Page 1

SEQÜÈNCIACIÓ DIDÀCTICA (Marta Vicente. CFA Solsonés) Nivell i matèria: Anglès inicial WE ARE GOING TO VISIT AUSTRALIA NEXT SUMMER HOLIDAYS!! AND YOU? 1. CONTINGUT: Expressió del futur 2. Per a què serveix? Per expressar accions futures ja planificades, per exemple les vacances. 3. OBJECTIU: 1. l'alumne ha de ser capaç d'expressar accions futures planificades en situacions reals i/o simulades oralment. 2. l'alumne ha de ser capaç de reproduir per escrit un tríptic d'un lloc per anar de vacances ja planificat. 4.Què ha de saber l'alumne per assolir l'objectiu: • • • •

vocabulari sobre vacances, viatges (activitats de lleure amb -ing) preposicions de temps ús i forma del going to en forma afirmativa, negativa i interrogativa adjectius descriptius de lloc donar i rebre informació sobre les futures vacances • comprendre i produir un tríptic de viatges • descripció d'un lloc • tenir interés per conèixer països i altres cultures noves. Compartir responsabilitats per poder produir el tríptic en grups 5. SEQÜENCIACIÓ D'ACTIVITATS: ◦ Explicació de la tasca final de la unitat. A partir del títol de la unitat, els alumnes fan una pluja d'idees sobre: la tasca final, els continguts que necessitaran per poder realitzar la tasca, i els objectius. Quan diuen les seves idees els contesto COLD/VERY COLD si no s'apropen al contingut/ objectiu/ tasca, i HOT/VERY HOT si s'apropen o endivinen. Jo escric a la pissarra el que s'encerta, i quan ho tenim tot apuntat, ho englobem amb obectius, continguts i tasca, i acordem que allò és el que tots hauran d'aprendre. • Tasques 1 i 2 de la unitat didàctica desenvolupada: Listening skill (pre, while and post activities) 0. Els alumnes miren imatges que porto i els pregunto What is this person going to do tomorrow morning?, ells contesten amb


l'activitat que veuen a la imatge, i jo només repeteixo el que diuen però fent una frase afirmativa incloent l'estructura nova (He is going to walk the dog with his friend). D'aquesta manera ells saben que hi ha una estructura nova i serà la que hauran d'aprendre després de fer totes les activtats. Quan fem aquesta activitat, els alumnes ja saben que han de crear un tríptic per anar de vacances (projecte final de la unitat didàctica), i hem pensat entre tots aquelles parts, vocabulari i estructures que hauran de saber per poder realitzar-lo. Per tant, els alumnes saben que totes les activitats que faran durant la unitat són necessàries per poder realitzar el projecte final. Avaluació: els alumnes diuen les activitats de lleure que veuen, després d'un exemple. Només han d'identificar l'acció com a repàs de continguts d'unitats prèvies (walking the dog, going to wok, having breakfast...). Quan ells diuen les activitats les escric a la pissarra, però quan jo les dic ja introdueixo la nova estructura (going to). 1.Els alumnes llegiexen el títol del vídeo que van a escoltar i entre tota la classe apuntem què creuen que hi apareixerà. Diuen paraules en anglès, i si no la saben, en català; però després altres companys ajuden per torbar la paraula anglesa. Quan tenim uns quantes paraules les intentem agrupar per camps semàntics (cities, people, travelling...) Avaluació: els alumnes aprenen a identificar i agrupar el vocabulari en camps semàntics per tal de facilitar el seu aprenentatge, després d'un exemple. 2. Escoltem una primera part del vídeo que està penjat al moodle una vegada i entre tots diem quins són els temes que realment surten, i hi agfegim nou vocabulari que poden haver escoltat. Els pregunto amb l'estructura del going to per què s'adonin que és una altra vegada l'estructura nova. Avaluació: subratllem a la pissarra aquells temes que han encertat, després d'un exemple. 3. Els pregunto què creuen que passarà en la següent part del vídeo, així ells pensen en possibles llocs i activitats i s'hauran familiaritzat amb el tema. En parelles intenten acabar la frase I think the couple/ the man/ the woman is going to... ho posem en comú i escoltem la següent part per saber quina parella d'alumnes ha encertat. Quan escoltem la següent part, ja sabem quina és la parella guanyadora. Avaluació: en parelles heterogènies escriuen el final de la frase per


predir què passarà en el futur (només els demano que escriguin les activitats/ accions acabades amb -ing, seguint un exemple). Aquí hi ha aprenentatge col.laboratiu i en alguns casos hi ha peerteaching. Cada parella llegeix el que ha escrit i s'agrupen segons tenen la mateixa predicció. I quan ho acabem d'escoltar veiem quin grup ha guanyat. 4. Els alumnes contesten a les preguntes verdader o fals per comprovar si ho han entès. Per corregir fem una auction (subhasta) en grups de 3 o 4 persones que prèviament han hagut de consensuar les respostes i arribar a un acord. El procediment és el següent: ◦ Els alumnes en grups han d'invertir diners apostan per una resposta que ha de ser TRUE o FALSE. ◦ Quan tots els alumnes han apostat (i ho escrivim a la pissarra), escoltem la seqüència del vídeo on apareix i aquells qui guanyen els hi sumo el que han apostat als 100 pounds que ja tenien, els alumnes que perden, els hi resto. ◦ Continuem el joc amb cada frase, el grup que arribi a 0 pounds deixa de jugar, fins que s'acabin les frases. El grup guanyador és encarregat de posar els deures pel dia següent. Aquesta és la graella que dibuixo o projecto a la pissarra: TEAM 1: £100

TEAM 2: £ 100

TEAM 3:£ 100

TEAM 4: £ 100

5. Aquesta activitat ens permetrà després fer la part de gramàtica (usos i forma del going to) deduint a partir de les frases que han verificat. CRITERIS D'AVALUACIÓ. Els alumnes han de saber i saber fer: 1. identificar les accions i activitats a partir d'imatges i saber utilitzar-les amb gerundi -ing. Els alumnes han


d'identificar l'acció i dir-la correctametn acabada amb -ing (après en unitats anteriors, jo els corregeixo si ho fan malament oralment, i tornem a explicar l'ús de -ing en les activitats si és necessàri) 2. utilitzar l'estratègia d'aprenentatge d'agrupar el vocabulari segons el seu camp semàntic. Els alumnes han de posar en pràctica aquesta estratègia per tal de poder-la aplicar en altres unitats didàctiques per aprendre nou vocabulari. Ho posem en comú amb tota la classe, els pregunto Is Walking an activity or is it a place? ells han de relacionar-ho amb activitat perquè acaba amb -ing. • 3. entendre i expressar les idees principals del video que escolten i veuen. A partir de la pregunta Where do you think this person is going to travel? ells han de dir noms de ciutats en anglès. A la pregunta What do you tihnk they are going to do in Egypt? i ells diuen l'activitat acabada amb -ing (taking photos). Per cada part del video abans de veure'l utilitzen l'estructura ' I think the person is going to' per expressar la seva opinió i predir el que passarà a la següent part del video, amb una bona entonació de la frase. . 4. entendre i expressar les idees secundàries del vídeo que escolten i veuen mitjançant la verificació de frases, justificant la seva resposta (joc de la subhasta). Per cada frase han de dir si és vertader o fals i perquè ( We think it is false because the place is not Egypt, it is China).

Seqüència didàctica: Activitat

Competència o competències que es treballen

1

aprendre a aprendre comunicativa lingüística

2

entorn físic comunicativa lingüística

ALTRES TASQUES DE LA SEQÜÈNCIA (per acabar de completar la unitat didàctica que vaig presentar) •


• 3.Lectura d'un tríptic per anar de vacances i resposta a preguntes de comprensió; els alumnes s'intercanvien les respostes i es corregeixen els uns als altres. • 4. inducció de l'ús i la forma afirmativa, negativa i interrogativa del be going to a partir dels exemples del vídeo, compleció d'un diàleg, escolten un audio per autocorregir-se. • 5. Compleció d'un altre tríptic amb preposicions de temps i adjectius descriptius que s'han anat treballant durant tota la unitat. • Revisió i / o ampliació de coneixements en pàgines educatives d'internet mitjançant el moodle. • 6. Role- play: en parelles els alumnes segueixen el model de diàleg i en fan un altre amb informació variada que troben en un quadre (llocs, activitats d'oci, dies, mesos...) • 7. Tasca final: redacció d'un tríptic per anar de viatge en petits grups de 3 o 4 alumnes. Seguiment dels passos següents: 1. Decisió del lloc que es vol publicitar en el tríptic 2. Búsqueda d'informació sobre el lloc a internet, revistes, tríptics d'agències de viatge... 3. Ordenació de la informació per poder fer les tres parts d'un trítpic: informació esqumàtica del viatge (dies, llocs, itineraris, monuments, preus...), descripció del lloc escollit ( 1 paràgraf de 3- 4 línies mínim), breu explicació del que van a veure en un itinerari per dies utilitzant el going to. 4. Escriptura acurada de les 3 parts. Es pot demanar ajuda a la professora. 5. Disposició dels textos i les imatges en un tríptic utilitzant el Windows Publisher. 6. Impressió 7. Autoavaluació contestant preguntes com: què has decidit tu sobre el tríptic, quina informació t'ha agradat més de la ciutat escollida, has ajudat als teus companys, la tasca t'ha semblat interessant, avorrida, normal, t'agradaria fer més activitats en grup... 8. Lliurament de la tasca i de l'autoavaluació.

Seqüència didàctica. Àngles Inicial  

Seqüències didàctiques

Seqüència didàctica. Àngles Inicial  

Seqüències didàctiques

Advertisement