJA i DÍAZ (ed.), Pensar València. València: Universitat Politénica de València. MOLINA, José Luis (2001): El análisis de redes sociales. Una introducción. Barcelona, Bellaterra. MONCUSÍ, Albert (2003): “Investigació antropológica i patrimonialització”, Arxius de Sociologia, 9:85-104. MONCUSÍ, Albert (2005): “La activación patrimonial y la identidad”, en HERNÁNDEZ I MARTÍ, G. M. et al. (2005), pp.91-121. MORENO, Isidoro (1975): Las hermandades andaluzas, una aproximación desde la antropología. Sevilla: Universidad de Sevilla. NOGUÉS, Antonio Miguel (2001): “Turismo, patrimonio y desarrollo”, en S. RODRÍGUEZ BECERRA (coord.) Enciclopedia de Antropología de Andalucía. Publicaciones Comunitarias, Sevilla, pp. 53-82. PRAT, Joan (1999): “Folklore, cultura popular y patrimonio”, en Arxius de Sociologia, 3:87-109. PRATS, Llorenç (1997): Antropología y patrimonio. Barcelona, Ariel. PRYTHERCH David (2001): “El paisaje ideológico: la huerta, la globalización y la modernidad valenciana. Una mirada norteamericana”, Mètode, 31. PUNCEL CHORNET, Alfonso (1999): “Valencia: opciones, desorden y modernidad, o la ciudad que se devora a sí misma”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Nº 47. PUJADAS, Juan José (1996): “Antropología urbana”, en J. PRAT y A. MARTÍNEZ (eds.) Ensayos de Antropología cultural. Barcelona:Ariel, pp. 241-255. ROMÁN, Paloma y Jaime FERRI (eds.) (2002): Los movimientos sociales. Madrid; Consejo de la Juventud de España. REVILLA BLANCO, Marisa (2002): “Una parte del arco iris. El ecologismo y el pacifismo y sus efectos transformadores”, en P. Román y J. Ferri (eds.) (2002), pp. 169-192. SALVADOR PALOMO, Pedro J. (coord.) (1994): Seminario internacional sobre la huerta de Valencia. Valencia: Ajuntament de València. SÁNCHEZ, Jesús (ed.) (2004), (ed.): Experiencias sociales innovadoras y participativas. El Rincón + 10. La Orotava: Coordinadora de Defensa del Rincón-Ecologistas en Acción. SANTAMARINA, Beatriz (2005): “Una aproximación al patrimonio cultural”, en HERNÁNDEZ I MARTÍ, G. M. et al. (2005), pp. 21-51. TÉLLEZ INFANTES, Anastasia (coord.) (2002): Técnicas de Investigación en Antropología. Experiencias de campo. Elche: Universidad Miguel Hernández. TURNER, Terence (2002): “La cultura como base de la construcción identitaria en los movimientos indígenas contemporáneos: ¿una política auténtica de la inautenticidad?”, en Actas del Curso Culturas en contacto. Encuentros y desencuentros, Madrid. Museo Nacional de Antropología, pp. 19-44.


ELEGY TO AN ICONOGRAPHIC PLACE: RECONSTRUCTING THE REGIONALISM/LANDSCAPE DIALECTIC IN L’HORTA DE VALÈNCIA DAVID L. PRYTERCH* The regional capital of Valencia has developed in symbiosis with (and often at the expense of) its surrounding croplands. If L’Horta has served as a traditional referent for Valencian regionalist discourse, however, accelerating urbanization has caused some to rearticulate valencianism as nationalist resistance to urban speculation and economic globalization. Key words: horta, valencian regionalism, identity, urbanization, globalization.

La capital de la regió de València s’ha desenvolupat en

I: Introduction

simbiosis (i sovint a expenses de) les zones que l’en-

Cultural landscapes are by definition dialectical: The

volten. Si l’Horta ha estat un referente tradicional per

social and spatial collide in and through the

al discurs del regionalisme valencianista, acutalment,

landscape in revealing ways1. Thus much can be

l’accelerada urbanització ha generat, a més d’una

learned from the contested dialectic between

rearticulación del valencianisme, una resistència nacio-

regionalist politics and places. Emblematic of this

nalista a l’especulació urbanística i la globalització econòmica .

regionalism/landscape dialectic are the irrigated croplands of La Huerta de Valencia (in Castilian

Paraules clau: horta, regionalisme valencià, identitat,

Spanish)

urbabització, globalització.

Valenciano/Catalan) surrounding the fast-growing

or

L’Horta

de

València

(in

city of València, Spain’s third largest. For millennia L’Horta’s system of hydraulic and social relationships provided the basis for life in and around the city, capital of the Spanish autonomous region the Comunitat Valenciana. So important has L’Horta been to the material and discursive construction of Valencian difference that its agrarian iconography permeates local folklore, literature, regionalist and * Department of Geography. 216 Shideler Hall. The Miami University. Oxford, Ohio 45056, U.S.A. (513) 529-9284. prythedl@muohio.edu 1 D. Mitchell, ‘Cultural landscapes: the dialectical landscape – recent landscape research in human geography’, Progress in Human Geography 26 (2002), pp. 381-389.

revistavalencianad’etnologia

33


regional nationalist politics, and the built landscape

landscapes. If regionalization and ‘new’ regionalism

itself. Many visitors’ first impression of Valencia is

have been the subject of a growing research

still formed by passage through the verdant

literature2, relatively few have written on the co-

croplands surrounding the city. But urbanization

production of place and cultural discourses so central

increasingly displaces such traditional places,

to regionalism3, despite geography’s fascination with

spatially and symbolically, redefining regional

the relationship between national identity politics

landscapes – and thus the region itself — in the

and landscape representation4, reflected in vibrant

image of global competitiveness and European

recent scholarship in and outside the subdiscipline5.

modernity.

But more work may yet be done on the relationship

Bearing witness to this displacement, I ask: How

between landscape and the sub-national politics of

does the regionalism/landscape dialectic function

regionalism (or what can in some cases be called

within the historical co-construction of regional

regional nationalism). Some such work has recently

politics and places? The contested erasure of L’Horta

been done on the Mediterranean region of

offers a unique window into the changing

Catalunya (Catalonia, in Valenciano/Catalan)6, but

regionalism/landscape dialectic in contemporary

little English-language research exists on the adjacent

Europe and elsewhere, how regional difference is

Catalan-speaking region of Valencia. Elsewhere I’ve

discursively

and

explored Valencia’s emerging ideological landscapes

iconographic

of entrepreneurial regionalism, such as the

reconstructed

constructed, in

and

contested,

through

2 Just a few examples include M. Keating, The new regionalism in western Europe (Cheltenham, Edward Elgar, 1998); J. Lovering, ‘Theory led by policy: the inadequacies of the ‘new regionalism’ (illustrated from the case of Wales)’, International Journal of Urban and Regional Research 23 (1999), pp. 379-395; I. Deas and K. Ward, ‘From the ‘new localism’ to the ‘new regionalism’? The implications of regional development agencies for city-regional relations’, Political Geography 19 (2000), pp. 273-292; M. Keating, ‘Rethinking the region: Culture, institutions, and economic development in Catalonia and Galicia’, European Urban and Regional Studies 8 (2001), pp. 217-234; G. MacLeod, ‘New regionalism reconsidered: Globalization and the remaking of political economic space’, International Journal of Urban and Regional Research 25 (2001), pp. 804-829; G. MacLeod and M. Jones, ‘Renewing the geography of regions’, Environment and Planning D: Society and Space 19 (2001), pp. 669-695. 3 J. Häkli, ‘Discourse in the production of political space: Decolonizing the symbolism of provinces in Finland’, Political Geography 17 (1998), pp. 331-363; J. Häkli, ‘In the territory of knowledge: State-centered discourses and the construction of society’, Progress in Human Geography 25 (2001), pp. 403-422; A. Paasi, ‘Place and region: Regional worlds and words’, Progress in Human Geography 26 (2002), p. 802-811; A. Paasi, ‘Region and place: regional identity in question,’ Progress in Human Geography 27 (2003), pp. 475-485; A. Paasi, ‘Place and region: looking through the prism of scale’, Progress in Human Geography 28 (2004), pp. 536-546. 4 Mitchell, ‘Cultural landscapes,’ p. 385. 5 Just a few examples include E. Kaufmann and O. Zimmer, ‘In search of the authentic nation: Landscape and national identity in Canada and Switzerland’, Nations and Nationalism 4 (1998), pp. 483-510; J. Bell, ‘Redefining national identity in Uzbekistan: Symbolic tensions in Tashkent’s official public landscape’, Ecumene 6 (1999), pp. 183-213; H. Leitner and P. Kang, ‘Contested urban landscapes; the case of Taipei’, Ecumene 6 (1999), pp. 214-233; C. Desbien, ‘Something straight in our landscapes: Looking at the ‘Lemieux effect’ in Quebec nationalism’, Cultural Geographies 7 (2000), pp. 212-232; D. Manor, ‘Imagined homeland: Landscape painting in Palestine in the 1920s’, Nations and Nationalism 9 (2003), pp. 533–554; P. Gough ‘Sites in the imagination: the Beaumont Hamel Newfoundland Memorial on the Somme’, Cultural Geographies 11 (2004), pp. 235–258; Muzaini and Yeoh ‘War landscapes as ‘battlefields’ of collective memories: reading the Reflections at Bukit Chandu, Singapore’, Cultural Geographies 12 (2005), pp. 345-365. 6 J. Häkli, ‘The politics of belonging: Complexities of identity in the Catalan borderlands’, Geogr. Ann. 83 (2001), pp. 111-119; J. Nogue and J. Vicente, ‘Landscape and national identity in Catalonia’, Political Geography 23 (2004), pp. 113-132.

34

revistavalencianad’etnologia


monumental new cultural-entertainment complex La

specifically regional and thus an important locus for

Ciutat de les Arts i des les Ciències (City of the Arts

regionalist politics and attendant struggles to define

and Sciences, in Valenciano/Catalan) . Here I examine

the region itself.

7

the

But iconographic landscapes like L’Horta merit

regionalism/landscape dialectic through which

attention for more basic reasons. For at least a

regional difference is placed, contested, and

millennium this famed European landscape has

ultimately displaced.

played a central role in Valencian economy, politics,

what

came

before,

illuminating

Teasing out the dynamic relationship between

and cultural discourses. L’Horta and Valencia are

regionalist discourses and landscapes suggests we

synonymous for many, underpinning processes of

think of regions as what Paasi calls “processes that

Valencian self-definition. Agrarian-iconography

are

and

courses through popular festivals like Les Falles,

institutionalized through numerous practices and

which are used to represent Valencia as Levante Feliz

discourses” 8, which can be rooted deeply in the

or Happy Levant, in Spanish12. At the same time

cultural landscape. By approaching landscape

nationalist intellectuals have approach Valencia’s

politics dialectically as a process in which what

distinct identity and ‘national’ character vis à vis

Olwig calls the “habitus of place” is generated and

L’Horta13. But outsiders have also distinguished the

re-inscribed through politics onto the land itself ,

city and region by its characteristic landscape.

we

“tensive”

Postcards today highlight the same agrarian

relationship between the landscape as place and

iconography highlighted by Muslim poets a

scenic space10, which itself mirrors that between

millennium

culture as way-of-life and representational practice .

attention to Valencia has focused on L’Horta,

The regionalism/landscape dialectic is thus a process

including Glick’s work on medieval agriculture15,

that structures and lends meaning to everyday

Courtot’s study of contemporary urban-rural

regional practices and discourses, marking them as

relationships16, and Ostrom’s writings on collective

performed,

limited,

symbolized,

9

may

better

comprehend

the

11

ago14.

Indeed,

outside

scholarly

7 D. Prytherch, ‘Narrating the landscapes of entrepreneurial regionalism: Rescaling, ‘new’ regionalism, and the planned remaking of València, Spain’, Space and Polity 10 (2006), pp. 203-227; D. Prytherch, ‘Reconstructing landscape to reconstruct regionalism? L’Horta, la Ciutat de les Ciències, and the ideological politics of Valencian modernity’, Treballs de la Societat Catalana de Geografia (at press), pp. 61-62; D. Prytherch and L. Huntoon, ‘Entrepreneurial regionalist planning in a rescaled spain: The cases of Bilbao and València,’ GeoJournal 62 (2005), pp. 41-50; D. Prytherch, ‘Urban Planning and a Europe Transformed: The Landscape Politics of Scale in València, Spain’, Cities 20 (2003), pp. 421-428. 8 A. Paasi, ‘Place and region: Regional worlds and words’, Progress in Human Geography 26 (2002), p. 802-811. 9 K. Olwig, Landscape, nature, and the body politic (Madison, WI, The University of Wisconsin Press, 2002), p 226. 10 Olwig, Landscape, nature and the body politic, p. 223. 11 R. Williams, Culture (London, Fontana Paperbacks, 1981). 12 R. Company, ‘El Levante festero i la reinvenció dels estereotips sobre els Valencians. Com ens veuen d’exòtics’, Revista Valenciana d’Etnologia 2 (2007), 107-145. 13 J. Fuster, El País Valenciano (Barcelona, Ediciones Destino, 1962); J. Fuster, Nosaltres els Valencians (Barcelona, Edicions 62, 1962); J. Mira, Població i llengua al País Valencià (Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1981); A. Piqueras Infante, La identidad Valenciana: La difícil construcción de una identidad colectiva (Valencia, Institutició Alfons el Magnánim, 1996); J-V. Marqués, País perplex (Valencia, Edicions 3 i 4, 2000). 14 J.V. Boira i Maiques, La ciudad de València y su imágen pública (Valencia, Universitat de València, 1992); M. Ardit, ‘Una mirada distant a les hortes valencianes: La perspectiva dels viatgers estrangers’, Afers 47 (2004), pp. 29-44. 15 T. Glick, Irrigation and society in medieval Valencia (Cambridge, MA, The Harvard University Press, 1970). 16 R. Courtot, Camp i ciutat a les hortes Valencianes (Valencia, Col.lecció Politècnica, 1992).

revistavalencianad’etnologia

35


self-governance among irrigators17, among others.

imaginaries, and what these displacements signify

For many L’Horta is famously emblematic of a

about regionalism itself. The contested, yet inexorable, displacement of

traditional, regional, Mediterranean way of life. the

L’Horta by new regionalist landscapes in Valencia

regionalism/landscape dialectic, particularly through

reveals something important about the ongoing

historical co-construction of L’Horta and Valencian

redefinition of landscape and regionalism in Europe.

regional difference from the pre-modern period through 19th century regionalist cultural renaixença

To understand the complexities and contradictions

(renaissance, in Valenciano/Catalan), mid-20th

attention to the changing regionalism/landscape

century onset of rapid urbanization and left-leaning nationalist resistance, and late 20th century

dialectic in places like the iconographic Horta de

coalescing of environmentalist and nationalist

landscape have been together made, and now

discourses around L’Horta as patrimony under

perhaps unmade.

Below

I

seek

to

conceptualize

of regional nationalisms we ought to pay close

València, where particular regionalisms and their

threat. I trace how L’Horta has been transformed from a folkloric symbol of regional difference into a

II: Conceptualizing the Regionalism/Landscape

lightening rod for resistance to urbanization and

Dialectic

globalization, and ultimately object of forcible

1. Approaching the Politics of Regionalism

displacement by landscapes of global modernity and

Regionalism is perhaps best understood as a term

what I call entrepreneurial regionalism. This history

that encompasses a variety of politics of national

is just part of a wider research project on the

difference at scales other than the nation-state.

evolving co-construction of regionalist landscape

These may differ in the scope of their territorial

and discourses in Valencian planning debates,

claims – ranging from the apolitical expression of

undertaken through discourse analysis of archival

cultural distinctiveness through claims for regional

sources (ranging from literary representations to

autonomy to the separatist pursuit of sovereign self-

local newspaper articles spanning two decades),

determination — but the common thread is believed

more than 25 semi-structured interviews with key

belonging in país or country apart from the national

protagonists (and antagonists) in land use debates,

state. Wherever such claims to such regional

and participant observation in the cultural landscape

community and autonomy exist, we may find

itself. Throughout I consider how region-building is

relevance in key writings on nationalism, which

contested in and through regional landscapes and

suggest we focus more on the ideological

discourses,

landscape

constructions of nationalism rather than ‘nation’

displacement in which traditional places and politics

itself. These are familiar, but some bear brief

are losing ground — – materially and symbolically —

mention. Hobsbawm sees nationalism in claims of

to

congruency between the national and political (in

and

alternative

the

process

regionalist

of

landscapes

and

17 E. Ostrom, Governing the commons: The evolution of institutions for collective action (Cambridge, Cambridge University Press, 1990).

36

revistavalencianad’etnologia


his view the nation and nation-state)18. Anderson

In Catalunya this has taken the form of arguments

sees nationalism wherever “imagined political

for shared sovereignty with Spain in a co-federal

community” is discursively constructed (and

system. In Valencia regional politics are marked by a

reconstructed)

as

and

political spectrum ranging from ‘conservative’ and

representative

of

horizontal

folkloric regionalism on the right (which expresses

comradeship” of community . For Nogue and

regional difference but does not challenge the

Vicente regional nationalism like that of Catalans is

Spanish state) to Catalanist Valencian nationalism

then a “territorial ideology” that seeks to “interpret

advocating greater cooperation between and

and appropriate space, place, and time and from

autonomy for Catalan-speakers on the left. Without

there proceed to construct an alternative history and

blurring terms, however, it remains important to

geography” . An important challenge for research

recognize that these movements share a view of

on regionalism is to understand how ‘national’

their own distinctiveness (indeed nationhood) as an

community is imagined at scales alternative to the

enduring principle apart from (and not tied to) any

nation-state.

specific state form per se21. Regional nationalism is

limited, the

sovereign, “deep, 19

20

But if common practices and discourses can be

thus found wherever the ideology and territory of

used to group a range of regionalist politics, it is

region collide, and particularly where regionalists

important to recognize not all regional politics are

define territory and landscape to “represent the

created equally. In Spain where all regions are

identity and values and essence of the nation in the

autonomous, the regionalist politics of difference

collective imagination”22.

are ubiquitous but not uniform, either between comunidades

autónomas

(autonomous

2. Approaching the Cultural Landscape

communities, in Spanish) or within them. In those

If regionalism is a complex term, this is no less true

nacionalidades históricas (historic nationalities, in

of cultural landscape. Cultural landscape has,

Spanish) where distinct linguistic and political

according to Henderson’s concise summary23, been

histories lend a greater sense of apartness, overt

approached variously as landschaft reflecting

claims to regional nationalism have been made

particular and historically-rooted “local or regional

(Catalan, Basque, Galician). Catalanists in Catalunya

ways of life”24, “social space” of everyday life, the

and across the Catalan-speaking regions — Països

“epistemological landscape” or “material revelation

Catalans in Catalan — have made strong claims to

of human practice and thought”25, and finally the

national difference: cultural, political, and economic.

“landscape as ideology” or way of seeing through

18 E. Hobsbawm. Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality (Cambridge, Cambridge University Press, 1990), pp. 10-12. 19 B. Anderson, Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (New York, Verso, 1983). 20 Nogue and Vicente, ‘Landscape and national identity in Catalonia’, p. 116. 21 M. Keating. Nations against the state: the new nationalism in Quebec, Catalonia and Scotland (London, Macmillan, 1996). 22 Nogue and Vicente, Landscape and national identity in Catalonia, p. 117. 23 G. Henderson, ‘What (else) we talk about when we talk about landscape,’ in C. Wilson and P. Groth (eds.) Everyday America: Cultural landscape studies after J.B. Jackson (Berkeley, University of California Press, 2003), pp. 178198. 24 Henderson, ‘When we talk about landscape’, p. 182. 25 Henderson, ‘When we talk about landscape’, p. 189.

revistavalencianad’etnologia

37


which

power

relations

are

represented

(or

3. The Regionalism/Landscape Dialectic

obscured) . Despite the implications of these

In places where the contested processes of region-

differences for how we conceive of landscape form

building

and process, each epistemology treats landscape as

understanding the regionalism/landscape dialectic

more or less dialectical, suggesting that we

becomes a central task. Indeed, as Mitchell puts

approach places like L’Horta de València as

succinctly: “The landscape is not just dialectical, it

simultaneously the product of a deep history of

is a dialectic.”31. This suggests we should explore

regionally specific human-nature relationships, a

how material landscapes provide a basis for

vernacular space of everyday regional life, central to

understanding regional difference (material and

a particularly regional socio-spatial dialectic, and

symbolic) and how related regionalist discourses

ideological in its representation.

make sense of (and are embodied in) the

26

and

place-making

are

entwined,

If millennia-old landscapes like L’Horta might

landscape, how the region is situated and

reasonably be considered regional landschaft,

contested in place. Approaching landscape as what

approaching regionalism as ideological construction

Schein calls “discourse materialized”32, we may see

requires a more political understanding of cultural

how landscapes not only provide the basis for

landscape, how landscapes have a political economy

regional ways-of-life but also ideological fodder for

“vitally important” to how they are both produced,

regional nationalist “expression of collective

contested, and function in society . “Landscape

identities”33.

27

representation is always already ideological,”

The regionalist/landscape dialectic is best

Mitchell reminds us, “always already loaded with

understood, then, in the ways material practices and

meaning”28. Thus the scenic landscape can serve as

representational discourses of regionalist politics

“means of embodying an image of the country, as

and landscape flow together in particular moments

the place of community”, what Olwig calls

to redefine regional difference, and ideological

“mindscaping”: training people to “to envision the

struggles to represent (or obscure) that dialectic.

country in particular scenic, spatial terms”, which

From the ensuing struggles we may learn something

can be central to the national imagining Anderson

important about how regionalist politics are

describes . In this dialectical sense places are not

dialectically placed, replaced, or displaced in the

only instrumentalized discursively as “political

cultural landscape.

29

landscape”30, but also instrumental to how politics are themselves “landscaped” in and through place. 26 Henderson, When we talk about landscape, p. 192. 27 D. Mitchell, Cultural geography: A critical introduction (London, Blackwell, 2000), p. 114. 28 Mitchell, ‘Cultural landscapes’, p. 384. 29 Olwig, Landscape, nature and the body politic, p. xxxi. 30 K. Olwig, ‘Representation and alienation in the political landscape’, Cultural Geographies 12 (2005), pp. 19-40. 31 Mitchell, ‘Cultural landscapes’, p. 386. 32 R. Schein. ‘The place of landscape: a conceptual framework for interpreting and American scene’, Annals of the Association of American Geographers 87 (1997), pp. 660-680. 33 Nogue and Vicente, ‘Landscape and national identity in Catalonia’, p. 116.

38

revistavalencianad’etnologia


III:

The

historical

construction

of

a

used to make the traditional Valencian drink orxata, among others) in the Ninth and Tenth Centuries.

regionalism/landscape dialectic Particular regionalism/landscape dialectics must be

Regional landscapes are deeply interwoven

understood in their historical contexts. From its

biophysical and social systems, defined in L’Horta’s

prehistorical emergence as a specifically Valencian

case by networked flows of water, nutrients, and

landschaft to modern struggles to highlight (or

economic exchanges. Eight canals capture water

displace)

the

from the Ríu Turia at a series of dams or azuds and

landscape/dialectic is everywhere to see in Valencia

distribute those waters by gravity only via an

and its surrounding croplands. Situating this story, I

ingenious system of smaller and smaller ditches.

trace this evolving dialectic in Valencia, particularly

Even

in ways political and urban changes have been

organizations that developed along each of the

mediated through changing idealizations of the

irrigation canals to manage water use, especially in

regional landscape.

times of scarcity. The irrigators on each canal choose

L’Horta’s

political

significance,

more

remarkable

are

the

communal

an administrator, or sequier, to manage the day-to1. L’Horta as regional landschaft? The premodern

day tasks of maintaining the flow of water. In order

origins of a Valencian landscape

to meet challenges concerning the entire Horta de

If the traditional concept of landscape as landschaft

València, these sequiers periodically convene in a

can be said to retain analytical relevance, it does so

communal water court, the Tribunal de les Aïgues

because of places like L’Horta de València.

For

(Water Tribunal, in Valenciano/Catalan), to resolve

millennia, Valencian social life and difference have

conflicts among irrigators, which still meets every

been grounded firmly in its deep alluvial soils and

Thursday at noon at the Gothic Portal of the city’s

networked irrigation flows. Since Roman settlement

cathedral. Although some argue that this institution

in 138 B.C. the city grew largely upon the

dates only to the medieval period36, others contend

agricultural productivity of the surrounding coastal

it predates the reconquest. Whatever the case,

plain . Indeed, two irrigation canals of likely Roman

Jaume I recognized the communal management of

origins – the Séquia na Rovella and the Séquia de

irrigation water in the Horta in 1238, declaring “in

Favara — continue to pass under the city’s busy

the manner that the ancient is custom,” these social

streets to water downstream croplands . The most

arrangements would be retained without change37.

important developments to this agricultural system

Much of the material and social structure

were not Roman, however, but came with Muslim

established by Muslims were adopted by L’Horta’s

introduction of Middle Eastern irrigation techniques

new Christian, Catalan-speaking inhabitants after

and crops (citrus, artichokes, rice, the tuber xufa

reconquest38.

34

35

34 M. Sanchis Guarner, La ciudad de Valencia: síntesis de historia geografia urbana (Valencia, Ajuntament de Valencia, 1999). 35 E. Burriel de Orueta, La huerta de Valencia: Zona sur: Estudio de geografia agraria (Valencia, unpublished doctoral dissertation, 1971); J. Martí, ‘Arqueologia hidràulica a la ciutat Islàmica de València’, Métode 22 (1999), pp. 22-23. 36 Glick, Irrigation and society in medieval Valencia. 37 Burriel, La Huerta de Valencia, p. 147. 38 Fuster, Nosaltres els Valencians.

revistavalencianad’etnologia

39


Thus regional landscapes like L’Horta and

her fame has arrived to both the East and the

Valencia developed as a single “human and

West…” wrote Ali Ben Hariq in the early thirteenth

economic unity” . The irrigation network and the

century, “…Valencia is a garden”. King Jaume I

social structures built around intensive cultivation

himself is reputed to have decided to reconquer the

were reflected in a patchwork of small quadralinear

city because “it is the best land, and the most

parcels to facilitate the distribution of irrigation

beautiful of the world”44. Such descriptions

waters40, matched by a densely-settled network of

contributed to a sort of Arcadian myth about

rural villages centered around hydraulic mills . In

Valencia and its Horta, mythologized as the Levante

addition to the sprawling farming structures called

feliz (“Happy Levant” in Spanish). L’Horta, despite its

alqueries, farmers – often tenants renting their lands

functionality as productive space, became confused

from urban owners – lived in the more modest

with a garden where human labor was scarcely

barraca characterized by steeply-pitched thatch

necessary. Writing in 1831, English traveler Richard

roofs, emblematic features which still dot L’Horta.

Ford claimed “if the poets of antiquity situated their

This symbiosis was also economic. The fertility of the

Elisian Fields on the banks of the river Betis, the

Horta long provided the basis for the city’s economy,

Muslims, with no less justice, put their Paradise in

but rural systems of production would have been

the Horta”45.

39

41

impossible without urban markets and investment . 42

Valencia’s enormous Mercat Central today stands

2. 19th century regionalism, Renaixença, and

upon the market plaza that has served as a

landscape symbolism

commercial outlet for L’Horta’s bounty since at least

But it is only through specifically political discourses

the Middle Ages. The same irrigation canals that

that

entered the city from the west, providing drinking

regionalist

water and irrigation for urban gardens, also provided a ready conduit for wastes that would

transformation of L’Horta into a regionalist landscape can be traced to 19th century

enrich downstream fields43.

modernization and Romanticism, which offered an

iconographic

regional

landscapes.

In

places

become

Valencia

the

But the historical importance of regional

explicitly political and place-based rationale for

landscapes can be symbolic as well as material, as

regional difference and autonomy. The result in

seen in evocative literary representations of L’Horta

Valencia was a cultural renaissance or renaixença or

that date at least to Muslim and later Medieval

“renaissance,” whose nostalgia for Valencia’s

Valencia. “Valencia is a place of great beauty and

medieval glories – as part of the wider Catalan

39 M.J. Teixidor de Otto, València, la construcció d’una ciutat (València, Institució Alfons el Magnànim, 1982). 40 Glick, Irrigation and society in medieval Valencia. 41 Martí, ‘Arqueologia hidràulica’; Sanchis Guarner La ciutat de València. 42 J.M. Houston, ‘Geografia urbana de Valencia: El desarrollo regional de una ciudad de huerta’, Estudios Geograficos 66 (1957), pp. 151-166. 43 J.L. Porcuna and H. Salvador, ‘Valors agroecològics de l’horta tradicional Valenciana: la Punta,’ in E. Garcia, ed., Els valors de la Punta: 18 arguments en defensa de L’Horta (Valencia, Universitat de València, 1999), pp. 35-42. 44 quoted in Boira, La ciutat de Valencia y su imágen pública, p. 57. 45 Boira, La ciutat de Valencia y su imágen pública, p. 75.

40

revistavalencianad’etnologia


trading and linguistic sphere – was rooted in the

their lives working the same land, turning the

iconography of L’Horta. Characteristic are the poetry

land, medicating its inner being with strong

and essays of regionalist Teodor Llorente, which

manure, watching that its vital juices would not

extolled the values of this uniquely Valencian landscape. “The Horta of Valencia is an immense countryside,

perfectly

leveled,

meticulously

wane, caressing and brushing with hoe and ploughshare those clumps of earth, each of which had been irrigated with the sweat and blood of the family49

distributed,” Llorente wrote after a train trip into the city in 1887, “in which there is not one inch of land lost

nor

idle,

whose

the séquies appear like blood, circulating through

disseminated its dwellings and a population

and nurturing the fields. Handed down from father

essentially agricultural, in which it was born and

to son, this landscape is patrimony in the clearest

which

Folkloric

sense of the word. L’Horta may not have been

representations of L’Horta were woven with a host

exactly an idyll, but it still stood for a particularly

of what Hobsbawm would call “invented”

Valencian way-of-life and political relations.

identifies

expansiveness

In these representations the muddy waters of

are

it

in

itself…”46.

traditions47, such as the emerging regionalist

The symbolic construction of the regionalist

festivals like Les Falles and the Jocs Florals in which

landscape can be not merely literary, but also artistic

agrarian iconography symbolized both Valencian’s

and architectural. Emerging from the renaixença

cultural distinctiveness and economic prosperity.

and its related art nouveau movement modernisme

If Romantic regionalism trafficked heavily in

were, for example, the impressionist canvases of

landscape stereotypes, even critical writings

Joaquín Sorolla who captured, in the words of

contesting such “mythologized and conformist”

Sanchis Guarner “the intense and happy clarity of

perspectives48 still understood regionalist landscapes

the land and sea in Valencia”50, images of a rural

like L’Horta to be central to understanding Valencian

and hard-working Valencia that have been

social life. Novelist and social-critic Vicente Blasco

reproduced innumerable times in popular art and

Ibáñez explored the complex relation between

iconography. Themes of rural abundance were

Valencians and their landscape in the famous La

equally important to the flourishing architecture of

Barraca (published in 1898). Writing of one fictional

modernisme, particularly the major new public

farmer:

buildings decorated in the daring style inspired

All the blood of his grandfathers was there. Five or six generations of Barrets had passed

Catalan Antoni Guadí and others, which symbolized not only Catalan commercial success but also growing consciousness of regionalist cultural

46 quoted in M. Costa, ‘La Huerta de Valencia como ecosistema,’ in P. Salvador Palomo, ed., Seminario international sobre la huerta de Valencia (Valencia, Ajuntament de Valencia, Oficina Técnica Plan Verde, 1994), p. 18. 47 E. Hobsbawm, Eric. ‘Introduction: The invention of traditions’, in E. Hobsbawm and T. Ranger, eds., Inventing traditions (New York, Cambridge University Press, 1983). 48 Sanchis Gaurner, La Ciudad de Valencia, p. 515. 49 V. Blasco Ibáñez, La Barraca (Madrid, Cátedra, 2000), p. 76. 50 Sanchis Guarner, La ciudad de Valencia, p. 547.

revistavalencianad’etnologia

41


difference51. Valencia’s major public structures from

The unity of this Huerta forms a kind of

the modernista period – public markets like the

organism, and the regional development of

Mercat Central and the Mercat Colón, the train

Valencia demonstrates the intimate relation

station, City Hall – all featured agrarian imagery proudly signifying a productive symbiosis between city

and

countryside.

Throughout

Valencia’s

between the evolution of the city and the agricultural development of irrigation along the coastal plain. Now the city and its satellite villages threaten to destroy their very same

renaixença L’Horta provided the material and

reason of being by rapid urban expansion

symbolic basis for an emerging, folkloric regionalism.

through the Huerta53.

IV:

Regionalism

and

landscape

under

An accelerated process of industrialization that

(re)construction

began during the 1950s produced an “authentic

1. Urbanization and the emerging, regional

demographic, territorial, and urban revolution” in

nationalist politics of resistance

Valencia54. Job-seeking immigrants swelled the

If political change can invest cultural landscapes

region’s population by 41.6% between 1960 and

with new meanings, changes in the material

1975, fueling “savage” urbanization55. Meanwhile

landscape can transform regional politics. If L’Horta

the engineered re-routing of the river Turia in the

stood unchanged until the second half of the

wake of disastrous 1957 floods by the Plan Sur or

twentieth century as a central organizing element of

Southern Plan was a matched by massive rezoning

Valencian social life, industrialization and rapid

of farmlands in the City’s 1966 General Plan. The

urbanization after the 1950s signaled a major threat

result

to L’Horta and its regional way of life. In response a

“desenvolupista” (“developmentalist” in Valenciano

new protest politics emerged combining the new

/Catalan) and undemocratic56.

forces

of

left-leaning

a

planning

ideology

both

and

This initial unmaking of L’Horta amidst this

environmentalism to redefine Valencian regional

“ciutat d’especulació” or city of speculation in

politics, L’Horta, and their dialectical relationship for the late 20th century.

Catalan57 prompted a growing sense of political

Although Valencia took years to emerge from

symbolically as a locus of local resistance. Provoked

the stagnation following the Spanish Civil War and

by the most excessive aspects of the 1966 plan

subsequent economic autarky52, at mid-century

neighborhood groups mobilized to challenge the

L’Horta was nonetheless on the verge of dramatic

state’s ambitious planning apparatus, though they

change.

did so with difficulty and at considerable risk. These

Geographer

J.

prophetically in 1949

Catalanism

was

M.

Houston

wrote

unrest,

remaking

neighborhood

this

traditional

movements

landscape

incorporated

anti-

51 R. Hughes, Barcelona (New York, Alfred A. Knopf, 1992). 52 J. Sorribes, Crecimiento urbano y especulación en Valencia (Valencia, Almudin, 1978). 53 Houston, Geografia urbana de Valencia, p. 168. 54 Sorribes, Crecimiento urbano, p. 82. 55 Sorribes, Crecimiento urbano. 56 ibid. 57 ibid.

42

revistavalencianad’etnologia


growth, pro-democracy, and regionalist ideologies

When the first democratic, municipal elections

to celebrate local landscapes like L’Horta and defend

gave a coalition of leftist parties power, the new

them against urbanization. The redefinition of

administration promised to complete the city’s

Valencia’s regionalism/landscape dialectic as a

‘unfinished’ growth and better protect its farmlands.

matter of regional nationalist resistance crystallized

A 1984 planning document, responding to both

in the 1970s around central government proposals

somber economic outlooks and Socialist ideologies

to construct a new beltway between the quickly

prevailing at the time, claimed “Valencia is not a city

growing towns ringing the city, routing this Tercer

that can grow indefinitely...consequently, to protect

Cinturó (third beltway in Valenciano/Catalan)

the Horta, besides being an obvious necessity in

through

well-conserved

order to avoid the loss of a space of high economic

croplands of L’Horta Nord. The resulting protest

and cultural value, it is also a key priority in the

brought together a new kind of coalition between

wider metropolitan planning”58. But by the time the

affected farmers and their urban allies. Opposition

plan

to

and

responsiveness of Socialists to renewed economic

environmentalists to forge a discourse and political

pressures produced a more pro-growth orientation.

structure of resistance to the prevailing pro-growth

Between

regime, whose lingua franca was Valenciano

boom…carried the (General Plan) to a proposal far

/Catalan, the language of left-leaning nationalism

from its initial objectives”59, zoning urban lands in

and L’Horta alike.

“excess”60.

this

the

productive

ring-road

and

united

farmers

was

finalized

1986

in

and

1988,

1990

however,

a

the

“speculative

Already frustrated, neighborhood groups and 2. L’Horta as threatened regional patrimony and the

environmentalists became outraged when last-

new politics of ‘Salvem’

minute modifications to the 1988 plan slated 100

The increasing redefinition of L’Horta as regionalist

hectares of prime farmland to the northwest of the

or regional nationalist landscape under threat

city – surrounding the Campanar neighborhood –

solidified in the years surrounding Franco’s death in

for development as luxury apartments and a theme

1975 and Spain’s subsequent democratic transition,

park61. At the same time, proposals by the

which inaugurated a dizzying political moment for

Generalitat and Ajuntament to expand both the

long-repressed politics of dissention and regional

Universitat Politécnia de València and the Universitat

nationalism. In a city increasingly swollen by new

de València into adjacent farmlands brought farmers

growth recently these debates coalesced around

to complain, “They relegated us to reservations like

1980s revisions to Valencia’s General Plan.

Indians, and now they’ll finish us off”62. Convulsive

58 Ajuntament de València, La ciudad que queremos (Valencia, Ajuntament de València, 1984). 59 J. Ramírez and C. Dolç 1992, quoted in F. Gaja Díaz and J.V. Boira Maiques ‘Planeamiento y realidad urbana in la Ciudad de Valencia (1939-1989)’, Cuadernos de Geografía 55 (1994), pp. 63-89. 60 Gaja and Boira, ‘Planeamiento y realidad urbana’, p. 87. 61 ‘El plan general condena a muerte a un millón de metros cuadrados de huerta’, Levante-El Mercantil Valenciano (Valencia, 26 Jun. 1988). 62 ‘Nos retiraron a reservas como a los indios, y ahora acabarán con nosotros’, Levante- El Mercantil Valenciano (Valencia, 24 Jun. 1988).

revistavalencianad’etnologia

43


protest

resulted.

Asociaciones

The

de

city’s

Vecinos

Federación

de

and farmers. From this milieu emerged the

(Federation

of

characteristically

Valencian

expression

Neighborhood Associations, in Spanish) labeled

neighborhood resistance known as the “salvem”

municipal

(e.g. Salvem l’Hortra, Salvem Botánic, etc.) – which

justifications

environmentalists

and

“inexcusable”63. nationalists

of

The Acció

protest

urban

growth,

speculation,

and

Ecologista-Agró (Agro-Environmentalist Action, in

environmental degradation in Valenciano/Catalan

Catalan) demanded the protection of remaining

almost exclusively.

croplands, alleging to destroy the Horta “supposes the disappearance of agricultural resources of great

V: Globalization enters the fray, redefining the

importance surrounding the city, which is natural

dialectic yet again

patrimony of great landscape value” .

Economic and political integration in the 1990s

64

The

two

primary

forces

of

protest

introduced a new thread into the increasingly

environmentalists and neighborhood associations –

contested

officially joined forces in 1988 as the first

regionalism/landscape dialectic: the threat of

organization in Valencia explicitly dedicated to the

globalization. This new dynamic propelled L’Horta

protection of L’Horta: the Coordinadora per a la

and the politics surrounding into something of an

Defensa de l’Horta (Coordinator for the Defense of

end game. For if 81.5% of the area within Valencia’s

the Horta, in Catalan). The Coordinadora took its

municipal boundary was farmland in 1956, by 1991

complaints against the new General Plan to City Hall

less than 13% of the city’s surface area remained in

when 700 people, joined by 30 tractors and a

agriculture66. This rapid development of L’Horta

number of horse-drawn carts, marched into the city

correlated to rapidly growing resistance, reaching a

in a mock funeral procession behind the banner “Si

critical juncture when proposed expansion of the

mateu l’horta, mor també el nostre poble” (“If you

city’s container port threatened adjacent croplands.

kill

in

The collision between global traffic in inter-modal

L’Horta,

our

Valenciano/Catalan).

people Accusing

also the

die”

discourses

of

L’Horta’s

municipal

containers and the iconographic landscape of

administration of speculation, protesters handed out

L’Horta thus provoked a new confluence between

packets of earth labeled “This earth may be the last,

anti-globalization resistance and existing pro-Horta

conserve it for your grandchildren” .

discourses, framing the end-game struggle over

65

Although pro-Horta forces lost the battle over

L’Horta as a matter of global versus regional, urban

the city’s General Plan, the late 1980s saw the

versus rural, Castellano- versus Valenciano-speaking,

consolidation of a regionalist, pro-Horta movement

and modern versus traditional.

wedding neighborhood groups to environmentalists 63 ‘El plan general condena’, Levante-EMV. 64 ‘Los ecologistas exigen que la huerta de Valencia se declare zona protegida’, Levante-EMV (Valencia, 24 Jun. 1988). 65 ‘El simbólico entierro de la huerta recorrió la ciudad,’ Levante-EMV (Valencia, 22 Jun. 1988). 66 M. Cabrejas and E. Garcia, València, L’Albufera, L’Horta: Medi ambient i conflicte social (Valencia, Universitat de València, 1997), p. 99.

44

revistavalencianad’etnologia


1. Globalization collides with regionalism: Port

to defend the Horta”69. Protesters and residents

expansion and resistance in L’Horta de la Punta

marched through La Punta to demand the district’s

In 1993 the city joined forces with regional

protection as part of a region-wide preservation

government and the autonomous Port Authority to

effort, lamenting “the loss of a way of life, of

propose a new intermodal container handling

ancient hydraulic works, of farm buildings that are

facility or Zona de Actividades Logísticas (Zone of

hundreds of years old, and of a characteristic

Logistical Activities or ‘ZAL’), threatening the

landscape”70 and accusing the city of “wanting to

remaining farming district most intimately linked to

sell the Horta Valenciana in order to make the Port

the city. Within a decade of introducing intermodal

of Madrid. Protests against the ZAL grafted anti-

facilities in 1990 Valencia became Spain’s largest

globalization rhetoric to traditional regional

container port. The Zone of Logistical Activities was

nationalist and environmentalist discourses for the

proposed to enhance the port’s ability to

first time. As the Punta’s residents were evicted from

“harmonize” the flow of goods between transport

chambers, they left sympathetic council members

modes .

quasi-governmental

from the leftist Esquerra Unida party with a potted

organization charged with the project proposed to

tomato plant, whose leader announced sarcastically

rezone and then buy (if possible) or expropriate (if

“my grandchild won’t be able to eat a tomato

necessary) farmlands in the adjacent Horta de la

grown by his own hand, but at least he’ll know how

Punta. To complete the project the Generalitat

to ride a Honda or a Kawasaki”71. 15,000 people

proposed to purchase or expropriate 511 different

registered public comments against the Generalitat’s

parcels totaling 70 hectares, and demolish 186

Special Plan for the ZAL, the most ever registered

buildings .

against a regional government project72. Protesters

In

67

1998

the

68

Outrage by affected residents resonated with a

planted a symbolic Horta in the City Hall plaza,

wider resistance to prompt the largest outpouring of

whose rows of lettuce, onions, and manure were

pro-Horta protest since the 1980s. A local

presided over by a grim reaper73.

neighborhood association – la Unificadora de la

Meanwhile the opinion-editorial pages of local

Punta – joined forces with other traditional pro-

newspapers filled with loud protest. Local greens

Horta groups to create a new umbrella organization

associated the ZAL with the potential “death of a

Plataforma en Defensa de l’Horta (Platform in

wise coexistence” between the city and L’Horta74.

Defense of L’Horta in Valenciano/Catalan) to “fight

Architects and urbanists complained bitterly of the

67 Generalitat Valenciana, Arco mediterraneo español, Eje europeo de desarollo, Documento II del avance del plan de desarrollo urbanístico la Comunidad Valenciana (Valencia, Conselleria d’Obres Públiques i Transports, 1993), p. 153. 68 ‘El proyecto de la ZAL prevé expropriar 511 parcelas de huerta y 186 edificaciones’, Levante-EMV (Valencia, 12 Jun. 1998). 69 ‘Los vecinos de la Punta se niegan a vender sus terrenos para la construcción de la ZAL’, Levante-EMV (Valencia, 13 Feb. 1998). 70 ‘La plataforma pro L’Horta exige al Consell una ley de protección’, Levante-EMV (Valencia, 15 Feb. 1998). 71 ‘Urbanismo dice que solo tienen interés 50 de las 500 alquerías’, Levante-EMV (Valencia, 30 May 1998). 72 ‘Quince mil vecinos presentan alegaciones en la Generalitat contra el plan de la ZAL’, Levante-EMV (Valencia 6 Jun. 1998). 73 ‘Vecinos de la Punta plantan un huerta ante el ayuntamiento para protestar la ZAL’, Levante-EMV (Valencia, 19 Jun. 1998). 74 D. Hammerstein, ‘El Pensament únic sobre València’, Levante-EMV (Valencia, 28 May 1998).

revistavalencianad’etnologia

45


wanton rezoning of valuable farmland75 and argued

and confront constructions crews, as documented in

that only by “respecting our roots, our patrimony,

the fascinating documentary film Tornallom (a

and our particular lifestyle” might Valencians aspire

Valenciano word for reciprocal social relations

to

levels76.

among L’Horta’s farmers). On 24 April, 2001, two

Archeologists emphasized the value of the Horta as

young Valencians lowered themselves into the

higher

cultural

and

economic

a landscape of historical identity . Activists with the

hollow foundation of an electrical transmission

Bloc Nactionalista Valencià expressed the hope that

tower under construction and covered the opening

“it’s not too late to save this terra nostra” (“our

with a lid from which they hung nooses around their

land” in Valencian/Catalan) . Farmers from the Unió

necks. They occupied this so-called “sarcophagus”

de Llauradors i Ramaders (Collective of Farmers and

for seven hours to denounce “the destruction of the

Shepherds,

argued

Horta, historical, cultural, and natural patrimony of

“modernity does not consist of massacring and

Valencia…for the pure benefit of private business”81.

burying our history”79.

When Valencian nationalists marched through

77

78

in

Valenciano/Catalan)

Despite this outpouring of opinion and protest,

streets of the capital city to mark the 25 d’Abril,

in August 1998 the Generalitat gave the ZAL the

anniversary of the loss of the region’s autonomy in

green light80. Protest only intensified as the process

1707 the traditional acts of waving the flags of

of forced expropriation began. Some resistance was

Catalan

silent, inscribed textually on the landscape itself.

Espanya” (“Goodbye Spain” in Valenciano/Catalan)

Many of La Punta’s residents took white paint to

were accompanied by banners stating in Catalan

their roofs, writing in huge letters “Expropriacions

“Salvem L’Horta” and “Defensem la Terra, Contra la

no!!! ZAL Projecte Criminal” (“Expropriations no!

Globalització”

ZAL, a Criminal Project” in Valenciano/Catalan) “ZAL

Globalization” in Valenciano/Catalan) (personal

No!”

observation).

Local,

iconographic

barracas

were

independence

(“Defend

and

shouting

Our

Land

“Adeu

against

emblazoned with the words “Salvem L’Horta, Defensem La Punta” (“Save L’Horta, Defend La

2. Resistance reaches climax/anti-climax: the popular

Punta” in Valenciano/Catalan) and “ZAL No – Horta

initiative “Per L’Horta”

Sí” (personal observation). Other protests were

Despite the failure of such outcry to stop the

more performative. Youthful nationalists and

condemnation of La Punta’s cropland, it did trigger

environmentalists worked with local residents to

environmentalists,

occupy vacated dwellings, till abandoned croplands,

globalization forces to join in a wider movement to

nationalists,

and

anti-

75 J.M. Sancho, ‘Arrabassament de l’horta de la Punta, Levante-EMV (Valencia, 9 Jun. 1998). 76 J. Olmos, ‘¿Por qué no la ZAL en Sagunto?’, Levante-EMV (Valencia, 14 Jun. 1998). 77 R. González Villaescusa, ‘Ensayo de valoración paisajística de La Punta’, Levnate-EMV (Valencia, Jun. 1998). 78 V. Carda i Isach, ‘Salvem l’horta, salvem La Punta’, Levante-EMV (Valencia, 1 Jul. 1998). 79 J.R. Peris Guanter, ‘En defensa de L’Horta’, Levante-EMV (Valencia 17 Jul. 1998). 80 ‘Obras Públicas rechaza las alegaciones a la ZAL y aprueba el plan de compra de suelo’, Levante-EMV (Valencia 28 Aug. 1998). 81 ‘Dos jóvenes se encierran con una soga al cuello en un tubo en defensa de la Punta’, Levante-EMV (Valencia, 25 Apr. 2001).

46

revistavalencianad’etnologia


protect L’Horta more generally: the unprecedented

The initiative proposed the legal declaration of

2001 Popular Legislative Initiative ‘Per L’Horta.’ The

the Horta as a “protected natural space,” a two year

emergence and subsequent quashing was a pivotal

moratorium on rezonings and building permits, the

moment in the remaking (and perhaps final

establishment of criteria for long-term protection

unmaking) of L’Horta’s regionalism/landscape

within the framework of sustainability, the creation

dialectic.

of a specific denominació d’origen (denomination of

At the same time Pro-Horta activists shifted

origin, in Valenciano/Catalan) to promote local farm

away from purely localized struggle, a coalition of

products, and the creation of a new administrative

groups formed a new Plataforma per un Cinturó

body to manage the protection of L’Horta83.

d’Horta (Platform for a Green-belt of Horta), which

Organizers began gathering petition signatures to

began to write a popular initiative for introduction

“call attention of the politicians to the fact that

to the regional parliament: the Iniciativa Legislativa

Valencian society doesn’t want the Horta to

Popular davant de les Corts Valencianes: Llei

disappear”84.

Reguladora del Procés d’Ordenació i Protecció de

Within only four months the initiative’s

L’Horta de València com a Espai Natural Protegit

organizers marched to the offices of the regional

(Law Regulating the Planning and Protection of the

parliament with 10 large boxes containing 117,674

Horta de València as a Protected Natural Space, in

signatures, an average of 1,000 gathered per day.

Valenciano/Catalan). The effort proposed to protect

All political parties except the right-wing, Spanish

L’Horta as ‘natural patrimony’ under the region’s

nationalist Partido Popular (P.P.) supported the

1994 law designating and protecting natural areas,

initiative. Despite this groundswell of public support,

declaring

however, Generalitat President Eduardo of the Partido Popular unilaterally decided not to forward

L’Horta de València is historical, cultural,

the proposal to the regional parliament for debate.

natural, and agricultural patrimony of all

Zaplana himself would not comment on the matter,

Valencians…a human product of the wisdom and efforts of many generations in the working of the land, which integrates a set of

leaving his spokeswoman to argue that the initiative “promotes certain instruments of protection totally

harmonious elements…a landscape that is the

inadequate to the social and economic reality of the

physical

creations,

Horta”85. The promoters of the initiative called

knowledge, and practices of a traditional

Zaplana’s move “cynical…antidemocratic…and a

agrarian culture .

disrespect of the popular will”86 and asked other

expression 82

of

the

parties in the regional parliament to pressure the 82 Iniciativa legislativa popular davant de les Corts Valencianes: Llei reguladora del procés d’ordenació i protecció de L’Horta de València com a espai natural protegit, 2001. 83 ibid. 84 ‘La iniciativa en defensa de L’Horta reúne ya 50.000 firmas’, LevanteEMV (Valencia, 20 May 2001). 85 ‘’El Consell rechaza debatir la ley de defensa de l”horta pedida por 117.674 ciudadanos’, Levante-EMV (Valencia, 10 Jun. 2001). 86 ‘Los defensores de la huerta denuncian que el PP hurta el debates sobre su protección’, Levante-EMV (Valencia, 7 Oct. 2001).

revistavalencianad’etnologia

47


Partido Popular – in absolute majority – to debate

coming in the Valencia metropolitan area90. This

the measure . Such waning hopes, however, were

growth has come at the continued expense of

crushed when the regional parliament declined to

L’Horta, as reflected in a recent study documenting

do so. Promoters met the decision with anger and

the remaining lands under cultivation. While at its

tears, claiming “today is a day of mourning for

height in 1863 L’Horta croplands totaled 7,350

democracy.” 500 people met in the Cathedral plaza

hectares, by 2003 this amount had fallen to 3,394.

on November 18 to protest the decision and

Such declines have been particularly dramatic within

announce plans to create an Observatori to monitor

those lands watered by the irrigation canal Na

the loss of croplands and respond to urban

Rovella adjacent to the city. Na Rovella’s croplands

“aggressions.” Organizers promised a much bigger

peaked at 545 hectares in 1882, but fell to 174

demonstration for the future, shouting “the fight

hectares in 1995. With the construction of the ZAL

continues.” Representatives of various opposition

the irrigated lands in this irrigation district fell to only

parties attended to lend moral support, but without

86.4 hectares91. The trends are also ominous in the

any real voice in parliament, they could do little

better-conserved croplands of L’Horta Nord north of

more .

the city, emblematic of the land-use changes

87

88

affecting all of the irrigated lands along each of the VI: The End of a Regionalist Landscape?

canals represented by the sequiers comprising the

Although the failure of the popular initiative Per

historically famed Tribunal de les Aïgues. “The data,

L’Horta cannot be said to mark the end of this

at the moment, could not be more clear,” the

unique landscape, it perhaps marks the beginning of

study’s author Sanchis concludes. “Without decided

the end of any serious hope of preserving L’Horta

conservation action and a pact among interested

from ultimate urbanization. For Valencian regional

parties L’Horta will be destroyed,” he suggests, “in

government’s reluctance to protect L’Horta formally

the next 20 years we will see two or three sequies

has coincidently been followed by one of the most

(irrigation canals) disappear, and in the other 20

feverish

perhaps there will be very little left worth

periods

of

land

speculation

and

construction in the city’s history, what geographer

protecting”92.

Josep Vicent Boira calls a “Cement Rush” akin to California’s 19th century “Gold Rush”89.

to preserve something of L’Horta. Although in 2004

Between 1990 and 2000 urbanized lands in the

the P.P. dominated regional parliament passed a Ley

region grew by 60%, with the greatest growth

de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje

But there are few signs of effective political will

87 ‘La ILP per lhorta ha creado un clima de debate a pesar del rechazo del PP a tramitirla,’ Levante-EMV (Valencia, 26 Oct. 2001). 88 ‘Los defensores de la huerta crearán un observatorio para denunciar las agresiones’, Levante-EMV (Valencia, 19 Nov. 2001). 89 J.V. Boira Maiques, ‘L’Horta, el paisatge de la memòria’, Afers 47 (2004), pp. 7-11. 90 ‘El suelo urbanizado crece un 60% en 10 años: El territorio consumido por edificaciones e infraestructuras aumenta 44.074 hectáreas’, El País (Valencia, 4 Jan. 2004). 91 C. Sanchis Ibor, ‘Les terres de l’Horta de València. Crònica de la recent reducció superficial del regadiu historic’, Afers 47 (2004), pp. 111-128. 92 Sanchis, ‘Les terres de l’Horta’, p. 127.

48

revistavalencianad’etnologia


(Law of Territorial Planning and Landscape

European stage, which in part resulted in a

Protection, in Spanish), the law has been met with

European Commission reprimand of the region,

skepticism. The law requires the study of the

these efforts have had little at the political scales

landscape-impacts of planned growth, but these

most important to L’Horta’s future: the local and

measures (among others) have been called

regional governments where land use and

inadequate by opposition parties, and in 2007

territorial

Valencians continued to wait for a promised Plan de

L’Horta’s fate will depend on local and regional

Acción Territorial de l’Huerta (L’Horta Territorial

political dynamics.

planning

takes

place.

Ultimately

Action Plan, in Spanish). Such skepticism is not

Against this backdrop intellectual discourses

surprising given the growing infamy – local and

surrounding L’Horta have largely shifted to

global — of the Comunitat Valenciana and its local

pessimistic lament and resignation.

administrations for its uncontrolled growth and

special issue of the Valencian journal Afers, entitled

corrupt planning, which prompted the European

“L’Horta, El Paisatge de la Memòria” (“L’Horta, the

Commission to investigate and formally reprimand

Landscape of Memory,” in Valenciano/Catalan),

the region in 2005.

scholars eulogized a rapidly disappearing landscape

In a 2004

Although social movements remain active in

of regional tradition. “(T)he mechanisms of

defense of L’Horta, their arguments do not

transformation and the calls for alarm have existed

maintain the breadth of popular attention that existed during the citizen’s initiative in 2001.

for decades and decades,” Boira wrote, “and we have not learned anything”94. Vicenç Rosselló, a

Political and legal efforts to protect L’Horta have

lifelong expert on L’Horta, was similarly pessimistic.

been

regional

“Can we talk seriously of sustainability in a Horta

government and unfavorable court rulings. Recent

like that of Valencia where whole ambits have been

efforts by the environmentalists and organic

erased,” he wrote, “like that…of (the irrigation

farmers to have L’Horta declared as a Bien de Interés Cultural (A Cultural Asset) under Valencian

district) na Rovella, which has lost two thirds of its lands?”95. Newspaper editorials mirror these

law of cultural patrimony were rejected by

sentiments.

regional government. This decision was upheld in

commented on the “outstanding beauty of L’Horta

January 2007 by the region’s highest court, whose

de Alboraia” and that city’s plan to rezone 400,000

ruling cited the “impossibility” of halting growth

square meters of its famed xufa farmlands for a

and creating a Central Park, which would clash

proposed mall, arguing “the occupation of L’Horta

with the “urban reality” in which croplands are “destined for other uses”93. And though local

has already surpassed the bounds of reason and

Greens and others have sought recourse on the

moment when the matador ends the bullfight by

stymied

by

conservative

Urbanist

Carles

Dolç

recently

Alboraia’s plan could be the puntilla,” or the

93 ‘El Tribunal Superior rechaza que se declare Bien de Interés Cultural la huerta valenciana’, El País (Valencia, 19 Jan. 2007). 94 Boira, ‘L’Horta paisatge de la memòria’, p. 11. 95 V. Rosselló, ‘Les hortes mediterrànies’, Afers 47 (2004), p. 135.

revistavalencianad’etnologia

49


killing the bull96. Architect Fernando Gaja recently

22, 1998 that 55% of people favored protecting the

described Valencia’s real estate “boom” as tornado

Horta over continued urban growth. Three years later

whose damages cannot be counted until it passes,

117,000 Valencians signed the citizen’s initiative

but certainly include “the best agricultural lands

calling for a building moratorium. Yet in spite of its

sacrificed to the whirlwind of construction.” But in

organizational efforts the pro-Horta movement

the end, he sadly notes, “this is a non-natural

remains marginal, and P.P. governed municipal and

catastrophe that assails a country satisfied and

regional

complacent with what’s going on” .

development policies at L’Horta’s expense. The

97

administrations

continue

pursuing

Such concerns about current urban and economic

power dynamics beyond this seeming paradox are

development policies have failed to register electorally

complex and beyond the scope of this paper. But I’ve

as damage to the governing administrations of the

suggested elsewhere that answers must be found in

Partido Popular. In the recent 2007 elections regional

that same, dynamic, regionalism/landscape dialectic.

nationalist, communists, and greens joined forces in

If Valencian landscape and regionalism have been co-

an electoral coalition called Compromís pel País

constructed historically, that dialectic can be

Valencià, whose platform reflected growing (and

redefined through new regionalist landscapes and

intersecting) frustrations over the fate of the region’s

discourses. Understanding the end of L’Horta

cultural and natural patrimony. Its complaints were

requires the examination of the new landscapes and

echoed by a widely viewed protest video Ja en Tenim

associated discourses that now displace it, materially

Prou (We’ve Had Enough, in Valenciano/Catalan),

and symbolically. Emblematic are the dramatic new

which depicted Valencia as threatened by urban

landscapes promoted by regional government

speculation and public corruption, themes echoed by

amongst what were croplands a decade ago.

the more mainstream campaign by regional Socialists.

The Ciutat de les Arts i de les Ciències (City of

Despite being organized, energized, and “on

the Arts and Sciences, in Valenciano/Catalan) is a

message” these groups – and the pro-Horta agenda

massive cultural-entertainment complex which

they represent – keep losing ground.

includes

a

science

museum/center,

a

planetarium/IMAX theater, an opera hall, and an VII:

New

landscapes,

new

regionalisms?

aquarium. Each facility, with the exception of the

Pondering the politics of displacement

planetarium L’Hemisfèric, has been touted as the

The eclipse of L’Horta as regionalist landscape,

largest in Europe at the time of its construction.

however, cannot be explained in reference to this

Planned and paid for by Valencian regional

particular regionalism/landscape dialectic alone. At

government, the complex has risen in the past

key moments such as the approval of ZAL, a poll by

decade from former industrial sites and croplands

Levante – El Mercantil Valenciano reported on June

along the now-dry channel of the Turia River. The

96 C. Dolç, ‘La huerta de Alboraia’, El País (Valencia, 6 Oct. 2007). 97 quoted in V. Sales, ‘La huerta que se nos va’, Levante-EMV (Valencia, 18 Dec. 2005).

50

revistavalencianad’etnologia


construction of this dramatic cityscape, designed by

and investment capital. Regional government has

Valencian-born and internationally famous architect

spent more than a billion Euros to give Valencia an

Santiago Calatrava, has utterly transformed the area

emblematic new cityscape, and has used its image to

between the city center and port, providing the

justify its legitimacy to the Valencian electorate. As

focal point for new residential and commercial

leftists, environmentalists, and nationalists bemoan

development marketed with its image and name.

the loss of iconographic landscapes like L’Horta and

The project has played a central role in reorienting

the Valencian customs they represent, increasingly in

the city’s economy and urban landscape towards

anti-globalization terms, the Ciutat de les Arts i de les

cultural-entertainment

which

Ciències have been effectively used by governing

culminated recently with the America’s Cup sailing

administrations of the city and region to construct –

race in 2007. Valencia, once considered a city

materially

defined by L’Horta, now looks spatially and

entrepreneurial and globally-oriented Valencian

economically towards the Mediterranean. Indeed,

regionalism. Under the respective electoral banners

the Ciutat de les Arts i de les Ciències physically

of “La Nueva Valencia” (The New Valencia, in

displaced portions of the ancient L’Horta de la

Spanish) and “Confianza en el Futuro” (Confidence

Punta: its foundations are rooted in fertile croplands

in the Future, in Spanish) the city’s mayor Rita

once watered by ancient Na Rovella irrigation canal.

Barbará and region’s president Francisco Camps have

This process of landscape reorientation and

solidified the hegemony of the P.P. and its neoliberal

and

tourism,

displacement is not merely physical, but also

and

discursively

a

new

and

vision of globally competitive, regional autonomy.

urban

Rather than confront the contradictions of

development of the Ciutat de les Arts i de les

L’Horta and the traditional Valencian identity it

Ciències has been inextricably interwoven with

represents,

governing

regionalist discourses about technological and

constructed

and

cultural innovation, competitiveness, and the

landscapes said to represent a new Valencian

repositioning of Valencia and city and region vis à vis

regionalism.

Europe and the World. In the nearly two decades

regional nationalism and landscape are inextricably

since its proposal by then regional president and

entwined

socialist Joan Lerma, the project has been planned

regionalism dialectic has simply been reoriented to

and promoted as a vehicle for not only luring

be more modern, open to the world, and friendly to

tourists, but reconstructing Valencia as thoroughly

global tourism capital. If such transformations are

modern.

contested by the left, much of the Valencian

ideological.

From

Through

its

a

inception

succession

the

of

political

administrations

promoted

new

have

regionalist

In a political environment where and

seems

inescapable,

willing

the

administrations, and a major shift to the hegemony

electorate

of the center-right Partido Popular, the project has

landscapes,

been used to symbolize Valencian modernity and

administrations promoting them. For centuries the

resituate the region vis à vis global flows of tourists

emblematic landscape of Valencian regional

regionalist

accept

landscape-

imageries,

these

new

and

the

revistavalencianad’etnologia

51


difference was L’Horta98. But when the city’s

folkloric traditions are located, regionalist landscapes

residents were asked in a 2005 survey to name five

are central to both the reproduction of everyday

places that spontaneously came to mind, the most

practices of cultural difference, and ultimately the

common response was the Ciutat de les Arts i de les

ideological discourses that represent that difference in

Ciències . That same year the last croplands in the

regionalist politics.

nearby L’Horta de la Punta were expropriated and

between landscape and regionalism thus unfolds in

graded, and construction of the port’s Logistical

the built environment, everyday cultural practices,

Activity Zone well underway. In 2007 the municipal

and the charged meanings attributed to them. In few

and regional administrations responsible for these

places are these intersecting processes more richly

displacements of L’Horta were again returned to

evident than L’Horta de València.

99

The dialectical relationship

power, with absolute majorities. Today the Ciutat de

What makes the regionalism/landscape dialectic

les Arts i de les Ciències has become the preeminent

even more complex, however, is that this relationship

symbol of the city, diplacing others like L’Horta in

– like the landscape and regional politics themselves –

regional space and imaginary.

is historically dynamic and contested. “National identity is always contested,” Mitchell argues, “but the

VIII: Elegy to a landscape lost Regionalism

and

landscape

genius of landscape is to obscure that fact”100. But this can

become

so

is only part of the story. Certainly regionalists

dialectically entwined as to be inseparable. As the

/nationalists make it a particular point in fierce

material basis and referent for specifically regional

ideological debates to ground their arguments in

ways-of-life, particular landscape processes and forms

regional history and tradition, ahistorically naturalizing

help structure the political economy of regional

their

difference. This has traditionally been the case in

Traditional landscapes like L’Horta-as-landschaft offer

L’Horta de València where irrigated agriculture

an inviting place to do this, as the example of the

developed in concert with very particular social

folkloric Valencian regionalism of the renaixença

structure and customs, a relationship at the core of

makes clear. But if landscape representations can

the region’s historical trajectory. The political economy

obscure these stratagems, overt contestation over

of this Mediterranean region is rooted, literally and

landscape – conspicuous cultural wars raged in and

figuratively, in the soils beneath and surrounding it

through the landscape – can itself become a featured

capital city and the irrigation flows that have watered

element in certain kinds of regionalist discourse. The

them. But this dialectic is as much discursive as

attempts of environmentalist, nationalist, and anti-

material, for the cultural landscape can figure in the

globalization forces in Valencia to define L’Horta as a

political construction of regional difference in myriad

traditional landscape under threat employs rhetorics of

important ways. As spaces where linguistic and

both regionalist historicism and contemporary global

very

historically

contingent

arguments.

98 A. Piqueras Infante, La identidad valenciana. 99 J.V. Boira, Informe sobre la encuesta: la imagen de la ciudad de Valencia 2005, unpublished report (València, Ajuntament de València, 2005). 100 Mitchell, Cultural landscapes, p. 385.

52

revistavalencianad’etnologia


struggle. Landscapes can indeed be made to obscure

dialectic is socially produced it is politically malleable,

the marks of ideological struggle, but so too can

it is also capable of being displaced by the

landscape become stage upon which to conspicuously

construction of new regional identities and the

reconstruct regionalism as resistance. In bold words

landscapes said to embody them. The planning and

painted on their farmhouses residents in La Punta

promotion of the Ciutat de les Arts i de les Ciències

redefined a traditional symbol of folkloric Valencianism

by autonomous regional government may be the

– the barraca – as a site for and vehicle of resistance to

most massive and most expensive example of these

urbanization, globalization, and Madrid.

new regionalist politics of landscape displacement to

However deeply grounded regionalist politics –

be found in any European region today.

whether traditional regionalism or anti-globalization

The continued remaking of European landscape

nationalism – are in traditional places like L’Horta,

has always been inextricably related to the remaking

regionalist iconographies of landscape are neither

of

immutable nor irreplaceable. L’Horta’s patchwork of

landscapes like L’Horta so do the particular discourses

verdant croplands and network of irrigation flows,

of regional difference associated with them. Whether

though it dates to the Romans, will likely disappear

or not the croplands of L’Horta de València continue

by this century’s end. And because this landscape

to offer a place – material or symbolic – to cultivate

and its surrounding iconography has been so truly

discourses of Valencian difference remains uncertain.

and dialectically central to the constitution of

If the regional differences that enrich the

Valencian regionalism itself, it is not surprising that

geographical fabric of Europe have never been

traditional regionalists see the destruction of L’Horta

essential and have always been produced through

as the demise of Valencian difference itself. For those

historical contingency, then regionalism and regional

on the nationalist left losing L’Horta would also mean

difference will outlive the particular landscapes in

losing a primary issue around which they’ve

which they were first incubated. But if millennia of

constructed

nationalist/environmentalist/anti-

historical custom lend unique value (and perhaps

globalization resistance. But for Valencia’s governing

authenticity) to traditional regional landscapes, then

elites, whose project seems defined by forward-

perhaps the rapid displacement of iconographic

looking modernity and outward-looking global

places like L’Horta by newly fashioned landscapes

competitiveness, leaving L’Horta behind seems to be

and imaginaries is not inconsequential. If regional

an implicit (if not explicit) goal and very real

difference and landscape have been mutually

possibility. In the past decade the planning and policy

constructed over millennia in places like Valencia,

discourses of the Generalitat have constructed a

then the displacement of L’Horta means something

different, more entrepreneurial regionalism from

important to regionalism. What that significance is,

whole cloth, defining Valencian difference in relation

however, we do not yet know. But insights may

to hypermodern cityscapes rather than traditional

perhaps be found in the new regionalist landscapes

landscapes. Because the regionalism/landscape

constructed upon the once-fertile soils of the old.

European

regionalism.

As

go

regionalist

revistavalencianad’etnologia

53


LA HUERTA HISTÓRICA DEL BAJO SEGURA. ALGUNAS CLAVES SOBRE SU FORMACIÓN, GESTIÓN DEL AGUA Y SITUACIÓN E IMPACTOS ACTUALES MANUEL DE GEA CALATAYUD* En este artículo se plantea primero un rápido resumen de las bases históricas en las que se asienta la formación y expansión decisiva de la huerta del Bajo Segura, pasando seguidamente a describir los principios organizativos del regadío tradicional. Asimismo, se realiza una valoración de su situación actual, enumerando los desequilibrios e impactos más notables que la afectan. Finalmente, concluye con algunas propuestas para su protección y recuperación. Key words: huerta, regadío andalusí, paisaje histórico, impactos medioambientales, patrimonio cultural. In this article a rapid summary appears first of the his-

La geografía define un paisaje como histórico o cul-

torical bases in which one agrees The formation and

tural cuando el espacio geográfico está impregnado

expansion of the huerta del Bajo Segura, happening to

de historia, y por ello se diferencia de los espacios

describe the organizational beginning of the traditio-

económicos, que casi siempre dejan de lado la pro-

nal irrigation. Likewise there is realized a valuation of

fundidad histórica. De manera que nos referimos a

his current situation, numerating the imbalances and

un tipo de paisaje agrario vinculado a un dilatado

impacts more notable that they affect him. Finally he concludes with some offers for his protection and recovery

pasado y vivido en común por una colectividad; si bien, en su proceso histórico ha ido conformando e institucionalizando toda una serie de reglamentacio-

Paraules clau: huerta, andalusí irrigation, historic

nes e improntas culturales, inspiradas en un “ethos”

landscapes, environmentals impacts, cultural Heritage.

comunitario, que han servido para regular las relaciones de los agricultores entre sí y que dan su identidad colectiva a las comunidades que viven en dicho territorio. Desde este punto de vista, la construcción de toda esta obra de orfebrería agro-ecológica que es la huerta, podemos decir que narra esencialmente la historia de este paisaje histórico: pues la expansión del regadío y las formas de colonización de las zonas regadas en la huerta explican más que otras circunstancias el “Hecho histórico” que son los pueblos de

revistavalencianad’etnologia

55


la Vega Baja del Segura. Y, en efecto, para compren-

efectúa esencialmente sobre la base de una intensi-

der el resultado de un proceso de más de una déca-

ficación progresiva de la explotación del suelo.

da de siglos (como el que nos ocupa) la apoyatura

Orientando así, una nueva ordenación del pobla-

histórica resulta imprescindible.

miento desde las alturas de las alineaciones montañosas hacia las microtopografías del fondo del valle

1.- La formación y expansión decisiva de la

fluvial; tal como acontece en la evolución morfológi-

Huerta del Bajo Segura

ca de su propia capitalidad urbana Orihuela.

Las características de los ríos Segura, Guadalentín y

Para entender esta evolución debemos tratar,

sus afluentes respectivos han condicionado en

sobre todo, de poner de relieve el acondicionamien-

buena medida la historia y evolución de toda la

to hidráulico “más meticuloso” que va establecien-

cuenca.

do la sociedad andalusí en el fondo del valle fluvial,

De forma general, la disposición del parcelario

que culminará con la construcción de la red de

de la Vega Baja del Segura, perfectamente docu-

riego-drenaje principal generadora de un nuevo sis-

mentado en los fotogramas del Servicio Geográfico

tema agro-ecológico: la huerta o área de agricultura

del Ejército, nos refleja claramente la fisonomía de

de regadío permanente que, en términos generales,

su colonización tradicional; advirtiéndose las dos

es la raíz de la trama del poblamiento actual.

áreas geomorfológicos básicas organizadas según

Pero pasemos a ver esto en su contexto históri-

los principios rectores que se pueden deducir del

co originario. Los musulmanes que poblaron nuestra

análisis arqueológico y de una lectura crítica del pri-

zona fueron gente de origen muy diverso: los árabes

mer texto catastral importante el Libro del

de varios países del próximo oriente, fundamental-

Repartimiento de Orihuela (SS. XIII-XIV), y que apun-

mente sirio-egipcios y por tanto de zonas con impor-

tan hacia distintas épocas de introducción:

tantes ríos y regadíos, pero también bereberes igual-

1º.- Las laderas de las alineaciones montañosas

mente de origen geográfico y tribal diverso, que

que flanquean la huerta tradicional. Donde tanto la

habían de formar una nueva sociedad, a base de

disposición de los campos de cultivo como el riego

una estrecha relación con la población hispano-

característico de boquera o escorrentía concentrada,

romana indígena.

y el acondicionamiento de afluentes, propio de los

Los factores que influyen en este proceso de

paisajes semiáridos, se organizan en íntima relación

colonización, arabización e islamización son muy

con la pendiente y los conos de deyección de las

variados, presentando unos claros límites étnicos y

ramblas. Y cuyos orígenes son prehistóricos, con

tribales en un principio, que tendieron a diluirse a lo

transformaciones más significativas en época ibérica

largo del tiempo.

y romana.

Es por tanto en este contexto donde hay que

2º.- El fondo de valle fluvial. Zona donde desde

integrar, en primer lugar, diversas descripciones de

la colonización árabe la ocupación humana tiende a

geógrafos y autores árabes medievales que consig-

transferir su centro de gravedad. Esta tendencia se

nan, de forma concisa pero esencial, el aspecto geo-

56

revistavalencianad’etnologia


histórico primordial que acontece en la zona tras la

En efecto, las crecidas de un río alóctono como

conquista. Estas noticias pensamos que son claves

el Segura inundaban y enriquecían históricamente

para comprender como evoluciona la nueva coloni-

los campos del valle fluvial depositando en ellos el

zación que cambió de forma progresiva, pero radi-

légamo que contienen. El cual, como citan las fuen-

cal, nuestra comarca y el resto de las vegas del

tes históricas: “es increíble lo que vale semejante

Segura. A este respecto:

abono, preferible por muchos respetos al de los estiercoles… En una tierra entarquinada se coge una

Al-Udri afirma: “El territorio de Tudmir (Orihuela) es famoso por

buena cosecha de trigo con solo un riego que se dé por enero”.

la fecundidad de sus tierras y la exquisitez de sus

Por tanto, al aprovechamiento de la inundación

frutos. Se estableció en ella el yund de Egipto

como sistema de irrigación (probablemente de ori-

(año 743). Su tierra está regada por un río de

gen preandalusí), que en esta primera fase de colo-

iguales propiedades que el Nilo de Egipto”.

nización islámica se va a ir mejorando y regulando, se irá también superponiendo progresivamente,

Y además añade:

como también confirman las fuentes escritas árabes,

“El río Tudmir posee norias que riegan las huer-

una red de regadío ligada al río: a partir de estable-

tas de este territorio”.

cer complejos de azud-acequia en el área urbana de Orihuela. Si duda, ello implicaría establecer una serie

Al-Maqqari:

de relaciones y pactos entre el poder local y las

“La Cora de Tudmir se llama Misr (Egipto), por

comunidades de nuevos propietarios y campesinos

parecerse mucho a este país: su río la inunda en

como pasos previos a la construcción de estos con-

una época determinada del año, luego las

juntos, que a su vez incluirían otros sobre la gestión

aguas se alejan y se realiza la siembra como en

y vigilancia socio-institucional de las aguas así regu-

Egipto”.

ladas. Y, especialmente en la vega baja del río, y esto es también muy importante observarlo, se deberá ir

Y antes, Al-Razi, cuya obra, escrita hacia el año

articulando una serie de mecanismos de defensa y

950, sirvió de fuente, directa o indirecta, para todas

diseminación de avenidas para poder ir generando

las demás relaciona el aprovechamiento de las creci-

estas nuevas formas de explotación del valle fluvial

das con los lugares de la Península Ibérica en que

(Gea, 1995).

contingentes sirio-egipcios del ejército de Baly se

De esta forma, una vez que la ciudad/madina de

asentaron a mediados del Siglo VIII. Con referencia

Orihuela se configura como lugar estratégico ade-

a Tudemir, dice Al-Razi:

cuado al nuevo poder andalusí. Esta se va transfor-

“Et toda su tierra riega el río, assí como faze el

mando en la ciudad-hegemónica del valle del

río de Nilo en la tierra de promisión”.

Segura como resultado de una episodio de colonización agraria, premeditado y progresivo, en base a

revistavalencianad’etnologia

57


Fig. 1.- Bombillo de pie de la huerta del Bajo Segura.

siguiendo en líneas generales los métodos de lo ríos orientales en cuanto a tecnología (complejos azudacequia, norias, cenias, etc.) y distribución del agua. Esta red de riego se va construyendo en su mayor parte en las “tierras alta” del llano aluvial, a salvo de la mayor parte de las crecidas del río e irá incardinando toda una serie de nuevos núcleos de hábitats una consolidada nueva técnica agraria que condujo

rurales o potenciando los existentes. Desde enton-

a una nueva agricultura. El arroz, la caña de azúcar,

ces la transformación del valle fluvial entorno a

el algodón, la naranja, la sandía, la berenjena, la pal-

Murcia y Orihuela es tan grande que supone la cre-

mera de coco, el trigo duro y otras plantas fueron

ación de un nuevo ecosistema de agricultura inten-

difundidas en occidente junto a la transferencia de

siva, con bancales cultivados como si fueran jardi-

las nuevas técnicas hidráulicas. Ya que hay que sig-

nes.

nificar que todas estas plantas difundidas en occi-

El sistema de regadío, se evidencia ya decisiva-

dente por los musulmanes, eran originarias de cli-

mente implantado cuando el geógrafo Al-Udri des-

mas tropicales o semi-tropicales donde habían inten-

cribe, ya en la primera mitad del siglo XI (Periodo de

sas lluvias en la época de crecimiento y no podrían,

Taifas), que estaba articulada una amplia zona de la

por tanto, cultivarse en nuestro clima mediterráneo

Huerta entre Alcantarilla, Murcia y Beniel por un

sin regadío (Watson, 1998) (Fig. 1).

lado y Orihuela, Callosa, Catral y Almoradí por otro,

La creación de la huerta va adquiriendo un ritmo

con lo que se confirma que los hinterlands agrícolas

más uniforme a partir de una mayor influencia y

de Murcia y Orihuela ya se tocaban entre sí; el siste-

acción del Estado cordobés, en paralelo al mayor

ma estaba pues, preparado para las sucesivas

auge económico y demográfico de las ciudades del

ampliaciones posteriores. Y de la misma forma, para

sur que proporcionan al Emirato en el siglo IX el

seguir articulando la trama original del poblamiento

poder financiero necesario para instaurar un sistema

actual de la Huerta de la Vega Baja del Segura.

de control administrativo y económico más intenso;

Es, por tanto, ante todas estas nuevas dinámicas

lo que en nuestro ámbito geográfico estudiado coin-

agrarias, políticas y económicas cuando aparecen

cide con la fundación de la nueva ciudad de Murcia.

nuevos factores esenciales que forman parte tam-

A partir de este momento, los espacios periurba-

bién de la aceleración de este proceso de coloniza-

nos o interurbanos se irán ordenando en relación a

ción periurbano e interurbano; ya que comienzan a

la formación del sistema de riego-drenaje que parte

darse las condiciones para que una creciente comu-

directamente del río. Sistema articulado a través de

nidad campesina y una oligarquía urbana, bien con-

una complicada estructura técnica de esclusas y una

solidada, pueda ir colonizando tierras poniéndolas

red de acueductos que se va adaptando a la ley de

en valor mediante irrigación, creando nuevas explo-

la gravedad y a la microtopografía que exige la zona,

taciones agrícolas alrededor de una red de caseríos.

