Page 1

EL TREBALL COMPETENCIAL A L’ESCOLA

Fanny Majó Masferrer


ACTIVITATS D’ENSENYANÇA APRENENTATGE COMPETENCIAL COM S'APRÈN A SER COMPETENT

Mitjançant la participació activa en projectes, activitats i situacions reals que plantegen un problema a resoldre amb la qual hi ha una implicació afectiva. Una situacióproblema real que requereix un procés d'anàlisis per decidir quines són les maneres de procedir més adequades i quins són els coneixements i procediments necessaris per portar-les a terme. I tot això en contextos socials en què cal entendres i col·laborar amb altres persones.


ACTIVITATS D’ENSENYANÇA APRENENTATGE COMPETENCIAL ELEMENTS CLAUS I ESSENCIALS PER ELABORAR ACTIVITATS COMPETENCIALS

1. La integració dels diferents tipus de continguts (fets, conceptes, procediments i valors) 2. La funcionalitat dels aprenentatges que han d’estar degudament contextualitzats 3. L’autonomia personal de l’alumnat que permet prendre consciència del propi procés d’aprenentatge


ACTIVITATS D’ENSENYANÇA APRENENTATGE COMPETENCIAL TRES PASSOS PER ELABORAR ACTIVITATS

1. A l’acabar el projecte o unitat de programació l’alumnat ha d’haver treballat aquestes competències : - ...

2. Amb les estratègies o tècniques següents: - ...

3. Aquest aprenentatge li ha de servir per: - ...


ACTIVITATS D’ENSENYANÇA APRENENTATGE COMPETENCIAL ASPECTES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE PER ELABORAR ACTIVITATS

Que facilitin a l’alumnat treballar de forma autònoma i amb responsabilitat Que ajudin a l’alumnat a reflexionar sobre el que fa, ho raoni i ho comuniqui Que ajudin a desenvolupar habilitats d’esforç, treball i estudi Que complementin el treball individual i el treball cooperatiu, facilitant que els companys/es s’ajudin entre si Que connectin amb els interessos de l’alumnat Que permetin a l’alumnat donar respostes obertes, plantejar dubtes per anar re elaborant el coneixement, i ser conscient que està aprenent Que promoguin l’ús de les TIC i els mitjans audiovisuals en tasques adients de forma integrada, com un bon recurs en la gestió del coneixement i en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge.


L’AVALUACIÓ


ASPECTES GENERALS L’avaluació de competències és complexa. S’ha d’avaluar els processos en la resolució de situacions-problemes. La informació per l’avaluació de competències no l’hem de limitar al coneixement adquirit en els exàmens, sinó que també hem de valorar les observacions fetes a l’ aula. Escollir una situació-problema que ens permeti reflectir la competència específica i la general. L’objectiu ha de ser ajudar a l’alumnat a millorar el domini d’una competència determinada.


ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES Per avaluar conceptes hem de plantejar la resolució de problemes a partir de l’ús dels conceptes. És recomanable incloure més informació de la necessària per resoldre el problema o demanar que l’alumnat defineixi el concepte amb les seves paraules. Per avaluar procediments hem de plantejar activitats obertes on hagin d'usar-los. Per avaluar actituds la millor estratègia és l’observació sistemàtica i els contractes didàctics.


EXEMPLIFICACIÓ D’UNA ACTIVITAT D’ AVALUACIÓ Situació-problema: construir un coet per llançar a l’espai el dia de la ciència al carrer (coets que funcionen amb aigua i aire a pressió). Activitat 1: cerca d’informació sobre algun coet real que hagi estat llançat a l’espai i explicació de perquè ha escollit aquest coet i alguna de les característiques essencials del mateix. Activitat 2: construcció del coet segons el model escollit. Activitat 3: hipòtesi sobre com funciona el coet d’aigua i aire.


CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS (coet) Activitat 1: La cerca d’informació és correcta. L’elecció està argumentada. El text no és una copia directa de la font d’informació. Activitat 2: Interpreta bé i plasma les diferents parts d’un coet. Resol la construcció del coet en el temps acordat. Comparteix els materials amb tothom. Activitat 3: Explica la seva idea/hipòtesis de forma clara. Reforça la seva explicació amb un dibuix. Usa paraules pròpies de l’àrea de ciències.


EXEMPLIFICACIÓ D’UNA ACTIVITAT D’ AVALUACIÓ Situació-problema: donar una conferència als nens i nenes de cicle inicial amb el tema del projecte: “Els dinosaures” tercer B “Els primers animals” tercer A Activitat 1: Preparació de la conferència en grup cooperatiu > estructura de l’exposició i repartiment de les parts i la feina entre tots els membres. Activitat 2: cerca de la informació i elaboració del text i de les imatges per la conferència. Activitat 3: elaboració d’una graella d’avaluació i realitzar l’ autoavaluació després del visionat de la conferència.


CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS (conferència) Activitat 1: Participa en les decisions de l’equip. Desenvolupa correctament les tasques assignades pel grup Activitat 2: L’elaboració de l’exposició és coherent. S’explica la línia del temps amb els diferents periodes. La cerca d’informació és correcta. Activitat 3: Els ítems són adequats per avaluar l’activitat. L’autoavaluació és ajustada a la realitat. Es fan propostes de millora.

Treball competencial i avaluació  

EL TREBALL COMPETENCIAL A L’ESCOLA Fanny Majó Masferrer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you