__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA str. Oituz, nr. 20, Mangalia, cod 905500, jud. Constanţa, România

tel: 0241-750398; 0241-740820 fax: 0241-751126

Aprobat în C.A. din 22.02.2018

PROCEDURA

DATA

COD

ELABORĂRII Organizarea și desfășurarea examenului de admitere în 21.03.2018 învățământul profesional de stat

Elaborat

Profesor: Popa Gabriela – responsabil arie

Semnătura:

Verificat

Curriculară Tehnologii Profesor: Tănase Cornelia – director adjunct

Semnătura:

Aprobat

Director: Ciobănel Raluca Simona – director

Semnătura:

PROCEDURĂ PRIVIND ADIMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT Exemplar numărul __1___ Data intrării în vigoare: 22.03.2018 Revizuire Data aprobării în C.A.

Responsabili

Cuprins: 1. Scopul procedurii 2. Aria de cuprindere 3. Responsabilităţi 4. Conţinutul procedurii 5. Monitorizarea procedurii 6. Analiza procedurii 7. Anexe

1

Semnătura


Referinţe: •

Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare (L.E.N.);

Anexa nr.2 la OMEN nr. 4795/31.08.2018 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019

OMENCȘ nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat;

Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie.

1. SCOPUL PROCEDURII: Aplicarea metodologiei de admitere în învățământul profesional de stat în cadrul Colegiului Economic Mangalia, în toate etapele prevăzute în calendarul admiterii. 2. ARIA DE CUPRINDERE: Prezenta procedură se aplică: - elevilor înscrişi în clasa a VIII-a, după promovarea clasa a VIII, care au optat în perioada prevăzută de calendar pentru admiterea în învăţământul profesional de stat. - absolvenților clasei a VIII-a din seriile anterioare, care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data de 1 septembrie a anului școlar pentru care se înscriu și care au optat în perioada prevăzută de calendar pentru admiterea în învăţământul profesional de stat. - membrilor comisiei de admitere în învățământul profesional de stat. 3. RESPONSABILITĂŢI: - Directorul instituției care organizează clase de învățământ profesional de stat - Comisia de admitere în învățământul profesional de stat - Responsabilitățile comisiei de admitere sunt reglementate de art. 24 din metodologia de admitere în învățământul profesional de stat (Anexa la O.M.E.N. 3556/29.03.2017) - programa de examen pentru disciplina la care se susţine proba suplimentară de admitere; - modul de organizare și desfășurare a probei suplimentare de admitere; - modele de subiecte si bareme de evaluare și notare pentru proba suplimentara de admitere; - durata probei suplimentare de admitere; - modul de organizare şi desfăşurare a contestațiilor. 4. CONŢINUTUL PROCEDURII : Pasul 1 Constituirea comisiei de admitere în învățământul profesional de stat în anul școlar 2018-2019 Comisia de admitere avizată de Consiliul de administrație din unitatea de învățământ și aprobată de inspectoratul școlar județean are următoarea componență: a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 2


b) vicepreşedinte – directorul adjunct sau şeful catedrei/ariei curriculare tehnologii; c) secretar – secretarul unităţii de învăţământ; d) membri: i. cadre didactice de specialitate care elaborează subiectele pentru proba suplimentară de admitere şi evaluează lucrările candidaţilor; ii. cadre didactice care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă informaţii şi consiliere elevilor şi părinţilor acestora care se prezintă pentru înscriere; iii. cadre didactice asistenţi pe perioada desfășurării probei suplimentare de admitere; Pasul 2 Elaborarea/revizuirea anuală și anunțarea publică a Procedurii de admitere în învățământ profesional de stat, prin publicarea acesteia pe site-ul școlii și afișarea sa la avizierul școlii; Pasul 3 Înscrierea candidaților Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional de stat, a elevilor din clasa a VIII –a, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial, afișarea la sediul unității a listei candidaţilor înscrişi și transmiterea acesteia în format electronic şi în scris, către Comisia de admitere judeţeană, pentru învățământul profesional de stat. Pasul 4 Preselecția candidaților Pentru anul școlar 2018-2019 la nivelul Colegiului Economic Mangalia nu se organizează și nu se susține sesiune de preselecţie a candidaţilor, întrucât operatorul economic/ instituția publică parteneră a unităţii de învăţământ nu a solicitat derularea acestei etape. Pasul 5 Proba suplimentară de admitere În cazul în care numărul candidaților înscriși la admiterea în învățământul profesional de stat este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, candidații sunt obligați să susțină o probă suplimentară de admitere, care se va desfășura în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat. Proba suplimentară de admitere este organizată la Colegiul Economic Mangalia și durează 1 oră. Data și ora susținerii probei vor fi afișate atât pe site-ul școlii, cât și la avizier și constă în susținerea unei lucrări scrise pe bază de test grilă; proba are ca scop departajarea candidaților, prin verificarea cunoștințelor dobândite de absolvenții învățământului gimnazial, în cadrul disciplinei Educație tehnologică (clasa a V-a), relevante pentru calificările în care urmează a se pregăti candidații admiși la învățământul profesional de stat - Ospătar(chelner), vânzător în unități de alimentație, respectiv Bucătar. Tematica și bibliografia selectivă pentru această probă sunt puse la dispoziția candidaților prin afișare la avizierul școlii sau prin intermediul serviciului Secretariat. Membrii comisiei responsabile cu elaborare a subiectelor, baremelor de corectere și evaluare a lucrărilor propun în preziua desfășurării probei 2 variante de subiecte, care vor fi avizate de către președintele comisiei de 3


admitere, asigurând păstrarea în siguranță și secretizarea conținuturilor probei. Tot președintele comisiei extrage în fața candidaților o variantă, în momentul începerii probei. Evaluare probei suplimentare se realizează de către subcomisia de elaborare a subiectelor, baremelor de corectere și evaluare a lucrărilor. Rezultatele probei suplimentare se evaluează cu note de la 1 la 10. Nota minimă de promovare este 5 (cinci). Afișarea rezultatelor are loc în cel mult 2 zile de la data desfășurării examenului. Eventualele contestații se pot depune la secretariatul unității în ziua afișării rezultatelor. Un candidat nu poate contesta decât rezultatul propriu. Reevaluarea lucrărilor se va realiza de alte cadre didactice de specialitate, membre ale comisiei de admitere, desemnate de către președintele comisiei. În Anexa 1 și Anexa 2 sunt redate modele de subiecte si bareme de evaluare și notare pentru proba suplimentara de admitere. Pasul 6 Admiterea candidaților Admiterea în învăţământul profesional de stat se realizează, în fiecare etapă, astfel: a) în cazul în care numărul de candidați înscrişi nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului; în portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul profesional de stat, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% ; b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definita la litera a), şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; În cazul în care, pe ultimul loc există candidaţi care au mediile de admitere, precum şi mediile menţionate la aliniatul 1, egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată. În cazul în care rămân locuri libere, ca urmare a nepromovării clasei a VIII-a sau a retragerii în vederea înscrierii în învățământul liceal a candidaților care au fost declarați admiși la proba suplimentară din etapa anterioară, candidații care au promovat această probă în etapele anterioare, pot fi declarați admiși în învățământul profesional de stat, în limita locurilor eliberate și în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, calculată conform metodologiei de admitere. Candidații declarați admiși vor depune dosarele de înscriere la secretariatul unității de învățământ care organizează învățământ profesional de stat, conform graficului prevăzut în metodologia de admitere. Calculul mediei de admitere în învățământul profesional de stat se face astfel: a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului, în care se are în vedere media de admitere calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de elevii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80% și media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are om pondere de 20%. 4


20ABS+80EN MAIP= MA= ---------------------4 unde: MAIP = media de admitere în învăţământul profesional de stat. MA = media de admitere calculata conform art.10 alin. a). ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a. b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ 70x MA +30XPSA MAIP = ----------------------------100 unde: MAIP = media de admitere în învăţământul profesional de stat. MA = media de admitere calculata conform art.12(1) lit. a). PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. Pentru candidații care nu au susținut Evaluarea Națională sau, după caz, examenul de capacitate/testele naționale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a este 1: EN = 1. Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform art. 12 alin (1) lit.a), este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor din oferta școlii. În cazul candidaților care au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere la o unitate școlară la care numărul total al celor înscriși nu depășește numărul total al locurilor oferite de unitatea de învățământ, repartizarea pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de admitere, calculată conform art. 12 alin (1) lit. a), drept criteriu de departajare și de ordonare pe listă a candidaților admiși la fiecare calificare. Media de admitere în învățământul profesional calculată conform art. 12 alin (1) lit.b), este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși în cazul în care numărul de candidați depășește numărul locurilor din oferta școlii. După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional de stat, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat, candidaţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original menționate la art. 13(2) din metodologia de admitere. 5


5. MONITORIZAREA PROCEDURII Monitorizarea aplicării procedurii se realizează de către directorul instituției și de către Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din școală. 6. ANALIZA PROCEDURII Procedura se analizează de regulă anual. În cazul în care apar modificări legislative sau orice alte situații de natură să influențeze organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional de stat, prezenta procedură va fi revizuită de către responsabilul de arie în colaborare cu memrii acesteia și conducerea școlii. Aprobarea formei revizuite revine Consiliului de Administrație.

6


Anexa 1 Model subiecte pentru proba suplimentară în cadrul examenului de admitere în învățământul profesional de stat Calificarea: Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație I. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:

(40puncte)

1. Alimentele care furnizează organismului o mare cantitate de calorii este: a. laptele;

b. legumele;

c. ouăle;

d. zahărul

2. Alimentele bogate în vitamina C sunt: a. carnea și produsele din carne;

b. fructele și legumele;

c. uleiul și untul;

d. iaurtul și laptele

3. Din punct de vedere chimic grăsimile sunt: a. lipide;

b. proteine;

c. glucide;

d. săruri minerale

4. Totalitatea preparatelor și băuturilor servite la o masă formează: a. dieta;

b. rețeta;

c. meniul;

d. nota de plată.

5. Respectarea normelor de igienă individuală în bucătărie este: a. opțională;

b. obligatorie pentru consumatori;

c. obligatorie pentru angajați;

d. neimportantă

6. Chefirul este un produs: a. lactat;

b. cerealier;

c. sintetic;

d. din fructe de mare.

7. Valoarea energetică a alimentelor se mai numește: a. valoare nutritivă;

b. valoare calorică;

c. valoare de întrebuințare;

d. valoare organoleptică

8. Strângerea obiectelor de inventar de pe masă după consumarea preparatelor de către clienți se numește: a. mise-en-place;

b. debarasare;

c. inventariere;

d. decorare

II. Notați cu litera A, afirmațiile adevărate și cu F, afirmațiile false:

(30puncte)

1. Meniurile se alcătuiesc cu respectarea unor criterii specifice. 2. Frapiera este un obiect de inventar utilizat la răcirea și prezentarea băuturilor alcoolice 3. Nota de plată se efectuează la sfârșitul mesei de către managerul restaurantului 4. Dreptul la o alimentație sănătoasă este reglementată prin legislația privind drepturile omului. 5. Dejunul este prima masă a zilei 6. Ambientul în sala de servire este o componentă a calității serviciilor

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii

Timp de lucru: 1 oră Se acordă 30 puncte din oficiu

7


Barem de corectare și notare pentru proba suplimentară în cadrul examenului de admitere în învățământulprofesional de stat Calificarea: Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație

Subiectul I (5p X 8=40 puncte) 1 – d; 2 – b;

3 – a,

4 – c;

5 – c;

6 – a;

7 – b;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte Subiectul II (5p X 6 = 30 puncte) 1 – A;

2 – A;

3 – F;

4 – A;

5 – F;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte

Se acordă 30 puncte din oficiu

Total: 100 puncte

8

6 – A.

8 – b;


Anexa 2 Model subiecte pentru proba suplimentară în cadrul examenului de admitere în învățământul profesional de stat Calificarea: Bucătar Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect din următoarele afirmații: (40 puncte) 1. Din categoria alimentelor de origine vegetală prelucrate fac parte: a. orezul, strugurii și conopida;

b. zahărul, mălaiul și uleiul

c. untul, prunele și grișul;

d. uleiul, mandarinele și gogoșarii

2. Chefirul este un produs: b. o grăsime animală;

a. un produs vegetal;

c. un produs lactat;

d. un condiment

3. Alimente cu valoare energetică mare sunt: a. sarea, laptele și carnea;

b. peștele, castravetele și apa

c. carnea, iaurtul și ardeiul;

d. uleiul, zahărul și făina

4. Ardeiul iute este: a. o legumă vegetală;

b. un condiment picant; c. un condiment aromat

d. un aliment mineral

5. Înainte de utilizare este obligatorie spălarea: a. fructelor, ouălor și legumelor;

b. produselor lactate, peștelui și produselor din carne;

c. orezului, condimentelor și produselor zaharoase;

d. legumelor cerealelor și fructelor

6. Părțile comestibile ale pătrunjelului sunt: a. rădăcina;

b. frunzele;

c. ambele;

d. niciuna

7. Stafidele sunt obținute din: a. condimente;

b. struguri deshidratați;

c. legume cu fruct;

d. arome

8. Făina este un produs obținut din prelucrarea boabelor de: a. grâu sau porumb;

b. grâu sau secară;

c. porumb sau ovăz;

d. orz sau porumb

II. Notați cu litera A, afirmațiile Adevărate și cu F, afirmațiile false: 1. Ceapa este o legumă din categoria rădăcinoaselor 2. Zahărul, uleiul și cerealele sunt alimente vegetale prelucrate 3. Spanacul este o legumă tuberculiferă 4. Sărarea este o metodă de conservare a alimentelor 5. Merele și perele sunt fructe sâmburoase 6. Lușul se utilizează la montarea preparatelor lichide în obiecte de inventar adecvate Notă: Toate subiectele sunt obligatorii Timp de lucru: 1 oră Se acordă 30 puncte din oficiu 9

(30puncte)


Barem de corectare și notare pentru proba suplimentară în cadrul examenului de admitere în învățământul profesional de stat Calificarea: Bucătar

Subiectul I (5p X 8=40 puncte) 1 – b;

2 – c;

3 – d;

4 – a;

5 – a;

6 – c;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte

Subiectul II (5p X 6 = 30 puncte) 1 – F;

2 – A;

3 – F;

4 – A;

5 – F;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte

Se acordă 30 puncte din oficiu

Total: 100 puncte

10

6 – A.

7 – b;

8 – b;

Profile for curcan roxana

Procedura admitere ip 2018 2019  

Procedura admitere învățământ profesional în anul școlar 2018-2019

Procedura admitere ip 2018 2019  

Procedura admitere învățământ profesional în anul școlar 2018-2019

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded