__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

OBVESTI LO UPORABNI KOM 1.LOČENO ZBI RANJ ETEKSTI LA ( nev el j az aupor abni kevobč i nahPol j č anei nSl ov ens kaBi s t r i c a) Obv eš č amov as ,daboz bi r anj et eks t i l ni hodpadkovpot ekal ovmes ecuMARCU,odponedel j ka14. 03.do pet ka18. 03. 2016. Vs ekarmor at enar edi t ij e,dapr egl edat eomar ei nz ber et e: -obl ači l a( ot r oš ka,moš ka,ž ens ka) ;

-pos t el j ni no,odej e,r j uhe,pr egr i nj al a; -nami z nepr t ei zbl aga;

-br i s ače.

Vesodpadnit eks t i ls eodl agas amovpol i et i l ens ke( PE)v r eč e,kij i hvt anamens amidobav i t e.Vr eč enajbodo dov ol jkakov os t ne,dabos t ev anj el ahkonal ož i l iodpadnet eks t i l nei z del kei nv r eč ot es noz av ez al i .Odpadni t eks t i lnajboč i s ti ns uh,s ajs ez ar adimokr ot epoj av ipl es nenj e,karonemogoč inadal j nj oupor abot eks t i l a. Tež aenev r eč ej el ahkonaj v eč15do20kg.Vr eč enadanodv oz apos t av i t epol egz el enegaz aboj ni ka. Oddaj at eks t i l aj ebr ez pl ačna. L oč ev anj e odpadkov j e obv ez no,karpomeni ,da odpadnega t eks t i l a ni kakorne s memo odl agat iv z aboj ni kz ameš anekomunal neodpadke.Br ez pl ač noj i hl ahkooddat evnaj bl i ž j em z bi r nem c ent r u,dv akr at l et no–vmar c ui nokt obr u–paj i hz bi r amopos i s t emu»odv r atdov r at «,karpomeni ,daj i hnadanodv oz a pos t av i t enapr ev z emnomes t o Teks t i l nii z del kis ot r enut no naj hi t r ej er as t oč iodpadkivEU ( 510 % v pl i v anaokol j epr i haj ai zt eks t i l ne i ndus t r i j e)i ns ebodoponapov edi hš epov eč ev al i . Ločenoz bi r anj e,ponovnaupor abai npr edel avaobl ači li nt eks t i l ai maš t evi l nepr ednos t i : i hr aneks ur ov i n; -pr naž ev anj aokol j az ar adimanj š i hpot r ebpopr oi z v odnj ipr i mar ni hv l aken( r as t l i ns ki h,ž i v al s ki hi n -manjones umet ni h) ,kiz aht ev aj oogr omnekol i č i nev ode,pes t i c i dov ,mi ner al ni hgnoj i li nr az l i č ni hkemi kal i j ; ož enegat eks t i l ai nobl ač i lnaodl agal i š č i h( pr i hr anekpr os t or anaodl agal i š č u,z manj š anj ei z pus t ov -manjodl t opl ogr edni h pl i nov– pr ianaer obnir az gr adnj inar av ni hv l aken nas t aj a met an,kij e 21 kr atmoč nej š i pov z r oč i t el js egr ev anj aoz r ač j akotogl j i kovdi oks i d) ; adel ov names t a. -nov Takoz br ani ht eks t i l ni hodpadkovs ej i h60% upor abivpr v ot niobl i kiz aponov noupor abo,15% s ej i hr az r ež e i ns ej i hupor abiz ai z del av okr pz abr i s anj e,15% s ej i hr ec i kl i r ai nupor abivt eks t i l ni ,papi r nii nav t omobi l s ki i ndus t r i j i( obl aganj epol i c ,pr edpr až ni ki . . . )t er10% j eodpadkovi nkonč aj onaodl agal i š č i hoz i r omaj i hs ež gej o i ni z kor i s t i j onj i hov oener gi j o. Zl očeno z br ani miodpadkii zt eks t i l apr i pomor emo kvar ovanj u okol j a,s ajt iodpadki ,kis ol očeno z br aninekončaj onaodl agal i š ču.


-el ekt r ons keapar at e

-bel ot ehni ko

-kar t on,papi r

-odpadnot r dopl as t i ko

-z el enir ez

-manj ĹĄ ekol i Ä? i negr adbenegamat er i al a

-odpadnos t ekl o

-kos ov niodpad

-kov i ne

-odpadnaol j a

Profile for Center ponovne uporabe

OKP ROGAŠKA SLATINA_OBVESTILO UPORABNIKOM  

OKP ROGAŠKA SLATINA_OBVESTILO UPORABNIKOM

OKP ROGAŠKA SLATINA_OBVESTILO UPORABNIKOM  

OKP ROGAŠKA SLATINA_OBVESTILO UPORABNIKOM

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded