Page 1

COMPETIC II: Competències Bàsiques en Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a la formació de persones adultes

GUIA DIDÀCTICA


Contextualització L’acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació, ACTIC, pretén, i així s’expressa en la seva finalitat, assegurar l’eficàcia de l’ús de les TIC en els diferents contextos i entorns en els que es desenvolupa la ciutadania, és a dir, en l’àmbit personal, professional o econòmic i social. Per això s’ha dissenyat amb la característica fonamental d’estar estructurada en termes de competències. D’acord a la proposta de Recomanació del Parlament europeu i del Consell sobre les 1

competències clau per a l’aprenentatge permanent , les competències clau són aquelles en les que se sustenten la realització personal, la inclusió social, la ciutadania activa i l’ocupació. Aquesta proposta ens indica que “La competència digital comporta l’ús segur i crític de les tecnologies de la societat de la informació per al treball, l’oci i la comunicació. Es sustenta en les competències bàsiques en matèria de tecnologies de la societat de la informació: l’ús d’ordinadors per obtenir, avaluar, emmagatzemar, produir, presentar i intercanviar informació, i comunicar-se i participar en xarxes de col·laboració a través d’Internet.” Pel que fa a l’acreditació ACTIC, pren com a referència aquesta definició si bé s’incorpora també l’ús d’altres dispositius més enllà de l’ordinador. Aquestes competències s'han de desenvolupar a través de processos que situïn la persona que aprèn en situacions determinades on cal resoldre problemes, on se simulen situacions reals o on es treballa a partir de contextos el més similars possible a la realitat. Per tant l’organització i continguts de la formació han de centrar-se bàsicament en el model competencial i en l’adquisició dels coneixements, procediments i actituds que cada indicador de la competència comporta. El setembre del 2009 la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d'Ensenyament, presenta la seva proposta curricular que adapta a

1

Definició de Competència digital segons la proposta de Recomanació del Parlament europeu i del Consell sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent. Brussel·les, 10.11.2005, COM (2005) 548 final, 2005/0221 (COD).

2


la normativa ACTIC el currículum de Competències TIC dels Centres i Aules de Formació de Persones Adultes i condueix a l'obtenció de la certificació COMPETIC. En la RESOLUCIO, 19 de juny de 2012 s’estableixen els objectius i continguts dels ensenyaments inicials i bàsics i de les competències per a la societat de la informació. Cal destacar:

Bloc d’ensenyaments inicials i bàsics de l’educació de persones adultes Els ensenyaments d'informàtica s'estructuren: •

Curs COMPETIC inicial

Bloc de les competències per a la societat de la informació de l’educació de persones adultes Els ensenyaments d'informàtica s'estructuren: •

Curs COMPETIC 1

Curs COMPETIC 2

Es defineixen els objectius dels ensenyaments d'informàtica a l'educació d'adults: proporcionar eines i recursos per a posar la formació bàsica en TIC a l’abast de tothom, tenint en compte tres perspectives de les tecnologies: •

com a eines que faciliten la realització d’una gran diversitat de tasques.

com a competència transprofessional.

com a instruments que afavoreixen la formació permanent al llarg de la vida.

L’estructura curricular s’ha elaborat fent èmfasi en l’aplicació d’una metodologia basada en la pràctica, en la realització d’activitats que facilitin la comprensió i l’aplicació dels nous coneixements, en el plantejament de situacions quotidianes que facin significatiu l’aprenentatge i que ajudin l’alumnat a adquirir una progressiva autonomia en l’ús de les TIC.

3


Introducció Al llarg d'aquesta formació COMPETIC 2, destinada als professionals de l’educació, es tractaran les competències que inclou el nivell COMPETIC 2, les quals trobem destacades en la següent taula:

Curs COMPETIC 2 Trimestre

Competència C1: Cultura, participació i civisme digital

1T

Participació digital

PD

C2: Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu

Tecnologia

T

C3: Navegació, cerca i comunicació en el món digital

Navegació i comunicació

NC

Tractament de text

TT

Multimèdia

M

Full de càlcul

C

C7: Tractament de les dades

Base de dades

BD

C8: Presentació de continguts

Presentacions

PC

Treball

TS

C4: Tractament de la informació escrita 2T

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment C6: Tractament de la informació numèrica

3T

Nom abreujat

C1 a C8: Treball de síntesi

4


En aquest espai d'ensenyament/aprenentatge farem servir un marc de treball que s'identifica amb les teories d'aprenentatge del constructivisme social, que parteix dels coneixements dels participants i de la seva relació amb el seu entorn i el propi entorn formatiu (incloent-hi tots els membres de la comunitat educativa). Per tal de treballar i assolir els diferents objectius plantejats al curs, emprarem com a entorn i 2 mitjà d'interacció l'espai promogut pel Departament d'Ensenyament: la plataforma Moodle. Aquesta

eina ens ofereix un entorn modular, de fàcil navegació i dotat d’un seguit de recursos i eines que s’ajusten al disseny de qualsevol acció formativa. 3

Moodle va ser dissenyat per un educador i informàtic, l’australià Martin Dougiamas .

Posteriorment, tota una comunitat internacional -també catalana- ha contribuït tot realitzant aportacions, millores, adaptacions, traduccions, etc., basades, en la major part de les ocasions, en experiències d'ús real. Moodle és una de les plataformes més utilitzades en l'àmbit escolar a Catalunya, principalment

en projectes d'educació a distància (en línia o e-learning),

semipresencial o com a suport a la formació presencial.

2

http://ca.wikipedia.org/wiki/Moodle

3

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Dougiamas

5


Objectius generals: La certificació COMPETIC està basada en competències bàsiques digitals que es fonamenten en el domini de les habilitats i els recursos tecnològics així com les estratègies i procediments vinculats a les tecnologies de la societat de la informació i comunicació, i que han de permetre a la ciutadania aplicar-les de forma selectiva en els diferents àmbits de la seva vida (personal, laboral, social, acadèmic). Així doncs, els objectius generals d'aquest curs són: •

Conèixer el desenvolupament curricular de les competències bàsiques en tecnologies de la informació i comunicació (COMPETIC) per a la formació de persones adultes i els materials de treball en línia per a l’alumnat. Curs COMPETIC 2

Donar eines i recursos al professorat per tal facilitar la seva tasca.

Desenvolupar un projecte d'aplicació a l'aula amb tots els continguts treballats al curs.

Continguts Els continguts d'aquest curs estan profundament relacionats les competències ACTIC, quedant definits de la següent manera:

Cultura, participació i civisme digital.

Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.

Navegació, cerca i comunicació en el món digital.

Tractament de la informació escrita.

Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

Tractament de la informació numèrica.

Tractament de les dades.

Presentació de continguts.

Projecte d'aplicació a l'aula. 6


Metodologia Els principis bàsics del constructivisme aplicats a l'aprenentatge, es basen en que els i les estudiants construeixen el seu propi coneixement relacionant-lo amb les seves experiències i coneixements i que en aquest coneixement està arrelat al context en el qual es desenvolupa. L'alumne/a, a través d'aquestes interrelacions i noves experiències, crea comprensions noves i específiques, emprant de forma flexible els seus coneixements i aprenentatges. Es parla d'aprenentatge situat, de flexibilitat cognitiva, d'aplicació i interrelació en el context i amb els agents més propers. Els i les alumnes aprenen millor quan ho fan a través del desenvolupament de tasques. L'aprenentatge és acumulatiu i el resultat és una interpretació personal del món. Partint d'aquest plantejament, definim la dinàmica de treball de la següent manera: •

Els participants del curs exploren i investiguen els materials formatius, les eines i els recursos, i és a partir d'aquesta exploració que construeixen significat. Els materials, que procedeixen de diferents fonts d'informació, es presenten en diferents formats i a través de diferents recursos presents o enllaçats des de l'espai virtual.

Els participants realitzen la formació i assoleixen els seus objectius a partir del treball individual i el gran grup.

L'ensenyament/aprenentatge es realitza a partir de la realització de tasques (grupals i individuals), d'acord amb la proposta formativa.

La comunicació entre el grup formatiu es produeix de forma asíncrona, en el marc de l'espai virtual. Fugim de fer servir d'altres eines (com el telèfon) per facilitar el bon seguiment del curs, la valoració dels tutors, la transparència del procés i l'aprenentatge constructivista. La interacció es produeix en tres nivells: formador participant, participant – participant, i participants - materials - recursos. 7


El Tauler de notícies serà l'eina que els formadors faran servir el per tal de presentar els nous continguts i recursos als alumnes.

El Fòrum social és l'espai destinat a la publicació d'anuncis, avisos i a mantenir un contacte entre tots els i les participants al llarg del curs.

A cada tema hi ha un fòrum particular, que és l'espai destinat a presentar dubtes (per part dels i de les alumnes i també per part dels formadors) i qualsevol membre de l'espai formatiu està convidat respondre. Els formadors empraran aquest espai per a donar resposta, contextualitzar i/o ampliar la resposta donada per un altre estudiant si s'escau.

En la plataforma formativa, els continguts d'aprenentatge estan estructurats per temes. Aquests temes, que es corresponen amb les competències de COMPETIC 2 a treballar, s'aniran omplint de continguts segons avanci la formació.

Aquest és l'aspecte del nostre Espai Virtual de Formació de Persones Adultes. En la imatge es poden apreciar els diferents espais i aplicacions abans esmentats:

8


Recursos Tots els materials formatius es presenten en suport virtual a l'aula Moodle o són enllaçats des d'aquest espai. Els materials formatius que es presenten procedeixen de diferents fonts: •

Elaboració pròpia, poden incloure referències externes.

Elaboració aliena, un cop avaluats. En aquest segon cas, es tracta de materials publicats a Internet i que estan disponibles en algun repositori públic de materials educatius o d'altres recursos que poden resultar d'utilitat. Aquests materials es presenten en el seu entorn original o, en cas contrari, convenientment ressenyats i d'acord amb les llicències de propietat intel·lectual. Apliquem el criteri de sostenibilitat pel que fa a la presentació de materials i prioritzem el fet de conèixer les fonts d'informació sobre el criteri de presentar un ventall excessiu de recursos.

Tanmateix, al llarg de l'experiència formativa és podran emprar diferents tipologies de recursos com ara: •

L'ampli ventall de recursos disponibles a la plataforma (fòrum, xat, wiki, glossaris, bases de dades, enquestes, tasques, etc.)

Àlbums i galeries fotogràfiques, de vídeo, de podcast (àudios), presentacions, mapes conceptuals, etc. i totes les eines que els fan compatibles amb el Moodle (embeds, RSS, etc.).

Planes i portals webs, blocs, comunitats virtuals i d'altres tipologies d'espais virtuals i totes les eines que permeten incorporar-los a l'espai virtual del curs.

Altres eines que afavoreixen la dinamització i la comunicació virtual.

Els recursos i les activitats es van presentant en seqüència temporal, d'acord amb el pla de treball i el calendari explicitat a l'aula. 9


Sistemes de suport als participants La plataforma permet dos mecanismes principals: •

El contacte amb els formadors, a través de la fórmula “enviar missatge” (visualitzant el perfil dels formadors).

El contacte amb els companys i companyes de l'aula a través del fòrum de les preguntes i les respostes -principalment- i dels altres mecanismes de comunicació disponibles (enviar missatge, fòrums de treball, xat, etc.).

Calendari A l'espai virtual d'ensenyament aprenentatge Moodle trobareu un calendari amb totes les dates importants del curs, tant pel que fa a inici i final de curs i de cada tema, com pel que fa als lliuraments de les diferents activitats previstes.

Alguns detalls:

El calendari indica les dates més significatives. D'aquesta manera, l'alumne pot distribuir-se el seu temps per tal d'assolir els objectius .

Usuaris en línia ens mostra les persones que estan connecta- des a l'espai a cada moment. Persones ens dóna accés a la llista de participants i als seus perfils personals.

La presentació dels recursos i activitats de cada tema es realitza en forma d'arbre i lineal de dalt a baix.

10


Càrrega lectiva La càrrega lectiva prevista per aquest curs és de 60 hores, incloent-hi el projecte.

Avaluació L'avaluació d'aquest curs se centra bàsicament en el model competencial i en l’adquisició dels coneixements, procediments i actituds que cada indicador de la competència comporta, per la qual cosa s'han previs t activitats per a cada tema que garanteixen l'assoliment per part de l'alumnat de les diferents competències treballades. Així doncs, aconseguiran

la certificació

aquells i aquelles alumnes que hagin lliurat totes les tasques i activitats proposades i el projecte final de forma satisfactòria.

11

Guia didàctica COMPETIC 2  

Guia didàctica COMPETIC 2. Formació de formadors. Autores: Azucena Vázquez i Esther Subias

Guia didàctica COMPETIC 2  

Guia didàctica COMPETIC 2. Formació de formadors. Autores: Azucena Vázquez i Esther Subias

Advertisement