58

revistavalencianad’etnologia


Fig. 2.- Acequias y azarbes con nombres árabes del Bajo Segura. Y disposición topográfica del poblamiento según el Repartimiento de Orihuela (siglo XIII).

Mientras que otras poblaciones rurales o alquerías

Asimismo, de forma general, interesa saber

pudieron tener una potenciación o un origen dife-

que el riego de las grandes huertas andalusíes de

rente como un cierto valor militar por su emplaza-

Orihuela y Murcia estaba bajo tutela administrati-

miento, representar un enclave importante en la dis-

va del Estado andalusí, centralizado en cada ciu-

tribución del riego o la red viaria, etc.; pudiéndose

dad, cuyos funcionarios urbanos debían actuar en

organizar, sujetos a las obligaciones fiscales comu-

beneficio de los intereses colectivos de todas las

nes, por nuevas emigraciones o inmigraciones o a

comunidades individuales de la Huerta, normal-

través de las autoridades político-administrativas.

mente constituidas a partir de las subdivisiones

Este proceso histórico, caracterizado por el efec-

características del propio sistema de riego. Hay

to disgregador del sistema de irrigación, va a susten-

que destacar el hecho de que el agua en el rega-

tar ya en la etapa final almohade (según datos del

dío de Murcia-Orihuela tiene carácter comunal, es

Libro del Repartimiento de Orihuela: a finales del

inalienable de la tierra y de distribución proporcio-

siglo XIII) a más de 60 alquerías o núcleos rurales,

nal, mediante tandas, para asegurar el agua a

que dominan una superficie irrigada de más de

todos los regantes. Situación que es confirmada,

44.000 tahullas (5.000 Ha.), de la que depende toda

recogida y fijada, definitivamente en nuestro

la comunidad que gravitaba en torno a Madina

regadío por Alfonso X, tras conquistar la zona

Uryula (Orihuela) (Fig. 2).

(Gea, 1997).

revistavalencianad’etnologia

59


Fig. 3.- Las cenias han sido uno de los elementos que más han configurado el paisaje huertano bajosegureño.

Todas estas dinámicas históricas y comunitarias y la vigilancia socio-institucional garantizarán la estabi-

natural, cultural, ordenación del territorio, directiva de paisajes, etc.

lidad del sistema. Ahora bien, a partir de estos prin-

La huerta es un paisaje natural antropizado que

cipios fundamentales (en donde podemos decir que

integra gran variedad de espacios: campos de culti-

está el ADN del sistema) la ordenación espacial y la

vo, palmerales, saladares, etc., que constituyen

gestión del sistema hidráulico va a ir adquiriendo una

pequeños ecosistemas con una fauna y flora de gran

mayor complejidad, ya que las ampliaciones del

diversidad, de alto valor paisajístico y de gran belle-

agrosistema se van a ir realizando en sucesivas etapas

za. Por ello constituye un paisaje antropizado de

históricas que marcarán también su impronta.

especial interés para la Comunidad Valenciana. La

En efecto, este es el trasfondo histórico. Pero para finalizar este apartado cabe señalar que, sinté-

huerta, por tanto, tiene un alto valor ecológico como pulmón verde para las poblaciones.

ticamente, esta realidad paisajística, humana y agro-

Es un sitio de interés cultural como producto de

ecológica que es la huerta integra, producto del

la interrelación del hombre y la naturaleza que inclu-

esfuerzo de muchas generaciones, un conjunto

ye e ilustra toda una serie de conocimientos y usos

armonioso de valores y elementos patrimoniales

tradicionales de la tierra, asociado con tradiciones

recogidos en la legislación vigente de ámbito auto-

vivas y bienes históricos de significación universal.

nómico, nacional y europeo relativa al patrimonio

Destacando por su patrimonio arqueológico, monu-

60

revistavalencianad’etnologia


mental, hidráulico, etnológico, tradiciones popula-

herederos regantes que forman parte del último y

res, etc.

más actualizado padrón de aguas de dicho cauce

Es un paraje de gran interés agrario, pues se

principal.

trata de un paisaje de regadío de origen andalusí

Por su parte, los procedimientos de distribución

que ha ido evolucionado en función del desarrollo

del agua de riego en el sistema hidráulico, básica-

tecnológico y la cambiante producción agrícola. En

mente, tratan de dividir proporcionalmente el volu-

ella conviven los usos más tradicionales con las nue-

men total del agua disponible que extraen del río

vas tecnologías. Y, según el informe DOBRIS de la

los azudes o presas. De ahí que una serie de azudes

Agencia Europea de Medio Ambiente (1998) sólo

(en gran parte con emplazamientos de origen anda-

existen cinco espacios similares en toda Europa, uno

lusí) permitan elevar el agua en los varios sectores

más en España, la huerta de Valencia, y tres más en

del río para su derivación por la red de riego-drena-

el resto de España; calificándolo como: “paisaje que

je, que forma la estructura técnica del sistema de

es expresión física de las creaciones, conocimientos

regadío. Esta estructura técnica, desde el momento

y prácticas de la cultura tradicional agrícola” (Fig. 3).

que comienza su implantación, por un lado, va generando una capacidad productiva determinada conforme avanza (con parones e incluso retrocesos

2.- Principios organizativos del regadío histórico

por causas naturales, guerras, etc.) y, por otro, va

y desequilibrios actuales en el sistema de repar-

imponiendo restricciones físicas al suministro y dis-

to del agua

tribución del agua: creando nuevas regulaciones

En efecto, como hemos prefigurado ya, la Huerta

como la de los regadíos “indotados”, los cuales

segureña y su regadío histórico, descansan en una

sólo podían regar con las aguas sobrantes de la red

cultura agraria comunitaria fuertemente institucio-

ya establecida. Además, el sistema hidráulico está

nalizada en la que determinadas pautas de conduc-

sometido a un orden jurídico que regula su funcio-

ta, como la equidad, la igualdad y la garantía de sos-

namiento (reglas de tandeo, de prioridades, de

tenibilidad del medio y del líquido elemento predo-

deberes comunales, etc.).

minan sobre el concepto de beneficio comercial indi-

Concretamente existen, básicamente, tres nive-

vidual. Por ello, aunque dentro de las comunidades

les de distribución del “agua viva”: desde el río a los

de regantes existieron históricamente conflictos y

canales principales, de éstos a los laterales y, final-

abusos, siempre eran abusos ilegales fuera de las

mente, de los laterales a las explotaciones. A través

ordenanzas de riegos, cuya gestión se ha regido

de azarbes y azarbetas de drenaje las aguas de retor-

siempre por el principio de la igualdad.

no o “aguas muertas” vuelven a los canales y de

En esta sociedad de regadío comunitaria la uni-

ellos a las explotaciones situadas aguas debajo de

dad básica es la Comunidad de Regantes: la comu-

los mismos. Ello configura un sistema dual circulato-

nidad autónoma de los regantes que riegan de un

rio comparable con la circulación sanguínea, que

solo acueducto principal, es decir, la suma de los

termina produciendo una exquisita economía en el

revistavalencianad’etnologia

61


Fig. 4.- El sistema de regadío se articula a través de una complicada estructura técnica de esclusas y una red de acueductos que se va adaptando a la ley de la gravedad y a la microtopografía que exige la zona. Todo ello va conformando esta obra maestra de empirismo agrícola que tanta prosperidad ha dado a la zona.

del río, mantuvieron las sucesivas ampliaciones históricas dentro de unos parámetros sostenibles hasta la segunda mitad del siglo XX. Ahora bien, en el progresivo déficit hidrológico y en la consiguiente degradación de caudales posterior tuvo honda repercusión el Decreto de 25de abril de 1953, ya que significó el reparto sistemático de todos sus recursos para favorecer el incremento de nuevas demandas agrarias y urbanas, lo que perjudicaría sobre todo a los regadío históricos del Bajo Segura, provocando también una situación de sequía estructural permanente, a la que no pudo poner remedio (como veremos más adelante) el trasvase Tajo-Segura (Calvo, 1999). De hecho, el río está prácticamente seco en su desembocadura, en aprovechamiento y un intenso reciclaje de los cauda-

Guardamar, donde vierte al mar un volumen de 30

les disponibles.

hm³/año, cuando en condiciones naturales debería

Así mismo, desde la etapa medieval, el reparto

desaguar unos 871 hm³/año. Se estima que el

de agua se distribuye proporcionalmente a todas las

Segura aporta unos 179 hm³/año al territorio valen-

tierras con derecho a ella. En el derecho consuetudi-

ciano, si bien dicho volumen incluye aguas residua-

nario el agua no corresponde al propietario de la tie-

les sin depurar, drenajes cargados de sales proce-

rra, sino a la propia tierra, y de esta agua el propie-

dentes de los nuevos regadíos y donde no son extra-

tario tiene derecho a tomar una cantidad de agua

ñas las concentraciones de nitratos y cloruros

proporcional al área de regadío que posee o gestio-

(Olcina, Rico, 2002).

na. Estos reglamentos de distribución social del agua

Todas estas circunstancias se inscriben en la dis-

reflejan claros modelos histórico-culturales de origen

tribución de aguas del sistema de regadío tradicional

andalusí que se han ido ampliando e institucionali-

y provocan la situación de precariedad y penuria

zando a lo largo del tiempo a través de las costum-

actual. Se trata, pues, de problemas que necesaria-

bres, el derecho y los órganos de poder colectivo

mente hay que prevenir y reducir a corto plazo para

(Glick, 1988) (Fig. 4).

mejorar las actividades socioeconómicas.

Estas normas, por tanto, adaptándose a la dis-

Por otra parte, en lo que afecta interna y pun-

ponibilidad del agua y a las irregularidades cíclicas

tualmente a los procedimientos de distribución de

62

revistavalencianad’etnologia


aguas en la huerta, hay también que señalar que

3.- Sobreexplotación de recursos de agua en la

algunos entandes tradicionales establecen impor-

Cuenca del Segura e impactos medioambienta-

tantes desequilibrios en las dotaciones de las unida-

les y urbanísticos en la huerta

des de riego de algunas acequias históricas. Pues,

Los problemas e impactos que sufre la cuenca del

en determinados casos, los tramos iniciales de las

Segura y su huerta histórica, no son muy distintos a

acequias resultan beneficiados frente a los sectores

los de otras cuencas y huertas aunque, sin embargo,

de cola.

en algunos casos adquieren dimensiones diferentes.

En este contexto, es bien conocido que desde el

Así, conscientes de los impactos que ha tenido la

último cuarto de siglo XX, el desarrollo urbano de la

dinámica espacial desarrollista de los regadíos de la

comarca ha provocado la introducción de pequeñas

cuenca del Segura, empezaremos por apuntar que

modificaciones en los antiguos sistemas de tandeo

la recuperación y la productividad de la huerta histó-

que, en lugar de reequilibrar el reparto de dotacio-

rica exige una serie de cambios en el actual mode-

nes, han incrementado la desigualdad entre los

lo de gestión del agua, de cuya correcta asigna-

regantes. Así, uno de los ejemplos más notables de

ción de los recursos va a depender el futuro del

lo que decimos es el de las reasignaciones en la

regadío tradicional.

Acequia Vieja de Almoradí y en la de Callosa en

Respecto a esta cuestión, es de notar, primero,

donde las primeras paradas históricas han sido supri-

que bajo la falsa homogeneidad de las “cifras agra-

midas, ya que la expansión urbana de Orihuela ha

rias” se oculta la existencia de dos realidades muy

eliminado buena parte de las tierras regables. Los

diferentes, que es preciso tener en cuenta en el futu-

tiempos de riego de dichas unidades pasaron a

ro inmediato de la planificación hidrológica de la

engrosar la primera parada activa cuyos regantes

demarcación del Segura: el regadío tradicional o la

disfrutan ahora de una posición privilegiada dentro

agricultura familiar campesina y, por otro lado, un

del sistema (Sanchís, Mancebo, 2005).

regadío radicalmente distinto, y en gran parte arti-

Finalmente, otro de los problemas puntuales

culado a expensas del anterior, denominado precisa-

que hay que atender en la situación actual a que

mente “agronegocio” por su pertenencia mayor-

está sometido el regadío en la Vega Baja, es el que

mente al ámbito de la agricultura empresarial y lati-

en la actualidad los sistemas de tandeo también

fundista, alrededor del cual se ha aumentado en

pueden determinar la calidad de aguas que recibe

unas seis veces la superficie cultivada en menos de

cada unidad de riego. Pues, durante el período de

un siglo. De hecho, tan solo en la región de Murcia,

desembalse se producen sensibles cambios en la

se ha pasado de 30.000 Has. a finales del siglo XIX

salinidad y la carga contaminante del río Segura,

(momento en que está en pleno vigor el regadío tra-

de manera que, dependiendo del momento en el

dicional), a las entre 180.000 y las 200.000 Has. de

que se produce el riego, se obtienen diferentes

superficie cultivada actual (Pérez Picazo, 2000).

calidades de agua.

Ahora bien, dentro de esta rápida visión general cabe subrayar, asimismo, que este enorme aumento

revistavalencianad’etnologia

63


Fecha

Redotación del regadío existente (ha)

Creación de nuevos regadíos (ha)

Superficie total atendida (ha)

Decretos de Declaración de Interés Nacional de distintas Zonas Regables

90.230

50.880

141.110

De 1980 a 1986

Planes Coordinados

70.379

76.876

147.255

1997*

Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura

110.353

87.825

198.178

De 1972 a 1974

Documento

Comparación de cifras relativas a las superficies atendibles por el Trasvase Tajo-Segura. Fuente: Proyecto de Plan hidrológico de la Cuenca del Segura. (*) Las de 1997 están referidas a superficies brutas por ser las más comparables con los datos de los documentos anteriores (Martínez, Esteve, 2000).

de superficies agrarias (en buena medida con predo-

inicialmente consideradas es el baile de cifras aporta-

minio de un latifundio con un impacto medioambien-

do por distintos documentos técnicos entre 1972 y

tal muy fuerte sobre el territorio), tiene su máxima

1997 acerca del regadío atendido por el Trasvase.

expansión desde 1970 al amparo de las expectativas

Como se puede observar, la dinámica de los

creadas por el Trasvase Tajo-Segura. De forma que, a

hechos ha ido forzando a la progresiva asunción oficial

la creciente sobreexplotación de los acuíferos y de los

de una mayor superficie de nuevos regadíos atendibles

recursos disponibles en la cuenca hay que sumar el

por el Trasvase y a una superficie final de actuación

problema añadido (y no resuelto) de que dicha expan-

que supera en unas 57.000 hectáreas el área inicial.

sión ha detraído caudales que anteriormente nutrían

Y en segundo lugar, el volumen real trasvasado

al regadío tradicional de las vegas históricas segureñas.

se ha situado bastante lejos del máximo legal, base

De acuerdo con los datos recogidos, uno de los

de las expectativas y de toda la planificación de

principales indicadores de esta continua ampliación

superficies regables, a lo que ha contribuido, entre

de las nuevas superficies de regadío por encima de las

otros factores, la correlación existente entre los periodos de sequía en la cuenca del Segura y en la cuenca del Tajo (Martínez, Esteve, 2000). Vemos, pues, que los presupuestos que han sustentado semejante modelo de desarrollo, tan desequilibrado como insostenible, en una cuenca semiárida como la del Segura, se han basado en una política hidráulica estructuralista en la que la abundancia del recurso-agua depende exclusivamente de la tenencia de capital y de la inversión de los nuevos

Recursos trasvasados Asignación legal En esta tabla se presenta la evolución de los recursos reales trasvasados en relación con la asignación legal máxima. (Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Servicio de Estadística). (Martínez, Esteve, 2000).

64

revistavalencianad’etnologia

agentes económicos. Ahora bien, sobre el progreso de estas grandes superficies constituidas por los nuevos regadíos hay que indicar que, en la actualidad, han traspasado ya sus límites ecológicos (como


Fig. 5.- Plano del siglo XIX de la huerta del Bajo Segura.

hemos observado) y económicos. Pues, este sector del

reconocidos con un estatus específico que les otor-

agronegocio es muy sensible a las alternativas de los

gue la máxima prioridad dentro de los usos agríco-

precios y de los mercados, a lo que hay que sumar la

las y medioambientales. Una exigencia esta, que es

competencia del cultivo hidropónico; de aquí su

demandada desde hace décadas por sindicatos

endeudamiento crónico actual y su parcial abandono.

agrarios y grupos ecologistas (Fig. 5).

Esta situación incorrecta y desfavorable al rega-

Por otra parte, pasando finalmente a los proble-

dío histórico exige que dentro de la planificación

mas de carácter urbanístico, es sabido que otro de

hidrológica actual de la demarcación hidrográfica

los más fuertes impactos sobre la huerta bajosegu-

del Segura se identifique con claridad el paisaje his-

reña es el de la presión urbanística. Una presión

tórico y cultural de huerta y se le asigne un estatus

acentuada por la expansión del poblamiento resi-

diferenciado a sus perímetros de riego. Estos regadí-

dencial y turístico de nuestro litoral avanzando hacia

os tradicionales son los más antiguos de la cuenca y

el interior, incentivada durante décadas por las dife-

por tanto deben tener niveles de prioridad de uso

rentes administraciones, lo que ha determinado una

superiores a los de otros regadíos surgidos con pos-

fuerte competencia por el uso del suelo y del agua

terioridad, en general desconectados espacial o fun-

con la huerta histórica.

cionalmente de los ríos y manantiales. Además,

Podríamos encontrar diversos ejemplos, pero tan

estos regadíos tradicionales presentan valores

sólo haremos referencia aquí, por su impacto negati-

ambientales adicionales de carácter paisajístico, de

vo sobre la zona de huerta oriental en contacto con el

biodiversidad, de funcionamiento y dinámica de los

Parque Natural del Hondo, a uno de los últimos casos

flujos hídricos y de patrimonio cultural que refuer-

que caracterizan este aspecto. Se trata del sector de

zan la necesidad de su conservación y de que sean

huerta oriental situado entre los azarbes del Acierto y

revistavalencianad’etnologia

65


Pineda a su paso por el término de Dolores en donde,

constante pérdida de suelo agrario al poder pagar

mediante el PAI Dolores Golf se reclasifica como urba-

por el suelo un precio superior, especialmente para

nizable más de 1,6 millones de m.². Este PAI contem-

la expansión de las urbanizaciones turísticas. Los fac-

pla la construcción de más de 2.500 viviendas y un

tores asociados a la mala gestión del territorio y a la

campo de golf de casi 600.000 m.² sobre terrenos de

política agraria inciden también en estos cambios de

alto riesgo de inundación que forman parte de la

uso de suelo agrario.

huerta de Dolores, muy vinculada espacial y ambientalmente al Parque Natural de El Hondo.

Por otra parte, la huerta está ya saturada de infraestructuras, por lo que el amurallamiento de

Además, dentro de este mismo contexto de pre-

pueblos y la pérdida de grandes extensiones de

sión urbanística sobre la huerta, otro problema aña-

huerta (aprisionando la red de regadío tradicional y

dido en este espacio en tránsito hacia la urbaniza-

la red de viales existentes) que supondrían la cons-

ción, es la aparición de numerosos establecimientos

trucción de vías rápidas proyectadas (autovías y

industriales y núcleos de chalés ilegales en plena

autopistas: AP-37, CV-91 y CV-95) tendrían unos

área de huerta tradicional, con enormes dificultades

impactos brutales en la comarca; todo ello existien-

de acceso, servicios y tratamiento de aguas residua-

do como existen alternativas aprovechando y mejo-

les, generando vertidos e importantes efectos ecoló-

rando las infraestructuras ya hechas.

gicos sobre la huerta. En este sentido, el ejemplo más destacable, por su enorme repercusión, es el

4.- El predominio de la explotación familiar y la

caso del municipio de Catral (9.400 habitantes), en

fragmentación de las unidades de cultivo en la

el prelitoral de la Vega Baja, el cual está gravemente

huerta

condicionado desde hace unos cinco años por su

Otro de los factores estructurales que más caracteri-

dualidad urbanística: la legal, el casco urbano; y la

zan el espacio de huerta tradicional del Bajo Segura,

ilegal, el imparable crecimiento ilegal representado

en la actualidad, es el de su estructura agraria mini-

por 1.300 chalés diseminados en tres millones de

fundista, con protagonismo claro de la explotación

metros cuadrados de huerta tradicional. Esta segun-

familiar campesina.

da cara urbanística (el 25% del parque de viviendas)

Esta tendencia a la fragmentación de la propie-

llevó al Consell a intervenir el Plan General de

dad y la unidad de cultivo adquiere desde el siglo XX

Ordenación Urbana (PGOU) del municipio el 3 de

una velocidad progresivamente mayor, hasta que a

octubre de 2.006.

partir de las décadas de 1950-1960 se transforma

Ciertamente, por la incidencia de los factores e

en un auténtico acelerón.

impactos que hemos expuesto, se hace patente la

El trasfondo histórico de este proceso de cambio

necesidad de garantizar la sostenibilidad de la huer-

se puede resumir, principalmente desde la etapa de

ta estableciendo límites al crecimiento urbanístico;

mayor aceleración, en que superada la primera

pues la competencia de los otros sectores económi-

etapa de necesidad que termina (tras la Guerra Civil)

cos por el uso del suelo está determinando una

cuando se inicia la década de los años 50: factores

66

revistavalencianad’etnologia


Fig. 6.- Actualmente la huerta, muy escasamente protegida, se ha convertido en el referente identitario, cultural y medioambiental de los ayuntamientos y municipios comarcales. Pero, al mismo tiempo, es también utilizada como reclamo paisajístico (para promocionarse) por el mismo urbanismo turístico que la depreda.

demográficos (tasas de fecundidad muy fuertes), sociales (parcelación de las unidades de cultivo heredadas de padres a hijos, lo que posibilita el asentamiento de estos últimos pero fomentaba la autoexplotación) y económicos (la especialización y mecanización agrícola y ganadera), junto con la mejora

ascendía a 2.430 m.², y en las dos restantes –centro-

de productividad, afianzaron la posibilidad de acce-

oriental y oriental- a 1.150 m.² y 760 m.² respectiva-

so a la propiedad plena por parte de arrendatarios y

mente. La zona centro-occidental y centro-oriental

jornaleros, en unos años en los cuales se estaban

reflejan un minifundismo levemente atenuado: las

desarrollando nuevas modalidades de crédito agra-

explotaciones con menos de 2,5 Has. de superficie

rio (cooperativas, Cajas Rurales) mejor adaptadas a

representaban el 86,14% en la primera y el 85,33%

las necesidades económicas de los pequeños explo-

en la segunda. Inversamente, los extremos occiden-

tadores. Y ante esta situación se va a producir una

tal y oriental de la Vega muestran una situación

progresiva mutación y fragmentación de las unida-

grave: el 86,26% en una y el 90,84% en otra tienen

des de cultivo, que se acelera, como hemos indica-

menos de 2,5Has. Por otra parte, si atendemos al marco de gestión

do, a partir de 1950-1960 (Fig. 6). Asistimos, pues, a una serie de nuevos elemen-

de la tierra, principalmente en las zonas que se

tos que estimulan este proceso disgregador hasta

encuentran bajo la jurisdicción de los juzgados de

alcanzar casi 1980. Desde este momento la Vega

Orihuela, Callosa y Almoradí, en el centro-oriental

Baja está dividida en una multitud de pequeñas

de la Vega. En ellas, como sucede en el resto, las

explotaciones: que se eleva a 19.295 y cuyo tamaño

explotaciones son dirigidas mayoritariamente por

más frecuente no superaba la media hectárea (o lo

sus propietarios: el 89,1%. El resto se explotan en

que es lo mismo, 4´5 tahullas). En la zona occidental

proporciones similares en arrendamiento o en otros

de la Vega la superficie modal, 1.120 m.², refleja

sistemas (Cabrera, 1977; Anderson, Maass, 1985).

una parcelación extrema; en la centro-occidental

Información que se resumen en la tabla siguiente:

DISTRIBUCIÓN DE LAS FINCAS EXPLOTADAS DIRECTAMENTE POR SUS PROPIETARIOS SEGÚN TAMAÑO, EN ORIHUELA NÚMERO Y PORCENTAJE 1

Huerta de Orihuela 4.831 (Canales bajo la jurisdicción del Juzgado Privado de Aguas de Orihuela)

2 Todas

3 Menos de 1 Ha. 100

3.098

64

4 Menos de 5 Ha. 4.168

86

5 Menos de 10 Ha. 4.589

95

6 Más de 50 Ha. 1

revistavalencianad’etnologia

-

67


CUADRO ESTADÍSTICO SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD ACTUAL EN LA HUERTA DE ROJALES Tahullas Comuna: Huerta margen izquierdo Riego Comuna tahúllas 0–1 1–2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8–9 9– 10 10– 11 11 – 12 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 16 – 17 17 – 18 18 – 19 19 – 20 20 – 21 21 – 22 22 – 23 23 – 24 24 – 25 25 – 26 26 – 27 27 – 28 28 – 29 29 – 30

Nº de propietarios 20 34 71 82 38 32 27 27 27 25 12 14 13 10 9 4 8 6 1 1 3 3 5 4 5 3 4 2 4 2

Tahullas Hila Noria: Huerta margen derecha Nº de propietarios 1 1 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0

Riego Comuna tahúllas 30 – 31 33 – 34 36 – 37 37 – 38 38 – 39 40 – 41 41– 42 43 – 44 45 – 46 46 – 47 47 – 48 49 – 50 50 – 51 51 – 52 52 – 53 53 – 54 59 – 60 64 – 65 65 – 66 68 – 69 84 – 85 99 – 100 +100

Cómputo total…………………………………………..4.508 tahullas

Hila-Noria tahúllas 1-2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9 – 10 10 – 11 11 – 12 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 16 – 17 18 – 19 19 - 20 22 – 23 23 – 24 24 – 25 27 – 28 36 – 37 37 – 38 40 – 41 52 – 53 64 – 65 65 – 66 68 – 69 + 100

Nº de propietarios 3 9 9 14 11 2 1 1 5 7 1 3 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Cómputo total……….636 tahullas

Fuente: Cámara Agraria de Rojales. Año 2001

Finalmente, el cuadro estadístico sobre la estruc-

dejan de ser regadas y utilizadas. En este sentido es

tura de la propiedad actual en la huerta de Rojales,

seguro que la creación de bancos de tierras y la

y el plano del parcelamiento que adjuntamos a con-

garantización de rentas dignas a propietarios y

tinuación, reflejan, a escala de un municipio, la gran

arrendatarios podrían mejorar esta situación, impul-

fragmentación de la unidad de cultivo de la huerta

sando a la vez, una recuperación de la huerta.

de Rojales; en este caso, una población localizada en

Por lo demás, si tenemos en cuenta las condicio-

la zona oriental de la huerta de la Vega Baja del

nes del medio. En nuestra agricultura suresteña, los

Segura.

cultivos son tempranos, variados, altamente compe-

En conjunto, pues, las posibilidades de realizar

titivos en los mercados nacionales e internacionales,

una gestión más eficaz de la huerta deberá replan-

y al margen de otras limitaciones no parecen seria-

tearse la viabilidad del tamaño de las explotaciones

mente amenazadas por la propia estructura agraria

agrarias más reducidas, las cuales, en algunos casos,

interna o por sus formas de organización (Fig. 7).

68

revistavalencianad’etnologia


Fig. 7.- Plano del parcelario de la huerta actual de Rojales.

5.- Medidas de protección y objetivos inmedia-

(www.cma.gva.es/pathuerta). Es por ello, que hace-

tos en la recuperación de la huerta

mos desde aquí un nuevo llamamiento público, muy

En definitiva, convendría detenerse finalmente en

especialmente a la administración autonómica que

los objetivos y medidas necesarias para una protec-

es la que tiene las competencias al respecto.

ción y gestión efectiva de la huerta; sin duda, uno de

Y las conclusiones que podemos extraer, tanto

los principales aspectos a debatir, entre otras cues-

de lo expuesto en este trabajo, como de los debates

tiones, en el esperado Plan de Acción Territorial de la

y propuestas que se han suscitado hasta la fecha

Huerta (PATH) de la comarca del Bajo Segura. Y deci-

(entre los que destacamos las “Jornadas de Orihuela

mos que “esperado” porque, aunque con carencias

por la Recuperación de la Huerta y su Patrimonio”,

significativas, el Plan de Acción Territorial de la

organizados por la Plataforma Cívica Comarcal

Huerta de Valencia, nuestra huerta gemela, lleva ya

“Segura Limpio”, con fecha del 02/06/2001), pare-

más de un año de tramitación y debates

cen claras:

revistavalencianad’etnologia

69


Fig. 8.- Vista aérea de un sector de la huerta bajosegureña

En definitiva, la necesidad de esta visión integral es clave para la aplicación de una nueva gestión política e institucional; pues hay que tener en cuenta que los valores históricos, culturales y ambientales de las huertas históricas son un patrimonio de fundamental importancia en la generación de presentes En primer lugar, es fundamental asumir política

y futuras políticas integrales, y, en el impulso de

e institucionalmente la protección y preservación de

otras actividades económicas que las exclusivamen-

este patrimonio milenario poniendo en marcha con

te agrarias;… Por citar alguna que representa ya

urgencia, y con el máximo consenso social posible,

toda una realidad: todo lo relacionado con el des-

un “Plan Especial de Protección y Recuperación

arrollo del turismo cultural (Fig. 8).

de la Huerta del Bajo Segura”. De forma que se pueda abordar con rigor una ordenación territorial sostenible, y en conjunción, que haga posible una recuperación efectiva de este agrosistema vivo de tan alto valor cultural y social. Para lo que es necesario un cambio radical en los medios y en la estructura de los órganos para la toma de decisiones: que deberían de tener un carácter interinstitucional con una amplia representación de expertos y representantes de agricultores y agentes sociales. En segundo lugar, la huerta precisa para su preservación dignificar el trabajo de los agricultores: incorporando ayudas por la custodia del paisaje y beneficios fiscales. Asimismo, estas nuevas iniciativas deben promover una mejora de las redes de comercialización de los productos agrarios, sellos distintivos para los productos de la huerta, etc.;… No se trata de regalar el dinero, sino de acabar con la gran desgracia endémica que ha tenido siempre el agro: el agricultor compra lo que necesita para producir a como le quieren vender y vende lo que produce a como le quieren comprar; él no pone el precio nunca. Luego se ven unos precios de venta al público que multiplican por 10 el percibido por el agricultor. El precio del pan es hoy 20 veces superior al del trigo.

70

revistavalencianad’etnologia

Bibliografía ANDERSON, R y MAASS, A. (1985): Un modelo de simulación para sistemas de regadío. Madrid – Salamanca. CABRERA, P. y otros (1977): La comarca de la Vega Baja del río Segura. Universidad de Murcia, 1977. CALVO, F. (1999): “Caudales propios y foráneos en una cuenca exangüe: La del Segura”. En los usos del Agua en España, Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo, pp. 485-508. GEA, M. (1995): La construcción del paisaje agrario en el Bajo Segura. De los orígenes hasta la implantación de la red de riego-drenaje principal en el alfoz oriolano. Alquibla 1.Revista de investigación del bajo Segura, pp. 65-70. GEA, M. (1997): La formación y expansión decisiva de La Huerta de Murcia-Orihuela: un enfoque desde la perspectiva de la Orihuela Musulmana (siglos VIII-XIII). Alquibla nº. 3.Revista de investigación del bajo Segura, pp.155-217 GLICK, T. (1988): Regadío y Sociedad en la Valencia Medieval. Valencia, 1988. MARTÍNEZ, J. y ESTEVE, M. (2000): “El regadío en la cuenca del Segura y sus efectos ambientales y sociales”, en Gestión alternativa del agua en la cuenca del Segura. Murcia, 2000. OLCINA, J. y RICO, A. (2002): “Sobreexplotación de recursos de agua y conflictos de uso en el País Valenciano”. En Factores limitantes para el desarrollo de la agricultura en las comarcas de Alicante, Quaderns Agroambientals nº. 2, Fundació Institut Valencià d´Investigació i Formació Agroambiental. PÉREZ PICAZO, M. T. (2000): “Auge y decadencia del regadío tradicional en la región murciana: 1850-1960. Los logros de una agricultura de dominante campesina”. En el agua en la historia de España, Ed. Universidad de Alicante. SANCHÍS, C. y MANCEBO, P. (2000): “La organización del riego en el regadío histórico de la Vega Baja del Segura. Desequilibrios, reformas y perspectivas”. Congreso Nacional Gestión del Agua en Cuencas Deficitarias, Orihuela. WATSON, A. (1998): Innovaciones en la agricultura en los primeros tiempos del mundo islámico, Granada.


OFICIOS TRADICIONALES DE LA HUERTA DE VALENCIA RICARDO ORTÍ PIERA*

Los oficios tradicionales de la huerta valenciana han desparecido en su práctica totalidad. Es, por ello, más necesario que nunca delimitar conceptualmente en que consiste un oficio tradicional. Palabras clave: huerta, tradición, oficios, gremios.

The traditional trades of the Valencian garden have

Cada vez es más difícil ver al agricultor labrando la

desparecido in his practical totality. It is, for this rea-

tierra o a su mujer con la cesta dirigirse al mercado

son, more necessary that to never delimit conceptual

para vender sus productos, desgraciadamente la

of that a traditional trade consists. Key words: huerta, tradition, trades, unions..

sociedad industrial ha evolucionado tanto y tan rápido que aquellos oficios básicos en otro tiempo actualmente sólo son analizados y estudiados para preservarlos del olvido, pasando a ser considerados como tradicionales. Es muy complicado recopilar todos los oficios tradicionales de la huerta de valencia debido a su extensión territorial, que da lugar a una cuantiosa diversidad de los mismos, también lo es delimitar conceptualmente que es oficio tradicional. Por este motivo comenzaremos por clarificar ¿qué es? ¿cómo es? para luego citar algunos ejemplos y finalizaremos analizando la situación actual. Concepto. Artesanía y gremio El término oficio tiene su origen etimológico en la palabra latina officium (en castellano se traduce

* Sala Parpalló

como ocupación habitual), que por definición es

revistavalencianad’etnologia

71


la profesión mecánica o manual donde se produ-

mera etapa cuyo carácter fue predominantemente

cen o modifican objetos. Como podemos ver su

religioso, muestra de ello era la elección de un

definición es un poco vaga y superficial, por esta

santo como patrón o la participación en las cele-

razón vamos a intentar delimitar su significado en

braciones de fiestas religiosas, como por ejemplo

el contexto de la huerta de Valencia. Cuando se

la cofradía de agricultores invocada por San

habla de oficio la tendencia general de los inves-

Agustín y a la que se rinde culto en la capilla del

tigadores es relacionarlo con dos conceptos, el de

convento de los agustinos o la cofradía de calafa-

artesanía y el de gremio, íntimamente relaciona-

tes que se constituye bajo la protección de San

dos entre sí.

Guillermo al que se venera en el convento de los

En primer lugar analizaremos los gremios. Su

Trinitarios. La segunda etapa, que se inicia en el

definición podría ser la de corporación profesional

1400, a diferencia de la anterior se caracteriza por

compuesta por artesanos o industriales dedicados

la preeminencia del aspecto económico y técnico.

a un arte u oficio en una localidad. Su precedente

En ésta comienza a desarrollarse la reglamenta-

inmediato fueron las cofradías de los siglos XIII y

ción, cuyo objetivo era incrementar el control

XIV, que fueron constituyéndose en gremios a prin-

interno y potenciar la defensa de la corporación

cipios del siglo XV. Su finalidad inicial era la religio-

frente agentes externos, convirtiendo a los gre-

sa y benéfica pero posteriormente se fueron trans-

mios en grupos extremadamente proteccionistas,

formando en mecanismos de defensa de los intere-

entre los cuales continúan estando los agriculto-

ses de sus miembros, llegando a establecerse y par-

res, pescadores, calafates, herreros, carpinteros,

ticipar del gobierno de las ciudades en su época de

etc…. Su evolución continuó siendo ascendente

esplendor.

hasta la expulsión de los moriscos en 1609, en

El caso valenciano ha sido analizado en pro-

esta fecha comenzó su declive que se hizo paten-

en su libro

te en 1813 en las Cortes de Cádiz, cuando se

“Instituciones Gremiales”. Para el autor su origen

decretó la libertad de industria y la extinción de los

está en los antiguos colegios de artes y oficios

antiguos gremios. Otro autor que investigó sobre

romanos (Collegia artificum vel opificum) estructu-

el tema fue el Marqués de Cruilles, que publicó en

rados por lazos paternofiliales. Su evolución y con-

1883 un glosario de oficios artesanales, donde

solidación en época cristiana dio lugar al nacimien-

registró hasta 62 en la ciudad de Valencia.

fundidad por Tramoyeres Blasco

to de los gremios medievales (denominados cofra-

En general las cofradías o gremios estaban inte-

días en sus inicios), cuyo esplendor se plasma en la

grados por miembros de la misma familia, donde

participación en la vida política de la ciudad. Entre

los hombres ocupaban los puestos públicamente

las cofradías medievales ya encontramos los ofi-

más reconocidos mientras que las mujeres y los

cios de herreros, molineros, calafates, agriculto-

niños tenían un rol secundario.

res,…, el autor registra en su libro un total de 132

Su supervivencia estaba sujeta a los cambios de

oficios conocidos. Las cofradías tuvieron una pri-

la moda o a la competencia externa, que producía

72

revistavalencianad’etnologia


productos más baratos y de mejor calidad, por ello

designando los roles de cada miembro dependien-

muchos oficios desaparecían y nacían otros nuevos.

do de su condición sexual y generacional, otorgán-

Esta institución tenía un carácter preponderante-

doles un lugar destacado o secundario dentro de la

mente urbano frente al rural de la artesanía.

organización.

El segundo concepto es el de artesanía, que

El trabajo se articulaba alrededor del hogar,

consiste en todas aquellas actividades donde se

entendido como una forma de organización social

producen obras decorativas o con pretensiones

centrada en la explotación agraria. La composición

artísticas, caracterizadas por prevalecer el trabajo

del hogar tenía como elemento fundamental la

manual sobre el mecánico. Su producción se des-

fuerza de trabajo, el cual establecía la jerarquía

tina a cubrir las necesidades domésticas, se define

dentro del grupo. La familia es el núcleo del hogar,

por su calidad y por la personalización del objeto

está compuesta por la pareja, sus descendientes y

frente a la masificación del trabajo en serie. No

la parentela.

necesitan una fuerte inversión, ya que no se invier-

La estructura de los oficios se basaba en la divi-

te en maquinaría, y sus materias primas son pro-

sión de tareas por sexo, ocupando los hombres un

pias, siendo fácil su adquisición por parte del arte-

lugar distinto a las mujeres; este hecho es conside-

sano. Nació en la sociedad precapitalista vinculada

rado como ley natural y cualquier ruptura en esta

a la actividad agrícola, de ahí que esté ligada al

cadena significa una alteración en el orden estable-

ámbito rural. Otro rasgo que la caracteriza es la

cido. El entramado organizativo del hogar depen-

consideración de sus productos como obras de

día directamente de la producción, que es la base

arte. La decadencia de la artesanía se inicia con la

de la subsistencia de la familia, y no de la reproduc-

revolución industrial, en ese momento se produce

ción en sentido biológico, que aunque repercute en

el tránsito del trabajo manual al mecánico, por lo

la continuidad generacional no aseguraba el futuro

que la actividad artesanal queda obsoleta, y sin

del hogar, por lo que hallamos en la posición domi-

opción a competir con productos en serie, con pre-

nante al cabeza de familia encarnado en la figura

cios más baratos y con costes reducidos.

del hombre como un poder central, debido a su

Los oficios tradicionales de la huerta de

dominio sobre la producción, y en un escalafón

Valencia, a nuestro entender, son una combinación

inferior se situaría la mujer, descendientes y familia-

de los anteriores términos con los cuales podríamos

res. Las mujeres ocupan un plano subsidiario, su

componer la siguiente definición; conjunto de pro-

trabajo es considerado como “ayuda” otorgándole

fesiones manuales del ámbito rural y urbano que

un papel secundario y accesorio al realizado por el

producen bienes de consumo para cubrir las nece-

hombre. Como se puede observar, existe un senti-

sidades domésticas y sociales, en algunos casos con

miento tradicional de rechazo del trabajo femenino

finalidad artística.

en la sociedad tradicional.

Se organizan en torno al hogar y a la familia,

Los oficios se estructuran bajo el auspicio de la

que son los que marcan el funcionamiento interno,

unidad familiar, generalmente todos los miembros

revistavalencianad’etnologia

73


de una familia ejercen el mismo oficio, dependien-

latifundistas o terratenientes existe una diferencia

do su posición de la edad y del sexo. Para proteger-

con lo anteriormente comentado, ya que en el

se frente a otros oficios y a otros agentes externos

caso de fallecer el varón su lugar lo ocuparía la

adquieren un carácter endogámico, por este moti-

mujer sucediéndolo en la posición dominante, la

vo se transmiten los conocimientos técnicos de

administración, cosa que no ocurre en el caso del

padres a hijos y se realizan alianzas matrimoniales

pequeño propietario de una explotación agrícola.

con otros miembros del oficio. La crisis del hogar se

También se puede establecer una jerarquía dentro

produce con el cambio generacional, en ese

del status de la mujer, que podría ser por edad

momento se produce una ruptura que puede aca-

(jóvenes y adultas), y por su situación civil (casada,

bar con la desaparición del oficio.

soltera o viuda).

Los estudios realizados en comunidades agríco-

Se observan diferencias entre el ámbito urbano

las, como los de A. V. Chayanov, han determinado

y rural con respecto a la concepción de oficio. En la

que la producción está a cargo de la familia y la

ciudad tiende a ser estable y con un carácter indus-

composición del hogar dependerá del trabajo que

trial (mecanizado) y en el campo es temporal y arte-

desempeñen sus miembros. El objetivo primordial

sanal (manual) exceptuando el oficio de agricultor,

es cubrir las necesidades de los miembros, subsis-

por este motivo se considera más especializado el

tencia, al mismo tiempo que asegurar su reproduc-

urbano que, a pesar de poseer grandes diferencias

ción y por lo tanto su supervivencia.

internas, es más valorado y mejor retribuido que el

Como ya hemos dicho, el papel del hombre

rural, cuya economía se basa en la agricultura, y la

dentro del oficio como dominador de la produc-

actividad artesanal sólo representa un complemen-

ción le otorga el privilegio de ocupar la posición

to a la economía familiar. Como consecuencia de

predominante en el resto de ámbitos de la socie-

estas diferencias, se inicia un incipiente proceso

dad, siendo reconocido públicamente y valorado

migratorio que produjo el paulatino abandono del

socialmente por el resto de miembros de la comu-

ámbito rural y a la larga el declive del campo y de

nidad. Sin embargo, el papel de la mujer es secun-

los oficios rurales.

dario, se ve restringido al ámbito privado o doméstico sin ser reconocido socialmente, a pesar de

Algunos ejemplos de la Huerta de Valencia

existir trabajos imprescindibles para cualquier

En el caso de la huerta de Valencia, la base de la

sociedad como el de nodriza o matrona, que ape-

economía ha sido la agricultura intensiva, en la

nas tienen relevancia social. En las explotaciones

que destacan los cultivos de arroz y naranja, con

agrícolas el hombre se dedica a las labores del

los cuales se ha conseguido ampliar los mercados

campo, y las mujeres y niños trabajan en activida-

y abastecer tanto el consumo nacional como inter-

des industriales o relacionadas con la agricultura,

nacional, gracias a los avances en las técnicas de

pero en ningún momento se considerarían como

producción y en los medios de transporte. La fami-

eje de la subsistencia. En el caso de los grandes

lia ha sido el pilar del sistema agrario, estaba con-

74

revistavalencianad’etnologia


formada por todos los miembros del hogar, cada

utillaje antiguo por maquinaría, que permite al

uno de los cuales realizaba unas tareas adecuadas

agricultor reducir los gastos, principalmente los

al status que ocupaba (cualidades, sexo o edad).

salariales.

Antiguamente, el principal medio de vida era la

En los años 60, la agricultura se situó por

agricultura complementado por la producción

debajo de la industria en rendimientos, pero ha

artesanal y la ganadería, por el contrario en las ciu-

continuado siendo rentable, muestra de ello son

dades los oficios eran la única fuente de ingreso

los índices estadísticos de exportación al mercado

familiar.

interior e internacional. En la actualidad, existe

En estas últimas décadas, la agricultura atra-

concienciación de la importancia de la actividad

viesa un momento complicado, ya que ha dejado

agrícola y del oficio de agricultor, por eso se han

de ser rentable (salarios, precios de venta,…),

creado diversos museos etnológicos como son los

también ha influido la especulación urbanística en

del arroz de la ciudad de Valencia o el comarcal de

la venta de terrenos para la construcción, y la dis-

l’Horta Sud.

gregación familiar acontecida por la incorporación de los descendientes al mercado laboral de la

Ceramista.- El oficio tiene su origen en la anti-

ciudad. Por este motivo se ha producido el pro-

güedad pero se consolidó en época musulmana

gresivo abandono de la huerta de Valencia, provo-

en la huerta de Valencia. Existen dos grandes cen-

cando el declive o la desaparición de los oficios

tros productore,s Manises y Paterna, ambos han

tradicionales.

conseguido dar nombre a su producción cerámi-

Algunos ejemplos de oficios tradicionales de la huerta de Valencia son:

ca. El oficio de ceramista ha cubierto las necesidades domésticas de los valencianos a lo largo de los siglos, y en la actualidad ha conquistado otros

Agricultor.- La agricultura es la actividad princi-

mercados. El trabajo depende exclusivamente de

pal de la sociedad tradicional, por lo que el oficio

dos factores: el horno y el barro. El proceso de

de agricultor era el más extendido en la huerta,

producción es lento y se necesita un alto grado de

pero con los cambios sufridos en la sociedad

especialización por la complejidad que conlleva la

moderna ha dejado de ser tan rentable como

regulación de la temperatura. Antiguamente la

antes. Los cultivos característicos son la naranja y

mayoría de la producción era exclusivamente para

el arroz, pero existen más productos. El trabajo

el uso doméstico, en la actualidad también se

suele ser realizado por el hombre, participando la

oferta como elemento decorativo. En general, el

mujer en pequeñas labores muy concretas, en la

hombre ha ejercido el oficio, transmitiéndose el

actualidad participan en el proceso de selección y

arte de padres a hijos, con los cambios acaecidos

de embalaje del producto. Con lo que respecta a

en la sociedad la mujer se ha incorporado pero de

las herramientas, se observa un proceso estanda-

forma esporádica. Son numerosos los museos

rizado de sustitución de la tracción animal y del

cuya temática gira en torno a la cerámica y a su

revistavalencianad’etnologia

75


producción como el museo González Martí en

Escobero-Granerer.- Oficio en vías de desapari-

Valencia o los museos municipales de Manises y

ción, ya que las escobas de palma o palmito ya no

Paterna.

se utilizan. Desde su origen fue una actividad complementaria, porque no daba para vivir. En los años

Carpintero de Ribera-calafate.- Este oficio se

30, la producción alcanzó su apogeo, llegándose a

concentra en el puerto de Valencia y en las pobla-

comercializar en toda la provincia y en el mercado

ciones vecinas a la Albufera, en nuestro caso nos

nacional. Torrente era la población con mayor pro-

centraremos en las de Silla y Catarroja, situadas

ducción de escobas de la Huerta de Valencia, lle-

en zona sur de la Huerta de Valencia. Las figuras

gando a ser reconocida en España como centro

de carpintero de ribera y calafate se funden en

productor. La profesión fue trasmitida de padres a

una misma, a pesar de ser trabajos totalmente dis-

hijos, las escobas se elaboraban manualmente aun-

tintos lo realiza una misma persona, por un lado

que se utilizaban diversas herramientas necesarias

diseña, corta la madera y ensambla, y por el otro

en el arduo proceso de producción. Entre los inves-

impermeabiliza y calafatea la barca. Las embarca-

tigadores etnólogos ha existido un especial interés

ciones han sido imprescindibles para cazadores,

sobre el tema, que ha dado lugar a exposiciones

pescadores, agricultores y habitantes de la

monotemáticas, artículos y libros, gracias a los cua-

Albufera, por este motivo el oficio de carpintero

les este oficio aún se conserva en la memoria.

de ribera o calafate poseía un gran prestigio Pescador.- La actividad pesquera ha sido básica

social. En la actualidad, la profesión ha desaparecido

para la sociedad tradicional. Valencia como el resto

prácticamente, apenas quedan dos o tres calafates

de pueblos ribereños del Mediterráneo ha aprove-

dedicados en exclusiva al oficio debido a la escasa

chado los recursos que le ha aportado el mar. Los

demanda, solamente fabrican embarcaciones

pescadores de la Huerta de Valencia se han estable-

recreativas y reparan las barcas de los pescadores.

cido en las zonas cercanas al mar y en la Albufera

Se ha producido un paulatino cambio en las herra-

para situarse próximos a los recursos. Siempre ha

mientas y en los productos; la sierra manual es

sido una actividad rentable ya que complementaba

eléctrica o el alquitrán se ha sustituido por la fibra

la alimentación, pero con las mejoras técnicas pro-

de vidrio, únicamente se mantienen las antiguas

ducidas en estas últimas décadas, como la creación

plantillas en su construcción. Sobre el oficio existen

de piscifactorías, o la discriminación sufrida por la

innumerables menciones en distintas exposiciones

pesca causada por la sobreexplotación, han ido

relacionadas con la Albufera o con el puerto de

mermando los rendimientos de la pesca. En la

Valencia, como por ejemplo la realizada por el

actualidad, los pescadores trabajan con nuevas

Museu Valencià d’Etnologia “La vela llatina.

herramientas y técnicas, en algunas ocasiones obli-

Barques a l’Albufera”.

gados por las nuevas reglamentaciones, pero en ocasiones se continúa pescando como se hacia

76

revistavalencianad’etnologia


antes. La profesión al igual que otras tradicionales

encargo, lo que les retribuye pocos ingresos que

es transmitida de padres a hijos, pudiendo encon-

complementan con otros trabajos de perfil menos

trar en una embarcación a varios miembros de una

artesanal. Al igual que otros oficios, hallamos gran

misma familia, todos ellos hombres. La mujer se

cantidad de documentación, exposiciones y muse-

ocupa del arreglo y venta del pescado. No suelen

os que hacen referencia sobre él.

encontrarse museos dedicados exclusivamente a la pesca pero sí que hacen referencia, al igual que artículos y libros.

También creemos conveniente citar otros oficios que por su antigüedad y sus rasgos han sido considerados tradicionales por algunos autores,

Tejedor.- Desde los orígenes de la humanidad el

pero que han adquirido relevancia y se han consti-

ser humano ha necesitado protegerse de los cam-

tuido como tal en tiempos más recientes, como

bios de temperatura, por este motivo la elabora-

son:

ción de prendas ha sido un elemento indispensable en la sociedad para poder adaptarse al medio

Artista fallero.- Su origen podría situarse a finales

y sobrevivir. Este oficio ha sido familiar, transmiti-

del siglo XVII, cuando las Fallas son declaradas

do de padres a hijos, participando en su elabora-

como fiesta oficial, pero se constituye como tal en

ción tanto los hombres como las mujeres. Las

el siglo XX. En una primera etapa, el oficio estaba

mejoras técnicas acaecidas, han provocado el

constituido por carpinteros, ya que el material que

abandono del trabajo manual, pero Valencia se ha

se utilizaba para la combustión era la madera. Con

adaptado y continúa siendo un centro productor

el afianzamiento de la fiesta, las Fallas fueron

de referencia de artículos textiles. Tanto los muse-

adquiriendo un carácter más artístico y complejo,

os, como exposiciones o publicaciones científicas

convirtiéndose en obras de arte esculpidas por pro-

han recogido las distintas etapas de la artesanía

fesionales que se dedican en exclusiva a su realiza-

textil en Valencia, describiendo sus técnicas, sus

ción. Su producción es resultado del trabajo de un

materias primas, y las herramientas empleadas,

colectivo multidisciplinar, que poseen conocimien-

como por ejemplo el Colegio de Arte Mayor de la

tos de carpintería, pintura, escultura,… Un rasgo

Seda en Valencia.

característico de los artistas falleros es que no sólo trabajan en su taller, también lo hacen en la calle.

Carpintero.- Es un oficio transmitido de padres a

Los profesionales de este oficio suelen ser hombres

hijos. Esta profesión ejercida únicamente por hom-

aunque con lentitud se va incorporando la mujer.

bres es considera socialmente como una profesión

La relevancia de este oficio se ha reflejado en la cre-

de prestigio. La carpintería ha evolucionado en las

ación del museo del Gremio de Artistas Falleros y el

últimas décadas, pasando a convertirse en una acti-

museo Fallero, y la denominación de Ciudad Fallera

vidad más mecánica que manual. Los carpinteros

al barrio donde se concentran los talleres.

producen en la actualidad trabajos artesanales por

revistavalencianad’etnologia

77


Pirotécnico.- En tierras valencianas, la mezcla de

- Lo ejercen personas de edad avanzada, a

sulfuro, salitre y carbón fue introducida y difundida

excepción de los últimos citados.

por los musulmanes en los siglos XIII y XIV. La pól-

- Son transmitidos de padres a hijos.

vora comenzó siendo utilizada con fines militares,

- Predominio del trabajo manual.

pero con el paso del tiempo fue adquiriendo una

- El utillaje es arcaico, generalmente heredado

finalidad lúdica. Desde la Edad Media hasta el siglo

de sus antepasados, aunque en la actualidad

XX, el oficio de pirotécnico recalaba en personas

se están incorporando herramientas nuevas.

que ejercían otra profesión. Sólo cuando se consoli-

- Los procesos productivos han evolucionado

dó la producción de productos lúdicos se constituyó

pero continúan estando basados en técnicas

como un oficio, gracias a la rentabilidad que pro-

tradicionales, por lo que siguen siendo lentos

porcionaba. Su producción es muy compleja y peli-

y costosos, en algunos casos ocupando la

grosa, ya que se trata de un producto altamente

jornada laboral de sol a sol.

inflamable al que afectan los cambios de tempera-

- Funcionan por encargo.

tura provocando su combustión, por este motivo se

- Su producción se restringe a los mismos produc-

realizan en casetas aisladas, acondicionadas para la

tos y se destina a mercados muy concretos.

manipulación de la pólvora. En los trabajos de fabri-

- Los productos ya no satisfacen las necesida-

cación participan tanto hombres como mujeres, antiguamente era exclusivamente masculino. En la población de Godella se concentran las fábricas pirotécnicas pertenecientes a sagas familiares iniciadas a principios del siglo XX.

des de la sociedad. - Económicamente da beneficios, permitiendo al productor su sustento. - Se trabaja tanto en el taller como al aire libre gracias al clima.

La pólvora se ha convertido en un elemento

- El hombre es el principal actor mientras que la

fundamental de fiestas populares, e incluso es con-

mujer ha ocupado un puesto menos relevante.

siderado como un símbolo de identidad de los

- La crisis del oficio se produce con el cambio

valencianos.

generacional cuando los descendientes abandonan la actividad.

Nos hemos encontrado con oficios que han desaparecido, con otros que se mantienen y con

- Los oficios que se adaptan al cambio tienden a bajar la calidad de sus productos.

otros que han evolucionado, por lo que no se

- Un dato interesante es que muchas activida-

puede establecer generalizaciones, ya que cada

des que antes eran complementarias de la

profesión tiene su propia fisonomía. Como se

economía familiar han pasado a ser profesio-

puede observar existe una gran variedad de rasgos

nes, al ser reconocidas social y económica-

en los oficios tradicionales de la Huerta de

mente, como por ejemplo los oficios de artis-

Valencia, pero podríamos establecer algunos, como

ta fallero o pirotécnico.

por ejemplo:

78

revistavalencianad’etnologia


Recuperación patrimonial

patrimonio de su cultura e identidad regional o

Tras la revolución industrial, los oficios tradicionales

nacional. Los poderes públicos son los encargados

han ido retrayéndose y desapareciendo, ocupando

de la defensa y recuperación de las raíces cultura-

un lugar secundario. Paralelo a este proceso ha sur-

les, económicas e históricas de su territorio para

gido una necesidad social de recopilar datos de los

evitar la adulteración y la desaparición de lo artesa-

mismos por parte de etnólogos, antropólogos, y

nal y personal, a través de lo cual consigue el afian-

folkloristas, para evitar su desaparición y pérdida,

zamiento del sentimiento regionalista o nacionalis-

por lo que se documentan los procesos de produc-

ta. Al mismo tiempo se acentúa el efecto llamada

ción, las técnicas, los objetos y cualquier dato de

del turismo, que consecuentemente aporta des-

interés que sea considerado imprescindible.

arrollo económico y un incremento del prestigio de

Como resultado han nacido numerosos museos, en los cuales se puede observar como se traba-

la población. Por

su

parte

el

Museu

Valencià

jaba, cuales eran los productos artesanos e inclu-

d’Etnologia desde su fundación en 1982, ha traba-

so se ofrece la posibilidad de adquirirlos. Un ejem-

jado para recuperar y proteger el patrimonio de la

plo es el Museu comarcal de l’Horta sud Josep

sociedad tradicional valenciana y así poder trasmi-

Ferris March, que reconstruye la vida cotidiana en

tirlo a generaciones venideras. Para lo cual ha des-

la casa de un labrador de la Huerta de Valencia,

arrollado diferentes líneas de actuación como son

para ello ha recuperado objetos domésticos y de

la recopilación de testimonios orales, la adquisición

trabajo, tanto del campo como de los oficios arte-

de materiales etnológicos (objetos y documenta-

sanales y realiza una serie de actividades, para

ción), la realización o colaboración en exposiciones

trasmitir al público conocimientos sobre el tema,

como “Del fil al vestit”, “El granerer” o “Regino

como exposiciones, ciclos musicales, coloquios,

Más. Historia de una época”, la elaboración de

visitas organizadas,… También han complementa-

publicaciones

do esta labor la Universidad de Valencia con cur-

Valenciana de Etnologia o la colección Ethnos, la

sos y asignaturas específicas sobre la materia, los

organización de mesas redondas, conferencias y

medios de comunicación, los ayuntamientos a tra-

jornadas, la adquisición de bibliografía por parte de

vés de las escuelas taller, y otras instituciones que

su biblioteca de temas antropológicos, etnológicos

organizan ferias, mercados de artesanía, exposi-

y folklóricos valencianos, nacionales e internacio-

ciones y otras actividades que potencian la preser-

nales y el desarrollo de investigaciones relacionadas

vación y recuperación de los oficios para las gene-

con temas de etnología valenciana. En sus 25 años

raciones venideras.

de existencia, el objetivo del Museo ha sido y es

científicas

como

la

Revista

Todo este renacer es impulsado y patrocinado

facilitar el conocimiento de la cultura de la socie-

por los gobiernos autonómicos de los diferentes

dad tradicional valenciana al público y a los investi-

territorios, ya que sirve como vehículo integrador

gadores, poniendo a su servicio todas las herra-

de la propia sociedad y al mismo tiempo como

mientas necesarias.

revistavalencianad’etnologia

79


Bibliografía Almela, F., La antigua industria del vidrio en Valencia, Valencia, 1954. Arazo, M. A.; Jarque, F., Artesanos de Valencia, Valencia, 1986. Arnalte, E., Agricultura a tiempo parcial en el País Valenciano. Naturaleza y efectos del fenómeno en el regadío litoral, Madrid, 1980. Baixauli, I. A., Els artesans de la València del segle XVII, Valencia, 2001. Besó, A., “El granerer: un ofici artesanal desaparegut”, Torrens nº4, Torrent, 1985, pp.233-256. - “L’ofici de peroles. L’art de fer la boca cul”, Quaderns d’investigació d’Alaquàs nº19, Alaquàs, 2000, pp.57-74. Bouvier, P., Le travail au quotidien: une démarche socio-anthropologique, París, 1989. Comas, D. Trabajo, género, cultura. La construcción de desigualdades entre hombres y mujeres, Barcelona, 1995. Chayanov, A. V., La organización de la unidad económica campesina, Buenos Aires, 1974. Chirinos, M. P., Claves para una antropología del trabajo, Pamplona, 2006. De la Puerta, R., “La mort de les artesanies valencianes a la primeria del segle XXI: el vestit i els complements”, Revista Valenciana de Folclore nº 4/5, Alacant, 2003/2004, pp.7796.

Valencia, 1988. Navarro, G., El Col·legi de l’Art Major de la Seda de Valencia, Valencia, 1996. Pérez, J. A., “Los abanicos de Aldaia”, Narria, nº 65-66, Madrid, 1994, pp.27-31. Rodríguez, J., El trabajo rural en España (1876-1936), Barcelona, 1991. Sanchís, E., El trabajo a domicilio en el País Valenciano, Madrid, 1984. Sanchos, J. R., “El Gremio de Olleros de Alaquàs”, Quaderns d’investigació d’Alaquàs nº6, Alaquàs, 1987, pp.39-53. Seymour, J., Artes y oficios de ayer. Guía práctica de los oficios tradicionales, Barcelona, 1990. Soler, A.; Yago, R.; Jordá, R., Oficios tradicionales valencianos, Valencia, 2004. Tarín, R., “Els Aliaga: una familia de boters i aladrers establerta a Alaquàs a principi de segle”, Quaderns d’investigació d’Alaquàs, nº18, Alaquàs, 1999, pp.139-162. - “Ferradors i corretgers: els oficis perduts”, Quaderns d’investigació d’Alaquàs, nº19, Alaquàs, 2000, pp.75-102. -“Cardadors i matalafers d’Alaquàs”, Quaderns d’investigació d’Alaquàs, nº22, Alaquàs, 2003, pp.71-91. Tramoyeres, L., Instituciones Gremiales. Su origen y organización, Valencia, 1889.

- El abanico valenciano, Valencia, 2005. Escuder, T., “Uns oficis tradicionals al País Valencià”, Institución

Vidal, V., El Gremio de industriales panaderos de Valencia, Valencia, 1977.

Fernando el Católico, separata de las actas del IV Congreso

VV. AA., “Bosc i muntanya, indústria tradicional, comerç i ser-

Nacional de Artes y Costumbres Populares, Zaragoza,

veis”, Temes d’Etnografia Valenciana, vol. III, Valencia,

1983, pp.131-151. Huertas, J., “La València Marítima II. Els altres protagonistas de la navegació valenciana: Dels constructors a les embarcacions”, Colección Ethnos, Valencia, 2006. Laorden, C.; Montalvo, M.; Moreno, J. M.; Rivas, R., La artesanía en la sociedad actual, Madrid, 1982. Limón, A., La artesanía rural, Madrid, 1982. Maraver, B., “Artesanía de la seda en Valencia”, Narria, nº 6566, Madrid, 1994, pp.22-26. Marqués de Cruilles, Los gremios de Valencia: memoria sobre su origen, vicisitudes y organización, Valencia, 1883. Martorell, P., El món mariner del Cabanyal, Valencia, 2001.

80

Narotzky, S., Trabajar en familia. Mujeres, hogares y talleres,

revistavalencianad’etnologia

1985. VV. AA., “La elaboración de la horchata en Alboraia”, Narria, nº 65-66, Madrid, 1994, pp.34-38. VV. AA., “La pirotecnia valenciana”, Narria, nº 65-66, Madrid, 1994, pp.39-42. VV. AA., Regino Más. Historia de una época, Valencia, 1999. VV. AA., Mestres d’aixa, calafats i mariners: Del modelisme naval a la fusteria de ribera a les costes valencianes, Valencia, 2000. Wallman, S., Social anthropology of work, London, 1979. Zaragozà, M., El cultiu tradicional de l’arròs a Silla (Albufera de Valencia), Valencia, 1982.


“CAP EXPOSICIÓ SENSE REFLEXIÓ”: MUSEUS I INVESTIGACIÓ SOCIAL

VICENT FLOR* Mitjançant el cas concret del Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) i d’una aproximació a una investigació de caire qualitatiu amb grups de discussió, en l’article es planteja la conveniència què els museus també esdevinguen centres d’investigació que, entre d’altres, estudien els públics que hi assisteixen. Palabras clave: sociologia de la cultura, investigació social, grups de discussió, museu, públics.

Taking into account the particular case of Museu

La investigació no pot ser un patrimoni exclusiu de

Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM)

les universitats en les societats modernes. Els centres

used as an example of qualitative research with focus

universitaris, òbviament, són institucions especialit-

groups, the article raises the necessity of museums to

zades de recerca de primera importància però també

become centres of research, amongst other issues by

la resta d’institucions públiques, l’anomenada socie-

analysing the needs of museum visitors.

tat civil1 i les empreses tenen necessitat de contribu-

Key words: sociology of culture, social research,

focus group, museum, museum visitors.

ir a conéixer la realitat social, si més no per prendre les decisions més escaients i per saber els efectes que tenen les decisions que prenen. Si en el cas de les empreses investigar el mercat és un requeriment imperiós per poder vendre més i millor els productes o servicis que ofereixen, també ho és (ho hauria de ser) en el cas de les associacions privades i, particularment, en les entitats públiques, que almenys teòricament han de justificar als ciutadans en què inverteixen els recursos que obtenen dels impostos que els cobren. En aquest sentit, també els museus necessiten investigar els públics —els que els visiten amb regu-

* Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València i Centre d’Estudis i d’Investigació del MuVIM. vicent.flor@valencia.edu / vicent.flor@dival.es. 1 Es fa servir el concepte de societat civil de Barber (2000) com a espai intermedi entre el camp de les relacions econòmiques i el de l’estat.

revistavalencianad’etnologia

81


laritat, els que ho fan esporàdicament i, molt impor-

i de propostes, més o menys específics segons els

tant, també els que mai no travessen les portes de la

objectius del mateix, però no simples espais que

institució, concebuts com a públics potencials

mostren un seguit d’objectes valuosos, pures gale-

(Hooper-Greenhill, 1998: 37-38), amb l’esperança

ries exhibicionistes.

que algun dia s’atrevisquen a fer-ho— per més que

Per a la nova museologia, tal com ens proposa

sovint aquesta exigència topa amb fortes resistèn-

Alonso (1999), un museu és un espai de reflexió de

cies. Però no sols s’han d’acontentar amb això:

l’ésser humà i de l’activitat que genera. Per tant, les

també els museus han de produir exposicions, con-

exposicions, l’adquisició i classificació de fons i, per

gressos i jornades, publicacions, didàctica... que

descomptat, les jornades de reflexió, congressos,

requereixen una reflexió i una recerca prèvies. La

publicacions, tallers i altres haurien d’estar planifica-

recerca, doncs, hauria de ser una activitat cabdal,

des seguint aquesta guia general. També es pensa,

una actitud transversal i pròpia d’aquesta mena

per tant, des dels museus. I s’ha de pensar per a les

d’institucions.

persones (Ferrero, 2005: 102).

Els museus són percebuts cada vegada menys com aquells mausoleus, espais inerts que exhibien

La necessitat d’investigar els públics

les peces del passat, segons la metàfora de Theodor

Cada vegada és més freqüent que els edificis

Adorno. Ara són pensats més aviat com a espais cul-

intel·lectuals dels museus se sustenten en centres

turals vius i dinàmics, al servici de la comunitat en

de reflexió i de recerca, sovint en col·laboració amb

què s’insereixen i útils a aquesta. En aquest sentit, la

les universitats2. En conseqüència, aquests centres

investigació dels museus i des dels museus cobra

autònoms poden esdevenir espais de difusió del

cada vegada més rellevància perquè són percebuts,

pensament, de debat i de diàleg que projecten no

imaginats, com alguna cosa més que unes simples

sols els propis museus sinó el conjunt dels territoris

sales d’exposicions on es mostra una col·lecció prò-

on s’assenten en un aspecte que complemente

pia o prestada. Molt més, de fet. Els museus del

altres creixements que ha experimentat la ciutat

segle XXI aspiren a convertir-se en un autèntic cen-

contemporània.

tre de dinamització cultural, un focus de recepció de

Però no sols un centre d’estudis i d’investigació

noves idees i propostes, de reflexió sobre les noves

museístic ha d’encarregar-se de reflexionar en rela-

realitats socials i de divulgació d’aquesta reflexió. Els

ció a les exposicions o activitats que projecta, si no

museus, per tant, també són centres de pensament

que també ha d’incorporar la recerca social com una

2 Aquesta col·laboració suposa una aposta estratègica. Per a les institucions acadèmiques suposa eixir dels límits estrictes de les aules i expandir el treball de recerca i de docència més enllà dels espais tradicionals d’incidència de la comunitat universitària (i superar així una certa “infrautilització”, Rico, 2008: 27) i per als museus implica acostar-se a un públic determinat que s’ajusta bastant bé al perfil de públic potencial dels servicis i, en particular, de les activitats dels centres d’estudis i d’investigació. A més, la línia de vincular aquests a crèdits de lliure opció de les universitats (fet que pot trontollar amb l’aplicació dels nous plans universitaris) és molt important, ja que per als alumnes pot ser més satisfactori i enriquidor cursar una part del seu muntant total d’assignatures en altres espais de coneixement. Per a ells, suposa, a més un contacte directe amb el museu, amb les exposicions i amb les diferents activitats i, la qual cosa és encara més important, una implicació, també emocional, amb el museu.

82

revistavalencianad’etnologia


tasca pròpia. I ha de fer-ho, a parer meu, en dues

da) del meu espai cultural. Té igual com els comp-

direccions: d’una banda, ha d’instigar, promoure i

tes. És més, si sumes els missatgers que vénen a

coordinar investigacions externes (tot animant les

replegar i/o deixar paquets i cartes tant millor. Més

universitats, els centres d’investigació públics i pri-

visitants al final de l’any. Però el que encara resulta

vats i els investigadors free-lance a conéixer més i

pitjor és que per a aquesta quantitativitis (un poc

millor la cultura i els museus com a objecte d’estudi)

pueril i, sobretot, interessada) té igual la satisfacció

i, d’una altra, ha de promoure la investigació inter-

dels públics que han visitat les nostres instal·lacions.

na, és a dir, aprofitar els recursos humans propis per-

Si han vingut, es pensa, és perquè hi estaven inte-

què una part del treball dels tècnics i conservadors

ressats i perquè els ha agradat. Massa suposicions

siga precisament la investigació.

sense contrastar. ¿Quantes persones entren als nos-

La recerca externa hauria de servir per animar els

tres recintes i prometen no tornar-ho a fer? I, enca-

investigadors, els responsables de les institucions

ra més important, ¿per què? ¿Per què moltes per-

públiques i, també, de les privades a preocupar-se

sones no visiten mai o pràcticament mai els

per un àmbit de coneixement tradicionalment (amb

museus? ¿Què hauríem de fer i proposar per atrau-

algunes notables excepcions) desatés. Disciplines

re-les sense rebaixar les nostres exigències de rigor?

com la sociologia de la cultura, la gestió cultural, la

¿Com hauríem d’explicar les nostres exposicions i

museologia i altres són encara incipients en el nostre

els nostres servicis? ¿I com comunicar-nos amb ells?

context cultural i les anàlisis, titubejants. Els museus,

A penes en sabem res. Ni la intuïció dels gerents i/o

com a centres particularment interessats a promou-

professionals ni les xifres quantitatives de visitants

re tals estudis, han d’oferir al·licients per corregir

no sempre són una bona brúixola. Perquè, ¿real-

aquest dèficit que, sobretot, perjudica els ciutadans

ment n’han quedat satisfets? ¿hi tornarien si férem

i, en concret, els usuaris de les instal·lacions cultu-

tal o tal cosa?...

rals, a més dels no-usuaris, als quals generalment no

Els museus, així com altres ofertes culturals,

se’ls ha prestat la més mínima atenció. Així investi-

sovint programen a cegues. S’imagina apriorística-

gar els públics dels museus és un repte per a les

ment que això o allò tindrà interés i punt. De vega-

ciències socials, en particular per a la sociologia de la

des ni això: simplement tinc la possibilitat d’una

cultura i encara més concretament per a la sociolo-

exposició, d’un taller o de qualsevol altra activitat a

gia de la participació cultural. Almenys al nostre país

l’abast i prou. L’organitze, la munte i l’exhibisc. I

s’ha fet poc i no sempre d’una manera particular-

amb tota probabilitat l’únic criteri de control serà el

ment reeixida.

nombre de visitants. Una xifra baixa sempre es

Sovint les direccions i, particularment els res-

podrà justificar (no hem tingut prou recursos per a

ponsables polítics dels museus, competeixen en

promocionar l’exposició; no han sabut valorar-la els

rànquings —més o menys ficticis— de nombre de

mitjans de comunicació o fins i tot els ciutadans no

visitants. Digues quanta gent travessa les portes del

han apreciat adequadament el nostre treball i la

meu museu i et diré quina seria la qualitat (suposa-

nostra proposta. Ja se sap que “la cultura no inte-

revistavalencianad’etnologia

83


ressa”); i una xifra alta serà una demostració

de la societat i el seu desenvolupament». Difícilment

inequívoca de l’èxit. El problema és que, ací també,

podrem fer-ho si no els coneixem o si els coneixem

les aparences enganyen. Per això, en aquest i en

vagament. A més, si el museu és també una expres-

tants altres camps, cal que ens prenguem seriosa-

sió i un instrument del procés d’autoidentificació de

ment la recerca social.

diversos grups en la modernitat avançada, caldrà

A més, sovint encara es funciona majoritàriament

que investiguem quins són els públics que provo-

amb els criteris de la museologia clàssica: els conser-

quen l’esmentada identificació, per quins motius i

vadors o tècnics suposadament sabríem què interes-

amb quina intensitat.

sa i què no i, per tant, seríem nosaltres (o de vegades els responsables polítics, sovint fugissers i despistats

Una filosofia museística projectable

en l’àmbit de la cultura) els qui estaríem investits de

El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat

l’autoritat de programar. Així els conservadors i altres

(MuVIM) és un museu del qual es diu que no té una

responsables museístics esdevenim una mena de cler-

col·lecció pròpia a l’ús. Tot i l’important fons biblio-

gues de l’alta cultura —és a dir, d’una concepció eli-

gràfic i tot i ser membre de l’ICOM, s’ha continuat

tista de la cultura— i alhora ens investim d’una ideo-

dubtant que siga un museu. De tota manera, al meu

logia legitimadora de l’ascens social, del privilegi i de

parer, més important que el substantiu (museu i/o

l’autoconsciència, pròpia dels intel·lectuals moderns

centre de cultura moderna) és el verb (què fa i com

(Ariño, 1997). Així, i tenint en compte el nostre crite-

ho fa). I d’un aspecte d’aquest fer, l’investigador, és

ri professional, si tenim o ens presten les peces ade-

el que ací ens interessa.

quades ja disposaríem de la fórmula de l’èxit. Si

En el MuVIM s’ha començat, molt modesta-

tenim un edifici, una col·lecció a mostrar i gent que

ment, a esmenar les limitacions esmentades de des-

ve a veure-la, ho tindríem tot plegat.

coneixement dels públics. Si partíem de la idea que

Contràriament, l’interés per investigar els

tot el treball i l’esforç museístics i museogràfics

públics dels museus coincideix amb els planteja-

tenien sentit com a servici per als ciutadans, era

ments de la nova museologia, que considera que el

lògic que ens esforçàrem a conéixer-los millor. Així

territori on s’insereix el museus, el patrimoni mate-

s’ha treballat per aconseguir que el museu fóra,

rial i immaterial i, en particular, la comunitat on se

d’una banda, més conegut pels públics potencials i,

centra l’espai museístic són les protagonistes del

d’una altra, més conegut pels públics esporàdics. Es

museu (Alonso, 1999). Treballar per al desenvolupa-

partia, si més no teòricament, de la idea que el tre-

ment de la comunitat és un dels objectius principals

ball i l’esforç museístics i museogràfics tenien sentit

d’aquesta nova museologia. Ens cal conéixer, per

com a servici públic cultural (Puig, 1998) per a la

tant, les pràctiques i els hàbits culturals dels ciuta-

gran majoria dels valencians i de la resta de públics

dans per donar respostes adequades a aquests

que ens visiten.

objectius. En aquest mateix sentit, l’ICOM defineix el

El MuVIM, tractant de seguir aquesta filosofia,

museu com una «institució permanent [...] al servici

ha portat, a pesar dels (sempre) limitats recursos

84

revistavalencianad’etnologia


humans i econòmics, una extensa activitat amb la

ment de didàctica) ha portat una activitat extensa i

direcció de Romà de la Calle. El discurs d’aquest

diversa, no ha tingut l’oportunitat encara de dur

catedràtic d’estètica de la Universitat de València

avant pròpiament cap programa investigador. Ja des

(que no sempre, però, s’ha pogut satisfer) ha sigut

d’abans de la inauguració en 2001 el museu ha

«cap exposició sense reflexió», cap activitat muse-

intentat dotar-se d’una estructura encarregada del

ística sense l’anàlisis i el debat públic corresponents

camp específic de la investigació3. A partir de finals

perquè, en cas contrari, quedaria coixa, com si fóra

de 2004, amb la incorporació del nou equip directiu,

un gran exercici exhibicionista, narcisista al cap i a

els congressos i aplecs científics es multiplicaren. Tot

la fi, però (parcialment) buit, abarrotat d’efectes

seguit, aquestes reflexions multidisciplinars s’amplia-

especials tot i que amb escassa o cap substància

ren amb els cicles de cinema, que són pròpiament

davant dels problemes i les expectatives dels ciuta-

una selecció intencionada de pel·lícules per reflexio-

dans. De fet, si tenim en compte la diferència entre

nar sobre un aspecte de la modernitat (de fet,

una simple exhibició de diferents peces i una expo-

també es publica una monografia que aplega diver-

sició —és a dir, una narració d’un tema determinat,

sos especialistes, normalment del camp acadèmic)4.

sota una perspectiva determinada, amb uns objec-

Amb vistes a la implantació del sistema de qua-

tius determinats i amb uns objectes i disseny que

litat ISO 9001 (no tot havia de ser roí en aquesta

s’hi adeqüen—, coincidirem que un bon programa

manera d’entendre la gestió de qualitat!), en el

d’exposicions seria aquell que ha sigut fruit d’una

museu s’inicià el disseny d’algunes investigacions

reflexió i d’una investigació prèvia, qüestió més

per tal d’aproximar-nos a conéixer els visitants

costosa i complexa del que puga semblar en un

habituals. Fou aleshores quan sorgí la necessitat

principi.

d’investigar els resultats més enllà de la innegable

Tanmateix, tot i que el Centre d’Estudis i

bona repercussió mediàtica i de la crítica respecte

d’Investigació del MuVIM (de moment, estructura

al MuVIM. Ens interessava conéixer la satisfacció

informal de l’entitat, junt amb les exposicions, la

dels nostres clients (terme tant del gust d’AENOR i

biblioteca i centre de documentació i el departa-

d’altres agències acreditadores), dels nostres

3 De fet, en el Pla Estratègic de 2003 es continuava apostant per la creació d’un Centre d’Estudis de la Il·lustració, com un centre d’investigació monogràfic inspirat parcialment en els casos del SIECT i del SIP, del Museu Valencià d’Etnologia i del Museu de Prehistòria respectivament, pertanyents també a la Diputació de València. Les principals línies de treball projectades eren quatre: 1) la programació de seminaris, congressos i jornades científiques; 2) els cursos de formació permanent, dirigits fonamentalment a l’increment i reciclatge del cabal de coneixements del professorat d’ensenyament mitjà i universitari, d’altres professionals i del públic en general; 3) les beques d’investigació, dirigides a llicenciats universitaris; i 4) les publicacions monogràfiques, amb un caràcter complementari però autònom a les de l’àrea d’exposicions (incloses les actes dels congressos organitzats pel propi centre). En el Pla s’esmentava, entre d’altres, les experiències del Kerschensteiner Kolleg (del Deutsches Museum de Munic) com a referent. Tanmateix, durant la direcció de Rafael Company únicament es concretà el Congrés Internacional sobre Gregori Mayans el maig de 1999 i no hi hagué pròpiament una línia investigadora més enllà de les guies didàctiques de l’exposició permanent i altres actuacions menors. 4 Del Congrés Filosofia i raó: Kant, 200 anys (octubre de 2004) fins a la redacció final d’aquestes línies (desembre de 2009), el CEI ha organitzat quarantaun congressos científics i cicles de cinema, molts de caire internacional, que han reunit a més d’un tres-cents ponents, molts d’ells lligats directament a universitats o instituts d’investigació prestigiosos, i ha tingut més de 4.000 matriculats.

revistavalencianad’etnologia

85


públics. D’acord amb la direcció es plantejà una

prensió activa per banda de l’investigador, fet que

primera recerca que fonamentalment tenia com a

esdevindrà una de les grans diferències envers el

objectiu conéixer l’índex de satisfacció i les possi-

positivisme quantitativista que, almenys en teoria,

bles crítiques dels visitants habituals que, a més,

pretendria accedir als fets objectius com si aquests

disposaren d’amplis coneixements i experiències

foren una realitat independent de la perspectiva

d’altres museus, tant de la ciutat de València com

(perspectives) dels actors socials. Si l’acció social

de fora. Es tractava, doncs, d’avaluar el MuVIM en

està, d’una manera ineludible, lligada a les percep-

ell mateix però també respecte les altres institu-

cions de la realitat social, cal fer un esforç des de la

cions museístiques.

sociologia i resta de ciències socials per comprendre-

Després de valorar diverses possibilitats, optà-

les, que al capdavall serà l’única manera d’entendre-

rem per fer el treball de camp amb grups de discus-

les. És necessària, com ho anomenen els antropò-

sió. Per mitjà d’aquesta tècnica qualitativa d’investi-

legs, una certa perspectiva emic per tal d’aconsegu-

gació social aconseguiríem fabricar un discurs que

ir una comprensió profunda i adequada d’allò que

ens permetera conéixer millor i més profundament

estudiem. Per interpretar correctament o, el que és

el nostre objectiu, la percepció d’un tipus de visi-

el mateix, comprensivament, un discurs determinat

tants experts en el MuVIM i en museus en general.

cal capficar-s’hi per veure les motivacions que por-

De fet, les tècniques qualitatives ens permeten més

ten a l’acció des de la lògica social dels protagonis-

fàcilment aproximar-nos al nostre propòsit «de con-

tes. Així, doncs, l’opció qualitativa, podia i pot acos-

textualización significativa de los hechos estudia-

tar-nos amb més profunditat a l’objecte de la nostra

dos» (Ortí, 1986: 173). Amb un enfocament o

recerca perquè «el investigador ve al escenario y a

metodologia qualitatius produïm «datos descripti-

las personas en una perspectiva holística: las perso-

vos: las propias palabras de las personas, habladas o

nas, los escenarios o los grupos no son reducidos a

escritas, y la conducta observada» (Taylor i Bogdan,

variables, sino considerados como un todo. El inves-

1987: 20). L’enfocament qualititatiu, tal com ens

tigador cualitativo estudia a las personas en el con-

recorda Callejo, centra l’anàlisi en la «dimensión

texto de su pasado y de las actuaciones en que se

simbólica de la interacción social» (2003: 102) i que

hallan» (Taylor i Bogdan, 1987: 20).

es du a terme, fonamentalment, mitjançant el llen-

Una investigació científica, però, sempre és frag-

guatge. L’estudi del discurs social, que es concreta

mentària, la qual cosa potser encara és més òbvia en

en el nivell sociolingüístic, esdevé una eina decisiva,

les ciències socials5. La consciència d’aquesta provi-

doncs, per als investigadors socials.

sionalitat a l’hora d’analitzar la realitat social i de les

Aquest enfocament qualitativista, a més, implica

possibilitats econòmiques i de recursos humans exis-

necessàriament alguna forma de verstehen, de com-

tents ens féu optar per fer dos primers grups de dis-

5 «Sería más sensato, y tal vez intelectualmente más estimulante, asumir el carácter siempre incompleto —ya no sólo fragmentario— de la investigación, manteniendo sin embargo intactas las aspiraciones a la aprehensión de totalidad, como actitud teórica y crítica» (Velasco i Díaz, 1997: 39).

86

revistavalencianad’etnologia


cussió, un de dones i un altre d’hòmens6, mitjançant

ció del MuVIM com a museu i de cadascuna de les

la tàctica de la bola de neu .

activitats i dels servicis que s’hi oferien.

7

Tot partint de les nostres necessitats d’informació

Els dos grups de discussió tingueren lloc els dies

i després d’haver consultat els diferents responsables

1 i 8 de juny de 2006 (dones i hòmens respectiva-

del museu, elaboràrem un guió bastant ampli (Flor,

ment), de matí, al laboratori de la Facultat de

2006) que incloïa les motivacions dels visitants (¿per

Ciències Socials de la Universitat de València8. Tots

què visiteu museus?, ¿què hi busqueu? Normalment,

dos es desenvoluparen en castellà, l’idioma d’ex-

¿què hi trobeu?, ¿Avantatges i problemes?,

pressió social preferent dels participants i a hores

¿Utilitat?, ¿Com en milloraríeu l’atractiu?, ¿Quin

d’ara la llengua hegemònica de l’àrea metropolitana

tipus de museus us agrada i per què?), l’oferta dels

de València.

museus a València i una bateria de qüestions del

Entre els dos grups hi hagué diferències nota-

MuVIM que comprenia des del nivell de coneixement

bles: en el de les dones hi havia fonamentalment

del mateix i de les diferents activitats i servicis, la polí-

línies discursives de consens i en el dels hòmens hi

tica de comunicació, el nivell de satisfacció, l’atenció

havia dissensos notoris al voltant de casos concrets,

al públic fins a les condicions de comfortabilitat,

com la natura elitista o popular dels museus, la inter-

accessos, senyalètica, il·luminació, temperatura, etc.

activitat i d’altres. Així mateix, mentre que en el de

Es tractava de ressenyar els aspectes rellevants que el

les dones les afirmacions s’il·lustraven amb llargs

moderador introduiria si no apareixien espontània-

exemples i fins i tot narratives elaborades, en el dels

ment. D’una banda, per tant, estàvem interessats a

hòmens, contràriament, les afirmacions foren, en

conéixer la percepció sobre els museus en general, de

general, més directes, contundents i concises i,

València i de fora de València i, d’una altra, la percep-

també, més crítiques.

6 Tenint en compte que, com a usuaris freqüents del museu, ens trobàvem davant de persones si més no amb un capital cultural i educatiu mitjà, seguírem dos criteris d’adscripció social, el gènere i, parcialment, l’edat: un grup de dones majors de 50 anys, quatre d’elles majors de 60 anys i dos majors de 50; el segon, un grup d’hòmens menors de 50 anys (cada cita anirà seguida d’una D si era el de dones o una H si era el d’hòmens i el número respon a una assignació a cada participant). Cada grup estava conformat per sis persones: totes havien visitat el MuVIM en més de dues ocasions. A totes se’ls explicàren els objectius generals de la investigació, se’ls garantí l’anonimat i se’ls animà a ser crítics per tal de millorar el funcionament dels museus i del MuVIM. D’aquesta manera assoliríem en condicions de laboratori la (re)construcció del discurs dels visitants experts, que consideràvem que en millor ens podien indicar què feiem relativament bé i què no. En investigacions posteriors pensàrem que seria pertinent introduir la categoria de classe o estrat socioeconòmic i capital cultural perquè previsiblement són les dues categories, junt amb l’edat, que millor agrupen els diferents públics. 7 La bola de neu consisteix, a partir de contactes directes i indirectes que tenen informadors claus (en cap cas l’encarregat/moderador dels grups deu tenir relació directa ni menys encara intensa amb els integrants) a aconseguir informants que reunisquen els trets socioculturals prèviament dissenyats i disposats a participar-hi. 8 Aquest laboratori consisteix en tres espais, una sala principal i dues sales contigües: 1) la sala de discussió dotada de dues càmeres de gravació dissimulades i de micròfons integrats en el trespol, amb una taula el·líptica i prou cadires; 2) una sala d’observació (mitjançant un gran espill contigu a la sala principal) i invisible als participants; i 3) una sala de gravació dotada de circuit tancat de televisió. En tots dos grups el moderador fou l’autor de l’article i a la sala d’observació hi havia Francisco Molina (en funcions de subdirector del MuVIM), Míriam Vitón (responsable aleshores de qualitat de la Xarxa de Museus de la Diputació de València) i Ana María Martínez (administrativa i encarregada de les transcripcions). Agraïm l’atenció del treballadors del laboratori i, en particular, de Javier, que ens ajudà en tot moment en les qüestions tècniques.

revistavalencianad’etnologia

87


Els integrants de tots dos grups es percebien, en

no les interesan, parece que el arte les interesa

general, com a persones amb amplis coneixements

menos, el arte plástico» (H1). Alguns apunten

dels museus i usuaris reiterats de les diferents

també a la qüestió d’edat com a possible factor

instal·lacions museístiques. És un públic al qual

explicatiu. En aquest sentit s’explicita que als jóvens

suposadament li agraden els museus i no té proble-

no els agradaria les exposicions tradicionals que són

mes a explicitar-ho: «somos bastante adictas a los

qualificades significativament com de molt «coña-

museos todas, nos gustan» (D5) o «yo la verdad es

zo» o molt «ladrillo» (H3).

que sí que voy a los museos muchísimo» (H2) . Açò, 9

tanmateix, no significa que aquesta mena d’usuaris

La nova museologia i els nous públics

freqüents no siguen conscients que una part signifi-

Per museologia podem entendre la disciplina que

cativa dels ciutadans, fins i tot en el seu àmbit més

tracta dels museus i altres centres patrimonials dedi-

proper de relacions personals, no acostumen a visi-

cats a la conservació, documentació, estudi, exhibi-

tar-los:

ció i difusió del patrimoni cultural. La museologia investiga, per tant, i entre altres coses, la relació «En el círculo que me muevo de amistades, normalmente no solemos ir a los museos, hay algunos que vamos, pero porque culturalmente nos interesa el arte o vemos que el arte es un componente social para el de-

entre els museus i els públics amb una «projecció didàctica» (León, 1990: 97). Tanmateix és una especialitat que ha evolucionat significativament. La museologia tradicional incidia particularment en la

sarrollo personal, pero la gran mayoría de los

col·lecció (el contingut), en l’edifici (el continent) i el

que yo me junto es que… no les interesa

públic (normalment en una concepció elitista).

para nada» (H4).

Aquest tipus de museologia ha influït històricament en la manera d’entendre els museus.

En conseqüència, consideraven que el capital

De fet, aquesta manera altiva de treballar enca-

educatiu no seria la causa fonamental per a visitar-

ra continua i els visitants sovint se’n lamenten de les

los, en el sentit que una titulació mitjana o superior

conseqüències que, en general, rebutgen: «el

no seria garantia d’esdevenir públic de museus, i

museo no sólo puede ser especialista, además de

que hauríem de trobar la inassistència en altres cau-

especialistas tiene que abrirse» (H6). Tot i això, hi ha

ses: «Son licenciados algunos, otros titulados

una consciència nítida què aquesta obertura tindria

medios, gente que también lee bastante, que al

una certa limitació, atés que el museu no podria bai-

cine, que va al teatro, pero sin embargo los museos

xar d’un cert discurs i d’un cert nivell i, alhora, d’una

9 Fins i tot d’una manera poètica una participant manifestà que el museu seria com un llibre. Així com una obra té lectors molts diversos i lectures moltes diverses, també un museu tindria moltes diverses visites: «Un museo de alguna manera equivaldría a un libro, un libro está deseando que lo abras para explicarte lo que se propone, lo que está allí estructurado te lo quiere explicar muy bien, el museo es igual, el museo se abre pero claro un libro también según el lector ve unas cosas, otro lector ve otras, incluso el mismo lector en diferentes épocas de su vida encuentra cosas, yo no me había dado cuenta de lo que me está diciendo este libro, pues en el museo pasa lo mismo» (D3).

88

revistavalencianad’etnologia


certa i irremeiable especialització que, en cas contra-

quen en els museus —i particularment en els de

ri, el duria a lliscar-se cap al parc temàtic o altres

titularitat pública— un tractament segmentat de

figures de la cultura de masses: «no es posible que

públics per edat, per nivell d’escolarització i per

un museo, cualquiera, pueda interesar a todo el

altres classificadors socials per tal de «hablar su

mundo, cada museo tiene su público fiel, bien por

idioma» (H5), i acostar-s’hi d’una manera que con-

tu formación, bien por tus inquietudes, bien porque

sideren pròxima i que els duga a identificar-s’hi

estéticamente te gusta» (H6). En definitiva, sembla

més (H3). En aquest mateix sentit els visitants con-

que els visitants també s’haurien impregnat d’alguns

sideren que un coneixement més profund dels

dels valors de la museologia tradicional i estarien en

museus i de l'oferta cultural que ofereixen aconse-

trànsit entre aquesta manera d’entendre els museus

guirà que la comunitat on es troben s'implique més

i una de nova.

a l'hora d'avaluar-los i promocionar-los: «porque

Respecte a la sacralització de la col·lecció, els visitants es queixen de la tradició de l’ensenyament

tienes que querer las cosas y conocerlas para quererlas» (D5).

enciclopèdic de les vastes col·leccions que encara

D’altra banda, els visitants declaren que la fun-

practiquen alguns museus: «están los célebres

ció principal dels museus seria l’aprenentatge. O, dit

museos que para mí son almacenes de arte, pero

d’una altra manera, reclamen que l’objectiu princi-

almacenes no son museos» (D5). La nova museo-

pal dels museus siga l’educació. Unes altres fun-

logia, en canvi, incideix en una visió àmplia del

cions, almenys per a aquests visitants experts, serien

patrimoni (tant material com immaterial), en el ter-

secundàries. Ells, fonamentalment, declaren que hi

ritori (i no tant en el museu en si mateix) i en la

van a «aprender» (H6). Una altra de les funcions dels

comunitat (el museu té sentit com un bé que el

museus, seria la formació de la sensibilitat i, fins i

conjunt de persones d’aquesta comunitat fa

tot, l’educació de la ciutadania (D6).

propi). La nova museologia, per tant, no sacralitza

En aquest sentit, els visitants també demanen

l’objecte ni la col·lecció sinó que entén el patrimo-

que el museu siga un instrument útil per a la divul-

ni amb una concepció més àmplia que, necessària-

gació cultural, és a dir, que les instal·lacions museís-

ment hauria d’estar al servici del grup, de la comu-

tiques siguen una peça més de l’engranatge de l’e-

nitat que, al cap i a la fi, en seria la propietària. És

ducació dels ciutadans. Però ho fan exigint que es

precisament per això que els públics reclamen i

tinguen més en compte les necessitats de les dife-

reivindiquen l’adaptació al canvi social. Reclamen

rents comunitats:

ser, en certa mesura, els protagonistes: «los museos es que hay que acoplarlos también a ciertas

«¿No habría una fórmula para poder reunir-

cosas…» (D5).

se con los rectores o con los responsables

A més, igual que passa amb altres servicis públics i, ja que s’està «ampliando la diversificación interna» dels públics (Ballart, 2007: 167), reivindi-

para ver qué se podría programar para que pudiera venir la gente?, o sea, hablar con profesores: ¿qué les puede interesar a los

revistavalencianad’etnologia

89


alumnos? ¿Qué se pueda hacer?, incluso a

cie de mechero para encender el fuego, y

los profesores de los institutos que ya vienen,

todo el mundo pensaba ¿cómo funcionará

pero qué temas les pueden interesar» (H1).

eso? [...] y nadie sabía ni eso para qué era ni historias. Era un trozo de madera con una

Un dels aspectes en què més incideixen i que més critiquen els visitants és que cal més informació i de millor qualitat. En general, es considera que la comunicació dels museus valencians seria mediocre («no muy buena») i «poco agresiva» (H5). La prime-

serie de agujeritos con un palo aquí y una especie de arco para moverlo, me imagino yo que era así, pero nadie sabía ni… ni cómo funcionaba, yo oía a la gente, ¿Cómo? ¿Esto para qué servirá?. Yo creo que no costaría nada también hacer algo práctico…» (H2).

ra demanda d’informació és respecte a l’interior de l’espai museístic: informació prèvia del museu (què

La segona demanda es refereix a la comunicació

és, què fa i com ho fa) i de les exposicions i activi-

exterior. Els visitants consideren que la política de

tats concretes que ofereix. En aquest sentit hi hau-

comunicació i la publicitat dels museus en general i,

ria una percepció de confusió i perplexitat —i fins i

del MuVIM en particular, seria insuficient («yo creo

tot d’avorriment— en les visites als museus. No

que falta difusión», D1) i reclamen que «tiene que

sempre es comprenen els objectius museogràfics i

estar, porque tiene que estar… eso es garantía de

els visitants reclamen una certa contextualització no

éxito» (D1). En aquest sentit, es lamenten concreta-

sols per entendre millor l’exposició («el visitante

ment que la política comunicativa no aplega ade-

necesita una preparación previa para que valore lo

quadament al segment de visitants jóvens, que des-

que va a ver en el sentido que es» D3), sinó també

coneixen les instal·lacions i les activitats dels museus

per “divertir-se” més («sin esa información adicio-

i, en general, els recursos culturals de la ciutat (D5),

nal [....] te puedes aburrir mucho [...]. Y con un

de tal manera que caldria invertir «en hacer de los

poquito de información adicional, se puede hacer

jóvenes unos urbanitas que sepan utilizar y aprovec-

más amena la estancia esa», H3), per tal que els

har los recursos culturales de la ciudad. Y eso es un

resulte una experiència més completa. Incideixen

vacío grandísimo» (D1). Així mateix, hi havia una crí-

molt en aquest punt:

tica molt contundent a l’escàs ús de les noves tecnologies de la informació10.

«Ves que están despellejando a un santo y quieres saber quién era, o cuál es la tradición, o ves que hay una pieza como la del mechero egipcio y quieres un poquito de información… y eso atrae mucho» (H4) o «una espe-

És important ressenyar que els visitants regulars tendeixen a considerar que també ells tenen assignat un paper, no sols en la difusió del museu i de les activitats, sinó també en la bona premsa i, fins

10 D’una banda, era molt criticada l’absència de pàgina web del MuVIM com a instrument privilegiat de comunicació, tant dels visitants més o menys fidels com dels esporàdics i, de l’altra, com a memòria virtual de les diverses activitats ja realitzades pel museu. D’una manera burlesca però molt significativa s’afirmà que aquesta absència era ni més ni menys que «de despido» dels responsables (H3). En 2007 el MuVIM, no després de poques dificultats, estrenaria web.

90

revistavalencianad’etnologia


i tot, en l’atractiu del museu. Un museu que fun-

és el nivell de notorietat en el qual els participants

cione, per tant, necessitaria còmplices voluntaris

discrepen. Alguns consideren que sí que és conegut

que en foren conscients de la importància i les

i d'altres (recordem que el treball de camp fou en

potencialitats: «El museo lo puede hacer atractivo

2006) que no ho és: «para mí es un gran descono-

tanto el profesor como el padre como el mismo

cido» (H3). En general, doncs, lloen tant el museu

museo, y es trabajo de todos» (H3). Així mateix

com l'impacte que té en els diferents públics, parti-

aquests visitants consideren molt important el seu

cularment en els públics jóvens amb l’Exposició per-

paper com a transmissors de les activitats museísti-

manent, ja que s’acostaria a un llenguatge i a un dis-

ques. Així, els visitants convençuts esdevenen cor-

curs més visual que connectaria millor amb les noves

retges de transmissió publicitària gratuïta de la ins-

generacions:

titució, sovint infrautilitzades: «el boca a boca funciona muchísimo, las redes personales son impor-

«estudiantes de secundaria, masivamente

tantísimas» (D5). En general, per tant, s’acusa el

alucinados (H5: alucinados), en el sentido

museu d’una absència de màrqueting adequat. Ens recomanen, d’una banda, que hem de «hacer marca» (H6) i, d’una altra, que hauríem d’eixir a la societat a «vender el producto» (H6). Fins i tot, tenint en compte l’experiència d’alguns, aportaven els resultats positius del volunta-

positivo ¡eh! Masivamente […] la impresión final es que quieren volver, quieren volver porque se les vende unas ideas que claro… ellos esperaban que iban a quitar el polvo al trasto que iban a enseñarle… y va y resulta que no hay trasto o que lo hay pero de otra manera, y que no hay polvo, eso sí» (H6).

riat cultural en institucions públiques i, en concret, s’oferien com a guies gratuïts de museus per a

Així mateix, reconeixen la importància que té la

certs grups d’edat: «El guía de museos de jubilados

ubicació espacial del MuVIM, particularment cèntrica

está dando muy buenos resultados, porque nos-

i pròxima, a més, a centres comercials culturals com

otros hemos ido por el mundo y existía» (D5).

la FNAC i la Casa del Llibre, sense oblidar la Biblioteca Pública de l’Hospital i consideren que podrien actuar

El MuVIM com a espai museístic i humà

com a llançadores de visitants cap al MuVIM amb un

Els visitants experts en general valoren d’una mane-

«sistema d’informació» adequat (H1).

ra molt positiva (i molt explícita) tant el MuVIM com

Tanmateix, de l’edifici es llancen algunes críti-

les diferents activitats i servicis que ofereix: «El

ques, no tant per la particular arquitectura11, sinó pel

museo, en general, es que está todo bastante bien,

desconcert que generaria la ubicació i l’absència de

francamente bien» (D5). Una altra qüestió distinta

senyalètica adequada. Es critica, per tant, l’absència

11 Tot i que a mode indicatiu, apareix algun lament respecte a les rampes de l’edifici, realitzat per una dona de més de 60 anys: «hay una cosa que sí que me molesta, es eso, tanta rampa» (D2) que, tanmateix, és matisat per un home de 40 anys en afirmar que l’escala tot i ser «un poco agobiante, también tiene su magia, de decir hay que va a pasar ahí al final de…», H3.

revistavalencianad’etnologia

91


d’un plànol indicatiu del museu i dels diferents ser-

(H6). Per tant, aquesta avaluació positiva també

vicis i activitats («Yo creo que en la recepción simple-

beneficiaria la consideració general, «porque eso se

mente un pequeño croquis», D4) que guien el visi-

nota, cuando entras que ahí la gente es muy voca-

tant i que li oferisca més sensació de «llibertat»

cional y trabaja muy a gusto y con muchas ganas,

durant la visita:

que eso… eso se aprecia como visitante» (D4), la qual cosa generaria un bon «ambient» que es tras-

«Si no hay que preguntar mejor, si te lo

lladaria als usuaris:

dicen muy claro y que te dan la sensación de que la puedes usar con libertad… que pue-

«Imagínate el profesor emocionado, el

des ahí… ir ahí con libertad, no preguntar

museo emocionado, el padre emocionado, o

¿puedo? Porque todo eso son pequeñas

sea, todos emocionados, hay un ambiente

cosas que te van apartando» (H2).

¿no? Que es de lo que se trata (6: sí, sí, sí),

«está como un poco distanciado. Llegas al

ese es el objetivo crear ese ambiente ¿no?»

hall ese y hay una temporal… la información

(H3).

de la que hay es medio, medio […] Si te tienes que bajar, cógete el pasillo, da la otra vuelta, tal, cual, no sabes a dónde estás yendo, te pierdes, y para llegar a la otra, y

Alguns servicis que ofereix el museu, tret de l’exposició permanent i algunes exposicions temporals,

encima luego vuelve corriendo porque es tu

eren, en general, prou desconeguts, fins i tot pels

hora (M: un… poco de información…). Un

usuaris experts13, la qual cosa és un dels gran handi-

poco de información y a lo mejor guiar o uni-

caps: «están mal publicitados… (M: Mal publicita-

ficar, no sé cómo…» (H4).

dos; 5: sí, sí…; 6: nosotros… ni lo conocemos…)» (H3).

A més, també es critica l’absència d’informació

Pel que fa a les exposicions, la valoració dels visi-

adequada per anar a les exposicions temporals i,

tants acostuma a ser positiva, encara que no demos-

sobretot, a la biblioteca, que queda fora de l’imagi-

tren un particular coneixement de les exposicions

nari del visitant més o menys esporàdic . D’altra

temporals. En canvi, l’exposició permanent rep elo-

banda, en general es ressalta el nivell professional i

gis generals i crítiques concretes. Els elogis acostu-

humà dels treballadors. De fet, s’aplega a qualificar

men a provindre de l’espectacularitat de l’exposició i

de «fantástico, a nivel humano yo lo veo fantástico»

del fet què els visitants s’insereixen al si d’una aven-

12

12 Quant a la biblioteca, s'explicita l'absència d'informació per a saber on s'ubica i quins servicis ofereix: «en el caso de la biblioteca pues efectivamente una señalética que indique; porque claro si la Sala de Temporales la tienes bajo y la Permanente la tienes arriba y está separado físicamente por un espacio, eso no lo vas a poder unir, no lo vas a poder solucionar, por lo tanto, (M: la señalética falla) la señalética falta, no es que falla es que igual hay que repensarla de otra manera, no sé, yo es una idea» (H6). O «es que vas al MuVIM y tampoco sabes ni siquiera si está la… la biblioteca [...], porque no hay un letrero muy grande para que te lo digan… si es que no se ve, llega allí y te asustas […] Si no se ponen letreros grandes… y como hace el Corte Inglés» (H2). 13 A pesar del requeriment explícit del moderador, els visitants seleccionats en tots dos grups no havien participat en cap congrés, jornada o cicle de cinema, per la qual cosa no coneixien el Centre d’Estudis i d’Investigació del MuVIM.

92

revistavalencianad’etnologia


tura integral, amb la qual cosa l’experiència museís-

festar un cert desinterés per, a tall d’exemple, la car-

tica seria, en principi, més completa:

tellística contemporània: «yo ahí me veo fuera de lugar, porque yo comprendo que el MuVIM tiene

«es el único museo del mundo donde usas

que hacer cosas de tipo muy moderno, porque por

los cinco sentidos, y es el único, yo no

ejemplo hubo una exposición de tipo muy moderno,

conozco ningún otro que puedas tocar, que puedas saborear (1: que puedas…), ahí lo del olor ya nos cuesta más… bueno ponen el incienso de… Estamos hablando casi todo

de carteles» (D5). D'altra banda, es demana que els i les vigilants de la sala estiguen més formats en el sentit que sigu-

de…, hablamos del MuVIM pero realmente

en persones que coneguen l’exposició i puguen for-

hablamos de lo de La Aventura del

mar i informar, a iniciativa pròpia i/o dels visitants,

Pensamiento…» (H4).

dels aspectes claus i/o puntuals de l’exposició:

Pel que fa a les crítiques, es considera l’exposició

«el vigilante de sala debe tener una idea de

permanent massa pròxima a un parc d’atraccions o

lo que hay ahí, y cuando ve a una persona

a un parc temàtic. Ho relacionen amb una «fira» (D1). Així mateix, aquest projecte museogràfic rep crítiques concretes com l’obscuritat excessiva, la duresa de les imatges de la sala del caos i la no-

que está despistada, no le cuesta nada acercarse y decirle se ha fijado usted en este detalle, o mire pues le ha gustado eso, pues mire, ahora mire en la sala de al lado que hay…» (D5).

advertència per als visitants menors d’edat, etc14. Una altra de les crítiques té a veure amb el temps

Així mateix, es demana que hi haja visites

d’espera abans de l’entrada a l’exposició perma-

guiades «cortas y concretas» (D5) que s’ajusten a

nent. Els visitants proposen que el hall tinga sempre

públics amb una formació bàsica i/o mitjana i amb

alguna mena d’exposició o d’activitat per llevar-li «el

poca disponibilitat de temps o amb ganes de tornar

toque inhóspito, que haya algo que hacer, que no te

pel seu compte a veure l’exposició i es critica les visi-

quedes entre las cuatro paredes mientras estás espe-

tes guiades excessivament llargues o amb “massa”

rando, yo creo que siempre debería de haber algo

informació:

en el centro, no sé…» (H4). Pel que fa a les exposicions temporals, també hi

«Noto mucho aquí en España los guías dan

ha una línia important de consens amb la política

demasiada información que no es necesa-

expositiva. En general, els visitants la consideren

ria… No nos interesan fechas ni nada, eso

«adequada» (H3). Tanmateix, per raó de la diversitat

no nos interesa, dame el concepto pero

temàtica i estètica tan àmplia que aborda el MuVIM, és lògic que tipus determinat de públic puga mani-

directo y corto y así me quedo con eso… eso que nos interesa más…» (H5).

14 Moltes d’aquestes informacions les facilitaren els visitants al moderador en els esmorzars posteriors al grup de discussió i, per tant, no es transcrigueren. L’investigador social, per tant, no ha de limitar el treball de camp als moments de la gravació.

revistavalencianad’etnologia

93


Respecte a la didàctica i als tallers la valoració

ción, nosotros necesitamos un poquito más

també és positiva. De fet, un dels visitants aplega-

de información, que puede ser a través de,

rà a afirmar que el MuVIM seria el museu que fa els

de… para agilizarlo de un dossier que se

millors tallers de València i que serien, literalment,

mande» (D4).

«insuperables» (H3). Els tallers per a públics infantils i altres activitats didàctiques són percebuts, a més, com una manera de crear nous públics i públics fidels en el futur, persones «motivades» per la cultura i pels museus («El instituto donde están ahora mis hijos, cuando van al aula de plática hacen chorraditas, y no los motivan […] si eso se aprovechara y hubiera una asignatura y se educara la sensibilidad y todo eso…, desde pequeño, evidentemente, la población sería más sensible a todo eso», H1) talment com si es tractara d’un «planter» d’un club de futbol, per la qual cosa és considerada una peça fonamental en l’estructura del museu: «Tienen su departamento para crear cantera, porque saben que esos niños sabes... si te esperas a los dieciocho años para llevarlos a un museo ya has perdido la batalla» (H3). Tot i això, novament hi havia queixes de manca d’informació adequada de la correspondència del tipus de taller al tipus de públic en concret:

El bar-restaurant fou, amb diferència, el servici pitjor valorat. Les crítiques generals anaven totes en la mateixa direcció: els resultava un lloc que «no es acogedor, no sé qué pensáis, a mí no me resulta acogedor, no entiendo todavía lo qué es el espacio es moderno y es frío, pero no es, no es quizás lo importante, a lo mejor la frialdad está transmitida por otro aspecto…» (D4). A més a més es lamentaven que aleshores no es servien menjars calents: «No puede hacer tostadas porque tiene prohibido por lo visto el encender algo… » (D2). D’altra banda, la botiga també era criticada, fonamentalment a causa del poc atractiu dels productes que oferien (es qualificada com a «molt pobra» i «molt avorrida») i pels horaris, perquè està tancada després de l’última projecció de l’exposició permanent («Horarios…, no sea que lo veas al entrar y cuando salgas de la visita la tienda esté cerrada, que eso cuando vas a visitar a última hora de la tarde a nosotros nos ha pasado…», H4), en gene-

«En cuanto a los talleres que están… nos-

ral, per tant, per l’escassa visió comercial:

otros recibimos información perfectamen-

94

te, pero […] faltaría que, independiente-

«A mí la tienda me parece muy pobre,

mente, es decir, estos talleres vamos a ofer-

muy aburrida, muy pequeña, muy poco,

tar, estos talleres estarán durante este

no sé… yo si fuera el responsable del

tiempo, tratan estos temas y están en rela-

museo haría una tienda que viniera la

ción con la exposición y tal… Si no que

gente a comprar regalos aunque no vinie-

incluso hubiera algún contacto previo […]

ra a, a, a visitar el museo, yo la haría más

Saber de antemano qué voy a, qué van a

comercial. Yo sé, es que esto está feo

ofrecerle esos talleres, no me basta con el

hablarlo aquí porque se supone que debe-

tema [...] claro yo necesito más informa-

ríamos hablar de las exposiciones y resulta

revistavalencianad’etnologia


que estamos hablando del tema…15 a mí la

concret, les activitats i els servicis del MuVIM, així

tienda me parece muy pobre, muy pobre,

com la professionalitat dels treballadors. Les línies

muy pobre, por comparación sobre todo

més clares i reiteratives de crítiques, tanmateix, se

con otros museos. […] Yo si de mí dependiera haría una tienda muy atractiva, muy atractiva, muy atractiva… que no creo que sea la del MuVIM» (H3).

centren en la política de comunicació, tant l’interna com l’externa. En aquest darrer sentit, es feren tot un seguit de recomanacions per tal de millorar la comunicació entre museus i públics així com tot

D’altra banda, en general els visitants considera-

un seguit d’aspectes concrets. Moltes serviren per-

ven que l’atenció al públic seria «correcta, la aten-

què la direcció introduira canvis i propostes de

ción del personal, y ¡oye! al nivel que hoy ofrece es

millora i, en conseqüència, han quedat anacròni-

correcta y atenta» (D4), encara que no sempre és

ques. El nostre objectiu, per tant, era, i ha de con-

així . Així mateix es demana una formació específi-

tinuar sent, assolir un coneixement aplicat (Pérez,

ca a la gent que atén el públic per evitar aspectes

2000).

16

que i als haurien passat en altres instal·lacions muse-

Aquest treball, incipient i probablement trun-

ístiques on els haurien tractat d’una manera descor-

cat, exemplifica la investigació interna dels museus.

tés, grollera o simplement amb una educació insufi-

Es va realitzar exclusivament amb treballadors i tre-

cient. Caldria, doncs, «cuidar la gente que está en

balladores del MuVIM. El museu disposava dels

atención» (D4).

recursos humans per a això i la direcció es va decidir a fer servir el personal propi. En general, els con-

Per a què serveix la investigació?

servadors i tècnics culturals tenen una formació,

Tal com s’ha tractat de mostrar, la investigació

una experiència i una capacitat que normalment

social de les pràctiques culturals resulta particular-

s’infrautilitza. Saben fer gestió cultural en els seus

ment útil per incrementar el nostre coneixement al

àmbits respectius i aquesta és la feina que se’ls

voltant de les percepcions i hàbits culturals dels

encarrega, però també saben investigar, tot i que

nostres conciutadans. En l’estudi observem que,

els seus responsables sovint no els animen a fer-ho.

en general, els visitants experts valoraven positiva-

Són graduats i llicenciats amb una formació espe-

ment les seues experiències museístiques i, en

cialitzada complementària i una experiència que sol

15 Aquesta frase mostraria que, tot i que el moderador els explicà que els objectius eren més amplis, la recepció de la comunicació pot presentar equívocs, qüestió que l’investigador social hauria de tenir sempre ben present. 16 Un visitant, però, es lamentava d’haver sigut reiteradament esbroncat («moltes vegades») amb els seus grups en l’espera prèvia de l’exposició permanent per fer soroll quan ni tan sols havia sigut advertits prèviament que guardaren silenci: «A nosotros nos ha pasado muchas veces, muchas veces eh…, lo visito tres veces al año, aproximadamente, y si no pasa en todas, dos de cada tres: estar arriba esperando, a la entrada de La Aventura del Pensamiento y que nos peguen la bronca por estar charlando a un volumen de voz normal, schhhhhh…, desde abajo por todo el cubo, lo de cállate… Y nadie te ha dicho, tienes que estar en silencio arriba, nos ha pasado muchas veces, claro vamos en un grupo a tope, el máximo que te permiten, veinte… veinte ahí arriba, y todos charlando, emocionados, o sea que… y nos han pegado la bronca por eso…» (H4). Normalment, si no hi ha una queixa per escrit, ni els conservadors ni els responsables museístics se s’adonarien d’aquests fets.

revistavalencianad’etnologia

95


ser aprofitada en la docència específica (els docents dels màsters en gestió cultural, per exemple, estan poblats de conservadors) però que no es canalitza també cap a la recerca. Es dilapida així, per tant, no sols una gran perspectiva investigadora, sinó també un camí de realització professional i, last but not least, una bona manera de conéixer millor els públics de museus i, en conseqüència, de programar amb més criteri. L’aspecte de la investigació, per tant, suposa un repte en molts museus. I resulta imperdonable que aquest treball s’ajorne o subordine per la recerca de resultats immediats. Moltes vegades el curtplacisme suposa un greu error de no poques institucions culturals. Esperem que es continuen fent investigacions generals i particular sobre els públics i els no-públics dels museus per tal d’anar complint més i millor la funció pública que tenen les institucions museístiques. Als ciutadans els interessa.

96

revistavalencianad’etnologia

Bibliografia esmentada ALONSO, L. (1999): Introducción a la nueva museología, Alianza, Madrid. ARIÑO, A. (1997): Sociología de la Cultura, Barcelona, Ariel. BALLART, J. (2007): Manual de museos, Síntesis, Madrid. BARBER, B. (2000): Un lugar para todos. Cómo fortalecer la democracia y la sociedad civil, Barcelona, Paidós. CALLEJO, J.; GUTIÉRREZ, J. i VIEDMA, A. (2003): Análisis empírico de la demanda turística, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. FERRERO, R. (2005): “Un museu d’etnologia és un bon lloc per a pensar?” a Revista Valenciana d’Etnologia, nº1, Museu Valencià d’Etnologia, València. FLOR, V. (2006): Informe sobre avaluació de públics de museus i del MuVIM mitjançant grups de discussió, treball inèdit, València. HOOPER-GREENHILL, E. (1998): Los museos y sus visitantes, Trea, Gijón. LEÓN, A. (1990): El museo. Teoría, praxis y utopía, Cátedra, Madrid. ORTÍ, A. (1986): «La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta o semidirectiva y la discusión de grupo» a M. García Ferrando, J. Ibáñez i F. Alvira (ed), El análisis de la realidad social, Alianza, Madrid. PÉREZ SANTOS, E. (2000): Estudio de visitantes en museos: metodología y aplicaciones, Trea, Gijón. PUIG, T. (1998): Manual para la producción de servicios municipales: la construcción de los servicios para la calidad de vida desde las necesidades de los ciudadanos o cómo usar el márketing en los municipios, Instituto Vasco de Administración Pública, Oñati. RICO, J.C. (ed.) (2008): La caja de cristal: un nuevo modelo de museo, Trea, Gijón. TAYLOR, S.J. i BOGDAN, R. (1987): Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados, Paidós, Barcelona. VELASCO, H. i DÍAZ, Á. (1997): La lógica de la investigación etnográfica, Trota, Madrid.


ESTUDIO ETNOLÓGICO SOBRE LA SACA DEL CORCHO. COSTUMBRES Y TRADICIONES EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE EXTRACCIÓN1 PABLO VIDAL GONZÁLEZ2

Este artículo analiza, fruto de un intenso trabajo de campo, las estructuras sociales y la organización de la saca del corcho en Extremadura y Andalucía, comparándola con la realizada en Girona y Castellón. Se presta especial atención a la división del trabajo, a las características fundamentales de este trabajo y a su transformación en los últimos cincuenta años. Palabras clave: Saca del corcho, alcornocal, etnología, organización social, uso suberícola.

This article analysis, through the carrying out of inten-

Introducción

sive fieldwork, the social structures and organisation of

El aprovechamiento de los recursos provenientes del

the extraction of cork in Extremadura and Andalucia, comparing it with the same activity carried out in Girona and Castellón. Special attention is paid to the

corcho del alcornocal es conocido desde antiguo, aunque se trata de una utilización francamente

division of labour, to the basic characteristics of this

moderada, ligada, por ejemplo, a los tapones de las

work and to its transformation over the last fifty years.

ánforas romanas o a los flotadores de las redes de pesca. Por tanto, no podemos hablar en absoluto de

Key words: Extraction of cork, cork oak, ethnology,

un recurso forestalmente interesante, hasta fechas

social organization, corks forestry use.

bien recientes3. Sirva como referente la interesante descripción que el botánico Cavanilles hace de los montes de la población de Aín, en el corazón de la Sierra de Espadán: “Eran dichos vecinos en corto número a principios del siglo, durante el cual han hecho progresos en la agricultura: plantaron viñas, higueras y olivos en los sitios que estaban cubiertos de alcornoques y maleza” (1795-97: Libro III, 107).

1 El presente estudio es fruto de la IX beca de investigación de la Fundación Pública Museu del Suro de Palafrugell (Girona), a quien agradezco la oportunidad brindada para realizar este estudio. 2 Dpto. de Antropología Social y Cultural. Universidad Católica de Valencia. Guillem de Castro, 94. 46003 Valencia. pablo.vidal@ucv.es 3 Hemos desarrollado los precedentes en una publicación anterior, ver Vidal 2006, págs. 37 a 40.

revistavalencianad’etnologia

97


Ya en el siglo XVII se detecta un nuevo aprove-

hacia 1860 la explotación de la pequeña isla sube-

chamiento, ligado tradicionalmente al descubri-

rícola de la castellonense Sierra de Espadán (Vidal,

miento por parte de Dom Perignon de las propieda-

2006: 41).

des de los tapones de corcho para la conservación

Esta nueva explotación de un recurso hasta

de los vinos y principalmente del champagne. Se ini-

ahora manifiestamente devaluado e infrautilizado

cia por tanto, primero en Francia y por contagio en

provocará, necesariamente, el nacimiento de nuevas

los montes de la fronteriza Girona, una importante

técnicas de extracción, de organización social, cos-

extracción del corcho con la finalidad de atender a

tumbres y tradiciones que paulatinamente se irán

esta creciente demanda. Dado que la presencia del

asentando en el acervo de las gentes que participan

alcornocal es escasa en el sur de Francia, ya en 1760

de esta nueva actividad extractiva del bosque, con

se detecta la venta de corcho gerundense a los mer-

una salvedad. Al tratarse de una nueva actividad, no

cados franceses (Medir, 1953: 13).

tradicional, las manifestaciones que podamos

A partir de esta fecha clave de 1760 comienza a

encontrar en las cuadrillas de sacadores tendrán un

desarrollarse una nueva profesión en los bosques del

componente diferente, de falta de tradición, de

Empordá catalán, el de sacador o pelador de corcho.

ausencia de pedigrí, bien distinta a la de los carbo-

Se trata de un nuevo oficio ligado a la explotación

neros, los caleros o los pastores trashumantes, aun-

del medio rural, que provocará la aparición de nue-

que esta actividad ya esté próxima a cumplir dos

vas técnicas y sistemas para conseguir obtener el

siglos de presencia en los bosques españoles.

mayor rendimiento de los ahora nuevos recursos

Además, para el acceso a estas técnicas, a la forma-

que el alcornoque nos ofrece.

ción necesaria para proceder a la extracción del cor-

Hasta 1830 la producción de los bosques cata-

cho, a la saca, se recurre, de manera natural, a la

lanes era suficiente para atender a la demanda,

transferencia de conocimiento adquirida ya con

pero a partir de esa década, el fuerte éxito de este

anterioridad por los sacadores catalanes.

nuevo producto para cerrar envases de caldos y espirituosos provoca la búsqueda de nuevos yaci-

Metodología

mientos, de nuevas zonas a las que recurrir para ali-

Para la realización de este trabajo se ha utilizado una

mentar la creciente hambre de las industrias de

doble metodología, la observación participante en

tapones de corcho gerundenses. Debemos a Zapata

las labores de saca, tanto en Andalucía como en

(1996) una cuidada descripción de ese nuevo pro-

Extremadura y la Comunidad Valenciana, junto con

ceso de búsqueda de nuevos bosques de alcornocal

la entrevista en profundidad. Se han realizado

en el resto de España, por lo que los industriales

numerosas entrevistas informales, bien aprovechan-

catalanes dirigen sus pasos principalmente a los

do el momento de la saca, bien posteriormente, en

montes de Toledo, pero también a Andalucía y

el bar o en el almacén. Los contenidos de las mismas

Extremadura. En un segundo escalón, señalando

se han realizado de manera desestructurada,

con claridad la importancia de la demanda, se inicia

siguiendo un guión oculto, previamente elaborado,

98

revistavalencianad’etnologia


que ha permitido la recogida de la mayor informa-

Barcarrota, ambos encargados de la saca en fincas

ción posible de modo sistemático.

de la zona.

A la hora de seleccionar los informantes, hemos

En la Sierra de Sevilla entrevistamos a dos encar-

procurado hablar con gente con mucha experiencia

gados de Constantina, Jesús Camargo y Rafael

en las tareas de extracción del corcho, por lo que, en

Sánchez, “Fali”.

la gran mayoría de los casos, entrevistamos a los res-

En el parque natural de Los Alcornocales asisti-

ponsables de las cuadrillas de sacadores. Igualmente

mos a la saca del monte público de Los Barrios, gra-

hemos procurado que fueran personas cargadas de

cias a la amable colaboración de su concejal de

experiencia, para, en la medida de lo posible, poder

Medio Ambiente, Alfonso Pecino. En esta localidad

acceder a los recuerdos y memorias de cómo era la

entrevistamos a tres veteranos encargados: José

saca en los años cuarenta y cincuenta, antes de los

Correro, Antonio García y Alfonso Martín.

numerosos cambios que, como iremos viendo, ha

Nuestro informante en Extremadura para locali-

venido provocando el progreso en los medios y los

zar a los entrevistados y los lugares de saca fue

horarios. Es a ese periodo al que nos referimos

Santiago Zapata. En Constantina, Antonio Serrano y

mayoritariamente, gracias a los recuerdos de nues-

en Los Barrios, Alfonso Pecino. Sin su colaboración

tros veteranos informantes, entre los que destaca

hubiera sido imposible este trabajo. A todos ellos

Juan “El Vale”, de San Vicente de Alcántara, capa-

nuestro agradecimiento más profundo.

taz de 81 años, el más veterano de todos ellos. Las entrevistas en la Sierra de Espadán se han

Una nueva actividad suberícola: la saca

hecho a numerosos sacadores de Aín y Almedíjar,

La aparición de esta nueva actividad forestal en el

con quienes también hemos contemplado en nume-

medio rural de las zonas concernidas supuso una

rosas ocasiones los trabajos de la saca en estos últi-

pequeña revolución, puesto que se trataba de un

mos años, especialmente Manuel Latorre y Vicente

trabajo que exigía un importante esfuerzo en mano

Navarrete.

de obra, por lo que un número considerable de per-

En San Vicente de Alcántara pudimos hablar con

sonas participaban en este cometido. Esto trajo con-

Pedro Montero, propietario de alcornocal, mientras

sigo numerosas consecuencias, que detallamos a

asistimos a la saca de su finca. Pedro, a su vez, nos

continuación.

puso en contacto con varios encargados, como José

La primera de ellas es el nuevo complemento

y Juan “El Vale”, a quienes también entrevistamos

que este trabajo suponía para el calendario de acti-

en profundidad.

vidades en el monte de los jornaleros del medio

En la comarca de la Sierra de San Pedro, pudi-

rural. El trabajo de la saca suponía un trabajo limi-

mos hablar con Miguel Galiano, de La Aliseda, anti-

tado en el tiempo, puesto que comenzaba a finales

guo encargado y empresario corchero. En la comar-

de mayo o principios de junio en zonas de

ca de Jerez de los Caballeros, hablamos tanto con

Extremadura y perduraba hasta mediados o finales

Rafael Pociño como con Francisco Maqueda, de

de agosto en las zonas más húmedas de los alcor-

revistavalencianad’etnologia

99


nocales gaditanos, lo que aseguraba a muchos pri-

vertirse en la única actividad remunerada de todo el

vilegiados un jornal durante dos o tres meses. Este

año, por lo que lograr ser elegido como uno de los

trabajo era un complemento más al resto de ocupa-

trabajadores de la extracción del corcho se convertía

ciones estacionales que ocupaban al jornalero. En la

en todo un privilegio. De hecho, en la importante

zona de San Vicente de Alcántara, al acabar la saca

finca de Mosquera sólo trabajaban las personas con

estival, los mismos trabajadores eran los que nutrían

recomendación. Esta misma actitud es la que señala

las numerosas fábricas de la localidad, para los tra-

Miguel Galiano, nuestro informante de La Aliseda,

bajos de transformación del corcho. Sin embargo,

que recuerda que trabajar en la saca suponía “tocar

en zonas más montuosas y rurales, como en

dinero”. Todos los informantes que hemos entrevis-

Constantina, el sacador era un jornalero que tam-

tado subrayan por igual el prestigio e importancia

bién participaba de la tala de estos mismos alcorno-

que tenía el encargado de formar las cuadrillas de

cales, no sólo para mantener limpio y cuidado el

saca, provocando que sólo los familiares, los amigos

bosque, sino también para alimentar el carboneo.

y los recomendados pudieran ser partícipes de este

Además de estas actividades, participaba en las

privilegio. “Son dos meses en los que se saca dine-

labores del esquileo, de la recogida de la aceituna,

ro”, nos indica Rafael Pociño, informante de

así como de la instalación de alambradas en las fin-

Barcarrota. Francisco Maqueda, también de Bar-

cas, entre otras. En las zonas más boscosas e intrin-

carrota, recuerda que “era un trabajo en el que se

cadas, como en las sierras del Parque gaditano de

sacaba mucho dinero y era muy bonito”. En

Los Alcornocales, o en la Sierra de Espadán, tam-

Hornachuelos (Nogués Pedregal, 1991: 124) se

bién había un trabajo previo de desbroce del

decía que “el corcho quita todo el paro del pueblo”.

monte, especialmente para hacer accesible el paso

Acosta Naranjo (2005: 224) nos dice que entre los

por las veredas, desde los lugares donde se sacaba

numerosos jornales que se pagan en la dehesa

hasta los lugares en los que se montaban las pilas

andaluza, el de los sacadores es el más alto de

del corcho sacado, para desbrozar las zonas próxi-

todos.

mas a los alcornocales, facilitando los movimientos

La participación en las actividades de la saca del

de las cuadrillas de extracción, así como el arreglo

corcho traía consigo también otros beneficios que

de las fuentes, para poder montar los campamen-

subrayaban el privilegio del que ya hemos hecho

tos en las proximidades, o sencillamente para facili-

mención antes. Nuestros informantes recuerdan

tar su uso por parte de las cuadrillas.

cómo anteriormente, hasta los años sesenta, el ran-

Una muestra del valor que tenía el corcho en

cho diario de todos los implicados en la campaña

este periodo de los años cuarenta y cincuenta es que

de extracción, así como el pan y el vino, éste último

“se pagaba casi el doble que en otros oficios agríco-

racionado, corría a cuenta del propietario de la

las”, en expresión de Jesús Camargo, uno de nues-

finca. Esta estrategia tenía su sentido pues las cua-

tros informantes de Constantina. En algunas zonas,

drillas de sacadores, como veremos, podían pasarse

como en la valenciana Sierra de Espadán, podía con-

hasta un mes sin abandonar los bosques, general-

100

revistavalencianad’etnologia


mente alejados de los pueblos, por lo que era nece-

ras, por lo que el ejemplo de Mosquera era una

saria una intendencia para abastecer a los jornale-

novedad y un caso único en la Comunidad

ros. Sólo con la mejora de las comunicaciones a par-

Valenciana. Como detalle cronológico, ésta dejó de

tir de los sesenta, con las motos y los coches, cada

utilizarse tras la Guerra Civil.

uno de los trabajadores pasó a traer su propia comi-

En nuestras entrevistas, hemos podido rastrear

da, “el avío”. Junto a ello, el propietario acostum-

la existencia de calderas en las fincas, tanto en la

braba a surtir de una ración diaria de vino para cada

zona de San Vicente de Alcántara, en la zona de La

trabajador, que el encargado administraba con pru-

Aliseda,

dencia, que generalmente consistía en no dársela a

Constantina y en Cádiz, tal como nos refieren nues-

los sacadores hasta que hubieran terminado el tra-

tros informantes más veteranos, refiriéndose a prác-

bajo diario con el hacha, de lo cual se beneficiaban

ticas extinguidas ya en los cincuenta. También

no sólo los árboles, sino también el resto de jorna-

Sánchez Sanz (1982: 13) se refiere a ellas para la

leros. Todo el mundo insistía en el peligro que com-

zona de Extremadura. Sin embargo, todos coinciden

portaba el manejo de un hacha tan afilada en esas

en que bien pronto se olvida esta práctica, por dis-

condiciones.

tintas razones. Es interesante que varios informantes

en

Barcarrota,

en

Hornachuelos,

Igualmente indicar que, como manifestación clara

indican que no le convenía al propietario, porque

de los privilegios que comportaba ser encargado, en

“tenía muchos gastos, convenía más venderlo y

las zonas de San Vicente de Alcántara y La Aliseda,

fuera”, como nos recuerda Jesús Camargo o “por-

sólo una mujer participaba de los trabajos de la cua-

que “tenía mucho trabajo”, en expresión de Rafael

drilla de saca. Era la ranchera o cocinera. Cobraba

Sánchez. Sin embargo, resulta extraño que todo el

como un cargador de corcho y si además realizaba los

mundo renunciara de manera unánime a realizar

trabajos del aguador, entonces cobraba lo mismo que

este proceso productivo, que facilita el transporte,

un sacador, el sueldo más alto de la cuadrilla.

abaratando los precios y permitiendo un valor aña-

Generalmente sólo la mujer del encargado o alguna

dido para el productor. Es verdad que uno de los

de sus hijas podían alcanzar este privilegio, que supo-

motivos era el tradicional desinterés por parte del

nía multiplicar los ingresos familiares de manera bien

propietario en transformar el producto, pero Miguel

importante.

Galiano nos indicó que se comentaba cómo se habían dejado de utilizar las calderas debido a las variacio-

Hervir el corcho

nes de los precios por parte de los compradores

En un trabajo anterior (Vidal, 2006: 51-52) habla-

catalanes, pues estos actúan en régimen práctica-

mos de la caldera que, a pie de monte, servía para

mente de monopolio y preferían que este proceso se

hervir el corcho, facilitando así un transporte de

realizara en las fábricas de Girona, pagando a la baja

planchas de corcho planas y de menor peso. Nos

por esta primera transformación del producto sobre

consta que estas calderas en Cataluña están siempre

el terreno.

situadas en las fábricas, pero no en las fincas corche-

revistavalencianad’etnologia

101


La organización de la saca

aunque era habitual adelantarse y acercarse directa-

La actividad de la saca se inicia en los meses previos

mente a casa de aquel, para interesarse por la posi-

al verano, cuando los encargados de las fincas soli-

bilidad de formar parte del equipo para la siguiente

citaban la participación de las cuadrillas para proce-

campaña. En esa conversación se pactaba el precio

der a la extracción del corcho de la propiedad. Este

de la mano de obra, así como otras condiciones,

encargo se realiza al “manijero” o encargado de la

comida, vino y pan incluidas o no, los días de des-

cuadrilla de sacadores, quien calcula, conociendo la

canso, el tipo de trabajo a realizar, etc..

finca, cuanta gente necesitará para realizar el traba-

El equipo de trabajo tenía muy establecidas las

jo así como cuándo se podrá realizar “la operación”.

diversas tareas a desarrollar en la finca, así como el

Aquí comienzan las diferencias, algunas de ellas

rango de cada uno de ellos.

abismales, puesto que las características de la propiedad en minifundio de la Sierra de Espadán hace

a) El manijero o capataz

que dos cuadrillas, cuatro sacadores, sean suficien-

Al frente del grupo iba el manijero, auténtico gene-

tes para hacer la saca anual. En la única finca de

ral al mando de la expedición. Su autoridad era

extensión considerable, la masía Mosquera, dos cua-

indiscutible y su prestigio grande en el pueblo y

drillas de seis personas cada una eran suficientes

entre los miembros de la cuadrilla. El origen de la

para realizar el trabajo.

palabra proviene del castellano antiguo, pues origi-

Sin embargo, en Andalucía y Extremadura, la

nariamente era quien portaba la manija, cuchilla o

propiedad de la tierra presenta características bien

instrumento metálico para cortar las planchas de

distintas, con grandes latifundios mixtos de alcorno-

corcho al tamaño adecuado, para “rabanear las cor-

cal y encina de hasta 5.000 hectáreas que exigían la

chas”, aunque ya ha dejado de hacer este trabajo.

formación de un auténtico ejército para proceder a la

En boca de Rafael Sánchez, “el manijero no mueve

extracción, en el que participaban hasta las 83 perso-

ni un dedo”, marcando el creciente prestigio de esta

nas que dirigió Miguel Galiano o las 87 que coordi-

figura que tenía como misión estar pendiente de

naba Jesús Camargo. Sólo estos números dan idea

todos los detalles de la saca. De hecho, en las cua-

de la importancia e influencia social que tenía el res-

drillas gaditanas, se llama manijero al sacador más

ponsable de contratar a un número tan elevado de

diestro y experimentado de cada una de las cuadri-

personas, medio pueblo, para los dos meses de tra-

llas, quien lleva la iniciativa, a quien acompaña un

bajo. Sin embargo estas cuadrillas son la excepción,

“burra” que es quien completa la faena.

pues el número habitual se aproximaba más bien al nada desdeñable de cincuenta operarios.

Ya hemos dicho que ser manijero lleva aparejado un importante prestigio social. De hecho, en las

Al manijero, término empleado no sólo en

numerosas entrevistas realizadas, se advierte cómo

Extremadura, sino también en la Sierra de Sevilla, se

el cargo de manijero suele heredarse de padres a

le denomina encargado en Andalucía. Era él quien

hijos, también como estrategia de conservación del

iba por los bares preguntando a la gente del pueblo,

status en el seno familiar y además es algo de lo que

102

revistavalencianad’etnologia


se alardea, dejando entrever que la experiencia se

trabajo más lucido y se llevara una buena impresión.

mantiene en el seno familiar desde antiguo, como

El manijero tenía que ser un sacador experimen-

ha quedado patente en las entrevistas realizadas. Así

tado y debía reunir dos virtudes fundamentales:

nos lo refiere, por ejemplo, un informante de San

“debe llevar bien a la gente y no hacer daño a los

Vicente, quien nos recuerda que él es la quinta

árboles”, en expresión de Rafael Pociño. En referen-

generación de manijeros en su familia o Rafael

cia a la primera tarea, debía ser serio, entendido en

Peciño, quien nos relata con orgullo “que desde los

la materia, haciéndose respetar entre los trabajado-

diez años estuve en la corcha con mi padre juntan-

res, aunque todos coinciden en que debía tener

do corcho”.

mucha mano izquierda, también para dirimir las

El manijero era el interlocutor único de toda la

ocasionales disputas que con la larga convivencia en

cuadrilla ante el encargado de la finca y, cuando

la sierra se producían entre los trabajadores. Su pala-

esto ocurría, con el propietario. Éste solía ser un adi-

bra no tenía réplica y sus órdenes eran obedecidas

nerado de la ciudad, que basaba parte de su presti-

de inmediato. Para Rafael Sánchez, “debía ser traba-

gio en la visita estival a sus fincas de alcornocal apro-

jador, demostrando muchos detalles, mucha mano

vechando la necesaria supervisión de las labores de

izquierda, pero también mucho talento y seriedad”.

la saca, lo que le servía de distracción y le daba

Así, nuestro informante nos indicaba que en sus

importancia, en expresión de Roger (1911:9). Así lo

cuadrillas “sólo se oye el agua y los porrazos”, en

vemos en el caso de la finca de Mosquera (Vidal,

referencia a las llamadas al aguador y los golpes de

2006:84), pero de manera mucho más acentuada

las hachas.

en el caso de las grandes fincas andaluzas o extre-

Él es quien da las indicaciones por la mañana,

meñas, de hasta varios miles de hectáreas. El propie-

quien dice “por dónde se va a ir de mano” esa jor-

tario, secretario de un ayuntamiento importante,

nada, es decir, por dónde se va a trabajar. Él indica,

abogado del Estado, diplomático o marqués, se inte-

con un silbato cuando la cuadrilla es numerosa, las

resaba por los trabajos, residiendo en la finca o cor-

diversas paradas y las vueltas al trabajo en las cua-

tijo que se encontraba en la propiedad y que, cuan-

drillas. Nadie empezaba a comer antes que él. El

do la faena se realizaba en las proximidades, servía

manijero era igualmente quien tenía la autoridad

de base para el campamento de los jornaleros. El

ante los arrieros, trabajadores externos de la cuadri-

señor seguía de cerca en ocasiones, a pesar de su

lla, así como quien mantenía los tratos con el encar-

falta de conocimientos sobre los detalles de la saca,

gado de la finca.

los trabajos de extracción, hablando con los sacado-

La autoridad del manijero le facultaba, si llegaba

res. “Una señora iba con sus dos criadas, cada día, a

el caso, para despedir a algún trabajador que no

ver sacar el corcho. Ella no entendía y todo iba bien.

mantuviera el orden o la compostura, aunque con

El manijero tenía especial cuidado en poner a los

anterioridad se empleaban otras estrategias.

mejores sacadores junto a los caminos”, nos recuer-

También una función muy importante del mani-

da Miguel Galiano, para que la propietaria viera el

jero era asegurarse de que sus sacadores no hacían

revistavalencianad’etnologia

103


daño con las hachas a los árboles. Es bien sabido

“Sabía que volvería y me esperaste.

que un golpe demasiado fuerte daña la camisa des-

Sabía que me esperabas y te busqué.

nuda del alcornoque, provocando heridas en el

Te encontré entre la bruma, como la primera vez.

árbol, que provocarán un fuerte impacto en el creci-

Solos tú y yo, testigos de luz del alba,

miento futuro del corcho para la próxima saca. El

Juntos al amanecer, sudoroso, jadeante, te observé,

manijero no sólo debía procurar que se sacara el cor-

Te toqué, te abracé, probé de tu cuello

cho con velocidad, puesto que se pagaba por días

Sentí la frescura de tu piel.

de trabajo, sino que debía mantener el equilibrio

Me deslicé rozando tu espalda, despacio,

con la salud del arbolado. No en vano, unos buenos

Casi sin tocarte, muy sutil,

cuidados del alcornocal asegurarían una buena

Desabroché el vestido que envuelve tus secretos,

cosecha en la próxima saca, lo que beneficiaba al

Los dejé caer, admirado pude ver,

propietario, pero también a la cuadrilla de sacado-

Hasta el último poro de tu fresca palidez.

res. Miguel Galiano nos indica que “cuando un

De rodillas ante ti, me volví a deslizar

sacador daba muchos golpes a la camisa, el manije-

De tu cintura a tus pies.

ro lo mandaba a amontonar el corcho, pues había

Ahogando mis manos por tus caderas

que evitar acribillar el árbol”. Coca Pérez (2008:

Te quité la última prenda que roza tu piel”. (…)

171) nos indica que, en la zona de Los Alcornocales de Cádiz, los manijeros llevaban consigo dinero para

Igualmente indicar que el manijero, cuando el

pagar y despedir a los sacadores que hicieran tres

propietario dejó de pagar la comida, durante un tiem-

heridas a un mismo árbol.

po proveía él de la comida y el vino, aunque esta cos-

Evidentemente, dejar de sacar era una degrada-

tumbre, que no se generalizó, pronto cayó en desuso

ción en el prestigio, pero también un descenso en la

cuando tanto las mejoras en las comunicaciones faci-

paga. En este sentido, muchos sacadores nos

litaron que cada trabajador se proveyera de los víve-

hablan de su relación de respeto, de cariño e inclu-

res necesarios, como cuando la organización de la

so de amor para con el árbol. El buen sacador tiene

saca modificó por completo los horarios de trabajo.

a gala hacer la saca sin provocar cortes en la cami-

Por último indicar que al término de los trabajos

sa, dejando la firma de un trabajo bien hecho, sin

de la cuadrilla el manijero acostumbraba a recibir

heridas.

una propina, proporcional al grado de satisfacción

Los sacadores comparan esta relación con la

tanto del encargado de la finca como del propieta-

afectiva de una pareja en la que el hombre (el saca-

rio, en el caso de que éste apareciera, como era rela-

dor) desnuda cuidadosa y cariñosamente a su amada

tivamente normal, en el periodo de la saca.

(el árbol), despojándolo de su vestido (el corcho). Así lo refiere Vicente Navarrete (s.d: 21), sacador experi-

b) El sacador

mentado, en una de sus poesías:

Tras el manijero, la figura del sacador es la más importante. Su trabajo va intrínsecamente unido a la

104

revistavalencianad’etnologia


herramienta que utiliza, el hacha, hasta el punto

se puede decir que es sacador”, si ha demostrado

que, coloquialmente, se habla de ellos como “las

habilidad y destreza suficiente con el hacha. En caso

hachas”, en femenino, como subrayando el impor-

de no valer, “si no tiene soltura, nunca será corche-

tante protagonismo de la herramienta en esta tarea

ro”, nos decían en Los Barrios, pasaba a desempe-

tan esencial y delicada. Cada cuadrilla está com-

ñar alguno de los otros oficios asociados a la saca,

puesta por una pareja de sacadores. Al más experi-

aunque estar lejos de las hachas era una pequeña

mentado, en Cádiz, se le llama el manijero y a su

humillación y un descenso en la escala social, pues,

acompañante “la burra”. El más joven de los dos era

por ejemplo, impedía llegar a manijero en el futuro.

quien tenía que subirse a los árboles para sacar el

Sin embargo, en las grandes operaciones de

corcho de las ramas, “la barriguera”. Tanto en

saca de la Sierra de Espadán, cada cuadrilla estaba

Barcarrota, en Constantina como en Los Barrios la

formada por cuatro sacadores, acompañados de dos

pareja de hachas recibe el nombre de “colla” o

cargadores, documentándose sólo dos cuadrillas en

“collera”, delatando de manera bien interesante

las “importantes” operaciones de Mosquera. Todo

con este catalanismo el origen de la técnica de saca

un contraste.

y el vocabulario asociado que, como reliquia lingüís-

En la Sierra de Espadán el sacador, además del

tica, se encuentra todavía en el mundo de la extrac-

hacha dispone de una cuña de madera, con la que

ción del corcho.

ayuda a desprender el corcho del tronco, así como

La estructura básica de la saca en Andalucía y

de una lanza o pértiga, también toda ella de made-

Extremadura es ésta. Cada tres o cuatro parejas lle-

ra, para llegar a las zonas más altas del árbol. No

van asociados un par de juntadores y así sucesiva-

hemos encontrado el uso de la cuña en ninguna de

mente hasta completar el total de los trabajadores

las entrevistas realizadas ni en las sacas en las que

del grupo. Así, cuando Miguel Galiano nos refiere

hemos participado en ninguno de los lugares de

que él llevaba “23 parejas de hachas”, no sólo se

Andalucía y Extremadura.

está refiriendo a que con él trabajaron 46 sacadores,

En esta última región, los primeros cortes que se

sino al menos 12 juntadores, además del resto de

practican en el árbol, para proceder a la extracción,

especialistas a los que haremos mención a continua-

se llaman “acecinar”, quizá procedentes, etimológi-

ción, todo un regimiento.

camente, del acto de cortar la cecina. A los cortes

Nuestros informantes nos indican de manera

verticales se les denomina “los arrayos”. En esta

unánime que no todo el mundo reúne las cualidades

misma región, el hacha es más pesada que en

necesarias para ser un buen sacador. El proceso de

Andalucía, siguiendo la influencia de los sacadores

aprendizaje se iniciaba el primer año, acompañado

portugueses. Al hacha se le llama “la segureja4 ” y a

de un sacador experto, haciendo de burra. A este

la parte inferior apuntada del mango “paletilla”,

novato se le llama “novicio”. En su segundo año de

que hace las funciones de la cuña valenciana. La

aprendizaje se le llama “noviciado” y al tercero “ya

paletilla ha venido siendo sustituida últimamente

4 “Hacha pequeña con astil largo y flexible. RAE.

revistavalencianad’etnologia

105


Fig. 1. Arrecogedor

por un refuerzo metálico de la base del mango, aun-

para hacer las funciones que en otros sitios hará el

que muchos sacadores ven en este refuerzo un pro-

rajador y de antiguo hacía el manijero. También allí a

blema pues daña y perjudica la camisa. A la lanza se

las dos puntas del hacha se le llaman “los gavilanes.”

le llama aquí también “juga”, pues con ella “se

En Cádiz a la lanza se le llama “jurda”. Ya en los

juga” para que salga el corcho.

últimos años a los sacadores se les identifica tam-

Las hachas andaluzas son más ligeras que las

bién por llevar una pequeña botella de plástico, col-

extremeñas y todos los sacadores coinciden en el

gada de la cintura, con un desinfectante para aplicar

peligro que representan. Cortes y heridas eran rela-

en el hacha y así evitar la transmisión de infecciones

tivamente habituales, por lo que las cuadrillas lle-

entre los árboles.

vaban siempre botiquín, cuando no bajaban a algún “hacha” a los servicios de salud.5 También

c) Juntador

había que tener mucho cuidado con el alacrán y

Es uno de los trabajos más duros dentro de la cade-

“el víboro”.

na de la saca, aunque no requería una especializa-

En la Sierra de Sevilla a la lanza se le llama

ción concreta. El juntador recoge el corcho que ha

“burja”, junto a la que los sacadores llevan navaja,

dejado caer al suelo el sacador y lo acerca bien hasta

5 En una de las sacas, presenciamos uno de estos accidentes, afortunadamente sin consecuencias graves.

106

revistavalencianad’etnologia


Fig. 2. Montando la pila

el camino para que pueda ser transportado, bien

d) Apilador

hasta donde las caballerías pudieran recogerlo. En la

Se trata de un trabajo de gran importancia y con-

zona de Hornachuelos se le llama “rajamanta”.

fianza, pues es allí donde se juegan los cuartos tanto

Recibe también otros nombres, como acarreador o

la cuadrilla como los arrieros, de los que hablaremos

mulero, en Espadán o “arrecogedores” en Cádiz. En

más adelante, así como el propietario de la finca.

el caso de estos últimos, y puesto que las montañas

Prueba de su importancia es que recibe el mismo

de Los Alcornocales tienen difícil acceso, llevan un

sueldo que el sacador.

cordel con el que hacen los paquetes de corcho y

Antes de iniciar la saca el manijero elige una

una almohadilla fijada en la cintura para apoyar el

serie de lugares, accesibles a los vehículos de carga

fardo en el trayecto, puesto que llegan a transportar

o a los carros antiguamente, designando ese lugar

cargas de hasta cien kilos en cada viaje (fig.1).

como “la pila”, es decir, el lugar donde se apilará el

Su mayor enemigo son las hormigas, “moritos”

corcho. Con anterioridad, estas pilas estaban situa-

en Cádiz, que viven en el alcornoque. Al sacar el cor-

das, por la falta de caminos, bien lejos de los luga-

cho, se suben por el cuerpo y muerden sin piedad a

res de extracción, por lo que el traslado se hacía

los sacadores y juntadores.

largo y penoso. Esta situación ha cambiado y en Extremadura, donde las llanuras adehesadas apenas

revistavalencianad’etnologia

107


entrañan dificultades, éstas se sitúan al pie del lugar

gían los restos de corcho que habían quedado, bien

de saca, transportándose hasta allí el corcho en trac-

en el suelo, bien en el pie del árbol, como pequeño

tores que lo recogen a pie de árbol. En fincas gran-

sobresueldo. Siguiendo a Francisco Maqueda se les

des, eran varias las pilas que se establecían.

llama “gabanchini”.

En Extremadura, el corcho se apilaba en grandes

Por el contrario, en la zona de Cádiz encontra-

pilas redondas, con el objetivo de mantener mejor la

mos la figura del “esportonero”, quien recoge, a

humedad del corcho, aunque esta práctica ya está

espuertas, los pequeños trozos de corcho para api-

en desuso. Actualmente la pila se vende al cabo del

larlos en un lugar separado de la pila, de cara a su

día, con un descuento porque el corcho todavía

transformación en conglomerado, de mucho menos

mantenía la humedad, práctica poco frecuente, o

valor que el corcho taponero.

bien al cabo de ocho días, tras orearse. Al noveno se

En Andalucía, al igual que en las fincas de

pesa y se transporta a la fábrica. La primera capa de

Espadan, las pilas solían dejarse hasta el final de la

corcho, la que está en contacto con el suelo, se colo-

temporada, cuando se les ponía precio y se trans-

ca con la zona de corteza exterior hacia abajo, tam-

portaban hasta la fábrica, ya a cuenta del compra-

bién para evitar que se evaporara demasiado. El

dor. Para ello, un guardia de pila se encargaba de

resto al revés, para evitar una evaporación excesiva

evitar robos por la noche, manteniéndose allí hasta

(fig. 2). Al acabar la jornada diaria de extracción se

que la pila era transportada. Cuando el corcho no

colocaba una señal, unos corchos en forma de cuña,

había sido todavía transportado hasta la pila, estos

para poder posteriormente identificar el corcho dia-

eran guardados por “un guarda de montón”.

rio, de cara a su pesaje. Algunas de las pilas podían

Ambos trabajos son una muestra más del alto valor

ser realmente imponentes, como la de 2.000 quin-

económico de este producto.

tales que recuerda Rafael Peciño o José, de Valencia 6

de Alcántara.

Junto a la pila se coloca la balanza, una romana apoyada en tres palos unidos por la parte superior,

También hemos visto que, aunque sólo en

llamada “la cabria” (fig. 3). Siempre había una

Extremadura, se corta la parte del corcho que ha

segunda romana de reserva, por si se averiaba la pri-

estado en contacto con el suelo, “la agarrá”, colo-

mera. El apilador y su ayudante o ayudantes coloca-

cándose éste en un montón aparte junto al corcho

ban el corcho que se había dejado al pie, general-

bornizo o joven. A esta actividad se le llama “refu-

mente transportado por las mulas y hacían pesajes

gar” o clasificar el corcho. Evidentemente este cor-

generalmente de 4, pero también de hasta 5 quinta-

cho de peor calidad o “refujo” tiene un precio bien

les, siempre en presencia de un “fiel”, designado

inferior, utilizándose para el aglomerado. En

por el propietario. En ocasiones era el propio mani-

Andalucía este corcho se corta en la fábrica.

jero quien estaba presente en la operación de pesa-

En Bancarrota hemos encontrado una figura

je. Tras ella, inmediatamente se apilaba. La pila era

que fue bastante habitual, la de los niños que reco-

frecuente punto de conflicto, pues dependiendo de

6 Un quintal son 46 kilos.

108

revistavalencianad’etnologia


Fig. 3. Montando la pila

su cercanía o no al tajo, los acarreadores y arrieros

“manija”, corta el corcho en planchas, facilitando

preferían una u otra. Igualmente porque el pesaje

así el transporte hasta la pila. Su trabajo era y es

era un momento muy delicado, pues de ello depen-

importante, pues debía aprovechar al máximo el

día lo que cobraba toda la cuadrilla de arrieros y el

corcho y cortarlo de tal modo que pudiera sacarse

propietario, y lo que pagaba el comprador. Estos

de las planchas el mayor número de tapones.

problemas se acentuaban cuando la pila estaba

En Extremadura hemos encontrado dos nuevas

húmeda debido a lluvias recientes. En esos casos se

figuras, “el carrero” que era quien cargaba el cor-

discutía un descuento que rondaba el 1 o 2%, por

cho (fig. 4) y una segunda figura “el collacero”, que

lo que, en estas ocasiones, llegar a un precio defini-

era quien lo subía hasta el carro para trasladarlo a la

tivo era siempre conflictivo.

pila. En todas las cuadrillas encontramos, en tiempos

e) Otros trabajos

pasados, al “aguador”, quien llenaba las tinajas de

En la mayoría de las cuadrillas encontramos al “raja-

agua cargándolas en un burro y aprovisionaba los

dor”, quien provisto de una navaja especial, una

botijos o barriles para acercarlos a los sacadores. El

revistavalencianad’etnologia

109


ayudante en las tareas de cocina, como “el leñador”, quien recoge leña de las proximidades y prepara el fuego para que luego pueda elaborarse la comida. Por último, “el jatero” o “hatero7”, encargado de aprovisionar al campamento de comida, pan y vino. Bajaba al pueblo cada tres o cuatro días, llevando además los recados de los hombres de las cuadrillas para sus familiares o viceversa. f) Los arrieros Situamos esta profesión como un mundo aparte dentro de las actividades de la saca, puesto que los arrieros no forman parte de la cuadrilla, llevan un ritmo bien distinto y sólo tienen un punto de conexión con los sacadores, el manijero, a quien obedecen. Fig. 4. Los sacadores y el cargador

El arriero es un profesional que trabaja todo el año en el transporte de montaña. Cuando no está

aguador, como hemos visto, estaba cerca de las cua-

en la temporada de la saca, que le ocupa los tres

drillas y pendiente del grito “agua”, para acercarse.

meses del verano, está en el acarreo del carbón, de

También proveía de agua para las comidas. El agua-

la leña o de otros productos de la sierra. Va acompa-

dor solía ser o un chaval que todavía no podía sacar

ñado de su familia y monta campamentos en la

corcho o una persona ya mayor.

montaña, siempre cerca del lugar de trabajo, pero

Otra figura, de gran interés, era “el ranchero”.

distanciado del campamento de los sacadores, para

Su función era estratégica, pues era el responsable

manifestar su independencia. Construía un “chozo”

de preparar las comidas de toda la cuadrilla. El ran-

a base de placas de corcho y brezo. Cuando el asen-

chero siempre ha sido, responden categóricos los

tamiento era más prolongado, construía un “moru-

informantes, un hombre, tanto en Andalucía, Cádiz

no”, nombre con el que se designa a cabañas más

y Sevilla, como en la zona de Jerez de los Caballeros.

consolidadas y estables, aunque también con techo

En las cuadrillas de La Aliseda y San Vicente de

de brezo.

Alcántara esta función la desempeñaba una mujer,

Esta actividad es un testigo de cuando estos pro-

generalmente la mujer del manijero, como ya hemos

fesionales eran los transportistas principales de car-

indicado. Al ranchero le asiste tanto “el pinche”,

gas, antes de la llegada de los vehículos a motor.

7 El que está destinado para llevar la provisión de víveres a los pastores. RAE

110

revistavalencianad’etnologia


Fig. 5. Mulas en la cabria. Al fondo la pila

El arriero carga en las caballerías, generalmente

la pila. Una vez más, en la báscula de la pila, había

fornidos mulos. Las caballerías llevan unas cinchas,

que estar bien pendientes, pues los arrieros cobran

adornadas en la parte de la cabeza del animal con

por quintal movido, corriendo de su cuenta tanto los

vivos colores, de clara reminiscencia morisca, llama-

gastos de manutención de sus colaboradores como

das “jaquimas”. Llevan un “andoque” o estructura

de las bestias. Con frecuencia, los mulos más expe-

de madera, ahora ya metálica, para cargar los fardos

rimentados iban solos cargados hasta las pilas…,

de corcho preparados por los arrecogeores.

aunque, por el contrario, luego había que llevarlos

Entre los arrieros también hay una estructura

de nuevo hasta la zona de carga. Cada mulo sopor-

social, pues además del capataz se encuentra el

ta un par de fardos, “a tercios”, es decir, en cada

mozo o ayudante y el zagal o aprendiz. Suelen tra-

uno de sus laterales, algo más de dos quintales cada

bajar en grupos de hasta cinco personas, pues mien-

uno (fig. 5). Su trabajo se ha visto bastante simplifi-

tras unos cargan los animales, otros “van de vere-

cado con la presencia de pistas y caminos que acer-

da”, volviendo con las caballerías de vacío hasta la

can la pila al tajo. Con anterioridad, podían despla-

zona de saca o acompañando al mulo cargado hasta

zar las cargas de corcho hasta treinta kilómetros.

revistavalencianad’etnologia

111


Resulta llamativo ver el trabajo de los arrieros

de la cuadrilla, junto a la mujer y los hijos, cuando

entre la cuadrilla de sacadores. Cuando el manijero

estos acompañaban la comitiva. En los años cuaren-

avisa para el almuerzo, todos paran automática-

ta y cincuenta, era habitual pasar hasta dos meses

mente, excepto los arrieros, quienes no descansan

en el hato sin bajar al pueblo, aunque poco a poco

hasta que todo el corcho cortado ha sido transpor-

las condiciones se fueron suavizando, dándose un

tado hasta la pila. Su descanso es más breve, pues

fin de semana libre cada dos, para poder estar con

enseguida la cuadrilla ya ha vuelto a sacar más cor-

la familia en el pueblo.

cho. Por este mismo motivo, son también los últi-

En origen, la vida en el hato “era como una

mos en terminar el trabajo. Así, como dicen los

romería”, en expresión de José, de San Vicente de

sacadores, “van a otro ritmo”, “los arrieros son

Alcántara. Había mucha animación y era divertido.

muy sufridos”.

La hatera se hacía manteniendo en suspensión un colchón desde el alcornoque o la encina más próxi-

El campamento, “jato” o “hato8”

ma. Otra técnica consistía en hacer una caseta con

En Andalucía y Extremadura, hasta hace bien poco,

planchas de corcho, o con mantas y palos, cerrados

toda la cuadrilla se quedaba en la zona de trabajo,

por cañas. Las provisiones también se colgaban,

sin bajar diariamente a los pueblos, principalmen-

aunque eso no impedía la presencia constante de las

te por los problemas de comunicación. El campa-

molestas hormigas. Es, en expresión de Nogués

mento es una de las claves de la estructura de la

Pedregal (1991:108), “un campamento aéreo”. Para

saca, de gran interés antropológico, hoy práctica-

guardar las cosas frescas, como el vino, se colocaban

mente perdido, debido al cambio en los horarios

en canutos de corcho, que mantenían bien la tem-

de trabajo y a las evidentes mejoras en los trans-

peratura. También mantenían muy bien el pan. Los

portes, que han llevado a que el trabajo se inicie

hombres que iban acompañados de sus mujeres ins-

cada mañana, bien de madrugada y se termine a la

talaban la hatera en árboles más alejados. En San

hora de comer.

Vicente, según nos decía Pedro Montero, a los hom-

El campamento recibe, de manera unánime en Andalucía y Extremadura, el nombre de “jato” o

bres que no iban acompañados de sus mujeres, la práctica habitual, se les llamaba “orros”.

“hato”. Se instalaba cerca del tajo y en las inmedia-

Las mujeres que vivían en el campamento no

ciones de un pozo, fuente o manantial. El centro del

participaban, como ya hemos señalado, en las labo-

jato era “el rancho”, lugar donde se instalará la

res de la saca. Se dedicaban a bordar manteles, a

cocina del campamento. Alrededor de ella, aprove-

lavar la ropa en los corchos, a cuidar a los niños, a

chando los árboles más próximos, se instalan “las

hablar entre ellas y, cuando ya a finales de los sesen-

jateras” o “hateras”, pequeñas cabañas de fortuna

ta, la comida dejó de correr por cuenta del propieta-

en la que pasan la noche cada uno de los miembros

rio, a preparar las comidas.

8 Sitio que fuera de las poblaciones eligen los pastores para comer y dormir durante su permanencia allí con el ganado. Diccionario de la RAE

112

revistavalencianad’etnologia


La jornada de trabajo comenzaba bien pronto,

La merienda o comida de las 11 solía hacerse en

cuando el manijero despertaba a la cuadrilla, a la

medio del monte, lejos del campamento, por lo que

que le esperaba un café caliente, antes de empezar

la cuadrilla no olvidaba llevar consigo la cuchara.

el trabajo, “echar mano” a las seis de la mañana. A

Consistía en un cocido de garbanzos, alubias, pata-

las ocho se paraba para desayunar. Luego se conti-

tas o arroz con bacalao, o un picadillo, gazpacho o

nuaba de nueve a una. A esa hora se hacía “la

una sopa de pan o de puchero “a veces con tocino

merienda”, seguida de una siesta de dos horas. En

viejo o costillas”. En la zona de Hornachuelos

Andalucía el horario sufría una pequeña variación,

(Córdoba) lo tradicional era un “majaillo” de ajo,

pues a las once se almorzaba y a las cuatro de la

pimienta, pan frito y pimentón (Nogués Pedregal,

tarde se comía. Luego se continuaba hasta la tarde.

1991: 109). El ritual marcaba que quien empezaba a

Según las distintas versiones, esto podía ser a las

comer era el manijero, con el sistema de cucharada

seis, a las ocho o a las nueve y media, cuando el sol

y paso atrás en el círculo. Cuando se quiere beber, el

se escondía, momento en el que se terminaba el tra-

manijero dice “bolo”, todos dan un paso atrás,

bajo o “dar de mano”.

dejando la actividad con la cuchara y dan un trago,

En ambos casos, se intercalaban de cuatro a

para después continuar.

cinco descansos de media hora, a lo largo del día,

Para la comida de las cuatro unos garbanzos con

“para el cigarro” o “para ir fumando” o “para el

“pringá”, es decir, algo de tocino, morcilla y verdu-

tabaco”.

ras para dar sabor. Por la noche una ensalada o unas

Al anochecer, todos los habitantes del campamento se sentaban en las hateras, se charlaba, se

patatas fritas. El pan, como ya se ha indicado, se traía cada tres o cuatro días.

cantaba, se jugaba a las cartas, al fútbol, al dominó

Cuando las condiciones mejoraron, hacia los

o al parchís. También se hacían juegos colectivos,

años sesenta, las estancias en el hato eran de quin-

como el del zorro o el carro de la correa. Desde

ce días ininterrumpidos de trabajo, seguidos de un

luego se aprovechaba para afilar el hacha.

fin de semana en el pueblo. A la vuelta, cada fami-

Igualmente se aprovechaba para cazar algún conejo

lia cargaba en un mulo todo lo necesario para insta-

al lazo, o pajarillos de los nidos o pescar algo, siem-

larse en el hato: la comida, las mantas, los pucheros,

pre de manera medio furtiva. Algunos jornaleros lle-

la olla, los platos y el barril o botijo redondeado.

vaban una escopeta. Esto suponía uno de los pocos

Cuando había pasado la primera semana, el manije-

alicientes de la comida.

ro nombraba a dos personas, “los hateros”, para “la

En relación con la comida, es unánime el recono-

prevención para ocho días”. Bajaban con caballerías

cimiento de que “había poca carne” y que se mata-

al pueblo para dar a las mujeres de los jornaleros la

ba el hambre con muchas legumbres y patatas. Por

lista de las cosas que tenían que subir, principalmen-

eso el papel del ranchero era primordial, aunque tam-

te víveres.

bién se recuerda el nefasto papel de rancheros que cocinaban de manera insultante para el estómago.

Cada día, antes de empezar a trabajar, de cada hatera se dejaba un puchero con la materia prima

revistavalencianad’etnologia

113


para la comida y era el ranchero quien lo cocinaba y

más de precisión la complejidad de este ágape fes-

preparaba para que estuviera listo cuando fuera la

tivo (Vidal, 2007).

hora de comer.

Muchos de los informantes nos refieren que el animal sacrificado era una cierva, aunque también

La fiesta final

era frecuente un cerdo, una cabra, una ternera o un

Como hemos señalado, la estancia en la finca podía

cordero. Me detengo sobre lo emblemático de este

prolongarse, de antiguo, hasta dos meses. Por

animal, el ciervo, pues es el exponente máximo de la

tanto, al acabar la larga tarea de “sacar corcha” se

caza del coto privado, de la dehesa o gran propie-

celebraba una fiesta, a cuenta del propietario de la

dad señorial, por lo que poder acceder al consumo

finca, a pie de monte, en el mismo campamento o

de este aristocrático animal de caza mayor era un

en la casa de la propiedad. Todos los informantes

lujo al alcance de unos pocos. Sirva este ejemplo

extremeños y andaluces coinciden en que se trataba

como elemento para insistir en el concepto de fies-

de una gran comida y es unánime el recuerdo de

ta de la abundancia, de la prosperidad, que suponía

que en ella se consumía la tan ansiada carne, que

este “acabo” o “remate”, también llamado “forrio-

tan poco se había visto a lo largo de las jornadas de

la o furriola” en la zona de Alcántara.

trabajo. El propietario regalaba uno o dos animales,

Es significativo, para subrayar la independencia

dependiendo de la dimensión de la cuadrilla, con los

del trabajo de los arrieros, que estos no participaban

que se hacía un “frito”, a modo de propina, en

nunca, ni lo hacen en la actualidad, de estas fiestas

agradecimiento por el trabajo bien hecho y como

o acabos al final de la saca de la finca. Ellos celebra-

festejo por la abundancia de los frutos obtenidos, en

ban su propia fiesta en San Miguel, la “sanmiguela-

este caso la valiosa pila de corcho, signo de la abun-

da”, cuando renovaban los contratos y los tratos

dancia y prosperidad del propietario, a modo de

para la campaña siguiente.

fiesta de la vendimia o cualquier otra relacionada con el fin de la cosecha.

En la actualidad, puesto que los campamentos son sólo excepcionales, esta propina final ya se rea-

Al estar esta fiesta relacionada con un oficio

liza en un bar o restaurante del pueblo, habiéndose

relativamente joven, no ha habido tiempo de que

transformado en una sencilla comida más, despro-

se establezca un ritual, por lo que está desprovista

vista de toda la belleza ritual que ofrecía cuando se

de cualquier componente religioso. Además, el

realizaba en medio del monte.

hecho de celebrarse en medio del monte hacía bien difícil la participación de mujeres y niños, por

Conclusiones

lo que la festividad consistía principalmente en una

Asistimos a un proceso de cambio permanente,

comida copiosa, regada con abundante bebida,

como no podía ser de otra manera, que ha afectado

también gentileza del propietario, aderezada de

principalmente a las actividades del medio rural y la

cantos y bailes. Sólo en el caso de la fiesta de

saca es una de ellas. Las prácticas que aquí hemos

Mosquera hemos podido documentar con algo

recogido corresponden principalmente a las prácti-

114

revistavalencianad’etnologia


cas tradicionales que permanecieron inalteradas

Andalucía y Extremadura. Así nos lo constata Medir

desde mediados del siglo XIX hasta los años sesenta

(1953: 207), cuando nos dice que el área de fabri-

del pasado siglo. Con posterioridad, los rápidos

cación suro-taponera del Alt Empordà “era una con-

cambios del sistema productivo, el abandono del

tinua fiesta, en la cual fueron principales actores los

medio rural y la modernización de horarios, sueldos,

componentes de nuestro gremio corchero”.

y medios de comunicación, ha variado bruscamente lo que aquí se presenta.

Hoy día las cosas han cambiado mucho. El sacador sólo trabaja por la mañana, desde bien pronto,

En primer lugar nos gustaría destacar el ambien-

pero termina a mediodía. Todo el mundo coincide

te de fiesta espectacular que pervive en la memoria

en que en este tiempo se saca el mismo corcho que

de todos los informantes. El periodo de la saca ponía

antes en todo el día, con las paradas para los ciga-

en pie de guerra a todo un pueblo, dispuesto a

rros, las comidas, la siesta, etc… Antes no había

enfrentarse a la vida fuera del núcleo urbano, para

prisa, pues a más días, más comida y más jornal.

aventurarse en el monte, a modo de romería, en la

Como es lógico, en esta fiesta de la que habla-

que, de un modo u otro, todos participaban. Parece

mos, juega, a nivel local, un destacado papel el

subyacer en la estrategia de organización de las cua-

manijero, quien asciende de manera extraordinaria

drillas una máxima oculta y es que el mayor número

en la escala social, ante la influencia y el poder que

de gente participe en el proceso de la saca del cor-

atesora con este nuevo encargo. Este prestigio se

cho, puesto que era una oportunidad única para los

percibe con claridad en las entrevistas con los infor-

vecinos del mismo y había que crear los puestos

mantes, y hace que el oficio no sólo pase de padres

necesarios para que todo el mundo pudiera formar

a hijos, perpetuando con claridad los nuevos privile-

parte de él. Todo el mundo ha de poder participar de

gios, sino que además se hace partícipe de los mis-

un modo u otro. En esta estrategia subyace una idea

mos, y de modo extraordinario, a la mujer o a las

clara, ya recogida en el texto, la abundancia.

hijas del mismo, doblando los ya importantes ingre-

Abundancia en el número de gente que se iba a

sos percibidos. Un manijero que tuviera trabajando a

contratar, en los medios que se les ofrecían, concre-

su mujer y al menos a uno de sus hijos pasaba a ser

tados en comida, sin olvidar lo más importante,

una autoridad en el pueblo, por prestigio pero tam-

unos salarios bien elevados y que para muchos eran

bién por ingresos.

una de las escasas oportunidades de percibir un

Destaca la importancia del campamento, uno de

ingreso en dinero, alejándose del trueque o del mero

los motivos que nos llevaron a desarrollar esta inves-

trabajo por comida. Esta idea de abundancia, que se

tigación. El hato se sitúa en medio del monte, bien

pasea por las palabras de todos nuestros informan-

alejado de un área habitada. Por tanto, los sacado-

tes, sólo tiene una explicación. Los ingresos por el

res trascienden con claridad los límites de la comu-

corcho que percibían las fábricas gerundenses eran

nidad. Viven y trabajan en un lugar liminar, alejado,

tan elevados, que hacían, en parte, participes de

remoto y montaraz. Su organización es más bien la

estos ingresos a las partidas de sacadores de

propia de una tribu de cazadores o quizá a la de

revistavalencianad’etnologia

115


unos pastores trashumantes. Se alejan del hogar, del

y con un acceso limitado al siempre tan apreciado

mundo conocido, de lo propio, para adentrarse en

vino. La constatación del menú nos subraya las

las montañas. Esto explica la ausencia casi generali-

penurias en las que vivían los participantes de las

zada de mujeres en estas actividades, pues el papel

cuadrillas, para quienes el hecho de que el rancho

de ellas, en la sociedad tradicional, está siempre

fuera proporcionado por la organización suponía un

cerca del pueblo, en sus huertas y campos cercanos.

acceso importante a las grasas animales, siempre

Así nos los expresa, con contundencia, Jesús

tan escasas, como se percibe en el insistente recurso

Camargo, de Constantina, “el ranchero siempre

a la caza semi clandestina.

hombre”. Hacer la comida se considera siempre una

La misión termina con éxito, siempre con éxito,

labor femenina, pero el hecho de pernoctar en el

y su constatación es la fiesta, el acabo, que hasta

bosque trasciende a esa prohibición. Los límites son

bien poco se realizaba en el mismo monte, en la

más fuertes. Ahora se hará necesaria la participación

sede del campamento. Se trata de una fiesta tradi-

de un hombre para un trabajo que, incluso humilla-

cional, de especial interés no sólo por el lugar en el

ba a quien lo realizaba. Encontramos un paralelo

que se celebra, sino por su menú, carne de caza

claro en el mundo de los pastores, en el que no

siempre que esto es posible. Se trata de un símbolo

había más remedio que la cocina corriera a cargo de

más que acerca esta costumbre a las de las tribus de

un hombre, aunque tanto éste como el cocinero del

cazadores, que se reparten entre ellos el botín. Sólo

campamento corchero, realizaban una actividad

los hombres comen de la carne de caza, se trata de

menor, no prestigiada. Incluso entre los informantes

una fiesta escogida, reservada, a la que las mujeres

se comenta que ya se daba por hecho que no iban

no tienen acceso. Precisamente su importancia radi-

a cocinar bien. Sin embargo, la liminaridad del bos-

ca en ser, una vez más, como la comida de los pas-

que supera no sólo este tabú sino también los posi-

tores, una fiesta liminar, alejada, ajena al pueblo,

bles dolores de estómago. Sólo la influencia del

sólo para los escogidos que han sido capaces de

manijero, y llamativamente, sólo en la provincia de

desafiar al bosque y vencerlo. Sólo tras entender

Cáceres, ha roto con esta costumbre.

cuál era el menú cotidiano de estos hombres podre-

En el campamento se reproduce la organización de una tribu de cazadores, utilizando estrategias y

mos entender la fastuosidad del banquete final, la importancia que este acabo tenía para ellos.

disciplinas férreas, más propias de una partida de

Desgraciadamente para el investigador, este ritual

guerrilleros o de un grupo militar. Y es que el monte

de despedida y agradecimiento hoy prácticamente se

exige estas actitudes, la constatación de una obe-

ha perdido, puesto que con los nuevos horarios de

diencia precisa y el cumplimiento de normas estric-

trabajo, que terminan a las tres de la tarde, y la moto-

tas y horarios a rajatabla. Es ésta la condición indis-

rización de los trabajadores, la fiesta del final de la

pensable para el buen éxito de la misión.

saca ha pasado a ser una comida más en uno de los

Una más de las reliquias de interés es el menú diario de los jornaleros, siempre escaso en proteínas

116

revistavalencianad’etnologia

restaurantes del pueblo, perdiendo prácticamente todo el inmenso valor simbólico que atesoraba.


Otro de los elementos que merecen ser destaca-

sacadores a San Abundio (Nogués Pedregal, 1991:

dos es la función de la herramienta. El hacha es el

122). Como el mismo autor señala, se trata de una

protagonista de toda la organización de la cuadrilla.

mera coincidencia entre las fiestas patronales y el

Sólo los mejores, los más hábiles, podían acceder a

final del periodo de saca, por lo que los mismos par-

la herramienta, que además, era un símbolo de pres-

ticipaban con regocijo en las mismas, al tener los

tigio social, de habilidad y gallardía. El acceso a este

bolsillos alegres y cargados.

atributo de masculinidad, además, era el único que

Por último insistir en la gran diferencia encon-

daba posteriormente acceso al puesto de manijero,

trada entre los sistemas de la saca catalanes y valen-

es decir, al jefe. El símbolo nos recuerda al cazador

cianos con los andaluces y extremeños. En las sacas

con sus armas. El hacha refuerza la idea de lo mas-

del sur estamos hablando de grandes latifundios,

culino, frente al árbol, delicado, lo femenino.

algunos de ellos verdaderamente excepcionales,

Todavía hoy el acceso de la mujer a estos traba-

con propiedades de grandes señores. La estrategia

jos es sencillamente anecdótico. En las numerosas

aquí es la de grandes cuadrillas, con campamentos

sacas a las que hemos asistido, sólo hemos podido

de gran duración y una organización estamentada

constatar la presencia de una chica trabajando,

del trabajo verdaderamente compleja. Es aquí

bien alejada de la cuadrilla de sacadores, haciendo

donde se constituye el ejército al que hemos hecho

las funciones de ayudante del responsable de la

mención, para enfrentarse a esta gran inmensidad,

pila. La carga simbólica de este trabajo tradicional

que además, se descorcha por completo cada

todavía es muy grande para un trabajo en el que la

nueve años.

mujer podría, objetivamente, participar sin ningún problema.

En Cataluña y especialmente en Valencia, se asiste a una saca más modesta, menos liminar, más

No constatamos la adscripción de este trabajo a

cercana al medio urbano, en la que, además, se

ningún patronazgo sagrado. Al tratarse de una tarea

saca por turnos, precisamente para disponer de

relativamente moderna y temporal, no se celebra

corcho durante los doce años que cuesta la rege-

ningún ritual sagrado asociado. Alguno de los infor-

neración del árbol. El proceso es mucho más redu-

mantes consultados nos ha indicado que los sacado-

cido y por tanto, las cuadrillas de mucho menor

res hacían fiesta el día de Santiago Apostol, el 25 de

tamaño, así como el consiguiente impacto, econó-

julio. Se trata, sin embargo, de una mera coinciden-

mico y social, del proceso de la saca en las comu-

cia, pues al coincidir el periodo de la saca con esta

nidades rurales. Aquí el manijero no tiene el presti-

fiesta, sencillamente se paraba la saca, sin mayores

gio social que alcanza en las tierras del suroeste y

consecuencias. Esto mismo hemos podido constatar

sur peninsular.

tanto en Cataluña como en Valencia, donde las fies-

No quisiera terminar sin alertar sobre un trabajo

tas de la saca del corcho carecen de cualquier atisbo

que todavía se practica, con los lógicos cambios y

sacro. En ese sentido, nos parece un poco forzado

transformaciones, y que permite, dado el importan-

adscribir, para Hornachuelos, el patronazgo de los

te uso que se le sigue dando a los tapones de cor-

revistavalencianad’etnologia

117


cho, mantener, no sólo el trabajo de estas personas y con ello todo un conjunto de tradiciones, sino todo el ecosistema asociado al bosque alcornocal mediterráneo. Toda la diversidad de la dehesa, toda la fauna y flora asociada al bosque alcornocal, se ha mantenido gracias al importante trabajo de mantenimiento para favorecer el crecimiento en las mejores condiciones del alcornoque. Si eliminamos esta práctica, no sólo perdemos una honda y hermosa tradición, así es la modernidad, sino que estamos perjudicando nuestro propio medio ambiente. De nosotros depende.

Bibliografía Acosta Naranjo, R. 2005. “La cultura de la dehesa”. En Salvador Rodríguez Becerra (coordinador) Proyecto Andalucía. Antropología, Tomo XI. Publicaciones Comunitarias. Sevilla. pp. 209-246. Amades, J. 1982. Costumari Català: el curs de l’any. Barcelona. Salvat. 5 vol. Cavanilles Palop, A.J. 1795-97 (1991). Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia. Castellón: CAMPC. Coca, A. 2008. Los Camperos. Territorios, usos sociales y percepciones en un “espacio natural” andaluz. Fundación Blas Infante. Sevilla. Medir, R. 1953. Historia del gremio corchero. Alhambra. Madrid. Navarrete, V. s.d. Elerravan. Verso a verso. Segorbe. Nogués Pedregal, A.M. 1991 “Los corcheros de Hornachuelos, o cuando la cultura se convierte en técnica”. Ariadna. Revista de investigación. 8. 103-178 Roger, M. 1911. Els propietaris de les sureres i els fabricants de taps: any 1911. Barcelona. Rourich. Sánchez Sanz, M.E. 1982. “El corcho: su extracción y su aprovechamiento”. Narria. 25-26. 10-15 Vidal González, P. 2007a. Mosquera. Etnología de un paisaje rural de la Sierra de Espadán. Biblioteca Popular. Diputació de Castelló. Vidal González, P. 2007b. “Etnología de una fiesta perdida. La fiesta del corcho en la masía Mosquera. Sierra de Espadán (Castellón).” Revista Valenciana d’Etnologia. 2. 161-168. Zapata Blanco, S. 1996. “Corcho extremeño y andaluz, tapones gerundenses”, Revista de Historia Industrial, 10. 37-68.

118

revistavalencianad’etnologia


COVES VIVENDA I COVES FILADORES A CREVILLENT MANUEL CARRERES I RODRÍGUEZ*

Les coves vivenda són un fenomen social aparegut a mitjà segle XVIII que es consolida al segle XIX. A Crevillent, la seua importància es fa especialment rellevant degut a que durant el segle XIX i la primera meitat del XX prop de la meitat de la població vivia en coves. A més, durant aquests anys, apareix i es consolida una tipologia endèmica de la població, les coves filadores. Passat la meitat de segle XX però, les coves s’han desprestigiat i han anat substituint-se per cases produint que, a poc a poc, la seua essència vaja perdent-se. Paraules clau: cova vivenda, vessant abancalat, cova filadora, filatura/filassa The caves housing are a social appeared phenomenon in the middle of the 18th century that is consolidated

La vila de Crevillent, d’origen musulmà, es troba en

in the XIXth. In Crevillent, his importance becomes

la comarca del Baix Vinalopó, al sud d’Alacant;

specially relevant due to the fact that during the sigle

assentada sota l’empar de la serralada del mateix

the XIXth near the half of the population was living in

nom i el glacis que descendeix fins al pla que confor-

caves. In these years, it appears and there is consoli-

ma el Baix Segura, s’ubica en un enclavament estra-

dated an own typology, the caves that are a factory

tègic entre les comarques de l’interior alacantí i les

textile. From the half of the 20th century the caves are replaced with housings. Key words: cave housing, hillside, spinning.

planures de l’horta murciana. La població es troba dividida en dues parts per la Rambla, un barranc de mitjana profunditat, que la travessa pel mig. La Plaça del Passeig, en ple cor de la població, es troba situada a 130 metres d’altitud i l’evolució urbana s’intrincarà cap al sud i nord arreu dels barrancs i monticles dels que la geografia l’ha disposat. El nord de la població és on millor s’hi pot apreciar aquesta urbanística de carrers corbs, costeres i escales ja que, és aquí, on la vila s’endinsa més bastament en l’esmentat sistema muntanyós. Així mateix, els habitants d’aquestes zones integraren perfectament les seues vivendes i llocs de treball

* Historiador de l’Art.

amb el paisatge mitjançant la construcció de coves

revistavalencianad’etnologia

119


Cova vivenda

vivenda i coves filadores, les quals arribaran a tindre

Finalment, tan sols hi existeixen dos estudis

una gran rellevància social i poblacional amb unes

monogràfics dedicats a les coves crevillentines. El

peculiaritats pròpies que fan, si més no, distingir-les

primer d’ells és un article de Vicente Gonzálvez

de la resta de conjunts troglodites.

Pérez titulat “La vivienda troglodita en Crevillent. Su

Tan d’importants són que, a la literatura de viat-

origen, expansión y pervivencia” de 1974 i, el

ges i artística dels segles XVIII i XIX ja es parla de què

segon, s’anomena “Las cuevas de Crevillent. Estudio

típic i interessant era la construcció i el nombre tan

y catálogo gráfico” de J.A. Garcia Aznar i J.A. López

elevat de coves a la població. No obstant aquesta

Davó. Tots dos estudis però, es fixen en el nombre i

fascinació vuitcentista, als estudis generals d’arqui-

la tipologia de les coves vivenda sense esmentar en

tectura popular les coves tan sols ocupen un petit

cap moment les coves filadores i sense aprofundir en

fragment del llibre i, les referències a les coves de

els canvis que ha anat provocant la societat i l’ex-

Crevillent són pràcticament inexistents, sent només

pansió urbana de Crevillent en aquestos barris tro-

informació d’allò més efímera i escarida quan hi

glodites.

apareixen.

120

revistavalencianad’etnologia

És per això que, amb el present article, pretenem


donar a conèixer la importància i evolució que ha

Crevillent, amb aquestes característiques, no es

suposat per a Crevillent la construcció i consolidació

va mantindre al marge de la construcció i consolida-

de les seues coves no sols des de la visió de la histò-

ció de coves vivenda; la seua pluviometria anual de

ria i les tipologies sinó també des de l’art, la política

menys de 300 mm anuals, les altes temperatures

i, sobretot, del moment antropològic que les va

estiuenques, el terreny on s’hi troba assentat entre

crear i que, encara avui, segueix estant present grà-

barrancs de poca profunditat i llomes baixes amb

cies als seus descendents.

materials sedimentaris de marges i saluoses, l’explosió demogràfica (passant de 1770 habitants en 1720

Les Coves de Crevillent

a 8000 a finals de segle XVIII) unida a la falta d’ha-

Al segle XVIII es va donar un fenomen que afectarà

bitatge i a l’extrema pobresa degut a l’arrendament

la totalitat de la Península Ibèrica, la Revolució

senyorial del Marqués d’Elx, sols sufragat per l’agri-

Agrícola. Aquesta revolució va produir excedents en

cultura de secà i les manufactures de l’espart i el

l’agricultura i va mitigar, en part, la fam existent en

jonc, el convertia en el lloc idoni per al seu floriment.

la població afavorint l’explosió demogràfica de mei-

Amb tot açò, la construcció de les primeres

tat de l’esmentat segle.

coves vivenda a Crevillent (molt més barates que la

Dues conseqüències directes van ser les que

de les cases) es produí entorn a la meitat de segle

provocà aquesta Revolució Agrícola: per una banda,

XVIII ja que, és a 1784 quan hi consta la primera

la falta d’habitatge en poblacions encara estanca-

notícia d’elles apareixent adscrites 336 coves

des des de l’edat mitjana i, per l’altra, una forta

(GONZÁLVEZ, 1974: 193) al vessant est de la

onada d’immigració cap a poblacions amb una

Rambla. Uns anys més tard, en 1795, Cavanilles1

certa rellevància econòmica. A açò, s’ha d’afegir

arrodoneix la xifra i la situa en 500 coves “cuyo

una important pobresa entre la població immigrant

techo es un cortezon de cascajo y tierra endureci-

i la indígena.

da”. Amb aquesta afirmació, sembla ser que les

Així, aquestos dos aspectes socials seran els

coves de Crevillent no estaven recobertes per un

efectes que van produir les coves com habitatge

enlluiment de calç o algep com són actualment, el

però, a l’igual que ells, la climatologia i geologia del

que ha provocat l’escepticisme d’alguns histo-

lloc també en seran uns altres imprescindibles. De

riadors2 en afirmar que les coves que anomena el

fet, la conca mediterrània i, especialment, la

botànic valencià no són les mateixes de les d’avui en

Península Ibèrica (destacant el sud i el sud-est) va ser

dia però, a l’igual que ocorre al segle XX on les coves

el terreny on més van proliferar les vivendes troglo-

s’adaptaren a les necessitats bàsiques sanitàries, al

dites degut a les seues pluges concretes i aïllades

segle XIX, quan es consoliden i prenen una impor-

–en torn a 300 o 400 mm anuals–, el fort calor esti-

tant rellevància, també hagueren d’adaptar-se a

val i als terrenys amb materials sedimentaris.

unes necessitats mínimes de salubritat.

1 CAVANILLES, A. J., Observaciones sobre la Historia Natural. Geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, p. 279. 2 SEIJO ALONSO, Francisco G., La vivienda popular rural alicantina, p. 13

revistavalencianad’etnologia

121


En aquells moments, Crevillent tan sols existia al vessant est de la Rambla que avui el travessa; és per

ment significatiu de vivendes construint-ne més de quatre-centes entre cases i coves.

això que totes les coves foren construïdes en aquest

És a partir de 1860 quan la població crevillenti-

indret i, mentre que algunes d’elles s’hi trobaven

na torna a créixer demogràficament anant, estreta-

endins del nucli urbà d’altres, la seua gran majoria,

ment lligat, a l’enlairament econòmic de la vila pro-

es localitzaven fora de la vila, per sobre del casc antic

duït per l’abolició dels privilegis senyorials del

nord, el raval més septentrional de la població.

Marqués d’Elx –ocorregut en 1837– i a la introduc-

Durant la primera meitat del segle XIX les coves

ció de noves matèries primeres per a la confecció

comencen a consolidar-se prenent entitat jurídica i

d’estores –el filet d’espart– que va provocar una

expandint-se arreu de la població. Alhora que això

major producció d’aquestes. Però, tot i això, la

ocorria, un nou barri amb un entramat hipodàmic

població encara continuava sent, majorment, de

sorgia i creixia al vessant oest de la Rambla: el Barri

baix poder econòmic tal i com ho demostra l’arqui-

del Pont, el qual unia el centre urbà amb el calvari i,

tectura del moment al no construir-se grans caserius

com no podia ser d’altra forma, en aquest nou barri

senyorials o burgesos i al ser el major creixement de

també sorgiren i es construïren coves pel seu vol-

coves en la població fins al moment (més de tres-

tant.

centes cinquanta en menys de trenta anys –de 1860

El més interessant de l’aparició de les coves del

fins 1887–, donant un nombre total de 1056), la

Via Crucis (com se les coneixia) és que podem situ-

majoria d’elles construïdes en la part oest de la

ar-les cronològicament en un ventall de trenta anys

població però també al vessant est, engrandint els

ja que existeixen dues obres pictòriques que ho cor-

barris ja existents i creant un anell de coves que

roboren. La primera fou realitzada en la dècada de

recorria tot el nord del nucli urbà. Alguns dels barris

1820 per una pintora romàntica francesa: Josephine

reben el nom dels particulars que van donar els ter-

de Villèle, que mostra la Rambla, el Pont Vell i el casc

renys per a la construcció de coves existint, així,

urbà des del vessant oest de la Rambla. La segona,

Llorens, Sendra, Planelles, Matxa o Vaiona, el més

feta des del mateix punt de vista però amb un trac-

característic barri troglodita de la població; d’altres,

tament realista, està signada per Màrius Engalière en

en canvi, la seua toponímia prové del lloc on s’assen-

1853 i, en ella, apareixen representades les ximene-

ten com Boquera de Calvari, Baixos Hospital i Racó

res i l’entrada d’unes coves en el vessant oest de la

Salao.

Rambla podent situar, per tant, la seua aparició entre les dècades de 1820 i 1850.

Durant la segona meitat de segle XIX, a més, sorgeix a Crevillent una tipologia troglodita endèmi-

Com a dada curiosa, podem esmentar que

ca: les coves filadores, servint per al treball de la

durant aquesta primera meitat de segle XIX, la

manufactura del fil. Tot i que, a hores d’ara, ens és

població no augmenta sinó que disminueix a causa

impossible fixar-les en una data cronològica concre-

de la fam, les morts de la Guerra del Francès i les

ta, seguint les fonts utilitzades, l’observació del

pestes però, contradictòriament, existeix un aug-

mapa d’evolució urbana de Crevillent i l’indret on es

122

revistavalencianad’etnologia


situaven, podem abraçar-les en aquesta segona mei-

tants d’un total de 9653 (quasi el cinquanta per cent

tat de segle XIX, seguint la seua construcció fins als

de la població), la realitat és que tan sols hi havia

anys quaranta de segle XX.

126 coves en l’interior de la població, situant la resta

Aquest tipus de construcció tan sols va ser pos-

als barris perifèrics del nord, est i oest que no s’inte-

sible gràcies a dues tradicions ben arrelades a la

graran en la trama urbana fins passada la meitat de

població. Per una banda, la ja esmentada de les

segle XX, moment en que arriben al seu nombre

coves vivenda i, per l’altra, al treball manufacturer

màxim històric de 1366 i moment també en que,

d’estorar i confeccionar fil vinguda des de temps

paradoxalment, comença el seu declivi definitiu4.

àrabs. Així, durant la seua existència, on les activitats

I així ocorregué, en tan sols deu anys desapare-

artesanals encara eren molt més importants que les

gueren de la població més de 400 coves, havent en

realitzades industrialment, anigueren creant-se una

1960 unes nou-centes quaranta, tot i haver-s’hi con-

gran quantitat de tallers filadors arreu de la pobla-

dicionat a les noves exigències socials i sanitàries

ció, majorment als punts més elevats i apartats de

amb la instal·lació de llum, aigua i desaigües.

les zones troglodítiques –especialment a la zona est–

Aquesta situació també afectà a les coves filadores

però també en l’interior de la població.

suposant el tancament definitiu dels tallers però per

S’ha de destacar el conjunt de tallers filadors que

motius diferents a les vivendes. Després del ressorgi-

es situaven a l’extrem nord-est de la població, entre

ment de la filassa a la postguerra i, una vegada esta-

els carrers Llorens i Sendra, amb uns cinc tallers . A

bilitzada l’economia, l’emergent indústria catifera

més, cada un dels tallers filadors rebia el seu nom dis-

incorporà als filadors més ràpids i experts com a tei-

tintiu, el qual no era altre que el nom o el malnom de

xidors en les seues fàbriques, a més, la possible

l’amo d’aquest; així, hi existia el taller del Pedro el

adaptació mecànica de la manufactura del fil, mai

Xixe, el taller del Danielet, el taller del Piou o el taller

ocorreguda, i l’aparició de fibres sintètiques com el

del Margarito, per citar alguns exemples.

nylon i els polietilens van provocar que la filassa

3

El final de segle XIX i el principi del XX destaca

manufacturada no fora rentable i que els tallers fila-

per una reducció constructiva de les coves, tot i que

dors, sobre 1965, tancaren les seues portes produ-

seguia ascendent, fins situar-se en el nombre màxim

int-se la seua ruïna.

de 1175, quasi el 45 per cent de les construccions

A més d’aquestos aspectes, el declivi de les

en 1910. Durant els següents vint anys hi ha un

coves també va vindre provocada pel Pla General

retrocés constructiu de coves degut a l’estancament

d’Ordenació Urbana (PGOU) de 1967, el qual inte-

demogràfic de la població i, tot i que les xifres ens

grava tots els barris troglodites a l’entramat urbà de

parlen d’un empadronament covero de 4460 habi-

la població però prohibint la nova construcció i repa-

3 El nombre de tallers és orientatiu ja que, en la nostra visualització in situ del lloc, encara es veien clarament restes de diversos tallers identificables per la seua morfologia tot i que, la gran majoria, presentaven un estat de ruïna molt evident. 4 Aquest declivi no és un cas aïllat a Crevillent ja que a la resta de la península ocorre el mateix, provocant en alguns indrets la seua desaparició, degut, entre d’altres, a l’anomenat ‘miracle’ dels anys ’60 en l’economia espanyola enlairant els ingressos personals i rebutjant l’arquitectura troglodita per suburbana.

revistavalencianad’etnologia

123


Saló principal d'una cova vivenda. Interior típic d'una cova crevillentina.

ració de les coves existents amb la fi de fer-les des-

Ahorros del Mediterraneo –CAM–) portaren a cap

aparèixer i crear, en el seu solatge, una mena de ciu-

un desmantellant progressiu d’algunes zones cove-

tat-jardí amb cases unifamiliars arreu de les llomes

res –especialment de la zona oest– construint edifi-

on s’assenten les coves actuals amb tan sols dos vials

cis de protecció oficial sobre el seu sol. No obstant

per a la circulació, essent els restants carrers vianants

això, aquest pla no s’aconseguí portar a cap en la

(GARCIA i LÓPEZ, 2000: 54).

seua totalitat degut a la gran quantitat de coves

Les primeres conseqüències d’aquest PGOU de 1967 van ser la urbanització dels seus carrers i la

existents –923 en 1970– i a la negativa popular de destruir la seua vivenda.

modificació de la seua trama urbana caòtica, obli-

No va ser fins a 1982, ja en fase democràtica,

gant a construir un edifici adossat a les façanes de

quan el govern municipal va aprovar un nou pla

les coves, bé d’una sola planta, de dues o un tabic

davant la desfavorida situació en que es trobaven les

formant un pati tancat, per adequar-se a les noves

coves: el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) que,

necessitats urbanes trencant l’estètica visual existent

tot i que continuava sent un pla moderat per a la pro-

fins al moment. Alhora, durant la dècada de 1970,

tecció de les coves (ja que no es permetia la construc-

l’ajuntament i d’altres organismes (com la Caja de

ció i ampliació de les coves), va haver un pas enda-

124

revistavalencianad’etnologia


Planta de cova vivenda amb taller filador interior.

vant en la seua conservació ja que es va permetre la

l’obertura d’un carrer per on discorren els automòbils

seua reforma exterior i interna, a més de millorar les

sobre el sostre de les coves amb més profunditat.

infraestructures, el sanejament i l’estètica del barri.

Altres vegades es tracta per la defunció dels amos

A partir d’aquest PERI de 1982, ja no ha hagut

que, al morir, la cova queda tancada sense ventilació

cap pla específic que esmente la situació actual i el

i, finalment, s’afona; “es llança a perdre” com popu-

tipus de conservació que s’ha de dur a terme sobre

larment es diu.5 Finalment, estretament lligat a aques-

les coves. A més, avui en dia, no se sap amb certesa

ta última causa, s’hi troba l’enderroc voluntari de les

el nombre total de coves vivenda existents en la

famílies que veuen, en la cova dels seus pares, un ter-

població ja que des de 1970 no s’ha realitzat cap

reny barat on construir-se una casa de dues plantes.

comptabilitat oficial però, tot i la seua importància

Així, hi ha racons i carrers tant a un vessant com

–per aspectes no sols quantitatius com vorem més

altre de la Rambla en que pràcticament ha desapa-

endavant–, la realitat és que les coves segueixen

regut qualsevol construcció que semble una cova i,

estant legalment desfavorides i la seua destrucció

al seu lloc, s’han alçat adossats o cases de dues plan-

va, a poc a poc, agreujant-se cada dia.

tes. Tan sols el nombre tan elevat de coves i l’aferra-

En les últimes dècades (sobretot a partir dels dar-

ment de famílies amb una llarga tradició troglodita

rers deu anys), les coves han sofert una reducció con-

ha permès que, aquestos barris, seguisquen mos-

siderable als barris més propers del centre de la pobla-

trant la seua essència vuitcentista ben entrat el segle

ció però també en qualsevol racó, per motius majori-

XXI i que, gràcies a d’elles, continue sent un goig el

tàriament especulatius i econòmics, a mans d’immobi-

passejar pels seus carrers enrevessats i caòtics.

liàries i particulars davant el silenci i la falta d’implicació social del govern municipal en protegir aquest ric i

Coves vivenda

únic patrimoni cultural viu del que compta Crevillent.

La tipologia de les coves vivenda crevillentines pre-

Però, a més, hi ha problemes de més transfons

senta una dialèctica personal en quant a la seua

social. El tipus d’afonament més comú ocorre arran

estructuració interna, els materials de revestiment i

5 S’ha de recordar que una gran quantitat de coveros són persones d’una edat molt avançada.

revistavalencianad’etnologia

125


Ximeneia. TÌpica ximeneia crevillentina

Llumbrera. Element singular de les coves de Crevillent, les llumbreres.

alguns element arquitectònics, així com també singu-

El mètode constructiu venia a ser sempre el

laritats comunes amb la resta de vivendes subterrà-

mateix: partint de la nau principal, les primerenques

nies. A Crevillent s’hi troben totes les tipologies d’as-

habitacions laterals que es construïen sempre es

sentament assenyalades per Aranda en la seua tesi

situaven en paral·lel entre d’elles i el més prop a la

doctoral , sent la de vessant abancalat la predomi-

façana principal, realitzant unes finestres cap a l’ex-

nant i característica en tota la població però havent-

terior. Després, es perforaven unes segones habita-

hi, tan sols en casos concrets i aïllats, els tipus de ves-

cions al darrere i, finalment, una habitació al fons de

sant horitzontal i de vessant vertical. També són molt

la nau principal. Per seguir aquesta metodologia

comuns i característics els estrets atzucacs formant

conten que, una vegada realitzada la habitació prin-

una petita plaça al capdavant i, en algun cas aïllat, on

cipal, els coveros anaven construint la resta d’habi-

s’ha excavat transversalment la lloma formant nous

tacions conforme s’anava tenint fills.

6

carrers entre les parets a mena de trinxera.

Per tant, la planta de les coves de Crevillent res-

Pel que respecta a la tècnica emprada en la seua

pon a una tipologia comuna i molt característica

construcció, és ben coneguda la de ‘a pico i pala’ o,

donant-li una morfologia aràcnida on el cos seria

el que és el mateix, perforar la muntanya pràctica-

aquesta habitació principal, el cap l’habitació del

ment amb aquests dos utensilis i la força humana. Un

fons i les potes les cambres laterals. Tot i això, cadas-

vegada elegida la ubicació de la futura cova es

cuna d’elles presenta la seua peculiaritat i algunes

començava tallant en vertical, tot i que un poc revo-

introdueixen nous elements com, per exemple, un

cada, la lloma del turó formant-se un petit pati obert.

corredor amb varies dependències al seu recorregut

Seguidament es procedia a realitzar l’obertura i l’ha-

o una llarga habitació longitudinal al fons, molt més

bitació principals de la cova, mitjançant el clau perfo-

extensa que el saló principal, situant allí un petit

rador i el pico (si els materials eren durs) o el feix (si

taller filador d’una o dues sendes.

eren arenoses) amb l’ajut d’un maço i, posterior-

La distribució interna de les cambres també és

ment, s’anaven excavant les cambres a una banda i

ben comuna en tota la població. La habitació princi-

l’altra de la habitació principal, així com al fons.

pal de les coves sempre és utilitzada com a saló

6 “La arquitectura de los sistemas pasivos de enterramiento en el levante español”, citat per GARCÍA i LÓPEZ (2000:34). Aranda els divideix en cinc tipus: plànol horitzontal, plànol vertical, vessant abancalat o esglaonades, marge de tàlveg i mixt, si bé és cert que tots tres últims poden enquadrar-se en un sol tipus per tindre característiques comunes amb petites diferències.

126

revistavalencianad’etnologia


Façana d'una cova vivenda al carrer Vaiona, un dels més coneguts barris coveros de la població.

menjador i és l’habitació que organitza i distribueix

serveixen com a rebost. Per la seua banda, la llar té

la resta dels espais interiors. En aquests, comunicats

un esquema força més complex. És una concavitat

tan sols amb la nau longitudinal del saló, es troba la

excavada sobre la roca i coberta amb taulells; en

cuina, situada indistintament en qualsevol cambra

ella, hi ha una bancada feta de maons i coberta

lateral, un traster en una de les habitacions del fons

també per taulells i, sota d’ella, un petit mur separa

i dormitoris en els restants espais. El bany, per la

dos compartiments on s’amuntona la llenya. Sobre

seua banda, sol estar construït a l’exterior de la cova,

la llar, està excavat el fumeral que comunica amb

en un habitacle adjacent a la façana, ja que està

l’exterior.

realitzat amb posterioritat.

Però, les coves de Crevillent, a més de servir

A més, en cada habitació sol haver-hi armaris

exclusivament de vivenda, també eren utilitzades per

excavats directament en la roca. Són petites obertu-

al treball manufacturer de l’espart i la filatura. Com

res que no sobrepassen el metre de fondària i que,

hem comentat més amunt, on algunes coves tenien

de vegades, ni arriben al sol de terra. De totes elles,

un taller filador al seu interior d’altres, la gran majo-

destaquen les que s’hi troben en la cuina, les quals

ria, utilitzaven el saló principal i el pati per a realitzar

revistavalencianad’etnologia

127


la filassa; a més, també era ben comú treballar l’es-

Açò ha donat pas a l’existència de diversos tipus

part (dit: fer pleita) per a produir objectes quotidians

de façana segons compte amb una construcció

com sarnatxos, bufadors, cabassets o estores, les

annexa o no, realitzant un petit habitacle que serveix

quals s’assecaven al carrer, o inclòs espardenyes.7

com a bany o barbacoa; una construcció de major

Normalment, aquesta tasca de fer pleita era realitza-

envergadura, ocultant la façana de la cova, amb

da per les dones.

cuina i d’altres dependències; o un pati davanter

Pel que respecta a l’alçada, totes i casdascuna

creat a través de l’alçament d’un mur front al carrer.

de les habitacions de totes les coves de Crevillent

Normalment, aquestes construccions annexes es van

presenten la mateixa forma i, en general, una altu-

realitzar a mitjà segle XX quan els barris troglodites

ra que supera els dos metres. Les parets laterals de

foren adherits a la població adaptant la seua urba-

les habitacions no solen tindre un angle recte, sinó

nística i introduint millores sanitàries.

que van estretint-se fins a certa altura, des d’on

Sobre la façana es situa el terrat de la cova el

parteix una volta de canó rebaixada; aquesta pot

qual, també ha sofert modificacions coetàneament

variar, en alguns casos, sent més rebaixada o més

unides a les diverses adaptacions de la resta d’es-

apuntada. A més, el saló principal disposa d’una

pais. Actualment, la majoria de terrats estan cercats

mena de matons de suport entre aquesta sala i les

amb murs de blocs de cement o maons construïts a

habitacions laterals. Finalment, l’acabament de les

partir de la dècada de 1970 fins als nostres dies. A

coves es realitza mitjançant un enlluiment total de

més, en la majoria dels terrats de les coves, s’ha apli-

les habitacions –exceptuant l’habitació filadora que

cat una capa de cement en la meitat o la totalitat de

es deixa sense desbastar– amb algep o calç per

la superfície per suportar la terra i contindre l’afona-

mantindre millor la humitat i la temperatura cons-

ment de la cova.8

tant (de 18 a 24 graus tot l’any) i dotar-les de llum i claredat.

Però, a banda de capes sobre la superfície dels terrats, en aquests també s’hi troben els elements

Cap a l’exterior, les coves de Crevillent també

de ventilació de les coves que, a Crevillent i alguns

presenten unes característiques i elements singulars

indrets del Vinalopó, segons la funció i la forma que

amb una dialèctica prou peculiar; la façana, creada

mostren, són de dos tipus: ximeneres i llumbreres.

mitjançant el tall vertical de la lloma, a l’igual que

Les ximeneres es troben en totes les coves de la

l’interior també s’encalcinava i, a més, se sobrealça-

població –situades sobre la seua cuina– prenent una

va per a reforçar-la de possibles despreniments.

forma troncopiramidal sense remat encara que,

Alhora, partint d’aquesta façana primordial s’han

passat la meitat de segle XX, aquest s’ha realitzat

anat adherint edificacions sobre el seu front.

amb dues o quatre teules d’argila formant un terra-

7 Aquesta introducció sobre la manufactura de l’espart a Crevillent podria donar cabuda a un estudi més ampli sobre la seua realització, producció, aferrament en la població i l’estat actual en que es troba, ja que ha estat una de les tradicions més conegudes i importants de la vila. 8 Tot i això, per vox populi, l’aplicació de cement en la totalitat de la cova no és una acció correcta ja que aquesta produeix la falta d’oxigenació del seu interior apareixent esquerdes i humitats al sostre.

128

revistavalencianad’etnologia


Cova filadora. Terreny i cova de l'antic taller del Danielet.

det a dues aigües i quedant les obertures als laterals

persones vivien utilitzant les formes terrenals que la

curts, tant per reduir l’entrada d’aigua com per

naturalesa lis va donar.

embellir la seua estètica. Per la seua banda, les llumbreres són un element del qual tan sols dispo-

Coves filadores

sen una proporció reduïda de coves sent, les seues

Aquest tipus de construcció, endèmica de la pobla-

funcions primordials, dotar el seu interior d’una

ció, representa, en essència, dues tradicions ben

major lluminositat i servir, alhora, com a claraboia i

arrelades a Crevillent com són la cova com a viven-

ventilació ja que solen estar situades en una de les

da i la manufactura del fil i, la seua forma, correspon

habitacions més profundes. La seua forma respon a

perfectament a la fusió de totes dues manifestacions

un paral·lelepíped rematat a una aigua i un o més

populars.

costats amb una obertura quadrangular tancada per una reixeta.

La tipologia de les coves filadores és senzilla i comuna arreu de la vila disposant, tan sols, de dues

Amb tot, la mirada des del terrat de qualsevol

parts ben diferenciades: la cova i el bancal. La seua

cova produeix la visió sorprenent d’un enteixinat

construcció comença i es realitza com la de qualse-

urbanístic laberíntic, de la superposició de coves

vol cova vivenda havent-hi dos aspectes formals

sobre coves, de carrerons corbs i caòtics, de costeres

que les fan diferenciar-se d’aquestes. La primera la

unides a través d’escales d’algep o formigó que fa,

trobem cap a l’exterior, on la façana se’ns mostra

si més no, retrocedir a temps passats on no hi exis-

salvaguardada per dos braços longitudinals descen-

tia l’obligació d’una racionalitat urbanística i on les

dents que s’endinsen al llarg del bancal per prote-

revistavalencianad’etnologia

129


guardar l’animal que transportava la producció, el qual solia ser un ase. Tot i això, el bancal és l’element més característic i important de les coves filadores ja que, és aquí, on es realitzava tot el procés de la filatura. La seua tipologia respon a un rectangle que varia segons la llargària de fil a produir i que s’endinsa però, en Panoràmica del taller del Xixe. Fotografia dels anys '60 on s'hi veu el bancal i els filadors del taller del Xixe. Foto: Agustín.

uns paràmetres de trenta fins a dos-cents metres de llarg per quinze fins a cinquanta metres d’ample. En la part més propera a la façana hi havia un porxo a una aigua, coberta per teules planes o

gir les sendes de fil del fort vent tan habitual a la

fulles de palmera sostingut per tres pilars on, sota

població i, la segona, s’hi troba a l’interior, on tan

d’ell, s’hi col·locaven les rodes de menar, primera-

sols existeix la nau o saló principal de planta longi-

ment les manuals i, posteriorment, les elèctriques.

tudinal, sense dependències laterals, servint per al

La resta de bancal s’utilitzava per a disposar les

magatzematge de matèries primeres, fil tractat o

diferent sendes de fil.

eines de feina. A més, en alguns tallers es constru-

Així, l’esmentada disposició i tipologia de les

ïa una segona cova, situant l’entrada en la façana

coves filadores s’adequava perfectament a les

principal i amb un espai més menut que la primigè-

necessitats per a les que havien estat creades: la

nia, que podia servir, alhora, per a magatzem i per

filatura. El procés de filar a Crevillent sempre ha estat una activitat manufacturera, inclús quan s’introduïren les rodes de menar elèctriques, sent molt poques les indústries que han tingut una producció industrial en la població. El procés de filatura començava una vegada arribaven les matèries primeres al taller filador transportades per l’ase que es criava i guardava allí. Matèries primeres que, per altra banda, ja havien estat anteriorment tractades amb el procés d’assecament, degranat, separació i repassat de les fibres obtingudes del cànem, l’espart, la pitera, el jute o el jonc. Després, els filadors s’enrotllaven les fibres al

Filant al taller del Xixe. Fotografia dels anys '60 on s'hi veu el treball manufacturer de la filassa. Foto: Agustín.

130

revistavalencianad’etnologia

voltant de la seua cintura i, agafant l’extrem, les nugaven als claus de la roda de menar d’on par-


Conjunt de coves amb vessant abancalat. Aquesta fotografia de finals dels '60 mostra el tipus de vessant més característic a la població

tiria la futura senda de fil. La roda manual era accionada pel menador, un xiquet de curta edat, que la feia moure per doblegar i estirar el fil alhora que el filador avançava cap enrere treballant la fibra i creant la senda de fil, la qual anava consolidant-se mitjançant la seua col·locació en vials i estaques formant, finalment, un cap. Aquest procés es repetia varies vegades en cada senda

aconseguir feinar els diumenges. No obstant, els

(segons els grossor que se’l volia donar) per a,

dies “festius” per als tallers era quan plovia o quan

després, amb aigua per endurir el fil i mitjançant

el filador s’emborratxava cosa, aquesta última, apa-

un trompot, polir i unificar-lo creant, així, el cor-

rentment ben sovint.

dell ja finalitzat.

El nombre de treballadors als tallers filadors

Aquest es nugava i s’enmagatzemava a la cova

variava segons el nombre de sendes existents,

per a, una vegada realitzada la comanda, endur-se’l

oscil·lant entre sis i vuit, amb un filador i un mena-

a través de l’ase que havia transportat les matèries

dor per senda. L’edat dels menadors comprenia

primeres fins al taller o guardar-lo fins que, aquell

entre els cinc i deu anys, els quals rebien tota clas-

que l’havia encomanat, se l’emportara.

se d’insults i agressions per part del seu filador quan

El cordell tenia diversos usos però els més cone-

no feien bé la seua feina, ja fora girant més lenta-

guts, per ser les que més feina i obertura comercial

ment o més de pressa la roda de menar. Passada

donaven, eren els utilitzats per a nugar bales de

aquesta etapa, molts menadors continuaven la

llana –per a la important indústria catifera– o com

seua feina com a filadors.

maromes de vaixell i xarxes de pesca per als propers

Aquests tenien una edat molt variable, des de

ports de Santa Pola, Alacant, Torrevella o La Vila

xiquets de set o vuit anys fins adults en edat de jubi-

Joiosa. A més, segons la grandària, el cordell rebia

lar-se. La seua feina era dura i constant i el seu sala-

noms diferents com, per exemple, fil d’estam, d’es-

ri era inferior als teixidors de catifes, per això molts

polell o corona, fil prim (d’una enumeració de l’u

d’ells, els més ràpids en fer sendes de fil, comença-

fins al deu) i fil gros.

ren a treballar en les fàbriques de catifes com a tei-

La comanda havia d’entregar-se, normalment,

xidors rebent el sarcasme per part dels seus

els dilluns i d’allò depenia l’economia dels filadors,

col·legues, sense menysprear-los però taxant-los de

que treballaven per metres. No entregar-la a temps

ric, dient-li: “mos s’ha fet ric en una fàbrica”. Corria

suposava la pèrdua material, temporal i econòmica

la dècada de 1960, quan la indústria catifera acon-

dels feiners; per això, la jornada laboral abraçava de

seguia un dels més importants puntals de produc-

sol a sol i els set dies de la setmana, tot i que el

ció i quan la filassa s’acabà, comercialment parlant,

Sindicat Vertical ho impedia durant la seua existèn-

a Crevillent.

cia, havent de subornar al delegat de zona per

revistavalencianad’etnologia

131


Paisatge des del més alt del carrer Llorens cap al sud on s'hi aprecia el sostre d'una cova amb una ximeneia matada, el bancal d'una cova filadora, coves en vessant abancalat, la població de Crevillent i la comarca del Baix Segura amb la serra de Callosa.

Els Coveros

ser o parèixer un covero era –i és– dit en la pobla-

Amb aquest mot es designen als habitants de les

ció per designar despectivament a una persona

vivendes subterrànies de Crevillent que, encara que

bruta, impresentable o més o menys salvatge. De la

sovint és utilitzat d’una manera despectiva, allò cert

mateixa manera, baixar al poble era, per als cove-

és que l’arrelament de la paraula ha provocat un ús

ros, una expressió habitual quan havien d’anar al

molt comú arreu de la població sent, a més, el mal-

casc urbà i una mena de diferenciació entre d’ells i

nom d’alguns crevillentins.

els seus vernacles.

Recordem que, com s’ha esmentat més amunt,

Pel que sembla, aquest tipus de diferenciació va

fins a meitat de segle XX les coves a Crevillent no

vindre per aspectes zonals i socials que provocaren

s’hi trobaven incloses al casc urbà; açò va provocar

una idiosincràsia col·lectiva. La localització de les

certes discrepàncies entre els habitants urbans i els

coves, endinsades en la naturalesa sobre un enclau

coveros que, encara avui, amb molta menys pre-

entre barrancs i llomes baixes que donà lloc a un

ponderància i un ús residual, segueix existint. Així,

urbanisme enrevessat, la pròpia disposició i essència

132

revistavalencianad’etnologia


Village de la région d'Elche, Màrius Engalière. Obra realista del pintor francés amb la vista de Crevillent.

de les coves (totalment oposada a la racionalitat

troglodites. La deixadesa i oblit dels últims anys,

dels edificis) i la seua situació a l’extraradi de la

reminiscència directa dels programes i accions des-

població, foren el germen de la dita diferenciació.

tructives de les dècades de 1960 i 1970, unit a la

Però, si més no, l’aspecte social també s’ade-

tardança de millora sanitària i higiènica a meitat de

qua a aquests trets diferencials. Com hem indicat

segle XX, ha provocat en la ment col·lectiva que els

més amunt, quasi el cinquanta per cent de la

barris coveros siguen considerats com “d’una altra

població crevillentina durant la primera meitat de

categoria que de baix”.9

segle XX vivia en coves, aquest punt pressuposa

No obstant, també dos són els aspectes per

una situació de pobresa general en la població.

explicar la pervivència de les coves a Crevillent. Per

Tanmateix, les famílies i habitants coveros d’anta-

una banda tenim el nombre tan elevat que, encara

ny pertanyien a les classes socials més baixes i, les

avui, existeix de coves i, per l’altra, la negativa dels

situades al centre del casc urbà, les més acomoda-

coveros en abandonar i destruir la seua vivenda tro-

des. Açò provocà un rebuig per part de totes dues

glodita per una casa ja que, molts d’ells, són els

zones per diferenciacions socials. Tot i això, avui

descendents d’una llarga família covera, coneixe-

en dia –i al contrari que ocorre en la majoria de

dors dels seus valors i respectuosos amb la tradició.

conjunts troglodites– els coveros crevillentins no

La seua aptitud ve lligada al tipus de coneixe-

sols pertanyen a aquestes classes baixes de la

ments que els seus avantpassats han transmès.

societat sinó que hi viu tota mena de persones,

Destaca de la població covera l’elevat nombre de

sent la predominant la classe mitjana. A més, els

persones grans que allí hi viuen; aquests, supervi-

barris coveros sempre han destacat per ser les

vents d’una guerra i una postguerra que no els va

zones més esquerranes de la població.

permetre millorar econòmicament, oloren l’aire de

Aquestes premisses han estat, possiblement, les

modernitat que ha fet, si més no, allunyar als seus

detonants per a que l’Ajuntament de la localitat

fills cap al centre urbà en detriment dels barris tro-

sempre haja deixat en un segon lloc els seus barris

glodites.

9 Paraules textuals de Conxi Pastor en l’entrevista personal realitzada el 7-XII-07 quan comentava que els impostos dels barris troglodites són menors que les de la resta de la població i, per això, que siguen d’una altra categoria [inferior].

revistavalencianad’etnologia

133


Vista de Crevillent, Josephine de Villèle. Llenç romàntic de paisatge de la pintora francesa amb la vista de Crevillent.

les generacions de crevillentins. Tothom a escoltat a sa mare dir-li alguna vegada: “vas per damunt de la maroma” quan s’ha fet alguna gamberrada; donar la impressió que una persona era “més sec que l’espart” per ser molt seriosa o, a l’inrevès, “tindre molta corda” per designar a les persones que parLa seua saviesa i coneixement continuen vius i

len molt.11

no és difícil escoltar històries de com es vivia o

Però, deixant de banda expressions i cançons

veure treballar manufacturadament l’espart a les

populars, les considerades com arts majors també

portes d’una cova. Tot i que sempre es veurà com

han deixant una empremta ben ampla de tradició

un temps passat que ‘més val que no torne’ pel

covera i manufacturera. La poesia i, sobretot, la

moment tan dur on s’inscriu, la veritat és que la

música –molt arrelada a Crevillent amb una gran

manufactura de la pleita i la filatura continua exis-

quantitat de cors i bandes musicals– ha reflexat en

tint als seus racons recordant cançons10 que ells

les seues obres fragments d’aquesta realitat.

mateix s’hi van inventar i que no són altra cosa que

Alguns compositors actuals com Manolo “el

una sàtira a la seua feina:

Tomata” han realitzat peces musicals que desvetllen tota la tradició crevillentina; l’obra més característica, “Ai recollons!”, diu en la seua tornada:

LA CANÇÓ DES FILAÓS El dilluns de borratxera (bis)

Ai recollons! / quin poble tinc / quina de coves i de

i el dimarts pa descansà.

filaós / de carretés i cantaós / i hasta tenim els

El dimecres pa fe nóvia (bis)

millós texiós. O una de les danses populars de

i el dijous pa festejà.

Crevillent “El Ball Xafat” diu en l’última estrofa:

El divendres pa fe comptes (bis)

Tot el dia estic fent pleita (bis) / sinse menjà de

i el dissabte pa cobrà.

calent / maldita siga la pleita / i l’espart de

I el dumenge que tinc ganes (bis)

Crevillent (bis); referint-se al treball tan dur que

no me dexen treballà.

realitzaven al llarg del dia.

Tradicional

La poesia, considerada l’art major per excelència, també ha deixat constància d’aquesta tra-

Així mateix, aquesta tradició de fer fil fou tan

dició encara que, si bé és cert, tant poetes crevi-

important que donà lloc a crear expressions i frases

llentins actuals com Guchi, o de la primera meitat

fetes que avui en dia encara s’escolten entre totes

de segle XX com Anselmo Mas Espinosa i Macià

10 Hem considerat oportú, en totes les cançons i poemes que s’inscriuen en aquest treball, no escriu-les amb les grafies estàndars i deixant-les tal i com són expressades en la parla crevillentina, és a dir, sense des ni erres intervocàliques. 11 Aquestes tres són només un escarit exemple del que influí en la parla crevillentina l’activitat del filat i del teixit; l’article de MELLADO, E. i MORATA, R., (2002) proposa un estudi detallat d’aquesta importància amb una gran quantitat d’oracions amb la influència ans esmentada.

134

revistavalencianad’etnologia


Abela, mai no han escrit cap poema fent referència a les coves i sí, al contrari, del que allí se’n realitzava com és el treball de la filatura i dels seus treballadors. Un poema d’Anselmo Mas de la

Bibliografia i Fonts Fonts Orals Entrevista a Conxi Pastor Agulló el 7-XII-07. 54 anys. Covera i última generació que conegué els tallers de filat essent, a més, néta de l’amo del taller filador del Danielet.

dècada de 1920, dedicat al menador, ho corrobora: O en un fret que pela / o, en un sol c’abrasa, / pegat a la roa, / veus al menaó / mena, que te mena, / roa, que te roa, / mentres que, va i torna, / el seu filaó. Finalment i, per a concloure, tan sols voldríem afegir una reflexió sobre l’estat actual en que es troben les coves de Crevillent. La seua situació geogràfica, en la part més elevada de la població, amb un excel·lent paisatge des d’on es contempla la vila, l’horta del Baix Segura i el Mediterrani de fons, la seua estètica de carrers caòtics i la seua àuria amb un grat frescor a antiguitat, són les característiques singulars que fascinaren als viatgers erudits del passat i que sorprenen als turistes del pressent. La seua autenticitat l’ha passat factura a aquest paisatge troglodita en aquests temps moderns i el seu declivi va en augment; esperem que la seua història, mostrada en aquest article, ens faça reflexionar sobre quanta repercussió han tingut en la població i, així, començar a respectar-les.

Fonts Gràfiques Agustín, Arxiu fotogràfic personal, dècades 1950-’60 ENGALIÈRE, Marius, Village de la région d’Elche, 1853. Col·leció particular. VILLÈLE, Josephine de, Vista de Crevillent, dècada de 1820. Col·lecció particular. Bibliografia CAVANILLES, A. J., Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia, València, ed. Albatros, 1995, t. II (1ª edició: 1795) CERDÀ, Manuel i GARCIA BONAFÉ, Mario (dirs.), Enciclopedia valenciana de Arqueologia Industrial, València, edicions Alfons el Magnànim, 1995 FIGUERAS PACHECO, Francisco, Geografía general del Reino de Valencia (provincia de Alicante), dirigida por Carreras y Candi, F., Barcelona, ed. Alberto Martín, 1918-27 GARCIA AZNAR, J.A. i LÓPEZ DAVÓ, J.A., Las cuevas de Crevillent. Estudio y catálogo gráfico, Alacant, Ajuntament de Crevillent i Institut de cultura “Juan GilAlbert”, 2000 GONZÁLVEZ PÉREZ, Vicente, “La vivienda troglodita en Crevillent. Su origen, expansión y pervivencia”, en AA.VV., Primer congreso de Historia del País Valencià, vol. IV, València, Universitat de València, 1974 MELLADO COVES, Ester i MORATA MAS, Rubén, “El lèxic dels telers a Crevillent”, en AA.VV., Revista del Vinalopó núm. 5, ‘Ciutats de fa un segle’, Centre d’Estudis Locals del Vinalopó, 2002 SEIJÓ ALONSO, Francisco G., La vivienda popular rural alicantina (tomos I y II), Alacant, ed. Alicante, 1979 TORRES BALBÁS, Leopoldo, “La vivienda popular en España”, en Folklore y costumbres de España, dir. Carreras y Candi, F., Barcelona, ed. Alberto Martín, 1933 pp.139-254

revistavalencianad’etnologia

135


CINE Y MESTIZAJE LAS RELACIONES AMOROSAS INTERCULTURALES EN EL CINE ESPAÑOL A TRAVÉS DE TRES EJEMPLOS: EL NEGRO QUE TENÍA ALMA BLANCA (1927), MORENA CLARA (1936) Y EL PRÓXIMO ORIENTE (2006) CAROLINA RUIZ LEÓN* A través del análisis de tres ejemplos diferentes de alianzas amorosas interculturales tomados del cine español, el artículo indaga sobre las dificultades inherentes al mestizaje cultural y el potencial del sentimiento amoroso como vía para la superación de la dicotomía “nosotros”-“ellos”. Palabras clave: mestizaje, cultura, diferencia, etnocentrismo, amor.

Through the analysis of three different examples of intercultural love relationships taken from the Spanish cinema, this article reflects on the difficulties associated with cultural crossbreeding and the power of love as a way to overcome the dichotomy “us”-“they”.

El mestizaje cultural, España y el cine español El mestizaje cultural, entendido como convivencia entre personas de culturas1 diferentes en un mismo territorio, es un hecho histórico y geográfico que se presenta habitualmente (salvo en el caso del colo-

Key words: crossbreeding, culture, difference, ethno-

nialismo donde ocurre lo contrario) con las siguien-

centrism, love

tes características: por un lado existe una cultura mayoritaria -llamada grupo dominante-, que suele ser aquella que tiene mayor vinculación histórica con el territorio en el que vive, y por otro una cultura minoritaria, que suele coincidir con el grupo que se ha asentado más recientemente en ese territorio. De esta forma se establece una dualidad en términos culturales y territoriales, creada a partir de la mirada del grupo dominante y basada enteramente en el protagonismo de la diferencia, entre el autóctono y el extranjero, entre “yo” y el “otro”. Esta dicotomía, de corte etnocentrista y con una larga tradición, marca ya desde la base toda relación intercultural -

* Conservadora del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MUVIM), carolina.ruiz@dival.es 1 A lo largo de este texto utilizaremos la palabra cultura y sus derivados para englobar todos aquellos rasgos referidos tanto a los rasgos físicos como a las costumbres, creencias y prácticas simbólicas que diferencian a un grupo étnico de otro.

revistavalencianad’etnologia

137


tanto si es un mero contacto esporádico, como si es

2006). En este sentido, en ninguna de las tres pelí-

una verdadera relación de amistad e incluso de

culas el foco principal de atención es el irrumpir en

amor- con el velo de la desigualdad.

territorio ajeno, el asentamiento en un nuevo espa-

Históricamente el territorio peninsular ha sido

cio donde el autóctono se siente amenazado por esa

ocupado por diferentes culturas que han convivido

nueva presencia, la presencia de la diferencia. Al

en mayor o menor armonía. Más recientemente,

contrario, los “otros” que aquí se muestran son los

debido al importante incremento del fenómeno de

eternos “otros” de los blancos españoles: los gita-

la inmigración en España, la pluralidad cultural es

nos, los negros y los musulmanes. Si la comunidad

una realidad social absolutamente cotidiana (aun-

gitana es el eterno “otro” doméstico (Santaolalla,

que no siempre asumida). El cine español ha refle-

2005: 85), la comunidad islámica es el eterno “otro”

jado esta situación multicultural con rigor e interés

histórico-religioso y la comunidad negra, el eterno

variables a lo largo de su historia, registrando un

“otro” primitivo. Así, frente a los nuevos “otros”

auge en los últimos diez años. Entre los ejemplos

que se definen principalmente por sus países de ori-

más recientes destaca Las cartas de Alou (Montxo

gen (rumanos, magrebíes, ecuatorianos, chinos pero

Armendáriz, 1990) por ser pionera en tratar el tema

también ingleses, franceses y alemanes), para el

de la inmigración con sus características actuales.

autóctono2 español estos tres “otros” representan la

Además, podemos citar Bwana (Imanol Uribe,

diferencia familiar, aunque no por ello mejor conoci-

1996), Flores de otro mundo (Icíar Bollaín, 1999) o

da ni superada.

Tomándote (Isabel Gardela, 2000), entre un largo etcétera y refiriéndonos únicamente a aquellas his-

Las relaciones amorosas interculturales y el cine

torias que se desarrollan en territorio nacional.

español

Aunque habitualmente el cine español ha trata-

Dentro de la lógica del mestizaje, las uniones exogá-

do el tema del “otro” en estrecha vinculación con el

micas constituyen, tal y como apunta Gil Calvo, la

de la emigración, las tres películas que analiza este

forma máxima de interacción cultural entre dos per-

artículo nos presentan un “otro” plenamente asen-

sonas, llevando a éstas a hacer extensiva su acepta-

tado en el territorio nacional, ya sea porque es su

ción al resto de miembros de la otra cultura de la

territorio, como en el caso de la gitana Trini en

forma más rápida y efectiva. Siguiendo esta afirma-

Morena clara (Florián Rey, 1936) y del negro Peter

ción, podríamos decir que el sentimiento amoroso,

(Pedro en realidad) en El negro que tenía el alma

como base de tales uniones, constituye un estado de

blanca (Benito Perojo, 1927), ya sea porque la histo-

predisposición positiva hacia el “otro” con una fuer-

ria no se centra en el momento de la llegada sino

za mayor que el que se pueda dar únicamente por

tiempo después, como en el caso de la musulmana

la educación en la diferencia o el conocimiento de

Aisha en El próximo Oriente (Fernando Colomo,

las otras culturas. De este modo, el amor sería la vía

2 Este autóctono no es sino el resultado del mestizaje histórico entre las sucesivas culturas que han ocupado la Península, entre ellas la musulmana.

138

revistavalencianad’etnologia


EL negro que tenía el alma blanca. Benito Perojo, 1927.

por excelencia para la superación de la dicotomía “nosotros”-“ellos”. Sin embargo, como veremos a través de las tres películas mencionadas, este sentimiento no siempre surge de forma inmediata y no siempre tiene la fuerza suficiente, por sí solo, para lograr una comunicación intercultural plena. El negro que tenía el alma blanca, Morena clara y El próximo Oriente plantean respectivamente tres tipos de relaciones amorosas: la primera entre un negro y una blanca como relación fallida; la segunda entre una gitana y un payo como una unión con reservas; y la tercera entre una musulmana de Bangladesh y un español, que se convertirá al Islam, como una relación de plena aceptación mutua. A partir de aquí comentaremos con detalle estas tres relaciones y la forma en que se presentan en el medio cinematográfico, así como aquellos elementos que conforman las diferentes actitudes frente a la alteridad y configuran el clima general de cada historia.

De forma similar, en Morena clara, Enrique deja clara su postura frente a los gitanos en el momento del juicio contra Trini y Regalito. Así, declara que

Las diferencias culturales

éstos ocultan, tras su fachada amable, una «inten-

Como acabamos de comentar, la diferencia étnica o

ción dañina» que los convierte en «enemigos perpe-

cultural es el punto de atención de estas tres relacio-

tuos de la sociedad». Nuevamente los prejuicios

nes amorosas y también el mayor obstáculo para su

negativos, en este caso referidos a la moralidad,

consolidación.

marcarán desde el inicio la relación entre los prota-

En El negro que tenía el alma blanca sabemos que el color de la piel de Peter es un problema para

gonistas, haciéndola peligrar aunque no de forma definitiva.

Emma desde el primer encuentro en el teatro. Tras

También en El próximo Oriente existe un proble-

ser saludada con una inclinación de cabeza por el

ma de base que es el de la religión. Cuando Caín le

bailarín, ella hace una mueca extraña y arrastra a su

ofrece a Aisha declararse públicamente como el

padre aparte para comentarle el incidente resaltan-

padre de su hijo para que su familia (y la comunidad

do el hecho de que él es negro. Aquí descubrimos el

islámica entera) no la repudie por estar embarazada,

racismo de Emma que estará presente en toda la

ella le contesta inmediatamente que su padre nunca

película a través de sus actitudes y comentarios y

lo admitirá porque no es musulmán. Aquí no es

será el que impida su unión con Peter.

Aisha directamente quien rechaza a Caín por no

revistavalencianad’etnologia

139


tener su misma religión, pero se somete a los dicta-

Como hemos dicho las tres películas tratan el

dos de su comunidad cultural. A diferencia de los

problema del rechazo de la diferencia cultural mos-

otros dos, en este caso no es el miembro del grupo

trando tres estereotipos tradicionales en nuestro

dominante quien excluye al “otro” por su diferencia

territorio: el del negro, el del gitano y el del musul-

sino todo lo contrario.

mán.

Los rasgos culturales -ya sea la apariencia física,

Así, en El negro que tenía el alma blanca, Peter

las creencias religiosas, las costumbres o la lengua-

nos remite a través de la mirada de Emma a «los dis-

constituyen un factor diferenciador entre personas y

cursos que identifican la “raza” negra con el mundo

comunidades y resulta innegable que existe un

de lo físico, lo corporal y lo precivilizado»

“choque” inicial en el encuentro con la alteridad por

(Santaolalla, 2005: 122). Dado que se trata de una

el descubrimiento de la diferencia. Sin embargo, el

película de 1927, el «uso enfático y fetichista del

verdadero problema, tal como vemos en las tres pelí-

cuerpo» (Santaolalla, 2005: 122) está limitado al

culas, no está en la diferencia sino en nuestra inter-

rostro y a las manos, teniendo que recurrir al ámbi-

pretación de esa diferencia. En efecto, al tomar con-

to onírico para poder mostrar otras partes del cuer-

ciencia de la diferencia nos posicionamos frente a

po. En efecto, el rostro negro de mirada penetrante

ella y lo hacemos mediante dos actitudes básicas: la

(ya sea directamente el del protagonista, o el del

atracción o el rechazo (Todorov, 1988: 23). El recha-

anuncio de papel de fumar que Emma tiene en su

zo representa «el encierro en uno mismo», es decir

habitación, o incluso el que aparece en el globo que

la afirmación de la propia identidad y por tanto la

anuncia el espectáculo del virtuoso del charlestón) y

negación de la identidad ajena. Es la posición más

las manos igualmente negras (aunque estén a

cómoda puesto que no requiere un «esfuerzo cons-

menudo cubiertas por el blanco de los guantes) de

ciente», ni «implica un deber ser distinto del mero

Peter Wald son los elementos corpóreos omnipre-

ser» (Todorov, 1988: 23). Esta postura, resultante del

sentes ante los cuales Emma muestra su rechazo.

desconocimiento del “otro” y de la negativa a cono-

Además, la pesadilla de ella tras su primer encuen-

cerlo, va intrínsecamente ligada al etnocentrismo

tro con él refuerza esta visión estereotipada del

(postura según la cual lo mío es lo bueno) y a los

negro primitivo y libidinoso, mostrando el cuerpo

estereotipos (“el negro primitivo”, “el gitano

esbelto y atlético de un negro que se introduce en

ladrón” y el dúo “el no-musulmán infiel”/“el musul-

su habitación y la rapta para llevarla ante el jefe de

mán radical”) y convierte automáticamente a ese

la tribu que acaba besándola. La ambientación del

“otro” en enemigo. La otra actitud, la de la atrac-

sueño es una mezcla de elementos demoníacos y

ción, es, aunque en ocasiones se produzca de forma

primitivos -reforzada especialmente por la gran

espontánea e intuitiva, la postura razonada fruto de

cabeza de gorila con la boca abierta- acorde con la

la educación y el conocimiento de las diferentes cul-

idea de Emma respecto a esta etnia.

turas y, por supuesto, la vía imprescindible para la comunicación intercultural.

140

revistavalencianad’etnologia

Si analizamos un poco más el racismo de Emma hacia Peter, vemos que su rechazo se manifiesta a


través de una sensación física como es el asco. Esto

Por otra parte Morena clara nos introduce,

queda confirmado en el propio texto de la película

también a través de la mirada del personaje de la

cuando se dice que «su gran amor por su padre le

etnia dominante (Enrique), en la tradición de repre-

dio la fuerza para superar su asco» y se muestra en

sentación cinematográfica de los gitanos. Éstos

los momentos de contacto físico entre ambos prota-

han sido a menudo empleados en las producciones

gonistas: cuando evita estrecharle la mano o lo hace

nacionales para lograr un ambiente típicamente

con reservas, cuando se desmaya porque él la coge

español con un alto contenido de acción y espectá-

por la cintura tras hacerle la propuesta de que sea su

culo

pareja artística, y especialmente cuando él la estre-

(Santaolalla, 2005: 29). En efecto, la presencia de

cha entre sus brazos como a su prometida y ella lo

Trini, una mujer gitana y andaluza ataviada de

aparta en un gesto casi violento. En el sueño tam-

forma típica, le da a la película un tono muy casti-

bién vive este contacto con rechazo, lo que la hace

zo. Esta imagen está reforzada por los gestos y

despertarse gritando.

expresiones de la que se presenta, según el tópico,

acorde

con

los

intereses

comerciales

La actitud irracional de Emma contrasta con la

como una mujer locuaz y desenvuelta (a veces

de su padre, un hombre libre de prejuicios raciales,

incluso desvergonzada) con una gracia especial

que en todo momento le dice a su hija que Peter es

que encandila a todo el mundo y una vis cómica

un hombre como otro cualquiera y que no hay que

que se explota en diferentes momentos (así en el

juzgar a nadie por el color de su piel. Frente a estas

juicio o en el monólogo que hace en el despacho

enseñanzas, ella habla del negro como de un

de Enrique). El exotismo está presente sobre todo

demonio y le dice a su padre: «bailaré con un negro

en las intervenciones de Trini en los problemas de

o con un oso , todo con tal de no verte desgracia-

la familia burguesa de Enrique: el simulacro de

do». Aunque poco a poco aprenda a apreciarlo al ir

conjuro que hace para resolver el problema del her-

tratándolo y se esfuerce por dominar sus reaccio-

mano manirroto y la parodia de pitonisa para des-

nes, a la hora de la verdad, el prejuicio físico se

cubrir el asunto de las cartas comprometedoras

antepone y por eso lo rechaza diciendo: «por nada

entre el padre y la antigua amante. Esto viene pre-

del mundo quisiera herirlo pero [el asco] es más

cedido por el comentario del padre de él cuando

fuerte que yo». Este rechazo hacia Peter es compar-

dice que será «una atracción turística» tener a Trini

tido en grado diferente por otros personajes de la

en casa y hace alusión a las típicas actuaciones

película como el dueño del local parisino donde tra-

ambulantes con la cabra y el mono por parte de los

baja, y sobre todo el hijo de los marqueses, que

gitanos. Asimismo, el lado más folclórico se refleja

también lo ve como a un salvaje pero que, a dife-

en la actuación de Trini y Regalito en la fiesta en

rencia de Emma, incurre en el racismo con violencia

casa de los padres de Enrique, bailando, cantando

cuando lo azota con el florete.

y animando a los invitados con su espectáculo.

3

3 La equiparación del negro con el oso nos remite a lo salvaje, lo peligroso, lo primitivo como categorías que Emma -como portavoz del blanco occidental colonizador- asocia con esta etnia.

revistavalencianad’etnologia

141


Pero si los gitanos han sido tratados por el cine

colonizadores a los indios americanos, los negros

español a través de las categorías de lo castizo, lo

africanos y cualquier otra etnia diferente, considera-

exótico y lo folclórico (y esta película no es una

da inferior frente al europeo civilizado. Pero también

excepción), también en la misma medida se los ha

es la misma que, entre los propios blancos europe-

representado, siguiendo el estereotipo, como «indi-

os, se ha esgrimido en la represión contra los judíos

viduos en cierto modo desviados de la norma de lo

o los polacos por parte del régimen hitleriano, por

español» (Santaolalla, 2005: 29) y por tanto ajenos,

ejemplo. Durante toda la película comprobamos la

“otros”. Esta visión -la que más nos interesa en este

desconfianza de Enrique hacia Trini a través de su

análisis- está representada en la película por el epi-

actitud fría y distante, de la trampa que le tiende fin-

sodio del timo de los jamones, así como por el per-

giéndose corrupto para tentarla y de la convicción

sonaje de Enrique, fiscal y señorito andaluz, es decir

que tiene, hasta el último momento, de que ella ha

representante de la norma de lo español según la

robado el dinero de su escritorio. Por eso la llama

cual todos los gitanos son ladrones. Nuevamente

«gitana» como el peor insulto que le puede dirigir

encontramos aquí una situación de racismo del

porque para este hombre, cegado por los prejuicios,

blanco hacia el individuo perteneciente al grupo

que Trini sea honrada significa que no es gitana (y

minoritario. Sin embargo, aquí el problema no está

así se lo dice) aunque lo parezca por su aspecto.

en el aspecto físico del “otro” sino en su condición

A diferencia de las dos películas anteriores, El

moral. El rechazo de Enrique hacia Trini, que él

próximo Oriente plantea la situación desde una ópti-

mismo nos explica en su primera aparición, está

ca poco común en el cine español, consistente en

basado en su experiencia personal según la cual

que la actitud de rechazo cultural provenga del

todos los gitanos que ha conocido han intentado

grupo minoritario y además esté encarnada por un

engañarle. Este es un prejuicio perfecto puesto que

personaje que no es uno de los miembros de la rela-

parte de una circunstancia individual y, por generali-

ción amorosa. En efecto, aquí el problema es que

zación, llega a una situación supuestamente univer-

Caín no es musulmán y por eso el padre de Aisha,

sal: la de que todos los gitanos tienen malas inten-

que no ella misma, no lo puede aceptar como pare-

ciones. La presencia de los dos hermanos gitanos en

ja de su hija. Aquí nos enfrentamos al prejuicio según

el juzgado no es para este hombre sino una prueba

el cual los individuos que no pertenecen a la religión

de que su (pre)juicio es correcto. En su alegato,

islámica son infieles. Esta postura radical está encar-

Enrique afirma que el gitano es rebelde y por tanto

nada por el padre de Aisha, un hombre que ha emi-

vive fuera de la norma (la ley) por su constitución

grado desde Bangladesh con su familia y vive en

moral. Pero lo que realmente se está diciendo aquí

Madrid manteniendo sus creencias, su forma de vida

es que existe una inferioridad moral del “otro” por

y sus tradiciones. Esto se ve desde el primer momen-

su mera condición de “no-yo”.

to en la escena en que Caín está con su cita en el res-

Esta desigualdad moral es la misma que se ha

taurante de los padres de Aisha: habla poco castella-

atribuido históricamente por parte de los blancos

no y mantiene una actitud autoritaria hacia su mujer

142

revistavalencianad’etnologia


Morena Clara. Florián Rey, 1936.

(que va vestida tradicionalmente, no habla con los clientes y se mantiene en un segundo plano) y hacia su hija, que concuerda con su posición central en el plano en el que aparece con las dos mujeres. Su postura conservadora hace que vea con malos ojos la occidentalización de Aisha (su independencia como mujer, su forma de vestir, su afición a cantar y bailar, su embarazo, etc.), y posteriormente la de las otras mujeres de su entorno, pues él es el garante de la norma islámica en el seno de la familia. Sin embargo, esta película también nos ofrece, a través del personaje secundario de Milagros, el prejuicio simétrico del autóctono blanco hacia el inmigrante musulmán, considerado como un individuo radical por su religión. La presencia de musulmanes en el barrio de Lavapiés no es bien vista por esta mujer, dueña de una carnicería, por una razón muy concreta y personal como es la de que no le compran carne. A esto se suma el desconocimiento de la cul-

Las otras diferencias

tura islámica como prueban los comentarios tópicos

En las tres películas las relaciones amorosas se plan-

en las conversaciones que tiene con Caín en la carni-

tean en un plano de desigualdad debido a unas dife-

cería. Milagros adolece de ese racismo sin violencia

rencias que no son únicamente culturales. En efec-

«basado en el desprecio de lo ajeno, y que resulta la

to, desde el primer momento percibimos una des-

base del etnocentrismo llevado a la práctica cotidia-

igualdad socio-económica dentro de cada pareja,

na» (Gordillo, 2007). Y así lo manifiesta incluso con

que no siempre es desfavorable para el miembro del

Abdul, autóctono conocido de la infancia de Caín y

grupo minoritario.

convertido al Islam, al que trata con recelo y le recri-

Así, en El negro que tenía el alma blanca, Peter

mina que no compre en su establecimiento. Esta

Wald es un hombre negro con una posición econó-

mujer declara sentirse extranjera en su propia tierra,

mica muy desahogada y además un artista de

convirtiéndose en portavoz de un tipo de racismo

renombre plenamente aceptado en la sociedad. Esto

que, en palabras de Montxo Armendáriz (director de

queda reflejado desde la primera escena con la lle-

Las cartas de Alou) «está impregnado en los hechos

gada al teatro madrileño en el Rolls Royce (conduci-

más cotidianos y profundos de nuestra sociedad» .

do por su sirviente blanco) así como con la elegan-

4

4 Estas declaraciones están recogidas en el artículo de I. Gordillo que se cita aquí

revistavalencianad’etnologia

143


cia de su vestuario, la acogida que le prodigan en

igualdad étnica y socio-económica. En efecto, aquí

Madrid, la admiración que le profesan las mujeres

Trini es una mujer gitana y pobre frente a Enrique,

del teatro, la publicidad que se hace de sus actuacio-

un señorito andaluz de buena familia. Ella vive con

nes -con coreografías como la de la playa- y los éxi-

su hermano Regalito y su ocupación oficial parece

tos que cosecha en las grandes capitales como París.

ser cantar. Sólo hay una escena, muy breve, donde

En cambio, Emma, la mujer blanca de la que Peter

aparece en su casa, la cual se adivina muy humilde.

se enamora, es una muchacha pobre, que vive con

Va siempre vestida con las mismas ropas, aunque

su padre en un popular barrio madrileño y trabaja

presume de ser muy limpia. A través de su forma de

como meritoria en el teatro. Esto queda igualmente

hablar, tuteando a todo el mundo y amenazando a

patente desde el primer momento, cuando se nos

quien le lleva la contraria (ya sea la criada de la casa

presenta a una Emma en su casa, mal vestida, toda

o la señora que viene de visita), de su forma de

sucia de carbón y a ras de suelo buscando al gato. Si

comer (con ansiedad) y de otros detalles, se pone de

ella carece de reconocimiento social en el mundo del

manifiesto la falta de modales de Trini. En cambio,

teatro porque está empezando, su padre, actor reti-

Enrique es un caballero educado y serio que marca

rado, tampoco es un hombre considerado y respeta-

las distancias con todo aquel que no es de su misma

do en este medio, pues cuando se cae al entrar en

condición, como Trini. Vive en una gran casa sevilla-

el teatro nadie lo ayuda y luego el dueño lo riñe por

na con sus padres y trabaja como fiscal. Todo ello

no llegar con suficiente antelación aunque no tenga

queda perfectamente ilustrado en la contraposición

que actuar. En dos escenas presentadas en montaje

entre el baile flamenco en el patio del cortijo urbano

alternado se nos muestra cómo, mientras los ricos y

de la familia de Enrique, con una coreografía com-

famosos como Peter brindan con champán en una

pleja y una estética muy cuidada que juega con las

zona privilegiada del teatro, los pobres como Emma

formas de la arquitectura y las luces y sombras, y la

sólo toman café en un camerino. Y es que la pobre-

canción que, una vez han cruzado la reja que los

za de Emma es un rasgo que condiciona toda la his-

separa de este mundo burgués, interpretan Trini y su

toria y que se nos recuerda en todo momento a tra-

hermano para divertir a los invitados de la casa.

vés del personaje del padre. Éste siempre le habla a

En El próximo Oriente, también existe la des-

su hija de las penurias económicas que sufren (cuan-

igualdad aunque es menor y más económica que

do surge la oferta laboral de Peter o cuando él vuel-

social, por estar asociada al hecho de la emigración.

ve del mercado y ella repasa las compras) e incluso

Aisha y su familia son originarios de Bangladesh y

cuando la situación cambia, él sigue dando muestras

están instalados en el madrileño barrio de Lavapiés,

de su antigua condición por su falta de naturalidad

junto a muchos otros emigrantes de países menos

ante los nuevos privilegios de los que goza (vestua-

ricos que España. Ella trabaja en un banco del barrio

rio, coche particular, viajes, etc.).

y sus padres regentan un restaurante que no da

Por el contrario, Morena clara nos presenta una

muchos beneficios. Por su parte Caín es español y,

situación más tópica por la combinación de des-

aunque su empleo en una carnicería del barrio es

144

revistavalencianad’etnologia


menos cualificado que el de Aisha, es propietario

mente al “otro” (no-yo) con sus particularidades cul-

(junto con su hermano) de la casa donde vive en

turales. En ese momento lo exótico, entendido no

Lavapiés, lo que le permite obtener el crédito banca-

como algo que es diferente en sí mismo sino como

rio para ayudar a Aisha y su familia con el restauran-

aquello que es diferente para cada “yo” (tanto para

te, cuando el patriarca enferma.

el autóctono como para el extranjero, el blanco como el negro, el payo como el gitano), deja de serlo

El mestizaje

para convertirse en lo cotidiano o familiar porque lo

Una vez analizada la diferencia cultural, como rasgo

aceptamos, y en muchos casos lo incluimos en nues-

definitorio de las tres relaciones amorosas plantea-

tro repertorio cultural. Esta acomodación se produce

das, y la interpretación negativa de esta diferencia,

en grados diferentes en función de la compatibilidad

como principal obstáculo a estas uniones, veamos

con lo propio y de la predisposición al cambio, enten-

ahora la otra cara de la moneda, es decir, la convi-

dido en ocasiones como renuncia. Pero en general se

vencia con la diferencia. Tanto en El negro que tenía

trata de un proceso de flexibilización que permite a

el alma blanca como en Morena clara y en El próxi-

cada uno crear un espacio para lo “otro” dentro de

mo Oriente existe, en mayor o menor grado, el mes-

lo propio, logrando así la convivencia intercultural o

tizaje. En efecto, tanto Emma como Enrique y Aisha

mestizaje. Aquí el amor juega un papel muy impor-

-personajes que encarnan directa o indirectamente el

tante puesto que, como hemos comentado anterior-

rechazo del “otro”- interactúan, conviven, están

mente, supone un estado de predisposición positiva

muy cerca de Peter, Trini y Caín -personajes que

hacia el “otro” que contribuye intensamente a esa

encarnan la atracción hacia el “otro”- y el propio

acomodación. En las tres películas vemos como este

desarrollo del argumento de cada película los lleva a

amor, en la medida en que es correspondido, propi-

acercarse cada vez más a ellos. Así, Emma inicia su

cia un mayor o menor mestizaje.

relación laboral con Peter no siendo capaz de estre-

En El negro que tenía el alma blanca, Emma pro-

charle la mano y acaba aceptando el abrazo de sus

gresa muy lentamente en la aceptación de Peter que

manos negras descubiertas sobre su hombro. De

supone para ella dominar su aprehensión física hacia

igual modo, Enrique pasa de la desconfianza absolu-

el color negro de él. Dado que no existe por su parte

ta con Trini, a pedirle que sea su esposa. También

un sentimiento amoroso hacia Peter, ni siquiera una

Aisha y su familia evolucionan en su trato hacia Caín:

atracción física, la fuerza que la empuja a interactuar

ella de la indiferencia al amor y su familia del recha-

con él proviene al principio únicamente del amor

zo a la plena aceptación. Lo que ocurre en los tres

que siente por su padre y su deseo de no verlo sufrir.

casos no es sino el proceso de acomodación propio

Por él accede a la entrevista con Peter y luego a su

de la convivencia, esa convivencia que se da entre

propuesta laboral para convertirse en pareja artística

Emma y Peter trabajando juntos, entre Enrique y Trini

del bailarín de charlestón. Al poco tiempo de estar

viviendo en la misma casa y entre Aisha y Caín como

en París, deslumbrada y agradecida por todo lo que

matrimonio, y en la que cada “yo” descubre real-

él le está proporcionando (un alojamiento lujoso,

revistavalencianad’etnologia

145


vestidos caros, clases de baile, etc.) Emma ya es

social y en las palabras que le permiten marcar una

capaz de estrechar la mano de Peter -siempre con

distancia respecto a ella. Lo que podría ser una pri-

guantes- sin reservas. Aquí ha nacido ya la mirada

mera prueba tangible de la aceptación de la gitana

positiva hacia él. Cuando empiezan a actuar juntos,

por parte del payo sería la de acogerla en su casa,

el escenario se convierte en el único espacio de ver-

pero esta decisión no la toma realmente él sino más

dadero diálogo intercultural, a través del cuerpo.

bien su madre y él accede porque su palabra estaba

Únicamente en el tiempo y el espacio del espectácu-

comprometida desde el juicio. Así, incluso cuando

lo él es plenamente admitido por ella.

Trini ya vive en su casa, él la sigue tratando de usted,

Poco a poco, el afecto y simpatía que ella siente

siempre está de pie cuando le habla y su tono es

hacia él hacen que se muestre muy amable y cerca-

serio y frío. Por su parte, Trini se esfuerza por demos-

na, casi como su novia para la época. Los vemos

trarle que no es una ladrona y trata de atenuar su

paseando juntos por la playa (con el padre algo reza-

prejuicio diciéndole que sólo es gitana a medias, que

gado como carabina), luego sentados muy cerca

es «morena clara». Pero sólo las palabras de la

uno del otro y por fin a ella dejándose arropar por él

madre, confidente de Trini, nos indican que él está

con el albornoz. Sin embargo, la progresión en posi-

cambiando.

tivo no es lineal y la resistencia de Emma reaparece

Finalmente parece que el cambio en la actitud

siempre tras un episodio esperanzador para Peter.

de Enrique se produce cuando ve cómo Trini resuel-

Ella lo quiere mucho pero no puede amarlo como él

ve elegantemente ante toda la familia el problema

a ella porque es negro. No obstante, la muerte inmi-

de la ex-amante y la hija ilegítima del padre. Le está

nente de Peter hará que ella le diga que ya no hay

muy agradecido (como Emma lo estaba con Peter) y

obstáculo, que lo ama porque su alma es blanca

la forma que encuentra de acercarse a ella es a tra-

como la nieve, besándolo en la frente y permitiendo

vés de su hermano, al que se encuentra en el juzga-

que él la toque sin guantes.

do y con quien acaba emborrachándose. Con ella

En Morena clara este mismo proceso de Enrique

deja su pose seria y se ríe. Sin embargo, una vez más

hacia Trini es menos visible puesto que esta película

la progresión no es lineal y aunque Enrique ya no

no contiene tantos recursos expresivos como la

muestra abiertamente su recelo e incluso se permite

anterior. Además, el punto de partida es completa-

flirtear con ella, lo sigue albergando. Así, al surgir

mente diferente ya que en este caso existe una

nuevamente la sospecha respecto a la honradez de

atracción física reconocida entre ambos protagonis-

Trini, el prejuicio prevalece una vez más. Finalmente,

tas, como vemos a través de sus comentarios en el

tras deshacerse el malentendido, la atracción junto

juicio. Él habla de su belleza, su inteligencia y su gra-

con el agradecimiento por las buenas acciones para

cia y ella también lo piropea con su particular retóri-

con la familia desbancan al prejuicio y la relación

ca. Sin embargo, Enrique pone siempre por delante

amorosa triunfa. Sin embargo, él le puntualiza que,

de esta atracción su desconfianza hacia la gitana,

aunque la quiere, no podrá fiarse nunca del todo de

refugiándose en su cargo de fiscal, en su posición

ella por ser gitana.

146

revistavalencianad’etnologia


EL negro que tenía el alma blanca. Benito Perojo, 1927.

En El próximo Oriente el proceso de acomodación que caracteriza al mestizaje se concreta en la evolución de tres personajes: Aisha, su padre y Caín. Aisha parte de una situación difícil hacia Caín puesto que Abel, el hermano de éste, es quien la ha dejado embarazada y no va a cumplir su promesa de dejar a su esposa por ella. Aunque siente indiferencia hacia Caín y no lo conoce, se deja consolar por él compartiendo su problema y permitiendo que él sostenga la mentira de su paternidad y la conversión al Islam. Igualmente se deja llevar por su familia al casarse con él para no ser repudiada. Y es que esta mujer, que en sus primeras apariciones da una imagen de independencia y occidentalización, respeta más las tradiciones de su cultura de lo que parece. Por ello aunque no se casa por amor, al acabar la ceremonia sí que permanece en la calle esperando a que Caín la lleve a su casa como su esposa.

El padre de Aisha también muestra un cambio

Aquí será la música el elemento desencadenan-

de actitud hacia Caín. Sin embargo, este cambio

te de la evolución sentimental de Aisha hacia Caín.

viene condicionado por la conversión religiosa del

Ambos tienen una sensibilidad musical, sus primeras

pretendiente de su hija: no lo acepta cuando es

conversaciones relajadas después de casados versan

“otro” sino cuando ya es un igual, un musulmán.

sobre la música y conviven con los músicos peruanos

Esto se ve claramente en la composición de los pla-

acogidos por Caín. Así es como ella lo empieza a ver

nos de la película en los que aparecen. Antes de que

de otra manera: ante todo es un hombre bueno que

Caín se convierta al Islam, cada uno aparece solo en

la ayuda, pero además es alguien que despierta ter-

un plano (planos enfrentados) mientras que después

nura por ser el perdedor en la historia de los dos her-

ya aparecen juntos en el mismo plano. Lo mismo

manos y sobre todo la hace reír y es buen músico.

ocurre con la comunicación verbal entre los dos per-

Estos sentimientos van creciendo y afianzándose con

sonajes: antes de la conversión, el padre de Aisha no

la convivencia, la creación del grupo de música, el

quiere hablar con Caín y si lo hace es sólo para dis-

negocio del music-bar o el nacimiento del bebé y

cutir; después hablan amigablemente y hay un res-

culminan con la revelación del amor de Aisha hacia

peto y un cariño crecientes del suegro hacia el

Caín en el momento de la crisis de éste con su her-

yerno. Así, cuando este hombre sale del hospital,

mano y el padre de ella.

Caín es su nuevo interlocutor porque lo considera su

revistavalencianad’etnologia

147


hijo y, según su modelo familiar (donde la mujer está

y de Enrique, sino que va más allá, porque incluye a

siempre en segundo plano) ha sido la autoridad en

la familia omnipresente de Aisha. Podríamos decir

su ausencia.

que el rasgo principal del particular mestizaje cultural

Pero todo esto se tambalea en el momento en

de Caín es su conversión al Islam. En el momento en

que descubre lo que han hecho con su restaurante

que Aisha le dice que su padre nunca lo aceptará

(ahora se sirve alcohol, hay música y baile, se fuma

como padre de su hijo y por tanto compañero de

y las mujeres trabajan de cara al público) y la falsa

ella, Caín abraza sin pensarlo dos veces la fe musul-

paternidad de Caín. El yerno aparece como un

mana. Este es el segundo acto de amor sincero hacia

impostor a los ojos de este hombre que se siente

Aisha y el que funciona como posibilitador de los

traicionado por el otro hombre de la familia, su igual

siguientes, especialmente la boda pero también el

frente a las mujeres. Pero las circunstancias -la pre-

apoyo económico y moral que le proporciona a toda

sencia de su nieto, su debilidad física tras la enfer-

la familia con la reforma del negocio y la hospitaliza-

medad y la comprobación de la bonanza económica

ción del padre. Aunque al principio su actitud religio-

del negocio- y sobre todo los esfuerzos de Caín por

sa es más impostada que sincera, cuando va las pri-

integrarse en la familia y la comunidad islámica,

meras veces a la mezquita y se levanta durante la

junto con el amor que éste siente hacia su hija, el

noche para rezar controlado por su futuro suegro, a

bebé y toda la familia, vencen su resistencia.

medida que avanza la película vemos cómo se siente

En el caso de Caín -español, blanco, no religioso

integrado con los hombres de la comunidad, cómo

y sin éxito con las mujeres de su entorno cultural- la

en su nevera no hay alcohol ni carne de cerdo, cómo

evolución se produce a un ritmo muy fuerte. Él se

reza las cinco veces al día, cómo da una parte de los

siente desde el principio atraído por Aisha y tiene

beneficios del bar a los peruanos (limosna islámica) y

una actitud abierta y solidaria hacia los “otros” en

finalmente cómo culmina su conversión con la pere-

general (así los peruanos que acampan en su rellano

grinación a la Meca.

y a los que acaba alojando). Lo vemos acudir al res-

Así, el caso de Caín es el de alguien que se impli-

taurante de los padres de Aisha y es él mismo quien

ca al máximo por el amor que siente hacia el “otro”,

nos proporciona la primera información que da la

yendo mucho más allá de la aceptación de la diferen-

película sobre la cultura islámica. Además, cuando

cia. Pero si Caín recibe un aporte muy importante de

ella se tira por la ventana tras la discusión con Abel,

la cultura de Aisha, él también transmite actitudes y

Caín se preocupa por ella acudiendo al hospital y

valores de su cultura a Aisha y su familia. Al caer

dando la cara ante sus padres.

enfermo el padre y asumir Caín el problema del res-

Pero es a partir del momento en que declara ser

taurante, se convierte en la persona que organiza y

el padre del hijo que ella espera cuando su metamor-

toma las decisiones pero lo hace siempre contando

fosis se precipita. Tras este primer acto de amor, se

con Aisha, su madre y sus hermanas, teniendo en

produce el gran cambio que, además, no se circuns-

cuenta sus opiniones, en definitiva, considerándolas

cribe a la persona amada, como en el caso de Emma

como iguales. A esto se suma la independencia y

148

revistavalencianad’etnologia


libertad que ellas adquieren al poder cultivar sus afi-

una tercera cultura, la peruana. Por otra parte, el

ciones (canto, pintura, escritura) impulsadas por Caín.

local de los padres de Aisha, que como restaurante

Igualmente estas mujeres desarrollan una mayor flexi-

es un sitio donde no hay mucha interacción cultural

bilidad con sus propias costumbres y normas como

por la política del patriarca, pero luego se convierte,

vemos en la nueva formulación del negocio.

como music-bar, en un espacio de encuentro étnico muy importante. Y por último la carnicería de

El diálogo intercultural en casa y en el cine

Milagros, que es el caso paralelo al del restaurante

Del análisis de estas tres películas podemos sacar

pero en la cultura autóctona, hasta que Abdul se

una serie de conclusiones respecto a los requisitos

asocia con la dueña y empiezan a vender carne apta

que se necesitan para llegar a establecer un verda-

tanto para occidentales como para musulmanes. A

dero diálogo intercultural, un mestizaje sin reservas.

diferencia del espacio público de la calle, estos son

En este sentido, quisiéramos hacer una distinción

espacios privados donde la presencia o ausencia del

entre la mera yuxtaposición de culturas, donde cada

“otro” es más problemática. En el caso de Caín no

“yo” está al lado de un “no-yo” pero sin interactuar

hay dificultad puesto que su actitud es desde el

con él, y el verdadero diálogo, donde se produce ese

comienzo abierta y solidaria con la diferencia, pero

intercambio tan arriesgado y a la vez tan enriquece-

en el del padre de Aisha y el de Milagros hay una

dor que es el mestizaje. Esto se podría ilustrar con

resistencia, aunque poco a poco sus prejuicios se

las imágenes de la película El próximo Oriente, dis-

van diluyendo y finalmente los personajes, ayudados

tinguiendo entre los fotogramas iniciales y las esce-

por los sentimientos positivos que albergan hacia el

nas posteriores. Así, las primeras imágenes, acompa-

“otro”, ceden al mestizaje.

ñadas de una música de fusión, nos presentan el

Volviendo ahora a la cuestión de los requisitos

madrileño barrio de Lavapiés como un espacio mul-

para el mestizaje y centrándola en el ámbito que nos

ticultural donde los escaparates alternan rótulos en

ocupa, es decir el de las relaciones amorosas, hemos

distintos idiomas y los rostros de los transeúntes

visto a lo largo de estas páginas que, ante las dife-

delatan procedencias étnicas igualmente distintas.

rencias, el amor es un estado de predisposición posi-

Estamos en la calle, un espacio común donde la

tiva hacia el “otro” con un gran potencial. El amor,

aceptación del “otro” no parece, en principio, pro-

entendido como la atracción primera hacia una per-

blemática porque no implica necesariamente una

sona, o bien como ese sentimiento que va surgien-

interacción. Sin embargo, las escenas posteriores

do a medida que se conoce más de cerca a alguien,

nos muestran distintos interiores que se convierten,

tiene la capacidad de modelar nuestro juicio sobre el

antes o después, en espacios de mestizaje. Así, el

“otro” en sentido favorable, incluso en circunstan-

piso de Caín, donde inicialmente sólo vive él, repre-

cias negativas. Por eso en El negro que tenía el alma

sentante de una de las dos culturas protagonistas de

blanca la atracción que siente Peter hacia Emma no

la película, pasa a ser también el espacio de la otra

disminuye ante el racismo de ella e incluso le hace

cultura, la de Aisha, e incluso temporalmente el de

disculparla, maldiciendo el color de su piel. Y por

revistavalencianad’etnologia

149


EL negro que tenía el alma blanca. Benito Perojo, 1927.

Sin embargo, existe una gran diferencia entre esa atracción amorosa primera y carente de reservas, que encarnan Peter, Trini y Caín, y la que va surgiendo progresivamente a través de la convivencia. En efecto, la primera supone una aceptación inmediata del “otro”, libre de prejuicios y motivada por un conocimiento de la otra cultura, como en el caso de Caín, o simplemente por una postura general favorable a la diferencia, a veces más intuitiva que educacional, como en el caso de Peter y Trini. Por el contrario, la segunda requiere de ciertos apoyos para consolidarse, y no siempre prospera. Este es el caso de Emma, quien realmente no llega a vencer su prejuicio racista y por ello la unión real con Peter no es posible. En el caso de Enrique, aunque la atracción primera existe, el prejuicio moral hacia los gitanos tiene un peso muy importante durante toda la película y no desaparece nunca definitivamente a pesar de que la unión amorosa se consolida. Por último, en el caso de Aisha, es la conversión de Caín al Islam eso, el sentimiento que va creciendo en Emma y se

la que hace posible que surja el sentimiento amoro-

acentúa con la enfermedad de él, permite que se

so hacia él. Con esto queremos decir que si la unión

deje abrazar por las manos negras de Peter, en con-

exogámica es la forma máxima de interacción cultu-

tra de su prejuicio. Asimismo, es la atracción que

ral, el amor, como base de esta unión, no es necesa-

sienten Enrique y Trini en Morena clara desde que se

riamente sinónimo de aceptación plena del “otro” y

conocen en el juicio y que va evolucionando por las

va intrínsecamente ligado al conocimiento de la

buenas acciones de Trini, la que hace finalmente

diferencia y a una cierta igualdad de condiciones.

posible la relación entre ambos, a pesar de los pre-

En este sentido y siguiendo las claves apuntadas

juicios de él y de la diferencia de clases que los sepa-

por I. Gordillo en su artículo, podemos decir que una

ra. También es la atracción la que lleva a Caín a inte-

condición básica para este diálogo entre culturas,

resarse por Aisha en El próximo Oriente, reforzando

entendido como superación de las diferencias, es sin

favorablemente su visión de la cultura islámica y pro-

duda el conocimiento de la cultura ajena. Así, la

piciando su conversión, frente al sentimiento amoro-

situación de Emma en El negro que tenía el alma

so de Aisha hacia Caín que surge poco a poco a raíz

blanca y sobre todo de Enrique en Morena clara es

de la convivencia.

precisamente la ignorancia, la falta de información

150

revistavalencianad’etnologia


EL negro que tenía el alma blanca. Benito Perojo, 1927.

sobre el “otro”, que a su vez provoca que se lo vea bajo el velo del estereotipo, ya sea como “negro primitivo” en un caso o como “gitana ladrona” en el otro. «Aunque los estereotipos ayudan a ordenar y dar sentido a los hechos que desbordan nuestro conocimiento [...] debemos ser conscientes de ello» (Gordillo, 2007) y cuestionarlos. Como Emma y Enrique no realizan esta labor crítica, no son capaces de salir de su prejuicio, incluso aunque Peter y Trini se encarguen de rebatirlo con sus acciones bondadosas y honestas. De la mano del desconocimiento y el estereotipo va el etnocentrismo como «forma de pensamiento que implica que lo propio es lo adecuado y lo ajeno va de lo exótico a lo inadmisible» (Rodrigo Alsina, 1999: 82, en Gordillo, 2007). Esta actitud está representada en El próximo Oriente por el padre de Aisha quien, por su rechazo hacia los nomusulmanes, se niega a conocer la cultura del país en el que vive, aferrándose a su ley y a sus valores

ingesta de cerdo y al velo de las mujeres. En este

tradicionales. De este modo, frente a la cadena des-

sentido, el personaje de Caín cumple la función de

conocimiento-prejuicio-estereotipo-etnocentrismo-

transmisor de la información sobre la otra cultura

racismo estaría la educación en la pluralidad y la

dentro de la suya, contribuyendo así a la apertura

apertura hacia el “otro” como principal instrumento

hacia el “otro”. De forma paralela, en El negro que

para combatir el rechazo desconfiado de la diferen-

tenía el alma blanca, es Don Mucio (padre de Emma)

cia y lograr un verdadero diálogo intercultural.

quien representa la postura anti-racista y trata de

Por el contrario, el caso de Caín en El próximo

inculcársela a su hija, aunque sin mucho éxito.

Oriente es el de quien posee un incipiente conoci-

Finalmente, la otra condición que se plantea

miento de la cultura islámica y lo completa en sus

para el diálogo intercultural sería la igualdad de con-

conversaciones con el padre de Aisha respecto al

diciones. Como hemos apuntado anteriormente la

terrorismo, la riqueza, la familia, la ley, el Ramadán,

posición socio-económica constituye un elemento

la limosna o el cuidado de los mayores. Además

importante en la percepción de la alteridad pero

Caín, una vez convertido al Islam, transmite ese

igualmente, existen otros factores que influyen en

conocimiento a Milagros, quien en su desconoci-

esta visión. Como muestran la mayoría de películas

miento de las otras etnias confiesa confundirlas y

sobre inmigración realizadas desde 1990 hasta hoy,

expone el estereotipo musulmán referente a la

existen dificultades inherentes al hecho de vivir en

revistavalencianad’etnologia

151


un país ajeno -como las legales y las laborales, la disonancia entre las expectativas y los resultados alcanzados, la diferencia de color, de religión, de costumbres, etc.- que, en el encuentro con el “otro”, se convierten en motivos de desigualdad, propiciando un sentimiento de superioridad en el miembro del grupo dominante. Pero quizás lo que de verdad sería necesario para lograr el mestizaje sin reservas sería poner el acento en las semejanzas y no en las diferencias, buscar más allá de lo que nos hace diferentes lo que nos acerca, para encontrar ese espacio común en el que la diferencia no se convierta en sinónimo de desigualdad. Porque más allá del color de la piel, Peter y Emma comparten la pasión por el baile y la

Bibliografía GIL CALVO, E. (2005): El síndrome de Romeo y Julieta, El País, 24 de octubre, 13 -14 GORDILLO, I. (2007): El diálogo intercultural en el cine español contemporáneo: entre el estereotipo y el etnocentrismo en http://fama2.us.es/fco/frame/portal/textos SANTAOLALLA, I. (2005): Los “Otros”. Etnicidad y “raza” en el cine español contemporáneo. Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 281 p. TODOROV, T. Y al. (1986): Cruce de culturas y mestizaje cultural, Júcar Universidad, Madrid, 322 p. Filmografía El negro que tenía el alma blanca España, 1927 Dirección: Benito Perojo Guión: Benito Perojo Fotografía: Georges Asselin, Segundo De Chomón Intérpretes: José Aguëras, Joaquín Carrasco, Andrews Engelmann, Valentín Parera, Concha Piquer, Raymond De Sarka Producción: Goya Film

pertenencia a la misma ciudad que los ha visto crecer; porque más allá de la gitana y el payo, están Trini y Enrique, dos personas que luchan por la honestidad cada uno desde su circunstancia; y porque más allá de la religión están la importancia que Caín y Aisha le otorgan a la música, a la familia y a todo aquello en lo que coinciden al ir descubriéndose el uno en el otro.

Morena Clara España, 1936 Dirección: Florián Rey Guión: Florián Rey, Antonio Quintero, Pascual Guillén Fotografía: Heinrich Gärtner Música: Rafael Martínez, Juan Mostazo Montaje: Angel del Río Intérpretes: Imperio Argentina, Miguel Ligero, Manuel Luna, José Calle, María Bru, Manuel Dicenta, Francisco Melgares,Porfirio Sanchíz, Emilia Iglesias, Carmen de Lucio, Luchy Soto, Antonio Segura, Guillermo Figueras, Julio Sanjuan, Elisa Sánchez, José Francés, Hermenegilda de Montesa Producción: Cifesa Distribución: Cifesa El próximo oriente España, 2006 Dirección: Fernando Colomo Guión: Fernando Colomo Fotografía: Néstor Calvo Música: Juan Bardem Montaje: Antonio Lara y María Lara Intérpretes: Javier Cifrián, Nur Al Levi, Asier Etxeandia, Ash Varrez, Lalita Ahmed, Gayathri Kesavan, Laskmi Khabrani, Laura Cepeda, Víctor Benjumea, Kira Miró Producción: Beatriz de la Gándara, Gustavo Ferrada Distribución: Sogepaq

152

revistavalencianad’etnologia


PROPUESTA METODOLÓGICA PARA UNA PRIMERA FASE DE UNA ETNOARQUEOLOGÍA MULTIVOCAL: LA MUELA DE SANTA CATALINA EN ARAS DE LOS OLMOS MARK LORENZO ROBINSON* La arqueología es una disciplina que a lo largo de su historia ha desarrollado técnicas muy especializadas para analizar sobre y aprender del pasado. Pero en general ha olvidado que su manera de ver el pasado no es la única y tampoco son los únicos que son influidos por sus trabajos. En los últimos años ha aparecido una corriente de reflexión teórica que fomenta diversas actuaciones que pretenden lograr una arqueología más incluyente y más útil para las comunidades donde actúa. En España muchas de las investigaciones y actuaciones arqueológicas son llevadas a cabo en comunidades rurales. Este artículo describe una propuesta metodológica que sugiere que es posible y que de hecho es un deber incluir las historias, informaciones y perspectivas de las comunidades rurales en el quehacer de la arqueología para beneficio de todos los actores involucrados sin por ello caer en el relativismo. Key words: comunidades rurales, etnoarqueología, paisaje, multivocal. Archaeology is a discipline that throughout its history

Debo explicar la inclusión de esta propuesta etnoar-

has developed extremely specialized techniques to ana-

queológica en una revista etnográfica. Hay dos razo-

lyze and learn about the past. But in general it has forgotten that it is not the only way to see the past and that they are not only ones affected by their work. In recent years within Archaeology there has been a move

nes; la primera, estriba en que para alcanzar los objetivos planteados se incluyeron técnicas de investigación etnográficas como la entrevista semiestruc-

towards a more reflexive discipline and one that is

turada y la segunda razón, y la más importante, es

more inclusive of the communities where archaeolo-

que se trata de una propuesta para incluir a la comu-

gists work. In Spain a lot of archaeological interven-

nidad y sus interpretaciones, en su sentido más

tions and projects are carried out within rural commu-

amplio en el proceso de la investigación, sea arqueo-

nities. This article describes a proposal for a first step for an ethical archaeological approach that includes the histories, information and perspectives of the rural communities in the archaeological process to the advantage of all involved without falling into relativism.

lógico o etnográfico. Uno de los aspectos más positivos de la arqueología postprocesual, al igual que en otras ciencias sociales, ha sido el surgimiento de una reflexión general sobre la relevancia de la arqueología en la

Paraules clau: Rural communities, ethnoarchaeology, landscape, multivocality.

sociedad y una preocupación por incluir múltiples voces en la interpretación del pasado. Este artículo

* mark497@gmail.com

revistavalencianad’etnologia

153


versa sobre una propuesta metodológica que inclu-

donde la arqueología comunitaria ha proliferado en

ye el concepto de una producción conjunta del

los últimos años.

pasado (Shanks 2001). Un pasado no pasivo sino

Este tipo de actuación arqueológica es por su

activo en el presente, que contemple el hecho de

naturaleza altamente local y este artículo describe el

que la arqueología se produce en el presente sien-

desarrollo y la prueba piloto de una metodología en

do una acción profundamente social. Esto no resta

un sector del municipio rural valenciano de Aras de

importancia a la información producida, pero sí

los Olmos desarrollado a través de su análisis local y

genera la necesidad de una reflexión acerca de

de los antecedentes de actuaciones arqueológicas

cómo se produce y para quién. Una de las propues-

similares buscando el beneficio tanto de la arqueo-

tas trata de la necesidad de involucrar grupos fuera

logía como de la realidad rural valenciana.

del ámbito arqueológico en la formulación de las

La hipótesis planteada fue que a través del des-

preguntas que se hacen del pasado y, consecuente-

arrollo de una metodología concebida como una

mente, también en la información obtenida. Este

serie de entrevistas etnográficas semiestructuradas

tipo de arqueología comúnmente definida como

utilizando unos mapas multivocales1 que permitie-

community archaeology se origina en países con un

ran la inclusión de información arqueológica, recuer-

pasado colonial con comunidades con herencias

dos, y percepciones de las múltiples visiones de los

directas del pasado prehistórico (Marshall 2005). El

participantes para poder desarrollar una arqueología

proyecto transcendental de Ozette y los acerca-

enriquecida que sea útil a investigadores multidisci-

mientos de la arqueóloga Shelly Greer en Australia

plinarios y beneficiase, al tiempo, el desarrollo de

y la participación de arqueólogos indígenas en los

comunidades rurales valencianas como Aras de los

países andinos han definido una subdisciplina den-

Olmos. Esta propuesta es el primer paso para

tro de la arqueología. Su desarrollo en Europa ha

fomentar una gestión del patrimonio basada en un

tomado distintos caminos; influido por proyectos en

mayor diálogo con las comunidades.

países con pasados coloniales, las críticas del post-

Esta propuesta se desarrolló como una investiga-

procesualismo han incidido en una mayor necesi-

ción dentro del master en patrimonio cultural de la

dad de justificar la arqueología frente a una socie-

Universidad de Valencia y se llevo a cabo su aplica-

dad más informada y en hacer visibles las connota-

ción piloto dentro del curso Treball de camp etno-

ciones de una arqueología asociada con el desarro-

gràfic vinculando a un reducido número de partici-

llo sostenible, lo que ha sido particularmente atrac-

pantes a través de cuya aportación se analizan los

tivo para gobiernos socialdemócratas, como es el

resultados de esta prueba piloto.

caso del Reino Unido de los gobiernos laboristas,

1 Las expresiones mapa multivocal y arqueología multivocal usadas en este trabajo son el resultado de los esfuerzos del autor para traducir el concepto deep map. La traducción más adecuada, en mi opinión, es la de Alfredo Ruiz González-Ruibal en el articulo ´Elementos para una arqueología comprensible´ p. 242, donde define arqueología multivocal como la integración de visiones diferentes en la arqueología. Esta idea la aplico a mapas donde se integran diferentes “voces” en la interpretación del paisaje.

154

revistavalencianad’etnologia


A pesar de esto, la arqueología resulta ser un

Justificación a) Necesidad de una arqueología más inclusiva.

elemento esencial en la formación de identidades

Para entender la importancia de la creación de un

locales y nacionales. Su metodología científica le da

dialogo entre la arqueología y las comunidades loca-

una legitimidad ante el público que influye en la

les es necesario tener en cuenta las problemáticas de

construcción de esta identidad (Holtorf 2005).

la disciplina arqueológica y la situación de las comu-

Consecuentemente la arqueología debería tener

nidades rurales valencianas del interior. Con este

una ética responsable en lo que atañe a la creación

propósito es necesario hacer generalizaciones en el

de identidades.

caso de la situación de la arqueología y las comunidades rurales valencianas.

La construcción de identidades afecta al área de trabajo e investigación de la arqueología. Cuando

Es común que la arqueología queda atrapada en

unas culturas, yacimientos, y hallazgos se hacen

los aspectos puramente académicos de la disciplina,

más conocidos y promocionados, los recursos se

en debates a veces poco relevantes, en un esfuerzo

invierten en la investigación de tal cultura, y resulta

destinado tan solo a publicar dentro de círculos aca-

más ventajoso hacer investigación sobre esa parti-

démicos para conseguir ventaja en la carrera profe-

cular cultura o área. El resultado final es que los

sional (Maillard 2005), quedando la difusión en un

recursos se centran más en proyectos nacionales o

segundo plano. De hecho la interacción con el públi-

emblemáticos que generan pocos beneficios a la

co queda generalmente fuera de la investigación

población en general (Holtorf 2005). Dicho de otra

académica. La otra vía de la arqueología es la

manera, al existir una falta de democratización de la

arqueología empresarial. Aquí el objetivo es, en la

información producida por la arqueología hay

mayoría de las casos, el cumplimiento de la legisla-

menos democratización en la utilización de los

ción vigente (ley 4/ 1998 de Patrimonio Cultural

recursos.

Valenciano2), lo que, por un lado, ha dado como resultado una proliferación de intervenciones arqueológicas y una expansión del mercado de tra-

b) Los efectos negativos de una arqueología cerrada.

bajo pero, por otro lado, no necesariamente ha

Un argumento comúnmente propuesto en con-

generado un acercamiento de la arqueología al

tra de la inclusión de las comunidades locales en la

público que es a quién al final debe servir. La

investigación arqueológica es la apelación a la pro-

arqueología de rescate tiene el problema añadido de

tección del patrimonio incidiendo que no es factible

que resulta

una investigación poco lucida, de

incluir y difundir el trabajo arqueológico hasta que

hecho, se trata más de un proceso de registro que

haya suficiente protección. Se podría argumentar

de una investigación propiamente dicha, y por lo

que esta actitud exclusivista produce los efectos

tanto, con poco que difundir.

contrarios.

2 Existen modificaciones en Ley 7/ 2004, de 19 de Octubre y Ley 5/ 2005, de 9 de Febrero.

revistavalencianad’etnologia

155


La falta de participación de las comunidades en

c) Creciente interés por el pasado

el proceso arqueológico significa que no le dan

Junto a lo dicho vemos un creciente interés por

importancia y relevancia al yacimiento arqueológico,

la arqueología reflejado en actividades de consumo,

lo que contribuye a su abandono, olvido, destruc-

aumento de visitas a museos, interés de los medios,

ción activa y expolio. Los casos de yacimientos aban-

actividades didácticas. Por ejemplo el sector del patri-

donados y expoliados abundan en el escenario

monio en España creció 8.7% sólo durante el quin-

nacional e internacional.

quenio de 2000-2005 (Rausell 2004). En tiempos de

Por otro parte la falta de interacción con la

creciente globalización hay un creciente interés en lo

población en las propias actuaciones arqueológi-

auténtico, los materiales e historias del pasado pre-

cas puede producir fricciones con las comunida-

sentan algo considerado como no tocado por la

des locales, la falta de información crear un

actualidad. En ocasiones esta voluntad del público de

ambiente de ignorancia o hasta de sospecha hacia

conocer el pasado no es satisfecha por la arqueolo-

las actuaciones arqueológicas. Los habitantes de

gía que para defender su posición enseña su visión

las comunidades locales ven a los arqueólogos

del pasado como la única verdad usando en ocasio-

como agentes de la autoridad y no notan las ven-

nes un lenguaje oblicuo y una presentación a veces

tajas económicas y sociales de la arqueología. La

omnipresente (Maillard 2005). Esta visión exclusivista

propia intervención en terrenos de la comunidad

es presentada como una defensa ante el caos del

puede producir fricciones y el común abandono

relativismo. Pero se podría argumentar que una

del yacimiento arqueológico después de la exca-

arqueología rigurosa como la valenciana queda enri-

vación y entre temporadas puede añadir elemen-

quecida por otras interpretaciones e informaciones

tos de fricción.

sobre el pasado, además una arqueología abierta

Por otro lado la falta de diálogo significa que los

crea un ambiente de mutuo respecto. El énfasis debe

conocimientos de la población local, que pueden ser

darse en cómo y para quién s producen las interpre-

de gran utilidad para las investigaciones, quedan

taciones. Los mitos por ejemplo tienen una función

desaprovechados. En el medio rural donde hasta

no necesariamente contraria a la arqueología.

hace poco han vivido sociedades campesinas, la

La difusión oblicua de la arqueología produce el

información relativa al material arqueológico y su

efecto contrario, el público ignora a los arqueólogos

interpretación puede ser de gran relevancia.

en la búsqueda de lo “auténtico” y de narraciones

Además, las informaciones prácticas de una pobla-

sobre este pasado “auténtico”. Esto se plasma tanto

ción que permanece en el lugar pueden ayudar a la

en actividades dañinas físicamente para el yacimien-

ubicación de yacimientos, recursos, caminos de tras-

to como el uso por parte de aficionados de detecto-

humancia, usos agrícolas, historias acerca de lugares

res de metales o en el consumo de arqueologías

y de otros aspectos enriquecedores para la interpre-

“alternativas” que regularmente captan más

tación arqueológica.

audiencia que la información producida por la arqueología. (Holtorf 2005).

156

revistavalencianad’etnologia


d) Difusión más efectiva

urbano por múltiples vías, son algunos síntomas de

De hecho lo más efectivo dentro de la difusión de

la integración de lo rural y local en la globalización,

la arqueología ha sido la inclusión del público en la

y que tiene como resultante la preocupación por la

experiencia del pasado, desde visitas involucrando al

cuestión de las identidades y el auge de propuestas

visitante en el proceso arqueológico de producción

de protección del patrimonio.

3

de información sobre el pasado, a la inclusión de las

Una arqueología cercana y abierta a la comuni-

historias de una comunidad o sitio, en la exhibición

dad debe crear un ambiente de reflexión sobre las

arqueológica y en las relaciones que con ella se esta-

identidades locales. El diálogo entre diferentes pers-

blecen. Por ejemplo, el éxito en visitantes del proyec-

pectivas del pasado de una comunidad permite a

to Shoreditch 2002 (Simpson 2008) en Londres,

ésta una mayor capacidad de afrontar y gestionar su

donde se vincularon historias de la segunda guerra

futuro, una comunidad que puede participar en lo

mundial en la exhibición de restos materiales de

que se representa puede articular múltiples visiones

aquella época. El público quiere involucrarse en este

incluyendo la arqueológica en la formación de una

descubrimiento y conocer cómo se forman las inter-

identidad que no esté fosilizada, sino en constante

pretaciones y poder sentirse cómodo para aportar

negociación evitando una “banalización” (Rausell

sus conocimientos y aportaciones. Es en estas ocasio-

2004) turística del lugar.

nes cuando la difusión es más efectiva.

Por último una gestión realmente participativa del patrimonio arqueológico resultaría en su mejor

e) Ventajas para el medio rural

valoración y protección dentro de las comunidades,

Uno de los argumentos centrales de mi propues-

y en un uso de los recursos arqueológicos más sen-

ta trata de lo que una arqueología multivocal puede

sible e integrado en las necesidades socioeconómi-

aportar a las comunidades rurales. Sostengo que

cas del lugar.

algunos de los aspectos negativos que sufren las comunidades rurales dentro de España pueden ser

Antecedentes del área de estudio la Muela de

ayudados por una arqueología más sensible a los

Santa Catalina: Aras de los Olmos

sitios en los que investigan.

El área a la cual se ha circunscrito la propuesta es la

Los cambios acelerados que han sufrido las

Muela de Santa Catalina en el municipio rural de

comunidades rurales en los últimos cuarenta años

Aras de Olmos. Aras de los Olmos4 está en la

han dado como resultado el descenso de población,

Comunidad Valenciana, en la comarca de La

así como la aparición de mayores y nuevos roles para

Serranía, en la comarca del Alto Turia, a 98 km. al

la comunidad. Por otro lado, el retorno de familiares

noroeste de la ciudad de Valencia. El municipio tiene

a la “segunda residencia”, el gran auge del turismo

la particularidad de estar situado en una frontera

rural, la mayor conexión entre el mundo rural y

desde la antigüedad. Actualmente está en la fronte-

3 Existen numerosos ejemplos de este tipo de museografía, un excelente exponente serán las exhibiciones del MARQ, Alicante. 4 Conocido como Aras de Alpuente antes del 2003

revistavalencianad’etnologia

157


Fig. 1 Vista general del municipio de Aras de los Olmos con la Muela en rojo

ra de tres comunidades autónomas, Castilla-La

quia de la Santa, principal abastecedor de agua de la

Mancha al oeste, Aragón al norte, y la Comunidad

huerta del pueblo, hasta restos más recientes de

Valenciana con las particularidades culturales que

minería y corrales de ganado. Últimamente está en

esto supone. El municipio abarca una extensión de

preparación un parque eólico en la Muela. Los son-

75,125 km² con una baja densidad de 5.3 hab/km²

deos arqueológicos en el castillejo ibérico forman

(IVE 2006). Está caracterizado por una geomorfolo-

parte del estudio de impacto ambiental de dicho pro-

gía montañosa y tiene llanuras en la parte central

yecto. La singularidad de la Muela, sus múltiples

donde está el objeto de la propuesta de este artícu-

usos, distintos significados y su reducido tamaño fue-

lo; la Muela de Santa Catalina (1,315m).

ron decisivos para su elección en la prueba piloto.

La Muela es un hito paisajístico singular en Aras de los Olmos. Su forma rocosa rectangular datada en

La situación de la arqueología

el cretácico superior forma un telón de fondo sobre

Llevé a cabo un análisis DAFO de la situación

el pueblo de Aras de los Olmos. Las manifestaciones

arqueológica recopilando información cualitativa de

físicas de la presencia humana van desde el castillejo

campo y cuantitativa de fuentes secundarias. Más

ibérico de la Muela a sitios tan significativos para la

adelante hago un resumen de algunos factores de la

comunidad como la ermita de Santa Catalina, la ace-

situación arqueológica a considerar en la propuesta.

158

revistavalencianad’etnologia


Fig. 2 Aras en el día de la fiesta del patrón del pueblo, San Marcos.

Aras de los Olmos posee un rico patrimonio arqueológico, la mayoría perteneciente al horizonte ibérico. Su situación de frontera produce un interesante patrimonio arqueológico, ya que fue posible frontera ibérica entre Kelin y Edeta, zona fronteriza entre reinos cristianos y Taifas, y presenta restos datados en las guerras carlistas y la guerra civil de 1936-1939. Todo ello conforma un rico patrimonio. Además es una zona caracterizada por la poca industrialización, urbanización y la práctica de modos de vida tradicionales de la Serranía hasta muy recientemente, lo potencia un rico patrimonio etnológico material e inmaterial. A pesar de estas características prometedoras, a

logía multivocal que integre a técnicos y comunidad

parte de las prospecciones para incluir los yacimientos

en la producción de información y en la gestión del

arqueológicos en el inventario de la Generalitat la

patrimonio arqueológico y etnológico de la Muela.

zona no ha tenido ninguna investigación o intervención arqueológica en su historia. Relacionado con ello

Análisis de la población de Aras de los Olmos

la población en general tiene un desconocimiento

Por ser esta una propuesta que pretende acercar la

generalizado de los métodos y objetivos de la arqueo-

arqueología a la comunidad, resulta esencial un aná-

logía. Esta brecha entre la arqueología y la comunidad

lisis en profundidad para poder alcanzar los objeti-

ha sido de alguna manera reemplazada por una serie

vos marcados.

de expolios arqueológicos en los años 1970 y 1980

Se llevó a cabo el análisis demográfico, econó-

realizados por aficionados de Aras, donde es impor-

mico y sociocultural del municipio utilizando una

tante señalar que ante la falta de recursos operaba

mezcla de métodos cuantitativos (incluyendo el uso

bajo la mirada tolerante de las autoridades al igual

de recursos secunda- rios como la información de

que en otros municipios rurales. Es la intención de

l’Institut Valencià d’Estadística (IVE) así como estu-

esta propuesta reducir esta brecha de desconocimien-

dios geográficos) y métodos cualitativos incluyendo

to y desconfianza entre la arqueología profesional y la

conversaciones con residentes en la comunidad o

comunidad y canalizar la curiosidad y afición de algu-

personas vinculadas a ella. Este no es el sitio para

nos residentes. Un estudio actual de impacto ambien-

dar los resultados, pero sí para explicar algunas

tal en el castillejo ibérico de la Muela de Santa

características de la población que la propuesta

Catalina y su posible puesta en valor pone fin a la nula

tenia que mostrar para tener éxito.

actividad arqueológica en la zona. Por lo tanto es el

Primero hay que decir que Aras de los Olmos es

momento ideal para comenzar en Aras una arqueo-

una localidad cuya población se puede dividir entre

revistavalencianad’etnologia

159


una minoría permanente y una mayoría semiperma-

de Aras y en su mayor parte siguen teniendo su pri-

nente en su mayor parte envejecida. La población

mera residencia fuera de Aras. Finalmente hay que

semipermanente presenta varios matices en términos

decir que se hizo coincidir el desarrollo de la investi-

de estancia y participación en el municipio, pero

gación con los altibajos demográficos de Aras.

generalmente se caracteriza por su vinculación con el

Por último se identificó un grupo clave para la

fenómeno de la segunda residencia que con un 51%

gestión del proyecto, que se denominó público

de las casas superan ampliamente a las primeras resi-

entusiasta. Se caracteriza por compartir un gran

dencias que alcanzan un 36% (Rodrigo Alfonso

interés y dedicación por Aras, incluye una amplia

2000). Existen variables en el uso de las segundas resi-

gama que va desde asociaciones de ecologistas, la

dencias. La residencia temporal, en el caso de muchos

asociación de astronomía de La Serranía, personas

antiguos residentes jubilados, es de características

de Aras con potencial interés en el patrimonio, uni-

semipermanentes dado que vuelven por razones per-

versitarios/as, entusiastas de la arqueología de Aras

sonales, económicas y de salud. El ciclo suele ser

como Francisco Mena, y asociaciones como el Hogar

desde primavera hasta los últimos meses de otoño

de Aras en Burjassot. Una característica fundamen-

cuando las condiciones climáticas empeoran. Este

tal de este grupo es que no tiene límite espacial. El

panorama se aplica a un gran porcentaje de la pobla-

público entusiasta resulta ideal para poner en mar-

ción actual de Aras de Olmos. Además, existe un gran

cha la prueba piloto de una propuesta que les per-

flujo de personas en vacaciones de verano alcanzan-

mite investigar e interpretar Aras y que con su entu-

do un máximo de familias veraneantes con vínculos

siasmo haga posible transmitir esta experiencia al

con la zona5 durante el mes de agosto. Similar a esto

resto de la población permanente y semipermanen-

es la llegada a las segundas residencias durante los

te del municipio. Con estas consideraciones se optó

fines de semana y sobre todo durante festividades

por dos destacados miembros de este grupo, el

puntuales como el Festival de San Marcos.

alcalde y el editor de la revista “El Olmo” dedicada

El variado uso de la segunda residencia general-

a Aras y publicada desde Burjassot. Los dos son per-

mente con vínculos familiares, produce un modelo

sonas activas en el desarrollo de Aras de los Olmos y

de poblamiento que experimenta continuos altiba-

tienen experiencia en entrevistas etnográficas pre-

jos durante el año. Esta característica (una población

vias dentro del proyecto del ecomuseo de Aras.

transeúnte de edad avanzada) es fundamental considerarla en la propuesta, así como el mayor tiempo

Creación de los mapas: principios

de ocio de los residentes semipermanentes y el gran

Para producir una arqueología multivocal se utiliza-

valor informativo de sus testimonios. También lo es

ron distintos tipos de técnicas de investigación. La

la importancia que dan a la interpretación del pasa-

intención era que las distintas técnicas produjesen

do de Aras como elemento de identidad y acto de

distinta información, percepciones, recuerdos y

ocio, especialmente en una población que emigró

arqueología enlazándolos para crear un “producto

5 Información recogida a través de conversaciones con la Agencia de Desarrollo Local y Clara Pérez del proyecto ecomuseo.

160

revistavalencianad’etnologia


Fig. 3 Factores que influyen en la apariencia del mapa utilizado en la entrevista.

final” como son los mapas multivocales enriquecidos. En su primera etapa de desarrollo se utilizó un

Factores usuario: Gran formato e información clara y definida

tipo de técnica; la entrevista a través de mapas a particulares con un reducido número de participantes. En una etapa posterior se realizará la entrevista en grupo o taller usando un mapa de gran tamaño com-

Factores metodológicos: mínima información cartogràfica y arqueológica para la inclusión del discurso del entrevistado

partiendo la idea de “mapa gulliver”6 de la escuela Catalana (El Cer Polis 1999) y la investigación que consistía en el mapa y la entrevista grabada en formato digital de carácter privado, lo que requiere una

representada ha sido negociada y creada a través del

infraestructura de ordenadores y conexión a internet.

diálogo para lograr un mapa multivocal de la muela.

La entrevista a través de mapas dirigida a parti-

Es por esto que se diseñó un mapa con tan sólo la

culares sigue el marco de la técnica etnográfica de la

información básica de la fisonomía de la Muela, lo sufi-

entrevista semiestructurada que tiene como elemen-

ciente para que el usuario se sitúe y pueda elaborar su

to central el mapa como dinamizador de la entrevis-

información junto con la información cartográfica.

ta. La idea de un mapa que se puede personalizar a

Aparte de los yacimientos indicados únicamente

través de la entrevista con las propias historias e

con un gran círculo, lo que permite ocultar su ubica-

interpretaciones del entrevistado viene del concepto

ción concreta por temas de seguridad, aparecían

de deep map (Least Heat Moon, 1991), un mapa

indicados los pueblos principales de Aras y Losilla y

que explora las complejas relaciones que conectan

los principales caminos que atraviesan la Muela. Por

personas con lugares y permite la inclusión de infor-

lo demás el mapa queda a la disposición de la infor-

mación más discursiva como cuentos, recuerdos o

mación incluida con bolígrafo por el entrevistado.

reflexiones sobre un mapa para crear una amplia

Aunque después de la primera entrevista se optó

memoria histórica del lugar.

por añadir una capa con la información cartográfica

Para lograr la idea de un deep map o mapa mul-

de forma casi transparente para que no interfiriese

tivocal se optó por utilizar una mínima información

en las aportaciones del entrevistado pero sí lo orien-

cartográfica tradicional con la ubicación general de

tara durante sus conversaciones sobre la Muela.

los yacimientos arqueológicos para poder lograr un

El diseño de los mapas también tuvo que con-

producto final que mezclase la información científi-

templar la adaptación física a los entrevistados. Una

ca con la información proporcionada por el entrevis-

de las características de la población residente y semi-

tado expresada a través de anotaciones y dibujos.

residente es la mayoría de personas de edad avanza-

Resulta clave tener en cuenta que la información

da. Con la edad se adquieren discapacidades en la

6 Desarrollado por Cer Polis, un centro multidisciplinar compuesto de investigadores de la Universidad de Barcelona que investigan la ciudad, especialmente en los aspectos referidos a la sostenibilidad, el diseño urbano y el arte público. Una intervención suya fue el Gulliver map (1999), un modelo físico en tres dimensiones de un barrio de Barcelona donde sus habitantes podían expresar sus propuestas.

revistavalencianad’etnologia

161


Fig. 4 Cambios en el diseño de los mapas, el de la derecha fue el elegido finalmente.

audición, la vista así como una mayor disposición a la

durante el transcurso de la entrevista fue la transmi-

fatiga, y por tanto el diseño de los mapas tiene que

sión de los valores de la propuesta a través del mapa.

adaptarse a esta situación para cumplir con la idea de

Era esencial que el mapa invitase a ser manipulado e

accesibilidad. El mapa debía tener la información car-

intervenido, especialmente tratándose de un mapa

tográfica en un tamaño grande y definido para trans-

que en nuestra sociedad es considerado un elemen-

mitir la mínima información de forma clara y eficaz.

to de autoridad y deferencia, lo que significa que

El mapa se imprimió en tamaño A3 para poderlo

pudiera haber una cierta reticencia a intervenir sobre

visualizar y manipular con comodidad. Se usaron

él. Se intentó superar esta reticencia combinando

mapas de escala 1: 5000 del Instituto Valenciano de

colores amistosos y formas táctiles con la informa-

Cartografía. Otro factor que quedó de manifiesto

ción cartográfica en soporte casi transparente para que el participante estuviese seguro de dónde ubicaba su información pero de modo que la información cartográfica no intimidase. Por último estaba la idea de flexibilidad. Por ejemplo existió la posibilidad de que el participante no quisiera aportar información escrita o dibujada sobre el mapa y quisiera realizar su propio bosquejo, o que la persona quisiera dictar sobre el mapa mientras se grababa la narración con métodos audiovisuales, lo que de hecho ocurrió en la primera entrevista. Esto es perfectamente aceptable, siempre y

Fig. 5 Entrevistado indicando sobre el mapa mientras conversa.

162

revistavalencianad’etnologia

cuando cumpla con los objetivos de la propuesta.


Fig. 6 Una visualización del proceso de producción del mapa multivocal.

Estrategias: uso de entrevistas con mapas. Se llevaron a cabo las entrevistas en una sala privada del ayuntamiento de Burjassot y en la sala del hogar de Aras en Burjassot. El principal criterio, por lo que respecta al espacio, era la comodidad del entrevistado y las adecuadas condiciones físicas para llevar a cabo la entrevista. Las entrevistas particulares usaron el método etno-

para que de esta manera se sienta parte de una

gráfico de la entrevista semiestructurada de final abier-

“investigación” del paisaje, este objetivo espera

to para alcanzar los objetivos. Este método se caracte-

generar un vínculo entre los técnicos de patrimonio y

riza por su flexibilidad, provisionalidad y autogestión

la comunidad local generando una relación más fruc-

rasgos necesarios para crear un espacio de diálogo.

tífera para ambos. Las preguntas se centraron en las

Para estructurar la entrevista se utilizaron los

relaciones vitales que se establecen con lugares con-

objetivos específicos como principio estructural divi-

cretos. Utilizando el mapa como un hecho táctil se

diendo los temas de la entrevista en 1) percepciones,

señalaban los distintos espacios y se preguntaba

2) recuerdos de la Muela y 3) información asociada

sobre historias personales ocurridas en ese sitio, usos

a los yacimientos que allí se encuentran. La inten-

que conociesen del lugar y aquellos recuerdos desta-

ción fue que la arqueología, las percepciones, y los

cados que se asocian a cierto lugar de la Muela,

recuerdos se interconectasen en la creación de un

como es el caso de la ermita, recogiendo la informa-

diálogo materializado mediante un dibujo o boceto

ción tanto a través del mapa como oralmente para su

sobre el mapa. En otras palabras, la intención era la

inclusión en el mapa final después de la transcripción.

creación del mapa multivocal mismo.

Para lograr información sobre los yacimientos

Para lograr una informacion sobre las percepcio-

arqueológicos a través de la información cartográfica,

nes del paisaje de la Muela, se intentó usar una mez-

se provocó un diálogo con los participantes sobre los

cla del mapa como medio dinamizador y preguntas

yacimientos. Acompañado del mapa se les preguntó

abiertas para, así, incentivar el diálogo. Por ejemplo,

acerca de sus conocimientos, interpretaciones y pers-

se hacía hincapié en aquello que destacaba el entre-

pectivas de futuro del principal yacimiento, Castillejo de

vistado cuando pensaban en la Muela, en qué sitios

la Muela, así como de otros yacimientos de la misma

eran más importantes y en qué cambios positivos o

zona y, en un plano mas general, qué conceptos rela-

negativos observaba. Se hicieron las preguntas refe-

cionan con la arqueología, qué piensan del trabajo

rentes al aspecto perceptivo al principio para facilitar

arqueológico para así poder entender mejor las opinio-

un discurso abierto.

nes de los participantes sobre la labor arqueológica.

Lograr la recogida de información referida a los recuerdos del paisaje y su uso, implica entrar en la

Conclusión

parte más etnográfica de la propuesta. La persona

Para la evaluación es importante enfatizar que esta

entrevistada tiene que tener claras sus aportaciones,

fase forma parte de un primer paso dirigido a la cre-

revistavalencianad’etnologia

163


Fig. 7 Mapa intervenido: la producción de un mapa multivocal durante la entrevista y después de la transcripción.

Las preguntas acerca de las percepciones geográficas, tenían la ventaja de abrir la discusión acerca de la Muela. Los entrevistados respondieron de forma amplia y extensa. El mapa pasó a un segundo plano en el momento de la entrevista, ya que el juego de preguntas y respuestas no obligaron al entrevistado a plasmar sus percepciones sobre el mapa, abriendo de ese modo la posibilidad de sumar preguntas que relacionasen más intencionadamente al entrevistado con el mapa físico. Queda demostrado que es importante incluir un elemento de provocación en las preguntas y/o en el mismo ación de un diálogo entre la arqueología y la comu-

mapa para que cree esa dinámica de diálogo entre

nidad local. A largo plazo esto significaría un bene-

la cartografía y la información arqueológica.

ficio para ambos en la producción y gestión del

Por otro lado en la parte de información sobre

patrimonio arqueológico. Un ejemplo del alcance

recuerdos y usos del paisaje fue más usado el mapa.

del proyecto en una segunda fase, ya contemplada,

Se notaba que el entrevistado quería que el entrevis-

es la utilización de los mapas producidos en esta pri-

tador entendiera sus explicaciones y el mapa fue útil

mera etapa, para una exposición.

para indicar, anotar y situar algunas explicaciones.

Para evaluar la creación de este diálogo sólo se

Por ejemplo, las rutas de la romería fueran dibujadas

podrían extraer los resultados a través de un análisis

sobre el mapa y luego se habló de sus recuerdos de

a largo plazo. Para los resultados de la primera fase

la romería, o para localizar restos materiales como la

se puede hacer un examen de los objetivos específi-

ubicación de antiguos corrales de ganadería ovina y

cos para luego hacer conclusiones preliminares que

su relación con los recuerdos de un pastor de Losilla.

permitan extraer conclusiones acerca de si es un

Fue la parte más etnográfica de la investigación y la

buen comienzo para crear este espacio de interac-

más comprendida por el entrevistado.

ción fructífera.

Sobre la información arqueológica, se podría dis-

Al principio se señalaron tres objetivos específi-

tinguir dos tipos de resultados; discursos sobre las opi-

cos, la recogida de recuerdos, información arqueoló-

niones sobre la arqueología en general y yacimientos

gica y percepciones del terreno, luego estos objeti-

arqueológicos concretos de la zona y, por otro lado,

vos fueron identificados como elementos estructura-

información relativa tanto a las interpretaciones subje-

les necesarios para producir un mapa multivocal que

tivas de los yacimientos mismos como a la información

provocase un espacio dialógico. A continuación se

dada. Para ubicar, por ejemplo, otros restos materiales

validan los objetivos a través de las entrevistas

o explicar la vista estratégica del castillejo, los mapas y

hechas con los mapas.

sus dibujos formaron el material central de sus explica-

164

revistavalencianad’etnologia


ciones. Cuando se preguntó sobre su opinión de la

implicar un acercamiento arqueológico a los posibles

arqueología, los mapas fueran menos utilizados.

restos materiales del acontecimiento. Esto junto con

Claramente quedó demostrado que la información

los discursos de la comunidad pudiera producir una

más práctica sí podía transmitirse sobre el mapa. En

puesta en valor del hecho acaecido, lo que Aras puede

este sentido los mapas entendidos como medios para

aprovechar para contar “su” historia de los aconteci-

producir información multivocal, tuvieron un papel

mientos que han tenido lugar en la localidad.

dominante o pasivo según las diferentes fases de la

También existe la posibilidad que no haya un

entrevista. Había una cierta reticencia a perderse en el

interés en los principios de una arqueología abierta

mapa, a personalizarlo a su manera con sus diálogos.

y multivocal. El que haya un interés o no depende de

Esto se explica por ciertas razones; la nula familiaridad

una cuestión de conocimiento y experiencia. Los

con este tipo de actuación innovadora; la ya citada

resultados tangibles para la comunidad local y para

reverencia y respeto a los mapas en general considera-

la arqueología no han sido puestos en escena. La

dos como únicas verdades y usados sólo como una

experiencia de una arqueología multivocal es algo

ayuda para transmitir la información y finalmente la

innovadora, y no se conoce por lo general, por lo

carencia de medios para la difusión previa de la pro-

que se requiere una mayor difusión en la próxima

puesta. En este sentido el mapa sí ayudaba a transmi-

etapa de esta investigación.

tir la información y cumplió su función etnográfica de

Por otro lado, el diseño de las técnicas de investi-

forma adecuada pero, ¿realmente creó ese primer

gación debe hacerse a través de los objetivos que las

paso para el establecimiento de un espacio de diálogo

estructuran. Que hay un interés en la población local

entre comunidad y arqueología? Los resultados apun-

de expresar sus opiniones y compartir su información

tan a que apareció un espacio de aportación de infor-

acerca la Muela quedó ampliamente demostrado en

mación etnográfica, de interpretaciones que se pue-

la prueba piloto. Lo que fue particularmente intere-

den incluir en trabajos arqueológicos o etnográficos y

sante fue la motivación y visible satisfacción cuando

que abre un primer paso para encontrar un diálogo

llegó el momento de ofrecer sus interpretaciones de

fluido con la comunidad. Lo que quedo demostrado es

la Muela y su pasado. Este deseo de participar en las

que es necesario concluir el trabajo de procesamiento

interpretaciones históricas es algo que da futuro a

de esta información y su inclusión en la puesta en valor

esta propuesta. La interpretación del pasado como

arqueológico de la Muela para que haya un diálogo

actividad de ocio puede ser un aspecto fundamental

con resultados fructíferos. Dicho de otra manera, la

en comunidades como Aras donde hay mucho tiem-

generación de un diálogo depende de lo que se hace

po libre. Su participación en la interpretación del

con la información producida durante las entrevistas.

pasado de su paisaje ayuda y enriquece la arqueolo-

Valga como ejemplo un accidente aéreo militar que

gía y la etnografía y da a la comunidad la oportunidad

ocurrió cerca del castillejo, tantas veces citado, del cual

de afirmar su identidad y contar sus propias historias.

había dejado constancia en el mapa un entrevistado,

La actividad de ocio se considera un aspecto a poten-

puede apuntar a posibles direcciones que podrían

ciar en el diseño de las técnicas de investigación.

revistavalencianad’etnologia

165


La prueba piloto de la primera fase de una investigación sobre la utilidad del uso de la arqueología multivocal de la Muela de Santa Catalina en Aras de los Olmos, demuestra que se requiere una mayor infraestructura para la difusión, para que cuando se inicie

su puesta en escena sea tangible para la

comunidad y que incluya un mayor grado del elemento de ocio en la creación del diálogo. Este artículo espera contribuir a generar una futura vía de desarrollo de la arqueología y de otras disciplinas patrimoniales como la etnografía. Es este un camino de aprendizaje para todos los involucrados. Mi visión de una arqueología multivocal no es necesariamente la que se consolidará. Por su naturaleza es un método que tiene resultados inesperados. De hecho, estoy convencido de que su mayor fortaleza es la capacidad para coproducir el pasado que tiene resultados inesperados, abre nuevos caminos, nuevas perspectivas que se retroalimentan formando una arqueología más relevante, democrática, diversificada y reflexiva al tiempo que enriquece a una comunidad participante y activa en la interpretación de su pasado, mejor informada, y fortalecida para afrontar la gestión de su entorno. Debido a su naturaleza de proceso de negociación, de preguntas y respuestas, de historias múltiples, es más semejante a una conversación actual sobre el pasado que a una declaración distante sobre éste que no reconoce ni toma en cuenta las voces de otros. Bibliografia AGUERO, C.; AYALA, P.; CARASSCO, C.; CASES, B.; URIBE, M. “Investigaciones en Quillagua: Difusión del Conocimiento Arqueológico y Protección del Patrimonio Cultural”, Chungara Vol 35, N° 2, Santiago de Chile. 2003, pp 321-326. BARREIRO MARTÍNEZ, D. “Conocimiento y acción en la Arqueología Aplicada” Complutum, vol 17. Madrid, 2006, pp. 205-219. CLARKE, A. “The ideal and the real: cultural and personal transformations of archaeological research on Groote Eylandt, north-

166

revistavalencianad’etnologia

ern Australia”, World Archaeology, vol. 34. 2002, pp. 249264. ESPINOSA RUIZ, A.; GUIJARRO CARRATALÁ, D. “La Accesibilidad Al Patrimonio Cultura”¨, Texto parte de la ponencia La Accesibilidad Al Patrimonio¨ impartido en el curso Básico de Accesibilidad al Medio Físico¨, Universidad de Alicante, 2005. GONZÁLEZ-RUIBAL, A. La experiencia del otro: Una introducción a la Etnoarqueología. Madrid, 2003. GONZÁLEZ-RUIBAL, A. “Experiencia, Narración, Personas: Elementos para una arqueología comprensible”, Complutum, vol 17. Madrid, 2006, pp. 235-246. GONZÁLEZ-RUIBAL, A. “Making things public Archaeologies of the Spanish Civil War”, Public Archaeology, vol. 6, No. 4, 2007, pp. 203-226. GREER, S.; HARRISON, R.; MCINTYRE-TAMWOY. “Communitybased archaeology in Australia”, World Archaeology, vol. 34, 2002, pp. 265-282. GREGORY-GUIDER, C. “Deep maps”: William Heat-Moon´s Psychogeographic cartographies¨, eSharp Journeys of discovery Issue 4, 2004. HERMOSILLA PLA, J. “El Camp de Turia y la Hoya de Buñol- Chiva. Accesibilidad, industria y segunda residencia”, Universitat de València, 1993. HERNÁNDEZ, R.; THOMAS, C. “Rescate del Patrimonio de la provincia de los Andes” Seminario de Investigación. Universidad de Chile, 2001. HOLTORF, C. “Beyond crusades: how (not) to engage with alternative archaeologies”, World Archaeology, Vol. 37, 2005, pp. 544-551. LASSITER, L. ¨Collaborative Ethnography and Public Anthropology¨, Current Anthropology, vol. 46, number 1. 2005, pp. 83-95. LEAST HEAT-MOON, W. Prairyerth (a deep map). New York, 1991. MAILLARD, C. “Los Conflictos Con La Memoria”, V Seminario sobre Patrimonio Cultural. Santiago de Chile. 2005. MARSHALL, Y. “What is community archaeology?”, World Archaeology, vol. 34, 2002, pp. 211-220. McDAVID, C. “Archaeologies that hurt; descendants that matter, a pragmatic approach to collaboration in the public interpretation of African-American archaeology”, World Archaeology, vol. 34, 2002, pp. 303-314. MILLÁN ESCRICHE, E. “La Geografía de la Percepción: Una metodología de análisis para el desarrollo rural”, Papeles de Geografía. Murcia, 2004, pp. 133-149. MOSER, S. “Transforming archaeology through practice: strategies for collaborative archaeology and the Community Archaeology Project at Quseir, Egypt”, World Archaeology, vol. 34, 2002, pp. 221-247. RAUSELL, P. “Cultura. Estrategia para el desarrollo local”. Ponencia en Fórum de Barcelona, 2004 RODRIGO ALFONSO, C. La Serranía: análisis geográfico comarcal, Valencia. 2000. SANMARTÍN ARCE, R “La entrevista en el trabajo de campo” Revista de Antropología Social, 9, 2000, pp. 105-126. SHANKS, M.; MCGUIRE, R. “The Craft of Archaeology” , Interpretative Archaeology a reader. Padstow. 2000, pp. 56-70.


LES FESTES VESTIDES. EL PAPER DE LA CASA INSA EN LES TRADICIONS VALENCIANES ORETO TRESCOLÍ BORDES1 ENRIC OLIVARES TORRES1 Casa Insa és l’establiment dedicat a la confecció i lloguer de roba per a representacions teatrals i festives de major tradició al nostre territori, darrer testimoni d’un negoci configurat en l’últim segle i mig com un valor principal dins la festa valenciana. La conservació del seu arxiu, més el fons d’indumentària donat a la Diputació de València, resulta de gran interés per a l’estudi de les nostres tradicions. Paraules clau: Insa, roberia2, indumentària, festa, Corpus Christi

Casa Insa is the establishment dedicated to the

Introducció

manufacture and rent of clothes for theatrical

Ubicada al núm. 48 del carrer de Baix, la Casa Insa

performances and celebrations with the longest

ha abastat de vestits i complements a nombroses

tradition in our country, last evidence of a business formed in the last century and a half as a principal value in public holidays in Valencia. The preservation of its file, plus the clothing fund by

representacions teatrals, de sarsuela, òpera, cinema, carnestoltes, festes patronals, falles i processons fins l’última dècada del segle XX, i encara pro-

the Provincial Council of Valencia, is of great

veeix els vora quatre-cents vestits que integren la

interest for the study of our traditions.

processó del Corpus de la ciutat de València, així com ornaments per a actes oficials i protocol·laris.

Keywords: Insa, clothes shop, costumes, celebrations,

La seua darrera propietària, donya Carmen Ferrés

Corpus Christi

Garcia ens rep amb el riquíssim testimoni que suposen els seus nítids records, els quals ens ajuden a anar filant el grapat d’informació sobre la indumentària festiva que els llibres de registre del negoci conserven amb un minuciós detallisme i que quasi gràficament arrepleguen bona part de la història de les nostres tradicions.

1 oreto.trescoli@uv.es, enrique.olivares@uv.es. 2 Ens decantem per la utilització del terme “roberia” en detriment del mot “guarda-roba” per definir millor l’establiment o negoci continuador de la tasca duta a terme per l’antic gremi de robers de València.

revistavalencianad’etnologia

167


La importància de l’estudi de la indumentària

Tarín i Juaneda del 1913, o des de compilacions de

festiva

caire enciclopèdic, com el Calendari de festes de la

La dilatada trajectòria d’Insa com a establiment sub-

Comunitat Valenciana (Ariño i Salavert, 1999-

ministrador de la roba que ha conformat, almenys

2002), La música popular en la tradició valenciana

en l’ideari col·lectiu, la imatge que tenim de les fes-

(Pardo i Jesús-María, 2001), o el volum dedicat a la

tes valencianes, com ara la del Corpus Christi de

cultura popular dintre la col·lecció Història de la

València, fa que el seu estudi assolisca una impor-

Ribera (Peris, 2005), a nivell més netament comar-

tància cabdal a l’hora d’historiar-les, més si tenim en

cal, fins a publicacions molt més concretes en el ter-

compte que moltes d’aquestes han estat revitalitza-

reny de la historiografia de l’art, com el Barroco efí-

des en els últims trenta anys per una visió general

mero en Valencia (Pedraza, 1982), per no citar el

favorable a la consideració patrimonial dels béns

copiosíssim volum de títols publicats a nivell local a

etnogràfics.

les diverses poblacions del País Valencià relatius a

És al caliu d’aquest redescobriment i exaltació

les seues processons, a la música, a les danses, a la

festiva, atribuïts per autors com Gaspar Mairal

indumentària, o bé a l’origen de les llegendes i

(Mairal, 2001: 9-15) a la conjuntura social dels pri-

mites fundacionals que acompanyen les seues imat-

mers anys de la transició democràtica, que surt la

ges patronals o els municipis en qüestió, es fixen

necessitat –també política– de construir una identi-

per escrit uns coneixements que, fins al moment

tat ferma arrelada a un espai amb història, i assistim

semblaven no meréixer encara la dignitat del paper

a una explosió editorial de títols relacionats amb les

i restaven només callats en el record o en les possi-

festes i les tradicions dels pobles que es perllongarà

bilitats de la memòria oral.

per tota la dècada dels noranta fins a l’actualitat. Si

No obstant això, podem dir que, fent un succint

bé és cert que ja des dels anys vint i trenta del segle

estat de la qüestió, trobem dues vessants clarament

XX alguns erudits havien donat un pas endavant en

diferenciades en els estudis que d’alguna manera

la consideració del folklore com un ens patrimonial

s’acosten al fenomen festiu:

des de l’àmbit intel·lectual, com ara Maximilià

D’una banda, estan aquells que, des de la histo-

Thous, Carreras Candi, Eduardo López-Chávarri,

riografia, analitzen les festes com a expressió dra-

Eduardo Martínez Torner i, també durant els anys

màtica, o com aglutinant representatiu de les capes

quaranta i cinquanta, Francisco Almela y Vives, no

altes de la societat del Barroc, amb el corresponent

fou fins els anys huitanta i noranta que el folklore

deteniment en la presència gremial, ciutadana o

prengué carta de naturalesa com a patrimoni etno-

eclesiàstica, i en definitiva, en els aspectes pura-

lògic, fora ja dels servilismes a la litúrgia, el regiona-

ment històrics i artístics d’aquestes manifestacions,

lisme o les ideologies centralistes d’estat d’altres

mentre aquells elements pròpiament efímers –en

temps. Amb publicacions com La processó valencia-

tant que subscrits a la immediatesa de l’instant–

na del Corpus, on Manuel Sanchis Guarner (Sanchis

com les danses o els personatges bíblics que com-

Guarner, 1978) analitzava les làmines de Bernat

posen els seguicis queden relegats a un segon plà-

168

revistavalencianad’etnologia


nol per folklòrics –en el sentit d’indoctes–, davall la

balls de bastons, o càntics pagans a la primavera en

genèrica referència de “danzas”. Tant el magnífic

les danses d’arquets.

estudi que Pilar Pedraza dedica a l’arquitectura efí-

Si, com pensem, el folklorisme (Martí, 1996),

mera de la València barroca, com els dos volums

amb la resta de recuperacions, són construccions

que Henri Merimée (Merimée, 1985) consagra a l’a-

fetes al present amb una forta càrrega ideològica

nàlisi de l’art dramàtic en València, malgrat perfilar

que condiciona tant els records com els oblits sobre

perfectament el panorama festiu i representatiu del

els quals s’aixeca una tradició, quan analitzem les

Barroc, no entren en la descripció detallada de

danses i, en conjunt, els seguicis processionals, no

cadascun dels elements que configuren aquestes

els hi podem adjudicar un únic significat, ja que,

manifestacions. Tampoc no és la seua intenció, però

cada època, cada circumstància per on han passat,

amb aquesta desatenció ens priven d’eines interpre-

els ha aportat matisos o bé els ha alterat per com-

tatives que ens permetrien esbrinar quins aspectes,

plet, fins al punt potser més extrem i paradigmàtic

diguem-ne tradicionals o folklòrics, de les proces-

d’integrar en les celebracions religioses manifesta-

sons valencianes es mantenen intactes, quins han

cions coreogràfiques o musicals de caràcter més bé

desaparegut o han evolucionat i de quina forma ho

bròfec i carnestoltenc com les comparses de Locos o

han fet.

les Moixigangues.

D’una altra banda, trobem els treballs etnolò-

El folklore, o millor, el folklorisme, des del seu

gics, més apropiats per a aquesta comesa, sovint

naixement a les acaballes del segle XIX, sensu estric-

eclipsats –per falta de visió històrica– pel romanticis-

to –entés com a voluntat d’un col·lectiu de represen-

me d’aquells folkloristes de vocació potser més lite-

tar-se a si mateix amb les senyes que l’identifiquen i

rària que no pas historiogràfica amb un enfocament

el lliguen al seu passat com a poble– ha transcorre-

sovint reduccionista capficat en la sempreviva incli-

gut per etapes de major i menor èmfasi en les pobla-

nació adamita d’arribar a explicar i a comprendre els

cions que l’acullen, però sempre –i combregant amb

inicis més remots d’allò que a dia de hui perviu als

allò que afirmava Martí i Pérez que tota recuperació

diferents seguicis festius. L’argument que els condu-

duu parella una ideologia– ha sabut motlurar-se

eix, a aquestos últims, a recercar en les bases de

segons el sol que més escalfava, des de la visió pie-

l’antropologia el vertader o almenys el primigeni sig-

tosa, conservadora i monàrquica que, consegüent-

nificat de les danses i escenificacions processionals

ment comportaria el voluntari desmembrament en

actuals és tan real o tan fictici com la seua capacitat

temps de la República, a la visió regionalista integra-

d’evocació poètica els permet, ja que només una

dora dins l’ideari del règim franquista amb Secció

certa intuïció juntament amb l’absurda màxima que

Femenina, per passar a una altra visió, no menys ali-

recolza el valor de les coses en funció de la seua

mentada políticament, com és la de les llibertats

antiguitat, es presenten com a documentació justifi-

democràtiques i la reivindicació d’una identitat inde-

cativa d’allò que relaten. I perfectament veuen

pendent i autònoma del conjunt de l’estat que es

enfrontaments d’arrel prerromana en els actuals

fomentarà a partir dels anys huitanta, tot continuant

revistavalencianad’etnologia

169


amb una semblant adaptabilitat, en sentit quasi dar-

Els orígens d’un negoci familiar

winià, que es manté fins al moment, amb diferents

Fou precisament en començar aquest període, cap

vessants i matisos, volent donar resposta a la recer-

al 1850, que Miguel Insa Pareja, xiquet oriünd

ca d’un patrimoni identificatiu o al pur desig d’es-

d’Ontinyent, va ser enviat pels seus pares a treba-

pectacle. Per tant, reduir la seua generosa trajectò-

llar a la roberia que Juan María Gimeno i Mateu

ria a les tòpiques explicacions ancestrals del cicle

regentava, seguint l’ofici familiar, a la ciutat de

agrari, per exemple, ens resulta insuficient.

València, al carrer de Baix de l’Alfondech, núm. 14.

En qualsevol cas, en una i en altra tendència –la

Allí treballava com a ajudant fins que el 1866 el

folklorística i la historiogràfica, per dir-ho d’alguna

propietari del negoci va decidir traspassar-lo. Com

manera– s’obvia, per abundància o per defecte –i

que Insa no tenia suficients diners per pagar-ne

sempre per falta de col·laboració entre les dues–, la

l’adquisició, va anar amortitzant les despeses amb

relativa modernitat de les festes actuals.

el seu jornal. Potser per això, a partir de 1866 tro-

L’estandardització dels seguicis processionals en

bem al seu arxiu dos llibres diferents per a anotar

la segona meitat del segle XIX pot ser analitzada a

les processons –un que duria encara l’antic propie-

través dels documents proporcionats pels fons de la

tari i un altre que controlaria Insa, entenem que

roberia Insa de València, transmissora i regidora

per a comptabilitzar millor el seu treball i poder

també durant bona part de la seua història del

abonar el que li restava del traspàs–. Així fins que,

model per antonomàsia de la indumentària festiva

el 14 de setembre de 1876, tot coincidint amb el

tradicional.

lloguer d’uns angelets per a Xest, segons ens con-

Aquest període de màxim apogeu, que podem

tava la seua besnéta, el negoci quedava definitiva-

situar entre el 1850 i el 1930, ho és no sols a nivell

ment en mans del seu nou regent. Començava d’a-

qualitatiu –no oblidem que els llibres de festes en el

questa manera la història d’un negoci familiar

segle XVII constitueixen un gènere literari autònom

dedicat a la confecció i el lloguer de roba amb gran

justament per la seua excel·lència i repercussió– sinó

solera a València, apellat fins a hui Insa, en honor

també quantitatiu i definidor de moltes manifesta-

seu. Amb tot, la roberia encara romandria ubicada

cions folklòriques valencianes. En aquest aspecte,

a l’establiment de Gimeno fins el 1889, any en què

hem de tenir en compte que és precisament en

es traslladaria a l’actual domicili, la vella casona del

aquest marc cronològic que es produeix la definitiva

segle XVI, llavors un immoble –que havia estat

sistematització d’uns seguicis processionals, en prin-

abans fàbrica de ventalls– propietat de la vídua i

cipi espontanis i canviants, que es fossilitzen sota un

els fills de J. Tello, amb els quals signarien el con-

cànon clarament ritualitzat, en la majoria de casos

tracte de lloguer trimestral. Curiosament aquest

de la mà del fort impuls de fervor marià que suposà

contracte, que ubica la casa al carrer de l’Arbre

la declaració del dogma de la Immaculada

núm. 62, encara es conserva, amb data del 16

Concepció el 1854.

d’octubre de 1889 i per un import que ascendia a 406’25 pessetes.

170

revistavalencianad’etnologia


Miguel Insa Pareja tingué amb la seua dona, Teresa Pastor, dues filles i un fill: Mercedes, Teresa

una carrossa presidida per una fotografia en gran de Blasco Ibáñez.

–àvia de donya Carmen– i Miguel. Aquest últim

Després de Juan Ferrés, va heretar el negoci fins

fou qui continuà el negoci fins la seua mort el

a la seua jubilació, la seua filla Carmen Ferrés García,

1961. Tenia llavors noranta anys. Molt meticulós i

fent-se càrrec del taller de costura ja després de

ordenat en la feina, conta la neboda que recorria

guerra i continuant la tradició familiar amb l’ajuda

tota València si feia falta per recuperar unes calces

de la seua germana, i posteriorment dels seus

que no li havien tornat. També el recorda com un

nebots. De sa mare va aprendre, de ben menuda,

home humil però molt treballador i jovial, i un bon

l’art del fil i l’agulla, però no sols això, també li va

amant del teatre, passió que l’acompanyaria al

contagiar l’entusiasme per la sarsuela i els seus ves-

llarg de tota la seua vida. Com que no tingué fills,

tits. Amb obres com Don Gil de Alcalá, Luisa

el negoci hagué de passar als seus nebots, però

Fernanda o Doña Francisquita s’introduí en el nego-

només Juan Ferrés Insa, fill de Teresa Insa Pastor i

ci familiar en els anys trenta. En aquell moment la

José María Ferrés Alcaide, es va fer avant amb el

feina era complicada, ja que eren l’única roberia que

projecte.

quedava a València i totes les companyies s’adreça-

Home molt emprenedor, ambiciós i amb bona

ven a ells. Es duien a terme representacions de sar-

vista per als negocis, Juanito –com el coneixien els

suela i teatre a El Micalet, al Patronat, al Principal

seus– se’n va fer càrrec juntament amb la seua

–on fins i tot, en temps de guerra, serviren el vestua-

dona, Josefa García Juste, qui a més s’ocupà de con-

ri per a Fuenteovejuna i Son mis amores reales– i a

feccionar bona part dels vestits que servia la casa. Va

l’Apolo, entre altres. Però no només a València sinó

saber derivar la dedicació del seu taller des de la

també a molts pobles de la contrada. Una mateixa

roba de processons –encara en auge durant el pri-

setmana s’escenificaven dues Rosas del Azafrán o

mer terç del segle XX– fins a la indumentària per al

tres o quatre Gavilanes, pel que era necessari con-

cinema i els ornaments, segons els temps i en funció

feccionar per duplicat i fins i tot per triplicat un

de les necessitats que ell intuïa en la València de la

mateix vestuari, fet que complicava i molt el dur un

República i postguerra. De fet, la mateixa proclama-

inventari de roba cada volta més complex. En els

ció de la II República el 14 d’abril del 1931 el va sor-

anys quaranta i cinquanta es feia molt de teatre a

prendre a Cullera (Trescolí i Olivares, 2009), prepa-

València. La Casa Insa servia a les companyies de

rant la indumentària de la processó i cavalcada de

Milagros

les festes a la Mare de Déu del Castell, així com els

Merlo–María Luisa Colomina i, sobretot, Enrique

carros triomfals que hi participaven. Allotjat a les

Rambal. També es feia cinema, i la Casa Insa treba-

Escoles, va haver d’improvisar amb el material del

llà per a alguns estudis cinematogràfics com CEA o

qual disposava –es conserva el llistat de roba llogada

Cifesa. Seua era la roba d’algunes pel·lícules com El

Leal–Salvador

Soler

Marí,

Ismael

aquell any– unes representacions acords amb la

Huésped del Sevillano, Pequeñeces, La Gitanilla o La

ideologia de l’estrenat règim republicà i va enginyar

última falla.

revistavalencianad’etnologia

171


En minvar en les dècades següents les represen-

Evidentment, a mesura que surten noves neces-

tacions teatrals, els negocis de la Casa Insa derivaren

sitats en la societat valenciana els gremis existents

cap a les disfresses i el vestit tradicional de valencia-

hauran de fer-los front, tot adaptant-hi les seues

na, on donya Carmen s’ha donat a conéixer com

produccions o bé ampliant la seua oferta. És potser

una gran indumentarista. L’any 1996 es va jubilar i

el que ocorre quan, a partir dels segles XVI i XVII

des d’aleshores la Casa Insa s’ha centrat sobretot en

comencen a proliferar les celebracions per naixe-

el lloguer d’elements d’ornament per a actes proto-

ments, proclamacions, coronacions o visites dels

col·laris i oficials.

monarques, així com canonitzacions i rogatives diverses a l’espectacle festiu de la València barroca.

L’ofici de rober

I els robers, tal vegada aleshores, comencen la cursa

El Diccionari català-valencià-balear de l’Institut

per l’aprovisionament de robes, carros i artefactes

d’Estudis Catalans contempla el terme “roberia”

per a l’organització dels nombrosos seguicis que

com a: “Gran quantitat de roba / Lloc on es guarda

esdevenen a la ciutat. El 1767, a la processó pel pri-

la roba / Establiment on es lloguen vestits per a usar-

mer centenari de la construcció de la Capella de la

los temporalment”. En la seua tercera accepció fa

Mare de Déu dels Desemparats, el mateix gremi de

referència evident al negoci o ofici de rober, tasca

robers, un dels més antics de la ciutat, presenta un

desenvolupada per la Casa Insa i altres negocis sem-

“Gran Turco y representaciones de cuatro de los

blants. Per altra banda i relativa a la segona accep-

continentes” i, a la processó del 1662 que relata

ció, tenim constància que a València era coneguda

Valda, presenta un carro finament decorat protago-

la roberia de les “Malaenes” a la Baixada de Sant

nitzat per sant Joan, titular de la seua parròquia, en

Francesc, la qual s’anunciava encara el 1893 com a

la visió apocalíptica de la Dona vestida de sol perse-

“Ropas

las

guida per la bèstia. Davant del carro figurava una

Magdalenas” i que no gaudia de massa bona prem-

dansa composta per “verdaderos Gitanos, y

sa. De fet el seu nom, “les Malaenes”, va passar

Gitanas, que haziendo primorosas bueltas, y

despectivament a la parla popular en fer al·lusió a

mudanças, dio al concurso mucho entretenimien-

algú que anava mal vestit. Però potser es tracta d’es-

to”.

usadas,

junto

al

Convento

de

pecialitzacions prou tardanes, ja que el gremi de

Amb privilegis reials ja des del 1275, aquest

robers de València, en les seues ordenances del

gremi, com és lògic en una trajectòria semblant,

1732 ve a atribuir-se des del segle XVI la compra-

passaria per una àmplia diversificació al llarg del

venda de roba usada en Encants i Almonedes, així

temps per a arribar en l’últim terç del segle XIX a sig-

com el seu lloguer, i també la confecció de peces

nificar un tipus de negoci ben concret dedicat al llo-

com camises, corbatins, bates, etc., tot entrant en

guer de roba de processons, màscares o teatre, no

col·lisió sovint amb el gremi de sastres, tal i com es

sempre inclusivament. De fet, Insa és un dels pocs

declara a una Reial Sentència del 1652 (Real

establiments que abastava totes aquestes vessants, i

Sentencia..., 1652; Ordenanzas..., 1819).

moltes més que anirà assolint amb els anys, com per

172

revistavalencianad’etnologia


exemple, la roba per al cinema, les valencianes, els

processons; i la de Pasqual Isla, al carrer d’Escolano.

ornaments o les disfresses.

Aquesta darrera roberia era prou més menuda que

A través dels llibres de lloguer de la Casa Insa

Insa i tan sols va romandre oberta fins a la guerra

podem constatar també el funcionament de roberies

civil. Molt aficionat als bous, segons ens contava

anteriors, com ara la de Juan María Gimeno i la de

donya Carmen, el seu propietari acudia a la plaça

Salvadora Cucarella, ambdues de mitjans del segle

acompanyat per la seua dona i el seu fill Alfredo

XIX. El mateix Gimeno, en alguna ocasió, comenta

–que després seria també joier– per si es descosia

haver-se format com a rober amb son pare , fet que

algun vestit de torero i se’n podien aprofitar els

pot retrotraure aquest ofici familiar fins a les prime-

ornaments per al negoci. No van treballar mai la

res dècades de segle. El seu negoci degué ser impor-

roba de teatre i quant a la indumentària per a pro-

tant en el seu moment, ja que en la dècada de 1870,

cessons, tot i que en algunes ocasions van col·labo-

alguns anys després d’haver estat adquirit per Insa,

rar colze a colze amb Insa, sabem que servien prin-

als diaris encara es nomena la roberia de la Vídua de

cipalment a les d’Algemesí. Per exemple, en la rela-

Gimeno –suposem que es referiria a la vídua de

ció de comptes de les despeses originades per la

Bautista Gimeno i mare de Juan María Gimeno, ja

processó de la Mare de Déu de la Salut del 1906

que aquest encara apareix signant el traspàs del

figura la casa Isla com a subministradora dels abilla-

negoci a Miguel Insa en 1876–, i el mateix Insa la

ments4.

3

nomena a les notes de lloguer, com ara la de 1872

Altres robers d’aquell moment dels qui tenia

per a la processó de Carcaixent, on especifica que

notícia donya Carmen eren Salvador Peris, ubicat al

aquesta vestia abans la comparsa del Triomf de l’Ave

carrer de Gibraltar, i el seu fill Juan, al carrer Pizarro,

Maria amb roba de moros, però que la que ell els

els quals també havien treballat des de 1870 roba de

estava servint llavors –açò

teatre, tot mantenint una bona relació amb Insa.

és roba a l’antiga i

d’Itàlia– també els agradava.

Castellote, al carrer de la Carda, era un altre rober,

Juntament amb aquestes dues roberies, en els

ja del segle XX, qui també treballava processons

mateixos llibres de lloguer en són citades altres: la

–però no teatre– i que després de guerra aspirà a

d’una tal Montora, que en 1872 li proporciona a

quedar-se amb el lloguer dels vestits del Corpus, el

Insa rodelles i espases de guerrers per a les mateixes

qual finalment va assumir Insa. Per últim, si retroce-

festes de Carcaixent; la de Ramon Monzó, ubicada

dim en el temps fins al principi del segle XIX, per

al carrer de Soguers, la qual a principi del segle XX

exemple, i ja fora de l’arc cronològic que abasta la

encara llogava Gegants i servia roba per a teatre i

Casa Insa, trobarem altres referències que documen-

3 El 1852 es documenta a Carlet el pagament de dos-cents quaranta reals a Bautista Gimeno pels vestits de les matrones. És possible que aquest Bautista Gimeno fóra el pare de Juan María Gimeno, que ens apareix als arxius d’Insa. A.M.C. (Arxiu Municipal de Carlet), Llibres de comptes de festes. 1852. Carpeta 04/14. 4 Arxiu Municipal d’Algemesí, Cuenta justificativa de los productos y gastos originados en la cleebración de las fiestas dedicadas a Nuestra Señora de la Salud, en el expresado año de 1906, rendidas por D. Bruno Baldoví Trull en nombre y representación de su difunto padre, D. Juan Bautista Baldoví Badía, depositario que fue de la expresadas fiestas. Caixa 543.

revistavalencianad’etnologia

173


(fig. 1).- Preparant la processó del Corpus al mostrador principal

serien confeccionades al saló principal, a la claror del sol davant els enormes finestrals que donaven al carrer o davall la subtil llum de gas en les últimes hores del dia. El brodat es feia a mà, sobre un teler i amb el dibuix marcat prèviament amb pols, mitjançat el procediment de l’estergit –més tard es farien a màquina per Campoy–, i quan es feia decoració retallada les vores s’encerillaven perquè no es desfilaren. La màquina de cosir Singer que encara presideix el taller era també propietat de donya Josefa Garcia, un regal que li va fer sa mare quan només comptava amb dotze anys i començava a aprendre a cosir. Treballaven amb unes mesures estàndard ten aquest tipus de negoci. Sense anar més lluny, el

que, segons ens informa donya Carmen, han que-

1826 a Carlet es paguen tres-cents vint reals a Josef

dat hui en dia obsoletes, massa menudes per a les

Balija de València pel lloguer de les robes per a la

talles mitjanes actuals, molt més grans que les de

processó .

llavors.

5

En tots aquests casos, es tracta de tallers que

La neteja de la roba es duia a terme en el pati,

confeccionaven la roba i la llogaven, i que després

sempre amb aigua freda, tot i que comptaven amb

la mantenien i reformaven quan es feia malbé.

un paeller i una caldera per a escalfar l’aigua i rentar

Treballaven pràcticament de sol a sol, ocupats en

les peces en casos d’excessiva brutícia. Recordava

les tasques d’atenció al públic i també en les d’ela-

donya Carmen, com en temps de guerra la roba es

boració de la roba. El treball de costura a Insa,

fregava a mà amb terreta, ja que no hi havia pasti-

recordava donya Carmen, es feia generalment en

lles de sabó, apujant-se després amb una corriola

estiu perquè hi havia menys feina i feia calor.

fins al porxe i allí mateix, o al terrat, s’estenia. La

Tenien contractades diverses dones que s’encarre-

planxa, que encara era de carbó, es trobava també

gaven de cosir, totes elles a les ordres de sa mare,

al porxe, on s’enllestia la roba i s’abaixava ja a punt

Josefa Garcia qui, havent après a cosir al taller

per a servir-la novament.

d’una costurera francesa ubicada al carrer del

En el cas de lloguers massius, com ara la roba

Micalet, es feia càrrec de dissenyar i tallar cada

per a processons com la del Corpus, on els encarre-

peça. Era al fons, sobre una taula gran feta pel seu

gats de representar els personatges bíblics eren nor-

marit amb l’armadura d’una caixa de cotxe Citroën

malment gent pagada, del carrer, i en molts casos

duta del port, on es tallaven les teles que després

captaires, era un costum de la roberia el fet d’escal-

5 Arxiu Municipal de Carlet, Llibres de comptes de festes. 1826. Carpeta 04/3.

174

revistavalencianad’etnologia


dar la roba amb aigua calenta i cendra –a mode de

Se les da la 5ª parte del producto total respon-

lleixiu– en unes gran calderes que estaven al pati,

diendo ellos si se extravía alguna prenda.

per tal de garantir unes mínimes condicions higièni-

Primero según el nº de casas se tenga así debe

ques en les peces llogades.

hacerse el surtido procurando atenerse a los

L’atenció al públic (fig. 1) estava a càrrec dels homes –la costura semblava una feina més decorosa per a les dones– i es feia al mostrador principal, amb uns horaris amplíssims, des de les nou del matí fins a l’una del migdia i des de les tres fins a les set de la vesprada. Però quan s’acostava el període de

libros que en ellos se encontrará la manera como se debe repartir y calcular como se debe alquilar procurando siempre sacar todo el partido posible y cuando se conozca que no puede sacarse más, no siendo un escándalo, se debe alquilar como se pueda, en la temporada se saca algún partido”.

Carnestoltes, festa amb un gran arrelament popular a la València d’aquell temps, l’establiment romania obert tota la nit i deixava tanmateix disfresses per a Màscares a altres plantes baixes del barri perquè en subministraren a canvi d’un honorari. Encara en els anys trenta del segle XX, donya Carmen recorda com els xiquets, normalment abillats amb roba de “dimoniet”, deixaven tan sols el seu pitet com a pinyora, i s’emportaven la disfressa per jugar al carrer. No es tractava de cap novetat, sinó tot el contrari. Ja Gimeno en el seu moment havia tingut en compte aquests costums, reflectits en les notes de 1859 dirigides als qui tractaren el vestuari:

Aquest tipus d’anotacions es feien necessàries davant la complexitat de la feina diària i el gran nombre de peces que havien de gestionar, açò és, confecció, lloguer, neteja i emmagatzematge, tant per a ocasions importants, com ara Carnestoltes, festes locals i representacions teatrals, com per al lloguer ocasional de disfresses i altres robes a particulars. Tal volum de treball requeria d’una minuciosa tasca de registre duta a terme pels successius administradors del vestuari que ha quedat perfectament

reflectida

als

llibres

de

lloguer.

Afortunadament tenim constància de totes aquestes notes i relacions gràcies als vora huitanta volums manuscrits que, des de 1854 fins pràctica-

“NEGOCIO DEL CARNAVAL. Antes de principiar los bayles de máscaras en los Salones N.N. (nuestro negocio) debe procurar el que maneje el vestuario tener arreglados los trajes de limpiar camisetas, repasar los dominos, && teniendo de antemano algunos amigos de los que yo he encontrado en mi vida

ment els nostres dies, s’han conservat a l’arxiu particular de la Casa Insa. D’ells destaquem els més antics, un llibre pertanyent a la roberia de Salvadora Cucarella, que abasta els anys 1857 a 1866 i tres de la roberia de Gimeno, que van des de 1854 fins a 1876. Tots plegats passaren a

pocos o ninguno para que se busquen patios

engrossir, juntament amb el vestuari traspassat, el

para la colocación de la ropa, cuando más

fons Insa, els llibres del qual apareixen datats a par-

casas se pongan más partido se saca a estos SS.

tir de 1866.

revistavalencianad’etnologia

175


Separats principalment en llibres de teatre i lli-

personatge: nombre de peces, colors i, fins i tot,

bres de processons, van glossant per anys i per

materials que les componen. També, i de manera

pobles o particulars tota la roba llogada al negoci,

anecdòtica, s’incloïa algun comentari sobre l’estat

tot especificant-ne, en la majoria d’ocasions, el preu

de les peces de roba en ser tornades, sobre el paga-

de cada peça, així com la suma del total, a més del

ment i la devolució o no d’aquestes i, fins i tot, del

nom i l’adreça del qui se’n feia càrrec. De la impor-

tractament rebut pels operaris de la Casa als pobles.

tància de la informació que calia fer constar als qua-

En canvi, les anotacions als llistats dels anys vint i

derns de registre exposava el 1859 el propietari Juan

trenta del segle XX, probablement escrites per Juan

María Gimeno la següent advertència:

Ferrés Insa i els seus operaris, resulten prou més escarides i se centren més en allò que interessa al

”Por amigo que sea el que entre a alquilar tra-

negoci: quantitat de vestits i preus, anotats de

jes, se apunta en el libro diario el nombre, ape-

manera succinta en la seua majoria i amb inclusió de

llidos, calle, nº de casa, y nº de trajes con expli-

pocs comentaris anecdòtics. Hi ha casos en què es

cación de prendas por muchas razones.

limiten només a apuntar el nombre de peces –sense

Primera: por sucederse necesitar alguna pren-

indicar quines–, com en la relació de vestits llogats a

da para el teatro y como que es una función pública no se le puede engañar a éste, y si puede sustituirse en cualquier cosa a los aficionados. Si el individuo que entra a alquilar es de fuera de los pueblos de la provincia, se necesita una persona que responda y al mismo tiempo que firme una obligación del nº de trajes que lleva, con explicación de las prendas para,

les festes de Carlet de 1899. Però açò no només podem atribuir-ho al caràcter o hàbits de l’escrivent. Potser l’extensió i quasi literaturització d’aquelles notes de lloguer caldria relacionar-ho amb l’esplendor que en la segona meitat del segle XIX adquireixen un tipus de processons i cavalcades “historiades”, hereves de la tradició

en el caso de faltar alguna, reponerlas o abo-

barroca, que sols en comptades ocasions tornaran a

nar su valor.

repetir-se al llarg del segle XX. D’altra banda, i dei-

El haberme sucedido muchísimos casos me

xant a part les qüestions cal·ligràfiques dels docu-

han enseñado a no fiarme de las buenas razo-

ments, direm també que, tot i que en la portada sol

nes, procurando, si es posible, cobrar antes de

especificar-se l’especialitat del llibre, en alguns

todo, incluso por amigo que sea”6.

volums és comú trobar reunides en les mateixes pàgines referències a roba de teatre, comèdies, car-

Cal assenyalar, a més, com l’enumeració de la roba als llibres dels primers anys, és a dir, aquells

nestoltes i processons, cronològicament ordenades per mesos i anys (fig. 2).

escrits encara per Juan María Gimeno i Miguel Insa

En altres casos podem trobar el mateix llistat de

Pareja i després per Miguel Insa Pastor, s’estén nota-

lloguer en llibres diferents. Així ocorre almenys amb

blement en la descripció del vestit indicat per a cada

tres llibres que abracen, dalt o baix, la mateixa cro-

6 Notas que podrán interesar al que maneje el vestuario, 1859. Arxiu particular de la Casa Insa.

176

revistavalencianad’etnologia


(fig. 2).- Els Apòstols del Corpus. València, anys 40

nologia. Entre les dècades dels seixanta i huitanta del segle XIX trobem un llibre de 1867-1876, un altre de 1866-1883 i un tercer de 1872-1883. La hipòtesi d’adjudicar a cada operari un llibre diferent ens ve molt bé per a explicar el període en què Miguel Insa Pareja, treballant encara per a Gimeno, havia de pagar amb el seu jornal les despeses del negoci abans de fer-se’n propietari definitivament el 1876. És per això que pensem que el llibre de 18671876 correspondria a Gimeno mentre que el de 1866-1883 podria ser el de les anotacions de Micalet. Ara bé, queda per atribuir el tercer d’aquestos llibres, el qual apareix sense signar i amb cap altra referència que done llum sobre el seu redactor. Podria ser el quadern d’algun altre operari que treballa per a Gimeno primer i després per a Insa just en els anys en què es fa el traspàs? Amb una sistematització no sempre rigorosa però amb gran ordre per a la seua època, l’encàrrec s’enllestia, segons ens contava donya Carmen, en el

als pobles. Amb elles viatjaven un o dos operaris

moment de la petició de les peces, indicant-se en el

que ajudaven a vestir els figurants i que, a més, en

registre la relació de tot allò que s’emportaven i el

el cas d’algunes festes, eren contractats sovint per

corresponent preu de cada roba. En tornar-la, es

a fer de geganters. En moltes ocasions, passaven

comprovava el seu estat i s’afegia als peus de la sus-

una o dues nits hostatjats al poble en qüestió i de

dita nota la informació pertinent, el que explica que

com eren tractats, tant positivament com negati-

trobem a voltes algun registre que utilitza dos temps

vament, donen compte alguns comentaris inserits

verbals diferents: passat i futur.

als llistats del lloguer. Resulta anecdòtic el cas dels

Aquestos encàrrecs podien ser rebuts per carta

operaris que anaven a Silla per a la processó i

–a partir de 1923, més o menys, ja ho podien fer

s’emportaven la cadira per a dormir i la palangana

mitjançant el telèfon– o personalment a través

per a llavar-se.

dels dipositaris de la festa, els ordinaris, els direc-

Quan era la gent del poble la que acudia a Casa

tors de les companyies de teatre o els particulars.

Insa per a replegar la roba contractada, ho feia nor-

La roba es duia amb carrets de mà o amb unes cai-

malment amb carro i haca. Aquest fet, recordava

xes especials de fusta –les dels anys vint encara es

donya Carmen, esdevenia ja un autèntic dia de festa

conserven– quan es tractava d’enviar-la per tren

pel rebombori i alegria que suposava per a aquella

revistavalencianad’etnologia

177


(fig. 3).- Vestint els personatges de la processó al pati de la Casa

dents del primer, probablement alguns encara del taller de son pare, també rober, i que passaren a formar part d’Insa, data del 1865: un llistat amb pràcticament la mateixa nomenclatura en la indumentària que la que emprarà Insa per més d’un segle endavant. Posteriorment aquest fons es va enriquir amb els “efectos, ropas, armas y demás” que Salvadora Cucarella y Puch traspassava en favor d’Insa pels mateixos anys –el llibre on hi figuren encara es conserva, però malauradament no està datat–. gent desplaçar-se a la capital. Però eren més nombroses les ocasions en què l’encarregat de traslladar eixa roba era el propi ordinari, qui sovint triava sense massa criteri les peces que eixirien en aquelles processons i manifestacions festívoles. Malauradament, algunes d’aquelles peces no es tornaven o ho feien en molt mal estat. Es tractava d’un negoci difícil (fig. 3), que havia de saber fer front a totes aquestes contrarietats, traient-los, a més resquitx econòmic. La Casa Insa degué aprendre a obtindre guanys fins i tot malgrat les pèrdues i desperfectes a què s’exposaven les seues robes. Per això una de les seues màximes era que quan es confeccionava una peça nova, si en el primer lloguer no es cobrava la meitat del seu preu, aleshores no es feia un bon negoci. El fons d’indumentària per als seguicis processionals El conjunt de robes i demés efectes que conformava originalment el fons de la Casa Insa procedia dels béns traspassats per Juan María Gimeno i Salvadora Cucarella. L’inventari dels vestits proce-

178

revistavalencianad’etnologia

D’entre els efectes adquirits podem assenyalar quantitat de dalmàtiques, túniques, vestits de Moros, Moixigangues, Valencians i Valencianes, Momos, Pastors, Cabuts, Santes i Cirialots, entre altres (fig. 4). I és que, com comentava donya Carmen, mentre la roba de teatre s’ideava completament al taller familiar, amb l’ajuda i la inspiració de figurins i gravats de recreacions històriques, els models de roba processional, tot i que s’elaboraven en gran part ex-novo a la Casa, procedien d’aquelles roberies anteriors que, a la seua vegada, prenien com a referència les peces utilitzades històricament al Corpus, establint-se tot un repertori clàssic d’indumentària per a Santetes, Apòstols, Misteris o Locos. Aquest podria relacionar-se, almenys visualment, amb les il·lustracions de l’Àlbum del Corpus, realitzades per Tarín i Juaneda el 1913, o les del Rotllo del Corpus de l’Ajuntament (ca. 1825) –tot salvant, clar està, el marge de fidelitat a la realitat que aquestes pogueren mostrar–. I fins i tot, encara que de manera molt indirecta, amb les imatges representades als llenços de José Camarón el 1790 al monestir del Puig, sobre el trasllat de la imatge


(fig. 4).- Ball de Nanos preparant-se al pati de la Casa. Anys 20-30

de la Mare de Déu a València el 1588; al llenç anò-

configurat com a models llunyans per a les seues

nim del segle XVIII, a la capella del Crist de l’esglé-

invencions.

sia de l’antic convent del Pilar, on es representa el

De fet, algunes d’aquestes descripcions detallen

trasllat del Crist del Salvador el 1549 amb motiu de

pormenoritzadament cadascuna de les parts que

l’ampliació del temple; als frescos de Bartolomé

composen els vestits. És el cas del Ball de Tornejants

Matarana a una de les capelles de l’església del

–format pel patge de gineta, tornejants, padrins i

Patriarca, on es reprodueix la processó feta a

patges de vares– que presentà el Gremi de Guanters

València el 1602 per rebre una relíquia de sant

de València en la processó de 1738 i que apareix en

Vicent Ferrer, o al doble retaule pintat per Joan de

la Quinta Centuria de Joseph Ortí y Mayor, publica-

Joanes a mitjan segle XVI per al Gremi de Pelaires,

da el 1740. En ella s’evoca la indumentària que més

conservat a l’església de sant Nicolau, on es repre-

d’un segle després serviria Insa als Tornejants de

senta la processó al Monte Gargano, totes elles

Sueca, Silla, Benifaió o l’Alcúdia (fig. 5). Però aques-

citades per Catalá Gorgues (Català, 2003: 13-14),

ta influència no només quedava reflectida en la roba

per no mencionar l’amplíssima bibliografia sobre

servida per aquesta roberia, sinó que va restar d’al-

relacions de festes dels segles XVI, XVII i XVIII que

guna manera convencionalitzada en l’imaginari visu-

glossa, per exemple, Carreres Zacarés (Carreres,

al col·lectiu. Tenim el cas dels Tornejants d’Algemesí

1925), i que d’alguna manera podrien haver-se

que, tot i no haver llogat la seua roba a Insa, presen-

revistavalencianad’etnologia

179


(fig. 5).- Els Tornejants de l’Alcúdia. 1948

ta encara una estètica molt semblant a la ressenya-

lladament, o potser es tracta de models heretats l’o-

da en aquelles narracions.

rigen dels quals fins al moment ens és impossible

Moltes de les altres danses processionals que

escorcollar. En aquest sentit, recordem, per exemple,

han perviscut fins als nostres dies també han man-

com en la proclamació de Ferran VI en València l’any

tingut un mateix referent visual en la seua indu-

1746, s’elogià la inventiva en la interpretació d’un

mentària al llarg dels diferents segles d’existència,

ball: “portose con tan hidalga bizarría este Gremio

malgrat el seu caràcter efímer. Una excepció que

[el de Cordoners i Botoners], que al Oficial de él que

confirmaria aquesta regla seria, en tot cas, la del

impuso con tan breves días a los Torneantes en la

Ball de Nanos o Cabuts que, si bé fa dècades es ves-

destreza que se experimentó, le satisfacieron cum-

tien els seus balladors amb teles de cotó de dife-

plidamente el trabajo que en ello tuvo, dándole

rents colors, com encara ocorre per exemple a

agradecidos el título apreciable de Maestro”.

l’Alcúdia, en l’actualitat han estat substituïdes en la

Suposem, per tant, que si l’originalitat i l’atreviment

majoria de manifestacions per vestits de llauradores

en el muntatge de danses per a esdeveniments d’a-

i llauradors.

questa envergadura era un incentiu, moltes d’a-

De la procedència de la majoria d’aquelles indu-

questes que finalment han perdurat, o almenys, la

mentàries festives, però, poc sabem. Potser es trac-

seua imatge o derivats, devien haver-se enginyat

ta de models que vertaderament són fruit de la ima-

durant els segles XVI, XVII i XVIII –tal vegada volent

ginació del moment i per això s’expliquen tan deta-

recrear temps pretèrits des de la seua particular

180

revistavalencianad’etnologia


(fig. 6).- Els Bastonets d’Algemesí amb els vestits antics

visió– al caliu de l’entusiasme d’aquestes celebracions. Tot el contrari del que ocorre al segle XX, on el que més s’ha valorat ha estat precisament el manteniment inalterable d’aquestes tradicions, per damunt dels inevitables canvis i evolucions detectats en la indumentària i les coreografies, els quals no arriben mai a afectar l’essència dels seus valors identitaris. No és fàcil establir una única línia en l’evolució dels abillaments processionals. No ens valen les poètiques interpretacions, generalment fantasioses, que han dut alguns autors a remuntar-se a temps remots –ibers o romans– per explicar el que només tenim documentat a partir de l’Edat Moderna. Desconeixem a ciència certa quin o quins motius portaren a l’estandardització d’un model concret en la roba de l’Apostolat –en el cas dels mantells romans brodats que lluïen antigament–, en l’ús de la indumentària a la romana –cuirassa i faldellí– i del casquet amb plomes per a les danses de Pals (fig. 6) o del Torneig i dels Volants portadors de l’anda, en

Els pobles i les festes

l’aparició de les faldes de gitanes per als Balls dels

En analitzar, però, amb deteniment, la documenta-

Arquets, o en la utilització dels pantalons i bruses

ció de la Casa Insa, així com la conservada a alguns

de baieta pintats a ratlles per a les comparses de

arxius municipals en la secció de “Comptes de fes-

Locos i les Moixiganges (Vidal, 1971: 125-130;

tes”, ens adonem de la importància que tenien

Llorente, 2001: 159-160; Thous, 1934: 52-54).

aquestos negocis de lloguer com a proveïdors i

Aquesta darrera, almenys, pot tindre un origen

sovint també com a regidors d’una indumentària i

documentat, molt més recent, si fem cas a

una estètica que ha perdurat en moltes danses ritu-

Maximilià Thous quan diu que procedia de la famo-

als, almenys durant tot el segle XIX i bona part del

sa sarsuela Jugar con fuego, composta per

XX. Un fet que potser resulte sorprenent en l’actua-

Francisco Asenjo Barbieri en 1851, i amb llibret de

litat, quan el més recurrent en aquestes manifesta-

Ventura de la Vega, on els bojos del manicomi apa-

cions tradicionals és la confecció exclusiva i particu-

reixien vestits amb tela revinguda de matalàs a llis-

lar per a cada element festiu.

tes i barret orellut.

No obstant això, no cal anar unes dècades molt lluny per a comprovar que allò més habitual llavors

revistavalencianad’etnologia

181


(fig. 7).- Els Negrets de l’Alcúdia. 1957

era el lloguer de robes per a les processons i caval-

abillats fins els anys setanta amb una indumentària

cades, però també per als quadres de balls popu-

a la morisca llogada a Insa (fig. 7), i que a partir

lars, per a les Carnestoltes, per a les Falles, repre-

dels huitanta canviaren radicalment per una brusa

sentacions teatrals, Moros i Cristians o per a alguns

ampla i uns pantalons llargs fets amb tela de ratlles

personatges de la Setmana Santa. En el cas de la

verdes i blanques transversals encomanada expres-

indumentària de les danses rituals, els canvis en el

sament per l’aleshores regidor de Cultura com a

gust, l’evolució de la moda i, sobretot, l’augment

senya d’identitat del ball i també del poble. El

de la capacitat adquisitiva, impulsaren ja en els hui-

mateix cas es pot aplicar a alguns balls recentment

tanta, al vent del desig de recuperació de patrimo-

recuperats, com el dels Tornejants de Sueca i el de

ni etnogràfic, la voluntat de crear una roba pròpia,

l’Alcúdia, els quals per a aquesta nova etapa han

només usada per al poble o festa en qüestió, en la

renunciat a la indumentària original servida dèca-

qual s’emprara sovint un teixit exclusiu que el dis-

des enrere per la Casa Insa i han optat per la con-

tingira dels models usats en poblacions veïnes. Així

fecció d’un disseny totalment diferent, en el cas de

ocorre, per exemple, amb les dues colles de muixe-

Sueca inspirant-se en els Tornejants d’Algemesí

ranguers d’Algemesí, clarament identificables pels

però afegint els colors propis de la seua ciutat, el

colors de la seua roba, o dels Negrets de l’Alcúdia,

roig i el groc, i en el cas de l’Alcúdia, mantenint

182

revistavalencianad’etnologia


una estètica a la romana clàssica –amb cuirassa i

influència de la del cap i casal, llavors una de les

faldellí i casquet emplomat– però substituint l’antic

manifestacions lúdiques amb més renom del

color encarnat pel blau i blanc al·lusius a la seua

calendari festiu valencià.

patrona.

Aquestes Cavalcades solien comptar general-

Fins els anys setanta del segle XX la informació

ment amb un o dos Carros triomfals –dels quatre o

que ens aporten els Llibres de Processons és riquís-

cinc que Insa conservava al pati–, els quals eren

sima i, si bé, per sí mateixa, no pot abastar la tota-

capitanejats per una Reina de la festa, luxosament

litat del fenomen festiu valencià, sí que es tracta

vestida, acompanyada de dues cambreres. En ells

almenys d’un instrument fonamental, a completar

també podien figurar alguns xiquets vestits d’àn-

amb altres fonts i reculls bibliogràfics, que ens

gels i alguns homes disfressats d’Indis per a condu-

documenta amb gran precisió la presència, evolu-

ir-los. De la mateixa manera solien incloure en el

ció, i en alguns casos desaparició, de molts dels ele-

seguici al Capellà de les Roques, o Convidador de

ments folklòrics –figures bíbliques, històriques i

la festa, vestit amb indumentària cerimonial i mun-

al·legòriques, Misteris i Martiris, carros triomfals i

tat a cavall, al qual acompanyaven dos Momos i

danses– aglutinats en les dues manifestacions cele-

dos Xiquets amb banderes, figures totes elles pro-

bratives per a les quals Insa treballava principal-

cedents del Corpus valencià. No podien faltar tam-

ment: la Processó i la Cavalcada.

poc les Banderoles, reis d’armes abillats amb les

Aquesta segona, que tingué el seu últim

dalmàtiques quatribarrades, barba postissa i coro-

moment d’esplendor al final del XIX i principi del

na de llautó, que enarboraven les banderes de la

XX, i que també era coneguda com la Degolla, se

ciutat, encara que alguns pobles tenien les seues

celebrava generalment la vespra del dia gran. Era

pròpies. En aquest seguici profà també podien

un esdeveniment lúdic que fonamentava la seua

incloure’s alguns personatges bíblics de sabor molt

configuració típica o convencionalitzada en la del

popular, com els tres Reis Mags seguits de tres

Corpus Christi de València, tot i que cada poble va

Criats, o els protagonistes de la Fugida a Egipte,

adaptar els seus elements integradors als gustos,

més coneguts com “La Burreta”. Animaven la car-

interessos o disponibilitats econòmiques de cada

rera algunes comparses, com les dels Locos o les de

moment. Davall aquest terme genèric es pot tro-

Moixigangues, variades i tradicionals danses rituals

bar una certa varietat tipològica que deriva en les

que també ballaven a la processó i, per descomp-

anomenades cavalcades artístiques, al·legòriques

tat, els Nanos i Gegants, tots ells acompanyats per

o històriques –aquestes últimes incloïen personat-

botargues que, estrafolàriament vestits, demana-

ges coneguts de la història local, valenciana o

ven la voluntat als assistents. L’element regional

espanyola, com ara el rei En Jaume, els Reis

tampoc no faltava en aquestes celebracions i, per a

Catòlics o Cristòfol Colom–. També cal assenyalar

moltes d’elles es llogaven vestits de llauradors i

com algunes d’aquestes a principi del segle XX

llauradores que després lluïen muntats sobre enga-

esdevingueren autèntiques batalles de flors per

lanades gropes.

revistavalencianad’etnologia

183


Molts d’aquests personatges, no cal dir-ho,

pel que fa a la seua indumentària com a les coreo-

podien figurar tanmateix en les Processons, la

grafies i músiques interpretades. A Insa es llogaven

majoria de les quals comptaven amb un seguici

vestits per a danses “guerreres” com el Ball de Pals

prou convencional, tot i el caràcter efímer d’alguns

i Planxes, també coneguts com Ball de Bastons o

dels seus elements, que podem descriure resumi-

Ball d’Indis –per la seua peculiar indumentària a la

dament

Apòstols,

romana tocada amb un casc emplomat–; el Ball de

Patriarques (Josué, Moisés, Noé, els Exploradors,

Guerrers o el Ball d’Espases, característic per utilit-

els portadors de l’Arca, Abraham, Isaac, David,

zar aquesta arma en les seues evolucions; el Ball de

Aaron, Salomon i Melquisedec eren alguns dels

Porrots o d’Alcides, de caràcter marcial i amb una

vestits més llogats), les dotze Tribus, Profetes,

plasticitat molt peculiar, i el solemne Ball de

Matrones i Cirialots eren els personatges més

Tornejants, els quals es distingien per enlairar des-

comuns que encapçalaven la representació bíblica,

trament les seues varetes. També s’hi adquirien els

amb la qual es mostrava la història de la Salvació a

grotescos vestits de baieta per a les comparses de

través d’un vertader Catecisme vivent. Amb ells

Locos i Moixigangues, dues denominacions que en

figuraven també els Martiris i Misteris, sent els de

alguns casos indicaven un mateix ball, tot i que no

santa Bàrbara, la Casta Susanna, sant Bernat i les

era sempre així, ja que els vestits de Locos també

germanes i Adam i Eva els més demandats a la

podien funcionar com a botargues o com a

roberia. I així mateix, un bon nombre de sants i

Pegadors de la Degolla. Tanmateix, als arxius d’Insa

santes del devocionari popular local, com ara sant

es pot resseguir el lloguer de danses tan curioses

Vicent Ferrer, sant Miquel Arcàngel, sant Martí i el

com el Ball de Mariners, el Ball de Grecs, la Dansa

pobre, sant Joan Baptista, sant Antoni Abat i el

del Jardí o les Danses de Turcs o de Moros. Altres

dimoni o sant Jaume acompanyat d’uns morets, i

ens són més conegudes i, fins i tot, algunes han

les santetes Úrsula, Llúcia, Caterina, Filomena,

arribat als nostres dies gràcies a la seua popularitat

Isabel, Rita, Magdalena, més la Puríssima, la

i arrelament a moltes contrades del territori, com

Dolorosa i la Samaritana. Intercalats moltes vega-

ara el Ball de Cintes o Vetes, el Ball d’Arets o

des solien figurar alguns xiquets o xiquetes vestits

Arquets, la Dansa de Pelegrines o el Ball de la

d’angelets, no faltant els Nanos i Gegants, algun

Carxofa o Magrana. No falten els cavallets de car-

Carro de triomf, els Volants que conduïen l’anda

tró i els vestits de moros i cristians per a la cèlebre

amb la imatge del sant, el Crist o la Mare de Déu i,

Dansa de Cavallets, ni tampoc els vestits exòtics o

de manera destacada fins a les primeres dècades

regionals per a les danses de Xinesos, Gitanos,

de segle XX, un bon nombre de danses acompa-

Escocesos, Amazones, Aragonesos, Catalans,

nyades pels botargues.

Andalusos, Llauradores i Llauradors o Vilatans, així

de

la

següent

manera:

Aquestes danses, que ja ho hem dit, podien

com altres danses molt més efímeres que es mun-

eixir tant a la cavalcada com a la processó, compar-

taven tan sols per a un any en concret i que

tien totes elles unes característiques comunes tant

demostren el nivell d’inventiva, originalitat i capa-

184

revistavalencianad’etnologia


(fig. 8).- Personatges de la Passió de Crist

citat de coordinació demostrada per alguns mes-

pobles que llogaven la roba de les seues festes en

tres de ball, com és el cas del dolçainer Marzal de

aquest establiment centenari.

Gandia, qui durant els darrers anys del segle XIX

I quines eren aquestes celebracions per a les

s’encarregà de l’organització de les seues festes

quals Insa treballà de manera més regular des dels

patronals, incorporant danses tan insòlites com la

seus inicis? Doncs pràcticament totes aquelles que

de

Vells,

integren el calendari festiu valencià. Si fem una

Contrabandistes o Estudiants. La Dansa de la

breu ullada als llibres de lloguer, trobarem que per

Moma, en la qual es representa la victòria de la

al gener se subministraven els abillaments per a la

Virtut sobre els Vicis, també es pot trobar en algu-

cavalcada de Reis de pobles com Benissanó,

na anotació, així com diferents danses de xiquets o

Burjassot, Castelló de la Plana, Godella, Real de

xiquetes i danses de gremis, com les que es lloga-

Montroi, Titaguas, Vila-real, Xirivella o per al Cercle

ven per a Alzira en la segona meitat del segle XIX,

de Belles Arts de València, també per a les festes de

sense especificar-ne el nom. Però les danses més

Sant Antoni Abat de Canals i Sant Vicent Màrtir de

nombroses abillades amb indumentària confeccio-

Guadassuar. Al febrer, el volum de disfresses per a

nada a la Casa Insa eren, sense cap mena de

les Carnestoltes de València i Sueca era d’allò més

dubte, les de Pastorets i Pastoretes, les quals

destacat i, a partir dels anys trenta del segle XX la

poden trobar-se en pràcticament la majoria de

indumentària valenciana per a les Falles gaudí

la

Paella,

la

dels

Pallassos,

revistavalencianad’etnologia

185


d’una atenció especial a la roberia. Seguia en el

de València, i en arribar agost, proveïen de roba a

calendari la celebració de la Setmana Santa i es llo-

moltes festes patronals, entre elles les dels Cristos

gava roba tant per a alguns personatges que eixien

d’Alboraia, Alcàsser, Aldaia, Benifaraig, Carcaixent,

a les processons com per als protagonistes de les

Guadassuar, Mislata, Paterna, Polinyà, Ribarroja,

dramatitzacions de la Passió que es feien a molts

Silla i Sueca, també les de la Mare de Déu d’Agost

pobles (fig. 8). Tampoc no faltaven els abillaments

d’Alboraia, Benimàmet, El Grau o Russafa, les de

per a les representacions dels Miracles de sant

Sant Roc de Burjassot, sant Bertomeu a Alfara del

Vicent, que no només es feien a València sinó

Patriarca, el Remei de Llíria, la Puríssima de

també

Meliana,

Massanassa i els Desemparats de Tavernes

Montserrat, Oliva, Picanya o Xirivella. Després de

Blanques. Setembre, en canvi, és el mes maredeuer

Pasqua, també es llogava roba per a les Festes de

per excel·lència i al llarg d’aquest eren molts els

la Mare de Déu de la Soledat de Xest i la Mare de

pobles per als quals es treballava, destacant

Déu del Castell de Cullera, i per a Sant Jordi se sub-

Alaquàs, Alfafar, Algemesí, El Puig, l’Alcúdia,

ministraven peces per a les festes de Moros i

Massanassa, Moncada, Picassent, Puçol, Sueca,

Cristians d’Alcoi. En maig es treballava per a les

Xirivella i Xiva, encara que també s’encomanaven

festes de la Santa Creu del Grau de València i de

vestits per al Crist de Meliana i de Quart de Poblet i

Llombai, les del mes de Maria a Llíria, la Puríssima

per a les festes de Sant Miquel d’Alfara del

de Benissa i la Mare de Déu dels Desemparats a

Patriarca, Catarroja i Llíria.

a

Algemesí,

Almàssera,

Gandia, entre altres. Un dels plats forts, per des-

En arribar la tardor ens trobem amb molts

comptat, era la celebració del Corpus Christi, no

pobles que per a vestir les seues festes recorrien

tan sols a València, de la qual s’ha encarregat Insa

així mateix a la roba confeccionada per Insa, festes

fins als nostres dies, sinó també a Albalat dels

movibles com les de sant Josep d’Alginet o les de

Sorells, Alboraia, Albuixech, Alfafar, Alzira,

santa Bàrbara de Benifaió i altres fixes com la de la

Benimàmet,

Manises,

Mare de Déu d’Aigües Vives de Carcaixent o la de

Massanassa, Mislata, Pobla de Farnals, Russafa,

sant Francesc de Borja a Gandia. Tanmateix, cal

Sagunt, Sedaví, Silla, Sueca, Torrent i Xàtiva.

recordar les del Crist de Carpesa, les de sant Lluc

Campanar,

Llíria,

En juny llogaven la roba de les festes de Sant

de Xest, la Mare de Déu del Rebollet d’Oliva, el

Joan de Massanassa, Sant Pere de Catarroja, La

Remei d’Alfara o les d’Albaida, Massamagrell,

Pobla Llarga i Torrent, i en juliol la de les festes del

Mislata, Burjassot o Rafelbunyol. Finalment, les

Carme al barri del mateix nom de València, les del

més tardanes en el calendari eren les dedicades el

Cor de Jesús a Albaida, el Crist de la Sang a

huit de desembre a la Puríssima en Llíria i Tuéjar.

Tavernes de la Valldigna, sant Antoni al barri del

Totes elles han estat algunes de les festes ves-

Raval de Catarroja i les de les santes Justa i Rufina

tides per Insa durant quasi cent cinquanta anys,

de Manises. Per descomptat, també en aquest mes

moltes de les quals encara es poden reviure a tra-

treballaven per a la Cavalcada de la Batalla de Flors

vés de les peces que continuen engalanant la pro-

186

revistavalencianad’etnologia


cessó del Corpus Christi de València –curiosament d’on procedeixen la majoria d’aquestes manifestacions–, així com a través de l’empremta deixada en els abillaments de nova confecció mantinguts, amb més o menys fidelitat, pels diferents seguicis locals que encara es conserven. Són també aquelles celebracions que, oblidades ja de la riquesa folklòrica d’altres temps, poden ser almenys evocades en tot el seu esplendor a través dels Llibres de Processons de la Casa Insa, una eina que es configura a partir d’ara com a fonamental per a posteriors treballs que vulguen acostar-se a la realitat de les festes valencianes dels darrers segles. Bibliografia ALMELA Y VIVES, F. (1959): Toros. Guía del espectador, Ediciones Gaisa, València. ARIÑO VILLARROYA, A., SALAVERT FABIANI, V.L., (dirs.) (19992002): Calendari de Festes de la Comunitat Valenciana, Bancaixa, València. BURKE, P. (ed.) (2002): History and historians in the Twentieth Century, The British Academy, Oxford University Press, Oxford. CARBONERES, M. (1873): Relación y Esplicación Histórica de la Solemne Procesión del Corpus que anualmente celebra la Ciudad de Valencia, basada en la que se publicó en el año 1815 y ampliada con muchísimas notas en vista de los libros manuales de concejos, clavería comuna, y otros documentos del Archivo Municipal de esta ciudad, Imprenta de J. Doménech, València. CARRERES ZACARÉS, S. (1925): Ensayo de una bibliografía de libros de fiestas celebradas en Valencia y su antiguo Reino, València. CATALÀ GORGUES, M.A. (2003): “El rollo de la procesión del Corpus”, Ajuntament de València, València. Directorio Valenciano. Guía especial para las provincias de Alicante, Castellón y Valencia (1945): Publicado por Anuarios Bailly-Bailliere y Riera. Guía de Valencia. Turística, comercial, urbana (1957): Ediciones Gaisa, València. HOBSBAWM, E., RANGER, T., (eds.) (2000): The Invention of Tradition, (1a ed. E.J. Hobsbawm, 1983), Canto, Cambridge University Press, Cambridge.

LOWENTHAL, D. (1998): El pasado es un país extraño, Akal Universitaria, Madrid, (1ª ed. 1985, Cambridge University Press). MAIRAL, G. (2001): “Antropología de las ciudades históricas”, en Revista de Antropología Social, núm. 10, Universidad Complutense de Madrid, 9-15. MARTÍ i PÉREZ, J. (1996): El folklorismo. Uso y abuso de la tradición, Ronsel Editorial, Barcelona. MERIMÉE, H. (1985): El arte dramático en Valencia, 2 vols., Institució Alfons el Magnànim, València. OLIVARES TORRES, E., MORENO, A., ROIG, E. (2006): El Bolero d’Algemesí. Cent anys del Ball de les llauradores, Ajuntament d’Algemesí, Algemesí. Ordenanzas para el régimen y gobierno del Gremio de Roperos de la Ciudad de Valencia: aprobadas por S. M. y señores del Real y Supremo Consejo de Castilla (1819): En la Imprenta y Librería de López, València. ORTÍ Y MAYOR, J.V. (1740): Fiestas centenarias con que la Insigne, Noble, Leal y Coronada ciudad de Valencia celebró en el día 9 de Octubre de 1738 la quinta centuria de su Christiana Conquista. Referidas por Don Joseph V. Ortí y Mayor. Y dedicadas a la misma muy Ilustre Ciudad. En Valencia. Año MDCCXXXX, València. PARDO PARDO, F., JESÚS-MARÍA, J.A. (2001): La música popular en la tradició valenciana, Institut Valencià de la Música, Serie Menor, 2, València. PEDRAZA, P. (1982): Barroco efímero en Valencia, XXII Premio “Senyera” 1979, Ajuntament de València, València. PERIS ALBENTOSA, T. (2005): La cultura popular. Història de la Ribera, vol. IV, Bromera, Alzira. Real Sentencia dada en la Real Audiencia de Valencia entre el oficio de Sastres y Roperos: En que se declara, que la possesion de hazer unos mismos Maestros Roperos ropas de nuevo, y de viejo, es injusta, y nula (1652): València. SANCHIS GUARNER, M. (1978): La processó valenciana del Corpus / làmines de Fra Bernat Tarín i Juaneda (1913), Vicent Garcia, València. THOUS, M. (1934): “La Muixaranga”, en Valencia Atracción, núm. 92, any IX, València, 52-54. TRESCOLÍ, O., RAUSELL, X., OLIVARES, E. (2005): Vestir-se per a la festa. El ball de les Llauradores d’Algemesí, Ajuntament d’Algemesí, Algemesí. TRESCOLÍ BORDES, O., PORRAS BORONAT, G. (2006): Velles i novelles. L’Alcúdia i les festes a la Mare de Déu de l’Oreto, Ajuntament de l’Alcúdia, L’Alcúdia. TRESCOLÍ BORDES, O., OLIVARES TORRES, E. (2009): “Les festes patronals de Cullera a través dels arxius de la Casa Insa”, VIII Jornades d’Estudis de Cullera, Ajuntament de Cullera, Cullera, 211-249.

revistavalencianad’etnologia

187


LA ROBERIA CASA INSA FLAMINIA GUALLART DE SAN FELIU* SALVADOR CALABUIG I SORLÍ*

El programa de recuperació de comerços tradicionals del Museu Valencià d’Etnologia rescata els fons d’un comerç emblemàtic de la ciutat de València, com és la roberia Casa Insa. El procés de desmuntatge i trasllat dels diversos fons a les dependències del museu.

Palabras clave: Insa, roberia, comerç, indumentària, desmuntatge.

The recovery program of the Museum on traditional trade, the funds of a trade symbol of the city of Valencia as Casa Insa. The process of dismantling and transfer of funds to various stays of the Museum.

Introducció Al setembre de l’any 2009 es va produir la donació al Museu Valencià d’Etnologia dels fons de la roberia Casa Insa, després d’un any de visites i negocia-

Keywords: Insa, trade, clothing, wardrobe, disas-

cions que van fer possible arribar a un acord entre la

sembly.

Diputació de València i la propietat. El Museu Valencià d’Etnologia ve treballant des de fa uns anys, en la recuperació d’elements materials vinculats al comerç tradicional des del programa “Oficis de ciutat i comerç tradicional” que porten a terme Salvador Calabuig i Sorlí i Flaminia Guallart de San Feliu, conservadors del MVE, (Museu Valencià d’Etnologia). Des d’aquest programa s’havia actuat en la recuperació, de diversos comerços, tant de forma global com parcial; com en el cas dels rètols de la joieria Nebot d’Alcoi dels anys 50, el del Montepio de los dependientes de comercio dels anys 30, de façanes com la de la cistelleria del carrer del Músic Peydró de finals del segle XIX, mobiliari com el taulell de paraigües El Diluvi o el de la pape-

*Museu Valencià d’Etnologia, carrer de la Corona 36. 46003 València. flaminia.guallart@dival.es; salva.calabuig@dival.es

reria Vila ambdós de finals del segle XIX, tots ells a la ciutat de València, o la intervenció integral en

revistavalencianad’etnologia

189


comerços com la paqueteria Carbonell de 1940

arribar a ser la roberia més important, en ella es

situada a Russafa, la drogueria Albert, també a

guardava part de la memòria festiva, social i senti-

Russafa, dels anys 30, un celler de Carcaixent dels

mental de la ciutat i de part de la Comunitat

anys 20 o la farmàcia Murillo de València, una de les

Valenciana.

obres emblemàtiques del Art Decó de la ciutat.

1

Per a veure l’evolució del comerç, consultar en

Al temps, Oreto Trescolí Bordes i Enric Olivares

aquest mateix número de la revista l’articule de

Torres duien treballant des de feia uns anys en els lli-

Oreto Trescolí y Enric Olivares: Les festes vestides. El

bres de Casa Insa per a diversos treballs d’investiga-

paper de la Casa Insa en les tradicions valencianes.

ció sobre la indumentària tradicional i festiva, pel

L’actual propietària Donya Carmen Ferrés, a la

que coneixedors dels fons i de la labor de recupera-

qual tot el món coneix com Carmen Insa, és besne-

ció que es realitzava des del MVE es van posar en

ta del fundador i responsable de taller de confecció,

contacte amb el museu manifestant la seua preocu-

ha estat un referent en la confecció de l’indumentà-

pació així com la de la propietària pel futur dels fons

ria de valenciana fins a la dècada dels 80 quan a poc

de Casa Insa. Coneixedors de la importància de Casa

a poc anirà abandonant la seua activitat. En un

Insa i del seu patrimoni la reacció va ser immediata i

moment determinat el taller de donya Carmen es va

es van iniciar els contactes amb la propietat a l’abril

distingir per la cura en l’elecció de les teles, per la

de 2008, concretant-se en un acord de donació en

confecció i les formes de la indumentària, en el seu

el 2009, acord en el qual s’arreplega el compromís

taller es van vestir la burgesia i gran part de les falle-

de crear dins de les col·leccions del MVE el Fons

res majors de la ciutat.

Casa Insa - Carmen Ferrés.

En els anys 80 va començar la baixada de casa

Actualment han finalitzat les labors de desmun-

Insa, l’aparició de botigues especialitzades en indu-

tatge dels fons i s’inicia el procés de selecció, inven-

mentària valenciana, la proliferació de les botigues

tari, catalogació, restauració i conservació dels

de lloguer de disfresses, l’escassa renovació dels fons

mateixos.

de la casa, el canvi en les talles dels possibles clients, va inutilitzar gran part dels materials i l’alt cost de

La roberia Casa Insa

manteniment va obligar a tancar part d’aquesta sec-

Casa Insa és un comerç generacional i emblemàtic

ció, encara que Casa Insa va seguir treballant els

de la ciutat de València. L’origen de Casa Insa està

adornaments, domassos i decoracions. És al 1996,

en una de les primeres roberies2 de la ciutat, cone-

després de prop de 70 anys de treball ininterromput

guda com Roberia Gimeno situada en el carrer de

quan Dª. CarmenFerrés, es va jubilar. Dª. Carmen ha

Baix, prop de la plaça de Sant Jaume. Casa Insa va

acudit diàriament a la casa, i continuant la posada a

1 El programa s’inspira en la recuperació que des del MNATP (Museé National desArts et Traditions Populaires), actual MUCEN (Museé des civilisations de l’Europe et de la Mediterranée ), es realitza en els anys 70 al 90 del passat segle a França, programes que s’intensifiquen sobretot a partir de la remodelació del barri dels Halles a Paris, davant la desaparició de part del comerç tradicional de la ciutat. 2 La paraula roberia, roperia en castellà, és descrita al diccionario català-valencià-balear com “Establiment on es lloguen vestits per a usar-los temporalmente”.

190

revistavalencianad’etnologia


El taller de Casa Insa als anys 30.

punt de la roba, tot i la baixa activitat, només tren-

tàpia, es va construir a la fi del segle XIX un edifici

cada en moments puntuals com la preparació del

industrial.

Corpus de la ciutat, els Bultos de Sant Vicent o la

L’edifici ha patit nombroses reformes, la mes

festivitat dels Reis Mags, açò ha permès que els fons

important de les quals hagué de realitzar-se a prin-

s’haja mantingut en òptimes condicions de conser-

cipis o mitjans del segle XIX adequant els espais

vació.

d’una casa senyorial al seu ús com fabrica de ventalls. A l’arribar el comerç Casa Insa en 1889 l’es-

Els espais

tructura anterior es va respectar, encara que a prin-

Casa Insa aquesta situada en una casa palau del

cipis del s. XX a causa de la pujada del negoci es

segle XVII a partir d’una estructura probablement

van eliminar les habitacions del primer pis per a

anterior. Un habitatge situat al número 48 del

ampliar l’espai de magatzem. Després de la guerra

carrer de Baix limitant amb el carrer de Teneries i

civil es van canviar els paviments dels salons de la

amb un edifici amb entrada al carrer En Borràs, la

planta noble. La riuada de 1957 va afectar a la plan-

casa s’articula al voltant del pati. A l’antic jardí, en

ta baixa arruïnant molts materials allí dipositats,

la part del darrere de la casa, envoltat per una

quedant afectades les viguetes de fusta de l’entre-

revistavalencianad’etnologia

191


Ferrés. Al voltant del pati es troben les antigues quadres accedint a elles per una rampa descendent, reconvertides en magatzems i taller. Allí s’executaven tasques de fusteria i treballs de metalls per als accessoris de les indumentàries, també s’emmagatzemaven gegants i estructures portants dels mateixos. En l’antiga cotxera es guardaven els gegants, inclosos els de la processó del Corpus avui custodiats en la Casa de les Roques. També en unes prestatgeries de fusta que cobreixen els murs i en un altell, les més de 50 caps de nanos. En uns armaris de gran grandària,es conserven banderoles i altres elements ornamentals. L’escala de la dreta que dóna accés a un dels habitatges de l’entresòl, és l’escala noble per la qual s’accedeix al primer pis, allí trobem un menut vestíbul que dóna pas als espais d’aquesta planta. A l’esquerra la que hagué de ser l’estada principal convertida en taller de costura, amb bancs de treball, Façana de la roberia al carrer de Baix.

màquines de cosir i cadires baixes on fins a 15 persones confeccionaven o reparaven les peces d’indu-

sòl, reforçat posteriorment amb estructures de

mentaria. Un gran armari guarda pedaços i peces

ferro. L’estat actual de l’edifici és molt bo amb l’ex-

de tela, altre menut, un rellotge dempeus i tres

cepció d’algun problema d’humitats en una menu-

còmodes completen el mobiliari. Els murs estan

da àrea de la coberta.

decorats amb gravats del s. XIX amb escenes de

La façana, del segle XVIII, conserva molt bé el

l’antiguitat i algun personatge satíric i amb nom-

seu aspecte amb entresòl de reixes arrodonides

brosos premis concedits a Donya Carmen i al seu

sense angles i les gran balconades de les obertures

pare. En un dels murs grans prestatgeries fins al sos-

del pis principal. Un gran portal de pedra llaurada

tre guarden fardos de roba i teles; una escultura

condueix al vestíbul, ens trobem amb la disposició

d’escaiola d’En Joan Ferrés presideix l’estada. La

dels interiors de les cases pairals valencianes que

sala guarda darrere d’una menuda porta i uns empi-

arranca en el segle XV. (SIMO, T., 1983: 136-137)

nats graons amb ceràmiques del XVIII, una menuda

d’ell arranquen les dues escales que donen accés en

estanca amb una fornícula en un dels seus costats

l’entresòl al que hagueren de ser dependències de

que pel que sembla va fer les funcions d’Oratori en

servei i posteriorment habitatges de la família García

un extrem de la sala l’accés a una zona privada,

192

revistavalencianad’etnologia


altra gran sala utilitzada per la família com zona de

d’elles una capelleta amb la Mare de Deu del Carme

descans i menjador.

va donar nom a l’estança. Posteriorment es van

Des del taller també s’accedeix a la botiga, l’es-

derrocar els paredats, ja que l’expansió del negoci va

pai on es llogaven les peces, un gran taulell enfront

fer necessari habilitar més espais per a magatzem,

d’un menut emprovador i els murs envoltats de

en les prestatgeries i armaris que cobreixen els seus

prestatgeries, en els quals es col·locaven les peces de

murs, es guardava indumentària teatral i festiva.

lloguer cobertes amb grans cortines de llenç. En el

Els porxos són tres grans estances on se succeei-

centre grans calaixeres de fusta amb calaixos a

xen armaris i prestatgeries, en la primera d’elles, al

banda i banda contenint accessoris. Aquesta estada

centre, grans calaixeres obertes a banda i banda,

comunica amb l’anomenada Sala de corte, allí en

contenen barrets, botons, accessori, ferratjes, comp-

una gran taula, es tallen les teles de l’indumentària i

tes i material de pasamaneria; d’allí parteix una esca-

dels adornaments, els murs també estan envoltats

la amb barana d’obra que comunica amb una

de prestatgeries fins al sostre cobertes per grans

menuda terrassa en el terrat. La segona estança

llenços, en aquesta estança es guardaven peces d’in-

també té coberts els murs amb armaris i prestatge-

dumentària i barrets, també les teles i complements

ries allí es guardaven part de l’atrezzo teatral (espa-

amb les quals es confeccionaven els vestits de valen-

ses, altres armes i accessoris) i el calçat. Llargs cor-

ciana. En un angle l’emprovador, tapissat i decorat

dells recorren l’estança en la qual s’obrin vans sense

als anys 60 amb teles i mobles de Mariano García.

cobrir. Aquest era el lloc on es posava la roba a asse-

En les seues parets pengen fotografies dedicades de

car després del seua rentat, des del gran ventanal

les nombroses falleres majors i de personatges, com

tancat per una reixa s’accedia al sistema de trans-

la duquessa d’Alba, per als quals donya Carmen ha

port que comunicava els diferents nivells, una corrio-

realitzat peces. Un menut despatx completa la distri-

la i grans cistells d’espart servien per a pujar o baixar

bució de la planta.

els materials. En el centre de la sala diversos conte-

Des del vestíbul s’accedeix a un distribuïdor que

nidors arreplegaven els materials més antics i

comunica amb la zona privada de descans i amb una

preuats de la Casa. El Bagul d’Insa era el triat per a

gran cuina des d’allí també s’accedeix a la planta

guardar les peces mes delicades, sedes del XIX, casa-

superior. Una estreta escala condueix a dos espais de

ques del XVIII, teles brodades i uniformes de maes-

servei, una zona de rentat amb grans piles i moder-

trante. També l’antiga Arca de l’Aliança del Corpus

nes llavadores, una gran llar i les taules de planxa; a

plena d’emblemes de cartó pedra, llauna i fusta dels

altre nivell un distribuïdor dóna accés al rebost, un

personatges de la processó. En la tercera estança

espai cobert obert al pati per un dels seus costats.

grans armaris i prestatgeries guardaven cascos i

Pujant uns graons s’accedeix als porxos, a un costat

armadures, cuirasses, espases, la indumentària del

està l’anomenat cuarto de la Virgen. En aquesta

Corpus i els seus accessoris, corones, espases. En la

zona es trobaven dependències per a allotjar a visi-

coberta s’obrin claraboies que proporcionen llum i

tants i familiars amb diverses habitacions. En una

ventilació.

revistavalencianad’etnologia

193


Un espai amb prop de 850 m2 útils distribuïts en

tòdia i realitza la posada a punt abans i després de

les diverses plantes, més 100 m2 en el pati i el ves-

la celebració. El Corpus de la ciutat no formarà part

tíbul. Segons Trini Simó: “Aquesta és una casa

del fons del MVE, segueix en propietat de la família

modèlica pel seu estat de conservació, sense retòri-

Insa, cedit cada any a l’Ajuntament i en part exposat

ques, sense somnis de velles glòries que s’enyoren i

en la Casa de les Roques.

que perviven lànguidament, sense lliçons culturalis-

Altres elements que han passat als fons del MVE

tes, ni de bon tros amb voluntat monumental, l’edi-

són l’indumentària i elements vinculats a festivitats i

fici viu” i “respira” en la realitat de cada dia. En l’ac-

danses processionals empleats a La Ribera, La Safor,

tualitat hi ha instal·lat un magatzem i roberia de ves-

L’Horta, Camp de Turia, La Costera, tals com basto-

tits, de gran vitalitat. (Simó, 1983: 136-137)

nets, porrots, pastorets, arquets, moixarangues, miracles de San Vicent, indumentaria de les santes

Els fons

dones, santets, angelets, elements de llanda del s.

El global dels fons rescatats de casa Insa està consti-

XIX que portaven els personatges de les processons

tuït per mobiliari, documentació gràfica i escrita i

per a facilitar la seua identificació, a més d’uns cin-

indumentària, sent aquesta la part més voluminosa.

quanta de caps de nanos d’un període que va des

A continuació presentem una breu relació dels fons

de finals del s. XIX fins als anys 60. També 8 gegants

segons classificació inicial sobre la base de la seua

complets i la seua indumentària dels anys 50, 21

funció.

mans, 17 caps, 19 estructures i indumentària diversa de gegants des del s. XIX a la fi dels anys 60, a

Indumentària festiva religiosa

més d’uns 20 vestits de Reis Mags, túniques, capes i

Dins de la indumentària festiva destaca per volum la

corones de les dècades dels anys 30 a 60.

destinada a les diferents festes religioses i entre elles per importància i presencia la festa del Corpus.

Indumentària festiva profana

La celebració d’aquesta festa es repetia en nom-

Dins d’aquesta secció, destaquen els fons relacionats

brosos pobles valencians, Cullera, Alzira, Gandia,

amb les cavalcades. Des d’Insa es realitzaven moltes

Alfafar, Alboraia, Sueca... per això en Insa es tenien

de les cavalcades de la ciutat de València, de dife-

diversos Corpus complets. S’han recuperat diversos

rents comarques i de Castelló com la cavalcada del

centenars de vestits del segle XIX i principis del XX, i

Pregó i els Cavallers de la Conquesta. D’aquestes

altres elements com l’antiga Arca de l’Aliança,

celebracions hi ha nombrosos vestits i altres ele-

al·legories dels evangelistas de Josué i les dones san-

ments. Són destacables els fons arreplegats vinculats

tes, cirialots, els estendards i les armes de la ciutat.

a la festa de Moros i Cristians d’Alcoi i altres pobla-

És necessari esmentar que la indumentària del

cions, amb els vestits dels Boatos d’algunes capita-

Corpus de la ciutat està constituïda per més de 400

nies i alferecies.

vestits i part dels elements, com gegants i nanos

També destaquen vestits i elements decoratius

segueixen sent propietat de Casa Insa, que els cus-

vinculats a cavalcades històriques de la ciutat de

194

revistavalencianad’etnologia


Personatges de la processo d'un poble sense identificar amb indumentaria de Casa Insa ca 1920.

València com la cavalcada històric foral celebrada en

Indumentària teatral

1891 organitzada per Lluis Tramoyeres. O la d’exal-

A casa Insa es confeccionava el vestuari de moltes

tació valenciana que Lo Rat Penat va organitzar en

obres teatrals, sarsueles, revistes. En els llibres de

1899. També la de la Coronació de la Mare de Deu

registre de Juan María Gimeno apareixen referències

dels Desemparats de 1923, la del segon aniversari

a l’activitat registrada pel seu pare al voltant de l’in-

de la proclamació de la República en 1933 celebra-

dumentària del teatre Principal. Ja en els primers lli-

da a Madrid o la del centenari de la canonització de

bres de registre s’estableix la diferència entre llibres

San Vicent Ferrer en els anys 50 del passat segle.

de processons i llibres de teatre. La roba teatral

Entre l’indumentària festiva profana també ha pas-

d’Insa era utilitzada tant per companyies estables

sat a formar part dels fons diversos vestits de jockei

com llogada per grups d’actors aficionats de pobla-

de la fira de Juliol dels anys 1910 – 1920 i vestits dels

cions molt diverses. Els vestits vinculats al teatre són

timbalers de la ciutat del s. XIX i elements d’adorn

un percentatge molt elevat dels fons, cronològica-

de timbals i trompetes.

ment abasten des de finals del XIX fins als anys 60 del segle XX.

Indumentària de disfressa

La companyia d’Enrique Rambal es vestia a casa

Indumentària de disfressa des de finals del XIX fins

Insa i amb ella existia una relació especial, per a ell

als anys 60 del s. XX, el gruix del fons ho conformen

es van elaborar nombrosos vestuaris com els luxosos

peces dels anys 1940-1950 a més de màscares de

de don Juan Tenorio. També es va fer el vestuari d’al-

carnestoltes del segle XIX i principis del XX.

gunes pel·lícules dels anys 40: La Dolores, El

revistavalencianad’etnologia

195


segle XIX i dels anys 20, saragüells, vestits de castellonenc/a dels anys 20 a 50, barrets tradicionals des de finals del s. XIX als anys 30 i indumentària d’altres regions com ara vestits d’aragonesos, andalusos, castellans, etc. Indumentària militar Uniformes d’husars, granaders, alguns d’ells del Na carme Ferrés en la sala de tall.

regiment de la Princesa de l’any 1923, abrics, roba militar de cavalleria dels anys 20/30 i 40, cascos i

Huésped del sevillano, La última falla, La gitanilla y

barrets militars, vestits de gal·la de policia, guàrdia

Entre barracas. Aquests vestuaris romanien a casa

civil, casaques de gal·la amb entorxats i brodats, una

Insa i també es llogaven a altres companyies.

armadura, cascos d’uniformes històrics, més d’un

També s’ha rescatat roba militar del regiment

centenar d’espases de principis del s. XIX a principis

de husars de la Princesa de 1923 que s’utilitzava

del XX i uniformes de mestrants de cavalleria i d’or-

per als cors de la sarsuela Luisa Fernanda, així com

dres militars de començaments del s. XIX. Tota

algunes peces excepcionals com els vestits de l’es-

aquesta indumentària era utilitzada en representa-

trena a València de la Corte del Faraón, o un vestit

cions teatrals i cavalcades.

de finals del segle XIX de la representació de Lohengrin, o vestuari de revista dels anys 30 del

Altra indumentària

passat segle.

Prop de quinze vestits de torero (taleguillas, jaquetes, jupetins) del segle XIX. Indumentària eclesiàsti-

Indumentària tradicional

ca, autèntica, utilitzada en representacions teatrals o

Entre els nombrosos vestits d’indumentària tradicio-

seguicis de cavalcades, on destaquen els abrics

nal valenciana, la majoria d’ells confeccionats en els

talars, i els barrets, així com algunes casulles del s.

tallers de la casa, destaquen prop d’un centenar de

XIX. També trobem en aquest conjunt, roba de

vestits de llauradora de les dècades dels anys 20 i

carrer i barrets masculins i femenins de les dècades

30, confeccionats amb espolins artesans, alguns

dels anys 20, 30 i dels 60.

d’ells van participar en la setmana valenciana de l’Exposició Universal de Barcelona de 1929. També

Documentació

es rescaten nombroses faldilles de seda i comple-

Es recupera part de la documentació de l’empresa,

ments de vestit de llauradora, mocadors i davantals

informes, albarans, factures, i els llibres de registre

de mitjan del segle XIX. Faldilles i saies del s. XIX de

des de finals del XIX que permetran als investigadors

les comarques d’interior valencianes (la Serrania, la

analitzar l’evolució del comerç, de les festes valen-

foia de Bunyol). Vestits masculins de torrentí del

cianes i completar aspectes de l’activitat teatral. En

196

revistavalencianad’etnologia


Sala de la roberia Insa.

el fons documental s’integra l’arxiu de l’actor

volum de La Ilustración española i americana.

Enrique Rambal. Figurins teatrals, dissenys de vestits.

Diversos volums de revistes teatrals com El teatre,

Patronatje des del s. XIX, als anys 40.

Teatro y ilustración, Le teatre i Teather de finals del

En aquests moments hi ha en marxa dues inves-

s. XIX i principis del XX, 4 volums de la revista

tigacions a partir de la documentació de Casa Insa

Hogar dels anys 40, revistes d’indumentària i de

una sobre l’evolució de les festes en diferents

disfressa franceses i austríaques de principis del s.

comarques valencianes i sobre la propia casa Insa,

XX i revistes de festes de les dècades dels 30, 40,

que des de fa dos anys porten a terme Oreto tres-

50 i 60 del segle XX, així com alguns llibres d’a-

colí Bordes i Enric Olivares Torres i altra sobre la figu-

trezzo.

ra i el teatre d’Enrique Rambal per part de Francisca Ferrer.

Documentació gràfica

Entre la documentació també s’arrepleguen

Fotografies vinculades a la família, al comerç, al

diversos llibres i revistes com la revista Valencia

taller, a l’indumentària teatral, a les representacions

Atracción, diversos volums enquadernats amb els

i a la indumentària de valenciana. Más de 2000

primers números i diversos centenars solts. Un

fotografies entre les quals destaquen documentació

revistavalencianad’etnologia

197


cada objecte va ser marcat amb un número correlatiu a partir del número u. La primera part del desmuntatge es va centrar en la planta baixa, començant per la cotxera PB1 en aquesta estança estaven dipositats, entre altres objectes, els gegants i el nanos, cada objecte va ser embalat i numerat, la mateixa correlació de números Els treballs de desmuntage.

es va utilitzar per a les caixes on eren dipositats diversos objectes, reflectint en el llistat que contenia cada caixa. Totes les setmanes es realitzaven trasllats

referida a festes valencianes com les falles, fira de

a les sales de reserva del MVE a Bétera on eren dipo-

juliol, moros i cristians, carnestoltes i cavalcades a

sitats els fons embalats. Es va actuar de forma siste-

més de fotografies de representacions teatrals i

màtica i per ordre d’habitació fins a buidar la planta

algunes de la mateixa temàtica de gran format de

baixa pel que la següent intervenció va ser a les

Barberá Masip.

antigues cuadres PB2, que actualment a més de magatzem fa les vegades de taller.

Mobiliari Part del mobiliari que conforma casa Insa, el taller de

Finalitzat el buidatge en PB es va accedir a la planta primera, en ella es distingeixen 4 estances a

costura, l’emprovador i taulells d’atenció al públic,

intervenir, la tenda PP1, la sala de corte PP2, l’em-

taules i bancs de treball, calaixeres, armaris i prestat-

provador PP3 i el taller PP4. El volum dels fons és

geries, a més d’elements emblemàtics com el retol

tal que es decideix canviar el sistema d’inventariat,

de la tenda, els fanals de l’entrada de forja, brasers,

doncs no resulta viable l’etiquetatge individual, a

pitxers ceràmics, safes i útils de cuina.

partir d’aqueix moment s’enumeren les caixes continuant amb la successió de nombres correlatius

Desmuntatge

anterior i fent constar en el llistat el número de ves-

El desmuntatge s’inicià a l’octubre del 2009, prèvia-

tits de la mateixa tipologia que conté la caixa o bé

ment s’havien planificat les diferents fases de treball.

donant una molt breu descripció de les peces que

Al constatar l’interès que oferien els diferents fons

conté.

va quedar palèssa la necessitat d’establir un ordre de

S’inicia el buidatge de l’antiga tenda PP1 però

treball, es va decidir iniciar el desmuntatge per indu-

abans de finalitzar el treball es ralenteix degut al fet

mentària i complements, continuar amb documen-

que casa Insa comença els preparatius de reis.

tació i finalitzar amb el mobiliari, per a això es va

De la mateixa manera que s’havia fet en PB amb

dotar cada estança amb unes sigles entenent cadas-

elements destacats, com els nanos i gegants, se

cuna de les habitacions com contenidors dels fons,

segueix fotografiant in situ els vestits i elements

posteriorment es realitzà un llistat provisional on

d’indumentària més excel·lents, com són les peces

198

revistavalencianad’etnologia


guardades en l’emprovador PP3. Abans de continuar és necessari matisar que en aquests moments el volum de roba és tal que es decideix fer una selecció de totes aquelles peces que manquen d’interès per al Museu bé per proximitat en el temps bé per l’elevat número de repeticions de la mateixa peça, en aquests cas es conservava per al museu al voltant d’una desena. Totes les peces seleccionades

Faldilles de llauradora, s. XIX.

van ser donades al Museu de la Festa d’Algemesí que prèviament havia manifestat el seu interès i amb el qual es mantè un conveni de col·laboració,

Bétera. Allí es dipositarien la indumentària, mobi-

en total van ser donades prop de 2000 peces i altres

liari i objectes. Les fotografies i gravats i altres

500 van ser donades a Caritas. Cal esmentar alguns

materials impresos es dipositarien en el gabinet

materials que degut al estat de conservación irrecu-

iconogràfic del MVE i la documentació, llibres i

perable i a la seua falta d’interes van ser retirats

revistes en la Biblioteca-Centre documental del

definitivamente.

museu.

Finalitzada la PP es va passar a l’Andana o

Les sales de reserva del museu ocupen en l’an-

Cambra, PA on es va seguir la mateixa metodologia.

tic recinte del Psiquiàtric de Bétera, tres pavellons,

El treball es va interrompre en diferents ocasions,

una nau industrial i altre espai amb prop de

coincidint sempre amb diverses festivitats com pas-

4000m2. L’espai destinat al fons Casa Insa-Carmen

qua, setmana santa, falles i Mare de Deu ja que en

Ferrés és el primer pis del pavelló 3, un espai lineal

les dates anteriors a cada festivitat casa Insa reprenia

amb prop de 400 m2, dividit en dos per la caixa de

la seua activitat.

l’escala, diàfan i amb dues habitacions en un dels

Finalment el volum dels fons de casa Insa es

seus extrems.

quantifica en unes 2000 fotografies unes 30 caixes

Un espai intervingut, en el qual es van derrocar

de documentació variada, tot això dipositat en el

els murs, es va igualar el sostre, es va instal·lar un

MVE i més de 700 caixes i diversos objectes i mobi-

sistema d’il·luminació i es va col·locar un pis en les

liari dipositats a Bétera.

dues habitacions. Per a adequar l’espai seria necessari completar el pis i encegar part de les finestres.

Magatzematge

L’espai està actualment ocupat en part amb mate-

Un dels primers problemes que es plantegen és el

rials del Museu de Prehistòria, materials que seran

gran volum de materials i el seu emmagatzematge

traslladats pròximament a altres pavellons. Aquesta

en les sales de reserva. Es va decidir, coordinada-

ocupació va impedir l’emmagatzematge de tots els

ment amb la dirección del museu i la unitat de fons

materials. Una vegada ple l’espai del pavelló 3, es

habilitar un espai als magatzems del museu a

va habilitar provisionalment un espai en la nau

revistavalencianad’etnologia

199


industrial fins que siguen traslladats els materials arqueològics Es va procedir a la compra de penja-robes mòbils i extensibles i en una de les habitacions del fons la unitat de col·leccions va realitzar una instal·lació provisional que permet la col·locació de les peces. Es contempla la col·locació de prestatgeries metàl·liques desmuntables i grans taules de treball. L’elevat cost dels contenidors de tèxtils obliga circumstancialment a habilitar solucions senzilles i de baix cost que permeten emmagatzemar els fons complint les mínimes condicions de conservació. Conclusió Una vegada posat a punt el magatzem i equipat amb els contenidors adequats es procedirà a la selecció dels materials que comprenen el fons Casa Insa-Carmen Ferrés. La documentació i les fotografies dipositades en el museu seguiran el procediment habitual de neteja, inventari, classificació, escanejat i catalogació. Els materials dipositats a Bétera seran igualment inventariats, es procedirà a desembalar els fons i realitzar una selecció dels mateixos que s’incorporaran a l’inventari. Les peces repetides formaren part de dipòsits que s’oferiran a museus locals o temàtics que manifesten interès per les mateixes. El fons Casa Insa-Carmen Ferrés es constitueix doncs com un referent imprescindible per a l’estudi de la indumentària popular, teatral i festiva de la nostra Comunitat, un tresor custodiat durant mes de 150 anys per la família Insa i els seus descendents, que generosament ha estat donat al Museu València d’Etnologia.

200

revistavalencianad’etnologia

Bibliografía ARAZO, M.A., JARQUE, F. (1986) Barrio del Carmen. Valencia Ajuntament de València. València. pp 62-68. ARAZO, M.A., JARQUE, F. (1991) Tiendas Valencianas. Generalitat Valenciana. Conselleria d’Industria, Comerç i Turisme. València. BARRACA DE RAMOS, P. (1999) El molino de chocolates”El Indio”. Anales del Museo Nacional de Antropología. Nº IV. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. pp 173-194. CÁMARA BELLO, C. (1999) La fábrica de chocolate El Indio. Anales del Museo Nacional de Antropología. Nº IV. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. pp 195-209. CARRERAS I VERDAGUER, C. (2006) El comerç. Tradicionari. Enciclopedia de la cultura popular de Catalunya. Vol II. Enciclopedia catalana. Barcelona. pp 198-242. CORBIN FERRER, J.L. (1999) Historia y anecdotas, Barrio del Carmen. Federico Domenech S.A. València. pp132-136; pp 199-201. GIL SANCHEZ, F. (1987) El establecimiento tradicional alicantino. Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante. Alacant. GUTIERREZ, A., LOECHES, J., RICO, JC., (1999) Chocolateria El Indio, análisis de una exposición. Anales del Museo Nacional de Antropología. Nº IV. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. pp 211-230. LICERAS FERRERES, M.V. (2008) Indumentaria valenciana, siglos XVIII-XIX. Carena Editors S.L. València. LLOBREGAT, E.A., JARQUE,F. (1978) El Corpus de València. Col·lecció Imatges. Tres i Quatre. Eliseu Climent, Editor. València. SAN ROMAN, J. de (1985) “El comercio tradicional” En AA.VV. Madrid, Objetivo Cultural. Madrid. SIMO, T. (1983) Valencia Centro Historico. Guia urbana y de arquitectura. Institucio Alfons el Magnanim. Diputación Provincial de Valencia. València. pp 136-137. TRESCOLÍ BORDES, O., OLIVERES TORRES, E. (2009): “Les festes patronals de Cullera a través dels arxius de la Casa Insa” VIII Jornades d’Estudis de Cullera, Ajuntament de Cullera, Cullera. VV.AA. (2007) Necotium XIX, XX, XXI. Comercio e industria en Zamora. Museo Etnográfico de Castilla y León. Zamora. VENTOSA I MUÑOZ, S. (2006) La indumentaria tradicional. Tradicionari. Enciclopedia de la cultura popular de Catalunya. Vol I. Enciclopedia catalana. Barcelona. pp 222237.


EL VIAJE DE UN TAMBOR. ÁFRICA DE IDA Y VUELTA EN ANNOBONESES Y FERNANDINOS. INSTRUMENTOS MUSICALES DE GUINEA ECUATORIAL ISABELA DE ARANZADI* La música en Guinea Ecuatorial está integrada en la vida y es una música funcional, al servicio de la comunidad. No hay un escenario para el arte, sino la vida misma. Así, los hitos importantes en las fases vitales y finalmente la entrada en el mundo de los antepasados son grandes ocasiones de las que la música forma parte y dentro de los ritos, tiene una función mediadora entre la comunidad y todo el mundo espiritual. Los mismos instrumentos constituyen objetos sagrados y forman parte de la cadena de intermediarios para conectar con la fuerza vital que impregna toda la realidad. Palabras clave: etnomusicología, fang, bubis, Guinea Ecuatorial. The music in Equatorial Guinea is integrated to the life

Preliminares

and is a functional music, to the service of the

La música en Guinea Ecuatorial está integrada en

community. There is no a scene for the art, but the life

la vida y es una música funcional, al servicio de la

itself. This way, the important milestones in the vital

comunidad. No hay un escenario para el arte, sino

phases and finally the entry in the world of the forbears they are big occasions of that the music forms a part and inside the rites, it has a mediating function between the community and the whole

la vida misma. Así, los hitos importantes en las fases vitales y finalmente la entrada en el mundo de los antepasados son grandes ocasiones de las

spiritual world. The same instruments constitute

que la música forma parte y dentro de los ritos,

sacred objects and form a part of the intermediaries'

tiene una función mediadora entre la comunidad y

chain to connect with the fuerzavital who impregnates

todo el mundo espiritual. Los mismos instrumen-

the whole reality.

tos constituyen objetos sagrados y forman parte

Key words: ethnomusicology, fang, bubis, Equatorial Guinea.

de la cadena de intermediarios para conectar con la fuerza vital que impregna toda la realidad. En los ritos de iniciación, en los funerales, en las danzas `ndòng `mbàà o ákòmà mbàà (fang), en la consagración de un nuevo cayuco (bubis), en la ivanga, o mekuio (ndowe), en el rito del bönkó (fernandinos), en el baile del dadjì (annoboneses) en la danza ndzanga (bisío), la música juega este papel mediador.

* isabeladearanzadi@gmail.com

revistavalencianad’etnologia

201


La comunicación a través de los bosques, tanto

tan los bosques (Pepper 1950:1). Las fibras vege-

en la isla, como en la parte continental, es una

tales o animales se usan en muchas de las danzas:

necesidad que ha generado la construcción y el len-

en el mekuio ndowe en la ndzanga bisío, en la

guaje de ciertos instrumentos como el tronco vacia-

danza mèkóm de los fang, en el baile dadj’i de los

do `nkúú, el poderoso cuerno tông `mvùù de los

annoboneses y especialmente en el bönkó de los

fang, la trompeta umbanda (ndowe), la trompeta

krío. Entre los fang, el ñas es una maraca de ces-

bubi mpotótutu, y la flauta de calabaza bötuttú,

tería de melongo y semillas, para bailes de culto. El

que se emplean para convocar a los miembros del

`nlàk ngìt sin mèkórà es un cuerno utilizado en

poblado a distintas ceremonias, dar noticias o seña-

las noches de luna llena en las que el brujo recorre

les o convocar asambleas.

el poblado con cascabeles mèkórà en los tobillos,

El sonido es un importante elemento en los

haciendo sonar el cuerno para alejar de esta

ritos y se emplea como puerta que abre el paso al

manera a los malos espíritus (Nsué 2007

mundo espiritual. Las sonoridades diversas que se

{1985}:78). El trovador o `mbòm `mvét mientras

obtienen con los elementos naturales de su entor-

toca y canta, mantiene a través del sonido de su

no, se captan y se interpretan como el lenguaje de

música, el nexo con los antepasados de los que

los seres invisibles y de los espíritus que animan

recibe su arte, por detrás, razón por la que sus

todas las cosas. Los materiales del bosque (vegetal

oyentes/acompañantes se colocan a ambos lados

y animal), se utilizan en su variedad, por su forma,

del que toca este instrumento. La noche que

color, densidad o dureza así como por el resultado

empieza la danza del bönkó, entre los criollos, es

sonoro que se quiere obtener. La madera en sus

el sonido de los tambores, en las puertas del

múltiples tipos de densidad (òlòng, èbeñ), se usa

cementerio el que inicia el rito de despedida de los

para construir los tambores idiófonos (`nkúú entre

difuntos. El mbang akom o mirlitón, instrumento

los fang, mpfhul entre los bisío o ukulu entre los

en forma de pequeño tubo con una membrana en

ndowe) y también para construir cilindros que

un extremo (de huevos de araña o ala de murcié-

luego cubren con una piel como el `mbeñ fang,

lago), modifica la voz humana dándole una sono-

ndtuambo bisío, o ngomo ndowe. De madera

ridad especial, considerada como la voz del espíri-

también es el bastón que representa al difunto en

tu y se usa en la despedida del difunto en el rito

la danza dadj’i de los annoboneses que se baila en

de `ndòng mbàà.

las defunciones (y tiene la misma medida que éste,

El ritmo es el elemento musical más importan-

como ocurre en entre los yorubas y otros pueblos

te, y predomina sobre la armonía y la melodía. En

de África). Las fibras vegetales se usan general-

la naturaleza, la repetición y el ritmo están siempre

mente en las danzas para cubrir el cuerpo; su soni-

presentes. Ellos han sabido incorporar ese ritmo en

do producido por el roce vegetal es similar a un

su ser, en su cuerpo, en su caminar, en sus cantos

susurro y este roce de fibras tiene una sonoridad

y en sus movimientos. El ritmo también se encuen-

atribuida en África Central a los espíritus que habi-

tra en sus lenguas de origen bantú, llenas de ono-

202

revistavalencianad’etnologia


matopeyas de animales y de sonidos del bosque

los bisío o el pluriarco ndonga fang llamado anti-

(paradójicamente, en los bosques se escuchan

guamente akadankama. Otros pequeños instru-

pájaros que cantan como si hablaran lenguas afri-

mentos empleados en ciertos ritos, se usan también

canas). Son maestros en el uso de la polirritmia. En

como elemento de participación entre los oyentes.

los conjuntos de mèndzáng (xilófonos fang), cada

Así, el ñas de cestería de los fang, o las calabazas

instrumento percute un patrón rítmico melódico

rellenas de semillas, tyoké (entre los ndowe),

que encaja con los demás produciendo una rica

nguande (entre los bisío), kullá (entre los bubis), las

textura polifónica y polirrítmica, en la que la sono-

cañas para golpear una contra otra bìkpérè (fang)

ridad dulce de estos instrumentos envuelve al

bipak (bisío), mbasa (ndowe) o sitté sá baobbè

oyente. Los instrumentos en su mayor parte, debi-

(bubis) o el cascabel fang angòng que se hace sonar

do a este carácter fundamentalmente rítmico, son

con otro cascabel o con un palito, empastando su

de percusión. Tambores idiófonos como el `nkúú ,

sonido metálico con el sonido seco de las cañas que

asémele, okukú, membranófonos como el `mbeñ

se entrechocan.

de los fang, el ngomo de los ndowe, el ndtuambo

Música, poesía y danza se mantienen unidas,

de los bisío, el tambalí de los annoboneses, el tin-

estando la poesía implícita en canciones de todo

tak de los criollos, la campana ritual de los bubis

tipo, especialmente en la épica de los trovadores de

elëbo, etc.

`mvét (entre los fang), o ngiang (entre los bisío), o

La comunidad es esencial para el individuo y

los relatos cantados acompañados con el arpa

constituye el medio a través del cual participa en la

ngombí, el tama tama (sanza) y el xilófono mènd-

vida y mediante el que los antepasados perviven a

záng, así como en las romanzas bubis. La música

través de sus descendientes. Aunque hay individuos

forma parte de la memoria de los pueblos de

más hábiles para el canto o la interpretación de un

Guinea Ecuatorial. Memoria que recupera el pasa-

instrumento (como los directores de canto i neppï

do mediante la palabra. Memoria que devuelve la

entre los bubis o el trovador fang `mbòm `mvét ), la

identidad, que rescata el tesoro de “lo nuestro” y

comunidad siempre hace de oyente y de partícipe al

lo hace perdurar a través de la palabra cantada.

mismo tiempo. Esto da lugar a recursos como el

Memoria que requiere su conservación a través de

canto responsorial a través de la fórmula pregun-

la entrega continuada de los que están, hacia los

ta respuesta de casi todas las canciones o al entre-

que acaban de llegar para incorporarse a la comu-

tejido de las voces. Esta función de la música como

nidad, simplemente con la edad o mediante ritos

elemento de cohesión, determina el uso de ciertos

iniciáticos. Memoria como recurso, como fuente

instrumentos como las sanzas denominadas eleke

viva a la que hay que acudir para sentirse uno

(entre los kombes), ukumbi (entre los bengas),

mismo a través del pasado del mismo modo que la

tama tama (entre los fang), lamelanófonos que

planta necesita la raíz para estar viva y conectarse

congregan a reunión con su tañer ligado a la tradi-

con la tierra. Memoria frágil cuando el contacto

ción, así como el `mvét de los fang y el ngiang de

con otros pueblos y otras lenguas interrumpe un

revistavalencianad’etnologia

203


Gumbé jamaicano Foto: Kenneth Bilby

África de ida y vuelta en annoboneses y fernandinos. El viaje de un tambor. Tras la abolición de la esclavitud, a principios del siglo XIX, la cultura musical africana recibió la aportación de la cultura “afro” americana de los esclavos liberados que venían de América. Constituía el retorno de lo “africano”, tamizado por influencias europeas, recibidas en el continente situado al otro lado del Atlántico. Muchas de sus manifestaciones (blues, swing, afro cubana, reagge, etc.) llegaron durante el siglo XIX y XX y hoy en día están teniendo influencias sobre la propia música popular urbana africana, que se nutre cada vez más de un mundo global. El gumbé, danza tambor que los jamaicanos cimarrones “devolvieron” al continente africano en 1800, constituye el documento más temprano, del vínculo mantenido entre generaciones, durante

movimiento de “ida y vuelta” a África de todos esos

siglos. El patrimonio que se conserva a través de la

rasgos, que la música americana ha adquirido de la

oralidad, pervive en los cuentos, en las fábulas, en

africana (Collins 2007:1).

las adivinanzas, en las epopeyas, en el canto. La

Annobón ha tenido una continua relación por

música es pues, parte indispensable de esa orali-

mar con la isla de Fernando Poo, lo que ha origi-

dad. En la palabra cantada reflejan sus mitos acer-

nado una influencia importante en su cultura

ca de la creación del mundo, su concepción de la

musical. Entre los habitantes de Clarence (hoy

naturaleza generadora de seres “vivos”, cuyos

Malabo), además de los procedentes de Sierra

espíritus constituyen fuerzas, con las que hay que

Leona, Ghana, etc., vivieron los “saotomés” y los

mantener una relación de armonía. Su propia filo-

jamaicanos (Usera 1848:18). Por otro lado, llega-

sofía, sus ideales y su ética. Los instrumentos están

ron a la isla cubanos emancipados y deportados,

unidos a la danza y rara vez se tocan solos. Así, el

en diversas ocasiones, entre 1861 y 1897 (De

mèkóra o cascabeles de castaña africana, entre los

Castro Antolín 1996:45). De todas estas posibles

fang, en la danza ònzìlà, o la campana bubi (elëbó)

influencias, llegadas a Fernando Poo y más tarde a

en las danzas rituales, o el ekopi (faja de cascabe-

Annobón, las vías de una corriente cultural ameri-

les para la cadera), en la danza ivanga de los

cana se centrarían en Jamaica, Cuba y Sierra Leona

ndowe.

(hasta donde llegaron también influencias del sur de EEUU).

204

revistavalencianad’etnologia


Gumbay en Jamaica. (Belisario 1836)

Gumbé jamaicano. Foto Helen Roberts, 1913.

Gumbé jamaicano, 1920. Descrito por Fernando Ortiz.

Los misioneros jamaicanos negros que llega-

manifestación importante de la cultura de los cima-

ron a la isla con John Clark (quien apoyaba la idea

rrones, está asociado con la invocación de los

de movimiento de retorno a África de los negros

ancestros (Bilby (2008: 378 y 390) y desempeñó un

de Jamaica), eran maestros cualificados, prepara-

importante papel durante el siglo XVIII, en su libera-

dos para instruir a la población y vivieron en diver-

ción frente a los británicos. Se usó para la transmi-

sas partes de la isla (Sundiata 1972:170) entre

sión de mensajes, y en el aviso de los futuros ata-

1844 y 1846.

ques planeados por los británicos, premonición que

En la isla de Jamaica, los cimarrones (esclavos

hacían personas que entraban en estado de trance

escapados a las montañas), usaron el tambor llama-

con el sonido de este tambor, según describe la

do gumbé. Formaron comunidades que pervivieron

etnomusicóloga jamaicana Olive Lewin (2000:160).

con su propia organización y cultura durante dos-

La primera referencia de este tambor en Jamaica fue

cientos años, en continuas luchas contra el dominio

dada por el viajero Edward Long en 1774, y en

británico. La ciudad de Freetown fundada en 1787

Freetown en la década de 1820 (Harrev 2001:3). El

para recibir a los esclavos liberados, recibió un

propio Hutchinson, cónsul en Fernando Poo de

grupo de 550 de estos cimarrones (Rankin (1836:

1855 a 1858, describe el goombee como una de las

Vol I, 108). Engañados tras un tratado de paz, fue-

danzas (inmorales) de los habitantes de Freetown

ron conducidos por los ingleses a Nueva Escocia en

(1861:112).

1796 y cuatro años más tarde a Freetown. El

De las dos posible vías de influencia jamaicana,

gumbé, tambor cuadrado con patas, constituye una

lo más probable es que el tambor danza cumbé

revistavalencianad’etnologia

205


Cumbé annobonés. Foto Isabela de Aranzadi

entre las rodillas. En Freetown se toca de ambas formas. También es improbable la vía directa, por la prohibición de tambores y danzas (Lynn 1984:273) por parte de los baptistas en Fernando Poo. El gumbé, se extendió desde Freetown a varios países de África donde recibe otros nombres: gome (Ghana), gube (Malí), goumbe (Côte d’Ivoire), kumbeh (Nigeria), maringa o malinga (Congo), etc. En Bahamas, Trinidad o Jamaica se conoce por gombe, gombay, bench drum, gumbá, goomba, goombah, gamby,

goombay,

gumbay,

gumbe,

etc.

Actualmente el gumbé sigue estando presente en la cultura krío en Sierra Leona. annobonés, con la misma forma y nombre similar al

Debido al flujo ininterrumpido de trabajadores y

gumbe jamaicano, llegara a través de Sierra Leona,

en especial de los artesanos carpinteros (este tambor

ya que la forma de tocarse en Annobón con el talón

está hecho con modernas técnicas de carpintería con

del pie, no es usual en Jamaica, donde se coloca

tornillos en la parte lateral para sujetar el marco a la

Gumbé en Sierra Leona. Foto: Kenneth Bilby

206

revistavalencianad’etnologia

Cumbé annobonés. Foto: Isabela de Aranzadi

Gome de Ghana. Foto: Flemming Harrev


piel y se han usado en varios países a modo de ins-

llamado “Kpehe Gome Group” en Ghana, que

trumentos, herramientas como la sierra), Guinea

usaba este tambor. Se formó en 1954 con los pesca-

Ecuatorial se añadiría a dichos países por donde se

dores Ga que volvían de Fernando Poo (Collins

extendió el gumbé ya que, este tambor cuadrado con

2007:5).

doble marco, cuñas en la parte posterior para tensar

Al comparar las partituras del gome de Ghana y

la piel y con patas, el cumbé, forma parte de la cul-

del cumbé de Annobón podemos deducir en ambas

tura musical tradicional annobonesa y fue usado con

el uso de una clave rítmica caribeña, empleada en

el nombre de kunkí por los criollos fernandinos (los

muchos ritmos cubanos. En el caso del cumbé

bubis que influenciados por los fernandinos, lo usa-

annobonés, la clave la realiza el katá (dos palos que

ron en el norte de la isla, lo llamaron kunké).

se entrechocan y que acompañan al cumbé. En el

Por otro lado, en la danza cumbé, según precisan los estudiosos del folclore latinoamericano esta-

gome, la clave rítmica es más larga y es la campana bell el instrumento encargado de ejecutarla.

ría el origen de la cumbia de Colombia. Además,

El cumbé annobonés es una danza que tiene un

esta danza “guinea” del cumbé (“guineo” designa-

claro componente de cortejo y galanteo, presente

ba lo procedente de las costas occidentales africa-

en Europa desde la época de la “courtoisie” en la

nas), aparece citada en obras literarias desde el siglo

Edad Media, de marcado carácter occidental. En

XVI en España y es probable, según Fernando Ortiz,

1826 se tiene referencia en la isla de Jamaica de una

que tuviera que ver con el gumbé afro jamaicano

danza cuyo único instrumento acompañante era el

(1996{1952}:51).

tambor goombeh (gumbé). Williams, la describe

Exactamente igual que el tambor cumbé de Annobón, es el gome de Ghana introducido a través de Fernando Poo (Hampton 1979 y 1983), en las décadas de 1940 y 1950. Las canciones eran en pidgin english, interpretadas por trabajadores de orígen multiétnico en Fernando Poo y servían como entretenimiento, en el día de descanso (el domingo). Los trabajadores de Ghana, las aprendieron de los artesanos de Sierra Leona que había en la ciudad de Santa Isabel (id.1979:5). Concretamente, existió un grupo musical

Pareja de annoboneses en un cumbé en Palé (Annobón). Foto: Isabela de Aranzadi.

revistavalencianad’etnologia

207


Cumbé annobonés. Foto: Isabela de Aranzadi

finos (öpá tomböl). El tambalí empleado, es el doblá, cuyo sonido es más agudo. Para acompañar a los tambores, usan dos instrumentos idiófonos; el chin o placa de hierro que se golpea y el katá (dos palos anchos y largos que se entrechocan). Cuando no disponen del chin, usan la botecomo una especie de bolero, una “danza de amor”,

lla percutida. El cumbé ejecuta el ritmo base y el

según la llamaban (Lewin 2000:94). El cumbé se

tambalí hace función de solista, realizando poli-

suele bailar por parejas y esto constituye un factor

rritmias sobre los ostinatos que realizan el chin y

de influencia europea, pues en el continente africa-

el katá. Entre los annoboneses, se admira la ele-

no es más habitual que las danzas sean femeninas

gancia de los “mayores” al bailar el cumbé. Las

o masculinas.

canciones se han adaptado y se cantan en fa

Es un baile suave. Comienza con todos los par-

d’àmbö. Las compone un miembro de la comuni-

ticipantes parados sobre un terreno llano, en círcu-

dad y son incorporadas al acervo del cancionero.

lo y por parejas. Uno de ellos dirige el baile y puede

La transmisión de los conocimientos en el manejo

estar en el centro o en pareja. En un principio se

de los instrumentos tiene un componente de ini-

sitúan intercalados hombres y mujeres en el círculo

ciación, dirigido por un “papá” conocedor de los

formado para iniciar la danza. El tambor llamado

ritmos y que debe “bendecir” al iniciado. Éste, le

cumbé, se toca sólo con las manos hasta el momen-

llevará una ofrenda y será llamado para tocar el

to llamado punt, marcado por el ritmo de todos los

cumbé a partir de ese momento. “Papá Pavil” fue

tambores (el director del baile se llama pe punt). A

maestro e iniciador de los pocos músicos que

partir de ese momento empieza a tocarse también

actualmente tocan este tambor en Annobón y

con el talón del pié y la música adquiere mayor

Malabo.

dinamismo y energía. En ese momento las mujeres

En cuanto al tambalí, tambor cuadrado, con

se dan la vuelta y se sitúan frente a los hombres por

dos bastidores y un solo parche, sin patas, más

parejas cuando les da la señal el que dirige la danza.

pequeño que el cumbé y usado como un pande-

Se baila en fiestas y conmemoraciones y suele tener

ro, ha sido mencionado por autores como Crespo

lugar en la plaza. Especialmente el día de San

(1950:150) o Manfredi (1949: 104 108) que lo

Antonio.

describen en los años cincuenta del siglo XX,

Los instrumentos que acompañan son dos

entre los bubis. Sin embargo, en la tradición bubi

tambores, el cumbé que lleva el ritmo base y cuyo

no se ha usado el tambor y aunque en algunos

sonido es grave y poderoso (de gran tamaño, se

casos como en el diccionario de Aymemí se tradu-

toca con las manos y el talón de un pié) y el tam-

ce tambor por ribetté, esta palabra bubi se usaba

balí pandero cuadrado del mismo tipo de cons-

antiguamente para designar el tronco o mölëlo

trucción que el cumbé y que se toca con dos palos

empleado en el rito funerario del mismo nombre.

208

revistavalencianad’etnologia


Tambalí annobonés, y vista posterior del mismo. Foto Isabela de Aranzadi.

Se acompañaba con la percusión del ribetté los

dido. La desaparición total del mölëlo indicaba

cantos de alabanzas para acompañar los funera-

que quedaba borrado todo recuerdo de la presen-

les de los más altos dignatarios y poder así ayu-

cia material del difunto en este mundo (M. del

darles en su entrada al más allá. La vida de este

Molino 1989:139 142).

tronco era efímera pues tenía la misma duración

Así pues, el tambor que Crespo y Manfredi des-

que los funerales. Por la mañana se cortaba el

criben con detalle entre los bubis, es el mismo tam-

tronco de uno de los árboles sagrados preferidos

bor que se toca actualmente en Annobón, consta

por los espíritus: bosoké, bolopá, bobele. Los

de un solo parche con dos bastidores tensado

hombres después de cortarlo vaciaban una sec-

mediante cuñas, denominado tambalí. En Ghana

ción del árbol de unos ocho o diez metros y lo

existe un tambor exactamente igual y con la misma

arrastraban hasta la plaza. Desde ese momento el

técnica de ejecución, denominado tamalin o tamlin

tronco se llamaba ribetté o mölëlo. Se iniciaba el

(de la palabra “tambourin” o pandero, en este

mölëlo al caer el sol, llamando primeramente con

caso cuadrado).

la trompeta sagrada al difunto por su nombre.

Se conservan en el Museu de la Música de

Después, todos los parientes del difunto tenían

Barcelona, dos ejemplares de panderos cuadrados

que tocar sobre el tronco, con palos de dos y tres

llegados de Guinea en la primera mitad del siglo XX

metros cortados de las ramas del mismo árbol,

(ligeramente más grandes que los actuales). Los

como si fueran mazos. Al compás de estos golpes

criollos fernandinos también usaron este pandero

profundos y secos se iniciaban las tristes melodí-

cuadrado acompañando al tambor cuadrado gran-

as. Las ceremonias del mölëlo duraban entre cua-

de kunki, en la danza del mismo nombre. Este

tro y dieciséis días dependiendo de la importancia

pequeño tambor se llama de otro modo en otros

del difunto. La última noche, se cantaba hasta el

lugares de África: sikko (Sierra Leona), samba

alba, la canción propia de cada persona al com-

(Nigeria), sákara (Liberia), konkoma, etc.. Ya hemos

pás de los cuernos de búfalo o böriobatto. El

comentado que el kunkí cuadrado de los criollos

tronco o ribetté o mölëlo se tocaba con furia

fernandinos se extendió por su cercanía respecto a

logrando que “hablara” y el final de los ritos

la ciudad de Clarence, por algunos poblados bubis

funerarios terminaba con la “ruptura” del tronco

del Norte, que lo conocían y conocen como kunké

en añicos que se arrojaban en un barranco escon-

(al igual que en los últimos tiempos, el rito danza

revistavalencianad’etnologia

209


Danza del bönkó en Malabo (Bioko). Foto Isabela de Aranzadi

fueron traídas de América y otras se crearon en Freetown, y sus temas eran de sátira, de alusiones personales, de amor y de lamento (id. 1843:288). El kunkí continuó en Malabo hasta los años setenta del siglo XX, y era parte de la cultura de los descendientes de los primeros sierraleonas. Los fernandinos la acompañaban con tres tambores cuadrados: el kunkí (grande, con patas de un metro de altura y cincuenta centímetros de lado) y dos pequeños panderos cuadrados (de veinte y quince cm), del mismo tipo de construcción, llamados tambalí, uno de los cuales era más agudo para realizar ritmos ágiles y polirritmias y otro hacía el acompañamiento. También acompañaban con un acordeón, una sierra y una botella. Se bailaba en círculo y lo danzaban las mujeres vestidas con un llamado bönkó de los fernandinos, también se prac-

traje largo hasta el tobillo, de un solo color. Los

tica en algunos poblados bubis).

instrumentos los tocaban los hombres. Es similar a

Entre los criollos fernandinos, existen dos ele-

la danza cumbé de los annoboneses, pero ésta

mentos de su cultura musical que han experimen-

tiene un ritmo más “caliente” (Kinson comunica-

tado “África de ida y vuelta”, viaje que realizó

ción personal 2008). En 1976 existían tres asocia-

igualmente

ciones de mujeres, ya que entre los fernandinos es

el

“gumbé

cumbé

gome

kunkí kunké”. La danza kunki se acompañaba

una danza femenina (como en Sierra Leona en

con el kunkí (tambor cuadrado con patas), por

1830). El tambor cuadrado kunkí se tocaba (igual

aquellos que conservaron las tradiciones origina-

que hoy el cumbé, y el gome), con el músico sen-

rias de Sierra Leona, desde 1827. El koonken o

tado a horcajadas sobre el tambor de cuatro patas.

koonking (escrito en inglés), se bailaba en 1830 en

El otro elemento de la cultura musical de los

Freetown, y es una danza descrita por el viajero

criollos fernandinos que participa del “retorno” a

Rankin y por Sibthorpe en su historia de Sierra

África, es el bönkó o ñánkue, introducido más

Leona (1868:52). Fue llevada desde Nueva Escocia

tarde en Annobón con el nombre de a mamahê. Es

(Canadá) en 1792, por los 1.000 esclavos libera-

una danza ritual que procede de los efik. La socie-

dos que participaron en la Guerra de la

dad secreta Ekpé del sur de Calabar se practicó en

Independencia de Estados Unidos, en el lado

Camerún/Nigeria, cuando no existían fronteras

inglés y que procedían de Virginia y Carolina

(Sosa 1982: 32,62), y fue llevada a Cuba por los

(Rankin 1836:87). Entre sus canciones algunas

esclavos donde pasó a llamarse Abakuá. Gracias a

210

revistavalencianad’etnologia


Papá Fero atado con una cadena persigue a los jóvenes en Malabo. Foto Isabela de Aranzadi

los cabildos, herederos de las cofradías de Sevilla, que permitían a los negros de una nación estar unidos, se mantuvieron las tradiciones, la lengua, los ritos y la cultura musical de los esclavos africanos. La fiesta principal de los cabildos era el día de Reyes. El rito funerario de la sociedad secreta Abakuá se llama nánkue o ñankpe en Cuba. En Nigeria nyankpe es uno de los grados más altos de la sociedad secreta Ekpe o Egbo. Holman (1834: 393), también menciona como alta jerarquía, el

tría del bailarín. Éste es acompañado por los cinco

grado “yampai” (yampe= nyampe= ñankpe= ñán-

tambores del bónkó que en ese momento tocan

kue), en la sociedad nigeriana de Ekpe o Egbo, des-

vigorosamente dialogando con él mientras danza

crita por Goldie (1901:30) y Mary Kingsley

en el centro. El ñánkue tiene un singular parecido

(1897:532) entre otros.

con el írime cubano de la sociedad Abakúa, descri-

En el rito danza del bönkó existen muchos ele-

to en grabados de la época. La palabra írime pro-

mentos herederos del rito de la sociedad secreta

viene del vocablo idem (máscara) en efik. Otro tér-

Ekpe de los nigerianos, sociedad que en Cuba se

mino de influencia efik es el vocablo para la cam-

llamó Abakuá. Todo el desarrollo de la danza en

pana empleada en los ritos, campana sin badajo

Malabo se realiza a lo largo del período de

que tocan con un hierro acompañando a los tam-

Navidad, siendo el día de Reyes muy importante

bores y realizando una clave rítmica de marcado

como lo era en Cuba. El final de la danza termina

carácter caribeño. Entre los fernandinos se deno-

con el saludo a las autoridades (hoy en día al

mina kön kön. En efik el término es a kañ kañ

Presidente y en la época colonial al gobernador

(Sosa 1982:403).

quien les hacía los honores). Una de las máscaras

Uno de los tambores que usan en la danza del

del bönkó con tres rostros africanos Papá fero,

bönkó o ñánkue, se llama rolin. Este tambor, lo

representa el mal. Esta máscara la llevan atada con una cadena como símbolo de que el mal no se integre en la comunidad. El írime en Cuba, entre los Abakuá es conducido por Enkríkamo y lleva en su vestuario colgando pequeños cascabeles llamados enkaniká (Víctor Miller 2005:25). Entre los criollos fernandinos también el ñánkue lleva campanas colgando de la cintura que hace sonar como símbolo de poder cuando la danza adquiere mayor energía por la maes-

Ñáñigos (pertenecientes a la sociedad secreta Abakuá), dibujado por un ñáñigo en Cuba finales del siglo XIX o principios del XX (tomado de Sosa 1982). Este grabado aparece en Ortiz 1952.

revistavalencianad’etnologia

211


trajeron según dicen los fernandinos, los cubanos

de origen carabalí (ñañkpe o ñañkué es “muerte”

deportados a la isla en el siglo XIX. Cubanos que

en lengua ñáñiga), que los negros de aquella nación

vivieron en el “barrio de los congos”, “asimilados

trajeron y arraigaron en Cuba y sus hijos, pasados

más tarde (en 1873), a los que hablaban ynglés“

los años, después de haberlo aculturado como tra-

(Matarranz 2005:118); es decir a los criollos fer-

dición paterna, de nuevo lo devolvieron a África.”

nandinos. Entre ellos, llegaron algunos músicos,

(1995{1952}:322).

según relación de uno de los deportados (Bravo

La sociedad Ékue utiliza el tambor Ékue que

Sentíes 1869:99 y 103). En 1891, ya encontramos

como describe Fernando Ortiz (1995:5), se trata de

algún cubano entre los grandes hacendados

un tambor membranófono de fricción con caja,

(Sundiata 1973:231). Desde Cuba, fueron llevados

cuero, tensión de cuñas y astil. Es similar a la zam-

a Fernando Poo algunos ñáñigos (miembros de la

bomba pero con la varilla de fricción suelta. “... es

sociedad secreta Abakuá) y así lo relata Esteban

un instrumento muy escondido que conocen solo

Montejo, ex esclavo y cimarrón cubano (Barnet

ciertos iniciados, y se manifiesta por su sonido bron-

1966:90). En 1869, el deportado Juan Saluvet,

co y misterioso que evoca el terrible rugido de un

describe los bailes que “les recordaban los cabil-

leopardo o la voz profunda del gran misterio…” Ya

dos africanos en Cuba, con sus tambores, marugas

Hugh Goldie describe entre las creencias de los efik

y palillos” (1930{1892}:144). Otro deportado,

del sur de Nigeria a finales del siglo XIX la de Ékue

compara los domingos de Santa Isabel, con el “día

(Ekpe o Egbo) que significa leopardo, como repre-

de Reyes” en la Habana (Valdés 1898:67).

sentante de la máxima jerarquía espiritual y del

El cubano deportado Manuel Miranda, nos

poder supremo en todo el territorio. No puede ser

habla de un número considerable de ñáñigos que

pronunciado su nombre y de este ser sobrenatural

llegan en el barco en 1897, “cantando en ñáñigo“ y

solo se oye su voz que suena como el gruñido de un

tocando con las cucharas en jarros y platos. Describe

animal feroz, y nunca se ve, pues lo traen oculto del

también cómo se reúnen en un mismo balele en la

bosque en una especie de pequeño cobertizo

ciudad, los de Sierra Leona y los cubanos

(1901: 30 32). Del mismo modo describe Mary

(1903:12 16,31). La palabra ñíñigo, es usada entre

Kingsley en el capítulo de las sociedades secretas

los criollos fernandinos, en los estatutos del ñíñigo

entre las que se encuentra el Ukuku ndowe y el

ñánkue.

Egbo de los calabares, el sonido de este ser “ocul-

Fernando Ortiz afirma, que los tambores que

to” que representa la máxima jerarquía (1897:534).

describe en 1897 Mary Kingsley en Fernando Poo

Este tambor que se emplea en la sociedad secreta

(1897:67), eran “tipo duala”, similares a los de los

cubana Abakuá, para cuyos miembros los objetos

ñáñigos de Cuba, introducidos por los afrocubanos:

más importantes son los tambores simbólicos, que

“... cuando muchos de ellos llevaron a Fernando

cumplen funciones rituales. Uno de ellos el tambor

Poo sus bailes litúrgicos, como el hoy llamado yan-

ekwé, es el instrumento sagrado donde suena la

gué fernandino que no es sino un baile mortuorio

voz del espíritu divino. También se emplea en cier-

212

revistavalencianad’etnologia


Danza a mamahê en Annobón. Foto Isabela de Aranzadi

tas ceremonias de los criollos fernandinos, relacionadas con el rito danza del bönkó. Tienen un tambor especial de fricción, empleado en la ceremonia del crai Egbo (donde lloran la muerte de un hermano, miembro de la sociedad del bönkó). África de ida y vuelta en el bönkó, ya que la cultura de los efik de la región de Calabar al sur de Nigeria, vino a Fernando Poo desde Cuba, isla a donde fueron llevados como esclavos. La danza a mamahê de Annobón, está tomada directamente

“canciones de guitarra” con influencias de

de la danza bönkó o ñánkue de los criollos y conser-

Camerún, Congo y Angola, con un marcado aire

va algunos elementos rituales. Se llevó a Annobón

cubano (1956: 26 y 1964:149), llegada a través de

a principios del siglo XX (Aranzadi 2009:140).

los deportados y emancipados que se establecieron

También en la terminología musical encontra-

en la isla. Es un baile practicado por los fernandinos

mos préstamos. El rolin es un tambor que usan

según relata Daniel Jones en su novela Una lanza

ambos grupos en Guinea. En Jamaica, se llama

por el Boabí (1950: 146) y otros autores a principios

rolling al tambor de los cimarrones de Moore Town.

del siglo XX (José Más 1931 {1919}: 96). Desde el

En Sierra Leona, el mismo término rolling, se usa

siglo XIX la maringa se practicó independiente del

para uno de los tambores cuadrados que forman el

bönkó. En un principio con acordeón y más tarde

conjunto instrumental sikko. Katá es un término uti-

con la guitarra (que introdujeron los españoles),

lizado en ambos grupos, para designar los palos

siempre acompañados del kunkí cuadrado grande

que se golpean como acompañamiento. En

con patas y de los tambalí pequeños panderos cua-

Jamaica, katá es el nombre de los palos que acom-

drados. Hoy en día se canta para cerrar la danza.

pañan al tambor entre los kumina (población africa-

Así pues, en la isla de Bioko y en la isla de

na jamaicana que no son cimarrones). En Cuba,

Annobón, ha habido un ir y venir del continente

katá son dos palos de bambú que se entrechocan

americano en lo que se refiere a las danzas e instru-

para acompañar.

mentos que, aunque con influencias europeas, sus

La maringa es un tipo de cancion de influencia

características son africanas (canto responsorial, cla-

europea que cantan los fernandinos en el bónkó y

ves rítmicas sincopadas y con polirritmias, danza en

los annoboneses en el a mamahê (heredera del

círculo etc.). Como instrumentos, el cumbé, el

bönkó fernandino). Por maringa, se entiende en

kunkí, el tambalí y como danzas, el cumbé, el kunkí,

Gabón un gran pandero cuadrado tocado con el

el bönkó, el a mamahe y la maringa, constituyen el

talón del pie, así como las canciones y el baile

legado africano que vuelve de América; es decir,

acompañadas por este tambor (Pepper 1958:49).

África de ida y vuelta en la cultura musical de

González Echegaray sitúa la maringa, entre las

Guinea Ecuatorial.

revistavalencianad’etnologia

213


Bibliografía ARANZADI, Íñigo de (1962): En el bosque fang. Plaza & Janés. Barcelona. (1998): Cosas del bosque fang. Ayuntamiento de Madrid. Junta Municipal de Retiro. Madrid. ARANZADI, Isabela de (2009): Instrumentos musicales de las etnias de Guinea Ecuatorial. Editorial Apadena. Madrid. BALMASEDA, Francisco Javier (1869): Los confinados a Fernando Poo. Imprenta de la Revolución. Nueva York. BARNET, Miguel (1966): Biografía de un cimarrón. Academia de Ciencias de Cuba. Instituto de Etnología y Folklore. Año de la Solidaridad. La Habana. BILBY, M., Kenneth (2008): True Born Maroons. University Press of Florida. (Primera edición, 2005). BRAVO SENTÍES (1869): Revolución cubana. Deportación a Fernando Poo. Relación que hace uno de los deportados. Imprenta de Hallet de Breen. Nueva York. CABRERA, Lydia (2005): La sociedad secreta abakuá narrada por viejos adeptos. Tercera edición, Miami: Universal. (Primera edición, 1959). CASTRO ANTOLÍN, Mariano de (1996): La población de Santa Isabel en la segunda mitad del siglo XIX. Asociación Española de Africanistas (A.E.A). Cuadernos monográficos. Madrid. COLLINS, John (2007): “Pan african Goombay drum dance music: its ramifications and development in Ghana”, en Legon Journal of the Humanities, Vol. XVIII, 2007, pp. 179 200 (eds. Gordon Adika & Kofi Ackah). Published by the Faculty of Arts, University of Ghana. CRESPO GIL DELGADO, Carlos (1949): Notas para un estudio antropológico y etnológico del bubi de Fernando Poo. Instituto de Estudios Africanos y Bernardino de Sahagún de Antropología y Etnología. C.S.I.C. Madrid. DALLAS, Robert Charles (1803): The History of the Maroons, from their origin..., in two volumes. Strahan Printers. London. (Edición en castellano Historia de los cimarrones, Casa delas Américas, 1980). DÍAZ MATARRANZ, Juan José (2005): De la trata de negros al cultivo del cacao. Ceiba Ediciones. 18 Barcelona. GOLDIE, Hugh (1901): Calabar and its missions. A new edition, with additional chapters…Oliphant Anderson & Ferrier, Edimburgh and London. GONZÁLEZ ECHEGARAY, Carlos (1964): Estudios guineos (Vol. I Filología 1956 y Vol. II Etnología 1964). Instituto de Estudios Africanos. C.S.I.C. Madrid. HAMPTON, Barbara (1979): “A Revised Analytical Approach to Musical Processes in Urban Africa”, en African Urban

214

revistavalencianad’etnologia

Music, ed. Kazadi wa Mukuna. Special issue of African Urban Studies. East Lansing: Michigan State University, 6 (Winter 1979 1980), 1 16. Paper presented to the 24th Annual Conference of the Society for Ethnomusicology, 12 October, 1979, Montreal, P.Q., Canada. (1983): “Towards a Theory of Transformation in African Music”, en Transformations and Resilience in Africa, (ed.) Pearl T. Robinson and Elliott P. Skinner. Howard University Press, Washington D.C., pp. 211 229. HARREV, Flemming (2001): “The Diffusion of Gumbe Assiko and Maringa in West and Central Africa”. Paper presented at the Arts Council of the African Studies Association’s 12th Triennial Symposium on African Art St. Thomas, U.S. Virgin Islands, April 25 29, 2001. HOLMAN, James (1834): Voyage round the world, Volume I… The present Volume contains: Madeira, Teneriffe, St. Jago, Sierra Leone, Cape Coast, Accra, Fernando Po… Smith, Elder, and CO., Cornhill, booksellers, by appointment, to their Majesties. London. HUTCHINSON, Thomas J. (1861): Ten years wanderings among the ethiopians; with sketches of the manners and customs of the civilized and uncivilized tribes, from Senegal to Gaboon. Hurst and Blackett, Publishers, successors to Henry Colburn. London. JONES MATHAMA, Daniel (1962): Una lanza por el Boabí. Casals. Barcelona. KINGSLEY, Mary H. (1897): Travels in West Africa Congo francais, Corisco and Cameroons. London Macmillan and Co., Limited. New York. LEWIN, Olive (2000): Rock it Come Over: The folk music of Jamaica. University of the West Indies Press. Barbados, Jamaica, Trinidad and Tobago. LYNN, Martin (1984): “Commerce, christianity and the origins of the ‘Creóles’ of Fernando Po”. Journal of African History, 25, pp. 257 278. Printed in Great Britain. Cambridge. MANFREDI, Domingo (1950): Ischulla (La Isla). C.S.I.C. Instituto de Estudios Africanos. Madrid. MARTÍN DEL MOLINO, Amador (1989): Los Bubis. Ritos y creencias. Centro Cultural Hispano Guineano. Malabo. MÁS, José (1931): En el país de los bubis. Escenas de la vida en Fernando Poo. Segunda edición corregida 19 y aumentada Editorial Pueyo, S.L.(Primera edición, 1919). MILLER, Ivor (2005): “Cuban Abakuá Chants: Examining New Linguistic and Historical Evidence for the African Diaspora”. En African Studies Review, Volume 48. Number 1, April, 2005.


MIRANDA, Manuel M. (1903): Memorias de un deportado. Imprenta La Luz, San José. MORENO MORENO, Jose A. (1948): “El Yangüe fernandino”. En Africa, noviembre diciembre, pp. 83 84. NSUÉ ANGÜE, María (2008): Ekomo. Sial Ediciones. Madrid 2008. (Primera edición, UNED 1985). ORTIZ, Fernando (1996): Los instrumentos de la música afrocubana. Editorial Música Mundana. 2 Vol. Madrid. (Primera edición, La Habana 1952). PEPPER, Herbert (1958): Anthólogie de la vie africaine. Congo Gabon. (Libro que acompaña al triple álbum: 320 C 126/127/128] Disques Ducretet Thomson, Paris. RANKIN, F. Harrison (1836): The white man’s grave; a visit to Sierra Leone, in 1834. Vol. I y Vol. II., R. Bentley, London. SALES ENCINAS, Ramón, ELÁ MBÁ, Domingo, ABESO ESONO, Guillermo (2004): “Acerca del Mbom Nvet Eyí Moan Ndong”. En De boca en boca. Estudios de literatura oral de Guinea Ecuatorial. Coord. Jacint Creus.Ceiba Ediciones. Barcelona. SALUVET, B. Juan (1930): Los Deportados a Fernando Póo en 1869. Memoria escrita por una de las víctimas. Segunda edición. Imp. De Jorge Lauderman. Habana 1930. (Primera Edición, 1892). SIBTHORPE, A.B.C. (1970): The History of Sierra Leone. 4th edition. London Routledge (1st edition 1868). SUNDIATA, Ibrahim Kamal (1972): The Fernandinos: labor and community in Santa isabel de Fernando Poo, 1827 1931. Northwestern University, Ph.D. History Modern. (1996): From Slaving to Neoslavery. The Bight of Biafra and Fernando Poo in the Era of Abolition, 1827 1930. University of Wisconsin Press, Madison and London. TESSMANN, Günther: Los bubis (por cortesía de la traductora Erika Reus, libro que espera su próxima publicación). (Primera edición, 1923). TESSMANN, Günther (2003): Los Pamues (Los Fang). Monografía etnológica de una rama de las tribus negras del África occidental. Traducción de Erika Reuss Galindo. Edición al cuidado de Jose Manuel Pedrosa. Universidad de Alcalá. Madrid 2003 (primera edición, 1913). USERA y ALARCÓN, Jerónimo M. (1848): Memoria de la Isla de Fernando Poo. Imprenta de D. Tomás Aguado. Madrid.VALDÉS INFANTE, Emilio (1898): Cubanos en Fernando Poo. Horrores de la dominación española en 1897 a 1898. Imprenta El Fígaro. La Habana.

ZAMORA LOBOSCH, Miguel (1962): Noticia de Annobón. Geografía, Historia y Costumbres. Publicaciones de la Diputación Provincial de Fernando Poo. Santa Isabel 1962. 20

Comunicaciones verbales BORIKÓ, Gabriel: comunicación personal sobre el bötuttú (silbato tonal de calabaza) y grabación de frases en bubi, emitidas por dicho instrumento. BORUBÚ, Juan María: comunicación personal sobre la construcción del tambor kunké en Basakato. CERVERA LISO, Desiderio: comunicación personal sobre instrumentos y grabaciones de canciones y danzas de Annobón. ESSUÉ, Escolástica: comunicación personal sobre objetos del rito `ndòng `mbàà de los fang. KINSON, Diego: información sobre el bonkó y el kunkí de los criollos fernandinos. KINSON, Teobaldo: comunicación personal sobre el bonkó y el kunkí de los criollos fernandinos. MENZ UKULE, Eustaquio: comunicación personal sobre distintos tipos de ritmos y denominaciones en los tambores ndowe ngomo. MUATETEMA MUELACHUÁ, Donato: comunicación verbal sobre la música bubi y grabaciones de canciones y danzas bubis. NSUÉ, Luis: comunicación personal sobre construcción y ritmos de instrumentos de los fang. NVE ASSUMU, Rafael: comunicación personal sobre instrumentos fang y grabación de mèndzáng mé yè kábàn de los fang SANTOS TOMÉ (Pecua): comunicación personal y grabación de la danza y rito a mamahê en Annobón. SESE WANG, Deogracias: comunicación personal sobre los instrumentos bisío. MURCIA, Juan: comunicación personal sobre instrumentos annoboneses y grabación de danza cumbé. VIVOUR LOLIN, Bankole: comunicación personal sobre los instrumentos y danzas de los criollos fernandinos.

revistavalencianad’etnologia

215


FONS

secció bibliogràfica M V ’E

BIBLIOGRÀFICS A LA BIBLIOTECA DEL

USEU ALENCIÀ D TNOLOGIA

Monografies Horta i Marjal CAÑADA SOLAZ, Mª CARMEN PARRA MÁRQUEZ, Mª ISABEL ZAFRA PERTUSA, LORENZO BAGGETTO PÉREZ DE LAS BACAS, SERGIO CALVO FAET, MARIELA

Abad García, Vicente Historia de la naranja / Vicente Abad García. - Valencia : Comité de la Gestión de la Exportación de Frutos Cítricos, 1984-1988. 2 v. (462-448 p.) : il. Contiene: v. 1. 1781-1939 - v. 2. 1940-1962 ISBN 84-398-2442-4 (v.1) ISBN 84-404-3600-9 (v.2) Abad García, Vicente La Taronja, 1781-1939 / Vicente Abad García. - Valencia : Institució Alfons el Magnánim, IVEI, 1987. 156 p. - (Descobrim el País Valencià; 27) ISBN 84-505-7153-7 La Acequia Real del Jucar / Enric Guinot...[et al.]. - Valencia: Generalitat. Conselleria d’Agricultura, Peixca i Alimentació, 2000. 196 p. : il. col. y n. ; 31 cm. - (Camins d’aigua : el patrimonio hidraúlico Valenciano; 2). ISBN 84-482-2607-0 La agricultura, la pesca y la alimentación en España, 2003. Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2004. 661 p. ; 27 cm ISBN 84-491-0651-6 Agricultura subterránea EN: Ruralia : Revista del Món Rural Valencià / Centre Rural d’Informació Europea (CRIE). - Caudiel-Benafer (Castelló) : (CRIE), [1998]-. N. 9 (2001), p. XI Agricultura y prestación de servicios rurales EN: Ruralia : Revista del Món Rural Valencià / Centre Rural d’Informació Europea (CRIE). - Caudiel-Benafer (Castelló) : (CRIE), [1998]-. N. 6 (1999), p. 26-27 Aguilar Sanz, Josep Vicent El Museo etnológico de Pego : el cultivo tradicional del arroz / Josep Vicent Aguilar Sanz. - Madrid : Dirección Gral. de Bellas Artes y Archivos, 1992. p. 233-242 : il., col.

216

revistavalencianad’etnologia

Separata de : I Jornadas Internacionales sobre Tecnología Agraria Tradicional. 1992, Madrid, Museo Nacional del Pueblo Español. Aigua i paisatge : el territori valencià i els recursos hídrics: els paisatges de l’aigua a l’Horta i a la Ribera = Los paisajes del agua en l’Horta y en la Ribera [Recurso electrónico]. València : Fundació General de la Universitat de València, 2000. 1 disco (CD-ROM) Aigua i paisatge : el territori valencià i els recursos hídrics, València, 2000-2001 [Catàleg de la exposició del Jardí Botànic de la Universitat de València, del 25-9-2000 al 7-1-2001]. - València : Fundació general de la Universitat, 2000. 131 p. : il. col. ISBN 84-370-4566-5 Alberola Romá, Armando Catástrofe, economía y política en la Valencia del siglo XVIII / Armando Alberola Romá. - València : Institució Alfons el Magnànim, Diputació, 1999. 334 p. - (Estudis universitaris; 75) ISBN 84-7822-255-3 Alfafar, 1979-1982 : cuatro años de Ayuntamiento Democrático / [dirección, coordinación y redacción Enrique Gómez Alba]. - Alfafar : Ayuntamiento, 1983. 388 p. : il. ISBN 84-500-8752-X Alfonso Bellver, L. Conferencias sobre prácticas de fertilización : radiadas por la emisora Unión Radio Valencia en ... 1932 / L. Alfonso Bellver ; comentada cada conferencia por Alejandro Acerete. Valencia : Imprenta la Semana Gráfica, 1933. 36 p. Almerich, José Manuel La terra, l’aigua, l’home : l’horta de València / José Manuel Almerich, Francesc Jarque. - València : Gtat. Conselleria d’Agricultura, Peixca i Alimentació, 2002. 224 p. : principalmente il. col. ISBN 84-482-3307-7


Alonso Sanchez, Rosa C. Geografía agraria de Catarroja / Rosa C. Alonso Sánchez. Valencia : Instituto de Geografía, Institución Alfonso el Magnánimo...y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, 1967. 106 p. : il. + 5 p. de lám.

Alvir i Ballester, Jordi V. Silla, L’Horta / [recull i text, Jordi-Vicent Alvir i Ballester]. València : Acadèmia Valenciana de la Llengua, D.L. 2005. [8] p., [1] f. de map. pleg. ; 21 cm. - (Toponímia dels pobles valencians) ISBN 84-482-3982-2

Altamira Crevea, Rafael Derecho consuetudinario y economía popular en la provincia de Alicante / Rafael Altamira ; introducción de Antonio Gil Olcina. - Alicante : Instituto de Estudios “Juan Gil-Albert”, 1985. XV, 128 p. + 1 map. pleg. - (Recuperación; 4) ISBN 84-505-2201-3 Reprod. facs. ed. de: Madrid: Imp. del Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús, 1905

Andrés Robres, Fernando Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano (16001810) / Fernando Andrés Robres. - Valencia : Institut Alfons el Magnànim, IVEI, 1987. 344 p. ; 21 cm. - (Estudis universitaris; 25) ISBN 84-505-5287-7

Alvir i Ballester, Jordi V. Alfafar, Benetússer, Sedaví i Lugar Nuevo de La Corona, L’Horta / [Recull i text Jordi Alvir i Ballester]. - [València] : Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, D.L. 2002. [8] p., [1] f. de map. pleg. ; 21 cm. - (Toponímia dels pobles valencians; 29) Tít. tomado de la cub. Alvir i Ballester, Jordi V. Catarroja, L’Horta / [Recull i text Jordi Alvir i Ballester]. [València] : Conselleria de cultura, Educació i Ciència...Ajuntament de Catarroja, D.L. 2001. [3] p., [1] f. de map. pleg. ; 21 cm. - (Toponímia dels pobles valencians) Tít. tomado de la cub. Alvir i Ballester, Jordi V. Massanassa, L’Horta / [text Jordi-Vicent Alvir i Ballester]. València : Acadèmia Valenciana de la Llengua, D.L. 2004. [4] p., [1] f. de map. pleg. ; 21 cm. - (Toponímia dels pobles valencians) Tít. tomado de la cub. Alvir i Ballester, Jordi V. Toponímia d’Albal i Beniparrell, L’Horta / [recull i text Jordi V. Alvir i Ballester]. [València] : Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Politica Lingüística, D.L. 2000. [8] p., [1] f. de map. pleg. ; 21 cm. - (Toponímia dels pobles valencians) Alvir i Ballester, Jordi V. Alcàsser, L’Horta / [recull i text Jordi Alvir Ballester]. - [València] : Conselleria de Cultura, Educació i Ciència...Ajuntament d’Alcàsser, D.L. 2000. [4] p., [1] f. de map. pleg. ; 21 cm. - (Toponímia dels pobles valencians) Tít. tomado de la cub. Alvir i Ballester, Jordi V. Picassent, l’Horta / recull i text, Jordi-Vicent Alvir Ballester. València : Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ajuntament de Picassent, [2004]. [8] p., [1] h. pleg. map. ; 21 cm. - (Toponímia dels pobles valencians) Tít. tomado de la cub.

Anuari Estadístic de l’Horta : Área Metropolitana de València 1990 / Consell Metropolità de l’Horta. - Valencia: Consell Metropolità de l’Horta, 1991. 250 p. ISBN 84-606-0146-3 Arazo, María Ángeles Arquitectura popular valenciana / texto de Mª Angeles Arazo; fotos de Francesc Jarque. - Valencia: Diputación Provincial, 1995. 114 p. : il. ISBN 84-7795-979-X Arazo, María Ángeles Borbotó, Massarrojos / Mª A. Arazo, F. Jarque. – Valencia : Ajuntament, [1999]. 85 p. : il. col. ; 34 cm ISBN 84-95171-30-9 Ardit, Manuel Una mirada distant a les hortes valencianes : la perspectiva dels viatgers estrangers / Manuel Ardit EN: Afers : Fulls de Recerca i Pensament. - Catarroja: Afers,1985-. ISSN 0213-1471 N. 47 (2004), p. 29-44 Ariño Villarroya, Antoni L’horta en festes / Antoni Ariño Villarroya; Jose V. Alabajos, coord. - Torrent : Fundación para el desarrollo “Caixa de Torrent”, 1992. 200 p. : il. col. y n. Bibliografía y fuentes p. 196-199 ISBN 84-604-2000-0 Arnal Ibàñez, Carles Verd fosc : una aproximació ecologista al medi ambient valencià / Carles Arnal Ibàñez y Francesc J. Hernàndez i Dobon. València : Difusora de Cultura Valenciana, S.A., 1993. 267 p. - (Actualitat Valenciana) ISBN 84-87636-90-X Arnalte Alegre, Eladio Agricultura a tiempo parcial en el País Valenciano : naturaleza y efectos del fenómeno en el regadío litoral / Eladio Arnalte Alegre. - Madrid : Servicio de publicaciones Agrarias del Mterio. de Agricultura. Secretaria Gral. Técnica, 1980.

revistavalencianad’etnologia

217


378 p. : il. - (Serie Estudios) ISBN 84-7479-066-2 Arnalte Alegre, Eladio El mercado de trabajo asalariado en la agricultura del litoral valenciano / Eladio Arnalte, Vicente Estruch y Carmen Muñoz Zamora EN: Agricultura y Sociedad / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, [1976]-1988. ISSN 0211-8394 N. 54 (1990), p. 193-228 Arroyo Ilera, Fernando Población y poblamiento en la huerta de Valencia a fines de la Edad Media / Fernando Arroyo Ilera EN: Cuadernos de Geografía [Etno] / Universidad, Facultad de Filosofía y Letras. - Valencia : Universidad, Facultad de Filosofía y Letras, 1964-. ISSN 0210-086X. N. 39-40 (1986), p. 125-155 Assemblea d’història de La Ribera (1ª. 1980) Economia agrària i història local : I Assemblea d’Història de la Ribera / Josep Trenchs Odena…[et al.]. - Valencia : Institució Alfons el Magnànim, 1981. 442 p. : il. - (Col·lecció politècnica; 1) ISBN 84-00-04975-6 Ayudas a la investigación [1984-1985]. Volumen II : arte, arqueología, etnología / Miguel Bernall Ripoll,..[et al.]. Alicante : Instituto de Estudios “Juan Gil-Albert”. Diputación, 1988. 276 p. : il. ISBN 84-7784-014-8 Azagra Ros, Joaquín La desamortización de Godoy en Valencia (1799-1807) / Joaquín Azagra Ros. València : Edicions Alfons el Magnànim - IVEI, 1986. 147 p. ; 22 cm. - (Col·lecció politècnica; 27) ISBN 84-505-3514-X Baixauli Juan, Isabel Amparo Crisis familiares, herramientas del artesanado y mujeres : el ejemplo de la Valencia del siglo XVII / Isabel Amparo Baixauli. - Murcia : [s.n.], 1997. p. 153-163 Separata : Historia de la mujer e historia del matrimonio. Murcia, 1997 Banyuls García, Jeroni La Fontsanta y La Llum / Jeroni Banyuls García. - València : Ajuntament, Delegació de Descentralització, D.L. 1986. 77 p. : il. - (Valencia barrio a barrio) ISBN 84-505-4590-0 Batista Moreno, René Bailes, cantos y fiestas campesinas en los primeros años del siglo XX / René Batista Moreno EN: El Pajar : Cuaderno de Etnografía Canaria / Asociación Cultural “Día de las Tradiciones Canarias”. - La Orotava. Tenerife : Asociación Cultural “Día de las Tradiciones

218

revistavalencianad’etnologia

Canarias”, 1995-. ISSN 1136-4467. N. 19 (2004), p. 67-72 Beguer Esteve, Vicente Evolución histórica de Torrente / Vicente Beguer Esteve. Torrente : Caja de Ahorros de Torrente, 1973. 194 p. Separata de: Estudio Socioeconómico de Torrente, realizado por I.S.O.C. Bellver, Melchor Influencia que ejerció la dominación de los árabes en la agricultura, industria y comercio de la provincia de Castellón de la Plana / Melchor Bellver y Vicente del Cacho. - Valencia : Librerias Paris-Valencia, 1982. 252 p. - (Colección biblioteca valenciana) Memoria premiada en los Juegos Florales que celebró la Sociedad Valenciana de Lo Rat-Penat el año 1888. Reprod. facs.de la ed. de: Castellón: Imprenta de F. Segarra, 1889 Beltrán i Fos, Enric L’arròs / Enric Beltran i Fos. - Valencia : Institució Alfons el Magnànim, 1984. 92 p. : il. - (Descobrim el País Valencià; 17). ISBN 84-00-05621-3 Besó Ros, Adrià Els horts de tarongers de Picanya : arquitectura i paisatge / Adrià Besó Ros. Picanya : Ajuntament, 1999. 90 p. : il. col. y n. ; 22 cm. - (Pont Vell. Estudis locals; 1). I premi d’Investigació d’Estudis Locals, Picanya 1997. Besó Ros, Adrià La història als carrers de Picanya : guia d’arquitectura i urbanisme / Adrià Besó Ros, Caterina Pérez Cueco. - Picanya (València) : Ajuntament, 2004. 285 p. : il. ; 22 cm. - (Pont Vell. Estudis locals; 8). Premi d’Investigació d’Estudis Locals, Picanya 2000. DL V 2251-2004 Blanes Andrés, Roberto Los Silos de Burjassot (1573-1600) / Roberto Blanes Andrés. Burjassot : Ayuntamiento; Ftad. de Geografía e Historia. Dpto. de Historia Moderna, 1987. 194 h. : il. + 4 h. pleg. El verso de cada hoja en blanco. - Tesis dirigida por la Dra. Emilia S. Esteban. Blanes Andrés, Roberto Los silos de Burjassot (1573-1600) : un monumento desconocido / Roberto Blanes Andrés. - València : Consell Valencià de Cultura, 1992. 116 p. : il. col. y n. ; 20 cm. - (Serie minor. Conjuntos urbanos; 11). ISBN 84-7890-987-7 Blasco, C. Agricultura a tiempo parcial en España: su Valoración / C. Blasco EN: Revista de Estudios Agro-Sociales / Ministerio de


Agricultura Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, [1952-1994]. N. 200 (2003), p. 821-840 Blat, Juan Vivienda obrera y crecimiento urbano : (Valencia 1853-1936) / Juan Blat. Valencia: Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes : Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, 2000. 300 p.: il., col. y n.; 30 cm. - (Publicacions de divulgació tècnica. Tesis octorals; 5) ISBN 84-482-2539-2 Boira i Maiques, Josep Vicent El Cabanyal - Canyameral / Josep V. Boira Maiques. - València : Ajuntament, Delegació de Descentralització, D.L. 1987. 111 p. : il. - (Valencia barrio a barrio) ISBN 84-505-5856-5 Boira i Maiques, Josep Vicent El Grau de València : la construcció d’un espai urbà / Josep Vicent Boira i Maiques, Amadeo Serra Desfils. - València : Edicions Alfons el Magnànim - IVEI, 1994. - 164 p. : il. + 1 map. pleg. (54 x 21 cm.). - (Col·lecció politècnica; 54) ISBN 84-7822-131-X Borrego i Pitarch, Vicent Mislata : regadiu i séquies / Vicent Borrego i Pitarch, Josep l’Escrivà i Tomàs, Santos Ramírez i Martínez. - [Mislata : Ajuntament], 1994. 159 p. : il. ; 22 cm ISBN 84-604-3845-7 Bou Gascó, F. Estudio sobre el naranjo, limonero, cidro y otros árboles de la familia de las auranciáceas, que se cultivan en la provincia de Castellón / F. Bou Gascó. Valencia : Librerías Paris-Valencia, 1999. 422 p. Reprod. facs. de la ed. de: Castellón : Imprenta de Francisco Segarra, 1879. ISBN 84-8339-106-6 Boutelou, Claudio Tratado de la huerta o Método de cultivar toda clase de hortalizas / por Claudio Boutelou y Esteban Boutelou. - Valencia: Librerías París-Valencia, D.L. 1998. 400 p. ; 22 cm Reprod. facs. de la ed. de: Madrid : Imprenta de Villalpando, 1801 ISBN 84-8339-067-1 Bru Ronda, Concepción El trasvase Júcar-Vinalopó / Concepción Bru Ronda. - Alicante : Caja de Ahorros del Mediterráneo, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, D.L. 1988. p. 287-299 Separata de: Demanda y economía del agua. Burriel de Orueta, Eugenio L. La huerta de Valencia. Zona sur : estudio de geografía agraria / Eugenio L. Burriel de Orueta. - Valencia : Instituto de Geografía. Institución Alfonso el Magnánimo, 1971 624 p. : il. + 4 h. pleg. y 15 h. lám. - (Publicaciones del

Instituto de Geografía de la Institución Alfonso el Magnánimo; 6) Butlletí d’estudis municipal / coor. de la ed. Mercè Campos Edo y Alfredo Llopico Muñoz. - Onda : Ajuntament, Regidoria de Cultura, 1999. 194 p. : il., n. y col.. - (Butlletí d’Estudis Municipal 2ª Etapa; 1). ISBN 84-922956-3-5 Buxó Capdevila, Ramón Arqueología de las plantas : la explotación económica de las semillas y los frutos en el marco mediterráneo de la Península Ibérica / Ramon Buxó i Capdevila. Barcelona : Crítica (Grijalbo Mondadori, S.A.), 1997. 368 p. : il. + 16 h. de fot. - (Crítica. Arqueología) ISBN 84-7423-860-9 Caballer Senabre, Mª Jesús La mortalidad infantil en la huerta de Valencia (1850-1899) : contribución al estudio de la demografía española del XIX / María Jesús Caballer Senabre, Enrique Juan Redal. EN: Quaderns d’Investigació d’Alaquàs. - Alaquàs : Col·lectiu “Quaderns d’Investigació”. Ajuntament, 1981-. ISSN 1132-9017. N. 10 (1991) : p. 59-68 Cabrejas, Mara València, l’Albufera, l’Horta : medi ambient i conflicte social / Mara Cabrejas y Ernest Garcia. - València : Universitat, 1997. 246 p. - (Col·lecció Oberta) ISBN 84-370-2912-0 Cabrera González, Mª Rosario El conreu de la vinya i l’elaboració de la pansa a la Comarca de la Marina : Estudi etnogràfic / Mª Rosario Cabrera González; M. Sanchis Guarner, pr. a la 1ª ed.; Antoni Ferrando, pr. a la 2ª ed. - Alicante : Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, 1992. 100 p. : il. - (Quaderns d’Etnografía; 3). ISBN 84-7784-916-1 Cabrera González, Mª Rosario El cultivo de la viña y la elaboración de la pasa en la comarca de La Marina : estudio lexicográfico y etnográfico / Mª Rosario Cabrera González. - Alicante : Caja de Ahorros Provincial, 1977. 126 p. : il. - (Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante; 43). ISBN 84-7231-362-X Calatayud Giner, Salvador Capitalismo agrario y propiedad campesina : la Ribera del Xúquer, 1860-1930 / Salvador Calatayud Giner. - Valencia : Edicions Alfons el Magnànim, IVEI, 1989. 162 p. ; 22 cm. - (Col·lecció politècnica; 38) ISBN 84-7822-977-9 Calatayud Giner, Salvador El regadío ante la expansión agraria valenciana: cambios en el uso y control del agua (1800-1916) / Salvador Calatayud Giner EN: Agricultura y Sociedad / Ministerio de Agricultura, Pesca Alimentación

revistavalencianad’etnologia

219


Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, [1976]-1988. ISSN 0211-8394 N. 67 (1993), p. 47-92 Campillo i Marqués, Xavier Bibliografia de la cultura arrossera / Xavier Campillo i Marqués. - Sueca : Ajuntament, Regidoria de Cultura, 1999. 100 p. ; 30 cm. - (Fullets bibliogràfics; 6) Canals Bevià, Francesc Evolució i desenrotllament econòmic de Sant Vicent del Raspeig / Francesc Canals Bevià. - Alicante : Caja de Ahorros Provincial, 1987. 508 p.: il.; 21 cm. - (Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante; 141) Bibliografía e índice p. 391-408. ISBN 84-86314-41-0 Cantos Camps, Antonio El traje de labradora valenciana / Antonio Cantos Camps ; prólogo de Fermín Juanto Manrique. - 2ª ed. - Valencia : Ediciones Marí Montañana, 1983. 48 p. : il. col. y n. Carreras y Candi, Francisco Geografía general del Reino de Valencia / dirigida por Francisco Carreras y Candi. - Barcelona : Alberto Martín, [1918]. 5 v. : il. Contiene: t. I Provincia de Valencia / José Martínez Aloy - t. II Provincia de Valencia / Carlos Sarthou y Carreres en colaboración con José Martínez Aloy t. III Provincia de Alicante / Francisco Figueras Pacheco - t. IV Provincia de Castellón / Carlos Sarthou Carreres - t. V Reino de Valencia Carretero, José Luís Flora y vegetación de la Albufera de Valencia : bases para su recuperación / [José Luis Carretero, Herminio Boira]. [València] : Institució Alfons el Magnànim – IVEI, D.L. 1987. 83 p.: il. col. y n. ; 21 cm. - (IAM investigació;16) ISBN 84-7822-965-5 Carta de Poblament de Quart de Poblet. - Quart de Poblet : Ajuntament, 1987. 1 carpeta con 2 v. (16, 12 p.) Commemoración 700 aniversario “El nom d’un poble”, Quart de Poblet (1287-1987). - La Carta de Poblament fué otorgada el 7 de noviembre de 1334 Contiene: Transcripción del texto original del año 1636. El documento original de la Carta es de fecha 7 de noviembre de 1334. Contiene: Facsímil de la copia de la Carta de Poblament conservada a l’Arxiu del Regne de València, en Manaments y Empares, año 1636 Cartes a Ruralia: Dificultades con la agricultura ecológica ... EN: Ruralia : Revista del Món Rural Valencià / Centre Rural d’Informació Europea (CRIE). - Caudiel-Benafer (Castelló) : (CRIE), [1998]-. N. 9 (2001), p. 38-40 Castell Llácer, Vicente

220

revistavalencianad’etnologia

El paisaje agrario de Algemesí / Vicente Castell Llácer. Valencia : Instituto de Geografía, Institución Alfonso el Magnánimo...y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, 1971. 136 p. : il. + 23 p. de lám. . - (Publicaciones del Instituto de Geografía de la Institución Alfonso el Magnánimo; 7). Castelló i Ballester, Josep Vicent Pescadors, caçadors i ramaders : un estudi de les economies complementàries a l’Horta-Albufera (1761-1846) / Josep V. Castelló. - Catarroja : Servei de Publicacions de l’Ajuntament, 1991. 147 p. - (Josep Servès, de documentació i recerca; 7) ISBN 84-86787-56-4 Castillo Sainz, Jaume Els conflictes de l’aigua a la Safor medieval / Jaume Castillo Sainz. - Gandia : CEIC Alfons el Vell, 1997. 166 p. : il. ISBN 84-86927-27-7 Cavallini, Carla Ahorro de agua en agricultura / Carla Cavallini y Daniela Addis EN: Ruralia : Revista del Món Rural Valencià / Centre Rural d’Informació Europea (CRIE). - Caudiel-Benafer (Castelló) : (CRIE), [1998]-. N. 10 (2001), p. 28-29 Cavanilles y Palop, Antonio José, 1745-1804 Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia / A. J. Cavanilles y Palop. - 5ª ed. - Valencia:Albatros,1981 2 v. (236, 339 p.) : il. - (Bibliotheca valentina; 1 y 2). ISBN 84-7274-029-3 Reprod. facs.de la ed. de: Madrid: Imprenta Real, 1795-1797 El cicle del cereal : Forn de la Vila, Llíria / coordinació de Josep Vicent Aguilar Sanz ... [et al.]. - València : Museu d’Etnologia. Diputació. Ajuntament de Llíria, 1999. 64 p. : il. - (Col·lecció Vore; 15). ISBN 84-7795-221-3 Cien años de agricultura valenciana. - [Valencia]: Mercavalencia, con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia, [1999]. 168 p. : principalmente il. ; 30 cm DL V 2396-1999 Ciencia y tecnología en la Comunidad Valenciana / José Bernabeu... [et al.]. València : Consell Valencià de Cultura, 1994-1995. 2 v. (580, 564 p.) : il. ; 24 cm. - (Monografies del Consell Valencià de Cultura; 19 y 20). En la port.: Universitat Politècnica de València ISBN 84-482-0579-0 Ciscar Pallarés, Eugenio Vida cotidiana en la Valldigna (Siglos XVI-XVIII) / Eugenio Ciscar Pallarés. Simat de la Valldigna : Edicions La Xara, 1998. 176 p. : il., 1 mapa ; 21 cm.. - (Valldigna; 3) ISBN 84-95213-00-1


Coll Ferrer, Vicente Geografía, origen e historia de la muy leal y heroica villa de Quart de Poblet / Vicente Coll Ferrer. - Quart de Poblet : Ayuntamiento, 1984. 208 p. : il. ISBN 84-505-5171-4 Conejero Martínez, Vicente La agricultura en la provincia de Alicante durante el siglo XIX / Vicente Conejero Martínez. - Alicante : Diputación Provincial, 1985. 478 p. : il. ISBN 84-505-1589-0 Congrés d’Economia Valenciana (1º. 1984) 1er Congrés d’Economia Valenciana, 1984 : [ponencies]. [València : Conselleria d’Economia i Hisenda, 1985]. 2 v. (1232 p.) : il. ; 30 cm Texto en castellano y valenciano ISBN 84-7579-045-3 Congrés del Bicentenari de la Taronja (1983. Carcaixent) Actes dels Congrés del bicentenari de la Taronja, 1781-1981 : 200 anys del cultiu de la taronja al País Valencià. - Carcaixent : Ajuntament de Carcaixent, 1983. 318 p. : il.. - (Publicacions de l’Ajuntament de Carcaixent. Serie Estudis; 2) ISBN 84-500-9049-0 Congres d’Estudis Comarcals del Camp de Turia (1r. 1990. Lliria) 1er. Congrés d’Estudis Comarcals del Camp de Túria : [celebrat a la ciutat de Llíria durant els dies 30 de novembre, 1 i 2 de desembre de 1990] / [convocat i organitzat per l’Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria]. - Benaguasil : Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria ; [València] : Tandem Edicions, 1991. 475 p. : il. ; 28 cm ISBN 84-87693-31-8 Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida (1er. 1996. Aielo de Malferit) Actes del primer Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida : Aielo de Malferit, 1996 / a cura de Josep Talens i Emili Casanova. - València : Diputació : Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida, 1997. XVI, 966 p. : il. ; 24 cm ISBN 84-600-9429-4 Cortès, Fermí Vocabulari valencià del conreu, molinatge i comerç de l’arròs / Fermí Cortès i LLuís Granell. - ed. facs. - [Sueca] : Ajuntament, Regidoria de Centres Documentals i Publicacions, 2000. 33 p. ; 24 cm Reprod. facs. de la ed. de: Valencia: Institución Alfoso el Magnánimo, 1952. Separata de: Revista Valenciana de Filología, tirada aparte del tomo II, fascículo 1º Costa Mas, Josep El Marquesat de Dénia : estudio geográfico / José Costa Mas.

- Valencia : Universidad. Departamento de Geografía, 1977. 596 p., 12 p. lám. : il + 4 h. de fot. y 2 h. pleg. de map. (Publicaciones del Departamento de Geografía; 25) ISBN 84-370-0041-6 Courtot, Roland Campagnes et villes dans les huertas valenciennes / Roland Courtot. - Paris : Centre National de la Recherche Scientifique, 1989. 192 p. : il. - (Mémoires et documents de géographie) ISBN 2-222-04241-0 Courtot, Roland Camp i ciutat a les hortes valencianes = Campagnes et villes dans les huertas valenciennes / Roland Courtot ; traducció de Pasqual Alapont i Elisabet Masià. València : Edicions Alfons el Magnànim - IVEI, 1992. 284 p. : il. - (Col·lecció politècnica; 50) El título original está ubicado en la biblioteca con el nº 2370 ISBN 84-7822-051-8 Cruz Artacho, Salvador Criminalidad, justicia rural y resistencia campesina en la España contemporánea / Salvador Cruz Artacho. EN: El Toro de Caña : Revista de Cultura Tradicional de la Provincia de Jaén / Diputación Provincial de Jaén. - Jaén : Diputación. Área de Cultura, 1996-. ISSN 1138-7297 N. 6 (2001); p. 65-88 Cucó i Giner, Josepa La tierra como motivo : jornaleros y propietarios en dos pueblos valencianos / Josepa Cucó i Giner; prólogo de Joan F. Mira. - València : Institució Alfons el Magnànim, 1982. - 340 p. - (Col·lecció politècnica; 4) ISBN 84-00-05060-6 De la Agricultura al Agronegocio : la Historia del Agua EN: Ruralia : Revista del Món Rural Valencià / Centre Rural d’Informació Europea (CRIE). - Caudiel-Benafer (Castelló) : (CRIE), [1998]-. N. 10 (2001), p. 15-16 Del gra al pa : el cicle dels cereals / direcció Floreal Palanca ; coordinació Joan Gregori ; autors Helena Bonet...[et al.]. València : Generalitat, Presidència, 1989. - 156 p. : il. col. y n. Tít. de la cub.: El cicle dels cereals, una herba que va cambiar la societat. - Publicado con motivo de la exposición “Del gra al pa”, realizada en Valencia durante octubre y noviembre de 1989. Descobrim la ciutat / Coordina: Equipo I.M.E.. - València : Ajuntament. Instituto Municipal de Educación, D.L. 1987. 205 p. : il. ISBN 84-505-6057-8 Díaz Párraga, María Adela Por las sendas de la huerta / María Adela Díaz Párraga. Murcia : Consejeria de Cultura y Educación. Editora Regional, 1987. 140 p. - (Biblioteca Básica Murciana; 30) ISBN 84-7564-061-3

revistavalencianad’etnologia

221


Docavo Alberti, Ignacio La Albufera de Valencia, sus peces y sus aves : (ictiofauna y avifauna) / Ignacio Docavo Alberti ; con la colaboración de Rafael Ruano Martínez y Antonio Mira Franco. - Valencia : Institución Alfonso el Magnánimo, Instituto Valenciano de Biología Aplicada, 1979. IX, 240 p., [2] h. pleg. : il. col. y n. ; 24 cm ISBN 84-00-04426-6 Docavo Alberti, Ignacio La entomofauna de la Albufera y su entorno / Ignacio Docavo Alberti. [Valencia] : Institución Alfonso el Magnánimo, [1983]. 230 p. : il. ; 21 cm. - (IAM investigació) ISBN 84-00-05502-0 Domingo Pérez, Concepción El trasvase Júcar-Turia / Concepción Domingo Pérez. - Alicante : Caja de Ahorros del Mediterráneo, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, D.L. 1988. p. 267-276. Separata de: Demanda y economía del agua. Domingo Pérez, Concepción La agricultura de Castellón de la Plana 1468 / Concepción Domingo Pérez EN: Cuadernos de Geografía [Etno] / Universidad, Facultad de Filosofía y Letras. - Valencia : Universidad, Facultad de Filosofía y Letras, 1964-. ISSN 0210-086X N. 21 (1977), p. 41-58 Domínguez Martín, Rafael Caracterizando al campesinado y a la economía campesina: pluriactividad y dependencia del mercado como nuevos atributos de la campesinidad / Rafael Domínguez Martín EN: Agricultura y Sociedad / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, [1976]-1988. ISSN 0211-8394 N. 66 (1993), p. 97-136 Domínguez Martín, Rafael Cooperativismo católico, atraso agrario y contro social del campesinado / Rafael Domínguez Martín EN: Agricultura y Sociedad / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, [1976]-1988. ISSN 0211-8394 N. 83 (1997), p. 187-191 L’economia del País Valencià : estratègies sectorials / coordinado por Antoni Rico Gil. - València : Institució Alfons el Magnànim. Diputació, 1982. 2 v. (404, 398 p.) : il. + 3 map. pleg. - (Estudis universitaris. Sèrie major; 2 y 3) ISBN 84-00-05170-X Egea Vivó, Alfredo Mont Olivet / Alfredo Egea Vivo, Mª Luisa Guijarro Estellés. València : Ajuntament, Delegació de Descentralització, D.L. 1987. 129 p. : il. - (Valencia barrio a barrio) ISBN 84-505-6529-4

222

revistavalencianad’etnologia

En torno al Turia : paisajes rurales por descubrir : Aras de los Olmos, Benagéber, Calles, Chelva, Titaguas, Tuéjar, Sinarcas / José Manuel Almerich... [et al.]. València : Centre excursionista, D.L. 2001. 93 p. : il., col y n.. - (Ruralturia) ISBN 84-931611-4-4 Ercher Lletí, Salvador Casa, família i comunitat veïnal a l’horta de València : Catarroja durant el regnat de Ferran el Catòlic (1479-1516) / Salvador Vercher i Lletí. - Catarroja : Ajuntament. Servei de Publicacións, 1992. 186 p. - (Josep Servès, de documentació i recerca; 8) ISBN 84-86787-58-0 Escrivà Fort, Josep-Baltasar Dades per a coneixer la nostra agricultura a principi d’aquest segle / Josep Baltasar Escrivá i Fort, Francesc García i Barberà, Vicent Martí i Gil. EN: Quaderns d’Investigació d’Alaquàs. - Alaquàs : Col·lectiu “Quaderns d’Investigació”. Ajuntament, 1981-. ISSN 1132-9017 N. 3 (1983) ; p. 97-113 Escrivà, Josep l’ Les nostres barraques (Inici d’estudi) / Josep l’Escrivà. - Mislata : Impremta Fermar, 1976. 307 p. : il. ISBN 84-400-1911-4 L’espai de l’aigua : xarxes i sistemes d’irrigació a la Ribera del Xúquer en la perspectiva històrica / edición de Antoni Furió i Aureliano Lairón. - València : Universitat, 2000. 306 p. - (Col.lecció oberta. Sèrie història; 9) ISBN 84-370-4570-3 Estadística municipal : volum 4 / Generalitat Valenciana. Institut Valencià d’Estadística. - València : Generalitat Valenciana, D.L.1990. XXVII, 327 p. : il. ISBN 84-7890-308-9 Estudios sobre el País Valenciano / edición a cargo de J. Millas. - Madrid : Cuadernos para el diálogo, 1974. 62 p. ; 27 cm. - (Los suplementos; 53) ISBN 84-229-7053-8 Expósito Navarro, Luis M. Los Silos de Burjassot : el granero de Valencia / Luis M. Expósito Navarro. Burjassot : Instituto Municipal de Cultura y Juventud, 2005. 354 p. : il. col. y n. ; 29 cm ISBN 84-9826-022-1 Farinós Dasí, Joaquín Una nueva estrategia competitiva para la agricultura del País Valenciano : los productos “verdes” / Joaquín Farinós Dasí EN: Cuadernos de Geografía [Etno] / Universidad, Facultad de Filosofía y Letras. - Valencia : Universidad, Facultad de Filosofía y Letras, 1964-. ISSN 0210-086X N. 54 (1993), p. 285-300


Farinós Dasí, Joaquín El papel de la innovación en la agricultura : la dimensión espacial de la difusión de innovaciones como factor de desarrollo / Joaquín Farinós Dasí EN: Cuadernos de Geografía [Etno] / Universidad, Facultad de Filosofía y Letras. - Valencia : Universidad, Facultad de Filosofía y Letras, 1964-. ISSN 0210-086X N. 46 (1989), p. 149-168 Felix i Roig, Emili L’Estructura de la propietat agrària a Alboraia (1828-1889) / Emili Felix i Roig. Alboraya : Ajuntament. Centre d’Estudis de la Biblioteca Municipal, 1986. 128 p. : il. Contiene: Epidemia de cólera en Alboraya año 1885 / por José Carlos Martínez Algarra y Vicente Carsi. Muestreo demográfico en Alboraia, siglo XIX / por Mª José Aguilar i Arener y Lluïsa Carceller i Marco Fem memòria, fem història: cent anys de fotografia al Puig / Mati Pérez Corral...[et. al.]. - Puig, El : Fundació Pública Municipal per a la Cultura i l’Educació, Ajuntament del Puig, 1998. 170 p. : il. Contiene: Traducción en castellano ISBN 84-920768-2-8 Ferri Ramírez, Marc Catàleg General del Patrimoni del Camp de Morvedre / Marc Ferri Ramírez; Eva Vela Bru, fot. - Sagunt (Valencia) : Fundació BANCAIXA, 1998. 246 p. : il. Bibliogr. p. 231-236 ISBN 84-89413-37-1 Ferri Ramírez, Marc De comuners a regants. Comunitat, territori i conflicte a les hortes valencianes / Marc Ferri Ramírez i Carles Sanchis Ibor EN: Afers : Fulls de Recerca i Pensament. - Catarroja : Afers, 1985-. ISSN 0213-1471 N. 40 (2001), p. 641-654 Fillol, Vicente Elda 1900 : la agricultura, industria y comercio / Vicente Fillol. EN: Alborada : Revista Cultural (Nueva Época). - Elda : Ayuntamiento, [ca. 1954]-. N. 31 (1985); p. 72-76 El foc i la roda del temps : figures d’una festa mediterrània del cicle agrari / dirección de Joaquim Argente; texto de Antoni Ariño; fotos de Josep Sanchis, Francesc Vera... [et. al.]. Valencia : Palladio, 1991. 277 p. : il. Fresquet Febrer, José Luis Salut, malaltia i terapèutica popular : els municipis riberencs de l’Albufera / J.L. Fresquet; J.A. Tronchoni; F. Ferrer y A. Bordallo. - Catarroja : Servei de Publicacions de l’Ajuntament, 1994. 224 p. : il. - (Col·lecció Josep Serves de documentació i recerca; 10). ISBN 84-86787-63-7

La fruita daurada : 750 anys amb taronges : exposició, Llotja de València, gener-febrer 1989 / textes de Vicente Abad,..[et al.]. - València : Generalitat, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1989. 206 p. : il. col. y n. ISBN 84-7579-697-4 La fruta dorada : la industria española del cítrico 1781-1995 / Vicente Abad...[et al.]. València : Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1996. 204 p. : il. col. y n. Contiene: Resumen en castellano ISBN 84-482-1356-4 Furió, Antoni Camperols del País Valencià : Sueca, una comunitat rural a la tardor de l’Edat Mitjana / Antoni Furió. - Valencia : Institució Alfons el Magnàmim, 1982. 192 p. : il. - (Col·lecció politècnica; 3). ISBN 84-00-05104-1 Galdeano Gómez, Emilio Análisis del consumo de frutas y hortalizas en España : una aplicación del sistema de demanda inversa / Emilio Galdeano Gómez y Manuel Jaén García EN: Revista de Estudios Agro-Sociales / Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, [1952-1994]. N. 198 (2003), p. 183-210 García Monerris, Carmen Rey y Señor : estudio de un realengo del País valenciano (La Albufera 1761-1836) / Carmen García Monerris. - València: Ajuntament, [1985] 268 p. Premio Senyera 1983 ISBN 84-505-1628-5 García Osuna, Antoni Moncada, L’Horta / [Recull i text Antoni Garcia i Osuna]. [València] : Conselleria de Cultura, Educació i Ciència...Ajuntament de Moncada, D.L. 2002. [8] p. : [2] map. ; 21 cm. - (Toponímia dels pobles valencians; 32). Tít. tomado de la cub. García Ramón, M.D. Mujer y agricultura en España: Género, trabajo y contexto regional / M.D. García Ramón... [et al.] EN: Agricultura y Sociedad / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, [1976]-1988. ISSN 0211-8394 N. 84 (1997), p. 361-364 García Ramón, Mª Dolores La división sexual del trabajo y el enfoque de género en el estudio de la agricultura de los países desarrollados / Mª Dolores García Ramón EN: Agricultura y Sociedad / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, [1976]-1988. ISSN 0211-8394

revistavalencianad’etnologia

223


N. 55 (1990), p. 251-280 Garrabou, Ramón Un fals dilema : modernitat o endarreriment de l’agricultura valenciana (1850-1900) / Ramón Garrabou. - València : Institució Alfons el Magnànim, IVEI, 1985. 224 p. - (Col·lecció politècnica; 22) ISBN 84-00-06099-7 Garrido Herrero, Samuel Treballar en comú: el cooperativisme agrari a Espanya (19001936) / Samuel Garrido Herrero. - València : Edicions Alfons el Magnànim, IVEI, 1996. 300 p. : il. - (Col·lecció politècnica; 62). Bibliografia p. 281-298. ISBN 84-7822-179-4 Garrido Penadés, Héctor Vallada : su evolución urbana entre los siglos XIII a XIX / Héctor Garrido Penadés, José Aurelio Pelejero Vila. - València : Institució Alfons el Magnànim, 2000. 336 p. : il. + 6 plan. pleg. Vallada (1548-1841). - (Estudios Municipalistas; 4) ISBN 84-7822-307-X Geografía de les comarques valencianes / Dir. y coord. Juan Piqueras Haba. Valencia : Foro Ediciones, 1995. 6 v. : il. col. ISBN 84-8186-019-0 Contiene : Geografía general. Les comarques centrals (I). Les comarques centrals (II) Les comarques meridionals (I) Les comarques meridionals (II) Les comarques septentrionals Gestión de riesgos en la agricultura mediterránea: seguros agrarios EN: Revista de Estudios Agro-Sociales / Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, [1952-1994]. N. 192 (2001), p. 292-295 Gestión del plan general de ordenación urbana, 1982-87 / dirección técnica de José Manuel Momparler Pechuan y Jesús Miguel Gabarda Oliveros. - Puçol : Ajuntament, [1987]. 78 p. : il. Giner i Pereperes, Francesc L’estany de Cullera / texto, Francesc Giner i Pereperes, Josepa Rubio, Gemma Tur i Fenollar ; fotografías, Valentín Rodríguez. - Alzira : Edicions Bromera, 2003. 127 p. : principalmente il. col. ; 35 cm. - (Monografies Bromera) ISBN 84-7660-768-7

XVIII / Amelia Gómez Martínez. - Albaida : Ayuntamiento, 1988. 288 p. : il. ; 24 cm ISBN 84-505-8276-8 Gonga i Colomina, Josep E. La ciutat i els costums : una aproximació a la vida quotidiana de la Gandia del XIX / Josep Enric Gonga. - Simat de la Valldigna : La Xara, 2000. 158 p. ; 21 cm. - (Safor; 3) ISBN 84-95213-09-5 Gonzálvez Pérez, Vicente El Bajo Vinalopó : geografía agraria / Vicente Gonzálvez Pérez. - Valencia : Universidad. Departamento de Geografía, 1977. 270 p. : il. + 4 h. de lám. - (Publicaciones del Departamento de Geografía) ISBN 84-370-0014-9 Gosálvez, Víctor La barraca valenciana : causas económicas y sociales de la desaparición de la barraca de la huerta valenciana / Victor Gosálvez. - Valencia : Icaro. Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, 1998. 88 p. : il. ISBN 84-86828-23-6 Gozálvez Pérez, Vicente El mapa del regadío valenciano (1960-1985) / Vicente Gozálvez Pérez. - Alicante : Caja de Ahorros del Mediterráneo, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, [1988]. p. 125-138 Separata de: Demanda y economía del agua. Gozálvez Pérez, Vicente Tendencias recientes de la agricultura valenciana / Vicente Gozálvez Pérez EN: Cuadernos de Geografía [Etno] / Universidad, Facultad de Filosofía y Letras. - Valencia : Universidad, Facultad de Filosofía y Letras, 1964-. ISSN 0210-086X N. 25 (1979), p. 139-164 Graullera Sanz, Vicente Conflictos en la huerta de Valencia : Alaquàs en el siglo XV / V.Graullera EN: Quaderns d’Investigació d’Alaquàs. - Alaquàs : Col·lectiu “Quaderns d’Investigació”. Ajuntament, 1981-. ISSN 1132-9017 N. 18 (1999) ; p. 9-20

Glick, Thomas F. Regadío y sociedad en la Valencia medieval / Thomas F. Glick. - 2ª ed. - Valencia : Biblioteca Valenciana, D.L. 2003. 526 p. : il. ; 21 cm. - (Colección Historia. Estudios) ISBN 84-482-3482-0

Gual Camarena, Miguel Estudio histórico-geográfico sobre la Acequia Real del Júcar / Miguel Gual Camarena. - Valencia : Institución Alfonso el Magnánimo. Acequia Real del Júcar..., 1979. 252 p. : il. + 6 h. pleg. y 13 h. lám. - (Publicaciones del Instituto de Geografía de la Institución Alfonso el Magnánimo; 10). ISBN 84-500-3033-1

Gómez Martínez, Amelia Propiedad señorial en el Marquesado de Albaida : perspectivas socioeconómicas del Señorío en la segunda mitad del s.

Guillem Miralles, Carmen Plantas de la montaña de La Costera (Puçol) / texto de Carmen Guillem Miralles, Jesús Monedero Ramos. - Puçol :

224

revistavalencianad’etnologia


Ajuntament, 1987. 58 p. : il. col. y n. ISBN 84-505-5799-2 Hernández Hernández, María La agricultura: situación actual y perspectivas de un sector tradicional en el marco de las políticas de desarrollo rural / María Hernández Hernández y Enrique A. Moltó Mantero EN: Revista de Estudios Agro-Sociales / Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, [1952-1994]. N. 191 (2001), p. 9-40 Hernández Marco, José Luis Feudalidad, burguesía y campesinado en la huerta de Valencia : la estructura agraria de la Particular Contribución de Valencia ante la crisis del Antiguo Régimen / José Luis Hernández Marco y Juan Romero González; prólogo de Mariano Peset. - Valencia : Ayuntamiento, 1980. 150 p. : il., map. + 2 h. pleg.. - (Publicaciones del Archivo Municipal de Valencia. Estudios monográficos; 14). XXII Premio “Senyera”, 1979 ISBN 84-500-4000-0 Historia agraria de la España contemporánea I : cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850) / Edición a cargo de Ángel García Sanz y Ramon Garrabou. Barcelona : Editorial Crítica, 1985. 464 p. : il. - (Crítica. Historia; 32). ISBN 84-7423-251-1 Historia agraria de la España contemporánea II : expansión y crisis (1850-1900) / Edición a cargo de Ramon Garrabou y Jesús Sanz. - Barcelona : Crítica, 1985. 544 p. : il. - (Crítica. Historia; 33). ISBN 84-7423-260-0 Historia agraria de la España contemporanea III : el fin de la agricultura tradicional (1900-1960) / edición a cargo de Ramón Garrobou, Carlos Barciela López y José Igancio Jiménez Blanco. - Barcelona : Editorial Crítica, 1986. 568 p. : il. - (Crítica. Historia; 40) ISBN 84-7423-300-3 Historia de la ciudad. - Valencia : Instituto para la Comunicación, Asesoría, Reciclaje y Orientación Profesional del Colegio Territorial de Arquitectos, 2000-2005. 4 v. : il. col. y n. ; 27 cm Contiene: v. 1. Recorrido histórico por la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de Valencia - v. 2. Territorio, sociedad y patrimonio : una visión arquitectónica de la historia de la ciudad de Valencia - v. 3. Arquitectura y transformación urbana de la ciudad de Valencia - v. 4. Memoria urbana ISBN 84-86828-47-3 Hoyos Sáinz, Luis de Fiestas agrícolas / Luis de Hoyos Sáinz. - [S.l] : [s.n.]. 13-35 p. : il. La huella de América en España. - València : Consell Valencià de Cultura, 1993

845 p. ; 25 cm ISBN 84-482-0294-5 Ibarra i Ruiz, Pedro Estudio acerca de la Institución del Riego de Elche y origen de sus aguas : ... tandeo, reparto, regadores públicos o repartidores y régimen que... / Pedro Ibarra y Ruiz. - Madrid : Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, 1914. 321 p. Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (1912). Informe del Sector Agrari Valencià, 2002 / [realizado por el Servicio de Estudios Agrarios y Comunitarios]. - Valencia : Generalitat. Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, D.L. 2003. 472 p. ; 27 cm ISBN 84-482-3634-3 Inmigrados en el Area Metropolitana de Valencia : procedencia y distribución /coordinado por Gabriel M. Cano García. - Valencia : Universidad. Departamento de Geografía, 1978. 152 p. : il.. - (Publicaciones del Departamento de Geografía) ISBN 84-370-0043-2 Iturra, Raúl Factores de reproducción social en sistemas rurales : trabajo, producción de productores y pecado en aldeas campesinas / Raúl Iturra. EN: Arxiu d’Etnografia de Catalunya / Facultat de Lletres de Tarragona i Universitat de Barcelona. - Tarragona : Departament d’Antropología de la Facultat de Filosofia i LLetres ; Institut Català d’Antropologia, 1982-. ISSN 0212-0372 N. 6 (1988); p. 101-121 Jaén Urban, Gaspar Qüestions territorials al País Valencià / Gaspar Jaén i Urban. Valencia : Institut Valencià d’Investigació Social. Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis,1979. 126 p. - (Quaderns de Sociología; 1) ISBN 84-7231-515-0 Jaén Urban, Gaspar Aproximación al municipio de La Eliana / Gaspar Jaén Urban. - Valencia : Diputación Provincial, 1979. 112 p. : il. ; 22 cm. + [2] h. pleg. y [18] h. de lám. ISBN 84-500-3115-X Jornadas sobre la Problemática de la Albufera (1980. Valencia) Jornadas sobre la problemática de la Albufera [Valencia 11-25 de febrero, 1980] / organizadas por el Instituto Médico Valenciano. - Valencia : Diputación Prv.,1982. 134 p. : il. ISBN 84-500-7801-6 Jornades d’Estudi sobre la Població del País Valencià (1es. 1986. Valencia-Alacant) Estudis sobre la població del País Valencià : actes de les I Jornades d’Estudi sobre la Població del País Valencià. ValènciaAlacant, 20-22 de març de 1986 / presentació a cura de Carme Pérez Aparicio. - València : Edicions Alfons el Magnànim, Institut d’Estudis “Juan Gil-Albert”.., 1988.

revistavalencianad’etnologia

225


2 v. (1142 p.) : il. ISBN 84-404-1358-0 Jornades d’Història d’Alboraia (1es. 1995. Alboraia) Actes de les primeres Jornades d’Història d’Alboraia (Alboraia, 7,8 i 9 d’abril de 1995). - Alboraia : Ajuntament d’Alboraia, 1985. 238 p. : il. ISBN 84-89002-03-7 Julià Igual, Juan Fco. La neutralidad fiscal de las especialidades tributarias en la determinación de los rendimientos netos de la s actividades agrarias (Un análisis dinámico en el sector hortofrutícola de la Comunidad Valenciana a partir de los datos de la RECAN) / Juan Fco. Julià Igual y Sergio Marí Vidal EN: Revista de Estudios Agro-Sociales / Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, [1952-1994]. N. 197 (2002), p. 9-34 La Parra López, Santiago Los Borja y los moriscos : (repobladores y “terratenientes” en la huerta de Gandía tras la expulsión de 1609) / Santiago La Parra López. - València : Edicions Alfons el Magnànim - IVEI, 1992. 272 p. - (Estudis universitaris; 54) ISBN 84-7822-071-2 Lafarga, Próspero Los riegos en Elche / Próspero Lafarga. - Alicante : Imprenta de Luis Esplá, 1910. 49 p. : il. + 18 h. lám. Llorens y Raga, Peregrín Luís La Villa de Catarroja / P. Luís Llorens y Raga. - Valencia : Diputación, 1967. 437 p. : il. + 23 h. de lám. y 1 h. pleg. Lluch Cebrià, Ferran Las acequias de francos, marjales y extremales de la ciudad de Valencia / Ferran Lluch Cebrià, Lluís Beltrán Llopis. - València : Ajuntament, D.L. 1991. 145 p., [2] h. pleg. de plan. : il. con: plan. ISBN 84-86908-52-3

López Gómez, Antonio El origen de los riegos valencianos : la división del agua / A.López Gómez EN: Cuadernos de Geografía [Etno] / Universidad, Facultad de Filosofía y Letras. - Valencia : Universidad, Facultad de Filosofía y Letras, 1964-. ISSN 0210-086X N. 17 (1975), p. 1-38 López Gómez, Antonio El origen de los riegos valencianos : los canales romanos / A. López Gómez EN: Cuadernos de Geografía [Etno] / Universidad, Facultad de Filosofía y Letras. - Valencia : Universidad, Facultad de Filosofía y Letras, 1964-. ISSN 0210-086X N. 15 (1974), p. 1-24 ; López i Quiles, Antoni La demografía com a pretext notas sobre el Benetússer modern / Antoni López Quiles y Vicent S. Olmos i Tamarit. Benetússer : Ajuntament, 1983. 101 p. : il. ISBN 84-500-8969-7 Lowe, Phillip Agricultura y medio ambiente : temario sociológico / Phillip Lowe y Neil Ward EN: Agricultura y Sociedad / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, [1976]-1988. ISSN 0211-8394 N. 71 (1994), p. 257-272 Luís i Rodríguez, Pere El Puig de Santa Maria : el parlar d’un poble de l’Horta Nord / Pere Luís i Rodríguez. - El Puig : Fundació Pública Municipal per a la Cultura i l’Educació del Puig, 2000. 412 p. ISBN 84-920768-3-6 Las mancomunidades de Valencia : proyecto y gestión de las mancomunidades de la provincia de Valencia / directores José Mª Gil Suay, Josep Maria Pascual Esteve. València : Diputació, Publicacions, 1999. 156 p. : il. ; 28 cm. ISBN 84-8191-239-5

López García, Santiago Arquitectura i Ingenieria civil de caracter rural i agrari en el territori de Burjassot i la seua area immediata : Premi Ciencies Socials 1991 / Santiago López García. Burjassot : Entitat Cultural Valenciana “El Pilo”, 1994. 176 p. + 2 h. pleg. : il Bibliografía p. 161-162 ISBN 84-604-9221-4

Mangue Alférez, Ignasi Marxalenes : de alquería islámica a barrio de la ciudad / Ignasi Mangue Alférez. València : Ajuntament, D.L. 2001. 253 p. : il. col. y n. ISBN 84-8484-002-6

López García, Santiago Burjassot de fotografia : Compilació dels fotógrafs professionals en Burjassot des del Sr. Vicente Garrigues Giménez fins al Sr. Francisco Bonora Ros / Santiago López Garcia, tex.; Francisco Bonora Ros, fot. - Burjassot : Associació Cultural L’Almara, 1996. 80 p. : il. - (Quaderns monogràfics sobre Burjassot; 2). ISBN 84-923946-1-7

Manzil Nasr : estudis de Massanassa, 1996. - Massanassa : Ajuntament, 1997. 224 p. : il. ; 21 cm. - (Col·lecció Biblioteca Pública de Massanassa; 1). Contiene: Massanassa al crepuscle medieval / Francesc A. Cardells i Martí. Plantes i coses de Massanassa / Antoni Barber i Vallés, Pepa Pròsper i Candel, Ismael Guardiola i Mora. Estudi demogràfic de Massanassa des de la fí de l’Edat Moderna fins

226

revistavalencianad’etnologia


l’actualitat / F. Javier Delgado i Franco, José Pérez i Negre. Massanassa republicana, 1931-1936 / Benedicta Chilet Llácer, Carles Peñarrocha Martínez, Josep Lluís Recatalà Melchor. ISBN 84-922674-0-2 Manzil Nasr : estudis de Massanassa, 2000. - Massanassa : Ajuntament, 2000. 260 p. : il. ; 21 cm. - (Col·lecció Biblioteca Pública de Massanassa; 3). Contiene: Estudi toponímic d’una localitat de l’Horta Sud / Fina Pons Candel. La dona treballadora en Massanassa / Rita Lucía Escamilla Brunet. Massanassa desde la crisi de la Restauració fins a la II República (1920-1931) / Rafael Agustín i Moreno...[et al.] ISBN 84-922674-3-7 Manzil Nasr : estudis de Massanassa, 2003. - Massanassa : Ajuntament, 2003. 155 p. : il. ; 21 cm. - (Col·lecció Biblioteca Pública de Massanassa; 4). V Premios de Investigación de Massanassa. Contiene: Iglesia, fiesta y tradición en Massanassa / Sergio Lozano Toledano, Rafael Agustín Moreno. Marco Segura, Juan B. Regadíos históricos valencianos : propuestas de rehabilitación / Juan B. Marco, Joan F. Mateu y Joan Romero. - València : Generalitat. Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Servei d’Estudis Agraris i Comunitaris, 1994. 158 p. : il., col. y n. ISBN 84-482-0618-5 Les marjals de la Safor : cultura i natura : [exposició] Casa de Cultura Marqués de González de Quirós, del 16 de desembre al 30 de gener (2004-2005) / [textes, Carles Ferrer... et al.]. [Gandia : Ajuntament, 2004]. 15 p. : il. col. ; 22 x 22 cm Tít. tomado de la cub. Markham, Clements R. Informe sobre el regadiu de l’Espanya de l’est (1867) / Clements R. Markham; est. prelim. de Thomas F. Glick. Edicions Alfons el Magnànim, IVEI : 1991. 142 p. : il. + 3 h. pleg. - (Col·lecció politècnica; 46). ISBN 84-7822-035-6 Marqués de la Corona Demostración de la equidad, y liberalidad con que recompensó el Rey al Duque de Argete, Conde de las Torres, La Albufera de Valencia, incorporada a su corona, y... / Marqués de la Corona. - Valencia : Librerías “París-Valencia”, D.L. 1992. 45 h. - (Biblioteca valenciana) Reprod. facs. de la ed. de: [Madrid], 1773 Martí Ferrando, Josep Rocafort, L’Horta / [text Josep Martí i Ferrando]. - [València] : Conselleria de Cultura, Educació i Ciència...Ajuntament de Rocafort, D.L. 2003. [3] p., [1] f. de map. pleg. ; 21 cm. - (Toponímia dels pobles valencians; 34). Tít. tomado de la cub.

Martí Ferrando, Josep Burjassot, L’Horta / [text, Josep Martí i Ferrando]. - València : Acadèmia Valenciana de la Llengua, D.L. 2004. [4] p., [1] f. de map. pleg. ; 21 cm. - (Toponímia dels pobles valencians) ISBN 84-482-3834-6 Martí Ferrando, Josep Burjassot, L’Horta / [text, Josep Martí i Ferrando]. - València : Acadèmia Valenciana de la Llengua, D.L. 2004. [4] p., [1] f. de map. pleg. ; 21 cm. - (Toponímia dels pobles valencians) ISBN 84-482-3834-6 Martí Oliver, Bernat El naixement de l’agricultura en el País Valencià : del Neolític a l’Edat del Bronze / Bernat Martí Oliver. - Valencia : Universitat de València. Secretariat de Publicacions, 1983. 132 p. : il. - (Cultura universitària popular; 1). ISBN 84-370-0230-3 Martí Oliver, Bernat El Neolític valencià : els primers agricultors i ramaders [Exposició] / Bernat Martí Oliver y Joaquim Juan Cabanilles. València : SIP de la Diputació, 1987. 148 p. : il. col. y n. ISBN 84-505-5405-5 Martín, Dionisio Puçol, el nostre poble = Puçol, nuestro pueblo / cicle mitjà d’E.G.B., [equipo técnico] Dionisio Martín, Pilar Devis, Alfonso Sanz. - Puçol : Ayuntamiento, 1985. 182 p., [1] h. pleg. plan. : il. col. y n. Martínez Pérez, Antonio Les cases de Moncada (Alzira, Valencia) / Antonio Martínez Pérez. - Alzira : Ajuntament, 1987. 148 p. : il. ; 24 cm. - (Col·lecció d’Assaig; 1). ISBN 84-505-5747-X Mateu Tortosa, Enric Arroz y paludismo : riqueza y conflictos en la sociedad valenciana del siglo XVIII / Enric Mateu Tortosa. - Valencia : Institut Alfons el Magnànim, IVEI, 1987. 200 p. ; 21 cm. - (Estudis universitaris; 29). Bibliografía p. 155-157 ISBN 84-398-9752-9 Mateu Tortosa, Enric Desarrollo sostenible y agricultura / Enric Mateu EN: Ruralia : Revista del Món Rural Valencià / Centre Rural d’Informació Europea (CRIE). - Caudiel-Benafer (Castelló) : (CRIE), [1998]-. N. 5 (1999), p. 15-16 Mateu Tortosa, Enric Difusión de nuevas tecnologías en la agricultura valenciana, siglo XIX / Enrique Mateu Tortosa EN: Agricultura y Sociedad / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, [1976]-1988. ISSN 0211-8394 N. 66 (1993), p. 43-68

revistavalencianad’etnologia

227


Melià Tena, Casimir L’economia del Regne de València segons Cavanilles / Casimir Melià Tena. Valencia : L’Estel, 1978. 290 p. - (Sèrie taronja) ISBN 84-85104-04-8 Memoria de todos los antecedentes del sistema especial de riego de la huerta de la Villa de Elda y reglamento formado, convenido y aprobado por los interesados en... Alicante : Imprenta de J. Jover, 1887. 60 p. Mesa i Reig, LLuís Maria La baronia d’Estivella, (segles XV-XIX) / LLuís Mesa i Reig. València : Institució Alfons el Magnànim, 2000. 329 p. ; cm. - (Arxius i documents; 26) ISBN 84-7822-301-0 Mesa i Reig, LLuís Maria Expedient relatiu al conflicte de 1860 amb la Séquia Major de Morvedre pel consum d’aigua / LLuís Mesa. - Estivella : Ajuntament, 1998. 47 p. ; 24 cm. - (Arxiu Municipal d’Estivella; 4) ISBN 84-95017-76-8 Miguel, Jesus M. de Notas sobre la estructura social del campo español / Jesus M. de Miguel. - Madrid : Instituto Balmes de Sociología, CSIC, 1970. 80 p. - (Opúsculos sobre desarrollo económico-social; 8) Millán y García-Varela, Jesús Rentistas y campesinos : desarrollo agrario y tradicionalismo político en el sur del País Valenciano, 1680-1840 / Jesús Millán y García-Varela. - Alicante : Instituto Juan Gil-Albert, 1984. 456 p. : il. ; 22 cm. - (Ensayo e investigación; 1). ISBN 84-505-0072-9 Mingote Calderón, José Luis Tecnología agrícola medieval en España : una relación entre la etnología y la arqueología a través de los aperos agrícolas / José Luis Mingote Calderón. Madrid : Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, D.L. 1996. 204 p. : il. Bibliografía p. 177-204 ISBN 84-491-0179-4 Mir Montalt, Vicente R. Desposeer y custodiar : transformación agraria y guardería rural en la provincia de Valencia, 1844-1874 / Vicent R. Mir Montalt; prólogo de J.A. Piqueras. València : Edicions Alfons el Magnànim, IVEI, 1997. 172 p. - (Estudis universitaris; 68). Bibliografia p. 155-161 ISBN 84-7822-222-7 Mira Casterà, Joan Francesc Els valencians i la terra / Joan F. Mira. - [València] : Eliseu Climent, 1978 194 p. : il. ; 19 cm. - (Sèrie “la unitat”; 41)

228

revistavalencianad’etnologia

ISBN 84-85211-79-0 Modesto Alapont, José R. A ús i costum de bon llaurador : l’arrendament de terres a l’Horta de València, 1780-1860 / José R. Modesto Alapont. Catarroja : Afers, 1998. 326 p. - (Recerca i pensament; 7). Bibliografía p. 319-326 ISBN 84-86574-63-3 Monbeig, Pierre Las transformaciones económicas en las huertas y la región entre Alicante y Murcia / Pierre Monbeig. - [S.l : s.n.], 1948. p. 465-473 Fotocopia de la separata : Annales de Geographie, 1930, t. XXXIX ; 15 nov., nº 222 ; págs. 597-606 Mora Cañada, Adela Monjes y campesinos : el señorío de la Valldigna en la Edad Moderna / Adela Mora Cañada ; prólogo de Mariano Peset Reig. - Alicante : Instituto de Estudios Juan Gil-Albert ; Gandia : Centre d’Estudis i Investigacións Comarcals Alfons el Vell, 1986. 240 p. ISBN 84-505-3892-0 Moral Ruiz, Joaquín del La agricultura española a mediados del s. XIX (1850-70) : resultados de una encuesta agraria de la época / Joaquín del Moral Ruiz. - Madrid : Servicio de Publicaciones Agrarias, 1979. 228 p. - (Serie Estudios) Morales Gil, Alfredo Eficiencia de los regadíos españoles / Alfredo Morales Gil EN: Cuadernos de Geografía [Etno] / Universidad, Facultad de Filosofía y Letras. - Valencia : Universidad, Facultad de Filosofía y Letras, 1964-. ISSN 0210-086X N. 73/74 (2003), p. 323-341 Morant Deusa, Isabel El declive del señorío : los dominios del Ducado de Gandia, 1705-1837 / Isabel Morant Deusa. - Valencia : Institución Alfonso el Magnánimo, 1984. 268 p. - (Col·lecció politècnica; 13) ISBN 84-500-9542-5 Moreno Moreno, David Historia de Masamagrell / David Moreno Moreno y Manuel León Contell. Masamagrell : Ayuntamiento, 1977. 312 p. : il. ISBN 84-500-2239-8 Moreno Moreno, David Historia de Museros / David Moreno Moreno. - Museros : Ayuntamiento, 1980. 288 p. : il. ISBN 84-500-3662-3 Mozas Hernando, Javier Patraix : de pueblo a barrio / [Javier Mozas Hernando...et al.].


- [València] : Associació de Veïns i Cultural Patraix, 2003. 399 p. : il. ; 24 cm ISBN 84-607-8673-0 La mujer en la agricultura EN: Revista de Estudios Agro-Sociales / Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, [1952-1994]. N. 195 (2002), p. 251-294 Murria Alcodori, Nicolas El agricultor que quiso llegar a ser : Pequeña crónica de una generación de agricultores y ganaderos / Nicolas Murria Alcodori EN: Ruralia : Revista del Món Rural Valencià / Centre Rural d’Informació Europea (CRIE). - Caudiel-Benafer (Castelló) : (CRIE), [1998]-. N. 5 (1999), p. 5-6 Museu d’Oficis i Costums de Massalfassar / Gerc Llar. – [s.l. : s.n.], 1992. 32 p. : il. Naredo, José Manuel La evolución de la agricultura en España (1940-1990) / José Manuel Naredo EN: Agricultura y Sociedad / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, [1976]-1988. ISSN 0211-8394 N. 84 (1997), p. 393-394 Naredo, José Manuel Información técnica y gestión económica del uso del agua en los regadíos españoles / J. M. Naredo y J. López Gálvez EN: Revista de Estudios Agro-Sociales / Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, [1952-1994]. N. 200 (2003), p. 1363-1386 Navarro Espinach, Germán El despegue de la industria sedera en la Valencia del siglo XV / Germán Navarro Espinach. - Valencia : Consell Valencià de Cultura, 1992. 155 p. : il. col. y n. ; 20 cm. - (Serie minor. Historia; 10). ISBN 84-7890-986-9 Noguera Tur, Joan Una estratègia de desenvolupament per als espais rurals de les Comarques Centrals Valencianes / Joan Noguera Tur, Javier Esparcia Pérez, Jorge Cruz Orozco. Gandia : Xarxa d’Institucions d’Estudis Comarcals de les Comarques Centrals Valencianes, 2005. 150 p. : il., map. col. ; 21 cm ISBN 84-86927-80-3 Els nous districtes de la ciutat de València. - València : Ajuntament, 1981. 81 p., [157] p. : il. + [10] h. pleg. de plan. - (Publicaciones del Archivo Municipal de Valencia) Anexo estadístico: p. 83-155, sin numerar. ISBN 84-500-4473-1

Oliver Chirivella, Juan Paiporta : una ciudad, una iglesia y sus gentes / autores, Juan Oliver Chirivella, Jose Fco. Ballester-Olmos y Anguís. [Paiporta] : Asociación Cultural Sant Jordi, D.L. 2004. 287 p. : il. col. y n. ; 30 cm ISBN 84-609-1842-4 Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de Catral partido judicial de Dolores provincia de Alicante, formadas con arreglo al modelo e instrucción, aprobada por Real Orden de 25 de junio de 1884. - [Alicante], [1899]. - VIII, 60 p. Ordenanzas para el riego de la Huerta de esta capital. Alicante : Imprenta de D. Nicolas Carratalá, 1844. 23 p. Orellana y Rincón, Pablo de Memoria sobre el colonato en Valencia / Pablo de Orellana y Rincón. Valencia : Librerías París-Valencia, 1980. 48 p. - (Colección biblioteca valenciana) Reprod. facs. de la ed. de: Valencia : Imprenta de Ferrer de Orga, 1886 Paiporta a principi de segle : [Exposició en el Museu de la Rajoleria de Paiporta] / textos de Josep Vicent Aguilar Sanz...[et al.]. - València : Museu de Prehistòria i de les Cultures, D.L. 2000. 31 p. : il. - (Col·lecció Vore; 13). ISBN 84-7795-215-9 Paiporta a principios de siglo : [Exposición en el Museu de la Rajoleria de Paiporta] / textos de Josep Vicent Aguilar Sanz... [et al.]. - València : Museu de Prehistòria i de les Cultures, D.L. 2000. 31 p. : il. - (Col·lecció Vore; 14) ISBN 84-7795-218-3 Palanca Vinué, Floreal Temes d’etnografia valenciana : utillatge agrìcola i ramaderia / serie dirigida por Joan F. Mira; Floreal Palanca y Frederic Martínez. - Valencia : Edicions Alfons el Magnànim, IVEI, 1991. 302 p. : il. - (Col·lecció politécnica; 19) ISBN 84-7822-017-8 El patrimonio del agua en el Valle de Ayora-Cofrentes / [investigación dirigida por Jorge Hermosilla Pla]. - Valencia : Generalitat Valenciana, 2002. 302 p. : il. col. y n. ; 28 cm. - (Regadios históricos valencianos; 1). ISBN 84-482-3141-4 Pérez Borredá, José Rafael Fragmentación de la propiedad agraria y estructura social en el secano valenciano : Vallada, siglos XVI-XIX / José Rafael Pérez Borredá. - [València] : Institució Alfons el Magnànim, 2004. 385 p. ; 21 cm. - (Estudis universitaris; 94) ISBN 84-7822-413-0 Pérez Cueco, Caterina Rodant per l’horta : itineraris en bici pels voltans d’Alaquàs / autors, Caterina Pérez Cueco, Vicent Montalt Miquel, Jaume Sanz Perpiñán. - [Alaquàs] : Ajuntament. Oficina de Promoció de l’ús del Valencià, [1999?]. 63 p. : il. ; 23 cm + 3 h. pleg. de map. y plan.

revistavalencianad’etnologia

229


Pérez de los Cobos Gironés, Francisco Alquerías, masías y heredales valencianas / Francisco Pérez de los Cobos Gironés. Valencia : Federico Domenech, [2000]. 216 p. : il. col. ; 25 cm ISBN 84-95031-25-6 Pérez Esparcia, Javier Agricultura familiar y fenómenos periurbanos : el crecimiento de la agricultura a tiempo parcial en l’Horta de Valencia / Javier Pérez Esparcia y María J. Estrela Navarro EN: Cuadernos de Geografía [Etno] / Universidad, Facultad de Filosofía y Letras. - Valencia : Universidad, Facultad de Filosofía y Letras, 1964-. ISSN 0210-086X N. 41 (1987), p. 75-91 Pérez Marco, Albert Crònica de Rocafort : aproximació a la història de Rocafort / Albert Pérez i Marco. Burjassot, 1987. 205 p. El verso de cada hoja en blanco. - Redacció provisional, any 1987 Pérez Puchal, Pedro Geografía de la població valenciana / Pere Pérez Puchal. - 2ª ed. - Valencia : L’Estel, 1978. 172 p. : il. - (Sèrie taronja) ISBN 84-85104-33-1 Pérez Puchal, Pedro El paisaje agrario del Bajo Palancia / Pedro Pérez Puchal. Valencia : Institución Alfonso el Magnánimo...Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1968. 156 p. : il. + 23 h. de lám. y 2 h. pleg. de map. (Publicaciones del Instituto de Geografía de la Institución Alfonso el Magnánimo; 3) Pérez Vidal, José La cultura de la caña de azúcar en el levante español / José Pérez Vidal. - Valencia : Consejo Superior de Investigaciones Cientifícas. Instituto “Miguel de Cervantes”, 1973. XI, 156 p.: il. + 3h. lám. - (Biblioteca de Dialectología y Tradiciones populares;15) ISBN 84-00-03951-3 Peris Albetosa, Tomás Privilegiados, marginados y campesinos : la estructura social de la propiedad en Alzira en 1580 / Tomás Peris Albentosa. Alzira : Ayuntamiento, 1988. 224 p. : il. ; 24 cm. - (Col·lecció d’Assaig) Obra galardonada en el segundo concurso “Premis d’Assaig”, 1986 ISBN 84-505-8111-7 Peris Albetosa, Tomás Propiedad y cambio social : evolución patrimonial, sistema productivo y dinámica social en el realengo valenciano (Alzira, 1465-1768) / Tomás Peris Albentosa. Valencia : Diputación, D.L. 1989. 296 p. ; 21 cm. - (Història local; 3) ISBN 84-7795-018-0

230

revistavalencianad’etnologia

Peris Albetosa, Tomás Història de La Ribera : de vespres de les Germanies fins a la crisi de l’Antic Règim (segles XVI-XVIII) / Tomàs Peris Albentosa. - Alzira : Edicions Bromera, 2001 2005. - 4 v. : il. ; 30 cm Contiene: v. 1. L’escenari i els protagonistes - v. 2. La terra de l’arròs i les moreres - v. 3. Les jerarquies socials - v. 4. La cultura popular ISBN 84-7660-681-8 Picazo, Andrés Mecanización y sustitución de factores productivos en la agricultura valenciana / Andrés Picazo y Ernest Reig EN: Agricultura y Sociedad / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, [1976]-1988. ISSN 0211-8394 N. 57 (1990), p. 9-40 Pingarrón Seco, Elena Rastreo de una “centuriatio” en la zona sur de la huerta de Valencia / Elena Pingarrón Seco EN: Cuadernos de Geografía [Etno] / Universidad, Facultad de Filosofía y Letras. - Valencia : Universidad, Facultad de Filosofía y Letras, 1964-. ISSN 0210-086X N. 29 (1981), p. 161-176 Piñón, Juan Luis Los orígenes de la Valencia moderna : notas sobre la reedificación urbana de la primera mitad del siglo XIX / Juan Luis Piñón. - Valencia : Edicions Alfons el Magnànim-IVEI ; Col·legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, 1988. 208 p. : il. ; 27 cm. - (Arquitectura y urbanismo; 3) ISBN 84-505-7141-3 Planells Segura, Mariano El sindicato de agricultores de Alaquàs : comentario y estatutos / Mariano Planells Segura, Josep M. Soriano Bessó. EN: Quaderns d’Investigació d’Alaquàs. - Alaquàs : Col·lectiu “Quaderns d’Investigació”. Ajuntament, 1981-. ISSN 1132-9017 N. 10 (1991) : p. 69-89 Pobles de l’Oest / Mercedes Alcañiz Moscardó (dir.), Lluís Santana Valls,...[et al.]. València : Ajuntament, D.L. 1987. 63 p. : il. Pobles del Nord / Mercedes Alcañiz Moscardó (dir.), José Vicente Boira... [et al.]. València : Ajuntament, D.L. 1987. 64 p. : il. Pobles del Sud / Mercedes Alcañiz Moscardó (dir.), Alfredo Egea... [et al.]. València : Ajuntament, D.L. 1987. 77 p. : il. Politiques de l’eau en milieu méditerranéen : le cas de la péninsule Ibérique / actes réunis et présentés par Michel Drain. - Madrid : Casa de Velázquez ; [Alicante] : Universidad de Alicante, 2003. XII, 272 p. : gráf., map. ; 24 cm. - (Collection de la Casa de Velásquez; 82) ISSN 1132-7340


Actas de los seminarios organizados en la Casa de Velázquez los días 18 y 19 de noviembre de 1996, 17 y 18 de marzo de 1997 y 17 y 18 de noviembre de 1997. Textos en francés y español ISBN 84-95555-41-7 ISBN 84-79087-54-4 Pons Fuster, Francisco Aspectos económico-sociales del Condado de Oliva (15001750) / Francisco Pons Fuster ; prólogo de Antonio Mestre. Oliva : Ayuntamiento, 1981. XXIV, 340 p., [1] h. pleg. ; 19 cm. - (Publicaciones del ayuntamiento de Oliva. Serie menor; 5) Bibliografía p. IX-XXIV ISBN 84-500-4328-X Pons Moncho, Francisco Trapig : la producción de azúcar en la safor (siglos XIV-XVIII) / F. Pons Moncho; prólogo de Antonio Mestre. - Gandia : Instituto “Duque Real Alonso el Viejo”, 1979. 128 p. : il. - (Publicaciones del Instituto “Duque Real Alonso el Viejo”; 6). ISBN 84-500-3476-0 Prats, Carles A. Albalat dels Tarongers : aproximació a la història, tradicions i cultura d’un poble / Carles A. Prats. - Albalat dels Tarongers : Ajuntament, D.L. 1998. 71 p. : il. ; 24 cm ISBN 84-923816-0-4 PREVASA La Estructura de la producción / José Honrubia López, dir., Hemérito Bono...[et al.] Valencia : Caja de Ahorros de Valencia, 1982. 497 p. - (Estudios Basicos para la Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana. Primera Parte; 1·III) ISBN 84-7231-728-5 PREVASA Situación actual, problemas y perspectivas de las Comarcas Valencianas. XV : la Ribera Alta / José Honrubia López, dir.; Vicente Ahuir... [et al.]. - Valencia : Caja de Ahorros de Valencia, 1982. 63 p. +3 h. de cartografía. - (Estudios básicos para la ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana. Segunda Parte) ISBN 84-7231-788-9 Prieto Tejeiro, Enrique Agricultura y atraso en la España contemporanea : estudio sobre el desarrollo del Capitalismo / E. Prieto Tejeiro; prólogo de E. Terrón . - Madrid : Endymión, 1988. XL, 210 p. - (Textos Universitarios. Endymion) Bibliografía p. 187-210 ISBN 84-7731-015-7 Queralt Diana, José Vivencias y recuerdos : usos, costumbres, oficios desaparecidos y algunos hechos acaecidos / José Queralt Diana. - Quart de les Valls : Ayuntamiento, D.L. 1998. 255 p. : il. ; 24 cm.

Rahonament, que fan quatre llauradors de la horta de Valencia al retor ... sobre haver vist la Funciò, y la Processò del Corpus ... / Compost per lo Escolà de la mateixa poblaciò en est any 1759. - Valencia : Librerías ParísValencia, 1980. 18 p. - (Colección biblioteca valenciana) Reprod. facs. de la ed. de: Valencia : Imprenta Viuda de Joseph de Orga, 1759 La rambleta de la huerta de Favara : patrimonio histórico y natural de la ciudad de Valencia / coordinado por Víctor M. Alagarra Pardo ; Carles Sanchis Ibor...[et al.]. Valencia : Ajuntament, D.L. 2003. 190 p. : il. col. y n. ; 30 cm ISBN 84-8484-076-X Ramírez i Martínez, Santos Del Manzil a la moreria : història de la Mislata musulmana (711-1525) / Santos Ramírez i Martínez. - [Mislata : Ajuntament], 1993. 149 p. : il. ; 22 cm ISBN 84-606-1556-1 Ramírez i Martínez, Santos Els morics de la Vilanova de Mislata, 1525-1609 / Santos Ramírez i Martínez. [Mislata : Ajuntament], 1994. 141 p. : il. ; 22 cm ISBN 84-920128-0-3 Ramón Fernández, Francisca El ingreso en la Comunidad de Pescadores de El Palmar y la transmisión hereditaria del “redolí” / Francisca Ramón Fernández. - [València] : Universitat, Vicerectorat d’Investigació, 2001. 186 p. ; 23 cm. - (Col·lecció oberta. Ciències socials; 66) ISBN 84-370-5275-0 La Real Acequia de Moncada / Enric Guinot...[et al.]. Valencia : Generalitat. Conselleria d’Agricultura, Peixca i Alimentació, 1999. 188 p. : il. col. y n. ; 31 cm. - (Camins d’aigua : el patrimonio hidraúlico Valenciano; 1). ISBN 84-482-2341-1 Recolzament a la instal.lació de jovens agricultors EN: Ruralia : Revista del Món Rural Valencià / Centre Rural d’Informació Europea (CRIE). - Caudiel-Benafer (Castelló) : (CRIE), [1998]-. N. 5 (1999), p. 27-28 Recursos y parajes del rio Blanco / José Manuel Almerich ... [et al.]. - València : Centre Excursionista, D.L. 2001. 117 p. : il., col. - (Ruralturia) ISBN 84-931611-5-2 Rey Aynat, Miguel del Alqueries : paisatge i arquitectura en l’horta / Miguel del Rey, amb la col·laboració de Vicenç Rosselló... [et al.]. - València : Consell Valencià de Cultura, D.L. 2002. 228 p. : il. col. y n. ; 28 cm. - (Maior - Consell Valencià de Cultura;1) ISBN 84-482-3153-8

revistavalencianad’etnologia

231


Ribés Pla, Rafael El cànem i Castelló = [El cáñamo y Castellón] / R. Ribés Pla. Ed. bilingüe. Castelló de la Plana : Publicacions de l’Excel·lentíssim Ajuntament, D.L. 1998. 144 p. : il. ; 24 cm. - (Monografies del Museu Etnològic Castellonenc) Texto en valenciano y castellano. ISBN 84-88664-70-2 Ribés Pla, Rafael La taronja i Castelló / Rafael Ribés Pla. - Castelló de la Plana : Ajuntament, 1989. 96 p. : il. - (Monografies del Museu Etnològic Castellonenc) Bibliografía p. 95. ISBN 84-505-8831-6 Rico, Juan Los campesinos / Juan Rico EN: Canelobre : Revista del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante : Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, 1984-. ISSN 0213-0467. N. 29/30 (1995) Invierno, p. 194-206 Riera, Juan Estudios y documentos sobre arroz y paludismo en Valencia (siglo XVIII) / Juan Riera. - Valladolid : Universidad. Secretariado de Publicaciones, 1982. 196 p. - (Cuadernos Simancas de Investigaciones Históricas. Monografías; 6) ISBN 84-600-2924-7 Rieu, Anne-Marie Trayectorias socio-profesionales y relaciones entre los sexos en agricultura / Anne-Marie Rieu EN: Historia y Fuente Oral / Seminario de Historia Oral del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. - Barcelona : Universitat, 1989-1995. ISSN 0214-7610 N. 6 (1991), p. 57-76

Rosselló i Verger, Vicent M. Geografía humana del País Valenciano / Vicenç M. Rosselló i Verger. - Vilassar de Mar (Barcelona) : Oikos-tau, 1990. 144 p. : il. ; 21 cm. - (Opera Geogrphica Minora. Serie: Chorographia Iberica; 10) ISBN 84-281-0678-9 Rosselló, Vicenç M. Les hortes mediterrànies : Perspectiva llunyana d’un ideal ancrònic / Vicenç M. Rosselló EN: Afers : Fulls de Recerca i Pensament. - Catarroja : Afers, 1985-. ISSN 0213-1471 N. 47 (2004), p. 129-138 Royo Martínez, José Picanya : el nostre poble i la nostra gent / Josep Royo i Martínez. - Picanya : Ajuntament, D.L. 1993. 236 p. : principalmente il. ISBN 84-606-1132-9 Ruiz Monrabal, V. Sedaví, poble de l’horta : aproximación s su historia básica / V. Ruiz Monrabal. Sedavi : Ayuntamiento, 1985. 349 p. : il. ; 24 cm Ruiz Rubio, José Vicente Recuperem el passat construint una barraca valenciana / José Vicente Ruiz Rubio. Alboraia : El autor, 1999. 87 p : il Sala Ivorra, Francesc Xavier El reg a Sant Joan : font i eix d’un poble / Francesc Xavier Sala i Ivorra y Tomàs Àngel Pérez i Aracil. - Sant Joan : Ajuntament, 1999. 106 p. : il. col. y n. + 1 h. pleg. map. Bibliografía p. 101-104.

Romana, Marqués de la Inventari dels bens mobles i robes de l’heretat del Ràfol de Torrent en 1794 / Transcripció per Adrià Besó Ros. - Torrent : Ajuntament, 1986-87. p. 327-335 Separata de la : revista “Torrens”, núm. 5, anys 1986-87. Publicació de l’Arxiu, Biblioteca i Museu de l’Ajuntament de Torrent

Sala, Daniel La Albufera de Valencia / [texto, Daniel Sala y Francisco Calero ; fotografías, Pepe Sapena]. - València : Ajuntament, D.L. 2000. [304] p. : il. col. ; 30 cm Bibliografía p. [289-304]. ISBN 84-95171-64-3

Romana, Marqués de la Valoració dels bens mobles de l’heretat del Ràfol en 1725 / Transcripció per Adrià Besó Ros. - Torrent : Ajuntament, 198687. p. 311-313 Separata de la : revista “Torrens”, núm. 5, anys 1986-87. Publicació de l’Arxiu, Biblioteca i Museu de l’Ajuntament de Torrent

Sales Martínez, Vicente La cuestión del extremal en el regadío de la Real Acequia de Montcada / Vicente Sales Martínez EN: Cuadernos de Geografía [Etno] / Universidad, Facultad de Filosofía y Letras. - Valencia : Universidad, Facultad de Filosofía y Letras, 1964-. ISSN 0210-086X N. 44 (1988), p. 221-233

Romero González, Juan Propiedad agraria y sociedad rural en la España mediterránea : los casos valenciano y castellano en los siglos XIX y XX / Juan Romero González. - Madrid : Servicio de Publicaciones Agrarias, 1983. 465 p. : il. - (Serie Estudios) ISBN 84-7479-250-9

232

revistavalencianad’etnologia

Salom Carrasco, Julia La introducción de la agricultura comercial en el País Valenciano y la teoría de la difusión de las innovaciones / Julia Salom Carrasco EN: Cuadernos de Geografía [Etno] / Universidad, Facultad de Filosofía y Letras. - Valencia : Universidad, Facultad de


Filosofía y Letras, 1964-. ISSN 0210-086X. N. 49 (1991), p. 89-120 San Valero Aparisi, Julián El origen de la agricultura y cerámica valencianas / Julián San Valero Aparisi. Valencia : Instituto de Estudios Ibéricos y Etnología Valenciana, Institución Alfonso el Magnánimo, 1955. 56 p. - (Etnología valenciana / director: Julián San Valero Aparisi;1) Sanchis Guarner, Manuel Les barraques valencianes / Manuel Sanchis Guarner. València : Institució Alfons el Magnànim, Diputació, 1999. 96 p. : il. - (Debats; 2) ISBN 84-7822-267-7 Sanchis Guarner, Manuel La ciutat de València : síntesi d’història i de geografia urbana / M. Sanchis Guarner. 6ª ed. - València : Generalitat ; Ajuntament ; Universitat de València, 1997. 602 p. : il. ISBN 84-482-1665-2 Sanchis Ibor, Carles Regadiu i canvi ambiental a l’Albufera de València / Carles Sanchis Ibor. València : Universitat. Departament de Geografia, 2001. 332 p. : il. - (Col·lecció Oberta) ISBN 84-370-5128-2 Sanchos Alfonso, José Ramón Campesinos y rentistas en una comunidad rural de la huerta de Valencia, Quart de Poblet en 1812 / J. Ramón Sanchis Alfonso. - Quart de Poblet : Ayuntamiento,1991 172 p. : il. + 1 h. pleg. I Premio de Ciencias Sociales y Humanas 1990, Ayuntamiento de Quart de Poblet. ISBN 84-606-0176-5 Sanchos Pallarés, Antonio Historia del Cabanyal : Poble Nou de la Mar (1238-1897) / Antonio Sanchis Pallarés. - Valencia : Javier Boronat, 1997. 280 p. : il. ; 24 cm. - (El farol del Llautet; 1) ISBN 84-86566-12-6 Sanmarín Arce, Ricardo La Albufera y sus hombres : un estudio de antropología social en Valencia / Ricardo Sanmartín Arce. - Madrid : Akal editor, 1982. 294 p. - (Akal Universitaria. Serie: Antropología; 29). Bibliografía p. 287-294 ISBN 84-7339-578-6 Santacreu Soler, José Miguel L’economía valenciana durant la guerra civil : protagonisme industrial i estancament agrari / J.M. Santacreu Soler. València : Edicions Alfons el Magnànim - IVEI, 1992. 184 p. - (Col·lecció politécnica; 49) ISBN 84-7822-054-2

Sanz Cañada, Javier Agricultura contractual y coordinación vertical en el sector agrario: Recopilación bibliográfica / Javier Sanz Cañada EN: Agricultura y Sociedad / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, [1976]-1988. ISSN 0211-8394 N. 52 (1989), p. 243-280 Segura Gomis, Juana La formación histórica de un pueblo : Almàssera / Juana Segura Gomis, Inmaculada Roig Hurtado. - Almàssera : Ajuntament, 1998. 158 p. : il. ; 23 cm. ISBN 84-930011-0-4 Editado en conmemoración del 650 aniversario del “Miracle dels Peixets” Sendra Bañuls, Fernando El Conreu de l’arròs a Pego : estudi etnogràfic / Fernando Sendra Bañuls. Alacant : Institut de Cultura Juan Gil Albert, I.C.E. Universitat d’Alacant, Ajuntament de Pego, 1990. 106 p. : il. col. y n. ; 22 cm. - (Quaderns d’Etnografía; 2) ISBN 84-7784-032-6 Sendra Bañuls, Fernando Passeig pels molins d’aigua de la Safor / Fernando Bañuls. Picanya : Bullent,2001 166 p. : il., col. 2n. Premi Bernat Capó. Bancaixa. ISBN 84-89663-68-8 Serrano i Jaén, Joaquim D’Ortelius a Cavanilles : propietat de la terra i transfomacions socials a les hortes meridionals valencianes : la Governació d’Oriola (1584-1795) / Joaquim Serrano i Jaén EN: Revista del Vinalopó / Centre d’Estudis Locals del Vinalopó. - Petrer (Alacant) : Centre d’Estudis Locals del Vinalopó, 1998-. ISSN 1139-7322 N. 6-7 (2003-2004), p. 105-116 Los sistemas de regadío en La Costera : paisaje y patrimonio / [investigación dirigida por Jorge Hermosilla Pla]. - [Valencia] : Direcció General de Patrimoni Artistic, D.L. 2003. 505 p. : il. col. y n. ; 28 cm. - (Regadios históricos valencianos; 2) ISBN 84-482-3438-3 Soler Tarazona, Mª Teresa Aproximación a la historia de Paiporta / Mª Teresa Soler Tarazona , Donís Cuenca Ferrer , Vicent M. Dasí Albalat. Paiporta : Ajuntament, D.L. 1988. 149 p. : il., col y n. Sorribes i Monrabal, Josep Desarrollo capitalista y proceso de urbanización en el País Valenciano / Josep sorribes i Monrabal. - Valencia : Intitució Alfons el Magnànim - IVEI, 1985. 360 p. : il. ; 22 cm. - (Col·lecció politècnica; 17) Bibliografía p. 347-353 ISBN 84-00-05891-7

revistavalencianad’etnologia

233


Talens, Coto Mujeres en la agricultura “el colectivo invisible” / Coto Talens EN: Ruralia : Revista del Món Rural Valencià / Centre Rural d’Informació Europea (CRIE). - Caudiel-Benafer (Castelló) : (CRIE), [1998]-. N. 3 (1999), p. 13-16 Tarín López, Ramón Drets i regadius de l’horta de Picanya / Ramón Tarín López. Picanya : Ajuntament, 2000. 254 p. : il. ; 22 cm. - (Pont Vell. Estudis locals; 3) Tomás Varea, José Los nombres de las cosas : los productos de la huerta / José Tomás Varea. EN: La Serranía : Revista Comarcal de Información y Cultura / Coordinadora de Cultura de los Ayuntamientos de la Serranía. - Bugarra : Coordinadora de Cultura de los Ayuntamientos de la Serranía, 1984-. Ns. 16-17 (1987/88); p. 24 Torres Castejón, Vicente Benimàmet / Vicente Torres Castejón, Inmaculada Villalba Aynar, Lluís Santana Valls. - València : Ajuntament, Delegació de Descentralització, D.L. 1987. 96 p. : il. - (Valencia barrio a barrio) ISBN 84-505-5129-3 Torró i Abad, Josep Poblament i espai rural : transformacions històriques / Josep Torró Abad. Valencia : Edicions Alfons el Magnànim, IVEI, 1990. 132 p. : il., plan. - (Descobrim el País Valencià; 33) ISBN 84-7822-014-3 Urbanismo y medio rural : Valencia, la vivienda ilegal de segunda residencia / Josep Sorribes i Monrabal,...[et al.]. Valencia : Diputación Provincial, 1983. 280 p. : il ISBN 84-500-8439-3 Valencia 1991 : ciudad, población y sociedad / Coord.: Rafael Bellver Saez, autores: Mercedes Alcañiz... [et al.]. - València : Ajuntament, D.L. 1993. 127 p. : il. ISBN 84-86908-93-0 Vera Rebollo, José Fernando Tradición y cambio en el campo del Bajo Segura / José Fernando Vera Rebollo Alicante : Instituto de Estudios Alicantinos. Sección de Geografía, Diputación Provincial, 1984. 220 p. : il. - (Publicaciones del Instituto de Estudios Alicantinos. Serie I; 93)

234

revistavalencianad’etnologia

Vercher Lletí, Salvador Casa, família i comunitat veïnal a l’horta de València : Catarroja durant el regnat de Ferran el Catòlic (1479-1516) / Salvador Vercher i Lletí. - Catarroja : Ajuntament. Servei de Publicacións, 1992. 186 p. ; cm. - (Josep Servès, de documentació i recerca; 8) ISBN 84-86787-58-0 Vidal Giménez, Fernando Eficiencia de las cooperativas de comercialización hortofrutícola de la Comunidad Valenciana / Fernando Vidal Giménez; Baldomero Segura García del Río y Francisco José del Campo Gomis EN: Revista de Estudios Agro-Sociales / Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, [1952-1994]. N. 188 (2000), p. 205-224 Vidal González, Miguel Multifuncionalidad e identidad : Estudiantes de la Comunidad Valenciana ante la agricultura, el trabajo forestal y el turismo rural / Miguel Vidal González y Ramón Llopis Goig EN: Revista de Estudios Agro-Sociales / Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. - Madrid : Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, [1952-1994]. N. 201 (2004), p. 57-78 Viure al segle XV : [exposició, Palau Ducal, 10-XI-90 al 7-XII-90]. - Gandia : Ajuntament, Museu Arqueològic, 1990. 102 p. : il. Ybarra i Pérez, Josep-Antoni Les precondicions per al desenvolupament econòmic de les comarques meridionals del País Valencià / Josep-Antoni Ybarra i Pérez. - Alicante : Caja de Ahorros Provincial, Diputación, 1978. 100 p. ; 21 cm. - (Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante; 53) Bibliografía p. 93-99 ISBN 84-7231-437-5 Zaragoza Pérez, Marina El cultiu tradicional de l’arròs a Silla : (Albufera de València) / Marina Zaragozà Pérez. - València : Universitat. Institut de Filologia Valenciana; Ajuntament de Silla, 1982. 345 p. : il. - (Biblioteca Manuel Sanchis Guarner; 7) ISBN 84-370-0215-X Tesi doctoral dirigida pel catedràtic doctor en Manuel Sanchis Guarner Zurriaga Agustí, Ferran La Plana. Terra del Llebeig : Estudi etnogràfic del Cap de Sant Antoni de Xàbia / Ferran Zurriaga i Agustí. - Xàbia : M.I. Ajuntament de Xàbia, 1990. 75 p : il ISBN 84-505-9146-5


Normes per a la presentació d’originals 1. Els originals s’hauran d’enviar a la seguente adreça: Revista

aquest s´ordenaran de menor a major i s´ acompanyaran d´

Valenciana d’Etnologia, Consell de Redacció, Museu Valencià

una lletra en ordre alfabètic. Cas de que es cite un llibre

d’Etnologia, C/Corona 36, 46003, València. L’enviament es

sense autor aquest figurarà a la bibliografia ordenat per la

farà en suport informàtic amb la redacció original, escrita amb

primera paraula del títol.

el tipus de lletra Times New Roman del cos 12; a més, s’haurà d’indicar el processador de textos i el sistema utilitzats

Exemples: Llibre:

(preferentment Word o compatible). També se n’haurà d’adjuntar una còpia en paper (A-4) per una sola cara, amb un

ALMELA, F. (1960): La vivienda rural valenciana, Valencia,

interlineat senzill, amb marges suficients, sense sagnies ni

91 p..

tabulacions i amb numeració a les pàgines. 2. Tots els articles hauran d’estar encapçalats pel títol, autor o

BAR-YOSEF, O Y KHAZANOV (eds) Pastoralism in the

autors i l’adreça o les adreces postals i/o electròniques com-

Levant (Archaeological Materials in Anthropological per-

pletes, que hi hauran de figurar a manera de nota al peu de

spective). New York.

la pàgina. Els treballs hauran d’incloure un resum en la llengua de l’article i en anglés. Necessàriament aquest resum no

Articles:

superarà els 425 caràcters amb espais. Així mateix, haurà

ACOVITSIÒTI-HAMEAU, A. (1985): “Les glacières de

d’incloure’s un glossari amb un màxim de cinc paraules clau.

Provence”, Archeologia, 206, 60-71.

3. Les notes numerades a peu de pàgina es podran utilitzar per a explicar o ampliar alguna qüestió. També podran ser utilitzades per citar la procedència de material d´arxiu, però no per referènciar la bibliografia citada al text. 4. Per a les referències bibliogràfiques incloses en el text, s’hau-

ÀLVAREZ, I., TORREGROSA, S. (1983): “Els pous de neu de la muntanya”, El Teix, Alacant, 1, sense paginar. 5. El text s´ha de presentar sense subratllats o altres marques al text.

rà d’utilitzar la citació entre parèntesis de l’autor en minúscu-

6. Les figures hauran de ser originals a tinta o amb impressió de

la, any de publicació i pàgines de referència, si és procedent.

qualitat làser. Les taules i els quadres poden figurar amb una numeració independent de les figures. Les fotografies, con-

Exemples: (Almela,1960: 32-38)

trastades i de qualitat, podran incloure’s formant làmines. En tots els casos, aquestes il·lustracions, etc., s’hauran de presen-

(Àlvarez i al., 1992: 40;Cebrián, 1994;

tar numerades al dors amb números aràbics correlatius. El text

Gregori, 1985).

dels peus corresponents a cada figura, taula, quadre o làmina

Cas de que es faça una cita de cita, caldrà seguir la següent normativa:

s’haurà de redactar en suport informàtic (a continuació de la bibliografia del treball) i s’adjuntarà imprés en un full a part. Per al muntatge d’originals amb la grandària de pàgina, es

Exemples: (Almela,1960,: 32-38, en García, 1980: 35)

tindrà en compte la proporció de la caixa de la revista: 23,5 cm x 16,8 cm.

De la bibliografia citada en el text se’n farà una llista

7. Tant per a les figures, com per als quadres, taules i fotografies,

alfabètica al final de l’article, en la qual figurarà el nom dels

se n’haurà d’especificar la situació dins del text. Les figures es

autors, seguit de l’any de publicació entre parèntesis i les

citaran en el text entre parèntesis seguint l’exemple: (fig. 1).

dades d’aquesta, tal com apareix en els exemples adjunts.

(fig. 2,1). (fig. 4-6). Les làmines s’hauran de citar en el text

Les referències d’un mateix autor es col·locaran cronològica-

entre parèntesis i seguint l’exemple: (làm. 1). (làm. 6-8).

ment de menor a major i en totes aquestes se citarà l’autor.

8. Els treballs originals s’hauran d’enviar al Museu València

En el cas dels articles de revista, les pàgines que el compre-

d’Etnologia abans de la data fixada pels editors. La Direcció de

nen han d’ apareixer al final de la referència. Cas de que el

la Revista, atenent a l’avaluació del Consell de Redacció,

treball tinga editors, aquesta circumstància és farà constar.

respondrà en el termini d’un mes a l’admissió o el rebuig del

Si un autor té publicats més d´un treball en un mateix any,

treball. Els originals, publicats o no, seran tornats als autors.

revistavalencianad’etnologia

235


Normas para la presentación de originales 1. Los originales se enviarán al del Museu Valencià d’Etnologia

trabajo en un mismo año, estos se ordenarán de menor a mayor

a la siguiente dirección: Revista Valenciana d’Etnologia, Consell

y se acompañarán de una letra en orden alfabético. En el caso

de Redacció, Museu Valencià d’Etnologia, C/Corona 36, 46003,

de que se cite un libro sin autor, este figurará en la bibliografía

Valencia. El envio se hará en soporte informático con la redac-

ordenado por la primera palabra del título.

ción original, tipo de letra Times New Roman cuerpo 12, indicando el procesador y el sistema utilizados (preferentemente

Ejemplos:

Libro:

word o compatible). Se acompañará copia en papel (A-4) por una sola cara, interlineado sencillo, con márgenes suficientes,

ALMELA, F. (1960): La vivienda rural valenciana, Valencia,

sin sangrías ni tabulaciones y con numeración en las páginas.

91 p..

2. Todos los artículos estarán encabezados por el título, autor o autores y la dirección o las direcciones postales y/o electrónicas

BAR-YOSEF, O Y KHAZANOV (eds) Pastoralism in the

completas, que figurarán a modo de nota al pie de la página.

Levant (Archaeological Materials in Anthropological per-

Los trabajos incluirán un resumen en la lengua del artículo y en

spective). New York.

inglés. Necesariamente, este resumen no superará los 425 caracteres con espacios. Así mismo, deberá incluirse un glosario

Articulos:

con un máximo de cinco palabras clave.

ACOVITSIÒTI-HAMEAU, A. (1985): “Les glacières de

3. Las notas numeradas se podrán utilizar para explicar o ampliar

Provence”, Archeologia, 206, 60-71.

alguna cuestión. También podrán ser utilizadas para citar la procedencia de material de archivo, pero no para referenciar la bibliografia citada en el texto. 4. Para las referencias bibliográficas incluidas en el texto, se uti-

ÀLVAREZ, I., TORREGROSA, S. (1983): “Els pous de neu de la muntanya”, El Teix, Alacant, 1, sin paginar. 5. El texto se ha de presentar sin subrayados ni otras marcas de

lizará la citación entre paréntesis del autor en minúscula, año de

texto.

publicación y páginas de referencia, si procede.

6. Las figuras serán originales a tinta o con impresión de calidad láser. Las tablas y cuadros pueden figurar con una numera-

Ejemplos:

ción independiente de las figuras. Las fotografías, contrastadas (Almela,1960: 32-38)

y de calidad, podrán incluirse formando láminas. En todos los casos, estas ilustraciones, etc., se presentarán numeradas al

(Àlvarez y al., 1992: 40;Cebrián, 1994;

dorso correlativamente con números arábigos. El texto de los

Gregori, 1985).

pies correspondientes a cada figura, tabla, cuadro o lámina se

En el caso que se realice una cita de cita, se seguirá la siguiente normativa:

redactará en soporte informático (a continuación de la Bibliografía del trabajo) y se adjuntará impreso en hoja aparte. Para el montaje de originales a tamaño de página, se tendrá en

Ejemplo:

(Almela,1960,: 32-38, en García, 1980: 35)

cuenta la proporción de la caja de la revista: 23,5 cm x 16,8 cm. 7. Tanto para las figuras, como para los cuadros, tablas y foto-

De la bibliografía citada en el texto se hará una relación

grafías se especificará su situación dentro del texto. Las figuras

alfabética al final del trabajo, en la cual figurará en mayúscula

se citarán en el texto entre paréntesis y siguiendo el ejemplo:

el nombre de los autores, seguido del año de publicación entre

(fig. 1). (fig. 2,1). (fig. 4-6). Las láminas se citaran en el texto

paréntesis y de los datos de la misma, tal como aparece en los

entre paréntesis y siguiendo el ejemplo: (lám. 1). (lám. 6-8).

ejemplos adjuntos. Las referencias de un mismo autor se colo-

8. Los trabajos originales se remitirán al Museu Valencià

carán cronológicamente de menor a mayor citando, en todas

d’Etnologia antes de la fecha fijada por los editores. La

ellas, al autor. En el caso de los artículos de revista, las páginas

Dirección de la Revista, atendiendo a la evaluación del Consejo

que comprenden el mismo deben aparecer al final de la referen-

de Redacción, responderá, en el término de un mes, la admisión

cia. En el caso de que el trabajo tenga editores estos se harán

o el rechazo del trabajo. Los originales, publicados o no, serán

constar. En el caso de que un autor tenga publicados más de un

devueltos a los autores.

236

revistavalencianad’etnologia


Editorial La democratització del patrimoni. La iniciativa legislativa popular per l’Horta de València JAVIER GÓMEZ FERRI Elegy to an iconographic place: Reconstructing the Regionalism/Landscape Dialectic in L’Horta de València DAVID L. PRYTERCH La huerta histórica del Bajo Segura. Algunas claves sobre su formación, gestión del agua y situación e impactos actuales MANUEL DE GEA CALATAYUD Oficios tradicionales de la Huerta de Valencia RICARDO ORTÍ PIERA Cap exposició sense reflexió: Museus i investigació social VICENT FLOR Estudio etnológico sobre la saca del corcho. Costumbres y tradiciones en relación con el proceso de extracción PABLO VIDAL GONZÁLEZ Coves vivenda i coves filadores a Crevillent MANUEL CARRERES I RODRÍGUEZ Cine y mestizaje. Las alianzas amorosas interculturales en el cine español a través de tres ejemplos: El negro que tenía alma blanca (1927), Morena Clara (1936) y El próximo Oriente (2006) CAROLINA RUIZ LEÓN Propuesta metodológica para una primera fase de una etnoarqueología multivocal: La Muela de Santa Catalina en Aras de los Olmos MARK LORENZO ROBINSON Les festes vestides.El paper de la Casa Insa en les tradicions valencianes ORETO TRESCOLÍ BORDES ENRIC OLIVARES TORRES La roberia Casa Insa FLAMINIA GUALLART DE SAN FELIU SALVADOR CALABUIG I SORLÍ El viaje de un tambor. África de ida y vuelta en annoboneses y fernandinos. instrumentos musicales de guinea ecuatorial ISABELA DE ARANZADI Secció bibliogràfica Normes per a la presentació d’originals

Revista valenciana d'etnologia, núm. 5  

Revista valenciana d'etnologia editada pel Museu Valencià d'Etnologia. Núm. 5, 2010.

Revista valenciana d'etnologia, núm. 5  

Revista valenciana d'etnologia editada pel Museu Valencià d'Etnologia. Núm. 5, 2010.

Advertisement