Page 1

4a Jornada innovem La societat del coneixement a l'aula

Llengua i TIC, un mòdul per competències. CFA Tarragona – 2n de GES Maria Adserias i M. José Gregori

1


ESTRUCTURA DEL MÒDUL OBJECTIU FINAL del mòdul:

Ser capaços de produir textos escrits ortogràficament correctes i orals mitjançant

.

l'eina TIC del bloc

Unitat 1

Unitat 2

Unitat 3

Sensibilitzar-se cap a l’ús significatiu de les eines TIC.

Familiaritzar-se amb les eines TIC per preparar l’elaboració d´un bloc.

Elaborar un bloc tenint en compte tots els aspectes treballats.

2


EXEMPLE UNITAT DIDÀCTICA: UNITAT 2. COM KDM? OBJECTIU FINAL DE LA UNITAT DIDÀCTICA: Familiaritzar-se amb les eines TIC per preparar l'elaboració d'un bloc. MATÈRIA O ÀMBIT DES D’ON ES TREBALLA LA UNITAT: Comunicació, llengua catalana, informàtica (i Internet), TIC i TAC. DURADA DE LA UNITAT DIDÀCTICA: 11 hores. OBJECTIUS COMPETENCIALS: Ser capaç de: •Identificar les utilitats de les següents eines telemàtiques: el bloc, el correu electrònic i els SMS.*

CONTINGUTS Dimensió comunicativa: •Distinció entre comunicació sincrònica i asincrònica. •Diferència entre les característiques del SMS i del correu electrònic del correu postal. •Ús d’un compte de correu electrònic. •La cerca de recursos audiovisuals a la xarxa. •La caracterització dels recursos audiovisuals a la xarxa. •Treball de punts de l'ortografia catalana dels quals l'alumne/a coixeja a partir de recursos a la xarxa. •Identificació, d´entre els dialectes del català, aquell que li és propi. •Reconeixement de mots de les Terres de l´Ebre.

•Seleccionar els recursos audiovisuals de ràdio i televisió a la xarxa més adequats per elaborar el propi bloc.*

•Inici de la creació d’un bloc (autoformació)

•Prendre consciència de les mancances ortogràfiques i treballar-les a partir de recursos a la xarxa (SALC).*

•Elaboració de textos en eines TIC (bloc)

•Prendre consciència de les diferents varietats dialectals.

•Reflexió sobre les utilitats que ofereixen el bloc, el correu electrònic i els SMS.

•Tenir una actitud positiva davant els diferents dialectes del català.

Dimensió literària

Dimensió plurilingüe i pluricultural:

•Valoració dels recursos audiovisuals de ràdio i televisió a la xarxa. •Plantejaments de dubtes ortogràfics i cerca de solucions amb d'exercicis a la xarxa.

*Aquests són els objectius que s'avaluaran en aquesta unitat

•Actitud positiva i respecte davant els diferents dialectes del c atalà.

3


RESUM DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ PER TIPUS: PER APRENDRE 1. a. En grups de 3, els alumnes reflexionen en suport paper sobre per què els serveix un bloc, un correu i un SMS .(I) i (PG). b. En grup, els alumnes classifiquen 5 textos en funció si són blocs, e-mails i SMS. (Justificant la resposta) (PG) c. Es presenten 5 situacions i per resoldre-les han de decidir amb quina eina ho farien.(Justificant la resposta) (PG) LLENGUA I SOCIETAT 2. De manera organitzada amb la resta de la classe, en grups de 2 o 3 persones, s'han de connectar a les emissores de ràdio i televisió que hi ha al llistat del "Per aprendre" tenint en compte els següents aspectes: si la pàgina web és clara; si és fàcil saber com escoltar o visualitzar els canals; de quina temàtica general tracta: informatius, música, general, cultura...; si escoltar o veure la televisió requereix programes; quina programació té; si es pot escoltar-la o visualitzar-la 24 hores i donar-ne una opinió personal. (PG) 3. A partir de la informació extreta a l'activitat anterior, posar en comú totes les dades amb la resta de la classe fent grups d'unes 4 persones i fer una classificació de tipus d'emissores de ràdio i de televisió. (PG) 4. Consultar per Internet altres emissores de ràdio i de televisió en altres llengües que es puguin escoltar o veure i seguir les passes de la primera activitat. (PG) GRAMÀTICA 5. Mitjançant l’avaluació inicial del SALC, l’elaboració d’un text lliure amb processador de textos sense corrector (200 p.) i després activant-lo, s’analitzaran les faltes més comunes que ha fet cada alumne/a mitjançant una taula. Segons els resultats, l’alumnat treballa, a partir de la pàgina web del SALC (http://salc.upf.edu/) d’ortografia, un aspecte de manera consensuada amb el/la professor/a (I) LÈXIC 6. Després de veure un vídeo penjat a la xarxa (del programa Caçador de paraules), analitzar els mots propis de les Terres de l´Ebre; i comparar-los amb el català estàndard.(I) o (PG). Plantejament: anar apuntant les paraules pròpies que vagin escoltant en el vídeo (I). Després, en PG busquen, amb l´ajuda del diccionari i entre ells, la varietat o forma estàndard. Després es posen en comú els resultats en GG i entre tots es “diuen” el significats i es manifesta la varietat dialectal. ACTIVITATS D’AUTOFORMACIÓ: CREACIÓ D'UN BLOC 1: Aquest és un treball que, com es preveure pel títol es basa en la creació d'un bloc. En aquesta unitat es faran els preparatius, en la següent, s'acabarà d'executar. El treball es farà en parelles. Pautes: Lectura del document, “Què és un bloc?”; visualització d'altres blocs per extreure'n algunes idees; decidir la temàtica del bloc; enregistrar-se a Blogger. Els punts 1 i 2 s'hauran de fer evidents mitjançant un breu resum del que és un bloc i d'un llistat d'almenys 4 blocs amb un petit comentari de cadascun d'ells. Els punts 3 i 4 es mostraran al/a la professor/a en la data que es marqui. (PG)

4


Taula d´activitats per competències 1. Competència audiovisual,

comunicativa

lingüística

i

Activitats d ´aprenentatge

Activitats d ´autoformació

1-6

1

2. Competència artística i literària

1

3. Tractament de la informació i competència digital 5. Competència per aprendre a aprendre

6. Competència personal

d´autonomia

8. Competència plurilingüe (Comp. social i ciutadana)

i

i

iniciativa

intercultural

1-6

1

2, 3, 5

1

5

1

1, 2

1

Avaluació dels objectius de la unitat didàctica Com kdm? per tasques:

5


COM HO OBSERVARÉ

OBJECTIU AVALUABLE

INDICADORS D'ASSOLIMENT Citen: • 1 característica per cadascun --- Molt bé • 1 característica per cada dos-----------Bé • 1 característica en total----------Regular • 0 característiques---- ---------- Malament. Per a cadascuna de les activitats.

*Identificar les utilitats de les següents eines telemàtiques: el bloc, el correu electrònic i els SMS.

ACT.1: En grups de 3, els alumnes reflexionen en suport paper sobre per què els serveix un bloc, un correu i un SMS. ACT. 2: En grup, els alumnes classifiquen 5 textos en funció si són blocs, emails i SMS. (Justificant la resposta) ACT. 3: Es presenten 5 situacions i per resoldre-les han de decidir amb quina eina ho farien.(Justificant la resposta)

*Seleccionar els recursos audiovisuals de ràdio i televisió a la xarxa més adequats per elaborar el propi bloc.

ACT. 1: De manera organitzada amb la resta de la classe, en grups de 2 o 3 Citen: persones, s'han de connectar a les emissores de ràdio i televisió que hi ha al • totes les característiques per cadascun --- Molt bé llistat del "Per aprendre" tenint en compte els següents aspectes: si la pàgina • 4 característiques per cada dos-----------Bé web és clara; si és fàcil saber com escoltar o visualitzar els canals; de quina • 2 característiques en total----------Regular temàtica general tracta: informatius, música, general, cultura...; si escoltar o • 0 característiques---- ---------- Malament. veure la televisió requereix programes; quina programació té; si es pot Per a cadascuna de les activitats. escoltar-la o visualitzar-la 24 hores i donar-ne una opinió personal. ACT.2: A partir de la informació extreta a l'activitat anterior, posar en comú totes les dades amb la resta de la classe fent grups d'unes 4 persones i fer una classificació de tipus d'emissores de ràdio i de televisió. ACT.3: Consultar per Internet altres emissores de ràdio i de televisió en altres llengües que es puguin escoltar o veure i seguir les passes de la primera activitat.

*Prendre consciència de les mancances ortogràfiques i treballarles a partir de recursos a la xarxa (SALC).

ACT. 1: • • • •

Avaluació inicial del SALC. Text lliure amb processador de textos sense corrector (200 p.) Activar el corrector. Fer una relació d'errades ortogràfiques i elaborar-ne un quadre.

• •

Text dictat (200 p.) Redactar un correu electrònic.(200 p.)

ACT. 2:

• Registre d'activitats fetes amb el SALC i

relació amb les que s'havia proposat al pla de treball. • % de disminució de nombre de faltes (mitjana de 2 textos): 90% -100% --- Molt bé 60-89% -------- Bé 50-59%--------- Suficient 40-49% -------- Regular <40%----------- Malament

6


AVALUACIÓ DEL MÒDUL TIPUS D’AVALUACIÓ

COM S’AVALUA

% NOTA FINAL DEL MÒDUL

(i les seves funcions) Av. Inicial (diagnòstica i autoreguladora)

Av. Formativa (autoreguladora, reguladora i certificadora) Av. Sumativa (certificadora)

•Punt de partida (graella). •U1: formulari a la xarxa amb resum de resultats.

0%

•Coavaluació del portafolis

20%

•Assistència a classe

10%

•Assistència a l’aula d’autoformació

10%

Examen de continguts i competències i treballs d’autoformació (criteris d’av. del bloc).

60%

RECURSOS

7


PAUTA I CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL BLOC MÒDUL: LLengua i TIC

En l'elaboració del bloc heu de tenir en compte els següents elements: 1. Que hi hagi un títol relacionat amb el tema que tracta el vostre bloc. 2. Que contingui elements que ofereix les aplicacions de Blogger, per exemple, fotografies, vídeos, estadístiques... 3. Compte amb l'ortografia, reviseu-la fent servir el corrector d'un editor de textos, diccionaris, etc. 4. Vigileu l'ordre, que sigui clar i entenedor. En la presentació oral del bloc heu de tenir en compte que responeu al següent: 1. Quina és la temàtica del vostre bloc i per què? 2. Quins elements formen el vostre bloc? 3. Quines dificultats heu trobat en l'elaboració del bloc? 4. Què és el que més us ha agradat de la seva realització? 5. Com heu preparat el treball en equip? Qui ha pres la iniciativa? Com us heu repartit la feina? CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA REALITZACIÓ I PRESENTACIÓ DEL BLOC: Cada criteri serà valorat de 0 a 2 punts. • • • • •

El bloc conté un títol i uns apartats clars. El contingut del bloc és evident. Hi ha varietat en els elements que conformen el bloc: imatges, vídeos, enquestes, participacions, informacions... La presentació és clara i conté tots els elements que es demanen. Es fa evident que tots els integrants del grup han treballat equitativament

8

LLENGUA I TIC , Mòdul del GES  

Llengua i TIC, un mòdul per competències.

LLENGUA I TIC , Mòdul del GES  

Llengua i TIC, un mòdul per competències.