Page 1

sun=4.5mm

size=17.3x24.20 cm


INCOVER new 28_STD.pdf 1 28/12/2553 20:42:06


สารบัญ

48 28

13

35

บก. ขอเม้า ปฏิทินกิจกรรรม 4 เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 8 Unseen 3 12 ข่าวกิจกรรม สำนักงานกรุงเทพมหานคร 20 กรุงเทพมหานคร 20 นนทบุรี 24 ปทุมธานี 25 ฉะเชิงเทรา 26 สมุทรปราการ 28 สำนักงานกาญจนบุรี 30 สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ 35 สำนักงานพระนครศรีอยุธยา 38 สำนักงานเพชรบุรี 43 เพชรบุรี 43 ราชบุรี 47 สำนักงานลพบุรี 50 ลพบุรี 50 สระบุรี 54 สิงห์บุรี 58 สำนักงานสมุทรสงคราม 60 สมุทรสงคราม 60 สมุทรสาคร 62 นครปฐม 64 สำนักงานสุพรรณบุรี 65 สุพรรณบุรี 65 ชัยนาท 69 อ่างทอง 70 สวัสดีเมืองไทย..ไหว้พระขอพร เก้าพระอารามหลวง..แล้วหรือยัง? 71


บก. ขอเม้า.... ฉบับปฐมฤกษ์นี้.... ปีใหม่นี้.... กับแคมเปญใหม่ “เที่ยวหัวใจใหม่...เมืองไทยยั่งยืน” ททท.ภูมิภาคภาคกลาง มีอะไรจะบอก มีอะไรจะขายว่า ภาคกลางเป็ น “ห้ อ งรั บ แขกสำหรั บ การต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ของประเทศ” เพราะเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการเดิ น ทาง มี ค วาม หลากหลายของสิ น ค้ า ทางการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ทางด้ า นภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ความทั น สมั ย และสิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วก็ มี

สิ่ ง อำนวยความสะดวกมากมายหลากหลายสไตล์ ใ ห้ เ ลื อ ก

โดยเฉพาะขั บ รถเที่ ย ว ใช้ เวลาเดิ น ทางไม่ ม ากนั ก ไป - กลั บ สะดวกสบาย เที่ ย วได้ บ่ อ ยๆ ไม่ ต้ อ งวางแผนล่ ว งหน้ า ไม่ ต้ อ ง

รอวันหยุด แถมค่าใช้จ่ายก็ถูกแสนถูก...... “Logo เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง” ตอกย้ำความ หลากหลายสไตล์ กั บ “แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ สุ ด ฮิ ต ของแต่ ล ะจั ง หวั ด ” พร้ อ มสร้ า งจุ ด ขายในเชิ ง การตลาดและ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นมุ ม มองใหม่ กั บ “Unseen 3” ของ 19 จังหวัดภาคกลาง กระตุน้ ให้เกิดการตัดสินใจเดินทางท่องเทีย่ ว ด้วย “กิจกรรม” ต่ อ ยอดให้ ง่ า ยต่ อ การจดจำ โดยจั ด รวมกลุ่ ม พื้ น ที่ กั น แบ่ ง เป็ น 6 โซน คื อ มนต์ เ สน่ ห์ ท ะเลวั ง /แดนสวรรค์ ตะวันตก/เที่ยวท่องล่องวิถีชุมชน/เที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์ /ผจญภัย หัวใจสีเขียว/กรุงเทพฯ สุขหรรษา


ปฏิบัติการเชิงรุกกับ “แผนการตลาดท่องเที่ยวประจำปี 2554” ใน 5 กลยุทธ์ ดังนี้ • สร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต • ส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยง • สร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ • รณรงค์ให้เกิดการท่องเทีย่ วอย่างรูค้ ณ ุ ค่า รักษาแหล่งท่องเทีย่ ว • ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติของการเรียนรู้ บูรณาการและขับเคลื่อนด้วยโครงการต่างๆ หลากหลายสไตล์ ตลอดทั้งปี ยกตัวอย่างเช่น เทศกาลเที่ยวเมืองไทย เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภ าคกลาง ขั บ รถสุ ข ใจเที่ ย วเมื อ งไทยใกล้ ก รุ ง เทพฯ พาตู บ พา เหมียวเที่ยวไทย เที่ยวเพลินใจสไตล์วันวาน ท่องภาคกลางสุขใจต้านภัย โลกร้อน ท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตภาคกลาง ไหว้พระ 9 วัด มหัศจรรย์ เที่ยวรอบกรุง ท่องเที่ยวตามเพลง เส้นทางสายปลาทูแม่กลอง Photo Upload…โหวตเที่ยวประจวบฯ เล่านิทานผ่าน Rally เมืองกาญจน์ แดนสวรรค์ ต ะวั น ตก River of Love@Kanchanaburi รั ก กั น จั ง @ แก่งกระจาน บ้านฉันฉันเล่าเอง มนต์เสน่ห์ทะเลวัง อยุธยามหามงคล คาราวานเส้นทางท่องเที่ยว 20 สิ่งในอยุธยา สุพรรณบุรี จังหวัดเดียว เที่ยวทั่วไทย ชมวังฟังดนตรี ทุ่งทานตะวันบาน คาวบอยไนท์ เลี้ยงโต๊ะ จีนลิง และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.เที่ยวภาคกลาง.com หรือ www.tourismthailand.org หรือ สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว โทร. 1672 (เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย)

“ ซ้อ 13 ”

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 3


ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม

ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2554

ธันวาคม 2553 - มกราคม 2554 “งานเทศกาลทุ่งทานตะวันบานที่ลพบุรี” ลพบุรี 24 ธันวาคม 2553 - 2 มกราคม 2554 “งานเทศกาลกินปลา และงานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี” สิงห์บุรี 25 ธันวาคม 2553 - 2 มกราคม 2554 “งานเปิดโลกท่องเที่ยวเมืองสุพรรณ และงานมหัศจรรย์สีสัน แห่งสายน้ำ สายสัมพันธ์สุพรรณภูมิ” สุพรรณบุรี 25 ธันวาคม 2553 - 20 กุมภาพันธ์ 2554 “นิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาจิตรกรรม และประติมากรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย” ราชบุรี 29-31 ธันวาคม 2553 “งานหัวหินเค้าท์ดาวน์ 2011 ตอนกระต่ายหมายมันส์สุขสนั่นที่หัวหิน” ประจวบคีรีขันธ์ 31 ธันวาคม 2553 “งานเค้าท์ดาวน์ อัมพวารื่นเริงเถลิงศกใหม่ 2554” สมุทรสงคราม 1 - 30 มกราคม 2554 “งานเทศกาลส่งตะวัน นอนนับดาว เฝ้าดูหมอก ออกดูนก” เพชรบุรี 1 มกราคม 2554 “งานขึ้นปี ใหม่ ประจำปี 2554” พระนครศรีอยุธยา ตลอดมกราคม 2554 “งานสวนทิวลิปนนท์” นนทบุรี ตลอดมกราคม 2554 “เทศกาลชมโลมาที่ท่าข้าม” ฉะเชิงเทรา 15 - 16 มกราคม 2554 “งานวันดูนกอินทรี (Eagle Day)” เพชรบุรี 15 - 23 มกราคม 2554 “งานเจียไต๋แฟร์ 2011 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์” กาญจนบุรี 17 - 19 มกราคม 2554 “งานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พระนครศรีอยุธยา 18 - 20 มกราคม 2554 “งานรำลึกวีรชนขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย” ชัยนาท 18 - 24 มกราคม 2554 “งานประจำปีวัดโกรกกราก” สมุทรสาคร 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2554 “งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี” สุพรรณบุรี 22 มกราคม 2554 “งานสุนทราภรณ์คืนถิ่นเดิมอัมพวา” สมุทรสงคราม 28 - 30 มกราคม 2554 “งานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ สมุทรสงคราม ปี 2554 ครั้งที่ 1 ” สมุทรสงคราม 4 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


กุมภาพันธ์ 2 กุมภาพันธ์ 2554 “งานเทศกาลอนุรักษ์นกชายเลน ครั้งที่ 10” สมุทรสาคร 3 กุมภาพันธ์ 2554 “งานประเพณีแห่ธงฉลองตรุษจีน” นครปฐม 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2554 “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 3 ปี มังกรสวรรค์” สุพรรณบุรี 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 “งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม” นครปฐม 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2554 “งานเทศกาลตรุษจีนกรุงเก่า” พระนครศรีอยุธยา 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว” ประจวบคีรีขันธ์ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 “งานมหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท” ชัยนาท 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” สมุทรสงคราม 12 กุมภาพันธ์ 2554 “River of Love” กาญจนบุรี 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 “งานประจำปีพันท้ายนรสิงห์” สมุทรสาคร 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 “งานแข่งขันเดินวิ่งพันท้ายนรสิงห์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 12” สมุทรสาคร 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 “Prachuap Love Caravan” ประจวบคีรีขันธ์ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2554 “งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12” สุพรรณบุรี 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 “งานชวนคู่รัก รับตะวัน วันวาเลนไทน์” เพชรบุรี 14 กุมภาพันธ์ 2554 “งานกุมภาสัญญารัก” สุพรรณบุรี 14 กุมภาพันธ์ 2554 “งานเทศกาลจับกุ้งที่เกาะปากจั่น วันแห่งความรัก” พระนครศรีอยุธยา 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2554 “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ลพบุรี 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2554 “งานประจำปีปิดทอง วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)” สมุทรสาคร 18 กุมภาพันธ์ 2554 “งานประกวดกล้วยไม้” ราชบุรี 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2554 “งานพระราชวังสวยกล้วยไม้งามนครปฐม” นครปฐม 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2554 “กาชาด 115 ปี ของดีเมืองอ่างทอง 2554” อ่างทอง กุมภาพันธ์ 2554 “เทศกาลตรุษจีนเยาวราช / โครงการธรรมะในอุทยานฯ” กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ 2554 “งานสวนทิวลิปนนท์ / Lantern Festival (เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์)” นนทบุรี กุมภาพันธ์ 2554 “เทศกาลชมโลมาที่ท่าข้าม” ฉะเชิงเทรา กุมภาพันธ์ 2554 “งานมหกรรมท่องเที่ยวนครปฐม ครั้งที่ 3 ” นครปฐม กุมภาพันธ์ 2554 “ราชบุรี ไชน่าทาวน์” ราชบุรี กุมภาพันธ์ 2554 “งานเปิดตำนานมีดอรัญญิก” พระนครศรีอยุธยา กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2554 “การแข่งขันวัวเทียมเกวียน” เพชรบุรี

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 5


มีนาคม สมุทรสาคร ” 10 ่ ี ท ง ้ ั ร ค ร ังหวัดสมุทรสาค โทรฟี่ 2554” กาญจนบุรี นครศรีอยุธยา จ เล ะ ท ร า ห า อ - 7 มีนาคม 2554 “งานเทศกิาลเอ้าท์ดอร์ อันลิมิเต็ด ริเวอร์แคว ารต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย” พระ

3 การแข่งขัน ด หกรรมศิลปะก “ ม 4 ะ 5 ล 5 แ บ้านแพ้ว” 2 ย อ ท ม ไ เภ ค ำ ย า ว อ น ี ร ม ู ร ต 5ม ค ้ ษ ว เก ห ไ าน ” สมุทรสาคร หลักสี่ ฯ และงาน ค ม 2 5 5 4 “ง 15 - 17 มีนา 2554 “งานวันท้องถิ่นไทย างน้ำขอพรหลวงพ่อโต วัด คม ระท 17 - 20 มีนา 2554 “งานประเพณีแห่พ 4” อ่างทอง 5 5 2 ี ม ป ค ำ า จ น ี ะ ร ม ป 0 ร 22 - 3 สมุทรสาค วิเศษไชยชาญ ง อ ื เม ง ว ข ะเชิงเทรา แ ฉ น ” ช ว ้ ิ ร ี ร ว ด ก ึ ป ล แ ำ ร ง าน งและของดีเมือ คม 2554 “ง 23 - 27 มีนา in the City” กรุงเทพฯ อบางคล้า / งานวันมะม่ว ra ำเภ มีนาคม “Flo ลมะม่วงและอาหารของดีอ ้านนท์” นนทบุร ี กา ต้ฟ มีนาคม “เทศ นธรรมสองฝั่งเจ้าพระยาใ วัฒ ” ราชบุร ี ุรี คราม มีนาคม “งาน ะกวดปลาสวยงาม” ราชบ านและของดีดำเนินสะดวก งสมุทรสงคราม” สมุทรสง หว ปร มือ มีนาคม “งาน น 2554 “งานเทศกาลองุ่น ศกาลกินลิ้นจี่และของดีเ าย านเท ์ มีนาคม - เมษ ะตลอดเมษายน 2554 “ง จังหวัดราชบุรี” ราชบุร ี ระจวบคีรีขันธ ป ” น า ว ม ล น ิ า แ ง ล ย พ ม เ ่ ี ป ล า ย มี น า ค ประกวดปลาสว าทิตย์ “งานฟลอร์เฟื่องฟ้าท น า ง “ 4 5 5 2 ม ์-อ ป ล า ย มี น า ค ุกศุกร์ - เสาร ท 4 5 5 2 ม ค ตลอดมีนา

6 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


ททท. สำนักงานกรุงเทพฯ

ททท. สำนักงานเพชรบุรี

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทรศัพท์ 0 2250 5500 โทรสาร 0 2250 5511 อีเมล: tatbangkok@tat.or.th เว็บไซต์: www.tourismthailand.org

500/51 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0 3247 1005-6 โทรสาร 0 3247 1502 อีเมล: tatphet@tat.or.th เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/ phetchaburi

ททท. สำนักงานกาญจนบุรี

ททท. สำนักงานลพบุร ี

ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0 3451 1200, 0 3451 2500 โทรสาร 0 3451 1200 อีเมล: tatkan@tat.or.th เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/ kanchanaburi

ถ.รอบวัดพระธาตุ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0 3642 2768-9 โทรสาร 0 3642 4089 อีเมล: tatlobri@tat.or.th เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/lopburi

ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม

ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ 39/4 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0 3251 3885, 0 3251 3871, 0 3251 3854 โทรสาร 0 3251 3898 อีเมล: tatprachuap@tat.or.th เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/

prachuapkhirikhan

2/1 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0 3475 2847 - 8 โทรสาร 0 3475 2846 อีเมล: tatsmsk@tat.or.th เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/ samutsongkhram

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา

ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี

108/22 หมู่ 4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0 3524 6076-7 โทรสาร 0 3524 6078 อีเมล: tatyutya@tat.or.th เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/ayutthaya

prachuapkhirikhan

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีชั้น 3 ถ.สุพรรณ - ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0 3553 6030,0 3553 5789, 0 3553 6189 โทรสาร 0 3553 6030 อีเมล: tatsuphan@tat.or.th เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/suphanburi

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 7


เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2554 (THAILAND TOURISM FESTIVAL : TTF 2011) วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ อาคารชาแลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

พบกับกิจกรรมพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

(ชมฟรี....ตลอดงาน)

นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา” สุดยอดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 7 โซน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ตามยุคสมัยก้าวไกล สู่อนาคต) การสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ใน 5 ภูมิภาคท่องเที่ยว ( เหนือ - กลาง - อีสาน - ใต้ และ ตะวันออก ) การท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว

(7 GREENS : ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม / การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ / การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

ผจญภัย) 76 ที่กิน 76 ที่ช้อปปิ้ง จาก 76 จังหวัด จับมือ จับใจ กอดเมืองไทย ไปด้วยกัน (มิติใหม่ พันธมิตรและผู้ให้การสนับสนุน) เทศกาลงานวัด การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและ ร่วมสมัยบนเวที สัมมนาทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว

• • • • • • •

8 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


ส่งเสริมการขายตลาดในประเทศ (Consumer Fair) ขายทัวร์ราคาพิเศษจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภูมิภาคภาคกลาง ด้านตลาดในประเทศ ททท. โทร 0 2250 5500 ต่อ 1333, 1336 - 7 โทรสาร 0 2250 5660 E-mail : tatbangkok007@gmail.com www.เที่ยวภาคกลาง.com

พาตูบเที่ยวไทย ครั้งที่ 24

เส้นกรุงเทพฯ - ปราณบุรี / สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันเสาร์ที่ 19 - อาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 โครงการ “พาตูบพาเหมียวเที่ยวไทย” เป็นโครงการที่ ททท. มีนโยบาย

ที่ จะส่ ง เสริ ม นั ก ท่องเที่ยวกลุ่ม ผู้รัก สัต ว์ที่มัก ประสบปัญหาเรื่องโรงแรม ที่ พั ก ไม่ อ นุ ญ าตให้ น ำสั ต ว์ เ ลี้ ย งเข้ า ททท. จึ ง ได้ จั ด โครงการ “พาตู บ เที่ยวไทย” ขึ้น ในปี 2549 โดยร่วมกับนิตยสาร Dogazine นิตยสารสำหรับ คนรั ก สุ นั ข ติ ด ต่ อ โรงแรม ที่ พั ก และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ อ นุ ญ าตให้ น ำ สุนัขเข้าได้ ซึ่งกิจกรรมคาราวาน “พาตูบเที่ยวไทย” ได้รับการตอบรับอย่างดี มาตลอด ททท. จึงเห็นควรที่จะขยายฐานจากกลุ่มคนรักสุนัขไปยังกลุ่มคน รักแมว จึงเป็นที่มาของโครงการ “พาตูบพาเหมียวเที่ยวไทย” โดย ททท. ได้ร่วมกับ นิตยสาร Cat Magazine จัดกิจกรรมคาราวาน “พาเหมียวเที่ยวไทย” ที่ หลุบพญา รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้คาราวาน “พาตูบเที่ยวไทย” ได้จัดมา 23 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 24 “พาตูบ เที่ยวไทย” จะพาผู้รักสุนัขไปเที่ยวที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2554 ส่วนสำหรับคาราวาน “พาเหมียว เที่ยวไทย” นั้น ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทาง www.tourismthailand.org หรือ 0 2594 2698 w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 9


เทศกาลตรุษจีนปีนี้ยิ่งใหญ่จริงๆ ปี 2554 การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ได้ จั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม ฉลอง

เทศกาลตรุ ษ จี น ร่ ว มกั บ รั ฐ บาลสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่

ประชาสั ม พั น ธ์ ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องประเทศไทย โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย น วั ฒ นธรรมและการท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งไทยและจี น ขึ้ น เป็ น พิ เ ศษ ในโอกาสร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเฉลิมฉลองในโอกาสความสัมพันธไมตรี ทางการทูตไทย - จีน ครบ 36 ปี (3 รอบ) รัฐบาลจีนได้ส่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมจีน VIP จากมณฑลต่างๆ สื่อมวลชน และนักแสดงเกือบ 200 ชีวิต (การแสดงจัดมาเป็นพิเศษ เช่น การแสดง 56 ชนเผ่า

ของจีน การแสดงเจ้ าแม่ กวนอิ มพั นมือ กายกรรม งิ้ ว เปลี่ ย นหน้ า กาก หุ่ น กระบอก

ระบำฯลฯ) ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยในหลายพื้นที่ตามหัวเมืองท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี นครสวรรค์ เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี ภูเก็ต เป็นต้น ช่วงระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 1672 หรือ www.เที่ยวภาคกลาง.com

10 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 11


“ Unseen 3 ” ของ 19 จังหวัดในภูมิภาคภาคกลาง

เป็นการสร้างจุดขายในเชิงการตลาด และประชาสัมพันธ์สินค้าการท่องเที่ยวใหม่และเก่า นำเสนอขายในมุมมองใหม่ที่ผู้คนมองข้าม ถือเป็น UNSEEN ต่อจากเวอร์ชั่น 1 และ 2 ของ ททท. ที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น

หอสมุ ด จดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ใน มหามงคลวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงครองราชย์ ส มบั ติ ค รบ 50 ปี เป็นหอจดหมายเหตุที่สมบูรณ์ที่สุดในการเก็บเอกสาร ที่สำคัญของชาติ ตั้งอยู่ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 อลั ง การวั ด จี น ยิ่ ง ใหญ่ ดุ จ พระราชวั ง ชมความ งดงามตระการตาและยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมจีน

ที่ ง ดงามและสมบู ร ณ์ แ บบ จนหลายคนเปรี ย บไว้ ว่ า เหมื อ นได้ เ ดิ น อยู่ ใ นพระราชวั ง จี น ณ วั ด บรมราชา กาญจนาภิ เ ษกอนุ ส รณ์ ค ณะสงฆ์ จี น นิ ก ายรั ง สรรค์

(วั ด เล่ ง เน่ ย ยี่ 2) ตั้ ง อยู่ ที่ อ.บางบั ว ทอง จ.นนทบุ รี เป็ น วั ด จี น สาขา 2 ที่ ใ หญ่ ก ว่ า วั ด เล่ ง เน่ ย ยี่ 1 วั ด ดั ง ที่เยาวราช กรุงเทพฯ

ประตู ร ะบายน้ ำ คลองลั ด โพธิ์

จ.สมุทรปราการ คลองระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยแก้ไขปัญหา น้ ำ ท่ ว มจากกรณี น้ ำ เหนื อ ไหลผ่ า นแม่ น้ ำ เจ้ า พระยา และได้ทรงทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 12 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ประติมากรรมทราย ฉะเชิงเทรา องค์พระพิฆเนศปางนอนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย

ตระการตากั บ ประติ ม ากรรมทรายในร่ ม ที่ ณ วั ด สมานรั ต นาราม ริ ม แม่ น้ ำ บางปะกง อ.เมื อ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก ห่ า งจากวั ด หลวงพ่ อ โสธร เพี ย ง จ.ฉะเชิงเทรา 800 เมตร

ย้ อ นอดี ต เมื อ งสุ พ รรณในเจ็ ด ตลาดเก่าเมืองสุพรรณ บอกเล่ า อดี ต เมื อ งสุ พ รรณผ่ า นวิ ถี ชี วิ ต ของ ชุมชนเก่าแก่ในเจ็ดตลาดเก่าเมืองสุพรรณ อันได้แก่ ตลาดสามชุ ก อ.สามชุ ก ตลาดเก้ า ห้ อ งและตลาด บ้านสุด อ.บางปลาม้า ตลาดศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณฯ อ.ศรีประจันต์ ตลาดท่าช้าง อ.เดิมบางนางบวช ตลาด ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์ ตลาดโพธิ์ พ ระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี ตลาดร่มหุบ สมุทรสงคราม ตลาดขายสิ น ค้ า บนรางรถไฟเมื่ อ รถไฟผ่ า นมา

พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า จะรี บ หุ บ ร่ ม กั น อย่ า งพร้ อ มเพรี ย ง และ เมื่อมาถึงสมุทรสงคราม พลาดไม่ได้กับปลาทูอันแสน

อร่อยที่มีเอกลักษณ์ “หน้างอ คอหัก”

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 13


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.เที่ยวภาคกลาง.com

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

มหัศจรรย์หมายเลข ๕ และ เลข ๙ ก่อเกิดมหาเจดีย์แห่งมงคล พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ริมหาดบ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ใช้เลข ๕ และ เลข ๙ เป็นแนวคิดในการออกแบบและสร้างเนื่องในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง ครองราชย์สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ร่วมค้นหาสูตร แห่งการคิดคำนวณที่มหัศจรรย์ใจยิ่ง

พุทธมณฑล

แหล่งพุทธมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในโลก พุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 อ.พุ ท ธมณฑล จ.นครปฐม สร้ า งขึ้ น ในโอกาส ครบรอบกึ่งพุทธกาล ปี พ.ศ. 2500 เป็นศูนย์ รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ซึ่งมีการจัดพิธีกรรมอย่างยิ่งใหญ่ ทุกปี ในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา

กุยบุรี ซาฟารีเมืองไทย

ตื่ น ตาตื่ น ใจ กั บ การเฝ้ า ชมฝู ง ช้ า งป่ า และ กระทิง ที่ออกหากินทุกเย็น ณ อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

14 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


3 ” เจษฎาเทคนิคมิวเซียม “ Unseen

ชมรถยนต์และยานพาหนะจากทุกมุมทั่วโลก ที่หาชมได้ยากโดยภาคเอกชน และเปิดให้ชมฟรี เจษฎาเทคนิคมิวเซียม ถนนพุทธมณฑลสาย 8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

องค์พระปฐมเจดีย์

อลั ง การกั บ เจดี ย์ ท รงลั ง กาที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 องค์พระปฐมเจดีย์ ณ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี

“สรงน้ำสงกรานต์ ก้าวผ่านความศรัทธา” สงกรานต์ ม อญ ชื่ น ชมกั บ ความเชื่ อ และศรั ท ธา

อันแรงกล้าของชาวมอญ อ.สังขละบุรี ที่นอนเรียงราย ต่ อ ๆ กั น ให้ พ ระสงฆ์ เ ดิ น เหยี ย บไปบนหลั ง คน ใน เทศกาลสงกรานต์ ที่ น่ า ตื่ น ตา ในวั น ที่ 17 เมษายน

ของทุกปี วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

(บางปีจัดที่บริเวณเจดีย์พุทธคยา) w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 15


พระพุทธรูปและโบสถ์สแตนเลส

แหล่งท่องเที่ยว UNSEEN แห่งใหม่ ที่สร้างสรรค์จาก แรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก่อเกิดเป็นพระอุโบสถ แสตนเลสหนึ่ ง เดี ย วในโลก ณ วั ด ปากลำขาแข้ ง

อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ปราสาทเมืองสิงห์

ศาสนสถานโบราณ ศิลปะขอมแบบบายนแห่งเดียวในภาคตะวันตก ของไทย ปราสาทเมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ชั่งหัวมัน

โครงการชั่งหัวมัน เป็นชื่อโครงการตามพระราช ดำริ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ ภัยแล้งและจัดทำแปลงเกษตรตัวอย่างแบบบูรณาการ และเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ตั้งอยู่ในเขต อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 16 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


“ Unseen 3 ” วัดขุนอินทประมูล พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดขุนอินทประมูล องค์พระมีความยาว 50 เมตร อยู่ กลางแจ้งมานานนับร้อยปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ที่วัดขุนอินทประมูล ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

“ Unseen 3 ” วัดพระแก้ว

เจดีย์วัดพระแก้ว ราชินีเจดีย์แห่งเอเชียอาคเนย์ ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละสวยงามที่ สุ ด ในประเทศไทย และ หลวงพ่อฉาย พระพุทธรูปแห่งเดียวที่มีทับหลัง ประทับติดอยูด่ า้ นหลังองค์พระ ทีว่ ดั พระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

“ Unseen 3 ” ตลาดมหาชัย สมุทรสาคร

แหล่งตลาดอาหารทะเลดังที่สุดในประเทศไทย

“ Unseen 3 ” หลวงพ่อปู่ ณ วัดโกรกกราก

พระพุ ท ธรู ป ใส่ แ ว่ น ตาดำแห่ ง เดี ย วในประเทศไทย

ซึ่งมีมูลเหตุจากความเชื่อและศรัทธาของชาวบ้านต่างๆ กันไป

ณ วัดโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 17


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.เที่ยวภาคกลาง.com

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

โชว์รูมแสดงสินค้าสวยที่สุด ดีที่สุด ใหญ่ที่สุด อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเสมือนประตูบานสำคัญ ที่เปิดตลาดการค้าและขยายงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านออกสู่ตลาดโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการออกแบบที่ช่วย ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย พัฒนาความแปลกใหม่ให้ผลิตภัณฑ์ (เข้าชมฟรี)

โรงเรียนจับเชิง (Elephant Stay) ช้างเข้าโรงเรียนประจำ โรงเรียนสอนและฝึกช้างใน แบบฉบับอยุธยา พร้อมฝึกควาญช้างให้ดูแลเอาใจใส่ ช้ า งด้ ว ยใจเมตตาต่ อ สั ต ว์ ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ แผ่ น ดิ น อยุธยา นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวิธีการเลี้ยงช้าง และให้อาหารช้างพร้อมชมการฝึกสอนช้างได้อย่าง ใกล้ ชิ ด และหากสนใจจะอยู่ ดู แ ลช้ า งด้ ว ยตนเอง โรงเรี ย นจั บ เชิ ง ก็ มี แ พคเกจต่ า ง ๆ ให้ เ ลื อ กได้ ต าม ความสนใจ

18 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


ลิงสามก๊ก (ฉบับลพบุรี)

ตำนานสามก๊กของลิงลพบุรีที่มีถิ่นอาศัยและหากินอยู่ใกล้กัน แต่ไม่ถูกกัน ก๊กแรกจะอยู่ที่ศาลพระกาฬ ก๊กที่สองจะอยู่ที่พระ ปรางค์สามยอด ก๊กที่สามจะอยู่บริเวณอาคารและบ้านเรือนต่างๆ ด้านสถานีรถไฟลพบุรี

วัดโพธิ์เก้าต้น ค่ายบางระจัน

หาบน้ำแก้บน ความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับการ บนบานสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ จ ะต้ อ งมาหาบน้ ำ เพื่ อ แก้ บ น ณ วัดโพธิ์เก้าต้น อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

“ Unseen 3 ” องค์พระอินทร์ อ.อินทร์บุร ี

ไหว้พระพรหมที่เมืองพรหม

องค์พระพรหม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี บริเวณริม ถนนสายเอเชีย หมายเลข 32 มา จ.สิงห์บุรี สามารถ สักการะทั้งพระอินทร์และพระพรหม

ไหว้พระอินทร์ ที่เมืองอินทร์

องค์ พ ระอิ น ทร์ อ.อิ น ทร์ บุ รี จ.สิ ง ห์ บุ รี (บริ เวณ FN Factory outlet ก่ อ นจะไปไหว้ พระพรหม ที่ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี) w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 19


สำนักงานกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร โครงการธรรมะในอุทยานฯ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการธรรมะในอุทยานฯ ครั้งที่ 1 “น้อมนำธรรมะ ตามรอยบาทราชชนนี” วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 8.00 น. ถึง 12.00 น. ภายในงานจำลองให้ เ ป็ น “ลานธรรม....ลานปั ญ ญา” รั บ ฟั ง ธรรมเทศนา เรื่อง “น้อมนำธรรมะ ตามรอยบาทราชชนนี” และ ตอบปั ญ หาธรรม โดยพระอาจารย์ ส มศั ก ดิ์ สุ จิ ต โต วั ด อั ม พวั น เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ชมนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุและ พระอรหันต์พระธาตุ ร่วมสรงน้ำพระธาตุ รับกระแสพระธาตุ และ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ธ รรมเพื่ อ นำความสุ ข ในการดำเนิ น ชี วิ ต ร่ ว มกิ จ กรรม “คิ ด ดี ท ำดี . .เพื่ อ พ่ อ ” โดยเขี ย นการ์ ด และตั้ ง ปณิ ธ านร่ ว มกั น ทำ ความดี ถ วายเนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระ ชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว 5 ธั น วาคม 2554 ร่วมทำบุญกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ และชาวชุมชนสวน สมเด็ จ ย่ า โดยการเปิ ด โรงทานสำหรั บ เยาวชนและผู้ ร่ ว มงาน สนับสนุนโดยชุมชนสวนสมเด็จย่า ครั้งที่ 2 “ช่วยเหลือแบ่งปัน ความรักษ์ ให้โลกน่าอยู่” วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 6.00 น. - 12.00 น. พิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บาตร ถวายภั ต ตาหารเช้ า แด่ พ ระสงฆ์ 9 รู ป ประธานฝ่ายพิธีสงฆ์โดยกลุ่มออกกำลังกาย สวนสมเด็จย่า และฟัง ธรรมเทศนาเรื่อง “ช่วยเหลือแบ่งปัน ความรักษ์ ให้โลกน่าอยู่” โดย เจ้าคุณอลงกต พระอุดมประชาทร วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ร่วม ถวายภั ต ตาหารเพลแด่ เจ้ า คุ ณ อลงกต พระอุ ด มประชาทร และ บริ จ าคเงิ น สิ่ ง ของ ยารั ก ษาโรค อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ ผู้ ป่ ว ย อุ ป กรณ์ การเรียน เครื่องนุ่งห่มกับมูลนิธิธรรมรักษ์ โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ (บริ จ าคสิ่ ง ของและปั จ จั ย ได้ ที่ อุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2554)

ติดต่อบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ได้ที่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพ ฯ หรือโอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 012 - 259650 - 5 ชื่อบัญชี น.ส.อุไรวรรณ สมสมัย พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินโดยระบุชื่อมาที่ โทรสาร 0 2437 1853 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2437 7799, 0 2439 0902 20 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


เรียนรู้วัฒนธรรม 4 ภาค ในห้องเรียนธรรมชาติ

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7 - 12 ปี เข้าร่วมโครงการห้องเรียนธรรมชาติ ตอน ยุวชนรวมใจ วัฒนธรรมไทย 4 ภาค ในวันที่ 20 มีนาคม 2554 ณ. อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร น้องๆ จะได้สนุกสนาน และเรียนรู้ความเป็น ตัวตนของแต่ละภาค และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มีนาคม 2554 ค่าอบรม บุคคลทั่วไป 400 บาท สมาชิก 380 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอุปกรณ์) พิเศษสุดสำหรับผู้ที่สมัครครบ

6 ท่าน ฟรีท่านที่ 7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2437 7799, 0 2439 0902

Bangkok Countdown 2011 @ Central World

ททท. ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ อินเดกซ์ อีเวนต์ เอเจนซี่ จั ด งาน Bangkok Countdown 2011 @ Central World เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยการ ตกแต่งประดับไฟ ต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสวนสนุกที่สวยงามตระการตา มีศิลปินชื่อดังร่วมงานอย่างคับคั่ง

Make A Wish Countdown 2011

ศู น ย์ ก ารค้ า สยามพารากอน จั ด งาน Make A Wish Countdown 2011 ณ ลาน Park Paragon หน้ า ศู น ย์ ก ารค้ า Siam Paragon เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อต้อนรับเทศกาล ปีใหม่ 2011 โดยภายในงานมีการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง จากหลายค่าย และร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่ปี 2011 พร้อมกันทั่ว ประเทศ w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 21


สำนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

การแสดงแสง เสียง และสื่อผสม “วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษา มหาราชา” ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบูรพกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์จักรี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง เจริ ญ พระชนมพรรษา 84 จึ ง เป็ น โอกาสสำคั ญ ที่ จั ด การแสดงชุ ด พิเศษนี้อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งการแสดงแสง เสียง และสื่อผสมในครั้งนี้ ใช้ เทคนิคในการนำเสนอที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ ผสมผสานกับ การแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ โ ดดเด่ น ในแต่ ล ะสมั ย อย่ า งยิ่ ง ใหญ่ ตระการตา ประกอบสื่อผสมหรือมัลติมีเดียอย่างสมจริง ซึ่งจะสร้าง ความประทั บ ใจแก่ ผู้ ช ม ตลอด 90 นาที ข องการแสดง เริ่ ม แสดง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19.00 - 20.30 น. (งดการแสดงทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และงดการแสดงในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554) รวมทั้งสิ้น 58 รอบ บัตรราคา 500 บาท ทุกที่นั่ง เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2553 ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9

ททท. ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ส วนหลวง ร.9 กำหนดจั ด “งาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 23” เมื่อวันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ เกาะ 3 สวนหลวง ร.9 เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา โดยภายในงาน มีการแสดง ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ นิทรรศการประวัติสวนหลวง ร.9 นิทรรศการศิลปะประดิษฐ์ การจัดจำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์ จัดสวน โดยเนรมิตสถานที่สวนสวยบริเวณสวนรมณีย์ และศาลา

พุ ฒ -จั น ทน์ ให้ เ ป็ น “ชุ ม ชนหั ต ถศิ ล ป์ ถิ่ น วั ฒ นธรรม” โดยมี ก าร สาธิ ต หั ต ถกรรมพื้ น บ้ า นที่ มี ชื่ อ เสี ย งของกรุ ง เทพมหานคร พร้ อ ม

การก่อสร้างและตกแต่งบรรยากาศแบบย้อนยุค มีกิจกรรมสาธิต

ต่างๆ เช่น นวดแพทย์แผนไทย การทำผ้าไหมปัก ดอกไม้ประดิษฐ์ จากผ้า เป็นต้น และการจำลองวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำในบรรยากาศของ

ตลาดน้ำโบราณ มีการแสดงเพลงพื้นบ้าน และโคมไฟ 12 นักษัตร

ที่ยิ่งใหญ่สวยสดงดงาม ตระการตา 22 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


นนทบุรี มหัศจรรย์แห่งพฤกษาจากนานาประเทศ (The Natural Sensation)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาน กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและ ชมรมผู้ ป ระกอบการไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ จ.นนทบุ รี จัดงาน The Natural Sensation มหัศจรรย์แห่ง พฤกษาจากนานาประเทศ เมื่ อ วั น ที่ 11 - 17 พฤศจิ ก ายน 2553 ที่ ผ่ า นมา ณ ลานกิ จ กรรมหน้ า ศูนย์อาหารและลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี เนรมิตศูนย์การค้าให้เป็นดินแดนสวนสวย ท่ามกลาง มวลดอกไม้นานาพันธุ์ จาก 4 ทวีป มีการออกร้าน จำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและกิจกรรมมากมาย เป็ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การกระตุ้ น เศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

มหัศจรรย์เที่ยวรอบกรุง ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร จัดทัศนศึกษา โครงการมหัศจรรย์เที่ยวรอบกรุง เส้นทางที่ 1 เมื่อ วั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2553 ที่ ผ่ า นมา เส้ น ทาง กรุงเทพมหานคร - เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี นางเยี ย รยง ไชยรั ต น์ ผู้ อ ำนวยการ ททท. สำนั ก งานกรุ ง เทพมหานคร จั ด โครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และเป็นการส่งเสริม การท่ อ งเที่ ย วทางเรื อ ไหว้ พ ระทางน้ ำ มี ผู้ ใ ห้ ค วาม สนใจเป็นจำนวนมาก เดินทางโดยเรือ Chao Phraya Princess Cruise สู่ เ กาะเกร็ ด จ.นนทบุ รี แวะ สั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต ามสถานที่ ต่ า งๆ เลื อ กซื้ อ อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ของชาวเกาะเกร็ด จากนั้น คณะนักท่องเที่ยวได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ได้รับ ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ณ วัดฉิมพลีอีกด้วย w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 23


สำนักงานกรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี

เทศกาลถือศีลกินเจ จ.ปทุมธานี ประจำปี 2553

ททท. สำนั ก งานกรุ ง เทพมหานคร ร่ ว มกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี สำนั ก งาน วั ฒ นธรรม จ.ปทุ ม ธานี เทศบาลเมื อ งปทุ ม ธานี เทศบาลรังสิต สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี จัดงานสืบสานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ อ.เมือง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี บรรยากาศภายในงานคราคร่ำ ไปด้วยผู้มีจิตศรัทธา โดยมีการจัดขบวนแห่จากมูลนิธิ ต่างๆ รวมถึงประชาชนทีม่ าร่วมงานกินเจ เมือ่ ประธาน ได้กล่าวเปิดงาน และลั่นกลองล้อโกว้ (กลองมังกร) เพื่ อ เอาฤกษ์ ชั ย แล้ ว ได้ ช มการผั ด หมี่ ก ระทะที่ ใ หญ่ ที่สุดในโลก มีความกว้าง 4.34 เมตร โดยใช้ 12 คน จาก 12 ราศี น้ ำ หนั ก หมี่ ร วม 1 ตั น ซึ่ ง ได้ น ำมา แจกจ่ า ยให้ ป ระชาชนชิ ม ฟรี พร้ อ มการแสดงสิ ง โต มังกร การแสดงเอ็งกอและการลุยไฟ นอกจากนี้เหล่า พ่อครัว แม่ครัวจากชุมชนต่างๆ ได้นำขนมเจสูตรเด็ด อาทิ ขนมขี้ ห นู จ ากชุ ม ชนบางโพธิ์ ใ น ขนมบั ว ลอย จากชุมชนปทุมทอง เป็นต้น มาประกวดแข่งขันกัน อย่างสนุกสนาน และที่สำคัญงานนี้กินฟรีตลอดงาน

Happy Together Countdown 2011 @ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี

ททท. ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี จัดงาน Happy Together Countdown 2011 @ ฟิวเจอร์พาร์ค เมื่อวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2553 ณ ลาน Alive Park ภายในงาน มีกิจกรรมพิเศษ มากมาย อาทิ ขบวนพาเหรด “Happy Thailand ความสุขเพื่อคนไทย” บรรยากาศในงานสร้างสีสันความสุข ความสนุกสุดอลังการ และ Happy Rabbit แลนด์มาร์ครูปน้องกระต่ายขนาดใหญ่ เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยว ประทับใจ และสนุกสนานไปกับเกมส์ถ่ายรูป Photo Hug ขึ้นจอทีวีขนาดยักษ์ Count Down Wall หอนาฬิกา ขนาดใหญ่ที่เป็นหัวใจแห่งความสุขที่คนไทยร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปี 2011 ด้วยกัน รวมถึงเกมส์ชิงรางวัลจาก

ผู้สนับสนุนอีกมากมาย ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินที่ร่วมสร้างความสนุกสนานตลอดระยะเวลา 2 วัน

24 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


ฉะเชิงเทรา ชวนเที่ยวเทศกาลชมโลมา... ที่ท่าข้าม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง กุมภาพันธ์ 2554 ททท. สำนั ก งานกรุ ง เทพมหานคร เทศบาลตำบลท่ า ข้ า ม และชาว ชุมชนริมแม่น้ำบางปะกง ร่วมกันจัดงานเทศกาล “ชมโลมา...ที่ท่าข้าม”

ติดต่อกันมาทุกปี โดยคำนึ ง ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ร่ ว มกั น อย่ า ง

รู้ คุ ณ ค่ า และยั่ ง ยื น ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศบริ เวณลุ่ ม แม่ น้ ำ บาง

ปะกง รวมทั้งจัดระเบียบการชมปลาโลมาอย่างถูกวิธี ทำให้กิจกรรมล่อง เรือชมปลาโลมาเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และมีนักท่องเที่ยว เดิ น ทางมาเที่ ย วช่ ว งเทศกาลชมปลาโลมามากขึ้ น ทุ ก ปี นอกจากนี้ ที่

ตำบลท่ า ข้ า มยั ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และพั ก ผ่ อ นที่ น่ า สนใจอี ก แห่ ง หนึ่ ง

คือ เกาะธรรมชาติท่าข้าม หรือ เกาะนก เป็นเกาะกลางน้ำ มีพื้นที่ 125 ไร่ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลางแจ้ง เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน มีความ อุดมสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นพันธุ์ไม้ป่าชายเลนต่างๆ รวมทั้ง

นกนานาชนิดที่อาศัยอยู่มากกว่า 50 สายพันธุ์ ซึ่งสามารถเที่ยวชมได้ตาม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ (สะพานไม้) ความยาวกว่า 1,000 เมตร รวมทั้ง

ยังมีศาลาพักนักท่องเที่ยว และหอชมวิวความสูง 34 ฟุต สามารถมองเห็น ทิวทัศน์บนเกาะและปากแม่น้ำบางปะกงได้อีกด้วย

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 25


สำนักงานกรุงเทพมหานคร

งานประเพณี

ลอย กระ ทง จ.ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2553

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2553 ททท. สำนักงาน กรุ ง เทพมหานคร ร่ ว มกั บ เทศบาลเมื อ งฉะเชิ ง เทรา เทศบาลตำบลนครเนื่ อ งเขต ร่ ว มจั ด งานประเพณี ล อย กระทง “ย้อนเวลาหาวิถีไทย” ณ สวนมรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิ ง เทรา บรรยากาศเต็ ม ไปด้ ว ยความงดงามของ ประเพณีลอยกระทงยามค่ำคืนของวันเพ็ญเดือนสิบสอง ดื่ ม ด่ ำ บรรยากาศย้ อ นอดี ต แห่ ง วิ ถี ไ ทยที่ แ สนตราตรึ ง ใจ

ไปกับการแสดงสุดอลังการ ชุด “บางปะกง...สายน้ำแห่ง แผ่ น ดิ น สยาม”ชมภาพนิ ท รรศการแห่ ง ความทรงจำกั บ “ภาพเก่าเล่าเรื่อง เมืองฉะเชิงเทรา” เคียงคู่ “ภาพใหม่ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตชาวแปดริ้ว” ท่ามกลาง เสี ย งดนตรี บ รรเลงที่ ขั บ ขานโดยศิ ล ปิ น นั ก ร้ อ งชื่ อ ดั ง ส่ ง ท้ า ยด้ ว ยการแสดง พลุ ด อกไม้ ไ ฟอั น ตื่ น ตาตื่ น ใจใน กลิ่นไอของตลาดโบราณ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี อันงดงามและทรงคุณค่าของเมืองไทยให้คงอยู่สืบไป

26 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


งานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปี จ.ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2553

เพื่ อ รำลึ ก ถึ ง บุ ญ ญาภิ นิ ห ารและความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ขององค์ พ ระพุ ท ธโสธร พระพุ ท ธรู ป คู่ บ้ า นคู่ เ มื อ ง ของชาวแปดริ้ ว ททท.สำนั ก งานกรุ ง เทพมหานคร ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานนมัสการพระพุทธ โสธรและงานประจำปี จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 18 27 พฤศจิกายน 2553 และร่วมชมการแข่งขันเจ็ทสกี ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และถ้วยพระราชทานพระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เมื่ อ วั น ที่ 13 - 14 พฤศจิ ก ายน 2553 โดยในวั น ที่ 18 พฤศจิกายน ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์หลวงพ่อพระพุทธ โสธรตามแบบโบราณประเพณี ด้ ว ยเครื่ อ งสั ง เวย ชุ ด ใหญ่ แ ละไข่ ไ ก่ ต้ ม 109,999 ฟอง บรรยากาศ

เต็ ม ไปด้ ว ยประชาชนที่ ม ารอรั บ ไข่ ไ ก่ ต้ ม เพื่ อ ความ เป็ น สิ ริ ม งคลแก่ ต นเองและครอบครั ว จากนั้ น ได้ อั ญ เชิ ญ พระพุ ท ธโสธรองค์ จ ำลองประดิ ษ ฐานใน

ขบวนแห่ ซึ่ ง ประดั บ ตกแต่ ง ด้ ว ยดอกไม้ น านาชนิ ด โดยขบวนเคลือ่ นไปยังถนนสายต่างๆ เพือ่ ให้ประชาชน ได้ มี โ อกาสสั ก การะบู ช า ท่ า มกลางสี สั น และความ สวยงามตระการตาของขบวนแห่องค์พระพุทธโสธรที่ รายล้อมด้วยริ้วขบวนต่างๆ อันเป็นภาพความทรงจำ ที่ทรงคุณค่าและมีสิริมงคลยิ่ง w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 27


สำนักงานกรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ

งานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จ.สมุทรปราการ

ส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ 2554 (Count Down 2011) บนพื้นที่สีเขียว ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เมื่อ 31 ธันวาคม 2553 ททท. สำนั ก งานกรุ ง เทพมหานคร ร่ ว มกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล บางน้ ำ ผึ้ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ บริ ษั ท ไทย น้ ำ ทิ พ ย์ จำกั ด อำเภอพระประแดง และจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ

ร่ ว มจั ด งานนี้ ขึ้ น บรรยากาศภายในงานเต็ ม ไปด้ ว ยรอยยิ้ ม กั บ กิจกรรมบนเวที ศิลปินตลกชื่อดังมากมาย การแสดงพลุนานาชาติ และวันที่ 1 มกราคม ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่

ประเพณีลอยกระทง

28 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง

จ.สมุทรปราการ ประจำปี 2553

ททท.สำนั ก งานกรุ ง เทพมหานครร่ ว มกั บ เทศบาลเมื อ ง พระประแดง อบต.บางน้ ำ ผึ้ ง เมื อ งโบราณ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ช้างเอราวัณ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ที่ผ่านมา ณ สถานที่ท่องเที่ยว 4 แห่งของจังหวัด ดังนี้ “ลอยกระทงสายกลางแม่ น้ ำ เจ้ า พระยา” ซึ้ ง กั บ แสงเที ย น ที่ลอยล่องเป็นสายกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดร้องเพลง ลู ก ทุ่ ง ไทย ประกวดนางนพมาศและหนู น้ อ ยนพมาศ ประกวด ประดิษฐ์กระทง และการแสดงจากศิลปินนักร้องลูกทุ่งยอดนิยม “ประเพณีลอยกระทงตามประทีป ปลูกจิตสำนึกรักษ์แหล่งน้ำ” ณ ตลาดน้ ำ บางน้ ำ ผึ้ ง ตระการตากั บ พลุ น านาชาติ การแสดง ประเพณีมอญ การประกวดนางนพมาศ การแสดงจากศิลปินชื่อดัง

“สยามราตรี” สัมผัสบรรยากาศแบบย้อนยุค ณ เมืองโบราณที่ ถูกเนรมิตให้เป็นเมืองแห่ง “สยามราตรี” นั่งรถรางชมความงามของ เมืองโบราณในยามค่ำคืน อิ่มอร่อยกับอาหารบุพเฟ่ต์แบบย้อนยุค บริเวณตลาดบก และชมการแสดง แสง เสียง ตระการตา “จองเปรียง เพ็ ญ ๑๒ ลอยกระทงตามประที ป ย้ อ นอดี ต ตลาดโบราณ” ที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ มนต์เสน่ห์แห่งการลอยกระทงแบบโบราณ เพลินกับการเลือกซื้อสินค้า พร้อมชมการแสดงโปงลาง การประกวด ธิดาช้าง และกิจกรรมต่างๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย


งานประเพณีรับบัว และ งานประเพณี แข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางพลี และเทศบาลเมืองพระประแดง จัดงานประเพณีรับบัว ซึ่งประเพณีที่เก่าแก่ที่สืบทอดมาแต่โบราณ เมื่อ 19 - 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอำเภอบางพลี ร่วมนมัสการหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ มีการแสดงประเพณีรับบัว การแสดงโจ๊ก (ผะหมี) การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวด หนุ่ ม สาวรั บ บั ว ประกวดเรื อ การแข่ ง ขั น กิ น ข้ า วต้ ม มั ด การแสดง มายากล รำเพลงจี น รำมวยจี น ร้ า นจำหน่ า ยอาหารและขนม พื้นบ้านซึ่งหาทานได้ยาก นอกจากนี้ยังได้สนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ กั บ บรรยากาศการแข่ ง เรื อ ในวั น ที่ 27 - 29 ตุ ล าคม ที่ ผ่ า นมา

ในงานประเพณี แข่งเรือหน้าเมืองพระประแดงชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลำน้ำ เจ้าพระยา หน้าเมืองพระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเต็มไปด้วย เทคนิ ค ฝี ไ ม้ ล ายมื อ และชั้ น เชิ ง ของฝี พ าย และแรงเชี ย ร์ ทั้ ง สองฝั่ ง ริมน้ำที่คอยให้กำลังใจกันอย่างสนุกสนาน

งานประเพณีแห่หลวงปู่ปาน ททท. สำนั ก งานกรุ ง เทพมหานคร ร่ ว มกั บ เทศบาลตำบล คลองด่ า น จั ด งานประเพณี แ ห่ ห ลวงปู่ ป าน เมื่ อ วั น ที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ณ วัดมงคลโคธาวาส จ.สมุทรปราการ เพือ่ สืบสานประเพณีอนั ดีงามให้คงอยูส่ บื ไป ภายในงานชาวคลองด่าน ได้อัญเชิญองค์หลวงปู่ปานลงเรือบุษบกขนาดใหญ่ เพื่อล่องไปตาม คลองด่านจนถึงปากอ่าวโดยท้ายขบวนหลวงปู่ปานนั้นจะรายล้อมไป ด้วยเรือประมงของชาวบ้านซึ่งเป็นภาพขบวนเรือที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม และหาชมได้ยาก เมื่อขบวนเรือล่องสู่กลางปากอ่าว มีพิธีการแจกธง หลวงปู่ปานให้แก่เรือแต่ละลำที่ร่วมขบวนแห่ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นจึงอัญเชิญองค์หลวงปู่ปานขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ ไปรอบ จ.สมุ ท รปราการ เพื่ อ ให้ ช าวบ้ า นได้ น มั ส การและขอพร นอกจากนี้ยังมีการจัดงานมหรสพอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งจัดต่อเนื่องทุกปี

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 29


สำนักงานกาญจนบุรี

กาญจนบุรี งานเจียไต๋แฟร์ 2011

เชิญเที่ยวงาน “เจียไต๋แฟร์ 2011” มหั ศ จรรย์ แ ห่ ง เมล็ ด พั น ธุ์ ครั้ ง ที่ 7 วั น ที่ 15 - 23 มกราคม 2554 ณ ชนม์ เ จริ ญ ฟาร์ ม ต.วั ง ด้ ง อ.เมื อ ง จ.กาญจนบุ รี ผู้ ส นใจสามารถติ ด ตาม รายละเอียดของงานได้ทาง www.chiataigroup.com

การแข่งขัน The Outdoor Unlimited River Kwai Trophy 2011

เชิญเที่ยวงาน “ดิ เอ้าท์ดอร์ อันลิ มิ เ ต็ ด ริ เวอร์ แ คว โทรฟี่ 2554” ใน

วั น ที่ 5 มี น าคม 2554 ณ สะพาน

ข้ า มแม่ น้ ำ แคว อ.เมื อ ง จ.กาญจนบุ รี

ผู้สนใจสามารถสอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.riverkwaitrophy.com 30 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


กิจกรรมสายน้ำแห่งความรัก River of Love

ขอเชิ ญ ชวนคู่ รั ก ทุ ก เพศวั ย ร่ ว มกิ จ กรรม สุ ด พิ เ ศษที่ จ ะกลั บ มาสร้ า งความประทั บ ใจ ต้อนรับวันแห่งความรักอีกครั้ง กับงาน River of Love ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ สอบถาม รายละเอียดได้ที่ ททท. สำนักงาน จ.กาญจนบุรี โทร 0 3451 1200 และ 0 3462 3691

ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

“กอดยกก๊วน ชวนขึ้นกรีน” เล่นกอล์ฟราคาเดียว เที่ยวเมืองกาญจน์

ททท. สำนักงานกาญจนบุรี ร่วมกับชมรมโรงแรม รีสอร์ท และ สนามกอล์ฟจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “กอดยกก๊วน ชวนขึ้น กรีน ตีกอล์ฟราคาเดียว... เที่ยวเมืองกาญจน์” เมื่อวันที่ 14 - 15 ตุ ล าคม 2553 เพื่ อ สร้ า งกระแสให้ จ.กาญจนบุ รี เป็ น จั ง หวั ด เป้าหมายที่สำคัญสำหรับนักกอล์ฟทั่วไป โดยจัดโปรโมชั่นตีกอล์ฟ ราคาพิ เ ศษเพี ย ง 799 บาท ใน 7 สนามกอล์ ฟ ชั้ น นำของ

จ.กาญจนบุ รี พร้ อ มสิ ท ธิ พิ เ ศษแก่ นั ก กอล์ ฟ ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ สามารถเข้ า พั ก ในโรงแรม รี ส อร์ ท ชั้ น นำได้ ใ นราคา 799 บาท นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด เลี้ ย งอาหารเย็ น การออกร้ า นจำหน่ า ย อุปกรณ์กอล์ฟมือสอง และกิจกรรมการประกวดแคดดี้จากสนาม กอล์ฟต่างๆ อีกด้วย

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 31


สำนักงานกาญจนบุรี

งานหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมแฟร์

จังหวัดกาญจนบุรี ททท. สำนักงานกาญจนบุรี ร่ ว มกั บ หอการค้ า จั ง หวั ด กาญจนบุ รี แ ละสภา อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน ‘‘หอการค้า & สภาอุตสาหกรรมแฟร์ 2010’’ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ งานสัมผัสอากาศเย็น 24 - 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนาม เด่นในตำนานเหมืองแร่ ที่ปิล็อก กลี บ บั ว ต.ท่ า มะขาม อ.เมื อ ง จ.กาญจนบุ รี เพื่ อ ร่ ว มสั ม ผั ส และชมธรรมชาติ ขุ น เขา และ เป็นการส่งเสริมภาคการผลิตและ การตลาดสินค้า สายหมอก การสาธิตการร่อนแร่ ล้างแร่ ชมอุโมงค์ และบริ ก ารของภาคธุ ร กิ จ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ การทำเหมื อ งขุ ด ในอดีต การแสดงของชนพื้น เมื อง ผู้ ป ระกอบการในส่ ว นของท้ อ งถิ่ น เป็ น การกระตุ้ น กะเหรี่ยง พม่า มอญ และการประกวดธิดาสายหมอก เศรษฐกิ จ ในจ.ให้ เ กิ ด การหมุ น เวี ย นรายได้ ภ ายใน นานาชาติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 1 มกราคม ท้ อ งถิ่ น และเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว 2554 ณ บริเวณเหมืองปิลอ็ ก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีในอีกทางหนึ่ง

