Page 1

Ă…rsrapport

2015

2015


Innhold

Sammendrag ..........................................................................................................3

GRØNT LEDERSKAP

1.

Grønt lederskap og datagrunnlaget ..........................................................7

1.1 1.2

Grønt lederskap ..........................................................................................7 Datainnsamling og grunnlag for rapporteringen ........................................7

2.

Om senteret ...............................................................................................8

3.

Energibruk .................................................................................................9

3.1 3.2 3.3 3.4

Energiledelse..............................................................................................9 Planlagt og gjennomførte tiltak/aktivitet (siste år/kvartal) ........................9 Energibruk totalt og pr m2........................................................................10 Energibruk fordelt formål og energiforsyning fordelt på kilde ................10

4.

Klimagassutslipp .................................................................................... 11

4.1 4.2 4.3 4.4

Utslipp fordelt på hovedkilder .................................................................11 Utslipp per kvm bruksareal ......................................................................11 Utslipp per besøkende ..............................................................................12 Transport fordelt på formål og kilde ........................................................13

5.

Avfall ....................................................................................................... 14

5.1

Mengder og sortering ...............................................................................14

6.

Vann ........................................................................................................ 16

7.

HMS ......................................................................................................... 17

7.1 7.2 7.1

Friskhetsgrad............................................................................................17 Internkontrollsystem – avvik og gjennomføringsgrad .............................17 Gjennomført brannøvelser og førstehjelpskurs ........................................17

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

2


Sammendrag

Rapporten omhandler Strandtorget og viser utviklingen på temaene energi, miljø og HMS i 2015 sammenlignet med året før. Nøkkeltall fremgår i tabellen nedenfor. Energibruk er temperaturkorrigert. I tillegg til variasjon i utetemperatur har endring i antall besøkende innvirkning energibruk, avfallsproduksjon og transport. Sentrenes utvikling i miljøprestasjon er derfor også beregnet som utslippsendring per besøkende, kg CO2ekv. Det har vært en økning i antall besøkende fra året før.

Nøkkeltall Areal

Energibruk (kWh)

Enhet

Mål

2014

2015

BRA (m2)

31 462

31 462

kWh totalt

6 012 412

5 847 214

6 121 839

6 034 756

194,6

191,8

Over (+) eller under (-) snitt Sektor (%)

-22 %

-19 %

Tonn totalt

3 806

3 834

Kg pr. m2

121,0

121,9

Kg pr. besø kende

2,2

2,1

m totalt

8 351

8 986

m3 pr. m2

0,26

0,28

kg totalt

331 024

252 070

10,5

8,0

74 %

73 %

86 %

100 %

100 %

100 %

97 %

96,9 %

97,0 %

kWh totalt (temperaturkorrigert)

kWh pr. m2 (temperaturkorrigert)

Klimagassutslipp (CO2-ekv)

Avfall (kg)

0,8 %

Friskhetsgrad

GRØNT LEDERSKAP

-7,5 %

7,6 %

-23,9 % Kg pr. m

2

Sorteringsgrad

Internkontroll (%)

-2,7 %

-1,4 % -4,5 %

3

Vannforbruk (m3)

Utvikling

Gjennomfø ringsgrad - leietakere

Ikke fravær (alle sektor sentre)

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

13,0 %

0,1 %

3


Energiforsyning og –bruk Energibruken på Strandtorget var 6 034 756 kWh i 2015. Spesifikk energibruk var i gjennomsnitt 191,8 kWh per m2. Det er en reduksjon på 1,4 prosent fra året før. Det er lavere enn gjennomsnittet på 236 kWh per m2 for alle sentrene i forvaltningsporteføljen til Citycon Norway. Tallene er temperaturkorrigert. Det foreligger flere data på energiforsyning og energibruk på side 9, blant annet fordeling på kilde og formål. Diagramtittel 235,7

Energibruk i kwh per m2 bruksareal

194,6

191,8

kWh/m2

203,3

Strandtorget 2013 Strandtorget 2014 Strandtorget 2015

Snitt alle sentre 2015

Klimagassutslipp Samlet utslipp fra Strandtorget var 3 834 tonn CO2-ekv i 2015. Spesifikt utslipp var 121,9 kg CO2-ekv./m2 og det var 0,8 % høyere enn i fjor, og lavere enn gjennomsnittet for alle Citycon Norways sentre. Det foreligger flere data på stasjonære og mobile utslipp på side 10, blant annet fordelinger på kilder.

