__MAIN_TEXT__

Page 1

revista

8

valencianad’etnologia

Editorial Monumentos sagrados del desarrollo y esperanza de la Nación ELIZABETH EDWARD Sobre las fotografías denominadas “etnográficas” CHRISTINE BARTHE Describir con fotografías. Luis Buñuel en México FERNANDO ROS GALIANA Marcel Griaule y la fotografía aérea: la encrucijada de un saber que busca legitimación académica y política HASAN G. LÓPEZ

De la digitalización a la difusión de las colecciones del Museo del Quai Branly XX CARINE PELTIER El Museu Etnològic de Gandia (MEGA): un projecte museogràfic frustat CARLES MIRET I ESTRUCH Anda mamá dame galletas RICARDO SANMARTÍN ARCE De la esfera simbólica al catálogo arquitectónico. Atlas visual de la barraca de la huerta de Valencia GONZALO GÓMEZ MATAIX Els “Jardinets” de Benissa. Nous exemples de «jardins d’adonis» fossilitzats en la cultura popular contemporània TEODORO CRESPO MAS Secció biliogràfica Normes per a la presentació d’originals

Monumentos sagrados del desarrollo y esperanza de la Nación

8

Notas e imágenes. El lugar de las fotografias en los archivos etnográficos ANNE MARIE DOMINIQUE MOUTON

núm.

La foto de un cafe parisino JEAN CHARLES DEPAUL

revistavalencianad’etnologia

Uso de la fotografía aérea y la investigación científica (1936) MARCEL GRIAULE

·

Sobre las fotografías

· Luis Buñuel en México · Marcel Griaule · Uso de la fotografía aérea · Un cafe parisino · Fotografias en los archivos etnográficos · Colecciones del Museo del Quai Branly XX · El Museu Etnològic de Gandia (MEGA) · Anda mamá dame galletas · Atlas visual de la barraca de la huerta de Valencia · Els “Jardinets” de Benissa

denominadas “etnográficas”


revistavalencianad’etnologia Núm. 8 · 2016 València Museu Valencià d’Etnologia Diputació de València C/ Corona, 36. 46003 València Tel: 963 883 559 Edita MusEu ValEnCià D’ETnologia

3 Editorial

Direcció RobERT MaRTínEz CanET Consell de Redacció aDRià bEsó Ros (Museu Comarcal de l’Horta sud Josep Ferrís March, Torrent)

RosER CabRERa gonzálEz

5 Monumentos sagrados del desarrollo y esperanza de la Nación ELIZABETH EDWARD 27 Sobre las fotografías denominadas “etnográficas” CHRISTINE BARTHE

(institut Historiador Chabàs, Dènia)

José Mª CanDEla guillén (Museu Valencià d’Etnologia)

39 Describir con fotografías. Luis Buñuel en México FERNANDO ROS GALIANA

JoRgE CRuz oRozCo (Museu Valencià d’Etnologia)

RaquEl FERRERo i ganDia

57 Marcel Griaule y la fotografía aérea: la encrucijada de un saber que busca legitimación académica y política HASAN G. LÓPEZ

(Museu Valencià d’Etnologia)

Joan sEguí (Museu Valencià d’Etnologia)

Joan gREgoRi i bEREnguER (Museu Valencià de la il·lustració)

63 Uso de la fotografía aérea y la investigación científica (1936) MARCEL GRIAULE

Consell Assessor: YolanDa aixElà CabRé (àrea d’antropologia, universitat d’alacant)

JosEpa CuCó ginER (Departament de sociologia i antropologia social, universitat de València)

gil-ManuEl HERnánDEz MaRTí (Departament de sociologia i antropologia social, universitat de València)

pHilip JonEs (south australian Museum, adelaide, austràlia)

FRanCEsC llop (Conselleria de Cultura, Educació i Esport, generalitat Valenciana)

71 La foto de un cafe parisino JEAN CHARLES DEPAUL 75 Notas e imágenes. El lugar de las fotografias en los archivos etnográficos ANNE MARIE DOMINIQUE MOUTON 83 De la digitalización a la difusión de las colecciones del Museo del Quai Branly XX CARINE PELTIER

Joan MaTEu (Departament de geografia, universitat de València)

Joan FRanCEsC MiRa CasTERa (antropòleg i escriptor)

anTonio MiguEl nogués pEDREgal (Facultat de Ciències socials i universitat Miguel Hernández, Elx)

Jurídiques,

Julia osCa lluCH (CsiC. instituto de Historia de la Ciencia y Documentación lópez-piñero, València)

FoTini TsibiRiDou (Department of balkan, slavic and oriental studies, university of Thessalonica, grècia)

Correcció de textos uniTaT DE noRMaliTzaCió lingüísTiCa DipuTaCió DE ValènCia

DE

Imatge portada: andrés Marín Disseny i maquetació: pascual lucas Subscripcions: 96 392 47 46 Impremta: impremta provincial de València issn: 1885-1533 Dl: V-3190-2005 © de l’edició: Diputació de València. © dels textos: els autors. © de les fotografies: els autors i/o propietaris.

la

93 El Museu Etnològic de Gandia (MEGA): un projecte museogràfic frustat CARLES MIRET I ESTRUCH 103 Anda mamá dame galletas RICARDO SANMARTÍN ARCE 115 De la esfera simbólica al catálogo arquitectónico. Atlas visual de la barraca de la huerta de Valencia GONZALO GÓMEZ MATAIX 153 Els “Jardinets” de Benissa. Nous exemples de «jardins d’adonis» fossilitzats en la cultura popular contemporània TEODORO CRESPO MAS 169 Secció biliogràfica 181 Normes per a la presentació d’originals


2

revistavalencianad’etnologia


Editorial El número huit de la Revista Valenciana d’Etnologia

Marc augé, el café parisenc, el bistrot. Hasan g.

dedica el seu habitual dossier monogràfic a un tema

lópez sanz se centra a reflexionar sobre les conside-

que ha vingut sent un dels temes d’interés constant

racions que va fer Marcel griaule respecte de la

de la publicació; la imatge etnogràfica. Des de la

fotografia aèria en el context del naixement i conso-

prehistòria de la disciplina l’element visual ha estat

lidació acadèmica de l’etnografia francesa a les

present en l’estudi de la forma en què els humans

dècades inicials del segle xx. no cal dir que és un

donem sentit a la realitat.

honor per nosaltres publicar, per primera vegada en

sota la coordinació del professor Hasan g.

el món de parla castellana un text desconegut en

lópez sanz, el dossier monogràfic que ara podrà lle-

esta llengua d’un dels grans clàssics de la disciplina

gir el lector inclou huit articles que des de diverses

antropològica; Marcel griaule, en concret un text

vessant (algunes més teòriques, altres més centrades

datat el 1936 dedicat a la fotografia àrea com a

en el paer de la imatge etnogràfica en les col·lec-

ferramenta científica. Tanquen el dossier dos articles

cions museístiques) ens ofereixen un ventall de mira-

de Carine peltier i anne Marie Dominique Mouton,

des ben interessants sobre la qüestió.

sobre les col·leccions fotogràfiques de contingut

Elizabeth Edwards, una autora clàssica ja en l’estudi de la relació entre la imatge i allò que en la cièn-

antropològic de l’estat francés i del museu quai branly , respectivament.

cia social anglosaxó s’anomena nation building ens

Ja en l’apartat de miscel·lània, el lector podrà

ofereix un text inèdit en castellà sobre la relació

trobar un estudi de Carles Miret i Estruch sobre el

entre imatge monumental i consciència nacional al

frustrat projecte de museu etnogràfic de gandia,

llarg del segle xix especialment. Christine barthe al

una reflexió autobiogràfica del reconegut antropò-

seu article fa una reflexió sobre quin és el contingut

leg valencià Ricardo sanmartín, un esplèndid i

que l’adjectiu “etnogràfic” comporta aplicat al món

exhaustivament documentat estudi de gonzalo

de les fotografies. Fernando Ros galiana dedica el

gómez Mataix sobre la barraca de l’horta de

seu text a un aspecte poc conegut del treball del

València i un estudi sobre la tradició dels jardinets de

cineasta aragonés luis buñuel a Mèxic, la fotografia.

benissa a càrrec de Teodoro Crespo Mas. Finalitza

En una línia semblant, Jean Charles Depaule, tracta

aquest número amb l’habitual secció bibliogràfica

el tema de la fotografia vinculada a un tema del qual

realitzada per la biblioteca del Museu Valencià

darrerament s’ha ocupat també al seu últim treball

d’Etnologia.

revistavalencianad’etnologia

3


MONUMENTOS SAGRADOS DEL DESARROLLO Y ESPERANZA DE LA NACIÓN

IMAGINANDO EL PASADO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA AMATEUR ELIZABETH EDWARD*

Este artículo trata sobre la relación entre la fotografía y su utilidad vinculada con la concepción popular de la historia que se generó en Inglaterra entre 1885 y 1914. Es un estudio de los aspectos amateurs de la fotografía en un momento concreto, pero sobretodo, una reflexión sobre la relación entre imaginación histórica y fotografía. Palabras clave: fotografía, historia popular, imaginación histórica, inglaterra, época victoriana

This paper is focused in the relationship

En 1916, en la mitad de la gran guerra, tres miem-

established between photography and its use

bros del photographic survey and Record of surrey

in relation to the popular understanding of

publicaron un pequeño libro, The Camera as

history generated in England between 1885

hisTorian. Este libro expone prácticas detalladas,

and 1914. It is an study of the amateur

desde el trabajo de campo a la creación de estructu-

aspects of photography in that particular

ras institucionales, para el uso de la fotografía en el

period. It is also a an attempt to think about

registro de vestigios del pasado. En sus primeras

the links between historic imagination and

páginas el libro compara un dibujo de un cerrojo de

photography.

hierro labrado de beddington Manor House, surrey, con una fotografía del mismo objeto. El dibujo fue

Key words: photography, popular history, historic

realizado por el anticuario y dibujante arquitectóni-

imagination, England, Victorian period.

co a. C. pugin en 1828 para su libro examples of GoThiC arChiTeCTure. Esta comparación situó a la fotografía en una dilatada tradición de observación y registro histórico y anticuario, al tiempo que afirmaba la primacía del medio sobre otros. los autores de The Camera as hisTorian citaron la introducción de pugin a su libro: «la fidelidad debe constituir el valor principal del trabajo». Después dirigieron la atención hacia la incorrecta interpreta-

revistavalencianad’etnologia

5


ción del panel central —las erróneas proporciones

El impulso de registrar

de las figuras de dragón— cuestionando inmediata-

la idea de una investigación fotográfica amateur fue

mente la fidelidad del dibujo cuando se le compara

totalmente articulada por primera vez en 1889

con la fotografía. los autores continuaron: «Esta

cuando W. Jerome Harrison, un geólogo, profesor

ilustración sirve como ejemplo para aquellos que

de ciencia y entusiasta fotógrafo aficionado de las

postulan que la superioridad del registro fotográfico

Midlands, leyó un artículo en la birmingham photo-

sobre otras formas de registro gráfico es incontesta-

graphic society en el que lanzó la idea de una inves-

ble». En esta afirmación se ven envueltas multitud

tigación fotográfica sistemática que formaría una

de asunciones y aspiraciones, asunciones que defi-

base de archivo para el futuro. a través de 1000

nen un discurso específico sobre la naturaleza de la

copias de este artículo distribuidas entre las socieda-

fotografía, su testimonio, autenticidad y potencial

des fotográficas y que se reimprimieron íntegramen-

histórico.

te en la prensa fotográfica, Harrison definió los pará-

Este libro explora postulados sobre la fotografía

metros a los que las energías de los fotógrafos afi-

y su utilidad en relación con la imaginación histórica

cionados y las características testimoniales de la

popular, una imaginación que se articuló a través del

fotografías deberían sujetarse para constituir un

movimiento

en

registro permanente y accesible al público del pasa-

inglaterra entre 1885 y 1918. El estudio puede

do visible de inglaterra. Tal registro debería com-

entenderse como una etnografía de los aspectos de

prender las antigüedades, edificios antiguos y las

de

investigación

fotográfica

la cultura de la fotografía amateur inglesa en un

costumbres de gran bretaña, así como las prácticas

momento histórico específico, pero, lo que es más

y condiciones actuales asociadas a la experiencia

importante, es un prisma a través del cual se puede

humana, con el fin de constituir una «verdadera his-

examinar más ampliamente la relación entre imagi-

toria ilustrada del presente».

nación histórica y fotografía. aunque hay, por

En gran bretaña, como en otros lugares, el

supuesto, muchos otros conjuntos de material foto-

momento de reconocimiento, cohesión y aspiración

gráfico que pueden ser propuestos como filtros y

resonó a través de los círculos fotográficos aficiona-

articulaciones de la imaginación histórica, en cuanto

dos y de la percepción pública de la utilidad e impor-

a que tratan las relaciones entre pasado, presente y

tancia testimonial de la fotografía en los siguientes

futuro, el movimiento de investigación fotográfica

treinta años, e incluso más allá. En sí misma, la pre-

es particularmente útil porque produjo imágenes

sentación del artículo de Harrison fue un hecho sin

realizadas específicamente para articular una serie

ninguna relevancia, que dio lugar a muchos otros

de valores a través de los que podía expresarse el

actos fotográficos que serían también, aisladamen-

pasado. saturadas con el carácter temporal intrínse-

te, totalmente anodinos. sin embargo, tomados en

co de la imaginación histórica, las fotografías de las

conjunto, plantearon algunas cuestiones fundamen-

investigaciones fueron producto de un acto cons-

tales sobre la relación entre fotografía y el pasado,

ciente de rememoración.

cuestiones sobre la fotografía como testimonio, la

6

revistavalencianad’etnologia


“abadía de bolton”, Yorkshire. 1860. Fotografía reproducida en el libro de Elizabeth Edwards The Camera as Historian: Amateur Photographers and Historical Imagination, 1885-1918, Duke university press, 2012.

utilidad pública de la fotografía y la imaginación his-

no, y la expansión y consolidación de la identidad

tórica popular en un periodo clave de expansión y

imperial y nacional. Estos son, por supuesto, gran-

cambio.

des temas que sólo pueden ser explorados adecua-

El movimiento de investigación fotográfica

damente en otro lugar. a finales del siglo diecinue-

amateur surgió de la confluencia de dos importan-

ve, los efectos de diversas dinámicas interconecta-

tes y complejos cambios sociales: primero, una res-

das fueron tan complejos, fragmentados, amorfos,

puesta a la sensación de un cambio en constante

localizados y contradictorios que las generalizacio-

aceleración en el panorama social y el entorno físi-

nes esconden tanto como revelan. En consecuen-

co, y segundo, la expansión masiva de la fotografía

cia, es necesario cambiar el análisis desde una pers-

como pasatiempo. Como ya ha sido tratado por

pectiva macroscópica y homogeneizadora a las

multitud de comentaristas, el periodo se caracterizó

complejas negociaciones de lo microscópico, y

por una toma de conciencia de las ventajas e incon-

desde la identificación de tendencias nucleares de

venientes de la industrialización, el aumento de la

un único periodo a la exploración de los modos en

movilidad social, el crecimiento urbano y suburba-

que estas dinámicas se han experimentado en la

revistavalencianad’etnologia

7


periferia, alejadas de los centros manifiestos de

ha documentado silenciosamente mi pensamiento,

poder político, económico y cultural. Es aquí donde

no necesita una reiteración. En cambio, el foco se

las grandes tendencias están actuando de modos

sitúa en cómo surgió un movimiento fotográfico a

muy diversos, sin suponer necesariamente una

partir de un determinado conjunto de condiciones

completa dependencia de la periferia del centro,

sociales y culturales. El movimiento como tal apare-

porque esta periferia es también un espacio de

ció en gran bretaña a finales del siglo diecinueve,

complejos patrones de agencia. Esto es solamente

abarcó o al menos estuvo conectado con el pensa-

un estudio. De este estudio podrían derivarse por lo

miento y las prácticas fotográficas de muchos miles

tanto varias trayectorias interrelacionadas, ya que

de fotógrafos aficionados, y también de algunos

forma parte de un vasto complejo multidisciplina-

profesionales, y articuló conscientemente la rela-

rio: percepciones de cambio y modernidad, relacio-

ción entre fotografía y un futuro compromiso histó-

nes de clase, expansión de la base democrática,

rico.

identidad nacional, relaciones centro-provincia,

la investigación fotográfica, parte del impulso

movimiento de conservación, experiencia colonial,

decimonónico para localizar, controlar, y proporcio-

imperialismo, impacto de la educación de las masas

nar una amplia gama de fenómenos visibles como

y literatura de nostalgia cultural, todas tendrán su

espectáculo, nació de la interacción productiva entre

papel silencioso y todas ellas forman parte del

marcos epistemológicos y posibilidades tecnológi-

amplio contexto en que se realizaron las investiga-

cas. la aplicación de la fotografía en estos contextos

ciones fotográficas. no obstante, mi versión es la de

también relacionó el ojo con amplios sistemas cien-

una periferia conformada y articulada a través de la

tíficos de conocimiento y los extendió en trayecto-

práctica fotográfica de los aficionados, cómo vieron

rias reveladoras.

valor en aquello que hacían y qué es lo que aspira-

la función del movimiento de investigación y sus

ban a hacer. a lo largo de este estudio está implícita

fotografías también debe ser entendida como parte

la cuestión de en qué medida es posible plantear

de una mayor cultura de la producción de espectá-

una historia que se ha desarrollado al nivel de la

culos de masas y la hipervisibilidad, una cultura

imagen. ¿Cómo podríamos conseguir un «sentido

manifestada en una enorme variedad de produccio-

de los modos en que las actividades particulares (de

nes, por ejemplo, ferrocarriles, grandes almacenes o

la práctica amateur y la investigación fotográfica) se

publicidad, y que saturó la conciencia visual del siglo

combinaron en un modo de pensar y vivir»? Dejo

diecinueve. las imágenes de topografías históricas

para otros continuar las grandes corrientes e inte-

producidas por los fotógrafos aficionados del movi-

grar fotografía y fotógrafos, muchas veces notables

miento de investigación fueron en algunos sentidos

en su ausencia, en algunas versiones de esas

respuestas conscientes a esta visualidad global y su

amplias corrientes. Muchos de los escritos teóricos

potencial. por lo tanto, las cualidades de la visión y

sobre fotografía también deben ser asumidos aquí.

las experiencias de observación formaron parte del

su influencia es clara, pero aunque esta literatura

modo en que fueron absorbidas y comprendidas

8

revistavalencianad’etnologia


“pueblo de broom, Warwickshire”, circa 1890. Fotografía reproducida en el libro de Elizabeth Edwards The Camera as Historian: Amateur Photographers and Historical Imagination, 1885-1918, Duke university press, 2012.

topografías de todo tipo. la investigación fotográfica y el potencial de la fotografía como testimonio no fueron, por supuesto, nuevas ideas. Habían estado presentes desde la

«fotografiar cada cosa que exista» y crear una enciclopedia universal de imágenes a escala y dilema borgiano. [...]

invención del medio (…). pero durante la segunda

El movimiento de investigación surgió de una

mitad del siglo diecinueve se produjo una expansión

expansión masiva de la fotografía, a su vez parte de

masiva del número y la escala de tales proyectos.

un más amplio cambio socioeconómico hacia una

Hubo proyectos, por ejemplo, para trazar el mapa

mayor disposición de tiempo libre, movilidad, ingre-

de los cielos, el clima, las razas del imperio británico,

sos disponibles y grandes oportunidades educativas.

las antigüedades de la india y los emplazamientos

Con el advenimiento de la tecnología del negativo

arqueológicos de gran bretaña. se produjeron

de placa seca y de cámaras más pequeñas y más

«atlas» científicos para describir patologías, micro-

manejables, la afición por la fotografía dejó de estar

bios y demás. También hubo archivos de ambición

reservada a una élite adinerada. aunque una

visual utópica, especialmente el del institut

«democratización» temprana de la fotografía a

international de photographie de bruselas, para

mediados del siglo diecinueve sólo podía ser relativa,

revistavalencianad’etnologia

9


dado los gastos que suponen el equipo fotográfico

el medio y su presencia cada vez mayor se convirtie-

y los materiales, a finales de siglo se produjo un ver-

ron en una característica definitoria de la vida coti-

dadero aumento en el acceso a las tecnologías foto-

diana. (...) En este contexto, la conexión entre el

gráficas. Ciertamente, la fotografía continuaba

potencial de registro del medio y el compromiso

estando más allá del alcance económico de la mayo-

popular directo con los vestigios visuales del pasado

ría de la clase trabajadora, pero en 1905 alrededor

creció mientras que «la conservación se convirtió en

de un 10 por ciento de la población de gran bretaña

un cada vez más poderoso y extendido impulso en

(aproximadamente 4 millones de personas) tenía

la vida pública británica». Existe, por lo tanto, en tér-

acceso directo a la tecnología de cámara y tomaba

minos culturales, una opinión según la cual la idea

fotografías, con una plétora asociada de manuales

de investigación fotográfica masiva y registro fue en

«cómo hacer...» y revistas dirigidas a los aficiona-

cierto modo inevitable.

dos, incluyendo a los niños. Había una serie de publicaciones dirigida a diferentes intereses, diferen-

Prácticas visuales e imaginación histórica

tes niveles de pericia y diferentes bolsillos. (...) otras

la presencia de la fotografía ha saturado el conoci-

personas tuvieron acceso a la fotografía y a sus

miento del pasado durante más de 150 años, con-

publicaciones a través de clubes y centros educati-

virtiéndose en uno de los «nuevos conectores en las

vos. se enseñó extensamente fotografía en las

perspectivas temporales» observados por paul

escuelas técnicas y a través de una serie de redes

Ricoeur. El medio acelera la «primacía de lo visual»,

sociales y educativas como institutos mecánicos y

que ha marcado la construcción de la memoria

secciones fotográficas de clubes y sociedades, activi-

desde la antiguedad. Es difícil imaginar un sentido

dades que necesitaron una literatura de apoyo.

del pasado sin fotografía, ya que está completamen-

Como han mostrado muchos comentaristas, sin

te integrada en las relaciones entre pasado, presen-

embargo, en un primer nivel esta ampliación de la

te, y futuro. Este proceso, una cultura que scott

base fotográfica vinculó con mayor firmeza a los

Mcquire ha denominado «fotomnemónica», ha sig-

fotógrafos con un sistema de capital industrial

nificado que «el impacto de la cámara no puede

mediante la expansión consumidora de modernidad

limitarse a rellenar vacíos en el contenido histórico.

y la producción de bienes fotográficos, especialmen-

por el contrario, la profunda mutación tecnológica

te cámaras, placas y papeles. pero, por otro lado,

del archivo obliga a cuestionar el verdadero concep-

tales progresos liberaron al fotógrafo aficionado de

to de historia, y exponer la connivencia entre repre-

la necesidad de un conocimiento detallado de la quí-

sentación y el tiempo que se ha presupuesto».

mica y la óptica. la cantidad de tiempo y el conoci-

Estudiosos desde siegfried Kracauer hasta Jacques

miento necesarios para realizar actividades fotográ-

le goff y Raphael samuel han planteado que el

ficas cambiaron radicalmente.

advenimiento de la fotografía fue el punto de infle-

Esta actividad también debe ser entendida den-

xión en la conciencia histórica, como si la relación

tro de patrones de conectividad fotográfica, ya que

entre el pasado y el futuro retenida en la fotografía

10

revistavalencianad’etnologia


se convirtiera en un aspecto formativo en los escritos

grafías y archivos.

de los teóricos de mediados del siglo veinte, en par-

Fundamental para el concepto de investigación

ticular, Walter benjamin y Kracauer. la fotografía

fotográfica fue la relación específica entre prácticas

«revoluciona la memoria: la multiplica y la democra-

visuales, las dinámicas temporal e histórica del lugar,

tiza, le da una precisión y una veracidad nunca antes

una relación en la que la fotografía fue una tecnolo-

conseguida en la memoria visual, y hace posible pre-

gía transformadora. Esto no fue simplemente un

servar la memoria del tiempo y de la evolución cro-

colapso en el «pasado» ontológico de la fotografía

nológica».

en la forma argumentada, por ejemplo, por Roland

(…). la conciencia histórica, las cuestiones de la

barthes, su esencial noema, el «esto ha sido». las

memoria, la práctica y el estudio de los modos en

nuevas tecnologías de visión surgidas en el siglo die-

que la gente, en determinados momentos históri-

cinueve han hecho palpable el tiempo de muchos

cos, negocia, comprende y actúa sobre sus percep-

modos, «como un peso, una fuente de inquietud, y

ciones respecto al pasado, tanto colectiva como

como un extremadamente apremiante problema de

individualmente, ciñen las cuestiones puestas aquí

representación». la vida moderna, con su énfasis en

de relieve. sólo puedo aludir a estas cuestiones, que

el progreso implacable, provocó cambios dramáticos

ya han sido exploradas ampliamente en otra parte.

en la experiencia y comprensión del tiempo. Estos

En cualquier caso, prefiero el término «imaginación

cambios exigieron no sólo una mayor conciencia del

histórica» porque los usos de la fotografía aquí exa-

tiempo, sino un «intento de recobrar (el pasado) a

minados estuvieron concernidos no sólo con un

través de sus múltiples representaciones».

sentido del pasado como ambiente cultural natura-

se formularon preguntas sobre el tiempo en

lizado, sino con actos conscientes e imaginativos de

debates sobre la propia fotografía. por ejemplo, la

inscripción como respuesta a los restos materiales

inscripción instantánea que registró el momento

del pasado. además, mi utilización del término

imperceptible para el ojo dio nueva forma al concep-

«historia» está enmarcado no solamente por el

to de fotografía en relación con el tiempo. no sólo

interés de una comprensión académica o disciplina-

hizo que la fotografía temporalizara lo espacial en

ria de lo que la historia podría ser, sino más espe-

un sentido abstracto, sino que definió un lugar a tra-

cialmente por una respuesta antropológica al pro-

vés de su pasado. la fotografía también conectó y

pio uso de la palabra de los fotógrafos y a la cate-

trasladó lo local a lo nacional mediante la concentra-

gorización de sus actividades. los debates y las des-

ción de datos y la extrapolación de significado, rela-

cripciones de la producción de aquello a lo que nos

cionando teorías generalizadas de origen cultural y

referimos como «fotografías históricas» constituyen

nacional. De este modo podría imaginarse que foto-

un conjunto de estrategias y mecanismos claramen-

grafías hechas en el presente proceden «del» pasa-

te articulados mediante los que la gente se situó a

do en un deslizamiento temporal consciente entre

sí misma en el tiempo y en el espacio y negoció la

observación y el consumo de la imagen. no sólo

traslación de este sentimiento expresado en foto-

eran fragmentos fotográficos de tiempo que se

revistavalencianad’etnologia

11


negociaron, sino que en las dinámicas temporales

dinámicas en la fotografía amateur en la década de

de su contenido existe una unión de las interjeccio-

1890 no es una casualidad; en realidad, la autodefi-

nes temporales de la fotografía con las percepciones

nición del movimiento como «un movimiento»

culturales del tiempo profundo, «las capas gruesas

sugiere la conciencia de una dinámica colectiva. Este

por las que uno podría penetrar para contactar con

movimiento no sólo surgió debido a la expansión y

el pasado». independientemente de si las capas eran

democratización de la fotografía, sino que formó

«lenguas, costumbres, piedras o fósiles, especies

parte de una matriz social mucho más amplia de

biológicas, niveles de la conciencia o subconciencia

conservación que puede relacionarse con las cam-

psíquica de la civilización, todo estaba por descu-

biantes prácticas de rememoración, apreciación his-

brir».

tórica y formación de identidad. sin embargo, al

la promesa de la fotografía fue capturar el

mismo tiempo, el movimiento se basó en la valoriza-

tiempo y volverlo a materializar. la fotografía

ción del conocimiento visual y el poder particular de

extendió el alcance de lo temporal más allá de las

las constituciones fotográficas de ese conocimiento

relaciones entre el presente y el pasado y también

visual.

hacia el futuro, creando una retícula de archivos

se ha debatido ampliamente la primacía de lo

mediante la cual el pasado podría ser accesible en

visual sobre lo verbal en las interpretaciones deci-

un futuro imaginado: «la estructura epistemológica

monónicas del pasado. Muchas formas de presen-

permite y permitió el conocimiento o representa-

tar la historia del siglo diecinueve han venido bajo

ción del tiempo movilizado mediante una serie de

esta rúbrica, desde museos municipales y diapositi-

oposiciones binarias: continuidad versus disconti-

vas a libros populares de historia y viajes. Rosemary

nuidad, racionalización versus contingencia, estruc-

Mitchell ha señalado que mientras «a principios del

tura versus evento, determinismo versus azar, alma-

siglo diecinueve la expansión de la conciencia histó-

cenamiento versus legibilidad». Estas preocupacio-

rica estuvo alimentada por libros ilustrados y

nes resuenan a través del registro fotográfico y la

medios impresos, a finales del siglo diecinueve (la

investigación. En esta línea, el tiempo, como una

expansión) estuvo alimentada por la fotografía».

relación indisoluble entre pasado histórico, presen-

aunque esto era realmente cierto, debe ser conoci-

te y visibilidades futuras, saturó el discurso de la

do el grado en que las aprehensiones visuales con-

investigación amateur y formó una de las bases

temporáneas del pasado fueron «cultivadas más a

epistemológicas de los esfuerzos de los fotógrafos

menudo en el paisaje que en la biblioteca» y estu-

aficionados, esfuerzos en los que el mismo hecho

vieron «conformadas por un encuentro directo con

de la fotografía y la experiencia de hacer una foto-

objetos materiales», porque respuestas a objetos

grafía implica duración. (…).

materiales del pasado enmarcaron estas prácticas

lo visual fue, como he sugerido, parte integral

fotográficas.

de este complejo y entrelazado proceso. (…). la

El periodo estuvo saturado con imágenes de

aparición del registro y la investigación como fuerzas

referencia histórica que vinculaban imagen, texto y

12

revistavalencianad’etnologia


“old place”, pulborough, circa 1905. Fotografía reproducida en el libro de Elizabeth Edwards The Camera as Historian: Amateur Photographers and Historical Imagination, 1885-1918, Duke university press, 2012.

encuentro material. Estas imágenes se encuentran,

estructuraron percepciones de paisajes completos,

por ejemplo, en guías turísticas, en exposiciones

así como de sus características individuales, fueran

locales y nacionales, y en los escaparates de los fotó-

medievales o modernas». En la cultura del pasado

grafos. pueden encontrarse otros ejemplos en la

histórico, lo visual fue tan significativo como lo tex-

abundancia de trabajo topográfico de fotógrafos

tual, una relación que puede vincularse con román-

tales como William Howitt, que produjo libros foto-

ticas y pintorescas historias de los primeros años del

gráficos de castillos y abadías en ruinas en las déca-

siglo diecinueve, con sus narrativas visuales y recons-

das de 1860 y 1870, en la masiva circulación de las

tructivas por un lado, y una democratización de la

fotografías de Francis Frith y en el trabajo del fotó-

sensibilidad histórica por otro.

grafo topográfico escocés george Washington Wilson.

Este énfasis sobre la huella material creó una topografía histórica que fue a la vez un foco de

En particular, la literatura de viajes ofreció a la

imaginación histórica y propicia para el acto de la

clase media «en búsqueda de erudición histórica y

fotografía. sin embargo, esto plantea la cuestión de

estética» historias de lugares y edificios como cate-

la localización, constitución y reconocimiento dis-

drales y abadías. Esta literatura «agudizó el senti-

cursivo de tales topografías como «historias» e

miento de lugar y orientación de nativo y foráneo

«identidades». ¿qué tipo de narrativa —nacional,

por igual creando mapas visuales elementales que

local, o colectiva— pueden representar estas topo-

revistavalencianad’etnologia

13


grafías? pierre nora ha señalado que la historia, la

modo diferente en gran bretaña debido a la relativa

nación y el progreso nacional han constituido las

estabilidad política del país y el particular entorno

más antiguas de nuestras tradiciones colectivas,

político. Krishan Kumar ha argumentado que a fina-

«nuestro milieu de memoire quintaesencial», pero

les del siglo diecinueve se manifestó un momento de

este proceso de autoimaginación nacional es uno

afirmación de la «identidad inglesa» a través de una

que, como ha argumentado steve attridge, «revela

clara preocupación y una conciencia de la naturaleza

ante todo el acto de imaginarse uno a sí mismo, en

de «lo inglés», pero carente de «genuino» naciona-

lugar de cualquiera de las propiedades innatas de la

lismo.

nación».

no obstante, el movimiento formó parte de una

los valores asociados con las costumbres y las

matriz cultural mucho más amplia en la que el orgu-

antigüedades están, por supuesto, íntimamente vin-

llo por la historia y una sensación de pérdida del

culados con la construcción de un sentimiento del

pasado británico tangible estuvo enmarañada con

pasado, la legitimación de ideologías culturales,

una cambiante identidad nacional en una época de

valores sociales y prácticas sociales. Este proceso

rápido cambio social y económico. Fue un momento

empleó una noción de precedencia y, por tanto sen-

que pierre nora ha identificado como una «acelera-

tido histórico, que está encarnado en el entorno

ción de la historia» que «cristaliza y se oculta... en

material y las prácticas inmersas en su interior. a lo

un momento histórico particular, un momento deci-

largo del siglo diecinueve, este sentido del pasado

sivo en que la conciencia de la ruptura con el pasado

funcionó con elaboraciones más formales y cons-

está ligada con la sensación de que esta memoria se

cientes de la historia en una dirección que fue tanto

ha desgarrado». Este momento decisivo estuvo arti-

múltiple como compleja y sintomática del ensancha-

culado mediante un sentimiento intensificado del

miento de la brecha entre historia académica y un

pasado y de su preservación, que, en gran bretaña,

interés popular en la articulación de una conciencia

se manifestó a través de una serie de actividades,

histórica colectiva.

como por ejemplo, sociedades para recopilar folclore, hablar dialectos y reunir «cosas del pasado» para

Narrativa local y nacional

museos; (…). Hubo sociedades y movimientos preo-

los últimos años del siglo diecinueve y los primeros

cupados nacional y localmente no sólo por la con-

del siglo veinte fueron, como han puesto de relieve

servación arquitectónica, sino también por la de los

muchos comentaristas, un periodo de complejos y

paisajes rurales, antiguos paisajes urbanos, senderos

ambiguos discursos de nación, especialmente en un

y espacios abiertos, una preocupación por la conser-

contexto imperial. Mientras muchas de las investiga-

vación ejemplificada en sucesivas leyes del

ciones a lo largo y ancho de Europa estuvieron

parlamento para proteger monumentos antiguos y

abiertamente relacionadas con discursos nacionalis-

en la fundación del national Trust.

tas y la definición de estado-nación, el concepto de

aunque fue una movilización relacionada a nive-

investigación fotográfica estuvo modulado de un

les local y nacional con emprender una «recupera-

14

revistavalencianad’etnologia


ción etnográfica» de lo inglés y los pueblos de los

riamente en términos de glorificación de la nación-

«márgenes» celtas dentro de una narrativa de ori-

estado como una entidad geopolítica, sino en térmi-

gen cultural, este movimiento no estuvo tan fuerte-

nos de un sentimiento de comunidad, un grupo de

mente modulado con un discurso político-nacional

personas que habita un espacio común. se funda-

como en otros lugares de Europa. El sentimiento de

mentó un sentimiento de nación en el «civismo» del

centralidad, nacido de la confianza y autodefinición

lugar, asociación y comunidad en lugar de en el sen-

imperial, disfrutado por los británicos en este perio-

tido político de la nación-estado o en una delimita-

do, impregna las construcciones de identidades

ción étnica o racial. pueden encontrarse resonancias

locales y nacionales. Estas construcciones presenta-

de la base «étnica» de la identidad en narrativas

ron complejos y diferenciados modos a través de los

específicas de las investigaciones, en su valorización

cuales podían expresarse las identidades nacionales,

de periodos históricos específicos para encontrar

desde coronaciones hasta Delhi Durbars, desde pai-

densos significados de comunidad y de nación. pero

sajes hasta música. al mismo tiempo, se estuvo

es poco evidente el sentido de la diversidad de una

negociando la identidad inglesa a través de anhelos

nación imperial y colonial. En su lugar, existe un sen-

modernistas modulados con ideas de autenticidad,

timiento sin articular de que el pasado de inglaterra

historia, raza, y cultura. (…).

y su preservación podrían situarse como núcleo inal-

En cierto sentido, el verdadero concepto de las

terable de la identidad nacional en oposición a las

investigaciones es un compromiso consciente con

inestabilidades raciales y culturales y a las potencia-

estos amplísimos procesos culturales. las actividades

les contaminaciones del imperio.

de los fotógrafos investigadores aficionados se con-

las cuestiones de identidad nacional casi se han

virtieron en pequeños actos de agencia en la cons-

convertido en una forma de «inconsciente político»,

trucción y legitimación de narrativas de la historia,

utilizando la famosa frase de Jameson, un conjunto

narrativas que fueron visuales en ciertos ámbitos y

de valores y presunciones que hace imaginable cier-

en ciertos momentos. sin embargo, lo que es impor-

tas formas y que conforma toda actividad de inves-

tante en general, es la poco evidente articulación de

tigación y registro aunque continúe siendo sobreen-

los valores nacionales o imperiales que se encuentra

tendida en gran medida. pero sin embargo, esta

en el discurso del movimiento de investigación, sugi-

conformación plantea cuestiones, concretamente la

riendo la necesidad de cualificar y complicar esta

posición de la fotografía en la creación de localida-

tendencia en cualquier análisis del movimiento. Hay

des e identidades mediante una amplia gama de

llamamientos a «la nación». Como afirmó el perió-

agrupaciones y dinámicas sociales, de especificida-

dico amaTeur phoToGrapher en 1897 en rela-

des históricas y culturales y, especialmente, en el

ción con la fotografía de investigación: «El enorme

desarrollo de imaginaciones visuales de identidades

servicio que la fotografía rendirá de este modo a la

locales y nacionales a la hora de constituir un campo

nación no se puede exagerar». pero estos llama-

de conciencia histórica dentro de esas relaciones.

mientos nacionales no estaban enmarcados necesa-

la visión de la narrativa nacional que documen-

revistavalencianad’etnologia

15


tó la idea del movimiento de investigación fue una

bell ha descrito la esfera discursiva temporal y espa-

profunda mirada interior. la consistencia de los tro-

cial, el género que marca el movimiento de investi-

pos en todas las investigaciones individuales —la

gación, como un «mitopaisaje», el espacio en el que

iglesia parroquial, la aldea rural y las casas señoria-

se están constantemente fraguando, transmitiendo

les, las casas de campo, las prácticas agrícolas tradi-

y reconstruyendo los mitos de una imaginación his-

cionales y la observancia ritual, el tiempo inmemo-

tórica. Este modelo ofrece un modo productivo de

rial grabado en la piedra o en la madera de los edi-

pensamiento sobre las fotografías de investigación

ficios, asentamientos embebidos orgánicamente en

porque no sólo considera patrones de instrumenta-

el corazón de la nación— forman parte de narrati-

lidad ideológica en relación con las fotografías, sino

vas culturales nacionales y establecen claros patro-

también de agencia social, los modos y medios a tra-

nes de valor tales como «la autoridad de la antigüe-

vés de los que se ha articulado la imaginación histó-

dad era un aspecto de una nacionalidad común, y

rica, y las prácticas de las personas implicadas, en

se hizo visible en las ruinas arquitectónicas, los res-

direcciones que pueden considerar con precisión las

tos físicos de un acontecimiento histórico en el

tensiones que caracterizan la estética, el material y

campo». los procesos históricos y las marcas del

las prácticas sociales del movimiento de investiga-

tiempo se naturalizaron dentro de la amplia idea de

ción.

«nación». De ahí los esfuerzos de los fotógrafos afi-

además, y en relación con el concepto de mito-

cionados involucrados en el trabajo de investigación

paisaje de bell, la topografía histórica del movimien-

y registro, (...) enfocados hacia «monumentos indi-

to de investigación está constituida en muchos sen-

viduales o encuadrar tramos de paisaje» lo que,

tidos por lo que Michael billing ha descrito como un

como observa el geógrafo stephen Daniels, propor-

«nacionalismo banal», una serie de inconscientes

ciona «forma visible; fotografían la nación.... Como

hábitos ideológicos de identidad que empapan lo

ejemplares de orden moral y armonía estética, pai-

cotidiano. la identidad nacional «no es una bandera

sajes concretos consiguen la categoría de iconos

que se ondea conscientemente con pasión ferviente;

nacionales». la comprensión de paisaje, lugar y

es la bandera que cuelga sin llamar la atención en

nación se entrelaza para constituir «un vehículo

un edificio público». las fotografías de investigación

esencial y (un) molde para la construcción nacional

estaban comprometidas con el trasfondo de lo coti-

porque simbolizan la historia y las raíces de una

diano, los recuerdos perdidos y desapercibidos

nación y de ese modo vinculan a la gente en una

encarnados en la topografía cotidiana de los edifi-

relación con su pasado que puede ayudarle a dar

cios antiguos y de los vestigios del pasado que iban

sentido a su presente».

a ser encontrados en capas en medio de una ciudad.

la trascendencia del paisaje y la topografía cons-

Este reconocimiento dotó a estos recuerdos de un

tituye claramente de ese modo una metanarrativa

sentido de identidad codificando lo familiar y lleván-

clave, aunque ambigua, de las enrevesadas relacio-

dolos a la consciencia. Esta sensibilidad hacia lo visi-

nes de fotografía e imaginación histórica. Duncan

ble y hacia una historia visualizada en medio de la

16

revistavalencianad’etnologia


“bishop's Farm” otham. Fotografía reproducida en el libro de Elizabeth Edwards The Camera as Historian: Amateur Photographers and Historical Imagination, 1885-1918, Duke university press, 2012.

modernidad cotidiana, ha sido profundamente

elevaron su contenido poniendo su atención en

importante en la diseminación de las fotografías de

ciertos modos, creando y trasladando significado,

investigación.

aportaron «incluso el más humilde, el más modes-

sin embargo existe una precaria relación entre

to vestigio de la dignidad potencial de lo memora-

la narrativa local y nacional. un énfasis analítico

ble». sin embargo, la fotografía de investigación

sobre el uso determinista e instrumental de la foto-

no fue absorbida automáticamente en los discursos

grafía en la construcción de la nación ha elidido o

nacionales. a pesar del potente atractivo analítico

colapsado los microniveles complejos de deseo his-

del discurso nacionalista, una exploración de la

tórico dentro de la práctica de la fotografía ama-

imaginación histórica y los deseos articulados en

teur. aunque muchas de estas fotografías se cen-

torno a las investigaciones reflejan una respuesta

tran en modestos vestigios del pasado, también

fotográfica que abarca tanto las funciones estéti-

registran objetos y escenas que podrían ser dife-

cas como testimoniales del lugar en una periferia

rentemente absorbidos, explicados y hechos valio-

que, aunque clara y firmemente documentada por

sos mediante discursos nacionales en los modos en

tales narrativas, necesariamente no puede reducir-

que los ha definido, por ejemplo, stephen Daniels.

se a ellas. Estas narrativas estaban imbricadas entre

las formas en que las fotografías de investigación

sí en el sentido de que las localidades tenían histo-

revistavalencianad’etnologia

17


rias distintivas que «existían a niveles espaciales

sociales, relaciones que deben ser al mismo tiempo

totalmente diferentes de la sociedad de la nación».

entendidas como «reconocimiento del desorden y

Dentro del patrón abierto de la nación visualizada,

las contradicciones de los encuentros humanos con

hubo un verdadero y profundo sentimiento de lo

el tiempo y el paisaje». Esta posición demanda algu-

local celosamente protegido. De este modo, por un

na consideración sobre la relación del concepto de

lado, el movimiento de investigación fotográfica

investigación fotográfica con las ideas de la práctica

no es un proyecto que pueda reducirse solamente

de la memoria colectiva porque todas las sociedades

a discursos sobre la identidad nacional, aunque por

tienen el deseo, de una forma u otra, de modelar

otro lado «la conservación de la memoria en la era

sus vidas, experiencias, y sus pasados.

moderna y el proyecto de construcción nacional

la práctica de rememoración y narrativa, consti-

continúan siendo fundamentales». En el modo en

tuida alrededor del discurso de la investigación,

que las fotografías dotaron «lo singular de signifi-

quizá debe más al concepto de «memoria social» de

cado mientras que al mismo tiempo nunca necesi-

James Fentress y Chris Wickham y al de mitopaisaje

taron renunciar a esta singularidad», las investiga-

de bell (que fue formulado en parte para abordar

ciones quedaron atrapadas en un sistema discursi-

problemas del concepto de «memoria colectiva»).

vo complejo que vacilaba entre proporcionar una

En estas conceptualizaciones, la memoria está soste-

narrativa nacional visualizada y otra local, un dis-

nida por un grupo específico en el que los individuos

curso histórico fluido que alcanzara al imperio,

«recuerdan». Esto contrasta con la definición de la

pero también a los pequeños vestigios de las aldeas

memoria de Maurice Halbwach que privilegia lo

locales.

colectivo sobre la acción rememoradora individual, aunque la definición de Halbwach no deja margen a

Fotografía de investigación y práctica de memoria

las tensiones entre la percepción individual, local y

lo que tienen en común lo local y lo nacional, cual-

nacional sobre cómo deben desarrollarse y contro-

quiera que sea su relación, es el discurso modulado

larse las funciones rememoradoras de la fotografía.

temporalmente de lugar y su relación con la memo-

En particular, mi análisis quisiera estar de acuerdo

ria. las investigaciones aparecerían para ejemplificar

con el énfasis de bell en las dinámicas de lo indivi-

con precisión una historia basada en el lugar, una

dual y agencia en las prácticas de memoria colectiva

historia como fue imaginada por le goff, «basada

como «una propiedad enmarcada socialmente de

en el estudio de los lugares» en la memoria colectiva

mentes individuales». sin embargo, mientras un

(…). Como ha argumentado barbara bender, los

sentimiento de «lo colectivo» y prácticas de memo-

paisajes como objetos culturales, incluyendo el

ria documentan poderosamente los valores de la

entorno construido, están materializados temporal-

investigación, es en sus manifestaciones de archivo

mente, marcados por un sentido del paso del tiem-

donde este sentimiento está más efectiva y clara-

po tanto histórico como mítico, y están profunda-

mente articulado. Formulado como un banco de

mente imbricados con las relaciones políticas y

memoria, la fotografía fue concebida precisamente

18

revistavalencianad’etnologia


para responder a los procesos de fragmentación de

ta en claro en debates sobre fotografía, investiga-

la memoria que obstaculizan el registro histórico,

ción e imaginación histórica. (…). la función del

incluso si, como veremos, ha fracasado en sus

archivo como una memoria colectiva externalizada

amplias y universalizadoras agendas.

también se hizo evidente. la memoria tuvo que ser

Desde el principio, las investigaciones fueron

gestionada por las estructuras institucionales de la

concebidas como una forma de memoria colectiva

fotografía. las fotografías, como se plantea en uno

externalizada, en su papel real y metafórico, un

de los ensayos, «deberían insertarse en grandes

«reconocimiento» del pasado en el que la fotografía

álbumes, alejadas de la contaminante huella de la

correctamente realizada, revisada y archivada,

impresión de plata, conservadas en la Royal

podría convertirse en un banco de memoria de los

photographic society del futuro. (…).»

vestigios materiales del pasado y, por lo tanto, de

En esta percepción de la memoria externaliza-

sus identidades. la relación entre conocimiento

da, las fotografías podrían construir, externalizar y

visual como una forma de memoria, por un lado, y

mantener la imaginación histórica como un monu-

el archivo como memoria protésica por otro, enlaza

mento contra la mala memoria, proporcionando al

los debates que dominan este estudio del movimien-

mismo tiempo los mecanismos mediante los cuales

to de investigación. Estos debates abarcan aquellos

la memoria podría internalizarse. Cabe destacar

sobre la calidad de observación, objetividad mecáni-

que la aparición de las investigaciones por aficiona-

ca y científica, y práctica material, aquellos sobre el

dos fue contemporánea con nuevas ideas sobre la

estilo y la estética, y aquellos sobre la producción

naturaleza de la memoria. aunque no estoy sugi-

social de los propios grupos de fotógrafos de inves-

riendo necesariamente ningún vínculo causal direc-

tigación aficionados. la fotografía, con sus cualida-

to, las prácticas de memoria fueron cada vez más

des reproductivas y repetitivas, es una forma de

teorizadas como «prácticas sociales del presente»

memoria externalizada por excelencia, satisfaciendo

en, por ejemplo, el trabajo de Henri bergson, mien-

por completo las cualidades inscriptiva y performati-

tras que al mismo tiempo fueron externalizadas

va de la memoria y, de este modo, del medio cultu-

nociones de la memoria mediante prácticas, como

ral. (…).

sugiere nora, de archivo y museo. las investigacio-

Existe una fuerte conciencia de lo que uno

nes y sus archivos resultantes constituyeron con

podría describir como un sentimiento neolamarckia-

precisión la compleja interacción cultural y negocia-

no que documenta las investigaciones fotográficas

ción que Wulf Kansteiner ha identificado como

y, en particular, su difusión. Memorias latentes,

constitutiva «de memoria colectiva». Estas nuevas

manifestadas mediante «tradiciones» o grabadas en

ideas comprenden las condiciones intelectuales y

las piedras de edificios antiguos, se han hecho evi-

culturales que encuadran representaciones del

dentes como consecuencia de la aprehensión de la

pasado (en este caso, estilo fotográfico), objetos

imagen fotográfica como compromiso de la gente

visuales y discursivos (representados como conteni-

con su pasado. Esta posición es repetidamente pues-

do fotográfico y las propias fotografías materiales),

revistavalencianad’etnologia

19


la ingenuidad de los fabricantes de la memoria (en

zar en la que la fe en la historia era una fe en su

este caso, los fotógrafos) y los diferentes intereses

representación y la fotografía se convirtió en «la

de los consumidores de memoria (espectadores).

apariencia de la propia historia» (…).

Esto no sólo dio forma a las relaciones entre lo indi-

Estos valores fotográficos también pueden rela-

vidual y lo colectivo, sino que formó parte de los

cionarse con un sentido de metodología científica

más amplios discursos y procesos a través de los

en la historia que intensificó el proceso mediante el

cuales se forjó la identidad.

cual una «memoria verdadera» podía ser estableci-

la tensión producida por los implicados en la

da críticamente. En efecto, la propia cámara fue,

fotografía de investigación en exposiciones, diaposi-

como ha señalado John Tagg, «el historiador», y

tivas y, especialmente, en el acceso público median-

tanto «historia» como «fotografía» se desarrollaron

te el depósito de archivos en bibliotecas y museos

epistemológicamente en el siglo diecinueve «bajo el

locales, enfatiza el modo en que se pretendía que

signo de lo real» (…). semejante perspectiva fue,

actuaran las fotografías, ya que la reproducibilidad

por supuesto, parte del compromiso del siglo dieci-

de las fotografías y el repetido compromiso con ellas

nueve con el «efecto realidad» de la fotografía

supuso la repetición que constituye la memoria y, a

como hecho empírico, un compromiso en el que «la

su vez, esa memoria se reproduciría a sí misma.

fotografía... tenía un misión, un propósito moral,

aunque existen problemas teóricos bien aireados

que era contar la verdad». aunque esta visión

respecto al concepto de memoria «colectiva» o

general hiperempírica y positivista perteneció y

«social», en términos de prácticas hubo una total-

formó parte de culturas más amplias de realismo

mente articulada y consciente creencia en la eficacia

representacional en el arte y la literatura, no se pro-

de las fotografías, ya que los defensores de la inves-

dujo una aceptación ingenua de «la verdad» o «la

tigación anticiparon usos y respuestas. (…).

realidad» de la fotografía, pero sí, como muchos

sin embargo, para conseguir estos objetivos los

comentaristas han destacado, una serie de negocia-

aficionados involucrados en la investigación y el

ciones a través de las que «una fotografía podría

registro fotográfico apostaron por la idea específica

(llegar a) ser un testimonio… apoyado no en un

de que la fotografía podía trasladar la fluidez de la

hecho natural o existencial, sino en un proceso

imaginación histórica a un «hecho». sus tentativas

social semiótico».

abarcaron un concepto de fotografía como testimo-

la «fuerza testimonial», como argumenta

nio que estuvo basado en el potencial de una rela-

barthes, fue efectiva en las relaciones entre la

ción directa, casual y aparentemente no mediatiza-

especificidad de la fotografía como medio y las

da y mimética entre la fotografía y el objeto fotogra-

expectativas sociales agrupadas a su alrededor. El

fiado como sujetos que iban a tratarse «del mejor y

valor dado a la «fuerza testimonial» fue el resulta-

más real modo» (…).así pues, para que las investi-

do de una compleja y a menuda contradictoria

gaciones fueran eficaces tuvieron que ser entendi-

serie de valores y negociaciones mediante los cua-

das como una forma de representación sin mediati-

les las fotografías producidas por los fotógrafos de

20

revistavalencianad’etnologia


investigación y registro pudieron llegar a tener un

vo. Tanto el proceso histórico como el archivo están

peso histórico; valores y expectativas sociales tales

repletos de la carga emocional del pasado tangible y

como una «ideología, un modo de ver, un sistema

sus imaginandos. la fotografía de investigación

de connotaciones contingentes históricamente» en

también estuvo modulada por un sentido de senti-

el que las afirmaciones sobre la eficacia futura de

miento y afecto, pero el lenguaje objetivo de la

la fotografía se basaron en «protocolos y jerarquías

investigación estuvo al mismo tiempo amenazado

de evidencia».

por la desestabilización del sentimiento. para mante-

no obstante, como muestran los constantes flu-

ner sus objetivos tanto de registrar como de com-

jos y reflujos de los debates sobre la eficacia fotográ-

prometer una sensibilidad histórica popular, las

fica y la corrección procedimental en la fotografía de

investigaciones fotográficas fusionaron el realismo

investigación y registro, los esfuerzos de los fotógra-

instrumental de la inscripción mecánica y el realismo

fos aficionados no estuvieron dirigidos por «una

sentimental de la inscripción fotográfica del valor

sólida visión autosatisfecha de una objetividad equi-

afectivo del lugar.

vocada y fe en la representación, sino que fueron un

En todas las afirmaciones de la fotografía, la

intento altamente consciente de explorar o crear

verdad y el archivo inmutable, las investigaciones

una nueva realidad; su masivo autoconocimiento

estuvieron impregnadas con las subjetividades que

implicó una duda radical, sus estrategias de decir la

documentaron el propio acto de imaginación histó-

verdad, un profundo autoconocimiento». En térmi-

rica. la visión empírica optimista y positivista de los

nos sociales y culturales la investigación constituyó

fotógrafos de investigación sobre el potencial foto-

una búsqueda muy genuina de conocimiento que,

gráfico también fue totalmente reconocida como

cualquiera que sea la problemática teórica, se opuso

una autoridad frágil, amenazada constantemente

a una crítica de que el realismo era «incapaz de pro-

por el exceso de inscripción fotográfica y el inade-

porcionar conocimiento analítico».

cuado control de la imaginación de los fotógrafos

El movimiento de investigación, con penetración

y esta problemática traslación de la imaginación al

científica por un lado y una saturación con lo subje-

archivo. De hecho, el proyecto de investigación

tivo por otro, no puede acomodarse dentro de un

puede caracterizarse como una continua y dialógi-

modelo de memoria e historia nítidamente dicoto-

ca tensión entre objetividad y subjetividad históri-

mizado, o milieux y lieux de memoire, como

ca. (…). precisamente esta tensión documenta y

postuló nora en su fundamental trabajo sobre histo-

define los deseos históricos del movimiento de

ria, memoria y modernidad. Más bien, el movimien-

investigación.

to existe fluidamente entre dos polos. aquí el proce-

aunque firmemente embebida en las prácticas

so histórico no es una transferencia desde la cabeza

discursivas del realismo mecánico de la cámara y las

y el corazón al archivo, como es en el argumento de

aspiraciones de objetividad científica en la afirma-

algún modo elegiaco de nora, sino una inversión de

ción histórica, la noción que tenían los fotógrafos de

la cabeza y el corazón en las inscripciones del archi-

investigación del «valor histórico» también fue con-

revistavalencianad’etnologia

21


formada por ese «amor», un apego sentimental al

ria a finales del siglo diecinueve, a pesar de las

pasado y a sus lugares, y, por lo tanto, a los patrones

inquietudes de desaparición y la ruptura dentro de

de identidad. Estas adhesiones se articularon

la modernidad. Como consecuencia de esta ruptura,

mediante una forma que alois Riegl ha descrito

se ha sugerido el sentimiento, y por lo tanto la rele-

como «edad-valor» que, en su más amplia acepción,

vancia, de un pasado en retirada frente a las exigen-

«se manifiesta a sí misma…a través de percepciones

cias diarias de una rápida industrialización, la expan-

visuales y apelaciones directas a nuestras emocio-

sión imperial y el cambio tecnológico y social, al

nes». Esta edad-valor queda demostrada no sola-

tiempo que aspectos de «el presente» y la invención

mente a través de la elección, o «recuperación», de

de «la tradición» fueron incluidos cada vez más en

muchos de los temas, sino también en el discurso de

discursos de larga duración al servicio de la necesi-

la autenticidad y resonancia histórica de los objetos.

dad nacional, imperial y hegemónica. sin embargo,

(...) además, la acumulación de fotografías de inves-

más recientemente, han comenzado a aparecer

tigación en archivos y la función pública de estas

interpretaciones alternativas sobre el papel y el

fotografías, sobre cuyas cualidades materiales pare-

impacto de la historia a finales del siglo diecinueve y

cerían estar de acuerdo con el postulado de Riegl de

principios del veinte, sugiriendo manifestaciones

que el culto al valor histórico y la conmemoración

prácticas y experimentadas del tiempo y su remate-

dio significancia documental a copias exactas, espe-

rialización. Estas manifestaciones, se ha argumenta-

cialmente fotografías. Fue este enredo de exactitud

do, no se realizaron a través de las instituciones for-

y emoción, vinculado a la autenticidad del objeto y

males de práctica histórica que surgieron en el siglo

a la autenticidad de la inscripción fotográfica, lo que

diecinueve, sino mediante una expansión masiva de

permitió a las fotografías representar un pasado

la actividad histórica a un nivel popular, por ejemplo,

colectivo.

en la implantación formal de la historia en el currí-

En el contexto de expansión masiva de la memo-

culo escolar en la Education act de 1902, la apari-

ria protésica y la práctica monumentalizadora por un

ción de la noción de «patrimonio nacional» y el

lado, y el contexto de circulación de visualizaciones

enorme número de populares libros de historia ilus-

del pasado por otro, se produjo un incuestionado,

trados, relacionados tanto con la historia local como

extensivo y popular compromiso con la sensibilidad

con la nacional, dirigidos a todas las edades y a

hacia el pasado y con la idea de historia en este

todas las clases.

periodo, una sensibilidad estimulada por un senti-

[...]

miento de disyuntiva de la modernidad, lo que scott

El movimiento de investigación surgió sólo como

Mcquire bautizó «la crisis de la memoria» y el

un sentimiento popular y en expansión de lo históri-

«nuevo deseo» de un método histórico emergente.

co, lo que acumuló capas de conciencia e imagina-

sin embargo, esta opinión requiere alguna atención,

ción histórica. la participación en el movimiento de

por lo que también se ha argumentado que, a la

investigación fue una expresión de esta conciencia

inversa, se produjo una caída del interés en la histo-

histórica. las investigaciones se basaron en la pujan-

22

revistavalencianad’etnologia


“puerta”, Eltham palace, 1908. Fotografía reproducida en el libro de Elizabeth Edwards The Camera as Historian: Amateur Photographers and Historical Imagination, 1885-1918, Duke university press, 2012.

revistavalencianad’etnologia

23


za de un tipo diferente de historia. Esta historia no

benjamin stone, un miembro conservador del

se basó necesariamente en las grandes narrativas del

parlamento con un enfoque patricio e intelectual-

estado y la aristocracia, sino que fue una historia de

mente conservador en sus ambiciones fotográficas,

lo cotidiano, las marcas de la identidad y la práctica

en el análisis del movimiento de investigación, ha

cultural de nacionalismo banal dispersas a lo largo y

tendido a mantener esta perspectiva.

ancho del paisaje rural y urbano. los lugares históri-

Esta posición también podría ser entendida en

cos se constituyeron como monumentos y como

relación con las más amplias interpretaciones del

textos de memoria que podían descubrirse y proyec-

movimiento conservacionista y las instituciones cul-

tarse fotográficamente, y mediante los que los fotó-

turales en el siglo diecinueve. Estas interpretaciones

grafos aficionados podrían marcar, de algún modo,

caracterizaron a estas instituciones culturales de

su propia agencia en el amplio proceso cultural de

finales del siglo diecinueve como instrumentos de

historia y modernidad.

organización social que impusieron una visión hegemónica de la historia. una interpretación alternativa

Impulsos nostágicos

ha surgido de la caracterización que realiza Martin

Cualquier debate sobre la imaginación histórica y el

Weiner de la cultura inglesa del periodo como retró-

entusiasmo histórico, especialmente si se superpo-

grada, antiindustrialista y basada en la nostalgia

nen con la fotografía amateur en el periodo, debe

rural de una tierra «verde y agradable», un modo de

llevarnos a considerar la investigación fotográfica

pensar antiindustrialista que, argumenta Wiener,

como un «impulso nostálgico», una frase que he

tuvo desastrosas consecuencias económicas. (…).

puesto cuidado en evitar hasta este momento. En

sin embargo, aunque estas tendencias induda-

mucho de lo escrito hasta la fecha, el movimiento de

blemente forman parte del discurso, manifestadas en

investigación ha sido caracterizado como conserva-

la gran cantidad de fotografías de investigación de

dor, reaccionario, burgués, nostálgico y, por último,

casas de campo con entramado de madera, viejas

antimoderno y deseoso de proteger las prácticas

entradas techadas a cementerios parroquiales y casas

sociopolíticas y las apropiaciones sentimentales

de caridad de antigua fundación recubiertas de hie-

específicas de una visión pintoresca de la historia.

dra, el movimiento de investigación fue mucho más

(…). una postura analítica similar también docu-

complejo y ambiguo, social e ideológicamente. El

menta conceptos relacionados de pintoresquismo

movimiento se vio afectado tanto por futuras diná-

patriótico como los desarrollados por Jens Jäger y

micas como por pasados imaginados que se compro-

Malcolm andrews en su formulación del pintores-

metieron con, y constituyeron, una respuesta simul-

quismo metropolitano. El pintoresquismo patriótico

tánea tanto a la excitación como a la inquietud inhe-

también se ha relacionado con un modelo foucaul-

rente en la transformación del paisaje visual de

tiano de vigilancia y organización de archivo, casi un

modernidad. las investigaciones tuvieron que enten-

sentimiento de una «mirada colonial interior».

derse como una respuesta temporal compleja. las

además, el predominio historiográfico de sir

inquietudes puestas en juego a través de las prácticas

24

revistavalencianad’etnologia


de fotografía no eran simplemente sobre una pérdi-

griego, nadia sugiere que la nostalgia es un deseo

da del pasado, sino sobre una pérdida de un futuro

dinámico o añoranza en el contexto de distancia-

que podría haber abarcado y sido modulado por su

miento que comporta implicaciones sensoriales y la

pasado. por lo tanto, la melancolía que actúa aquí no

posibilidad de un impacto transformador del pasado

se debe simplemente a un pasado perdido frente a la

como una experiencia histórica sin conciliar. la foto-

modernidad, sino al temor a un futuro ignorante de

grafía y el potencial de archivo fueron, para los fotó-

su pasado. Es una melancolía que surge de las ten-

grafos de investigación, parte de la posibilidad de

siones de un deseo histórico desgarrado entre descu-

reconciliación.

brimiento y recuperación, pérdida y amor. (…). En

En esta interpretación, por lo tanto, las activida-

este conjunto de relaciones complejas, la retórica tes-

des de investigación no pueden necesariamente

timonial del movimiento de investigación supuso un

reducirse a una retirada al final del siglo hacia una

intento de controlar y alinear la intersección y la

nostalgia reaccionaria y conservadora frente a una

interdependencia de ideas dispares de historia y valor

enérgicamente expansiva y usurpadora modernidad,

histórico, y también de alinear conceptos dispares de

ni a la réplica de un interés de clase como un modo

fotografía y su propósito. En este sentido, diferentes

de control histórico-social. Ciertamente hay en

prácticas disciplinarias de observación, práctica foto-

juego elementos de estas formaciones, a veces muy

gráfica, producción de testimonio y representaciones

poderosos, en la fotografía de investigación, espe-

materiales que garantizaban el archivo para el futu-

cialmente en el discurso sobre su difusión. sin

ro, y los valores morales de la conservación, utilidad

embargo, es demasiado fácil derivar hacia un instru-

social, sentimiento y prácticas fotográficas se entre-

mentalismo oscurecedor y simplista sin preguntar

mezclaron en la construcción de complejas narrativas

por qué importaban ciertas cosas en ciertas tenden-

históricas.

cias en ciertos momentos. En conjunto, las agendas

En este contexto, sin embargo, como ha señala-

de los fotógrafos de investigación fueron mucho

do Jeanette Edwards, «la nostalgia es insuficiente

más complejas y más silenciosamente radicales de lo

para explicar los modos cotidianos en que se pone a

que podrían parecer superficialmente. (…).

trabajar el pasado en la afirmación o denegación de

Muchos de los implicados en el movimiento de

la identidad local». las prácticas fotográficas del

investigación, y de modo muy importante los facili-

movimiento de investigación surgieron de una gran

tadores del movimiento, incluyendo editores de

confianza en la capacidad de la fotografía para con-

prensa fotográfica, bibliotecarios, conservadores de

formar un sentimiento de la presencia dinámica del

museo y los nuevos profesionales del gobierno local,

pasado dentro de lo contemporáneo. En consecuen-

tenían perspectivas liberales y aunque la visión con-

cia, quizás, podría ser de más ayuda pensar que los

servadora del orden social, la nostalgia y lo reaccio-

impulsos nostálgicos de los fotógrafos de investiga-

nario es sin duda una tendencia del discurso investi-

ción tienen más en común con la definición de nos-

gador, en una lectura más matizada las investigacio-

talgia de nadia seremetakis. Volviendo al original

nes no fueron simples sostenes del orden social.

revistavalencianad’etnologia

25


También contribuyeron, a su modo, a escribir el

espacio social en el que pudieron negociarse estas

guión para un espacio reconfigurado en el contexto

tensiones narrativas, pero este espacio estuvo mar-

del más amplio orden discursivo. Esta interpretación

cado tanto por la complejidad y diversidad como por

puede contribuir a las formas que podrían complicar

la homogeneidad.

nuestro pensamiento sobre la producción y visualización de la historia.

los fotógrafos aficionados eran gente real, con experiencias, ideas, esperanzas y temores reales en

a pesar de la apariencia conservadora del movi-

un momento histórico determinado. Y aunque los

miento de investigación y su deseo de articular la

fotógrafos de investigación podían ofrecer al histo-

intensa conexión histórica entre el presente y el

riador o al antropólogo un prisma a través del cual

pasado, las dinámicas del movimiento, desde tomar

observar cuestiones analíticas específicas, no eran

fotografías hasta su difusión, se vieron cada vez más

meramente discursos abstractos, códigos o vehícu-

complicadas por agendas que, aunque estaban polí-

los pasivos de ideología. Estos fotógrafos, hombres

ticamente imbricadas, privilegiaron el acceso demo-

y mujeres, son invisibles en gran medida en la histo-

crático a la historia mediante el accesible y fácilmen-

ria de la fotografía, aunque en 1890 formaban la

te aprehendido medio de la fotografía. En el cora-

mayoría de los comprometidos con el medio. sus

zón del movimiento investigador no sólo hubo un

esfuerzos llenan álbumes familiares y archivos loca-

temor a la rápida desaparición de las señas de iden-

les. ocasionalmente, estos fotógrafos revolotean de

tidad, sino más bien un temor respecto a un futuro

una parte a otra de la conciencia del mundo foto-

que no tendría conciencia de su pasado. (...)

gráfico, exhibiendo una fotografía en uno de los

Finalmente, también, las suposiciones reduccio-

salones de la Royal photographic society, o están

nistas de que el movimiento de investigación y regis-

catalogados como expositores provinciales o galar-

tro fue una retirada hacia el conservadurismo reac-

donados por la prensa fotográfica, pero la mayor

cionario han tendido a denegar al movimiento su

parte no están reconocidos. a pesar de todo, como

propia dinámica reveladora en un entorno social

aficionados, tomaron su medio en serio. querían

rápidamente cambiante. El contenido de las foto-

contribuir a la historia y a la fotografía. las investi-

grafías indica patrones en los que los participantes

gaciones, cualesquiera que sean sus deficiencias

definieron quienes eran y lo que percibían como

teóricas o sociopolíticas, proporcionaron a los fotó-

valioso para el futuro. si uno sitúa el movimiento de

grafos de investigación un modo de contribuir al

investigación mirando tanto al pasado como al futu-

registro histórico y los vincularon con un conjunto

ro, los factores que lo impulsaron (…), las compleji-

de valores claramente definidos que negociaron una

dades y ambigüedades de estos patrones son cada

definición no sólo de lo que era la fotografía, sino de

vez más claras. las investigaciones constituyeron un

lo que podría ser la historia. (…)[...]

26

revistavalencianad’etnologia


SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS DENOMINADAS “ETNOGRÁFICAS” CHRISTINE BARTHE*

El artículo propone una aproximación a las colecciones fotográficas del Museo del Quai Branly de París, analizando tres momentos diretentes de su historia que esclarecen las formas en que se han comprendido y considerado estas fotografías. Para ello resulta propordial conocer las circustancias de aparición de las imágenes, pero también las condiciones de su existencia posterior. Es decir, la historia de la fotografía debe interesarse por la creación de las fotografías, pero también por las condiciones de recepción y su vida social posterior en el seno de un archivo etnográfico. Palabras clave: Fotografía, etnografía, Museo del quai branly, archivo.

This paper aims a close look into the photographic

una “nueva” colección para un nuevo museo; el

collections of the Musée du Quai Branly in Paris.

conjunto de fotografías del Museo del quai branly

The idea is to analyze three different moments of

tiene no obstante un origen sumamente antiguo,

the history of these photographic collections to clarify the way photographs have being understood and considered. To carry on such analysis is

surgido de una sucesión de herencias, siendo la última la unión de las fotografías procedentes del

essential first to understand in which circum-

Museo nacional de las artes de áfrica y oceanía con

stances the photograph appeared, and, second, to

las que se conservaban en el Museo del Hombre.1

follow the conditions of their existence within the

Como introducción podríamos haber propuesto

collection. Thus, the history of the photographs

un amplio recorrido cronológico centrándonos en

should be interested in its creation of the photograph, but also in the conditions that surround its life within the archive that keeps it.

los autores de estas fotografías. pero esta visión lineal podría hacer que olvidásemos que es en sí misma resultado de una interpretación histórica relativa-

Key words: photography, Ethnography, Musée du

mente reciente, basada en la búsqueda de los ele-

quay branly, archive..

mentos de creación de las fotografías. sin embargo, sí resulta primordial tratar de conocer todos los datos posibles sobre las circunstancias de “aparición” de una fotografía, debemos igualmente dete-

* Responsable de la unidad patrimonial de las colecciones fotográficas del Museo del quai branly y encargada de las adquisiciones de fotografía antigua y contemporánea del Museo 1 Espero que se me perdone que insista sobre todo en el caso de las imágenes procedentes del Museo del Hombre, debido al conocimiento imperfecto de la antigua colección del Mnaao [n. de los T.: Museo nacional de las artes de áfrica y oceanía].

revistavalencianad’etnologia

27


nernos en conocer las condiciones de su existencia

se recurre a fotógrafos profesionales para que reali-

posterior: una vez hecha puede ser una imagen

cen la tomas deseadas. otras fotografías las realizan

poco vista, poco reproducida, puede ser objeto de

viajeros, a menudo militares, y mediante una red de

un interés constante, de una moda pasajera, puede

trasmisión son integradas en lo que se va a convertir

también simplemente desaparecer.

en un sistema: un marco general que organiza, asig-

la historia de la fotografía se interesa por las circunstancias que rodean a la creación de las fotografías, pero también por las condiciones de su recep-

na funciones a la fotografía, otorgándole un status y atribuyéndole unos usos. Esta organización se pone en práctica en el

ción así como por las numerosas vidas sucesivas que

Museo nacional de Historia natural en dos fases. En

una misma imagen puede tener. no existe un único

un primer momento, la fotografía se integró en el

“momento de verdad” de una fotografía, ni una

régimen general de objetos que figuran en la galería

identidad predefinida que la encierre en una catego-

de antropología. En el primer registro de inventario,

ría de producción y de interpretación inmutable. por

que más bien parece una primera comprobación

consiguiente, proponemos, más que una cronología,

general,3 las piezas (restos humanos, objetos de uso

centrarnos en tres momentos diferentes, y examinar

o rituales, herramientas, moldes, dibujos, fotografí-

las formas en que se ha comprendido, abordado,

as, ceras anatómicas) se catalogan en el mismo

considerado estas fotografías desde sus inicios.

orden que ocupan en el espacio físico. Estos objetos, que pueden hoy parecernos radicalmente heterogé-

Siglo XIX. Imágenes “falsa[s] en cierto modo a

neos, son catalogados en ese momento siguiendo la

fuerza de ser exacta[s]”

lógica de su uso, se colocan juntos para describir de

antes de ser integradas a las colecciones del Museo

la forma más completa posible a la humanidad, exó-

del quai branly, incluso antes también de constituir

tica o no.

la fototeca del Museo del Hombre, la mayor parte

Tanto si se trata de objetos de la cultura mate-

de estas fotografías antiguas fueron producidas o

rial, piezas anatómicas o fotografías, las donaciones

utilizadas en el marco del laboratorio de antropolo-

y los intercambios son por aquel entonces dos de los

gía del Museo nacional de Historia natural, en los

principales medios de adquisición de la institución.

primeros años de la fotografía.

oficiales de la marina, miembros del cuerpo diplo-

2

a partir de 1841, y en mayor medida aún los

mático, científicos en las provincias o en el extranje-

años 1860, se realizan gran cantidad de fotografías

ro son aliados e interlocutores valiosos cuyo aporte

destinadas específicamente a servir a la antropolo-

para nada es percibido como anecdótico. El cuidado

gía, por entonces aún una ciencia en proceso de

con el que se realizan los cuadernos de inventario es

definición, ampliamente dominada por los médicos.

esclarecedor; se registran de manera escrupulosa

2 Christine barthe, “les éléments de l’observation, des daguerréotypes pour l’anthropologie”, le daguerréotype français. un objet photographique, parís, RMn, 2003. 3 Catalogue des objets renfermés dans la galerie d’anthropologie du muséum du Jardin des plantes, iniciado en 1857, Museo del Hombre.

28

revistavalencianad’etnologia


todos los elementos de la adquisición: fecha, donan-

ras que podemos encontrar todos los días en los

te, fotógrafo, descripción del objeto. así mismo, la

pueblos en los que hay muchos descendientes de los

gestión de un registro de préstamos y desplazamien-

puritanos originales […].”5

to de los objetos4 recalca el valor otorgado a estas

Esta consideración otorgada a la fotografía

fotografías en tanto que objetos materiales. Este

puede explicarse. En efecto, resulta aún relativa-

cuaderno se corresponde con el registro de inventa-

mente complejo en los años 1880 producir una

rio y justifica la realización y posterior donación de

fotografía, más aún en las condiciones de un viaje –

copias de ciertas imágenes. así, el 27 de julio de

productos químicos, cambios climáticos y transporte

1903, “56 sílex tallados y fragmentos de cerámica”,

no siempre forman una buena combinación.6

“15 instrumentos tallados”, “43 instrumentos en

Recordemos que su misma práctica exige un impor-

piedra tallada” y “46 copias fotográficas” que for-

tante aprendizaje técnico. por tanto, los científicos

man un lote africano son intercambiadas por otros

que obtienen en 1850 o 1870 una fotografía toma-

objetos con el perth australian Museum. otros

da en áfrica, asia, oceanía o américa saben bien

ejemplos nos confirman el papel de la fotografía

que está lejos de ser una imagen “obvia” que se

como útil de precisión en el aparataje descriptivo de

produciría de forma casi natural. la literatura entu-

la antropología de aquellos años, gracias al detalle

siasta que aplaudió la aparición de la fotografía a

de las leyendas. En 1868:

menudo ha eludido estas cuestiones que pretendían

“una fotografía que representa a seis tipos de

presentar la fotografía como “una imagen a-técni-

angloamericanos. se trata de soldados heridos (sar-

ca”, “un procedimiento que se aleja de su régimen

gento el de la izquierda, simples soldados los otros).

natural y de la virtud de exactitud” según la expre-

la fotografía adquiere más relevancia por el hecho

sión de François brunet.7 pero este discurso que pre-

de no haber sido tomada con un propósito etnoló-

tendía hacer pasar la fotografía por una imagen que

gico y que los sujetos aparecen juntos por azar, por

se produce por sí misma, “con la menor interven-

así decirlo. son todos angloamericanos, de nueva

ción humana posible”,8 resultó ser un espejismo o,

inglaterra, probablemente de sangre muy pura. las

literalmente, una visión del espíritu.

cabezas son excepcionalmente características, como

la fotografía era, en el siglo xix, un verdadero

tipos, sobre todo las de los números 2, 4 y 5. El

objeto de fascinación para los científicos que la rea-

número 6 es menos común, pero los otros son figu-

lizaban o utilizaban por las perspectivas que parecía

4 livre particulier de sortie des objets scientifiques cédés par le laboratoire en échange ou à titre gratuit, ou détruits pour cause d’inutilité absolue, Museo del Hombre. 5 Catalogue des objets renfermés…, op. cit. 6 Véase el célebre relato de las aventuras de Désiré Charray transportando su material a lomos de una mula, extractos publicados por andré Rouillé en la photographie en france, textes et controverses, une anthologie 1816-1871, parís, Macula, 1989. 7 “la separación radical que se manifestó en el discurso de arago entre la escritura y la imagen, pero sobre todo entre ciencia y técnica, alimenta muchas contradicciones en lo que respecta a la recepción social del hecho fotográfico, y a la historia intelectual que inaugura, comenzando por aquella clamorosa de la complejidad o, más bien, opacidad de las operaciones y la cuestión ideológica del acceso universal a la fotografía. arte para todos en tanto que arte sin arte, y sin embargo actividad esotérica: entre estos dos polos opuestos se encuentra en el siglo xix la idea de fotografía”, en la naissance de l’idée de photographie, parís, puF, 2000, p. 113. 8 paul Valéry citado por Roland Recht en la lettre de humboldt, parís, Christian bourgois, 1989, p. 134.

revistavalencianad’etnologia

29


abrir en el campo de lo visible. su éxito se debe tam-

preciso distinguir entre objetos de naturaleza distin-

bién en gran medida a su capacidad para convertirse

ta, puesto que se trata de fotografías exclusivamen-

en una herramienta formidable de representación

te. podemos observar entonces en los inventarios

para la ciencia. las expectativas de los sabios y su

una simplificación en la descripción del objeto foto-

juicio sobre la capacidad de restitución de esta

gráfico. la mención a la fecha de entrada se simpli-

nueva imagen no están muy lejos de las reacciones

fica, los nombres del donante y del fotógrafo se fun-

de los artistas. observación y restitución en una

den o se intercambian.

nueva forma de imagen, seductora y engañosamen-

al mismo tiempo, las sociedades de sabios,

te fácil: en los primeros años de la fotografía, la

bibliotecas, museos, se especializan y ofrecen espa-

valoración que hace Delacroix del daguerrotipo

cios de acogida nuevos para estas imágenes. la

podría traducir la misma ambivalencia por parte de

biblioteca nacional reúne y acoge las que proceden

los científicos que demandan fotografías: “[…] pese

de continentes lejanos por medio de donantes como

a su sorprendente realismo en algunos aspectos,

léonce angrand. se decide hacer compras como la

sigue siendo un reflejo de lo real, una copia, falsa en

del álbum figuras y paisajes de nueva Caledonia en

cierto modo a fuerza de ser exacta”.

9

1873 o los Tipos y vestimentas de rusia por Raoult

Esta situación va a evolucionar considerable-

en 1878.11 la sociedad de geografía, por mediación

mente a partir de los años 1890: las técnicas foto-

de su secretario James Jackson, formará a partir de

gráficas se simplifican y, en consecuencia, el núme-

las donaciones de sus miembros un conjunto de una

ro de fotografías producidas aumenta. los cambios

riqueza excepcional.12 Fotografías de paisajes, perso-

en la economía de los desplazamientos anunciados

nas, trajes típicos, se pueden encontrar igualmente

desde 1841 se producen: “El daguerrotipo y el

en las bibliotecas especializadas como la de la

ferrocarril, estas dos nuevas flores de nuestra época,

Escuela nacional superior de bellas artes,13 adonde

son desde hoy para mí la el provecho de un viaje”,

han llegado por depósito legal, o en la biblioteca del

manifiesta H. C. andersen.

Museo nacional de artes Decorativas.

10

Esta nueva situación,

asociada a la expansión colonial, conducirá a un

De hecho, el número de espacios e instituciones

número cada vez mayor de personas a realizar y

que conservan, por diferentes razones, fotografías

ofrecer sus fotografías. probablemente debido a

de viaje de finales del siglo xix aumenta. no está de

este crecimiento exponencial, el laboratorio de

los últimos el Ministerio de asuntos Exteriores,

antropología del Museo constituye un inventario

cuyos archivos están formados en buena parte,

específico de los negativos fotográficos. Ya no es

como es natural, por fotografías.14 la Escuela

9 “a propos d’une méthode de dessin” citado en du bon usage de la photographie, parís, Centro nacional de la Fotografía, 1987, p. 22. 10 Citado por R. Recht, op. cit., p. 140. 11 sylvie aubenas, “Visages d’une collection, la photographie du xixe siècle au département des Estampes et de la photographie de la bibliothèque nationale de France”, en sylvie aubenas y anne biroleau (dir.), portraits-Visages: 1853-2003, parís, bnF/gallimard, 2003, pp. 17-29. 12 alfred Fierro, inventaire des photographies sur papier de la société de géographie, parís, bliothèque natiole /Département des Cartes et plans, 1986. 13 Véase Chefs-d’oeuvre de la photographie dans les collections de l’ecole de beaux-arts, parís, Ensb-a, 1991. 14 Véase pierre Fournié y laurent gervereau, regards sur le monde: trésors photographiques du quai d’orsay, 1860-1914, parís, somogy, archivo del Ministerios de asuntos Exteriores, 2000.

30

revistavalencianad’etnologia


nacional de puentes y Caminos también conserva

mucho desde los años 1890, los materiales se pro-

restos e imágenes de sus actuaciones en las colo-

ducen de forma industrial y su uso se ha generaliza-

nias. El Ejército, primer proveedor de fotógrafos,

do completamente. paralelamente, en los círculos

genera también numerosas fotografías, repartidas

científicos académicos, la antropología se profesio-

hoy en los distintos archivos históricos. no hay que

naliza y sus objetos de estudio se hacen más com-

olvidar el papel de los coleccionistas en la forma-

plejos. las instituciones deben actuar ante estas

ción de las colecciones públicas: como donantes, a

modificaciones profundas: el Museo de Etnografía,

menudo son la fuente principal de algunos fondos

fundado en el Trocadero con motivo de la Exposición universal de 1878, se considera insufi-

muy valiosos. En el cambio de siglo, la multiplicación de estas

ciente para los nuevos retos de la etnología. a partir

colecciones de fotografías que informan sobre todo

de 1928, sus colecciones serán reevaluadas, su fun-

o parte del mundo alimentará los sueños enciclopé-

cionamiento reconsiderado para convertirse en

dicos. En 1908 Jacques Doucet forma vasta una

1938 en el Museo del Hombre.

colección fotográfica que ilustra “todos los domi-

De este modo, con una continuidad relativa, se

nios del arte del mundo entero.” al año siguiente

pondrá en marcha el servicio de la fototeca, centra-

albert Kahn ayudado por Jean brunhes concibe el

lizando los múltiples usos de la fotografía (desde el

monumental proyecto de los “archivos del plane-

inventario a la difusión) en el nuevo museo. En los

ta.”

escasos archivos que se conservan aparece el térmi-

15

16

Esta globalización, cada vez más extendida,

hallará a finales de los años 1890 su expresión más

no fototeca desde 1932, pero desde 1929 se obser-

radical y a la vez utópica en los proyectos conjuntos

van nuevos modos de tratamiento de las fotografías

británico, suizo y francés de “museo de las fotogra-

(inventario, montaje). no es insignificante que este

fías documentales”.

sistema se organice en vísperas de la década de

17

1930, un momento clave en el que se atribuye un Los años 1930. “El término “documental” […]

nuevo papel al museo de etnografía como lugar de

se convierte en la noción fetiche de una gene-

difusión de un saber en plena constitución. pero

ración”18

esto coincide igualmente con un crecimiento consi-

Dejemos estas experiencias para volver sobre la

derable de la producción editorial en materia de

colección actual del Museo del quai branly y exami-

fotografía. según Claire bustarret: “parece como si

nar qué fue de ella más tarde, en los años 1930 y

la multiplicación de los soportes así como la simula-

1940. la práctica de la fotografía ha cambiado

ción de nuevos intereses estéticos y comerciales se

15 Jérôme Delatour, “la bibliothèque de l’inHa, collections Jacques Doucet”, les nouvelles de l’inha, nº 15, junio 2003, pp. 2-5. 16 Flore Hervé, “les archives de la planète, 1909-1931”, en Jeanne beausoleil y pascal ory, albert Kahn, 1860-1940: réalités d’une utopie, boulogne, Museo albert-Kahn, 1995, pp.187-200. 17 luce lebart, “Histoires de tiroirs: les premières “bases de données” photographiques. quelques jalons pour une historie de la documentation iconographique”, Traces, cent ans de patrimoine photographique en suisse, neuchâtel, MEMoRiaV, institut suisse pour la conservation de la photgraphie, 2004, pp. 103-107. 18 olivier lugon, le style documentaire. d’august sander à Walker evans. 1920-1945, parís, Macula, 2001, p. 16.

revistavalencianad’etnologia

31


hubieran conjugado para agrandar la “visibilidad”

fotografías simplemente se inventarían en registros

de la fotografía a un ritmo sin precedentes”.

de entrada anuales. se intentará adjuntar a este

19

la fototeca del Museo del Hombre se organiza

registro fichas de papel, pero este procedimiento no

precisamente para impulsar esta visibilidad, y no

se mantiene mucho tiempo. El número de fotografí-

como un archivo en el que se almacenaran en gran-

as entrante aumenta rápidamente. su tratamiento

organizadas en series metó-

se simplifica una vez más en proporción. El registro

dicamente. la elección de la clasificación, el montaje

comporta un número variable de columnas, algunas

de los negativos y del mobiliario parece estar basada

sistemáticamente completadas (demarcaciones geo-

des cajas colecciones

en el principio de facilidad de acceso a las fotografí-

gráficas) y otras a menudo ignoradas (fecha de rea-

as. las imágenes se disponen para ser rápidamente

lización). Este inventario pierde en parte su función

consultadas, comparadas y reproducidas. los archi-

como registro administrativo en favor de un acceso

vos mencionan la preocupación constante de poder

directo a las impresiones fotográficas. son por tanto

responder a la demanda de la prensa. Este fenóme-

las fotografías, completadas con menciones a su cla-

no no es exclusivo de Francia. olivier lugon indica

sificación geográfica y temática, una leyenda y un

que al mismo tiempo en alemania “las cuestiones

número, las que hacen las funciones de ficha. Esta

técnicas que rodean el proceso de archivo adquieren

fusión entre el objeto (la impresión fotográfica) y su

una importancia primordial durante los años treinta;

soporte de descripción (la ficha en papel) conducirá

mientras que los problemas de conservación, de

a lo que podemos interpretar como una confusión

ordenación, de clasificación o de numeración no se

total entre el objeto material fotográfico y la infor-

habían atendido hasta ese momento más que en

mación que se supone debe transmitir.

ámbitos muy específicos, organismos científicos o

la pasión que despiertan las fotografías en su

administrativos, y, en consecuencia, apenas se había

forma impresa en libro va de la mano de un proceso

debatido sobre ellos en la década anterior, se con-

de desmaterialización que considera la fotografía

vierten en un tema de pleno derecho en la literatura

únicamente por la imagen que contiene. Esta ima-

fotográfica. […] El gran desarrollo del tratamiento

gen, aparentemente, puede reproducirse indefini-

editorial de la fotografía […] implica la puesta a dis-

damente sin ninguna pérdida de información, aun

posición de gran cantidad de imágenes y, por tanto,

a riesgo de subrayar los elementos considerados

la creación de un stock clasificado.”

esenciales.

20

En 1929, se define un nuevo sistema de inven-

Hoy en día, en una época de patrimonialización

tario en el Museo de Etnografía. De nuevo, una

creciente, tenemos en cuenta la diferencia entre un

comparación con el tratamiento dado a otros obje-

objeto (que puede ser fotográfico) y su reproduc-

tos resulta útil: mientras que estos se describen por

ción (fotográfica o no). pero en el contexto de

medio de la ficha denominada “de diez puntos”, las

entreguerras y de la creación de numerosos “ban-

19 Claire bustarret, “le livre et la photographie”, en Roger Chartier y Henri-Jean Martin (dir.), histoire de l’édition française, tome 4: le livre concurrencé, parís, Fayard/Cercle de la librairie, 1991, p. 464. 20 o. lugon, op. cit., p. 291.

32

revistavalencianad’etnologia


cos de imágenes” públicos en Europa y en Estados

da en el momento de la creación del servicio de la

unidos, esta distinción parece anecdótica en rela-

fototeca.

ción con la cuestión central de la información, su acceso y su difusión.21 a la preocupación por la información se une el

la urgencia de esta recolección va unida a un clima de confianza, de máximo crédito del principio del registro por imagen. Hoy en día, la preocupa-

carácter específico de la etnología de los años

ción historicista nos impulsa a preguntarnos de

1930, vivida como una “disciplina de urgencia.”22

antemano por el proceso de producción de la foto-

los escritos (y en particular las instrucciones para la

grafía, todo lo opuesto de lo que ocurría en aquella

recolección) son la prueba de cierta angustia ante la

época, cuando los usuarios sentían una confianza

desaparición. las llamadas sociedades tradicionales

espontánea en lo visible y sus manifestaciones. la

se perciben y describen como casi vestigios cuyos

imagen fotográfica es tanto más digna de confian-

últimos restos es preciso salvaguardar antes de que

za cuanto que se le añade la noción de utilidad.

se disuelvan irremediablemente en la modernidad.

Este papel fundamental se le concede por su asocia-

“lo que recolecto son estertores de los que agoni-

ción a lo escrito. “brecht y benjamin afirmaban que

zan”, escribe alfred Métraux a Marcel Mauss en

siempre había que acompañar las imágenes de una

1934.23 Esta concepción encuentra cierta coheren-

leyenda porque querían poner la imagen a traba-

cia en el tratamiento que se reserva a las fotografías

jar”24, como señala de forma lapidaria la fórmula

que muestran a estas sociedades como inmóviles,

del artista Jeff Wall.

ancladas en el tiempo. la clasificación temática por

la fotografía permite además explorar un

la que se opta deja gran espacio a los datos visibles

campo muy fecundo en los años 1930, el del estu-

de la vida cotidiana y a las representaciones de

dio del lenguaje del cuerpo. Marcel Mauss, cuyos

hombres, mujeres y niños. Estas fotografías, agru-

cursos influyeron de manera decisiva a la primera

padas bajo el epígrafe común “tipos y vestimentas”

generación de la etnología francesa, formuló las

de un mismo país, rara vez incluyen indicaciones

recomendaciones de observación y sentó nuevos

sobre el autor o la fecha. se yuxtaponen fotografías

temas de interés que se convirtieron en programáti-

del siglo xix o del xx indiferentemente, ejemplo

cos, más allá de esta primera oleada de investigado-

perfecto de los pueblos “sin historia”, noción que,

res. sus cursos sobre las técnicas del cuerpo (1934)

sin embargo, ya era controvertida, incluso contesta-

son bien conocidos. pretenden mostrar que la pos-

21 “Esta nueva rama que es la documentación – es decir, la extensión de la misión de los bibliotecarios a la conservación y la organización de piezas extra-librescas – conoce un impulso considerable a ambos lados del atlántico. En los años 1930 aparece el oficio de documentalista”, ibid., pp. 283-284. “además, todas las personas que se han interesado por la fotografía antes de los años sesenta, por gusto, por azar o por necesidad, viendo en ella algo más que un producto de consumo, han hecho más o menos las veces de pioneros”, bernard Marbot, sobre georges sirot, “Du marché aux puces à la bibliothèque nationale”, photogénies, parís Cnp, nº 3, 1983. 22 Jean Jamin, “documents et le reste… De l’anthropologie dans les bas-fonds”, la revue des reveues, nº 18, 1994, p. 17. 23 Carta del 11 de septiembre de 1934, citada por Christine laurière, “Fiction d’une mission: île de pâques 19341935”, l’homme, “Vérités de la fiction”, nº 175-176, 2005, p.339. 24 Jeff Wall, “Entretien entre Jeff Wall et Jean-François Chevrier”, essais et entreniens 1984-2001, parís, Ensb-a, 2001, p. 27 (el subrayado es mío).

revistavalencianad’etnologia

33


tura, la forma de moverse, de nadar, de dormir, revela aspectos adquiridos y por tanto sociales.

la confianza que se otorga a la imagen fotográfica en los años 1930 pasa por el “trabajo” de la

Estas cuestiones están en consonancia con otras

imagen por medio del discurso. El uso masivo de

preocupaciones ligadas a la observación del cuerpo,

fotografías en la producción editorial es uno de los

sin que estén asociadas esta vez con la noción de

aspectos que contribuye a acentuar la pérdida de la

hecho social de Mauss sino más bien con la “fe en

percepción de la materialidad de la fotografía. la

la legibilidad general del cuerpo” que analiza olivier

reproducción de una fotografía parecía en ese

lugon en la alemania de finales de la década de

momento no una copia u otra forma de la imagen

1920: “Este interés por un lenguaje adquirido del

sino su doble idéntico. De este modo, el objeto foto-

cuerpo hay que relacionarlo con las investigaciones

gráfico fue perdiendo poco a poco importancia en

contemporáneas sobre el origen del lenguaje.

beneficio de la imagen que contenía. Veamos, una

numerosos intelectuales, benjamin entre ellos, se

vez más, una comparación con el régimen de los

entusiasman con la idea de un lenguaje corporal pri-

objetos en el Museo del Hombre: ¿acaso no recuer-

mero, basado en la imitación, que habría precedido

da la economía general de las fotografías en la foto-

al lenguaje hablado.” Deslizándose de lo científico

teca al principio de consideración de los objetos en

hacia un público más amplio, subraya el retorno de

el museo de los años 1930? “En primer lugar, el

la fisionomía “en los años veinte – periodo que un

valor de uso del objeto prima sobre el valor de cam-

autor define, en 1927, como “el tiempo de la carac-

bio, la abundancia sobre escasez, la función sobre la

terología.””

forma, la explicación sobre la contemplación.”28

25

Esta observación procedente de alemania no

las consecuencias de este principio para el

deja de evocar aspectos de la situación francesa. Hay

devenir de los objetos evocan singularmente la

que señalar que la fototeca del Museo del Hombre

suerte de las fotografías: “El objeto en sí, al menos

recuperará en 1943 las colecciones de fotografías

su forma, tiende a disolverse: no se expone tanto

del xix gestionadas inicialmente por el laboratorio

un objeto como un saber sobre el objeto, aunque

de antropología. Todas las copias serán integradas

quien lo expone – pongamos el etnógrafo – se

según el mismo modo de montaje y de descripción,26

expone a sí mismo, siendo que un saber es por defi-

con la excepción de una nueva clasificación que

nición refutable, falsable como se diría hoy en día.

nace en ese momento y concierne a gran parte de

El objeto, por ello, pierde su estabilidad; no basta

las fotografías que representan bustos de personas,

con que sea un objeto sino que debe convertirse en

significativamente titulada “antropología étnica.”

un documento.”29

27

25 o. lugon, op. cit., pp. 203 y 201. 26 Véase Christine barthe, “De l’échantillon au corpus, du type à la personne”, Journal des athropologues, “questions d’optique”, parís, aFa, nº 80-81, 2000, pp. 71-89. 27 la aparición de esta categoría y la nueva utilidad concedida a las imágenes del siglo xix en este momento merecerían un examen atento a parte, en el contexto de los años de guerra y del retorno a una ciencia racial. 28 Denis Hollier citado por J. Jamin en “documents et le reste…”, op. cit., p. 23. 29 J. Jamin, documents et le reste…, op. cit.¸p. 23. Véase también J. Jamin, « introduction » a Michel leiris, miroir de l’afrique, gallimard, parís, 1996, p. 21.

34

revistavalencianad’etnologia


la disolución que evoca Jean Jamin es en senti-

En los años siguientes, muchas producciones

do metafórico, sin embargo nada ilustra más signifi-

artísticas contribuyen, deconstruyendo la imagen

cativamente la pérdida real de ciertas fotografías; la

fotográfica, a cuestionar profundamente la veracidad

copia del siglo xix se ha cubierto con una reproduc-

de la fotografía. la sensación de que todo un mundo

ción del siglo xx, pegada sobre la original. la infor-

estaba desapareciendo que motivaba a los etnólogos

mación escrita sobre el cartón de montaje se conser-

de la generación precedente, se traslada algunas

va, mientras que la reproducción antigua queda

décadas más tarde a las fotografías en general. su

definitivamente escondida tras la copia.

proceso de revaluación como objeto de patrimonio

30

se convierte en el tema, desde hace algunos años, de 1970-2006. La recolección de fotografías

estudios que permiten precisar la historia de estos

Cuarenta años después, la confianza ha sido susti-

cambios de status, por diferentes medios (política

tuida por un sentimiento más mitigado, y la manera

general a nivel nacional, estrategias particulares de

de ver en una fotografía un fiel analogon de la rea-

las instituciones, estudios sobre las programaciones

lidad sólo puede ser calificada de ingenua. En 1965,

de exposiciones, de políticas de adquisiciones, y de la

pierre bourdieu, analizando los usos de la fotografía,

evolución del mercado).32 Estas publicaciones, sobre

resumía de este modo: “En tanto que la fotografía

todo las más recientes, permiten evaluar la diversidad

representa el objeto ausente, gana valor y funciona

de este movimiento que está lejos de ser una

como apoyo a la ensoñación. la percepción fotográ-

corriente de fondo irrefrenable.33

fica más ingenua no se equivoca sobre esta natura-

permiten, igualmente, localizar con facilidad

leza de la imagen, presencia en imagen, es decir,

fases que parecen conformar pasajes obligados de

presentación de una ausencia. podemos discutir

este cambio, especialmente la de la integración

hasta cansarnos sobre el “realismo” de la reproduc-

voluntarista y a veces artificial al modelo de obra de

ción fotográfica: incluso el realismo absoluto de la

arte. El proceso de asimilación y su denuncia casi

copia no mermaría en nada la irrealidad absoluta de

paralela se han hecho más patentes en Estados

la imagen en relación a la percepción.”

unidos.34 En Francia, el desfase de tiempo en la ree-

31

30 la pérdida de estabilidad ligada al status documental de un objeto que ha perdurado durante largo tiempo ha permitido una política de tabula rasa, “librando” al museo de fotografías posiblemente consideradas inútiles. afortunadamente, ocho mil de estas imágenes fueron donadas a la biblioteca nacional en 1966. 31 pierre bourdieu (dir.), un art moyen: essai sur les usages sociaux de la photographie, parís, Editions de Minuit, 1965, p. 293. 32 Véase sobre todo philippe néagu y Jean-François Chevrier, la photographie : dix ans d’enrichissement des collections publiques, parís, RMn. 1992  ; des photographes en indochine, parís, RMn/Marval, 2001 ; anne de Mondenard, la mission héliographique : cinq photographiques parcourent la france en 1851, parís, Monum, 2001 ; François Cheval, “l’épreuve du musée”, etudes photographiques, n° 11, mayo 2002, pp. 5-43 ; eclats d’histoire, les collections photographiques de l’institut de france, 1839-1918, parís, actes sud/institut de France, 2003. 33 sylvie aubenas, “« Magique circonstancielle ». les fond de photographies du xixe siècle au département des Estampes et de la photographie de la bnF”, etudes photographiques, nº 16, mayo 2005, pp. 211-221 ; anne de Mondenard, “la ronde des collectionneurs », en une passion française, photographies de la collection roger Thérond, parís, Maison européenne de la photographie/Filipacchi, 1999. 34 Richard bolton, The Contest of meaning: Critical histories of photography, Cambridge, MiT press, 1989; Rosalind Krauss, le photographique, parís, Macula, 1990.

revistavalencianad’etnologia

35


valuación de las fotografías ha permitido observar

hacia las que nos conducen irremediablemente las

estas experiencias precedentes desde una cierta dis-

realidades de la gestión de colecciones. En la evolu-

tancia. además, el debate en Francia se ha situado

ción de este sistema de valores, a veces implícito, ha

no tanto en la legitimidad de la entrada en el arte

tenido mucho que ver en la forma de percibir las

como en los intentos de constituir una categoría

fotografías la historia de la consideración de las artes

específica.

no occidentales. Durante mucho tiempo han sido

35

Hay que señalar que los términos del debate en

objetos “casi” como los demás, pero con un lugar

torno a la legitimidad de considerar la fotografía

preciso en la jerarquía de las técnicas y de los géne-

como una obra de arte en Estados unidos son exac-

ros. Recordemos que en la galería del fotógrafo

tamente los mismos que se plantearon en el

alfred stieglitz tuvo lugar la primera exposición pre-

momento del anuncio del proyecto del Museo del

sentando esculturas africanas sin relacionarlas con la

quai branly. De nuevo se contraponen, a menudo

historia natural: “Estas “experiencias” habían

de forma maniquea, la noción de “objeto científi-

comenzado en 1905 cuando él [stieglitz] intentó

co”, cuya identidad quedaría definida por el discur-

integrar la fotografía en el campo de las bellas artes,

so erudito, y la de “obra de arte”, también reducida

más que en el de la documentación. En 1908

a una función gratuita y decorativa imprecisa. El

comenzó a exponer trabajos de naturaleza bien dis-

Museo del quai branly ha intentado asumir una

tinta de artistas que “se alejaban de la actitud foto-

mirada menos excluyente sobre estos objetos sin

gráfica [tradicional] respecto de la representación de

encerrarlos en una u otra categoría, con la aspira-

la forma”, es decir, artistas que habían escogido la

ción “de renovar la presentación de las colecciones,

abstracción en vez del naturalismo. la escultura afri-

pero también de abrir la institución a acercamientos,

cana, “descubierta” por los artistas en Francia y

miradas, más diversos, sin imponer jamás un discur-

alemania durante la primera década del siglo, ilustra

so unívoco.”36

estos criterios antinaturalistas.”37

En cuanto a la fotografía, entre la no distinción

Hoy sabemos que las fotografías, no más que los

durante el siglo xix entre objeto y fotografía, reuni-

objetos exóticos en otra época estrechamente suje-

dos bajo el estandarte de la utilidad antropológica, y

tos al ámbito de la historia natural, no son producto

la percepción durante los años 1930 de la fotografía

de una generación espontánea. Tampoco que como

como algo desmaterializado, con una función de

ocurre con los objetos, su sentido se agote con una

utilidad y subordinación al discurso, vemos evolucio-

interpretación unívoca. incluso son, aún más que

nar también las nociones de jerarquía de valores

estos, el resultado de una hibridación infinitamente

35 alain sayag y annick lionel-Marie (dir.), Collection de photographies du musée national d’art moderne : 1905-1948, parís, centre george pompidou, 1996 ; quentin bajac, « stratétiges de légitimation, la photographie dans les collections du musée national d’art moderne et du musée d’orsay », etudes photographiques, nº 16, mayo 2005, pp. 223-233. 36 Marine Degli y Marie Mauzé, arts premiers, le temps de la reconnaissance, parís, gallimard/RMn, 2000, p. 119. 37 Helen M. shannon, “african art, 1914: The root of modern art”, en sarah greenough, modern art i america: alfred stieglitz and his new York Galleries, Washington, national gallery of art, 2000, p. 170.

36

revistavalencianad’etnologia


compleja: una tecnología venida de occidente y

Clément Chéroux, enfatizando la falsa ingenuidad

convertida rápidamente en un modo de representa-

de la declaración de Man Ray: “una cámara sola no

ción universalizado. ni producción estrictamente

puede hacer una fotografía […], son necesarios una

autóctona, ni mirada occidental simplemente sobre

cámara, un fotógrafo y un tema.”39 la ambición de

una realidad exterior y pasiva, en estas fotografías

“poner a trabajar a la imagen” se ve desplazada: si

las fronteras se diluyen.

el trabajo permanece se sitúa más bien del lado de

Ciertamente, esta complejidad ha frenado en el

la investigación, de la transmisión posterior de estos

pasado su reconocimiento institucional, en tanto

elementos. Datar las tomas, darles un contexto,

que parecen escapar a las categorías existentes o

identificar a un autor, un tema, sacar del anonimato

subvertirlas, por exceso de ambigüedad. no obstan-

o de la indiferencia estas informaciones no puede

te, su estudio no pasa por la creación de un nuevo

asimilarse a un mero reflejo de historiador del arte.

modelo teórico. Retomando la expresión de

la posibilidad de conocer estos datos es una de las

Elizabeth Edwards, hoy en día parece pertinente

condiciones que nos permiten aprehender estas

considerarlas simplemente como “objetos culturales

fotografías sin ser simples consumidores de exotis-

de pleno derecho.” la etiqueta fácil de “fotografía

mo o víctimas ingenuas de una ilusión de realidad.

etnográfica” ya no parece suficiente, a menos que

Este conocimientos nos permite comprender mejor

se quiera establecer una nueva área en función de

porqué y cómo nos fascinan estas imágenes, pero

uno de los posibles usos de estas fotografías. la

no para negarles este poder y aún menos para

38

determinación de considerarlas como un objeto cul-

intentar quitárselo. la atención prestada a las condi-

tural como cualquier otro no nos limita a la noción

ciones de creación de las fotografías, así como a su

de obra, tampoco nos lo impide. Tiende a devolver-

recorrido posterior, contribuye a destapar el juego

nos, en cambio, al objeto mismo y a la materialidad

sutil e ininterrumpido de la relación entre las foto-

de su constitución. una fotografía está formada fun-

grafías y quienes las observan. Relaciones entre las

damentalmente por “tres elementos necesarios,

imágenes y las historias que revelan; relaciones entre

solidarios e interdependientes”, nos recuerda

nosotros y estas fotografías.

38 Elizabeth Edwards, “Exchanging photographs, Making archives”, en raw histories, new York, oxford, berg, 2001, p. 28. 39 Clément Chéroux, “a la recherche d’images susceptibles de nous extasier, le goût des avant-grades pour la photographie scientifique”, en Denis Canguilhem, le merveilleux scientifique. photographies du monde savant en france, 1844-1918, parís, gallimard, 2004, p. 157. Véase también ilsen about y Clément Chéroux, “l’histoire par la photographie”, etudes photographiques, nº 10, nov. 2001, pp. 9-33.

revistavalencianad’etnologia

37


Foto 1. Hermanos Mayo: “lechero”, México D.F., ca. 1940-46 revistavalencianad’etnologia 38


DESCRIBIR CON FOTOGRAFÍAS. LUIS BUÑUEL EN MÉXICO*. FERNANDO ROS GALIANA

La obra cinematográfica de Luis Buñuel ha acaparado la casi totalidad de los esfuerzos investigadores a él dedicados. La reciente puesta en valor de parte de su archivo fotográfico -depositado en la Filmoteca Española-, constituye una nueva vía, todavía muy poco transitada, para el análisis de su obra. Cuando Buñuel tuvo la ocasión de preparar el rodaje de Los olvidados (1950), emprendió un concienzudo y coherente trabajo de campo, que en este artículo se analiza en profundidad a partir de fuentes primarias; trabajo singular que converge con el planteamiento de una etnografía. Como prueba complementaria de ello, se analiza el conjunto de fotografías “de localizaciones”, correspondiente al filme citado. Palabras clave: Fotografía, Etnografía profana o menor, Descripción, buñuel, los olvidados. Research on luis buñuel´s career has focused primarily

TRES HELIOGRAFÍAS SOBRE LUIS BUÑUEL1

on the latter´s cinematographic work. The recent

los estudios sobre buñuel -en adelante lb- constitu-

enhancement of a part of his photographic archive –

yen un campo muy frondoso. se han vertido ríos de

consisting of pictures taken by buñuel himself- stored in the Filmoteca Española constitutes a new resource for the analysis of his works which is up until now scar-

tinta en torno a su obra cinematográfica, pocos esfuerzos al análisis de sus textos2, y casi ninguno al

cely studied. When buñuel had the opportunity to pre-

de sus fotografías. sobre su obra fotográfica, a la

pare the filming of Los Olvidados (1950), he undertook

que nos aproximaremos aquí en una tentativa de

conscientious and coherent fieldwork, which will be

exploración de sus contenidos o cualidades etnográ-

deeply analyzed in this paper. it consists in a singular

ficas, no conocemos todavía estudios en profundi-

and thorough work which aligns, for its rigour and

dad que aporten una imagen precisa de su mirada y

coherence, with the approach of an ethnographic piece. This initial hypothesis is reasoned and contrasted through the most appropriate primary resources available; and, so as to provide substantial evidence of this, photographs of “locations”, corresponding to the cited

de su práctica de la fotografía3. Tras un examen de las fuentes primarias de lb, a la búsqueda de las ideas que sustentaba acerca del arte y del cine, el fruto de la pesquisa es bien

film and made by buñuel himself, are also analyzed

parco en lo que se refiere a la fotografía. las refe-

Key words: photography / profane Ethnography /

rencias son muy escasas, más allá de datos biográ-

Description / buñuel / los olvidados

ficos circunstanciales. nada dirá buñuel sobre una

Fernando Ros galiana es antropólogo. * Este trabajo se vincula al proyecto de investigación multidisciplinar "Descriptología e imagen documental", del que el autor es ip; proyecto aprobado por la universidad CEu-uCH y cofinanciado por el banco de santander. Referencia: Fuspbs-ppC27/2015. 1 la heliografía, primera técnica fotográfica conocida -inventada por J. n. niépce alrededor de 1826, requería una exposición a la luz sumamente larga. utilizamos esta analogía para referirnos a las entrevistas en profundidad que -al modo de historias de vida- reclamaron de luis buñuel, también, una muy larga y paciente exposición.

revistavalencianad’etnologia

39


determinada concepción de la naturaleza, el méto-

En este sentido, son llamativamente escasos los

do, la estética o la técnica del acto fotográfico;

estudios sobre su cine u otras dimensiones de su

tampoco sobre su contrastada afición a practicar-

obra, que toman contacto metódico con los textos y

la. Como declaraba su sobrino: “[son conocidas]

declaraciones del propio cineasta. Focalizaremos

sus aficiones infantiles por la fotografía, la decora-

aquí la atención hacia esas fuentes, pero sobre todo

ción, el disfraz y la interpretación” [subrayado

hacia sus entrevistas y conversaciones transcritas.

nuestro, aquí y en adelante, si no se indica lo con-

Hay que rastrear ahí, con atención, aquello que

trario] (gaRCía buÑuEl: 181). solo recientemen-

pueda aportar un conocimiento pertinente y claro

te se ha comenzado a catalogar y estudiar el archi-

de sus ideas sobre el documental cinematográfico y

vo fotográfico conservado por los herederos de lb,

el documento fotográfico. para ello -y sin el desca-

cedido al estado español en 1995 y depositado

rriado propósito de evaluar una improbable ortodo-

actualmente en la Filmoteca Española . El propósi-

xia científica o etnográfica en lb-, confrontaremos

to de este trabajo es, precisamente, contribuir al

las ideas del cineasta con los requisitos y postulados

avance en el conocimiento de su relación con la

metodológicos, técnicos y éticos que conforman la

4

fotografía y de un segmento concreto de ese

tradición académica en el ámbito de la etnología. Y

fondo fotográfico, desde una perspectiva etnográ-

como encrucijada donde hallar un ejemplo significa-

fica y estética. para ello es necesario escuchar la

tivo de su empleo del dispositivo fotográfico, se ana-

voz de buñuel sobre las ideas, conceptos y valores

lizará el concienzudo y paciente trabajo de campo

implicados en su itinerario vital, a la espera de elu-

que realizó durante la preparación del filme los olvi-

cidar una convergencia con la etnografía, y de

dados (1950).

conocer algo bien fundamentado acerca de su trabajo fotográfico. 2 a conocer sus dispersos textos han ayudado agustín sánchez Vidal y Manuel lópez Villegas en sendas ediciones compilatorias: lópEz VillEgas, M. (ed.): escritos de luis Buñuel. Madrid, páginas de espuma, 2000. También, sánCHEz ViDal, a. (ed.): luis Buñuel: obra literaria. zaragoza, Heraldo de aragón, 1982. asimismo: gaRCía buÑuEl, p. C.: recordando a luis Buñuel. zaragoza, Diputación y ayto. de zaragoza, 1985. Y por último, el todavía muy útil estudio crítico debido a José Francisco aranda, entreverado de textos de lb de diversa procedencia, que él fue el primero en dar a conocer a los estudiosos: aRanDa, J. F.: luis Buñuel. Biografía crítica. barcelona, lumen, 1975 (ed. orig., 1969). Todo ello sin contar con la correspondencia, todavía falta de una necesaria edición crítica. 3 Mención especial merecen los estudios de Javier Espada, y de Carmen peña con Víctor M. lahuerta, sobre una selección de las fotos mexicanas de “localizaciones” de buñuel: EspaDa, J. (Dir.): méxico fotografiado por luis Buñuel. zaragoza. Mº. de Cultura-iCaa-Filmoteca Española-Centro buñuel de Calanda. También, pEÑa aRDiD, C. y laHuERTa guillén, V. M. (Eds.): Buñuel 1950. los olvidados. Guión y documentos. zaragoza, gobierno de aragón-instituto de Estudios Turolenses, 2007. 4 El “legado luis buñuel” se ha integrado en el “archivo Virtual de la Edad de plata (1868-1936)”, mediante un programa conjunto de la Filmoteca Española y la Residencia de Estudiantes. Está formado por la biblioteca personal del cineasta y su archivo, en los que se conserva una rica documentación personal, profesional y artística, en parte inédita. El legado fue adquirido en diciembre de 1995 por el Ministerio de Cultura a sus herederos. Tengo que expresar aquí mi gratitud a D. Juan luis buñuel, hijo del cineasta, que con una amabilidad y confianza que no esperaba merecer tan pronto, me ha concedido el permiso para la reproducción de las fotos necesarias en este trabajo; además de algunos datos de gran interés. aprovecho la ocasión para agradecer también a D. Miguel del Valle-inclán (Jefe de servicio de Documentación y Catalogación de Filmoteca Española), y a Dª. alicia potes (Responsable del archivo gráfico), su generosa colaboración para disponer de las fotos requeridas para este artículo.

40

revistavalencianad’etnologia


UNA ETNOGRAFÍA PROFANA: BUÑUEL EN LOS

si lb se aproximó a la etnología -y aquí avanzamos afirmativamente tal hipótesis- durante ese cru-

SUBURBIOS

5

adoptemos una topología antropológica: situar a

cial momento (1949-50) de su reaparición como

buñuel como informante de lo que hace y piensa

cineasta-autor, las así catalogadas como “fotos de

respecto de su “oficio de cineasta” -según expresión

localización”, tomadas desde meses antes del rodaje

de C.T. Dreyer-, así como de lo que piensan y hacen

de lo, constituyen un idóneo banco de pruebas

los personajes o grupos de sus películas, y de lo que

para contrastar esa conjetural convergencia del tra-

muestran sus fotogramas. para ello, buñuel compa-

bajo fotográfico de lb con el proceso descriptivo en

recerá en las tres “historias de vida” que se le reali-

la investigación antropológica.

zaron y que hemos estudiado a fondo. Esas fuentes

El trabajo de buñuel, en su laborioso proceso de

fundamentales merecen tal nombre, pues reúnen

documentación y exploración del medio para el

y

rodaje de lo, podría pertenecer al borroso limbo de

antropología exigen a tales documentos: conoci-

esas para-etnografías7 que la antropología posmo-

los

principales

requisitos

que

sociología

miento suficiente del tema, del medio y del infor-

derna y la estética tienden a valorar y rehabilitar en

mante por parte del entrevistador; empatía o rap-

ocasiones, mientras la etnología académica las suele

port con el mismo; entrevistas abiertas en profundi-

ignorar o condenar.

dad, dilatadas en el tiempo; y la aspiración a cubrir la vida del personaje, o determinado tema a través

LOS VASOS COMUNICANTES

de toda su vida. Max aub, el dúo Tomás pérez

Etnografía y surrealismo en resonancia

Turrent con José de la Colina y, finalmente, Jean-

la relación y el desarrollo paralelo -en ocasiones simbió-

Claude Carrière, reúnen, cumplidamente, tan exi-

tico- de la etnología francesa y del surrealismo, en los

gentes requisitos6.

años 30, ha sido objeto de diversas aproximaciones8.

5 una fecunda capacidad de extrañamiento y cierta libertad de discurrir con sensatez, sin someterse a los patrones e idiolectos sacralizados por la ortodoxia académica, forman parte de los rasgos definitorios del concepto de “etnografía profana”. Extramuros o en las afueras de la tradición especialista, el carácter profano de tales tentativas ha sido expresado así por Rafael sánchez Ferlosio: “[...] a la esencia de la palabra pertenece el ser profana. Es lo profano por excelencia. por eso mismo la sacralización es el medio específico adoptado por quienes quieren ampararse en ella, o sea [...], defenderse de ella”. En sánCHEz FERlosio, R.: la hija de la guerra y la madre de la patria. barcelona, Destino, 2002, p. 93. También gilles Deleuze en su obra filosófica acuña el término “literatura menor” para, a partir del ejemplo de Franz Kafka, describir una perspectiva semejante: la creación de una lengua extranjera dentro de la lengua y la cultura hegemónicas. En DElEuzE, g. y guaTTaRi, F.: Kafka. para una literatura menor. México, Era, 1978 (ed. orig. 1975) 6 puesto que van a ser citadas en diversas ocasiones, asociaremos a cada una de ellas un breve acróstico basado en el título, para comodidad de la citación. aub, Max: Conversaciones con Buñuel. Madrid, aguilar, 1985: [CCb]. péREz TuRREnT, T. y DE la Colina, J. (eds.): Buñuel por Buñuel. Madrid, plot, 2002 (ed. orig. 1993): [bpb]. buÑuEl, luis [y CaRRièRE, J-C. (transcripción y edición): mi último suspiro. barcelona, plaza & Janés, 1993 (ed. orig. 1982): [Mus]. 7 a modo de meros ejemplos, pueden sugerirse algunos autores -literatos, viajeros, científicos...- de esas para-etnografías, donde las calidades descriptivas o la capacidad de comprensión proveyeron relevantes aportaciones: Victor segalen en polinesia y China; T. E. lawrence -llamado “de arabia”- después de su célebre travesía en el Medio oriente, practicando la observación participante en barracones cuartelarios; antón p. Chéjov en la isla de sajálin... una heteróclita descriptología, donde veracidad y precisión constituyen cualidades centrales que también reclaman para sí el método y la ética etnográfica. 8 Entre la ya abundante bibliografía producida al respecto, puede destacarse la síntesis de giobEllina bRuMana, F.: soñando con los Dogon. en los orígenes de la etnología francesa. Madrid, CsiC, 2005. Y el ensayo de CliFFoRD, J.: “on Ethnographic surrealism”, en The predicament of Culture. Cambridge (Ma), Harvard up, 1988 (ed. orig. 1981). Hay trad. española: “sobre el surrealismo etnográfico”, en dilemas de la cultura. barcelona, gedisa, 1995.

revistavalencianad’etnologia

41


Michel leiris, en esa década, al conjugar un

artaud y no tanto andré bazin: las hurdes. Tierra

surrealismo insumiso con una precoz etnografía

sin pan (1933); Terre sans pain en su versión france-

reflexiva -a menudo introspectiva-, constituye un

sa. así pues, durante el período de entreguerras y

ejemplo modélico de intersección entre ambos dis-

durante la estancia de lb en Francia, se había fra-

cursos. una experiencia la suya -y de otros muchos

guado una atmósfera de fecunda resonancia de las

disidentes del surrealismo de obediencia bretoniana-

artes entre sí, y entre las artes y las ciencias empíri-

, que se verá acompañada con frecuencia del extra-

cas y sociales, que se manifestó particularmente

ñamiento y de la percepción de lo siniestro, según la

densa y activa en este caso: en el encuentro e inter-

noción freudiana. las expediciones francesas a

acción de vanguardismo, crítica radical de la cultura

áfrica, como la de andré gide al Congo y Chad,

occidental y etnología.

junto al cineasta Marc allegret en 1927; y más célebre y desmesurada, la dirigida por Marcel griaule de

Buñuel en París: de la bella fotogenia a la foto-

1931 a 1933 -denominada “Misión Dakar-Djibouti”-

grafía como crítica de lo visible

9

, dan cuenta de la estrecha correspondencia que se

En aquellos momentos de proliferación creativa,

dio en Francia entre el desarrollo de la etnología cien-

¿qué influencias o presencias fotográficas pudieron

tífica y la emergencia de un surrealismo imantado

afectar a buñuel desde 1925 hasta 1938, años en

por áfrica.

los que residió en parís, con las intermitencias de sus

aquí llegamos a un cruce de caminos que pudo

regresos a España?11. Casi todos los fotógrafos de

ser decisivo en la trayectoria de lb como cineasta:

esta década prodigiosa se alejaron del pictorialismo

cuando se preparaba el equipo de la “Misión D-D”,

y del retrato académico, pero incurrieron en algún

se le propuso a buñuel su incorporación como ope-

caso en la photogenie del impresionismo cinemato-

rador. lb venía precedido del aura de artista deslum-

gráfico, a la manera de Jean Epstein y germaine

brante que le proporcionaron sus dos primeros fil-

Dulac; estética a la que lb se acercó y que luego

mes surrealistas: un chien andalou (1929) y l’Âge

denigró. Veamos algunos de los fotógrafos que

d’or (1930); pero el cineasta aragonés declinó el

coincidieron con él en estos años. ante todo, se

ofrecimiento, pues ya preparaba su tercera película,

trata de un nutrido grupo de inmigrantes, que en

destinada a rodarse en un lugar mucho más cerca-

muchos casos acudían a parís para ponerse a salvo

no . buñuel surgió luego con algo inesperado, al

del ascenso del nazismo en los años 30.

10

realizar un filme que es ejemplo fundacional de

procedente de usa y partícipe del movimiento

“cine de la crueldad”, tal como lo entendía antonin

DaDá, Man Ray ejercía una actividad destacada en

9 además del célebre relato de leiris L’Afrique fantôme (ed. orig. 1934), es de mucha utilidad para conocer el contexto de la “Misión...” y sus vínculos con el clima vanguardista del momento, la obra siguiente: sánCHEz DuRá, n. y lópEz sanz, H. g. (Eds.): la misión etnográfica y lingüística dakar-djibouti y el fantasma de África. puV, Valencia, 2009. 10 F. giobellina refiere -en nota- este crucial momento, pero sin remitirse a la fuente primaria, que se hallará en Mus: 157-158. giobEllina: op. cit.: 60 (en nota al pie). 11 buñuel estuvo en parís desde 1925 hasta 1930, y luego entre España y parís desde 1931 hasta los primeros meses de la guerra civil. Entonces regresó a Francia hasta finales del año 1938, momento en que partió hacia nueva York.

42

revistavalencianad’etnologia


Foto 2. Manuel álvarez bravo: “perro de mercados”, D.F., década de 1940

el ámbito de la radical innovación del arte fotográfico

matismo psíquico y la experimentación con el “azar

y del cine vanguardista. además del experimental

objetivo”, que los surrealistas recuperaron de DaDá,

Man Ray, los 3 húngaros: andré Kertesz, brassaï y

tienen en la fotografía uno de sus dispositivos más

Robert Capa; Henri Cartier-bresson; Dora Maar; el

próximos y eficaces. Esa búsqueda de lo misterioso

esquivo Eli lotar -luego ocasional cineasta y cámara

en lo real, animaba también la mirada de lb.

de lb-; giséle Freund; Emmanuel sougez; germaine

no conocemos con certeza cuál fue el grado de

Krull. pero entre bastidores una inspiración anacróni-

incidencia de esa fascinante constelación de fotó-

ca: el rescate, por Man Ray y berenice abbott, de la

grafos y artistas sobre un joven y activo inmigrante

obra seminal y visionaria para los surrealistas de

en parís como buñuel, quien no informa de ello. Tal

Eugéne atget, muerto en 1927 y encarnación del flâ-

vez su correspondencia, todavía sin editar crítica-

neur benjaminiano con cámara de placas . El auto-

mente, pudiera arrojar alguna luz. lo que sí sabe-

12

12 Véase su penetrante texto sobre atget en: bEnJaMin, W.: “pequeña historia de la fotografía”, en ídem: sobre la fotografía. Valencia, pre-Textos, 2004, pp. 38 a 43. En él escribe: “[atget] buscó lo desaparecido y lo extraviado, y por eso también tales imágenes se rebelan contra la resonancia exótica, esplendorosa y romántica de los nombres de las ciudades; absorben el aura de la realidad como el agua de un barco que se hunde” (p. 40).

revistavalencianad’etnologia

43


Foto 3. oscar lewis y colaboradores: “plaza de Vecindad”, D.F., década de 1950

leica -cámara célebre por su compacidad y calidad-, parece constituir la prueba de un rito de paso técnico para aquellos que -como Henri Cartier-bresson o Manuel álvarez bravo- hicieron de ella el instrumento de una nueva práctica de la fotografía basada en ligereza, discreción y calidad. lb parece tomarse muy en serio esta práctica, al incorporarse a ese selecto grupo de pioneros. Un largo adiós: Luis Buñuel en el MoMA Cuando, a finales de 1938, lb abandonó España y parís ante la inminente victoria de la sublevación franquista, se dirigió a usa. Desde entonces hasta 1946, allí permaneció; tramo de su vida que ha sido objeto de una menor atención investigadora (aRanDa: 173 a 193). al poco de llegar a nueva York pudo trabajar -como Chief editor- en el Departamento de Cine del MoMa, que dirigía iris mos es que Eli lotar se convirtió en su eficaz colabo-

barry. allí coordinó una sección dedicada a la reali-

rador en las hurdes...; o que el biólogo Jean

zación, doblaje y nuevo montaje de documentales

painlevé, tangente al surrealismo y dedicado al

-cual precursor del détournement situacionista-,

documental científico, fue amigo suyo y de Jean

con una finalidad de propaganda antinazi.

Vigo. El resto son por ahora conjeturas basadas en

Durante este período su labor, casi anónima, se

afinidades deducidas a posteriori; o en meras alusio-

subsumió en la de un activo grupo de intelectua-

nes anecdóticas. En cualquier caso, ese ambiente

les, artistas y cineastas, que colaboraron en ello. El

fotográfico no pudo serle ajeno. además, es en el

intenso trabajo en la moviola, el contacto directo

año 1931 cuando hallamos el primer testimonio

con el sustrato fotográfico del cine, y la destreza y

directo de buñuel sobre su práctica de la fotografía,

rapidez con la que desempeñó las tareas de mon-

precisamente en las fechas en que declinó le oferta

taje alternativo de materiales previos, contribuirían

de incorporación a la “Misión Dakar-Djibouti”, para

a relanzar su interés por el documental. También a

concentrarse en el rodaje de las hurdes. Tierra sin

consolidar y precisar sus propias posiciones éticas,

pan: “[...] entonces me compré un coche, un rifle y

estéticas y políticas, en la aplicación al cine de no

mi primera leica” (Mus: 147). Como se deduce del

ficción.

contexto, ese “entonces” cabe situarlo en 1931 o

En el MoMa tuvo una excelente ocasión, ade-

finales de 1930. Ya entonces, la posesión de una

más, para conocer la actividad y la obra de destaca-

44

revistavalencianad’etnologia


dos fotógrafos norteamericanos o europeos allí exi-

más activos fotógrafos de vanguardia; pero también

liados. Este museo fue, precisamente, uno de los

pioneros del reportaje o de la foto documental. Casi

pioneros en otorgar a la fotografía una presencia

todos ellos críticos con el capitalismo y los fascismos

fundamental en su programación, así como en su

emergentes, vieron en aquel hospitalario mosaico

estructura institucional, desde el momento de su

de culturas un verdadero campo magnético. Fueron

fundación. Con el sabio impulso y asesoramiento de

los casos de: Edward Weston, Tina Modotti, paul

beaumont newhall -entre otros-, este espacio expo-

strand y el mismo Cartier-bresson; sus fotografías

sitivo y de investigación puso al alcance de lb -pocas

mexicanas, junto a las de paul strand y Tina

plantas más arriba o abajo de la suya-, la obra o la

Modotti, constituyen avanzadillas del gran interés

presencia personal de fotógrafos tan relevantes

que manifestaron los artistas e intelectuales europe-

como: lewis Hine, alfred stieglitz, andré Kertesz,

os y norteamericanos por el paisaje y las gentes

Walker Evans, Dorothea lange, Edward Weston,

mexicanas. posterior a la de Edward Weston, la

paul strand, Henri Cartier-bresson, etc. Esa pujanza

estancia de paul strand en México durante 1933-34,

de la fotografía de calidad con dimensión crítica -así

precedió en más de diez años a la llegada de lb.

como la eclosión del documental de contenido polí-

Con todo, su orientación temática: la denuncia de la

tico y social-, en los años en que buñuel trabajó en

pobreza y la visión progresista y crítica de la socie-

el MoMa, no pudo pasarle desapercibida. así, lb

dad mexicana de los 30, pudieron converger con los

pudo fecundar sus hábitos fotográficos con otras

intereses y la perspectiva del cineasta. Hay que con-

miradas próximas o diversas, lo que cristalizará más

tar, asimismo, con el excelente trabajo periodístico y

tarde en sus trabajos mexicanos.

documental

del

fotógrafo

mexicano

de

la

Revolución: agustín Víctor Casasola. Y por último, FOTOGRAFÍA Y EXILIO: FOTÓGRAFOS EN MÉXI-

los gallegos hermanos Mayo, pioneros del fotoperio-

CO CON BUÑUEL

dismo de izquierdas en la España republicana y

México, campo magnético para la fotografía

durante la guerra civil, recalaron allí tras la contien-

Cuando buñuel llega a México procedente de nueva

da, donde fundaron la más importante agencia foto-

York en 1946, ese gran país había acogido ya lo más

gráfica del país (1939-1992): “Hermanos Mayo”. su

granado del exilio español tras la victoria franquista

ingente obra inundó las revistas y diarios de actuali-

de 1939. la colonia española era numerosa y, entre

dad, que sabemos consultaba a menudo lb.

muchos otros, la habían precedido algunos amigos: el cineasta Carlos Velo y el pintor y escritor José

Buñuel y los fotógrafos mexicanos

Moreno Villa.

Entre los fotógrafos que pudo conocer y tratar lb en

Desde la década de los 30, México se había con-

estos primeros años de aclimatación en México, hay

vertido en un destino preferente para muchos des-

que mencionar a Juan Rulfo (1917-1986), quien

tacados fotógrafos europeos y norteamericanos. allí

desde 1954 a 1957 fue colaborador y editor en el

acudieron, en diversos momentos, algunos de los

“instituto nacional indigenista”; aunque el vínculo

revistavalencianad’etnologia

45


más estrecho se estableció con Manuel álvarez

solamente contamos con evidencias de su colabo-

bravo (1902-2002), quien trabó amistad con lb y

ración con uno de los fotógrafos mencionados:

colaboró en algunos de sus filmes, como la foto fija

Manuel álvarez bravo, otro “leiquista” confeso

para nazarín (1958).

durante toda su centenaria vida y colaborador de

En cuanto a la prestigiosa figura de gabriel

Eisenstein en la inconclusa ¡Que viva méxico!

Figueroa, el director de fotografía en siete filmes de

(1932). no es aventurado pensar que lb se sentiría

lb -también cineasta y fotógrafo-, su obra constitu-

más próximo -en lo que a fotografía se refiere- a la

ye un contrapunto “fotogénico” de las ideas y ten-

mirada urbana y periodística de los Hermanos

dencias que manifiesta buñuel sobre la fotografía.

Mayo [foto 1]; o a las de álvarez bravo [foto 2] y

son conocidos sus desencuentros estéticos durante

Tina Modotti; en ambos casos, a las series menos

el accidentado rodaje de lo; y es sorprendente, por

alegóricas sobre la vida ordinaria de las clases

tanto, que llegaran a colaborar en siete filmes. sin

populares en el D.F.

duda, llegaron a concertar un acuerdo fotográfico que rindió admirables frutos. Del amistoso conflicto

Una conexión débil: de las Hurdes Altas a

de pareceres visuales y estéticos que enfrentó a

México D.F.

gabriel Figueroa con lb en los olvidados -y también

Mucho se ha escrito sobre la presunta continuidad

en nazarín-, pueden deducirse razonablemente

entre las hurdes. Tierra sin pan -lH en adelante- y

algunas ideas: a buñuel no le agradaba la presunta

los olvidados; separadas por 18 años y todo un

grandilocuencia -entre pictorialista y neoexpresio-

océano geográfico, cultural y político. una conti-

nista- del estilo fotográfico de Figueroa. lb deseaba

nuidad que sus defensores basan en la pretendida

un estilo fotográfico menos barroco y estéticamen-

semejanza temática, genérica e incluso metodoló-

te más insípido. Veamos la explícita posición del

gica, que se daría entre ambas películas. Esta cues-

cineasta aragonés: “le diré que este film [los olvi-

tionable convergencia podría resumirse así: 1)

dados] es como una novela, pero de elementos evo-

orientación documental; 2) perspectiva antropoló-

lucionados a través de estos quince años de Terre

gica; 3) representación crítica de una realidad, y

sans pain y de l’Âge d’or. lleva a Figueroa como

consiguiente denuncia de esa situación. aquí for-

cameraman y, por fin, podrá hacer fotos anti-artís-

mulamos la hipótesis de que el arco de enlace

ticas e indignas de ningún premio en los salones de

entre lH y lo se asienta sobre un insuficiente aná-

otoño internacionales [...]”13.

lisis crítico y un poco riguroso escrutinio compara-

En las fuentes trabajadas, lb no se muestra

tivo respecto de una serie de ítems sustantivos. a

explícito respecto de sus relaciones con los fotó-

lo sumo, podría aceptarse que lb, tanto en uno

grafos mexicanos o extranjeros, ni tampoco habla

como en otro caso, tuvo la ocasión de ejercer como

apenas de su propia práctica de la fotografía.

“cineasta-autor”; con una libertad creativa compa-

13 Carta de luis buñuel a José Rubia barcia, del 30 de enero de 1950, en ballabRiga pina, l. (Ed.): el cine de luis Buñuel según luis Buñuel. Huesca, Festival de Cine de Huesca, 1993, p. 67.

46

revistavalencianad’etnologia


rable a la de sus dos primeros y revulsivos filmes

bios de barracones y chozas. unas veinte veces más

surrealistas. Eso sería todo, y no es mucho para lo

con Fitzgerald, el decorador, y tres o cuatro veces

que nos ocupa . 14

con alcoriza [el coguionista]...” (CCb: 118). Con más detalle recuerda: “me interesaba hallar perso-

BUÑUEL EXPLORA Y DESCRIBE LOS SUBURBIOS

najes e historias. Consulté detalles en el Tribunal de

DEL D.F.

Menores, con un psiquiatra, María de lourdes Rico.

Cuando a mediados de 1949, el activo productor

pude leer las tarjetas de un gran número de casos,

óscar Dancigers le ofreció a buñuel la realización de

interesantísimos. También me sirvieron noticias que

una película sobre la situación de los niños y adoles-

salían en la prensa” (bpb: 49). le informa además, a

centes del lumpemproletariado en México D.F., con

Max aub, de sus visitas a la cárcel de mujeres, de la

gran libertad creativa y holgado presupuesto, lb

consulta de informes de trabajadores sociales, de clí-

supo comprender de inmediato que -tras sus dos ali-

nicas psiquiátricas y también de “fichas de mendi-

menticios filmes mexicanos previos: Gran Casino

gos” (CCb: 118). Esta etnografía de archivo tan seria

(1946) y el gran calavera (1949)-, se le presentaba

y rigurosa no parece responder, en absoluto, a los

una oportunidad única para rehacerse como cineas-

fines utilitarios de un mero trabajo de ambientación,

ta. El sentido de la responsabilidad contraída y el

de búsqueda de color local, o de selección de locali-

afán por aprovechar esta inesperada ocasión, unidos

zaciones. antes bien, concuerda con los procedi-

al sedimento de su atento deambular durante más

mientos preparatorios habituales de una investiga-

de dos años por las calles y suburbios del D.F., están

ción científica sobre el tema.

en la base de esa singularidad que será los olvidados. pero también será parte esencial de ello el metódico

Exploración del medio y trabajo de campo

y atinado trabajo de preparación, documentación,

lb declaraba con amargura que los primeros años

observación y registro que emprendió el cineasta.

desde que llegó a México, tras el fiasco que supuso Gran Casino (1946), estuvo en paro; pero hizo esto:

La documentación previa

“durante los tres años que estuve sin trabajar (1947-

buñuel estudió con ahínco, durante decenas de

49) pude recorrer de un extremo a otro la ciudad de

sesiones, una ingente documentación para conocer

méxico, y la miseria de muchos de sus habitantes me

-en sus fuentes escritas más directas- la situación de

impresionó. Decidí centrar los olvidados sobre la vida

la infancia delincuente y pauperizada en la capital

de los niños abandonados”15. por consiguiente, el

mexicana: “fui solo más de cuarenta veces a consul-

material con el que edificaría su película de 1950

tar datos y a buscar luego exteriores por los subur-

venía sedimentando desde mucho tiempo antes.

14 El análisis detallado y comparativo que sustenta este juicio, se desarrolla en un trabajo que, sobre esta y otras cuestiones de buñuel como virtual etnógrafo, se halla en preparación. acerca de los múltiples aspectos -de gran complejidad- que concurren en el rodaje y posteriores avatares de las hurdes. Tierra sin pan, es de necesaria consulta la profunda investigación publicada por Mercè ibarz, que aporta datos y análisis de gran relevancia: ibaRz, M.: Buñuel documental. Tierra sin pan y su tiempo. zaragoza, publicaciones de la universidad de zaragoza, 1999. 15 Declaraciones recogidas en nuevo Cine, nº 4-5, México D.F., noviembre 1961.

revistavalencianad’etnologia

47


En cuanto al pasaje de ese umbral cualitativo

ciendo esos barrios. salía muy temprano en autobús

desde la atención flotante hasta el estudio metódico

y caminaba al azar por las callejas, haciendo amistad

sobre documentos, espacios y personas, el propio

con la gente, observando tipos, visitando casas. [...]

buñuel ofrece datos relevantes en su autobiografía:

Caminaba por nonoalco, la plaza de Romita, una

“Durante cuatro o cinco meses, unas veces con mi

ciudad perdida en Tacubaya. Esos lugares luego

escenógrafo, otras con alcoriza, pero generalmente

salieron en la película.” (bpb: 49). un paso más: de

solo, me dediqué a recorrer las ciudades perdidas, es

las frases destacadas se desprende una clara analo-

decir, los arrabales improvisados, muy pobres, que

gía entre la actitud adoptada por lb y el profesional

rodean méxico d.f. algo disfrazado, vestido con mis

establecimiento del rapport, requisito básico de la

ropas más viejas, miraba, hacía preguntas, entabla-

validez etnográfica. además, buñuel encomendó al

ba amistad con la gente. algunas de las cosas que ví

escritor pedro de urdimalas la incorporación a los

pasaron directamente a la película.” (Mus: 234).

diálogos de mexicanismos infrecuentes y de pala-

Hay que destacar cómo describe lb su táctica de

bras y expresiones propias del habla suburbial y del

camuflaje, su clara conciencia de la necesidad de

argot de la juventud marginal16. un nuevo argumen-

discreción, y el dispositivo técnico habitual de un

to para la evaluación etnográfica de aquel trabajo.

proceso de investigación exploratoria; donde se cuida muy especialmente la escucha y el estableci-

EL ARCHIVO SUPERVIVIENTE DE UNA ETNOGRAFÍA

miento de una corriente de confianza recíproca con

Es el momento de asomarse al archivo fotográfico

los sujetos o grupos a observar. pero, todavía más

mexicano de luis buñuel -la caja etiquetada como

revelador que ese conjunto de atinadas reglas de

“Fotos de localización”-, para examinar el sobre rotu-

conducta, resulta la última frase: “algunas cosas [...]

lado “los olvidados”, con sus 30 fotos. El sobre

pasaron a la película”. Es evidente que buñuel no

representa una singularidad, una excepción, y el sín-

trataba aquí de seleccionar escenarios apropiados

toma de un proceso de mayor envergadura, comple-

para colmatar un guión previo, sino más bien al con-

jidad y rigor metodológico que el de la mera búsque-

trario: conocer directamente y tratar de comprender

da de localizaciones -“locaciones”, se dice en México.

determinadas situaciones, para después incorporar-

Esas fotos son una parte sustantiva e incompleta -a la

las al guión y, finalmente, al filme.

vista de lo que se conserva- del trabajo de campo

En sus conversaciones con pérez Turrent y De la

exploratorio y descriptivo que comenzó a desarrollar

Colina, el cineasta coincide en relatar también su

buñuel, desde antes de concebir el proyecto de lo. Es

trabajo de campo: “iba a los barrios bajos de la ciu-

inverosímil que lb solamente hubiera tomado treinta

dad de México [...]. Estuve cerca de seis meses cono-

fotos del D.F. durante los cinco meses que dedicó a

16 Hay que destacar aquí la monografía que Carmen peña ardid y Víctor M. lahuerta guillén han editado sobre los olvidados. Entre otros datos de interés, se ofrece una reproducción facsimilar del guión, así como toda una serie de materiales gráficos complementarios, una adscripción de las fotos de localizaciones a los planos finalmente rodados, y el glosario de vocablos integrados en el filme a partir del trabajo de pedro de urdimalas. pEÑa aRDiD, C. y laHuERTa guillén, V. M. (Eds.): op. cit.

48

revistavalencianad’etnologia


recorrerlo. Este grupo representa, como es razonable

se conserva en este legado ni uno solo de los negati-

suponer, una selección reducida del conjunto total.

vos correspondientes a tales fotos. la totalidad de

El rodaje del filme se desarrolló entre el 6 de

ellas son copias de época de pequeño formato; y a

febrero y el 9 de marzo de 1950: “la película fue

éstas se suma una serie de 106 contactos. De los 72

rodada en veintiún días”, dice buñuel (Mus: 235). El

sobres, 58 se hallan titulados en el exterior, con frases

filme se estrenó en México D.F., el 9 de noviembre

alusivas a los lugares registrados. los 14 restantes

del mismo año y duró en cartel tan sólo una semana.

están sin titular. solo se advierten tres excepciones a

sabemos por sus declaraciones que lb estuvo

la pauta “geográfica” de titulación: el documento nº

realizando ese trabajo de campo durante unos cinco

10, titulado: “acapulco: subida al cielo: pueblo”, que

meses antes de comenzar el rodaje -en un caso dice

contiene 34 fotos; el nº 25: “el bruto”, con 8 fotos; y

“cuatro o cinco” (Mus: 234), y en otro “cerca de

el que nos ocupa, el 32: “los olvidados”, con sus 30

seis meses” (bpb: 49). por consiguiente, desarrolló

fotografías. Únicamente en estos tres casos se omite

su etnografía profana entre agosto o septiembre de

el nombre del lugar para ser sustituido por el de una

1949, y enero de 1950. Ya examinamos más arriba

película o, como en el 10, se dan ambos17.

cómo describía lb su trabajo constante de explora-

antes de abordar el desglose y comentario del

ción, observación y conversación con la gente de los

sobre 32, conviene precisar algunos datos comple-

barrios durante esos meses en “[...] nonoalco, la

mentarios sobre el contexto archivístico del que forma

plaza de Romita, una ciudad perdida en Tacubaya”.

parte: en el total de 862 fotografías que contiene la

(bpb: 49). También sobre el estudio intensivo de los

caja “localizaciones”, se incluyen los 106 contactos,

archivos citados. por ahora no nos consta la conser-

17 polaroids y 171 postales. En algún caso, como en

vación de las notas, fichas u otros materiales, que

el de “Tepoztlan” (nº 66), las 29 fotos son postales.

constituirían el “diario de campo” o las anotaciones

aunque este catálogo no incluye la vinculación de

de buñuel, que presumiblemente iría acumulando

todas las fotografías a los filmes rodados por lb,

durante este proceso de documentación y observa-

como corresponde al concepto de “localizaciones”

ción directa. Tal vez se hayan perdido, o los cediera

que las acoge, Elena Cervera ha ensayado un primer

a luis alcoriza en su momento. pero lo que sí se

cotejo aproximativo a esta laboriosa tarea. De su

conserva es el sobre “los olvidados”.

escrutinio concluye que se conservan fotos de 12 pelí-

En el minucioso catálogo elaborado por la

culas mexicanas de lb -fueron 21, desde 1946 a

Filmoteca Española para la caja denominada “Fotos

1965. Entre otras, faltan fotos de las dos primeras:

de localizaciones”, se consignan 72 documentos,

Gran Casino (1946) y el gran calavera (1949); también

cada uno de los cuales consta de un sobre -titulado o

-lo cual es extraño- de robinson Crusoe (1952). por

no-, conteniendo un número muy variable de fotos.

consiguiente, este valioso archivo fotográfico se inau-

El sobre “los olvidados” está numerado con el 32. no

gura, precisamente, con los olvidados18.

17 El documento nº 12, titulado “atlatlaucan”, de 21 fotos, ha sido catalogado con la frase añadida: “Relacionadas con nazarín”. 18 CERVERa, E.: “la exposición”, en EspaDa: op. cit., pp. 13-14.

revistavalencianad’etnologia

49


9x12 cm. Es importante señalar también que no contiene postales. Cuatro de las fotos presentan breves anotaciones en el verso, tres a tinta y una a lápiz. se encuentran 5 fotos con el sello de un estudio fotográfico: “RaFaEl gaRCía [...] TaCubaYa, D.F.” buñuel recorrió tres zonas al noroeste del D.F., tres

“Delegaciones”

-análogas

a

Estas fotos tal vez no las tomara buñuel, sino el fotó-

nuestros

grafo R. garcía; o bien sí las tomó, pero encargó allí

“Distritos”- de las 16 en que se divide la ciudad, y

el revelado. por los testimonios consultados resulta

que se presentan en el plano adjunto con un círculo.

altamente probable que buñuel tomara todas sus

los barrios objeto de su mayor atención forman un

fotos con una cámara leica -probablemente el

triángulo, que puede verse en la foto aérea de más

modelo iii-, marca a la que parece se mantuvo fiel

abajo. Esto parece implicar un esfuerzo exploratorio

desde que adquirió la primera en 1930 o 1931, pues

más extenso e intenso del que reclama una mera

tuvo varias. por el ángulo abarcado en la serie de lo,

búsqueda de “locaciones”; y no solo por la superfi-

parece seguro que buñuel empleó un objetivo muy

cie explorada, sino por la duración del trabajo y,

apreciado en estos años por los fotógrafos de repor-

sobre todo, por el método empleado.

taje y documental: el “summicron” de 35 mm. de

la zona de nonoalco -donde lb fotografió la

leitz, que ofrecía un leve efecto de gran angular y

ciudad perdida-, situada en la parte norte del centro

una notable profundidad de campo. Este objetivo era

histórico de la Ciudad de México, se hallaba a las

el habitual de Cartier-bresson y álvarez bravo.

afueras de la ciudad en los años 50, cuando buñuel filma los olvidados. Es precisamente alrededor de

El sobre nº 32

1950 cuando se busca “regenerar” la pauperizada

una revisión global del conjunto depara enseguida

zona norte, y comienzan a construirse los modernos

la distinción de dos bloques diferenciados: el prime-

complejos habitacionales de Tlatelolco.

ro, con 15 fotos, presenta diversos lugares y personas, localizables en su mayoría en la zona de

UNA SECUENCIA ETNOGRáFICA ENTRE JACALES

Tacubaya, y otras en nonoalco. El segundo, con

Y RUMBOS POBRES

otras 15, está nítidamente delimitado por el estudio

abramos el sobre: contiene 30 fotografías, copias de

de un espacio muy concreto: el reducto de una ciu-

época sobre papel. Todas son de pequeño formato

dad perdida. se observan ciertos rasgos comunes a

rectangular, oscilando entre los tamaños de 9x7 y

ambos bloques, que los distinguen netamente de la

50

revistavalencianad’etnologia


nonoalCo (Delegación Cuauhtémoc): se ubica a 2,1 km de Tacubaya; TaCubaYa (Delegación Miguel Hidalgo): a 4,1 km de plaza Romita; y plaza RoMiTa (Delegación Cuauhtémoc): a 5.6 km de nonoalco19.

gran mayoría de documentos contenidos en “Fotos de localizaciones” : 20

c) la notable atención prestada a diversos espacios funcionales de la vida cotidiana en los suburbios

a) En primer lugar, y como se decía más arriba: la

es indicadora de una mirada que busca compren-

titulación, referente a la película y no a los lugares.

der estilos de vida, y no solo elegir escenarios; por

b ) además, una diferencia de contenido sustan-

ejemplo: mercados, solares, jacales ...

tiva y muy relevante: es el único grupo de

d) la proximidad de la cámara a personas, obje-

fotos -entre los 72- que tiene como objetivo

tos y construcciones -siempre humildes, si no

prioritario ofrecer presencias humanas grupa-

muy pauperizadas-, es también sintomática de

les en su entorno; y no solo paisajes, sean

una familiaridad o corriente de confianza, sufi-

urbanos o rurales. El resto de fotografías del

ciente como para atemperar las lógicas

fondo buñuel parece rehuir la presencia

“defensas contra el extraño” que tuvieron que

humana: casi todas son paisajes sin figuras.

surgir a menudo en ese contexto.

19 Tengo que agradecer a cuatro de mis estudiantes mexicanos -becarios Erasmus-, su generosa ayuda en la ubicación cartográfica de estos lugares en el D.F.: Juan pablo gonzález Miranda, lía Estefanía arzate baeza, gerardo andrade Hinojosa y Yesenia nalleli Jiménez Martínez. 20 En el trabajo en curso antes aludido -nota (14)-, se aborda también un análisis exhaustivo de este conjunto de 30 fotos. aquí solamente presentamos una aproximación a aquellos aspectos generales que contribuyen a contrastar la hipótesis inicial: el carácter singular y el enfoque etnográfico de esta serie de fotos, así como del trabajo de campo que acompañó a su realización.

revistavalencianad’etnologia

51


Foto 4. luis buñuel: s/t. [El umbral], Ciudad perdida, D.F., 1950

filme. la mayoría de estas imágenes se ubican en Tacubaya y las demás en Cuauhtémoc. El bloque ii, de una concentración temática máxima, se centra exclusivamente en la descripción de una ciudad perdida21. buñuel trabajó, al menos, en dos de estas comunidades depauperadas: Tacubaya, citada en su relato de los itinerarios seguidos; y esta otra -la de nonoalco-, que se localiza en Cuauhtémoc. aquí se agrupan 15 fotografías, pero la hilvanada secuencia que forman permite reconstruir un itinerario -tanto espacial como temático-, y casi todo un relato implícito, con una sintaxis coherente: el de la exploraTodo ello, sumado, consolida la hipótesis del

ción respetuosa y empática de una “ciudadela de la

carácter singular de este trabajo fotográfico en el

pobreza”, parafraseando al controvertido etnólogo

contexto del archivo que lo incluye.

oscar lewis, tan cuestionado en México por su obra etnológica como lb por su filme lo22. En su clásica y

DE LOS SUBURBIOS ABIERTOS AL REDUCTO DE

popular antropología de la pobreza, lewis describe el

NONOALCO

aspecto de una vecindad, donde viven los gutiérrez, la

El bloque i contiene 15 fotos, de las que solo 8 han

más pobre de las cinco que estudia en su monografía:

podido asociarse con planos del filme (pEÑa Y

“(...) entre dos edificios de ladrillo, se levantaba la

laHuERTa, op. cit.: 306 a 339; y EspaDa, op. cit.: 72

vecindad de la Calle de los panaderos (...). Era una de las más pequeñas y más pobres de la ciudad de

a 80). la temática de estas imágenes es variada: calles,

México, formada por una hilera de doce viviendas de

solares, jacales (chabolas) en las afueras... sobre

un solo cuarto sin ventanas (...). unificaba la construc-

todo destacan las fotos de niños, del mercado en

ción de adobes, que descendía hacia la parte izquierda

plena actividad y del solar vacío para mercados

(...), un techo común de cemento. Cada vivienda tenía

ambulantes. una foto -casi un retrato- de un músico

una entrada baja que servía de cocina, con techos

callejero -ciego y hombre orquesta-, anuncia ya el

endebles de papel alquitranado, pedazos de lata y

aspecto y el atrezo de un destacado personaje del

metal que se mantenían en su sitio con pesadas pie-

21 bajo la presidencia de Miguel alemán (1946-1952), coincidente con los primeros años de la llegada de buñuel a México, se aceleraron la industrialización y las consiguientes migraciones masivas del campesinado a las ciudades, en particular al D.F. Este fenómeno constituyó el objeto de investigación preferente de oscar lewis y fue, asimismo, la causa del surgimiento y proliferación de las ciudades perdidas. V. M. lahuerta las describe así: “Colectividades al margen de las leyes de la metrópoli, agrupadas en chabolas o jacales construidos sobre los restos de antiguas viviendas expropiadas o abandonadas, y carentes de las más elementales condiciones de salubridad, como muestran [las fotos de lb para lo]”. En pEÑa aRDiD, C. y laHuERTa guillén, V. M. (Eds.): op. cit., p. 368. 22 un análisis de los olvidados, con un relato sobre la recepción del filme y su enconado rechazo inicial, puede verse en mi obra: Ros galiana, F. y CREspo Y CREspo, R.: Guía para ver y analizar los olvidados. Valencia-barcelona, nau llibres-octaedro, 2002. sobre ese rechazo: pp.103 y ss.

52

revistavalencianad’etnologia


Foto 5. luis buñuel: s/t. [la entrada], Ciudad perdida, D.F., 1950

dras; y apilados sobre ellos montones de leña cubiertos con viejos costales y pedazos de cartón (...). Toscas losas formaban veredas para evitar el lodo y conducían hacia la calle” [foto 3]23. a la vista de la serie que nos ocupa, el texto de lewis podría ser una glosa descriptiva de lo que depara la ciudad perdida de nonoalco, según las fotografías de buñuel: En su interior se hallaba un extenso solar, camuflado tras una discreta puerta que daba a la avenida Ricardo Flores Magón. allí, la cámara de buñuel supo desglosar aquel abigarrado lugar en una serie de espacios funcionales básicos, que configuran una densa descripción gráfica -y también cartográfica- del amplio espacio. un dato relevante es el escaso número de fotos que funcionaron como “locaciones”: tan

Foto 6. luis buñuel: s/t. [El mapa], Ciudad perdida, D.F., 1950

solo 4 de entre las 15 han podido ser vinculadas

se desprende del examen de las fotos: 1º. El umbral

inequívocamente con planos de la película (vid. pEÑa

[foto 4], el límite y la frontera entre dos paisajes urba-

y laHuERTa, op. cit.: 340 a 365). Esta circunstancia

nos y dos estilos de vida. Todo comienza con una

aleja el bloque ii de la típica subordinación a escena-

fotografía panorámica, cuya profundidad de campo

rios que acompaña a la noción de “localizaciones”.

se ve potenciada por la diagonal que la divide: la ave-

Describamos la secuencia -temática y funcional- que

nida Flores Magón. a su izquierda, la vida urbana con

23 En lEWis, o.: antropología de la pobreza. Cinco familias. México, FCE, 1961 (ed. orig. 1959).

revistavalencianad’etnologia

53


Foto 7. luis buñuel: s/t. [niños jugando junto a los jacales], Ciudad perdida, D.F., 1950

Foto 8. luis buñuel: s/t. [Depósito de agua y lavaderos], Ciudad perdida, D.F., 1950

sus automóviles y sus reclamos publicitarios; al fondo:

del “permiso” de acceso. la atmósfera que transmite

el puente ferroviario que introduce la imagen del pro-

la foto -mezcla de agitación, curiosidad y recelo- tiene

greso y la industrialización mexicana. a la derecha:

un llamativo contrapunto: la figura de un hombre con

una larga, tosca y baja tapia tras la que se oculta la

camisa blanca que se halla situado en el margen del

ciudad perdida. 2º. La entrada [foto 5], en sus dos

abigarrado grupo. Es razonable pensar que se trata de

sentidos: como acceso físico al espacio, pero también

alguien que sirvió a buñuel de guía para lograr la

como crítico momento de aceptación, de obtención

aceptación del observador y fotógrafo “intruso”. lb

54

revistavalencianad’etnologia


Foto 9. luis buñuel: s/t. [zona central y letrinas], Ciudad perdida, D.F., 1950

Foto 10. luis buñuel: s/t. [Reunión con niños y madres], Ciudad perdida, D.F., 1950

no oculta entre bastidores el dispositivo exterior al

un edificio colindante, toma una vista panorámica al

objeto de su atención. Esta presencia -que reaparece

conjunto del extenso recinto, desde la parte opuesta

más adelante en una apretada secuencia de 3 fotos-,

a la entrada principal. aquí tenemos un mapa donde

añade un grado más de densidad descriptiva, de refle-

situar los diferentes lugares que revelarán luego una

xividad incluso, al trabajo realizado. 3º. El mapa [foto

organización comunal del espacio. 4º. Las funciones y

6]: una vez dentro, buñuel se propone tomar distan-

actividades comunales básicas [fotos 7, 8 y 9]: jacales

cia para mejor aproximarse luego. Desde la azotea de

y lavaderos -uno descubierto y otro bajo techado-;

revistavalencianad’etnologia

55


Foto 11. luis buñuel: s/t. [la despedida], Ciudad perdida, D.F., 1950

letrinas; espacios centrales para tender las ropas;

alegre grupo de niños, algunos de los cuales son reco-

depósito de agua para abastecer a los jacales; éstos,

nocibles -como curiosos, pero tal vez también como

distribuidos en hileras bajas de una única estancia

ocasionales guías- en casi todas las fotos de la serie.

apenas ventilada; la acumulación de enseres y objetos

Resulta difícil pensar que el ambiente que transmite

en la entrada de las viviendas -o en su desvencijada

esta secuencia fotográfica, tan densamente descripti-

techumbre-; el juego de los grupos de niños sin esco-

va, pudiera haberse logrado sin contactos previos y sin

larizar, correteando por todas partes y acompañando

haber aprendido a conquistar la confianza -o al

a lb como un bullicioso enjambre durante todo el

menos la indiferencia- de las gentes de las vecindades.

recorrido; las mujeres trabajando en diversas tareas o

Este es uno de los resultados de aquel intenso apren-

vigilando a los niños... lb no mostrará ningún interior;

dizaje de cinco meses.

se impone la discreción, y el flash o la mera intrusión de la cámara en espacios tan hacinados y pauperiza-

un joven buñuel había escrito, veintisiete años antes de rodar los olvidados:

dos, no sería oportuna. 5º. una asamblea o reunión [foto 10], donde reaparece el presunto guía, y que se

”Entre el cortejo de las palabras, figura la

muestra en tres instantáneas, hilvanadas con un cre-

de suburbio, vestida con andrajos, mancha-

ciente ángulo de visión sobre el grupo, como para no

da de grasa y en su cara el estigma del golfo

dejar a nadie fuera de campo. aquí, el bullicio de los

que duerme por los portales de las casas”24.

niños se acompaña de la mirada confiada de algunas

atravesando la bruma de ese suburbio

madres que también participan. Y, finalmente: 6º. La

surge ya “el Jaibo”, méndigo que camina

salida y despedida [foto 11], protagonizada por un

hacia su último refugio en nonoalco25.

24 buÑuEl, l.: “suburbios”, en horizonte, nº 4, enero de 1923. 25 “El Jaibo”: apodo de un personaje fundamental en los olvidados. “Méndigo”: persona sin escrúpulos (mexicanismo).

56

revistavalencianad’etnologia


MARCEL GRIAULE Y LA FOTOGRAFÍA AÉREA: LA ENCRUCIJADA DE UN SABER QUE BUSCA LEGITIMACIÓN ACADÉMICA Y POLÍTICA HASAN G. LÓPEZ* Este artículo sitúa en un contexto más amplio la comunicación de Marcel Griaule sobre la fotografía aérea (1936) publicada en este número de la revista del Museu valencià d'etnologia. En él se analiza la influencia de Marcel Mauss sobre el etnólogo francés y el desarrollo en la obra póstuma de Griaule El método de la etnografía de una metodología de trabajo de campo que utiliza la fotografía aérea. También se muestra la relación que tiene en Griaule el uso de la fotografía aérea con su concepción de la investigación etnográfica como un proceso judicial donde se utiliza la observación plural para arrancar al nativo declaraciones -y objetos- que en ocasiones quiere ocultar al investigador. Palabras clave: fotografía aérea, etnografía, Marcel griaule, colonialismo, Marcel Mauss. This paper frames in a wider context Marcel

la constitución de la etnología académica francesa

Griaule’s text on aerial photography published

está ligada a dos acontecimientos acaecidos durante

elsewhere in this issue of the Journal of the

el periodo de entreguerras: el primero es la creación

Valencian Museum of Ethnology. It focuses on the analysis of the influence that Marcel Mauss had on Griaule’s work. In particular, on the development

del instituto de Etnología de la universidad de parís en 1925 y el segundo la reorganización del Museo

on the Griaule’s posthumous essay “The Method

de etnografía del Trocadero a partir de 1928. Estas

of Ethnography” of a methodology of field work

instituciones sirvieron para intentar profesionalizar

that considers the use of aerial photography. It is

un saber que, hasta entonces, en Francia había nave-

also shown Griaule’s idea of the use of aerial pho-

gado a la deriva. En el instituto de Etnología se

tography as a part of the judicial process that eth-

impartieron cursos con el objetivo de formar trabaja-

nographic fieldwork is. A process that involves obtaining information, and objects, that the native may want to hide from the researcher.

dores de campo capaces de llevar a cabo investigaciones etnográficas rigurosas.1 además, esta formación -se afirmó- debía completarse con una experien-

Keywords: aerial photograph, Ethnography, Marcel

cia real de trabajo de campo. por su lado, en el

griaule, colonialism, Marcel Mauss.

Museo del Trocadero se impulsó una nueva museografía donde los objetos expuestos dejaron de ser mostrados como simples curiosidades pasando a ser testimonios de las sociedades que los habían fabrica-

* licenciado en antropología y Doctor en Filosofía, es profesor asociado en el Departamento de lógica y Filosofía de la ciencia de la Facultad de Filosofía de la universidad de Valencia.. 1 griaule, Marcel. “Mission ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti. projet de loi”, société des africanistes, tomo i, 1931, p. 300 y sig.

revistavalencianad’etnologia

57


“Marcel griaule, sub-lugarteniente observador, delante de su “bréget 14”, en 1919”. Fotografía reproducida en el libro de isabelle Fiemeyer. marcel Griaule citoyen dogon. actes sud, parís, 2004.

comunicación de griaule sobre la fotografía aérea publicada en este número de la revista del Museo de etnología de Valencia. no podemos olvidar que el final de los años 20 está marcado por una crisis económica que hace que los franceses empiecen a mirar con cierto recelo hacia las colonias, cuya utilidad comienzan a poner en duda. De ahí los intentos del Estado para revalorizarlas públicamente, como por ejemplo la Exposición Colonial de parís de 1931. Dicho esto, podemos ver que, cuando se lleva a cabo la Misión Dakar-Djibouti, no solo es importante para los organizadores legitimar académicamente la necesidad de una etnología, apelando a un criterio de demarcación con disciplinas conexas o reivindicando su especificidad, sino que se requiere también encontrarle un sentido dentro del proyecto político francés: la etnología podría contribuir al buen fundo.

cionamiento de las colonias. Es decir, el conocimienEste es el contexto en el que se organizó la

to etnográfico ayudaría a la administración econó-

Misión Etnográfica y lingüística Dakar-Djibouti

mica y política de los territorios sometidos. El espíritu

(1931-1933). Dirigida por Marcel griaule e impulsa-

de este argumento, que sirvió para legitimar la inver-

da entre otras instituciones por el Museo de etno-

sión pública y privada que supuso la realización de la

grafía del Trocadero y el instituto de Etnología, esta

Misión Dakar-Djibouti, sigue estando presente en la

expedición atravesó el continente africano desde

conferencia de griaule de 1936.

Dakar hasta Djibouti por el borde inferior del desierto del sahara, el sahel.

no tengo intención de hablar aquí extensamente de la fotografía en las diferentes expediciones

Muchas de las cosas que suceden entre 1925 y

dirigidas por Marcel griaule antes de la segunda

1933, momento en que la expedición regresa del

guerra Mundial.2 solo quiero recordar que para

continente africano, nos sirven para comprender la

griaule, siguiendo en esto a Marcel Mauss, la foto-

2 Véase, anne-laure pierre. “Ethnographie et photographie: la mission Dakar-Djibouti”, Gradhiva, nº 30-31, parís, 2001-2002; Hasan g. lópez sanz. “las fotografías de la Misión Dakar-Djibouti (1931-1933): memoria colonial y etnohistoria de la mirada”, pasajes del pensamiento contemporáneo, universidad de Valencia y Fundación Cañada blanch, nº 24, 2007; nicolás sánchez Durá y Hasan g. lópez sanz (eds.). la misión etnográfica y lingüística dakar-djibouti (1931-1933) y el fantasma de África, puV, Valencia, 2009.

58

revistavalencianad’etnologia


“avión militar de observación en el que Marcel griaule tomaba las fotografías aéreas del acantilado de bandiágara”. Fotografía reproducida en el libro de isabelle Fiemeyer. marcel Griaule citoyen dogon. actes sud, parís, 2004.

grafía formaba parte del plexo de información que hacía inteligibles los objetos junto con las notas de campo. según el etnólogo francés, los objetos y acciones deben fotografiarse desde perspectivas diferentes por varios fotógrafos. Y dentro de estas perspectivas, las vistas aéreas desempeñan un papel importante.

aglomeraciones, su densidad y sus relaciones con el suelo, se estudiarán los lazos existentes entre ellas,

La genealogía de un discurso: Marcel Mauss y la

“relaciones inscriptas en el suelo, que dependen

fotografía aérea

inmediatamente de las técnicas.” Entre ellas están

El discurso de griaule en el texto de 1936 lo pode-

las vías de comunicación, cuyo estudio mediante la

mos rastrear en el manual de etnografía de Marcel

fotografía aérea posibilitará establecer el marco de

Mauss, una recopilación póstuma de los cursos que

las relaciones entre poblados vecinos.

impartió en el instituto de Etnología. En el Capítulo 2 el sociólogo francés introduce los métodos de

Marcel Griaule: la fotografía aérea y la comuni-

“observación material” y habla del “Método foto-

cación de 1936

gráfico”. afirma que “todos los objetos deben ser

En el año 1935, durante la Misión sahara-sudán,

fotografiados, preferentemente sin poses”3 y en su

Marcel griaule hizo sus primeras fotografías aéreas

contexto natural. así las fotografías sirven de anexo

en el continente africano a bordo de un avión militar

de las fichas descriptivas que acompañan al objeto

puesto a su disposición. Repitió una experiencia

haciéndolo inteligible. En cuanto a la fotografía

similar en el mes de julio de 1936 durante la Misión

aérea, el sociólogo dice que puede revelarse como

sahara-Camerún. Durante dos semanas, griaule

un instrumento imprescindible para la investigación

sobrevoló en un avión pilotado por georges guyot

etnográfica en el caso del “Método morfológico o

el desierto del sahara hasta alcanzar Ford lamy,

cartográfico”. puede revelar la estructura de los

actual Djamena, lugar en que tenían que reunirse

poblados, cómo se distribuyen sobre el terreno, cuál

con el etnógrafo Jean-paul lebeuf. Durante la expe-

es la densidad de población en cada uno de ellos,

dición Marcel griaule hizo aproximadamente 600

cómo están ordenadas las casas, graneros y cercos

fotografías aéreas que sirvieron para la prospección

de ganado dentro de los recintos, etc. sobre este

topográfica y levantamiento de planos parcelarios

asunto vuelve Marcel Mauss en el Capítulo 3 de su

de los poblados, principalmente dogón, en los que

manual, dedicado exclusivamente a la “Morfología

el etnólogo francés y su equipo estaban trabajando.

social”. aquí afirma que, una vez estudiadas las

Ese mismo año leyó la comunicación “el uso de la

3 ibidem.

revistavalencianad’etnologia

59


Fotografía aérea de Marcel griaule durante la Misión sáhara-Camerún, 1936. Fondos Marcel griaule. biblioteca éric de Dampierre, MaE, universidad de parís oeste nanterre la Défense, inv. foto_sc-36_l14_031

fotografía aérea y la investigación científica” en el

grafía aérea en sus lecciones de la universidad de la

instituto Francés de antropología. Como podrá

sorbona a partir de 1943. según el etnólogo fran-

comprobar el lector, en ella vuelve a ligar la investi-

cés, en la medida en que el conocimiento de una

gación científica a la administración colonial argu-

sociedad se basa en el conocimiento del terreno

mentando que, si los poderes públicos proporcionan

sobre el que vive, la fotografía aérea “constituye un

los medios necesarios para que los científicos, entre ellos los etnólogos, obtengan documentación foto-

suplemento y una corrección de la observación terrestre y del estudio de los mapas.”4 la observa-

gráfica desde el aire, esto no sólo resultará benefi-

ción terrestre “tiene un campo limitado”; por otro

cioso para el desarrollo de estas ciencias sino que

lado, los mapas sufren “siempre de un empobreci-

contribuirá a una explotación más eficiente de los

miento de los detalles humanos.” De ahí que afirme

recursos naturales de los países colonizados.

que la “fotografía aérea es un mapa expresivo que

La fotografía aérea en El método de la etnogra-

rios”. pero en sus lecciones, griaule es mucho más

fía

preciso que en la comunicación de 1936 y diferencia

Marcel griaule insistió en la importancia de la foto-

tres clases de fotografías aéreas según la posición

no tiene comparación con los documentos ordina-

4 griaule, Marcel. el método de la etnografía, op. cit., 135.

60

revistavalencianad’etnologia


Fotografía aérea de Marcel griaule durante la Misión sáhara-Camerún, 1936. Fondos Marcel griaule. biblioteca éric de Dampierre, MaE, universidad de parís oeste nanterre la Défense, inv. foto_sc-36_l20_011

del eje óptico en el momento del disparo: próximo a

son necesarios y se complementan. Resulta intere-

la vertical (foto vertical), próximo a la horizontal

sante analizar la diferencia entre la fotografía verti-

(foto panorámica) o formando un ángulo de 30 o 40

cal y la oblicua. la primera, al hacerse desde mucha

grados con el plano del terreno (foto oblicua). Cada

altura hace que los detalles desaparezcan convirtien-

una de ellas ofrece una perspectiva diferente del

do la masa de terreno en figuras geométricas; sin

campo de estudio. las fotografías panorámicas dan

embargo, permite trazar con precisión la disposición

una vista hasta la línea del horizonte y ofrecen un

de los núcleos de población, las extensiones dedica-

aspecto geográfico de conjunto.

las fotografías

das al cultivo, etc. por el contrario, la fotografía obli-

oblicuas ofrecen paisajes más limitados que los pre-

cua pierde esta perspectiva pero gana otra, pues al

cedentes, con detalles más numerosos y de una

estar hecha a menor altitud permite ver detalles

escala mayor, pues están tomadas a menor altura.

imposibles de captar desde el suelo. la fotografía

las fotografías verticales, dice griaule, tienen otro

reproducida del poblado de banani desde lo alto del

carácter; constituyen un documento topográfico

escarpe puede aproximarse a este tipo de represen-

que suministra una cantidad de detalles que ningu-

tación; en ella se identifican las construcciones y sus

na operación manual podría otorgar, y menos aún

particularidades.

con tanta nitidez. los tres tipos de fotografías aéreas

además, la fotografía aérea cobra todo su senti-

revistavalencianad’etnologia

61


Fotografía aérea de Marcel griaule durante la Misión sáhara-sudán, 1936. Fondos Marcel griaule. biblioteca éric de Dampierre, MaE, universidad de parís oeste nanterre la Défense, inv. foto_ss-35_l34_030

do al recordar que para griaule el método de la etno-

difícilmente visibles para los etnógrafos. En definitiva,

grafía dista mucho de la observación participante de

la fotografía aérea es otra perspectiva más de la

Malinowki y es equiparable al utilizado por un juez

observación plural, método utilizado y defendido por

durante un proceso judicial. El nativo es una especie

griaule según el cual la investigación debe realizarse

de emboscado que, consciente de las relaciones de

con la participación de diferentes especialistas que

poder existentes y viendo en el etnógrafo un apéndi-

estudian un objeto, institución o sociedad desde pers-

ce de la estructura colonial, evita en la medida de lo

pectivas disciplinarias distintas. Con ella se superan

posible que el investigador fije su atención en lugares

algunas de las mentiras y disimulos de los informantes

cuyo descubrimiento podría tener consecuencias

en las investigaciones intensivas, atravesando barreras

desastrosas para su vida, por ejemplo los santuarios

y accediendo a los secretos. Retomando una de las

totémicos donde están guardados algunos fetiches o

sentencias sobre la fotografía aérea de Marcel griaule

las tumbas de los ancestros. la fotografía aérea per-

citadas por Eric Jolly: “Con el avión, se fija el trasfon-

mitirá identificar esos lugares que desde el suelo son

do topográfico y el trasfondo de las conciencias.”5

5 Jolly, Eric. “Marcel griaule, ethnologue. la construction d’une discipline (1925-1956)”, Journal des africanistes, t. 71, 2001, p 168.

62

revistavalencianad’etnologia


USO DE LA FOTOGRAFÍA AÉREA Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (1936)* MARCEL GRIAULE**

Es un lugar común decir que la fotografía aérea ha

podrían ser utilizados para los trabajos más diversos.

prestado un servicio inestimable en las colonias a las

También, que los investigadores que por azar no son

disciplinas científicas más diversas, así como a

pilotos militares no están familiarizados con este

numerosas técnicas industriales y comerciales.

método o incluso ignoran los servicios que puede

sin embargo, es necesario recordar que los resultados obtenidos se multiplicarían considera-

prestarles. por otra parte, los poderes públicos que dispo-

blemente si, por una parte, los esfuerzos no estu-

nen de potentes medios aeronáuticos, no siempre

viesen tan dispersos y si, por otra parte, los pode-

están bien informados sobre la actividad científica y

res públicos dieran más facilidades a los investiga-

a menudo no ven en ella más que especulaciones de

dores.

rendimiento a muy largo plazo. para ilustrar a unos

En efecto, hasta el momento la fotografía aérea apenas ha sido utilizada salvo en caso de necesidad

y otros sobre sus obligaciones recíprocas, es necesario poner algunos ejemplos.

inmediata y al albur de los trabajos o dependiendo

Es bien sabido que, desde hace algunos años, la

del estado de ánimo de los interesados. Es por esto

geografía botánica ha alcanzado gran importancia:

que a menudo, cuando los investigadores científicos

estudia las plantas en sus relaciones con otras plan-

pertenecen a las fuerzas aéreas, se les ocurre utilizar

tas, con el medio que las rodea (sol, clima) y con el

este procedimiento.1

hombre.2

El resultado es, en primer lugar, una dispersión de

Esta ciencia ha permitido establecer que “una

documentos que cuestan mucho de obtener y que

variedad de plantas con una fisionomía bien indivi-

* Comunicación con proyecciones fotográficas presentada en 1936 en el instituto Frances de antropología. ** Director adjunto de la école des Hautes-Etudes. 1 Es el caso, por ejemplo, de mi camarada Jean Trochain, del Museo nacional de Historia natural, y el mío. 2 Trochain, Jean. “l’aviation et l’étude de nos richesses végétales coloniales”, revue des forces aériennes, nº 45, abril 1933, pp. 419 y sig.

revistavalencianad’etnologia

63


Figura 1. Fotografía aérea del poblado doble de los ogol. altitud: 1300 metros.

Figura 2. Mapa parcelario del mismo poblado, realizado por solange de ganay-breteuil, según la fotografía aérea de la figura 1 64

revistavalencianad’etnologia


Fotografía aérea de Marcel griaule durante la Misión sáhara-Camerún, 1936. Fondos Marcel griaule. biblioteca éric de Dampierre, MaE, universidad de parís oeste nanterre la Défense, inv. foto_sc-36_l14_004

dualizada e identificable se encuentra siempre en

por otra parte, estos datos llegarían a manos del

condiciones estacionales análogas.” De esto se

investigador en un tiempo récord, como se puede

deduce que un geobotánico “que conozca bien las

ver en un ejemplo dado por Trochain. En el sur de

condiciones naturales de una región, podrá dar indi-

Tenasserim (birmania) se recogieron datos forestales

caciones útiles sobre los cultivos que podrían darse

utilizando métodos aéreos y terrestres con el propó-

con éxito.”

sito de compararlos. Mediante el primer procedi-

podemos ver el interés práctico e inmediato de

miento (reconocimiento aéreo a vista y fotografía),

esta ciencia: evitará las experiencias abocadas al fra-

se exploraron 17.000 kilómetros cuadrados en una

caso e indicará por el contrario qué explotaciones

estación (250 horas de vuelo aproximadamente). se

son viables. pero para que preste el máximo servicio,

identificaron así 11 tipos de selva. El método terres-

necesita datos en abundancia y que abarquen

tre tan sólo permitió distinguir 8 tipos de selva y el

amplias superficies; sólo la fotografía aérea se los

rendimiento medio de un topógrafo fue de entre

proporcionará y le permitirá “establecer un mapa

170 y 220 kilómetros cuadrados por año.

aproximado de las formaciones vegetales dando una

por tanto, para obtener la misma cantidad de

idea sintética de los elementos que las constituyen”,

información un aviador forestal dedicará alrededor

una idea que el trabajo desde el suelo no podría pro-

de tres meses, ¡mientras que su colega el peatón

porcionar.

tendrá que andar durante ochenta años!

revistavalencianad’etnologia

65


Fotografía aérea de Marcel griaule durante la Misión sáhara-Camerún, 1936. Fondos Marcel griaule. biblioteca éric de Dampierre, MaE, universidad de parís oeste nanterre la Défense, inv. foto_sc-36_l15_010

66

revistavalencianad’etnologia


Fotografía aérea de Marcel griaule durante la Misión sáhara-sudán, 1935. Fondos Marcel griaule. biblioteca éric de Dampierre, MaE, universidad de parís oeste nanterre la Défense, inv. foto_photo_ss-35_l30_021

lo mismo ocurre con el geólogo. Encontrará en

desaparecidas. En siria, por ejemplo, se ha podido

las fotografías aéreas indicios que le evitarán meses

reconstituir con exactitud toda la red de defensa roma-

de andar a tientas. En efecto, la densidad, el vigor, la

na sobre un terreno desértico en el que el ojo desnudo

naturaleza de la vegetación, los colores del suelo, le

del aviador más entrenado no podría descubrir nada.

permitirán circunscribir sus investigaciones. En Texas,

las excavaciones desarrolladas a continuación han per-

en Rumanía, en el Congo se han realizado experimen-

mitido verificar las indicaciones de la fotografía. se han

tos concluyentes en lo que concierne a la localización

recuperado pozos y se han descubierto ciudades.3

de yacimientos minerales o de petróleo, localización

la cartografía debe a la fotografía aérea el tra-

que, en condiciones normales, habría requerido varios

zado geográfico de países inmensos poco accesibles

años de trabajo por parte de un personal numeroso.

o poco conocidos: una compañía extranjera ha car-

Tenemos un ejemplo clásico en la arqueología

tografiado groenlandia en una escala de 1/50.000

desde los trabajos de R. p. poidebard, quien creó méto-

con 2500 negativos.

dos especiales de observación para la búsqueda de

El instituto geodésico de Hanover ha cartogra-

construcciones y vías de comunicación de sociedades

fiado en tres meses 15.000 kilómetros cuadrados

3 Véase, Carlier, a. “la photo-topographie aérienne et l’exploitation des forêts coloniales”, revue intern du Bois, nº 13, enero 1935.

revistavalencianad’etnologia

67


Fotografía aérea de Marcel griaule durante la Misión sáhara-sudán, 1935. Fondos Marcel griaule. biblioteca éric de Dampierre, MaE, universidad de parís oeste nanterre la Défense, inv. foto_photo_ss-35_l35_008

del pamir; se han estudiado enormes superficies en

dad en las colonias podría llevarse a cabo muy rápi-

Rodesia del mismo modo.

da y económicamente pasando por tres etapas de

4

Recordemos la importancia que el servicio geográfico del Ejército atribuye a este procedimien-

precisión: identificación, delimitación, realización de mapas precisos.6

to. por este método, el mapa del Estado Mayor en

por otra parte, el interés de las actividades

escala 1/50.000 que por métodos ordinarios habría

anteriores se une en este punto al de la ciencia lla-

necesitado dos siglos para realizarse se elaborará en

mada a desempeñar un papel cada vez más impor-

menos de treinta años.

tante en nuestro imperio colonial: la etnología. En

5

También con ayuda de la fotografía aérea,

efecto, esta disciplina concede mucha importancia

indochina ha puesto al día su catastro. Madagascar

a los documentos relativos a la adaptación de una

ha seguido este ejemplo, y siria ha obtenido en

población al terreno. sin embargo, su constitución

pocos años resultados notables en la delimitación de

necesita, más que de un buen mapa, de un catas-

propiedades y en la proyección de trabajos de urba-

tro que contenga no sólo las informaciones habi-

nismo. podríamos decir que el registro de la propie-

tuales sino también precisiones sobre las costum-

4 Véase, Carlier, a, op. cit. 5 Carlier, a. “le vol photogrammatiques à haute altitude”, la science aérienne, nº 3, 1936, p.6. 6 Carlier, a. op. cit.

68

revistavalencianad’etnologia


Fotografía aérea de Marcel griaule durante la Misión sáhara-sudán, 1935. Fondos Marcel griaule. biblioteca éric de Dampierre, MaE, universidad de parís oeste nanterre la Défense, inv. foto_ss-35_l35_013

bres y las técnicas indígenas: dispersión y forma de

no sólo sirven para fines teóricos. sin duda alguna

las viviendas, cultivos, vías de comunicación, pun-

los documentos que recoge constituyen instrumen-

tos de agua, lugares de culto, etc.

tos

sólo la fotografía aérea permitirá a los etnólogos registrar rápidamente y de manera cada vez más

de

trabajo

de

primer

orden

para

la

administración Colonial: para gobernar a un pueblo primero hay que conocerlo.

precisa estos documentos. Mejor aún, los mismos

Este hecho es hoy en día irrefutable. Todo aque-

negativos, siempre y cuando se tomen con ciertas

llo que sirva para conocer mejor, más rápidamente a

precauciones, desvelarán a los investigadores

las poblaciones indígenas y su territorio, todo aque-

hechos temporales fugaces como los desplazamien-

llo que facilite los estudios del etnólogo ayudará,

tos de población (mercados, peregrinaciones, tras-

precisamente por esto, a los gobiernos coloniales en

humancia, etc.), alternancia de cultivos, comporta-

el ejercicio de una tarea difícil y multifacética.

miento estacional de los cursos de agua, quema de matorrales, etc.

Es preciso poner un ejemplo que apoye lo que acabamos de decir: durante una expedición trans-

la fotografía aérea es por tanto la auxiliar más

africana7 me instalé durante varios meses (1931) en

adecuada de la etnología, cuyos trabajos, repetimos,

las regiones de Mopti y de bandiágara (meandro

7 Misión Dakar-Djibouti (ley del 31 de marzo de 1931).

revistavalencianad’etnologia

69


del níger) cuya laboriosa e interesante población,

utilizando a partir de este documento el mismo

los dogón, atrajo mi atención. El relieve accidenta-

método de investigación, bastará con unos quince

do, por una parte, y los múltiples aspectos en que

días para establecer los elementos de un plan parce-

las costumbres y las técnicas de este pueblo se afe-

lario (véase fig. 2) diez veces mayor que el anterior.

rran al terreno, me obligaron a establecer desde un

Es decir, con el uso de la fotografía aérea, un trabajo

primer momento un levantamiento topográfico del

décuplo exige tres veces menos tiempo que si se

cantón, del cual debía elaborarse una monografía.

realiza con los procedimientos ordinarios.

siguiendo el método terrestre ordinario, fueron

Ciertamente, hablar de fotografía aérea implica

necesarios quince días completos para clarificar el

el uso de un avión con todos los gastos y riegos que

trabajo, que continuó en una expedición en 1935.

ello comporta, sobre todo en tierras coloniales. pero

En total, cuarenta y cinco días de trabajo dieron

al enumerar las actividades científicas que están

como resultado un levantamiento lo suficiente-

interesadas en este método, parece que, en definiti-

mente preciso y detallado para establecer el plan

va, su uso racional resulta rentable.

parcelario provisional de una superficie de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado.

sólo cabe esperar que los investigadores de un lado, y los poderes públicos de otro, comprendan la

Entre tanto, gracias a la generosidad del

urgencia de su uso; que los primeros demanden,

Ministerio del aire y con la colaboración de la avia-

que los segundos otorguen los medios para proce-

ción militar de gao, pude fotografiar la región y

der desde ya mismo al inventario de nuestras rique-

recoger tomas (véase fig. 1) de una superficie de

zas coloniales en tierras, vegetales e instituciones

aproximadamente

humanas.

10

kilómetros

cuadrados.8

7 Misión Dakar-Djibouti (ley del 31 de marzo de 1931). 8 Me gustaría agradecer aquí a la sociedad general de Fotografía por su intervención para recuperar los negativos y por dar a mi colega, solange de ganay-breteuil, todas las indicaciones útiles.

70

revistavalencianad’etnologia


LA FOTO DE UN CAFE PARISINO

JEAN CHARLES DEPAUL*

Como antaño, la Antropología urbana contemporánea utiliza la fotografía como instrumento de investigación. Pero a diferencia de las fotografías tomadas durante el periodo colonial, cuando los investigadores utilizan la cámara para trabajar sobre sociedades modernas, a los problemas epistemológicos se suman problemas legales relacionados con los derechos de imagen de las personas fotografiadas. Superado este escollo, seleccionando fotografías donde los sujetos que aparecen en la imagen no son identificables, surgen cuestiones que apuntan al posible valor de la fotografía como documento etnográfico; las luces y sombras y la captura del tiempo y movimiento como claves para entender lo que está pasando. Palabras clave: Fotografía, antropología urbana, sombra, luz, movimiento, tiempo. As in the past, urban Anthropology is using con-

Esta fotografía, tomada en 2004 durante una

temporary photography as a research tool.

investigación etnográfica1, pertenece a una serie de

However, opposite to what happened in the colonial period photography that face basically epistemological problems, now problems of legal nature related to image rights of those whose

diapositivas realizadas en la calle oberkampf, en el distrito 20 de parís, en el Café Charbon, considerado como uno de los precursores del reciente rena-

pictures are being taken, how to be also faced.

cimiento de los cafés parisinos. se conservó por

To overcome these problems, those photographs

tres razones principales. una de ellas es negativa:

chosen tend to avoid the possibility of subject

las personas que aparecen no son identificables,

identification. Thus some questions about the

por lo que su reproducción no planteaba ningún

ethnographic value of those pictures may

problema de derechos de imagen. las otras dos

appear. Keywords: urban anthropology, shadow, light, movement, time.

son positivas. Esta fotografía ilustra algunos interrogantes y la incomodidad que sentimos cuando, en el ejercicio de nuestra labor de investigadores, prestamos atención a la luz (y a la sombra): apenas sabemos qué importancia concederle, mientras que la fotografía por su parte contribuye a mostrarla. Esta fotografía ilustra asimismo una aparente paradoja: el estrecho vínculo que mantiene este

* laboratorio de antropología urbana (CnRs, upR 34) depaule@ivry.cnrs.fr 1 Monique Eleb y Jean-Charles Depaul, paris, société de cafés, paris-besançon, Editions de l’imprimeur, 2005.

revistavalencianad’etnologia

71


Café Charbon, local de la calle oberkampt (parís, 11, 2004). Fotografía del autor.

arte de la imagen detenida con el movimiento y el

lugares a ciertas horas, en el caso que nos ocupa la

desarrollo temporal.

del mediodía de un día soleado de otoño: la luz natural que entra lateralmente de la calle a través

La sombra, la luz

de las puertas acristaladas y la luz eléctrica que

¿Dar cuenta de, objetivándolo, un ambiente –

emiten las lámparas industriales y lámparas colgan-

entendido como un conjunto de significantes, de

tes que penden del techo.

tipo visual en el presente caso – del que los técni-

los técnicos de iluminación saben jugar con

cos de iluminación miden la intensidad en lux y el

esta combinación sirviéndose de sensores que per-

calor en grados kelvin? ¿un ambiente que el len-

miten modular sus efectos. Dispongan o no de apa-

guaje ordinario califica de íntimo o frío, de cálido o

ratos sofisticados – conmutadores y reóstatos son

impersonal, de lúgubre o alegre, tomando presta-

suficientes -, los propietarios de los cafés también

do de diversos registros, en buena parte intercam-

efectúan ajustes luminosos sucesivos a lo largo del

biables (cálido sería íntimo, frío impersonal)? Me

día, como lo hacen con el ambiente musical que

parece que esta fotografía es testimonio al menos

unas veces suena de fondo, otras compite o cubre

de la combinación de dos iluminaciones rivales y/o

los sonidos ambientales, las voces sobre todo. En

complementarias que caracterizan este tipo de

esta imagen la relación entre las dos fuentes de ilu-

72

revistavalencianad’etnologia


minación, su punto de encuentro, es legible: está

tanto, apropiada para representar movimientos,

como seccionada. la fotografía puede restituirla,

flujos, interacciones. El tiempo que fluye. lo móvil,

siempre que no neutralice demasiado las diferencias

“sin olvidar el cambio” y “el momento siguiente, el

– en este sentido, parece que el uso del flash elimi-

descanso, el agotamiento.”2

naría los contrastes y la tecnología digital, que los

¿qué está pasando? un hombre y una mujer

“encaja” mejor que la analógica, tiene tendencia a

están sentados en la barra. “beben” un café (no

reducirlos al introducir más homogeneidad.

beben, literalmente: delante de cada uno hay una

¿Dar cuenta igualmente de instantes más sensi-

taza, vacía o llena, por lo tanto están “bebiendo”

bles, transiciones? la transición del día a la noche…

un café). la escena no sólo está parada, sino como

, cuando, en este tipo de lugares en los que las luces

suspendida (abierta por tanto), es más bien estáti-

están siempre encendidas, la relación se recompone

ca: se ha captado poco movimiento, poco movi-

imperceptiblemente y algo vacila. Recuerdo el

miento de una amplitud destacable, pero se perci-

momento en que la noche caía en la sala de lectura

be el rastro de gestos realizados o que están en

de la antigua biblioteca nacional: las lámparas de pie

marcha – los cuerpos sentados, la mano cerca de la

de bronce y pantalla opalina, emitían, a la altura de

taza… - que preceden al instante fijado por la

los lectores sentados, un manto continuo de luz,

toma o que lo seguirán inmediatamente. El

dejando disolverse progresivamente en la penumbra

momento y el “fuera de momento”, como se dice

todo el volumen de espacio superior.

el campo y fuera de campo. Y, aquí, aquello que se

El ambiente también es la manera en que los

encuentra, se esboza, en los bordes, en la periferia:

cuerpos y la superficie de los objetos, los materiales

la calle a la derecha, la sala que se puede intuir a la

y las texturas absorben la luz. Cómo se desliza, se

izquierda o al fondo, a través de los reflejos frag-

adhiere, rebota, es absorbida, reflejada, refractada.

mentados, o, más indiscernible, entre el objetivo y

Cómo destaca el cristal, el pulido de un metal o de

el sujeto, un pasillo que se perfila. no aparece un

un cráneo.

actor: el camarero o camarera. necesario en esta situación, debe haberse ausentado temporalmen-

El tiempo, el movimiento

te. los personajes visibles e invisibles trazan una

ante esta imagen inmóvil puede surgir una pre-

especie de narración en la que gestos y aconteci-

gunta: ¿qué está pasando? la fotografía sería, por

mientos se encadenan.

2 Véase las contribuciones de H. Visser y u. stahel en Rineke Dijkstra, portraits, Munchen, schirmer / Mosel, 2004.

revistavalencianad’etnologia

73


“Fabricación de seco”. Fotografías de Jean-paul lebeuf, Misión sahara-Camerún, 1936-1937. norte de Camerún, 1936 (Fondos annie y Jean-paul lebeuf, biblioteca éric-de-Dampierre, MaE, universidad de parís oeste nanterre la Défense)

74

revistavalencianad’etnologia


NOTAS E IMÁGENES

EL LUGAR DE LAS FOTOGRAFIAS EN LOS ARCHIVOS ETNOGRÁFICOS ANNE MARIE DOMINIQUE MOUTON* Las colecciones fotográficas constituidas en el transcurso de las misiones etnográficas son de un gran interés para la historia de la disciplina y las investigaciones epistemológicas. Ellas se prestan igualmente a nuevas investigaciones y análisis, bajo la perspectiva de diferentes disciplinas. Las fotografías etnográficas juegan, en algunos casos, el rol de “transmisoras de la tradición” para los investigadores que revisitan terrenos ya estudiados en el pasado, pero también para las sociedades a las que ellas se refieren. Queda mucho trabajo por hacer para la salvaguarda y puesta en valor de las colecciones públicas y privadas todavía inexplotadas tanto en occidente como en los países del sur. Palabras clave: archivos etnográficos, fotografía etnográfica, restitución, epistemología, Hª de la antropología, ética Photographic collections created in relation to

Durante un largo periodo de tiempo, muchas de las

ethnographic missions are of high importance for

colecciones de fotografías antiguas conservadas en las

the history of Anthropology as well as for episte-

instituciones francesas han permanecido inaccesibles.

mological studies. These collections can also be

Resultaba difícil identificarlas y difundirlas debido a la

studied from other perspectives. At times, ethnographic photographs also play the role “traditions transmitter” not only for those societies

ausencia de catálogos o instrumentos de búsqueda. algunas, conservadas en malas condiciones, corrían el

that they show, but also for those researchers

riesgo incluso de sufrir daños irreparables. Desde hace

that revisit topics already dealt with in the past.

una veintena de años esta situación ha evolucionado

There is a lot of work to do in relation to the con-

radicalmente, gracias sin duda al impulso de las nuevas

servation and diffusion of these collections in the

tecnologías y a la generalización de los procesos de

West and the southern hemisphere countries.

desmaterialización. aunque aún quede mucho por

Keywords: ethnographic archives, ethnographic photography, restitution, epistemology, history of anthropology, ethics.

hacer, se han destinado importantes fondos a la digitalización, etiquetado y puesta en valor de estas colecciones. así, placas de cristal, negativos, positivados antiguos en blanco y negro, hoy en día tan cotizados en el mercado de la fotografía – se los denomina “fotografías vintage”1 – pero también fotografías en color y diapositivas, han sido salvadas de la destrucción y recuperadas del olvido.

* biblioteca éric-de-Dampierre. laboratorio de etnología y sociología comparativa, uMR 7186. universidad parís oeste nanterre la Défense. 1 se denomina vintage print a los positivados originales que datan del tiempo de la toma.

revistavalencianad’etnologia

75


“Contacto y leyenda”. Fotografías de Jean-paul lebeuf, Misión sahara-Camerún, 1936-1937. norte de Camerún, 1936 (Fondos annie y Jean-paul lebeuf, biblioteca éric-de-Dampierre, MaE, universidad de parís oeste nanterre la Défense)

De este modo, se han podido revalorizar

habitantes del mundo de principios del siglo xx para

colecciones de fotografías antiguas tomadas en

permitir

Francia pero también en determinados países del

Conservados en boulogne-billancourt, en los jardines

a

los

pueblos

conocerse

mejor.”

hemisferio sur conectados durante mucho tiempo

albert Kahn, los archivos del planeta reúnen datos

con esta por vínculos coloniales o poscoloniales - la

verdaderamente únicos sobre este periodo y sobre

antigua indochina francesa, áfrica del norte y la

los países seleccionados para el proyecto.3

zona francófona del áfrica negra -, realizadas por viajeros,

militares,

administradores

Esta labor prefigura, en cierto modo, las

coloniales,

colecciones que formarán, en torno a los años 1930,

misioneros a petición de los antropólogos del siglo

los etnólogos formados por Marcel Mauss, en

xix, ávidos de fotografías antropométricas.

particular Marcel griaule y los miembros de las

Entre estas colecciones, resultan particularmente

diferentes misiones etnográficas realizadas en áfrica

interesantes los archivos del planeta, tanto por su

en torno a él. no se trata ya de catalogar las diferentes

calidad como por la visión de su creador.

etnias y, a través de estas, los diferentes estadios de

Compuestos por películas y placas autocromas

2

la evolución humana, si no de descubrir otras

realizadas entre los años 1898 y 1931, estos archivos

sociedades, otros modos de vivir y de pensar. Y en

fueron constituidos por iniciativa y gracias a la

este proceso la fotografía desempeña un papel muy

generosidad

por

importante, como veremos, en particular, mediante

convicciones pacifistas, albert Kahn. su proyecto era

el análisis de los documentos conservados en los

“reunir el máximo de testimonios fotográficos y

fondos de archivo de algunos de estos primeros

cinematográficos de la vida cotidiana de los

etnólogos africanistas. nuestra propuesta se apoyará

de

un

hombre

animado

2 Fotografías en colores verdaderos sobre placas de cristal. 3 las 72 000 placas autocromas conservadas en el Jardín albert Kahn constituyen la colección de este tipo más importante del mundo. Están representados 50 países y contienen alrededor de 2 500 retratos. actualmente está siendo digitalizada.

76

revistavalencianad’etnologia


principalmente en los datos reunidos por Marcel

es particularmente esclarecedor el corpus de materiales

griaule

producidos durante las grandes misiones transafricanas

durante

las

“grandes

expediciones

científicas”: Dakar-Djibouti (1931-1933), sahara-

y los años posteriores. El número de negativos

sudán (1935), sahara-Camerún (1936-1937) y

conservados es ya impresionante en sí mismo. 10 355

niger-lago iro, conocida por el nombre de Misión

negativos se encuentran en los Fondos Marcel griaule,

lebaudy-griaule (1938-1939), pero también por

6 208 y 7 700 en los Fondos annie y Jean-paul lebeuf,

solange de ganay, Jean-paul lebeuf y Denise paulme.4

y solange de ganay, respectivamente. sería interesante comparar estas cifras con las de las fichas redactadas

El lugar de las colecciones fotográficas en el

durante la misma misión. Esta comparación nos resulta

conjunto de los materiales etnográficos

más fácil de hacer utilizando los datos conservados en

Con el tiempo, el desarrollo de la fotografía digital y

los Fondos Marcel griaule. En efecto, en la práctica

de las videocámaras ligeras y manejables ha

griaule sigue lo más de cerca posible los principios que

modificado el trabajo de campo y los métodos de

él mismo ha establecido. sin embargo, si bien tenemos

captación de datos. El estudio de los archivos nos

una idea bastante exacta del número de negativos

devuelve a la metodología del trabajo etnográfico en

gracias a los inventarios y a las películas cuidado-

sus inicios, tal y como fue definida por Marcel Mauss,

samente numeradas que se han conservado, es más

puesta en práctica y teorizada, a continuación, por

difícil determinar el número exacto de fichas redactadas

Marcel griaule, quien precisa, antes de la partida de

en el transcurso de cada misión. algunas fichas que

la misión Dakar-Djibouti, los principios que deben

contienen observaciones ulteriores han sido añadidas a

guiar la colecta y la organización de las informaciones,

ficheros constituidos en misiones anteriores. sabemos,

y especifica el papel que van a desempeñar las

por otra parte, que durante la preparación de libros o

fotografías en este dispositivo.

artículos se extraían fichas de su clasificación de origen

5

El análisis de los fondos permite estudiar las dife-

y no siempre se las devolvía a su lugar. Con todo,

rentes categorías de soportes sobre los que los datos

tomando el ejemplo de un conjunto preciso y bien

son registrados y estimar la importancia cuantitativa de

documentado, la estancia que realizó en Etiopía la

los documentos fotográficos respecto a los documentos

Misión Dakar-Djibouti en 1931, se obtiene un total de

escritos, carnets, fichas temáticas, fichas de objetos,

3.200 fichas frente a los 2.500 negativos producidos

vocabularios, recopilaciones de literatura oral. podemos

durante el mismo periodo. Estas cantidades muestran

estimar, por consiguiente, el lugar asignado a la

la importancia de la fotografía en el trabajo de la misión.

información visual en la investigación etnográfica en un

la conocida imagen de Marcel griaule revelando los

periodo en que lo escrito aún predominaba. para ello,

negativos confirma

que, fiel a las consignas

4 Estos fondos de archivo están conservados y son consultables en la biblioteca Eric-de-Dampierre (MaE, universidad de parís oeste nanterre la Défense). El catálogo es accesible online: http://www.mae.u-paris10.fr/bibethno/ (consultado el 18/10/2013). 5 Marcel griaule. instructions sommaires pour les collecteurs d’objets ethnographiques, parís, Musée d’ethnographie du Trocadéro et Mission scientifique Dakar-Djibouti, 1931 ; éric Jolly. “Marcel griaule, ethnologue. la construction d’une discipline (1925-1956)”, Journal des africanistes, 71-1 (2001) : 149-190.

revistavalencianad’etnologia

77


establecidas, verifica regularmente las fotografías y

manejable y su producción resulta marginal entre la

procura que sean identificadas y documentadas inme-

documentación recogida. De los metros de película

diatamente después del acontecimiento. prueba de ello

anunciados por griaule en sus informes no quedan

son los carnets, a veces retomados y dactilografiados a

hoy, como testimonios de las diferentes misiones, más

la vuelta del viaje. Cotejada de manera metódica, cada

que tres films de una decena de minutos cada uno8

fotografía contiene una leyenda que a veces remite a

estrenados en 1939 y 1941.

otra foto o a una ficha, creando de este modo una verdadera sinergia entre las notas y las fotografías.

Sobre el uso de los archivos fotográficos

Fichas y fotografías se complementan y dialogan para

Durante mucho tiempo, la fotografía ha servido sobre

informar de una misma observación o describir un

todo para ilustrar un discurso, incluso cuando este se

mismo acontecimiento.

había construido sin tenerla en cuenta. actualmente,

6

un análisis rápido del contenido de las fotografías

la fotografía es también objeto de investigación, al

permite señalar los temas más presentes: los paisajes,

tiempo que se la reconoce en el mundo del arte

el hábitat (ubicación de los poblados, calles y casas,

como una obra de pleno derecho, como ponen de

detalles arquitectónicos), los procesos de fabricación

manifiesto las numerosas exposiciones dedicadas a

artesanal y los oficios (forja, tejeduría, alfarería, cons-

ella en distintas partes del mundo.

trucción, cultivo, cosecha, cría), objetos de uso o rituales

las colecciones fotográficas constituidas durante

(cestería, cerámica, instrumentos musicales, máscaras),

las primeras misiones etnográficas en áfrica interesan

los cultos, los ritos y los rituales (a menudo fotografiados

a la investigación a diferentes niveles. informan sobre

por secuencias), escenas de la vida cotidiana (fiestas,

el estatuto dado por entonces a la fotografía y son, al

entierros, juegos infantiles), los retratos de hombres,

igual que las notas, una fuente de información sobre

mujeres o niños. También encontramos fotografías

el trabajo de campo realizado. De este modo, el análisis

aéreas.7 Finalmente, las películas están salpicadas de

de estos corpus sirve a la historia de la antropología,

escenas de la vida y actividades de las misiones.

pero también permite investigaciones en otras

Durante estas misiones la fotografía no es la única

disciplinas como la antropología visual o estética. las

fuente de información visual, aunque sea la más

fotografías aéreas, por su parte, son particularmente

importante cuantitativamente. los dibujos ocupan un

apreciadas por los estudios arquitectónicos que buscan

lugar nada desdeñable entre las notas. El mismo

comprender mejor la estructura de los hábitats

Marcel griaule era muy buen dibujante. además, en

tradicionales o la organización de los poblados.

la Misión Dakar-Djibouti el equipo incluía a un pintor,

En la investigación, o fuera de ella, estas fotografías

gaston-louis Roux, amigo de Michel leiris. El cine,

pueden igualmente cobrar una nueva vida. sirven, por

igualmente utilizado, es aún en esta época poco

ejemplo, como “disparador” de la memoria cuando se

6 pierre, anne-laure. “Ethnographie et photographie, la mission Dakar-Djibouti”, Gradhiva, n°30-31 (2001-2002) : 105-113 [Dosier “archivos y antropología”]. 7 griaule, Marcel. “l’emploi de la photographie aérienne et la recherche scientifique”, l’anthropologie, tome 47 (1937) : 469-474. 8 Conservados en los “archives françaises du film” (CnC).

78

revistavalencianad’etnologia


“Jean-paul lebeuf interroga a un niño”. Fotografías de Jean-paul lebeuf, Misión sahara-Camerún, 1936-1937. norte de Camerún, 1936 (Fondos annie y Jean-paul lebeuf, biblioteca éric-de-Dampierre, MaE, universidad de parís oeste nanterre la Défense)

“revisita el terreno”. El contacto, sobre un nuevo

fotografía facilita el establecimiento de un diálogo,

terreno, puede resultar más fácil si el etnólogo lleva

permite recuperar recuerdos olvidados o, más en

consigo fotografías en las que aparecen lugares o

general, evocar el pasado.9 Desde esta misma

personas aún vivas en la memoria de los ancianos. la

perspectiva, las experiencias de “refotografía” (repeat

9 blanchy, sophie. “une expérience de retour d’archives : la collection photographique Henri pobéguin à ngazidja, Comores” [en ligne], Terrain et archive. http://lodel.imageson.org/terrainarchive/document195.html (consultado el 17/10/2013).

revistavalencianad’etnologia

79


“Trabajo de tejedor en la plaza del poblado” Fotografías de Jean-paul lebeuf, Misión sahara-Camerún, 1936-1937. norte de Camerún, 1936 (Fondos annie y Jean-paul lebeuf, biblioteca éric-de-Dampierre, MaE, universidad de parís oeste nanterre la Défense)

photography)10

ponen

de

manifiesto

las

Las colecciones fotográficas como testimonios

transformaciones geofísicas y sociales de los territorios

del pasado

de los que existen archivos fotográficos. También se

por su aparente facilidad de acceso, especialmente si

han realizado experiencias con el uso de fotografías de

están digitalizadas, las colecciones fotográficas son

archivos por parte de artistas para creaciones originales,

consideradas materiales más fácilmente reutilizables

bien se trate de refotografía o de composición realizada

que las notas, a veces difíciles de descifrar o más

a partir de los mismos negativos.

alusivas. la fotografía parece además un soporte más

10 Trudi, smith. “Repeat photography as a method in visual anthropology”, Visual anthropology, 20 (2007), pp. 179-200.

80

revistavalencianad’etnologia


“Techo de cabaña”. Fotografías de Jean-paul lebeuf, Misión sahara-Camerún, 1936-1937. norte de Camerún, 1936 (Fondos annie y Jean-paul lebeuf, biblioteca éric-de-Dampierre, MaE, universidad de parís oeste nanterre la Défense)

objetivo y menos impregnado de subjetividad que lo

la fotografía y la cinematografía son

escrito.

procedimientos de registro de primer orden

así sería si la fotografía fuera, en sí misma, un procedimiento de registro neutro y fiable capaz de transmitir una imagen “auténtica” del pasado, como creia, en particular, Marcel griaule11 según el cual:

para la investigación etnográfica. [ ] Contribuyen a una presentación objetiva de las sociedades estudiadas y [ ] están más alejadas de las aproximaciones conjeturales que proporciona, por ejemplo, el texto

11 méthode de l’ethnographe, parís, presses universitaires de France, 1957. los cursos los publicó geneviève Calame griaule después de la muerte de su padre en en 1956.

revistavalencianad’etnologia

81


escrito [ ] por tal motivo son utilizables para

perpetua evolución. Como ocurre con la mayor parte

el establecimiento de los archivos de la

de los datos etnográficos, son el producto de un

humanidad.

encuentro y de una interacción entre el etnólogo y los miembros de la sociedad con los que ha trabajado.

por otra parte, esta idea ya era compartida por la

Desde hace tiempo, esta realidad es tenida en

comunidad científica desde hacía tiempo puesto que,

cuenta por los investigadores que trabajan con los

en un informe redactado con motivo de la Exposición

corpus fotográficos. sin embargo, implica una reflexión

universal de 1878, alphonse Davanne, por entonces

previa más profunda cuando estas colecciones son

vice-presidente

de

la

sociedad

Francesa

de

Fotografía, se expresaba en términos similares: la fotografía, que ayuda en las investigaciones al sabio, que ilustra sus hallazgos

objeto de “restitución” en beneficio de los países, las regiones, las sociedades donde fueron realizadas, o cuando se publican en internet. la fotografía etnográfica puede, en algunos casos, desempeñar el

y es la prueba más irrefutable del hecho

papel de “transmisor de la tradición” a condición de

descubierto, puesto que es su reflejo […]12

que su divulgación no choque con prohibiciones, algunas aún muy vivas a pesar del tiempo transcurrido

lo que parecía una evidencia en los años 1930 e

(representaciones de desnudez, de rituales).

incluso durante un cierto periodo de tiempo, ya no lo

Falta aún inventar soluciones que faciliten el

es en la actualidad. Contrariamente a lo que se

acceso a estas colecciones fotográficas de un público

pensaba,

fotografías

más amplio, favoreciendo nuevas formas o nuevos

etnográficas no son materiales neutros, aunque sean

lugares de exposición tanto allí donde se conservan

probablemente más fáciles de reinterpretar que la

las fotografías como donde fueron realizadas. las

hoy

sabemos

que

las

informaciones contenidas en otro tipo de soportes.

acciones a llevar a cabo para la colecta y preservación

los temas escogidos, el ángulo de la toma, lo que no

de estas colecciones fotográficas deben proseguir. Es

figura en la fotografía, todo lleva la marca del

de desear que las colecciones públicas y privadas1314

etnólogo, de su visión de la sociedad, de su proyecto

de fotografías que se hallan en el continente africano

en el momento preciso en que aprieta el disparador.

sean objeto de planes de salvaguarda. Digitalizándolas

las fotografías de los etnólogos han establecido, en

y haciéndolas accesibles, contribuirían a dar, frente a

el momento de la investigación, las interpretaciones

las colecciones occidentales, una imagen de áfrica

de una tradición que por su propia naturaleza está en

vista por ella misma.

12 Davanne, alphonse. ministère de l’agriculture et du commerce. exposition universelle internationale de 1878 à paris. Groupe ii. Classe 12. rapport sur les épreuves et les appareils de photographie, parís, imprimerie nationale, 1880 pp.55-56. Citado en: “les albums de la section française du Musée d’Ethnographie du Trocadéro” (MuCEM) http://www.culture.gouv.fr/documentation/phocem/albums/troca.pdf (consulté le 17/10/2013. 13 Véase la exposición “la malle bleue et les autres. Rencontre avec un patrimoine photographique au Mali” organizada en “gobelins”, la escuela de la imagen. 13 de abril 2010-19 de mayo 2010. http://www.declicphoto.fr/actualites/Expositionla-malle-bleue-et-les-autres-du-13-avril-au-19-mai-2010-a-l-ecole-de-l-image-gobelins (consultado el 18/10/2013); zeitlyn, David, “archiving a Cameroonian photographic studio […]”, african research & documentation, n°107 (2008): 13-26 y “a dying art? archiving photographs in Cameroon”, anthropology Today, vol. 25 n°4 (2009): 23-26.

82

revistavalencianad’etnologia


DE LA DIGITALIZACIÓN A LA DIFUSIÓN DE LAS COLECCIONES DEL MUSEO DEL QUAI BRANLY XX CARINE PELTIER* La colección de la iconoteca del Museo del Quai Branly se estima a día de hoy en 700.000 piezas. La fotografía representa más del 90% de la colección. La iconoteca se formó a partir de la unión de la fototeca del Museo del Hombre y la del Museo Nacional de Artes de áfrica y Oceanía. A esta colección se unen las nuevas adquisiciones del Museo del Quai Branly desde 2000, más de 55 000 piezas. Desde la creación del museo se puso en marcha un amplio programa de conservación preventiva que ha permitido la digitalización de más de 300.000 piezas.En el proyecto inicial del Museo del Quai Branly, la valorización y una amplia difusión de las colecciones se sitúan en el núcleo de las prioridades. Así, diferentes problemáticas se plantean en relación a la historia de las colecciones: éticas, como las modalidades de presentación de ciertas fotografías, pero también jurídicas, como la problemática relativa a los derechos de autor. En 2005 se constituye una comisión jurídica para estudiar las colecciones que se mantiene desde entonces. Paraules clau: Colección patrimonial de fotografías, laboratorio de las colecciones o conservación, digitalización, ética, jurídico. The collection of the iconoteque of the Musée du

La iconoteca del Museo del Quai Branly

Quay Branly has some 700.000 items. Photographs

El Museo del quai branly es un museo nacional, naci-

represent a percentage of 90% of this collection.

do de la voluntad presidencial de reunir las coleccio-

The iconoteque was created from the merging of the previous Musée de L’Homme and Nacional Museum of the Arts from Africa and Oceania pho-

nes de áfrica, oceanía y américa de parís en un solo lugar. Este proyecto se ha beneficiado de un impor-

tographic collections. Later, the collection was

tante apoyo y, de este modo, se desarrolló un extenso

expanded through new items (some 55.000)

trabajo sobre las colecciones a lo largo de varios años,

acquired during this recent Quay Branly period.

como fase de prefiguración. En el año 2000 se inau-

Since the opening of the Musée du Quay Branly an

gura en el Museo del louvre el pabellón de las

ambitious program of conservation that led to the

sesiones, sucursal del Museo del quai branly, como

digitalization of some 300.000 items. A variety of problems rise in relation to the history of the collections: ethics, as the modalities of presentation of certain photographs; legal, as the problem of

un acto fuertemente simbólico de reconocimiento de las artes extraeuropeas. El edificio de Jean nouvel en el quai branly se inaugura por su parte en junio de

legal rights related to the authorship. In 2005 a

2006. El museo se sitúa bajo una doble tutela: el

legal commission was created to study such cases.

Ministerio de Cultura y Comunicación y el Ministerio

Key words : Collection of photographs, collections

de Educación e investigación.

and conservation lab, digitalization, ethics, legal. * Carine peltier-Caroff. Responsable de la iconoteca. Departamento de patrimonio y de las colecciones. Museo del quai branly, parís. 1 Véase Carine peltier, “l’iconothèque du musée du quai branly”, Bulletin des Bibliothèques de france, nº 04, 2007, pp. 10-11.

revistavalencianad’etnologia

83


la iconoteca1 es el servicio de gestión y conserva-

1936) y los raids automovilísticos del Crucero negro y

ción de las colecciones de fotografías y de artes gráfi-

amarillo de andré Citroën; la fotografía colonial con

cas, vinculado a la Mediateca (CaDisT en etnología y

reportajes de los comisariados de las colonias francesas,

antropología), en el seno del Departamento de

así como una parte de la colección de la agencia

patrimonio y Colecciones del museo. se trata de un

general de las Colonias; fotografías de autores más

posicionamiento original para una biblioteca especiali-

conocidos como brassaï, Walker Evans, Henri Cartier-

zada en un museo. la colección de la iconoteca se esti-

bresson, pierre Verger, etc; fotografías de la historia de

ma hoy en 700 000 piezas. Comprende tanto estam-

las instituciones de las que el Museo del quai branly es

pas, dibujos, carteles, tarjetas postales, como fotogra-

heredero (sus salas permanentes, sus exposiciones tem-

fías. la fotografía representa más del 90% de la colec-

porales, etc): el Museo del Hombre, el Museo de

ción y cubre una amplia gama de procedimientos téc-

Etnografía del Trocadero, el Museo permanente de las

nicos desde el daguerrotipo a los procedimientos con-

Colonias, el Museo de Francia de ultramar, el Museo de

temporáneos. la iconoteca3 se formó, como el conjun-

las artes de áfrica y oceanía, más tarde Museo nacional

to de objetos del museo, de la unión de las colecciones

de las artes de áfrica y oceanía.

2

de la fototeca del Museo del Hombre y la del Museo

a partir del año 2000, el Museo del quai branly

nacional de las artes de áfrica y oceanía. la del

realiza numerosas adquisiciones4, especialmente de

Museo del Hombre se estima en 580 000 piezas y la

fotografía, tanto de los siglos xix y xx como del xxi.

del Mnaao alcanza las 66 000, a ellas se unen las

se trata tanto de compras como de donaciones que

nuevas adquisiciones del Museo del quai branly desde

incluyen tanto algunas de las primeras fotografías rea-

el año 2000, alrededor de 55 000 piezas.

lizadas en todo el mundo como fondos modernos de

los puntos destacados de esta colección son: la

etnólogos, como el fondo guérin-Faublée, sobre la

antropología física, la antropometría y las exhibiciones

misión de Thérèse Rivière y germaine Tillion en el

etnográficas del siglo xix y de principios del xx en

aurés en 1936, o incluso la donación de fotografías

Francia; los viajes y misiones (militares y científicas o

de Claude lévi-strauss en 2007. la institución se abre

etnográficas) del siglo xix hasta nuestros días, alrededor

también a la creación contemporánea, al adquirir

del mundo, con un fondo poco común para el siglo xix

series de autores como samuel Fosso, shokoufeh

(1840-1870), sobre todo de américa, y más en concreto

alidousti, anne noble, guy Tillim o lourdes grobet.

de México, perú, brasil, áfrica ecuatorial y áfrica del

Esta colección constituye un testimonio patrimo-

oeste, polinesia, Melanesia, indochina y Vietnam; las

nial y científico de primer orden, que cubre las cuatro

grandes misiones etnográficas de los años 1920 y 1930,

áreas geográficas así como la historia de las institucio-

como la misión Dakar-Djibouti (1931-1933) con Marcel

nes y las colecciones, tanto de etnología, antropología,

griaule, o la de lévi-strauss en la amazonia (1935-

como de historia del arte e historia de la fotografía.

2 Centro de adquisición y de difusión de la información científica y técnica: centro de excelencia en las áreas designadas. 3 Véase Hasan g. lópez, “¿Fotografía antropológica o antropologizada? De la Fototeca del Museo del Hombre a la iconoteca del Museo del quai branly”, revista museu Valencià d’etnologia, nº 4, 2008, pp. 5-17. 4 62 000 piezas.

84

revistavalencianad’etnologia


Foto 1. “El espacio de las artes gráficas, una sala de exposición permanente dedicada a la fotografía y a las artes gráficas en el museo del quai branly. Exposición “De luzon a Mindanao, Fotógrafos en Filipinas (1860-1880)”, desde el 17 de abril hasta el 14 de julio de 2013. prodcz12823: © musée du quai branly, fotografía Cyril zannettacci.

Aspectos de la digitalización de las colecciones fotográficas en el Museo del Quai Branly Durante el periodo de construcción del museo entre marzo de 2004 y marzo de 2006, se puso en marcha un amplio programa de conservación preventiva principalmente de las colecciones de fotografías. los dos

piezas para las exposiciones del museo y los présta-

conjuntos, el del Museo del Hombre y el del Museo

mos a instituciones, etc. En julio de 2011 se puso en

nacional de artes de áfrica y oceanía, fueron objeto

marcha un nuevo trabjao sobre las colecciones. se

de valoración por parte de un restaurador y de una

acabará en diciembre de 2013 y está permitiendo tra-

cartografía antes de ser transportados a otros talleres

tar cerca 110 000 piezas de las colecciones más anti-

en 2004. se desarrolló un verdadero trabajo de las

guas. a día de hoy, cerca de 400 000 han sido digita-

colecciones5 que permitió realizar importantes campa-

lizadas.9

ñas sobre lotes homogéneos en una cadena de trata-

De manera general, la digitalización de las colec-

miento en masa: desempolvado, acondicionamiento,

ciones responde a dos objetivos que son su consulta,

restauración de algunos soportes, inventario y digita-

preservando las piezas originales, y su difusión y pues-

lización. El programa combinaba tanto prioridades de

ta en valor. la selección y el orden de prioridad de la

conservación como decisiones más científicas6. En la

digitalización combinan tanto criterios científicos

elección del programa informático se buscó una

como de conservación. por ejemplo, los fondos más

herramienta de gestión y de inventario de colección

raros y los más consultados, las piezas seleccionadas

museográfica, igual a la de los objetos: The Museum

para exposiciones o las nuevas adquisiciones del año.

system7.

un aspecto importante de la política de digitaliza-

Tras la apertura del museo en junio de 2006 el

ción es que el conjunto de la pieza con su soporte - y

trabajo ha continuado en menor medida, ya que el

su verso si es necesario - se digitaliza sin reencuadrar-

espectro de les actividades se ha ampliado considera-

la, a fin de restituir los objetos tal y como han sido

blemente: búsqueda y organización de consultas para

conservados. Cuando se trata de un negativo, el obje-

investigadores y estudiantes de piezas originales en el

to se digitaliza en negativo, se presenta una versión

gabinete de fondos de gran valor , la preparación de

en positivo para su explotación; los ficheros no se

8

5 para más precisiones, véase “le chantier de l’iconothèque du musée du quai branly 2004-2005”, international preservation news ifla, nº 53, mayo 2011. http://www.ifla.org/files/assets/pac/ipn/ipn%2053.indd.web.pdf 6 138 000 copias en papel de los siglos xix y xx, 50 000 negativos en soporte flexible en nitrato de celulosa y cerca de 11 500 negativos de colodión y de gelatinobromuro de plata en placa de vidrio. 7 The gallery system©. En 2005, cerca de 220 000 piezas habían sido recogidas y 200 000 digitalizadas. 8 las piezas originales de la colección son consultables en el gabinete de fondos de gran valor previa cita: mediatheque@quaibranly.fr 9 se corresponden con un número mayor de ficheros digitales (recto-verso de las piezas en papel, páginas de albums múltiples, negativos y su correspondiente positivado, etc).

revistavalencianad’etnologia

85


Foto 2. “El gabinete de fondos de gran valor. la sala de consulta de las piezas originales.” prodcz11196: © musée du quai branly, fotografía Cyril zannettacci.

de la documentación museística y de los archivos. Este ambicioso proyecto, que sigue enriqueciéndose regularmente, facilita el acceso de cualquiera a las colecciones patrimoniales y a su documentación, y retocan, el objeto se reproduce con sus “degradacio-

contribuye a la promoción de la investigación en las

nes” y posibles “defectos”, como el espejo de plata

ciencias humanas y sociales, especialmente en la his-

en los negativos sobre placa de cristal de gelatino-bro-

toria del arte.

muro de plata; la digitalización es sistemáticamente

por lo que respecta a las colecciones de fotografí-

en color y realizada en alta definición, para evitar una

as, el catálogo de la iconoteca11 publicado en línea es

nueva manipulación de la pieza original; los ficheros

tan solo la punta del iceberg de la base de gestión y de

contienen algunos metadatos como el formato de la

inventario profesional. El museo pretendía una difu-

pieza. las experiencias de digitalización con diferentes

sión de las colecciones lo más amplia posible, cum-

empresas muestran la importancia del control que hay

pliendo así una de las principales misiones de los

que llevar sobre el plan de nominación y su ejecución,

museos en Francia, pero no puede difundir la totalidad

tanto a nivel de los ficheros como de los soportes de

de ellas por razones éticas pero sobre todo jurídicas.

grabación y del fichero de recogida, que permite por

a pesar de que el museo mantiene una actitud

sí solo las importaciones a las bases de datos. la digi-

especialmente voluntariosa en términos de difusión,

talización tan solo es una etapa en la cadena de tra-

la publicación en línea de las colecciones fotográficas

tamiento de las colecciones. las etapas de inventario,

suscita cuestiones de orden ético que son debatidas

de conservación y de trazabilidad de las piezas son

por un comité de puesta en línea, como en el caso de

prioritarias.

las colecciones de objetos. no se trata de impedir el acceso, al contrario, sino más bien de preguntarse

Cuestiones éticas y jurídicas para la difusión de

sobre las modalidades de difusión de este patrimo-

las colecciones del Museo del Quai Branly

nio, de ciertos contenidos iconográficos y de ciertos

En el proyecto inicial, la puesta en valor y difusión de

contenidos textuales, ofreciéndolos al conocimiento

las colecciones se sitúan en el núcleo de las priorida-

de todos.

des del museo. Desde la apertura en junio de 2006,

Durante los trabajos se han detectado temáticas

el museo se propone la publicación en línea del con-

iconográficas susceptibles de herir la sensibilidad de

junto de sus colecciones en versión digital, gracias a

ciertos públicos, de los más jóvenes o de los más sen-

los cuatro catálogos de consulta libre: el catálogo

sibles: ciertas mutilaciones rituales fotografiadas en

de objetos, el de la iconoteca, el de la mediateca y el

primer plano, como la ablación y la infibulación; los

10

10

86

http://www.quaibranly.fr/fr/documentation.html

revistavalencianad’etnologia

11

http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/le-catalogue-de-


Foto 3. “un negativo sobre placa de cristal al gelatino-bromuro de plata de la colección del alto Comisariado de Francia en indochina en manos con guantes.” prodab3048 : © musée du quai branly, fotografía antonin borgeaud.

castigos corporales por la aplicación de una pena (ejecuciones públicas, ahorcamientos, decapitaciones, suplicios, etc.); los restos y osamentas humanas identificables (esqueletos, cráneos, cabezas cortadas); enfermedades que provocan deformidades, etc. Tras su estudio, el comité determinó diferentes modos de difusión: en ciertos casos la reseña está acompañada de una imagen que no puede ser ampliada; en otros, la imagen no aparece con la reseña, así el investigador puede conocer la existencia de estas imágenes y venir

podemos citar igualmente el tesaurus13 de la

a consultarlas al museo. Estos temas obligan a interro-

fototeca, elaborado en 1938 por Yvonne oddon, pri-

garnos sobre las modalidades de accesibilidad, preser-

mera directora de la biblioteca del Museo del

vando la sensibilidad del público y sobre todo la iden-

Hombre, y por anatole lewitzky. Esta herramienta de

tidad de las personas representadas.

biblioteconomía moderna permite establecer las refe-

otro aspecto a tener en cuenta es el de los títulos

rencias y la clasificación de las fotografías. incluye

y leyendas históricos. En efecto, en las colecciones

términos característicos de la etnología francesa de

ciertas piezas pueden contener términos antiguos,

este periodo y permite entrever su percepción de las

caducos, racistas en las leyendas originales, propios

actividades humanas. Esta lista de términos histórica

del contexto de la antropología y la etnología del siglo

se conserva en la base de datos de gestión de las

xix y principios del xx y del contexto colonial. otras

colecciones, como un archivo vivo en relación con la

veces se trata de términos añadidos en las cartulinas

práctica profesional de la documentación. ayuda a

de montaje por la fototeca del Museo del Hombre

comprender la historia de los usos dados a esta colec-

desde los años 1930. Estos elementos son, por des-

ción de fotografías. Todavía resulta tan útil para inde-

contado, conservados y difundidos, pero se hace hin-

xar las fotografías antiguamente clasificadas bajo

capié en que se trata de una “leyenda original” o de

estos términos en la fototeca del Museo del Hombre

un “título original”.

como para cuestionarlas.

un aviso menciona estos aspectos en la página

la explotación de esta colección también se enfren-

web del museo, tanto en las páginas de presentación

ta a problemáticas jurídicas y de derechos de autor.

del catálogo de la iconoteca como del de los objetos.

Mucho antes de la inauguración del museo y de la

12

12 http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/les- conditions-de-mise-en-ligne-des-collections.html 13 Véase Christine barthe, “De l’échantillon au corpus, du type à la personne”, Journal des anthropologues, nº 80-81, 2000, pp. 71-90.

revistavalencianad’etnologia

87


Foto 4. Félix gaillard. “indígena de la isla Tanna”, Vanuatu, 1887, copia sobre papel cianotipo. © musée du quai branly.

mentación disponibles. se han detectado más de 760 dossiers de colecciones14 procedentes de la fototeca del Museo del Hombre y del Museo nacional de las artes de áfrica y oceanía, de un millar de colecciones conocidas en este momento. El escrutinio, la recuperación y análisis de estos dossiers llevada a cabo por el equipo de la iconoteca han revelado contenidos que, aun siendo muy heterogéneos, han permitido a menudo enriquecer los datos biográficos de los autores, afinar el status de las colecciones, y a veces informar sobre los derechos de explotación15, o el contexto de la toma (misión). al finalizar este estudio, menos del 30% de las colecciones se habían identificados como depósitos. El panorama general resultante del análisis de los dossiers ha permitido al servicio jurídico del museo estudiar minuciosamente el status de las colecciones. publicación en línea del catálogo de la iconoteca, el ser-

la propiedad material de las colecciones donadas con

vicio recibía numerosas peticiones iconográficas, tanto

anterioridad se transfiere al Museo del quai branly

del exterior como del mismo museo, tanto comerciales

por el decreto constitutivo del 13 de diciembre de

como no comerciales. En 2005 comienza a realizarse

2004 para las colecciones procedentes del Museo del

una reflexión sobre la difusión de los catálogos en la

Hombre. por el contrario, para los depósitos cuya pro-

que las cuestiones jurídicas se convierten en centrales.

piedad material queda en manos del depositante se

En un primer momento, se realiza una evaluación

establece un contrato de cesión de contrato con el

del estado del conjunto de los archivos y de la docu-

Museo del Hombre que permite al Museo del quai

14 los dossiers de colecciones y los dossiers de obras se conservan y están disponibles en el servicio de los archivos del museo: http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/le-catalogue-des-archives-et-de-la-documentation.html 15 la fototeca del Museo del Hombre tenía una verdadera vocación comercial en los años 1930. se establecen en esta época tres tipos de contratos con los autores, muy actuales desde el punto de vista jurídico. aunque comparándolos con la evolución del código de propiedad intelectual puedan resultar caducos, ofrecen una sólida base de trabajo. los dos tipos de contrato más frecuentes son el contrato de margen, que es un depósito y una cesión de los derechos de explotación con un reembolso para el autor de hasta el 50% de las explotaciones comerciales, y la donación total, que es una cesión de la propiedad material y una cesión total de los derechos. un tercer tipo de contrato puede combinar el depósito y la donación, pero prohíbe toda explotación, y constituye un conjunto documental muy característico de las prácticas institucionales respecto de la fotografía durante la primera mitad del siglo xx. Este sistema es visible en las cartulinas de montaje de las copias, mediante la aplicación de pegatinas de colores: azul para la donación total, blanco para el contrato de margen y rojo para los prohibidos. Entre los 679 dossiers de la fototeca del Museo del Hombre han sido identificados 226 contratos de margen y 345 donaciones totales, acompañados de decenas de excepciones, de casos particulares, de prohibiciones de difusión de ciertas fotos aunque no de otras, etc.

88

revistavalencianad’etnologia


Foto 5. anonyme. “Mujeres cafres de la colonial de natal” áfrica del sur, 1890-1899, copia sobre papel albuminado. © musée du quai branly.

branly convertirse en depositario de los fondos y titular de los derechos cedidos para beneficio del Museo del Hombre en el perímetro restringido de las explotaciones no comerciales de las colecciones (como la publicación en línea). se trata de una transferencia del status de responsabilidad. Esta construcción jurídica no permite la explotación de las colecciones, solo permite asegurarlas de manera temporal a la espera de la regularización de estos contratos con cada uno de los depositantes. De este modo, se ha revelado indispensable un estudio caso por caso de cada autor y cada colección, necesario para la explotación tanto científica como comercial de las colecciones. Centenares de autores deben ser estudiados aún, y esta cifra no para de aumentar a medida que se producen nuevas atribuciones de piezas al inventario.

teca lleva a cabo continuas investigaciones de ele-

En este sentido, la definición de listas de autores,

mentos biográficos y realiza una puesta al día en la

de casos similares y de conjuntos coherentes ha per-

base de gestión de las colecciones. a día de hoy, 651

mitido avanzar. la definición del dominio público en

autores de las colecciones están en el dominio públi-

las colecciones permite apartar de este perímetro a

co sobre un total de más de 2400 fotógrafos, a los

estudiar las fotografías que ya no están protegidas

que corresponden más de 44 789 fotografías atri-

por derechos de autor. Estas colecciones pueden ser

buidas. Regularmente surgen algunos casos particu-

difundidas dentro de los límites del respeto del dere-

lares, como los muertos por francia17 o las obras

cho moral de la obra. para hacerlo es indispensable

huérfanas18, pero también las obras de colabora-

determinar la fecha de fallecimiento del autor, que

ción19 u obras colectivas20, y deben ser objeto de una

debe ser anterior a 70 años. El equipo de la icono-

mayor atención.

16

16 En 2013, la obra de autores fallecidos después de 70 años, es decir, antes del 31 de diciembre de 1942, ya no está protegida, no es obligatorio hacer una petición de autorización a los titulares de los derechos, ha entrado en el dominio público. 17 la mención muerto por francia atribuida a las fuerzas armadas francesas, a los prisioneros de guerra muertos en combate así como a las víctimas civiles de nacionalidad francesa de las guerras 1914-1918, 1939-1945, de indochina o de argelia, tiene una incidencia directa sobre la duración de la protección legal de los derechos de autor, prolongándola en 30 años más de los 70 años, es decir, hasta los 100 años. 18 pese a las investigaciones, no se logra identificar al autor de algunas fotografías. En el caso de su explotación, se hace una provisión durante cinco años en una cuenta denominada “derechos reservados”, para aquellas que entraron en la colección después del 31 de diciembre de 1940, considerando la entrada en la colección como la fecha de publicación “lícitamente accesible al público”. 19 En este caso, la duración de los derechos de autor es de 70 años tras la muerte del último colaborador. 20 En este otro caso, la duración de los derechos de autor es de 70 años tras la fecha de publicación.

revistavalencianad’etnologia

89


Foto 4. Félix gaillard. “indígena de la isla Tanna”, Vanuatu, 1887, copia sobre papel cianotipo. © musée du quai branly.

mitiera explotar los fondos teniendo presentes los derechos de autor y analizar los riesgos a correr o no con vistas a la puesta en valor de este fondo. se reúnen mensualmente para estudiar cada colección y cada autor. la metodología ha sido elaborada con el servicio jurídico del museo; su objetivo es clarificar el status y los derechos del conjunto de las colecciones. por tanto, el grupo de trabajo debe determinar para cada colección su status patrimonial actual (se trata de determinar la propiedad material de los fondos: propiedad material del museo o del fotógrafo), las condiciones y derechos de explotación posibles, el nivel de difusión de las colecciones22 y el tipo de negociaciones a entablar con los autores o sus derechohabientes, una vez determinado el perímetro del dominio

diferentes tipos de cesión de derecho a beneficio del

público, o al menos establecido el método de selec-

museo que permita la difusión de las colecciones y,

ción, quedaban por estudiar un conjunto considerable

llegado el caso, la donación de las fotografías deposi-

de autores y de colecciones caso por caso, puesto que

tadas con anterioridad.

estaban protegidas por derechos de autor. Como

la etapa siguiente consiste en contactar con los

consecuencia de esta primera fase de estudio general

autores o sus derechohabientes, lo que puede reve-

de la situación, se estableció una metodología y un

larse una ardua tarea. pocos fotógrafos de las colec-

grupo de trabajo para el análisis de todos los dossiers.

ciones del Museo del quai branly son profesionales,

Creado en 2005 y compuesto de tres servicios, el ser-

lo habitual es que se trate de investigadores que han

vicio jurídico, la Dirección del patrimonio y de las

utilizado este medio como una herramienta de reco-

Colecciones, y el “pôle image” (de la Dirección del

lección y documentación en el curso de su misión de

Desarrollo Cultural), el grupo se comprometió a traba-

estudio sobre el terreno, lo que no impide que se

jar en común para definir una metodología que per-

trate de una producción de calidad y con una cierta

21

21 servicio encargado de la reproducción y los pedidos de fotografías del Museo del quai branly [n. de la T.] 22 El trabajo de la comisión, las decisiones en cuanto a los status jurídicos de las colecciones, de los derechos de explotación y por tanto del nivel de difusión acordado en espera de un nuevo contrato, se anotan en la base de gestión e inventario de las colecciones en una anotación denominada de colección. Esta reseña permite informar sobre cada lote en su conjunto, aunque aún no hayan sido inventariadas todas las piezas que lo componen, a la manera de una descripción de tipo archivístico. a partir de esta reseña se establecen y gestionan filtros de difusión. Existen cinco niveles: ninguna difusión, difusión en internet, difusión en internet sin imagen, difusión intranet y difusión comercial.

90

revistavalencianad’etnologia


mirada. pero por esto, rara vez delegan la gestión de

comercial de todos estos ficheros digitales cuyos

sus derechos de autor a sociedades especializadas .

aspectos jurídicos están regulados (dominio público y

23

En consecuencia, se tienen que llevar a cabo verda-

contratos firmados), y el reembolso a los autores o a

deras investigaciones e indagaciones genealógicas

los derechohabientes. permite además generar ingre-

para localizarlos. a continuación, se programan

sos. Es interesante constatar que se difunden y comer-

encuentros con un binomio compuesto por un juris-

cializan en igual medida las reproducciones de foto-

ta y un responsable de colecciones, y se proponen

grafías que las reproducciones de objetos del museo.

contratos. Este trabajo también es fuente de enriquecimiento para la puesta en valor de las coleccio-

Conclusión

nes: se refuerzan vínculos con los autores o sus dere-

El Museo del quai branly conserva una extensa colec-

chohabientes, se redescubren informaciones históri-

ción de fotografías que se ha aplicado en poner en

cas sobre el autor y el contexto, y a veces surgen

valor. al igual que las cuestiones éticas, el estudio jurí-

propuestas de nuevas donaciones de fotografías y

dico se ha revelado como una preocupación central.

archivos.

Ha resultado ser un auténtico trabajo adicional sobre

pese a las indagaciones, algunos derechohabien-

las colecciones, que precisa metodologías y procedi-

tes no son localizados24. En este caso, la comisión

mientos concretos que alcanzan incluso a las diferen-

determina si es preferible prever una provisión por

tes formas de difusión, para las que es completamen-

una duración de 5 años en la cuenta “derechos reser-

te indispensable. pero más allá de la cuestión de la

vados”, que el museo creó para poder reembolsar a

explotación, estas investigaciones jurídicas y genealó-

los derechohabientes que pudieran aparecer.

gicas, estos encuentros con los autores o sus derecho-

Más allá del catálogo de la iconoteca en la página

habientes, permiten enriquecer nuestros conocimien-

del museo, la difusión en el caso de las explotaciones

tos sobre cada colección, sobre cada pieza, lo que

no comerciales (investigación y comunicación) del

contribuye ampliamente al inventario y a la documen-

conjunto de los ficheros digitales producidos por el

tación de las colecciones. Esta experiencia tiende a

museo, las digitalizaciones de la iconoteca y las foto-

demostrar el interés de integrar la cuestión jurídica en

grafías de los objetos así como las de los actos del

la gestión de las colecciones, como una etapa necesa-

museo, está garantizada por el “pôle image”. la

ria del inventario o del trabajo sobre ellas, sin la cual

agencia fotográfica del museo lleva a cabo por su

no serían factibles ninguna difusión, explotación y, en

parte, por delegación de servicio público, la difusión

consecuencia, puesta en valor.

23 Como la a.D.a.g.p. (sociedad Francesa de gestión Colectiva de los Derechos de autor en las artes visuales) y la s.a.i.F. (sociedad de autores de las artes Visuales y la imagen Fija). 24 Respecto a las obras huérfanas, los derechohabientes ilocalizables o las personas fotografiadas no identificadas, la página del museo propone formularios al público para ayudar a la institución en este trabajo a largo plazo. Véase http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/les-conditions-de-mise-en-ligne-des-collections.html El museo ya ha recibido a algunas personas que se han reconocido o han reconocido a familiares en las fotografías de las colecciones.

revistavalencianad’etnologia

91


EL MUSEU ETNOLÒGIC DE GANDIA (MEGa): UN PROJECTE MUSEOGRÀFIC FRUSTAT CARLES MIRET I ESTRUCH* El projecte del Museu Etnològic de Gandia (la Safor) es gestà durant la legislatura municipal del 20032007. Aquest projecte estigué destinat a ser un element clau de la futura Xarxa de Museus de la ciutat. Malauradament, tot i les prometedores expectatives i el rigor amb què es mamprengueren els primers passos previs, l’ajuntament de Gandia relegà la seua posada en funcionament degut a canvis en les prioritats en matèria cultural. Paraules clau: museu etnològic, projecte museístic, política municipal, gandia.

The Ethnological Museum of gandia (la safor) project

Introducció

was previously developed during the municipal legis-

El projecte de creació d’un museu etnològic, amb

lature from 2003 to 2007. The project was destined to be a key factor of the future Museums network. unfortunately, despite the promising expectations and rigor with which the first steps were taken, the

vocació comarcal, a la ciutat de gandia fou una iniciativa sorgida del Museu arqueològic de gandia (Maga) l’any 2004. la idea d’un espai didàctic que

city of gandia postponed definitely its launch due to

posara en valor elements autòctons de la cultura i

changes in cultural priorities.

les tradicions valencianes havia planat des de feia temps en l’opinió pública gandiana però mai havia

Keywords: ethnology museum, museum project, local politics, gandia.

arribat a concretar-se de manera efectiva. Figurava en un lloc privilegiat del discurs del govern de coalició de la legislatura 2003-2007 (pspV-psoE i bnV) per convertir la capital saforenca en un clúster cultural de les Comarques Centrals Valencianes en el proper mandat i de cara a la celebració del V centenari del naixement de Francesc de borja que s’anava a celebrar el 2010. De fet, la necessitat d’un museu etnològic ja apareixia en el programa electoral de la coalició bnV/Esquerra Verda de les eleccions municipals del 2003. aquest futur museu etnològic havia d’ubicar-

* carlesmiret@hotmail.com

revistavalencianad’etnologia

93


se en l’alqueria del gall, situada en el paratge de les Foies, adjacent a la carretera al grau de gandia.

al capdavall, constituïa la primera pedra del projecte del MEga, amb la proposta ferma d’emplaça-

l’any 2004 Vicent pellicer Rocher, historiador de

ment en el parc d’ausiàs March, estructuració dels

l’art i gerent del Museu arqueològic de gandia, fou

espais (punt de recepció, sala d’exposicions perma-

l’encarregat d’organitzar la xarxa de Museus de la

nent coberta i zona oberta exterior), funcions atribu-

ciutat. aquesta xarxa, on s’havia d’incloure el

ïdes a un departament pedagògic, plantilla de per-

MEga, volia coordinar un conjunt d’espais com el

sonal i, sobretot, contingut temàtic.

promès Centre d’Estudis borgians i de museus en

s’abandonava doncs aquella proposta inicial de

funcionament, com el Maga, o projectats, com és el

l’alqueria del gall, ja que com el mateix pellicer afir-

cas del Museu Faller, el Museu de la indústria (fàbri-

mava en un article de premsa “no era el lloc ade-

ca de nogueroles, fàbrica de paper de pompeu, la

quat per la seua situació i perquè un museu etnolò-

timbradora Vilaplana, etc.), el Museu de la Mar a les

gic necessitava quelcom més que una alqueria on

Drassanes del port de gandia, el Museu de la

penjar els objectes de les parets”.

setmana santa a l’alqueria de Martorell (projecte de

aquest darrer apartat temàtic serà la base de la

ignacio

redacció dels plec de condicions del concurs d’idees

lafuente), el Museu de la Ciutat a la tercera planta

per al museu que patrocinarà l’ajuntament de

del palau Ducal, etc. Tot i que existien

algunes

gandia l’any 2006, especialment pel que fa als

divergències pel que feia als plantejaments expositi-

requisits museístics, als paràmetres urbanístics i a les

us dels museus, els departaments tècnics implicats

característiques del local. aquesta edificació havia

del consistori gandià estaven d’acord en la necessi-

de comptar amb dos espais coberts fonamentals:

recuperació

de

l’arquitecte

gandià

tat d’oferir una imatge completa dels recursos culturals de la ciutat per tal de consolidar un turisme cul-

-Casa DE la naTuRa: que havia d’allotjar en un

tural complementari al tradicional de sol i platja. la

indret nuclear els següents usos: recepció, ofi-

proposta inicial preveia dos anys per a la finalització

cines, sala de videoconferències, tenda, cafe-

de tot el procés.

teria, serveis sanitaris, consigna i guarda-roba.

El maig del 2004 V. pellicer redactà en aquest

-sala D’ExposiCions pERManEnT: edifici pro-

context l’informe avant-projecte de creació del

per a la Casa de la natura d’aproximadament

museu d’etnologia de Gandia amb què es pretenia

500 m² on es definien les diferents àrees

fomentar “la investigació, conservació i divulgació

temàtiques vinculades entre si: zona de pre-

del patrimoni etnològic”. aquest informe també

sentació, el sucre i el trapig, la seda, el sistema

proposava la creació de tallers didàctics, laboratoris

hidràulic i de regadiu, la marjal i, finalment,

de restauració finançats per la Conselleria de

l’arquitectura rural.

Cultura i programes d’actuació social, així com la necessitat de realitzar una introspecció teòrica al voltant del fenomen del patrimoni etnològic.

94

revistavalencianad’etnologia

En la zona exterior es contemplaven una altra sèrie d’elements:


-EsTablE: construcció amb un màxim de 250

El departament de planificació i projectes de

m² que havia de reunir les condicions idònies

Ciutat de l’ajuntament de gandia en mans del regi-

per acollir bestiar domèstic i aviram.

dor Josep Miquel Moya, tot fent-se ressò de les cons-

-TRapig: construcció amb coberta a doble ves-

tants queixes de la Demarcació Territorial del Col·legi

sant i planta rectangular amb un màxim de

d’arquitectes de València i de l’Escola d’arquitectura

250 m², relacionada amb el conreu de la

de la universitat politècnica de València sobre la

canyamel i la producció sucrera.

manera en què es duien a terme els concursos d’i-

-aulEs pER a TallERs: amb una superfície edi-

dees, decidí canviar el format habitual amb la creació

ficable màxima de 280 m², on es podien

conjunta amb aquest òrgan col·legiat d’un certamen

realitzar seminaris.

amb un premi econòmic i el contracte per a la redacció del projecte d’execució constructiu.

aquests espais exteriors havien d’incorporar obligatòriament les següents instal·lacions:

aquesta cooperació en l’elaboració de les bases del concurs es materialitzà amb la signatura d’un conveni marc de col·laboració antre ambdues insti-

-CaMps DE ConREu: reproducció de bancals

tucions que també tractava de supervisar la transpa-

amb una mostra de las diverses modalitats de

rència del procés i difondre la convocatòria entre els

conreu segons l’època de l’any.

arquitectes col·legiats.

-sisTEMa HiDRàuliC i DE REg: recreació d’un

a més a més, Francesc Taberner, president del

sistema de reg amb sèquies mitjançant l’aljub

Col·legi, es comprometia a compartir informació

i el safareig motoritzat del mateix parc.

sobre temes d’interès relacionats amb el disseny

-aMFiTEaTRE: auditori amb capacitat per a 750

arquitectònic de la ciutat i a l’assessorament en

persones pensat per facilitar les activitats

matèria d’inspecció tècnica d’edificis. així, Taberner

didàctiques, el desenvolupament de tallers,

destacava la “honestedat” de l’ajuntament de

espectacles, etc. accessible des de la

gandia “en posar els mitjans necessaris per garantir

passarel·la que uneix el parc amb la ciutat.

la transparència i legalitat del concurs”. les bases d’aquest concurs d’idees foren publi-

Diagrama de la gestió museològica

cades el juliol del 2006 en el boE (núm. 169 de 17

les propostes inicials del projecte del MEga sugge-

de juliol de 2006, pàgines 7718 a 7719) i en el Diari

rien la conveniència de la convocatòria d’un con-

de la generalitat. El jurat havia d’estar conformat

curs d’idees per tal d’aportar perspectives arquitec-

per persones de reconegut prestigi i havia de fallar

tòniques renovadores al disseny dels espais museís-

el 14 de desembre tres premis de 12.000, 6.000 i

tics i atesa la seua localització que recomanava

3.000 € i un accèssit a les millors idees. les bases del

(gairebé obligava) un escrupolós respecte per no

premi obligaven l’ajuntament a acomplir els termes

desvirtuar i fins i tot enriquir el paisatge visual des

acordats. la infraestructura tenia prevista una dota-

de la ciutat.

ció pressupostària de 2,5 milions d’euros.

revistavalencianad’etnologia

95


Figura 1: El projecte guanyador de peydro i Collado. MEG: Un museo que nace de la tierra de su ciudad.

conservació de l’alqueria i del safareig. per això en el projecte de peydro i Collado la bassa proporcionaria aigua a l’estany mitjançant una gàrgola que serviria per hidratar la rodalia. la façana crebada de l’edifici oferia diferents perspectives segons des d’on s’esguardara. les al·lusions a la terra estaven motivades pel caràcter semisubterrani del projecte, ja que la coberta esdevenia un jardí, fet que afavoria l’estalvi energètic i la climatització al llarg de l’estiu i de l’hivern (fig. 1). un teatre amb grada i capacitat per a 750 persones, tal i com especificaven les bases del concurs, arredonia un projecte obert a activitats i espectacles a l’aire lliure. la resta de premis del concurs foren: segon per Traza de Teresa soto Vicario, Teresa Escrig Meliá, Juan stuyck pons i Juan José Tuset Davó; el tercer al concurs es presentaren un total de nou pro-

per hondonadas de Ramón gandía brull, José

postes, la guanyadora de les quals fou la redactada

agustín Valls Roig i Javier borra Vegas; i el primer

pels joves arquitectes madrilenys ignacio peydro

accèssit per façanes antonio lópez sánchez,

Duclos (estudis en l’Escuela Técnica superior de

Vicente Mas llorens, José Ramón lópez Yeste,

arquitectura de Madrid i en la bartlett school of

alejandro Martínez Ferrer, Miguel Martín Velasco,

architecture de londres) i isabel Collado baíllo

Marcelino pelayo Valero i iván Vidal Vicent.

