Page 1


สารบัญ

บก. ขอเม้า 2

บทสัมภาษณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยว 4

ปฏิทินกิจกรรรม 6

เร่ืองจากปก 9

48 พระนครศรีอยุธยา

ข่าวส่วนกลาง 12

54 สำ�นักงานเพชรบุรี

เที่ยวหลังน้ำ�ท่วม 12

โครงการ Beautiful Thailand 16

ข่าวกิจกรรม

48 สำ�นักงานพระนครศรีอยุธยา

54 เพชรบุรี 58 ราชบุรี 62 สำ�นักงานลพบุรี 62 ลพบุรี

สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร 20

กรุงเทพมหานคร 20

66 สระบุรี

นนทบุรี 24

70 สิงห์บุรี

ปทุมธานี 28

ฉะเชิงเทรา 32

สมุทรปราการ 36

กาญจนบุรี 40

สำ�นักงานกาญจนบุรี 40 สำ�นักงานประจวบคีรีขันธ์ 44 ประจวบคีรีขันธ์ 44

74 สำ�นักงานสมุทรสงคราม 74 สมุทรสงคราม 78 สมุทรสาคร 82 นครปฐม 86 สำ�นักงานสุพรรณบุรี 88 สุพรรณบุรี 90 ชัยนาท 94 อ่างทอง 98 ข่าวสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว 102 พันธมิตรสื่อทั่วไทย รู้ทันใจข่าวภาคกลาง


บก.ขอเม้า

สวัสดีปีใหม่ 2555 ...หลังมหาอุทกภัย น้ำ�ท่วมใหญ่ประเทศไทย ปลายปีที่ผ่านมา...เปรียบเสมือนฝันร้ายของคนไทย ทั้งประเทศ.....เริ่มก้าวใหม่ มิติใหม่ เริ่มต้นศักราชใหม่ ปีใหม่ 2555 ขอให้ท่านผู้อ่านและประเทศไทย จงเจริญ สุขสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นทบทวีคูณพูนผล ในปีมหามงคลนี้ คนไทยทั้งชาติจะได้เฉลิมฉลองร่วมกัน ใน 3 วโรกาส 3 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พบกับการตลาดท่องเที่ยวภาคกลางแนวใหม่ Modern Marketing ทำ�งานแบบบูรณาการโดย ทีมงานมืออาชีพของ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง รับผิดชอบงานด้านการตลาดท่องเที่ยว 19 จังหวัดภาค กลาง ผ่าน 8 สำ�นักงาน ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ติดตามข่าวสารการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลางทุกวันจาก “สถานีข่าว&เที่ยวภาคกลาง” ทาง www.เที่ยวภาคกลาง.com และ Social Media Facebook Youtube Website ฯลฯ ต่อยอด Unseen 3 ภูมิภาคภาคกลาง 19 จังหวัด เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างของ แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด ตลอดปี 2555 กับ “19 สไตล์ที่กิน 19 สไตล์ที่นอน 19 สไตล์ที่ช้อปปิ้ง” เสริมแผนงานการตลาดท่องเที่ยวปีนี้ ด้วยโครงการต่างๆ กว่า 50 โครงการ เพืื่อตอกย้ำ� 5 กลยุทธ์การตลาด ดังนี้ 1.สร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 2.ส่งเสริมการเดินทาง เชื่อมโยง 3.สร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ 4.รณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว 5.ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติของการเรียนรู้ เจาะลึกสร้างการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสการเดินทางเชื่อมโยง เป็น Theme การเดินทางท่องเที่ยวภาคกลางตลอดทั้ง 12 เดือน โดยเฉพาะ 3 เดือนแรก ท่านจะได้พบกับ... 2


เดือนมกราคม “สวัสดีประเทศไทย” “สวัสดีประเทศไทย” นับเป็นอีกแคมเปญการตลาดในประเทศ เพื่อเรียกขวัญกำ�ลังใจนักท่องเที่ยวชาวไทยให้กลับมาท่องเที่ยวใน ประเทศอีกครั้งอย่าง “มีพลังแห่งความสุขและสติ” ในเดือนมกราคม 2555 ต้น “ปีมะโรง” ในมิติใหม่และเก่าผสมผสานไปด้วยกันอย่างลึก ซึ้ง กับการตลาดแนวใหม่ “เทีย่ วไทยเพือ่ สังคมและเศรษฐกิจไทยจะ ได้เจริญก้าวหน้าต่อไป” “สวัสดีประเทศไทย” วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555 พบกับ งานแรก มหกรรมส่งเสริมการขายการท่องเทีย่ วทีใ่ หญ่ทีส่ ดุ ด้านตลาด ในประเทศ ชุมนุมคนท่องเที่ยวที่จะมาร่วมกันกระตุ้นตลาดท่องเที่ยว ปี 2555 จาก 77 จังหวัดกว่า 2,000 คน “สวัสดีประเทศไทย” เสริมสิริมงคลต้นปีด้วย ไหว้พระ 9 วัด กับ 19 จังหวัด (ภาคกลาง) “สวัสดีประเทศไทย” หลังจากเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับ ปีใหม่แล้ว ขอเชิญพบกับเทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่ชาวไทยเชื้อสาย จีนในหลายพื้นที่ของ 19 จังหวัดภาคกลาง และ บางพื้นที่มีการจัดส่ง การแสดงที่ยิ่งใหญ่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย เดือนกุมภาพันธ์ “เที่ยวบอกรัก(ษ์) ประเทศไทย”

“เทีย่ วบอกรัก(ษ์) ประเทศไทย” ใน 19 จังหวัดที่มีหลากหลาย สไตล์สถานที่ท่องเที่ยว ให้ไปบอกรักกัน ในเดือนแห่งความรัก หรือ วาเลนไทน์ เช่น เธอกับฉันรักกันย๊าว...ยาว @ประจวบคีรีขันธ์ บอกรัก ที่สวนผึ้งราชบุรี บอกรักปีมังกร@สุพรรณบุรี มนต์รักลูกทุ่ง ฯลฯ เดือนมีนาคม “เที่ยวหรรษาหน้าร้อน” “เทีย่ วหรรษาหน้าร้อน” เทีย่ วทะเลหน้าร้อนปิดเทอม@หัวหิน-ชะอำ� เที่ยวหน้าร้อนรับลมว่าว งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ@เพชรบุรี กีฬาไหว้ครูมวยไทยนานาชาติ@พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ ท้ายนี้อยากจะบอกว่า ”เที่ยว“ ก็มีแบรนด์หรือยี่ห้อ นึกจะ ท่องเที่ยวประเทศไทยเมื่อไร ต้องนึกถึงแบรนด์ “เที่ยวภาคกลาง” ตามสโลแกน “เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง”

ปล.เชิญท่านที่รักเรื่องท่องเที่ยว.....อย่าลืมสมัครเป็นแฟนคลับ “TAT Club เที่ยวภาคกลาง” ได้ฟรี..แล้วท่านจะได้อ่านข่าวสาร “เที่ยว ภาคกลาง MAGAZINE” เป็น E-book ฟรี หรือจะท่องเที่ยวอยุธยา รูปแบบใหม่ทันสมัย ไฉไลกว่าเดิมด้วย Application “AYUTHAYA”

“ ซ้อ 13 ”


4

น้ำ�ท่วมวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา


เปิดวิสย ั ทัศน์ ผูว ้ า่ การการท่องเทีย ่ วแห่งประเทศไทย

นายสุรพล เศวตเศรณี

ชูกระแส

Modern Marketing

การตลาดในสมัยหน้าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะเป็น Modern Marketing มากขึ้น จะเป็นเรื่องของแนวทางสื่อสารด้านการ ท่องเที่ยวที่เราจะทำ�เป็นองค์รวมนะครับ เพราะว่ายุคของการตลาดนี่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก จากเดิมที่เรามองเห็นจากฝ่ายผู้ผลิต เป็นตัวตั้ง ตอนนี้เรามองเห็นลูกค้าเป็นตัวตั้ง แล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของ การที่จะต้องดูแลทั้งตัวผู้ประกอบการ ลูกค้า และก็สังคมด้วย สังคมนี่ ก็จะเป็นตัวตั้ง ประโยชน์ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากเรือ่ งของการท่องเทีย่ ว หรือธุรกิจ อะไรก็แล้วแต่ สังคมจะต้องมีส่วนได้รับประโยชน์ด้วย นอกนั้น Modern Marketing ก็จะเป็นในเรือ่ งของการทีจ่ ะใช้การสือ่ สารให้เข้าถึงซึง่ กันและกัน โดยประชาคมที่เป็นธรรม สื่อสารมวลชนต่อไปก็จะเป็นสื่อสารมวลชนที่ดี ตามปกติ และจะเป็นการสื่อสารโดยมวลชนด้วยกัน โดยใช้ตัวเลข ข้อมูล ข้อเท็จจริง คุณค่า และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

5


ปฏิทน ิ กิจกรรม

เดือนมกราคม 2555

1 - 3 มกราคม 2555 งานต้อนรับศักราชใหม่ 2555 (Cha - Am Countdown 2012) จ.เพชรบุรี 1 - 29 มกราคม 2555 (ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์) เทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน : Chet Samian Arts Festival 2011 ณ ชุมชนเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี 1 - 31 มกราคม 2555 เทศกาลส่งตะวัน นอนนับดาว เฝ้าชมหมอก ออกดูนก จ.เพชรบุรี 7 มกราคม - 7 เมษายน 2555 งานพิพิธภัณฑ์ทันสมัยและแสงไฟ สยามราตรี ปีที่ 3 จ.สมุทรปราการ 14 - 18 มกราคม 2555 งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี 18 - 20 มกราคม 2555 งานบวงสรวงดวงวิญญาณ “ขุนสรรค์” วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำ�น้อย จ.ชัยนาท 18 - 22 มกราคม 2555 เทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555 งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 20 - 22 มกราคม 2555 งานความสัมพันธ์กรุงศรีอยุธยา-จีน จ.พระนครศรีอยุธยา 21 มกราคม 2555 งานสุนทราภรณ์คืนถิ่นเดิมอัมพวา ณ อุทยาน ร.2 จ.สมุทรสงคราม 22 มกราคม 2555 งาน “เยือนเกาะเกร็ด ฟื้นฟูวิถีไทยพุทธ มอญ อิสลาม” จ.นนทบุรี 22 - 26 มกราคม 2555 เทศกาลตรุษจีนราชบุรีไชน่าทาวน์ จ.ราชบุรี 23 มกราคม 2555 ประเพณีสบื สานวัฒนธรรมชาวไทยเชือ้ สายจีน (วันตรุษจีน) จ.เพชรบุรี 23 มกราคม 2555 ประเพณีแห่ธงฉลองตรุษจีน ณ ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 จ.นครปฐม 23 มกราคม 2555 งานมหัศจรรย์โคมไฟตรุษจีน 2012 จ.ฉะเชิงเทรา 23 - 24 มกราคม 2555 เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช ถ.เยาวราช กรุงเทพมหานคร 23 - 29 มกราคม 2555 เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม จ.นครปฐม 24 - 28 มกราคม 2555 เทศกาลตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล จ.พระนครศรีอยุธยา 24 - 29 มกราคม 2555 เทศกาลตรุษจีนสุพรรณบุรี ปีทองมังกรสวรรค์ ปี 2555 จ.สุพรรณบุรี 28 - 29 มกราคม 2555 เทศกาลดูนกอินทรี อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เดือนมกราคม 2555 เทศกาลกินปลาและงานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 งานสวนทิวลิปนนท์ จ.นนทบุรี เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2555 ชมการเคี่ยวตาลแบบพื้นบ้าน จ.เพชรบุรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ งานเสน่ห์แม่กลอง ณ สถานีรถไฟแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม


เดือนกุมภาพันธ์ 2555

1 - 3 กุมภาพันธ์ 2555 งานประจำ�ปีพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2555 งาน “กุมภา สัญญารัก” จ.สุพรรณบุรี 1 - 19 กุมภาพันธ์ 2555 นิทรรศการปกติศิลป์ ART normal : ทุกบ้านคือแกลเลอรี่ ทุกที่คือหอศิลป์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัย D Kunst จ.ราชบุรี 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2555 งานคาราวานสะพายกล้องท่องเที่ยว “ภาพเล่าเรื่อง เหมืองปิล็อก” จ.กาญจนบุรี 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2555 งานวันวีรชนชาวบ้านบางระจัน จ.สิงห์บุรี 5 กุมภาพันธ์ 2555 เทศกาลอนุรักษ์นกชายเลน ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2555 เทศกาลชิมปูชัก @ ชะอำ� จ.เพชรบุรี 12 กุมภาพันธ์ 2555 งานแข่งขันเดินวิ่งพันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน จ.สมุทรสาคร 12 กุมภาพันธ์ 2555 งาน”เที่ยวเมืองตุ่มสามโคก เยือนวัดโบสถ์ หลวงพ่อโต อลังการไดโนเสาร์” จ.ปทุมธานี 12 กุมภาพันธ์ 2555 งาน “วิวาห์ตลาดน้ำ�เหล่าตั๊กลั๊ก” จ.ราชบุรี 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2555 “เธอกับฉันรักกันย๊าวยาว@ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2555 เทศกาลมหกรรมอาหารอร่อย และของดีเมืองสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2555 งานชวนคู่รัก รับตะวัน วันวาเลนไทน์ จ.เพชรบุรี 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2555 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อุทยาน ร.2 จ.สมุทรสงคราม 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2555 งานปิดทองนมัสการหลวงพ่อวัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2555 งาน “มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท” จ.ชัยนาท เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2555 งาน”แข่งขันวัวเทียมเกวียน ปี 2555” อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2555 งาน “116 ปีของดีเมืองอ่างทอง” จ.อ่างทอง


เดือนมีนาคม 2555

3 - 7 มีนาคม 2555 เทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 9 - 11 มีนาคม 2555 เทศกาลว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ( Coloring the sky) จ.ราชบุรี 10 - 18 มีนาคม 2555 ประเพณีแห่พระทางน้ำ�ขอพรหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ฯ และงานเกษตร อำ�เภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 18 มีนาคม 2555 การแข่งขันบิกินีชายหาดชะอำ� (Bikini Run Cha-Am Beach ) จ.เพชรบุรี 18 มีนาคม 2555 งานวันท้องถิ่นไทย ณ วัดช่องลม จ.สมุทรสาคร 23 - 26 มีนาคม 2555 งาน “รำ�ลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ” จ.อ่างทอง 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2555 งานพระนครคีรี - เมืองเพชร จ.เพชรบุรี เดือนมีนาคม 2555 งาน “ร.ศ. ๑๒๑ สู่ปัจจุบันบางใหญ่ และงานกาชาดบางใหญ่ ศาลาประชาคม” จ.นนทบุร ี เดือนมีนาคม 2555 งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ จ.นนทบุร ี เดือนมีนาคม 2555 งานมะม่วง อาหาร และของดีอำ�เภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เดือนมีนาคม 2555 งานครบรอบ 8 ปี ตลาดน้ำ�บางน้ำ�ผึ้ง และงานเทศกาลมะม่วงน้ำ�ดอกไม้ จ.สมุทรปราการ เดือนมีนาคม 2555 งานพระราชวังสวยกล้วยไม้งามนครปฐม จ.นครปฐม


เรื่องจากปก นานมากแล้วทีไ่ ม่ได้เดินทางท่องเทีย่ วเพราะมัวแต่ยุง่ อยู่ กับการทำ�งาน เลยตัดสินใจใช้สิทธิ์ลาพักร้อนวันศุกร์หนึ่งวันจะ ได้มีเวลาเที่ยวเต็มที่ เริ่มด้วยการวางแผนเดินทางตามเส้นทาง Royal Coast จากกรุงเทพฯ ไป เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพราะไม่ได้เล่นน้ำ�ทะเลมาเกือบปี โดยออกจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางพระราม 2 แล้วเข้าเพชรบุรี สถานที่แรกที่ไปคือ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึง่ เป็นพระตำ�หนักริมทะเล ทีพ่ ระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อพระตำ�หนักหาด เจ้าสำ�ราญมาปลูกใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2466 และได้รับขนานนาม ว่า “พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง” ตั้งอยู่ใน ค่ายพระรามหก ไม่ผิดหวังเลยที่เลือกมาที่นี่เป็นที่แรก เพราะ พระตำ�หนักมีความงดงามมาก สร้างด้วยไม้สักทองศิลปะไทย ผสมยุโรป มีแนวระเบียงยื่นลงสู่ทะเล เลยถ่ายรูปเก็บไว้ไม่ยั้ง ที่นี่เสียค่าเข้าชมพียง 30 บาท โชคดีที่มาวันศุกร์เพราะเปิด เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ออกจากพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ก็มุ่งหน้าสู่อำ�เภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องยอมรับว่าตกหลุมรักหัวหิน ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเมื่อ 13 ปีที่แล้ว เพราะชายหาดทั้งสวยและ สงบ แถมยังมีกลิน่ ไอของวันวานทุกครัง้ ทีม่ าเยือน และสิง่ ทีข่ าด ไม่ได้เวลามาที่นี่คือไปทานอาหารอร่อยราคาไม่แพงที่ตลาด โต้รุ่งหัวหินบริเวณถนนเดชานุชิต ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายไม่ ว่าจะเป็น อาหารทะเล ผัดไทย หอยทอด ก๋วยจั๊บฯลฯ หลัง จากอิ่มเรียบร้อยคงอึดอัดแย่ถ้าไม่เดินย่อย ไม่ไกลจากตลาด โต้รุ่งมีตลาดนัดจักจั่น (Cicada Market) เป็นตลาดงาน Art บริเวณสวนศรี ที่นี่มีสินค้าทำ�มือหลายชนิดให้เลือกซื้อไม่ซ้ำ� แบบ บรรยากาศก็ร่มรื่นเลยทำ�ให้เดินเพลินจนลืมเวลา รุ่งขึ้น ขอใช้เวลาผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการเดินเล่นริมชายหาดและ เล่นน้ำ�ทะเล แล้วนอนอ่านหนังสือรับลม รู้สึกว่าลมทะเลที่นี่ ไม่ทำ�ให้เหนียวตัวเหมือนที่อื่น เช้าวันอาทิตย์ ก่อนกลับกรุงเทพฯ แวะซือ้ ปลาทูแม่กลอง กลับมาทำ�กับข้าวที่บ้าน เดินทางออกจากจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่เกินสองชั่วโมงก็ถึงกรุงเทพฯ แถมยังมีเวลาพักผ่อนก่อนเริ่ม งานวันต้นสัปดาห์อีกด้วย กลับจากไปเที่ยวครั้งนี้รู้สึกสดชื่นมี ชีวิตชีวาขึ้นเยอะ เหมือนได้ไปชาร์จแบตให้ตัวเอง น.ส. ฉัตรธิดา กิจสุวรรณ

นางสาวฉัตรธิดา กิจสุวรรณ (กิฟท์) พนักงานการตลาด 4 งานแผนปฏิบัติการตลาดภาคกลาง กองตลาดภาคกลาง ฝ่ายภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


ททท. สำ�นักงานภูมิภาคภาคกลาง ผอ. สมชาย ชมภูน้อย ภูมิภาคภาคกลาง ททท. 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2250 5500 โทรสาร : 0 2250 5660 อีเมล : tatbangkok007@gmail.com เว็บไซต์ : www.เที่ยวภาคกลาง.com

ผอ. รัตตนา ทรัพย์ประดิษฐ์ กองตลาดภาคกลาง 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2250 5500 โทรสาร : 0 2250 5511 อีเมล : tatbangkok@tat.or.th เว็บไซต์ : www.เที่ยวภาคกลาง.com

ผอ. ปิ่นนาถ เจริญผล ททท. สำ�นักงานประจวบคีรีขันธ์ 39/4 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 0 3251 3885, 0 3251 3871, 0 3251 3854 โทรสาร : 0 3251 3898 อีเมล : tatprachuap@tat.or.th เว็บไซต์ : www.tourismthailand. org/prachuapkhirikhan

ผอ. อิสสระพงษ์ แทนศิริ ททท. สำ�นักงานกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ : 0 3451 1200, 0 3451 2500 โทรสาร : 0 3451 1200 อีเมล : tatkan@tat.or.th เว็บไซต์ : www.tourismthailand. org/kanchanaburi


ผอ. เยียรยง ไชยรัตน์ ททท. สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2250 5500 โทรสาร : 0 2250 5511 อีเมล : tatbangkok@tat.or.th เว็บไซต์ : www.tourismthailand.org

ผอ. นงนิตย์ เต็งมณีวรรณ ททท. สำ�นักงานเพชรบุรี 500/51 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ : 0 3247 1005 - 6 โทรสาร : 0 3247 1502 อีเมล : tatphet@tat.or.th เว็บไซต์ : www.tourismthailand. org/phetchaburi

ผอ. วัฒนพงษ์ โพธิ์นิ่มแดง ททท. สำ�นักงานลพบุรี บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0 3677 0096 - 7 โทรสาร : 0 3677 0098 อีเมล : tatlobri@tat.or.th เว็บไซต์ : www.tat7.com

ผอ. จุฑาทิพย์ เจริญลาภ ททท. สำ�นักงานพระนครศรีอยุธยา 108/22 หมู่ 4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 0 3524 6076 - 7 โทรสาร : 0 3524 6078 อีเมล : tatyutya@tat.or.th เว็บไซต์ : www.tourismthailand. org/ayutthaya

ผอ. อังคณา พุ่มผกา ททท. สำ�นักงานสมุทรสงคราม 2/1 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ : 0 3475 2847 - 8 โทรสาร : 0 3475 2846 อีเมล : tatsmsk@tat.or.th เว็บไซต์ : www.tourismthailand. org/samutsongkhram

ผอ. วิศรุต อินแหยม ททท. สำ�นักงานสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 ถ.สุพรรณ - ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 0 3553 6030, 0 3553 6189 โทรสาร : 0 3553 5789 อีเมล : tatsuphan@tat.or.th เว็บไซต์ : www.suphan.net


ภาพอยุธยาก่อนน้ำ�ท่วมและหลังน้ำ�ท่วม พระพุทธไสยาสน์ วัดโลกยสุธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

12

ขอบคุณ คุณจำ�ลอง บุญสอง บรรณาธิการท่องเที่ยว Post Today : เอื้อเฟื้อภาพ


เทีย ่ วหลังท่วม... ฟืน ้ ฟูหลังวิกฤตอุทกภัย ให้สดใสเหมือนเดิม

(รายงานโดย สมชาย ชมภูน้อย ผู้อำ�นวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

จากปัญหาวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายขึ้นในหลายพื้นที่ รวมถึงจังหวัดในภาคกลาง ส่งผลกระทบโดยตรงกับพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งในแง่ของแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง คมนาคม ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นผลต่อเนื่องต่อการท่องเที่ยว ตลอดจนผลกระทบในด้านจิตวิทยา ทำ�ให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ต่างๆ ไม่มั่นใจในสถานการณ์ และชะลอการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว

ซึง่ พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วภูมภิ าค ภาคกลาง 19 จังหวัด ได้รบั ผลกระทบ โดยตรงกับปัญหาอุทกภัยมากถึง 14 จังหวัด มี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บรุ ี สระบุรี และอีก 5 จังหวัด ที่ ได้รับผลกระทบทางอ้้อม คือ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

13


กระตุน ้ ตลาด

ท่องเทีย ่ วภาคกลาง

เทีย่ วหลากหลาย สไตล์ภาคกลาง เพื่อช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภูมิภาคภาคกลาง) ในฐานะที่เป็น หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงกับงานด้านตลาดและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว จึงมีแผนงานเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว โดยระดมสรรพกำ�ลังจากทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว จัดกิจกรรมบนพื้นฐาน แนวคิด “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” กับกิจกรรมท่องเที่ยว ในลักษณะเชิงจิตอาสา CSR เกิดเป็นแผนงานต่างๆ มากมาย เช่น โครงการ Big cleaning Day ทำ�ความสะอาด - กิจกรรมท่องเทีย่ วจิตอาสา CSR ร่วมฟื้นฟู “เที่ยวช่วยท่วม ทำ�บุญ - ผ้าป่ามหากุศลในพื้นที่ที่เกิด ผลกระทบ We Care Ayutthaya ฟื้นฟูหลังน้ำ�ลด” เช่น

เที่ยวข้ามภูมิภาค จัดทัวร์เป็นรางวัลให้กับนักท่องเที่ยว จิตอาสาและผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจให้กับผู้ประสบภัย ฯลฯ (หน่วยพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ ร่วมกันทำ�ความสะอาดวัดและ แหล่งท่องเที่ยว We Care Autthaya) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงกุมภาพันธ์ 2555 - กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นกับ “เปิดฤดู ท่องเที่ยว” ในพื้นที่รับผิดชอบของ ททท. 8 สำ�นักงานภาคกลาง เชิญสื่อมวลชน ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งในและ ต่างประเทศ เดินทางไปในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดผลกระทบและ ไม่ได้รับผลกระทบ 14


- สร้างการรับรู้-ท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี และแผนงานประจำ�ท้องถิ่น ที่มีอยู่แล้ว ใช้กลยุทธ์เร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นพิเศษ เพื่อสร้างการรับรู้ เช่น งานเฉลิมฉลอง 20 ปี อยุธยามรดกโลก งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำ�แคว งานทุ่งทานตะวันบาน งานส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ฯลฯ

- จัด Event Marketing ในเชิงบูรณาการร่วมกัน 19 จังหวัด งาน Countdown และจัด ผ่าน 8 สำ�นักงาน ททท.ภูมิภาคภาคกลาง กระตุ้นตลาดท่องเที่ยว สวดมนต์เสริมสิริมงคลข้ามปี 19 ในภาพรวม ร่วมกับพันธมิตร และบูรณาการในเชิงเครือข่าย เช่น จังหวัดภาคกลาง เป็นต้น - ส่งเสริมตลาดส่งเสริม การขาย ด้านตลาดท่องเที่ยว ภายในประเทศ กับ งาน “สวัสดี ประเทศไทย” วั น จั น ทร์ ที่ 9 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นงานท่อง เที่ยวงานแรกของปี 2555 เกี่ยว กับการส่งเสริมการขายด้านตลาด ท่องเที่ยวในประเทศที่ถือว่าใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย

จัดคาราวาน “เที่ยวทำ�ดีถวายพ่อ” 19 จังหวัด 84 คัน

ติดตามรายละเอียดได้ที่ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง @ “www. เที่ยวภาคกลาง.com” www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

15


ประมวลภาพจากโครงการ

“BEAUTIFUL THAILAND เมืองไทยสวยงาม”

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนม พรรษา 84 พรรษา การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยและจังหวัดพระนครศรี อยุธยาร่วมใจกันจัดกิจกรรม CSR ทำ�ความสะอาดโบราณสถานสำ�คัญๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอีกหลายจังหวัดในภูมิภาคภาค กลางที่เกิดความเสียหายจากอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่ผ่านมา ภายใต้ โครงการ “BEAUTILFUL THAILAND เมืองไทยสวยงาม” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรมเป็น “คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว 84 คัน” นำ�ผู้มีจิต อาสาและผู้เข้าร่วมโครงการ มากมายจากหลายฝ่ายด้วยกันไปช่วย กันฟื้นฟูแหล่งท่องเที่­ยว โดยร่วมกันทำ�ความสะอาดโบราณสถานที่ ได้รับความเสียหายหลังน้ำ�ท่วม ให้กลับมามีชีวิตชีวา เพื่อต้อนรับ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโลกอีกครั้งหนึ่ง

16


กิจกรรมในครัง้ นี้ นายสุรพล เศวตเศรณี ผูว้ า่ การการท่องเทีย่ ว แห่ง ประเทศไทยได้น�ำ ร้องเพลงสดุดมี หาราชา ก่อนทำ�พิธปี ล่อยคาราวานจากหน้า ททท. สำ�นักงานใหญ่ ไปยังจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยจุดแรกเริ่มทำ�ความสะอาดกันที่ ททท. สำ�นักงานพระนครศรีอยุธยา ต่อด้วยวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ คณะ มาเป็นประธานเปิดโครงการ “Beautiful Thailand เมืองไทย สวยงาม” อย่างเต็มตัว เพื่อขยายโครงการสู่จังหวัดอื่นๆ ที่ประสบภัย น้ำ�ท่วมต่อไป พร้อมทั้งกล่าวให้กำ�ลังใจแก่ประชาชนและขอบคุณ เหล่าบรรดาจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันนั้นแม้อากาศจะ ร้อนอบอ้าวและมีแดดแรงมาก แต่เหล่าบรรดาจิตอาสาต่างก็ไม่ยอ่ ท้อ เหน็ดเหนือ่ ยแต่อย่างใด พร้อมใจกันทำ�ความสะอาดวัดพระศรีสรรเพชญ์ ช่ ว ยกั น คนละไม้ ค นละมื อ หลั ง จากเสร็ จ กิ จ กรรมที่ วั ด พระศรี สรรเพชญ์แล้ว คาราวานก็เดินทางต่อไปยังวัดหน้าพระเมรุราชิการาม และในวั น รุ่ ง ขึ้ น เหล่ า บรรดาจิ ต อาสายั ง ได้ ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ไป ทำ�ความสะอาดวัดกล้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ และจาก “โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยพร้อมด้วย คณะเอกอั ค รราชฑู ต สหรั ฐ อเมริ ก าประจำ � ประเทศไทย” มาช่วยกันทำ�ความสะอาดโบราณสถานต่างๆ ภายในวัดกล้วย แห่งนี้ แสดงให้เห็นถึงน้ำ�ใจของคนไทยและชาวต่างชาติที่จะทำ�ให้ อุทกภัยครั้งนี้ผ่านพ้นไป เหลือเพียงร่องรอยของความเสียหาย แต่ไม่ทิ้งบาดแผลทางใจไว้ เพราะน้ำ�ใจจากความสามัคคีที่จะทำ�ให้ ประเทศไทยสามารถก้าวต่อไปได้อย่างแข้มแข็งขึ้น

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

17


18

การแสดงจากสาธารณะรัฐประชาชนจีน


“สวัสดีประเทศไทย”

เทศกาลตรุษจีนปีนี้

สุดยอดแห่งความยิ่งใหญ่ ปี 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จดั กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ร่วมกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ที่ดีของประเทศไทย โดยมีการจัดกิจกรรมแลก เปลี่ยนด้าน “วัฒนธรรม กับ การท่องเที่ยว” ระหว่างไทยและจีน ขึ้นเป็นพิเศษ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นำ�โดยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐ ประชาชนจีน VIP จากมณฑลต่างๆ สือ่ มวลชนและ นักแสดงเกือบ 200 ชีวติ จากปักกิง่ มองโกเลียใน เซี่ยงไฮ้ ชิงไห่ กานซู่ ซานซี จี๋หลิน ฯลฯ จัดการ แสดงมาเป็นพิเศษ เช่น กายกรรมมอเตอร์ไซค์ ไต่ลกู โลกอวกาศ การแสดงเจ้าแม่กวนอิมพันมือ กายกรรม การแสดงดนตรีจีน ระบำ� กังฟู ฯลฯ ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยในหลาย พื้นที่ตามหัวเมืองท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ไชน่าทาวน์ เช่น กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี นครสวรรค์ เชียงใหม่ นครราชสีมา พัทยา สงขลา(หาดใหญ่) เป็นต้น ช่วงระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2555 สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.1672 หรือ www. เที่ยวภาคกลาง.com

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

19


กรุงเทพมหานคร

รูปไหว้พระเก้าวัด กรุงเทพ

20

ไหว้พระ 9 วัด ที่วัดสระเกษ


E n j o y @ B a n g k o k

@ กรุงเทพฯ

คิดว่าเป็นอาหารทีร่ สชาติแสนจะ จืดชืด แต่ทรี่ า้ นทำ�นาโฮมเตอรองท์ กลับทำ�ให้อาหารมังสวิรัติเป็นที่ ถูกปากใครหลายคนที่ได้ลิ้มลอง แถมด้วยบรรยากาศภายในร้าน ที่ถูกตกแต่งอย่างลงตัว ดูสบาย ตาและผ่อนคลาย จึงเพิ่มความ อร่อยของอาหารได้อย่างดีทเี ดียว ใครอยากเริม่ ต้นมือ้ อาหาร เพื่อสุขภาพแบบอร่อยถูกปาก ลองแวะมาที่ ร้ า นทำ � นาโฮม เตอรองท์ ตั้งอยู่เลขที่ 175 ถนน สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขต พระนคร เปิดบริการทุกวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 11.00 – 15.00 น.และ 17.00 – 21.00 น. สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม โทรศัพท์ 0 2282 4979

ร้านทำ�นาโฮมเตอรองท์ (Thamna Hometaurant) ย่านสามเสนเป็นอีกย่านหนึ่งที่เต็มไปด้วยร้านอาหารหลาก หลายสไตล์ “ร้านทำ�นาโฮมเตอรองท์” เป็นอีกร้านหนึ่งในละแวกนี้ ถึงจะเป็นร้านห้องแถวเล็กๆ แต่รายการอาหารของที่นี่ก็ไม่ได้น้อย หน้าร้านใด เพราะล้วนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพในแบบมังสวิรัติ ที่บอก ว่าอาหารของที่นี่ไม่น้อยหน้าที่ไหนๆ ก็เพราะทางร้านใส่ใจในทุกราย ละเอียดของการทำ�อาหาร ตัง้ แต่การเลือกวัตถุดบิ ทีน่ อกจากจะปลอด สารพิษแล้วยังต้องมีคณ ุ ภาพอีกด้วย อาหารมังสวิรตั ทิ ีใ่ ครหลายคนอาจ www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

21


กรุงเทพมหานคร

พักเพลินๆ @ พระนครนอนเล่น ย่านเทเวศน์ชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงมีเสน่ห์ของวันวานให้ได้สัมผัส โดยเฉพาะในซอยเทเวศน์ 1 ซอยเล็กๆ ที่ดูธรรมดาๆ แต่กลับต้องสะดุดตากับป้ายแผ่นไม้ที่เขียน ชื่อไว้อย่างเก๋ไก๋ว่า “พระนครนอนเล่น” พระนครนอนเล่น ตึกแถวเก่าที่ถูกสรรค์สร้างจนกลายเป็น โรงแรมเล็กๆ ในย่านเทเวศน์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง เสน่ห์ของที่นี่คือความร่มรื่นของแมกไม้และความเย็นสบายของ สายลมที่พัดโชยเข้ามาในทุกพื้นที่ของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นบริเวณ ชั้นล่างที่มีมุมนั่งเล่นให้ได้พักอ่านหนังสือ สร้างบรรยากาศของวัน วานด้วยการจำ�ลองร้านค้าสมัยก่อน ทั้งร้านขายของชำ� ร้านขาย ยา ร้านตัดเสื้อผ้า เป็นต้น รวมไปถึงห้องพักที่เน้นการตกแต่งแบบ เรียบง่ายสไตล์ย้อนยุค ฝาผนังภายในห้องถูกแต่งแต้มด้วยภาพวาด ที่สื่อถึงเรื่องราวต่างๆ และที่ดาดฟ้าของโรงแรมยังถูกดัดแปลงเป็น แปลงปลูกผักปลอดสารพิษสำ�หรับเมนูอาหารเพือ่ สุขภาพทีพ่ ร้อมเสิรฟ์ ให้แก่ลูกค้าอย่างพิถีพิถันอีกด้วย โรงแรมพระนครนอนเล่น (Phranakorn-nonlen) ตั้งอยู่ เลขที่ 46 ซอยเทเวศร์ 1 ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม เขตพระนคร (จุดสังเกตคือ ใกล้ตลาดเทวราช เยื้องโรงเรียนสตรีวรนาถ) สอบถาม เพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2628 8188

22


One Fine Day @ CDC CDC (Crystal Design Center)

ความชอบของแต่ละคนมักแตกต่างกันออกไป CDC (Crystal Design Center) จึงเนรมิตอาณาจักรแห่งงานดีไซน์สุดเก๋ที่รวม ทุกสไตล์การตกแต่งบ้านและตอบสนองไลฟ์สไตล์ทันสมัยสำ�หรับ คนเมือง ด้วยการรวบรวมผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็น โฮมดีพาร์ทเมนท์สโตร์ เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ พรม วัสดุ ปูพื้น และสุขภัณฑ์จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ� ที่จะมากระตุ้น แรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบตกแต่ง โดยเฉพาะคนที่กำ�ลังมอง หาสไตล์บ้านหรือที่พักอาศัยในฝันแบบสวยเก๋ ทันสมัยไม่ซ้ำ�ใคร นอกจากนี้ภายใน CDC ยังมีร้านอาหารเทรนด์ดี้ชื่อดัง กว่า 40 ร้าน ไม่ ว่ า จะเป็ น ร้ า นสำ � หรั บ นั่ ง สั ง สรรค์ กั บ เพื่ อ นฝู ง ร้ า นอาหาร สไตล์ฟิวชั่น หรือจะเลือกรับประทานอาหารในแบบตะวันตกอย่าง อาหารอิตาลีและเยอรมัน ก็อร่อยไม่แพ้ใคร แต่ถ้าชอบอาหารใน แบบตะวันออก ที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารไทย อาหาร เกาหลีและอาหารญี่ปุ่น CDC ตั้งอยู่ที่ 1420/1 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารวั น จั น ทร์ ถึ ง วั น พฤหั ส บดี ตั้ ง แต่ เวลา 10.00– 20.00 น. สำ�หรับวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์รวมทั้งวัน หยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. สอบถามเพิม่ เติมที่ CDC (Crystal Design Center) โทรศัพท์ 0 2101 5999 หรือ www.crystaldesigncenter.com อยากอัพเดทเทรนด์แต่งบ้านไม่ซ้ำ�ใคร ต้องมาที่ CDC รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

Unseen 3 ไหว้พระกลางคืน กับ

9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

23


นนทบุรี

24

สวนทิวลิปนนท์


E n j o y @ N o n t h a b u r i

@ นนทบุรี

“เยือนเกาะเกร็ด ฟืน ้ ฟูวถ ิ ไี ทยพุทธ มอญ อิสลาม” เยี่ยมชุมชนวิถีพุทธวัดปรมัยยิกาวาส และชมการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ของชุ ม ชนชาวมอญในเกาะเกร็ ด พร้ อ มเดิ น เลื อ กซื้ อ ขนมหวาน ผ้ า บาติ ก ของชาวมุ ส ลิ ม และของฝากจากหมู่ บ้ า น OTOP ในวั น ที่ 22 มกราคม 2555 ณ เกาะเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี สอบถามเพิ่ ม เติ ม ที่ ททท. สำ � นั ก งาน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 2991-2997 หรือ บริษัทซิลเวอร์ สโตนทัวร์ แอนด์ ทราเวล โทรศัพท์ 0 2704 7067

งานสวนทิวลิปนนท์

ตลอดเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2555 สวนทิวลิปนนท์ จ.นนทบุรี เนรมิตฮอลแลนด์เมืองไทย ด้วยสีสนั ตระการตาของดอกทิวลิป หลากสายพันธุ์ ที่เบ่งบานต้อนรับลมหนาวกว่าหนึ่งแสนดอก อาทิ “วิกเตอร์ มุนดี” ดอกทิวลิปสีแดงสด และกลีบดอกสุด Sexy สายพันธุ์ “โยโกฮามา” เป็นสายพันธุ์สีเหลืองสดที่เตี้ยที่สุด และดอกทิวลิป สายพันธุ์ “ฮอลแลนด์ ชิก” สีชมพูสลับขาว รูปทรงคล้ายดอกลิลลี่ หลายคนจึงมักเรียกว่า “ลิลลี่ทิวลิป” นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดง ดอกไม้เมืองหนาวชนิดอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ดอกไฮซีนท์ ซึ่งมีหลาก หลายสายพันธุ์ อาทิ ไฮซินท์ บูลสตาร์, ไฮซินท์ ไชน่าพิ้งค์, ไฮซินท์ แจนบอส เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2962 0747

งาน ร.ศ. ๑๒๑ สูป ่ จ ั จุบน ั @ บางใหญ่ และงานกาชาดบางใหญ่

ร่วมย้อนยุคสู่ “งาน ร.ศ. ๑๒๑ สู่ปัจจุบันบางใหญ่ และงาน กาชาดบางใหญ่” ชมขบวนแห่แบบโบราณราชประเพณี ขบวนแห่ สร้างสรรค์แบบร่วมสมัย ตระการตาด้วยการจุดพลุประกอบ แสง สี เสียง พร้อมชมการแสดงย้อนยุค การแสดงดนตรีจากศิลปิน นักร้องและการออกร้านกาชาดอีกมากมาย ในเดือนมีนาคม 2555 ณ ศาลาประชาคม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2595 0245 www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

25


นนทบุรี งานวัฒนธรรมสองฝัง ่ เจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ขอเชิญร่วมงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎา บดินทร์” ร่่วมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระ นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมชื่นชมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัด นนทบุรี ร่วมสนุกกับการแสดงมากมาย และการออกร้านค้าจำ�หน่าย สินค้า OTOP ในเดือนมีนาคม 2555 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สอบถามเพิ่มเติมที่ สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2595 0361

ร้านสวนทิพย์ “สวนทิพย์” แมกไม้ สายธาร ตำ�นานไทย สำ � หรั บ ใครที่ ช อบบรรยากาศบ้ า นสวนในแบบไทยๆ ขอแนะนำ� “ร้านสวนทิพย์” ร้านอาหารที่เจ้าของตั้งใจออกแบบ เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย โดยจัดศาลาเรือนไทยให้ลูกค้าได้นั่ง รับประทานอาหารแบบสบายๆ ชือ่ เสียงเรียงนามของศาลาเรือนไทย แต่ละหลังก็ยงั คงรักษาความเป็นไทยแท้ๆ เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็น เรือน ดวงดอกไม้ ศาลาลำ�พูราย เรือนจันทร์จำ�รัสแสง ศาลาลำ�ไม้หอม เป็นต้น ทีน่ มี่ รี ายการอาหารไทยรสเลิศให้เลือกรับประทานหลากหลาย บางรายการก็หาทานได้ไม่งา่ ยนัก เช่น ข้าวปลาแห้งแตงโม แกงบอน แกงเปรอะ แกงขีเ้ หล็ก หรือจะดับร้อนด้วยอาหารโบราณอย่างข้าวแช่ ปิดท้ายด้วยขนมหวานและน้ำ�สมุนไพร หอมชื่นใจที่ทำ�จากพืช สมุนไพรสดๆ ภายในสวนของร้าน อาทิ น้ำ�ลูกหว้าน้ำ�ข้าวตัง หรือจะเป็นไอศกรีมมะยงชิด หลังจากอิม่ ท้องกับอาหารอร่อยๆ แล้ว บริเวณโดยรอบของร้านยังมีสนามหญ้าและสวนดอกไม้ไทยนานาพันธุ์ ให้ได้เดินเล่นสูดอากาศบริสทุ ธิอ์ กี ด้วย เรียกได้วา่ ครบทัง้ บรรยากาศ และอาหารอร่อยถูกใจ เหมาะสำ�หรับมื้ออาหารในวันพักผ่อน สำ�หรับครอบครัวจริงๆ ร้านสวนทิพย์ ตั้งอยู่ที่ 17/9 หมู่ 7 ถ. สุขาประชาสรรค์ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 23.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2583 4540 - 2, 0 2583 3748 หรือ www.suanthip.com 26


The Thai House

สถานที่พักผ่อนในบรรยากาศแบบไทยๆ และไม่ไกลจาก กรุงเทพมหานคร เหมาะสำ�หรับวันพักผ่อนสบายๆ เพือ่ หลีกหนีความวุน่ วายใน เมืองหลวง พร้อมกับการได้เรียนรู้วิถีชีวิตไทยริมน้ำ� อันเป็นเสน่ห์ของ The Thai House ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยากจะมาสัมผัส The Thai House สร้างจากแรงบันดาลใจของคำ�ว่าครอบครัวไทย เพื่อให้ความรู้สึกเป็นกันเองเหมือนอยู่บ้าน ทำ�ให้ที่พักแห่งนี้อบอวล ไปด้วยความอบอุ่น บริเวณโดยรอบที่ปกคลุมไปด้วยสนามหญ้าเขียว ขจี อีกทั้งร่มเงาของสวนไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์ที่สร้างความ ร่มรืน่ จึงเหมาะกับการนัง่ พักผ่อนเอนกายรับสายลมยามเย็นริมแม่น้�ำ

เจ้าพระยา ในส่วนของห้องพักถูก ตกแต่งอย่างเรียบง่ายด้วยเครื่อง เรื อ นไทย นอกจากนี้ ที่ นี่ ยั ง มี กิจกรรมสอนทำ�อาหารไทยที่เริ่ม ตัง้ แต่ขัน้ ตอนการคัดเลือกวัตถุดบิ และเคล็ดลับการปรุงอาหารไทย ให้อร่อยอีกด้วย The Thai House ตั้งอยู่ที่ 32/4 หมู่ 8 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2903 9611, 0 2997 5161 หรือ www.thaihouse.co.th หากใครอยากมีวนั พักผ่อน แบบสบายๆ เป็นกันเองอบอุ่น เหมือนครอบครัว The Thai House เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีค่ ณ ุ ไม่ควร พลาดค่ะ

ร้านนารายา สาขาแจ้งวัฒนะ อาคารโรมันสีขาวสุดอลังการทีต่ ัง้ อยูบ่ นถนนแจ้งวัฒนะ ดึงดูด ใจใครหลายคนให้แวะเข้าไปเยี่ยมชม ยิ่งไปกว่านั้นภายในอาคารหลัง นี้ยังเป็นโชว์รูมกระเป๋าผ้าแบรนด์ดังขวัญใจสาวๆ ที่รู้จักกันในนาม “นารายา” กระเป๋าผ้าที่มีให้เลือกหลากแบบ หลายทรง และหลาก หลายลวดลายผ้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความชอบและบุคลิกของสาวๆ แต่ละคน นอกจากนี้ที่นี่ยังออกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆไปจนถึงชิ้นใหญ่ เพือ่ ให้เหมาะสำ�หรับทุกกิจกรรมในชีวติ ประจำ�วัน ไม่วา่ จะเป็นกระเป๋า ใส่เหรียญ กระเป๋าเครื่องสำ�อาง กระเป๋าใส่แล็บท้อป จนกระทั่ง กระเป๋าเดินทาง หรือแม้แต่กระเป๋าสำ�หรับคุณแม่ลูกอ่อน ตุ๊กตา ผ้าและของใช้สำ�หรับเด็ก ไปจนถึงของใช้สำ�หรับงานครัวเพื่อเอาอก เอาใจคุณแม่บ้าน เป็นต้น ร้านนารายา สาขาแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2502 2000 ...ปีใหม่นี้ ลองแวะช้อปกระเป๋าผ้าเก๋ๆ สักใบกันนะคะ

Unseen 3 วัดเล่งเน่ยยี่ 2 อลังการวัดจีนยิ่งใหญ่ดุจพระราชวัง (อ.บางบัวทอง) www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

27


ปทุมธานี

ชุมชนริมคลอง ตลาดระแหง

28


E n j o y @ P r a t h u m t h a n i

ตลาดร้อยปีระแหง @ ปทุมธานี

ขั บ รถมาไม่ ไ กลจาก กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ตำ�บล เชียงราก อำ�เภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ที่ตำ�บลเล็กๆ แห่งนี้ มีตลาดเก่าแก่ริมคลอง ที่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ให้คณ ุ ได้มาสัมผัสบรรยากาศของ วันวานอันเงียบสงบได้เป็นอย่างดี “ตลาดร้ อ ยปี ร ะแหง” ตลาด ห้ อ งแถวไม้ ส องชั้ น ที่ เรี ย งราย ไปตามริมคลองกับบรรยากาศ เก่ า ๆ เรี ย งรายด้ ว ยร้ า นขาย อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ�ที่เปิดมานาน กว่ า 90 ปี ร้ า นกาแฟโบราณ ร้านขายยาจีน ยาแผนโบราณ ร้ า นตั ด ผมรุ่ น คุ ณ ปู่ ร้ า นขาย ของใช้ครัวเรือนเก่าๆ อย่างพวก เตาถ่าน ลังถึง กระด้ง เคียวเกีย่ วข้าว ผ้าขาวม้า โสร่ง ไปจนถึงขนมขบเคีย้ ว และลูกอมนานาชนิด ทีค่ งหาไม่ได้ ในซูปเปอร์มาร์เก็ต หรือแม้แต่ ข้าวปลาอาหารจากฝีมือชาวบ้าน ดั้งเดิม ให้ได้เลือกซื้อกลับบ้าน สำ�หรับอาหารมือเย็นแสนอร่อย หรือใครอยากได้วตั ถุดบิ สดๆ ทีน่ ี่ ก็มีทั้งผักสดและเนื้อสัตว์ให้ได้ เลื อ กซื้ อ กั น อี ก มากมายไม่ แ พ้ ตลาดสดทั่วไปเลย ตลาดร้อยปีระแหง ตั้งอยู่ ริมคลองระแหง หมู่ที่ 2 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว เปิดให้จา่ ยสนุกทุก วันตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. สอบถามเพิม่ เติมที ่ เทศบาลตำ�บล ระแหง โทรศัพท์ 0 2976 3551

เจดีย์ทรงปราสาทเรือนยอด วัดเจดีย์ทอง อ.สามโคก จ.ปทุม29ธานี www.เทีย ่ วภาคกลาง.com


ปทุมธานี โชคชัยสเต็คเฮ้าส์ สาขารังสิต เมื่อเอ่ยถึง “โชคชัยสเต็ค เฮาส์” ส่วนใหญ่คงรูจ้ กั กันดี ด้วย เส้นทางการเติบโตมากว่า 30 ปี ที่ยิ่งนานวันรสชาติสเต็คของที่นี่ ก็ยิ่งกลมกล่อมและติดตรึงใจใคร หลายคน เนื้อสเต็กหนานุ่มจาน โตที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมของ เครื่องเทศชั้นดี ถูกตกแต่งอย่าง สวยงามน่ารับประทาน และเพิ่ม อรรถรสสักนิดด้วยการจิบ Wine Cellar Area ชั้นดีสักแก้วก็ยิ่งทำ� ให้สเต็คจานโปรดของคุณอร่อย ยิ่งขึ้น และเพื่อไม่ให้หลุดจาก ความเป็นคาวบอย ภายในร้าน จึงแต่งแต้มด้วยภาพถ่ายและงาน ศิลปะเพือ่ บอกเล่าเรือ่ งราวตำ�นาน คาวบอยของฟาร์มโชคชัยให้ทุก คนในร้านได้นัง่ ชมกันจนเพลินตา ปิ ด ท้ า ยมื้ อ อาหารด้ ว ยนมสด พาสเจอร์ไรส์สักแก้ว หรือจะเป็น ไอศกรีมนมสดแท้ๆ สักถ้วย เพียง เท่านี้ก็ครบสูตรสำ�หรับการได้มา ลิ้มลองความอร่อยของสเต๊คที่ โชคชัยสเต็คเฮาส์แล้วล่ะค่ะ โชคชัยสเต็คเฮาส์ สาขารังสิต ตัง้ อยูท่ ี่ 294 หมู่ 8 ถ.วิภาวดีรงั สิต ต. คูคต อ. ลำ�ลูกกา เปิดให้บริการ ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00 น. – 21.30 น. สอบถามเพิ่ ม เติ ม โทรศั พ ท์ 0 2532 0168

30


“เทีย ่ วเมืองตุม ่ สามโคก เยือนวัดโบสถ์ หลวงพ่อโต อลังการไดโนเสาร์” ชมเมืองสามโคก แหล่ง ผลิตตุ่มที่มีชื่อเสียง และสักการะ หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ณ วัดโบสถ์ ปิดท้ายการเดินทาง ด้วยการเข้า เยี่ยมชมไดโนเสาร์ ณ พิพิธภัณฑ์ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ใน วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2555 ณ อำ�เภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สอบถามเพิม่ เติมที่ ททท. สำ�นักงาน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 2991-2997 หรือ บริษัท ซิลเวอร์สโตนทัวร์แอนด์ทราเวล โทรศัพท์ 0 2704 7067

WAVE SIDE JETSKI CLUB หากคุณกำ�ลังมองหาสถานที่ในวันพักผ่อน แบบชิล ชิล ขอแนะนำ� “WAVE SIDE JETSKI CLUB” อีกทางเลือกหนึ่งที่อยู่ ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ให้คุณได้พักผ่อนในบรรยากาศแบบ ส่วนตัว ได้ใกล้ชิดกับสายน้ำ� สายลม นั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน รับประทานอาหารในบรรยากาศริมน้ำ� และสนุกสุดเหวี่ยงไปกับ การเล่นเจ็ทสกี กีฬาทางน้ำ�สุดท้าทาย หรือจะผ่อนคลายไปกับ การนวดสปาอโรมาเพื่อปลดปล่อยความเหนื่อยล้าตึงเครียดให้ ร่างกายและจิตใจได้กลับมาสดชื่นอีกครั้ง WAVE SIDE JETSKI CLUB ตัง้ อยูท่ ี่ 18/1 หมู่ 3 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2979 8709, 0 2979 8729 หรือ www.waveside.net

Unseen 3 เจดีย์หอยนางรม วัดเจดีย์หอย อ.ลาดหลุมแก้ว

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

31


ฉะเชิงเทรา

32

วัดหลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา


E n j o y... C h a c h e a n g s a o

ตลาดโบราณ

@ ฉะเชิงเทรา

ตลาดโบราณนครเนือ ่ งเขต

ตลาดโบราณนครเนื่องเขตเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมและ วิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งสังเกตได้จากศาลเจ้าในชุมชนของทั้ง 2 ฝั่งคลอง ได้แก่ ศาลเจ้า ปุนเถ้ากง และศาลเจ้าไท่จือเอี๊ย ช่วงเช้าชาวบ้านในชุมชนจะพายเรือ ออกมายังบริเวณตลาด เพื่อนำ�สินค้าทางการเกษตร ที่ทั้งสด สะอาด ออกมาจำ�หน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ นอกจากนี้นักท่องเที่ยว ยังสามารถเทีย่ วชมวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของ ชุมชนที่อยู่โดยรอบตลาด หรือจะ เพลิดเพลินไปกับการให้อาหารปลา สังฆวาสทีแ่ หวกว่ายอยูใ่ นน้�ำ นับหมืน่ ตัว ตลาดโบราณนครเนื่องเขต ตัง้ อยูท่ ี่ ต.เนือ่ งเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เปิดเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ เทศบาลตำ�บล นครเนื่องเขต โทรศัพท์ 0 3881 4444

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

33


ฉะเชิงเทรา

บุรม ี ายา บูตก ิ แอนด์ สปา รีสอร์ท

มาสูดโอโซนให้เต็มปอด ใจกลางเมืองแปดริว ้

รู้มั๊ยว่า...ภายในตัวเมืองแปดริ้วมีสถานที่พักผ่อนให้เราสูด โอโซนได้อย่างเต็มปอด เพียงก้าวเข้าไปก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ผ่อน คลาย จากสายลมที่โชยเอื่อย ความเขียวขจีของสวนสวย และสระน้ำ� ใสสะอาด ที่ทาง “บุรมี ายา บูตกิ แอนด์ สปา รีสอร์ท” ได้เนรมิตพื้นที่

ร้านเอกเขนก มาเมืองแปดริ้วทั้งที มื้ออาหารแสนอร่อยก็ต้องคลอเคล้าด้วย บรรยากาศริมสายน้ำ� ถึงจะเรียกว่าได้เดินทางมาถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา เมืองแห่งสายน้ำ�บางปะกง ฉบับนี้เลยขอพาแวะชิมอาหารอร่อยที่ “ร้านเอกเขนก” อยู่ในตัวเมืองฉะเชิงเทราติดริมน้ำ�บางปะกง ร้าน นี้มีรายการอาหารอร่อยๆ ให้เลือกมากมาย เช่น ตำ�ข้าวโพดไข่เค็ม ปลาเก๋าราดพริก สะตอผัดกุ้ง แกงส้มปูหน่อไม้ดอง และปลาช่อน เอกเขนก เป็นต้น นอกจากอาหารอร่อยแล้วเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของ ทางร้านก็คือ การได้นั่งชมบรรดานักเจ็ทสกีทั้งระดับมืออาชีพและ มือสมัครเล่น มาวาดลวดลายโชว์ความท้าทายบนผิวน้ำ� จึงเป็นการ สร้างสีสันระหว่างมื้ออาหารและช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้น แต่หาก ใครที่ได้ดูการเล่นเจ็ทสกีแล้วอดใจไม่ไหวอยากลองเล่นบ้าง ทางร้าน ก็มีเจ็ทสกีบริการให้แก่ลูกค้าด้วย สำ�หรับใครที่มีแผนจะเดินทางไปเที่ยวฉะเชิงเทราและกำ�ลัง มองหาร้านอาหาร อร่อยๆ บรรยากาศดีๆ ลองแวะมาที่ร้านเอกเขนก รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ร้านเอกเขนก ตัง้ อยูท่ ี่ ถ.สุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 24.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 08 1949 1394, 08 1781 7813 34

แห่งนีใ้ ห้เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนสุดเก๋ ใจกลางเมืองฉะเชิงเทรา ด้วย จินตนาการอันสร้างสรรค์ บน เนือ้ ทีก่ ว่า 60 ไร่ จัดสรรค์เป็นบ้าน พักหลากหลายสไตล์กว่า 20 หลัง ไม่ว่าจะเป็นบ้านต้นไม้ บ้านริม คลอง หรือแม้แต่บ้านในถ้ำ�น้ำ�ตก เพือ่ ให้ผูเ้ ข้าพักได้สมั ผัสธรรมชาติ อย่างใกล้ชิดในรูปแบบที่แตกต่าง ภายในรีสอร์ทยังมีสถานที่กว้าง ขวางให้ได้เดินเล่นสูดอากาศบริสทุ ธิ์ โดยรอบหรือต่อด้วยการนวดผ่อน คลายกับสปาสักคอร์สก็ไม่ว่ากัน บุรมี ายา บูตกิ แอนด์ สปา รีสอร์ท ตัง้ อยูท่ ี่ ถ.สิรโิ สธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา สอบถาม เพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 3881 3678


A c t i v i t i e s N e w s งานมหัศจรรย์โคมไฟตรุษจีน 2012 สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามแห่งสีสันโคมไฟรับวันตรุษจีน ใน “งานมหัศจรรย์โคมไฟตรุษจีน 2012” ที่ประดับประดาตลอด ริมเขื่อนลำ�น้ำ�บางปะกง ทั้งลูกบอลดอกไม้ โคมไฟประดับต้นไม้ ป้ายอวยพร ซุ้มประตู และต้นท้อประดับไฟ พร้อมชื่นชมการแสดง วัฒนธรรมจีน การแสดงมังกรทองและสิงโต ตระการตาไปกับขบวนธง ขบวนสิงโต มังกร เอ็งกอ และรถเทพเจ้าที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ใน วันที่ 23 มกราคม 2555 ณ บริเวณเขื่อนริมแม่น้ำ�บางปะกง หน้า โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา สอบถามเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0 3851 1027

งานมะม่วง อาหาร และของดีอำ�เภอบางคล้า

‘มะม่วงน้ำ�ดอกไม้สีทอง’ รสหวาน กลิ่นหอม มีสีเหลืองทอง เป็นผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพระดับส่งออกที่ได้รับการยอมรับ จากตลาดในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ในพื้นที่อำ�เภอบางคล้ายังมี มะพร้าวน้ำ�หอมที่รับรองความหอมหวานทุกลูก ด้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผลผลิตทางการเกษตรทุกปี จึงรับรองได้ว่ามะพร้าว น้ำ�หอมในพื้นที่บางคล้าทุกสวนนั้น มีความหอมหวานทุกลูกอย่าง แน่นอน ขอเชิญร่วมพิสูจน์ได้ในงาน “มะม่วง อาหาร และของดี อำ�เภอบางคล้า” เดือนมีนาคม 2555 ณ ที่ว่าการอำ�เภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 3854 1131

Unseen 3 ลอดใต้พระอุโบสถสีทอง วัดปากน้ำ�โจ้โล้ อ.บางคล้า www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

35


สมุทรปราการ

บางน้ำ�ผึ้ง 36


E n j o y @ S a m u t p r a k r a n

ตลาดน้ำ�

@ สมุทรปราการ

งานครบรอบ 8 ปี ตลาดน้ำ�บางน้ำ�ผึง ้ และงานเทศกาลมะม่วงน้ำ�ดอกไม้

“งานครบรอบ 8 ปี ตลาดน้ำ�บางน้ำ�ผึ้ง” จัดขึ้นเพื่อแทน คำ�ขอบคุณแก่นักท่องเที่ยวที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด ซึง่ ทีต่ �ำ บลบางน้�ำ ผึง้ ยังมีผลผลิตทางการเกษตรทีม่ คี ณ ุ ภาพ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งมะม่วงน้ำ�ดอกไม้ที่มีรสชาติหวาน กลิ่นหอม และเป็นที่ ยอมรับของตลาดต่างประเทศ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อ สินค้าชุมชนบางน้�ำ ผึง้ แล้ว ยังจะได้เลือกซือ้ ผลไม้ขึน้ ชือ่ อย่าง “มะม่วง น้ำ�ดอกไม้” ตลอดเดือนมีนาคมนี้อีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมที่ อบต. บางน้ำ�ผึ้ง โทรศัพท์ 0 2819 6762

พิพธ ิ ภัณฑ์ทน ั สมัย และแสงไฟ สยามราตรี ปีท่ี 3

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และเมืองโบราณ จัดเส้นทางนำ�ชม พิพธิ ภัณฑ์ยามเย็น ในบรรยากาศ ของแสงไฟและสีสัน การใช้ชีวิต ยามค่ำ�คืน เริ่มการเดินทางด้วย การชื่นชมความอลังการของงาน ศิลปะ ไหว้พระภายในท้องช้าง เอราวัณ เยี่ยมชมงานวิจิตรศิลป์ และศิลปะประยุกต์หลายแขนง ภายในท้ อ งช้ า งที่ ป ระดิ ษ ฐาน พระพุ ท ธรู ป ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ล้ำ � ค่ า

จากนั้นเดินทาง ชมบรรยากาศ “ตลาดน้�ำ เมืองโบราณ” ยามค่�ำ คืน อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารไทย ริมน้ำ� ในบรรยากาศบ้านเรือนริม น้ำ�เรือนแพ และเรือสินค้า เพิ่ม สีสนั ด้วยการชมการละเล่น “เพลง เรือ” เพลงพื้นบ้านที่นิยมเล่นกัน อย่างแพร่หลายของชาวลุม่ แม่น้�ำ ภาคกลาง พร้ อ มทั้ ง นั่ ง รถราง สัมผัสมนต์เสน่หเ์ มืองโบราณยาม ค่ำ�คืน ตระการตากับการแสดง

แสง สี เสียง นาฏศิลป์ประยุกต์ ชุดพิเศษ ณ บริเวณหน้าพระทีน่ ัง่ สรรเพชญปราสาท สัญลักษณ์แห่ง ราชธานีกรุงศรีอยุธยา ในงาน “พิพธิ ภัณฑ์ทนั สมัย และแสงไฟ สยามราตรี ปีที่ 3” ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 7 เมษายน 2555 ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และ เมืองโบราณ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2709 1644 - 8 หรือ www.ancientsiam.com www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

37


สมุทรปราการ ภัตตาคารชมทะเล “ง้วนเฮง” ใครที่กำ�ลังมองหาร้าน อาหารในบรรยากาศแบบครอบครัว นัง่ รับประทานอาหารไปพลางชม พระอาทิตย์ตกดินริมทะเลแบบ เพลินๆ ต้องร้านนีเ้ ลย “ภัตตาคาร ชมทะเล ง้วนเฮง” ภัตตาคาร ที่ ทำ � จากไม้ ย างพาราทั้ ง หลั ง ภายในตกแต่ ง อย่ า งสวยงาม ทีน่ นี่ อกจากอาหารอร่อยแล้ว ยังมี รายการอาหารให้เลือกหลากหลาย ทั้งอาหารจีน อาหารไทย และ อาหารทะเล รับรองว่าอร่อยถูกปาก ถูกใจทุกคนในครอบครัวแน่นอน ภัตตาคารชมทะเล ง้วนเฮง ตั้งอยู่ที่ ซอยเทศบาลบางปู 94 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 23.00 น. สอบถามเพิม่ เติม โทรศัพท์ 0 2709 5774

38


โฮมสเตย์ บางน้ำ�ผึง ้

ช็อปปิง ้ สไตล์ IKEA “IKEA” ศูนย์แสดงเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน

ขนาดมหึมา ทีจ่ ะมาเติมเต็มบ้านของคุณให้สมบูรณ์และอบอุน่ ด้วย เฟอร์นิเจอร์และของใช้แบบ DIY (Do It Yourself) โดยเน้นเรื่อง ของการใช้งาน ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบที่เรียบง่าย แต่มีสไตล์ สะท้อนความเป็นสวีเดนอย่างเด่นชัด ที่ IKEA คุณ จะค้นพบไอเดียใหม่ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้าน และได้ชมการตกแต่งจริงในห้องตัวอย่าง สามารถทดลองใช้ เฟอร์นิเจอร์จริง ไม่ว่าจะลองนอนหรือลองนั่ง นอกจากนี้ยังมี สินค้าตกแต่งบ้านให้เลือกหลากหลาย ทั้งพรม สิ่งทอ กรอบรูป นาฬิกา หรือโคมไฟแต่งบ้าน ที่จะมาแต่งแต้มทุกพื้นที่ในบ้าน ให้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร IKEA บางนา ถนนบางนาตราด กม.8 เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่ เวลา 10.00 – 20.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2708 7999

สัมผัสความสงบเรียบง่าย ใกล้ชดิ ธรรมชาติ พักผ่อนจิตใจและ ร่างกายอย่างเต็มที่ สิ่งเหล่านี้หา ได้จาก “โฮมสเตย์ บางน้ำ�ผึ้ง” โฮมสเตย์ บางน้ำ�ผึ้ง มี กิจกรรมต่างๆ มากมายไว้ตอ้ นรับ นักท่องเที่ยว ตั้งแต่การล่องเรือ ปั่นจักรยาน พายเรือแคนนู หรือ จะเดิ น ลั ด เลาะไปตามชุ ม ชน เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนอย่าง ใกล้ชดิ ช่วงเย็นๆ สามารถล่องเรือ ชมทิ ว ทั ศ น์ ค วามสวยงามของ สะพานภูมพิ ลและประตูระบายน้�ำ คลองลัดโพธิ์ ก่อนเข้านอนปิดท้าย กิจกรรมด้วยการล่องเรือชมหิง่ ห้อย และต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยการ ทำ�บุญตักบาตร หรือจะไปส่องนก เดินชมความสมบูรณ์ของพืชสวน ไร่นาภายในชุมชนเพื่อสูดอากาศ บริสทุ ธิย์ ามเช้าก็ดที เี ดียวโฮมสเตย์ บางน้ำ � ผึ้ ง ตั้ ง อยู่ ที่ หมู่ ที่ 10 ถ.บั ว ผึ้ ง พั ฒ นา ต.บางน้ำ � ผึ้ ง อ.พระประแดง สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2461 0843

Unseen 3 นกนางนวลหนีหนาว สถานที่พักตากอากาศบางปู ริมถนนสุขุมวิท 37

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

39


กาญจนบุรี

วิวสวยแห่งเหมืองปิล็อก อ.ทองผาภูมิ


E n j o y @ K a n c h a n a b u r i

เมืองกาญจน์ เบิกบานทั้งปี “แดนสวรรค์ตะวันตก” เมืองทองแห่งภูมิภาคภาคกลาง ที่มี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าประทับใจให้เดินทางไปค้นหา ตลอดทั้ง 3 ฤดู... เที่ยวหน้าหนาว...“นอนนับดาว กอดหนาว ที่เมืองกาญจน์” หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า กาญจนบุรี ก็หนาวไม่แพ้จังหวัดใด ขับรถ เที่ยวสบายๆ ในวันฟ้าใส ไปรับสายลมหนาว กางเต๊นท์นอนนับดาว บนยอดทะเลภูกับคนรู้ใจ ที่เมืองสุดชายแดนอย่างปิล็อก หรือไปพัก สบายในรีสอร์ทอิงธรรมชาติ ดืม่ ด่�ำ กับสายหมอกยามเช้า และกลิน่ อาย แห่งวัฒนธรรมไทยรามัญ ที่ อ.สังขละบุรี เพียง 4 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ เท่านี้ก็โรแมนติกได้แบบใกล้ๆ กรุง เที่ยวหน้าร้อน...“เทีย่ วคลายร้อน นอนแช่น้�ำ ” กับหลากหลาย กิจกรรมท่องเที่ยวคลายร้อนริมสายน้ำ� ทั้งล่องแพ ตกปลา สนุก สุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นทางน้ำ�นานาชนิด แหวกว่ายในสายน้ำ�ตก ฉ่ำ�เย็นที่หลายแห่งมีน้ำ�ตลอดทั้งปี แล้วไปนอนเล่นบนแพพักเหนือ ทะเลสาบที่ศรีสวัสดิ์ และทองผาภูมิ เทีย่ วหน้าฝน...“หมอกขาว ป่าเขียว เทีย่ วผจญภัย” สัมผัสความ ชุ่มฉ่ำ� เขียวขจี ของผืนป่าใหญ่ สนุกกับกิจกรรมผจญภัยนานาชนิด ทั้ง Zipline ขับเอทีวี นั่งช้าง เดินป่า พายคยัก ล่องแคนู ถ่อแพไม้ไผ่ ผ่านสายน้ำ�เชี่ยว ท่ามกลางสายหมอกขาว ที่ไทรโยค ทองผาภูมิ และสังขละบุรี

นอกจากเที่ยวชมความ สวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ แล้วททท. ยังได้รว่ มกับหน่วยงาน พันธมิตร เตรียมจัดกิจกรรมทีน่ า่ สนใจ ไว้อีกมากมาย อาทิ คาราวาน รถยนต์ท่องเที่ยว กิจกรรมเที่ยว ประหยั ด พลั ง งาน ขี่ จั ก รยาน ชมเมือง กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง จิต อาสา (CSR) การประกวด

ภาพถ่ายฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยว ที่สนใจ สามารถติดตามความ เคลือ่ นไหวของกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง www.เที่ยวภาคกลาง.com หรือ อัพเดทข่าวสารทันสมัยสดใหม่ ทุ ก วั น ผ่ า นทางหน้ า แฟนเพจ ของ ททท.สำ�นักงานกาญจนบุรที ี่ www.facebook.com/tatkan ร่วมค้นหาประสบการณ์เดินทาง

ที่ จ ะช่ ว ยเติ ม ชี วิ ต ให้ เ ต็ ม ชี ว า เที่ยวสนุกสุขใจได้ตลอดทั้งปี ที่ “กาญจนบุรี”...อัญมณีเม็ดงาม แห่งการท่องเที่ยวภาคตะวันตก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ททท.สำ�นักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3451 1200, 0 3451 2500 โทรสาร 0 3462 3691 หรือ TAT Call Center โทร.1672 www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

41


กาญจนบุรี

A c t i v i t i e s

N e w s

คาราวานสะพายกล้องท่องเทีย ่ ว

“ภาพเล่าเรือ ่ ง เหมืองทีป ่ ล ิ อ ็ ก” (ณัตเอ็งต่อง)

ททท.สำ�นักงานกาญจนบุรี ร่วมกับ นิตยสาร Phototech จัดกิจกรรมตามโครงการ “เทีย่ วเมืองกาญจน์ เบิกบานทัง้ ปี” เชิญชวน นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ เข้าร่วมคาราวานสะพายกล้อง ท่องเทีย่ ว “ภาพเล่าเรือ่ ง เหมืองทีป่ ลิ อ็ ก” (ณัตเอ็งต่อง) ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ เส้นทาง กรุงเทพ ฯ – ปิล็อก ร่วมเดินทาง สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดดอยสูง บันทึกภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ สวยงาม และน่าประทับใจของ ต.ปิล็อก และ อ.ทองผาภูมิ รับฟังการ ถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ จากวิทยากร มืออาชีพ พร้อมร่วมประกวดภาพถ่ายในทริป ชิงของรางวัล และของ ที่ระลึกมากมาย รับสมัครเพียง 40 ท่านเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณขวัญ นิตยสาร Phototech โทรศัพท์ 08 1874 7447 และที่ ททท.

ททท.กาญจนบุรี จัดกิจกรรม วันเด็กเพือ ่ น้องน้อยผูด ้ อ ้ ยโอกาส

42

ททท.สำ�นักงานกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วัน เด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2555 ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนา 3 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 13 มกราคม 2555 เพื่อสร้างเสริม ศักยภาพของเยาวชนในพืน้ ที่ ให้ มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล รักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยว อย่างยัง่ ยืน และการเป็นเจ้าบ้าน ที่ดี โดยนำ�อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบเป็น ของรางวัลในการเล่นเกมตอบ คำ�ถามด้านการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ น้องๆ ในพื้นที่ที่ยังขาดแคลน ของจังหวัดกาญจนบุรี


เก็บตกกิจกรรม

เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2554

เทีย ่ วประหยัดพลังงาน ททท. สำ�นักงานกาญจนบุรี ร่วมกับ ขีจ ่ ก ั รยานชมเมืองกาญจน์ ชมรมจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ จัด กิจกรรม “เทีย่ วประหยัดพลังงาน ขี่ จั ก รยานชมเมื อ งกาญจน์ ครั้งที่ 4” ขึ้น บริเวณถนนหน้า ศาลหลักเมือง โดยมีนกั ปัน่ จักรยาน จากชมรมต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม เกือบ 1,000 คัน โดยในปีนี้ ททท. ได้จัดเตรียม 3 เส้นทางท่องเที่ยว เมืองกาญจนบุรีทั้งระยะใกล้และ ไกล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ช่วยลดมลพิษ ลดการใช้พลังงาน และลดภาวะ โลกร้อน ตามแนวคิด 7 Greens ของ ททท. และสอดคล้องกับแนวทาง ส่งเสริมการตลาด ภายใต้แคมเปญ “เทีย่ วหัวใจใหม่ เมืองไทยยัง่ ยืน”

คาราวานรถยนต์ “เทีย ่ วทำ�ดีถวายพ่อ” เมือ่ วันที่ 4 - 5 ธันวาคม ทีผ่ า่ นมา ททท. ภูมภิ าคภาคกลาง และ ททท. 8 สำ�นักงานในเขตภาคกลาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม คาราวาน รถยนต์ 84 คัน “เที่ยวทำ�ดีถวายพ่อ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องใน วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา” ซึ่งนอกจากท่องเที่ยวในภาคกลางแล้วยังร่วมกัน ทำ�กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ สำ�หรับ ททท.สำ�นักงานกาญจนบุรี ได้นำ� คณะนักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมคาราวานรวม 27 ท่านเดินทางไปมอบข้าว เหนียว กล้วย มันเทศ และฟักทอง เพื่อนำ�ไปกวนและปั้นเป็นอาหาร ให้แก่ช้างชรา และช้างบาดเจ็บ ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี (บ้าน ช.ช้างชรา) พร้อมนำ�คณะล่องแพไปชมน้ำ�ตกเอราวัณ ซึ่งสร้าง ความประทับใจแก่ผู้ร่วมคาราวานเป็นอย่างมาก

Unseen 3

ศิลปะขอมแบบบายนแห่งเดียว ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ปราสาทเมืองสิงห์ อ.ไทรโยค www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

43


ประจวบคีรข ี น ั ธ์

หากพูดถึง “ปราณบุร”ี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ทุกท่านคงจะ นึกถึงทะเลอันแสนสงบ โรแมนติกและอาหารทะเล กุ้ง หอย ปู ปลา โดยเฉพาะอย่างยิง่ หมึกแดดเดียวอันเลือ่ งชือ่ แต่จะมีสกั กีค่ น ทีร่ ูว้ า่ ปราณบุรเี ป็นเมืองเก่า และมีตลาดทีม่ อี ายุเก่าแก่ถงึ 200 ปี จากบ้านเรือนที่เป็นอาคารไม้สองชั้นเดิมๆ ที่ยังคงสภาพ เหมือนในอดีต ตรงข้ามสถานีรถไฟปราณบุรี สะท้อนให้เห็นถึง วิถีชีวิตที่ยังคงเหลือเค้ารอยไว้จนถึงปัจจุบัน 44


E n j o y . . . P r a c h u a p k h i r i k h a n

ปราณอย่างโปรดปราณ @ ประจวบคีรีขันธ์

ในทุกๆ วันเสาร์ยามเย็น ตลาดแห่งนี้ก็จะพลุกพล่านไป ด้วยพ่อค้า แม่ขาย และผูม้ าเยือน ทั้งรุ่นเก่า รุ่นใหม่ที่เดินทางมาจับ จ่ายใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นสินค้า แฮนด์ เ มด ของที่ ร ะลึ ก ขนม หวานแบบไทยพืน้ บ้าน ร้านกาแฟ โบราณ อาหารอร่อย อาทิ ข้าวห่อ ใบบัว น้ำ�อัดลมโบราณ อาหาร ทะเลย่าง ทีร่ อให้นกั ท่องเทีย่ วได้มา ลิ้มรส พร้อมเก็บภาพบรรยากาศ ไว้อวดเพือ่ น ไม่วา่ จะเป็นประตูทางเข้า ทีเ่ สมือนก้าวผ่านเข้าไปในอดีต มุม ถ่ายรูปกับฉากตลาดเก่าที่เพียบ พร้อมไปด้วยพร็อพตกแต่ง เช่น

วิทยุทรานซิสเตอร์ หม้อ ตะกร้า กระด้ง รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ โบราณต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้าน ที่น่าแวะชมอย่างยิ่ง นั่นก็คือร้าน “โปรดปราณ” ร้านกาแฟที่ตกแต่งสไตล์ ย้อนยุคมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำ�เสนอเครื่องดื่มโบราณรสเด็ด ไม่ว่าจะเป็นชานม กาแฟโบราณ แถมได้เพลิดเพลินไปกับการนั่ง ชมบรรยากาศตลาดและผู้ ค น ที่เดินผ่านไปมา ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ มีการจัดงาน “เพลินเพลงหวาน ณ ปราณบุร”ี ทีไ่ ด้วงสุนทราภรณ์ มาสร้างสีสันให้บรรยากาศเก่า ๆ โดยเปิดเวทีเริงลีลาศ สร้างความ สนุกสนานครื้นเครง อย่างน่า ประทับใจ ตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามสถานีรถไฟ ปราณบุรี เปิดเฉพาะวันเสาร์เวลา 16.30 – 21.00 น. สอบถามเพิ่ม เติ ม ได้ ที่ ช มรมอนุ รั ก ษ์ เ มื อ งเก่ า ปราณบุรี โทร. 08 9923 2531, 0 3262 2193

หากกำ�ลังมองหาที่พักที่ ไม่ไกลจากตลาดเก่า 200 ปี และ ชายหาดปราณบุ รี ขอแนะนำ � ที่พัก 1 ในกลุ่ม SRSB นั่นก็คือ “ฟอเรสต้า บูติค รีสอร์ท” ริม ชายหาดปราณบุรี รีสอร์ทสไตล์ฮปิ ๆ กับเฟอร์นเิ จอร์สไตล์โมเดิรน์ และสิง่ อำ�นวยความสะดวกอย่างครบครัน ยังมีรา้ นกาแฟเล็กๆ น่ารักๆ ทีช่ ือ่ “Ley Café“ เอาใจทัง้ คนรักกาแฟ และอาหารยุโรปจานโต ท่ามกลาง บรรยากาศสบายๆ สอบถามเพิม่ เติม โทร. 0 3263 0678, 08 5920 3888 www.forestaresort.com

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

45


ประจวบคีรข ี น ั ธ์

เทีย ่ วประจวบฯหน้าร้อน นอนโคราชหน้าหนาว ปลายเดือนมกราคมนี้ ททท.ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมนำ� ผู้ประกอบการและพันธมิตร บุกวังน้ำ�เขียว-โคราช เพื่อแลกเปลี่ยน นักท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค ชูจุดขายเที่ยวทะเลประจวบฯหน้าร้อน เที่ยวภูเขาโคราชหน้าหนาว เล็งปักธงสร้างแบรนด์ในตลาดนอก ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น โดยปรับแนวทางการทำ�ตลาดใหม่ ให้ความสำ�คัญกับการสร้าง Brand นำ � เสนอสิ น ค้ า ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ๆ และขยายช่ อ งทาง การขาย กลุ่มวัยทำ�งานและกลุ่มครอบครัว นอกเหนือจากกลุ่มองค์กร โดยจะเน้นการสื่อสารถึงความสวยงามและน่าท่องเที่ยวของทะเล ประจวบฯ-หัวหินในฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงที่ทะเลสวยงามที่สุด อีกทั้ง เป็นช่วงปิดภาคเรียนเหมาะกับกลุ่มครอบครัว ซึ่งสาเหตุที่เลือก จังหวัดนครราชสีมาเป็นเป้าหมายแรก เนือ่ งจากเป็นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพ และอยูไ่ ม่ไกลจากหัวหิน-ประจวบคีรขี นั ธ์เกินไปนัก การเดินทางสะดวก สามารถเดินทางท่องเทีย่ วได้ 1-2 คืน ซึง่ มีความคุม้ ค่า เพราะเป็นทะเลที่ สะอาด เหมาะสำ�หรับครอบครัว คูร่ กั อีกทัง้ มีสนิ ค้าการท่องเทีย่ วใหม่ๆ ที่ตอบสนองได้ทุกไลฟ์สไตล์อีกด้วย ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ ททท. สำ�นักงานนครราชสีมาเดินทางมาทำ�ตลาดดึงนักท่องเที่ยว ในประจวบคี รี ขั น ธ์ ที่ ชื่ น ชอบอากาศหนาวให้ เ ดิ น ทางไปสั ม ผั ส อากาศหนาว ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงภาคเหนือได้ด้วยเช่นกัน

Unseen 3 ซาฟารีเมืองไทยใหม่ล่าสุด เปิดให้ชมฟรี (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.สามร้อยยอด) 46


เก็บตกกิจกรรม

บรรยากาศงาน “หัวหินรวมใจ จุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมกันทัง ้ เมือง” ททท.สำ�นักงานประจวบคีรขี นั ธ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน สถานี ตำ�รวจภูธรหัวหิน และ สมาคม ธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ� เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ จุดเทียนชัย ถวายพระพรพร้อมกันทั้งเมือง ในคืนวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เวลา 20.45 น. เพือ่ ร่วมกันถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ซึง่ กิจกรรมนีจ้ ดั ต่อเนือ่ งกัน เป็นปีทีส่ อง ได้ชือ่ ว่าเป็นแห่งแรก ที่หยุดความเคลื่อนไหวทั้งเมือง เพือ่ ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวโรกาสมหามงคล

บรรยากาศการจัดงาน “ย้อนรอย ๑๐๐ ปี รถไฟหัวหิน”

จัดขึ้นโดยเทศบาลเมือง หัวหิน ร่วมกับททท. สำ�นักงาน ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ทีผ่ า่ นมา เนือ่ งใน โอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการ เดินรถไฟขบวนแรกจากสถานี รถไฟสายบางกอกน้อย สู่หัวหิน อันเป็นการเปิดประตูบานแรก ของการท่องเทีย่ วเมืองหัวหิน สไตล์ วันวาน อาทิ การนัง่ รถรางชมเมือง และการแสดงมินิคอนเสิร์ตของ ศิลปินแห่งชาติที่ฝากเพลงดังไว้ มากมาย เช่น สุเทพ วงศ์กำ�แหง ดาวใจ ไพจิตร เป็นต้น www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

47


พระนครศรีอยุธยา

48


E n j o y @ A y u t t h a y a

กรุงเก่าเล่าประวัติศาสตร์ @ พระนครศรีอยุธยา

ททท. สำ�นักงานพระนครศรี อยุธยา ขอขอบคุณทุกน้�ำ ใจจากทุกฝ่าย ที่มาร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูเมืองเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรา ให้กลับมางดงามอีกครั้ง... หลังเหตุการณ์มหาอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบอย่างหนัก แหล่งท่องเที่ยว และวัดต่างๆ ได้รับความเสียหายมากมายกว่า 500 วัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงร่วมกับ ททท. สำ�นักงานพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม We care Ayutthaya เพื่อร่วม ทำ�ความสะอาด ฟื้นฟู เยียวยาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับน้ำ�ใจและแรงกายจาก หลายฝ่ายรวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีจิตสาธารณะ นอกจากนั้นยังมีพันธมิตรจากหลายภาคส่วนมาช่วยกัน ทำ�ความสะอาดวัด โบราณสถานสำ�คัญอย่างไม่รู้จักเหนื่อยตลอดมาตั้งแต่น้ำ�ลด อาทิ คณะจากสถาน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ�ประเทศไทย บิ๊กซี บริษัท กัลฟ์ เจพี จำ�กัด บริษัท ทริปเปิลทรี บรอดแบนด์ จำ�กัด โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย บริษัท H.I.S. จำ�กัด และบริษัท Y.L.G. จำ�กัด เป็นต้น

เฉลิมฉลอง 2 ทศวรรษ อยุธยามรดกโลก งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “เฉลิมฉลอง 2 ทศวรรษ อยุธยามรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” เมื่อวันที่ 9 -13 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกิจกรรมมากมาย สนุกสนานแปลกตากับขบวนราชฑูตย้อนยุค และการแสดง ทางวัฒนธรรมจากคณะนาฏศิลป์ สาธารณรัฐประชาชนจีน อาหารคาว-หวาน ในบรรยากาศตลาดโบราณ ปิดท้ายด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ไชยา มิตรชัย ที่เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้ตลอดงาน

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

49


พระนครศรีอยุธยา

มาอยุธยา...ถ้าไม่ได้รบ ั ประทานกุง ้ กตัญญู หรือกุง ้ แม่นำ้ �ตัวใหญ่ ก็เหมือนมาไม่ถงึ อยุธยา มาอยุธยาหลังน้ำ�ลดเที่ยวนี้ ไม่รู้จะไปหาร้านอาหารริมน้ำ� หรือลงเรือล่องเจ้าพระยาที่ไหนดี...ขอแนะนำ�ร้านอาหาร “บ้าน ไม้ริมน้ำ�” ขับรถเข้าเกาะเมือง ข้ามสะพานปรีดีธำ�รงตรงมาสอง ไฟแดงเลี้ยวซ้ายเจอสามแยก จะถึงร้านบ้านไม้ริมน้ำ� ที่มีอาหาร หลากหลายเมนูรสชาติเด็ดขาดจริง รวมทั้งเมนูกุ้งแม่น้ำ�อยุธยา ที่เลื่องชื่อไปถึงต่างประเทศ สนใจติดต่อสอบถามหรือสำ�รองที่นั่ง ได้ที่ โทร. 0 3521 1516 หรือ 08 1434 2031

โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์ ถ้าคิดถึงที่พักโรงแรมชั้น 1 ของอยุธยา ใครเดินทางมา

ท่องเที่ยวและพักค้างคืน คงอยากเข้าพักที่ “โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์” ทีน่ ีม่ บี ริการห้องพักกว่า 200 ห้อง มีสิง่ อำ�นวยความสะดวกครบครัน เช่น สระว่ายน้� ำ นวดแผนโบราณ ศูนย์ออกกำ�ลังกาย ภายในห้องพัก มีความกว้างขวาง สะดวกสบาย พร้อมบุพเฟ่ต์อาหารเช้านานาชาติ เต็มรูปแบบ มีบริการจัดประชุม จัดเลี้ยง มีค็อฟฟี่ช็อฟ คาราโอเกะ โบวลิ่ง 6 เลน (แห่งเดียวในอยุธยา) ภัตตาคารจีน อิตาเลี่ยนและ Seafood บาร์บคี วิ ในบรรยากาศสวนริมน้ำ� มีบริการจัดเลีย้ งล่องเรือ ชมวิวด้วย

50

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ตั้งอยู่ ริมแม่น�้ำ ป่าสัก สนใจสอบถาม รายละเอียด สำ�รองทีน่ ัง่ ได้ที่ โทร. 0 3524 4333


ดอกไม้แห่งความยินดีจากใจ ททท.

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.นก คุณจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ซึ่งจะเดินทางไปดำ�รงตำ�แหน่งใหม่เป็น ผู้อำ�นวยการ ททท. สำ�นักงานโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป ผอ.จุฑาทิพย์ เจริญลาภเข้าดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ ททท. สำ�นักงานพระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2551 และปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดียิ่ง ในโอกาสนีข้ อต้อนรับ คุณปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ซึง่ จะเดินทางมาดำ�รงตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการคนใหม่ ของ ททท. สำ�นักงานพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555เป็นต้นไป ผอ.ปราโมทย์ ทรั พ ย์ เ ย็ น เคยดำ � รง ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ ททท.สำ�นักงานดูไบและ ตะวันออกกลาง เป็นคนบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เริม่ งาน กั บ ททท. ในตำ � แหน่ ง หั ว หน้ า งานอบรม วิชาชีพ กองวิชาการและฝึกอบรม ต่อมาเป็น ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ททท. สำ�นักงานสิงค์โปร์ และผู้ อำ � นวยการ ททท. สำ � นั ก งานภาคใต้ เขต 5 (สุราษฎร์ธานี-ชุมพร-ระนอง) ก่อนไปประจำ� ที่ประเทศดูไบ

ต้อนรับคณะ Mr. Matthew Reeves Harding

Unseen 3

“เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ททท. สำ�นักงานพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับคณะ Mr.Matthew Reeves Harding ซึง่ เป็น Brand Ambassador ของ Visa Worldwide และเป็ น นักเดินทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นทีร่ จู้ กั ในสังคมออนไลน์ มาอยุธยา เพื่อถ่ายทำ�วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดย Mr.Matthew ได้บนั ทึกภาพการเต้นร่วมกับลูกช้างของ วังช้างอยุธยาแลเพนียด สร้างความ ประทับใจแก่ผมู้ าเยือนและนักท่องเทีย่ ว เป็นอย่างยิ่ง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร โชว์รูมสินค้าที่ดี ที่ใหญ่ ที่สุดในโลก www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

51


พันธมิตร : หน้าโฆษณา


พันธมิตร : หน้าโฆษณา


เพชรบุรี

54

งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ 9-11 มีนาคม 2555 ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี


E n j o y @ P h e t c h a b u r i

เพชรบุรี กินอิ่ม นอนหลับ ขากลับมีของฝาก

สวัสดีปใี หม่ 2555 ... เก็บความทุกข์ของปีเก่าไว้ในความทรงจำ� แล้วมาเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆ ที่กำ�ลังจะมา...จุดหมายปลายทางของ คอลัมน์คือ “กิน นอน ช้อป ที่เมืองเพชร” พอรู้ว่ามีคนชวนคุณมา เที่ยวเพชรบุรี คุณคงเดาออกแล้วว่าจะได้เที่ยวที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะมา กับใคร ยังไงก็ต้องแวะเที่ยว พระนครคีรี (เขาวัง) พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน วัดใหญ่ฯ วัดมหาธาตุฯ ถ้ำ�เขาหลวง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และ...ชายหาดชะอำ�... แต่ถ้ามีคนชวนคุณมาเที่ยวเพชรบุรี แล้วถามว่าจะกินอะไรดี ล่ะ ??? ... เรามีคำ�ตอบไว้ให้คุณเพียบ... มาเที่ยวเพชรบุรีทั้งทีจะกิน อาหารเดิมๆ ที่หากินได้ตามร้านอาหารทั่วไปก็กระไรอยู่ มุ่งหน้าสู่ตัว เมืองเพชรบุรี เริ่มต้นเมนูเด็ดกับข้าวแช่เมืองเพชร ที่ทำ�จากข้าวสวย ขัดขาว ในน้ำ�อบควันเทียน ลอยด้วยดอกกระดังงา กินกับกะปิทอด ปลาหวาน และไชโป๊วผัดหวาน ทุกขั้นตอนการทำ�ของแต่ละอย่าง ต้องใช้ความพีถีพิถันเป็นอย่างมาก ส่วนวิธีการกินข้าวแช่อย่างไรถึง จะได้รสชาติ จะต้องกินข้าวเข้าไปก่อนแล้วตามด้วยกับข้าว ห้ามตัก กับข้าวใส่ลงในชามข้าวเพราะจะทำ�ให้น้ำ�ขุ่น ไม่น่ากินและเสียรสชาติ ใครอยากลองชิมขอแนะนำ�ร้านแม่นิด สะพานดำ� หรือร้านป้าเอื้อน อร่อย ขอแนะนำ�ร้านก๋วยเตี๋ยว ตรงข้ามกาชาดเพชรบุรี เมนูถดั มาทีต่ อ้ งกิน คือ ก๋วยเตีย๋ วเนือ้ สูตรเมือง เนื้ อ เจ๊ ลั้ ง หรื อ จะเป็ น ที่ ร้ า น เพชร แตกต่างกับที่อื่นตรงที่ต้องใส่ซอสพริก เพื่อเพิ่มรสชาติความ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊กเม้ง สาขาน้ำ�พุ www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

55


เพชรบุรี อาหารขึ้ น ชื่ อ อี ก หนึ่ ง อย่ า งที่ ม าเพชรบุ รี แ ล้ ว ต้ อ งได้ กิ น คือ ขนมจีนกินกับทอดมัน ราดด้วยน้ำ�อาจาด ที่ร้านขนมจีนทอดมัน คุณนุช ตรงข้ามวัดข่อย ความอร่อยยังไม่จบเพียงเท่านีเ้ สิรฟ์ ของหวานกัน ต่อด้วย “ลอดช่องน้�ำ ตาลข้น” ลักษณะคล้ายลอดช่องสิงคโปร์แต่มเี ครือ่ ง ให้เลือกเยอะกว่า แล้วราดด้วยน้�ำ ตาลข้นทีไ่ ด้มาจากกะทิเคีย่ วกับน้�ำ ตาล โตนดจนข้น จะมีรสชาติหอมหวาน มัน อร่อยกว่า หากใครอยากรูว้ า่ จะ อร่อยสักขนาดไหน ต้องไปชิมทีร่ า้ นนายกี๋ ตรงข้าม ร.ร.อรุณฯ ร้านกนกพร ถ.หน้าเขาวัง และร้านคุณอนงค์ ใกล้วัดกำ�แพงแลง... กินดี ก็ต้องอยู่ดี ค่ำ�นี้นอนที่ไหน... หนีจากเมืองใหญ่ทแี่ สนจะแออัด มานอนหลับสบายๆ ชิลล์ๆ ฟัง เสียงคลืน่ ซัดชายหาดตามโรงแรมหรือบังกะโลติดทะเลทีม่ ใี ห้เลือกทัง้ แบบ ธรรมดาสวย หรู บูตคิ หลากสไตล์ หลายราคา ตัง้ แต่หาดเจ้าสำ�ราญ เลาะชายฝัง่ ไปหาดปึกเตียน จบที่ชายหาดชะอำ� หรือใครอยากสัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติ ขอแนะนำ�ให้หิว้ กระเป๋าไปเช็คอินทีร่ สี อร์ทใน อ.ท่ายาง และ อ.แก่งกระจาน หรืออยากนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สัมผัสไอหนาว นอนนับดาว ตืน่ เช้าขึน้ มาอยูท่ า่ มกลางหมอก และดูพระอาทิตย์ขนึ้ ต้อง ชวนเพื่อนๆ ไปนอนกางเต็นท์กันที่จุดชมวิวทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ส่วนราคาทีพ่ กั ใน จ.เพชรบุรี ก็มใี ห้เลือก ตัง้ แต่หอ้ งราคา 400 บาทไปจนถึงราคาหลักหมืน่ ตามระดับการบริการ ด้านต่างๆ ของแต่ละโรงแรม พูดถึงของฝากจากเพชรบุร.ี ..ใครๆ ก็มกั นึกถึงร้านขนมหวาน ทีต่ งั้ อยู่ 2 ฝัง่ ถนนเพชรเกษมชือ่ ร้านส่วนใหญ่จะขึน้ ต้นด้วยคำ�ว่า “แม่... แม่.. ทัง้ หลาย” ไม่วา่ จะแวะไปร้านไหนก็มแี ต่ขนมหวานให้เลือกซือ้ กลับไปเป็นของฝากทัง้ ทองหยิบ ทองหยอดฝอยทอง ...ฯลฯ และที่ขาดไม่ได้คือ ขนมหม้อแกง ที่คนขายบอกว่า “ขนหม้อแกงที่นี่อร่อยที่สุดในโลก” นอกจากนี้ยัง มีอาหารทะเลแห้งแปรรูป ให้เลือกซื้อทั้งหมึกแห้ง กุ้งแห้ง ปลาเค็ม ปลาเส้น กะปิ ฯลฯ หากอยากได้น้ำ�ตาลโตนดแท้ๆ ต้องตรงไปที่ หมู่บ้านใน ต.ถ้ำ�รงค์ อ.บ้านลาด ชมวิธีการเคี่ยวตาลและซื้อน้ำ�ตาลโตนดแท้ๆ ที่หน้าเตากันเลยทีเดียว โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม จะเป็นช่วงที่ชาวบ้านทำ�น้ำ�ตาลโตนดกันเยอะ มาเที่ยวเพชรบุรีทั้งทีคุณคงได้ทั้งความสุข สนุก กินอิ่ม นอนหลับสบายๆ แถมยังมีของฝากติดมือ ติดไม้กลับไปฝากเพื่อนๆ อีกด้วย ก่อนเดินทางกลับเราขอเตือนให้คุณเช็คสัมภาระ ของมีค่า และโดย เฉพาะเงินในกระเป๋าก่อน ว่าเหลือพอจะเติมน้ำ�มันรถ กลับบ้านหรือเปล่า... ไม่อย่างนั้นมีหวังต้องช่วย กันเข็นรถกลับแน่ๆ

Unseen 3 56

ดอกเกลือ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม


ถ่ายทำ�วีดท ี ศ ั น์ ชุด Cha - Am & Beyond วันที่ 23 - 28 กันยายน และ 4 - 9 ตุลาคม 2554 ททท. สำ�นักงานเพชรบุรี ร่วมกับ กอง ผลิตสื่ออุปกรณ์เผยแพร่ ททท. เดินทางถ่ายทำ�วิดีทัศน์สถานที่ ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัด เพชรบุรี เพื่อจัดทำ�วิดีทัศน์ชุด “Cha - Am & Beyond” สำ�หรับ ใช้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ ง เสริ ม การขายสินค้าทางการท่องเที่ยว ของจังหวัดเพชรบุรี ในตลาดต่าง ประเทศให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

เก็บตกกิจกรรม

ร่่วมจัดกิจกรรมอนุรก ั ษ์สง ่ิ แวดล้อม 21 ตุลาคม ททท. สำ�นักงานเพชรบุรี ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์ต้นไม้ประจำ�ปีของชาติ รำ�ลึกถึงสมเด็จย่า” โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน และนัก ท่องเที่ยวได้ร่วมกันกำ�จัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ยและปลูกซ่อม ต้นไม้ในหลุมที่ตาย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ใน พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เกิดจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “เพาะพันธุ์ วันพ่อ ปลูกต่อวันแม่ ดูแลวันสมเด็จย่า” สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 3245 9293

ต้อนรับคณะสือ ่ มวลชน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 28 - 29 ตุ ล าคม 2554 ผอ.นงนิตย์ เต็งมณีว รรณ ผอ.ททท. สำ�นักงานเพชรบุรี เดินทางต้อนรับและอำ�นวยความ สะดวกการถ่ายทำ�รายการโทรทัศน์ ให้กบั คณะถ่ายทำ�จากมณฑล กวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำ�นวน 11 คน โดยถ่ายทำ� รายการแนะนำ�อาหารท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญรวมทั้ง ที่พักในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก อย่ า งแพร่ ห ลายแก่ นักท่องเที่ยวจีน www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

57


ราชบุรี

58

ตลาดน้ำ�ดำ�เนินสะดวก


E n j o y @ R a t c h a b u r i

ราชบุรี ... อร่อย ฝันดี อะ...ให้ นั่งอยู่ดีๆ...ก็นึกอยากจะ กินก๋วยเตี๋ยวไข่ราชบุรีโดยไม่มี เหตุผล ... อาจจะเป็นเพราะว่า เช้านี้ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลย หิวจนตาลาย ทำ�ให้หวั สมองนึกถึง แต่เรื่องของกิน ทุกครั้งที่ไปเที่ยว ราชบุรจี ะต้องพาเพือ่ นๆ ไปนัง่ กิน ก๋วยเตี๋ยวไข่ราชบุรี เมนูประจำ�ที่ ต้องสั่งทุกครั้งที่มา คือ “เส้นเล็ก ต้มยำ�” หน้าตาก็เหมือนก๋วยเตีย๋ ว ธรรมดาทั่วไป แต่ความพิเศษไม่ เหมือนใคร คือใส่ไข่ต้มยางมะตูม ลงไปในชามก๋วยเตีย๋ วแล้ว โรยหน้า ด้วยไข่เจียวหั่นฝอย น้ำ�ก๋วยเตี๋ยว รสชาติ ค ล้ า ยต้ ม ยำ � รสเปรี้ ย ว กลมกล่อม ร้านประจำ�ทีพ่ าเพือ่ นๆ แวะไปบ่อยๆ คือ ร้านก๋วยเตีย๋ วไข่ คุณแหม่ม (อยู่ข้างโรงพยาบาล พร้อมแพทย์) และร้านก๋วยเตีย๋ วไข่ (ตรงข้ามทางขึ้นวัดเขาวัง)

ไหนๆ ก็พดู ถึงเรือ่ งกินแล้ว หากไม่พดู ถึงตลาดน้�ำ ดำ�เนินสะดวก คงไม่ได้ เพราะที่นี่มีของอร่อยๆ เพียบ ทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือ ผัดไท หอยทอด ขนมหวาน ผลไม้ ให้เดินเลือกซื้อหรือจะนั่งกินริม น้ำ�เลยก็ได้ ครั้งหนึ่งที่เคยไปเดิน เทีย่ วทีต่ ลาดน้�ำ ดำ�เนินสะดวกกับ เพื่อนๆ พอดีเหลือบไปเห็นป้าย เขียนว่า “ข้าวแห้งดำ�เนิน” (คน จีนเขาเรียกว่า “โกยปึ่ง”) ชักเริ่ม สงสัยว่ามันคืออะไรก็เลยต้องสัง่ มา ชิมสักชาม ดูจากลักษณะหน้าตา ก็คล้ายๆ ข้าวต้มเครื่อง ต่างกัน ที่ไม่ได้เอาข้าวไปต้มและไม่ใส่น้ำ� แต่เป็นข้าวสวยโป๊ะด้วยไก่รวน กุง้ ทอด หมูแผ่น เลือดหมู พริกดอง โรยหน้ า ด้ ว ยกระเที ย มเจี ย ว ต้ น หอม ผั ก ชี รสชาติ ก็ อ ร่ อ ย ไปอี ก แบบ ส่ ว นใครที่ ช อบกิ น

ต้มเนื้อ ขอบอกว่าถ้ามีโอกาสมา ราชบุรีอยากให้ได้ชิมเนื้อต้มบ้าน สิงห์ อ.โพธาราม ที่ล่ำ�ลือถึงเรื่อง ความอร่อย เนื้อต้มชิ้นโตกับเครื่อง ใน รสชาติแซบ จัดจ้าน หอมกลิ่น ใบกะเพรา กิ น ข้ า วสวยร้ อ นๆ สักชามอิ่มจนพุงกาง www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

59


ราชบุรี

หนังท้องตึง หนังตาเริ่มหย่อน... หลายครัง้ ทีไ่ ปทำ�งานและ ไปเที่ยวที่ อ.สวนผึ้ง ได้มีโอกาส แวะเข้าไปสำ�รวจและเยี่ยมชม รีสอร์ท หลายแห่ง โดยส่วนใหญ่ จะสร้างเป็นแบบยูโรเปี้ยน คันทรี ่ เมดิเตอร์เรเนียน อิตาเลี่ยน หรือ บ้านพักรูปตัวการ์ตนู น่ารักๆ ภายใน ห้องพักและบรรยากาศโดยรอบ รีสอร์ท จะตกแต่งให้ดูโรแมนติค เข้ากับบรรยากาศธรรมชาติ ที่ถูก รายล้อมด้วยเทือกเขาตะนาวศรี ด้วยความสะดวกสบายในการเดิน ทางและไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ทำ�ให้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่ นีต่ ลอด โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด และช่วงฤดูหนาว ต้องจองห้อง พักล่วงหน้ากันนานเลยทีเดียว

60

มา อ.สวนผึ้งทั้งทีจะนอน หลับฝันดีอยู่แต่ในรีสอร์ทอย่าง เดียวก็คงจะไม่คุ้ม รีบตื่นแต่เช้า นัง่ รถกระบะโฟร์ววิ ขึน้ เขาลงห้วย ไปดูทะเลหมอก ชมแสงแรกของ วันและสูดอากาศให้เต็มปอดที่ ยอดเขากระโจม หลังจากนั้นลง มาให้อาหารแกะที่ The Scenery Vintage Farm แล้วพากันไปแช่น้�ำ ร้อนผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ทีธ่ ารน้�ำ ร้อนบ่อคลึง ก่อนกลับแวะชิลล์ๆ ที่ บ้านหอมเทียน มีเทียนหอม หลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อ หรืออยากจะโชว์ฝีมือทำ�เทียน ชิ้นเดียวในโลกด้วยตัวเองก็ได้ ขอแนะนำ�ว่าร้านนี้มีมุมถ่ายรูป สวยๆหลายมุมทีเดียว


ท่องเทีย ่ วหัวใจศิลปะ @ ราชบุรี

สำ�หรับผู้ที่รักและชื่นชมในงานศิลปะ หาวันว่างๆ มาชมการ แสดงศิลปะกันที่ จ.ราชบุรี เริ่มต้นงานแรกกับ “เทศกาลศิลปะและ การแสดงเจ็ดเสมียน : Chet Samian Arts Festival 2011 ที่จัดขึ้น ทุกวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 - 29 มกราคม 2555 อีกหนึ่งงานดีๆ ที่รังสรรค์พื้นที่ของชุมชนเจ็ดเสมียน บริเวณใต้ต้นโพธิ์สำ�หรับการร้องรำ� ทำ�เพลง และการละเล่นพื้นบ้าน ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในอดีตจากคนรุ่นเก่า ที่ยังคงร่วมกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ และอีกหนึง่ เวทีรมิ แม่น�้ำ แม่กลอง เป็นเวทีส�ำ หรับ การแสดงศิลปะร่วมสมัยในสาขาต่างๆ โดยการนำ�ของคุณมานพ มีจ�ำ รัส ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ.2548 และกลุ่ม คนรุ่นใหม่ที่ร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านการแสดงร่วมสมัย แบบไม่มีข้อจำ�กัด นอกจากนี้ยังมี ดนตรีในสวน กิจกรรมศิลป์สร้างชีพ ตลาดนัดของทำ�มือ การจำ�หน่ายผลงานศิลปะภาพวาด และเดินเที่ยว ชมตลาดชุมชนยามเย็น ที่พ่อค้าแม่ค้าร่วมกันขายของในราคาถูก สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 3274 0189, 08 1818 2542 และอีกหนึง่ นิทรรศการทีเ่ ปิดตัวไปตัง้ แต่เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2554 19 กุมภาพันธ์ 2555 ในชือ่ “ปกติศลิ ป์ ART normal : ทุกบ้านคือแกลเลอรี่ ทุกทีค่ อื หอศิลป์” โดยคุณสามารถปัน่ จักรยานชมผลงานศิลปะ ทัง้ ภาพ วาด ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว หนังสั้น ประติมากรรม Grafitti ฯลฯ รั ง สรรค์ จ ากคนที่ ไ ม่ เ คยทำ � งานศิ ล ปะ คนที่ ทำ � งานศิ ล ปะแต่ ไม่ มี พื้ น ที่ จั ด แสดง และศิ ล ปิ น มื อ อาชี พ ที่ ใช้ พื้ น ที่ ที่ คุ้ น เคย ทั้งบ้าน อาคาร ร้านค้า รถโดยสาร และสถานที่คุ้นเคย ใน จ.ราชบุรี

มาเป็นสถานที่จัดแสดงผลงาน ศิลปะตามแนวคิดทีว่ า่ “บ้านไม่ได้ เป็นแค่ที่อยู่อาศัย ร้านโชว์ห่วย ไม่ได้ขายแค่ของชำ� ร้านอาหาร ไม่ได้มีแค่ของกิน รถเมล์ไม่ได้ แค่สง่ ผูโ้ ดยสาร และศิลปะไม่ได้ อยู่แค่หอศิลป์ เพราะทุกบ้าน คือแกลเลอลี่ ทุกที่คือหอศิลป์” โดยสามารถขอรายละเอียดและ แผนที่การจัดแสดงผลงานศิลปะ ได้ที่หอศิลป์ร่วมสมัย D Kunst ใกล้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ราชบุรี ริมแม่น้�ำ แม่กลอง อ.เมือง ราชบุ รี โทร. 08 1880 3600, 08 1558 5354

Unseen 3 ทุ่งทะเลหมอก เขากระโจม อ.สวนผึ้ง

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

61


ลพบุรี

62

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี


E n j o y @ L o p b u r i

สัมผัสวิถีไทย ในแบบลพบุรี ไร่สานฝัน ธารน้ำ�ใส “สุ ข ภาพดี มี ข าย” ที่ นี่ จึ ง เน้ น อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ เมนู ทุ ก ชนิ ด ทำ � จากผั ก ในไร่ ซึ่ ง เป็ น ผั ก ไร้ ส ารพิ ษ และมี น้ำ � ดื่ ม สุ ข ภาพ จากผั ก และผลไม้ คั้ น น้ำ � แยกกากแบบสดๆ ไว้ บ ริ ก ารทุ ก วั น ไร่สานฝัน ธารน้ำ�ใส ตั้งอยู่ท่ี ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 08 9212 1784 www.sarnfanorganic.com

ร้านป้าก้อย 1000 สาก

ร้านส้มตำ�อีกร้านหนึ่งในจังหวัดลพบุรีที่ขึ้นชื่อมานาน เห็นชื่อ ก็รู้ว่า...แร๊ง...เมนูเด่นของร้านนี้คือ ส้มตำ�ปลา อาหารรสชาติกลางๆ ไม่จัดจ้านแต่ก็ไม่จืดชืดจนเกินไป รสชาติกลมกล่อมกำ�ลังดี ร้านป้าก้อย 1000 สาก ตั้งอยู่ที่ ถนนสายบ้านหมี่ลพบุรี ด้าน หลังสวนสัตว์ลพบุรี เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

บ้านฝากฝัน

ให้บริการแบบจำ�กัดจำ�นวน เน้นคุณภาพ เป็นสถานที่พักเชิง อนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สัมผัสกับกลิ่นไอของธรรมชาติ สงบเงียบ เรียบง่าย เปี่ยมด้วย ความอบอุน่ และมิตรไมตรี เหมาะ สำ�หรับครอบครัว ทีต่ อ้ งการพักผ่อน และรักธรรมชาติอย่างแท้จริง

บ้านฝากฝัน ตัง้ อยูท่ ี่ 111 ม.4 ต.กุดตาเพชร อ.ลำ�สนธิ จ.ลพบุรี 15190 ติดต่อสอบถาม คุณนริศ โทรศัพท์ 08 6107 0009, 08 6107 0009 E-mail: farkfun@ hotmail.com www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

63


ลพบุรี ลพบุรอ ี น ิ น์รส ี อร์ท ที่พักที่เปี่ยมด้วยกลิ่นอายสไตล์เมดิเตอร์เรเนี่ยนผสมผสาน เอเชีย ในบรรยากาศสบายๆ มีให้เลือกทั้งห้องพักชั้นเดียวสไตล์ รีสอร์ท ห้องพักบนตึก และบ้านพัก สัมผัสบรรยากาศที่เงียบสงบ ห้องพักสุดหรูที่ได้รับการตกแต่งเป็นอย่างดี พร้อมสิ่งอำ�นวยความ สะดวกครบครัน และสระว่ายน้ำ�ขนาดใหญ่ ลพบุรอี นิ น์รสี อร์ท ตัง้ อยูท่ ี่ 114 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 3642 1453, 0 3642 0777, 0 3661 4790 -2 โทรสาร 0 3661 4795 www.lopburiinnresort.com

ร้านลีแ่ ซแพรพรรณ

ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ทอมือ ของอำ�เภอบ้านหมี่ มีเอกลักษณ์อยู่ที่ กรรมวิธกี ารผลิตทีใ่ ช้มอื ทุกขัน้ ตอน เน้นวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ ุ ภาพ ทำ�ให้ผา้ มีสสี นั สวยงาม เนือ้ ผ้าแน่น คงทน สีไม่ ตก เนือ้ ผ้าไม่หดตัว นอกจากจะนำ�ไปตัดเย็บเป็นชุดสำ�เร็จรูปแล้ว ยังสามารถนำ�ไปประยุกต์ เป็นผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น ปกสมุด กระเป๋าผ้า ของชำ�ร่วย ต่างๆ สอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มผู้ผลิต ร้านลี่แซแพรพรรณ - นางอมรรัตน์ เสรีวัฒนารัตน์ (ประธานกลุ่ม) เลขที่ 175, 177 ถ.เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทร. 0 3647 1093, 08 1403 2334

ประกอบจิตร์ปลาส้มฟัก ด้วยภูมิปัญญา บวกประสบการณ์จากการดำ�เนินวิถีชีวิตของ ชาวไทยพวนประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำ�นวย จึงมีการ คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารใหม่ๆ ทำ�ให้ “ปลาส้มฟัก” กลายเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดลพบุรี สอบถามเพิม่ เติม ที่ ร้านประกอบจิตร์ (นายสิงห์ทอง กระตุดเงิน) เลขที่ 105 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทร. 0 3647 1545, 0 3662 8825 โทรสาร 0 3662 8824 มือถือ 08 6400 7619

ไข่เค็มดินสอพอง  

64

ของฝากขึ้นชื่อของลพบุรี รสไม่เค็มมากนัก สามารถนำ�ไป ทำ�ไข่หวาน ไข่ดาว ไข่ต้ม และปรุงอาหารได้ เมนูที่ขึ้นชื่อคือ ไข่เค็ม ผัดพริกขิง สอบถามเพิ่มเติมที่ ชมรมแม่บ้านพัน ปจว. กองพันปฏิบัติ การจิตวิทยา ศูนย์สงครามพิเศษ ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร. 0 3642 1700-9


A c t i v i t i e s & N e w s งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ร่วมชื่นชมความสวยงาม ของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ที่ ตระการตาด้วย แสง เสียง ยาม ค่�ำ คืน สัมผัสวิถชี วี ติ ไทยในสมัยเก่า ในบรรยากาศย้อนยุค ในวันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2555 สอบถาม เพิ่มเติมที่ ประชาสัมพันธ์ จังหวัด ลพบุ รี อ.เมื อ ง จ.ลพบุ รี โทร. 0 3677 0211 หรือ ททท. สำ�นักงาน ลพบุรี โทร. 0 3677 0096 - 7

เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาท เขาวงพระจันทร์ ประเพณี ขึ้ น เขาวงพระจั น ทร์ เพื่ อ นมั ส การรอย พระพุทธบาท การสวดนพเคราะห์ การถือศีลและปฏิบัติธรรม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2555 สอบถามเพิ่มเติมที่ วัดเขาวงพระจันทร์ อ. โคกสำ�โรง จ.ลพบุรี โทร. 0 3665 0188 หรือ ททท. สำ�นักงานลพบุรี โทร. 0 3677 0096-7

ทำ�บุญเมืองซับจำ�ปา พิธีทำ�บุญเมืองโบราณซับจำ�ปา ศูนย์กลางการเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์เมื่อ 2,500-3,000 ปี ยุคสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อั น ดี ง ามสื บ ไป จั ด ในเดื อ นมี น าคม สอบถามเพิ่ ม เติ ม ที่ อบต.ซับจำ�ปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทร.0 3646 2254

Unseen 3 ชุมชนดึกดำ�บรรพ์ คน 3,000 ปี แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อ.พัฒนานิคม

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

65


สระบุรี

66

ทุ่งดอกทานตะวัน จ.สระบุรี


E n j o y @ S a r a b u r i

อิ่มอร่อย สบาย ๆ สไตล์ สระบุรี องุน ่ ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มให้ ความสนใจ และให้ความสำ�คัญใน การปลูกองุน่ มากขึน้ โดยจำ�หน่าย ทัง้ องุน่ ตัดสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป จากองุ่น นอกจากนี้ไร่องุ่นยังถือ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ ีชื่อเสียง ในจังหวัดสระบุรี ซึง่ สวนองุน่ ส่วน ใหญ่จะอยู่ในอำ�เภอมวกเหล็ก

สเต็ก . . . . . . เมือ่ อยากรับประทานสเต็ก หลายท่านมักจะนึกถึง อำ�เภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพราะที่นี่ถือว่า เป็นแหล่งของเนื้อชั้นดี มีสเต็ก รสชาติดีอยู่หลายร้าน และมีสูตร เฉพาะที่ หอม นุม่ หนักแน่นไปด้วย เครือ่ งเทศและ น้�ำ ซอสสูตรเฉพาะ ให้เลือกรับประทาน

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

67


สระบุรี

โรงแรมสระบุรอ ี น ิ น์

ดืม่ ด่�ำ ความคลาสสิคของห้องพัก ทีต่ กแต่งแบบเรียบ หรู เหมาะ แก่การพักผ่อน ให้รู้สึกผ่อนคลาย และสบาย ดั่งบ้านของคุณเอง เมื่อ เปิดหน้าต่างยามเช้า จะสัมผัสได้ถงึ อากาศอันบริสทุ ธิ์ เป็นการพักผ่อน ในวันหยุดที่แท้จริงของคุณ โรงแรมสระบุรีอินน์ ตั้งอยู่ที่ 111 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 3621 8888 โทรสาร 0 3621 8899 e-mail : sales@saraburiresort.com

ณดล วิลล่า

ณดล หมายถึง “ณ ที่แห่ง แรงบันดาลใจ” ให้คุณสัมผัสมนต์ เสน่ห์แห่งพลังความสดชื่นของสาย ธารน้ำ�ตกที่หลั่งไหลเป็นช่อชั้นสู่ น้ำ�ตกเจ็ดสาวน้อย ท่ามกลางสวน เขตร้อนที่สงบร่มรื่น และเขียวขจี ตลอดพื้นที่ 3 ไร่ ขนานกับธารน้ำ� สถานที่ พั ก ผ่ อ นอั น มี เ อกลั ก ษณ์ เฉพาะตัว ทีส่ ะท้อนคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมไทยไว้อย่างกลมกลืน ณดล วิ ล ล่ า ตั้ ง อยู่ ที่ 191 หมู่ 1 ต.มวกเหล็ ก อ.มวกเหล็ ก จ.สระบุ รี 18180 สอบถาม เพิ่ ม เติ ม ที่ โทรศั พ ท์ 0 3634 2456 โทรสาร 0 3634 2458 E-mail : rm@ndolvillas.com www.ndolvillas.com

ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเครื่องดื่มรวมทั้งการทำ�บรรจุ

เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อขายส่งไปยังแหล่ง ต่างๆ และเป็นศูนย์แสดงสินค้า ทัง้ สินค้าบรรจุเสร็จ และสินค้าอื่นๆ เช่น ไม้ขุดล้อม พันธ์ุองุ่น ที่นี่ยัง 68

ภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ ด้านธุรกิจชุมชน แหล่งศึกษาดูงาน และให้บริการที่เกี่ยวข้องในรูป ศูนย์บริการธุรกิจ เปิดทุกวัน 08.30-17.00 น. ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค ตั้งอยู่ริมทางหลวง สายพุแค (สระบุรี) - หล่มสัก 139/4 หมู่ 1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 08 1293 4466, 08 6311 0836 โทรสาร 0 3636 9469

Unseen 3 “เนื้อนุ่ม นมดี กระหรี่ดัง” เนื้อโคขุน นมโคไทยเดนมาร์ค กะหรี่พัฟ


Hill Park สวนริมเขา สถานที่แวะพัก ที่พร้อมให้บริการด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวก ครบครัน ลานจอดรถได้มากกว่า 400 คัน ห้องน้ำ�สะอาด 60 ห้อง ร้านของฝากชื่อดัง อาทิ ร้านธนกิจผ้าไหม ศูนย์รวมผ้าไหมคุณภาพ หอพระพุทธรูป 77 จังหวัด หนึ่งเดียวในโลก และร้านสะดวกซื้อ 7-11 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง Hill Park สวนริมเขา ตั้งอยู่ที่ 36 หมู่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 3673 1000

A c t i v i t i e s & N e w s ทุง ่ ทานตะวัน งานโคนมแห่งชาติ วันที่ 11 - 17 มกราคม 2555 ชมการประกวดโคนมที่ได้รับ การพัฒนาสายพันธุ์ จนเป็นโคนมพันธุ์ดี การแสดงสินค้าภาคเกษตร พาณิชย์ การประกวด Cowboy-CowGirl ชมการแสดงขี่ม้า ตีแส้ ควงปืน แบบชาวคาวบอย เลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกสไตล์คาวบอย ท่ามกลาง บรรยากาศสไตล์คาวบอย อย่าลืมเตรียมผ้าลายสก็อต พร้อมหมวกเก๋ๆ มาใส่ประชันกันในงาน “ล้อมกองไฟ นั่งกองฟาง” ด้วย

ตลอดเดือนมกราคมนี้ นักท่องเทีย่ วสามารถขับรถชมทุง่ ทานตะวันท่ามกลาง บรรยากาศ เนินเขาทุ่งหญ้า ฟาร์มม้า โคนม และไร่องุน่ เหมาะสำ�หรับท่องเทีย่ ว แบบครอบครัว ขับรถชมทิวทัศน์ ชมธรรมชาติทา่ มกลางสายลมหนาว ทีพ่ ดั ผ่านทีร่ าบเชิงเขา ชมทุง่ ทานตะวัน และถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึก ‘ทานตะวัน’ จะบานสะพรัง่ สวยงามแถบอำ�เภอ วังม่วงและมวกเหล็กมากที่สุด

งานนมัสการ รอยพระพุทธบาท

ขอเชิญร่วม “งานนมัสการ รอยพระพุทธบาท เดือน 3” ระหว่าง วันที่ 24 มกราคม -7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดพระพุทธบาทราช วรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทเบือ้ งซ้าย ขนาด กว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว เป็นศูนย์รวมความศรัทธา ของประชาชนชาวไทย และชาว ต่างประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน สอบถามเพิม่ เติมที่ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0 3626 6658  

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

69


สิงห์บุรี

70

วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี


E n j o y @ S i n g b u r i

ถิ่นคนกล้า กินกุ้งกินปลา ที่สิงห์บุรี ร้านแม่ลาปลาเผา

อาหารต้นตำ�รับดัง้ เดิมเป็น ทีร่ จู้ กั และคุน้ เคยของนักชิมกับเมนู อาหารสไตล์ปลา อาทิ ห่อหมกปลา ช่อน ปลาช่อนแดดเดียว ปลาช่อน นึง่ แจ่ว และอีกหลากหลายเมนู การ เดินทางสำ�หรับนักชิม...จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนหมายเลข 32 (สายเอเชีย) มุ่งหน้า จ.นครสวรรค์ ผ่านแยก สิงห์บุรีประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงร้านแม่ลาปลาเผา เปิดบริการ ตั้งแต่ 08.30 – 22.00 น. สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3681 3701, 0 3652 1441

กุง ้ เผาทองชุบ

อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กของ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัด สิงห์บรุ ี ทีช่ นื่ ชอบความอร่อย สะใจ กับเมนูกงุ้ แม่น�้ำ ตัวโต เช่น ต้มยำ�กุง้ กุ้งเผา พร้อมน้ำ�จิ้มรสเด็ด อีกทั้ง ต้มยำ�ปลาคัง หรือ ปลากรายทอด กระเทียม และอีกหลากหลายเมนู กุง้ เผาทองชุบ เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.30 – 20.00 น. นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางมาสัมผัสความอร่อย ได้ที่ 38 ตลาดตาชู ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี โทร. 0 3659 9256 การเดินทาง สำ�หรับนักชิม..จากกรุงเทพฯ ใช้ ถนนหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง ช่วง กม. 69

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

71


สิงห์บุรี โกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท ตอบสนองความสุข ความบันเทิง เต็มรูปแบบ ครบวงจรด้วย โรงแรมระดับ 5 ดาว ห้องพักมากกว่า 130 ห้อง ที่ได้มาตรฐาน ตกแต่ง ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สมบูรณ์แบบ พร้อมฟิตเนส คาราโอเกะ สปา ห้อง คอนเวนชั่นฮอลล์ ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยงเล็ก-ใหญ่ ทุกรายการสวย หรู สง่า โอ่โถง สัมผัสความหรูหราของโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท ได้ที่ 71 หมู่ 11 ถ.บางระจันตัดใหม่ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 0 3652 1891- 5, 08 5666 3363 โทรสาร 0 3652 1888 www.goldendragonresort.co.th อีเมลล์ : gd_resort@hotmail.com

โรงแรมแกรนด์ ลีโอ

อีกหนึ่งโรงแรมมาตรฐานของจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยห้องพักหรู กว่า 70 ห้อง และสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งห้องอาหาร ที่พร้อมบริการด้วยอาหารเลิศรส มีระดับ โรงแรมแกรนด์ ลีโอ ตั้งอยู่ที่ 198 ม.7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 3652 2777, 0 3652 2888 หรือ www.grandleo.com

เกษราเบเกอรี่

ร้านของกินของฝากขึน้ ชือ่ กับผลิตภัณฑ์เค้กปลาช่อน ไอศกรีม ปลาช่อน ขนมเปี๊ยะปลา ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ร้านเกษราเบเกอรี่ ตัง้ อยูท่ ี่ 333 ริมถนนสายเอเชีย (หมายเลข 32) ขาเข้า กทม. ระหว่าง กม.ที่ 133 – 134 ตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรกรรม เทคโนโลยีสิงห์บุรี หมู่ 1 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 0 3659 8333, 0 3651 2197

ซาลาเปาแม่สายใจ

อีกหนึ่งความอร่อยด้วยสูตรการทำ�ซาลาเปาต้นตำ�รับจาก กวางเจา อีกทั้งยังสามารถเก็บไว้ได้นาน แป้งนุ่ม ไส้เยอะ เป็นจุดเด่น ของซาลาเปาแม่สายใจ ร้านซาลาเปาแม่สายใจ ตัง้ อยูท่ ี่ 511 ถ.วิไลจิตต์ (ถนนเลียบแม่น้ำ�เจ้าพระยา) ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 0 3651 1672 72


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทยหัตถศิลป์ เครือ ่ งทอง

เป็นกลุ่มงานประดับลวดลายปิดทอง เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เตียบ ตู้พระไตรปิฎก บุษบก โคมไฟคันฉ่อง ตู้ใส่พระพุทธรูปที่มีมา แต่โบราณ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิินัดดามาตุ ของสมาคมผลิตภัณฑ์แห่ง ประเทศไทย เลือกซื้อและชมผลิตภัณฑ์ได้ที่ 1033 ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โทร. 0 3652 0701, 08 1818 4966

A c t i v i t i e s & N e w s งานเทศกาลกินปลาและงานกาชาด จังหวัดสิงห์บรุ ี

อิ่มอร่อยกับอาหารเมนูปลาที่ขึ้นชื่อของสิงห์บุรี ถิ่นกำ�เนิด ของแม่ครัวหัวป่า ต้นตำ�รับอาหารคาวหวานที่มีชื่อเสียง ในเดือน มกราคม 2555 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บรุ ี สอบถามเพิม่ เติมที่ ททท. สำ�นักงานลพบุรี โทร. 0 3677 0096 -7

งานวันวีรชนชาวบ้านบางระจัน

วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชน และอุทยานค่ายบางระจัน ร่วมพิธีสักการะรูปจำ�ลองพระอาจารย์ ธรรมโชติ และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ชมนิทรรศการ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงมหรสพ และการ จำ�หน่ายสินค้า OTOP สอบถามเพิ่มเติมที่ ททท.สำ�นักงานลพบุรี โทร. 0 3677 0096 – 7 หรือ www. tat7.com

Unseen 3 หาบน้ำ�แก้บน วัดโพธิ์เก้าต้น อ.ค่ายบางระจัน www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

73


สมุทรสงคราม การแสดงโขน งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อุทยาน ร.2 จ.สมุทรสงคราม

74


E n j o y @ S a m u t S o n g k h r a m

ชมชีวิตริมน้ำ�แม่กลอง สมุทรสงคราม ปลาอะไร ‘หน้างอ คอหัก’ “ปลาทูแม่กลอง” ได้ชอื่ ว่า เป็นสุดยอดปลาทู เพราะมีรสชาติ อร่อย เป็นทีถ่ กู ปากของผูท้ ไี่ ด้ลมิ้ รส กันมาอย่างยาวนาน มีเอกลักษณ์ ตรง “หน้างอ คอหัก” ซึ่งมีที่มา จากกรรมวิธใี นการจับปลาทูลงเข่ง ส่วนวิธกี ารจับปลาทูแม่กลอง ชาว ประมงจะใช้ “โป๊ะ” เครื่องมือ หาปลาพืน้ บ้านเป็นอุปกรณ์ส�ำ คัญ มี ข นาดเท่ า กั บ สนามฟุ ต บอล ขนาดย่อม ทำ�จากไม้ไผ่ล้อมให้ เป็นวงกลม สำ�หรับปลาทูทีไ่ ด้จาก การจับด้วยโป๊ะ จะมีความแตกต่าง กั บ ปลาทู ที่ จั บ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ชนิดอื่นๆ เพราะปลาทูที่ได้จาก โป๊ะ เนื้อปลาจะคงความสด มัน อร่อยมากกว่า โดยในทุกๆ ปี ทางจังหวัดสมุทรสงครามจะจัด ให้ มี “เทศกาลกินปลาทูและ ของดีเมืองแม่กลอง” ขึ้นเพื่อให้ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้ลิม้ รสปลาทูแม่กลองและของดี ของแม่กลองอีกมากมาย

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

75


สมุทรสงคราม Home stay ริมน้ำ� บ้ า นพั ก ที่ ค งวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น ไทย ใกล้ ชิ ด ธรรมชาติและยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติในจังหวัด สมุทรสงคราม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิต ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ�ลำ�คลอง ซึ่งมีความ ผูกพันกับสายน้ำ�มายาวนาน มีบ้านพักทั้งแบบโฮมสเตย์ และรีสอร์ทริมน้�ำ บรรยากาศสบาย เป็นบ้านพักทีเ่ รียบง่าย แต่ มี สิ่ ง อำ � นวยความสะดวกครบครั น สุ ด สั ป ดาห์ นี้ ลองแวะไปพักสิ แล้วคุณจะรูว้ า่ ความสุข อยูใ่ กล้แค่เอือ้ ม

ตลาดน้ำ�ยามเย็นอัมพวา

“ตลาดน้�ำ อัมพวา” เป็นตลาดน้�ำ ยามเย็นแห่งแรกในประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์อีกแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่าง ประเทศให้ความสนใจ ด้วยบรรยากาศทีเ่ ต็มเปีย่ มด้วยวิถชี วี ติ ชาวบ้าน ไม้เรือนแถว ริมสองฝั่งคลองอัมพวา ที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับ รางวัลเกียรตินิยม จากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทาง วัฒนธรรม ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ แห่งองค์การยูเนสโก ประจำ�ปี 2551 ตลาดน้ำ�อัมพวา ยังเป็นที่ตั้งของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนา นุรักษ์ จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน และอนุรักษ์วิถีการดำ�เนินชีวิตของชาวอัมพวา มีพิพิธภัณฑ์ขนมไทย บ้านครูเอื้อ ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม ตลาดน้�ำ ยามเย็นอัมพวา เปิดตัง้ แต่ชว่ งบ่าย ไปจนถึงช่วงค่�ำ ของ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะคึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่คา้ ทีพ่ ายเรือมาค้าขายอาหาร เช่น ขนมไทย อาหารทะเลเผา ก๋วยเตีย๋ วเรือ ผัดไทย หอยทอด ผลไม้ ขนมไทย เป็นต้น นอกจากตลาดน้�ำ อัมพวาจะมี อาหารอันแสนอร่อยหลากหลายให้เลือกชิมแล้ว ยังมีของทีร่ ะลึก เครือ่ งใช้ เก่าแก่สมัยคุณตาคุณยายยังหนุ่มยังสาวอันแสนคลาสสิค ให้เลือกซื้อ ไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

Unseen 3 พระพุทธรูปมีพระบาทเพียง 9 นิ้ว วัดเขายี่สาร อ.อัมพวา 76


A c t i v i t i e s & N e w s

งานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ สมุทรสงคราม

ขอเชิญร่วม “งานเทศกาล ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ครัง้ ที่ 1/2555 ปีที่ 4” เชิญเลือกชิม เลือกซือ้ ส้มโอพันธุข์ าวใหญ่แท้แสนอร่อย ของสมุทรสงคราม รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากส้มโอ และสินค้าในชุมชน ให้เลือกซือ้ อีกมากมาย ณ บริเวณ สนามหน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ระหว่ า งวั น ที่ 18 - 22 มกราคม 2555

งานสุนทราภรณ์ คืนถิน ่ เดิมอัมพวา สั ม ผั ส บรรยากาศย้ อ น อดีต “งานสุนทราภรณ์คืนถิ่น เดิมอัมพวา” ร่วมฟังเพลง รำ�วง และลี ล าศกั บ วงสุ น ทราภรณ์ วงใหญ่ ณ อุทยาน ร.2 อ.อัมพวา จ.สมุ ท รสงคราม ในวั น ที่ 21 มกราคม 2555

งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ชมการแสดงโขน ละครใน ละครนอก ณ โรงละครกลางแจ้ง อุทยาน ร. 2 พร้อมชมการสาธิต งานช่างสิบหมู่ การจำ�หน่ายอาหาร ขนมไทยในวรรณคดี และสินค้าพื้นบ้านของจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2555

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

77


สมุทรสาคร

เทศกาลอาหารทะเล จ.สมุทรสาคร

78

E n j o y @ S a m u t s a k h o n


...ชม ช้อป ชิม ซีฟู้ด... @ สมุทรสาคร

้ ป ่ี อ น ทช อ ี ่ น ท ิ น ่ี ทก

อาหารทะเลสด...สด

จังหวัดสมุทรสาคร เมือง ประมง ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลาง อาหารทะเลทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ ทุกๆ วันจะมีเรือประมงเข้าเทียบท่า นำ�กุง้ หอย ปู ปลา นานาชนิด ทีเ่ พิง่ จับได้สดๆ มาจำ�หน่ายให้บรรดา พ่อค้าแม่ค้า อาหารทะเลที่นี่ถึง แม้ว่าจะเป็น กุ้ง ปู ปลา ตัวโตๆ แต่ราคาไม่แพง และสามารถหา อาหารทะเลสดๆ รสชาติอร่อย รับประทานได้ในร้านอาหารทะเล มี ใ ห้ เ ลื อ กมากมายในจั ง หวั ด สมุทรสาคร

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

79


สมุทรสาคร โฮมสเตย์หมูบ ่ า้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตัง้ อยูท่ ี่ หมู่ 1 ต. ดอนไก่ดี อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร หมูบ่ า้ น เบญจรงค์ดอนไก่ดี มีชื่อเสียง มากว่า เป็นชุมชนทีท่ �ำ เครือ่ งถ้วย เบญจรงค์ ได้อย่างประณีต สวยงาม จนได้ รั บ เลื อ กเป็ น ย่ า นการค้ า จ.สมุ ท รสาคร ที่ ชุ ม ชนแห่ ง นี้ ยังเปิดเป็นโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นบ้าน ไม้ทรงไทย มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ภายใต้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง จากชาวบ้าน นอกจากนีย้ งั เปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางภูมิปัญญา เรี ย นรู้ ขั้ น ตอนการผลิ ต เครื่ อ ง เบญจรงค์ สั ม ผั ส จิ ต วิ ญ ญาณ การลงลวดลายเบญจรงค์ด้วย ตนเอง และเก็บเป็นของที่ระลึก ที่น่าประทับใจ

ตลาดมหาชัย

“ตลาดมหาชัย” แหล่งศูนย์รวมอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่ง เป็นตลาดในอันดับแรกๆ สำ�หรับท่านที่ต้องการหาซื้ออาหารทะเล ที่สด ใหม่ จากทะเล ตลอดจนอาหารทะเลแห้งมากมาย บรรยากาศ ที่ตลาดมหาชัยค่อนข้างจะคึกคัก มีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันอย่าง มากมายตั้งแต่เช้ามืด สินค้าที่นี่มีคุณภาพ เน้นความสด เพราะขึ้นจาก ทะเลโดยตรง แถมยังราคาย่อมเยา สองฝั่งข้างทางเต็มไปด้วย พ่อค้าแม่ขายที่วางแผงอยู่เต็มสองข้างทาง มีทั้ง กุ้ง ปลาหมึกทั้งสด และแห้ง หอยแครงและหอยหลากหลายชนิด ปูมา้ ปูทะเล แมงกะพรุน และปลาทะเลอีกหลากหลายชนิดฯลฯ ที่นี่ไม่ได้มีแต่อาหารทะเล อย่างเดียว ยังมีสินค้าต่างๆ อีกมากมาย เช่น พืชผักจากชาวบ้านที่นำ� มาวางขาย รวมไปถึงผลไม้ตามฤดูกาลจากอำ�เภอต่างๆ ในสมุทรสาคร และยังมีสินค้าที่ขึ้นชื่อ เช่น ปลาสลิดแดดเดียว เป็นต้น

Unseen 3 80

พระรูปนักบุญอันนาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชีย หมุนได้ 360 องศา วัดนักบุญอันนา อ.เมืองฯ


A c t i v i t i e s & N e w s เทศกาลอนุรก ั ษ์นกชายเลน เชิญร่วมงาน “เทศกาลอนุรักษ์นกชายเลน ครั้งที่ 11” ชม นกชายเลนอพยพ และนกประจำ�ถิ่น เรียนรู้เกี่ยวกับนกชายเลน ความสำ�คัญของอ่าวไทยตอนใน และการออกบูธแสดงสินค้าของ กลุ่มอนุรักษ์นกชายเลนต่างๆ ที่มาร่วมงาน ณ แหล่งดูนกชายเลน หมูท่ ี่ 3 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555

งานเทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ชม ชิม ช้อป อาหารทะเลสดๆ ในงานเทศกาลอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีทั้งอาหารทะเลสดและแปรรูปกว่า 50 ร้าน ให้เลือกรับประทานอย่างจุใจ และชมการแสดงทางวัฒนธรรม มหรสพต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP ให้ท่านได้เลือกซื้อกลับ บ้านกันอีกด้วย ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2555

ประเพณีแห่พระทางน้ำ�ขอพรหลวงพ่อโต วัดหลักสีฯ่ และงานเกษตร อ.บ้านแพ้ว

ตื่นตาตื่นใจกับประเพณีแห่พระทางน้ำ�ขอพรหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ฯ และงานเกษตรอำ�เภอบ้านแพ้ว ชมขบวนเรือแห่องค์หลวง พ่อโตตามคลองดำ�เนินสะดวก พร้อมร่วมสักการะบูชาเพื่อความเป็น สิริมงคลในชีวิต ชมนิทรรศการ การประกวด และจำ�หน่ายผลิตผล ทางการเกษตร ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 10-18 มีนาคม 2555

งานวันท้องถิน ่ ไทย

ร่ ว มทำ � บุ ญ ตั ก บาตรข้ า วสารอาหารแห้ ง ใน “งานวั น ท้องถิ่นไทย” ชมขบวนแห่พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และชมการแสดงมหรสพ ดนตรี ภาพยนตร์ ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จ.สมุทรสาคร ใน วันที่ 18 มีนาคม 2555 www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

81


นครปฐม

82

วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม


นครปฐม นอนหรูสไตล์สปอร์ต

จังหวัดนครปฐม มีรีสอร์ท ที่พักที่สวย สะอาด มากมาย อย่างเช่น...รีสอร์ทสวยๆ ในสนามกอล์ฟชัน้ นำ� ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกอล์ฟหรือไม่ก็ตาม ก็สามารถ เข้าพักได้ ห้องพักหรู แสนสบาย และยังได้สัมผัสกับ บรรยากาศทีส่ ดชืน่ ในยามเช้า พร้อมกันนีย้ งั มีสิง่ อำ�นวย ความสะดวกต่างๆ อาทิ คลับเฮ้าส์ ห้องประชุมสัมมนา และภัตตาคาร หรือเลือกที่จะเพลิดเพลินไปกับการชม นักกอล์ฟทัง้ หลายโชว์วงสวิงกันจากห้องพัก ซึง่ ในจังหวัด นครปฐมมีสนามกอล์ฟทีเ่ ปิดบริการทีพ่ กั หลายแห่ง อาทิ สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท สนามกอล์ฟยูนแิ ลนด์ กอล์ฟแอนด์รสี อร์ท สนามกอล์ฟ สามพราน สนามกอล์ฟสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ เป็นต้น

ตลาดเก่าบางหลวง ร.ศ.122

ตลาดเก่าบางหลวงเป็นชุมชนเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ 5 ราว พ.ศ.2446 หรือจะนับแบบรัตนโกสินทร์ศก ก็คือ ร.ศ.122 ชาวจีนที่อพยพย้ายถิ่นได้มารวมกลุ่มตั้งรกรากสร้าง บ้านเรือนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ�ท่าจีนแห่งนี้ และเริ่มมีการทำ�มาค้าขาย ทั้งทางบกและทางน้ำ� จนกลายเป็นแหล่งค้าขายทางน้ำ�ที่สำ�คัญ แห่งหนึ่งของอำ�เภอบางเลน แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ความ เจริญเริ่มเข้ามา มีการสร้างถนนหนทางมีรถยนต์มาใช้แทนเรือ ทำ�ให้การค้าขายทางน้ำ�เริ่มซบเซาลง แต่การค้าขายของชาวตลาด บางหลวงก็ ยั ง คงอยู่ โดยอาคารบ้ า นเรื อ นในชุ ม ชนบางหลวง นี้ ส ร้ า งเป็ น บ้ า นไม้ 2 ชั้ น ชาวบางหลวงเรี ย กว่ า “บ้ า นเก่ า เหล่ า เต๊ ง ไม้ ” เป็ น ห้ อ งแถวยาวติ ด กั น ทั้ ง สองฟากทางตั้ ง แต่ ถนนถึ ง แม่ น้ำ � จำ � นวนกว่ า ร้ อ ยห้ อ ง ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ก็ ยั ง คงอยู่ ในสภาพสมบูรณ์ ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของอำ�เภอบางเลน อาหาร ที่ขึ้นชื่อมีมากมาย เช่น ขนมชุนเปี๊ยะ ข้าวเกรียบปากหม้อไส้ผัก กาแฟโบราณ ก๊วยจั๊บหมูฉีก ผัดไทย เป็นต้น

84

Unseen 3 อลังการกับเจดีย์ทรงลังกาที่ใหญ่ที่สุด ในโลก องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองฯ


A c t i v i t i e s & N e w s ประเพณีแห่ธง ฉลองตรุษจีน ร่วมเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่จีน ในงาน “ประเพณีแห่ธงอักษรจีนคำ�มงคลต่างๆ ฉลอง ตรุษจีน” ชมขบวนแห่ธงบางหลวง พร้อมเลือก ซื้อสินค้าชุมชนมากมาย ณ ตลาดเก่าบางหลวง ร.ศ. 122 จ.นครปฐม ในวันที่ 23 มกราคม 2555

เทศกาลอาหารผลไม้ และของดีนครปฐม คนรั ก ผลไม้ ไ ม่ ค วรพลาดงาน “เทศกาล อาหารผลไม้และของดีนครปฐม ประจำ�ปี 2555” ในวันที่ 23-29 มกราคม 2555 บริเวณองค์พระ ปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม พบกับร้านค้าจำ�หน่ายผลไม้ อาหาร ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมและโต๊ะจีนราคาพิเศษ

เก็บตกกิจกรรม

แบ่งปันน้ำ�ใจ ช่วยเหลือผูป ้ ระสบภัยน้ำ�ท่วม ททท. สำ�นักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับพันธมิตรใน จ.สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร รวบรวมสิ่งของ อุปโภค บริโภค นำ�ไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในแหล่งท่องเที่ยวซึ่ง ถูกน้ำ�ท่วม ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ท่องเทีย่ วคลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม และไป พบปะเยี่ยมเยือนผู้ประกอบการ ในแหล่งทีย่ งั สามารถป้องกันพืน้ ที่ จากน้ำ�ท่วมไว้ได้ อาทิ ตลาดบาง หลวง ร.ศ.122, แอร์ออคิดฯลฯ รวมทั้งสำ�รวจพื้นที่การจัดงาน เกษตรแฟร์ 2554 ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2554 www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

85


สุพรรณบุรี

การแสดงกายกรรมรถมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลกอวกาศ หนึ่งเดียว ในโลกจากเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในงานเทศกาล ตรุษจีนสุพรรณบุรี ปีทองมังกรสวรรค์ ปี 2555 86


E n j o y @ S u p h a n b u r i

...สุดตระการตา... @ สุพรรณบุรี เทศกาลตรุ ษ จี น สุพรรณบุรี ปีทอง มังกรสวรรค์ ปี 2555

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “เทศกาลตรุ ษ จี น สุ พ รรณบุ รี ปีทองมังกรสวรรค์ ปี 2555” วันที่ 24 – 29 มกราคม 2555 (วันตรุษ จีนตรงกับที่ 23 มกราคม 2555) ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ ลูกหลานพันธุ์มังกร ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. โดยได้รับ เกียรติจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำ�การแสดงกายกรรมรถมอเตอร์ไซค์ ไต่ถงั ลูกโลกอาวกาศ การแสดงเจ้าแม่ กวนอิมพันมือ จีห๋ ลิน พลุ ดอกไม้ไฟ พร้อมการแสดงอืน่ ๆ อีกมากมาย มาแสดงให้ประชาชนได้รับชม สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ ทีท่ �ำ การปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5380 หรือ ททท. สำ�นักงานสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 6030, 0 3553 6189

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “อนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำ�ปี 2555” ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อ เทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในมหาวีรกรรมยุทธหัตถีของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชาแห่งพม่า จนทำ�ให้ ประเทศไทยมีเอกราชยั่งยืนมาถึงปัจจุบัน ชมการแสดงยุทธหัตถี ประกอบแสงเสียง จำ�นวน 10 รอบ เวลา 20.00 – 21.15 น. การ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นิทรรศการ ของภาครั ฐ และภาคเอกชน การออกร้ า นจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า OTOP ร้านธารากาชาด เฮฮากาชาด และมหรสพอื่นๆ อีก มากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักงานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3540 8200 หรือ ททท. สำ�นักงานสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 6030, 0 3553 6189, 0 3553 5789 www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

87


สุพรรณบุรี

A c t i v i t i e s & N e w s

เทศกาลมหกรรมอาหารอร่อย และของดีเมืองสุพรรณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับ ททท. สำ�นักงานสุพรรณบุรี จัดงาน “เทศกาลมหกรรมอาหารอร่อย และของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2555 บริเวณถนน เณรแก้วทิศใต้ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบกับร้านอาหาร ที่มีชื่อเสียงและถูกสุขลักษณะ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การ แสดงของศิลปินชื่อดัง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดวาด ภาพระบายสี การแข่งขันชิงแชมป์จัดตะกร้าผัก ผลไม้ และประชัน เมนูสุขภาพ นิทรรศการและการออกร้านจำ�หน่ายอาหาร ของฝาก ของดีเมืองสุพรรณบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โทร.0 3551 1987, 0 3551 1021 ต่อ 126

งาน “กุมภา สัญญารัก”

88

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงหรือสวนสวรรค์สุพรรณบุรี ร่วม กับที่ว่าการอำ�เภออู่ทอง จัดงาน “กุมภาสัญญารัก” ประจำ�ปี 2555 ตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมและ พั ฒ นาอาชี พ การเกษตร จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี (พั น ธุ์ พื ช เพาะ เลี้ยง) พบกับสวนกุหลาบสไตล์แวร์ซายด์นับแสนดอก การจัด ซุ้มดอกไม้ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำ�หรับถ่ายภาพ ชมนิทรรศการ และเลือกซื้อสินค้า OTOP นอกจากนี้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีจดทะเบียน สมรส พิธีรดน้ำ�สังข์ให้คู่บ่าวสาวและพิธีทางสงฆ์ เพื่อความเป็น สิริมงคลแก่คู่สมรส สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทร. 0 3543 7705 ต่อ 232 โทรสาร 0 3543 7705 ต่อ 102


ท่าจีนริเวอร์โฮม โฮมสเตย์

สไตล์รีสอร์ทเล็กๆ ริมแม่น้ำ�ท่าจีน ตกแต่งด้วยสีสันที่สดใส น่ารัก ในแบบคันทรีโฮม คุณจะได้สัมผัสกับสายน้ำ� ไอดิน กลิ่นนา ที่ยังคงความสวยงาม ได้นั่งทอดกายมองดูแม่น้ำ�ที่มันไหลเอื่อย พักผ่อน แบบเงียบ สงบ และอบอุน่ ในแบบของสายน้�ำ ท่าจีน และทีแ่ ห่งนี้ ยังไม่ไกลจากแหล่งท่องเทีย่ ว ไม่วา่ จะเป็น บึงฉวาก ตลาดร้อยปีสามชุก และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายของจังหวัดสุพรรณบุรี ท่าจีนริเวอร์โฮม โฮมสเตย์ ตั้งอยู่ที่ 158/3 ม 2 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทร. 08 4765 4948, 0 3551 5858 (ติดต่อคุณ นะ) Email : tahjeen@hotmail.com / www.tahjeenriverhome.com

เก็บตกกิจกรรม

ต้อนรับผูเ้ ข้าประกวด มิสทีนไทยแลนด์ 2011

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ททท. สำ�นักงานสุพรรณบุรี เป็น เจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์ 2011 ที่เดินทางมา เก็บตัวเมื่อวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2554 โดยมาทำ�กิจกรรมในแหล่ง ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนนำ�ของไปช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำ�เภอบางปลาม้า ซึ่งเป็นการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีได้เป็นอย่างดี

คาราวานโครงการ “ขับรถเทีย ่ วภาคกลาง” ช่วยเหลือผูป ้ ระสบอุทกภัย ททท.กองตลาดภาคกลาง ร่วมกับ ททท.สำ�นักงานสุพรรณบุรี จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ “ขับรถเทีย่ ว ภาคกลาง” โดยนำ�ถุงยังชีพมามอบให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำ�ท่วม เมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 ที่ตำ�บลองครักษ์ อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยที่ไม่ สามารถออกเดินทางมาภายนอกได้ www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

89


สุพรรณบุรี

เก็บตกกิจกรรม

ประเพณีลอยกระทงเมืองอูท ่ อง

จังหวัดสุพรรณบุรี อำ�เภออู่ทอง ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน จัดงาน “ประเพณีลอยกระทงเมืองอูท่ อง” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ณ คูเมืองโบราณ หน้าอำ�เภออูท่ อง โดยมีกจิ กรรม การลอยกระทง ขบวนแห่กระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดง ทางศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนในเขตอำ�เภออู่ทอง การร้องเพลงอีแซว ของชุมชน และการร้องเพลงลูกทุ่งจากนักร้องที่ชนะเลิศการประกวด จากเวทีต่างๆ

สืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีลอยกระทง หลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาว วัดมะนาว ร่วมกับ ททท.สำ�นักงานสุพรรณบุรี จัดงานสืบสาน วัฒนธรรมงานประเพณีลอยกระทงหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาว ประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดมะนาว ตำ�บลทับตีเหล็ก อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดกิจกรรมการลอยกระทงตาม ประเพณีไทย โดยใช้กระทงที่ทำ�จากกะลา การปิดทองไหว้พระหลวง พ่อโบ้ย การประกวดกระทง ชิมขนมจีน และอาหารพื้นบ้าน การออก ร้านจำ�หน่ายสินค้าหัตถกรรมและสินค้าราคาพิเศษ การแข่งขันเรือ พื้นบ้าน รำ�วงย้อนยุค และมหรสพต่างๆ ฯลฯ

“เทศกาลรวมใจภักดิ์ รักพ่อหลวง กินปลา กินเห็ดอาหารรสเด็ด อำ�เภอด่านช้าง

Unseen 3

อำ�เภอด่านช้าง ร่วมกับ ททท.สำ�นักงานสุพรรณบุรี จัดงาน “เทศกาลรวมใจภักดิ์ รักพ่อหลวง กินปลา กินเห็ดอาหารรสเด็ด อำ�เภอด่านช้าง ครั้งที่ 8” ณ ลานเอนกประสงค์ อำ�เภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2554 โดยมีการแข่งขัน ประกวดร้องเพลง จักรยานแรลลี่เทิดพระเกียรติฯ การแสดงศิลป วัฒนธรรมพื้นบ้าน นิทรรศการจากส่วนราชการและภาคเอกชน และ การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

สนหลงถิ่น สนสองใบในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย อ.ด่านช้าง 90


ชัยนาท

หุ่นฟางนกชัยนาท

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

91


งานบวงสรวงดวงวิญญาณ “ขุนสรรค์” วีรบุรษ ุ แห่งลุม ่ แม่นำ้ �น้อย

A c t i v i t i e s & N e w s

อำ�เภอสรรคบุรี ร่วมกับ ททท.สำ�นักงานสุพรรณบุรี จัดงาน บวงสรวงดวงวิญญาณ “ขุนสรรค์” วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำ�น้อย ระหว่าง วันที่ 18 – 20 มกราคม 2555 บริเวณหน้าที่ว่าการอำ�เภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เมืองสรรค์ หรือ “เมืองแพรก” เป็นเมืองโบราณทีต่ ัง้ อยู่ ริมฝั่งแม่น้ำ�น้อย มีประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง งานนีจ้ งึ เป็นการส่งเสริมให้ผทู้ สี่ นใจในประวัตศิ าสตร์ ได้รจู้ กั “ขุนสรรค์” ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกของชัยนาทที่อาสาป้องกันชาติ โดยมีการ จัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ การประกวดขบวนแห่สดุดี ขุนสรรค์ การจำ�หน่ายอาหาร สินค้าต่างๆ การแสดงลิเก คอนเสิร์ต จากศิลปินดัง และมหรสพต่างๆ สอบถามเพิ่มเติมที่ ที่ว่าการอำ�เภอ สรรคบุรี โทรศัพท์ 0 5648 1447

งาน “มหกรรมหุน ่ ฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท” จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ ททท. สำ�นักงานสุพรรณบุรี จัดงาน

“มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท” ในวันที่ 3 -12 กุมภาพันธ์ 2555 บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชมขบวนแห่หุ่นฟางนก การประกวดหุ่นฟางนกประเภทไฮเทคและ สวยงาม การแข่งขันประกวดการทำ�หุ่นฟางนกขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก การจำ�หน่ายสินค้า OTOP มหกรรมอาหารอร่อย และการออกร้าน งานกาชาด ฯลฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำ�การปกครองจังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 0 5641 1234 และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 0 5641 1115

เก็บตกกิจกรรม งานวันลอยกระทงและงานมหกรรมอาหาร อร่อยจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ อบจ.ชัยนาท และ ททท.สำ�นักงาน สุพรรณบุรี จัดงานวันลอยกระทงและงานมหกรรมอาหารอร่อยจังหวัด ชัยนาท ประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2554 บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีการ จัดกิจกรรมลอยกระทง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม บนเวที และการจำ�หน่ายสินค้า OTOP

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

93


อ่างทอง

94

วัดม่วง จ.อ่างทอง


ข่าวสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว พันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว

"ไหว้พระ

9 วัด อยุธยามหามงคล รับปีใหม่"

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมธุรกิจท่องเทีย่ ว ภายในประเทศ(สทน.) นำ�ท่านสู่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร สักการะ “หลวงพ่อโต” หรือ “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเรียกว่า “ซำ�ปอกง” มีความเชื่อว่า ถ้าได้สักการะซำ�ปอกงแล้วจะทำ�ให้อาชีพ การงานและการค้าเจริญรุ่งเรือง จากนั้นไปที่ วัดใหญ่ชัยมงคล ชม “เจดีย์ชัยมงคล” เจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วมาที่ วัดสุวรรณดาราราม สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ยังคงความ สมบูรณ์อยู่มาก จากนั้นไปชม วัดธรรมิกราช สันนิษฐานว่าสร้างก่อน สมัยกรุงศรีอยุธยา แวะมาที่ วัดท่าการ้อง มี “พระพุทธรัตนมงคล” หรือ “หลวงพ่อยิ้ม” เป็นที่เคารพสักการะ ซึ่งภายในวัดมีห้องน้ำ�ที่ตกแต่ง สวยงามจนได้รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวด สุดยอดส้วมแห่งปี ระดับประเทศ ปี 2549” แล้วไปต่อยัง วัดกษัตราธิราช มีพระปรางค์องค์ใหญ่ ร่วมสักการะ “พระพุทธกษัตรา” องค์ พ ระประธานในพระอุ โ บสถ จากนั้ น ชม วัดพระเมรุราชิการาม วัดทีเ่ หลือรอดจากการถูกทำ�ลายเมือ่ ครัง้ เสียกรุงฯ ชมศิลปะแบบอยุธยา และสักการะ “พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลี ศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ” จากนั้นไปสักการะ “พระมงคลบพิตร” พระพุทธรูปคูเ่ มืองอยุธยา ประดิษฐานใน วิหารพระมงคลบพิตร มาถึงวัด ที่ 9 วัดพุทไธศวรรย์ กราบสักการะ อนุสาวรียส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 และสมเด็จพระเอกาทศรถ 98

จากนัน้ เข้าสูบ่ รรยากาศตลาด ย้อนยุค ความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ แน่นแฟ้นมากว่า 600 ปี นับตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา ชมมหกรรมการ แสดงของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักแสดงมืออาชีพกว่า 200 ชีวติ อาทิ การแสดงกังฟูกำ�ลังภายใน วัดเส้าหลิน การแสดงระบำ� กายกรรม ดนตรี และการแสดงอืน่ ๆ อีกมากมาย กำ�หนดการเดินทาง วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2555 สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2192 1924-26


เที่ยว ทำ�บุญอิ่มใจ

รับปีใหม่ ทีอ ่ า่ งทอง สมาคมผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (สนท.) การท่องเทีย่ ว แห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนทำ�บุญรับปีมะโรง “ไหว้พระ 9 วัด มหามงคล” ที่ จ.อ่างทอง เริ่มจาก วัดจันทรังษี กราบสักการะ 'หลวงพ่อสด' องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ทำ�จากโลหะ สูงถึง 9.9 เมตร เหลืองอร่าม งดงาม แล้วเดินทางสู่ วัดป่าโมกวรวิหาร สักการะพระพุทธไสยาสน์ ฟังตำ�นาน “พระนอนพูดได้แห่งเมืองอ่างทอง” ไปวัดอนุสรณ์แก่ขุนรองปลัดชู และ ชาวบ้านวิเศษชัยชาญในสงครามไทยกับพม่าที่เมืองกุย คือ วัดสีร่ อ้ ย มี พระพุทธรูปนามว่า 'หลวงพ่อโต' หรือ 'หลวงพ่อร้องไห้' สูง 21 เมตร จากนั้นไป วัดอ้อย สถานที่ถือน้ำ�พระพิพัฒน์สัตยาในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพบูชา ชื่อว่า 'หลวงพ่อดำ�' แวะเติมพลังที่ ตลาดน้ำ�อเนกฟาร์มทุ่งอ่างทอง หลังจากอิ่มท้อง ไปสักการะ 'หลวงพ่อใหญ่' หรือ 'พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรี วิเศษชัยชาญ' พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดม่วง ซึ่ง มีความสูงถึง 95 เมตร สร้างนาน 16 ปี ใช้เงินกว่าร้อยล้านบาท แวะ ไปกราบ 'พระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูล' วัดขุนอินทประมูล เลย ไป วัดไชโยวรวิหาร สักการะ 'หลวงพ่อโต' หรือ 'พระมหาพุทธพิมพ์' ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร มีความสูงใหญ่สง่างามแปลกตา จากนั้น พาชม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี เป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ แบบสุโขทัย งดงามมาก และ วัดที่ 9 วัดประโชติการาม วัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปาง ห้ามญาติ งดงามตามศิลปะแบบสุโขทัย ขนาดใหญ่ 2 องค์ คือ 'หลวง พ่อทรัพย์' และ 'หลวงพ่อสิน' ให้อฐิษฐานขอโชคลาภ และปราศจาก โรคภัยอันตรายต่างๆ จากนั้นเดินทางสู่ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ในบรรยากาศ ตลาดย้อนยุค ความสัมพันธ์ไทย-จีนกว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยกรุง ศรีอยุธยา ชมมหกรรมการแสดงของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย นักแสดงมืออาชีพ กว่า 200 ชีวิต อาทิ การแสดงกังฟูกำ�ลังภายใน วัดเส้าหลิน ตระการตา การแสดงระบำ� กายกรรม ดนตรี และการแสดง อื่นๆ อีกมากมาย กำ�หนดเดินทาง ในวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2555 สอบถาม เพิ่มเติมที่ สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สนท.) โทร.0 2933 4322-3 www.เทีย ่ วภาคกลาง.com

99


กอดหมอกขาว สัมผัสหนาวที่ราชบุรี ทิ้งเมืองกรุง มุ่งหน้าเมืองโอ่งมังกร อาบนํ้าแร่บ่อคลึง ไปให้ถึงเขากระโจม ยล โฉมทะเลหมอก เยี่ยมชมโครงการพระราชดำ�ริ “อุทยานธรรมชาติวิทยา” มาเป็นเด็ก เลี้ยงแกะที่ THE SCENERY สวนผึ้ง

เช้าเดินทางสู่ จ.ราชบุรี ไป อาบน้�ำ แร่ที่ ธารน้�ำ ร้อนบ่อคลึง ผ่อน คลายความตึงเครียดของกล้ามเนือ้ เพื่อไปชมพิพิธภัณฑ์แสดงอุปกรณ์ เครื่องใช้ของชุมชนยุคโบราณ ณ อุทยานธรรมชาติวทิ ยา ได้เวลาไป เป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ The Scenery Resort ชิม “สเต็กแกะ” และให้ อาหารแกะ แวะบ้านหอมเทียน ซื้อเป็นของฝากคนรู้ใจ พักผ่อน ในรีสอร์ทหรู TANAOSRI CREEK SIDE RESORT ออกมาครื้นเครง กับกิจกรรม FUN FAIR และเข้าสู่ งานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำ�คืนของ คอ เพลงเก่าเล่าความหลัง อิ่มอร่อย กับอาหารค่ำ� เคล้าเสียงเพลงอัน ไพเราะ สลับกับการลีลาศ 100

ตื่นเช้าสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ ตลุยสุดแดนไทยฝั่งตะวันตกบน ยอดเขากระโจม จิบชา กาแฟชมทะเลหมอกขาว แล้วออกเดินทางสู่ อ.สวนผึ้ง บึ่งไป ตลาดน้ำ�อัมพวา เดินหาของกินอร่อยๆ ปล่อยอารมณ์ ล่องเรือชมสวน และสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ชิมผลไม้ต่างๆ หรือซื้อกลับ ไปกินที่บ้านให้ฉ่ำ�ใจ เก็บไว้ในความทรงจำ�ที่มิรู้ลืม

ออกเดินทาง วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 และ 17-18 มีนาคม 2555 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว ไทย(สธทท.) โทร.0 2540 2971-2, 08 1263 2919


พันธมิตร : หน้าโฆษณา


พันธมิตรสื่อทั่วไทย รู้ทันใจข่าวภาคกลาง รายการ “ไปไหนมา” โดย สุทน รุ่งธัญรัตน์ และ ลลนา วาสนาส่ง สถานีวิทยุ อสมท.เอฟ.เอ็ม. 100.5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00-16.00 น. รายการ “ท่ อ งเที่ ย วไปกั บ รั ฐ สภา” โดย นิ ส ลา คุ้ ม พงศ์ และ สุทน รุ่งธัญรัตน์ สถานีวิทยุรัฐสภา เอฟ.เอ็ม. 87.5 และเครือข่ายทั่วประเทศ 16 สถานี และ เอ.เอ็ม.1071 ใน 40 จังหวัด ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 11.00 น. รายการ “ชุมชนสัมพันธ์” โดย นิสลา คุ้มพงศ์ และ ตุ๋ย มหาชัย สถานีวิทยุ รัฐสภา เอฟ.เอ็ม 87.5 และเครือข่ายทั่วประเทศ 16 สถานี เอ.เอ็ม.1071 ใน 40 จังหวัด ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.30 - 13.00 น. รายการ “ใต้ ร่ ม ธงไทย” สถานี วิ ท ยุ ใ นเครื อ กองทั พ บกทั่ ว ประเทศ ทุกวันจันทร์-ศุกร เวลา 18.45 - 19.00 น. รายการ “ตามตะวัน” โดย ชุติมา นันทะวงษ์ และ สุทน ธัญรัตน์ ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 -15.00 น. ทางคลื่น เอฟ.เอ็ม. 92.0 และ เอ.เอ็ม.1161 รายการ “ท่องเที่ยว” และรายการ “บันทึกคนเดินทาง” ทางคลื่น เอฟ.เอ็ม. 92.0 และ เอ.เอ็ม. 1061 รายการ ”ลูกทุ่งสโมสร” ทางคลื่น เอฟ.เอ็ม. 99.75 รายการ “แดนธรรม แดนทอง สารคดีท่องเที่ยว” ทางคลื่น เอฟ.เอ็ม 99.75 ทุกวันพุธ−พฤหัสบดี เวลา 11.00 - 12.30 น. รายการ “คลื่ น ข่ า ว New Update” ทางคลื่ น เอฟ.เอ็ ม .100.5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00−16.00 น. และมีรายงานสดเข้าสถานี เวลา 12.50 น. ออกอากาศพร้อมกัน 53 สถานี (ช่วงคนไทยชวนเที่ยว) รายการ “เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง” โดย อาทร จุลโลบล สถานีวิทยุ จส.1 เอ.เอ็ม.เอส. คลื่น 657 เวลา 20.30 - 21.00 น.

102


เครือข่ายสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ยิ้มทีวี

สมาคมไทยธุรกิจการท่อง เที่ยว (ATTA) 33/42-43 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ออฟฟิตคอนโดมิเนียม ชั้น 10 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0 2237 6046-8, 0 2632 7400 – 2 www.atta.or.th

รายการ “ญ หญิง” พิธีกร จิ๊ก ไอศิกา แพร่ภาพทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-14.00 น. รายการ “ยิ้มละไมเมืองไทย” พิธีกร สุทร รุ่งธัญรัตน์ / จิ๊ก ไอศิกา ดิว ชินดนัย แพร่ภาพทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 -10.00 น. รายการ “เมืองไทย.คอม” พิธกี ร คุณอิฌ สร้อยทอง ออกอากาศทาง ช่อง ทรู 73 ทุกวัน อาทิตย์ 15.30-16.00 น. จันทร 18.00-18.30 น. อังคาร 04.00-4.30 น. วันพุธ 02.00-02.30 พฤหัสบดี 10.30-11.00 น. เสาร์ 13.00-13.30 น. ช่อง next step “ของดีประเทศไทย” ออกอากาศในอาทิตย์ 22.00-22.30 น. อังคาร 14.00-14.30 น. และพฤหัส 19.30-20.00 น. ช่องเจริญเคเบิ้ล ออกอากาศทุกวันพุธ ศุกร์ และเสาร์ เวลา 11.3012.00 น. และ 23.00-23.30 น. รายการ weekend trip พิธีกร คุณณัฐนิศ กาแล ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM TV ช่อง 59 Travel Channel ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-10.55 น. และเวลา 18.30-18.55 น. รายการ “ตาถึง” สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เวลา 22.25-22.30 น. โดยบริษัท เกรียวกราวพลัส จำ�กัด

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน. / ADT) 599/29 หมูบ่ า้ นกลางกรุง ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2192 1924-6 โทรสาร 0 2192 1951-2 www.domesticthailand.com

สมาคมผู้ประกอบการนำ�เที่ยวไทย (ATTO/สนท) 116/13 หมู่ 9 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ : 0 2933 4322-3 www.attothai.com

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (TTPA/สธทท) 5/91 ซอยรามอิ น ทรา 123 ถนนรามอิ น ทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 0 2540 2971-2, 0 2918 5414 โทรสาร 0 2918 9804 www.thaitourism.or.th

รายการ “เที่ยวที่ 5” สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เวลา 02.25-02.45 น. โดยบริษัท เกรียวกราวพลัส จำ�กัด สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA / สทอ.) 133/14 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2642 4426-8 สายด่วนทีต้า : 08 9794 1748 www.teata.or.th

www.เทีย ่ วภาคกลาง.com 103


เส้นทางหรรษา

นั่งรถไฟ ไปกอดหมอก หยอกสายลม ชมอารยธรรม 28 - 29 ม.ค. 2555 :

เที่ยวเมืองปากช่อง-ท่องถิ่นอีสาน (โคราช-ชัยภูมิ) ชมดินแดนมหัศจรรย์ แท่งหินแห่งมอหินขาว (สทน.)

2 - 5 ก.พ. 2555 :

4 - 7 มี.ค. 2555 :

นั่งรถไฟไปเยือนถิ่นอารยธรรม มหัศจรรย์ “อีสานใต้” (สุรินทร์-บุรีรัมย์) สู่อารยธรรมปราสาทขอม ยิ่งใหญ่สุดของประเทศ (สนท.)

10 - 11 มี.ค. 2555 :

เทศกาลพรรณไม้งาม อร่ามล้านนา “ราชพฤกษ์ 2554” (กรุงเทพฯ-เชียงใหม่) ชานชาลาบ้านตาคลี ชืม่ ชมหมูม่ วลพฤกษานานาพันธุ์ ดืม่ ด่�ำ กับสถาปัตยกรรม แห่งนครชอนตะวัน เมืองปากน้ำ�โพ นานาชาติ (สทอ.) (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-อุทัยธานี)... 3 - 5 ก.พ. 2555 : (สธทท.) โอบหมอก บอกรัก (สุขภาพ)... (พิษณุโลก-เพชรบูรณ์) ตื่นรับอรุณในสายหมอกยอดเขาค้อ@สวิสเซอร์แลนด์ เมืองไทย (สทอ.)

25 - 26 ก.พ. 2555 :

เที่ยวเมืองเก่า เล่าประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ-อยุธยา-สุพรรณบุรี) ชมความงดงามล้ำ�ค่า สถาปัตยกรรมอยุธยา (สทน.)

24 - 25 มี.ค. 2555 :

นั่งรถไฟเที่ยวหรรษา พาไปเลี้ยงหญ้าแกะ (กรุงเทพฯ-ราชบุรี-สวนผึ้ง) ทริปพักผ่อน อินเทรนด์ ชิล ชิล (สทน.)

30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2555 : เที่ยวเมืองดอกบัว ทัวร์สามพันโบก ยลน้ำ�ตกคอนพะเพ็ง ลาวใต้ (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี) สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์เมืองปากเซ ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ช่องเม็ก (สธทท.)

12 - 16 เม.ย. 2555 :

เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน (อุดร-เลย-หนองคาย) นั่งรถไฟลดโลกร้อน เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว เลียบฝั่งโขง (สทอ.)

21 - 22 เม.ย. 2555 :

อโยธยา...อโรคยาสถาน (กรุงเทพฯ-อยุธยา) นั่งรถตุ๊กๆ เที่ยวกรุงเก่า เข้าดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติบำ�บัด (สทอ.)

28 - 29 เม.ย. 2555 :

มหัศจรรย์งานศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข “วังน้ำ�เขียว” (ปราจีนบุรี แดนบูรพา-นครราชสีมา-ฉะเชิงเทรา) สนุกกับ Tree Top Action ชม “ละลุ” Grand Canyon แดนบูรพา (สนท.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Call Center ททท. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย รฟท. 1690 สายด่วนรถไฟ

4 - 8 พ.ค. 2555 :

เที่ยวเมืองฟ้า ล้านนาตะวันออก (อุตรดิตถ์-แพร่-น่าน) ชมวิถีชีวิต 3 เมือง 3 สไตล์ 3 บรรยากาศ (สทน.)

4 - 8 พ.ค. 2555 :

ตุก๊ ตุก๊ หน้ากบ ท่องเมืองตรัง สุดทางรักตรัง-อันดามัน (กระบี่-ตรัง) เจาะลึกมุมมองใหม่ ฟ้าใส ทะเลสวย (สธทท.)

5 - 7 พ.ค. 2555 :

ปู๊น ปู๊น ตุ๊ก ตุ๊ก ตะลุยตลาดหัวหิน ชวนกินของอร่อย 2 (กรุงเทพฯ-หัวหิน) (สธทท.)

25 - 29 พ.ค. 2555 :

ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต (กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-นครพนม) ชื่นชมความงามของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เสริมมงคลชีวิต (สนท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) โทรศัพท์ 0 2192 1924-6 www.domesticthai.com สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) โทรศัพท์ 0 2642 4426-8 www.teata.or.th สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) โทรศัพท์ 0 2540 2971-2 www.thaitourism.com สมาคมผู้ประกอบการนำ�เที่ยวไทย (สนท.) โทรศัพท์ 0 2933 4322-3 www.attothai.com


เส้นทางหรรษา

นั่งรถไฟ ไปกอดหมอก หยอกสายลม ชมอารยธรรม 28 - 29 ม.ค. 2555 :

เที่ยวเมืองปากช่อง-ท่องถิ่นอีสาน (โคราช-ชัยภูมิ) ชมดินแดนมหัศจรรย์ แท่งหินแห่งมอหินขาว (สทน.)

2 - 5 ก.พ. 2555 :

4 - 7 มี.ค. 2555 :

นั่งรถไฟไปเยือนถิ่นอารยธรรม มหัศจรรย์ “อีสานใต้” (สุรินทร์-บุรีรัมย์) สู่อารยธรรมปราสาทขอม ยิ่งใหญ่สุดของประเทศ (สนท.)

10 - 11 มี.ค. 2555 :

เทศกาลพรรณไม้งาม อร่ามล้านนา “ราชพฤกษ์ 2554” (กรุงเทพฯ-เชียงใหม่) ชานชาลาบ้านตาคลี ชืม่ ชมหมูม่ วลพฤกษานานาพันธุ์ ดืม่ ด่�ำ กับสถาปัตยกรรม แห่งนครชอนตะวัน เมืองปากน้ำ�โพ นานาชาติ (สทอ.) (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-อุทัยธานี)... 3 - 5 ก.พ. 2555 : (สธทท.) โอบหมอก บอกรัก (สุขภาพ)... (พิษณุโลก-เพชรบูรณ์) ตื่นรับอรุณในสายหมอกยอดเขาค้อ@สวิสเซอร์แลนด์ เมืองไทย (สทอ.)

25 - 26 ก.พ. 2555 :

เที่ยวเมืองเก่า เล่าประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ-อยุธยา-สุพรรณบุรี) ชมความงดงามล้ำ�ค่า สถาปัตยกรรมอยุธยา (สทน.)

24 - 25 มี.ค. 2555 :

นั่งรถไฟเที่ยวหรรษา พาไปเลี้ยงหญ้าแกะ (กรุงเทพฯ-ราชบุรี-สวนผึ้ง) ทริปพักผ่อน อินเทรนด์ ชิล ชิล (สทน.)

30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2555 : เที่ยวเมืองดอกบัว ทัวร์สามพันโบก ยลน้ำ�ตกคอนพะเพ็ง ลาวใต้ (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี) สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์เมืองปากเซ ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ช่องเม็ก (สธทท.)

12 - 16 เม.ย. 2555 :

เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน (อุดร-เลย-หนองคาย) นั่งรถไฟลดโลกร้อน เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว เลียบฝั่งโขง (สทอ.)

21 - 22 เม.ย. 2555 :

อโยธยา...อโรคยาสถาน (กรุงเทพฯ-อยุธยา) นั่งรถตุ๊กๆ เที่ยวกรุงเก่า เข้าดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติบำ�บัด (สทอ.)

28 - 29 เม.ย. 2555 :

มหัศจรรย์งานศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข “วังน้ำ�เขียว” (ปราจีนบุรี แดนบูรพา-นครราชสีมา-ฉะเชิงเทรา) สนุกกับ Tree Top Action ชม “ละลุ” Grand Canyon แดนบูรพา (สนท.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Call Center ททท. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย รฟท. 1690 สายด่วนรถไฟ

4 - 8 พ.ค. 2555 :

เที่ยวเมืองฟ้า ล้านนาตะวันออก (อุตรดิตถ์-แพร่-น่าน) ชมวิถีชีวิต 3 เมือง 3 สไตล์ 3 บรรยากาศ (สทน.)

4 - 8 พ.ค. 2555 :

ตุก๊ ตุก๊ หน้ากบ ท่องเมืองตรัง สุดทางรักตรัง-อันดามัน (กระบี่-ตรัง) เจาะลึกมุมมองใหม่ ฟ้าใส ทะเลสวย (สธทท.)

5 - 7 พ.ค. 2555 :

ปู๊น ปู๊น ตุ๊ก ตุ๊ก ตะลุยตลาดหัวหิน ชวนกินของอร่อย 2 (กรุงเทพฯ-หัวหิน) (สธทท.)

25 - 29 พ.ค. 2555 :

ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต (กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-นครพนม) ชื่นชมความงามของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เสริมมงคลชีวิต (สนท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) โทรศัพท์ 0 2192 1924-6 www.domesticthai.com สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) โทรศัพท์ 0 2642 4426-8 www.teata.or.th สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) โทรศัพท์ 0 2540 2971-2 www.thaitourism.com สมาคมผู้ประกอบการนำ�เที่ยวไทย (สนท.) โทรศัพท์ 0 2933 4322-3 www.attothai.com


เที่ยวภาคกลาง Magazine  

tiewpakklang_newsletters_5