Diagramtittel

Klimagassutslipp , kg CO2-ekv per m2 bruksareal

Snitt alle sentre 2015

190,5

Strandtorget 2015

121,9

Strandtorget 2014

121,0

Strandtorget 2013

123,8 Kg CO2-ekv/m2

GRØNT LEDERSKAP

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

4


HMS Foruten internkontroll og friskhetsgrad, som framgår av tabellen over, rapporteres det på gjennomførte brannøvelser, førstehjelpkurs og kursbevis. Antall butikk ansatte som oppgir å ha gjennomført brannøvelser siste 12 måneder er 29. Tilsvarende tall for førstehjelpskurs er 15. Det er utdelt 109 kursbevis i grunnleggende brannvern opplæring.

Gjennomførte mål for driftsselskapene i 2015 Målene til driftsselskapene for 2015 er kategorisert som følger: Miljø

- Byggene skal kartlegges og/eller sertifiseres i henhold til miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM-NOR In-Use i løpet av 2015. Energi

- Detektere to gode ENØK-tiltak som gjennomføres i 2015. Tiltakene finansieres over driftsbudsjettet. - Delta på kurs i reguleringsteknikk, mars 2015. - De tekniske anleggene skal ikke gå på dager hvor det ikke er nødvendig. Avfall

- Mål for sorteringsgrad for alle sentre er 75 %. - Sentrene som har nådd sorteringsgraden, 75 % eller høyere, skal opprettholde denne. - Hente inn matvarebutikkenes avfall til Energinet. Vann

- Detektere et vannbesparende tiltak som gjennomføres i 2015. Tiltaket finansieres over driftsbudsjettet.

ENØK og Enovaprosjekter ENØK 2.0 ble etablert i samarbeid med Enova i 2010 for 22 av Citycon Norways sentre. Prosjektet ble avsluttet 31. desember 2015, og ferdigstilles i disse dager. Energibruken til sentrene har blitt redusert med totalt 15,3 gWh/år i denne perioden, dette tilsvarer årsforbruket til 765 boliger. Prosjektet har vært svært vellykket, og Citycon Norway har allerede etablert det neste prosjektet i samarbeid med Enova. ENØK 3.0 omfatter alle kjøpesentrene og skal redusere forbruket med ytterligere 12,5 gWh/år innen 2018. Prosjektet består av over 150 tiltak hvor spennet strekker seg fra å bytte et par vinduer til større tekniske prosjekter. Driftspersonellet har selv kartlagt tiltakene og vil gjennomføre dette etter en foreslått fremdriftsplan for treårsperioden.

GRØNT LEDERSKAP

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

5


Generelt om data Energibruk er beregnet per m2 bruksareal (ekskl. parkering). Oppvarmet areal er lik bruksareal (BRA) som er beregnet til å være 97 % av oppmålt totalt bruttoareal (BTA). Energibruk per m2 per kvartal må multipliseres med 3-4 for å stipulere årlig energibruk. System for innsamling, systematisering og kvalitetssikring av grunnlagsdata er under utvikling og har ikke funnet sin endelige form. Datagrunnlaget er dels innhentet av Citycon Norways egen stab, dels av AS Evotek og dels av Civitas AS på vegne av SG. Civitas har ikke hatt anledning til å gjennomføre full kvalitetssikring av alle innsamlede data. Det tas derfor forbehold om feil i mottatt datagrunnlaget.

GRØNT LEDERSKAP

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

6


1. Grønt lederskap og datagrunnlaget 1.1

Grønt lederskap Citycon Norway har de siste årene innført ”Grønt lederskap” i alle organisasjonsledd. Hovedmålene i sjekkpunkt grønt lederskap er å redusere CO2-avtrykket og å bedre arbeidsmiljø i alle ledd. Miljø- og samfunnsansvar som styrende faktorer løftes dermed inn i beslutningsprosessene ved investering, leieforhold, drift- og vedlikehold. Kvantifisering og resultatrapportering er sentralt hvis dette skal fungere godt som styringselementer. Klimagassutslipp fra transport og energibruk, avfallsproduksjon og sortering, vannforbruk og HMS er tidligere rapportert i ulike sammenhenger og publikasjoner, i all hovedsak samlet for alle sentre. I 2011 ble det før første gang utarbeidet en klimagassrapport som omfattet samtlige sentre. Citycon Norway har besluttet at det skal utarbeides kvartalsrapporter for det enkelte senter og samlet for de ulike eiere. Kvartalsrapportene skal gi en samlet oversikt over klimagassfotavtrykket fra drift av kjøpesenteret, mengder og håndtering av avfall, forbruk av vann, enkelte forhold innenfor HMS og hvilke forbedringstiltak som er iverksatt på de ulike temaene. Kvartalsrapportene skal inneholde detaljering og spesifikk informasjon for det enkelte senter som er tilstrekkelig til å måle endringer fra kvartal til kvartal, og effekter av iverksatte tiltak. Det er en rekke tiltaksmuligheter som kan bidra til å redusere blant annet klimagassfotavtrykket fra kjøpesentrene i framtiden. Kvartalsrapporteringen inneholder ikke analyser av disse mulighetene i det enkelte senter, men redegjør for planlagte og gjennomførte tiltak. Ved å følge utviklingen fra år til år etter hvert som det gjennomføres effektiviseringer og tiltak i sentrene vil effekten av tiltakene kunne måles. Samlet sett vil dette gi verdifull kunnskap om energi- og klimaeffektiv drift og virkninger av ulike tiltak som kan iverksettes ved rehabiliteringer og etablering av nye sentra.

1.2

Datainnsamling og grunnlag for rapporteringen Citycon Norway måler, registrerer og kartlegger systematisk energibruk, persontransport, varetransport, avfallshåndtering, vannforbruk og HMSforhold for alle sine kjøpesentre. Det er laget rutiner og programvare for nettbasert registrering (Evotek, 2011/12), og det er etablert en beregningsmodell for klimagassutslipp basert på disse aktivitetsdataene (Civitas, 2011). Den årlige hovedrapporten for miljørapportering for porteføljen til Citycon Norway gir en nærmere beskrivelse av metode og modell (Civitas, 2011).

GRØNT LEDERSKAP

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

7


2. Om senteret Strandtorget er med sine ca. 30.000 m2 og over 55 butikker det største kjøpesenteret i Lillehammer-regionen og en del av Strandtorget Handelspark. Senteret ligger både nær sentrum og er godt eksponert langs E6 ved avkjøringen til Lillehammer. I 2010 utvidet senteret med en ny etasje. Besøkende er ca. 1 400 000 i året.

GRØNT LEDERSKAP

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

8


3. Energibruk 3.1

Energiledelse Energi- og miljøoppfølgingssystem er innført ved Strandtorget. Det vil si at formålsfordelt energimåling følges kontinuerlig. Oppstår det avvik fra forventet energibruksprofil oppdages dette tidlig, årsakene kartlegges og tiltak kan iverksettes umiddelbart.

3.2

Planlagt og gjennomførte tiltak/aktivitet (siste år/kvartal) Det er utført Enøkanalyser ved alle sentre i Citycon Norways forvaltningsportefølje. Det er identifisert effektiviseringspotensial, foreslått mål og tiltak. Målene er ikke bindende per senter men har dannet grunnlaget for Citycon Norways avtale om støtte fra Enova og de overordnede målsettingene om innen 2015 å oppnå:  Redusert energibruk med 15 GWh og  Redusert klimagassutslipp med 20 prosent Alle sentre rapporterer hvert kvartal på gjennomførte tiltak siste kvartal og påbegynte/planlagte tiltak neste kvartal. Det gis en kort beskrivelse av tiltakene og konsekvensen av disse. I årsrapporteringen gjøres det en samlet effektberegning av de gjennomførte tiltak siste år. Det ble i 2011 og 2012 gjennomført en rekke energitiltak i Strandtorget med utgangspunkt i enøkanalysen for senteret (Evotek). En følge av dette er en reduksjon i energibruken og utslipp Gjennomførte tiltak i Strandtorget i 2015 samt påbegynte/planlagte tiltak fremgår i vedlegg.

GRØNT LEDERSKAP

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

9


3.3

Energibruk totalt og pr m2 Energibruken på Strandtorget var 6 034 756 kWh i 2015. Spesifikk energibruk var i gjennomsnitt 191,8 kWh per m2. Det er en reduksjon på 1,4 prosent fra året før. Det er lavere enn gjennomsnittet på 236 kWh per m2 for alle sentrene i forvaltningsporteføljen til Citycon Norway. Tallene er temperaturkorrigert. Diagramtittel 235,7 203,3

191,8

kWh/m2

194,6

Strandtorget 2013 Strandtorget 2014 Strandtorget 2015

Figur 1:

3.4

Snitt alle sentre 2015

Energibruken på Strandtorget i 2015 sammenlignet med tidligere perioder og gjennomsnittet for alle Citycon Norways sentre

Energibruk fordelt formål og energiforsyning fordelt på kilde Energiforsyning til Strandtorget er 100 % elektrisitet, se figur 2. Energibruken kan foreløpig ikke fordeles på oppvarming eller andre elspesifikke formål – som blant annet er belysning, kjøledisker, ventilasjon, PC’er og annet elektrisk utstyr. Per i dag er ikke det el-spesifikke forbruket formålsfordelt. Energiforsyning fordelt på kilde (kWh)

Fossile energibærere (gass, olje) 0%

Fjernvarme 0%

Elektrisitet 100 %

Figur 2:

GRØNT LEDERSKAP

Fordelingen av energiforsyning og -bruk på kilder

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

10


4. Klimagassutslipp 4.1

Utslipp fordelt på hovedkilder Strandtorget slapp samlet ut 3 834 tonn CO2-ekv i 2015. Stasjonære utslipp utgjør 2 154tonn og transport 1 680 tonn. Utslipp av klimagasser fra person- og varetransport til og fra sentret utgjør 44 % og stasjonær energibruk i drift av senteret utgjør ca 56 %, se figur 3. Dette er en lavere andel på transport og høyere på stasjonær energibruk enn gjennomsnittet for alle sentrene, som er hhv. 57 % og 43 %. Utslipp fra stasjonær energi er 100 % fra elektrisitet. I beregninger av klimagassfotavtrykk legges det utslipp på elektrisitetsbruk i henhold til måten elektrisiteten produseres på. Alle beregninger er basert på at Norge er en del av et europeisk marked og elproduksjons-miks. I denne rapporteringen er det ikke tatt hensyn til at Citycon Norway kjøper opprinnelsesgrantier for den strøm som medgår til drift av sentraene. Totale utslipp fordelt på kilde (CO2-ekv)

Transport 44 %

Figur 3:

Stasjonær e utslipp 56 %

Fordeling av utslipp mellom transport og stasjonær energi

.

4.2

Utslipp per kvm bruksareal Samlet utslipp fra Strandtorget var 3 834 tonn CO2-ekv i 2015. Spesifikt utslipp var 121,9 kg CO2-ekv./m2 og det var 0,8 % høyere enn i fjor, og lavere enn gjennomsnittet for alle Citycon Norways sentre.

GRØNT LEDERSKAP

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

11


Diagramtittel

Snitt alle sentre 2015

190,5

Strandtorget 2015

121,9

Strandtorget 2014

121,0

Strandtorget 2013

123,8 Kg CO2-ekv/m2

Figur 4

4.3

Utslipp av klimagasser angitt som CO2-ekv. per m2 bruksareal (ekskl. parkering)

Utslipp per besøkende I figur 5 sammenlignes utslipp per besøkende med gjennomsnittet for alle sentraene. Senteret ligger under gjennomsnittet for utslipp pr besøkende og lavere enn samme periode året før.

Utslipp per besøkende

Utslipp i kg CO2-ekv pr besøkende Strandtorget 2013

Strandtorget 2014

Strandtorget 2015

Snitt alle sentre 2015 2,4

2,3

2,2 2,1

Tot

Figur 5:

GRØNT LEDERSKAP

Utslipp kg CO2-ekv. per besøkende for senteret sammenlignet med gjennomsnittet for alle sentre i Citycon Norways portefølje

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

12


4.4

Transport fordelt på formål og kilde Utslipp fra transport (tonn CO2-ekv.) for Strandtorget er i all hovedsak forårsaket av de besøkende, 84 %, som er lavere enn gjennomsnittet for Citycon Norways sentre, som er ca 95 %. Ved senteret bidrar varetransport med ca 3 % og de ansattes arbeidsreiser med ca 13 % av utslippet. De besøkendes transport skjer i hovedsak med privatbil og utslippet utgjør 97 % av totalt utslipp, mens kollektivreiser bidrar med 3 %. Strandtorget har litt høyere utslippsandel forårsaket av privatbil som gjennomsnittet for Citycon Norways sentre som er 95 %.

Utslipp fra transport Strandtorget (CO2 fordelt på kilde)

Utslipp fra besøkende Strandtorget (CO2 fordelt på kilde) Kollektivt 3%

Varer 3%

Ansatte 13 %

Besøkende 84 %

Figur 6:

GRØNT LEDERSKAP

Bil 97 %

Fordeling av utslipp fra transport av besøkende, ansatte og varer samt fordeling av utslipp på transportmidler for de besøkendes reiser.

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

13


5. Avfall 5.1

Mengder og sortering Det ble levert 252 tonn avfall fra Strandtorget i 2015. Sorteringsgraden var på 86 %, som er over gjennomsnittet på 71 % for Citycon Norway sine sentre. Senteret sorterer på 29 fraksjoner. Strandtorget ligger under gjennomsnittet for kg avfall pr. kvm. I figur 9 nedenfor fremgår avfall fordelt på fraksjoner angitt som kilo (kg) av hver fraksjon. De to store gruppene er blandet avfall og papir, papp og kartong. Sortert 86 % 73 %

Sortert

Snitt Citycon Norway - 71 %

Totalt 14

Figur 7:

Totalt 15

Sorteringsgrad avfall for Strandtorget

Avfall per m2 bruksareal Strandtorget

Snitt alle sentre 13,70

13,30 Avfall pr m 2

10,46 7,97

Totalt 14

Figur 8:

GRØNT LEDERSKAP

Totalt 15

Avfall pr m2

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

14


Totalt 15

Bioavfall og slam (1100)

Papir papp og kartong (1200)

Glass (1300)

Metall (1400)

EE-avfall (1500)

Masser og uorganisk materiale (1600)

Plast (1700)

Gummi (1800)

tekstiler (1900)

Batterier (2300)

Farlig avfall (7000)

Blandet avfall (9900)

56250,42

137200

Totalt 14

35803,43

143410

0

50000

100000

150000

89950

200000

250000

300000

350000

kg

Figur 9:

GRØNT LEDERSKAP

Avfall fordelt på fraksjoner(kg)

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

15


6. Vann

Vannforbruk i 2015 framgår av tabellen nedenfor.

Tabell 1: Vannforbruk Strandtorget

GRØNT LEDERSKAP

Citycon Norway (alle sentre)

Volum (m3)

m3 per m2 (bruttoareal ekskl. park)

m3 per m2 (bruttoareal ekskl. park)

1.halvår 2015

4 839

0,15

0,24

Totalt 2015

8 986

0,28

0,48

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

16


7. HMS 7.1

Friskhetsgrad Vanligvis rapporteres det prosent sykefravær. I kvartalsrapporteringene er det valgt å snu på dette og isteden rapportere prosent friskhetsgrad. Et vesentlig mer positivt begrep som angir de ansattes grad av oppmøte/tilstedeværelse. Oppnådd friskhetsgrad for ansatte i SG totalt var i 2015 på 97,0 %. Tilsvarende tall for senteransatte var 96,3 %. Målet er at årsgjennomsnittet innen 2015 skal være bedre enn 97 %.

7.2

Internkontrollsystem – avvik og gjennomføringsgrad Internkontrollsystemet er vesentlig i arbeidet med å forebygge uønskede hendelser og redusere risiko for alvorlige ulykker og skader. Citycon Norway har et omfattende internkontrollsystem som krever opplæring og utførelse av kontrollrutiner. Det rapporteres på avvik og gjennomføringsgrad i hht. oppsatte kontrollpunkter. Internkontrollen berører brann, bygg, VVS og andre installasjoner. Eksempler er branndører, rømningsveier, brannslukningsapparat og -slanger, sprinklersignal, nødlys, mv. Det rapporteres ikke avvik og gjennomføringsgrad for driftsavdelingen i 2015, da sammenligning mellom sentrene ikke gir et rettferdig resultat. Det jobbes med FDV-web for å få en løsning som skal være entydig og sammenligning og sammenlignbar i 2015. Sentrene har meget god kontroll på internkontroll, og det gjennomføres regelmessig kontroll av individuell gjennomføringsgrad.

Tabell 6: Internkontroll Strandtorget

1.kv 2015

Egenkontroll leietakere

7.1

1. halvår 2015

3. kv 2015

100 %

Totalt 2015 100 %

Gjennomført brannøvelser og førstehjelpskurs Antall butikk ansatte som oppgir å ha gjennomført brannøvelser siste 12 måneder er 29. Tilsvarende tall for førstehjelpskurs er 15. Det er utdelt 110 kursbevis i grunnleggende brannvern opplæring.

GRØNT LEDERSKAP

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

17


Vedlegg – tiltak

Gjennomførte Senter

Oppgave

Detaljer

Effekt

Type tiltak

Strandtorget

Strandtorget Tiltak 13 Tilknytning til tørrkjølere i dagligvarebutikk for gjenvinningav varme E20 Varmegjenvinning - Fra kjøleanlegg

Røropplegg fra eget anlegg tilknyttet tørrkjøler hos CC Mat

Besparelse [kWh]: 300000

Enøk 3.0

Besparelse [kWh]: 20000

Enøk 3.0

Ved havari på en eller flere isvannsmaskiner vil det medføre total driftsstans etter 2015. R22 kjølevæske er ikke tillatt omsatt etter dette. Beregnet innsparing i kWh pr. år. 150 000.

Enøk 3.0

Strandtorget

Strandtorget

Beregner 10% reduksjon i varmebehovet, tiltaket utnytter overskuddsvarme fra kjølemaskinene og gir et mer fleksibelt/behovsstyrt varme/kjøleanlegg. Utskifing av isvannsmaskiner med Bytte ut eksisterende kjølemaskiner med R22 R22 kjølemedium. KM 1 - 5 til to nye store isvannsmaskiner.

Planlagte Senter

Oppgave

Detaljer

Strandtorget

Flere defekte lamper

Belysning over rulletrapper/Fattigmann er umulig å komme til med lift. Mange av lampene er defekte. Demontere gamle lamper, bygge nytt belysning opplegg for det aktuelle området, som er driftsmessig håndterbart.

GRØNT LEDERSKAP

– MILJØRAPPORTERING

Effekt

2015 - CITYCON NORWAY

Type tiltak Frist Enøk 3.0

30.11.2016

18


GRØNT LEDERSKAP

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

19


GRØNT LEDERSKAP

– MILJØRAPPORTERING

2015 - CITYCON NORWAY

20

Profile for Centerteam

Strandtorget miljørapport 2016  

Strandtorget miljørapport 2016