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว “กอดสังขละบุรี เยือนวิถีชุมชน”

ททท. สำนั ก งานกาญจนบุ รี ร่ ว มกั บ เกรท แฮปปี้ เ นส จั ด กิ จ กรรมคาราวานรถยนต์ ท่ อ งเที่ ย ว เส้นทางกรุงเทพฯ - สังขละบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา รวม 3 วัน 2 คืน เพื่อนำ นักท่องเที่ยวในกลุ่มผู้นิยมขับรถท่องเที่ยวเอง จำนวน 80 ท่าน เดินทางไปสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น และ เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 32 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


การแข่ ง ขั น “กาญจนบุ รี เ สี อ ภู เ ขาครอส คันทรี่ ครั้งที่ 1”

งานวิ่งเพื่อช้าง Runs for Elephants

เครื อ ข่ า ยอนุ รั ก ษ์ ช้ า ง กาญจนบุ รี จั บ มื อ กั บ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ โดยการสนับสนุนของ ททท. สำนั ก งานกาญจนบุ รี จั ดกิ จกรรม Run for Elephants หรือ วิ่งเพื่อช้าง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2553 ที่ ผ่ า นมา ณ โรงเรี ย นท่ า มะนาว ต.วั ง ด้ ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการ อนุ รั ก ษ์ ช้ า งป่ า ในระดั บ จั ง หวั ด โดยมี นั ก วิ่ ง ทั้ ง เด็ ก และผูใ้ หญ่ นักวิง่ เพือ่ สุขภาพ นักวิง่ สมัครเล่น และนักวิง่ ที่ ผ่ า นมาหลายสนามเข้ า ร่ ว มวิ่ ง ในระยะทางที่ มี ใ ห้ เลือกตั้งแต่ 3.5 กม. 5 กม. 10.5 กม. (มินิมาราธอน) และ 21 กม. (ฮาล์ ฟ มาราธอน) เส้ น ทางวิ่ ง มี ทั้ ง ถนนลาดยางและทางดิน ผ่านหมู่บ้าน เรือกสวนไร่นา บนเส้นทางที่ช้างป่าออกมาหากิน

ชมรมจั ก รยานกาญจนบุ รี ร่ ว มกั บ ททท. สำนั ก งานกาญจนบุ รี และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาบนเส้นทาง วิ บ าก ประเภทครอสคั น ทรี่ เมื่ อ วั น ที่ 5 ธั น วาคม 2553 ที่ ผ่ า นมา ระยะทาง 25 ก.ม. และ 35 ก.ม. เพื่ อ ชิ ง เงิ น รางวั ล และถ้ ว ยรางวั ล มากมาย โดยทาง ชมรมจั ก รยานกาญจนบุ รี ได้ จั ด บริ ก ารอาหาร ของว่ า ง ผลไม้ น้ ำ ดื่ ม ที่ พั ก และจุ ด กางเต๊ น ท์ ฟ รี สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับการจัดงานในครั้ง แรกนี้ มีชาวเสือภูเขาจากจังหวัดต่างๆ ให้ความสนใจ เดิ น ทางมาเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ทั้ ง สิ้ น จำนวนกว่ า 300 คัน

งานเทศกาลเห็ดโคน และอัญมณีของดีอ.บ่อพลอย ประจำปี 2553

บริ เ วณศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า อั ญ มณี (OTOP) อำเภอบ่ อ พลอย จ.กาญจนบุรี จัดงานประจำปีขึ้น เมื่อวันที่ 22-30 ตุลาคม 2553 ที่ ผ่ า นมา เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รู้ จั ก กั บ เห็ ด โคน เมืองกาญจน์ที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อย เป็นที่ยอมรับของนักชิม ทั่วไปว่าเป็นเห็ดที่อร่อยที่สุด ในแต่ละปีจะมีเห็ดโคนสดๆ ออกมาให้ บริโภคเพียงหนึง่ ฤดูกาลเท่านัน้ สำหรับกิจกรรมในงานยังประกอบด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับเห็ดโคน การประกวดอาหารที่ปรุงจากเห็ดโคน และอั ญ มณี สิ น ค้ า OTOP การประกวดธิ ด าพลอย การแข่ ง ขั น เจียระนัยนิล โดยภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 33


สำนักงานกาญจนบุรี

กิจกรรม PRESS TRIP “สัมผัสหมอก กอดหนาว ห่มดาว 3 ตะวัน”

ททท.สำนักงานกาญจนบุรี ได้จัดนำคณะ Blogger Webmaster และหนังสือพิมพ์ชั้นนำ ร่วมเดินทางทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่ น่าสนใจ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 3 อ.ท่องเที่ยวหลักของ จ.กาญจนบุรี ได้แก่ อ.ทองผาภูมิ อ.สั ง ขละบุ รี และอ.ศรี ส วั ส ดิ์ รวมระยะเวลา 4 วั น 3 คื น เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ที่ น่ า เดิ น ทางมา เที่ ย วชมในช่ ว งฤดู ห นาว โดยคณะสื่ อ มวลชนที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ ต่างประทับใจกับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

มหกรรม 3 ทศวรรษ งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี จัดงานเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการสร้างทางรถไฟสายมรณะ และสะพานข้ามแม่น้ำแคว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2553 สำหรับในปีนี้ นับเป็นระยะเวลา 65 ปี ที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ สิ้ น สุ ด ลง รวมทั้ ง ครบรอบการจั ด งานสะพานข้ า มแม่ น้ ำ แคว เป็น ปีที่ 30 ทางจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ ร่วมกันจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัด กาญจนบุรี ประจำปี 2553 โดยใช้ชื่องานว่า “มหกรรม 3 ทศวรรษ งานสะพานข้ า มแม่ น้ ำ แคว” (“THREE DECADES OF THE RIVERKWAI BRIDGE FESTIVAL”) ภายใต้ แ นวคิ ด ของงานว่ า “The War Is Over” เพื่อเป็นเครื่องเตือนให้เห็นถึงความรุนแรง และความขัดแย้งของสงคราม โดยในปีนี้ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี ได้ เข้ า ร่ ว มออกบู๊ ธ จั ด นิ ท รรศการภายในงานร่ ว มกั บ ทาง ชมรม ถ่ายภาพกาญจนบุรี ในหัวข้อ “ร้อยภาพ...ร้อยเรื่องเมืองกาญจน์”

การจัดแสดงดนตรีแจ๊ส The Bridge of Harmony … Jazz for Kids

34 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสะพานข้าม แม่ น้ ำ แคว อ.เมื อ ง จ.กาญจนบุ รี ททท. สำนั ก งานกาญจนบุ รี จัดคอนเสิร์ตในแนวดนตรี Jazz, Bossanova, Swing และ R&B ซึ่ ง บรรเลงโดยวง Bigle Big Band วงดนตรี แ จ๊ ส ชื่ อ ดั ง จาก ประเทศเนเธอแลนด์ พร้ อ มด้ ว ยวงเภรี เ ปิ ง มางและวงลายไทย จากประเทศไทย โดยรายได้ ห ลั ง จากหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ย ได้ น ำไปจั ด ตั้ ง เป็นกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสใน จ.กาญจนบุรี


สำนักงานประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว คนที่ เ คยเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วไปถึ ง เมื อ ง ประจวบคี รี ขั น ธ์ จ ะทราบดี ว่ า บรรยากาศยามเย็ น ริ ม อ่ า วประจวบฯ สวยเกิ น คำบรรยาย แล้ ว หากได้ มองมุมสูงจะเห็นความสวยงามไปอีกแบบ เพราะจะ มองเห็ น อ่ า ว 3 อ่ า วเรี ย งตั ว ติ ด กั น ได้ แ ก่ อ่ า วน้ อ ย อ่าวประจวบฯ และอ่าวมะนาว จึงเป็นที่มาของคำว่า ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การ เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีจุดเด่นในด้านความ สวยงามของทิ ว ทั ศ น์ รวมถึ ง กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใกล้ เ คี ย งตั ว เมื อ งประจวบฯ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จึ ง เตรี ย มจั ด งานท่ อ งเที่ ย ว ประจวบคี รี ขั น ธ์ มหั ศ จรรย์ เ มื อ งสามอ่ า ว ขึ้ น ใน ระหว่างวันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเป็นงาน ประจำปีของจังหวัด กำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และในปีนี้กำหนดให้มีกิจรรมการท่องเที่ยว ทางทะเล เช่น ล่องเรือใบชมทิวทัศน์อ่าวประจวบฯ การเดิ น ขึ้ น เขาช่ อ งกระจกเพื่ อ สั ก การะพระบรม สารี ริ ก ธาตุ การจั ด แสดงแสง เสี ย ง การประกวด สาวงามเมืองสามอ่าว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป และอื่นๆ อีกมากมาย w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 35


สำนักงานประจวบคีรีขันธ์

ภาพดีๆ มีค่ากว่าคำพูดนับพัน ..Photo Upload - Vote เที่ยวประจวบฯ เพื่อให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวที่ ชื่ น ชอบการ Shoot & Share เพราะในยุ ค นี้ ที่ วิ วั ฒ นาการการถ่ า ยภาพเดิ น ทางมาถึ ง จุ ด ที่ ง่ า ย สะดวก รวดเร็วและราคาถูก ใครๆ ก็ทำได้ (แล้วทำได้ ดีซะด้วย) แล้วยังสามารถอัพโหลด เพื่อแบ่งปันภาพ ความประทับใจให้ใครๆ ใน Social Network ได้ร่วม ชื่ น ชมอี ก ด้ ว ย เราจึ ง ได้ เ ห็ น การถ่ า ยภาพและการ โพสต์ ท่ า แปลกๆ เป็ น กิ จ กรรมโปรดที่ ข าดไม่ ไ ด้ ใ น แต่ละทริปท่องเที่ยว ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่เดินทาง ท่องเที่ยวที่ใดก็ได้ในประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2554 ถ่ า ยภาพแหล่ ง ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ และ Upload ใน www. เที่ยว ภาคกลาง.com ภาพใดที่ ไ ด้ รั บ การโหวตสู ง ที่ สุ ด ในแต่ ล ะเดื อ นจะได้ รั บ รางวั ล เป็ น ห้ อ งพั ก สวยๆ ใน ประจวบคี รี ขั น ธ์ ไ ปนอนเล่ น แต่ ส ำหรั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คะแนนโหวตรวมกันสูงสุดจะได้รับรางวัลใหญ่ (เป็น อะไรขออุ บ ไว้ ก่ อ น แต่ รั บ รองว่ า ถู ก ใจนั ก ถ่ า ยภาพ แน่ น อน) นอกจากนั้ น ททท.ยั ง เตรี ย มจั ด กิ จ กรรม workshop ถ่ า ยภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วสวยๆ ใน ประจวบคี รี ขั น ธ์ กั บ โปรชื่ อ ดั ง อี ก ด้ ว ย สนใจติ ด ตาม รายละเอี ย ดได้ ที่ www.เที่ย วภาคกลาง.com หรือ ที่ www.facebook.com/tatprachuap 36 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


สัมผัสเสน่ห์ทะเลไทย ใกล้กรุง The Charming of the Royal Coast มนต์เสน่ห์ ทะเล..วัง

ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อาทิ ทะเลโคลนคลองโคน และอ่าวบ้านแหลม อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด พบกับสุดยอดความสนุกกับการปีนเขา เที่ยวถ้ำ ดูนก ล่ อ งเรื อ หรื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การเรี ย นรู้ เช่ น ททท. 3 สำนั ก งาน จั บ มื อ กั น เตรี ย มโปรโมท โครงการศึกษาวิจัยฯ แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจาก “สัมผัสเสน่ห์ทะเลไทย ใกล้กรุง The Charming พระราชดำริ ต้นแบบการกำจัดขยะและน้ำเสียแบบ of the Royal Coast มนต์ เ สน่ ห์ ทะเล..วั ง ” ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นอ่าว หัวหิน ทะเลที่ใกล้กรุงเทพฯ ที่หลายคนเดินทางมา มหาชั ย และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหาดทรายชายทะเลที่ เที่ ย วได้ บ่ อ ยเท่ า ที่ ต้ อ งการ แต่ น้ อ ยคนนั ก จะรู้ ว่ า แสนรื่นรมย์และเปี่ยมเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายอย่างหัวหิน ระหว่ า งทางสู่ เ มื อ งตากอากาศแสนคลาสสิ ก แห่ ง นี้ ชะอำ ปราณบุรี อ่าวมะนาว หาดบ้านกรูด เป็นต้น มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเรี ย งรายริ ม ชายฝั่ ง ที่ น่ า สนใจ กิจกรรมหลักที่ทั้ง 3 สำนักงานทำร่วมกัน ได้แก่ มากมาย เพียงแค่เปลี่ยนเส้นทางจากถนนสายหลัก การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว “มนต์เสน่ห์ ทะเล..วัง” มาสู่เส้นทางเลาะเลียบอ่าวไทย จากสมุทรสาคร ผ่าน หรือ The Charming of the Royal Coast ในรูป สมุทรสงคราม เพชรบุรี สู่ประจวบคีรีขันธ์ จะพบกับ แบบของคู่มือสวยๆ ซึ่งภายในเล่มมีการจัดโปรโมชั่น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี แ ค่ ค วามสวย แต่ ยั ง ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วร่ ว มสนุ ก ชิ ง รางวั ล การเสนอขาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการ เส้ น ทางดั ง กล่ า วในตลาดกลุ่ ม Corporate และ เดินทางให้กับคุณได้ไม่รู้เบื่อ องค์กรปกครองท้องถิ่นในภาคเหนือ เพราะเส้นทางนี้ เพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจให้การเดินทาง เหมาะสำหรั บ การท่ อ งเที่ ย วและดู ง าน การจั ด นำ ท่องเที่ยวทะเลใกล้ๆ กรุงเทพฯ มีสีสันมากขึ้น ททท. สื่ อ มวลชนและบริ ษั ท นำเที่ ย วสำรวจเส้ น ทางเพื่ อ 3 สำนักงาน ได้แก่ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ โปรโมทและเสนอขาย ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยการจั ด แรลลี่ / ททท.สำนั ก งานเพชรบุ รี และ ททท.สำนั ก งาน คาราวานสิงหาพาแม่เที่ยว เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะเป็น สมุ ท รสงคราม จึ ง จั บ มื อ กั น จั ด ทำโครงการ “มนต์ โครงการที่ ช่ ว ยสร้ า งการรั บ รู้ แ ละเชื่ อ มโยงเส้ น ทาง เสน่ห์ ทะเล..วัง” หรือ The Charming of the ท่องเที่ยวเลียบอ่าวไทยฝั่งตะวันตกได้เป็นอย่างดี Royal Coast ขึ้นเป็นปีที่สอง โดยนำเสนอเส้นทาง ขับรถท่องเที่ยวเลียบอ่าวไทย เริ่มตั้งแต่สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยเน้น แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งมี w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 37


สำนักงานพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา ทำบุ ญ ตั ก บาตรรั บ ปี ใ หม่ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 199 รูป ในวันที่ 1 มกราคม 2554 เวลา 07.19 น. หน้าวิหารพระมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา

งานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เชิ ญ เที่ ย วชม “งานวั น ยุ ท ธหั ต ถี ส มเด็ จ พระนเรศวรมหาราช” ในวันที่ 17 - 19 มกราคม 2554 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช (ทุ่ ง ภู เขาทอง) ร่ ว มพิ ธี บ วงสรวงสมเด็ จ พระนเรศวรฯ ชมการออกร้านจำหน่ายสินค้า ชมมหรสพ ลิเก ภาพยนตร์ ดนตรีและกิจกรรมอื่นๆ มากมาย

งานเปิ ด ตำนานมี ด อรั ญ ญิ ก

เชิ ญ ชมการสาธิ ต การตี มี ด ชิ ม อาหารพื้ น เมื อ ง และพิ ธี ไ หว้ ค รู บู ช าเตาและเลื อ กชมสิ น ค้ า OTOP ในงาน “เปิดตำนานมีดอรัญญิก” ประจำปี 2554 ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 บริเวณโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

งานเทศกาลจับกุ้งที่เกาะปากจั่น วันแห่งความรัก

ตื่นตากับทะเบียนสมรสขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชมการแข่งขันทางน้ำ เช่น ชักกะเย่อข้ามคลอง พายเรือแข่ง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ใน“งานเทศกาลจับกุ้งที่เกาะปากจั่น วันแห่งความรัก” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 บริเวณเกาะปากจั่น ต.ปากจั่น จ.พระนครศรีอยุธยา

งานเทศกาลตรุษจีนกรุงเก่า ประจำปี 2554

เชิญเที่ยว “งานเทศกาลตรุษจีนกรุงเก่า”ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554 ในวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2554 บริเวณถนนนเรศวร ตลาดเจ้าพรหม ถึ ง แยกคลองมะขามเรี ย ง ร่ ว มไหว้ เ ทพเจ้ า จาก 16 อำเภอ ชมการ ประกวดมิ ส ไชน่ า ทาวน์ ประกวดหนู น้ อ ยไชน่ า ทาวน์ ประกวดเต็ ง ลั้ ง ชมการแสดงมั ง กร การออกร้ า นจำหน่ า ยสิ น ค้ า ชมมหรสพและ การแสดงจากมณฑลซินเกียง

ขอเชิญเที่ยว “งานไหว้ ค รู ม วยไทยและมหกรรมศิ ล ปะการ ต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย” ในวันที่ 15 -17 มีนาคม 2554 บริเวณ สนามกี ฬ าจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ชมการแข่ ง ขั น มวยไทยโบราณ การแสดงแม่ ไ ม้ ม วยไทย การแข่ งขัน คีต ะมวยไทย (แอโรบิ ค มวยไทย) ศึกนายขนมต้ม การแข่งขันกีฬาไทยโบราณ การสาธิตและการออกร้าน OTOP (ห้ามพลาด !!! 15 มีนาคม 2554 ชมการจัดพิธีไหว้ครูมวยไทย นานาชาติ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา)

38 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

อลังการงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก และงานกาชาด ประจำปี 2553 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกันจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก และงานกาชาดประจำปี 2553” เมื่อวันที่ 10 - 19 ธั นวาคม 2553 ที่ ผ่ า นมา บริ เวณอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนคร ศรีอยุธยา โดยในบริเวณหลังวัดมหาธาตุและวัดหลังคาขาว ททท. ได้ร่วมจัดกิจกรรมสานศิลป์ถิ่นมรดกโลก ตลาดย้อนยุค ประกวดการ ทำอาหารเสริมสิริมงคล การแข่งขันการประกวดดนตรีไทยลูกทุ่ง ร่ ว มสมั ย ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการประกวดได้โรงเรียนชนะเลิศอันดับที่ 1 คื อ โรงเรี ย นวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป์ ร้ อ ยเอ็ ด จ.ร้ อ ยเอ็ ด รองชนะเลิ ศ อันดับที่ 1 คือโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา และ รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 2 คื อ โรงเรี ย นสี คิ้ ว “สวั ส ดิ์ ผ ดุ ง วิ ท ยา” จ.นครราชสีมา การจัดงานครั้งนี้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามา เที่ ย วชมงานในบริ เวณวั ด หลั ง คาขาว ตลาดย้ อ นยุ ค เพื่ อ แลกซื้ อ อาหารด้วยการใช้พดด้วงกันอย่างเนืองแน่น

วัดท่าการ้องทำเก๋ สร้างตู้ไปรษณีย์โบราณใหญ่ที่สุดในโลก

วัดท่าการ้อง ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) สร้างตู้ ไปรษณีย์โบราณใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน จั ง หวั ด พระนครศรีอยุธยา ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ค วามเป็ น มาในอดี ต และเกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ซึ่งแนวคิดในการสร้างตู้ไปรษณีย์ โบราณนี้ เกิดจากความต้องการของพระครูสุทธิปัญญาโสภณ เจ้าอาวาส วั ด ท่ า การ้ อ ง ที่ ใ ห้ ไ ปรษณี ย์ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยามาติ ด ตั้ ง ตู้ รั บ จดหมายภายในบริเวณวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ส่งไปรษณียบัตร ซึ่งก็ได้ รับการอำนวยความสะดวกจากนายธนูพร บุณยรัตกลิน หัวหน้าไปรษณีย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำตู้โบราณรุ่นที่ 3 ปี พ.ศ. 2469 มีความสูง 5.60 เมตร กว้างด้านละ 2.20 เมตร มาติดตั้งให้วัดท่าการ้อง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วัดท่าการ้อง ถ่ายรูปคู่กับตู้ไปรษณีย์โบราณดังกล่าว และยังสามารถส่งไปรษณีย์ให้คนที่คุณรักได้อีกด้วย

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 39


สำนักงานพระนครศรีอยุธยา

ปีใหม่ 2554 ปณท. จัดพิมพ์แสตมป์ชุด มหาสิริมงคล “รวย เพิ่ม พูน” บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ได้รับความเมตตาจากพระเกจิ อาจารย์ทั้ง 3 รูป ที่มีชื่อเสียงของจ.พระนครศรีอยุธยา คือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก อ.ท่าเรือ หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว อ.บางไทร และหลวงพ่อพูน วั ด บ้ า นแพน อ.เสนา ให้ จั ด พิ ม พ์ แ สตมป์ ส่ ว นตั ว แบบเบ็ ด เสร็ จ ชุ ด มหา สิริมงคล “รวย เพิ่ม พูน” โดยนำภาพเกจิอาจารย์ทั้ง 3 รูป มาพิมพ์ลงบน แสตมป์คู่กับแสตมป์ชุดดอกบัว 1 แผ่น มี 12 ดวง มีภาพเกจิอาจารย์คู่กับ แสตมป์ ด อกบั ว รู ป ละ 4 คู่ พร้ อ มยั น ต์ ป ระจำตั ว และที่ ส ำคั ญ พระเกจิ อาจารย์ทั้ง 3 รูปได้นั่งปรกภาวนาจิตอธิษฐานบนแสตมป์ทุกแผ่นอีกด้วย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2554 ให้กับ ประชาชนได้มีเก็บไว้บูชา หรือมอบให้กับคนที่เคารพนับถือ หาซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งใน จ.พระนคร ศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท ในราคาแผ่นละ 120 บาท

มหัศจรรย์เที่ยวรอบกรุง

ททท. 3 สำนั ก งาน (สำนั ก งานกรุ ง เทพมหานคร, สำนั ก งาน สมุ ท รสงคราม และสำนั ก งานพระนครศรี อ ยุ ธ ยา) ร่ ว มจั ด โครงการ “มหั ศ จรรย์ เ ที่ ย วรอบกรุ ง ” กรุ ง เทพฯ - นครปฐม (พระปฐมเจดี ย์ พระราชวังสนามจันทร์ สวนสามพราน) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2553 โดย นายสมชาย ชมภู น้ อ ย ผู้ อ ำนวยการภู มิ ภ าคภาคกลาง เป็ น ประธาน ปล่อยตัวคาราวานที่บริเวณ ททท. อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ มีรถเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน 100 คน โดยทริปต่อไป ของโครงการฯ เป็นเส้นทางไหว้พระ 9 วัด อยุธยา เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ ในช่วงวันที่ 1 - 2 มกราคม 2554 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ททท. ร่วมใจกอดมรดกโลกอยุธยา... ให้หายเหงา การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ภู มิ ภ าคภาคกลาง จัดทำโครงการ “ททท.ร่วมใจกอดมรดกโลกอยุธยาให้หายเหงา” ที่ วั ด มเหยงคณ์ เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2553 ที่ ผ่ า นมา โดย มีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายสุรพล เศวตเศรนี) เป็นประธาน และผุู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายวิทยา ผิ ว ผ่ อ ง) เป็ น เจ้ า บ้ า นให้ ก ารต้ อ นรั บ พร้ อ มแขกผู้ มี เ กี ย รติ อาทิ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา (นางสมทรง พั น ธ์ เจริ ญ วรกุ ล ) ผู้ อ ำนวยการอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนคร ศรี อ ยุ ธ ยา (นายเมธาดล วิ จั ก ขณะ) และผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมซึ่ ง มี ทั้ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการต่ า งๆ สื่ อ มวลชน คณะนั ก เรี ย นจาก โรงเรี ย นจอมสุ ร างค์ อุ ป ถั ม ภ์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และพี่น้องจาก ททท. นำโดยนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการ ภูมิภาคภาคกลาง เดินทางมาร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมเพื่อ ทำความสะอาด เช่น เก็บขยะ ขัดล้างบริเวณเจดีย์ภายในวัด ฯลฯ กิจกรรมนี้สร้างสีสันในวันหยุดให้อยุธยาหายเหงาได้เป็นอย่างดี 40 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


ต้อนรับสื่อมวลชนจากทาจิกิสถาน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ททท. สำนั ก งานพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะ ผู้แทนกรรมาธิการกีฬาและการท่องเที่ยวจากประเทศ ทาจิ กิ ส ถาน จำนวน 15 คน ที่ เ ดิ น ทางมาเยี่ ย มชม แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของ จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พร้ อ ม ศึ ก ษาดู ง านการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ได้ เ ดิ น ทางไปเยี่ ย มศู น ย์ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ (ศศป.) และศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ไปชมความงดงามของ พระราชวั ง บางปะอิ น และเดิ น ทางไปร่ ว มงานลอย กระทงกรุ ง เก่ า ณ บริ เวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ทุ่ ง ภู เขาทอง ซึ่ ง การเดิ น ทาง มาเยือนในครั้งนี้ คณะฯ ได้รับความประทับใจกลับไป อย่างยิ่ง

ชวนชิม...อาหารอีสานที่กรุงเก่า

ช่ ว งนี้ ถ้ า ใครได้ ดู ล ะครช่ อ ง 7 ช่ ว งเย็ น เรื่ อ ง “คุ ณ ชาย ตำระเบิด” ซึ่งตำส้มตำได้อร่อยเหาะ จนชาวบ้านร้านตลาดติด กันงอมแงม เช่นกันที่อยุธยา... ใกล้วัดใหญ่ชัยมงคล มีร้านขาย ส้มตำรสชาติเด็ดขาด เรียกว่า แค่ได้ยินชื่อก็น้ำลายไหลซะแล้ว ...ร้านตำมั่ว อยุธยา เป็นร้านส้มตำแนวใหม่ ทันสมัย ติดแอร์ ร้ า นสวยสไตล์ ล อฟต์ เน้ น ปู น เปลื อ ย บรรยากาศดี เปิ ด ขาย ตั้ ง แต่ 10.00 - 21.00 น. พร้ อ มมี บ ริ ก ารกาแฟสดรสชาติ ดี

มี เ มนู ห ลากหลาย ทั้ ง ตำมั่ ว ..ยั่ ว น้ ำ ลายที่ ร สชาติ แ สนจั ด จ้ า น ตำซั่ว รสสะเด็ด ปีกไก่ทอด ผักสดลาบกรอบ ยำสะเดากุ้งสด ยำผักหวาน แกงเห็ดเผาะปลาย่าง ฯลฯ ...ถึ ง เวลามื้ อ เที่ ย ง หากยั ง ไม่ รู้ จ ะกิ น อะไร ก็ ล องมาชิ ม กันดูสักครั้ง รับรองจะติดใจ สนใจโทรจองโต๊ะได้ที่ โทรศัพท์ 08 1643 4108 w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 41


สำนักงานพระนครศรีอยุธยา

เก็บตก “งานลอยกระทงกรุงเก่า”

19 - 21 พฤศจิกายน 2553 บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

บรรยากาศตลาดและรำวงย้อนยุค จัดโดย สอย. ร่ ว มกั บ อบจ. และคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 รั บ ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ จากการ ประกวดกระทง ในงานลอยกระทงตามประที ป ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

กล้วยปิ้งมีไส้ ใครเคยกินหรือยังเอ่ย?

สอย. จัดทำกระทงประดับไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีกล่องไฟตัวอักษร “50 ปี การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย พร้ อ มโลโก้ ททท.” เพื่ อ การ ประชาสัมพันธ์

เบนซ์ พรชิตา และคุณหมอก้อง มาร่วมงาน เมื่ อ วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2553 และร่ ว ม ลอยกระทงกับพ่อเมืองอยุธยา

คำว่า “กล้วย” ใครหลายคนคงชอบ เพราะหากได้ทำอะไร กล้วยๆ แล้ว ก็ไม่ต้องลำบากเช่นกัน ...ที่อยุธยา มีคนนำกล้วยมา เพิ่ ม มู ล ค่ า โดยนำมาใส่ ไ ส้ ที่ มี ถึ ง 7 ไส้ ใ ห้ เ ลื อ กสรร ได้ แ ก่ ไส้ เ ผื อ ก ไส้มะพร้าว ไส้ฟักทอง ไส้ถั่วทอง ไส้ถั่วแดง ไส้ข้าวเม่างาดำ และ ไส้หวั กลอย มีรสชาติหอมหวาน สนนราคาไม่แพงเพียงกล่องละ 20 บาท ร้ า นกล้ ว ยปิ้ ง 7 ไส้ ขายอยู่ห น้ าวั ด ขุน แสน หากใครสนใจ ผ่านไปแถวนั้นก็ลองไปหาชิมกัน จะได้ความแปลกที่แตกต่างเป็น ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านเมื่อมาเที่ยวอยุธยานะจ๊ะ สไตล์ 42 | เที่ยวหลากหลาย ภาคกลาง


สำนักงานเพชรบุรี

เพชรบุรี

รักกันจัง @ แก่งกระจาน

สูดหายใจให้เต็มปอด โอบกอดสายหมอกแห่งขุนเขา หายใจเบาๆ ตอนมวลผีเสื้อกระพือปีก และอย่าลืมกระซิบบอกรักกับคนข้างๆ ที่ แก่งกระจาน ชวนคนที่คุณรักร่วมเดินทาง ตามเส้นทางสายโรแมนติคของแก่ง กระจาน จ.เพชรบุรี ดินเนอร์ท่ามกลางแสงสีทองของพระอาทิตย์ ที่กำลังลับขอบฟ้าและขอบน้ำ เอนกายในบูติครีสอร์ทอันร่มรื่นริม แม่น้ำเพชรบุรี ขึ้นพะเนินทุ่งชมทะเลหมอกและดูดาวในช่วงเทศกาล ส่งตะวัน นอนนับดาว เฝ้าดูหมอก ออกดูนก เดินทางตามเส้นทาง กล้วยไม้ - น้ำตกทอทิพย์ จดทะเบียนสมรสท่ามกลางธรรมชาติใน วันแห่งความรัก และหลากหลายกิจกรรมที่ช่วยสานสัมพันธ์รักของ คุณในแก่งกระจาน เสริมบรรยากาศความรักกับแพคแกจพิเศษ (เดือนมกราคม มีนาคม 2554) จาก 8 สถานประกอบการ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอ์ท แอนด์ สปา เพชรวารินทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ฟินเดอร์ แลนด์ รี สอร์ท สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท แก่งกระจานโบ้ท เฮ้าส์ พารา ไดซ์ รีสอร์ท ธนู ริเวอร์ รีสอร์ท เพชรริมธาร รีสอร์ท นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ททท.สำนั ก งาน เพชรบุ รี โทร. 0 3247 1005 - 6 หรื อ ชมรมผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ท่องเที่ยวแก่งกระจาน - ลุ่มน้ำเพชรบุรี www.khonlumnampet.com w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 43


สำนักงานเพชรบุรี

พาสื่อออนไลน์ตามเส้นทางโรแมนติค รักกันจัง @ แก่งกระจาน

16 - 19 ธันวาคม 2553 ททท. สำนักงานเพชรบุรี นำคณะสื่ อ มวลชนเดิ น ทางตามเส้ น ทางโรแมนติ ค เพื่ อ ประชาสัมพันธ์เทศกาลส่งตะวัน นอนนับดาว เฝ้าดูหมอก ออกดูนก (1 - 31 มกราคม 2554) แพ็คเกจพิเศษสำหรับ คู่ รั ก (มกราคม - มี น าคม 2554) และงานชวนคู่ รั ก รับตะวัน วันวาเลนไทน์ 2554

44 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง

ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา


ต้อนรับคณะมัคคุเทศก์ดีเด่น

28 พฤศจิ ก ายน 2553 ททท. สำนั ก งาน เพชรบุ รี ต้ อ นรั บ คณะมั ค คุ เ ทศก์ ดี เ ด่ น ประจำปี 2553 จำนวน 50 คน เดิ น ทางมาทั ศ นศึ ก ษา แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วไทยในเขต จ.ราชบุ รี และ

จ.เพชรบุรี ตามโครงการ “ตามรอยกินรีกับมัคคุเทศก์ ดีเด่น ประจำปี 2553” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้ า งพั น ธมิ ต รในการติ ด ต่ อ ประสานระหว่ า ง หน่วยงาน

ต้อนรับคณะถ่ายทำรายการโทรทัศน์

23 - 25 พฤศจิกายน 2553 ททท. สำนักงาน เพชรบุรี ต้อนรับรายการ ก๊วนชวนเที่ยว ช่อง Travel Channel Thailand ซึ่งเดินทางมาถ่ายทำรายการ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว สถานที่ พั ก และร้ า นอาหารที่ น่ า สนใจของ จ.ราชบุ รี ติ ด ตาม การท่องเที่ยวรูปแบบราชบุรี ฟรีสไตล์ได้ในรายการ ซึ่งจะออกอากาศครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง True Visions 73

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 45


สำนักงานเพชรบุรี

สะพานยก ปูชัก แหล่งสำหรับคนชอบปู (ม้า)

หากมาชะอำแล้ ว ไม่ ไ ด้ ท านอาหารทะเลคงต้ อ ง บอกว่ายังมาไม่ถึง นอกจากร้านอาหารทะเลมากมาย หลายร้านที่ตั้งอยู่ริมชายหาดชะอำที่มีให้เลือกลิ้มรส แล้ ว หากอยากรั บ ประทานปู ท ะเลสดๆ จากชุ ม ชน ประมงพื้ น บ้ า น แนะนำที่ นี่ เ ลย สะพานยก ชุ ม ชน สะพานหิน - คลองเทียน แค่เอ่ยปากว่าจะมาซื้อปู บรรดาแม่ค้าปูจะรีบวิ่ง ปรี่ไปสาวเชือกตาข่ายที่ใส่ปูห้อยแช่น้ำคลองแขวนไว้ บริเวณราวสะพาน มาเทใส่กระจาด เสนอขายให้กับ ลูกค้า ทำให้คนที่นี่เรียกกันว่า “ปูชัก” คือชักขึ้นจาก น้ำเป็นวิธีการถนอมปูโดยไม่ต้องใส่ถังให้ออกซิเจน ปู ที่นี่จะขายกันแบบวันต่อวัน จึงมีความสดใหม่ ยิ่งโดย เฉพาะเดือนมีนาคม - เมษายน ปูจะมีเนื้อแน่น และ รสชาติหวาน หากจะให้นึ่งปูให้เลย ก็เสียค่าบริการ เพิ่มอีกกิโลละ 15 บาท นอกจากปูชักแล้ว บริเวณเชิง สะพานยังมีร้านเล็กๆ ขายอาหารทะเลสดและอาหาร ทะเลแห้งให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย ขับรถเลียบหาดไปทางหาดชะอำเหนือ ผ่านหน้า วัดเนรัญชราราม ตรงไปทางสะพานปลา ถึงสุดทาง สามแยกเลี้ ย วซ้ า ย ไปจนสุ ด ทาง เลี้ ย วขวาจะพบ สะพานยก ปู ชั ก แหล่ ง ที่ ค นชอบกิ น ปู ส ดๆ เท่ า นั้ น ที่ จ ะรู้ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เทศบาล ชะอำ โทร 0 3247 1123 - 4 46 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง

ล่องเรือชมวาฬบรูด้า เพชรบุรี

23 ตุ ล าคม 2553 ททท. สำนั ก งานเพชรบุ รี นำที ม สื่ อ มวลชนในพื้ น ที่ จำนวน 10 คน ล่ อ งเรื อ ชมวาฬบรู ด้ า ที่ เข้ า มาหากิ น บริ เ วณชายฝั่ ง ทะเล ต.แหลมผั ก เบี้ ย อ.บ้ า นแหลม จ.เพชรบุ รี งานนี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามสนใจติ ด ตามข่ า วและเช่ า เหมาเรื อ เพื่ อ ไปชมวาฬบรู ด้ า เป็ น จำนวนมาก ระหว่ า งการล่ อ งเรื อ ยั ง สามารถชมทั ศ นี ย ภาพ ท้องทะเล วิถีชีวิตชาวบ้านและการทำประมงชายฝั่ง ซึ่งช่วยให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย


บ้านฉัน ฉันเล่าเอง

ราชบุรี

13 - 14 พฤศจิกายน 2553 ททท. สำนักงานเพชรบุรี นำคณะ สื่อมวลชน จำนวน 26 คน เข้าร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลศิลปะและ การแสดงเจ็ ด เสมี ย น ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ทุ ก เสาร์ อ าทิ ต ย์ ข องวั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2553 - 9 มกราคม 2554 และทดลองเส้ น ทาง “บ้ า นฉั น ฉั น เล่ า เอง” นำเที่ ย วชุ ม ชนเจ็ ด เสมี ย น โดยรถซาเล้ ง ในเส้ น ทางชมการสาธิ ต ทำหั ว ไชโป๊ ว การทอผ้ า มื อ การตี มี ด การทำผ้ า ก๊ อ ต และเยี่ ย มชมสถานที่ จั ด งาน Little Candle งานนิ ท รรศการศิ ล ปะดิ น เผา ตามแนวทางการประชาสั ม พั น ธ์ ท่องเที่ยวแบบ “ราชบุรี ฟรีสไตล์”

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 47


สำนักงานเพชรบุรี

พราวพร่างแห่งแสง ด้วยแรงเทียน กับ Little Candle 2010

ช่ ว งวั น เสาร์ ข องเดื อ นธั น วาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 ททท.สำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับ บ้านหอมเทียนและหน่วยงานต่างๆ จัดงาน Romantic Arts Festival at Suan Phueng : Little Candle 2010 ในบรรยากาศสุ ด โรแมนติ ค ที่ ง ดงามไปด้ ว ย เที ย น ศิ ล ปะ และธรรมชาติ เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ก าร ท่องเที่ยวแบบราชบุรี ฟรีสไตล์ ตามแบบฉบับสวนผึ้ง

โพธาราม ลืมไม่ลง คงไม่ลืม กับ 3 ตลาดโพธาราม

ใครอยากถวิ ล หาอดี ต ใกล้ ก รุ ง เทพฯ ที่ ไ ม่ ใช่ ตลาดน้ำในแบบเดิมๆ ที่เกร่อกันทั่วไป วันนี้ขอแนะนำ เดิ น เที่ ย วอี ก เมื อ ง ย่ า นเมื อ งเก่ า โพธาราม ราชบุรี แหล่ ง ชุ ม ชนริ ม น้ ำ แม่ ก ลองที่ ร วมของหลากหลาย เชื้ อ ชาติ วั ฒ นธรรมทั้ ง ไทย จี น มอญ และลาว

ตลาดบน วิกครูทวี หัวใจสำคัญของตลาดบน คือ โรงหนังอายุกว่า 60 - 70 ปี ได้ปิดตัวลง แต่ภายใน ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ ทั้งจอหนังเก่าๆ เก้าอี้ไม้ยาว และเครื่ อ งฉายหนั ง อย่ า ลื ม ชิ ม หมู ส ะเต๊ ะ แถววิ ก อร่อยจนต้องบอกต่อ เดินลัดเลาะตามถนนไปเรื่อยๆ จะพบกับร้านถ่ายรูปเก่าแก่ ชื่อห้องภาพเสถียรทอง ที่ ยั ง คงความคลาสสิ ค ด้ ว ยภาพถ่ า ยเก่ า ๆ ของเมื อ ง โพธารามในอดีต ชมถนนโพธารามย่านห้องแถวไม้ เก่าที่มีทั้งอาคารไม้ อาคารคอนกรีต ประตูบานพับ ช่องลมฉลุลวดลายสวยงาม ลายปูนปั้นเขียนสี หลังคา มุ ง ด้ ว ยกระเบื้ อ งว่ า ว อายุ เ กื อ บ 100 ปี ถ่ า ยภาพ เรือนแถวไม้เก่าเรียงรายริมน้ำมีร้ า นจั ก รยานลุ ง ดำ เป็ น ไฮไลท์ และวั ด ไทรอารี รั ก ษ์ วั ด มอญเก่ า แก่ ที่สะท้อนการอยู่ร่วมของ 3 วัฒนธรรม จะได้ชมวิหาร สถาปัตยกรรมแบบลาว และวิหารมีรอยพระพุทธบาท ใต้ เ ก๋ ง จี น เป็ น Unseen โพธาราม ช่ ว งลอยกระทง สไตล์ 48 | เที่ยวหลากหลาย ภาคกลาง


หากมี เ วลาขอเชิ ญ จุ ด และตามประที ป รอบโบสถ์ ลอยกระทงสายหรื อ ลอยถาด สวยงามแปลกตา ไปอีกแบบ ตลาดกลาง เป็ น ตลาดสดอาคารพาณิ ช ย์ ข าย ช่ ว งเช้ า และเย็ น เหลื อ ห้ อ งแถวไม้ เ ก่ า บริ เวณหลั ง สถานีรถไฟโพธาราม ศาลเจ้ากวนอู และตรอกจับกัง ย่านผลิตเต้าหู้ดำอาหารขึ้นชื่อของโพธาราม ตลาดล่ า ง อยู่ ท างทิ ศ ใต้ มี ศ าลเจ้ า ปุ น เถ่ า กง หั น หน้ า ออกทางแม่ น้ ำ วั ด โพธิ์ ไ พโรจน์ โบสถ์ ท รง สง่ า งาม กุ ฎิ ไ ม้ เ ก่ า แก่ อ ายุ ก ว่ า 100 ปี พระสุ โขทั ย ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อ งค์ ใ หญ่ ถั ด ลงไปเป็ น วั ด โชค สั ก การะ พุทธรูปองค์ใหญ่ ชมเจดีย์ที่ประดับถ้วยสังคโลก ตั้ ง แต่ วั น นี้ ถึ ง อาทิ ต ย์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ นมกราคม 2554 มีงานแสดง “โพธาราม ลืมไม่ลง คงไม่ลืม ” ณ วิกครูทวี ทุกเสาร์อาทิตย์ ตีตั๋วเข้าวิก ชิมของอร่อย พื้ น บ้ า นช่ ว งเช้ า ณ จุ ด นั ด พบย่ า นเก่ า โพธาราม บริเวณซอยท่านัด ซอยข้างวิก จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม ผ่านนครปฐม ราว 80 กม. ท่านจะได้เข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตกับ คำพูดที่ว่า “คนไทยอยู่ลุ่ม กลุ่มลาวอยู่ดอน ชนมอญ อยู่ น้ ำ ชาวจี น อยู่ ต ลาด” ณ เมื อ งโพธารามแห่ ง นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช มรมอย่ า ลื ม โพธาราม โทร. 08 1942 8183, 08 9651 0373 w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 49


สำนักงานลพบุรี

ลพบุรี สัมผัสมหัศจรรย์แห่งพระบุญญาบารมี องค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เชิญเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวั น ที่ 16 - 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 ณ บริ เ วณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี จัดขึ้นใน เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ข องทุ ก ปี เพื่ อ รำลึ ก ถึ ง พระมหา กรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราชที่ มี ต่อประเทศชาติ และ จ.ลพบุรี ซึ่งในสมัยนั้นพระองค์ ทรงโปรดปรานประทับอยู่ที่ลพบุรีนานเกือบตลอดปี เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้นที่พระองค์จะเสด็จไปประทับ ณ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา เมื อ งลพบุ รี จึ ง เปรี ย บเสมื อ นเป็ น ราชธานีแห่งที่สองในสมัยนั้น ปัจจุบันลพบุรีมีมรดก ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่สำคัญยิ่ง สืบทอดมาและยังคงสภาพสวยงาม นับเป็นมนต์เสน่ห์ ของเมื อ งเก่ า อย่ า งแท้ จ ริ ง อี ก แห่ ง หนึ่ ง ภายในงาน ชมการแสดงแสง เสียง ขบวนแห่รอบเมือง งานราตรี วังนารายณ์ การสาธิตวิถีชีวิตไทย การละเล่นพื้นบ้าน ของเด็กจุก โก๊ะ แกละ เปีย การแสดงทางวัฒนธรรม นิทรรศการของหน่วยงานราชการ และมหรสพอื่นๆ นอกจากนั้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ สั ม ผั ส บรรยากาศ “การแต่งไทยทั้งเมืองของชาวลพบุรี” ซึ่งปีหนึ่งจะมี เพียงครั้งเดียวเท่านั้น นับเป็นบรรยากาศซึ่งถือเป็น ภาพลักษณ์ที่สำคัญของงาน สไตล์ 50 | เที่ยวหลากหลาย ภาคกลาง

ทานตะวันบานแล้วที่ลพบุรี งานเทศกาลทุ่ ง ทานตะวั น บานที่ ล พบุ รี จั ด ขึ้ น ประมาณเดื อ นธั น วาคม - มกราคมของทุ ก ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ดอกทานตะวันบานเหลืองอร่าม เต็ ม ท้ อ งทุ่ ง ปั จ จุ บั น กลายเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ สวยงามของจ.ลพบุรี ซึ่งจ.ลพบุรีมีการปลูกทานตะวัน มากที่สุดในประเทศไทย จะบานสะพรั่ง ในช่วงเดือน พฤศจิ ก ายน - มกราคม ทานตะวั น เป็ น พื ช ทนแล้ ง เกษตรกรนิยมปลูกทดแทนข้าวโพด เมล็ดทานตะวันมี สารอาหารที่มีคุณค่า นิยมใช้สกัดทำน้ำมันปรุงอาหาร หรืออบแห้งเพื่อรับประทาน หรือใช้เป็นส่วนผสมของ เครื่องสำอาง และยังสามารถเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริม


ตะลุยซับลังกา... เที่ยวป่าหน้าหนาว

ได้ อี ก ด้ ว ย จึ ง ทำให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต คื อ น้ ำ ผึ้ ง จากดอก ทานตะวันอีกทางหนึ่ง แหล่งปลูกทานตะวันกระจาย อยู่ ทั่ ว ไปในเขตอ.เมื อ ง อ.พั ฒ นานิ ค ม อ.ชั ย บาดาล พื้ น ที่ ป ลู ก เป็ น จำนวนมาก ได้ แ ก่ บริ เวณเขาจี น แล ใกล้วัดเวฬุวัน ต.โคกตูม อ.เมือง การเดินทางไปลพบุรี ใช้ เ ส้ น ทางถนนพหลโยธิ น (ลพบุ รี - สระบุ รี ) ถึ ง กิ โ ลเมตรที่ 4 เลี้ ย วซ้ า ยไปตามทางหลวงหมายเลข 3017 (ทางไปต.โคกตูม) ระยะทางประมาณ 8 กม. จะถึ ง ทางเข้ า วั ด เวฬุ วั น (ด้ า นซ้ า ยมื อ ) เลี้ ย วเข้ า ไป อี ก ประมาณ 2 กม.จะถึ ง ทุ่ ง ทานตะวั น สำหรั บ รถโดยสารประจำทาง มีรถสองแถวลพบุรี - วังม่วง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งอยู่ในท้องที่ ต.ลำสนธิ ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี มีเนื้อที่ ประมาณ 155 ตารางกิโลเมตร หรือ 96,875 ไร่ เป็น ที่ ร าบอยู่ ใ นหุ บ เขา ล้ อ มด้ ว ยเทื อ กเขาเป็ น รู ป ก้ า มปู ป่าซับลังกามีสภาพสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำ ลำสนธิ ไหลลงสู่ แ ม่ น้ ำ ป่ า สั ก จึ ง เป็ น ป่ า ผื น สุ ด ท้ า ย ของจ.ลพบุรี กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ เส้นทางเดินป่า ศึกษาธรรมชาติห้วยพริก - น้ำตกผาผึ้งของซับลังกา เป็นเส้นทางที่ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติที่หลากหลาย ตลอดเส้นทาง ชมความงามของลำห้วยพริก ถ้ำผาผึ้ง น้ำตกผาผึ้ง ต้นยางนา ต้นไทร (นักบุญแห่งป่า นักฆ่า แห่ ง พงไพร) ต้ น ไผ่ ป ล้ อ งห่ า ง เขาจั น ทน์ ผ า และ กล้ ว ยไม้ ร องเท้ า นารี พั น ธุ์ เ หลื อ งปราจี น ฯลฯ และ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวได้ มาสัมผัส นอกจากนี้ยังมีที่พักแรมที่สามารถรองรับ นักท่องเที่ยวได้ โดยต้องติดต่อล่วงหน้า โทร. 0 3645 1936 การเดินทางใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 จาก อ.ชัยบาดาล (ลำนารายณ์) ถึง อ.ลำสนธิ ระยะทาง ประมาณ 31 กม. จะมี ท างแยกเข้ า ต.กุ ด ตาเพชร ระยะทาง 37 กม. การเตรี ย มพร้ อ มสำหรั บ การ เดินป่า ผู้ที่จะเดินป่าควรเตรียมหมวก รองเท้าผ้าใบ ไฟฉาย ยาประจำตัว และร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่ ค วรใส่ น้ ำ หอม เพราะเป็ น กลิ่ น ที่ ดึ ง ดู ด แมลง โดยเฉพาะต่อและผึ้ง ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 51


สำนักงานลพบุรี

ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

แว่วหวานวันวาน กับ งานชมวัง ฟังดนตรี จ.ลพบุรี

ททท.สำนักงานลพบุรี จัดงานชมวัง ฟังดนตรี ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2553 เป็ น รู ป แบบ

การนำเสนอด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอี ก มิ ติ ห นึ่ ง ที่ ส ร้ า ง

ความแปลกใหม่ ใ นการเที่ ย วชมโบราณสถานเพื่ อ เรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ อย่ า งมี คุ ณ ค่ า พร้ อ มสร้ า ง ความประทั บ ใจ ความเพลิ ด เพลิ น ในการเที่ ย วชม พระนารายณ์ ร าชนิ เวศน์ โบราณสถานในตั ว เมื อ ง ลพบุรี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดง หุ่ น คนจากมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ การแสดงวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง จากโรงเรี ย นวิ นิ ต ศึ ก ษาฯ ที่เคยได้รับรางวัลจากรายการชิงช้าสวรรค์ กิจกรรม จำลองตลาดย้อนยุค จำหน่ายอาหารคาวหวาน ขนม ไทยสมัยโบราณ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สไตล์ 52 | เที่ยวหลากหลาย ภาคกลาง


ย้อนอดีตงานลอยกระทงยุคจอมพล ป.

สวยงามในอารมณ์ แ บบย้ อ นยุ ค ต้ อ งยกให้ ง าน ลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม ณ บริเวณ วงเวียนศรีสุริโยทัย (สระแก้ว) อ.เมือง จ.ลพบุรี มีการ แสดงแสง เสี ย งและสื่ อ ผสม ชุ ด ลอยกระทงลพบุ รี ย้อนยุคประเพณีสามัคคีเพื่อพ่อหลวงไทย และขบวน แห่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ง านประเพณี ล อยกระทง 3 ยุ ค 3 สมั ย ตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โขทั ย อยุ ธ ยา จนถึ ง สมั ย จอมพล ป.พิ บู ล สงคราม ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ต ระการตาด้ ว ยขบวนช้าง รถม้า ม้าศึก ขบวนรถสามล้อ รถโบราณ ขบวนรถราง แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ที่ แ ต่ ง ก า ย ใ น ยุ ค ส มั ย จ อ ม พ ล

ป.พิ บู ล สงคราม เมื่ อ วั น ที่ 20 - 21 พฤศจิ ก ายน 2553 ที่ผ่านมา

วันสุขสันต์ของเจ้าจ๋อในงานโต๊ะจีนลิง

งานเลี้ ย งโต๊ ะ จี น ลิ ง จ.ลพบุ รี เป็ น งานที่ น่ า สนใจสำหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเสมอ เพราะบรรดา นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม านมั ส การเจ้ า พ่ อ พระกาฬมั ก จะนำ อาหารและผลไม้มาเลี้ยงลิง ทำให้ลิงเชื่องและคุ้นเคย กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจึ ง กลายเป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น ทุ ก ปี ในวันอาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ณ บริ เ วณศาลพระกาฬและพระปรางค์ ส ามยอด ซึ่ ง เป็ น บริ เ วณที่ มี ฝู ง ลิ ง อาศั ย อยู่ เ ป็ น จำนวนมาก ในปี นี้ ก็ เช่ น กั น มี ก ารเลี้ ย งอาหารลิ ง ที่ จั ด ตกแต่ ง อย่างสวยงามพร้อมด้วยการแสดงพื้นบ้านต่างๆ ให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรม

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 53


สำนักงานลพบุรี

สระบุรี หลงกลิ่นคาวบอยในงาน มวกเหล็ก คาวบอยเฟส 2010

องค์ ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ การโคนมแห่ ง ประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดคาวบอยไทย ได้ถูกใช้เป็นสถานที่จัด งานมวกเหล็ก คาวบอยเฟส 2010 เมื่ อ วั น ที่ 26 - 28 พฤศจิ ก ายน 2553 ด้ ว ย แนวคิ ด ในการนำเสนอ คื อ “Beyond the Thai cowboy style” มี ก ารจำลองหมู่ บ้ า นและวิ ถี ชี วิ ต “คาวบอย” เพื่ อ เชิ ญ ชวนให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและผู้ ม า ร่วมงานได้มาสัมผัสบรรยากาศขุนเขาแบบตะวันตก โดยจำลองบริเวณงานให้เสมือนหลุดเข้าไปสู่ยุคคาว บอย มีการสร้างฉากหลังให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกเหมือน ได้เดินทางไปร่วมงานคาวบอย ณ ถิ่นกำเนิด ในต่าง ประเทศโดยไม่ ลื ม ความเป็ น เกษตรกรแบบไทย ซึ่งเป็นสีสันที่ สามารถดึงดูดคนให้เข้าเยี่ยมชม มาก นอกจากนี้ยังมีคาวบอยไนท์ ปาร์ตี้ การแสดงดนตรี และการ แสดง wild west show

54 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


สัมผัสวัฒนธรรมไท - ยวน ไม่ต้องไปไกลถึงเชียงรายเจ้า

ใครที่ ไ ม่ ไ ด้ ไ ปคงเสี ย ดาย เพราะสวยไม่ แ พ้ ที่ เชี ย งราย งานประเพณี ยี่ เ ป็ ง ไท - ยวน ที่ จั ด ขึ้ น ณ บริ เ วณตลาดน้ ำ ดาวเรื อ ง ต.ดาวเรื อ ง อ.เมื อ ง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 มีกิจกรรม ขบวนแห่กระทงตามวัฒนธรรมไท - ยวน การแสดง แสง เสียง การเทศน์หรือแหล่สด “ลำน้ำธารธรรม” สื บ ชะตาลุ่ ม น้ ำ ป่ า สั ก การตั ก บาตรพระน้ ำ และ จุ ด ประที ป โคมลอย เพื่ อ เป็ น การบู ช าพระเกตุ แ ก้ ว จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ การจัดงานครั้งนี้ ยังเป็นการ สื บ สานวั ฒ นธรรมประเพณี ที่ มี ม าแต่ โ บราณกาลให้ คงอยู่ สื บ ต่ อ ไป ซึ่ ง บรรพบุ รุ ษ ของคนเชื้ อ สายยวน ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยที่เรียกว่า นครโยนก หรือ เชียงแสน ต่อมาประชาชนบางส่วนได้ พากั น อพยพถิ่ น ฐานลงมาทางตอนใต้ จ นถึ ง สระบุ รี ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ บ ริ เ วณริ ม แม่ น้ ำ ป่ า สั ก ทั้ ง สองฝั่ ง ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของ อ.เสาไห้ และบริ เวณใกล้ เ คี ย ง ใน ปั จ จุ บั น ชาวไท - ยวน จะมี วั ฒ นธรรมที่ ค ล้ า ยกั บ ชาวล้านนาที่สืบทอดกันมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา การแต่งกาย ที่ยังคงอยู่คือ ผ้าลายขวาง ผ้าขาวม้า

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 55


สำนักงานลพบุรี

เที่ยวหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท - ยวน

56 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท - ยวน ก่อตั้งขึ้นโดย อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ผู้มีเชื้อสายไทยวนสระบุรี เป็นหมู่เรือนไทยโบราณที่หาชม ได้ ย ากยิ่ ง ในปั จ จุ บั น และเป็ น สถานที่ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข อง วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น สามารถจั ด ประชุ ม สั ม มนา จั ด เลี้ ย งแบบ วั ฒ นธรรมทางล้ า นนา (ขั น โตกและฝึ ก อบรมเยาวชนให้ เรี ย นรู้ ศิ ล ปะการแสดง ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นชาวไทยวน เช่ น การฟ้ อ น การตั ด กระดาษ การทำอาหาร งานใบตอง) เดิ ม อาจารย์ ใช้ บ้ า นเรื อ นไทยของตั ว เองซึ่ ง อยู่ อี ก ฟากหนึ่ ง ของถนน (ตรงข้ า ม กั บ ที่ ตั้ ง ในปั จ จุ บั น ) เป็ น ที่ ตั้ ง ของหอวั ฒ นธรรม เปิ ด ให้ เข้ า ชม อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการมาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2530 มี ก ารสะสมสิ่ ง ของ พื้ น บ้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื อ นไทย ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2512 อาทิ เรือนของเจ้าเมืองสระบุรี เรือนของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ (บิดาของท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร) เรือนของเสือคง โจรเลื่องชื่อ ในอดีต ใน จ.สุพรรณบุรี นอกจากนี้ ยังมีผ้าทอโบราณอีกหลายร้อย ผืน และบริเวณท่าน้ำหน้าบ้านยังเป็นที่เก็บและจัดแสดงเรือชนิด ต่ า งๆ ที่ ใช้ ใ นลุ่ ม น้ ำ ป่ า สั ก และภาคกลางกว่ า 20 ลำ ในชื่ อ ว่ า

“พิพิธภัณฑ์เรือลุ่มน้ำป่าสัก”

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 57


สำนักงานลพบุรี

สิงห์บุรี ชม ชิม ช้อป ในงานเทศกาล กินปลาและงานกาชาด จ.สิงห์บุรี 24 ธั น วาคม 2553 - 2 มกราคม 2554 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรม ชม ชิม ช้อป ภายในงานมีการประกวด หุ่ น ปลาสวยงาม ชมนิ ท รรศการปลาน้ ำ จื ด การ ประกวดอาหารที่ทำจากปลา อาหาร แม่ครัวหัวป่า ตำนานแห่ ง ความอร่ อ ย ถนนสายปลาที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย อาหารโอชา ชิมอาหารที่ปรุงจากปลานานาชนิด และ ช้อปสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าของดีเมือง สิงห์บุรี และสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม

รักษ์สายน้ำ รักษ์เรือยาวประเพณี ระเบิ ด ความมั น ส์ กั บ สุ ด ยอดการแข่ ง ขั น เรื อ ยาวประเพณีเทศบาล ต.โพสังโฆ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2553 ณ สนาม แข่งขันลำแม่น้ำน้อย หน้าวัดกลางท่าข้าม ต.โพสังโฆ จ.สิ ง ห์ บุ รี เพื่ อ ฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ขนบ ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเสริมสร้างสามัคคี ในหมู่ ค ณะ ตลอดจนส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของ จ.สิ ง ห์ บุ รี แ ละยั ง ช่ ว ยกระจายรายได้ ไ ปยั ง ชุ ม ชนใน พื้นที่อีกด้วย

สไตล์ 58 | เที่ยวหลากหลาย ภาคกลาง


ไปไหว้พระยืน พระนั่ง พระนอน ...พระศักดิ์สิทธิ์ คู่ถิ่นวีรชน จ.สิงห์บุรี แผ่นดินสิงห์บุรี... แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วย เรื่องราวแห่งพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งและประวัติศาสตร์ ของชาติพันธุ์ชาวไทยที่ทรงไว้ซึ่งอิสรภาพ ทุกชีวิตถูก เชื่อมโยงและผูกพันภายใต้เครื่องหมายแห่งความสงบ วัด วิหาร อุโบสถ ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุที่ถูกสร้าง ขึ้ น รายล้ อ มอยู่ ร อบเมื อ งตามเส้ น ทางแห่ ง สายน้ ำ ความเชื่ อ ในศรั ท ธาแห่ ง พุ ท ธศาสนานำไปสู่ ก าร เดิ น ทางสะสมบุ ญ เสริ ม บารมี เสริ ม สิ ริ ม งคลให้ แ ก่ ตนเอง ด้ ว ยการนมั ส การองค์ พ ระในพุ ท ธศาสนา เชื่ อ กั น ว่ า หากได้ สั ก การะบู ช าครบ 9 วั ด จะทำให้ ผู้ สั ก การะได้ รั บ อานิ ส งส์ ผ ลบุ ญ ตามความเชื่ อ ของ แต่ละวัด ก็ขอนำท่านไปท่องเที่ยวไหว้พระยืน พระนั่ง พระนอน รวม 9 วัด 3 อิรยิ าบท ที่ จ.สิงห์บรุ กี นั เริม่ ต้น ไปสักการะพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัย พุทธศิลป์ สมัยสุโขทัย ที่วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ ต่อด้วยการสักการะ

หลวงพ่ อ ทรั พ ย์ หลวงพ่ อ สิ น พระยื น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ขอบารมีเพื่อการค้าขายรุ่งเรือง ที่วัดประโชติการาม แล้ ว ไปวั ด สาลโคดม สั ก การะหลวงพ่ อ เศี ย ร พร้ อ ม สะเดาะเคราะห์ด้วยการปิดทองใต้ฐานพระเสริมสิริ มงคลแก่ชีวิต จากนั้นไปนมัสการหลวงพ่อหินทราย และสักการะหลวงพ่อสีที่วัดพระปรางค์ เดินทางต่อไป วัดสว่างอารมณ์ ชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่กว่า 300 ตัว จากนั้นไปกราบพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ที่ และพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ ทีว่ ดั พิกลุ ทอง ต่ อ จากนั้ น ไปชมตำนานเมื อ งเก่ า สิ ง ห์ บุ รี ที่ วั ด สิ ง ห์ สุทธาวาส ก่อนกลับไปสักการะพระอาจารย์ธรรมโชติ ผู้เป็นเสมือนหัวใจอันแกร่งกล้าของชาวบ้านบางระจัน ที่วัดโพธิ์เก้าต้น รวม 9 วัดพอดี ซึ่งเราสามารถเลือก เส้นทางแห่งความสุขได้ด้วยตัวเอง

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 59


สำนักงานสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม เชิญร่วมงานย้อนอดีตฟังเพลงไทยหวานๆ จากการแสดงของวงดนตรี สุนทราภรณ์ และเยือนถิ่นบ้านครูเอื้อ สุนทรสนาน ใน “งานสุนทราภรณ์ คืนถิ่นเดิมอัมพวา” วันที่ 22 มกราคม 2554 ณ อุทยานพระบรมราชา นุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เชิ ญ เที่ ย วงานและเลื อ กซื้ อ ส้ ม โอขาวใหญ่ จ ากสวนและผลไม้ ต าม ฤดูกาลในงาน “เทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ปี 2554 ครั้งที่ 1” ในวั น ที่ 28 - 30 มกราคม 2554 บริ เ วณหน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด สมุทรสงคราม เชิญชม “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ชมการสาธิตวิถีชีวิตไทย การแสดงโขน หุ่นกระบอกโบราณไทย ละครนอก ละครใน สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารไทยและสินค้า OTOP ในวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เชิญเที่ยว “งานเทศกาลกินลิ้นจี่และของดีเมืองสมุทรสงคราม” ใน ช่ ว งปลายเดื อ นมี น าคม และตลอดเดื อ นเมษายน 2554 บริ เวณหน้ า ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และสวนลิ้นจี่ใน จ.สมุทรสงคราม ในงาน มีการจำหน่ายลิ้นจี่จากสวนและผลไม้ตามฤดูกาล และผลิตภัณฑ์ผลไม้ แปรรูป

แถลงข่าวงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 13 ททท. สำนั ก งานสมุ ท รสงคราม ร่ ว มงานแถลงข่ า ว งานเทศกาลกิ น ปลาทู แ ละของดี เ มื อ งแม่ ก ลอง ครั้ ง ที่ 13 ตอน “อาหารของผู้ มี บุ ญ ” ณ ร้ า นอาหารครั ว โสภา จ.สมุ ท รสงคราม เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2553 โดย นายเกี ย รติ ศั ก ดิ์ มู ล ศาสตร์ ส าทร รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธาน ในการนี้ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ได้จัดทำโครงการ “เส้นทางสาย ปลาทูแม่กลอง” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยว ใน จ.สมุทรสงครามมากขึ้นอีกด้วย |

สไตล์ 60 เที่ยวหลากหลาย ภาคกลาง

ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา


งานลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2553

ร่วมจัดกิจกรรมงานลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2553 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ภายในงาน มีการแสดงแสง สี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงโขน จากเยาวชนกลุ่มยุวศิลปิน มูลนิธิ ร.2 เรื่องรามเกียรติ์ ตอนจองถนน กำเนิด มัจฉานุ และรบไมยราพณ์ นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมหมู่บ้านสุขใจ ภายใน หมูบ่ า้ นประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ทัง้ การแสดงหุน่ สาย การละเล่นของเด็กไทย นิ ท รรศการ 50 ปี ททท. นิ ท รรศการกระทงกาบกล้ ว ยเมื อ งแม่ ก ลอง สาธิ ต การแทงหยวกและเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมประดิษฐ์กระทงกาบกล้วย และร่วม ถ่ า ยภาพย้ อ นยุ ค ซึ่ ง ได้ เชิ ญ ดาราคู่ ข วั ญ นายพศุ ต ม์ บานแย้ ม (อาร์ ต ) และ นางสาวพัชรินทร์ จัดกระบวนพล (น้ำฝน) ร่วมเป็นสีสันในงานโดยพิธีเปิดงาน ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากนายประภาศ บุ ญ ยิ น ดี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม เป็นประธาน

• เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “อัมพวาสีสัน แห่งความยั่งยืน” ระหว่างเทศบาลตำบลอัมพวา กับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องสโรชา โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุ ง เทพฯ โดยนายธวั ช ชั ย อรั ญ ญิ ก รองผู้ ว่ า การด้ า นตลาดใน ประเทศ ททท. ให้เกียรติลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย • เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2553 ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม เข้ า ร่ ว มพิ ธี ม หาสั ง ฆทานครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ค รั้ ง แรกของตลาดน้ ำ ท่ า คา ตั ก บาตรพระ 109 รู ป ณ ตลาดน้ ำ ท่ า คา ต.ท่ า คา อ.อั ม พวา จ.สมุทรสงคราม โดยได้รบั เกียรติจากนายเกียรติศกั ดิ์ มูลศาสตร์สาทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธาน • ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามกิจกรรม “กิน เที่ยว ท่อง ล่องคลองช่อง จ.สมุทรสงคราม” กับรายการ “ทั่วถิ่นแดนไทย” และงานสื่อโทรทัศน์ ททท. เมื่อวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2553 โดยนักท่องเที่ยวร่วมกันปลูกป่าชายเลนและ ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 61


สำนักงานสมุทรสงคราม

สมุทรสาคร งานประจำปีวัดโกรกกราก

ขอเชิ ญ นมั ส การหลวงพ่ อ ปู่ วั ด โกรกกราก และหลวงปู่ ก รั บ ในงาน ประจำปีวัดโกรกกราก ชมขบวนแห่สิงโต และชมมหรสพ (ฟรี) ตลอดงาน ในวั น ที่ 18 - 24 มกราคม 2554 บริ เวณวั ด โกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

งานเทศกาลอนุรักษ์นกชายเลน ครั้งที่ 10

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 บริเวณแหล่งดูนกชายเลน หมูท่ ี่ 3 ต.โคกขาม อ.เมื อ ง จ.สมุ ท รสาคร จั ด งานเทศกาลอนุ รั ก ษ์ น กชายเลน ครั้ ง ที่ 10 ชมการดู น กชายเลนอพยพ การออกบู ธ แสดงสิ น ค้ า ของกลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ นกชายเลนต่างๆ ที่มาร่วมงาน และการเสวนาในเรื่องการอนุรักษ์พื้นที่ อ่าวไทยตอนใน

เชิญเที่ยวงานประจำปีพันท้ายนรสิงห์

ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์ หมู่ที่ 3 ต.พั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ อ.เมื อ ง จ.สมุ ท รสาคร ร่ ว มบวงสรวงและสั ก การะ พันท้ายนรสิงห์ กิจกรรมแรลลี่ล่องคลองโคกขามตามรอยพันท้ายนรสิงห์ และชมการแสดงมหรสพฟรีตลอดงาน ร่วมงานแข่งขันเดินวิ่งพันท้ายนรสิงห์มินิ - ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 12 ในวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สำนักสงฆ์ศาลพันท้ายนรสิงห์ หมูท่ ี่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ขอเชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และการแข่ ง ขั น มิ นิ - ฮาล์ ฟ มาราธอน 10.5 กม. การแข่งขันวิง่ ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. การเดินเพือ่ สุขภาพ 3 กม.

งานประจำปีปิดทอง วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)

ขอเชิ ญ นมั ส การหลวงปู่ แ ก้ ว สั ก การบู ช าพระบรมราชานุ ส าวรี ย์ รั ช กาลที่ 5 ชมนกนางแอ่ น ชมทั ศ นี ย ภาพอ่ า วไทยหน้ า วั ด ช่ อ งลม และชมมหรสพมากมาย ในวั น ที่ 17 - 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 บริ เวณ

วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 62 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


เทศกาลอาหารทะเล จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 10

เชิญเลือกซื้อสินค้าอาหารทะเลจากการออกร้านจำหน่ายอาหารทะเล และร้ า นอาหารที่ มี ชื่ อ เสี ย งของจั ง หวั ด 80 ร้ า น รวมทั้ ง มี ก ารจำหน่ า ย อาหารทะเลแปรรู ป จากตลาดสดมหาชั ย และตลาดทะเลไทย ในวั น ที่ 3 - 7 มีนาคม 2554 บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และ หน้าป้อมวิเชียรโชฎก จ.สมุทรสาคร

งานวันท้องถิ่นไทย

เชิ ญ ร่ ว มทำบุ ญ ตั ก บาตรข้ า วสารอาหารแห้ ง ชมขบวนแห่ พิ ธี ถ วาย ราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และชมการแสดง มหรสพ ดนตรี ภาพยนตร์ ในวั น ที่ 17 - 20 มี น าคม 2554 บริ เวณ ถนนถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

เชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระทางน้ำขอพรหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ฯ และงานเกษตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ในวันที่ 22 - 30 มีนาคม 2554 (วันแห่ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 4 ของทุ ก ปี ) บริ เวณคลองดำเนิ น สะดวกและลานเอนกประสงค์ บริ เวณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ชมการจัดขบวนแห่เรือ ที่อัญเชิญองค์หลวงพ่อโตตามคลองดำเนินสะดวก นมัสการสักการะบูชา องค์ ห ลวงพ่ อ โต ชมการประกวดผลผลิ ต ทางการเกษตร การประกวด กล้ ว ยไม้ การประกวดผลไม้ และชมนิ ท รรศการด้ า นการเกษตร การ จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา ททท. สำนั ก งานสมุ ท รสงคราม ร่ ว มเปิ ด งาน นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ณ อุทยานพระโพธิสัตว์ กวนอิม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 โดยนายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม

ครั้งที่ 3 “ชมนก ดูอ่าว ชิมปลาทูสาว ที่ท่าฉลอม”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ

ถนนถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยนาย จุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน

เมื่ อ วั น ที่ 7 ตุ ล าคม 2553 ททท. สำนั ก งาน สมุ ท รสงคราม ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด งานประเพณี ไ หว้ เ จ้ า 9 ศาล เทศกาลกิ น เจสมุ ท รสาคร ประจำปี 2553 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติ จากนายจุ ล ภั ท ร แสงจั น ทร์ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สมุทรสาครเป็นประธานเปิดงาน

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 63


สำนักงานสมุทรสงคราม

นครปฐม ประเพณีแห่ธงฉลองตรุษจีน ที่ตลาดบางหลวง ร.ศ.122

วั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 เชิ ญ ชมประเพณี แ ห่ ธ งฉลองตรุ ษ จี น ที่ ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อ.บางเลน จ.นครปฐม ชมขบวนแห่ ธ งโดย บุตรหลานของชาวบางหลวงแต่งกายในชุดกี่เพ้า แห่รอบตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ซึ่งในขบวนแห่ประกอบด้วยส้ม อันเป็นผลไม้มงคลมาอวยพรแก่ เจ้าของบ้านที่ขบวนแห่ผ่านด้วย

ชวนชม ชิม ช้อปงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม

ในวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง

จ.นครปฐม มีการออกร้านจำหน่ายผลไม้ อาหารผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และโต๊ะจีนราคาพิเศษ

งานพระราชวังสวยกล้วยไม้งามนครปฐม

ชมความสวยงามของกล้ ว ยไม้ ที่ ผ สานเข้ า กั บ ความงดงามของ พระราชวั ง สนามจั น ทร์ ในงานพระราชวั ง สวยกล้ ว ยไม้ ง ามนครปฐม

วั น ที่ 24 - 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 ณ พระราชวั ง สนามจั น ทร์ อ.เมื อ ง

จ.นครปฐม

งานมหกรรมท่องเที่ยวนครปฐม

มาที่เดียวเหมือนเที่ยวทั้งจังหวัด ในงานมหกรรมท่องเที่ยวนครปฐม ครั้งที่ 3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าด้านการท่องเที่ยวของ

จ.นครปฐม อาทิ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป ของฝาก ของที่ระลึก ฯลฯ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมงานแถลงข่าว การเปิดตลาดสุขใจ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ที่ ผ่ า นมา ณ สวนสามพราน โรสกาเด้ น ริ เวอร์ ไซด์

จ.นครปฐม โดยนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธาน กรรมการมูลนิธิหัวใจอาสาให้เกียรติเป็นประธาน

64 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง

ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา


สำนักงานสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

“ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 3 ปี มังกรสวรรค์”

เชิญเทีย่ วงาน “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 3 ปี มังกรสวรรค์” ในระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร บริ เวณศาลเจ้ า พ่ อ หลั ก เมื อ ง อ.เมื อ ง จ.สุ พ รรณบุ รี

มาสักการะบูชา กราบไหว้ ขอพรจากเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่ อ เป็ น ศิ ริ ม งคลกั บ ชี วิ ต มี ร ายละเอี ย ดการจั ด งาน ดังนี้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ชมพิธีเปิดงาน มีการแสดงเอ็งกอบู๊ กังฟู สิงโตราชสีห์ การแสดงมั ง กรเก้ า เซี ย นในรู ป แบบใหม่ เรี ย กว่ า “อิทธิฤทธิ์ลูกหลานพันธุ์มังกร” และการแสดงพิเศษ ได้แก่ การแสดงและการร้องเพลงบนพระจันทร์เสี้ยว เรืองแสง การแสดง “ระบำสาวงามเรืองแสง” การแสดง “กลองประกอบแสงเต้นระบำ” การแสดง “คอนเสิร์ต คาราบาวแบบเต็มวง” และการจัดแสดงพลุ ดอกไม้ไฟ ไพโรเทคนิค ชุด “มังกรสวรรค์อวยชัยให้พรตรุษจีน” การแสดงของวงดนตรี และศิลปินรับเชิญ

วั น ที่ 4 - 7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ชมการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่ น การแสดงชุ ด “กวนอิ ม พั น มื อ ” การแสดงงิ้ ว เปลี่ ย นหน้ า กาก และเปลี่ ย นเสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กาย การแสดงกายกรรม การแสดงระบำจีนของสาวงาม จากประเทศจีน การแสดงวงดนตรีของนักร้องลูกทุ่ง ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง จากรายการชิงช้าสวรรค์ พบกับ! กิจกรรมพิเศษ รับหนังสือเดินทางสิรมิ งคล “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 3 ปี มังกรสวรรค์” นำไปประทับตราตามสถานที่สำคัญในบริเวณอุทยาน มังกรสวรรค์ จำนวน 8 จุด ดังนี้ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เจดียเ์ จ็ดชัน้ เจ้าพ่อกวนอู เสามังกร พิพธิ ภัณฑ์ลกู หลาน พั น ธุ์ มั ง กร หอระฆั ง ศิ ล าจารึ ก เต่ า มั ง กร และภาพ สลั ก ไม้ ห อม เมื่ อ ประทั บ ตราครบทุ ก แห่ ง แล้ ว นำ หนังสือเดินทางมาแลกรับของที่ระลึก ณ “เมืองเก่า

ลี่ เจี ย ง”...เมื อ งมรดกโลก สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น

ซึ่งจะอยู่บริเวณจุ ด แสดงงาน “หมู่ บ้ า นมั ง กรสวรรค์ ตลาดพันปี”

ผู้ ที่ ส นใจเข้ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ลู ก หลาน พันธุ์มังกร สามารถสำรองบัตรล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0 3552 6211 - 2 และสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี โทร. 0 3552 1690 w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 65


สำนักงานสุพรรณบุรี

เชิญชิมอาหารรสเด็ด และของดีเมืองสุพรรณบุรี ปี 2554

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรรี ว่ มกับชมรมผูป้ ระกอบการ จำหน่ า ยอาหารสุ พ รรณบุ รี และสมาคมแผงลอย จำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี เชิญเที่ยวงาน “มหกรรม อาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12” ในวั น ที่ 12 - 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 เวลา 16.00 23.00 น. ณ บริเวณถนนเณรแก้วด้านทิศตะวันตก เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อให้ประชาชนได้รับ ประสบการณ์ตรงทีเ่ ป็นความรูใ้ นการสังเกตร้านอาหาร และแผงลอยถู ก สุ ข ลั ก ษณะ รวมทั้ ง รู้ จั ก สั ง เกต มาตรฐาน “Clean Food Good Taste” อาหาร สะอาด รสชาติอร่อย เป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจโดยรวม ของท้องถิ่นสุพรรณบุรีให้เกิดการไหลเวียน และทำให้ สไตล์ 66 | เที่ยวหลากหลาย ภาคกลาง

นั ก ชิ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ได้ รู้ จั ก อาหารอร่ อ ยและของดี เ มื อ ง สุ พ รรณบุ รี ม ากยิ่ ง ขึ้ น ภายในงานนอกจากจะได้ ชิ ม อาหารรสเด็ดแล้ว จะได้พบกับการออกร้านจำหน่าย อาหารที่ถูกสุขลักษณะ การจัดนิทรรศการและการ ออกร้ า นของหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ชม ของดีประเภทต่างๆ เช่น ของที่ระลึก ของฝาก ขนม ผลไม้ตามฤดูกาล และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การละเล่น พื้นบ้าน กิจกรรมการแสดงบนเวที การแข่งขัน และ การประกวดอาหาร ฯลฯ สอบถามรายละเอียดได้ ที่ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โทร. 0 3551 1021 ต่อ 126


อนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาด จ.สุพรรณบุรี ประจำปี 2554

สุ พ รรณบุ รี เมื อ งหน้ า ด่ า นของกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา

ในอดี ต เป็ น สมรภู มิ ร บที่ มี ป ระวั ติ ย าวนานระหว่ า ง สงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่ง มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ณ ทุ่งหนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี เพื่อเชิดชูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช โดยนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ทาง ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย และร่ ว มระลึ ก ถึ ง สมเด็ จ

พระนเรศวรมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถกอบกู้เอกราช ให้ชาติไทยมีความเป็นอิสระมาจนทุกวันนี้ มีกิจกรรม ต่างๆ ประกอบด้วย การแสดงยุทธหัตถีประกอบแสง เสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวด ธิดาดอนเจดีย์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การจัด การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย(ททท.) มหกรรมมวยไทยนานาชาติ การจัดนิทรรศการหน่วยงาน ร่ ว มกั บ จั ง หวั ดสุพ รรณบุรี รวมทั้ง หน่ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชน การจั ด จำหน่ า ยสิ น ค้ า และเอกชน กำหนดจัดงาน “อนุสรณ์ดอนเจดีย์ และ OTOP และร่วมลุ้นรางวัลจับสลากกาชาด รวมทั้งชม งานกาชาดจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ประจำปี 2554” มหรสพต่ า งๆ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สอบถามได้ ที่ ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงาน จ.สุพรรณบุรี โทร. 0 35 40 8200 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์

กุมภาสัญญารัก ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จ.สุพรรณบุรี

เชิ ญ เที่ ย วงาน “กุ ม ภาสั ญ ญารั ก ” ในวั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 ณ ศู น ย์ พั น ธุ์ พื ช เพาะเลี้ ย ง

ศู นย์ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาอาชีพการเกษตร อ. อู่ ทอง

จ.สุพรรณบุรี ณ สวนกุหลาบสไตล์แวร์ซายส์ สอบถาม รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ศู น ย์ พั น ธุ์ พื ช เพาะเลี้ ย ง

โทร. 0 3543 7705 w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 67


สำนักงานสุพรรณบุรี

ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

ร่วมเดิน - วิ่งในงานมหัศจรรย์สุพรรณบุรี ลำตะเพินมาราธอน 2010 จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ร่ ว มกั บ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “เดิน - วิ่ง เพื่อ สุขภาพ ปลูกป่า ลดโลกร้อน มหัศจรรย์สุพรรณบุรี ลำตะเพิ น มาราธอน 2010” เมื่ อ วั น ที่ 18 - 19 ธันวาคม 2553 เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ และปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการปลูกป่า ลดโลกร้อน ในเส้นทางการแข่งขัน คือ เส้นทางถนน อ่ า งเก็ บ น้ ำ ลำตะเพิ น จ.สุ พ รรณบุ รี - โครงการ

พระราชดำริ ห้วยองคต จ.กาญจนบุรี

กินปลา กินเห็ด กินอาหารรสเด็ดๆ ของ อ.ด่านช้าง

งานเทศกาล “กิ น ปลา กิ น เห็ ด อาหารรสเด็ ด

อ.ด่ า นช้ า ง ครั้ ง ที่ 7” เมื่ อ วั น ที่ 1 - 4 ธั น วาคม 2553 ณ ลานอเนกประสงค์ อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมชิมปลานิลล้นจาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ จากปลานานาชนิด และกุ้งแม่น้ำจากเขื่อนกระเสียว ชิ ม เห็ ด โคน การจั ด จำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนสิ น ค้ า OTOP มากมาย ชมการแสดงทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม พื้ น บ้ า นตำนาน ด่ า นช้ า ง การจั ด นิ ท รรศการของ

หน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

เปิดตำนานอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

อำเภออูท่ องจัดงาน “อูท่ องอูอ่ ารยธรรมสุวรรณภูม”ิ เมือ่ วันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณหน้าทีว่ า่ การ อำเภออู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีการแสดง แสง เสี ย ง (Light & Sound @ U - Thong)

อันยิ่งใหญ่ตระการตา เรื่อง “ตำนานพระเจ้าอู่ทอง” การแสดงทางวัฒนธรรมจากนักเรียนในเขตอ.อู่ทอง การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และมหรสพต่างๆ ฯลฯ 68 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


ชัยนาท ร่วมรำลึกวีรชน “ขุนสรรค์” วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย ณ เมืองสรรค์ จ.ชัยนาท

เมื อ งสรรค์ หรื อ เมื อ งแพรก เป็ น เมื อ งโบราณ

ตั้ ง อยู่ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ ำ น้ อ ย มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่ ค วรค่ า

แก่ ก ารศึ ก ษาเป็ น อย่ า งยิ่ ง มี แ หล่ ง โบราณสถานที่ สำคั ญ หลายแห่ง เช่น วัดมหาธาตุ วัดพระยาแพรก

วัดพระแก้ว วัดสองพี่น้อง วัดโตนดหลาย และเมือง โบราณดงคอนสมั ย ทวารวดี ฯลฯ ซึ่ ง แต่ ล ะแห่ ง มี ประวัติที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป ปัจจุบันตั้งอยู่

ในเขต ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท อำเภอสรรคบุ รี จึ ง เชิ ญ เที่ ย วงาน บวงสรวงดวง วิ ญ ญาณ “ขุ น สรรค์ ” วี ร บุ รุ ษ แห่ ง ลุ่ ม แม่ น้ ำ น้ อ ย ครั้ ง ที่ 29 ประจำปี 2554” ในวั น ที่ 18 - 20 มกราคม 2554 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท เพื่อย้อนอดีตเมืองแพรกศรีราชาให้ผู้คนได้ รู้จัก “ขุนสรรค์” คนไทยคนแรกของชัยนาทที่อาสา ออกรบป้ อ งกั น ชาติ เป็ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ทางวัฒนธรรมของจ.ชัยนาทได้เป็นอย่างดี มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงดวง

พระวิ ญ ญาณขุ น สรรค์ การแสดงลิ เ ก การประกวด ขบวนแห่สดุดีขุนสรรค์ การแสดงคอนเสิร์ต สอบถาม รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ที่ ว่ า การอำเภอสรรคบุ รี

โทร. 0 5648 1447

ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2554 ครั้งที่ 26”

จั ง หวั ด ชั ย นาท เชิ ญ เที่ ย วงาน “มหกรรมหุ่ น

ฟางนกและงานกาชาดจั ง หวั ด ชั ย นาท ประจำปี 2554 ครั้งที่ 26” และงานสมโภชน์ ศ าลหลั ก เมื อ ง

จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อสืบสานประเพณี วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เป็ น การส่ ง เสริ ม งานประเพณี กิ จ กรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ชัยนาท กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดขบวน แห่ หุ่ น ฟางนก การประกวดหุ่ น ฟางนกประเภท

หุ่นฟางนกไฮเทค ประเภทหุ่นฟางนกสวยงาม การ แข่งขันทำหุ่นฟางนกขนาดใหญ่ของกลุ่มอาชีพต่างๆ การจั ด ประกวดการทำหุ่ น ฟางนกขนาดเล็ ก ของ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา พิ ธี บ วงสรวงศาลหลั ก เมื อ ง

การจัดขบวนแห่รูปหล่อหลวงปู่ศุข การจัดจำหน่าย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน การจั ด กิ จ กรรมของส่ ว นราชการ การจัดมหกรรมอาหารอร่อย การออกร้านงานกาชาด ฯลฯ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สำนั ก งาน

จังหวัดชัยนาท โทร. 0 5641 1204

w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 69


สำนักงานสุพรรณบุรี

อ่างทอง

รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2554

ในวั น ที่ 23 - 27 มี น าคม 2554 ณ บริ เ วณ อนุ ส าวรี ย์ น ายดอกนายทองแก้ ว อ.วิ เ ศษชั ย ชาญ

จ.อ่ า งทอง ชมริ้ ว ขบวนในชุ ด ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ

ศิ ล ปวั ฒ นธรรม นำโดยขบวนช้ า งศึ ก ของสมเด็ จ

พระนเรศวรมหาราช ขบวนนายดอก นายทองแก้ว ขบวนขุนรองปลัดชู ขบวนยอดมวยไทยนายขนมต้ม ขบวนสามวี ร สตรี ศ รี อ ยุ ธ ยา ขบวนวั ฒ นธรรมการ

แต่งกายย้อนยุคสามสมัย ขบวนนักรบผู้กล้า ขบวน วัฒนธรรมข้าว ขบวนบุปผชาติ และขบวนการละเล่น งานกาชาด 115 ปี ของดี เ มื อ งอ่ า งทอง ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชมการแสดงจินตภาพ 2554 ประกอบแสง เสี ย ง พร้ อ มม่ า นน้ ำ ชมการแสดง จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญเทีย่ วงาน “กาชาด 115 ปี จำลองการยกทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใน ของดีเมืองอ่างทอง 2554” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - การทำสงครามยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชา 7 มี น าคม 2554 ณ บริ เวณสนามหน้ า ศาลากลาง แห่ ง กรุ ง หงสาวดี ชมการแสดงย้ อ นรำลึ ก ถึ ง การศึ ก จังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์งาน สงครามอันยิ่งใหญ่ของวีรกรรมอันห้าวหาญของวีรชน หั ต ถกรรม รวมทั้ ง อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปหั ต ถกรรม และ แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ นายดอก นายทองแก้ว และ เป็ นการส่ ง เสริ ม การท่องเที่ย วใน จ.อ่ างทองได้เป็น ขุ น รองปลั ด ชู นายกองอาทมาตของชาวบ้ า นสี่ ร้ อ ย อย่ า งดี มี ก ารจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ประกอบด้ ว ย พิ ธี พิธวี างพวงมาลาสักการะอนุสาวรียน์ ายดอก นายทองแก้ว บวงสรวงศาลหลักเมืองอ่างทอง พิธีบวงสรวงพระบรม และชมการแข่ ง ขั น ชกมวยไทย ชมการแสดงลิ เ ก ราชานุ ส าวรี ย์ รั ช กาลที่ 5 การประกวดของดี เมื อง ประกอบแสง เสียง ฯลฯ ภายในงานมีการจำหน่าย อ่างทอง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวด ผลิตภัณฑ์ชุมชน การจำหน่ายอาหาร ขนมหวาน และ และจำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน การแข่ ง ขั น มหกรรม เครื่องดื่มในบรรยากาศแบบไทยๆ ย้อนยุค พร้อมทั้ง กีฬาระหว่างส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น การเลือก ชมการแสดงวัฒนธรรมไทยต่างๆ สอบถามรายละเอียด ซื้ อ สิ น ค้ า ชุ ม ชนคุ ณ ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP เครื่ อ ง เพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จักสาน และสินค้าหัตถกรรมหลากหลาย อาหารและ โทร. 0 3563 1506, 0 3563 1321 พืชผักปลอดสารพิษจากฟาร์มตัวอย่างจากโครงการ ตามพระราชดำริ ฯ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์

พระบรมราชิ นี น าถ ร่ ว มรั บ โชคการกุ ศ ล “ธารา กาชาด” และสลากกาชาด ชมคอนเสิร์ตจากศิลปิน ต่ า งๆ มากมาย สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สำนักงานจ.อ่างทอง โทร. 0 3562 0130 สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จงั หวัดอ่างทอง โทร. 0 35 62 0071 70 | เที่ยวหลากหลาย สไตล์ ภาคกลาง


สวัสดีเมืองไทย..ไหว้พระขอพร เก้าพระอารามหลวง..แล้วหรือยัง? “ไหว้พระ 9 วัด” หรือ “ไหว้พระขอพร 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์” เป็นการจัดกิจกรรมนำร่องของ ททท. จัดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกในแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ได้สร้างจุดเด่น และจุดขาย เป็น “คติ” ของสถานที่แต่ละแหล่งที่เราเลือกขึ้นมาใช้เป็นจุดขายสร้างกระแส โน้มน้าวให้คนเลือก ตั ด สิ น ใจเดิ น ทางเข้ า ไปท่ อ งเที่ ย ว “ไหว้ พ ระ 9 วั ด ” ในวั ด และสถานที่ ต่ า งๆ บริ เวณเกาะกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันได้ขยายผลไปเป็น “ไหว้พระ 9 วัดทางน้ำ เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา” “ไหว้พระ 9 วัด ประจำรัชกาล” ยกตัวอย่างเช่น

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) มีคติว่า “แก้ว แหวนเงินทองไหลมาเทมา” ห รื อ“ เ พื่ อ จิ ต ใจ ส ะ อ า ด

ดุจรัตนตรัย”

• วัดสุทัศนเทพวราราม

มี ค ติ ว่ า “มี วิ สั ย ทั ศ นกว้ า ง ไกลมีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป”

• วั ด กั ล ยาณมิ ต ร มีคติว่า

วัดอรุณราชวราราม (วั ด แจ้ ง ) มี ค ติ ว่ า “ชี วิ ต รุ่งโรจน์ทุกคืนวัน”

• วัดชนะสงคราม

• วัดบวรนิเวศวิหาร

“เดิ น ทางปลอดภั ย มี มิ ต ร ไมตรีที่ดี”

มี ค ติ ว่ า “ มี ชั ย ช น ะ ต่ อ อุปสรรคทั้งปวง”

วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ล มังคลาราม (วัดโพธิ์) มีคติว่า “ร่มเย็นเป็นสุข”

วั ด ระฆั ง โฆสิ ต าราม มีคติวา่ “มีคนนิยมชมชื่น”

มีคติว่า “พบแต่สิ่งที่ดีงาม ในชีวิต”

• วัดสระเกศ

มีคติว่า “เสริมสร้างความคิด อันเป็นสิริมงคล”

ปั จ จุ บั น 19 จั ง หวั ด ภู มิ ภ าคภาคกลาง

มีไหว้พระ 9 วัด ให้ท่านสามารถไปไหว้ได้ตลอด

ทั้งปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ WWW.เที่ยวภาคกลาง.COM w w w . เ ที่ ย ว ภ า ค ก ล า ง . c o m | 71


sun=4.5mm

size=17.3x24.20 cm


Newsletter 1  

จดหมายข่าว ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ฉบับที่ 1