Page 1

Center for Stressh책ndtering

Kursus i stressh책ndtering


Stress Vi lever i et tempofyldt samfund med høje krav og idealer i forhold til alle livets aspekter som familie, arbejde og fritidsliv. Alle kan ufor­ skyldt komme i en livssituation, hvor indre og ydre krav over længere tid overstiger de ressourcer, vi har til rådighed, og resulterer i lang­ varigt stress. Stress kan vise sig som træthed, trist­hed, irritabilitet, søvnproblemer og en række fysiske symptomer. Som stressramt kan man opleve, at man pludseligt har svært ved at huske og koncentrere sig. Måske har man sværere ved at overskue opga­ver arbejdsmæs­ sigt og privat. Nogle føler sig udmattede, overvældet af magtesløshed og følelsen af, at uanset hvor hurtigt man løber, er det ikke nok. At være stressramt kan betragtes som, at hjernen er ”kørt træt”. Ofte ved man godt, at der er noget galt, men den trætte hjerne har svært ved at omsætte denne viden til handling. Det kan virke uoverskueligt at tilpasse dagligdagen sine midlertidigt nedsatte ressourcer. Center for Stresshåndtering tilbyder et kursusforløb i stresshåndte­ ring for stresstruede og stressramte. Vi har udviklet et unikt tilbud, hvor man forlader sin hverdag i fem sammenhængende dage, og føres gennem et forløb, der typisk ville strække sig over måneder. Vi har skabt et ophold, der på en gang er et rekreativt åndehul, og samtidig målrettet guider den enkelte på vejen ud af stress - også efter endt ophold. Forløbet afholdes i naturskønne omgivelser, med respekt og omsorg for den enkelte, som det bærende element. Opholdet er lagt til rette med vekslen mellem daglige korte under­ visnings-sessioner af 45 minutter, indivi­duelle psykologsamtaler, af­ spænding, hvile og motion tilpasset kursistens individuelle behov og langt oftest begrænsede energiniveau. Kurset afvikles med respekt for den enkelte deltagers privathed.


Der er således udelukkende individuelle samtaler. Kun undervisning og praktiske øvelser foregår i et begrænset forum af maksimalt 10 deltagere. Samtidigt er der rig lejlighed for at trække sig tilbage i en­ rum under hele forløbet. En væsentlig del af et stressramt menneskes hverdag er en selvbe­ brejdende og kritisk måde at tænke om og til sig selv. En vigtig del af at bryde stressspiralen er at se på denne ”indre dialog”. Hos Center for Stresshåndtering arbejder vi ud fra en mindfulness-baseret kog­ nitiv tilgang, der i høj grad retter sig mod måden vi tænker, og er til stede på. Mindfulnes baseret kognitiv terapi er en korttidsbehandling, der stræber mod at give den enkelte redskaber til at håndtere de van­ skeligheder, der opleves her og nu. Terapiformen har, understøttet af adskillige undersøgelser, vist sig yderst effektiv i forhold til behand­ ling og forebyggelse af stress. Gennem kurset støttes den enkelte kursist til at gennemskue, hvad der stresser i hverdagen arbejdsmæssigt som privat. Der tilstræbes at skabe afslappende omgivelser, der giver rum til, at kursisten kan opnå redska­ber til en mere hensigtsmæssig håndtering af opstået stress og forebyggelse af ny stress. Hele processen omkring anven­ delsen af disse redskaber er tæt vejledt af kursusledere, der er til stede og til rådighed døgnet rundt under opholdet.. Gennem en individuelt udarbejdet handleplan og to opfølgende psy­ kologsamtaler efter endt ophold, støttes kursisten på vejen ud af stress. Lidt populært sagt er målet at genindsætte kursisten som ”kaptajn på eget skib”

center for stresshåndtering • www.centerforstresshåndtering.dk


Hvor og hvornår Kurset gennemføres som et internatophold fra søndag formiddag til torsdag eftermiddag. De fysiske rammer sættes af rekreative og naturskønne omgivelser Vi henviser til vores hjemmeside for dato på næste ledige kursus. Efter hvert kursus er der individuelle opfølgnings­ samtaler henholdsvis to og fire uger senere. Pris Deltagergebyret er på 24.000kr. ekskl. moms, hvilket inkluderer ophold, forplejning, kursusmaterialer og opfølgende samtaler. Finansiering af opholdet kan evt. varetages af arbejdsgiver,kommune, privat forsikring eller egen betaling.

Kontaktoplysninger:

Center for Stresshåndtering Søndergade 15 B 8600 Silkeborg Mobil 6131 8541 info@centerforstresshaandtering.dk www.centerforstresshåndtering.dk

Stine Hæk

Bachelor i psykologi ved Aarhus Universitet. Tidli­ gere sygeplejerske med ti års erfaring fra intensiv afdelinger og akutte afsnit.

Trine Lund

Ressourcesygeplejerske for klienter med særlige behov. Har mange års er­ faring med individuelle, støttende samtaler samt undervisningsopgaver af sundhedspersonale i kommunalt og regionalt regi. 

Metha Kildegaard

Kurset ledes af psykolog Metha Kildegaard. Cand. psych. og medejer af Midt­ bypsykologerne i Silkeborg. Har i sin praksis en særlig interesse for, og erfaring med, stressklienter. Har stor erfaring med kurser om stressforebyggelse og -håndtering i såvel store som mindre virksomheder, samt daginstitutioner.

Stress  

Center for Stresshåndtering tilbyder et radikalt anderledes kursusforløb i stresshåndtering for stresstruede og stressramte.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you