(estudis

en

l’Escuela

Técnica

superior

de

la culminació del procés de selecció dels avant-

arquitectura de Madrid) amb el projecte de museu

projectes fou l’exposició pública dels 20 treballs pre-

semienterrat “meG: el museo que nace de la tierra

sentats al i Concurs d’idees a la Casa de Cultura

y de su ciudad”. ambdós fundadors de l’estudi

Marqués de gonzález de quirós del 28 de febrer al

dosis (de) arquitectura tingueren l’oportunitat de

10 de març del 2007. aquesta exposició deixava la

presentar i d’explicar la seua idea als mitjans de

porta oberta a la participació ciutadana amb l’edició

comunicació saforencs: “es un proyecto que gracias

d’un tríptic on es podien realitzar suggerències

a su privilegiada ubicación al otro lado del serpis

sobre el futur museu.

contempla los monumentos más importantes de la ciudad”. Fet i fet, dues de les condicions bàsiques més

amb la concessió del guardó econòmic al projecte guanyador, no així de la segona part del premi que consistia en la redacció del projecte d’e-

importants de les bases per poder aspirar al guardó

xecució constructiu, s’iniciaven els tràmits habituals

foren la integració i respecte de l’entorn, amb la

d’adjudicació i licitació. Desafortunadament, com

96

revistavalencianad’etnologia


veurem, el procés es veié interromput sine die en

del camp, grans transformacions urbanes, pol·lució,

aquest estadi.

etc.). la biodiversitat associada a aquest espai s’ex-

L’enfocament teòric d’un museu etnològic que

qui n’hauria d’haver tingut especial cura.

plotava com un valor afegit, sovint menyspreada per volia ser temàtic

però el MEga també pretenia arrogar-se una

Des de l’embrió del projecte del MEga s’havia par-

vàlua holística i sintètica pel que fa a l’endegament

lat del disseny d’un museu mixt on calia conjugar

de programes d’investigació, estudis i actuacions

espais oberts amb altres tancats i coberts. aquest

que involucraren els poders públics i institucions uni-

fet obria un ventall de possibilitats molt ampli, ja

versitàries, per bé que en cap dels primers passos es

que possibilitava la perfecta recreació dels sistemes

tingueren en compte cap d’aquests organismes,

de conreu i les formes de treball. aquesta dialèctica

sobretot pel que fa als d’investigació.

entre manifestacions o formes vives del treball agrí-

Finalment, no podia faltar una motivació social:

cola i els objectes que continuen acomplint l’objec-

difusió del patrimoni etnològic com a eix troncal de

tiu per al qual van ser elaborats permetia oferir un

la nostra idiosincràsia com a poble arrelat i en equi-

caire alternatiu al concepte tradicional de museu,

libri amb el medi, alertat de les funestes conseqüèn-

sobretot mitjançant les activitats didàctiques i un

cies que comportaria l’abandonament de la trans-

plantejament evolutiu de l’adaptació econòmica i

missió generacional del coneixement. “un procés

social a l’entorn, especialment de regadiu, de secà i

d’aculturació de les formes de vida que posa en

de muntanya, en l’àmbit comarcal representat per

perill la diversitat i la riquesa cultural de qualsevol

la ramaderia.

poble o país” (Durà, 2008).

aquest vessant dinàmic de la representació

Com deia el regidor de Cultura Marcel·lí giner

dels processos de treball del camp il·lustraria al

parafrasejant V. pellicer en presentar l’avantprojecte

públic adult i escolar les modalitats de torçuda de

el febrer del 2005, el museu “ha de contribuir a

seda, d’ús d’un aladre, d’una corbella, així com del

donar una imatge rigorosa, científica i cohesionada

bestiar, dels mercats d’intercanvi o del cicle agrí-

-i també turística- del nostre patrimoni cultural”.

cola depenent del canvi estacional, per posar uns exemples.

L’edifici de la Casa de la Natura i l’entorn

la concepció teòrica del patrimoni etnològic del

El parc de l’Est o d’ausiàs March es localitza a la vora

MEga partia d’unes premisses explícitament post-

del casc històric de la ciutat, a l’altra riba del riu

modernes (Durà, 2008): anàlisi de la natura i del

serpis o d’alcoi. és fàcilment accessible a peu a tra-

mediambient a través de les relacions conflictives

vés de la passarel·la (fig. 2). la proximitat d’espais

que mantenen. això incloïa un repàs exhaustiu a les

oberts al seu voltant i de l’aparcament gratuït del riu

successives adaptacions dels agrosistemes (canvis en

serpis facilita l’accés a eventuals visitants que es des-

les formes de producció, degradació de l’economia

placen amb vehicle. l’entorn estava sotmès a un

tradicional i de la cultura popular, l’abandonament

important procés de rehabilitació de la cornisa fluvial

revistavalencianad’etnologia

97


Figura 2: Emplaçament del MEga a l'altra riba del riu serpis.

de la ciutat, plasmat en una publicació en col·labo-

a convertir-se en l’emplaçament definitiu del museu,

ració amb la universitat politècnica de València

precisament una de les poques mostres preservades

(DD.aa, 2005) (fig. 3).

d’arquitectura rural valenciana que encara es conser-

la infraestructura del museu havia d’estar

ven en el perímetre de la vila de gandia. Es tracta

coberta per un mant vegetal per integrar-la en l’en-

d’una gran vivenda envoltada d’horta, amb pou

torn del parc i incloïa una plantació de canya de

propi i un complex sistema de regadiu tradicional for-

sucre. Com ja s’ha dit suara, el parc era un lloc idoni

mat per un safareig i diferents sèquies. la idea origi-

per recrear els sistemes de conreu i les formes de

nal no era aïllar la Casa de la natura, sinó reivindicar-

treball tradicional del camp, l’horta o la muntanya

la com un vestigi material i perquè evoqués perma-

mediterrània.

nentment la història urbanística de la ciutat ducal.

la Casa de la natura, espai públic propietat del

El museu estava destinat a ocupar una superfí-

consistori i situada en el centre del parc (fig. 4), anava

cie de 2.000 m², mentre que l’entorn assolia la

98

revistavalencianad’etnologia


Figura 3: portada del llibre Gandia. Alternatives urbanes davant la cornisa històrica de la ciutat

xifra de 15.000 m² per a la resta d’activitats complementàries. l’edifici de la Casa de la natura anava a ser reformat segons les línies del projecte amb la finalitat d’encabir els espais administratius i una cafeteria. Des d’ell s’accediria a la infraestructura cultural principal, és a dir, a la sala d’exposicions permanent amb perspectives cap a l’exterior, on s’ubicarien les mostres de plantacions. l’edifici, com ja s’ha dit, se soterrava parcialment, “conviertiéndose así el edificio en parque o el parque en edificio” (fig. 1), tot aprofitant un desnivell natural en l’orografia generat per una terrassa fluvial. Estructuralment, l’alqueria passaria a dependre de dos murs, un de descàrrega i un altre de vidre amb vistes a la ciutat. la construcció, segons els

El MEga anava a disposar així de dues excepcio-

arquitectes, no pretenia desvirtuar el caràcter del

nals col·leccions particulars: la de Frederic artés de

parc, sinó que volia potenciar-lo mitjançant la intro-

llocnou de sant Jeroni (actualment distribuïdes

ducció complementària de l’activitat del museu.

entre el Museu Etnològic d’ador, un centre hípic a llutxent i sa casa), especialitzada en agricultura de

La col·lecció

secà i en ramaderia en menor mesura, i la de Josep

la ciutat de gandia compta amb una important

borràs, expresident de la Comunitat de Regants de

col·lecció etnològica dipositada en els magatzems

la Marjal de gandia, més completa però en pitjor

del Maga. les incorporacions progressives han

estat de conservació, especialitzada en objectes de

estat sobretot de maquinària relacionada amb la indústria pellera i del cuir recuperada en els darrers obradors que jalonaven antigament el carrer dels pellers del Raval. El departament de Cultura va encarregar el març del 2006, després de l’aprovació en ple municipal de la donació de Frederic artés, el disseny d’una base de dades, el seu inventari i catalogació, tasca desenvolupada per paula Jardón entre els anys 2006 i 2009, especialment en el cas de la col·lecció de F. artés.

Figura 4: Casa de la naturalesa (gandia)

revistavalencianad’etnologia

99


marjal i marítims, amb qui s’encetaren converses

projecte, per bé que el regidor de Territori,

que, dissortadament, no arribaren a collar.

sostenibilitat i Vivenda, Fernando Mut, garantí

a partir d’aquest moment i poc a poc, s’anaven

públicament l’execució dels termes del concurs

oferint notícies a la premsa comarcal en què s’anun-

al·legant exclusivament un defecte de forma en el

ciava la incorporació de nous fons per al MEga, com

contracte que mai no va concretar i que impedia l’i-

és el cas de la màquina timbradora de paper, una

nici del procés d’adjudicació.

guillotina i una col·lecció de timbres de diferents

El febrer del 2009 l’alcaldia anunciava la crea-

marques de comercialització de taronges, per part

ció de la universitat popular infantil en la Casa de

de l’empresa Timbrados Vilaplana s.l., fundada a

la natura. aquesta proposta, que tampoc arribà a

principis dels anys cinquanta del segle xx. aquests

materialitzar-se, suposava automàticament l’in-

objectes foren emprats en la manufactura d’expor-

compliment del Concurs Estatal de projectes, ava-

tacions cítriques.

lat per l’Escola d’arquitectura i pel Col·legi

De manera semblant, es donava a conèixer la

d’arquitectes. El director del gabinet de polítiques

incorporació d’un fons discogràfic del locutor de

Culturals de l’ajuntament, Toni Durà, aclarí ràpida-

Radio gandia sER Rafael Martínez, que incloïa vinils,

ment que la upi no anava a la Casa de la natura,

CDs i pel·lícules, una màquina de monedes i una

indret reservat al MEga, sinó a la vora de la làmina

gramola.

d’aigua del parc.

l’aleshores regidor de Cultura Marcel·lí giner

una de les esmenes del bnV als pressupostos del

féu fins i tot una crida pública a la participació ciu-

desembre del 2007 per a l’any següent tornava a

tadana mitjançant la donació generosa i gratuïta de

insistir en la necessitat de recuperació del patrimoni

qualsevol material etnològic.

(castell de bairén, edifici de Correus, etc.) i, especial-

L’abandonament del projecte

al qual es proposava la creació d’una partida econò-

El projecte del MEga comença a decandir l’endemà

mica de 100.000 €, finançada amb patrimoni muni-

mateix dels comicis municipals del 2007 amb la for-

cipal del sòl.

ment, de projectes com el del Museu Etnològic, per

mació d’un nou govern de coalició entre el pspV-

Tanmateix, la suspensió cautelar de la xarxa de

psoE i plataforma de gandia, escissió del partido

Museus no impedia que altres iniciatives tiraren

popular encapçalada per Fernando Mut.

endavant tot i no haver estat projectades per la

El març del 2008 Josep Miquel Moya ja cridava

mateixa xarxa. així, l’abril del 2008 l’ajuntament de

l’atenció en sessió plenària sobre la paralització de la

gandia anuncià un nou centre d’exposicions en l’an-

redacció del projecte, fet que podia generar litigis

tic edifici de l’empresa tèxtil sanmateu, darrere del

legals de l’ajuntament amb els guanyadors del cer-

la Casa de Cultura. i mai executat)

tamen, a banda d’un evident desprestigi per al con-

aquest futur Museu d’art Contemporani de la

sistori. Moya temia seriosament per la contractació

ciutat contrastava amb la paràlisi del calendari d’ac-

d’altres arquitectes o per la dissolució definitiva del

tuacions de l’etnològic, que romania a l’espera apro-

100

revistavalencianad’etnologia


Figura 5: Torre dels pares (gandia)

vació del pla Estratègic de gandia, segons argüia

l’alqueria de Romaguera, una edificació rural del

antoni Durà, ja que aquest futur pla havia de marcar

segle xVi amenaçada i definitivament enderrocada

les línies directrius dependents del projecte de reha-

malgrat la pressió popular. l’agrupació ecologista

bilitació de la Ribera del serpis encarregat a Juan

es mostrà favorable a la preservació de l’alqueria i a

navarro baldeweg.

la seua conversió en un centre divulgatiu de caràc-

s’entenia que la interposició d’un nou espai

ter comarcal.

expositiu constituïa una mesura provisional que

Més recentment, xavier Ródenas, candidat inde-

podia pal·liar la manca d’oferta museística de la ciu-

pendent del bloc-Verds-Compromís, proposà el

tat i per això es preveié a les instal·lacions del local

febrer del 2011 un parc agrari Ecològic i un Museu

de sanmateu una exposició amb peces del MEga,

Etnològic en la Torre dels pares, la bassa de Vivanco

mai executada, per demostrar una idea fixa del

i els terrenys circumdants (fig. 5). aquesta idea trac-

departament de polítiques Culturals: no importen

tava de contrarestar la intenció del govern de projec-

tant els edificis com els continguts.

tar un camp de golf, fet que entrava palmàriament en contradicció amb la normativa de protecció dels

Hi ha encara alguna possibilitat?

béns d’interès Cultural. l’apartat mediambiental

El vell projecte del MEga ha tornat a eixir a la pales-

defensava la connexió dels tres elements (torre,

tra de manera periòdica en anys posteriors al seu

bassa i entorn), així com la creació de l’Escola de

bandejament virtual de la política cultural de la ciu-

llauradors juntament amb la Mancomunitat de

tat. per exemple, l’abril del 2009, el partit polític de

Municipis de la safor, l’establiment d’un itinerari

Els Verds a través del seu portaveu Joan Francesc

didàctic per la història dels conreus de la comarca, la

peris, en el zenit de la polèmica sobre el pai de

restauració i adequació de la bassa de Vivanco, crea-

santa anna, proposà ubicar el Museu Etnològic en

ció d’un jardí d’aigua dolça visitable amb nenúfars,

revistavalencianad’etnologia

101


canyar, lliris, etc. i, finalment, un recorregut inter-

El cas de gandia és especialment il·lustratiu per

pretatiu del reg i una zona d’esbargiment amb tau-

comprovar una certa obsessió per grans obres amb

les i aparcament al voltant de la bassa.

arquitectes de prestigi i una devaluació completa del

aquestos exemples serveixen de botó de mostra

contingut teòric dels museus. aquesta és la imatge

de propostes, no sempre versemblants, de la neces-

més fidedigna d’unes polítiques culturals subordina-

sitat de donar cobertura legal, científica i expositiva

des al fenomen urbanístic. noms com els de peter

a les col·leccions particulars adquirides per l’ajunta-

Eisenman, Renzo piano, patxi Mangado, benedetta

ment de gandia, com la de Frederic artés, o com-

Tagliabue, Juan navarro baldeweg, Carlos Jiménez,

promeses, com la de Josep borràs, però també de

etc. aparegueren lligats a projectes faraònics que

molts altres materials emmagatzemats sense gaire

gandia volia realitzar i que aviat se n’anaren en

mesures especials de conservació.

orris, arrossegant amb ells plantejaments més

Conclusions

l’emergència de joves valors.

modestos però integradors que alhora fomentaven la dinàmica general de molts dels projectes museís-

per concloure, el projecte frustrat del MEga ha

tics aprovats o simplement engegats en els darrers

patit d’un cert localisme i d’una manca evident de

anys a gandia ha estat la d’abandonament dràstic.

contacte amb institucions d’investigació, universitats

però la supervivència d’alguns altres com el Maga,

o altres museus afins. si hi ha hagut contacte amb

que el 2013 compleix una dècada de funcionament

el món universitari ha estat exclusivament en matè-

al rehabilitat Hospital de sant Marc, no està tampoc

ria urbanística. aquest aïllament no ha contribuït a

garantida del tot. potser la solució a curt termini per

consolidar el projecte més enllà de l’àmbit d’irradia-

a l’actual Maga i per al projecte del MEga siga la

ció cultural de gandia, tal com ocorre amb tantes

reconversió dels seus usos en un espai visitable mixt,

altres iniciatives que moren prematurament en l’in-

amb un discurs més homogeni sobre el fenomen

tricat marasme institucional valencià.

antropològic, des de la prehistòria a l’actualitat. les causes d’aquest bandejament no són pressupostàries, sinó més bé ideològiques i mostren la feblesa dels projectes museístics i el continu revisionisme de la política cultural que es du a terme en els municipis valencians de grandària mitjana.

102

revistavalencianad’etnologia

Bibliografia DD.aa. (2005): Gandia. alternatives urbanes davant la cornisa històrica de la ciutat. anternativas urbanas frente a la cornisa histórica de la ciudad. universitat politècnica de València i ajuntament de gandia. DuRà, T. (2007): foc i flama del 2008, ajuntament de gandia.


ANDA MAMÁ DAME GALLETAS RICARDO SANMARTÍN ARCE

Con esa expresión de ingenua rebeldía traducía-

llenaban el patio de butacas del salón de actos,

mos en la adolescencia las siglas del texto en latín

leía, bajo el pomposo nombre de “promulgación

que presidía el escudo de nuestro colegio:

de Dignidades”, los nombres de los agraciados

a.M.D.g. El escudo está grabado en el suelo de la

con alguna medalla (príncipe, secretario, censor,

entrada del Colegio de san José de los pp. Jesuitas

académico), banda, bandera o corona de laurel

de Valencia. se trataba de un mensaje que no

(de emperador romano o cartaginés, cónsul,

solo veíamos todos los días, sino que integraba el

abanderado, tribuno...), en la que se resumían los

cuño que autentificaba el documento del colegio

méritos obtenidos en las notas de los tres meses

que cada mes nos llegaba en forma de calificacio-

transcurridos.

nes, esto es, en jerga colegial, “las notas”. Esa

El reparto de premios se inauguraba con estas

presencia envolvente del mensaje cifrado, con su

palabras: “a Mayor gloria de Dios, esplendor de las

lectura rebelde, puede resumir bastante bien una

Ciencias, Cultura de las letras y Honor de los alum-

parte del espíritu que se respiraba a este lado más

nos del Colegio de san José de la Ciudad de

secular de la comunidad integrada por alumnos y

Valencia, se proclaman los nombres de aquellos

profesores. la otra lectura, la ortodoxa, define el

que por su ejemplar conducta, aplicación constante

espíritu ignaciano que guiaba la entrega vital de

y acreditado aprovechamiento, han sido merecedo-

quienes nos educaron. El mensaje lo escuchába-

res de las siguientes Dignidades”. Cada alumno, al

mos a menudo, pero no cabe olvidar la grave voz

escuchar su nombre, bajaba al patio de butacas, allí

del padre jesuita R. Roig que cada tres meses,

era acompañado por algún compañero no premia-

antes de vacaciones, en un rito con gran solemni-

do que portaba su medalla en una pequeña bande-

dad académica, y en presencia de las familias que

ja y se acercaba a la familia del agraciado para pre-

revistavalencianad’etnologia

103


Escudo del Colegio de san José de los padres Jesuitas, Valencia.

vulneraba aunque fuese persiguiendo estímulos que no en todos los alumnos operaron con el mismo acierto estratégico. por otra parte, también aquel mundo imaginario, cuya teatralidad y distancia con la realidad de la época no percibíamos, resultó para muchos más frágil de lo que aquella comunidad religiosa, entregada y generosa, creía. la aspereza de la vida real, extramuros del colegio, o el mismo juego sorprendente de las pasiones humanas, desbarató con facilidad un andamiaje tan barroco. Con todo y con eso, efectivamente canalisenciar como sus padres, llenos de orgullo, le impo-

zó y marcó con honda huella un sólido conjunto de

nían la medalla. El acto lo presidía el gobernador

valores morales y verdades humanas que todos los

Civil de la provincia o alguna otra autoridad que

entrevistados han reconocido.

representaba la sociedad más allá de los muros del

no era el de las Dignidades el único rito acadé-

Colegio. Ese era uno de los pocos días del año en el

mico. Cada mes, en el aula que reunía a las tres cla-

que había que ir de uniforme y, aunque la mayoría

ses de cada curso, el p. Rector o el prefecto de

quedase sin recibir medalla alguna, el ambiente de

Estudios venía a leer públicamente las notas. Cada

fiesta, la inmediatez de las vacaciones y la exótica

alumno se ponía en pie al oír su nombre y aguanta-

presencia de perfumes y faldas de color en un cole-

ba en silencio la lectura, con su felicitación o rapa-

gio masculino, matizaba la mezcla de sentimientos

polvo según fuese el resultado. una lista de los pre-

entre los alumnos: curiosidad, envidia, frustración,

miados se publicaba en el “Cuadro de Honor” a la

orgullo, aburrimiento, indiferencia o satisfacción

entrada del Colegio. nada de aquello se vivía enton-

por el reconocimiento. Recordado todo esto en la

ces como un asalto a la intimidad del alumno cuya

segunda década del siglo xxi puede resultar exage-

frágil personalidad se estaba configurando. la des-

radamente teatral, alejado de la realidad efectiva

igualdad entre compañeros hería pero no quebró

del mundo en los años cincuenta del pasado siglo

ninguna amistad. otras experiencias peor soporta-

y, por tanto, poco apto para educar a futuros ciu-

das, y anteriores en 50 años a las que describo, con-

dadanos. sin embargo, todo aquello supo crear un

dicionaron reacciones negativas y dolidas por parte

mundo propio en cuyo seno transmitió con gran

de Ramón pérez de ayala y José ortega y gasset. lo

eficacia habilidades cognitivas y sociales, actitudes

que ellos describieron en sus escritos compuso un

morales valiosas, así como dejar la huella de amis-

retrato muy negativo del ambiente jesuítico que no

tades duraderas. Ciertamente, junto a los bienes

se corresponde con el vivido años después.

que legó dejó alguna herida, como hemos compro-

Tratándose de un colegio católico, y refirién-

bado en el trabajo de campo cuando la igualdad se

dome a mi experiencia entre los años 1954-65, la

104

revistavalencianad’etnologia


mayoría de los rituales que puntualmente marca-

recuerdan los informantes, se trataba de un

ron nuestra educación eran, obviamente, religio-

“terrorífico horario escolar. Desde el alba –muer-

sos. al entrar en el colegio besábamos la mano del

tos de sueño– hasta el anochecer –muertos de

padre que cuidaba del curso y, una vez reunidos

cansancio– sábados incluidos. literalmente vivía-

todos los alumnos, el primer acto del día consistía

mos en el colegio”. los domingos había misa y

en asistir a misa en la capilla del colegio. quienes

juegos para quienes querían acudir, incluso cine

pertenecíamos al coro seguíamos la misa desde el

por la tarde abierto al público. a ese proceso dia-

mismo entonando canciones en latín, valenciano o

rio hay que sumar un buen montón de fiestas reli-

castellano, a Jesús amoroso, a Regina Coeli, Jesús

giosas muy celebradas. De ellas, la más señalada

nom Dolcísim y muchas otras. al terminar salía-

era la de la inmaculada el 8 de diciembre, coinci-

mos al patio para tomar un bocadillo cuyos restos

dente con el día del antiguo alumno. siempre

se recogían en un cajón de madera con dos asas

resultaba llamativo ver a señores de 60 o más años

de cuerda. quienes habían recibido el premio de

acudir muy bien vestidos a la capilla y percibir su

“Cuestores de pobres” en las “Dignidades” eran

emoción, o lágrimas incluso, al escuchar, tras 40 o

los encargados de cargar esos cajones y llevarlos a

más años de haber abandonado el colegio, el

las Escuelas profesionales que los pp. Jesuitas tení-

canto del “acordaos oh piadosísima Virgen

an

pago.

María” que a dos voces y con solista entonábamos

Eventualmente, se incorporaba a nuestros estu-

los del coro. Tras muchos ensayos, y bajo la batuta

dios de bachiller algún becario de dichas escuelas

de un buen maestro de música, de mano dura y

(las Escuelitas) cuyas calificaciones eran sobresa-

gusto musical, cantábamos con gran seriedad y

lientes. siempre resultaron ser unos duros compe-

apuro al percibir la dignidad de la celebración.

tidores en los primeros puestos de clase. Esos eran

nadie se tomaba aquello a la ligera. a la misa

los que entraban por el pasillo central con sus

seguía un chocolate, y por la tarde procesión y el

medallas, bajo los sones de la Marcha Triunfal de

canto de la barcarola a la Virgen (Estrella del Mar)

junto

a

nuestro

colegio

de

aida, hasta llenar el escenario del salón de actos. Tras el recreo del bocadillo empezaban las clases con un breve rezo puestos en pie al entrar el

en el salón de actos, con músicos y solistas profesionales. Todo el curso estaba marcado con celebracio-

profesor. no todo eran clases a lo largo del día,

nes religiosas: Adeste fideles, villancicos y la Misa

pues se interrumpía entre una y otra con un

de gallo, en navidad; s. José, no obstante, y a

recreo, con el rezo del ángelus a las 12 h. o con

pesar del nombre del colegio, como coincidía con

el del Rosario por la tarde. al final de la jornada y

las fallas y había vacaciones, a penas se celebraba;

antes de volver a casa había “estudio” para hacer

no así la semana santa con sus oficios y monu-

deberes o preparar las lecciones. De 8 a 20 h.

mentos. luego venía el mes de Mayo o de María,

salvo el lapso de la comida en casa al mediodía,

con la capilla llena de flores que llevaban los alum-

nos pasábamos la vida en el colegio. Como

nos, y a este sucedía el mes del sagrado Corazón

revistavalencianad’etnologia

105


una brigada en oración. archivo auras, 1955.

de Jesús, cuya imagen eventualmente se entroni-

que no cabe sino reconocer, como entonces se

zaba en alguna de las familias de los alumnos.

decía, que “estudiar en los jesuitas imprime carác-

Fuera del Colegio, los alumnos participaban en

ter”.

dos grandes procesiones, a la Virgen por las calles

Ese ambiente ritual en el que vivíamos inmer-

de la ciudad, y, finalmente, la del Corpus. Flores,

sos abrazaba, obviamente, las clases de matemáti-

ceras o incienso eran aromas más habituales que

cas, literatura, física, filosofía, ciencias naturales,

el tabaco o el perfume femenino, asociados siem-

latín, inglés o francés, química, historia, geografía,

pre a una imagen percibida borrosamente en la

religión, dibujo, gimnasia y formación del espíritu

que se fundían la solemnidad festiva, el cansancio

nacional. Clases que se podían interrumpir para

por la duración de los ritos, un aura misteriosa

acudir a una visita privada al padre Espiritual, una

llena de autoridad derivada del bien que la palabra

especie de consejero que ayudaba a esclarecer la

de Dios nos presentaba –ante la que cualquier

propia conciencia. Horarios, deberes, reuniones o

tentación crítica abortaba antes de representárse-

fechas de excursiones, todo quedaba registrado

nos mentalmente– y, como no, la inevitable disci-

en la agenda que llevaba cada alumno y que lucía

plina colegial, omnipresente en la experiencia de

en su tapa el escudo del Colegio con las siglas

la infancia como un marco que venía de suyo con

a.M.D.g. Entre clase y clase salíamos en filas y en

la naturalidad de lo real. Tan repetido fue el pro-

silencio al patio donde se rompía tanta formali-

ceso ritual durante once años, en aquella edad en

dad. Fútbol, canicas, cortar terreno (con navaja),

la que el tiempo carecía de cómputo y constituía

hockey y baloncesto se destinaban al consumo del

la eternidad de una vida en presente continuo,

exceso de energías a aquella edad. no había pro-

106

revistavalencianad’etnologia


blemas de violencia, y las papelinas que se cam-

selección. Eso mismo he buscado entre los compa-

biaban en el patio solo eran cromos que salían en

ñeros de los cursos consultados, incluso de otros

las chocolatinas de la merienda.

colegios pero de la misma época1. unos han

no pretendo dar una versión idílica o edulco-

encontrado en su memoria el peso de la disciplina,

rada de aquellos años, sino rescatar la huella que

el rigor de la exigencia académica; otros, heridas

ha quedado en el recuerdo, pues el recuerdo

en su orgullo por la comparación entre compañe-

brota en la conciencia marcado con la selección

ros o diferencias en el trato, según el capital social

que del pasado hace la memoria al contrastarlo

del apellido familiar o su origen rural que eran vivi-

con el presente. así, el recuerdo nos ofrece el

das como injustas; calificaciones inmerecidas,

relieve de una mirada estereoscópica: la que

medallas repartidas buscando redondear expe-

logran los dos ojos del ahora y del ayer, y ese

dientes brillantes a costa de la frustración de quie-

resalte, al dar significado a su contenido, nos des-

nes así no pudieron brillar según sus propios méri-

vela lo que en el contexto cultural del presente es

tos; y no pocos atestiguan una cierta presión bajo

sentido como ausencia, como falta o carencia

la forma de preguntas a la pesca de posibles voca-

cuyo valor desata la búsqueda e inconsciente

ciones religiosas. En aquel contexto, “tener voca-

1 agradezco la amable colaboración de tantos compañeros y amigos de las promociones de 1954, 63, 64 y 65 de los colegios de los Jesuitas de Valencia y barcelona, así como de los Marianistas de Valencia, que han soportado mis repetidas preguntas. las citas entrecomillas que no corresponden a bibliografía, provienen de las respuestas de los informantes, y guardamos el anonimato

revistavalencianad’etnologia

107


ciones era considerado en la Compañía un indicio

nas que nos enseñaron y educaron en el Colegio

muy claro de que el colegio funcionaba bien”. El

lo hacían muy en serio. se esforzaban en hacer lo

ambiente descrito no difiere sustancialmente del

que creían correcto, se tomaban un genuino inte-

que describe Carmona2 en su estudio documental

rés y tenían una enorme dedicación; para muchos

del Colegio de s. ignacio de sarriá en la barcelona

de ellos también era gran parte de su vida. Ellos

de la década 40-50.

mismos seguían la disciplina y encarnaban los

Con todo, y a pesar de acusar cierta rutina en

valores que trataban de enseñarnos. […] nos

los ritos religiosos, todos han terminado dando un

enseñaron a amar el conocimiento [...] la persona

balance claramente positivo, pues, según me

y su voluntad eran aún más importantes que los

cuentan, es así como aprendieron “a vivir lo coti-

resultados [… Todo] esto constituía una atmósfera

diano engalanándolo de la suficiente ilusión, inte-

que nos envolvía [....] Había una idea de supera-

rés y esperanza como para hacerlo rico y nuevo

ción”3. También en otros colegios reconocen los

momento a momento”. otros señalan como, a

alumnos que sus tutores “siempre estaban dis-

pesar de “que toda aquella amalgama de instruc-

puestos a escucharnos”.

ciones y hábitos, religiosos o laicos, tenían mucho

no son pocos los informantes que, tras revisar

de cinismo y de hipocresía […] te exigían un

sus recuerdos, reconocen el efecto de algo más que

esfuerzo constante de inteligencia, en su estricto

la estricta docencia de un curriculum académico.

sentido, para sobrellevarlo y salir bien parado del

no solo los ritos académicos, sociales y religiosos,

empeño. Reconozco que unos fuimos capaces de

sino las charlas a modo de conferencias extra-esco-

lograrlo y otros no. [Con todo,] la experiencia en

lares, o los ejercicios espirituales una vez al año, el

mi caso fue positiva”. Hay quien reconoce que

cine-forum que se inició en los años sesenta, o las

“también nos enseñaron cosas inútiles o con las

reuniones semanales que unían en una puesta en

que ahora no estaríamos de acuerdo [pero, con

común y discusión de textos y observaciones de la

todo,] nos trataban con respeto y con un sentido

vida real a los congregantes marianos que visitaban

de la dignidad [...] nos enseñaban sin darnos faci-

los barrios pobres de la ciudad. En otros colegios

lidades superfluas; nos alentaban a superarnos.

religiosos, además de contar también con un

[se trataba de] padres y profesores cuya mera pre-

“padre espiritual”, “todos los días, el último cuarto

sencia ya ponía firmes a tus neuronas, […] te

de hora de la tarde lo empleaba el tutor [con] un

imponían o fascinaban cuando te los cruzabas por

comentario de cualquier tema de actualidad desde

los pasillos. unos más que otros, admirados, temi-

un punto de vista moral”, a lo que apostilla el infor-

dos, soportados, pero todos queridos y recorda-

mante, “genial”. Todo ello, según su relato, susci-

dos para siempre con cariño. […] aquellas perso-

taba una “respuesta mental a lo que se contaba, a

2 Carmona Fernández, F.J. 1994: la Compañía de Jesús y el liderazgo católico en la barcelona de los cuarenta. granada, universidad de granada. 3 sanmartín, M.a. 2012: reflexiones en un momento en que los recuerdos del Colegio se te vienen encima. auras, Diciembre, nº 54, pp. 10-11.

108

revistavalencianad’etnologia


las injusticias”, y acabó “dejándonos a todos una

a los mayores, a los más respetados de los mayores,

pátina interior que ha ido ganando en intensidad

a los de más autoridad tomándose en serio cosas

con el paso de los años”. incluso quienes, tras sen-

que sólo eran historias contadas, creencias…, algo

tir la presión ambiental, no estaban dispuestos a

convence”.

“que todo aquel montaje supusiera limitaciones en

Como vemos por los relatos de los informan-

mis opciones de libertad e independencia”, aprove-

tes, no podemos minusvalorar los efectos de prác-

chaban las horas de silencio que el rito y la discipli-

ticas rituales religiosas y académicas, aunque no

na imponían para “la introspección y repaso de

solo fuera de esa naturaleza lo que finalmente

asuntos personales, que […] se convirtió en una

acabó configurando a los alumnos. De hecho,

sana e higiénica costumbre [que] ayudaba a orde-

algunos informantes comparan aquellas técnicas

nar las ideas dentro del sosiego de aquella hora de

pedagógicas del espíritu ignaciano con las que

arrodillarse, levantarse, sentarse y las respuestas rei-

dieron prestigio y eficacia a la Escuela de

terativas”. según otros, “aquellas horas santas que,

administración pública francesa. otros ven en

con diversos motivos, pasábamos también en tran-

aquella pedagogía la fábrica de su propia indivi-

quilidad y silencio, [...] de un modo u otro, nos ini-

dualidad –dada “la necesidad de tener un tiempo

ciaba en la introspección y en la elevación. En toda

para mi”– o el inicio de la vida intelectual: “una

aquella parafernalia se transmitía a pesar de todo

cosa muy valiosa para mí eran los ratos de estudio

algo de lo extraordinario, de lo elevado. porque ver

en la brigada4, donde tenías un pupitre para ti con

4 la brigada era un aula mayor que reunía a las tres clases (a, b y C) en las que se solía dividir cada curso. En ella se tenían las actividades conjuntas de “estudio” o rezo del rosario. Cada curso solo se dividía en a, b o C para las clases de cada asignatura. la brigada tenía como premios en la promulgación de Dignidades los títulos de brigadier, sub-brigadier, Ediles, Tribunos de juegos, Cuestores de pobres, bibliotecario y Jefes de filas. Fue común que el brigadier del bachillerato superior repitiese varios cursos seguidos, y ello representaba un cierto modelo o liderazgo que, lejos de provocar envidia, concitaba la admiración y la popularidad entre los compañeros de curso.

revistavalencianad’etnologia

109


Como indica otro informante, “todo contribuyó […] todo, repito, sirvió para hacerme como soy, un hombre con unos principios”. Cabría, sin duda, estudiar uno a uno los múltiples ritos que contribuyeron a la educación de los niños y jóvenes de aquella época en los colegios religiosos, pero creo más realista, en la brevedad del espacio de este encuentro, subrayar el efecto tus cosas, que daba esa sensación de respeto a tu

ambiental que su conjunto operó durante tantos

individualidad, hasta en la percha que era sólo

años. los niños entraban sabiendo a penas leer y

para ti. Ese silencio era impuesto, pero nos envol-

salían con 17 años con la estructura de su perso-

vía y protegía a todos. Yo me sentía allí en el pupi-

nalidad bien marcada y listos para la universidad.

tre de mi brigada como en una burbuja conforta-

participar en tantos ritos como protagonistas,

ble y protectora, [...] Me sentía más a salvo allí que

revestidos de monaguillos, de cruzados, de con-

en mi propia casa, donde no tenía un lugar asig-

gregantes, con uniforme o con el –tan recordado

nado a mí ni la seguridad de no ser importunado!.

por todos– delantal a rayas (con el cinturón cada

así yo pude experimentar un grado mayor o mejor

curso desafiantemente más bajo) ajustarse a la

de independencia y, sobre todo, de respeto a mi

disciplina como parte de su realidad cotidiana,

intimidad, a mi actividad intelectual”. siempre ha

soportar la exigencia académica y aunar la compe-

escrito Dios recto con renglones torcidos y, al

titividad y la amistad, en el aula y en los deportes,

final, la entrega, el rigor, el esfuerzo en pos de un

revisar a solas y en silencio la propia conciencia,

trabajo bien hecho, transmite los valores que

unido al reto de ese paso que va de desconocer el

informan todo el proceso. así, señalan, “algo,

teorema de pitágoras a demostrarlo en la pizarra,

muy en síntesis, que valoro y agradezco, del

no deja de ser un gran rito de tránsito de larga

Colegio, es que, al menos a mí, me permitió la

duración.

constatación de creer y manejar cosas que no eran

quizá podamos evaluar mejor su relevancia si

meramente naturales, sino valores que estaban

contemplamos y contrastamos las doce horas que

por encima de lo concreto diario, elevados.

pasábamos en el colegio con las otras doce que

porque veías a adultos con autoridad hacer eso

pasábamos en casa, aunque de estas últimas ocho

mismo. Y así era más fácil creer que las cosas en

fueran horas de sueño y en una época sin televi-

podían moverse por valores, no por

sión en la vivienda. El gran cambio que suponía

necesidades o fines prácticos. Y no hacía falta que

pasar el doble de tiempo en el colegio que en casa

fuera siempre: bastaba que lo fuera en algunos

indica el gran valor concedido por nuestra tradi-

el mundo

casos suficientemente significativos. Y eso eran los

ción a esa manera de educar. En realidad, aquella

ritos: los momentos en que eso se promulgaba”.

inmersión en un mundo ajeno al hogar desde eda-

110

revistavalencianad’etnologia


des tan tempranas, supone una decidida introduc-

Dei gloriam.

ción del nuevo miembro de la sociedad en un tipo

En la familia, por el contrario, vivíamos esa

de vida alejado de todo cuanto es culturalmente

mezcla de afecto y normas –naturalizadas, como

específico del parentesco y de la familia. En ella,

el parentesco– de inevitable contacto físico y

coincidimos generaciones y sexos diferentes, días

aprendizaje, de azar y accidente, de ilusiones y

de trabajo y festivos, de salud y de enfermedad.

riñas; el proceso vital entero de un puñado de per-

allí aprendimos el significado del contacto físico,

sonas de edades y sexos distintos en cuyo desarro-

de los olores corporales, los primeros pasos, el

llo los niños solo éramos una pieza más, todo lo

nombre de cada cosa, la alimentación y la higiene,

cual contrasta poderosamente con la arquitectura

incluso los sentimientos que sentíamos sin saber

de la organización de un colegio, donde su equili-

siquiera su nombre. Jamás en el colegio vimos en

brio responde a un plan racional que cada alumno

pijama a ninguno de nuestros maestros. nunca

refleja en su agenda y cuyas metas se ejemplifican

supimos quiénes eran sus padres. incluso de los

públicamente en el Cuadro de Honor, cuyas nor-

religiosos era poco lo que sabíamos. un letrero

mas se repiten y refuerzan con la sacralización

con el término “Clausura” presidía el umbral de

ritual de cada día y cuya productividad se mide de

una puerta que separaba la vida de la comunidad

mes a mes con las notas. El colegio, en el que el

de la actividad académica del colegio. solo de

alumno era el centro y objetivo de todo el proyec-

mayores, y con el aire misterioso de lo excepcio-

to, fue así la primera inmersión cultural en una

nal, traspasamos esa puerta para cumplir un reca-

vida profesional. En él “el trabajo estaba total-

do o ayudar a misa en la capilla privada de la

mente planificado […] esa constancia y trabajo

comunidad. si bien su trato, como refieren todos

con mucha dedicación en la misma materia sí que

los informantes, fue mayoritariamente respetuo-

es muy propio de la Compañía”, recuerdan los

so, afable, verdaderamente entregado a nuestra

informantes. por eso no sorprende que algunos de

educación con generosidad –sobre todo por parte

ellos comparen su experiencia colegial con la efi-

de los jesuitas más jóvenes, los “maestrillos”,

cacia de los sacramentos o de la administración

siempre más informales, tolerantes con la rebeldía

francesa. allí aprendimos un valor central en nues-

y más cercanos– nunca pudo equipararse al de la

tra cultura: el desempeño de una profesión, sea

familia. aunque algún tutor, padre espiritual o

esta la que fuere. De hecho, el colegio organizaba

profesor de más confianza, se prestase a charlar

todos los años “un ciclo de conferencias de orien-

de problemas personales como un buen amigo, o

tación académico-profesional”. En la década ante-

incluso animase y ayudase eficazmente a sus

rior, lo destacaba Carmona tras estudiar en los

alumnos, se trataba de algo previsto en el rol de

reglamentos el uso de la “emulación” en clase

ese tipo especial de educador que va más allá de

como estrategia de superación y competitividad:

una educación personalizada, porque su entrega

“De esta forma, el Colegio de san ignacio suscita-

responde a lo que las siglas indican: ad Maiorem

ba en aquellos futuros profesionales los rasgos de

revistavalencianad’etnologia

111


personalidad que los capacitaban para ocupar los

dad, poder reservar su individualidad, libertad e

puestos directivos de la sociedad catalana y esta

independencia. Y ello solo lo ven posible si el tra-

era la clave del éxito en el mercado competitivo de

bajo docente se realiza con seriedad y coherencia

la enseñanza media en barcelona”5. Y lo mismo

interna. Es más, ver a quien enseña Física y preside

sucedía en Valencia.

la lectura de notas vestirse de oro y actuar en el

sobre la base de una clara selectividad previa

altar de la capilla entre nubes de incienso, refuer-

entre las clases media y alta de la sociedad, los

za la imagen de continuidad entre la verdad cien-

ritos han cumplido, por tanto, un gran papel edu-

tífica y otro tipo de verdad objetivada socialmente

cativo, tanto al configurar las creencias, como al

por aquellos testimonios e intensificada por la

estructurar la personalidad e inculcar unos valores.

música del órgano que la elevaba todavía más que

Frente a la compleja experiencia de la vida familiar

la del aula. así se inculcaba un amor especial por

–polifacética, física, sentimental, azarosa e invasi-

el conocimiento, aquel que se pregunta por esa

va, creadora y vital– la experiencia de ese largo

continuidad o tensión entre ciencia y religión.

tránsito de la educación colegial, introyectó un

Frente a ese encadenado conjunto de valores

plan siempre ordenado, con su proyección en el

positivos destaca su rechazo por la discriminación

tiempo y en el espacio, y acostumbró a los alum-

injusta, esto es, los alumnos asociaron siempre

nos a encontrar una ayuda segura en el orden

injusticia y trato desigual, y que lleva a algunos

mental, en el valor del ejercicio esforzado de la

informantes al dolido recuerdo de haberse sentido

inteligencia, y así depositó habilidades y capacida-

tratados sin respeto al ver subrayada su ignorancia

des básicas cuya eficacia solo se aprecia a largo

o su origen social. una asociación esperable, pues

plazo. si repasamos los comentarios de los infor-

son varias las investigaciones independientes que

mantes veremos la frecuencia con la que valoran

coinciden al destacar la vigencia del valor de la

positivamente deslindar el interior y el exterior de

igualdad en la cultura valenciana dentro del con-

sí mismos, lo espiritual, “conseguir en los chicos

junto español6 como el valor más estimado. De

jóvenes una formación espiritual lo más sólida

hecho, el largo tránsito tan ritualizado de la edu-

posible”, que deje luego esa “pátina interior” de

cación construye la estructura del sujeto con

la que hablan como un carácter impreso. para ello

ambos instrumentos: la igualdad y la diferencia-

era necesario el esfuerzo y superación de sí mismo

ción personal. Esa fábrica pedagógica saca al niño

que valoran tanto como el orden, la seguridad, la

del polifacético ambiente familiar y lo sumerge en

protección, la ilusión, el interés, la esperanza, la

el grupo de edad de su curso, lo uniformiza con el

eficacia, la generosidad o la disposición a escu-

delantal, el trato de vd., impone a todos las mis-

char, y el trabajo en equipo, el respeto a la digni-

mas reglas, la misma lección y oraciones, los mis-

5 Carmona, op. cit. p. 97. 6 así lo indicaba en sanmartín, R. 1999: Valores culturales. El cambio social entre la tradición y la modernidad. granada, editorial Comares, p. 183. Véase también pérez de guzmán, T. 1992: “Cultura política” en garcía Ferrando, M. (coord.): la sociedad Valenciana de los 90, Valencia, alfons el Magnànim, y sanmartín, R. 1993: identidad y creación. Horizontes culturales e interpretación antropológica. barcelona, editorial Humanidades.

112

revistavalencianad’etnologia


mos ritos, a la vez que premia y castiga diferen-

los alumnos. sin embargo, esa reflexión crítica sí

ciando a cada uno según sus capacidades y

que surgía en las reuniones de equipo de la

esfuerzo. Con todo, salvo el deporte y los ritos

Congregación Mariana, al contrastar texto sagra-

religiosos que eran para todos, la música, la pintu-

do y observación de la pobreza o las primeras

ra, el teatro, los viajes en verano para aprender

noticias que los jesuitas nos facilitaron sobre la

idiomas u otras actividades, volvían a diferenciar a

contestación universitaria en los últimos cursos a

quienes las realizaban y a quienes no. El sujeto

mediados de los años sesenta.

surge de esa tensión, y ella misma alienta una

El cambio sufrido en sesenta años nos permite

parte importante del examen interior al que se

destacar la mayor disciplina a la que antaño esta-

fueron acostumbrando los alumnos tanto con la

ban sometidos los niños, los largos ratos en silen-

confesión, con el ejercicio semanal de las reunio-

cio, la exigencia de esfuerzo intelectual, la mayor

nes de equipo de la Congregación Mariana que lo

presión hacia lo que se representaba como éxito y,

incluían, o como en los múltiples momentos ritua-

en consecuencia, la competitividad entre los igua-

les de silencio que aprovechaban para dirigir su

les. a pesar de proceder los datos de colegios reli-

atención al interior de sí mismos, según nos han

giosos privados, los recursos de entonces no son

relatado. que el resultado de esa introspección

comparables con los que cuenta la escuela de hoy.

fuera o no tan religioso como se pretendía es otra

quizá el único recurso que entonces abundaba era

cuestión. obviamente, una enseñanza impartida

el tiempo. En un horario tan prolongado, y con la

desde unas creencias consideradas como verdade-

amplitud de actividades descrita, todos los infor-

ras, tanto en el campo de la religión como en el de

mantes destacan la dedicación del profesorado y

la ciencia, no daba pie al estímulo de las dudas en

la eficacia pedagógica del ejemplo como instru-

revistavalencianad’etnologia

113


mento creador de la innegable realidad de lo

nario, pero dejó, sin duda, un lazo en la memoria

transmitido. sin duda, la fuerza encarnada en el

lo suficientemente sólido como para encontrar un

ambiente con el ejemplo, la asiduidad ritual, la

sentido a la conmemoración del rito, a la repeti-

potencia emotiva de la música, el aura sagrada –

ción del mismo, a la celebración del encuentro

no solo de los ritos, sino sobre todo del contenido

entre antiguos alumnos con quienes ensayar, una

relatado en textos y oraciones, en conferencias y

vez más, la solidaridad de la amistad, el reconoci-

canciones– y usando todos los sentidos (entre

miento de la igualdad y el cotejo de las diferen-

incienso, ceras y flores) toda la razón y las emocio-

cias, de las notas y dignidades ganadas o solo

nes, señaló un camino y una puerta de acceso a

esgrimidas, arrebatadas o encontradas a veces con

otro ámbito de verdades no científicas pero huma-

el injusto azar de la sorpresa a este lado más ordi-

nas, piedras clave del arco cuyo horizonte encerra-

nario de un mundo tan extraordinario, con su pro-

ba la realidad de un mundo trascendente –elevado

pia gloria, como el vivido desde la infancia hasta la

o extraordinario, en palabras de los informantes.

jubilación. si recapitulamos las historias que nos

la experiencia que narran los alumnos desde

han contado quizá quepa reconocer que también

el recuerdo no permitió rozar a todos, con los

las galletas que nos daba nuestra madre eran una

dedos de su imaginación, aquel mundo extraordi-

gloria.

114

revistavalencianad’etnologia


DE LA ESFERA SIMBÓLICA AL CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO.

ATLAS VISUAL DE LA BARRACA DE LA HUERTA DE VALENCIA GONZALO GÓMEZ MATAIX La barraca valenciana ha sido, des de la Renaixença hasta hoy, un símbolo de una determinada concepción de la identidad valenciana. La riqueza paisajística de este tipo de hábitat se halla en la enorme tipología de formas que ha generado a partir de un esquema arquitectónica determinado por los factores ecológicos propios del entorno. Palabras clave: arquitectura, barraca, identidad, huerta, Valencia, catálogo

The barraca has been in Valencia a symbol of a specific

la barraca valenciana. Todo un símbolo; un icono.

way to understand local identity, at least, from the

su riqueza, desde el punto de vista paisajístico, no

period of the reinaixença movement (19th century).

reside tanto en su estructura básica y en los valores

The wide range of typologies of barracas developed

de economía, sostenibilidad y habitabilidad que la

from a basic architectonic idea, determined by the ecological factors of the environment, has translated in a profusion of landscape representations of this type of vernacular architecture.

hicieron ser usada por las clases trabajadoras del campo, sino en la enorme variedad de formas que un programa arquitectónico tan sencillo pudo generar sujeto a distintos condicionantes espacia-

Keywords: Key words: architecture, barraca, identity, Valencia, catalogue.

les, funcionales e incluso estéticos. pero la realidad ha dejado paso al recuerdo. las fotografías se agolpan en los archivos, como esta imagen de los años treinta captada por el fotógrafo Vicente peydró, que refleja un paisaje delicado y frondoso a pocos minutos de una ciudad que hervía de actividad. la fascinación que ejercen imágenes como ésta puede servir en ocasiones de motor que nos impulse a intentar recrear –que no a intentar salvar, pues ya casi nada queda—esa realidad lejana, de forma virtual al menos, a través de la búsqueda del

revistavalencianad’etnologia

115


Fig. 1. barracas de Furganius (1929 [peydró-Huguet]).

“dónde”, que nos permita, a través del conoci-

las características topográficas del entorno es posi-

miento y la percepción de la realidad física actual,

ble. Cada barraca era distinta a las demás —por

acercarnos en cierta medida a la experiencia senso-

supuesto algunas más que otras—y cada barraca se

rial que experimentaron los que guiaron sus pasos

ubicaba en un emplazamiento único.

por aquellas sendas y caminos.

uno de los aspectos fundamentales de la carto-

la recreación virtual del paisaje tiene un aliado

grafía es la de congelar la realidad, ponerla a salvo

en la propia materia que lo estructura. las barracas

del tiempo. ¿Y si fuera posible recrear parte de esa

focalizaban la atención de los fotógrafos de forma

realidad histórica invirtiendo el proceso de síntesis

en muchas ocasiones monotemática. Esto nos ha

—del plano a la perspectiva— mediante la identifi-

permitido contar con un repertorio de imágenes

cación de esos rasgos distintivos, de ese entorno

amplísimo donde la barraca es la protagonista o el

topográfico?

elemento secundario y donde el paisaje asoma

además de individualizar cada paisaje retrata-

siempre, acompañado a menudo por escenas etno-

do, se busca también individualizar cada barraca

gráficas de gran valor.

retratada. De esta forma, pasamos de la esfera de

por otro lado, la enorme variedad en la configuración de las barracas nos permite declarar que su localización a través de sus rasgos distintivos o de

116

revistavalencianad’etnologia

los símbolos al catálogo. Del icono al ejemplar arquitectónico individualizado.


Valencia. Barracas en el camino del grao. J. laurent, 1870. Biblioteca Valenciana

1. La barraca como sujeto fotográfico

ble belleza, encumbrada hasta el tópico a comien-

El propósito del presente trabajo no es tanto la

zos del xx, y que tiene su origen ya con las imáge-

barraca como objeto arquitectónico, sino la barra-

nes poéticas que nos dejaron importante poetas

ca como sujeto fotográfico. De este modo, no se

andalusíes como ibn-al-abbar.

pretende repetir una vez más las características

Dentro de la huerta, destaca la barraca valen-

arquitectónicas de esta forma de vivienda.

ciana como sujeto fotográfico de los fotógrafos,

apelamos a los principales trabajos y monografías

superando con creces a la alquería, de más recio

que han tenido como temática la barraca valencia-

abolengo o mayor presencia física y arquitectóni-

na desde comienzos del siglo xx, y que pueden

ca, o a elementos paisajísticos de naturaleza

consultarse en el magnífico trabajo recopilatorio

hidráulica. sin duda la variedad de tipologías, su

incluido en Del Rey aynat (2002).

mayor número, y su perfecta integración con el

Cabe decir que la proximidad de un sujeto

paisaje –sin olvidar su belleza per se—contribu-

fotográfico tan sugerente como la huerta ha sido

yeron al fortalecimiento de esta tendencia, hasta

para los fotógrafos valencianos, hasta el comienzo

el punto de que podríamos calificar la fotografía

de su declive paisajístico –o incluso comenzado

de barracas como temática propia entre los fotó-

éste, como veremos con Jarque—, una importante

grafos de Valencia dentro de una época determi-

fuente de inspiración que no era ajena a su innega-

nada.

revistavalencianad’etnologia

117


anterior a la inmortal novela de blasco ibáñez. Curiosamente, se indica la localización grosso modo de la instantánea (camino del grao), aunque obviamente, el dilatado tiempo transcurrido desde la fecha de la toma en referencia al año 1929 –que como veremos es el años de referencia para las localizaciones— hace imposible su inclusión en el presente trabajo, siendo además la zona del camino de grao una de las de mayor desarrollo urbano en ese lapso de tiempo. seguidamente haremos mención únicamente a las colecciones más notables de fotografías que han tenido la barraca valenciana como tema destacado. no obstante, para la elaboración de este trabajo se han consultado otras muchas fuentes y Fig. 2. barracas cerca de la alquería de Castillo (años 20). Fotografía del autor

colecciones de las que no se hace mención expresa para no hacer demasiado prolijo el estudio.

Ya prácticamente desde los inicios de la fotografía, la huerta fue temática destacada. no hay

Monografías sobre la barraca de la primera

más que ver las extraordinarias colecciones de los

mitad del siglo XX

fotógrafos extranjeros de viaje por nuestras tierras,

puede decirse que en la primera mitad del siglo

como J. laurent (1858-1878), soulier y Ferrier

pasado se vivió un periodo de apogeo en el estudio

(1861) o lèvy (1888) –recuperadas para el gran

y admiración de la barraca valenciana, en realidad,

público gracias a la magnífica labor editorial del

continuación

ayuntamiento de Valencia en su colección

Renaixença valenciana, potenciado por la generali-

imatges—, para darse cuenta de que siempre se

zación del uso de las técnicas de reproducción

incluían instantáneas de la huerta y de la gente –

fotográfica en los trabajos de impresión. Como

calificada a menudo como “paisanos”— que vivía

resultado, fueron publicados un buen número de

y trabaja allí.

libros monográficos que trataban de forma impor-

Es precisamente J. laurent el autor de la imagen fotográfica más antigua que se conoce de una

del

fervor

regionalista

de

la

tante o en exclusiva los pormenores e historia de esta construcción autóctona.

barraca valenciana, en la que se pueden ver sus

podemos citar, entre otros, la monografía uni-

habitantes vestidos a la antigua usanza. Esta ima-

versitaria “la barraca valenciana”, escrita por

gen es contemporánea a las loas poéticas a la huer-

Víctor gosálvez en 1915 como tesis de licenciatura

ta y la barraca cantadas por Teodoro llorente y

y reeditada por la universidad politécnica de

118

revistavalencianad’etnologia


Valencia, y los libros “la barraca Valenciana”, de antonio Michavila, publicado en 1918 por la Real sociedad geográfica, “The “barracas” (cottages) of Valencia”, de Francisco almela y Vives, publicada en 1930 por el patronato nacional del Turismo en 1930, y el libro “la vivienda y los núcleos de población rurales de la huerta de Valencia”, de José Manuel Casas Torres, publicado en 1944 por el instituto Juan sebastián Elcano. En estas monografías abundan las fotografías de barracas que, aunque reproducidas de forma bastante primitiva, aportan numerosas instantáneas de gran interés. Es de destacar las imágenes de Víctor gosálvez por su antigüedad y alta calidad fotográfica. Fig. 3. Camino de Cabanyal. Triple barraca con conbertizo y barraca trasera.

Colección de tarjetas postales del archivo José Huguet

barracas que refleja el apogeo previo a su declive

actualmente depositada en el fondo gráfico de la

de esta forma de construcción. sólo la existencia de

biblioteca Valenciana, se trata de un extenso catá-

estas prolíficas colecciones de tarjetas postales, por

logo de tarjetas postales de pequeño formato

la sencilla razón de su extensión y variedad, nos da

correspondientes a varias colecciones comerciales

indicios de la importancia de la barraca valenciana

del primer tercio del siglo xx, que muestran foto-

como objeto de atracción visual en la Valencia de

grafías de la huerta de Valencia en las que la barra-

aquellos años, superando la etiqueta del tipismo o

ca valenciana es la verdadera protagonista, surgi-

del reclamo meramente turístico que en años pos-

das dentro de la misma corriente de admiración

teriores se le adjudicó.

hacia este elemento del paisaje que hemos comentado anteriormente. la autoría de las colecciones

Revistas ilustradas del primer tercio del siglo

es una incógnita en lo que respecta a los fotógra-

XX

fos, aunque se identifican por las editoriales o

la mejora en las técnicas de impresión dio pie a la

imprentas que las publicaron (imprenta de José

publicación de numerosas revistas periódicas de

Durà pérez, imprenta de Ramón ortega, y

temática general que con el apelativo de “ilustra-

Ediciones “unique”, entre otras).

das” causaban sensación en la sociedad de los

Todas las tarjetas proceden de los años 20 y constituyen una notable colección de imágenes de

años veinte y treinta por la abundancia y calidad de sus fotografías.

revistavalencianad’etnologia

119


En estas dos décadas podemos encontrar numerosos reportajes y noticias sueltas (más bien loas casi poéticas) dedicadas a la barraca valenciana. Entre los títulos que más atención dedicaban a este tema destacamos las revistas “Valencia atracción” (donde colaboraron los más renombrados fotógrafos valencianos), “Crónica”, “la Esfera”, “Mundo gráfico”, “la estampa”, etc. Todas ellas pueden consultarse actualmente en la Hemeroteca Municipal de Valencia, la biblioteca Valenciana o la Hemeroteca nacional. Colección de fotografías de Vicente Peydró. De entre todas las colecciones de fotografías de autores o temática valenciana que pueden consultarse actualmente en el fondo gráfico de la biblioteca Valenciana destaca de una forma espe-

Fig. 4. Casa Huere. Camino de alboraya.

cial la producción fotográfica de Vicente peydró Marzal (1887-1955), destacado fotógrafo de la

se indica en Cancer (2004), la mirada fotográfica

escuela pictorialista y fundador del Foto Club

de peydró se centra muchas veces en el ambiente

Valencia, del que fue presidente durante 20 años.

rural, utilizando técnicas efectistas (fresón) y bus-

Fue reconocido con múltiples galardones y mantu-

cando juegos de luz (contraluces) para acentuar los

vo una estrecha relación con reconocidos fotógra-

volúmenes y captar la esencia del paisaje, acudien-

fos de toda Europa.

do a menudo al posado de los personajes para

la temática de las fotografías de peydró es

potenciar una mirada costumbrista o pictórica.

amplísima, y da buena cuenta de sus viajes, aunque gran parte de las mismas se centran en el entorno

Colección de fotografías de Vicente Barberá

de Valencia, cobrando un papel destacado las

Masip y de Enrique Desfilis Barberá

numerosísimas fotografías realizadas en la huerta

Vicente barberá Masip (1871-1935) comenzó su

de Valencia. observando sus fotografías se palpa el

trayectoría profesional como fotógrafo trabajando

amor del autor por este paisaje (la cercanía del

de reportero para las revistas ilustradas más impor-

mismo no habría sido motivo suficiente para un

tantes de la época (blanco y negro, abC y la

fotógrafo pictorialista como lo era él si éste no con-

ilustración Española y americana) que comenzaban

tara con valores estéticos suficientes) y en concreto

a ser muy populares por la profusión de fotografí-

por la barraca como sujeto fotográfico. Tal y como

as, todo un lujo por aquel entonces. Fue el primer

120

revistavalencianad’etnologia


Fig. 5.

Fig. 6. barraca de Ramoneta, cerca del emplazzmiento actual de MercaValencia.

Fig. 7. barracas de olmos, cercanas al Cabanyal.

fotógrafo del diario las provincias, y posteriormen-

En ambas colecciones el número de fotografías

te también lo fue del ayuntamiento de Valencia

en las que la barraca aparece como sujeto principal

hasta su jubilación en 1928, cuando le sucedió su

es importantísimo. Captadas desde un enfoque

sobrino Enrique Desfilis barberá (1898-1938). éste

desprovisto del pictorialismo que impregna la obra

comenzó a trabajar con él, aunque sus fotografías

de otros autores, como peydró, sus imágenes son

aparecidas en el mencionado periódico y en el

casi ilustraciones de un catálogo arquitectónico y

ayuntamiento valenciano aparecían firmadas con el

aportan abundante información por la excelente

nombre de su tío, razón por la cual se hace compli-

iluminación de las tomas y la claridad de los encua-

cado discernir qué fotografías pertenecen a uno u

dres.

otro autor. El archivo Histórico Municipal de Valencia con-

Colección de fotografías de Francisco Sanchís

serva un elevado número de fotografías pertene-

Francisco sanchís fue fotógrafo en 1920 de la Casa

ciente a la labor de Vicente barberá como fotógra-

Real de alfonso xiii, así como fotógrafo oficial de

fo municipal. paralelamente, ha sido donado a la

la Catedral de Valencia y de varios museos de esta

biblioteca Valenciana recientemente un importante

ciudad. su legado fotográfico es muy importante,

fondo fotográfico consistente en la colección de

aunque el dedicado a la barraca valenciana no es

fotografías de Enrique Desfilis barberá.

muy extenso. actualmente puede consultarse en el

revistavalencianad’etnologia

121


Fig. 8. barracas casa el Manut.

archivo gráfico de de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

en los primeros años de la democracia (indiferencia que aún hoy puede constatarse en los poderes públicos y la sociedad en general) y que ha conlle-

Colección de tarjetas postales del tercer cuarto

vado consecuencias desastrosas para la protección

del siglo XX

de este patrimonio popular.

En los años 50, 60 y 70 del siglo xx se vivió un últi-

Como consecuencia de este clima de ensalza-

mo resurgimiento de la barraca valenciana como

miento de la cultura popular, aumentó en gran

sujeto fotográfico. Convertida en el objeto perfec-

medida la publicación de tarjetas postales dedica-

to para encarnar el ideal de tipismo que entonces

das a la barraca, pese a que en realidad desde el

imperaba para impulsar el turismo y, de paso, una

primer auge de los años veinte no habían dejado

tímida y superficial diferenciación regional, su

de publicarse tarjetas con esta temática, aunque en

papel como sujeto fotográfico se acentuó. aunque

menor número. a diferencia del realismo de las

la barraca siempre había sido, ya desde principios

postales de los años veinte, y en consonancia con

de siglo, un tema fotográfico que no podía faltar

lo que hemos comentado anteriormente, en estos

en cualquier guía de Valencia, en estos años adqui-

años se introducen en las imágenes, de forma a

rió carácter de emblema casi sagrado para la buena

menudo forzada, otros elementos icónicos, como

valencianía, con consecuencias en muchos campos

falleras, paellas, naranjas, niños vestidos con trajes

de la cultura popular, como el diseño gráfico (mar-

regionales, etc. Entre las principales editoriales que

cas comerciales), el diseño de fallas, la arquitectura

publican este tipo de postales mencionaremos:

(edificación de gran número de “neo-barracas”,

Cris-adam,

sobre todo en El palmar), etc. De esta época quizá

Casanova, etc. En ningún caso se hace mención a

proviene el hartazgo hacia la barraca que padeció

los fotógrafos.

Durà,

Durà-Velasco,

subirats-

la sociedad valenciana a causa de esta saturación,

pese a la falta de identificación estética que

y que causó en buena medida la reacción contraria

podemos sentir ante estas imágenes, es innegable

122

revistavalencianad’etnologia


Fig. 9. barraca Casa Capelleta.

Fig. 10. barracasd e belenguer.

que estas fotografías, por los cuidadosos encua-

subsistían, lo que hoy en día constituiría un docu-

dres, el gran formato de los negativos, lo avanzado

mento de gran valor.

de las técnicas de reproducción y la aparición del

lamentablemente, hasta lo que sabemos

color, suponen el testimonio gráfico de mayor cali-

según el testimonio del propio José antonio

dad con el que contamos para construir un inven-

Carrión, este valioso trabajo de recopilación y divul-

tario de imágenes de la barraca valenciana.

gación no fue archivado de forma oficial (no se ha

Constatamos así mismo, el excelente estado de

podido encontrar documentación directa sobre la

conservación de este patrimonio en fechas previas

exposición en el archivo Histórico Municipal), ni

al comienzo de su declive y su desaparición.

por supuesto dio pie a ninguna publicación, aun-

Exposición fotográfica “Les barraques valen-

sa de la barraca que la investigación conllevó,

cianes ara”

había dado pie unos meses antes incluso a una

En los años 70, en pleno declive de la barraca,

petición formal ante el Ministerio de Educación y

que, aprovechando el ambiente propicio de defen-

comenzaron las acciones reivindicativas en defensa

Ciencia para solicitar expediente de declaración de

de esta forma de vivienda genuinamente valencia-

la barraca valenciana como Monumento Histórico

na. En junio de 1976 la revista de actualidad gráfi-

artístico con carácter nacional. También se creó

ca “Valencia atracción” daba cuenta de una expo-

una asociación —“amics de la barraca y l’alque-

sición organizada por el entonces arquitecto muni-

ria”— de efímera existencia.

cipal del ayuntamiento de Valencia, José antonio

Mediante indagaciones en la subdirección

Carrión, titulada “les barraques valencianes ara”,

general de los archivos Estatales del Ministerio de

donde se podían ver numerosas fotografías que

Educación, Cultura y Deporte, se ha sabido que

mostraban las barracas que quedaban por aquel

ante la respuesta en 1975 del entonces Ministerio

entonces (150 según los organizadores), de las que

de Educación y Ciencia solicitando al ayuntamiento

30 se encontraban en perfecto estado. la exposi-

de Valencia que se efectuara una relación detallada

ción contaba también con seis maquetas de barra-

de las barracas “haciendo constar los lugares donde

cas con numerosos detalles constructivos exteriores

se encuentran emplazadas”, como paso previo a la

e interiores y los planos de 30 de las barracas que

declaración de la protección, el Consistorio, en

revistavalencianad’etnologia

123


1977, todavía no había procedido a enviar dicha

El catálogo de barracas de Josep Escrivà

relación, ni lo haría ya debido al cambio de escena-

Josep Escrivà publica en 1976 por cuenta propia un

rio político y social que la transición conllevó, por lo

estudio sobre la barraca donde se hace hincapié por

que el expediente se paralizó definitivamente. sin

primera vez en la barraca como objeto individual, y

duda, de haber prosperado dicha iniciativa, la pro-

no como imagen icónica. El libro “les nostres barra-

tección real que hubiera supuesto habría conllevado

ques: inici d’estudi” contiene un pequeño catálogo

una mejor conservación de este patrimonio ahora

de barracas, seleccionadas sin un criterio aparente y

perdido en gran medida.

con bastantes errores de localización y toponimia,

afortunadamente, en el llibret del año 1998 de la falla “El Campot” se incluyó un homenaje a la

que, pese a todo, ha constituido una herramienta muy útil para la preparación de este trabajo.

barraca a cargo de paco Raga, que contaba con la reproducción de 99 de las 130 fotografías de la

Las fotografías de Francesc Jarque. El declive

exposición, aunque sin ninguna indicación relativa

de la barraca

a la identificación de las barracas fotografiadas.

Durante los años 70 y 80, el renombrado fotógrafo

pese a la mejorable calidad de las fotografías y la

Francesc Jarque fue un testigo de excepción del

deficiente reproducción de las mismas, esta colec-

declive de la barraca como elemento del paisaje.

ción de fotografías constituye un testimonio gráfi-

lejos de buscar el lado amable de la realidad y

co muy valioso de la etapa final del paisaje de la

ocultar la cara menos agraciada, el fotógrafo, fiel a

barraca. a través de su consulta se puede observar

su estilo veraz y su sentido estético de lo cotidiano,

por ejemplo cómo la barraca se fue acantonando

centra su objetivo en barracas en ruinas o que

en las zonas edificadas y en áreas cercanas a los

sufren el ajetreo del tráfico rodado, o aquellas

caminos y carreteras más transitadas, habiendo

otras que se han quedado aisladas en ambientes

desaparecido prácticamente por aquella época

urbanizados o industriales donde el contraste

como elemento aislado en campo abierto.

adquiere incluso tintes poéticos o de protesta

Fig. 11. barracas Casa Tols.

Fig. 12. barracas de Casa María simó.

124

revistavalencianad’etnologia


Fig. 13. barracas del Flare.

social. aun así, también se incluyen imágenes

cas que han captado prestigiosos periodistas gráfi-

extremadamente bellas que nos permiten apreciar

cos valencianos, como luis Vidal Corella (1900-

que hasta fechas relativamente recientes se conta-

1959), miembro de una extensa saga de fotógra-

ba con enclaves de auténtica esencia huertana muy

fos.

cerca de la ciudad de Valencia. Destaca la gran

Cabe destacar también la excelente colección

cantidad de barracas que en aquella época aún

de fotografías históricas del Museo de Etnología de

contaban con el característico tejado de “borró”.

Valencia, así como la del archivo fotográfico de la

la mayor parte de estas fotografías de barracas

Diputación de Valencia.

fueron incluidas en dos colecciones donadas a la biblioteca Valenciana por el autor, aunque también

2. Objetivo y planteamiento del trabajo

pueden encontrarse algunas instantáneas en el

Como hemos adelantado en el prefacio, el objetivo

archivo fotográfico de la Diputación de Valencia

del presente trabajo es el de localizar de forma

(que dieron lugar a un libro sobre arquitectura

exacta la ubicación de imágenes de barracas de la

rural), además de en numerosos libros publicados

huerta de Valencia, con el doble objetivo de indivi-

por el autor, casi siempre en colaboración con la

dualizarlas —conformando de este modo una suer-

escritora y periodista María ángeles arazo.

te de catálogo o atlas de barracas— y de recrear el

algunas otras imágenes se han podido rastrear en

paisaje circundante, a través de su reflejo fotográ-

publicaciones de escasa tirada y divulgación, como

fico reforzado por el conocimiento de su ubicación.

el calendario reivindicativo en defensa de la barraca, de los años 70, editado por una librería de

La topognosis. Alternativas en la localización

sueca, y que tan amablemente fue cedido para su

de fotografías antiguas

reproducción por el propio autor para la prepara-

para proceder a la localización topográfica exacta

ción del presente trabajo.

de fotografías antiguas (operación que, en ausencia de un término específico, hemos bautizado

Otras colecciones

como topognosis, se debe hacer uso preferente-

además de las colecciones reseñadas, hay que

mente de una base cartográfica de referencia de la

recordar la gran cantidad de fotografías de barra-

misma fecha que las imágenes. se da por supuesto

revistavalencianad’etnologia

125


Fig. 14. barraca de Torró.

Fig. 15. barraca en en el camino de la acequia Fabiana.

que la fotografía no posee ningún título que per-

grafías, ésta ha de poseer como principal cualidad

mita su localización exacta. la forma de proceder

la de representar gráficamente de forma explícita

en ausencia de una base cartográfica de referen-

los elementos que se pretende localizar.

cia, poco viable en nuestro caso dado la antigüe-

Esta circunstancia se da en los planos catastra-

dad de las fotografías, debería pasar obligatoria-

les que se elaboraron en los años treinta tanto en

mente por la búsqueda de personas capaces de

Valencia como en el resto de los municipios de la

identificar la imagen (ya sea por vecindad geográ-

comarca, como veremos más en detalle posterior-

fica o cualquier otro tipo de relación con el sujeto

mente. De esta forma, se considera factible abor-

fotografiado), la inspección visual en campo –

dar la topognosis objeto de este trabajo mediante

inviable en este caso dado el tiempo transcurri-

el uso de una base cartográfica de referencia, que

do— o bien la consulta de las anotaciones de

será la metodología empleada en lo que sigue.

campo de los fotógrafos, tarea infructuosa en la mayoría de los casos. si, como va a ser nuestro caso, hacemos uso de una base cartográfica contemporánea a las foto-

Fig. 16. barracas de la Trabuca

126

revistavalencianad’etnologia

El proceso consistiría entonces en los siguientes pasos: · Elección de la base cartográfica de referencia, considerada como plano base.

Fig. 17. barraca de Casa plaça.


· identificación en el plano base de las barracas, que son los elementos a identificar. aunque este paso no es imprescindible, contribuye en gran medida al éxito del proceso, dado que se facilita la lectura del plano durante el proceso de localización al haber discriminado de forma previa las edificaciones de interés del resto. Este paso puede dar lugar a la confección de un plano de distribución de la tipología de interés, en nuestro caso concreto un plano de distribución de las barracas existentes en la fecha de elaboración del plano base. · Recopilación de imágenes. Este paso puede efectuarse previo a todo el proceso o de forma simultánea al primer y segundo

Fig. 18. barracas Casa Tomasot.

paso. · Topognóstico o localización topográfica exacta de la ubicación del punto de toma, y por tanto del sujeto, de las fotografías de las barracas. se aborda un proceso de localización en el que interviene sobre todo la interpretación detallada de las fotografías y del plano base. · presentación de resultados y conclusiones. al trabajarse con fotografías como material de trabajo, los resultados son eminentemente gráficos y visuales, aunque pueden desarrollarse estudios teóricos basados en las conclusiones obtenidas. a lo largo de la presente memoria iremos abordando cada uno de estos pasos conducentes al resultado final, que es la elaboración de un atlas de

Fig. 19. Fotografia de peydró

las barracas de la huerta de Valencia.

revistavalencianad’etnologia

127


Fig. 20. barraca de Montoliu.

3. Base cartográfica para la identificación de

Fig. 21. barracas de Troya, del sord y del Tremolar.

muchas veces en última instancia indivi-

las barracas y la localización de imágenes

dualizar cada perspectiva fotografiada, por

Como hemos adelantado, el condicionante básico

lo que deben aparecer en la cartografía a

para una investigación de identificación fotográfica

utilizar.

consiste en la existencia de una base cartográfica que cumpla tres premisas básicas: · El plano ha de indicar gráficamente de

Término Municipal de Valencia (1929-1944) que el

forma explícita (o ha de poder deducirse

ayuntamiento de Valencia encarga en julio de

con relativa facilidad) las diferentes tipolo-

1929 a la Dirección general del instituto

gías de edificación, o al menos distinguir la

geográfico y Catastral. Este plano es ampliamente

que es objeto de la localización, en nuestro

conocido como base cartográfica de referencia de

caso, las barracas.

128

Estas tres premisas se dan en el plano del

la Valencia del segundo tercio del siglo xx y ha ser-

· la fecha de elaboración de la misma ha de

vido de soporte topográfico a varios trabajos de

ser lo más cercana posible a la del momen-

investigación sobre la huerta de Valencia reciente-

to histórico en el que se tomaron las foto-

mente publicados –algarra (2003), Mangue

grafías. si es posterior se corre el riesgo de

(2001)—.

que ulteriores modificaciones en un medio

Como indican llopis y perdigón (2010), desde

tan cambiante como es el periurbano dis-

julio de 1929 hasta diciembre de 1939 se realiza el

torsionen la realidad fotografiada.

levantamiento topográfico a escala 1:500 de la

· la cartografía ha de ser fiel y de gran esca-

zona de extrarradio de Valencia (limitada hacia el

la, y su precisión ha de ser suficiente para

interior por el Camino de Tránsitos), indicando

poder apreciar un alto nivel de detalle

dentro de cada parcela las edificaciones, pozos,

topográfico. En nuestro caso son funda-

norias, caminos, sendas, acequias e incluso árboles,

mentales detalles tales como pozos, des-

con un alto grado de detalle y fidelidad. En diciem-

alineaciones en fachadas, pequeños cami-

bre de 1939 se amplía el encargo a la zona del

nos, pequeñas acequias… Estas caracterís-

ensanche y en abril de 1941 a la zona noroeste del

ticas topográficas son las que permiten

término municipal, concluyéndose en diciembre de

revistavalencianad’etnologia


Fig. 22. barraca en Montolivet.

Fig. 23. barracas del pechinar.

ese mismo año con el levantamiento del casco his-

Este plano puede consultarse actualmente en el ayuntamiento de Valencia (servicio de patrimonio

tórico de la ciudad. El plano se divide en 128 hojas numeradas

y archivo Histórico Municipal), además de en el

correlativamente de norte a sur. Cada una de éstas

archivo de arquitectura y urbanismo de la ETsaV

se divide a su vez en otras cuatro numeradas en

y en el archivo VTiM arqtes.

numeración romana del i al iV, de izquierda a dere-

para el presente trabajo se han fotografiado la totalidad de las hojas del plano municipal en su

cha y de arriba a abajo. Hay que hacer la matización de que el plano

versión a escala 1:2.000 (existen varias versiones y

excede los límites municipales de la ciudad de

escalas), formadas por agregación de las cuatro

Valencia, extendiéndose a las siguientes zonas:

hojas en que cada una de ellas se subdivide y que

· Término municipal y casco urbano de

en el plano original estaban impresas a escala 1:500. además, se ha consultado la copia digital a

Tavernes blanques. · Término municipal de alboraia, salvo la

escala 1:500 incluida en llopis y perdigón (2010),

parte al norte del barranco Carraixet, y

algo posterior en el tiempo a la fotografiada y por

casco urbano.

tanto menos útil para la localización de imágenes.

· Casco urbano de Mirambell y gran parte del término

municipal

de

bonrepós

y

Mirambell. · la práctica totalidad del término municipal y casco urbano de burjassot. · parte del término municipal de quart de poblet. · Término municipal y casco urbano de Mislata. · Casco urbano de xirivella y parte del término municipal (partida del Roll).

Efectivamente, en la citada copia digital se pueden ver actualizaciones de desarrollos urbanos de años posteriores al de finalización del plano dibujadas sobre las mismas hojas, aunque como contrapartida se pueden consultar anotaciones manuales sobre la denominación de las casas, y en concreto de las barracas, lo que añade una valiosa información a la representación meramente topográfica. pese a que, como veremos, la mayor concentración de barracas se producía en el término municipal de Valencia y zonas limítrofes, no podemos dejar pasar por alto el resto de municipios de la

revistavalencianad’etnologia

129


Fig. 24. barracas de guitarra.

Fig. 25. Fotografía de peydró.

comarca, puesto que el ámbito de estudio com-

sean de fecha posterior o poco anterior a 1929,

prende la totalidad de la comarca de l’Horta. De

con el objeto de que la localización mediante los

este modo, se hace necesario contar con informa-

planos catastrales de los años treinta sea factible.

ción cartográfica adicional, que cubra la superficie

se han descartado por tanto los grabados, cua-

no reflejada en dicho plano, permitiendo un enfo-

dros o cualquier otro tipo de ilustración, debido a

que comarcal al estudio llevado a cabo.

que la fidelidad de la representación puede estar

afortunadamente, el archivo del Reino de Valencia custodia una colección de planos catastrales de las mismas características que las del citado plano

sometida a distorsiones importantes, así como las imágenes muy antiguas (anteriores a 1910). Tras una exhaustiva recopilación de bibliografía

catastral de Valencia, elaborados en las mismas

y la consulta y/o adquisición de libros y revistas en

fechas para todos los municipios de la comarca. su

bibliotecas, hemerotecas y librerías de anticuario, y

delineación es menos depurada que el plano de

tras la revisión de los extensos fondos gráficos de la

Valencia, y al contrario que en éste, cuya distribución

biblioteca Valenciana, de la Diputación de

en hojas sigue una cuadrícula, para estos planos hay

Valencia, de la Conselleria de Educación, Cultura y

que consultar diferentes hojas para cada uno de los

Deporte, y del archivo histórico Municipal de

polígonos en que se dividen los términos municipales.

Valencia, así como la utilización de la colección particular del autor (formada básicamente por pos-

4. Recopilación de imágenes de barracas

tales y fotografías privadas adquiridas en el curso

El criterio a la hora de obtener las imágenes sus-

de los años), el resultado ha sido la obtención en

ceptibles de someterse al proceso de localización

formato digital de aproximadamente 1.100 imáge-

ha sido el de ser imágenes fotográficas —ya sean

nes fotográficas de la más variada procedencia,

publicadas en libros o cualquier otro soporte edito-

formato y datación. El elevadísimo número de imá-

rial, ya sean expuestas en colecciones museográfi-

genes obtenidas es un fiel indicador de la impor-

cas, o bien existentes en los fondos de bibliotecas

tancia del tema que estamos tratando.

o archivos accesibles al público— que tengan una

En general, la práctica totalidad de las fotografía

barraca como sujeto principal o secundario, y que

de barracas no hacen referencia en su título –si lo tie-

130

revistavalencianad’etnologia


Fig. 26. alineación de barracas a la llegada a pinedo.

Fig. 27. Calle principal poblados de El saler.

nen—a la identificación de la barraca en cuestión,

edificaciones modernas y sobre todo por el conoci-

limitándose a títulos genéricos como “en la huerta”,

miento que del sujeto fotográfico tendrían los pro-

“barracas de la huerta”, etc. a lo sumo se hace men-

pios poseedores de las fotografías.

ción a la zona geográfica amplia en la que se tomó la fotografía (por ejemplo: “Ruzafa”, “Cabañal”,

5. Identificación de las barracas y elaboración

“Camino del grao”). En este sentido, hay que esperar

del plano de distribución

a la obra de Escrivà (1976) para contar con una pri-

Como paso previo a la localización de las barracas

mera tentativa de catálogo de barracas, con indica-

fotografiadas, ya hemos adelantado que es reco-

ción de la denominación y localización de las barracas

mendable en primer lugar identificar las barracas

fotografiadas. seguramente el material que confor-

sobre una base cartográfica, en nuestro caso el

maba la exposición municipal de 1976 contaba con

plano catastral de Valencia iniciado en 1929, ade-

indicación explícita de las barracas fotografiadas.

más de los planos catastrales del resto de los muni-

las últimas publicaciones centradas en la arqui-

cipios de la comarca, elaborados en la misma fecha.

tectura rural valenciana –como las de Del Rey

El proceso de identificación se basa en una

aynat— hacen a menudo referencia explícita a la

labor de estudio e inspección de los planos muy

denominación de las barracas, aunque en estos

meticulosa. Como resultado inmediato de la iden-

casos el escenario ya es de práctica desaparición de

tificación obtendremos un plano de distribución de

las barracas, por lo que se hace referencia a muy

las barracas en el área de estudio.

pocos ejemplares concretos. El trabajo de recopilación de imágenes —y su posterior localización— se podría completar en una segunda fase con imágenes de titularidad privada, es decir, fotografías familiares de vecinos de la ciudad y pueblos de la comarca. la localización de las imágenes se facilitaría por la datación más tardía de las imágenes, la más que probable presencia de

revistavalencianad’etnologia

131


Fig. 28. boda de huertanos en las barracas de olmos. Fotografía: Colección Díaz-prósper.

para la identificación de las barracas sobre los

cartográfica, en imágenes aéreas, destacando

planos catastrales se ha seguido como criterio bási-

sobre todo, por su cercanía en el tiempo a la de

co fundamental la rotulación. los referidos planos

elaboración del mapa de 1929, la ortofoto de 1944

catastrales incluyen entre las rotulaciones referen-

que se puede consultar en la biblioteca Valenciana

tes a las diferentes tipologías de edificación, la

y que ha sido recientemente publicada por llopis y

correspondiente a la barraca, mediante la palabra

perdigón (2010), aunque también se han utilizado

“barraca” o “barracas”. Complementariamente,

las ortofotos de 1958 que guarda la biblioteca

se ha atendido a otros aspectos, tales como la geo-

Valenciana, así como otras mucho más recientes,

metría en planta o la delineación (de trazo más fino

como la de 1980 que puede consultarse en la pági-

en el caso de las barracas).

na web del ayuntamiento de Valencia.

aun así, la aplicación de estos criterios no

En el caso de los planos catastrales del resto de

garantiza que puedan ser individualizadas la totali-

municipios, se ha detectado la existencia de muni-

dad de las barracas que existían en la fecha de ela-

cipios en los que no aparece ni una sola mención al

boración del plano. El proceso se ha apoyado ade-

término “barraca” en la rotulación, cuando por su

más, en caso de duda o ausencia de información

proximidad a zonas del término municipal de

132

revistavalencianad’etnologia


Valencia densamente pobladas de barracas, podría deducirse su existencia. Este ha sido el caso sobre todo de sedaví, con lo cual debemos tomar con cautela la fidelidad del inventario en este término municipal. Elaboración del plano de distribución de las barracas Como resultado del proceso de identificación de barracas en los planos catastrales de 1929, se ha elaborado un plano en formato CaD, superpuesto a la digitalización de los planos de 1929, en el que se han delimitado los contornos de las construcciones asociadas tipológicamente a barracas. Este plano constituye, que sepamos, el primer intento de elaboración de una cartografía sintética relativa a la distribución de las barracas valencianas, al menos publicado. En la siguiente imagen se mues-

Distribución de las barracas en el entorno de la ciudad de Valencia en 1929

tra un fragmento del plano elaborado al objeto de ilustrar su nivel de detalle: la primera conclusión de la observación de este plano, que permite apreciar a simple vista y de forma global la distribución de las barracas, es que la presencia de estas construcciones en el paisaje de la huerta de Valencia en el primer tercio del siglo xx era notabilísima, conformando un elemento fundamental del mismo. Mediante conteo de las barracas identificadas, podemos fijar el número de barracas existentes en esa época en una cifra cercana a las 1.500. Hay que hacer mención que en este trabajo identificamos como “barraca” tanto a las barracas aisladas como a los conjuntos de barracas adosadas y comunicadas por pasadizos, por lo que el número total de recintos individuales tipológicamente identificables como barracas podría superar la cifra de

Distribución de las barracas en el entorno de la albufera en 1929

revistavalencianad’etnologia

133


Fig. 29. barracas de Rafel el Ratero.

Fig. 30. barracas de Cotofio.

2.000, dado el elevado número de barracas dobles

visuales. sin duda ahora ya sabemos que esta ima-

y triples que hemos inventariado, admitiendo ade-

gen, que poco a poco fue convirtiéndose en repre-

más que buena parte de las construcciones anejas a

sentativa del vergel valenciano, respondía a la rea-

las edificaciones principales (cuadras, pocilgas,

lidad, como casi siempre ocurre.

etc.), también responderían a esta tipología (aun-

Esta imagen del paisaje seria notablemente

que su identificación en la mayoría de los casos ha

mayor incluso en fechas anteriores a 1929. Hay

sido imposible), por no hallarse rotuladas como

que tener en cuenta que, con total seguridad, en

barracas estas construcciones auxiliares.

fechas anteriores a la de elaboración del plano

se puede decir que la presencia de barracas era

catastral de Valencia el número de barracas sería

masiva. Debió constituir una atracción sin paran-

considerablemente mayor, dado que en dicho

gón en Europa admirar un contraste tan acusado

plano la presencia de construcciones que sustituían

entre una ciudad de tamaño medio bastante indus-

a la barraca como evolución natural (casas y cua-

trializada y un entorno periurbano agrícola plagado

dras de ladrillo y tejado) es ya notable, aunque

de construcciones más propias de campiñas ajenas

menor de lo que luego ha llegado a ser. Es de

a todo signo de cultura urbana. una visión a buen

suponer que buena parte de las edificaciones que

seguro impresionante para las gentes venidas de

no eran barracas en ese momento concreto lo fue-

fuera, lo que sin duda contribuyó a la difusión de

ran con anterioridad, aunque haría falta un estudio

la fama de la huerta de Valencia, y más tarde, a la

específico para dilucidar esta cuestión.

creación del símbolo y el icono. los testimonios de

se incluye a continuación una copia a escala

las personas que vivieron aquella época, ciudada-

reducida del mapa de distribución. En esta versión

nos de Valencia o viajeros de paso, que de forma

a escala reducida se ha utilizado como imagen de

anónima en la mayoría de casos o a través de la

fondo, para facilitar la localización, la cartografía a

capacidad de comunicación que ofrecía la literatu-

escala 1:50.000 del instituto geográfico de 1938.

ra, la pintura o la fotografía, colaboraron a confor-

se observa que la presencia de barracas es

mar la imagen de la huerta como un paisaje donde

muchísimo mayor en las zonas cercanas a la costa,

la barraca era uno de los principales elementos

aunque por el sur la distribución de barracas se

134

revistavalencianad’etnologia


Fig. 31. barracas de Caldera, actualmente de panach.

Fig. 32. barracas de sura

adentra mucho más al interior. se puede decir que

Es característico el carácter diseminado de la distri-

la práctica totalidad de las barracas se sitúa al este

bución, aunque destacan también agrupaciones

de la carretera de barcelona al norte y al este del

importantes de barracas conformando pequeños

cementerio general al sur, siendo su presencia muy

núcleos habitados, como el de Rincón de boix, al

esporádica al oeste de estos límites. se aprecia tam-

suroeste del cementerio, o varios núcleos existen-

bién una disminución brusca al traspasar los límites

tes en el entorno de pinedo o en el camino del

del término municipal del “Cap i Casal” por el sur,

Caminot.

hasta el extremo de la práctica ausencia de barracas

También se observa que en la época de elabo-

en municipios como paiporta, alfafar, Catarroja y

ración del mapa de 1929 habían desaparecido de

sedaví, aunque en este último caso ya hemos dicho

forma prácticamente total las barracas en los

que podría deberse a la poca fidelidad del plano

poblados marítimos, aunque se cuenta con muchas

catastral utilizado. Hay que hacer mención que en

fotografías de barracas de esta zona que han podi-

esta zona la existencia del marjal y el arrozal impo-

do ser localizadas.

nía una disminución drástica del poblamiento en

Respecto a otros poblados, como pinedo, El

general. por el norte, la densidad de barracas es

saler y El palmar, la presencia de barracas en esta

mucho menor que en el sur, aunque llegan a muni-

época era todavía muy importante, hasta el punto

cipios bastante distantes de la ciudad. Es de desta-

de contar con auténticas calles formadas entera-

car la relativa concentración de barracas que pre-

mente por barracas. Cabe destacar la existencia de

sentaba albuixech y la existencia de barracas aisla-

las barracas con culata de El palmar, con el frontal

das en zonas tan lejanas como Massamagrell o la

de poniente redondeado. según algunos autores

partida de san onofre de albalat dels sorells.

esta disposición serviría para atenuar los efectos del

las barracas son mucho más numerosas en la

viento de poniente. En todo caso, esta tipología

huerta al sur del Turia que en el norte. Destacamos

particular, ya desaparecida, poseía una belleza y

también la presencia en aquella época de barracas

armonía especial que entroncaba con lo más arcai-

muy cercanas a las zonas urbanas de la ciudad, que

co de la cultura de la construcción con adobe y

hoy en día son prácticamente el centro de la urbe.

techo de paja.

revistavalencianad’etnologia

135


En el plano se refleja también de forma clara la orientación mayoritaria de las barracas, confirmándose la conocida tendencia de una orientación predominante Este-oeste, más concretamente nWW-sEE. Inventario de barracas existentes para dar una idea de la magnitud de la pérdida que ha conllevado la falta de una política decidida de protección de las barracas como elemento arquitectónico singular del paisaje de la huerta, se ha realizado un trabajo de campo en el que se han detectado las barracas que todavía existen dentro del ámbito de estudio, es decir, la comarca de l’Horta. se ha comprobado que la mayoría de las 62 barracas históricas (simples o dobles) que quedan en pie (un 4% de las existentes en los años 30 del distribución de las barracas históricas que quedan en el entorno de la ciudad de Valencia en 2013

siglo pasado), se ubican en enclaves mayoritariamente edificados, en los márgenes de caminos principales que han acabado convirtiéndose en carreteras, siendo mucho menor la presencia de barracas aisladas en espacio abierto. Es decir, se constata la tendencia mostrada en la exposición municipal de 1976 en el sentido de que la barraca deja de ser un elemento del paisaje para pasar a ser un tipo edificatorio más en medio de extensas agrupaciones de casas. se comprueba también la desaparición, salvo casos aislados (barracas de Coca y barraca de casa plaça –Restaurante la genuina—), de la tradicional cubierta de borró que dotaba a la barraca de su característica geometría exenta de bordes definidos, y que, debido a su textura y color, tanto contribuía a la total integración en el paisaje circundante.

distribución de las barracas históricas que quedan en el entorno de la albufera en 2013

136

revistavalencianad’etnologia

se constata la existencia de muchas barracas en ruinas, sobre todo al sur. También han desaparecido


Fig. 33. barracas de Caragol.

Fig. 34. barracas de Calesa.

las agrupaciones de barracas y las barracas triples y

de la implantación de la zona de actividades logís-

dobles salvo contados ejemplos de barracas dobles,

ticas del puerto.

que podemos localizar sobre todo al norte del Turia. En el siguiente plano se reflejan las barracas

6. Localización de las barracas

que subsisten en la actualidad, habiéndose distin-

una vez que disponemos de una cartografía fiable

guido tres casos: barracas que siguen en pie, alte-

en la que se han identificado previamente las

radas en mayor o menor medida y en un estado de

barracas con el fin de facilitar el topognóstico, llega

conservación variable que permite en todo caso su

el momento de comenzar el proceso de localiza-

restauración; barracas en ruina avanzada, en la que

ción de las fotografías. En este proceso se realizan

es muy complicado o imposible su recuperación; y

tres pasos previos:

barracas que han sido reconstruidas por completo

· Determinación de la orientación de la toma:

(en algunos casos de forma desafortunada, como

se tiene en cuenta la iluminación solar

en el caso de la barraca de bruno, en la huerta cer-

(teniendo en cuenta la hora probable de la

cana a la ermita del Fiscal), o incluso trasladadas,

toma) y el hecho de que la orientación pre-

como ha sucedido con las barracas de Roca a raíz

dominante de las barracas es, aproximada-

revistavalencianad’etnologia

137


Fig. 35. barracas de silvestre.

Fig. 36. barracas de paquín.

mente, la de Este-oeste. En las fotografías

forma cualitativa la probabilidad de que la localiza-

más antiguas este paso es a menudo muy

ción sea la correcta. En estos casos hay que com-

complicado de realizar debido a la falta de

pletar la inspección del plano para determinar si la

contraste de las tomas.

ubicación detectada es al menos la localización

· Determinación de rasgos arquitectónicos en

más probable. Cuando la fotografía contiene una

planta determinantes: se observa la existen-

referencia geográfica, aunque sea amplia, se facili-

cia de rasgos distintivos en la conformación

ta mucho el proceso de localización.

del conjunto de barracas fotografiado

En la descripción del proceso de localización de

(número de barracas, forma y tamaño, ras-

las fotografías hay que distinguir además tres casos

gos característicos, como pequeñas desali-

especiales:

neaciones o construcciones auxiliares,

· Fotografías en las que se hace referencia

como pozos, bancos, casetas, etc.) o de las

explícita a la denominación de la barraca.

edificaciones cercanas.

Ya hemos visto que su número es muy

· Determinación de rasgos topográficos cir-

reducido. la localización de las imágenes se

cundantes: se observa la presencia y dimen-

realiza mediante consulta a guías urbanas

siones de edificaciones e infraestructuras

de fechas anteriores a la expansión urbana

cercanas: edificios de viviendas, caminos,

de Valencia de los años 70, sobre todo el

carreteras, acequias, etc.

atlas de la editorial almax de 1966 que ofrece un exhaustivo repertorio alfabético

Tras la determinación de estos tres conjuntos de

de nombres de casas y barracas de la huer-

rasgos, se procede a la inspección visual, hoja por

ta, que en aquella época aún constituía un

hoja, de los planos de 1929 hasta detectar coinci-

alto porcentaje del término municipal de

dencias apreciables entre lo grafiado en dicho plano

Valencia. Cuando no se ha encontrado en

y los datos obtenidos en las fotografías.

las guías la referencia al topónimo, se ha

Esta coincidencia es en muchos casos conclu-

procedido en algunos casos a la búsqueda

yente, pero en otros casos se limita a una mera

directa de las denominaciones en el plano

aproximación, en cuyo caso hay que sopesar de

de 1929.

138

revistavalencianad’etnologia


Fig. 37. barracas de Coca.

Fig. 38. barracas cercanas a Casa Cava.

· Fotografías de fechas más recientes en las

casos ésta viene directamente indicada (en forma

que se observan edificaciones e infraestruc-

impresa o mediante anotación manual) en los pla-

turas de reciente construcción. En este caso

nos de 1929. En otros casos se ha hecho necesario

resulta fundamental centrarse en el tercer

recurrir de nuevo a guías urbanas antiguas, sobre

paso, de entre los anteriormente mencio-

todo el mencionado atlas almax de 1966. por últi-

nados, dado que dichas edificaciones o

mo, en caso de no dar resultado la búsqueda de la

infraestructuras pueden ser fácilmente

denominación, se ha optado por identificar la

reconocibles. así mismo, se impone restar

barraca mediante una descripción genérica relativa

importancia al segundo paso, dado que por

a su localización o configuración particular.

el tiempo transcurrido es más que probable

Mediante este proceso de localización, que

que la configuración del conjunto de barra-

hemos esbozado brevemente, se ha conseguido

cas haya variado respecto a la disposición

finalmente determinar la localización de unas 500

reflejada en el plano de 1929.

fotografías (un 50% de las imágenes selecciona-

· Fotografías donde se detectan barracas o

das), aunque el proceso es abierto y se espera loca-

edificaciones reflejadas en otras tomas. En

lizar un mayor número. Estas fotografías corres-

ese caso se facilita la localización de la

ponden aproximadamente a 250 barracas o con-

barraca por medio de la localización de otra

juntos de barracas, de las cuales unas 25 venían ya

fotografía.

identificadas en diversas monografías. El número de barracas identificadas en el presente trabajo

Como hemos adelantado, la localización de las fotografías se ha apoyado también en gran medida

representa aproximadamente un 15% de las barracas existentes en 1929.

en la utilización de imágenes aéreas, en concreto

la localización de las barracas permite identifi-

las de 1944 y 1958, y en la ortofoto más antigua

car en la mayoría de ocasiones el punto de toma,

publicada por el ayuntamiento de Valencia, corres-

coincidiendo muchas veces con caminos que facili-

pondiente al año 1980.

taban el acceso de los fotógrafos, lo que en cierta

una vez localizadas las barracas, se debe proceder a la búsqueda de su denominación. En muchos

medida ha confirmado la veracidad de las localizaciones.

revistavalencianad’etnologia

139


da por determinados fotógrafos por algunas zonas, como gosálvez por la huerta de la Carrasca (cercana a su vivienda), o Jarque por la huerta de Vera. 7. Atlas de la barraca valenciana pese a que el número de barracas localizadas representa un porcentaje moderado del número total de barracas existentes y de fotografías seleccionadas, el proceso permite la elaboración de un auténtico inventario o atlas de la barraca valenciana que Fig. 39. barracas de llàcer

aporta una visión completamente distinta de este elemento de nuestro paisaje, con una doble misión. a través de la mera recopilación de imágenes,

la presentación de los resultados de la localiza-

se permite ahondar de forma decidida en el cono-

ción se ha sistematizado en forma de fichas, una para

cimiento de la barraca como tipología edificatoria y

cada barraca o conjunto de barracas, conformando

como elemento de la cultura popular, es decir, el

una suerte de inventario o atlas. En cada ficha se

conocimiento adquirido mediante la contempla-

incluye la denominación de la barraca de acuerdo a la

ción de las imágenes tiene dos vertientes. por un

información contenida en el plano catastral o según

lado, dado que se cuenta con un repertorio gráfico

las referencias más antiguas de que se disponga (en

de gran extensión, se permite tomar consciencia de

última instancia con el nombre actual), junto con la

la enorme diversidad que un programa arquitectó-

totalidad de las fotografías correspondientes a esa

nico tan sencillo en apariencia permitía crear

barraca y su localización en el plano de 1929 (al que

mediante repeticiones, cambios sutiles de geome-

se le ha superpuesto el plano de distribución de las barracas para facilitar la localización) así como una ampliación del mismo plano mostrando los detalles de la representación de la barraca. las barracas localizadas se ubican de una forma muy distribuida por lo que suponen una muestra representativa de la totalidad del área de distribución de la zona de estudio. Es de destacar que una buena parte de las barracas localizadas se ubicaban en las proximidades de los caminos, como hemos dicho, lo que explicaría su mayor presencia como sujeto fotográfico. También es remarcable la querencia mostra-

140

revistavalencianad’etnologia

Fig. 40. barraca de llenya.


Fig. 41. barracas del Vell

tría (planta, vanos, accesos, fachadas y altura) y dis-

etnográfico; ahondando, en definitiva en el conoci-

tintas configuraciones del conjunto en planta. se

miento de la forma de vivir de los habitantes de la

abre la puerta así a la puesta al día de los conoci-

huerta de la primera mitad del siglo xx.

mientos arquitectónicos sobre la barraca (que en la

gracias a este mayor conocimiento podemos

actualidad se está abordando como segunda parte

desmentir rotundamente apreciaciones expuestas

del presente trabajo), por ejemplo comprobando la

por autores de reconocido prestigio en el campo de

abundancia de las puertas laterales, o estudiando

la divulgación geográfica valenciana, como José

nuevas configuraciones en planta distintas de la

Manuel almerich, quien llegó a establecer que la

consabida barraca doble –plantas en “C”, en “l”,

barraca no era más que la expresión valenciana de

en “F”, o las triples barracas, más frecuentes de lo

lo que se ha venido en denominar chabola en otros

que se pensaba—o incluso revisando tópicos,

ámbitos geográficos. aun admitiendo parte de

como es el hecho de haber constatado una presen-

razón en su constatación del deseo de prosperar

cia casi testimonial de emparrados en la puerta de

que es inherente a todo colectivo, no podemos

las barracas. por otro, lo que no es menos impor-

admitir, a la vista de las imágenes, que la barraca,

tante, se contribuye a hacer más rica la imagen que

aun constituyendo el escalón más bajo de vivienda,

de la barraca teníamos hasta ahora, ahondando,

no cumpliera los mínimos estándares de habitabili-

gracias a la representación de la realidad inherente

dad y durabilidad que ya en los albores del siglo xx

a toda toma fotográfica, en connotaciones de tipo

se admitían como normales para la totalidad de la

revistavalencianad’etnologia

141


población, fuera cual fuera su estrato social. se trataba por tanto de una vivienda a la altura de las expectativas de sus moradores, pues de lo contrario no hubiera llegado hasta nuestros días tras muchos siglos de existencia. Es importante hacer mención de un hecho constatado tras la realización del inventario, como es la identificación de varias barracas construidas con posterioridad a la cartografía catastral utilizada (es el caso de algunas de las barracas de llàcer, barracas de paquín y del Flare, y barracas de Casa el sereno). Es decir, se demuestra de forma fehaciente que la prohibición de construir barracas dictada por mandato municipal a raíz del gran incen-

Fig. 42. barraca de Coca.

dio del Cabanyal de 1875 no tuvo efectos absolutos, al menos en fechas lejanas al incendio, cuando

centro de Europa que de la costa mediterránea.

seguramente se relajaron las medidas coercitivas o

una imagen, como podemos comprobar, bastante

la vigilancia.

alejada de la que hoy en día presenta la huerta, sin

por otro lado, a través de la localización de las

prácticamente vegetación arbolada.

imágenes, se adquiere un conocimiento más pro-

Esta frondosidad venía favorecida por la casi

fundo de la configuración del paisaje de la huerta,

total ausencia de revestimiento de las acequias, lo

y por comparación entre estas fotografías y la

que facilitaba la proliferación de vegetación arbus-

situación actual, de la transformación que ha sufri-

tiva y arbórea en sus márgenes (que no obstante

do; en definitiva, de lo mucho que se ha perdido.

debía ser limpiada periódicamente por mandato de

se toma consciencia así de una serie de caracterís-

las acequias). la anchura de las acequias más

ticas que ya sabíamos y que ahora se hacen más

importantes, por este motivo, era considerablemen-

patentes, tales como la existencia —excepto en las

te mayor que las actuales, lo que propicia la apre-

fotografías más recientes— de una gran abundan-

ciación de éstas casi como cursos de agua natura-

cia de vegetación arbórea de gran porte, predomi-

les. al respecto es paradigmático el caso de las ace-

nantemente vegetación de ribera (menos palmeras

quias de Fabiana (ver las barracas de Furganius en

de lo que el tópico dictaría y casi ningún pino). las

el camino de la Font de sant lluis) y del Valladar.

zonas arboladas se situaban sobre todo en los már-

Debemos destacar que una buena parte de las

genes de las acequias más importantes y en las cer-

barracas que se han perdido podían haberse con-

canías de los conjuntos de barracas y en ocasiones

servado sin interferir de forma drástica en la plani-

su presencia nos recuerda paisajes más propios del

ficación urbanística, puesto que muchas de sus ubi-

142

revistavalencianad’etnologia


existían en la senda de senent, muy bien conservadas hasta su desaparición en fechas no muy lejanas (Fig. 1). Estas barracas eran las más cercanas al casco urbano de Valencia en los años 70. se han incluido también las barracas que existían cerca de la alquería de Castillo, las cuales se ubicaban en el camino viejo del grao (actual calle islas Canarias) (Fig. 2). llama la atención la escasez de fotografías de esta zona, lo cual, teniendo en cuenta la existencia de un número considerable de barracas de acuerdo al plano de distribución, parece indicar que, debido al incipiente desarrollo urbano que se había producido ya en la primera mitad del siglo Fig. 43. barraca Casa del nano.

xx, representaba la huerta menos genuina y la peor conservada desde el punto de vista paisajísti-

caciones son actualmente zonas ajardinadas o

co, con la presencia inoportuna para el fotógrafo

incluso solares que todavía no han sido edificados.

de “modernos” edificios e industrias. sin duda, en

para facilitar la interpretación del paisaje históri-

aquella época el listón estaba considerablemente

co a través de la visualización de las fotografías, las

más alto que en la actualidad.

fichas se han agrupado por cercanía a los caminos

El camino del Cabanyal representa un itinerario

principales de la huerta, ordenándose en función de

muy bello con muy buenos ejemplos de barracas sin-

un recorrido hipotético a lo largo de esos caminos,

gulares. se observa un ejemplar curioso de triple

de tal modo que la lectura de las fichas nos permite

barraca con cobertizo y barraca trasera (Fig. 3), y, un

realizar un itinerario virtual por los paisajes que se

poco más adelante, las barracas de casa el Manut,

podían contemplar en el pasado recorriendo los mis-

ubicadas cerca del actual cruce de blasco ibáñez con

mos caminos. a continuación se incluye una peque-

Manuel Candela (Fig. 8), y que fueron objeto de

ña muestra de las barracas más interesantes que

atención de los fotógrafos por su cercanía al camino

hemos localizados de entre las muchas que forman

y su singular y bellísima distribución en “C”. la

parte del catálogo o atlas elaborado.

barraca de Casa Capelleta (Fig. 9) es una muestra de una serie de barracas localizadas en el tramo central

8. Itinerarios visuales por el paisaje de la barraca

del camino muy bien conservadas hasta fechas

Al norte del Turia

recientes, y que llegaron a tiempo de ser fotografia-

Comenzamos nuestros itinerarios al norte del Turia

das por el objetivo de Jarque. En el tramo final des-

recorriendo las zonas cercanas al camino viejo del

tacan las barracas de olmos (Fig. 7), fotografiadas

grao. aquí podemos observar las barracas que

en numerosas ocasiones sin duda por su cercanía al

revistavalencianad’etnologia

143


Cabanyal y por su carácter plenamente representativo de lo que se entendió en una época determinada por barraca valenciana, muy cercano al icono tantas veces repetido. Destaca la curiosa foto de la colección Díaz-prósper de una boda de huertanos que tiene como escenario estas barracas (Fig. 28). El itinerario en trenet desde la estación de Madera hasta las playas de la Malvarrosa y el Cabanyal atravesaba un bello paisaje de huerta jalonado de numerosas barracas. Destacan las barracas de casa Torres, donde podemos apreciar de forma muy clara la evolución estética y paisajística, desde la primera fotografía de peydró, que nos muestra un conjunto casi pictórico (Fig. 48), hasta los tejados de uralita de las fotografías de Jarque, donde se Fig. 44. barracas de Jordi y Tocayo.

vislumbran los edificios acechando al fondo (Fig. 52). las barracas de casa Tomasot también fueron fotografiadas en múltiples ocasiones (Fig. 18). Destacamos la importancia como sujeto fotográfico de las barracas de belenguer (Fig. 10) y de silvestre (Fig. 35). Estos dos conjuntos suponen dos de los ejemplares más inmortalizados en diferentes épocas de toda la colección. Destacamos la presencia del emparrado en la primera y la evolución de las construcciones anejas en la segunda. Muchas de las barracas de este itinerario se conservaron hasta los años 90, conformando lo que sin duda constituyó el último reducto del paisaje de la barraca en la huerta de Valencia. Todas desaparecieron con el crecimiento de las dos universidades, aunque los solares a los que dieron paso no han sido urbanizados hasta en fechas muy recientes, e incluso algunos todavía permanecen sin edificar, como en el caso del emplazamiento de

Fig. 45. barraca de punchó.

144

revistavalencianad’etnologia

las barracas de casa Torres, lo que nos induce a


Fig. 46. barracas de sales.

Fig. 47. Camino de El palmar.

imaginar una solución alternativa a la que se adop-

conservadas, salvo por el tejado (Fig. 31). También

tó, la cual hizo tabla rasa de todo sin considerar

son dignas de reseñar las barracas de Tófol de Chala

siquiera la posibilidad de salvar al menos una mues-

(Fig. 50).

tra representativa de este patrimonio. El entorno del conjunto formado por la ermita y

En el entorno de benimaclet no había gran número de barracas. En el camino de alboraya, de

el molino de Vera fue en su día un paraje muy pin-

hecho, la única barraca reseñable es la de Casa

toresco de Valencia: la acequia de Vera asemejaba

Huere (Fig. 4). En el entorno de alboraya destacan

un río –sin cajeros de hormigón—, y contaba con un

las barracas del Vell (Fig. 41), fotografiadas en un

puente de piedra y una pequeña laguna (el “Clot”

buen número de ocasiones. al norte del Carraixet

de Vera), además de un frondoso arbolado, como

las fotografías comienzan a escasear, aunque exis-

era normal en toda la huerta hasta la segunda mitad

ten algunas imágenes de las barracas de almassera

del siglo xx, como ya hemos mencionado antes. Era

y albuixec, que no incluimos aquí para no extender

destino de largos paseos y tema recurrente de pin-

en exceso el presente trabajo.

tores y fotógrafos, y hasta hace bien poco aún se

En las proximidades del camino de Moncada la

podían ver muchas barracas en su entorno, como

presencia de barracas era ya casi testimonial. En el

por ejemplo las barracas de casa de María simó (Fig.

camino de viejo de godella, en el lugar que ocupa

12), las ruinas de una de las cuales aún pueden ser

actualmente el arranque de la ronda norte, se ubi-

contempladas con nostalgia en la actualidad, y las

caba un interesante conjunto –la barraca de

de casa Tols (Fig. 11), recurrentemente fotografia-

pollastre— de cuyo declive fue testigo excepcional

das por la plasticidad del conjunto y su cercanía a la

Francesc Jarque (Fig. 53).

ermita de Vera. antes de llegar a la ermita se podían

En Campanar, al contrario de lo que se suele

encontrar también barracas de gran interés, como

creer, las barracas eran muy escasas. aun así, la

las que fotografió peydró como telón de fondo de

barraca de llenya constituía sin duda, como expo-

un retrato de dos niñas de la huerta (Fig. 19).

ne Del Rey aynat, un ejemplo arquetípico de barra-

En el camino de Farinòs destacamos la presencia

ca clásica por su gran tamaño e imponente presen-

de un conjunto de barracas dobles –las barracas de

cia (Fig. 40). lamentablemente también ha desapa-

Caldera, actualmente denominadas de panach—

recido en fechas recientes.

que aún pueden ser contempladas perfectamente

revistavalencianad’etnologia

145


ciudad por aquellos años. aún así hemos encontrado reflejo fotográfico de una de las pocas barracas que aún se ubicaban en esta zona del extrarradio de la ciudad (Fig. 22), siendo por tanto una de las fotografías más antiguas de toda la colección. El tramo central del camino a El saler se caracterizaba por su trazado rectilíneo (el plano de 1929 lo titula de hecho como Camino nuevo a El saler) con la presencia de la ancha acequia del oro en su marFig. 48. barracas de Casa Torres.

gen oeste. la preponderancia visual de esta acequia nos ha dejado imágenes tan poéticas como la

Al sur del Turia

de la barraca de Coca –que aún existe— incluida

Comenzamos nuestros recorridos al sur del Turia

en la guía de Domínguez barberà (Fig. 42). las

cerca del mar. Recorrer el camino del Canal, donde

barracas se alineaban a ambos lados del camino y

se ubicaban interesantes conjuntos como las barracas de Jordi y Tocayo (Fig. 44), tenía el aliciente añadido de su proximidad. De hecho, las barracas de sura son las barracas más cercanas al Mediterráneo que aparecen en la colección (Fig. 32). Toda esta zona de huerta desapareció con la construcción de la zona de actividades logísticas del puerto, aunque las barracas de Roca, después de una larga agonía rodeadas de explanaciones de tierra, han cobrado recientemente nueva vida tras ser reconstruidas en un nuevo emplazamiento. la contemplación de las fotografías correspondientes al camino del salinar nos permite captar su condición de trayecto recóndito y escondido, poco transitado, y por tanto pródigo en rincones de genuino carácter huertano. Destacan las barracas de Caragol (Fig.33) y de punchó (Fig. 45), éstas últimas por su peculiar configuración. El trayecto a El saler arrancaba en Montolivet, donde ya en 1929 escaseaban las barracas por ser una de las zonas de mayor desarrollo urbano en la

146

revistavalencianad’etnologia

Fig. 49. barraca del Mariner.


Fig. 50. barracas de Tófol de Chala.

es precisamente su cercanía al camino la probable

de las anchas acequias cuyas aguas surcaban las bar-

causa de que sea esta una de las zonas donde más

cas salidas de los embarcaderos más cercanos a la

barracas se conservan actualmente, dado que no

ciudad, como se comprueba viendo las imágenes de

estuvieron expuestas a los continuos cambios de

las barracas de Casa del Retor y de Casa del nano.

uso del suelo sufridos en otras zonas. las cercanas

Es de destacar la armonía de algunas imágenes de

barracas de Coca (no confundir con la anterior) es

esta zona, como las que reflejan las barracas del

otro ejemplo de esta supervivencia (Fig. 37).

pechinar, aún existentes aunque muy trasformadas

la llegada a pinedo y sus largas alineaciones de

(Fig. 23). En el tramo final del camino del saler la

barracas (Fig. 26) significaba (y en cierta medida aún

densidad de población disminuía drásticamente y el

hoy se siente así) la llegada al mundo albufereño.

arrozal se adueñaba del paisaje. Entonces aparecían

Destaca la barraca de Casa plaça (Fig. 17), que pre-

pequeñas barracas no habitadas que servían de

cisamente fue la barraca que ilustró el sello con el

almacén, como la barraca de Torró, cuya imagen

que se financió parcialmente el plan sur de desvío

aún hoy nos cautiva por su minimalismo (Fig. 14).

del río Turia, según hemos podido comprobar.

El camino conducía tras un largo recorrido a los

Fotógrafos como peydró supieron reflejar la belleza

poblados de El saler y El palmar. Del primero hemos

revistavalencianad’etnologia

147


incluido una imagen de la calle principal (Fig. 27) donde se aprecia una de las primeras barracas que sustituyó la cubierta de borró por un tejado metálico (y que aún existe) y una fotografía de una de las barracas más famosas (y más fotografiadas) de toda Valencia: la barraca de Montoliu (Fig. 20), que llegó a ser visitada por el infante Don Jaime de borbón en 1929. Del segundo, una fotografía que ilustra las Fig. 51. barracas de Conill.

barracas con culata, únicas en toda la huerta (Fig. 47). El ambiente albufereño también se capta recorriendo visualmente el tramo final de la Carrera de la Font d’En corts. El conjunto de fotografías que retratan las barracas cercanas a casa Cava (Fig. 38) y las barracas de Troya, del sord y del Tremolar (Fig. 21) es amplio, destacando las instantáneas de peydró. observando las barracas de esta zona se comprueba que la navegabilidad de las acequias de esta zona ha retrocedido desde entonces hasta hoy una distancia considerable, cercana a los quinientos metros. aguas arriba, donde se ubicaba la barraca

Fig. 52. barracas de casa Torres, con tejados de uralita.

de Ramoneta (Fig. 6), cerca del actual emplazamiento de MercaValencia, las acequias ya no eran navegables. En el tramo inicial de este itinerario destacan la barraca del Mariner, captada por Jarque (Fig. 49), y la barraca que se situaba al comienzo del camino de la acequia Fabiana (Fig. 15). precisamente el espléndido escenario que brinda la acequia de Fabiana es protagonista de la que sin duda es una de las fotografías más bellas de toda la colección, la fotografía de peydró de las barracas de Furganius (Fig. 1), en las proximidades de la Font de sant lluis, y que hemos incluido en la introducción del trabajo. las barracas de Calesa

Fig. 53. barraca de pollastre.

(Fig. 34), al comienzo de la Carrera de la Font de sant lluís, fueron protagonistas de una de las pos-

148

revistavalencianad’etnologia


tales de la casa “unique”. peydró también nos regala una bella toma de un conjunto formado por una barraca principal y otra auxiliar en perpendicular, cerca de las anteriores (Fig. 25). En el camino de Malilla destacan dos conjuntos como enclaves de singular atracción para los fotógrafos. uno son las barracas de Conill (Fig. 51), y el segundo son las barracas del Flare (Fig. 13). El con-

Fotografía del autor

junto de las fotografías que reflejan estas últimas muestran los estadios de degradación del conjunto, incluyendo la ruina y desaparición de una de las

de sales (que aún podemos contemplar a un lado

barracas. El itinerario se diluye y bifurca al llegar a

del bulevar sur, aunque desfiguradas por la sustitu-

la zona del Forn d’alcedo, donde existía una gran

ción de su tejado) fueron objeto de atención de

concentración de barracas en una retícula de cami-

gran número de fotógrafos, aunque de todas las

nos densamente habitada. Destacan en esta zona

fotografías

destacamos

la

incluida

en

la

las barracas de paquín (Fig. 36) y las de la Trabuca

Enciclopedia Monitor por mostrar el conjunto en su

(Fig. 16). El valor paisajístico de la zona se aprecia

estado original (Fig. 46). las barracas de llàcer (Fig.

bien a las claras en otras fotos relativamente

39) constituyen otro ejemplo de conjunto de barra-

recientes, lo que demuestra que la causa de la

cas de carácter emblemático, como demuestra la

degradación de esta zona no fue tanto la construc-

atención mostrada por los fotógrafos en este

ción del nuevo cauce del Turia, como la caótica

enclave. la evolución de las fotografías muestra su

implantación de industrias en su entorno.

declive, destacando la belleza que reflejan las foto-

Recorrer el itinerario correspondiente al camino

grafías de Jarque, en un momento previo a su ruina

real de Madrid permite imaginar la impresión que

definitiva. Considerando que estas barracas perma-

recibían los viajeros que llegaban a la ciudad desde

necieron en pie en considerable buen estado de

el sur. al oeste de este trayecto se localizaban

conservación hasta fechas relativamente recientes,

ejemplares singulares de barracas, como las barra-

se concluye que podían haber conformado uno de

cas de guitarra (Fig. 24), las barracas de Cotofío

los ejemplos mejor conservados y más bellos paisa-

(Fig. 30) o las de Rafel el Ratero (Fig. 29), destacan-

jísticamente hablando de los que podrían haber

do la arboleda que rodea a la de Cotofío o su con-

optado a la protección, de haberse planteado de

figuración en planta con un cuerpo auxiliar encas-

forma decidida una política de salvaguarda de este

trado en la fachada principal.

tipo de construcciones. En su emplazamiento se

El camino viejo de picassent arrancaba del

está construyendo el barrio de sociópolis, que

Cementerio general, en cuyas proximidades existí-

paradójicamente prevé recrear retazos de huerta

an interesante conjuntos de barracas: las barracas

entre los rascacielos.

revistavalencianad’etnologia

149


9. Divulgación de resultados

fotografía, de manera que el viandante –

además de la publicación de una monografía con

vecino o turista— pueda obtener de forma

todo el material gráfico recopilado y el trabajo de

rápida una clara impresión del pasado del

localización asociado, la divulgación de los resulta-

lugar, ahondando en el conocimiento de la

dos de la investigación podría aumentar de forma

realidad pretérita de la huerta de Valencia y

considerable a través de las siguientes actuaciones complementarias: · publicación de una página web interactiva

su gran riqueza paisajística. · Catalogación de las barracas que aún quedan y protección efectiva de éstas.

donde se haga factible recorrer virtualmente

Creación de un comité de expertos que

los planos catastrales de 1929, mostrando

asesore a los propietarios en las tareas de

automáticamente las imágenes asociadas a

reforma y mantenimiento. se lanza aquí la

las barracas por las que transitamos en este

posibilidad de fomentar mediante subven-

recorrido virtual. se abre la posibilidad tam-

ciones la recuperación de las características

bién de superponer a la cartografía histórica

cubiertas de borró, en sustitución de las

una ortofoto actual lo que permitiría tomar

anodinas cubiertas de materiales plásticos o

conciencia del pasado de una determinada

metálicos, así como el adecentamiento de

zona que sea de nuestro interés, ya sea

los entornos, mediante eliminación selecti-

urbana o todavía ocupada por huerta.

va de los elementos menos tradicionales

· Recuperación de topónimos relativos a la huerta como parte de la nomenclatura de

desde un punto de vista arquitectónico o intrusivos desde un punto de vista visual.

la ciudad moderna. se trata de ahondar en

150

la línea abierta por el gobierno municipal

Consideraciones finales

en algunas actuaciones ya materializadas,

la mejor forma de finalizar el presente trabajo es

como la denominación de calles haciendo

apelar de forma clara y directa a la evidencia que

referencia a caminos antiguos desapareci-

nos ha mostrado la tarea de recopilación y localiza-

dos o elementos de la huerta (por ejemplo,

ción llevada a cabo, utilizando la misma herramien-

calle antigua senda de senent).

ta –la fotografía— que usaron los que fueron testi-

· instalación de paneles de gran tamaño

gos de excepción de la última etapa de esplendor

como parte del mobiliario urbano donde se

(entonces calificada como de decadencia) del pai-

muestren imágenes que forman parte del

saje de la huerta de Valencia.

banco de imágenes que es objeto de esta

Y así, de este modo tan gráfico, mostrando una

investigación, expuestas en gran formato y

fotografía que capta –ochenta años después— la

alta calidad, ubicados en el lugar exacto

misma perspectiva que con tanto esmero inmorta-

donde fueron captadas las fotografías y

lizó peydró mostrando la barraca de Furganius a la

expuestas con la misma orientación de la

vera de la caudalosa y frondosa acequia de

revistavalencianad’etnologia


Fabiana, y que incluíamos al comienzo del presente

intenso piar de pájaros, los últimos habitantes que

trabajo, se hace evidente que los valencianos

se resisten a abandonar estos espacios, degradados

hemos perdido un importantísimo patrimonio pai-

en mayor o menor medida, y en todo caso privados

sajístico y una singularidad arquitectónica y urba-

ya del encanto que los hizo célebres: antaño un

nística que fue prácticamente única en Europa: la

vergel en el que muchos hubiéramos querido vivir

pervivencia en la zona periurbana de una ciudad

–al menos eso se nos antoja, ganados ya las como-

industrial y comercial en expansión como fue la

didades y avances de nuestro siglo—.

Valencia del primer tercio del siglo xx, de una forma de vivienda rural enraizada en lo más hondo de la tradición constructiva europea de cabañas de paredes de adobe y techo de paja, estructurando un paisaje humanizado, densamente habitado e intensamente transformado —aunque de forma sostenible—desde muchos siglos atrás, y que conformaba una auténtica ciudad dispersa. una ciudad de barracas y alquerías (con densidades de población en algunos puntos cercanas a las áreas residenciales de lujo de las ciudades actuales) en medio de una vegetación exuberante, que ha sido caldo de cultivo de cientos de tópicos e imágenes icónicas, fieles, como se ha comprobado, a una realidad fecunda en matices paisajísticos y sensoriales que jamás recuperaremos. la cubrición de acequias, la sustitución de tipologías edificatorias, la eliminación del arbolado, la expansión desordenada de la ciudad de forma inconexa en forma de “salpicadura” (no en mancha de aceite, como tantas veces se afirma equivocadamente), y la fragmentación producida por la presencia de las infraestructuras, que ha favorecido la aparición de bolsas de suelo urbanizables, nos han privado para siempre de este paisaje. afortunadamente todavía podemos pasear por caminos milenarios mientras recordamos viejas fotografías en blanco y negro rodeados por un

Fuentes de las fotografías [aYunTaMiEnTo DE ValEnCia. aRCHiVo MuniCipal] Fondo fotográfico del archivo Histórico Municipal del ayuntamiento de Valencia. El autor de las fotografías, salvo indicación contraria, es Vicente barberá Masip [CEnTEnaRio-baRRaCa-autor/colección] bas Carbonell, Manuel et al. Catálogo de la exposición “Vicente blasco ibáñez, 1898-1998. Centenario de la barraca” organizada por la Diputación de Valencia y el Centre Cultural la beneficiencia. Diputación de Valencia, 1998. se indica el autor de la fotografía o colección a la que pertenece. [CRoMos-Colección del autor-marca] Fondo gráfico del autor consistente en cromos y otro tipo de estampas publicadas durante el siglo xx. se indica la fecha aproximada. [DEsFilis-bV] Fondo “Desfilis”. Fotografías de Enrique Desfilis. Fondo gráfico de la biblioteca Valenciana nicolau primitiu. años 20. [Díaz-pRóspER-autor/año] Fotografía perteneciente a la colección Díaz-prósper publicada en el Catálogo de la Exposición “la huella del tiempo. aspectos etnográficos de la colección Díaz-prósper” organizada por el Museu d’Etnologia de Valencia y el Centre Cultural la beneficiencia, 1997. se indica el autor de la fotografía y el año. [DoMínguEz baRbERà] Domínguez barberà, M. Valencia. Editorial noguer, 1953. Fotografías de varios autores. [FoTo sanCHis] generalitat Valenciana. archivo gráfico de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Foto sanchís. [FoTogRaFías-Colección del autor] Fondo gráfico del autor consistente en fotografías privadas de autor desconocido. se indica la fecha aproximada. [gosálVEz] gosálvez, Víctor. la barraca valenciana, 1915. Reeditado por el Colegio Territorial de arquitectos de Valencia, 1998. [HuguET-bV] Colección “José Huguet”. Tarjetas postales sobre barracas. imprenta de José Durà pérez; imprenta de Ramón ortega; y otras imprentas. Fondo gráfico de la

revistavalencianad’etnologia

151


biblioteca Valenciana nicolau primitiu. Fecha desconocida. [JaRquE-bV] Colección “Jarque”. Fotografías sobre barracas de Francesc Jarque. Fondo gráfico de la biblioteca Valenciana nicolau primitiu. años 70-80. [JaRquE-CalEnDaRio] Fotografías de Francesc Jarque publicadas en: Calendario homenaje a la barraca. librería y papelería Miquel Marzal de sueca. [lluCH-ERMiTas] lluch garín, luis b. Ermitas de Valencia. ayuntamiento de Valencia, 1968. Fotografías del autor. [MoniToR] Varios autores. Enciclopedia Monitor. salvat ediciones, 1965. [pEYDRó-bV] Colección de fotografías de Vicente peydró. 1920. Fondo gráfico de la biblioteca Valenciana nicolau primitiu. [pEYDRó-HuguET-indicación] Fotografías de Vicente peydró pertenecientes a la colección José Huguet, publicadas en: Cancer Matinero, José Ramón. Fotógrafo peydró. una mirada personal. ajuntament de Valencia, 2004 (salvo indicación “bV”, indicando pertenencia al fondo gráfico de la biblioteca Valenciana nicolau primitiu). [posTalEs-Colección del autor] Fondo gráfico del autor consistente en postales publicadas a lo largo del siglo xx. Editoriales Cris-adam, Durà, Durà-Velasco, unique, etc. se indica la fecha aproximada. [VaRios-bV-signatura] Varios autores. Fondo gráfico de la biblioteca Valenciana nicolau primitiu. se indica la signatura de la fotografía. [ViDal] Fotografías de luis Vidal Corella. archivo Fotográfico de luis Vida Vidal. publicadas en: Historia gráfica de Valencia. Editorial prensa Valenciana, 2001.

Bibliografía algarra pardo, Víctor M. et al. la Rambleta de la huerta de Favara. patrimonio histórico y natural de la ciudad de Valencia. ajuntament de Valencia, 2003. almela y Vives, Francisco. alquerías de la huerta valenciana. sociedad valenciana de fomento del turismo, 1932. Monografía de Valencia atracción. almela y Vives, Francisco. la vivienda rural valenciana. sociedad valenciana de fomento del turismo, 1960. Monografía de Valencia atracción. almela y Vives, Francisco. The “barracas” (cottages) of Valencia. patronato nacional del Turismo, 1930. almela y Vives, Francisco. Valencia y su reino. Mariola, 1965. almerich, José Manuel. Jarque, Francesc. la terra, l’aigua, l’home. l’Horta de Valencia. generalitat Valenciana. Conselleria d’agricultura, peixca i alimentació, 2002.

152

revistavalencianad’etnologia

bas Carbonell, Manuel et al. Catálogo de la exposición “Vicente blasco ibáñez, 1898-1998. Centenario de la barraca” organizada por la Diputación de Valencia y el Centre Cultural la beneficiencia. Diputación de Valencia, 1998. burruel de orueta, Eugenio l. la huerta de Valencia. zona sur. Estudio de geografía agraria. publicaciones del instituto de geografía de la institución alfonso el Magnánimo, 1970. Cancer Matinero, José Ramón. Fotógrafo peydró. una mirada personal. ajuntament de Valencia, 2004. Casas Torres, José Manuel. la vivienda y los núcleos de población rurales de la huerta de Valencia. instituto Juan sebastián Elcano, 1944. Del Rey aynat, Miguel et al. alqueries, paisatge i arquitectura en l’horta. Consell Valencià de Cultura, 2002. Del Rey aynat, Miguel. arquitectura rural valenciana. Fundació Mas i Terra, 2010. Del Rey aynat, Miguel. arquitectura rural valenciana: tipos de casas y análisis de su arquitectura. generalitat Valenciana, 1998. Egea Vivo, alfredo; guijarro Estellés, María luisa. Mont olivet. Colección Valencia barrio a barrio. ajuntament de Valencia, 1987. Escrivà, Josep. les nostres barraques: inici d’estudi. Mislata: edición de autor, 1976. Furió, antonio et al. Historia de Valencia. Editorial prensa Valenciana y universitat de Valencia, 1999. gosálvez, Víctor. la barraca valenciana, 1915. Reeditado por el Colegio Territorial de arquitectos de Valencia, 1998. guarner, luis. Valencia, tierra y alma de un país. EspasaCalpe, 1974. Fotografías de varios autores. llopis, amando y perdigón, luis. Cartografía histórica de la ciudad de Valencia (1608-1944). universidad politécnica de Valencia, 2010. lluch garín, luis b. Ermitas de Valencia. ayuntamiento de Valencia, 1968. Michavila, antonio. la barraca Valenciana. Real sociedad geográfica, 1918 navarro i gimeno, Juli. pinedo, mes de cent anys d’historia. Marí Montañana imp., 1999. piqueras Haba, Juan et al. geografía de les Comarques Valencianes. Foro, D.l., 1995-1999. Rodrigo llopis, José luis. la huerta de Valencia. usos y costumbres de antaño. Edición de autor, 2010. sanchis guarner, Manuel. les barraques valencianes. Ed. barcino, 1957. seijo alonso, Francisco g. arquitectura rústica en la Región Valenciana. Ediciones alicante, 1979. Varios autores. Habitar Valencia (xxi jornadas aEllVa). Ed. Mosseguello, 2012.


ELS “JARDINETS” DE BENISSA.

NOUS EXEMPLES DE «JARDINS D’ADONIS» FOSSILITZATS EN LA CULTURA POPULAR CONTEMPORÀNIA TEODORO CRESPO MAS* El present article documenta un costum conegut com a “jardinets” en distintes festes populars de Benissa (Marina Alta, País Valencià), que representa la fossilització, en el folklore contemporani, dels Jardins d’Adonis del món antic. A l’abric d’aquests nous exemples es fa un estat de la qüestió sobre el tema i es plantegen una sèrie de preguntes per veure si els “jardins” moderns podrien ser una eina per a l’estudi i millor comprensió dels “jardins” antics. Paraules clau: “jardinets”, Jardins d’adonis, calendari, llargues durades, arqueologia de la cultura popular

This paper documents the custom of the “jardinets”

Introducció

(“little gardens”) in various popular festivities in the

El 30 de juliol del 2011, mentre assistíem a les festes de la partida dels lleus de benissa1 dedicades als

town of benissa (Marina alta, país Valencià), which represent the fossilization in contemporary folklore of the ancient “gardens of adonis”. Following these exemples we make a state of the art on the subject,

sants de la pedra, abdó i senén, vam venir a saber de l’existència d’una tradició, una ofrena als sants,

and formulate several questions to see if modern gar-

que tenia lloc antigament durant aquelles celebra-

dens could be a tool for the study and the better

cions, però que havia desaparegut ja feia anys. Va ser

understanding of the ancient gardens.

durant el pregó de festes, que anava a càrrec d’una veïna de la partida, Maria Vives, que vam poder

Key words: “jardinets”, gardens of adonis, calendar, long term processes, archaeology of folklore

escoltar, mentre parlava dels costums i explicava com s’organitzaven temps enrere les festes de la partida, en què consistia aquella tradició. Ho relatava així: “Mon pare m’ha contat com era la festa. primer es feien grups de dotze festers, per grups de cases. les dones de les cases festeres, uns quinze dies abans de la festa, preparaven els jardins. Els jardins consistien en plantar unes llavoretes de diversos cereals i llegums, que criaven a la fosca i tots tapats. per al dia de la festa, les llavoretes havien crescut i formaven

* teocrespo@gmail.com 1 localitat situada al sud de la comarca de la Marina alta (país Valencià).

revistavalencianad’etnologia

153


Fig. 1: lekythos atenenc de figures roges amb la representació dels jardins d’adonis (finals s. V-principis s. iV, conservat en el badisches landesmuseum de Karlsruhe. Font: limC i.2, 167).

grec eren, segons W. atallah, el blat, l’ordi, la lletuga i el fenoll, encara que “cette liste n’est pas limitative”; atallah, 1966: 213). Es tractava d’un ritual fúnebre, de dol, celebrat principalment per dones que ploraven la pèrdua del déu, com si foren ploracossos, i que després celebraven la joia per seua la resurrecció. a l’atenes antiga, un dels casos millor coneguts, les dones plantaven els jardins en testos, els posaven en les teulades per fer-los créixer més ràpid (fig. 1) i després els llançaven a la mar o a com una maceta plena de plantetes amb els

fonts en honor de la divinitat (encara que, com veu-

brots blancs, que adornaven amb cintes de

rem, els jardins també eren ofrenats davant l’està-

colors i pujaven a l’ermita en forma d’ofrena,

tua del déu). aquests jardins tenien, per la seua

adornant l’altar amb elles” (Vives ivars, 2012).2

naturalesa, un caràcter efímer, i així els va descriure

la primera, sobtada impressió que vam tenir tan

ter passatger i festiu i contraposant-los a la solidesa

plató en el seu fedre (276b), destacant el seu caràcbon punt Maria Vives va acabar aquella explicació, va ser d’estupefacció, d’inaudita sorpresa: que pot-

de la vertadera agricultura del llaurador-ciutadà. petits “jardins” en testos, fets amb gramínies de

ser no acabava de fer, a grans trets, una descripció

germinació ràpida uns dies abans de la festa, i amb

dels famosos “Jardins d’adonis” ben coneguts en

la curiosa denominació de “jardinets”... aquestes

l’antiguitat?

coincidències ens van semblar, ja d’entrada, sorpre-

Els jardins dedicats al déu adonis (anomenat

nents, perquè podien significar que a la partida dels

també Tammuz o Dumuzi al pròxim orient) van ser

lleus de benissa s’havia conservat, adaptada al culte

una pràctica ritual celebrada en el si de la festa de

cristià, una pràctica religiosa antiga que remuntava

les adonies a distints indrets del Mediterrani antic,

als rituals del déu adonis. ara bé: quines probabili-

a ciutats com biblos, atenes, alexandria o

tats hi havia que això fóra així?

antioquia. Consistien en la confecció d’unes mace-

la cerca bibliogràfica que vam dur a terme arrel

tes que, uns huit dies abans (segons plató) de la

d’aquesta troballa ens va mostrar que, lluny de ser un

festa en commemoració de la mort i resurrecció del

fet excepcional, estàvem davant una tradició bastant

jove déu adonis, se sembraven de llavors de distin-

coneguda a distints indrets del Mediterrani, i que ha

tes plantes de germinació ràpida que creixien veloç-

estat relacionada en moltes ocasions amb els antics

ment i morien així mateix als pocs dies (per al cas

Jardins d’adonis. això ens va donar peu a fer una pri-

3

2 El pregó de festes d’aquell 2011 va eixir publicat en el programa de festes de l’any següent, el 2012, d’on reproduïm aquest fragment. 3 sobre el culte d’adonis, els Jardins d’adonis i les distintes interpretacions que se’ls han donat, vegeu Frazer, 1981, Cumont, 1927; 1932; 1935, De Vaux, 1933, atallah, 1966, Detienne, 1983, Winkler, 1990, simms, 1998, alvar Ezquerra & alii, 1995: 449451, i molt especialment l’esclaridor estat de la qüestió fet per Vieslet, 2005.

154

revistavalencianad’etnologia


mera posada en comú, a traçar una mena de estat de

antics. J. Frazer (1981), potser l’exemple més cone-

la qüestió, dels casos coneguts fins ara, i per un altre

gut, reportava que a sardenya es plantaven uns jar-

costat la tasca de documentació dels jardinets de

dins semblants per sant Joan. allí un noi, a finals de

benissa ens ha dut a recollir, de forma detallada, nous

març o principis d’abril, es presentava a casa d’una

exemples inèdits d’aquests “jardinets” en el folklore

noia demanant-li que fóra la seua comare. a finals

contemporani: no només en relació amb el cas dels

de maig la xica feia una olla amb l’escorça de l’alzina

lleus, sinó també pel que fa a l’existència d’aquesta

surera, l’omplia de terra i hi sembrava blat i ordi.

tradició en altres festivitats de benissa i altres pobles de

Després la posava al sol i la regava, i el dia de sant

les rodalies. Tot plegat ens ha permès esbossar una

Joan portaven l’olla (anomenades erme o nenneri)

primera aproximació, un primer mapa, de la dispersió

en comitiva fins a l’església, i la trencaven a la porta.

4

d’aquest costum a la comarca de la Marina alta.

El treball més recent sobre la qüestió l’ha fet C.

El present article pretén ser, des d’aquest punt de

Holes (2004), que ha documentat una pràctica sem-

partida, no només el recull d’una pràctica que ajude

blant al bahrain i arran d’això ha recollit els exemples

a entendre millor la religiositat popular contemporà-

que aportaven altres autors com J.z. lauterbach o E.s.

nia, sinó també una eina per a la possible comprensió

Drower.5 E.s. Drower (1956: 41), per exemple, va

dels Jardins d’adonis del món antic. partint d’allò que

observar que durant la setmana santa siciliana es

podríem anomenar una “arqueologia de la cultura

posaven a les esglésies, en un llit de sorra, olles amb

popular, doncs, l’objectiu és analitzar aquests “fòssils

llavors de blat fetes créixer ràpidament als cellers. se

vivents d’altres temps”, per dir-ho amb antoni ariño

les anomenava sepolcri, i el Dijous sant se’ls hi posava

(1988: 228), per a conèixer millor certs elements de

la figura del Crist crucificat damunt. J.z. lauterbach

l’antiguitat. aquesta realitat, des d’aquest punt de

(1951: 370), referint-se al costum jueu del Tashlik,

vista, ens ha suscitat una sèrie de qüestions derivades

deia per altra banda que dues o tres setmanes abans

del paper que podrien jugar aquests “jardinets”

de Rosh Hashaná (el primer dia de l’any jueu, entre

moderns per a la comprensió dels “jardins” antics.

setembre i octubre) es feien cistelles amb fulles de palmera (una per cada xiquet o xiqueta de la casa) i s’om-

Els “jardinets” en el folklore contemporani:

plien amb terra i fem. Hi sembraven després faves

estat de la qüestió

egípcies o altres tipus de fesols o pèsols, i el dia abans

Han estat distints els autors que ja han posat de

de cap d’any cada persona agafava la cistella, se la

relleu l’existència, en la cultura popular contemporà-

girava set voltes el cap i, prenent-la com a substitució

nia, de tradicions semblants a la dels Jardins

d’alguna cosa, la llançava al riu (en el que podria sem-

d’adonis, que podrien tenir les arrels en aquells ritus

blar, com assenyalava Holes, un ritual de purificació

4 Volem agrair a tots els informadors que ens han ajudat en aquesta recerca: a Maria Vives ivars, a paquita ivars ivars, a Consuelo Esteve ivars, a nieves Mengual Ferrer, a Vicenta Mas Mas, a Verònica Ramírez buigues i a guadalupe buigues, a Miquel Cabrera bertomeu, a pere Cabrera i sendra, a Ramon asensi Ramon, a Joaquim bolufer Marqués, a Joan borja i sanz, a Joan ivars Cervera i a Josep ivars pérez. 5 Els casos que aporten aquests autors es poden consultar també en a. annus (1), que arreplega els casos de l’estudi de Holes.

revistavalencianad’etnologia

155


Fig. 2. imatges de la sembra (Font: albalad & Font, 2009).

d’any nou). C. Holes (2004: 276, 284), per la seua

molts països i que es feien per diferents motius, com

banda, trobava una pràctica molt semblant a l’anterior

per exemple per a adornar els pessebres de nadal

a bahrain en un ritual anomenat “hiyya Biyya”. a

(com per exemple a França, on els feien amb llentilles).

bahrein, explicava, durant els deu primers dies del

segons amades, eren conreus artificials que ser-

dotzè mes del calendari islàmic, les joves plantaven lla-

vien d’ornament típic del monument (el lloc on es

vors o llegums en testos fets de fibra de palma, o en

guardava el cos de Crist mort): hom plantava uns

qualsevol altre petit recipient en forma d’olla, i les

quants grans de diverses gramínies (blat, llentilles,

regaven abundantment. les llavors germinaven ràpi-

escaiola, ordi, etc.) en un test que es posava en un

dament, i durant el idh al-adha (la festa del sacrifici)

indret fosc i es regava bé i sovint (a la ciutat sota del

estaven ben verdes. la nit abans de la festa les joves

llit, i al camp al celler), i per tal que no tinguera gens

anaven en processó fins a la mar, a un pou o a un

de claror se’ls posava una semal damunt cap per

canal de reg, ggiraven els testos al voltant del seu cap

avall. Hi germinaven uns brins espessos, blancs i molt

cantant una cançó, i els llançaven després a l’aigua.

bonics per a la gent, i després es portaven al monu-

C. Holes no citava, amb tot, un autor que ja en la

ment guarnits amb adorns rics i de colors.7 l’autor, a

dècada del 1950 va recollir aquesta tradició i la va

continuació, vinculava aquests maigs amb els Jardins

posar en relació amb els Jardins dadonis: l’etnòleg

d’adonis, i en feia una interpretació frazeriana:

català Joan amades (1986: 730-732), que en el seu

“El conjunt solia resultar tan profà com

Costumari Català es va fer eco d’aquest costum per a

impropi de l’acte a què se’l destinava […]. Els

tot l’àmbit dels països Catalans. amades els va documentar, especialment, per al període de la setmana

maigs eren molt corrents entre els gentils. Es posaven a les tombes per tal de simbolitzar la resurrecció, representada per la llavor enterrada i

santa (igual, doncs, que a sicília), i va mostrar les

aparentment consumida sota la terra, de la qual

diverses denominacions que rebien segons els llocs. a

germina una nova vida que ressorgeix amb la

Catalunya se’ls solia anomenar maigs, a València for-

planta que en neix. Eren comuns per a adornar

menteres (perquè es feien preferentment amb blat), a

les simulacions de la tomba d’adonis en les ado-

boren (alt pirineu) eren anomenats maia-maiets, i a les

nisíaques. Hom els anomenava jardins d’adonis i

balears purgatoris.6 Deia també que eren coneguts en

hom creia imitar el jardí llegendari de la divinitat

6 a Duesaigües (comarca del baix Camp, Catalunya), eren anomenats també “cabelleres” (aragonès, 2003). D’altra banda, potser antoni ariño (1988: 291) també fera esment a aquesta pràctica al país Valencià, denominant-los “jardins de pasqua” i assimilant-los parcialment als “arbres-maig” de distintes tradicions. no en feia, però, cap descripció. 7 una definició semblant dels maigs era recollida també en la revista Catalunya social del 1933, quan parlava de la litúrgia i els actes religiosos del mes d’abril (anònim, 1933: 809).

156

revistavalencianad’etnologia


Fig. 3. Creixement en un celler (Font: albalad & Font, 2009)

olímpica. aquest detall sembla establir una relació entre les festes adonisíaques i les funcions de la setmana santa” (amades, 1986: 731).

aquesta tradició continua fent-se avui en dia, i ha estat ben documentada en alguns pobles de Catalunya com els de la baronia de Rialb (gualter, pomanyons o la serra). allí els jardinets s’anomenen “grills”, “grillats” (denominació que fa referència a la germinació de la llavor, a l’acte de “grillar”) o “majos” (albalad & Font, 2009). Es planten els primers dies de la quaresma, i el procés de plantació segueix les següents fases: s’agafen els testos i van fent-se diferents capes, la primera de palla al fons perquè pese menys i poder estalviar terra, i damunt se li posa una bona capa de terra. a continuació afegeixen una capa de llavors (que

(fig. 5). Ramón asensi, el seu principal impulsor, li ha

solen ser llegums i veces, però també blat), i ho tapen

dedicat un estudi en el qual posava aquestes ofrenes

tot amb una altra capa de terra. Després es deixen al

en relació amb cultes de la fertilitat, i així mateix amb

celler perquè cresquen en un lloc fosc i humit, i van

els Jardins d’adonis (asensi Ramon, 2006).8 aquesta

regant-se cada dia. quan ja han crescut, les macetes es

pràctica respondria al mateix patró dels casos que

col·loquen adornades a l’altar (figs. 2-4).

hem vist fins ara, i eren descrits així per l’autor:

J. amades, com hem dit, recollia la tradició a València sota el nom dels formenteres. l’esmentava, així mateix, quan parlava de les festes de la Mare de Déu d’agost: “en molts indrets de València és costum adornar el llit de la Mare de Déu amb profusió de testos d’alfàbrega. […] També s’hi porten maigs fets damunt de plats, per l’estil del que es fa amb els monuments dels dies sants” (amades, 1987: 787). aquesta festa de les alfàbegues de la Mare de Déu d’agost, unida a la dels maigs, ha estat recuperada amb força fa uns anys a bétera , on se celebrava des d’antic i on els maigs rebien el nom de formentets

Fig. 4. ofrena en l’altar de la Torre dels “grills” de Rialb (Font: albalad & Font, 2009)

8 aquesta publicació és l’avanç d’un llibre que l’autor prepara actualment sobre la festa de bétera. li agraïm que ens haja permès consultar-lo abans d’eixir publicat (el fragment que citarem a continuació és del futur llibre). D’altra banda, es pot veure un vídeo interessant de la festa de les alfàbegues de bétera de l’any 1926 en el blog mails per a hipàtia de Vicent partal (uRl: http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/175430), on cap al minut ‘4 es poden veure els xiquets portant els “formentets”.

revistavalencianad’etnologia

157


Fig. 5: xiquets de bétera portant l’ofrena de “formentets” (davant) i de perpètues i alfabegueres (darrere), el 15 d’agost del 1930. Font: asensi Ramon, 2006.

Finalment, i de forma més relacionada amb el nom de “jardinets” que vam documentar a benissa, vam trobar un altre testimoni que esmentava, tímidament, aquesta pràctica sota el nom de “jardils”. la notícia, que fins on sabem ha passat desapercebuda per als estudis etnològics de la zona, estava ubicava a l’altea de la dècada de 1920, i la recollia “Els formentets són macetes menudes que

–com no podia ser d’altra manera– el folklorista

sembrades amb ordi i cultivades a la foscor,

Francesc Martínez i Martínez. així, parlant dels cos-

tenen un color groc produït per l’absència de la

tums que tenien lloc durant les festes alteanes de la

llum (no fan la fotosíntesis). aquestes macetes

Mare de Déu d’agost, entre les quals hi havia també

eren cultivades antigament a casa dels familiars

l’ofrena de grans alfabegueres, l’autor escrivia:

dels xiquets que després els durien a l’ofrena. les macetes eren col·locades baix dels llits per a con-

“als costats de aquell [el llit de la Mare de

servar-los a la foscor. El cultiu dels formentets es

Déu] es posen macetes forrades de paper de

va perdre a bétera fins que a l’any 1993 es va

colors, que tenen grans alfabegueres; són molt

recuperar de nou. Des d’aleshores la seva pre-

notables estes plantes per son gran desenroll.

sència el dia de l’ofrena ha sigut irregular.

També en plats es formen lo que dihuen jardils,

Esperem que en els pròxims anys es consolide.

que son una sembra de llegums y blat, criats al

[…] Com hem pogut comprovar l’adoració pels

fosch, per lo que estan molt descolorits, y pera

déus dels cereals a format par d’una o altra

que’s sostinguen drets, se’ls rodeja a uns d’una

forma

espècie de corona de paper daurat y de colors,

en

totes

aquestes

civilitzacions.

actualment a altres pobles com pot ser sicília,

y a atres, de una llista de seda” (Martínez i

Cosenza, Calàbria, bengala i odeypur encara es

Martínez, 1987: 68).9

planten cereals de igual forma que a bétera, és a

aquests “jardils” serien, doncs, la forma amb

dir, cultivant-los a la foscor per a després ofrenar-

què a altea es referirien als jardinets, i no hi ha

los cadascun als seus déus. a dia d’avui el paper

dubte que fa referència a la mateixa tradició dels

dels formentets no és molt important en la nostra ofrena, però no podem saber si antigament eren fonamentals. El que està clar és que si ho eren, aquest paper ara el tenen les alfàbegues”.

“jardinets” de benissa. la tradició dels “maigs”, “purgatoris” “grills”, “formentets”, “sepolcri” o “jardils”, com hem comprovat, està ben documentada a tot el Mediterrani,10 i el seu procediment d’e-

9 un veí d’altea i bon conèixedor dels seus costums i la seua cultura popular, Joan borja i sanz, ens diu que aquesta tradició ja no es conserva entre els alteans, i que ni tan sols la gent més major la recorda. 10 per un altre costat, i malgrat que no tenim clara la identitat amb les pràctiques anteriors, també Julio Caro baroja va recollir durant les festes de sant Joan una tradició que se’ls hi podria equiparar, segons la qual hi havia el costum de “cultivar durante las semanas precedentes a la fiesta plantas útiles, que, adornadas con flores y formando ramilletes, se presentan en los templos para ser bendecidas”. a amorebieta (biscaia), per exemple, deia que el dia de la festivitat del sant “llevan a la ermita plantas de maiz que han sido sembradas con anticipación, a fin de que para este día tengan formadas sus espigas (sic.). dos de ellas se colocan a los dos lados de la imagen del santo, formando arco sobre la cabeza, y otra junto a la cruz que se halla en el centro de la ermita” (Caro baroja, 1979: 229).

158

revistavalencianad’etnologia


laboració empenta a pensar que puguen ser una

“al seu costat [de l’estàtua d’adonis] es

fossilització, integrada sota nous cultes, dels ritus del

dipositen tots els fruits de l’estació, tots els fru-

món antic.

its que produeixen els arbres; al seu costat,

aquesta continuïtat, d’altra banda, la podem veure també en el paper i els usos formals que

delicats jardins conservats en cistelles d’argent” (Thcr., idyl., xV, 112; citem del text reportat per Vieslet, 2005; la traducció és nostra).

aquests jardins tenen en les festivitats modernes, ja que no difereixen del rol que jugaven els jardins

aquest fragment, segons Vieslet (2005), signifi-

antics en el context del culte a adonis. Hem vist que,

caria que “les jardins font donc partie intégrante du

en les tradicions contemporànies, els jardins són uti-

cérémonial et semblent être présentés ici sous la

litzats bàsicament de dues formes: una que els llan-

forme d’offrandes à adonis. ils sont en effet intégrés

ça a l’aigua (com en els casos jueu i islàmic), i l’altra

dans la liste des cadeaux, fruits, parfums, pâtisse-

que els ofrena davant la imatge del sant o la divini-

ries… que l’on présente aux pieds du dieu”. Els

tat. una altra qüestió de no menor importància,

Jardins d’adonis, per tant, serien utilitzats en l’anti-

d’altra banda, és el fet que els jardins moderns solen

guitat ja com una ofrena que es llança a l’aigua, ja

ser un afer vinculat, principalment, a les dones o als

com una ofrena que es posaria al costat de l’estàtua

xiquets, un fet que com veurem està també molt

del déu, tal com passa en les tradicions modernes.

present a benissa.

això contribuiria, doncs, a reforçar la idea d’una

En el món antic també trobem aquest patrons de funcionament entorn dels Jardins d’adonis. En

continuïtat entre les formes antigues del culte i les modernes.

atenes, per exemple, era una celebració exclusiva-

El cas dels “jardinets” de benissa, en definitiva,

ment femenina, de dones que ploraven al déu en un

s’alinea perfectament amb aquests exemples. amb

ambient més aviat distès i festiu. En aquest context,

una particularitat, com veurem, si més no rellevant,

els Jardins d’adonis eren posats a créixer en les teu-

i és que se celebra en unes dates festives que no

lades, i després eren llançats a la mar, de forma sem-

havien estat documentades fins al moment. Tampoc

blant a com passa en les tradicions hebrea o de

no deixa de ser curiós, d’altra banda, la conservació

bahrain. és una pràctica que s’ha volgut relacionar,

d’una denominació tan “fidel” al capdavall a l’anti-

en principi, amb una festivitat exclusiva de les pros-

ga. Fet i fet, els “jardinets” de benissa i dels pobles

titutes (tesi que va defendre Detienne, 1983), però

dels voltants, que exposem detalladament a conti-

J. Winkler (1990: 188-209; el segueix Vieslet, 2005)

nuació, suposen l’aportació de nous exemples per a

va rebutjar aquesta exclusivitat de la participació de

continuar documentant, reconstruint i coneixent

les prostitutes i va posar de relleu que també les ciu-

millor una realitat que, al nostre parer, ha estat tra-

tadanes de la polis participaven en els rituals, posant

dicionalment menystinguda, i que pot contribuir, en

els jardins com a ofrenes als peus de l’estàtua del

major o menor mesura, a un millor coneixement de

déu. així es desprendria, al seu parer, d’un testimoni

les religions antigues.

com el de Teòcrit de siracusa, quan deia:

revistavalencianad’etnologia

159


Fig. 6: garbell d’arròs on es fan els jardinets (de paquita ivars dels lleus). Font: l’autor.

cigrons, blat, arròs, dacsa o pèsols (indistintament, segons qui ho fera), que podien haver estat un dia en remulla perquè començaren a grillar abans. a continuació es tapava el recipient i es posava dins d’una safata i en un lloc fosc per a evitar la claror, perquè en cas contrari es podia alterar el color de les plantes (l’aspecte final havia de ser blanc, lluent i vistós, i no verd), i anava regant-se cada dos dies. les plantes creixien de pressa cap amunt, ben altes, i podien arribar a penjar i formar arcs. El dia de la festa, quan les llavors ja havien germiEls jardinets de Benissa (i dels pobles de les rodalies)

nat i estaven altes, s’adornaven els recipients amb cin-

Tan bon punt vam conèixer l’existència d’aquesta

tes de paper de colors i es remataven amb les “vesti-

tradició ja perduda als lleus, vam anar a parlar amb

mentes” (unes teles de colors fetes aposta per a la

algunes veïnes de la zona que havien conegut o ela-

festa; fig. 7), i eren portades a l’altar. Hi havia quatre

borat aquests jardinets durant la seua joventut.

jardinets (i quatre “vestimentes”), fets per les quatre

Consuelo Esteve ivars, nieves Mengual Ferrer i

cases de festers de cada any, i es col·locava un jardi-

paquita ivars ivars (la mare de Maria Vives) ens van

net al costat de cadascun dels sants i dos jardinets

explicar que els “jardinets” es feien perquè a l’estiu

damunt l’altar. quan passava la festa i els jardinets es

no solia haver flors per a adornar el sant, i que eren

feien verds o s’assecaven als pocs dies (perquè la tija

per tant una solució vistosa. així mateix, afirmaven

és tendra i no aguanta molt de temps), es tiraven.

que feia almenys uns cinquanta anys que ja s’havia

Van ser aquestes dones, d’altra banda, les que

deixat de fer (un altre veí de la partida, pep ivars, ens

ens van posar sobre la pista que aquella tradició no

va dir que l’última vegada que ho havia vist fer a sa

era exclusiva dels lleus, sinó que era un costum més

mare havia estat cap a l’any 1958). la confecció dels

estès del que semblava en un principi. així, nieves ens

jardinets, segons ens van explicar, s’elaborava de la

va comentar que era una tradició que es feia també

següent manera: uns quinze dies abans de la festa

abans a les fetes de la partida benissera de pinos en

segons Consuelo i nieves, o uns huit o nou dies

honor a santa bàrbara, celebrades el 4 d’agost (enca-

abans segons paquita, s’agafava estopa o espart ben

ra que deia que allí ho havia portat una veïna dels

picat i banyat i es col·locava en un recipient o una

lleus). paquita ens va dir que ella de jove ho havia fet

cassoleta amb forats, preferentment un petit garbell

així mateix per a les festes de la partida de santa anna

d’arròs perquè així no s’estancava l’aigua (fig. 6).

de benissa (el 26 de juliol). preguntant a altres veïns

Després se li posaven llavors de llentilles, “evos”,11

del poble vam descobrir, a més a més, que aquest

11 l’“evo” és la denominació local que es dóna a la veça, encara que hi ha un matís amb el qual es diferencien les dues denominacions: mentre que la veça és la varietat salvatge, els “evos” són els fruits de la varietat domesticada que se sembren per a donarho com a menjar als animals.

160

revistavalencianad’etnologia


Fig. 7. “Vestimenta” dels jardinets dels lleus (conservada per la tia nieves dels lleus). Font: l’autor.

costum s’havia practicat en altres festivitats de

tament, solen ajuntar-se al casal dels festers (les esco-

benissa. pere Cabrera sendra, un veí de benissa,

les velles), uns deu o onze dies abans de la vespra de

recordava que els jardinets es feien antigament

sant Jaume. El primer que fan és aconseguir les lla-

durant les festes del Corpus Christi del barri del con-

vors, que poden ser de blat, de llentilla, d’escaiola o

vent de benissa, de celebració variable entre maig i

de dacsa, i ficar-les una nit en remull. seguidament

juny, i hem pogut comprovar també que en les festes

preparen el lloc on les faran créixer: un cabàs on

de la partida de benimarco celebrades el 25 de juliol

fiquen un garbell d’arròs i, damunt, espart banyat on

en honor de sant Jaume, continua realitzant-se enca-

sobresurta un dit d’aigua, com a molt. Després s’es-

ra avui dia “l’ofrena de jardins al patró”, al costat de

campen les llavors generosament, fins a tapar l’es-

la tradicional “plantà” del pi enmig de la plaça.

part. Finalment, es tapa el cabàs, es deixa en un lloc

segons guadalupe buigues Jorro,12 veïna del tros

fosc i s’arruixa tots els dies. la intenció de posar-lo al

del Tap de benimarco, cada any un dels tres trossos

fosc (també com als lleus) és que la germinació tinga

en què es divideix la partida de benimarco (Tap,

un color clar, groc tirant a daurat (perquè és un color

bussot i alacrà) és l’encarregat d’organitzar les festes

més apreciat), i no verd, que és com resultaria si ger-

dedicades a sant Jaume, i és per tant el responsable

minaren amb llum. les tiges solen créixer uns quinze

de netejar, engalanar l’ermita i fer l’ofrena de jardins

o vint centímetres, i per a l’ofrena es posen en reci-

el dia d’abans, la vespra de la festa. (En els anys de la

pients transparents i són decorats amb llaços i flors de

postguerra, segons deia, els jardins eren fets a poques

paper perquè resulten més bonics. El dia de l’ofrena,

cases, i fins i tot hi hagué anys que van deixar de fer-

antigament, eren les dones i els xiquets qui portaven

se). l’origen del costum, segons comentava –i de la

a l’ermita els jardins (fig. 8), i des de fa uns anys el tros

mateixa manera que ens havien dit les veïnes dels

que vol porta els jardins en petita processó, acompa-

lleus–, raïa en la necessitat d’engalanar l’ermita en

nyats de dolçaina i tabal. El cas de benimarco, com

època d’estiu, moment en què no hi havia flors. les

veiem, segueix la mateixa estructura que el dels lleus:

dones festeres eren –i són– les que elaboren els jar-

té un caràcter “comunitari”, fet pels festers de cada

dins, cadascuna a sa casa o en grup. si els fan conjun-

any, són les dones les que preparen els jardins segons

12 agraïm Verònica Ramírez buigues, veïna de benimarco, el testimoni que ha recollit, i que ens ha facilitat, de sa mare guadalupe, una dona (de seixanta anys) que encara avui en dia elabora els “jardins” de benimarco.

revistavalencianad’etnologia

161


Fig. 8. Dones i xiquetes de benimarco portant els jardins a l’ermita de sant Jaume. Font: Verònica Ramírez buigues.

el mateix procés, i el dia de la festa són portats per

de datació més sòlides que s’han fet per a les adonies

dones i xiquets per a ser a la imatge del sant.

i els Jardins d’adonis, que les situa en un marge tem-

un dels elements al nostre parer significatius dels

poral que oscil·laria entre els dies 21 de juny i 28 de

“jardinets” de benissa, que és un fet que no s’havia

juliol (Viesnel, 2005). D’altra banda, Tammuz, l’altra

documentat fins ara en aquesta pràctica, és l’època

denominació oriental del déu adonis, és el nom d’un

en la qual es fan, en uns moments que se situen a

mes estiuenc de l’antic calendari babilònic, i així

grans trets en ple juliol. així, els tenim presents en

mateix el nom d’un mes dels calendaris jueu i àrab

unes dates que van des de finals de maig o principis

que se situaria, en relació amb el calendari gregorià,

de juny (Corpus Christi) fins a principis d’agost (santa

entorn dels mesos de juny-juliol.

bàrbara), amb una curiosa concentració en les festes

a benissa, com veiem, hi havia un costum ben

de finals de juliol com sant Jaume, santa anna i els

arrelat i estés de la confecció de “jardinets” en dis-

sants de la pedra. Es tracta d’unes dates, curiosa-

tintes partides rurals, i que encara es conserva en la

ment, que quadren molt bé amb una de les propostes

de benimarco.13 ulteriors enquestes ens van dur a

13 no ens estem de posar per escrit, abans de continuar, una observació col·lateral que ens ha semblat si menys no curiosa, pel que fa a la tradició dels grills a Rialb i a la dels jardinets de benissa. a la comarca lleidatana de la noguera, a la qual pertany la baronia de Rialb, hi ha un poble anomenat ivars de la noguera, i prop d’allí, a la comarca veïna, hi ha també el poble d’ivars d’urgell, al costat de l’Estany d’ivars. ara bé, un dels cognoms més presents a benissa al llarg de la seua història, des de la colonització de Jaume i, és “ivars”, i ha estat formulada la hipòtesi (Cardona i ivars, 1978; 1985; 1998: 117-120) que això poguera deure’s al fet que la major part dels colons benissers provingueren d’aquestes localitats. això ens duu a formular-nos una pregunta, que deixem en l’aire, i és que si el fet que tant a benissa com a la comarca a la qual pertany el poble d’ivars de la noguera hi haja una presència tan forta i encara viva de la tradició dels “jardinets” es podria deure a una hipotètica filiació històrica en aquest sentit, que haguera comportat no només un transvasament de gent sinó també de les tradicions i pràctiques culturals dels seus llocs d’origen.

162

revistavalencianad’etnologia


Fig. 9. Jardinets crescuts (fets per Vicenta Mas, de senija). Font: l’autor.

constatar que aquesta tradició, a més d’altea i benissa, també ha estat coneguda en altres localitats veïnes, com Teulada o senija.14 a Teulada, segons ens informava Joan ivars Cervera, s’elaboraven durant la festa dels sants de la pedra del Raval, una de les més vives del poble, però ja fa anys que van deixar de fer-se. a senija, un poble veí, també hem trobat aquest costum, que es conserva encara viu en les festes de la Mare de Déu del quinze d’agost. és una veïna del poble, Vicenta Mas Mas, qui manté any rere any aquesta tradició que li va passar

tenim constatats a altea, a cinc partides de benissa,

una altra dona del poble, la tia Margarita, junt amb

a Teulada i a senija. són, només, els pocs casos que

els pots i els adorns per a fer-ho tot. Vicenta prepa-

hem pogut documentar d’una tradició que degué

ra els “jardinets” (que també anomena així) essen-

estar molt més estesa en el passat. ignorem per què

cialment igual que ho feien als lleus o a benimarco:

ha estat una tradició que, a diferència d’altres més

uns deu dies abans de la festa posa, en un garbell

cridaneres, ha desaparegut tan silenciosament,

d’arròs o en uns pots de tonyina foradats que des-

quasi sense fer soroll; el seu caràcter popular, les

prés adornarà, estopa o cotó en pèl, i hi fica llavors

seues arrels antigues i l’interès que presenten per a

de dacsa, de llentilles i de cigrons (que, segons deia,

conèixer tant les formes de culte antigues com les

eren bonics a l’hivern però que d’estiu feien olor).

modernes, obliguen en qualsevol cas a intentar

Després els rega i els posa a la foscor en un armari.

documentar el major nombre de casos possibles, per

quan ja han crescut (fig. 9), els folra per baix i els

a poder traçar un mapa de la dispersió i reconstruir

lliga amb un fil per dalt, per evitar que es puguen

eventualment els circuits de la seua història.

obrir cap a fora. El dia de la Mare de Déu d’agost,

Resta, finalment, un detall per analitzar, i és el

finalment, els posa damunt d’uns banquets als peus

paper que podrien jugar aquests jardinets per a un

del llit de la imatge, al costat de les macetes d’alfà-

millor coneixement dels cultes antics. la presència i

begues que també es cultiven per a l’ocasió (figs.

difusió d’aquest fenomen en el món modern suscita,

10-11).

inevitablement, una sèrie de preguntes que podrien

Els casos que hem vist fins al moment ens permeten confegir el primer esbós dels “jardinets” exis-

ajudar a aprofundir, o almenys a repensar, la comprensió dels Jardins d’adonis en l’antiguitat.

tents a les comarques de la Marina: de moment els 14 una enquesta ràpida per altres poble no ha donat resultats massa . a xàbia, per exemple, Joaquim bolufer Marqués ens va dir que no ha trobat cap testimoni ni notícia de l’existència d’aquesta tradició, però una veïna de xàbia, originària de la localitat de l’alguenya (comarca del Vinalopó Mitjà), li va dir que al seu poble sí que es feien ofrenes com les dels jardins als sants patrons abdó i senén. a altea, com hem vist, Joan borja ens va dir que els “jardils” ja no es feien. a Dénia, per altra banda, tampoc Josep ivars pérez no va poder recollir cap testimoni que li parlara de l’existència d’aquests jardinets.

revistavalencianad’etnologia

163


Fig. 10. Mare de Déu d’agost de senija amb els adorns dels jardinets davant. Font: l’autor.

nostres dies no significa ni que la religió a la qual formaven part, ni que el significat original que tenien, continuaren latents fins avui dia esperant que algú les “ressuscitara”. quan parlem de continuïtats o llargues durades de tradicions o rituals del món antic fins als nostres dies, cal tenir sempre en compte que es tracta d’elements que se situen en contexts històrics distints i que, en conseqüència, enclouen significats igualment diferents perquè han perdut la raó de ser original. Dels jardins moderns als antics: apunts per a una hipòtesi de treball Fins ara hem vist una sèrie de convergències estructurals entre la pràctica dels jardinets moderns i la dels antics Jardins d’adonis, i la lògica empenta a pensar en una filiació genètica entre els dos. partint doncs d’aquest axioma, la pregunta que sorgeix és: podrien els “jardinets” aportar alguna dada per a conèixer millor el fenomen antic? antoni ariño, després de fer una crítica als estudis que consideraven aquesta mena de “ritus vegetals” com a “pervivències” o “deixalles” d’un culte encara viu a la Deessa Mare o a la natura, afirmava a continuació:

D’altra banda, i per bé que hi ha altres mètodes i documents més fiables i rigorosos, per al cas del món antic topem sempre amb un problema major: l’escassedat de fonts. això obligaria en principi a que, en comptes de posar tots els esforços a despatxar amb una crítiques fàcil aquesta mena d’aproximacions científiques, haguérem de pensar més aviat en formes per a poder aprofitar, en la mesura del possible, aquest material documental. la pregunta que caldria fer-se, per tant, no és si estem davant d’un material d’una altra època i d’una altra disciplina i per tant inservible per al món antic, sinó si la Història antiga es pot permetre el luxe de rebutjar, de forma indolent, una font d’informació com

“Certament tots aquest rituals poden ser estudiats com a ressons o restes de vells cults

aquesta sense haver explorat, fins al límit, les possibilitats d’anàlisi que pot presentar.

vegetals, com a “fòssils vivents” d’altres temps,

En primer lloc, aquests “jardinets” poden aportar

però ni s’hi han dedicat els historiadors de les

informació per a entendre millor la forma d’elabora-

religions antigues més atents a altres mètodes

ció dels jardins antics. En situa davant no només

més rigorosos i a un material documental més fiable, ni amb aquest esquema hermenèutic es pot fer cap llum sobre la cultura rural tradicional i la seua situació en les societats contemporànies” (ariño Villarroya, 1988: 228).

d’una “representació” històrica dels jardins antics, sinó d’una representació que endinsa les arrels en ells. En segon lloc, la realitat dels “jardinets” moderns suscita diverses qüestions al voltant de la data de les adonies. Existeix, en aquest sentit, un

la crítica de partida que feia l’autor és indiscutible:

debat historiogràfic entorn del seu moment de cele-

el fet que s’hagen conservat “fòssils” del passat en els

bració, que les situaria, segons diverses interpreta-

164

revistavalencianad’etnologia


Fig. 11. Jardinet de senija. Font: l’autor

cions, bé a la primavera, bé a la tardor (entre setembre i octubre) o bé a l’estiu, en el mes de juliol especialment, en la que seria la hipòtesi més acceptada (vegeu al respecte Vieslet, 2005). Hem vist, d’atra banda, que l’elaboració dels jardinets moderns és un costum que varia segons pobles i festes i que, a més a més, sembla que pot realitzar-se indistintament com a ofrenada de qualsevol sant del calendari. a Catalunya, València, balears o sicília tenien lloc preferentment en setmana santa; a benissa i Teulada es feien en diverses festes de juliol; a altea, senija o bétera es fan durant la festa de la Mare de Déu d’agost; en el cas del Tashlik jueu era a principis del any herbreu, entre setembre i octubre, i en el calendari

el culte d’adonis no es fera en la mateixa data

islàmic (de data variable per ser un calendari lunar),

en tots els indrets del Mediterrani?

es fa a finals del seu l’any, coincidint amb la festa del

- és possible, per altra banda, que la pràctica

sacrifici. això impediria poder parlar, ja d’entrada, de

dels jardinets no fóra exclusiva del culte

continuïtats estrictes en aquest terreny; però és jus-

d’adonis, i s’haguera celebrat ja en l’antigui-

tament aquesta dispersió estacional, en dates més o

tat en distintes festivitats d’altres divinitats

menys significatives (són èpoques de canvi estacional

celebrades en diverses èpoques de l’any?

o molt assenyalades en el calendari agrícola), la que fa suscitar diverses qüestions:

la dispersió dels jardinets moderns en èpoques i

- si els Jardins d’adonis se celebraven en una

festivitats diferents genera, com veiem, distintes

única data a l’any i per a un únic culte, d’on

qüestionsque concerneixen la natualesa dels Jardins

ve l’actual extensió de la pràctica dels jardi-

d’adonis. una altra dada curiosa al respecte, si ate-

nets a festivitats diferents de distintes èpo-

nem als casos jueu i islàmic, és la coincidència del

ques del calendari cristià? la resposta d’a-

costum dels jardinets amb dates properes a finals o

questa pregunta troncal plantejaria, alhora,

principis d’any, i amb un significat que podria sem-

noves qüestions:

blar al d’un ritual de purificació o de renovació d’any

- Va ser tal la importància i la difusió dels Jardins

nou. Cal recordar, en aquest sentit, que si acceptà-

d’adonis en el món antic que va comportar,

rem que els Jardins d’adonis tenien lloc a atenes

amb els segles, una imitació i extrapolació al

durant el mes de juliol, estaríem situats també en el

culte de distintes cultes, antics o cristians, fets

primer mes de l’any atenenc, l’Hecatombeon, i que

en diferents moments de l’any?

un déu que mor i renaix com adonis podria simbo-

- Està dient-nos aquesta difusió, per contra, que

litzar d’alguna manera aquest final i inici d’any. la

revistavalencianad’etnologia

165


tradició de fer dels jardinets moderns en setmana

cristianisme, o l’islamisme, van absorbir, integrar o

santa, d’altra banda, podria ocultar al capdavall un

tolerar en el seu culte pràctiques presents en les reli-

significat semblant en el calendari: recordem que en

gions antigues. és eloqüent també per a això el cas que

alguns calendaris antics, com el de la Roma dels pri-

ens brinda la festa dels sants abdó i senen de finals de

mers temps, l’any començava en el mes de març.

juliol. ací la tradició dels jardinets vindria a coincidir

per una altre costat, el significat dels “jardinets”

amb un altre gran procés d’adaptació del calendari

en el mes de juliol també vindria a coincidir amb altres

antic al calendari cristià. així, estem en una fase del

tradicions i costums religiosos d’aquella època. segons

calendari coneguda com a període canicular (perquè

una interpretació diferent de la frazeriana, els Jardins

astronòmicament és el moment en què al cel s’eleva

d’adonis, pel seu caràcter explosiu i efímer, han estat

l’estrella sírius, la més brillant de la constel·lació del

vists com l’expressió de la potència d’un déu jove que,

gos Major), que ha estat considerada des de l’antigui-

tanmateix, mor prompte. El ràpid creixement de les

tat com un moment d’extrems climàtics del cicle anual,

plantes i la seua immediata mort simbolitzaria la mort

el de la calor més forta o el de les tempestes més

primerenca del déu (alvar et alii, 1995: 451), i en

agressives que destrossen collites, i que s’ha vist tradi-

aquest sentit M. Detienne (1988) ja va posar de relleu

cionalment en la mentalitat popular com una època de

el caràcter d’esterilitat i fugacitat que envoltava la figu-

desgràcies, de malalties, de morts, etc. és per això que

ra d’adonis, just en els moments del calendari (el

els patrons de les festes d’estiu de les partides dels

període canícular) en què els extrems climàtics eren

lleus o pinos són, en el primer cas, els sants de la

més acusats. això recorda, poderosament, a una dita

pedra, que protegeixen contra les pedregades,15 i en el

que antoni ariño recollia sobre una planta típica de les

segon cas santa bàrbara, que protegeix contra les tem-

nits de sant Joan, la falaguera: “Te pareixes molt a eixa

pestes. aquesta circumstància, el fet de trobar una

planta / que te’l nom de falaguera / qu’en la nit de san

parella de sants en aquest moment del calendari, no

Joan / florix, es grana i se seca” (senis Domingo, 1978:

sembla casual, ja que el període de la canícula ve intro-

133; ariño Villarroya, 1988: 217). la falaguera, com

duït per la constel·lació dels bessons, una constel·lació

els jardinets, serien per tant metàfores d’una existència

que dóna pas al període de més calor de l’estiu.

efímera, i això en un període de temps, juliol, que sol

aquests bessons eren identificats, en l’antiguitat, amb

ser asfixiant. és curiós, al respecte, que mentre al sols-

els déus Càstor i pòl·lux (nom de les estrelles més bri-

tici d’hivern se celebra el naixement del sol (i del xiquet

llants de la constel·lació i que representen el cap dels

Jesús), prop del solstici d’estiu (del sol que comença el

bessons), i la festa dels ludi castorum, a la Roma anti-

seu “ocàs” anual) cau la festa d’un personatge, sant

ga, se celebrava el dia 15 de juliol. D’altra banda, i per

Joan baptista, que igual com adonis també va morir,

a tancar la quadratura del cercle, el 19 de juliol és la

violentament, quan encara era jove.

festa d’una altra parella de santes, les sevillanes Justa i

Hi ha, finalment, l’interès que aquest tipus de

Rufina, que casualment van ser martiritzades a Hispalis

fenòmens presenta per a continuar investigant com el

per no haver volgut ofrenar unes macetes –i per això

15 sobre les festes dedicades als sants abdó i senén al país Valencià, vegeu Delicado Martínez, 2008.

166

revistavalencianad’etnologia


són les patrones, significativament, dels terrissaires– a

gic, aquests “fòssils” del passat enclouen, com hem

una deessa antiga, salambó, que ha estat relacionada

vist, diverses vies de recerca que no poden ser ignora-

amb afrodita i en un possible context ritual dels Jardins

des o menystingudes per a l’anàlisi del món antic:

d’adonis –aquesta va ser la hipòtesi, que va tenir un cert èxit entre els historiadors, de F. Cumont (1927).

- En primer lloc, poder documentar tradicions com

ara bé, si la teoria de Cumont fóra certa, seria molt

la dels “jardinets”, poder observar com s’elabo-

significativa del funcionament ambivalent del cristianis-

ren i com s’ofrenen, ens situa davant d’un

me davant les religions antigues: així, si per una banda

document de primer ordre per a penetrar en els

la negació d’ofrenar uns testos a salambó va suposar

intersticis de l’antiguitat a través d’alguns frag-

el martiri de Justa i Rufina, per una altra banda la tra-

ments que s’hi ha conservat en el món modern.

dició pagana dels “jardins” va continuar practicant-se,

Recuperar-ne el testimoni ens ajuda a compren-

sota el culte cristià, com a ofrena per als sants catòlics.

dre, per moments, la fisonomia de la pràctica

Totes aquestes qüestions ens demostren, en defi-

antiga, i ens fa aprehendre que entre els jardins

nitiva, que el valor dels jardinets moderns, a banda

que esmentava plató i que podem veure en

de les dades que pot aportar-nos sobre el món antic,

ceràmiques àtiques de fa 2500 anys, i els jardi-

suscita una sèrie de preguntes que ens obliguen a

nets dels lleus o de benimarco, el temps s’ha

acostar-nos-hi, si més no, de forma més definida i

“detingut”, no ha passat: que es fan com es

precisa. l’elaboració d’un mapa dels jardinets a tota

feien, s’ofrenaven com s’ofrenen, i segurament

Europa i la conca mediterrània constituiria, sens

en dates del calendari molt properes;

dubte, una eina preciosa per a poder continuar inves-

- Ens permet conèixer un altre exemple de les

tigant els ritmes i l’evolució que va poder seguir

vies amb les quals el cristianisme o l’islamisme

aquest costum des del món antic fins als nostres dies.

van integrar i adaptar tradicions de les religions antigues en el seu si, vestint-les amb

A tall de cloenda. Els “jardinets” i l’arqueologia de la cultura popular

altres robes, amb nous significats i sota noves conceptualitzacions religioses;

sembrar unes gramínies de germinació ràpida en uns

- Consenteix analitzar les llargues duracions en

recipients, afavorint el seu creixement ràpid uns dies

la història, no només des del punt de vista de

abans de la festa, i llançar-los a un punt amb aigua o

la permanència d’una pràctica ritual i la seua

ofrenar-los a la divinitat en qüestió segons el lloc:

dialèctica amb cada nova època, sinó també

estem davant d’elements que ens parlen, quasi amb

pel que fa a la relació dels creients amb les

total seguretat, d’una filiació genètica entre el feno-

imatges religioses (a la continuïtat, per tant,

men antic i el contemporani, i per tant (i sempre amb

d’estructures mentals i de culte entre les reli-

les degudes cauteles metodològiques) de la continuïtat

gions antigues i les religions posteriors);

al llarg dels segles d’aquesta pràctica concreta. Més

- Finalment, i de no menor importància, obliga a

enllà de ser un document purament folklòric o etnolò-

creuar la informació de distintes disciplines i

revistavalencianad’etnologia

167


ciències socials, i a anar més enllà de la fèrria compartimentació dels sabers acadèmics. Comptat i debatut, la permanència d’aquest tipus de costums ens posa davant de maneres de fer i hàbits rituals que revifen, per moments, una realitat aparentment morta, que només coneixem per les fonts escrites o per les representacions fragmentaries que ens han arribat. la línia que separa l’etnologia i la història antiga s’esvaeix per moments, per a deixar pas a un coneixement dialèctic, integrador, que sobrepassa les barreres de la parcel·lació acadèmica. l’“arqueologia de la cultura popular”, des d’aquesta perspectiva, pot contribuir a enriquir el coneixement sobre la cultura del món antic. i ens recorda que una petita part de l’antiguitat encara és, en casos tan representatius com el que hem analitzat, ben viva entre nosaltres. Bibliografia albalaD, J.M. & FonT, i. (2009): “les nostres tradicions: els grills”, rialb avui 8: 3. alVaR EzquERRa, J. & alii (1995): Cristianismo primitivo y religiones mistéricas, Ed. Cátedra, Madrid. anòniM (1933): “abril. litúrgia popular”, Catalunya social, 644 (22 desembre): 809. aMaDEs, J. (1986): Costumari català: el curs de l’any. ii. les Carnestoltes – la Quaresma setmana santa – el Cicle pasqual, salvat, Ed. 62, barcelona. aMaDEs, J. (1987): Costumari català: el curs de l’any. iV. estiu, salvat, Ed. 62. barcelona. annus, a.: “gardens of adonis (1 & 2)”, dins The melammu project. The heritage of mesopotamia and ancient near east (uRl: http://www.aakkl.helsinki.fi/melammu/database/gen_html/a0001413.php & http://www.aakkl.helsinki.fi/melammu/database/gen_html/a0001414.php). aRagonès, J.M. (2003): “notes etnogràfiques sobre Duesaigües: festes i diades de religiositat popular”, Biblioteca digital de Carrutxa. uRl: http://etnocat.readysoft.es/carrutxa/biblioteca/97003.html. aRiÑo VillaRoYa, a. (1988): Temes d’etnografia valenciana (iV). festes, rituals i creences, València. asEnsi RaMon, R. (2006): festes de les alfàbegues a la mare de déu d’agost de Bétera. Cuaderno de fiestas de agosto (uRl: http://www.google.cat/#bav=on.2,or.r_qf.&fp=6719f8601

168

revistavalencianad’etnologia

def20ba&q=ram%C3%b3n+asensi+l%27ofrena+de+les+ alfabegues). aTallaH, W. (1966): adonis dans la littérature et l’art grecs, paris. CaRDona i iVaRs, J.J. (1978): “ivars. Estudio de un apellido benisense”, llibre de festes de Benissa 1978, s/p., benissa. CaRDona i iVaRs, J.J. (1985): “El linaje ivars”, dins b. Capó & J.J. Cardona: antología de escritores benisseros, 241-246, benissa. CaRDona i iVaRs, J.J. (1998): els cognoms i malnoms de Benissa: història de les famílies, benissa. CaRo baRoJa, J. (1979): la estación de amor: fiestas populares de mayo a san Juan, Ed. Taurus, Madrid. CuMonT, F. (1927): “les syriens en Espagne et les adonies à séville”, syria, 8: 330-341. CuMonT, F. (1935): “adonies et canicule”, syria, 16: 46-50. CuMonT, F. (1932): “adonis et sirius”, mélanges Gustave Glotz, i, 257-264, paris. DEliCaDo MaRTínEz, F.J. (2008): “iconografía, arte y devoción popular en torno de los santos de la piedra abdón y senén, en el antiguo reino de Valencia”, dins el culto a los santos: cofradías, devoción, fiestas y arte, simposium de l’instituto escurialense de investigaciones históricas y artísticas, 315-332, san lorenzo del Escorial. DéTiEnnE, M. (1983): los jardines de adonis. la mitología griega de los aromes, Ed. akal, Madrid. DRoWER, E.s. (1956): Water into Wine. a study of ritual idiom in the middle east, london. DE Vaux, R. (1933): “sur quelques rapports entre adonis et osiris˝, revue Biblique, 42: 31-56. FRazER, F. (1981): la rama dorada: màgia y religión, F.C.E. (2a ed.), México. HolEs, C. (2004): “arabian gulf hiyya biyya, Jewish babylonian farfisa, Christian sicilian sepolcri. popular Customs with a Common origin?”, Journal of semitic studies, 49: 275-287. lauTERbaCH, J.z. (1951): rabbinic essays, Hebrew union College press, Cincinnati. MaRTínEz i MaRTínEz, F. (1987): Còses de la meua terra (la marina). segona tanda, ajuntament d’altea, altea (1a ed.: València, 1920). sEnis DoMingo, J. (1978): serra (apuntes para su historia), València. siMMs, R.R. (1998): “Mourning and Community at the athenian adonia”, The Classical Journal, 93/2: 121-141. ViVEs iVaRs, M. (2012): “pregó del 2011”, programa de festes dels lleus 2012, benissa. ViEslET, J.-F. (2005): “les adonies d’antioche au iVe siècle ap. J.-C.”, folia electronica Classica, 10 (juliol-desembre): uRl: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/fe/10/adonies.htm. WinKlER, J. (1990): The Constraints of desire: The anthropology of sex and Gender in ancient Greece, new York.


FONS

BIBLIOGRÀFICS A LA BIBLIOTECA DEL

MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

Colonialisme CAÑADA SOLAZ, Mª CARMEN PARRA MÁRQUEZ, Mª ISABEL BAGGETTO PÉREZ DE LAS BACAS, SERGIO PONS CORTELL, AMPARO

ALBERRO, Solange l’acculturation des espagnols dans le Mexique colonial : déchéance ou dynamisme culturel? / solange alberro En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 32/2-4, n. 122-124 (1992), p. 149-164 bETno pp 106 ALCINA FRANCH, José (1922-2001) El descubrimiento científico de américa / José alcina Franch. — barcelona : anthropos, 1988. — 312 p. ; 20 cm. — (autores, textos y temas. antropología ; 16) isbn 84-7658-093-2 bETno 280/16 ALENCASTRO, Luiz Felipe de le versant brésilien de l’atlantique-sud, 1550-1850 / luiz Felipe de alencastro En: annales : économies, sociétés, civilisations. issn 03952649. — Vol. 61, n. 2 (2006) bETno pp 90 ALÈS, Catherine la conquête de l’inutile : les géographies imaginaires de l’Eldorado / Catherine alès & Michel pouyllau En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 32/2-4 n. 122-124 (1992), p. 271-308 bETno pp 106 AMSELLE, Jean-Loup la globalisation : “grand partage” ou mauvais cadrage? / Jean-loup amselle En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 156 (2000), p. 207-226 bETno pp 106 ARIZA, Eduardo atlas cultural de la amazonia colombiana : la construcción del territorio en el siglo xx / Eduardo ariza, María Clemencia Ramírez, leonardo Vega. — santafé de bogotá : instituto Colombiano de antropología, 1998. — 219 p. : il. ; 25 x 34 cm + 1 carpeta con 14 map. col. pleg. isbn 958-8052-27-0 bETno oR 253

ASSAYAG, Jackie “Déjà lu” : l’héritage colonial de l’anthropologie en inde / Jackie assayag En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 36, n. 137 (1996), p. 205-209 bETno pp 106 ASSAYAG, Jackie la face obscure de la modernité : anthropologie et génocides / Jackie assayag En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 170 (2004), p. 231-244 bETno pp 106 AZNáREZ, Malén Héroes a la fuerza : el mito de los últimos de Filipinas, contado por sus descendientes / texto de Malén aznárez. — [Madrid] : El país, 1999. — 52-59 h. : il. separata de: El país semanal, 18 de julio de 1999 bETno C.13/nº 03 BAUDOT, Georges la vida cotidiana en la américa española en tiempos de Felipe ii : siglo xVi / georges baudot ; traducción de stella Mastrangelo. — México : Fondo de Cultura Económica, 1983. — 344 p. : il. ; 17 cm. — (Colección popular ; 255) isbn 968-16-1463-1 bETno 1247 BERNAND, Carmen Don quichotte et les indes occidentales / Carmen bernand En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 29/2-3 n. 111-112 (1989), p. 50-66 bETno pp 106 BERNAND, Carmen la redécouverte de l’amérique / Carmen bernand, serge gruzinski En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 32/2-4 n. 122-124 (1992), p. 7-38 bETno pp 106 BERTRAND, Michel Configurations sociales et jeux politiques aux confins de l’empire espagnol / Michel bertrand

revistavalencianad’etnologia

169


En: annales : économies, sociétés, civilisations. issn 03952649. — Vol. 62, n. 4 (2007), p. 855-884 bETno pp 90 BITTERLI, Urs los “salvajes” y los “civilizados” : el encuentro de Europa y ultramar / urs bitterli. — México : Fondo de Cultura Económica, 1982. — 560 p. : il. + 12 h. de lám. ; 21 cm. — (sección de obras de Historia) isbn 968-16-1008-3 bETno 568 BLAIS, Hélène Voyages au grand océan: géographies du pacifique et colonisation, 1815-1845 / Hélène blais. — paris : CTHs, 2005. — 352 p. : il. col. y n. ; 27 cm. — (CTHs géographie ; 4) isbn 2-7355-0588-x bETno 5152 BOCCARA, Guillaume organisation sociale, guerre de captation et ethnogenèse : chez les Reche-Mapuche à l’époque coloniale / guillaume boccara En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 150 (1999), p. 85-118 bETno pp 106 BODIES in contact : rethinking colonial encounters in world history / edited by Tony ballantyne and antoinette burton. — [Durham, usa : Duke university press, 2005]. — xii, 442 p. ; 24 cm. isbn 0-8223-3467-4 bETno 5349 BOISVERT, Georges la dénomination de l’autre africain : au xVe siècle dans les récits des découvertes portugaises / georges boisvert En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 153 (2000) p. 165-172 bETno pp 106 BONN, Gisela l’afrique quitte la brousse / gisela bonn ; traduit de l’allemand par pierre Kamnitzer. — paris : Robert laffont, 1966. — 366 p. [96] p. de lám. col. ; 23 cm bETno 13/Don. Carsi BOSA, Bastien les chevaux de Harry : résistances aborigènes à l’autorité coloniale / bastien bosa En: l’Homme : revue française d’anthropologie. issn 04394216. — nº 192 (2009) bETno pp 106

BRAUN MENÉNDEZ, Armando (1898-1986) Chroniques australes / armando braun Menendez ; traduit de l’espagnol par J. b. [Jean-baptiste] laîné. — [paris] : gallimard, 1961. — 330 p. ; 21 cm. — (la Croix du sud) bETno 1494

170

revistavalencianad’etnologia

BROWN, Michael F. Facing the state, facing the world : amazonia’s native leaders and the new politics of identity / Michael F. brown En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 33/2-4, n. 126-128 (1993) p. 307-326 bETno pp 106 BRYANT, Rebecca guns and guitars : simulating sovereignty in a state of siege / Rebecca bryant, Mete Hatay En: american ethnologist : a journal of the american anthropological association. issn 0094-0496. — vol. 38, n. 4 (2011), p. 631-649 bETno pp 108 BUALE BORIKÓ, Emiliano guinea Ecuatorial : las aspiraciones bubis al autogobierno / Emiliano buale borikó. — Madrid : iepala, 1988. — 168 p. : il. — (Debate político ; 7) isbn 84-85436-56-3 bETno 2866 BUALE BORIKÓ, Emiliano El laberinto guineano / Emiliano buale borikó. — Madrid : iepala, 1989. — 166 p. ; cm. — (Debate político; 9) isbn 84-85436-73-3 bETno 2867 CAILLAVET, Chantal le métis imaginaire : idéaux classificatoires et stratégies socio-raciales en amérique latine (xVie-xxe siècle) / Chantal Caillavet et Martin Minchom En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 32/2-4 n. 122-124 (1992), p. 115-132 bETno pp 106 CALAME, Claude ulysse, un héros proto-colonial ? : un aspect de la question homérique / Claude Calame En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 164 (2002), p. 145-154 bETno pp 106 CALLIER-BOISVERT, Colette observer, nommer au xVie siècle : les “gentils” du brésil / Colette Callier-boisvert En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 153 (2000), p. 37-62 bETno pp 106

CALVET, Louis-Jean (1942-) lingüística y colonialismo : breve tratado de glotofagia / louis-Jean Calvet ; traducción de José antonio Doval. — Madrid : Júcar, 1981. — 248 p. ; 20 cm. — (sindéresis ; 4) Tít. orig.: linguistique et colonialisme isbn 84-334-7004-3 bETno 1906


CALVO CALVO, Luis (1957-) áfrica y la antropología española : la aportación del instituto de Estudios africanos / luis Calvo Calvo En: Revista de dialectología y tradiciones populares T. 52 (Cuaderno 2º) (1997), p. 169-185 bETno pp 12 CAMPOS, ángela “Todavía estamos avergonzados” : entrevistas a excombatientes de la guerra colonial portuguesa (1961-1974) / Ângela Campos En: Historia, antropología y fuentes orales nº 36 (2006) bETno pp 22 CASAJUS, Dominique art poétique et art de la guerre : dans l’ancien monde touareg / Dominique Casajus En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 146 (1998), p. 143-164 bETno pp 106 CÉLESTINO, Olinda Transformaciones religiosas en los andes peruanos : evangelizaciones / olinda Celestino En: gazeta de antropología n. 14 (1998), p. 47-62 bETno pp 4 CHATTERJEE, Partha Ma place dans la république mondiale des lettres / partha Chatterjee En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 156 (2000), p. 39-46 bETno pp 106 CHAUNU, Pierre Conquista y explotación de los nuevos mundos (siglo xVi) / pierre Chaunu. — 2ª ed. — barcelona : labor, 1984. — xVi, 368 p. : il. map. ; 20 cm. — (nueva Clío: la historia y sus problemas ; 26 bis) isbn 84-335-9340-4 bETno 1164 CHIVALLON, Christine Rendre visible l’esclavage : muséographie et hiatus de la mémoire aux antilles françaises / Christine Chivallon En: l’Homme : revue française d’anthropologie nº 180 (2006), p. 07-41 bETno pp 106 CLIFFORD, James (1945-) Maurice leenhardt : personne et mythe en nouvelleCalédonie / James Clifford. — paris : Jean-Michel place, 1987. — 270 p. : il. ; 23 cm. — (les cahiers de gradhiva ; 1, issn 0990-3178) isbn 2-85893-080-5 bETno 1886/01 CLIFFORD, James (1945-) our identity is ahead of us / James Clifford

En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 145 (1998), p. 225-228 bETno pp 106 CLIMENT I FERRANDO, Vicent presoner dels tagàlogs : memòria del captiu José Escribá, un dels veritables últims de Filipines / Vicent Climent i Ferrando. — benicull de xúquer (València) : 7 i Mig editorial de poesia, 2000. — 80 p. : il. ; 21 cm. — (Col·lecció “Collita”; 19) isbn 84-95043-78-5 bETno 4075 CONDOMINAS, Georges la guérilla viet : trait culturel majeur et pérenne de l’espace social vietnamien / georges Condominas En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 164 (2002), p. 17-36 bETno pp 106 CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ALGECIRAS DE 1906. CIEN AÑOS DESPUÉS (algeciras, Cádiz. 2006) la Conferencia internacional de algeciras de 1906 cien años después : Congreso internacional, algeciras, del 16 al 19 de febrero de 2006 / coordinadora de la edición, pilar pintor alonso, Rosabel o’neill pecino. — algeciras : Fundación Municipal de Cultura José luis Cano, 2008. — 700 p. : il. n. ; 24 cm isbn 978-84-89227 bETno 6594 La Conquista de la tierra / [Juan Maluquer de Motes... et al.]. — [barcelona] : salvat, 1971 (Estella : gráficas Estella). — 194 p., [12] p. lám. col. : il. ; 19 cm. — (biblioteca básica salvat ; 56) bETno 1427 COPANS, Jean (1942-) Ceuvre secréte ou oeuvre publique : les écrits politiques de Marcel Mauss / Jean Copans En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 150 (1999), p. 217-220 bETno pp 106 COPPET, Daniel de premier troc, double illusion / par Daniel de Coppet En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 13 n. 1-2 ( 1973) p. 10-22 bETno pp 106 COSTA, Albert El expolio de los bienes culturales africanos [Texto impreso] / albert Costa En: anales del Museo nacional de antropología nos-otros. issn 1135-1853. — n. 11 (2005), p. 49-88 bETno pp 294 COVEY, R. Alan Dynamics of indigenour demographic fluctuations : lessons from sisteenth-century Cusco, peru / R. alan Covey, geoff Childs, and Rebecca Kippen En: Current anthropology : a world journal of the sciences of man issn 0011-3204. — Vol. 52, n. 3 (2011), p. 335-360 bETno pp 100

revistavalencianad’etnologia

171


CREUS, Jacint De l’abandonament a la integració? : la tasca de recopilació del p. león garcía a la guinea Espanyola, 1908-1913 / Jacint Creus En: quaderns de l’institut Català d’antropologia. issn 02115557. — nº 28 (2012), p. 29-53 bETno pp 13 CREUS, Jacint Memoria y cambio en los relatos épicos africanos / Jacint Creus. En: Revista de dialectología y tradiciones populares. issn 0034-7981. — Vol. 61, n. 1 (2006), p. 179-209 bETno pp 12 CURSOS INTERNACIONAIS DE VERAO DE CASCAIS (7º. 2000. Cascais) actas dos Vii cursos internacionais de verao de Cascais : portugal e brasil : encontros, desencontros, reencontros / José Jorge letria ... [et al.]. – Cascais, portugal : Câmara Municipal, 2001. — 146 p. isbn 972-637-083-3 bETno 3929/03 DAUMAS, Eugène Moeurs et coutumes de l’algérie / Eugène Daumas. — paris : sindbad, 1988. — 282 p. ; 23 cm. — (la bibliothèque arabe. l’histoire décolonisée) isbn 2-7274-0150-7 bETno 2661 De palabra y obra en el Nuevo Mundo / Miguel león-portilla... [et al.], (eds.). — Madrid : siglo xxi de España Editores ; [Cáceres] : Extremadura En-clave 92 ; México : siglo xxi Editores, 1992. — <2> v. : il. col. y n. ; 21 cm. — ( antropología y etnología (siglo xxi)) isbn 84-323-0751-3 bETno 2277 DEHOUVE, Danièle l’influence de l’état dans la transformation du système des charges d’une communauté indienne mexicaine / par Danièle Dehouve En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 14 n. 2 (1974) bETno pp 106 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal (1492-1581) Historia verdadera de la conquista de la nueva España / bernal Díaz del Castillo. — 12ª ed. — México : porrúa, 1980. – xxxV, 702 p. — (“sepan cuantos...” ; 5) isbn 968-432-480-4 bETno 1140 Die Neue Welt, 1492-1992 : indianer zwischen Unterdrückung und Widerstand / hrsg. von gerhard baer, susanne Hammacher und annemarie seiler-baldinger. — basel... : birkhäuser : Museum für Völkerkunde : schweizerisches Museum für Volkskunde, 1992. — 156 p. : il. ; 22 cm

172

revistavalencianad’etnologia

isbn 3-7643-2718-9 bETno 2016 DODMAN, Thomas un pays pour la colonie : mourir de nostalgie en algérie française, 1830-1880 / Thomas Dodman En: annales : économies, sociétés, civilisations. issn 03952649. — Vol. 66, n. 3 (2011), p. 743-784. bETno pp 90 DORIN, Stéphane swingin’india : circulations coloniales et postcoloniales du jazz en inde / stéphane Dorin En: l’Homme : revue française d’anthropologie. issn 04394216. — nº 202 (2012) , p. 169-192 bETno pp 106 DREYFUS, Simone les réseaux politiques indigènes en guyane occidentale et leurs transformations aux xViie et xViiie siècles / simone Dreyfus En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 32/2-4 n. 122-124 (1992), p. 75-98 bETno pp 106 EDMONSON, Munro S. nativism, syncretism and anthropological science / Munro s. Edmonson. — new orleans : Middle american Research institute the Tulane university of louisiana, 1960. — 181204 p. separata nº 19 de: Middle american Research bETno C.04/nº 15 ELIZALDE PÉREZ-GRUESO, María Dolores Manila [Texto impreso] : vida cotidiana en una ciudad colonial : un retrato a través de los viajeros del xix / María Dolores Elizalde pérez grueso En: anales del Museo nacional de antropología nos-otros. issn 1135-1853. — n. 13 (2007) , p. 61-77 bETno pp 294 [EXPEDICIÓN a Guinea (1929) / Dir., Facundo godoy]. — 1 disco (DVD) : b. y n. bETno RE 0228 FANON, Frantz los condenados de la tierra / Frantz Fanon ; prefacio de Jeanpaul sartre. — México : Fondo de Cultura Económica, 1980. — 296 p. ; 17 cm. — (Colección popular. serie Tiempo presente ; 47) bETno 1148 FANON, Frantz por la revolución africana : escritos políticos / Frantz Fanon. — 2ª reimp. — México : Fondo de Cultura Económica, 1975. — 229 p. ; 17 cm. — (Colección popular. Tiempo presente ; 70) bETno 1526


FANON, Frantz sociología de una revolución / Frantz Fanon. — [México] : ERa, [1968]. — 152 p. ; 20 cm. — (El hombre y su tiempo) bETno 212 FASSIN, Didier les politiques de l’ethnopsychiatrie : la psyché africaine, des colonies africaines aux banlieues parisiennes / Didier Fassin En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 153 (2000), p. 231-250 bETno pp 106 FAVRE, Henri El indigenismo / Henri Favre. — México : Fondo de Cultura Económica, 1998. — 153 p. ; 17 cm. — (Colección popular ; 547) isbn 968-16-5331-9 bETno 879 FERGUSON, Niall Coloso : auge y decadencia del imperio americano / niall Ferguson. — [barcelona] : Debate, 2005. — 502 p. ; 24 cm. — (Historias) isbn 84-8306-624-6 bETno 5679 FERNáNDEZ NIETO, Francisco Javier El final d’un problema històric mal enfocat : “hemeroskopeion = thynnoskopeion” / Francisco Javier Fernández nieto En: aguaits : revista d’investicació i assaig. issn 0214-2619. — nº 22, (2005), p. 07-31 bETno pp 311 FERRO, Marc le ressentiment dans l’histoire: comprendre notre temps / Marc Ferro. — paris : odile Jacob, [2007]. — 223 p. : il., bl. y n. ; 22 cm. — (Histoire) isbn 978-2-7381-1874-5 bETno 6165 FIGUEIRA, Dorothy Rejouer la guerre aux états-unis : la guerre civile et l’enjeu du multiculturalisme / Dorothy Figueira En: l’Homme : revue française d’anthropologie. issn 04394216. — nº 187-188 (2008), p. 123-134 bETno pp 106 Filipines : un segle després, una doble mirada = Filipinas : un siglo después, una doble mirada : [exposició decembre 1998-gener 2000] / [Edició Museu Etnològic de barcelona, Museu d’arts, indústries i Tradicions populars]. — [barcelona] : Museu Etnològic, [1998]. — 205 p. : il. col. y n. ; 22 x 24 cm bETno 7223 FISAS ARMENGOL, Vicenç situación actual del sáhara : propuestas de paz = The situation of the sahara today : peace proposals / Vicenç Fisas En: quaderns de la Mediterrània = Cuadernos del

Mediterráneo. issn 1577-9297. — nº 4 (2003), p. 103-105, 233-234 bETno pp 97 FISHER, Daniel Running amok or just sleeping rough? : long-grass camping and the politics of care in northern australia / Daniel Fisher En: american ethnologist : a journal of the american anthropological. issn 0094-0496. — vol. 39, n. 1 (2012), p. 171-186 bETno pp 108 FOCHER, Juan itinerario del misionero en américa : texto latino con versión castellana / Juan Focher, o. F. M. ; introducción y notas del p. antonio Eguiluz, o. F. M. — Madrid : libreria general Victoriano suarez, 1960. — lxViii, 410 p. ; 21 cm. — (Colección de libros y documentos referentes a la historia de américa ; 22) bETno 1477 FREIRE, Paulo (1921-1997) Cartas a guinea-bissau : apuntes de una experiencia pedagógica en proceso / por paulo Freire. — Madrid : siglo Veintiuno de España, 1978. — 237 p., 4 h. con lám. ; 18 cm. — (Educación) isbn 84-323-0301-1 bETno 7269 FREYRE, Gilberto (1900-1987) Casa-grande & senzala / gilberto Freyre ; edição crítica, guillermo giucci, Enrique Rodríguez larreta e Edson nery da Fonseca, coords. — Madrid [etc.] : allCa xx, 2002. — 1261 p. ; 24 cm. — (archivos ; 55) isbn 84-89666-64-4 bETno 7203 FRIEDE, Juan los andakí 1538-1947 : historia de la aculturación de una tribu selvática / Juan Friede. — México : Fondo de Cultura Económica, 1974. — 306 p. : il. + 4 h. de map. ; 21 cm. — (sección de obras de antropología) bETno 570 Fronteras : revista del Centro de Investigaciones de Historia Colonial. — santafé de bogotá : instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1997-a partir del n. 5 (2000) cambia el tít. por: Fronteras de la historia / instituto Colombiano de antropología e Historia issn 0123-4676 = Fronteras. santafé de bogotá (Colombia) bETno pp 289 GAGE, Thomas nuevo reconocimiento de las indias occidentales / Thomas gage ; introducción y edición de Elisa Ramírez Castañeda. — México : Fondo de Cultura Económica, 1982. — 367 p.; 17 cm. — (sEp-80 ; 38) isbn 968-16-1266-3 bETno 522

revistavalencianad’etnologia

173


GARCÍA SáIZ, M. Concepción la pintura colonial en el Museo de américa / Mª Concepción garcía saiz. — Madrid : [Ministerio de Cultura, Dirección general del patrimonio artístico, archivos y Museos, patronato nacional de Museos], 1980. — <2> v. (160, 208 p.) : il. col. y n. ; 24 cm Contiene: t. i. la escuela mexicana — t. ii. los enconchados isbn 84-7483-078-8 (v. 1). — isbn 84-7483-099-0 (v. 2) bETno 2302

bETno C.01/nº 36 GOSSIAUX, Jean-François pourquoi changer d’ancêtres? : le colonialisme français en échec (Corée, 1866) / Jaen-François gossiaux En: l’Homme : revue française d’anthropologie. issn 04394216. — nº 202 (2012) , p. 141-168 bETno pp 106

GARRIGUES, Emanuel la photographie comme trace / Emmanuel garrigues En: Revista de dialectología y tradiciones populares T. 53 (Cuaderno 2º) (1998), p. 79-94 bETno pp 12

GOW, Peter gringos and wild indians : images of history in western amazonian cultures / peter gow En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 33/2-4, n. 126-128.(1993) p. 327-347 bETno pp 106

GIL FLOREZ, Juan Temas de la Conquista / Juan gil Florez. – guadalajara, México : gobierno del Estado de Jalisco, 2000. — 244 p. : il. — (instituto Jalisciense de antropología e Historia. serie Historia ; 25) isbn 968-832-516-3 bETno 3530

GRIFFITH, William J. attitudes toward foreign colonization : the evolution of nineteeth-centuty guatemalan immigration policy / William J. griffith. — new orleans : Middle american Research institute the Tulane university of louisiana, 1972. — 71-110 p. separata nº 23 de: Middle american Research, 1972 bETno C.04/nº 16

GLIOZZI, Giuliano adamo e il nuovo mondo : la nascita dell’antropologia come ideologia coloniale : dalle genealogie bibliche alle teorie razziali (1500-1700) / giuliano gliozzi. — Firence (italia) : la nuova italia Editrice, 1977. — ix, 635 p. ; 24 cm bETno 1671

GRILLOT, Thomas la deuxième tombe de sitting bull [Texto impreso] : métamorphoses coloniales dans l’amérique du xxe. siècle / Thomas grillot En: annales : économies, sociétés, civilisations. issn 03952649. — Vol. 68, n. 1 (2013), p. 135-168. bETno pp 90

GLOWCZEWSKI, Barbara Histoire et ontologie en australie aborigène / barbara glowczewski En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 36, n. 137 (1996), p. 211-225 bETno pp 106 GONÇALVES, Júlio bibliografia do ultramar português existente na sociedade de geografia de lisboa / Júlio gonçalves. — lisboa : sociedade de geografia de lisboa, 1958-1973. — 5 v. Contiene: v 1. Estado da índia –- v. 2. Macau — v. 3. Timor – v. 4. angola – v. 5. Moçambique bETno oR 33 GONÇALVES, Júlio bibliografia dos descobrimentos e navegaçôes existente na sociedade de geografia de lisboa / Júlio gonçalves. — lisboa : sociedade de geografia de lisboa, [1956]. — 136 p. bETno oR 34 GONZáLEZ DE áVILA, Gil guerra de los Chichimecas / gil gonzález de ávila. – guadalajara, México : instituto Jalisciense de antropología e Historia , 1994. — 28 p. — (Colección Histórica de obras Facsimilares ; 9) Edición facsimilar del original que se conserva en la biblioteca imperial de parís

174

revistavalencianad’etnologia

GUINEA [Recurso electrónico] : materia reservada. — [s.l. : s. n., s.a.]. — 1 disco (DVD) : son., col. ; 12 cm. — (Fulles grogues) bETno RE 153 GUSSINYER, Jordi localización de los primeros núcleos de población colonial en Chiapas / Jordi gussinyer En: Ethnica : revista de antropología. issn 0210-5608. — nº 12 (1976), p. 07-22 bETno pp 15 HANKS, William F. intertextualité de l’espace au Yucatán / William F. Hanks En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 32/2-4 n. 122-124 (1992), p. 53-74 bETno pp 106 HAVARD, Gilles “les forcer à devenir Cytoyens” : état, sauvages et citoyenneté en nouvelle-France (xViie-xViiie siècle) / gilles Havard En: annales : économies, sociétés, civilisations. issn 03952649. — Vol. 64, n. 5 (2009), p. 985-1018 bETno pp 90 HERNáN Cortés : 1485-1985 / con los artículos de octavio paz, antonio alatorre, antonio garcía de león... [et al.]. — [Madrid] : El pais, 1985. — 8 p. : il.


separatas de : El pais : Extra (diario), sábado 12 de octubre de 1985 bETno C.05/nº 39

En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 32/2-4 n. 122-124 (1992), p. 209-234 bETno pp 106

HIRSCH, Jerrold la historia de la discapacidad : la identidad de la discapacidad en la era postmoderna / Karen Hirsch, Jerrold Hirsch En: Historia, antropología y Fuentes orales n. 13 (1995), p. 15-33 bETno pp 22

Journal de la Société des Américanistes. — paris : société des américanistes, Musée de l’Homme, 1896issn 0037-9174 bETno pp 31

HOCHSCHILD, Adam (1942-) les fantômes du roi léopold ii : un holocauste oublié / adam Hochschild. — paris : belfond, 1998. — 439 p., [16] p. de lám. isbn 2-7144-3613-7 bETno 16/Don. Carsi INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA los miskitos / institut Català d’antropología. — Madrid : iEpala : Fundamentos, 1986. — 218 p. ; 20 cm. — (serie problemas internacionales ; 12) isbn 84-85436-32-6. — isbn 84-245-0453-4 bETno 1501 INTERNATIONAL CONGRESS ON THE GREAT MARITIME DISCOVERIES AND WORLD HEALTH (1º. 1990. Lisbon) The great maritime discoveries and world health : proceedings of the first international Congress on the great Maritime Discoveries and World Health herd in lisbon on 10-13 september 1990 / edited by Mário gomes Marques and John Cule. – lisboa : Escola nacional de saúde pública… , 1991. — 380 p. : il. ; 24 cm bETno 1863 JACKSON, Jason Baird The story of colonialism, or rethinking the ox-hide purchase in native north america and beyond [Texto impreso] / Jason baird Jackson En: The journal of american folklore. issn 0021-8715. — Vol. 126, n. 499 (2013), p. 31-54 bETno pp 176 JACOBS, Wilbur R. El expolio del indio norteamericano : indios y blancos en la frontera colonial / Wilbur R. Jacobs. — Madrid : alianza, 1973. — 304 p.; 18 cm. — (El libro de bolsillo. Humanidades ; 484) isbn 84-206-1484-x bETno 436 JACQUIN, Philippe El ocaso de los pieles rojas / philippe Jacquin. — Madrid : aguilar, 1990. — 192 p. : il. ; 18 cm. — (aguilar universal. Historia ; 22) isbn 8403601468 bETno 6689 JAMARD, Jean-Luc Consomption d’esclaves et production de “races” : l’expérience caraïbéenne / Jean-luc Jamard

JURDAO ARRONES, Francisco España en venta / Francisco Jurdao arrones. — Madrid : Endymion, 1990. — 500 p. : il. ; 20 cm. — (Turismo y sociedad) isbn 84-7731-064-5 bETno 2732 KAVIRAJ, Sudipta Des avantages d’être un barbare / sudipta Kaviraj En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 156 (2000), p. 75-86 bETno pp 106 LACHENAL, Guillaume le médecin qui voulut être roi : médecine coloniale et utopie au Cameroun / guillaume lachenal En: annales : économies, sociétés, civilisations. issn 03952649. — Vol. 65, n. 1 (2010), p. 121-156 bETno pp 90 LE PAPE, Marc les oudjana de l’aurès : mémoires et chroniques d’une tribu / par Marc le pape En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 21, n. 2 (1981), p. 69-101 bETno pp 106 LEFEBVRE, Edwige la reconstrucción del catolicismo : reforma interna y presión externa. El impacto de la religión en la política francesa durante la descolonización argelina / Edwige lefebvre En: Historia y fuente oral n. 10 (1993), p. 101-123 bETno pp 22 LEIRIS, Michel (1901-1990) Cinq études d’ethnologie / Michel leiris. — paris : gallimard, 1988. — 154 p. ; 19 cm. — (Collection Tel) isbn 2-07-071402-0 bETno 1711 LEIRIS, Michel (1901-1990) l’etnòleg davant el colonialisme / Michel leiris ; edició, traducció i pròleg a cura de de Manuel Delgado Ruiz. — barcelona : icaria : institut Català d’antropologia, 1995. — 71 p. ; 22 cm. — (icaria. breus clàssics d’antropologia ; 3) isbn 84-7426-253-4 bETno 1086/03 L’empire des géographes : géographie, exploration et colonisation, XIXe-XXe siècle / sous la direction de pierre singaravélou. — paris : belin, [2008]. — 287 p. ; 24 cm. — (Mappemonde)

revistavalencianad’etnologia

175


isbn 978-2-7011-4677-5 bETno 6425 LEÓN-PORTILLA, Miguel pueblos originarios y globalización / Miguel león-portilla. — México : El Colegio nacional, 1997. — 63 p. isbn 970-640-078-8 bETno C.17/nº 07 LOSONCZY, Anne-Marie los sistemas de representación africanos en el nuevo Mundo : mantenimiento, restructuración y creación / anne-Marie losonczy En: Ethnica : revista de antropología. issn 0210-5608. — nº 12 (1976), p. 81-93. bETno pp 15 MADEIRA SANTOS, Catarina Entre deux droits : les lumières en angola (1750-v. 1800) / Catarina Madeira santos En: annales : économies, sociétés, civilisations. issn 03952649. — Vol. 60, n. 4 (2005), p. 817-848 bETno pp 90 MANDIANES CASTRO, Manuel Tiempo del indio, tiempo de Dios, tiempo de nadie : (el tiempo, factor en la evangelización del perú) / Manuel Mandianes Castro En: Revista de dialectología y tradiciones populares T. 43 (1988), p. 379-383 bETno pp 12 MAOUJOUD, Nasima El harén y el género en el Magreb / nasima Maoujoud En: Historia, antropología y fuentes orales. issn 1136-1700. — nº 43 (2010), p. 103-114 bETno pp 22 MARTÍ, Josep áfrica : cuerpos colonizados, cuerpos como identidades/ Josep Martí En: Revista de dialectología y tradiciones populares. issn 0034-7981. — Vol. 67, n. 1 (2012), p. 319-346 bETno pp 12 MARTIN, Jean-François Histoire de la Tunisie contemporaine : de Ferry à bourguiba, 1881-1956 / Jean-François Martin. — paris : l’Harmattan, 1993. — 200 p. : il. + 8 h. lám. — (Histoire et perspectives méditerranéennes) isbn 2-7384-1854-6 bETno 3566 MARTÍN-MáRQUEZ, Susan Desorientaciones [Texto impreso] : el colonialismo español en áfrica y la “performance” de identidad / susan MartinMárquez. — barcelona : bellaterra, 2011. — 463 p., [24] p. de lám. ; 22 cm. — (Colección alborán) isbn 978-84-7290-542-9 bETno 7713

176

revistavalencianad’etnologia

Mbini : cazadores de imágenes en la Guinea colonial / un proyecto de pere ortín y Vic pereiró. — barcelona : altaïr, We are Here! Films, [2006]. — 199 p. : principalmente il. ; 24 cm + 1 disco (DVD) El DVD incluye 5 películas : 3 originales de la expedición (balele, una cruz en la selva y bajo la lámpara del bosque) y otras 2 son documentales actuales (le mal d’afrique y Cazadores de imágenes) isbn 84-7972-023-9 bETno RE 75 MEMMI, Albert El hombre dominado : un estudio sobre la opresión / albert Memmi. — Madrid : Edicusa, 1972. — 240 p. ; 21 cm. — (Cuadernos para el diálogo) bETno 213 Memòria negra : [Guinea] / Director, xavier Montanyà ; guió, xavier Montanyà i Carles serrat. — [s.l. : oviedo TV, 2006]. — 1 disco (DVD) : b. y n. bETno RE 231 MÉNIL, René antilles déjà jadis précédé de Tracées / René Ménil. — paris : Jean-Michel place, 1999. — 322 p. ; 24 cm isbn-85893-498-3 bETno 4405 MIGNOLO, Walter D. nebrija in the new World : the question of the letter, the colonization of amerindian languages, and the discontinuity of the classical tradition / Walter D. Mignolo En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 32/2-4 n. 122-124 (1992), p. 185-207 bETno pp 106 MÍNGUEZ CORNELLES, Víctor los reyes distantes : imágenes del poder en el México virreinal / Víctor Mínguez. — Castelló : publicacions de la universitat Jaume i ; servei de publicacions Diputació, 1995. — 201 p. : il. col. y n. ; 21 cm. — (biblioteca de les aules ; 2) isbn4-8021-064-8 bETno 5540 MIRET I CUADRAS, Pere Crònica d’un metge al Marroc (1954-1958) [Texto impreso] / pere Miret i Cuadras. — barcelona : bellaterra, [2006]. — 159 p., [24] p. de lám. ; 22 cm. — (alborán) isbn 978-84-7290-337-1 bETno 7832 MOLINA, Alonso de Doctrina cristiana breve, en castellano y mexicano / Fr. ayonso de Molina. Copia y relación del catecismo de la doctrina cristiana que se enseña a los indios desta (sic) nueva España y el orden que los religiosos desta (sic) provincia tienen en los (sic) enseñar. — [guadalajara, México] : instituto Jalisciense de antropología e Historia : gobierno del estado de Jalisco, 2008. — 38 p. ; 22 cm. — (Colección facsimilar. serie de Historia ; 22) bETno C.34/nº 07


MOLINIÉ-FIORAVANTI, Antoinette Comparaisons transatlantiques / antoinette MoliniéFioravanti En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 32/2-4 n. 122-124 (1992), p. 165-183 bETno pp 106

OMOTOSO, Kole Migración hacia el sur / Kole omotoso. — barcelona : bellaterra, 1998. — 189 p. — (biblioteca de Estudios africanos ; 1) isbn 84-7290-093-2 bETno 3068

MORALES Y MARÍN, José Luis iconografía del descubrimiento de américa / José luís Morales y Marín. — Valencia : Consell Valencià de Cultura, 1992. — 85 p. : il. en col. y n. ; 28 cm isbn 84-7890-896-x bETno 4516

ORTIZ GARCÍA, Carmen (1957-) islas de ida y vuelta : Canarias y el Caribe en contexto colonial / Carmen ortíz garcía En: Revista de dialectología y tradiciones populares T. 59 (cuaderno 2º) (2004), p. 195-220 bETno pp 12

Un mundo que se mueve como el río : historia regional del Magdalena Medio / coordinadora del proyecto, amparo Murillo. — santafé de bogotá : instituto Colombiano de antropología, plan nacional de Rehabilitación, 1994. — 246 p. : il. ; 28 cm isbn 958-9180-37-x bETno 4421

ORTUÑO, J. M. “Els blancs van valmetre la terra”, justícia i injustícia de la dominació colonial britànica en el país “tiv” (nigèria) / J. M. ortuño En: Revista d’etnologia de Catalunya. issn 1132-6581. — nº 35 (2010), p. 34-43 bETno pp 278

MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE. FRANKFURT AM MAIN Herrscher und umtertanen. (indianer in perú, 1000 v.Chr.Heute) / Museum für Völkerkunde; H. Kelm, text. — Frankfurt am Main : Museum für Völkerkunde, 1974. — 291 p : il. — (Roter Faden zur ausstellung ; 1) bETno 3178/01

PAGDEN, Anthony la caída del hombre : el indio americano y los orígenes de la etnología comparativa / anthony pagden. — Madrid : alianza, 1988. — 297 p. ; 22 cm. — (alianza américa ; 17. Monografías) isbn 84-206-4217-7 bETno 1829

MÜNCH GALINDO, Guido Historia y cultura de los mixes / guido Münch galindo. — México : instituto de investigaciones antropológicas, unaM, 1996. — 132 p. : il. + 8 h. lám. col. isbn 968-36-4933-5 bETno 2979

PEREIRA, Maria Manuela Cantinho Expedition Herique de Carvalho into the mautiânvua (18841888) : the story of an african collection / Manuela Cantinho En: anales del Museo nacional de antropología nos-otros. issn 1135-1853. — n. 11 (2005) , p. 13-48 bETno pp 294

NASH, Gary B. pieles rojas, blancas y negras : tres culturas de la formación de los Estados unidos / gary b. nash. — México : Fondo de Cultura Económica, 1989. — 576 p. : il. ; 17 cm. — (Colección popular ; 354) isbn 968-16-2581-1 bETno 1776

PÉREZ, Antonio sobre el nacimiento de la cultura del simulacro [Texto impreso]: derechos indígenas y guerra americana / antonio pérez En: anales del Museo nacional de antropología nos-otros. issn 1135-1853. — n. 12 (2006) , p. 63-92 bETno pp 294

NDONGO-BIDYOGO, Donato guinea ecuatorial : historia, memoria y desconcierto / Donato ndongo-bidyogo En: Revista valenciana d’etnologia. issn 1885-1533. — n. 6 (2011), p. 05-16 bETno pp 343

PIELLA VILA, Anna identitats i ciutadania : els pobles indígenes d’australia / anna piella Vila En: quaderns de l’institut Català d’antropologia. issn 02115557. — nº 20 (2004), p. 217-238 bETno pp 13

OMAR, Sidi Mohamed los estudios post-coloniales: una introducción crítica / sidi M. omar. — Castelló de la plana : universitat Jaume i, 2008. — 243 p. ; : 24 cm. — (Cooperació i solidaritat. Estudis ; 3) isbn 978-84-8021-639-5 bETno 6454

PINO DÍAZ, Fermín del la renaissance et le nouveau Monde : José d’acosta, jésuite anthropologue (1540-1600) / Fermín del pino-Díaz En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 32/2-4 n. 122-124 (1992), p. 309-326 bETno pp 106

revistavalencianad’etnologia

177


PITT-RIVERS, Julian Alfred (1919-2001) la culture métisse : dynamique du statut ethnique / Julian pitt-Rivers En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 32/2-4 n. 122-124 (1992), p. 133-148 bETno pp 106

REICHLER, Claude littérature et anthropologie : de la représentation à l’interaction dans une Relation de la nouvelle-France au xViie siècle / Claude Reichler En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 164 (2002), p. 37-56 bETno pp 106

POUCHEPADASS, Jacques les subaltern studies ou la critique postcoloniale de la modernité / Jacques pouchepadass En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 156 (2000), p. 161-186 bETno pp 106

ROMERO DE TEJADA Y PICATOSTE, Pilar la contribución socioeconómica de los “sangleyes” (chinos) en la Filipinas colonial [Texto impreso] / pilar Romero de Tejada En: anales del Museo nacional de antropología nos-otros. issn 1135-1853. — n. 13 (2007) , p. 53-59 bETno pp 294

PRAKASH, Gyan les lieux de production du discours savant / gyan prahash En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 156 (2000), p. 65-74 bETno pp 0106 Procesos étnicos en los países del Caribe / compilado por J. grigulevich. — Moscú : Ciencias sociales Contemporaneas, academia de Ciencias de la uRss, 1984. — 205 p. — (américa latina: Estudios de Científicos soviéticos ; 23) bETno 3177 QUILIS, Antonio (1933-2003) sobre las costumbres de los antiguos filipinos / antonio quilis En: Revista de dialectología y tradiciones populares T. 43 (1988), p. 477-488 bETno pp 12 RAMOS PEÑUELA, Aristides los caminos al río Magdalena : la frontera del Carare y del opón, 1760-1860 / aristides Ramos peñuela. — santafé de bogotá : instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 2000. — 178 p. : il. ; 23 cm. — (Cultura hispánica) isbn 958-96829-2-8 bETno 4667 RAMOS RUBIO, José Antonio Trujillo, primera piedra de américa : descubridores, conquistadores, evangelizadores y colonizadores de Trujillo / José antonio Ramos Rubio, abelardo Muñoz sánchez, ampelio alonso de Cadenas. — [Cáceres : Fundación palacio de alarcón, 2005]. — 253 p. ; 25 cm bETno 5434 RAZO ZARAGOZA, José Luís la barca : ciudad destruida en su lucha por la independencia de México / José luis Razo zaragoza. — guadalajara, México : instituto Jalisciense de antropología e Historia : Fundación Hermanos Razo zaragoza la barca, 1996. — 144 p. : il. ; 24 cm. — (instituto Jalisciense de antropología e Historia. serie Historia ; 22) bETno 1820

178

revistavalencianad’etnologia

ROSSI, Juan José los Charrúas / Juan José Rossi. — buenos aires : galerna ; Entre Ríos : búsqueda de ayllú, 2002. — 126 p. : il. ; 20 cm. — (indígenas de la argentina) isbn 950-556-436-8 bETno DE01 4318 Los rostros del mito : contexto histórico y biografías de los últimos de Filipinas. — a Coruña : Deputación provincial, 2000. — 176 p. : il. isbn 84-95335-60-3 bETno 3570 SALA CATALá, José Ciencia y técnica en la metropolización de américa / José sala Catalá ; prólogo de Horacio Capel. — Madrid : Doce Calles : Consejo superior de investigaciones Científicas, 1994. — 350 p. : il. col. y n. — (Theatrum Machinae. Historia de las técnicas) isbn 84-87111-32-7 bETno 2694 SáNCHEZ GÓMEZ, Luis ángel las exhibiciones etnológicas y coloniales decimonónicas y la Exposición de Filipinas de 1887 / luis ángel sánchez gómez En: Revista de dialectología y tradiciones populares T. 57 (Cuaderno 2º) (2002), p. 79-103 bETno pp 12 SáNCHEZ GÓMEZ, Luis ángel por la etnología hacia Dios : la Exposición Misional Vaticana de 1925 / luis ángel sánchez gómez En: Revista de dialectología y tradiciones populares n. 2 (jl.dc. 2007), V. lxii, p. 63-107 bETno pp 12 SáNCHEZ MOLINA, Raúl Homo infantilis : asimilación y segregación en la política colonial española en guinea Ecuatorial / Raúl sánchez Molina En: Revista de dialectología y tradiciones populares T. 57 (Cuaderno 2º) (2002), p. 105-120 bETno pp 12


SANTANA, José Relación de la isla de Mexcala / José santana, pedro nicolás padilla. — Ed. Facs. — Jalisco : instituto Jalisciense de antropología e Historia. — 40 p. + 1 h. pleg. map. — (Colección Histórica de obras Facsimilares ; 11) bETno C.10/nº 35 SANTOS, Gonçalo The birth of physical anthropology in late imperial portugal / gonçalo santos En: Current anthropology : a world journal of the sciences of man. issn 0011-3204. — Vol. 53, supplement 5 (2012), p. s.33s.45. bETno pp 100 SANZ CASAS, Gonzalo los finqueros y el uso del trabajo forzado en la agricultura colonial de la isla de Fernando poo / gonzalo sanz Casas En: arxiu d’Etnografia de Catalunya n. 3 (1984); p. 121-136 bETno pp 7 SARKAR, Sumit une ou plusieurs histoires? : formations identitaires au bengale à la fin de l’époque coloniale / sumit sarkar En: annales : économies, sociétés, civilisations. issn 03952649. — Vol. 60, n. 2 (2005), p. 293-328 bETno pp 90 SAUL, Mahir le “fanga” comme savoir et destinée : signification sociale de la réussite personnelle au soudan occidental / Mahir saul En: l’Homme : revue française d’anthropologie. issn 04394216. — nº 179 (2006), p. 63-90 bETno pp 106 SCHAUB, Jean-Frédéric la catégorie “études coloniales” est-elle indispensable? / Jean-Frédéric schaub En: annales : économies, sociétés, civilisations. issn 03952649. — Vol. 63, n. 3 (2008), p. 625-646 bETno pp 90 Sensible objects : colonialism, museums and material culture / edited by Elizabeth Edwards, Chris gosden and Ruth b. phillips. — oxford : berg, 2006. — xiV, 306 p. : il. ; 24 cm. — (Wenner-gren international symposium series) isbn 978-1-84520-324-5 bETno 6001 SEPÚLVEDA, Juan Ginés de (1490-1573) Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios / Juan ginés de sepúlveda. — 1ª reimp. — México : Fondo de Cultura Económica, 1979. — 179 p. ; 22 cm isbn 968-16-0197-1 bETno 1369 SHEPPARD, Peter J. lapita colonization across the near-remote oceania boundary

/ peter J. sheppard En: Current anthropology : a world journal of the sciences of man. issn 0011-3204. — Vol. 52, n. 6 (2011), p. 799-840 bETno pp 100 SIBEUD, Emmanuelle a useless colonial science? : practicing anthropology in the French colonial empire, circa 1880-1960 / Emmanuelle sibeud En: Current anthropology : a world journal of the sciences of man. issn 0011-3204. — Vol. 53, supplement 5 (2012), p. s.83s.94. bETno pp 100 SIBEUD, Emmanuelle une science impériale pour l’afrique? : la construction des savoirs africanistes en France, 1878-1930 / Emmanuelle sibeud. — paris : école des Hautes études en sciences sociales, 2002. — 358 p., [16] p. de lám. ; 23 cm. — (Recherches d’histoire et de sciences sociales = studies in history and the social sciences ; 97, issn 0249-5619) isbn 2-7132-1784-9 bETno 4431 SIMEÓN RIERA, José Daniel El negre africà en la literatura de viatges durant l’època colonial / José Daniel simeón Riera En: Revista valenciana d’etnologia. issn 1885-1533. — n. 6 (2011), p. 17-28. bETno pp 343 SIMEÓN RIERA, José Daniel El mite d’àfrica : els exploradors vuitcentistes i la seua visió de l’alteritat africana / J. Daniel simeón Riera. — València : universitat, 2002. — 306 p. : il. ; 23 cm. — (Col·lecció oberta. sèrie història ; 79) isbn 84-370-5392-7 bETno 4028 SIMPSON, Lesley Byrd los conquistadores y el indio americano / lesley byrd simpson. — barcelona : península, 1970. — 284 p. ; 20 cm. — (serie universitaria. Historia, ciencia, sociedad ; 68) Tít. orig.: The encomienda in new spain, the beginning of spanish Mexico isbn 84-297-0651-8 bETno 1174 STEVENSON, Lisa The psychic life of biopolitics : survival, cooperation, and inuit community / lisa stevenson En: american ethnologist : a journal of the american anthropological association. issn 0094-0496. — vol. 39, n. 3 (2012), p. 592-613. bETno pp 108 SUBRAHMANYAM, Sanjay

revistavalencianad’etnologia

179


one for the money, two for the show : on postcolonial studies and south asian history / sanjay subrahmanyam En: l’Homme : revue française d’anthropologie. issn 04394216. — nº 187-188 (2008), p. 93-104 bETno pp 106 THOMAS, Nicholas la sculpture maorie et l’histoire coloniale : supplément aux voyages de Tene Waitere / nicholas Thomas En: l’Homme : revue française d’anthropologie. issn 04394216. — nº 203-204 (2012), p. 347-367 bETno pp 106 Valencianos del 98 / Enrique perez Cañamares, dir.; Joan J. gregori berenguer...[et.al.]. — Valencia : Museu d’Etnologia, 1998. — 212 p. : il. — (Col·lecció Ethnos ; 9) isbn 84-7795-176-4 bETno 2700/09 VANTREASE, Dana Commod bod and frybread power [Texto impreso] : government food aid in american indian culture / Dana Vantrease En: The journal of american folklore. issn 0021-8715. — Vol. 126, n. 499 (2013), p. 55-69 bETno pp 176 VIDAL, Cécile Francité et situation coloniale : nation, empire et race en louisiane française (1699-1769) / Cécile Vidal En: annales : économies, sociétés, civilisations. issn 03952649. — Vol. 64, n. 5 (2009), p. 1019-1050 bETno pp 90 VIDAL, Denis Castes à histoires / Denis Vidal En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 169 (2004) bETno pp 106 VIERA, David J. la “Fiesta internacional” iniciada por la Reina isabel de aragón / David J. Viera En: Revista de dialectología y tradiciones populares T. 46 (1991), p. 175-187 bETno pp 12 VILLARÍAS-ROBLES, Juan J. R. la antropología americanista española y la identidad nacional : el debate entre Juan Comas y José pérez de barradas (19491953) / Juan J. R. Villarías Robles En: Revista de dialectología y tradiciones populares T. 53 (Cuaderno 1º) (1998), p. 235-257 bETno pp 12 WACHTEL, Nathan note sur le problème des identités collectives dans les andes méridionales / nathan Wachtel En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie v. 32/2-4 n. 122-124 (1992), p. 39-52

180

revistavalencianad’etnologia

bETno pp 106 WEISS, Hadas on value and values in a West bank settlement / Hadas Weiss En: american ethnologist : a journal of the american anthropological association . issn 0094-0496. — vol. 38, n. 1 (2011), p. 36-46 bETno pp 108 WITSOE, Jeffrey Corruption as power : caste and the political imagination of the postcolonial state / Jeffrey Witsoe En: american ethnologist : a journal of the american anthropological association . issn 0094-0496. — vol. 38, n. 1 (2011), p. 73-85 bETno pp 108 WITTERSHEIM, Éric les chemins de l’authenticité : les anthropologues et la Renaissance mélanésienne / éric Wittersheim En: l’Homme : Revue Française d’anthropologie n. 151 (1999), p. 181-206 bETno pp 106 WOLF, Eric R. (1923-1999) pueblos y culturas de Mesoamérica / Eric R. Wolf. — 10ª ed. — México : Era, 1986. — 252 p. : il. ; 20 cm. — (biblioteca Era. Ensayo) bETno 1765 Women and colonization : anthropological perspectives / Mona Etienne, Eleanor leacock, editors. — new York : praeger, 1980. — x, 340 p. : il. ; 23 cm isbn 0-03-052581-0 bETno 1825 WORSLEY, Peter El tercer mundo : una nueva fuerza vital en los asuntos internacionales / peter Worsley. — 6ª ed. — México : siglo xxi, 1978. — 337 p. — (siglo xxi : sociología y política) isbn 968-23-0005-3 bETno 608 ZAMORA, Mario D. El proceso de hispanización : tradiciones y método en el cambio colonial en villas filipinas / Mario D. zamora y phillips Francisco gonzález gonzález En: Ethnica : revista de antropología. issn 0210-5608. — nº 8 (1974), p. 169-184 bETno pp 15 Zoos humains : XIXe et XXe siècles / sous la direction de nicolas bancel...[et al.] ; avec le soutien de l’achac et du gDR 2322 du CnRs. — paris : la Découverte, 2002. — 480 p. : il. ; 24 cm. — (Testes à l’appui. Histoire contemporaine) isbn 2-7071-3638-7 bETno 4178


Normes per a la presentació d’originals 1. Els originals s’hauran d’enviar a la seguente adreça: Revista

aquest s´ordenaran de menor a major i s´ acompanyaran d´

Valenciana d’Etnologia, Consell de Redacció, Museu Valencià

una lletra en ordre alfabètic. Cas de que es cite un llibre

d’Etnologia, C/Corona 36, 46003, València. l’enviament es

sense autor aquest figurarà a la bibliografia ordenat per la

farà en suport informàtic amb la redacció original, escrita

primera paraula del títol.

amb el tipus de lletra Times new Roman del cos 12; a més, s’haurà d’indicar el processador de textos i el sistema utilitzats

Exemples: llibre:

(preferentment Word o compatible). També se n’haurà d’adjuntar una còpia en paper (a-4) per una sola cara, amb un

alMEla, F. (1960): la vivienda rural valenciana, Valencia,

interlineat senzill, amb marges suficients, sense sagnies ni

91 p..

tabulacions i amb numeració a les pàgines. 2. Tots els articles hauran d’estar encapçalats pel títol, autor o

baR-YosEF, o Y KHazanoV (eds) pastoralism in the

autors i l’adreça o les adreces postals i/o electròniques com-

levant (archaeological Materials in anthropological per-

pletes, que hi hauran de figurar a manera de nota al peu de

spective). new York.

la pàgina. Els treballs hauran d’incloure un resum en la llengua de l’article i en anglés. necessàriament aquest resum no

articles:

superarà els 425 caràcters amb espais. així mateix, haurà

aCoViTsiòTi-HaMEau, a. (1985): “les glacières de

d’incloure’s un glossari amb un màxim de cinc paraules clau.

provence”, archeologia, 206, 60-71.

3. les notes numerades a peu de pàgina es podran utilitzar per a explicar o ampliar alguna qüestió. També podran ser utilitzades

àlVaREz, i., ToRREgRosa, s. (1983): “Els pous de neu de

per citar la procedència de material d´arxiu, però no per referèn-

la muntanya”, el Teix, alacant, 1, sense paginar.

ciar la bibliografia citada al text. 4. per a les referències bibliogràfiques incloses en el text, s’hau-

5. El text s´ha de presentar sense subratllats o altres marques al text.

rà d’utilitzar la citació entre parèntesis de l’autor en minúscu-

6. les figures hauran de ser originals a tinta o amb impressió de

la, any de publicació i pàgines de referència, si és procedent.

qualitat làser. les taules i els quadres poden figurar amb una

Exemples: (almela,1960: 32-38)

trastades i de qualitat, podran incloure’s formant làmines. En

numeració independent de les figures. les fotografies, contots els casos, aquestes il·lustracions, etc., s’hauran de presen(àlvarez i al., 1992: 40;Cebrián, 1994;

tar numerades al dors amb números aràbics correlatius. El

gregori, 1985).

text dels peus corresponents a cada figura, taula, quadre o

Cas de que es faça una cita de cita, caldrà seguir la següent normativa:

làmina s’haurà de redactar en suport informàtic (a continuació de la bibliografia del treball) i s’adjuntarà imprés en un full a part. per al muntatge d’originals amb la grandària de

Exemples: (almela,1960,: 32-38, en garcía, 1980: 35)

pàgina, es tindrà en compte la proporció de la caixa de la revista: 23,5 cm x 16,8 cm.

De la bibliografia citada en el text se’n farà una llista

7. Tant per a les figures, com per als quadres, taules i fotografies,

alfabètica al final de l’article, en la qual figurarà el nom dels

se n’haurà d’especificar la situació dins del text. les figures es

autors, seguit de l’any de publicació entre parèntesis i les

citaran en el text entre parèntesis seguint l’exemple: (fig. 1).

dades d’aquesta, tal com apareix en els exemples adjunts.

(fig. 2,1). (fig. 4-6). les làmines s’hauran de citar en el text entre

les referències d’un mateix autor es col·locaran cronològica-

parèntesis i seguint l’exemple: (làm. 1). (làm. 6-8).

ment de menor a major i en totes aquestes se citarà l’autor.

8. Els treballs originals s’hauran d’enviar al Museu València

En el cas dels articles de revista, les pàgines que el compre-

d’Etnologia abans de la data fixada pels editors. la Direcció

nen han d’ apareixer al final de la referència. Cas de que el

de la Revista, atenent a l’avaluació del Consell de Redacció,

treball tinga editors, aquesta circumstància és farà constar.

respondrà en el termini d’un mes a l’admissió o el rebuig del

si un autor té publicats més d´un treball en un mateix any,

treball. Els originals, publicats o no, seran tornats als autors.

revistavalencianad’etnologia

181


Normas para la presentación de originales 1. los originales se enviarán al del Museu Valencià d’Etnologia

de un trabajo en un mismo año, estos se ordenarán de menor

a la siguiente dirección: Revista Valenciana d’Etnologia, Consell

a mayor y se acompañarán de una letra en orden alfabético. En

de Redacció, Museu Valencià d’Etnologia, C/Corona 36, 46003,

el caso de que se cite un libro sin autor, este figurará en la

Valencia. El envio se hará en soporte informático con la redac-

bibliografía ordenado por la primera palabra del título.

ción original, tipo de letra Times new Roman cuerpo 12, indicando el procesador y el sistema utilizados (preferentemente

Ejemplos:

libro:

word o compatible). se acompañará copia en papel (a-4) por una sola cara, interlineado sencillo, con márgenes suficientes,

alMEla, F. (1960): la vivienda rural valenciana, Valencia,

sin sangrías ni tabulaciones y con numeración en las páginas.

91 p..

2. Todos los artículos estarán encabezados por el título, autor o autores y la dirección o las direcciones postales y/o electrónicas

baR-YosEF, o Y KHazanoV (eds) pastoralism in the

completas, que figurarán a modo de nota al pie de la página.

levant (archaeological Materials in anthropological per-

los trabajos incluirán un resumen en la lengua del artículo y en

spective). new York.

inglés. necesariamente, este resumen no superará los 425 caracteres con espacios. así mismo, deberá incluirse un glosario

articulos:

con un máximo de cinco palabras clave.

aCoViTsiòTi-HaMEau, a. (1985): “les glacières de

3. las notas numeradas se podrán utilizar para explicar o ampliar

provence”, archeologia, 206, 60-71.

alguna cuestión. También podrán ser utilizadas para citar la procedencia de material de archivo, pero no para referenciar la

àlVaREz, i., ToRREgRosa, s. (1983): “Els pous de neu de

bibliografia citada en el texto.

la muntanya”, el Teix, alacant, 1, sin paginar.

4. para las referencias bibliográficas incluidas en el texto, se uti-

5. El texto se ha de presentar sin subrayados ni otras marcas de

lizará la citación entre paréntesis del autor en minúscula, año de

texto.

publicación y páginas de referencia, si procede.

6. las figuras serán originales a tinta o con impresión de calidad láser. las tablas y cuadros pueden figurar con una numeración independiente de las figuras. las fotografías, contrastadas

Ejemplos: (almela,1960: 32-38)

y de calidad, podrán incluirse formando láminas. En todos los casos, estas ilustraciones, etc., se presentarán numeradas al

(àlvarez y al., 1992: 40;Cebrián, 1994;

dorso correlativamente con números arábigos. El texto de los

gregori, 1985).

pies correspondientes a cada figura, tabla, cuadro o lámina se

En el caso que se realice una cita de cita, se seguirá la siguiente normativa:

redactará en soporte informático (a continuación de la bibliografía del trabajo) y se adjuntará impreso en hoja aparte. para el montaje de originales a tamaño de página, se tendrá en

Ejemplo:

(almela,1960,: 32-38, en garcía, 1980: 35)

cuenta la proporción de la caja de la revista: 23,5 cm x 16,8 cm. 7. Tanto para las figuras, como para los cuadros, tablas y foto-

De la bibliografía citada en el texto se hará una relación

grafías se especificará su situación dentro del texto. las figuras

alfabética al final del trabajo, en la cual figurará en mayúscula

se citarán en el texto entre paréntesis y siguiendo el ejemplo:

el nombre de los autores, seguido del año de publicación entre

(fig. 1). (fig. 2,1). (fig. 4-6). las láminas se citaran en el texto

paréntesis y de los datos de la misma, tal como aparece en los

entre paréntesis y siguiendo el ejemplo: (lám. 1). (lám. 6-8).

ejemplos adjuntos. las referencias de un mismo autor se colo-

8. los trabajos originales se remitirán al Museu Valencià

carán cronológicamente de menor a mayor citando, en todas

d’Etnologia antes de la fecha fijada por los editores. la

ellas, al autor. En el caso de los artículos de revista, las páginas

Dirección de la Revista, atendiendo a la evaluación del Consejo

que comprenden el mismo deben aparecer al final de la refe-

de Redacción, responderá, en el término de un mes, la admisión

rencia. En el caso de que el trabajo tenga editores estos se

o el rechazo del trabajo. los originales, publicados o no, serán

harán constar. En el caso de que un autor tenga publicados más

devueltos a los autores.

182

revistavalencianad’etnologia


revista

8

valencianad’etnologia

Editorial Monumentos sagrados del desarrollo y esperanza de la Nación ELIZABETH EDWARD Sobre las fotografías denominadas “etnográficas” CHRISTINE BARTHE Describir con fotografías. Luis Buñuel en México FERNANDO ROS GALIANA Marcel Griaule y la fotografía aérea: la encrucijada de un saber que busca legitimación académica y política HASAN G. LÓPEZ

De la digitalización a la difusión de las colecciones del Museo del Quai Branly XX CARINE PELTIER El Museu Etnològic de Gandia (MEGA): un projecte museogràfic frustat CARLES MIRET I ESTRUCH Anda mamá dame galletas RICARDO SANMARTÍN ARCE De la esfera simbólica al catálogo arquitectónico. Atlas visual de la barraca de la huerta de Valencia GONZALO GÓMEZ MATAIX Els “Jardinets” de Benissa. Nous exemples de «jardins d’adonis» fossilitzats en la cultura popular contemporània TEODORO CRESPO MAS Secció biliogràfica Normes per a la presentació d’originals

Monumentos sagrados del desarrollo y esperanza de la Nación

8

Notas e imágenes. El lugar de las fotografias en los archivos etnográficos ANNE MARIE DOMINIQUE MOUTON

núm.

La foto de un cafe parisino JEAN CHARLES DEPAUL

revistavalencianad’etnologia

Uso de la fotografía aérea y la investigación científica (1936) MARCEL GRIAULE

·

Sobre las fotografías

· Luis Buñuel en México · Marcel Griaule · Uso de la fotografía aérea · Un cafe parisino · Fotografias en los archivos etnográficos · Colecciones del Museo del Quai Branly XX · El Museu Etnològic de Gandia (MEGA) · Anda mamá dame galletas · Atlas visual de la barraca de la huerta de Valencia · Els “Jardinets” de Benissa

denominadas “etnográficas”

Revista valenciana d'etnologia, núm. 8  

Sota la coordinació del professor Hasan G. López Sanz, el dossier monogràfic inclou huit articles que des de diverses vessants (algunes més...

Revista valenciana d'etnologia, núm. 8  

Sota la coordinació del professor Hasan G. López Sanz, el dossier monogràfic inclou huit articles que des de diverses vessants (algunes més...

Advertisement