__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT


Cadrul legal privind organizarea, funcţionarea și admiterea în învăţământul profesional de stat


Obiectivele învăţământul profesional de stat • dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor corespunzător nivelului de referinţă 3 al Cadrului european al calificărilor • dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor preponderent în cadrul stagiilor de pregătire practică organizate la operatori economici


organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi Se adresează elevilor înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare

organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior Învăţământul profesional de stat

Se finalizează cu examen de certificare a calificării

Asigură pregătire profesională de bază, într-un domeniu de formare profesională (anul I) și pregătire generală şi de specialitate specifică unei calificări profesionale (anii II și III)


Avantajele învăţământul profesional de stat • Dobândirea unei calificări profesionale care permite obţinerea mai rapidă a un loc de muncă • În urma promovării examenului de certificare a calificării profesionale absolvenții dobândesc un certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass care este recunoscut în Uniunea Europeană oferind posibilitatea ocupării unui astfel de loc de muncă și în afara țării.


• Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal - frecvență zi. • La sfârșitul clasei a XII-a elevii pot susține un examen de certificare profesională nivel IV, dobândind în urma promovării o nouă calificare. • Elevii care promovează clasa a XII-a se pot înscrie și susține examenul de bacaureat.


• Elevii din învăţământul profesional beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin Programul naţional de protecţie socială ”Bursa profesională„ (200 lei/lună). • Pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, elevii vor putea continua să lucreze pe o perioadă determinată, în condiţiile legii.


• Elevii pot beneficia de susţinere financiară şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile contractului de practică. • Angajatorii îi pot selecta pentru angajare definitivă, dacă elevii se remarcă în timpul stagiilor de practică.


Colegiul Economic Mangalia organizează învăţământ profesional de stat pentrucalificările:

-Ospătar(chelner), vânzător în unități de alimentație; -Comerciant-vânzător;

• experiență și tradiție în domeniu • existenţa bazei materiale necesare desfăşurării pregătirii elevilor pentru dobândirea calificării profesionale • existenţa resursei umane calificate, prin personal didactic propriu


Parteneri de practică – agenți economici cu care Colegiul Economic Mangalia a încheiat contracte cadru:

• • • • •

S.C. Disco ”Dunărea” S.R.L. S.C. Solaris S.R.L. S.C. Solaris Line S.R.L. Sanatoriul Balnear de recuperare Mangalia S.C. Argentinia S.R.L. S.C. Subex Hotels S.A. S.C. Distrilux S.R.L S.C.D&G Instal Sanitar SRL S.C. Profi ROM FOOD SRL


CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT

pentru anul școlar 2017-2018 • 27.02 – 31.03.2017 - La nivelul fiecărei unități de învățământ se desfășoară acțiunea „Săptămâna meseriilor” • 8 -19.05. 2017 – Târgul ofertelor educaționale -prezentarea ofertei de școlarizare aprobată


Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat (Etapa I) •3 -7 iulie 2017 – Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere; Observație! Nu pot fi înscriși elevii cu situații neîncheiate sau cu corigențe.


•10 iulie 2017- Desfășurarea probei suplimentare de admitere (dacă nr. celor înscriși depășește nr. locurilor) • 11 iulie 2017 -Afișarea rezultatelor. Depunerea contestațiilor • 12 iulie 2017- Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor • 13 iulie 2017- Afișarea, în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților declarați admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul profesional și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat


• 13 - 17 iulie 2017 - Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi respinşi şi de către candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani • 13-17 iulie 2017 - Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care candidații au fost declarați admiși • 24 iulie 2017 - Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a listei cu locurile rămase libere în învățământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere .


Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat • 29-31 august 2017 - Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/ admiși la liceu sau învățământul profesional • 4-5 sept. 2017 - Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere, care nu organizează preselecție • 6 sept. 2017 - Desfășurarea probei suplimentare de admitere - Afișarea rezultatelor/Calcularea mediilor - Afișarea la sediul unității a listei candidaților admiși.

Profile for curcan roxana

Prezentare ip de 3 ani 2017  

Prezentare invatamant profesional de 3 ani pentru anul scolar 2017-2018

Prezentare ip de 3 ani 2017  

Prezentare invatamant profesional de 3 ani pentru anul scolar 2017-2018

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded