Page 1


Solsona

Servei de premsa de l'Ajuntament de Solsona

L’Ajuntament posa en marxa un servei de tractament de les restes vegetals Direcció: Josep M. Borés Redacció: Ramon Estany Josep M. Montaner Dolors Pujols Edició: Francesc Xavier Montilla Marta Cases Textos: Eva Jané Publicitat: Manoli Ortigosa Oficina: Ctra. de Torà, 25 25280 SOLSONA

info@elsolsones.net www.elsolsones.net Dip. Legal: L-267-1997 1.350 exemplars El primer número de Celsona Informació va sortir el 4 d’abril de 1997

Celsona Informació és possible, setmana rera setmana gràcies a l’aportació de molts col.laboradors que, de manera totalment desinteressada, ens ajuden a complementar tota la informació que aquí veieu publicada. A tots ells, moltes gràcies. Formen part de l’equip de suport de Celsona: Pep Mia Candi Pujol Lluís Cornet J. Clavé Marcel Ribera Montserrat Riu Enric Serra F. Torres J.H. Ramon Gualdo Jordina Tarré Agraïments especials a:

Foto Llàtzer

Els usuaris poden dur aquest tipus de brossa a la deixalleria Dilluns vinent, 17 de març, l’Ajuntament de Solsona posarà en funcionament el servei de tractament de la fracció vegetal. Per aquest motiu, els ciutadans podran dur les restes de poda domèstiques i altres tipus de residus vegetals a la deixalleria en l’horari d’obertura de les instal.lacions i abocar-los en uns contenidors específics. La regidoria de Medi Ambient amplia així els serveis de recollida i tractament dels residus de la ciutat. Amb tot, Residus de poda en un jardí particular, que a partir de dilluns podran durdemana la col.laboració dels se a la deixalleria usuaris “per tal que tinguin la màxima cura canvi d’any, és de 10 a 1 i de 4 a 6, els dilluns, en l’ús d’aquest servei”, apunta el regidor i de 9 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 7 de dimarts competent, Jordi Fraxanet. Els ciutadans cal a dissabte. Els diumenges i festius les instal. que no dipositin les restes dins de bosses de lacions estan tancades. L’Ajuntament durà la plàstic, sinó que cal abocar les restes directa- fracció verda recollida en una empresa de la ment dins el contenidor. L’horari d’obertura comarca especialitzada en el compostatge, de la deixalleria, que es va ampliar amb el amb la qual s’ha signat un contracte.

L'espurna del Mia

El debat sobre les polèmiques avionetes contra la pluja...

Apunts Gràfics, SL., no es fa responsable de l'opinió personal dels collaboradors a Celsona ni de les errades en que aquests puguin incórrer. I es limitarà a publicar la correcció en una fe d'errades a la següent edició de la revista. Apunts no cobrirà els danys o perjudicis que qualsevol error pugui ocasionar. Queda reservat tot el contingut, i no se’n pot duplicar per mitjans físics, òptics ni informàtics cap part sense ordre expressa de l'empresa editora.

Telèfon

973 481719

2

561 - Dijous, 20-03-2008


Solsona

Servei de premsa de l'Ajuntament de Solsona

L’Ajuntament de Solsona executa diverses obres d'acondiciament al complex esportiu municipal S’estan arranjant quatre petits magatzems per a entitats esportives La brigada municipal de Solsona està duent a terme diversos treballs de condicionament del complex esportiu municipal, tant a l’interior dels pavellons poliesportius com a l’exterior. D’una banda, s’estan fent obres en un espai que s’utilitzava fins ara com a magatzem de la zona esportiva per tal de fer-ne locals per guardar-hi material per a tres de les entitats que fan més ús de les instal·lacions cobertes. De l’altra, s’estan col·locant mesures de seguretat a les baranes de la graderia del pavelló nou. Finalment, s’està renovant la instal·lació exterior del cablejat elèctric que dóna subministrament al conjunt d’equipaments esportius. Els treballs de condicionament del magatzem tenen per objectiu “reorganitzar l’espai dels pavellons per optimitzar-ne l’aprofitament”, ha assenyalat Salvi Nofrarias, regidor d’Esports. Se’n beneficiaran el Club Bàsquet Solsona, la Penya Barcelonista de Solsona i Comarca, el Club Patinatge Solsonès i, a l’estiu, l’organització del campus de tecnificació de bàsquet Èlite Jove. Amb aquesta reordenació també s’aconseguirà alliberar un local, que s’adequarà com a segon vestidor per als àrbitres. Aquesta setmana també és previst que s’enllesteixin els treballs de col·locació de vidres de protecció de les baranes de les grades del pavelló nou. Aquesta intervenció, pressupostada en 5.000 euros, és una de les més sol·licitades per part d’entitats i de famílies, ja que actualment els barrots de les baranes estan descoberts i poden suposar un risc per als infants que s’hi enfilen.

Un dels petits magatzems que s’adeqüen per a les entitats

Restitució d’una instal·lació elèctrica obsoleta Paral.lelament, una de les actuacions més complexes que s’estan executant és la restitució del cablejat elèctric per una nova infraestructura, ja que el fins ara existent havia quedat obsolet per la seva antiguitat i resultava deficient per a les necessitats de tot el complex esportiu al qual dóna servei. Així mateix, segons ha explicat Nofrarias, els cables que passen per darrere del pavelló nou fins i tot suposen un risc per a les persones, ja que estan a la vista. Per aquesta mateixa obra, es construirà un petit mur de contenció a tocar de les pistes de tennis a fi d’ampliar el carrer i facilitar el pas dels nous cables elèctrics des del transformador fins a les instal·lacions. Finalment, s’ha aprofitat l’obertura de la rasa per habilitar un nou desguàs de les piscines municipals, que es podrà utilitzar en cas que se’n vulgui recuperar l’aigua. D’aquesta manera, es facilitarà la tasca d’ompliment de camions cisterna.

S’ha obert una rasa per al nou cablejat elèctric de les instal•lacions 561 - Dijous, 20-03-2008

3


Solsona

Servei de premsa de l'Ajuntament de Solsona

Solsona regularà les infrastructures de telefonia mòbil mitjançant un pla especial La base tècnica del document serà l’estudi realitzat per Localret, presentat ahir A fi de disposar d’un reglament municipal que reguli la instal·lació a Solsona d’infrastructures de telefonia mòbil al municipi, l’Ajuntament elaborarà enguany un pla especial de desplegament d’infrastructures de radiocomunicació. Per fer-lo, disposa ja d’un estudi tècnic realitzat pel Consorci Localret, encarregat el 2005 amb motiu de la polèmica generada per la intenció de Vodafone d’instal·lar una estació de telefonia mòbil al carrer de Pau Casals. Ahir al vespre el govern municipal i la tècnica Montse Ariza, de Localret, van presentar públicament els resultats d’aquest estudi, que consta de tres parts. D’una banda, es localitzen en un plànol les infrastructures de radiocomunicació ja existents a Solsona en l’actualitat i se’n fa una anàlisi; de l’altra, s’analitzen els programes de desenvolupament de les xarxes de telefonia mòbil; s’obté un plànol final on s’identifiquen els espais que es consideren òptims per ubicar les instal·lacions, i es fan una sèrie de recomanacions sobre cada una de les instal·lacions actuals i les noves àrees. Així mateix, l’estudi inclou una sèrie de criteris que caldrà tenir en compte per valorar les propostes d’emplaçament de noves infraestructures que rebi l’Ajuntament d’ara endavant. Entre d’altres, es recomana exigir a tots els operadors que presentin una actualització del seu programa de desenvolupament de xarxa durant el primer trimestre de cada any natural; que el projecte tècnic que presentin les companyies inclogui també la justificació del compliment del Decret 148/2001, el Reial Decret 1066/2001 i l’Ordre Ministerial CTE/23/2002. A més, si hi ha un espai considerat sensible a menys de 100 metres, Localret suggereix demanar a l’operadora que adjunti una còpia del projecte de sol·licitud d’autorització de les instal·lacions radioelèctriques enviat al ministeri competent, que consisteix en un estudi que justifica la minimització dels nivells d’exposició dels camps electromagnètics sobre els espais sensibles.

Abella, Jounou i Ariza, en la presentació de l’estudi realitzat per encàrrec de l’Ajuntament

es pot exigir en alguns casos a les operadores que adaptin les antenes a criteris d’integració en l’entorn. Però en cap cas la radiació no arriba a afectar cap espai sensible.

Control continu dels camps electromagnètics El regidor d’Urbanisme, Martí Abella, va destacar ahir que “l’interès general està vetllat per les normatives espanyola i catalana, que encara és més estricta,quant als límits d’afectació sobre les persones”. En aquest sentit, l’Ajuntament recorda que des de l’apartat de documents del web municipal cada mes es poden consultar els informes del control remot en continu d’immissions de camps electromagnètics provinents d’estacions base de telefonia mòbil que duu a terme el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat per vetllar per la qualitat ambiental en les zones on poden romandre habitualment persones. Les dades més recents, del mes de febrer, posen de manifest que els valors de mitjana van arribar al 0,79 volts per minut, mentre que el màxim permès per la normativa catalana és de 27 volts.

Desestimada la llicència per al carrer de Pau Casals El principal factor que va empènyer el consistori a encarregar l’elaboració d’aquest estudi per ordenar el desplegament d’infraestructures de telefonia mòbil va ser el rebuig veïnal que va generar el 2005 el projecte de Vodafone d’instal·lació d’una estació base en un edifici del carrer de Pau Casals. Per aquell motiu, l’Ajuntament va demanar a Localret que estudiés la possibilitat de trobar una ubicació alternativa per acollir aquesta infraestructura, en un indret amb menys impacte social. En aquests moments, l’Ajuntament, d’acord amb les indicacions del consorci, ha proposat compartir l’emplaçament de l’estació ja instal·lada a la comissaria dels Mossos d’Esquadra, per la qual cosa ha de redissenyar el seu projecte. D’altra banda, Montse Ariza va garantir ahir que de les quatre infraestructures que hi ha actualment a Solsona –al Serrat de Sant Gilibets, al carrer d’Ensija, a la comissaria dels Mossos d’Esquadra i al carrer de Pere Màrtir Colomés– només

Empresa de la construcció de la zona necessita:

1 Gruista amb carnet Interessats telefoneu al núm .

637 524 134

4

561 - Dijous, 20-03-2008


BAN Davant la necessitat de tots de fer un ús responsable de l’aigua i davant la situació actual, definida pel vigent Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics, d’excepcionalitat II, aquest Ajuntament, en ús de les facultats que li confereix la llei, es veu obligat a ordenar les mesures cautelars següents: Primera Es prohibeix l’ús d’aigua potable per als usos següents: 1. Reg de jardins, prats, arbres, horts, zones verdes i esportives de caràcter públic o privat. 2. Reg o baldeig de vials, carrers, sendes i voreres de caràcter públic o privat. 3. Ompliment de piscines, estancs i l fonts, privats o públics. 4. Fonts per al consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament. 5. Rentat amb mànega de tota classe de vehicles, exceptuant l’efectuada per empreses dedicades a aquesta activitat. 6. Instal·lacions de refrigeració i condicionament que no tinguin en funcionament un sistema de recuperació amb circuit tancat. Segona Es prohibeix utilitzar aigua de pou per a fins domèstics sense el tractament adequat. Tercera Es recorda que el Decret de sequera esmentat limita, en la situació actual, la dotació màxima per habitant. Aquesta limitació correspon a un consum racional que en la present situació no hauria de superar els 11 m3 per habitant i trimestre, equivalents a 120 litres diaris per persona. Quarta S’insta els ciutadans a no acumular aigua de la xarxa, fet que posaria en perill l’eficàcia d’aquestes mesures. La col·laboració general evitarà, o almenys demorarà, mesures més dràstiques. Cinquena Se suspenen temporalment els contractes de subministrament en allò que s’oposin a les normes presents. A més, si es considera convenient, es reduirà la pressió de l’aigua en capçalera de la xarxa, de 2:00 a 6:00 hores, amb a finalitat de reduir el consum a la xarxa. Així mateix fa una crida a tots els ciutadans de Solsona perquè, per responsabilitat i solidaritat, assegurin el compliment d’aquestes normes, que entraran en vigor el dia 11 de març de 2008. Solsona, 7 de març de 2008 L’Alcalde Xavier Jounou i Bajo 561 - Dijous, 20-03-2008

10 5

561 - Dijous, 20-3-2008


Solsona

Josep M. Montaner i Reig

Innovació presenta a Solsona el portal gastroteca.cat per difondre els productes agroalimentaris del país Una desena de productors del Solsonès i més d'una seixantena de productes de la comarca ja es poden trobar a la web "www.gastroteca.cat" Responsables i tècnics del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa van ser la setmana passada a Solsona per presentar el nou portal d'internet, www.gastroteca.cat, desenvolupat per aquest departament amb l'objectiu de promoure els productes agroalimentaris catalans i en la qual ja hi són presents una desena de productors del Solsonès, a més d'una seixantena de productes típics de la comarca. La web neix amb la voluntat de convertir-se "en el punt de trobada a la xarxa de productors, comercialitzadors i restauradors dels productes autòctons del país", segons va assenyalar Emili Valdero, director de Comerç i Turisme de la Generalitat. Ho va explicar durant la presentació de la pàgina web al consistori solsoní en la que també va destacar la contribució que aquest portal pot fer per millorar "l'accés als mercats" dels productes catalans que, segon, va assegurar Valdero, han tingut "poca difusió, tot i la seva qualitat i proximitat". A tal efecte s'ha desenvolupat una web a partir de la qual els usuaris poden trobar informació sobre els productes del país, els seus productors, les empreses que els comercialitzen i els restaurants que els ofereixen a la seva carta. Segons Valdero la web ha de ser "el portal de referència agroalimentària" de Catalunya i una "finestra oberta al món" que doni a conèixer el país i els seus productes. De moment, hi ha inventariats 256 tipus diferents de productes, 1.312 productors, 679 botigues, 167 mercats i 208 establiments de restauració. En només tres mesos de funcionament "Gastroteca.cat" ja ha rebut 20.000 visites i els seus responsables esperen que vagi acumulant més entrades a mesura que els usuaris hi vagin introduint nous recursos. Pel que fa al Solsonès ja hi són inscrits una desena de productors de patates i trumfos, tòfones i bolets i carns, i segons van explicar els responsables de la web, s'està treballant amb els agents locals per augmentar la representació de la comarca. La web compta, també, amb seccions de receptes de cuina, rutes turístiques, allotjaments i una agenda amb informació sobre festes, fires, mercats i activitats relacionades amb el món agroalimentari. D'aquesta manera, "Gastroteca.cat" vol ser també una eina al servei del sector turístic que permeti promoure els productes i les comarques de Catalunya. A la presentació hi van assistir també l'alcalde de Solsona, Xavier Jounou, el regidor de Promoció Econòmica, Josep Caelles, i el director d'Innovació a la Catalunya Central, Josep M. Palau. Jounou va destacar la importancia d'iniciatives com aquesta que "ajuden a activar el comerç i el turisme a casa nostra". Els responsables del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa van aprofitar la jornada per presentar als botiguers i comercianst de la comarca la convocatòria d'ajuts al comerç que cada any impulsa la conselleria. Enguany s'hi destinaran un total de 24 milions d'euros per programes de

Palau, Jounou, Valdero i Caelles, d'esquerra a dreta

millora d'establiments, dinamització comercial, acondicionament de l'espai urbà i ajuts als mercats i fires. Solsona va rebre l'any passat 63.000 euros pel condicionament del carrer Sant Pau, 89.000 euros per 11 projectes d'innovació i millora d'establiments comercials de la ciutat i 24.000 euros destinats a projectes de la UBIC. El termini per presentar-se a la convocatòria dels ajuts finalitza el 15 d'abril.

6

561 - Dijous, 20-03-2008


Solsona

Servei de premsa de l'Ajuntament de Solsona

Convoquen una vintena de places de personal per a les piscines municipals de Solsona L’Ajuntament ofereix un curs de socorrista aquàtic, per al qual cal inscriure’s abans del 5 d’abril Com cada any, l’Ajuntament de Solsona farà una selecció de personal per treballar aquest estiu a les piscines municipals. Per això, fa una convocatòria de 21 places, de les quals 13 són de monitor, cinc, de socorrista i tres, de taquiller. Les persones interessades en aquesta oferta han d’adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament abans del proper 25 d’abril. Entre les 13 persones que acabin ocupant el lloc de monitor, es designarà la direcció. D’altra banda, per tal de garantir la dotació de les piscines de socorristes suficients, el consistori organitzarà un curs de socorrista aquàtic. Les persones que estiguin interessades a exercir-ne a les piscines municipals, però que no disposin del títol, podran participar al curs si presenten una sol·licitud a les dependències municipals abans del 5 d’abril.

(ARXIU) Per treballar a les instal•lacions el proper estiu poden presentar-se sol•licituds fins al 25 d’abril

REGIDORIA D’ESPORTS

ANUNCI

Convocatòria de places de personal Aquelles persones interessades a formar part de la selecció de personal de les piscines municipals –per exercir de monitor/a, socorrista o taquiller/a– el proper estiu, es poden adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Solsona abans del 25 d’abril. Hi ha cinc places de socorrista vacants, 13 de monitor/a, entre les quals es designarà la direcció, i tres de taquiller/a. Per presentar la sol·licitud, cal ser major de 18 anys, adjuntar el currículum i, en el cas de la plaça de socorrista, es requereix disposar del títol de socorrista aquàtic. Curs de socorrista aquàtic: totes aquelles persones que vulguin treballar de socorrista aquàtic, però no disposin del títol, poden omplir una sol·licitud en forma d’instància a l’OAC abans del proper dissab-te 5 d’abril.

REGIDORIA D’ESPORTS

561 - Dijous, 20-03-2008

7


Solsona

Ramon Estany

Solsona celebra amb joia el Diumenge de Rams La seu de la diòcesi solsonina va iniciar els actes religiosos de la Setmana Santa amb la tradició del Diumenge de Rams Més de 500 persones, pares, mares i fills, es van reunir a la Plaça Major de Solsona amb branques d’olivera, palmes i palmons, per complir amb el ritual de la benedicció dels rams, que va ser presidit pel bisbe de Solsona, Mons. Jaume Traserra. Tot seguit, a la Catedral Basílica de Solsona va acollir la celebració de la Missa Solemne.

El bisbe de Solsona va beneir els sants olis

El bisbe Jaume Traserra presideix la missa crismal a Solsona

Els frares de Sant Ramon van encapçalar la processó a la Catedral

El bisbe Jaume Traserra va presidir dilluns al matí a la catedral basílica de Solsona el ritus de la Missa Crismal. És una celebració de l’eucaristia que presideix el bisbe de cada diòcesi i en la que concelebra amb els seus col·laboradors més immediats, i també amb els preveres diocesans i religiosos, amb l’assistència també dels diaques de la diòcesi. En aquesta celebració es beneeixen els sants olis per a l’administració del baptisme, de la confirmació, de la unció dels malalts i de les ordenacions sagrades. En aquesta jornada també se celebra les noces sacerdotals d’aquells preveres que durant l’any compliran 50 anys de la seva ordenació sacerdotal, que aquest 2008 són: Mn. Ramon Barniol, Mn. Tomàs Calvo, Mn. Joan Clos, Mn. Josep M. Ferran, Mn. Ramon Florensa, Mn. Lluís Grifell, Mn. Eduard Ribera, Mn. Josep Serra i el bisbe d’Abancay Isidre Sala.

Actes de Setmana Santa a Solsona Dijous Sant A les 6 de la tarda, a la Companyia de Maria. A 2/4 de 9 del vespre, a la Catedral. Divendres Sant A les 8 del matí, Viacrucis pels carrers de la Ciutat, sortint de la Catedral. A 2/4 de 5 de la tarda, a la Catedral, i a 2/4 de 7, a la Companyia de Maria Dissabte Sant i Vetlla Pasqual A 2/4 d’11 de la nit a la Catedral 8

561 - Dijous, 20-03-2008


Solsona

Ramon Estany

Xavier Amat, Marià Chaure, Encarna Tarifa i Daniel Gabarró

Dones que trenquen tòpics Eva Puigpelat, Eva Caball, Montse Rodríguez i M. Àngels Rial Dissabte passat a les 8 del vespre, la Sala Gòtica del Consell Comarcal del Solsonès va acollir la cloenda de les activitats que s’han anat portant a terme aquests dies per commemorar el Dia Internacional de les Dones. El dimarts hi va haver una lectura d’autores catalanes i el cap de setmana anterior una xerrada sobre el benestar emocional al treball, tant per a homes com per a dones. La darrera xerrada completava el cicle amb un conferenciant d’excepció, el Daniel Gabarró, que ja ha vingut en anteriors ocasions, i amb els testimonis reals de quatre dones que trenquen tòpics. La vetllada va comptar amb l’assistència del president del Consell Comarcal del Solsonès i també President del Consell de Dones del Solsonès, Marià Chaure, la regidora de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Solsona, Encarna Tarifa, el director de Recursos Humans de la Diputació de Lleida, Xavier Amat i el mestre i pedagog Daniel Gabarró. L’acte es va dedicar a les dones que trenquen tòpics en els seus respectius àmbits de treball ja que la divisió sexual del mercat de treball suposa un factor de desigualtat entre homes i dones i per aquest motiu es vol destacar la importància de totes aquelles dones que s’estan obrint camí on han estat poc o gens representades. En el seu torn, Xavier Amat, director de recursos humans de la Diputació de Lleida, explicà què s’està fent des del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació, treballant el tema de la dona emprenedora i les empreses, dins la innovació i gestió per la creació de noves empreses juntament amb el programa de la Generalitat ANEM. Xavier Amat Amat advertí que “l’home té una figura directiva rígida a l’hora de treballar, i les dones mostren més la comunicació i el diàleg”. Per aquest motiu és important que les dones comparteixin amb els homes la direcció de les empreses, i és que mentre “els homes són molt cap quadrats”, la dona té la facilitat que amb tota la informació pot 561 - Dijous, 20-03-2008

prendre una decisió més ràpida i més àgil i arribar a concloure el mateix que un home. Per la seva part, Encarna Tarifa va recalcar que és necessari que hi hagi Consells de Dones com el del Solsonès, que l’Administració ofereixi serveis d’informació i atenció a les dones i convocar sessions “com aquesta” per escoltar el testimoni de les dones com les que “tenim avui aquí” i comemorar el Dia Internacional de les Dones perquè del que es tracta és “d’assolir autèntics nivells d’equitat en tots els àmbits”. Afegí que l’administració pública té un deure moral i l’obligació democràtica d’aplicar el discurs que utilitza. Així, ajuntaments, Consells Comarcals i òrgans de la Generalitat han de ser models d’igualtat. Per això, són convenients projectes com el Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats que es duu a terme a l’Ajuntament de Solsona, però també és molt important que empreses, treballadors, educadors i societat “ens convemcem” que aquests canvis són necessaris, i això vol dir que hem d’abandonar els tòpics i no estranyar-nos que hi hagi dones empresàries treballant al món de la construcció o com agents rurals. Tot seguit el pedagog Daniel va explicar que les expectatives socials depenen del gènere de l’individu, Daniel Gabarró

9


Solsona

Ramon Estany

i la identitat és com incorporem aquest gènere a la nostra personalitat. Davant de tot això, la violència de gènere és qualsevol reacció negativa contra aquell o aquella que trenca les expectatives de gènere establertes. I un exemple de violència de gènere és la doble jornada femenina: benvinguda al món dels homes del treball o dels homes, però pobre de la dona que descuidi la casa o la família. Daniel Gabarró recalcà que la dona sempre ha treballat, i és evident que la dona s’ha d’incorporar als àmbits de la política i l’empresa perquè hi té dret, però estava reservada a un

treball no remunerat, no reconegut, el treball domèstic. El treball domèstic éstà vinculat a l’atenció i a la cura, l’altre treball està enfocat a la producció, el primer atribuït a les dones i el segon als homes. El problema és que la incorporació de la dona al mercat laboral sense fer-ho críticament eternitza els valors masculins, perquè el problema és per a les dones, no els homes. I és que incorporar-se al món del treball sense exigir que els homes passin al món domèstic porta conflictes inevitables.

Eva Caball Torruella, veterinèria de grans animals

“El meu lloc de treball l’havien ocupat homes però avui dia hi ha moltes dones veterinàries” L’Eva va estudiar la carrera de veterinària perquè li agraden els animals i la medicina. Tot i que aquesta carrera no té especialització, hi ha dos blocs, el de petits animals (gats, gossos..) i grans animals (granja i camp), a més del camp sanitari i higiènic. Segons l’Eva, a la Universitat eren moltes més noies que nois, amb una proporció de 70%-30%. Després de fer les pràctiques en clíniques veterinàries de Lleida i Solsona, treballant amb porcs a Solsona i amb vaques i cavalls a Avià, l’Eva va començar a treballar en una fàbrica de pinso on exerceix de veterinària de camp des de fa 3 anys. La seva feina consisteix a fer el seguiment veterinari a les granges, visites de control, diagnòstic i aplicacions de tractament així com vacunacions i extraccions de sang. També quan es mor un animal pot realitzar necròpsies. L’Eva destaca que “anteriorment el meu lloc de treball l’havien ocupat homes però avui dia hi ha moltes dones veterinàries” i aquest és un tòpic que troba freqüentment, ja que en les visites a les granjes, sovint la gent gran s’estranya que sigui una dona. No deixa de ser una feina difícil i dura, que requereix una gran vocació. Caball, esmenta les olors, la brutícia, les inclemències del temps, el risc de fer-se mal amb l’instrumental mèdic, o que quan va a una granja i li deixen un mono de treball, sempre tenen talles grans.

M. Àngels Rial Vila, propietària de l’èmpresa Semen Cardona “Vaig haver de començar regalant les dosis”

La M. Àngels va explicar els seus orígens, a pagès, amb estudis bàsics que malgrat tot, volia guanyar-se la vida i per això es va posar a treballar en una empresa tèxtil, fins que es va casar amb un pagès, hereu, fet que la va obligar a quedar-se a casa, a fer de mestressa. Però com que necessitava fer alguna cosa, va pensar a millorar l’explotació familiar, dedicada als porcs, veient que cada vegada els pagaven menys per la carn, i va decidir estudiar com millorar la qualitat i la millor manera era a través de la inseminació artificial. Després d’estudiar a Madrid va muntar un petit laboratori, no sense moltes dificultats. Va haver de vèncer la resistència de la família i la incomprensió de molts ramaders que no veien clar aquest sistema. Davant la necessitat d’arrencar “el meu projecte”, la M. Àngels va haver de fer de comercial, viatjant per totes les comarques, i al principi “vaig haver de començar regalant les dosis” Al final va poder tirar endavant l’empresa, però encara va haver de passar dos anys lluitant pel permís de l’empresa. A partir d’aquí les coses han anat molt bé, essent molt ben valorada. El lema final és que si un vol, pot. No hi fa res ser dona o tenir pocs estudis. A la seva empresa, explica, hi treballen 25 persones i el 70% són dones, amb un tipus de dones molt especial, dones de 40 anys, perquè “fem uns horaris atípics, cal treballar els dies de festa, ja que al bestiar li és igual, i això no agrada a les noies joves”. I els salaris són iguals per homes i dones, si bé algunes cobren més perquè ocupen llocs de responsabilitat.

10

561 - Dijous, 20-03-2008


Solsona

Ramon Estany

Eva Puigpelat García, agent rural

“S’ha trencat el tòpic de que és un cos d’homes”

L’Eva Puigpelat és una berguedana que fa 6 anys i mig que és agent rural del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i actualment està adscrita al Solsonès. Va obrir la seva intervenció desitjant que per aspirar a qualsevol lloc de treball es tinguin en compte els coneixements i les aptituts de la persona sense haver-hi cap tipus de discriminació, ni per sexe ni per edat. Pel que fa a la seva trajectòria professional, Puigpelat va explicar que després d’estudiar administratiu comercial i passar una temporada a l’atur, es va interessar per les oposicions a agent rural. De bon començament es va sentir acceptada: “no he tingut cap obstacle pel fet de ser dona” Puigpelat va comentar que el cos d’agents rurals de Catalunya va ser creat el 1986, i que les dones ja en formen part a partir del 1992. En l’actualitat, de 550 agents, l’11%, 57, són dones, una dada important, perquè a cada convocatòria s'hi presenten més dones i això incrementa el percentatge, “s’ha trencat el tòpic de que és un cos d’homes” i és que com a empresa pública, ha de garantir la igualtat en horaris i salaris per als homes i les dones i, per exemple, els uniformes ja estan adaptats en funció del sexe.

Montse Rodríguez Alijarte, treballadora de la construcció

“He trobat de tot, com el que et diu, què hi fas aquí?, ves a fregar plats”. La Montse es dedica a la construcció, i reconeix que va començar “per accident”. Tenia 16 anys, i volia treballar, però els seus pares preferien que estudiés. A través d’una amiga, es va apuntar a una escola taller de construcció, tot i la reticència del seu pare, que al final accedí. Al final, la seva amiga ho va deixar, i ella, la Montse, ja porta 17 anys en la cosntrucció. Reconeix que no va ser fàcil trobar feina, pel fet de ser dona se li tancaven les portes. Al final, va poder començar d’aprenent amb un empresari. Amb tot, va tenir algun problema amb els companys, especialment els marroquins. Ella afegeix que “He trobat de tot, com el que et diu, què hi fas aquí?, ves a fregar plats”, però al final s’ha sentit molt ben integrada, en una empresa molt seriosa que només demana que facis la feina ben feta. Contenta per treballar en el que li agrada, només lamenta la poca flexibilitat d’horaris, que fa que no pugui estar tant com voldria amb la família, si bé s’ha pogut reservar els diumenges per estar plenament amb els seus.

Solsona

Casal La Fura

La Marxa pel Decreixement arriba a Solsona El proper 23 de març, la marxa en bicicleta pel decreixement, Temps de re-voltes, arriba a Solsona, on durant dos dies s’organitzaran xerrades i tallers per compartir i debatre propostes per a posar en marxa el decreixement. El col.lectiu Temps de re-voltes va començar a pedalar pel decreixement el passat 10 de febrer, i fins el proper 26 d’abril recorrerà més d’una trentena de comarques catalanes en bicicleta i amb una furgoneta elèctrica que disposa de generació amb plaques solars. Durant aquesta aturada a Solsona Temps de re-voltes organitzarà diversos actes. El diumenge 23 de març, a les 19:30 hi haurà un passi de video al Casal Popular la Fura sobre el decreixement. El

561 - Dijous, 20-03-2008

dilluns 24 a les 18:30 hi haurà uns Tallers sobre decreixement a nivell municipal i economia alternativa, a la Sala d’Actes del Casal de Cultura. I el dimarts 25, a les 20:00, també a la Sala d’Actes del Casal de Cultura hi haurà la xerrada titulada “Per què és necessari el decreixement econòmic?”. La intenció és per una banda, fer una crítica al model de desenvolupament (tal i com l’entenem avui dia) i a la societat de consum, i denunciar la incompatibilitat entre el creixement econòmic indefinit i els fonaments ecològics. Per l’altra banda també volem conèixer i debatre propostes per decrèixer i portar a terme una transició cap un altre model de vida que sigui compatible amb el planeta.

11


Solsona

Servei de premsa de l'Ajuntament de Solsona

Condicionen una aula per a la gent gran al Casal de Cultura

El 40% d’entrades per assistir a ‘La plaça del Diamant’ a Solsona es vendran a taquilla Les anticipades es van exhaurir en quatre dies de ser a la venda

La sala ja s’utilitzava per a diverses activitats de la gent gran i per al repàs escolar a l’estiu

Imatge promocional del muntatge del TNC

L’Ajuntament de Solsona ha aprofitat la Setmana Santa per condicionar una aula polivalent de la primera planta del Casal de Cultura i Joventut, que es destina majoritàriament a la realització de diferents activitats de la gent gran. Els treballs consisteixen a pintar les parets de la sala, arreglar-ne les finestres i renovar-ne el mobiliari. Per executar aquesta actuació, pressupostada en uns 3.000 euros, el consistori té una subvenció del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat. Les obres les duen a terme el conserge del Casal de Cultura i efectius de la brigada municipal. Entre altres activitats, aquesta aula, ubicada al costat de la ràdio municipal, acull els tallers de labors i de memòria que organitza l’Ajuntament. Així mateix, a partir d’ara servirà com a sala de reunions per als membres del Consell de la Gent Gran. A l’estiu també s’hi duen a terme classes de repàs escolar.

Les persones que vulguin assistir a la representació a Solsona de La plaça del Diamant produïda pel Teatre Nacional de Catalunya, el diumenge de Pasqua, podran adquirir-ne l’entrada a taquilla a partir de les 6 de la tarda, una hora abans de la funció. La regidoria de Cultura recorda que tot i que dijous de la setmana passada ja es van exhaurir les entrades anticipades, se n’ha reservat el 40 per cent per vendre a taquilla. El preu és de 20 euros. Tal com es preveia, l’expectació que ha generat aquesta obra, en la commemoració de l’Any Rodoreda, ha estat molt elevada i les entrades anticipades es van acabar en tan sols quatre dies de posar-se a la venda a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. I és que aquest muntatge, adaptació del dramaturg Josep M. Benet i Jornet, que dirigeix Toni Casares i protagonitza l’actriu Sílvia Bel, en el paper de la Colometa, és el plat fort d’aquesta temporada al Teatre Comarcal de Solsona. El fet que només se’n pogués oferir una única funció, en tant que l’actuació dura unes 3,5 hores, aproximadament, i 354 localitats, feia preveure una demanda superior a l’oferta. Per aquest motiu, es va posar el 60 per cent d’entrades a la venda anticipadament. “Majoritàriament, les ha adquirit la gent de Solsona, i és positiu, perquè primer hem de procurar que se’n puguin beneficiar els solsonins”, destaca la regidora de Cultura, Sara Alarcón.

ES NECESSITA

Conserges

d'ambdós sexes -Formació a càrrec de l'empresa -Contracte / Alta a la Seg. Soc.. -Possibilitat d'escollir torn (matí, tarda, nit, de dilluns a divendres i cap de setmana) -Compatible amb estudis i prestacions per minusvalia

DIA: diumenge 23 de març -HORA: 19 h LLOC: Teatre Comarcal (Vall Fred, 20)

Interessats truqueu al

649 09 40 99 12

561 - Dijous, 20-03-2008


Solsona

Ramon Estany

“Tothom qui tingui ganes de ballar hi pot venir” Robert Ribalta del Consell de la Gent Gran D’on ve la idea d’organitzar un ball a Solsona un cop al mes? Va venir d’una colla de gent que demanava a l’ajuntament que es fes un ball. El consistori ho va trobar bé i al final s’ha ofert a pagar els músics, mentre el Club Sant Jordi ofereix el local, nosaltres, el Consell de la gent gran, ens encarreguem de l’organització. A qui van dirigits aquests balls? No és una cosa tancada només per als jubilats. Tothom qui tingui ganes de ballar hi pot venir tranquil.lament. L’entrada és gratuïta i comencem el 30 de març. I esperem que si té èxit continuï l’any vinent. Nosaltres ja tenim contractats els músics fins a final d’any. A més, l’ajuntament també té ganes que continuï i la previsió és que quan estigui acabada la Sala Polivalent es pugui fer allí. Els balls seran entre les 7 i les 9 de la tarda.

Quines orquestres portareu? El 30 de març fem tocar el Joan Vilandeny, el 27 d’abril, l’Elisabet Majoral, el 25 de maig, Pep i M. José. A l’estiu fem un parèntesi perquè ja es fan balls amb les revetlles i reprenem l’activitat el 26 d’octubre amb Crystal, el 30 de novembre, amb Tres Band i finalitzarem l’any el 28 de desmbre amb Frenesí.

La Colla Ballaruga del Vendrell rep el Premi d’Educació en el Lleure El passat 10 de març la Fundació Lluís Carulla va concedir els IV Premis d’Educació en el Lleure, cinc premis dotats amb 4.000 euros cadascun, destinats a reconèixer pràctiques de caràcter educatiu dins l’àmbit de l’educació social i del lleure. Els guardonats d’enguany han estat, en la modalitat d’experiències, els campaments d’estiu del Centre d’Educació AmbientalGranja Escola Riera d’Agres, de la localitat valenciana d’Agres, i les colònies a Esponellà de la Fundació Autisme Mas Casadevall, de Serinyà, al Pla de l’Estany. En la modalitat de projectes, han rebut el guardó el projecte “Indrets de Catalunya; El Vendrell”, de la Colla Ballaruga-El Vendrell Educació i Lleure, del Vendrell, i el projecte “Els racons de petits i la importància del joc en l’educació dels infants”, de l’Associació Educativa Integral del Raval, de Barcelona. Finalment, la Federació d’Escoltisme Valencià ha estat premiada per la seva trajectòria. El jurat ha destacat del projecte “Indrets de Catalunya; El Vendrell” el fet que és un bon exemple coordinació entre una entitat de lleure i els centres educatius públics del municipi. La iniciativa vendrellenca, basada en la metodologia d’Aprenentatge i Servei, es proposa d’elaborar un material audiovisual amb un doble format de llibre i de documental televisiu amb l’objectiu de facilitar el coneixement de la vila per part de les famílies nouvingudes. L’acte de lliurament dels premis, presidit per Ernest Benach i Ernest Maragall, s’ha celebrat al Palau Robert de Barcelona.

www.fundaciolluiscarulla.cat

561 - Dijous, 20-03-2008

13


Comarca

Josep M. Montaner i Reig

L'oposició defensa l'ampliació de la Clínica però tem que no hi hagi prou recursos per finançar-ne el manteniment Els grups de l'oposició reclamen al Consell que s'elabori una proposta consensuada per demanar a la Generalitat l'ampliació de la Clínica Els grups de l'oposició al Consell Comarcal del Solsonès, Esquerra, Independents PM i El Comú han acollit amb escepticisme la proposta del president de l'ens comarcal, Marià Chaure, de tirar endavant la reivindicada ampliació del Centre Sanitari del Solsonès. Els portaveus d'aquestes formacions recelen de la viabilitat econòmica del projecte. Tot i que recolzen la renovació de la part vella de la Clínica i la futura ampliació del Centre Sanitari, no veuen clar que es pugui ampliar la capacitat de la planta sociosanitària si abans no hi ha el compromís de la Generalitat de fer-se càrrec dels costos de manteniment que suposarà l'ampliació. El portaveu d'ERC al consell, David Rodríguez, ha demanat al Consell que presenti a la Generalitat "un informe seriós i exhaustiu" que "avali" la proposta d'ampliació. El portaveu d'ERC defensa, tant la reforma, com l'ampliació del Centre Sanitari i confia que la Generalitat estarà diposada a atendre les demandes del Solsonès si "fem bé les coses, i anem tots junts i justifiquem seriosament el perquè de l'ampliació", ha remarcat Rodríguez. De la mateixa manera s'ha expressat Enric Roures, portaveu d'Independents-PM, que ha reconegut que l'ampliació és necessària però ha advertit que "prometre-la sense saber qui se'n farà càrrec pot ser un problema". Roures considera que el projecte de renovació de la part vella de la Clínica és "urgent" i ha recordat que "s'ha de fer al més aviat possible perquè la llei ens hi obliga". Roures però, ha demanat que l'anunci de Chaure no serveixi "per fer oblidar" el debat sobre la modificació dels estatus del centre sanitari.

Les obres de reforma i ampliació de la Clínica començaran abans de l'estiu

Finalment el portaveu d'El Comú considera que d'entrada és positiu fer l'ampliació ja que "tot el que sigui millorar està bé". Amb tot, Colell considera que primerament se n'hauria d'haver parlat amb la Generalitat "perquè és qui hi té més a dir" i perquè "decisions d'aquesta envergadura s'han de mirar de consensuar abans". A tot això, el president del consell ha avançat que properament es reunirà amb la Consellera de Salut, Marina Geli per exposar-li "un cop més" el projecte. Chaure s'ha mostrat convençut que, un cop feta la planta, "trobarem la forma de finançar" l'ampliació de llits sociosanitaris i ha lamentat que la conselleria no permeti "millorar i ampliar" els actuals serveis al.legant que la planta sociosanitària actual no reuneix les condicions exigides per aquest departament.

Entrevista a Maria Carol Va recollir més de 3.000 firmes entre la gent de la comarca per demanar l'ampliació dels llits de la Clínica. La seva lluita va fer reaccionar institucions, polítics i societat civil per reivindicar un servei que ara és necessari

"les firmes van fer que la gent cregués en l'ampliació de la Clínica" Després de tant de temps què li sembla la decisió del Consell Comarcal d'ampliar el Centre Sanitari? Crec que és una molt bona notícia pel Solsonès. Em sembla que si tenim la possibilitat de fer l'ampliació s'ha de fer. A més, un cop tinguem les intal.lacions acondicionades, la Conselleria de Salut i els seus responsables no es podran negar a buscar-hi solucions. L'ampliació de la Clínica és una necessitat i haventhi l'espai que hi ha s'ha d'aprofitar perquè seria una molt bona ajuda per la gent de Solsona i el Solsonès.

Però fins ara la Generalitat s'ha negat a pagar els costos que suposa posar en marxa l'ampliació? La Conselleria no veu que la comarca té una població molt dispersa, amb molts municipis allunyats de Solsona, de Man14

561 - Dijous, 20-03-2008


Comarca

Josep M. Montaner i Reig

resa i de Barcelona. A més, al Solsonès hi ha moltes persones grans que cada cop necessiten més atenció i s'ha de tenir en compte que les distàncies que ens separen dels grans hospitals són molt llargues. Per les famílies que tenen persones malaltes és necessari que es faci l'ampliació.

A més, un cop recollides les firmes molta gent es va apuntar al carro i si això serveix perquè es pugui aconseguir l'ampliació a mi ja em sembla bé. Què va fer que es decidís a recollir les firmes? Després de la malaltia del meu marit i de veure que la Clínica no podia donar atenció a tots els malalts i les seves famílies vaig pensar que es podia fer alguna cosa. Llavors vaig saber que la Clínica disposava d'un espai que no utilitzava a la tercera planta de l'edifici i vaig començar a treballar amb la recollida de les firmes. Sempre m'ha agradat ajudar els altres i sobretot la gent malalta i suposo que això va fer que em dediqués a pressionar per aconseguir l'ampliació de la planta sociosanitària de la Clínica.

La seva lluita ha servit perquè la gent prengui consciència de la necessitat de fer l'ampliació del centre? Una mica sí. Quan vaig començar a demanar firmes molts se sorprenien però de mica en mica es va veure que la gent recolzava la iniciativa i llavors els polítics i les institucions de la comarca van començar a creure que l'ampliació era necessària i que calia que es fes. També les persones i les famílies amb malalts la deurien encoratjar? Sí, molta gent em parava pel carrer i em demanaven que els deixés els fulls de les signatures. Encara ara molts dies em trobo persones que m'expliquen el seu cas i em feliciten per tota la feina que es va fer. Aquestes mostres de suport m'han ajudat molt i es d'agrair l'interès que la gent de la comarca ha tingut amb aquesta inciativa.

Creu que es farà realitat? Des del primer dia el nou president del Consell Comarcal ha estat molt sensible amb aquesta reivindicació i ha demostrat que té interés perquè es faci l'ampliació. Jo crec que això és molt bo i acondicionar un espai que ara no es fa servir per posar-hi més llits i millorar l'atenció sanitària per la gent del Soslonès és necessari. Què n'ha tret de tota aquest experiència? Crec que és una gran satisfacció per a tothom. S'ha tardat molt i encara hem d'esperar per veure com s'acaba però crec que anem pel bon camí. S'ha de treballar perquè es destinin més recursos, més serveis i més professionals a la sanitat del Solsonès.

Com s'aconsegueix recollir 3.000 firmes? Doncs fent molta feina i comptant amb el suport de la gent. Tothom s'hi va abocar i de fet només dues persones, de les més de 3.000 firmes que es van recollir, es van negar a firmar.

561 - Dijous, 20-03-2008

15


Comarca

Josep M. Montaner i Reig

Les obres de les carreteres de l'Hostal de Cirera i d'El Miracle avancen a bon ritme El proper mes de juny finalitzaran les obres de les dues carreteres que milloraran sensiblement la xarxa viària comarcal L'execució de les obres d'acondiciament de la carretera de l'Hostal de Cirera (LV-4011) ja permeten entreveure com serà el nou recorregut de la via un cop estigui finalitzada. Els treballs de millora d'aquesta carretera van començar a final de l'any passat i han de servir per eixamplar la via, reforçar-ne el ferm, suprimir-ne alguns revolts i allunyar-ne el seu pas de les cases. Així s'incorporaran dues noves variants del traçat a l'alçada de l'Alzina i a la zona de l'Hostal de Cirera. A més, també es modificarà la cruïlla del trencant de Cirera, a la intersecció amb la C-26, a l'inici de la Collada de Clarà. Les obres, que s'efectuen en un tram de gairebé 4 quilòmetres de longitud, van ser adjudicades l'any passat per la Diputació de Lleida a l'empresa M y J Grúas i està previst que s'acabin el proper mes de juny. L'import total del projecte, que finança íntegrament la Diputació, ascendeix a 955.000 euros. Un cop enllestits els treballs, l'amplada de la calçada passarà de 5 a 7 metres i els trams que ho requereixin incorporaran una cuneta d'1,5 metres. El projecte no ha comportat el pagament de diners en concepte d'expropiacions atès que la Diputació de Lleida i els propietaris dels terrenys van arribar a un acord de permuta per les parcel.les sobreres que quedaran en desús una vegada entri en servei el nou itinerari.

Les variants allunyaran la carretera de l'Hostal de Cirera i de l'Alzina

Carretera d'El Miracle El proper mes de juny han d'estar enllestides les obres de la carretera d'El Miracle (LV-3002), entre l'Hostal del Boix i el santuari. Les obres van ser adjudicades el maig de 2007 per la Diputació de Lleida a l'empresa Romera Polo i tenen un pressupost de 2,2 milions d'euros que aporta en la seva totalitat aquest organisme provincial. El termini d'execució és d'un any i segons els responsables de l'empresa constructora, que va començar els treballs inicials el mes de maig de 2007, els terminis s'estan complint tal i com està previst. Així si no hi ha cap contratemps la nova carretera d'El Miracle estarà enllestida d'aquí a 4 mesos després que s'hagi actuat sobre un tram de gairebé 4 quilòmetres de longitud en el qual es canviarà tot el ferm de la via, s'eixamplarà la calaçada i els vorals i s'instal.laran cunetes pel drenatge de l'aigua. Un cop acabada l'obra, la carretera passarà dels 5 metres d'amplada actuals a 7 metres de plataforma, amb dos carrils de 3 metres i amb vorals de 0,5 metres. A més, amb la reforma el nou traçat s'allunyarà del santuari per mitjà de la construcció d'una variant que discorre pel sud del monestir amb l'objectiu de no afectar el seu entorn. Les obres inclouen una altra variant, abans d'arribar, per tal d'eliminar els revolts de radi reduït i millorar la visibilitat i la seguretat de la via. Per altra banda, els responsables de la Diputació han explicat que encara no s'ha decidit el traçat de la variant de Su.

Les obres de la carretera d'El Miracle apartaran la via del Santuari

16

561 - Dijous, 20-03-2008


Comarca

Josep M. Montaner i Reig

Les vacances de Setmana Santa omplen de turistes el Solsonès Els responsables turístics del Solsonès preveuen tancar Setmana Santa amb un ple d'ocupació, a més, l'afluència de turistes ja s'ha deixat notar durant els dies previs al llarg cap de setmana Els establiments turístics de Solsona i el Solsonès registraran durant aquests dies de Setmana Santa un alt nivell d'ocupació. Amb quatre dies seguits de festa al calendari, l'elevat nombre de persones que s'espera que visitin la comarca faran que hotels, càmpings i cases de turisme rural puguin penjar el cartell de complet. Així ho han confirmat diverses fonts del sector al Solsonès, que preveuen unes molt bones xifres d'ocupació turística durant la Setmana Santa i que també es notaran sensiblement les setmanes precedent i posterior als dies específics de festa. Responsables de diversos establiments situen la mitjana d'ocupació turística entre el 90% i el 100% durant els dies forts d'aquestes vacances. Des de l'Oficina de Turisme del Consell Comarcal del Solsonès s'ha registrat ja un volum considerable de persones que han avançat les seves vacances i que han visitat la comarca aquests dies. Els responsables de l'Oficina esperen que la xifra d'estadants s'incrementi durant els propers dies, sobretot demà divendres i dissabte.

L'ocupació turística se situarà gairebé al 100% durant els dies de festa

L'Hotel Sant Roc de Solsona també tindrà un 100% d'ocupació entre avui dijous i fins diumenge. La seva directora, Dolors Garrigasait ha confirmat que "s'espera l'activitat habitual" per aquestes dates, i a més ha apuntat, que durant les setmanes precedent i posterior l'ocupació superarà el 50% "amb estades més curtes però amb moltes entrades i sortides".

Ocupació màxima a les cases de Turisme Rural

El turisme rural també registrarà xifres positives aquests dies. El president de l'Associació de Turisme Rural del Solsonès -que agrupa una seixantena d'establiments- Joan Vendrell ha assegurat que "l'activitat serà màxima i s'arribarà al 100% d'ocupació". Vendrell no tem el mal temps ja que "el tipus de client que tenim s'adapta força bé a aquestes situacions", ha especificat Vendrell. També han confirmat la plena ocupació de les cases de turisme rural de la comarca des de l'Oficina de Turisme del Consell Consell Comarcal del Solsonès.

Els hotels ratllen el 100% d'ocupació

El responsable de l'Hotel Can Puig, de Clariana de Cardener, Josep Puig, ha confirmat que al seu establiment les previsions són "com cada any per aquestes dates, molt bones". A principis d'aquesta setmana les reserves a Can Puig ja superaven el 80% d'ocupació, ha confirmat Puig, que espera, també, "que el temps acompanyi" i permeti tancar una Setmana Santa "amb els bons resultats que venim registrant els darrers anys". A l'Hotel Solsona Centre, que disposa d'una trentena d'habitacions, tenien a principi de setmana el 90% de les estances reservades. "Ho tenim força ple", ha confirmat la seva responsable, Susanna Miravete, que ha assenyalat, a més, que durant el cap de setmana podrien arribar "perfectament" al 100%. Les xifres, assegura, "són les mateixes de cada any" i ha apuntat que el mal temps que han anunciat els meteoròlegs "difícilment" farà canviar les reserves "ja que quan s'escull destí la gent l'acaba complint", i a més "tampoc no s'espera fred ni neu", comenta Miravete. De la mateixa manera opina Cristina Bollo, directora de l'Hotel Crisami, que creu que les prediccions de mal temps "poden afavorir" el turisme interior atès que la gent que vol sol i platja "buscarà altres destinacions". En aquest establiments esperen penjar el cartell de complet ja que "a principi de setmana teníem les habitacions pràcticament plenes i amb molts clients que repeteixen", ha remarcat Bollo. A l'Hostal La Freixera de Solsona tenen penjat el cartell de complet des de dissabte passat i fins el proper diumenge. La Freixera disposa de 5 habitacions, i segons expliquen els seus responsables, el nombre de trucades per fer reserves "ha estat altíssim". 561 - Dijous, 20-03-2008

Vall de Lord

Els establiments de la Vall de Lord confien també en tancar les vacances de Setmana Santa amb una ocupació propera al 100%. Els dies de màxima ocupació es concentraran entre dijous i dissabte, tal i com explica, Josep Llohis de l'Hotel Piteus de Sant Llorenç de Morunys, que considera però, "que els últims anys ha baixat una mica la demanda". Amb tot, la Setmana Santa sempre "és un bon moment per l'activitat turística", ha apuntat Llohis Josep Canals, de les Fonts del Cardener, opina que a tota la Vall de Lord es mouran a l'entorn del 100% d'ocupació "ja que són moltes les persones que truquen per reservar habitacions als diferents establiments de la zona". A més, Canals ha apuntat que des de dissabte passat ja es nota l'arribada de turistes i visitants a tota la vall. A l'Hotel El Monegal de Guixers també han penjat el cartell de complet des d'avui dijous i fins dissabte. El seu propietari Josep Pintó apunta que "per aquests dies hem hagut de dir que no a molts clients". La resta de dies l'ocupació a El Monegal se situarà al voltant del 50%. 17


Comarca

Ramon Estany

Decrets dictats pel President de la Diputació durant el mes de gener (II)

El Consell Comarcal convoca una plaça del Servei d’Assistència Tècnica

56 11/01/2008: Inici procediment de contractació per procedir a la licitació del “Conveni entre la Diputació de Lleida i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya per a la realització de l’estudi de producció (aprofitament silvestre i cultiu) de la planta aromàtica i medicinal a la Finca de Bon Repòs”, amb un pressupost de 25.167,36 euros.

El Ple del Consell Comarcal del Solsonès, de data 6 de març de 2008, ha acordat la rectificació de l’acord plenari de data 14 de febrer de 2008, sobre les bases per a cobrir una plaça de secretari/ària del servei d’assistència tècnica. Les sol·licituds per a prendre part en la convocatòria es presentaran al registre del Consell Comarcal del Solsonès, durant el termini de vint dies naturals. El lloc de treball de secretari/ària del Servei d’Assistència Tècnica està classificat com de personal funcionari d’habilitació estatal. Estant vacant aquesta plaça, es cobrirà per un funcionari interí fins que es cobreixi. El lloc de treball és de caràcter continu, amb jornada completa, en el quadre de llocs de treball del Consell Comarcal del Solsonès. Les funcions que té assignades són les següents: - les funcions que la legislació atribueix al secretari-interventor amb habilitació de caràcter estatal, pel que fa als ajuntaments de la comarca del Solsonès que s’acullin al Servei d’Assistència Tècnica. - confecció de pressupostos públics, rendició de comptes i execució de la comptabilitat pública dels ens locals. - control i seguiment d’expedients administratius, concursos públics i contractació administrativa. - assessorament en aspectes jurídic-administratius i econòmicofinancers - assessorament en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística i en matèria d’autoritzacions, llicències i comunicacions ambientals - seguiment de diaris oficials i de legislació en general - altres tasques pròpies de secretaria i d’intervenció El sistema de selecció per a ocupar aquest lloc de treball és el de concurs. Cal estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració, Llicenciat en Sociologia, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, Llicenciat en Economia o Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres.

141 16/1/2008: Justificació tramesa subvenció a favor Consell Esportiu del Solsonès, per import de 3.500 euros, per escola de tecnificació futbol. 143 16/1/2008: Justificació tramesa subvenció a favor Club de Tir del Solsonès, per import de 10.000 euros, per remodelació instal.lacions. 199 22/1/2008: Justificació tramesa subvenció a favor Ajuntament de la Coma i la Pedra, per import de 18.000 euros, per despeses diverses neteja de la neu. 244 25/1/2008: Certificació núm. 3 projecte condicionament, eixample, millora i pavimentació asfàltica LV-4011 de la C-26 a Hostal de Cirera. Tram Lladurs, per import de 44.977,86 euros. 267 29/1/2008: Justificació tramesa subvenció a favor Club Esportiu Fondistes Solsonès, per import de 2.000 euros per despeses expedició Pol Nord Geogràfic. 321 30/1/2008: Reconèixer al C. Comarcal del Solsonès el dret a percebre 15.378,84 euros en concepte de creació de dues places de SAT.

Continua la millora de la carretera que comunica el Berguedà i el Solsonès L’empresa pública Gestió d’Infraestructures ha tret a concurs la redacció de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental per continuar la millora de la carretera C-26, que comunica el Berguedà i el Solsonès

d’impacte ambiental per continuar la millora de la carretera C-26, que comunica el Berguedà i el Solsonès. Fins ara ja s’ha executat el tram que comunica Solsona i Navès i s’està redactant el projecte constructiu del tram entre Navès i Montmajor, el que comunica les dues comarques. Els estudis que ara surten a licitació afectaran el tram que hi ha entre Montmajor i Berga, entre els punts quilomètrics 129,6 i 144,2. L’actuació consistirà en una millora general, que inclou l’eixamplament i la millora del traçat actual.

L’empresa pública Gestió d’Infraestructures ha tret a concurs la redacció de l’estudi informatiu i de l’estudi

18

561 - Dijous, 20-03-2008


Olius

Josep M. Montaner i Reig

L'oposició demana a l'ajuntament que cobri a tothom per igual les taxes de deixalleria Amb tot, aquest regidor ha assegurat que "s'està treballant per corregir la situació" i ha recordat que al ple en què es van aprovar les taxes municipals, Independents-PM es van abstenir, i això els inhabilita per presentar-hi un recurs. Tanmateix, el portaveu d'Independents-PM, Rafa Hidalgo, ha demanat a l'equip de govern que miri de solucionar la qüestió "ja que la llei s'ha de fer complir a tothom per igual i no es pot ser permissiu amb uns i amb uns altres no". Els casos denunciats afecten un habitatge sense cèdul. la d'habitabilitat, dues activitats econòmiques que no estan registrades com a tal, un loft transformat en dos habitatges i una oficina que s'usa com a habitatge que no s'han inscrit al padró municipal d'escombraries i que per tant no paguen la taxa de recollida de deixalles que els pertoca.

El grup Independents-PM, a l'oposició a l'ajuntament d'Olius, ha demanat a l'equip de govern d'aquest municipi que faci efectiu el cobrament de la taxa d'escombraries a tots els veïns d'Olius. Els dos regidors d'aquesta formació, vinculada al PSC, consideren que hi ha "irregularitats" en el cobrament de la taxa municipal d'escombraries i per això van presentar un recurs de reposició a l'ajuntament, denunciant l'existència de quatre casos en què no s'està fent efectiu el pagament de les taxes de deixalleria municipals. El recurs va ser desestimat per l'equip de govern de CiU, ja que la seva acceptació hauria paralitzat el cobrament d'aquest tribut a tot el municipi "amb el conseqüent cost econòmic" que suposaria per les finances municipals, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme d'Olius, Antoni Màrquez.

Comarca

Redacció

Xerrada col.loqui:

“Avions contra la pluja?” Dia: divendres 28 de març de 2008 - Hora: 20 hores Lloc: Pati gòtic del Consell Comarcal del Solsonès

L’acte s’iniciarà per una taula rodona formada per diferents ponents de diferents àmbits que opinaran sobre aquest assumpte. A continuació hi haurà un torn obert de paraules. Tothom està convidat a participar-hi. Son diversos els sectors i les zones geogràfiques de la comarca del Solsonès, des d’on s’ha alertat la presència de vols d’avionetes de procedència desconeguda, les quals presumptament actuarien sobre la presència de núvols, amb la pretesa funció, segons es desprèn de la valoració visual feta per diverses persones, de causar la dissolució de les tempestes. Aquesta, és a més una inquietud que no és nova, ja que fa temps que ha tingut un gran ressò en la zona franja entre les comunitats de Catalunya i Aragó, província de Soria, etc., des on s’ha denunciat reiteradament aquesta pràctica. Val a dir que el fet d’actuar per tal de dissoldre tempestes ha estat una pràctica que fins fa pocs anys, estava subvencionada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca mitjançant cremadors terrestres, fet que havia provocat conflictes entre partidaris i detractors en el fet d’influir sobre el règim de precipitacions. És com a conseqüència de la greu sequera que està patint el nostre país i de la inquietud creixent en aquest sentit, que el Consell Comarcal del Solsonès, en col.laboració amb entitats de la comarca sensibilitzades en aquest tema, pretenen organitzar, una xerrada col.loqui sobre el tema, el qual té per objectiu tenir un canvi d’impressions sobre aquesta inquietud, i, si s’escau, treure’n conclusions de cara a aplicar mesures en cas que sigui necessari, donat el grau de preocupació creixent que està suscitant aquest assumpte. 561 - Dijous, 20-03-2008

19

Detenen un jove per circular a 180 km/h Els Mossos d’Esquadra van detenir un jove d’origen portuguès i veí d’Andorra de 19 anys que circulava a 180 quilòmetres per hora en un tram en què la velocitat permesa és de 90 quilòmetres per hora. Els fets van passar el divendres a la tarda durant un control preventiu de velocitat a la C-14 a l’altura del terme municipal de Sanaüja (la Segarra). Per aquest fet, els Mossos van detenir el jove, acusat de presumpta falta contra la seguretat del trànsit i per circular a una velocitat penalment punible. L’infractor va acudir el dissabte passat al jutjat de guàrdia de Solsona i va ser deixat en llibertat amb càrrecs a l’espera de ser jutjat el proper mes d’abril. De moment, aquesta infracció li suposa la retirada de sis punts del carnet de conduir i una penalització d’un total de 600 euros de multa.


Vall de Lord

Agrupació Excursionista Ja Arribarem-Club

Dissabte arriba una nova edició de la Caminada Popular Dissabte, 22 de març de 2008 Sortida: La Gafa (Km. 4,1 de la carretera LV-4012 de St. Llorenç de M. a La Coma) Hora: de 8 a 9 del matí. La Gafa - La Coma - El Pujol - La Borda - Coll dels Brulls - Cal Dam - El Minguell - La Torre de la Villa - La Gafa Inscripcions: *Divendres 21, a l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord, de 5 a 8 de la tarda. *Dissabte 22, al lloc de la sortida a partir de 2/4 de 8 Preu: 7 euros Km.aproximats: 12, 6 Organitza: A.E. JA ARRIBAREM-CLUB web: www.jaarribaremclub.com

de La Borda i els seus plans, a 1440 metres d’alçada. Ara ja fa uns quaranta anys que no hi viu ningú. Davant tenim a tocar la vessant sud de la serra del Verd. Excel·lents panoràmiques d’alta muntanya per tots costats.

ITINERARI SETZENA CAMINADA Situem-nos a La Gafa, petit veïnat de la parròquia de La Pedra, a 911 metres d’alçada i a la riba esquerra del riu Cardener. Aquí s’hi troben les runes de la primera fàbrica tèxtil que va funcionar a la província de Lleida. Durant la dècada del 1960, els seus petits telers, moguts per energia hidràulica, van deixar de funcionar definitivament. Abans de la construcció d’aquesta fàbrica en el mateix indret hi havia hagut una farga. Des del pont de La Gafa seguirem la carretera amunt en direcció al poble de La Coma. Davant la casa de les Insoles deixarem la carretera i anirem a buscar l’antic camí ral de Sant Llorenç a La Coma. Entrem el poble de La Coma per la part inferior i per costeruts carrers arribem a la plaça de l’església dedicada a Sant Quirze i Santa Julita, observeu la porta ferrada. D’aquest poble és oriünda la família de Coma o Sacoma. Un dels seus membres més famosos fou Pere de Coma, que planejà la Seu Vella de Lleida. Continuem pujant per una pista i més endavant per un bonic camí encara empedrat fins arribar a la collada del Cap de les Ribes, aquí podem admirar unes petites trinxeres que van ser excavades durant la passada guerra civil. Tot planejant arribem a la gran casa del Pujol del Racó. Al seu interior hi ha l’habitatge dels amos i el dels masovers. També en una part dels baixos hi ha una capella particular dedicada a Sant Andreu. Prop de la casa hi ha l’abundosa font de La Ribereta.

SEGON CONTROL Per darrera la casa continuem pujant per un caminet que es dirigeix cap a la propera collada coneguda per Coll dels Brulls que, amb 1517 metres, és el punt més alt d’aquesta caminada. Aquest coll separa l’alta vall de La Borda de les Valls de La Pedra. Comença una forta davallada per l’antic camí que d’una forma intel·ligent va perdent altura pel mig d’un bonic bosc de pi roig fins arribar als aiguamolls del camp del Marcó i arribarà l’endreçada casa de Cal Manxó. A partir d’aquí per una pista es continua perdent altura fins arribar el camp de la Sociada, arrecerat a la vessant nord de les roques del Minguell.

TERCER CONTROL Estem al veïnat de les Valls de la Pedra, format per les cases de Cal Miqueló (ja desaparegut), Cal Manxó, Cal Canonge, Cal Jepet, Cal Dam, L’Estret, Cal Massana, Cal Jepó i Planàs. Seguim baixant fins arribar al riu Mosoll. Uns metres més amunt, sota cal Jepet, hi ha les Fonts Salades. Passat el riu Mosoll arribem aviat a la casa de Cal Dam. Ara seguim pel vell camí que segueix paral·lel al riu, passem pels camps de Cal Vicenç i un cop hem travessat el Mosoll a gual, podem endevinar perdudes pel mig del bosc les antigues feixes conegudes com Els Seguers. Comencem a planejar pel bonic camí del Minguell que, pel peu de les roques i paral·lel al riu es dirigeix, oferint boniques panoràmiques, cap a la casa del Minguell. Poc abans d’arribar a la casa passem pel costat del Roc de la Trona, un característic roc punxegut que queda a l’esquerra del camí al costat d’un planell. Arribem a l’enrunada casa del Minguell, abandonada ja fa molts anys. Sota la casa passem pel costat de la font, que hem arranjat en motiu d’aquesta caminada. Pel mig d’antics camps de conreu arribem aviat a la Torre de la Villa. Sembla que fou construïda entre els segles XII i XIII. Té una planta lleugerament rectangular (7’3 m.X 9,7 m.) i la seva alçada màxima és de 12

PRIMER CONTROL Seguim la pista que en fort pendent s’acosta al peu de les Roques del Minguell. A pocs metres de la casa podem observar, a la dreta del camí, les restes d’una teularia. Aviat es deixa la pista i es continua per l’antic camí de la Borda . El camí guanya alçada en contínues giragonses i passa per un tram estret i empedrat conegut com El Grau. Prop ja de la Borda passem per La Creueta, indret on fa molts anys uns lladres van assassinar una noia de la Borda que guardava porcs. Després d’aquesta llarga pujada, que ofereix vistes espectaculars de les Roques del Minguell i de la Vall de Lord en general, arribem a la casa 20

561 - Dijous, 20-03-2008


Vall de Lord

Agrupació Excursionista Ja Arribarem-Club

metres. Cal destacar les ben acabades cantonades d’importants blocs de pedra. L’interior està dividit en planta baixa, tres pisos i unes golfes.

QUART CONTROL Després de passar pel costat de les seves parets ens disposem a travessar el bonic riuet de la Ribereta. Immediatament trobem l’enrunada església de Sant Andreu, romànica probablement del segle XII, és d’una nau, capçada per un absis quadrat orientat a llevant. A pocs metres de l’església i al costat del camí es troben unes restes d’un enterrament medieval que avui és conservat al museu de la vila de Sant Llorenç de Morunys. Seguim caminant per una pista planera i a pocs metres de Sant Andreu trobem, mig amagada entre la vegetació, les runes de la Torra dels Moros, que segurament formava part d’un conjunt de torres de defensa i vigilància. Seguim pel vell camí que pel mig d’una devesa de roures inicia la baixada definitiva cap a la casa de les Insoles. Passem pel costat de la casa i després d’una curta baixada arribem de nou a la Gafa. Aquí hi ha l’últim control, on rebreu un record. Esperem que hagueu gaudit d’un bon matí envoltats de natura. Haureu caminat uns 12 quilòmetres i mig.

DISTÀNCIA I TEMPS PREVIST ENTRE CONTROLS

..............................................Distància ........................Temps Sortida - Control 1 ..................3,6 km ........................58 min Control 1 - Control 2 .................1,6 km ....................... 40 min Control 2 - Control 3 .................1,5 km ........................35 min Control 3 - Control 4 .................3,8 km ........................58 min Control 4 - Arribada .................2,1 km ........................35 min Total ........................................12,6 km ...................3h 46 min

Fins un altre any, doncs, si a Déu plau. Bona Pasqua!!

Cartellera Vall de Lord Divendres 21 de març

Representació Teatral “Quan la ràdio parlava de Franco i altres comèdies” Organitza: El Perxe Teatre. Horari: 22.00 h. Lloc: Teatre Municipal.

Divendres 21 de març

Gran Concert amb l’actuació del grup “ De Noche ” Organitza: El Casal L’Estaca Horari: 00.30 h. Lloc: Pavelló Municipal.

Dissabte 22 de març

16a Caminada Popular Vall de Lord Organitza: Agrupació Excursionista Ja Arribarem Club. Horari: 08.00 h Lloc: La Pedra 561 - Dijous, 20-03-2008

Dissabte 22 de març

Concert de Setmana Santa amb “Gran Ball Disco”. Organitza: Els Estevats. Lloc: Pavelló Municipal.

Diumenge 23 de març

Cantada de Caramelles. Organitza: Coral Morunys.

Dissabte 22 de març

CONCERT D’ORGU E A SA N T LLORENÇ DE MORUNYS Organitzat per l’Associació d’Amics de l’Orgue de Sant Llorenç de Morunys, s’oferirà el proper dissabte 22 de març a les 20 hores, a l’Església de Sant Llorenç de Morunys, dins del VI Cicle d´Audicions de música d’orgue que ha programat i patrocinat “Orgues de Ponent i del Pirineu 2008”. El concert serà interpretat per: EUDALD DANTÍ ROURE, organista. 21

Diumenge 23 de març

Representació Teatral. "Quan la ràdio parlava de Franco i altres comèdies” Organitza: El Perxe Teatre. Horari: 22.00 h. Lloc: Teatre Municipal.

Dilluns 24 de març

Representació Teatral. “Quan la ràdio parlava de Franco i altres comèdies” Organitza: El Perxe Teatre. Horari: 18.30 h. Lloc: Teatre Municipal.

Dimecres 26 de març

Diada de L’arbre Horari: 10.00 h. Lloc: Plaça del Mur. Organitza: Departament de Medi Ambient.


Ardèvol

Oliana

Redacció

Marcel Ribera . ARXIU FOTOGRAFIC: Marcel Ribera

Font Carretera

Tornen les Caramelles d’Ardèvol Aquestes tradicionals caramelles se celebren cada 3 anys Una trentena de joves del poble d’Ardèvol, protagonistes d’aquesta festa, ofereixen el cerimonial tradicional de les caramelles d’Ardèvol, sortint a cantar i a ballar per totes les masies del terme, el diumenge i dilluns de Pasqua. Enguany també es preveu pujar al Santuari de Pinós i als pobles de Sant Serni i de Torà de Riubregós. Des de sempre s’ha mantingut el mateix ritual: els caramellaires, acompanyats pel galeig dels trabucaires i per l’orquestra, arriben a la casa en formació i marcant el pas al ritme del bombo i dels platerets, encapçalats per la parella portadora de la bandera i per la parella que porta la panera. Després de la salutació, l’hereu demana permís a la mestressa per poder cantar. En cas que es convidi a pujar a la casa, agraïts pel convit, els caramellaires brinden el ball de mestresses. En acabar, es dansa el tradicional ball dels cascavells d’Ardèvol i un ballet d’obsequi. Finalment, es canta una cançó de comiat en agraïment a la visita que s’ha fet a la casa i, en formació, es marxa de la casa al pas de la música, bombo i platerets. L’expectació major arriba dilluns de Pasqua amb l’arribada al poble d’Ardèvol de la comitiva i dels animals guarnits, que recorren els carrers i places del poble.

La Font de la Vila tal i com ha quedat actualment

A finals del mes de febrer es va fer un arranjament a la Font de la Carretera. En un dels laterals es va posar un cap de pedra fet per l’artista de Tiurana, Sr. Josep Baró. En Josep fa uns anys que malauradament va morir. De les seves mans n’havien sortit vertaderes obres d’art, obres en forma de pedra, fusta, argila o de qualsevol cosa que es pogués treballar. Fa uns anys va fer un cap d’home que es va posar a l’esmentada font i ara s’ha col.locat un cap de dona. Els dos caps formen part d’un conjunt de quatre figures que són els rajadors per on surt l’aigua de la font.

Cançons: • Salutació • “JOVENTUT” (Havanera) • “AMB CANTS ALEGRES I MÚSIQUES” (Esteve Camprubí) • Comiat Balls: • “GALOP DE JOVENTUT” • “ÊTH TRICOTÈ” • “BALL DELS CERCOLETS” • “TRADICIONAL BALL DELS CASCAVELLS D’ARDÈVOL” (del s. XIV) Operaris fent l’arranjament de la font

Les caramelles d’Ardèvol van acompanyades pel grup de música tradicional Els Ministrils del Raval, de Terrassa. PROGRAMA PREVIST D’ACTUACIONS: Dissabte, 22 de març 21 h, arribada dels caramellaires d’Ardèvol al Santuari de Pinós Diumenge, 23 de març 12.30 h, arribada dels caramellaires d’Ardèvol a Torà de Riubregós Dilluns de Pasqua 9 h, arribada dels caramellaires d’Ardèvol a Sant Serni 17 h, arribada dels caramellaires al poble d’Ardèvol. Es recorreran tots els carrers i places del poble. 22

561 - Dijous, 20-03-2008 12


Oliana

Marcel Ribera . ARXIU FOTOGRAFIC: Marcel Ribera

Oliana – Cambrils El dia 9 de març es va portar a terme la clàssica excursió Oliana – Cambrils (Odèn), organitzada pel Grup Excursionista d’Oliana. Cal recordar que aquesta sortida a Cambrils amb el dinar inclòs correspon a la 28 edició de l’anada perquè el retorn és en autocar.

Vam poder veure i aixafar neu.

D’excursionistes a Cambrils

Oliana

IES Aubenç d'Oliana

Conferència sobre Coeducació i Jornada Intercultural al 20è Aniversari de l’IES Aubenç [Oliana] Aquesta setmana l’IES Aubenç continua el seu calendari d’activitats relacionades amb el seu 20è Aniversari. Concretament, el dijous dia 13 de març a les 19h va tenir lloc la conferència “Educar igual nois i noies: un gran error?”, a càrrec de Daniel Gabarró, que enllaça amb el projecte de coeducació que ja fa tres anys que aquest centre desenvolupa i del que n'és pioner a tot el territori. A més a més aquest d’acte, el divendres dia 14 de març es realitzà la “1a jornada intercultural” durant tot el matí al mateix centre per tot l’alumnat i famílies de l’IES Aubenç on s’impartien entre d’altres, tallers de henna, menjars tradicionals, danses i jocs del món, en el marc de la diversitat i la cohesió. Cal assenyalar que complementant a aquesta jornada intercultural, durant tota aquesta setmana, el centre acull l’exposició “Som d’aquí” on es constata la importància de la llengua com a eina d’integració.

561 - Dijous, 20-3-2008 20-03-2008

11 23


Societat

Es retroben tres generacions a Solsona Corria l’any 1947 quan va començar a venir a Solsona el primer fill de la familia Fernánez-Álvarez. Tot seguit van venir la mare i els germans, immigrants de l’Alpujarra andalusa. Van ser uns temps difícils per a tots, temps de postguerra, temps de fam, misèries i penúries. Amb el temps els cinc fills van anar formant les seves pròpies famílies, canviant els llocs de residència: - Mariano es va instal·lar a Sant Vicens del Horts - Francisco (Paco) segueix a Solsona - Pura es va instal·lar a Figueres - Maria es va instal·lar a Xàtiva (València) - José Antonio es va instal·lar a Lloret de Mar Ara ha complert l’edat de jubilació el germà més petit de la família, i des del fort lligam existent entre tots els germans s’ha fet un acte de celebració el dia 16-03-2008 a Solsona. El retrobament va estar ple d’emoció, records i amb la presència de tres generacions: La generació dels anys 40 i 50 (la generació més antiga i, per tant, sàvia), la generacio

dels anys 60,70 i 80; i per últim la generació dels anys 90 i 2000 (la generació del futur). S’agraeix moltíssim la participació i l’esforç fet per tots, tant pels que vénen de lluny i pels que per qüestions de salut els ha estat difícil venir fins aquí, un especial agraïment a Isabel Roman (Lloret de Mar) i a la Carmen Fernández (Solsona) per haver fet possible aquesta trobada a Solsona.

Els Germans, Paco, Maria, Jose Antonio i Pura

El José Antonio i la Fina de Lloret de Mar

La Isabel Roman i la Carme Fernández

El Joan, La Mercè, el David, la Sílvia i la Marina de Solsona

El Paco de Solsona, José Antonio de Lloret, la Maria de València i la Pura de Figueres

16 24

561- -Dijous, Dijous,20-03-2008 20-3-2008 561


Generacions 60, 70 i 80

Generacio dels 40 i 50

Generació dels 90 -2000

Societat

El dia 16 va nèixer l’Oriol Santaeulàlia Ramellat. Moltes Felicitats als pares de part de la colla. 20-3-2008 561 - Dijous, 20-03-2008

17 25


Educació

IES Francesc Ribalta

Una jornada d’Escoles Verdes diferent Divendres dia 14, a l’IES Francesc Ribalta vam celebrar la jornada d’Escoles Verdes. Aquest any, a diferència d’altres cursos, hem viscut aquesta jornada quedant-nos a l’institut per a poder realitzar diversos tallers durant tot el matí. Cada alumne va triar dos tallers i, al final, hi hagué un acte de cloenda de la jornada. Una de les activitats que vam efectuar va ser un taller de reciclatge on, amb ajuda de dos monitors de Manresa, els alumnes vam poder aprendre a reciclar correctament. Algunes de les activitats han estat per al bé dels ocells del nostre entorn, com la confecció de menjadores per a ocells, on els alumnes, fent servir tetrabrics de suc i de llet, hem construït menjadores per a aquestes aus, així com també caixes niu de fusta per a diversos tipus d’ocells, des d’òlibes fins a ocells insectívors. Altres activitats promogudes pels professors de l’institut han estat el reciclatge de paper, la confecció de llibretes amb materials reciclats i la composició de manualitats amb tetrabrics i safates de porexpan. L’activitat dirigida pels alumnes de primer de batxillerat, a imitació dels reeixits concursos televisius, va ser el concurs anomenat Estem al mateix nivell?, on els presentadors, alumnes de primer, formulaven preguntes relacionades amb el medi ambient i uns alumnes representants d’altres cursos i alguns membres del professorat havien de respondre. El taller promogut pels alumnes del cicle formatiu superior d’educació infantil va ser la fabricació de joguines amb materials reutilitzats, on realitzaven una joguina dissenyada anteriorment pels alumnes del cicle. També tingué èxit el taller en què s’elaborava sabó, on al laboratori de l’institut es van dur a terme diverses receptes, com per exemple una en fred i una altra en calent a partir d’oli usat. Així mateix, vam poder aprendre a fer adorns florals

amb diversos elements vegetals com les plantes remeieres. L’activitat que va tancar aquesta jornada tan eficaç per als alumnes va ser el recompte del paper reciclat durant 15 dies a l’institut i la lectura del manifest del cap dels indis de Seattle. Aquest recompte va consistir en la introducció del paper reciclat a cada classe durant 15 dies en un tub de plàstic d’1,5 m de perímetre; la quantitat de paper va ser mesurada en metres. Va donar el resultat de 5m de paper reciclat. Des del comitè d’Escoles Verdes valorem aquesta jornada com a positiva i dinàmica per als alumnes que han après a realitzar diverses activitats d’interès mediambiental. I des d’aquí a n imem els alumnes perquè tornin a fer quan arribi el moment, una vegada més, una jornada verda d’una manera especial i diferent de la resta de l’any.

26

561 - Dijous, 20-03-2008


Educació

IES Francesc Ribalta

El Director dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida anuncia una adequació integral dels edificis de l’IES Francesc Ribalta El Director dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida, el Sr. Antoni Llevot, va visitar, dijous passat dia 13 de març, l’IES Francesc Ribalta. En primer lloc, es va reunir amb l’equip directiu del centre per tal de parlar de diferents aspectes que afecten la vida del nostre Institut. El Director va valorar molt positivament la feina que s’està fent en el menjador escolar, lligat amb el projecte de salut, així com les diferents tasques que es desenvolupen en el marc dels altres Projectes d’Innovació Educativa, com ara el de Biblioteca Escolar. Es va ressaltar la iniciativa d’instal·lar canons de llum a totes les aules, amb el suport del projecte EURA del Departament d’Educació, gràcies al qual es tindrà connexió wifi a tots els punts dels dos edificis. Així mateix, el Director va anunciar nous projectes per al proper curs 2008-2009, com el Programa de diversificació curricular: eina dirigida als alumnes d’aula oberta, amb la intenció que realitzin una formació prelaboral en empreses. També va comentar que estem dins l’esmentat pla quadriennal d’obres, en virtut del qual l’any 2009 es farà una adequació integral del centre. En aquest punt destaquem la pavimentació del pati, per tal de donar continuïtat a les obres que s’estan duent a terme en aquests moments, i la supressió de barreres arquitectòniques,

561 - Dijous, 20-03-2008

amb la instal·lació d’un ascensor i la construcció de rampes. La Directora de l’IES, Aránzazu Gómez, li presentà, com a temes importants, la posada en marxa de l’Escola Oficial d’Idiomes del Solsonès i la potenciació de l’oferta pública a la nostra comarca. Per acabar, el Sr. Llevot va visitar diverses dependències del nostre Institut, per tal de copsar in situ el dia a dia del centre educatiu.

27


28

561 - Dijous, 20-03-2008


Educació

CEIP Setelsis

Pasqua a l'escola Aquests dies han estat especials i molt entranyables a l’escola. Hem après cançons i balls de primavera i també hem fet la mona, l’exposició i una festa ben lluïda el darrer divendres de trimestre. Us convidem a conèixer amb les fotos algunes de les nostres activitats. Desitgem una bona Pasqua a tots els lectors i lectores del Celsona!

CICLE DE CONFERÈNCIES ‘SALUT I QUALITAT DE VIDA’

‘Els secrets de la comunicació’ A CÀRREC DE MIREIA GOLOBARDES, PSICÒLOGA CLÍNICA En aquesta xerrada descobrirem quins són els malentesos en la comunicació i com els podem evitar o resoldre d’una manera pràctica a partir de diferents situacions (la consulta del metge, la visita a un malalt, acceptar i fer crtítiques,...)

DIA: DIMARTS 25 DE MARÇ DE 2008 HORARI: DE 18 A 19.30 H LLOC: SALA CULTURAL DE L’AJUNTAMENT DE SOLSONA

Organitza:

Col·labora: OBRA SOCIAL

561 - Dijous, 20-03-2008

29


Educació

Escola Arrels Primària

Retalls històrics Cada dia passen un munt de coses i no les recordem pas totes. En els 250 anys de l’Escola les anècdotes i fets històrics es produeixen, però pocs es recorden amb el pas del temps. Passada la guerra, el prelat Valentí Comellas va visitar l’Escola i en aquesta ocasió les alumnes li van cantar una cançó feta especialment per a ell. Devia ser l’any 1964 quan estàvem jugant al pati i esperàvem veure una personalitat que sabíem que venia a acomiadar-se de les monges. Va aparèixer amb el seu birret i sotana negra amb els botonets rogencs i la capa de setí recollida pel davant amb les dues mans. Em sembla que no he vist cap bisbe que agafés la capa d’aquella manera. Suposo que això li donava més mobilitat i agilitat. Anava acompanyat de dos capellans més. El vam veure damunt les dues escaletes de l’entrada, va ser una imatge ràpida. Si haguéssim tingut mòbil, hauríem caçat una imatge en el temps. Era Monsenyor Vicenç Enrique i Tarancón. Després ja el vam veure per la tele a Oviedo i sobretot a Toledo i a Madrid, on ja havia mostrat tot el seu carisma. Una de les vegades que va visitar Solsona amb motiu del 25è aniversari de les Escoles de Formació Professional, quan ja tenia 85 anys i molt content per la invitació que se li havia fet, va dir amb el seu valencianet de Burriana: Estic content de tornar a ser aquí per celebrar aquesta efemèride i si la providència de Déu me ho permet, tornaré quan en celebreu 50. Les fotos són el testimoni gràfic de moments passats que guanyen valor amb el temps. Recordeu- Les vostres fotos ens ajudaran a reconstruir una història que tots podrem veure a l’exposició per la fira de Sant Isidre. Ens les podeu fer arribar amb el nom i la data a: Cal Dach, al Garric-Garrac i a la porteria de l’Escola.

EP! Feu alguna cosa el proper dia 1 de juny? Doncs apunteu-vos a celebrar els 250 anys de l’Escola Companyia de Maria-Arrels!

Llistes de naixença Puericultura

Pre-mamà Roba 0-2 anys

NOVA TEMPORADA C. Bisbe Lasala, 7 - Tel. 973 48 13 26 - Solsona

PRIMAVERA-ESTIU (ROBA O-2 ANYS) SEGUIM AMB LIQUIDACIÓ DE TALLES GRANS 30

561 - Dijous, 20-03-2008


Educació

Educació

Escola Arrels

Un món de llengües

Escola Arrels - Educació Infantil

La Mona

Els alumnes d’ESO d’ARRELS realitzen les activitats de l’exposició La Roscinda, la darrera parlant del cupeño, mort el 1987, va fer de guia a tots els alumnes de l’ESO de l’escola ARRELS de Secundària la setmana passada. Es tractava de realitzar una sessió per tal de realitzar les activitats de l’exposició situada a l’Ajuntament de Solsona, LES LLENGÜES, UN GRAN TRESOR. Es tracta d’una exposició itinerant realitzada pel Comitè de seguiment de la Declaració universal dels drets lingüístics i del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’exposició es planteja com un viatge/expedició a través de l’univers de les llengües i de les raons de la seva vida i de la seva mort. El recorregut es fa a través de nou plafons: -Quina Europa vols? Per entrar en contacte amb la diversitat lingüística europea.

Els nens i nenes d’educació infantil aquesta setmana hem fet la mona. Per aprendre a fer una mona vam anar a la “Pastisseria El Passeig” i ens van ensenyar com les fan. El divendres al matí vam intentar fer les nostres mones, totes eren diferents i originals: nata, xocolata, maduixes,… A la tarda ens les vam menjar i eren boníssimes!!! Donem les gràcies a l’Eva i el Primi per haver-nos fet passar un moment tan dolç. BONA PASQUA A TOTHOM!!

-Els alfabets: joc amb les diverses lletres d’alguns alfabets. -La faula del lleó i el ratolí: la faula és explicada en 15 llengües diferents. -Biblioteca: espai amb contes d’arreu en diverses llengües. -Racó dels records: plafó on hi apareix monuments i espais a punt de desaparèixer tot comparant-ho amb les llengües. -Ecologia i llengües: la llengua, com les espècies, viu en un medi. -Joc del penjat: preguntes amb respostes incertes. -Escriu un missatge: es convida el visitant a escriure la seva opinió amb missatges que ajudin a preservar les llengües. -El tresor: si la llengua és un tresor, aquí comença un altre viatge, el de cadascú. Els objectius que ens hem plantejat són: mostrar la importància de les llengües per a l’ésser humà; reflexionar sobre la importància de la diversitat lingüística en un món com el nostre; i sensibilitzar els alumnes de la necessitat de preservar el patrimoni lingüístic de la humanitat, perquè cada llengua comporta també una manera de veure i d’entendre el món i, sobretot, de viure. Amb la llengua aprenem a parlar, a caminar, a escriure, a llegir, a estimar, a odiar, a plorar, a riure. La llengua ens acompanya cada instant de la nostra vida.

561 - Dijous, 20-03-2008

31


Educació

Educació

La Ludoteca

La Mona a la Ludoteca

Escola Bressol

Celebrem La Mona Divendres dia 14 a l’escola Bressol vam celebrar la Mona. Tots els nens i nenes vam poder menjar i amb l’ajuda de tots vam passar un bon dia.

Educació

Preinscripcions a les Escoles del Solsonès

Abans de començar les vacances de Setmana Santa els cuiners i cuineres de “La Ludoteca” ens han fet treballar de valent, hem fet una mona de Pasqua, perquè el papa i la mama la puguin tastar.

(Per al curs 2008-2009)

Per a més informació podeu adreçar-vos als diferents centres de la comarca. EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE (0-3 anys) Dates: del 5 al 16 de maig. • Pàrvum-Arrels • Escola Bressol • Ludoteca Pendent de confirmar dates: • Escola Bressol d’Olius • Els Piteuets (St. Llorenç de Morunys) ED. INFANTIL 2n CICLE I ED. PRIMÀRIA (3-12 anys) Dates: del 25 de març al 4 d’abril. • C.C. Arrels I • CEIP el Vinyet • CEIP Setelsis • CEIP Vall de Lord (Sant Llorenç) • ZER del Solsonès EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (12 -16 anys) Dates:Del 25 de març al 4 d’abril • C.C. Arrels II • IES Francesc Ribalta • SES Sant Llorenç (Primer cicle d’ESO) BATXILLERATS I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (16-18 anys) - Dates:Del 13 al 23 de maig • C.C. Arrels II • IES Francesc Ribalta CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (+ 18 anys) Dates del 26 de maig al 6 de juny • C.C. Arrels II • IES Francesc Ribalta • Escola Capacitació Agrària (Olius) 32

561 - Dijous, 20-03-2008


561 - Dijous, 20-03-2008

33


Educació

Aula d’Extensió Universitària

Sortida a Tarragona

Com ja és habitual a l’Aula, abans de realitzar una excursió formativa, un expert ens informa del tema en qüestió. En aquest cas vàrem tenir com a ponent en Francesc Tarrats, director del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, que amb el títol “Tarraco, Ciutat Romana” ens va preparar i explicar l’itinerari més recomanable pel dia de la visita: A les set del matí sortíem de Solsona, en direcció a Montblanc, on paràrem a esmorzar. A les deu aproximadament, vàrem arribar a Tarragona i tot seguit vàrem començar les visites programades: En primer lloc, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, on ens hi esperava la guia que ens va acompanyar a les diferents sales i ens donà explicacions sobre les escultures, els mosaics i els objectes quotidians dels romans; també hi veiérem un audiovisual. A la sortida ens esperava un altre guia per fer una ruta per la ciutat. Ens conduí als llocs més emblemàtics

Associacions i Entitats

relacionats amb el món romà: El Circ, l’Amfiteatre i les Muralles. En acabar aquesta passejada, ja era l’hora de dinar. A primera hora de la tarda, ens vàrem dirigir cap a Roda de Berà, a uns 20 km de Tarragona, on s’hi troba l’Arc de Berà, situat al traçat de la Via Augusta. Ens hi trobàrem amb la persona que ens faria de guia durant tota la tarda. Seguidament l’autocar ens va portar fins el Mausoleu de Centcelles, al municipi de Constantí. En aquest lloc també hi ha restes de termes utilitzades pels romans. I per acabar ens varem traslladar cap El Pont del Diable o Aqüeducte de Ferreres, per on hi passava l’aigua que es captava del riu Francolí per abastir a la ciutat de Tarragona. Val a dir que aquesta construcció es troba en molt bon estat de conservació. I així, amb un dia molt aprofitat se’ns va fer les set de la tarda, hora en que empreníem la tornada cap a Solsona, on hi arribàvem a les nou del vespre.

El Consell Consultiu de la gent gran de Solsona

Per a la gent gran de Solsona envolupant n’informarem mitjançant la revista local Celsona Informació, a fi que pugueu assistir-hi, si ho creieu necessari, exposant els vostres greuges, opinions o idees. No tingueu por, us donem la paraula que tot el que pugueu dir-nos serà exposat als departaments o les regidories adients. De res no serveix queixar-nos només al carrer, pensem que SI ESTEM UNITS, TINDREM LA FORÇA PER CANVIAR I ASSOLIR TOT ALLÒ QUE NOSALTRES HONESTAMENT CREIEM QUE ÉS JUST. També tindrem veu a l’emissora de ràdio Solsona FM. Esperant la vostra participació, aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos ben cordialment.

Un cop passades les eleccions municipals i superats els tràmits i les disposicions que preveuen els estatuts de la nostra entitat, estem novament constituïts, per posar-nos al servei de la gent gran de Solsona a través del Consell de la Gent Gran, del qual envolem remarcar el caràcter apolític. Han cessat persones i n’han entrat de noves. Així mateix, entre altres novetats, volem assenyalar la modificació dels nostres estatuts, que hem entrat a formar part de la Junta del Centre Sanitari del Solsonès i la cessió d’un local al Casal de Cultura i Joventut de Solsona per part de l’Ajuntament. De les reunions periòdiques que anirem des34

561 - Dijous, 20-03-2008


Ep, la foto!

La colla dels penjats

Ep, la foto!

Un noi molt ben acompanyat

561 - Dijous, 20-03-2008

35


Motorrucs

Josep M. Borés - Ricardo Romero

Benicarló 2008

Aprofitant que a Benicarló se celebra "a lo grande" les falles, el Maestrat Motorclub organitza una macro trobada motera que enguany ha reunit a gairebé 900 motards d'arreu d'Espanya. Els Motorrucs de Solsona hi han estat molt ben representats: vam ser 28 els inscrits en aquests tres dies d'activitats i festa. La ruta s'iniciava el divendres passat, a migdia, quan tots plegats sortíem de Solsona en direcció a Benicarló. Després d'aturar-se un parell de vegades, a quarts de 8 del vespre hi arribàvem després de fer uns 260 km. Ens presentàvem a l'hotel de la concentració i ens hi inscrivíem. Al vespre ja hi havia organitzada uns sortida per visitar les falles. L'endemà al matí, dissbate, reunió amb els moteros que feien acampada i soroll pels carrers de Benicarló, col.lapse total de la circulació i nosaltres que ens vam fer veure. A la tarda, passejada a peu per admirar aquests monuments que

El Genís i l'Oana amb la seva súper-custom 36

561 - Dijous, 20-03-2008


10 mans per penjar els cascos a la moto. Qualsevol que l'hagués vist, una moto i sis cascos, déu n'hi dó.

La Rosa i la Pepi, van tenir sort amb els regals

Un faller, amb el vestit típic, ens va explicar la tradició de les falles i el que per a ells representen 561 - Dijous, 20-03-2008

veuran la foguera el dia de Sant Josep. Vam visitar un casal faller, el del Campanario on, amablement, ens van convidar a una cerveseta mentre ens explicaven què era i què significava per la gent la celebració de les Falles. Talment com aquí a Solsona el Carnaval, les penyes treballen tot l'any per aconseguir una falla guanyadora, recapten els diners necessaris i s'organitzen eventualitats, totes destinats a aconseguir un guardó, com la falla més bonica, la més arriscada... La festa continuava el dissabte al vespre a l'hotel, amb l'entrega de premis i agraïments a tots els assistents. Els Motorrucs aconseguíem el tercer premi al moto grup que havia realitzat més quilòmetres Tercer premi pel moto club amb més quilòmetres per arribar a la trobada. Per poc no aconseguim també el premi a la moto més nova, ja que el Guerrero havia estrenat la BMW de fa tan sols una setmana. A l'hora dels sorteigs, la Pepi i la Rosa van tenir la sort de cara i els van regalar una bossa amb tot de detalls, samarretes, clauers... El diumenge al matí, amb un dia preciós, s'iniciava una visita de tots els motards al castell de Peñíscola, seu del Papa Luna i que va servir per tancar la ruta turística per les terres valencianes. Poc abans de migdia enfilàvem la carretera cap a casa, seguint una ruta diferent de la de la baixada, amb l'única pega del fort vent que bufava, que feia més incòmode el viatge en moto. Sense incidents, el grup arribava a Solsona sobre les sis de la tarda, amb la càmera plena de fotografies, sense benzina i amb les piles carregades pel dia a dia a la feina. El moto grup està organitzant un viatge a terres andaluses: visitarem l'Alpujarra granadina aquest estiu. Una altra possibilitat serà anar a Itàlia uns dies de ruta pels Alps. Ja us n'informarem. V'ssssss. Una fallera preciosa no es va poder escapar dels afalags i les fotos 37


Associacions i Entitats

Club de Tir El Solsonès

10 anys d’afició al tir al Solsonès Inici de temporada al Club de Tir El Solsonès Història

cepció de l’horari d’hivern, resta obert tots els caps de setmana. El mateix ofereix servei de bar.

El Club de Tir El Solsonès va ser fundat l’any 1998 per una colla d’amics. Amb la finalitat de crear un Camp de Tir al Plat, on poder-hi passar estones entretingudes practicant la modalitat de Ball Trap Automàtic (ABT) -caseta de Trap Simple amb variacions d’angles i altura, però a velocitat constant. En el seu començament, el camp de tir, tant sols s’obria els caps de setmana, i durant un període de temps, que comprenia des de l’inici de la primavera fins a finals d’estiu. L’any 2007 es va remodelar la Junta Directiva, i es va fer un esforç titànic, amb una forta inversió econòmica, per tal de dotar el camp d’una infrastructura més àmplia, convertintlo en un camp de tir olímpic en la seva modalitat de Fossar Universal (FU) - 5 màquines per fossar i totes amb diferents angles, altures i velocitat de llançaments del plat. Actualment hi ha una trentena de socis i la junta directiva està presidida per Florenci Freixes. A partir d’aquesta última data, el camp de tir resta obert tot l’any si bé l’horari d’hivern és diferent de la resta de l’any. L’aficionat al Tir al Plat pot accedir al camp a la seva entera comoditat, ja que el seu funcionament és automàtic. Mitjançant la introducció d’una fitxa s’inicia una sèrie de 25 plats, podent repetir-ne tres en cas que algun d’ells surti defectuós.

Una normativa que vetlla per la seguretat En aquesta disciplina esportiva tots els tiradors han de tenir els permisos vigents per utilitzar armes i llicència de tir al plat. Això els fa únics responsables de tots els danys provocats pel mal ús de la seva arma. També, dintre del triquet de tir, un cop s’està tirant, no és permesa la presència de qualssevol persona aliena a la tirada. Ni tampoc no és permès fer ús de les armes fora del triquet de tir. Igualment fora del mateix sempre hauran d’estar descarregades i obertes. Es recomana tenir molta precaució amb l’escopeta a les mans i vetllar per la pròpia seguretat i la dels demés. Cada soci té dret a fer els advertiments, que consideri necessaris, quan algú faci un mal ús de les armes i de les instal. lacions. Tot, amb una màxima: ÉS MÉS IMPORTANT SER UN TIRADOR PRUDENT QUE UN BON TIRADOR.

Dos equips a la lliga catalana El Club de Tir participa a la lliga catalana de Tir al plat amb dos equips, el Solsona "A" format per Josep Colell, Florenci Freixes, Josep Sabata, Ismael Vilajosana, Antoni Cases i Joan

Localització El Camp de Tir està situat en el terme municipal d’Olius, a la carretera C-55, Punt Km. 77,5 (Paratge Puigalí) a uns escassos cinc minuts, amb cotxe, de Solsona. La panoràmica, des del triquet de tir, és imponent. Amb un fons digne de la millor obra d’art paisatgista, ja que davant dels nostres ulls, contemplarem la Natura en tot el seu esplendor, oferint-nos una magnífica panoràmica de la serralada Prepirinenca, amb la majestuosa muntanya del Port del Compte, La Serra del Verd i La Serra de Bussa, i com a rerefons l’entranyable Serralada del Cadí. El paratge que envolta el camp és un alzinar, on tant el tirador com els seus acompanyants, hi podran trobar una pau i una tranquil·litat, bàlsam indispensable, avui en dia, per asserenar l’esperit i poder gaudir amb plenitud d’aquesta magnífica modalitat Olímpica de Tir al Plat. El Camp també disposa d’un local social, el qual, a ex-

Real i el Solsona "B", integrat per l’Antoni Feliu, l’Elies Planes, Pere Ginestà, Jordi Cererols, Joan Prat i Josep Vendrell Enguany el Club de Tir El Solsonès, el qual es troba ubicat en el paratge Puig Galí d’Olius, va començar la Temporada 2008, el dia primer de març. Organitzat pels socis del mateix Club, cada dissabte per la tarda hi ha tirades d’entrenament, de les quals es confeccionarà un rànquing mensual que permet obsequiar, amb regals, els tres millors tiradors. La resta de dies l’accés al camp és totalment obert a tots 561 - Dijous, 20-3-2008

13 38

561 - Dijous, 20-03-2008


Associacions i Entitats

Club de Tir El Solsonès

els tiradors federats, siguin d’on seguin, ja que mitjançant la prèvia compra d’una fitxa, la qual es pot adquirir a l’Armeria Els Caçadors o a la Pizzeria Tonneto de Solsona, permet que el camp de tir, funcioni de manera automàtica. Aquesta fitxa dóna opció a una tirada de 25 plats. Tres més en cas de sortir-ne algun de defectuós.

Un calendari ple d’activitats El dia 29 de març hi haurà una tirada federada organitzada conjuntament per la Federació Catalana de Tir Olímpic, Delegació Territorial de Lleida i el Club de Tir El Solsonès. Aquesta Federació està oberta a tothom, tant als tiradors habituals com a la gent que vulgui provar aquest apassionant esport. La tirada serà a 15 plats El seu preu serà de 10 euros, i en el mateix preu s’hi inclou el de la pròpia tirada més una capsa de cartutxos i diversos premis a repartir entre tots els tiradors que hi prenguin part. Per a l’aficionat que ho vulgui provar, i no estigui en possessió de la corresponent targeta federativa, la Federació, i per aquest dia, se'n farà càrrec, de la targeta. El dia 6 d‘abril, en les instal.lacions del Club de Tir El Solsonès s’hi farà una tirada oficial, aquest cop puntuable per la Lliga Catalana, en la qual el Club de Tir El Solsonès hi participa amb dos equips. El 18 de maig s’hi celebrarà una de les tirades més prestigioses i de renom de Catalunya: LA TIRADA DE LA FIRA DE SANT ISIDRE. Entrats en el mes de setembre, concretament el dia 7, s’hi portarà a terme una tirada que ja ha adquirit la categoria de “Tradicional”, per tractar-se de la tirada de LA FESTA MAJOR DE SOLSONA. El dia 26 de desembre, festivitat de Sant Esteve, i com a colofó al final de temporada, s’hi realitzarà la tirada de Nadal, en la qual tots els tiradors participants s’emporten un premi adequat als dies de festa nadalenca en que, en aquelles dates estem plenament inmiscuïts. L’any passat els sis primers classificats s’emportaren una Panera Nadalenca i la resta un magnífic Lot de Nadal. El Club de Tir El Solsonès agraeix a totes les persones

Camp de Tir Olímpic proveït d’unes magnífiques instal.lacions i en un entorn paisatgístic privilegiat. Paratge on l’estiu, i en ple període d'estiueig, hi acudeixen molts tiradors, tant de la nostra comarca com de les comarques veïnes. També hi fa cap molta gent d’arreu de Catalunya que, per aquelles dates, es troba estiuejant a la ciutat de Solsona i en els pobles del seu entorn També, el Club de Tir El Solsonès vol fer extensible aquest agraïment a tots els aficionats que hi acudeixen a tirar, doncs sense ells, el Camp de Tir restaria buit d’activitat. Entre tots hem aconseguit tenir un prestigiós Camp de Tir, en la seva modalitat de Fossar Universal i en ple rendiment. Tothom que necessiti més informació pot acudir a la pàgina Web del Club (www.clubtirsolsones.cat) on, a part d’informar-se de les activitats que s’hi fan, també podrà gaudir de les fotografiades que hi ha exposades. També existeix la possibilitat d’apuntar-s’hi com a soci mitjançant l’esmentada pàgina Web.

que han fet possible el funcionament de l’esmentat Club, com també a tots els col·laboradors (que han estat molts) la seva desinteressada ajuda en el que va començar com un simple projecte, que avui ha esdevingut una realitat. La realitat de disposar d’un 561 - Dijous, 20-03-2008

14 39

561 - Dijous, 20-3-2008


Associacions i Entitats

Associació de Dones del Solsonès

Una xerrada sobre com deixar de fumar

Xerrada sobre les emocions en l'entorn laboral

L’acte és organitzat per l’Associació de Dones del Solsonès i tindrà lloc el 27 de març a les 20:30h a la Sala d’actes de l’ajuntament de Solsona.

Per commemorar el Dia Internacional de la Dona Treballadora, l’Associació de Dones del Solsonès, el passat dia 8 de març, va organitzar una conferència a càrrec de la psicòloga, especialista en Coaching i Intel.ligència Emocional, Hermínia Gomà. L’acte va tenir lloc a la Sala Cultural de l’Ajuntament de Solsona que era plena de gom a gom. Molts dels assistents hi varen acudir ja coneixedors de la seva hàbil empatia per connectar amb el públic i de la seva lucidesa comunicativa. Tot i que el tema girava entorn de la gestió de les emocions en l’entorn laboral, Hermínia va anar al fons de la qüestió i ens va parlar de l’essència de l’ésser humà: cos, ment, passió i valors (quatre elements als quals corresponen quatre tipus d’intel.ligències diferenciades). Les emocions formen part, doncs, de l’essència humana i si l’individu sap gestionar bé tots els aspectes que la conformen, no sols pot millorar el seu entorn laboral, sinó qualsevol dels seus entorns (familiar, comunicatiu...) Hermínia va acabar fent-nos una magistral lliçó. De tal manera que escoltant-la, com sempre, vàrem poder enriquir-nos com a persones.

A CÀRREC DE: Eloisa Roman (psiquiatra) i Judit Sánchez (assistent social) El tabac és consumit a diari pel 30/35% de la població espanyola de més de 15 anys, encara que la tendència global va baixant ( un 8-10% en els últims quinze anys). El 62% dels escolars han consumit tabac en alguna ocasió, el percentatge dels que han fumat tabac alguna vegada és del 34.7%, dels quals un 6,4% són exfumadors i el 28,3% restant fuma actualment. La proporció d’escolars que fuma diàriament és del 21,6%. El consum de tabac entre els escolars és superior entre les noies i inferior en els nois, amb una gran diferència. Així el 39,8% de les noies ha fumat alguna vegada sobre el 28,89% dels nois. L’edat mitjana d’inici al consum se situa als 13,1 anys, pujant als 14,4 anys per al consum diari, i no existeix cap diferència entre nois i noies en les edats d’inici del consum de tabac. En el 90% dels casos el responsable directe del càncer de pulmó és el tabac, i encara que només el 510% dels fumadors pateix càncer, les seves probabilitats de desenvolupar la malaltia són quinze vegades majors que en els no fumadors. Aquestes són únicament algunes dades sobre el tabac. És per això que l’Associació de Dones del Solsonès, en el marc de les xerrades de salut que organitza, ha pensat que és un tema que cal tractar. Per això ens convoquen a tots/es els/les que vulgueu assistir, a aquesta xerrada.

Foto: Lluís Closa

Associacions i Entitats

Grup de Natura del Solsonès

Activitats del Grup de Natura Si vols rebre informació de totes les nostres activitats només cal que escriguis a gns@lacetans.org o consulta la nostra pàgina web www.lacetans.org/gns.

Envieu-nos els vostres articles, opinions...

abans de DIMECRES al migdia

Pròxima activitat: 20 abril, Projecte Rius, gaudeix del riu inspeccionant l’Aigua d’Ora.

al nostre correu electrònic o porteu-los a la nostra oficina

PARTICIPA al III Concurs de fotografia de Natura del Solsonès. Les bases les trobaràs al web del GNS

info@elsolsones.net - Ctra. de Torà, 25 - SOLSONA 40

561 - Dijous, 20-03-2008


Associacions i Entitats

Redacció

El Centre d'Estudis Lacetans prepara canvis en la seva estructura i vol professionalitzar la gestió de l'entitat possible d'associats i associades. D'acord amb els Estatuts de l'entitat, tots els socis i sòcies poden ser candidats i candidates a ocupar els càrrecs estatutaris i poden enviar la proposta de candidatura personal o col.lectiva a la seu social de l'entitat (Pl. Palau, 1, 25280 Solsona) o a l’adreça de correu electrònic del CEL (cel@lacetans.org). El CEL es va crear ara fa 11 anys i en aquest temps ha consolidat les seccions d'Arqueologia, d'Història Contemporània i el Grup de Natura del Solsonès. A més, publica la revista Oppidum, fruit de la col.laboració amb l'Arxiu Comarcal del Solsonès. Entre les propostes de futur hi ha la creació de noves seccions que ampliïn encara més la vocació pluridiscipinar de CEL. Els reptes de futur que afronta l'entitat passen per enriquir la vida cultural del Solsonès; difondre i divulgar els estudis i investigacions que es realitzen en aquest àmbit, recolzar noves iniciatives culturals i reforçar la col·laboració amb totes aquelles entitats i institucions que per la seva tasca cultural poden complementar i millorar les activitats que promou el CEL.

La propera Assemblea General del CEL, prevista pel 5 d'abril, ha de servir per renovar l'organigrama i els càrrecs de l'entitat El Centre d'Estudis Lacetans (CEL) ha convocat una Assemblea General Ordinària -el proper dissabte 5 d'abril a les 8 de la tarda a la Sala d'actes del Casal de Cultura i Joventutper debatre i aprovar la proposta d'actualització organitzativa de l'entitat i la renovació dels càrrecs de l'actual direcció. Amb aquesta proposta s'espera que l'entitat pugui continuar la seva tasca d'impuls a les iniciatives culturals i científiques que es generen a la comarca i aprofundir en l'estudi i a la divulgació de la història i la cultura del Solsonès. Segons els responsables del CEL, aquesta assemblea ha de servir per impulsar la renovació i la remodelació de l'estructura actual de l'entitat "amb la voluntat d'impulsar la professionalització de la gestió, adequant-la a l'actual nivell d'activitats que es porten a terme en el si de l'entitat". Per això han reclamat la presència del major nombre

Associacions i Entitats

Sol del Solsonès

Esquizofrènia Definició: És un trastorn mental en el qual és difícil per la persona diferenciar entre experiències reals i irreals, pensar de manera lògica, tenir respostes emocionals normals davant dels altres i comportar-se normalment en situacions socials. Hi ha 5 tipus reconeguts d’esquizofrènia: catatònica, paranoide, desorganitzada, indiferenciada i residual. Es creu que l’esquizofrènia afecta al voltant de l’1,5% de la població de tot el món.

satisfer les seves necessitats bàsiques, com alimentació, repòs i higiene. Una de les formes per controlar els símptomes de la malaltia és utilitzar els medicaments antipsicòtics, els quals funcionen alterant l’equilibri químic al cervell. Usualment és necessari fer un tractament farmacològic continu per a prevenir una reaparició dels símptomes psicòtics. Les formes de psicoteràpia de suport i centrades en el problema poden ser útils per a molts individus diagnosticats amb aquesta malaltia.

Símptomes:

Pronòstic: Existeixen molts desenllaços clínics potencials de l’esquizofrènia: La majoria de les persones amb aquest trastorn troben que els seus símptomes milloren amb els medicaments i algunes obtenen un control substancial dels símptomes al llarg del temps. No obstant això, moltes altres experimenten discapacitat funcional i estan en risc d’episodis aguts repetitius, particularment durant les etapes inicials de la malaltia.

Les persones amb esquizofrènia poden tenir una varietat de símptomes. A mesura que la malaltia progressa es presenten símptomes psicòtics com: • Deliris: creences o pensaments falsos sense fonament real. • Al·lucinacions: escoltar, veure o sentir coses que no estan presents. • Pensament desordenat: “salts” de pensament entre temes totalment inconnexos: la persona pot parlar de forma incoherent. • Comportament catatònic: comportament caracteritzat per tensió muscular o rigidesa i falta de resposta a l’ambient. En alguns pacients la rigidesa s’alterna amb un comportament hiperactiu o excitat. • Afecte pla: una aparença o estat d’ànim que no reflecteix cap emoció.

Per més informació sobre aquest tema podeu adreçar-vos a la seu social del Sol del Solsonès (C/ Josep M. de Segarra, 3 baixos). Telèfon/fax del centre: 973483683. El Sol del Solsonès desitja una bona Pasqua per tothom, especialment els nens i els malalts (molta prudència a la carretera)

Visiteu la nostra web: www.soldelsolsones.org

Tractament: Durant un episodi agut d’esquizofrènia, sovint es requereix l’hospitalització per a fomentar la seguretat del pacient i per 561 - Dijous, 20-03-2008

41


Associacions i Entitats

Rotary Club de Solsona

Rotary exposa a Solsona els diferents programes d’intercanvi de joves que organitza Són propostes adreçades a joves, estiguin vinculats al Club o no, d’entre 15 i 18 anys Intercanvi curt o d’estiu, camps i handicamps, i programes d’intercanvi d’any escolar. Aquestes són les tres modalitats de programes d’intercanvi que Rotary proposa als joves i que el Rotary Club de Solsona s’ofereix a tramitar. Divendres passat en va fer la presentació pública a la sala cultural de l’Ajuntament de Solsona el president districtal d’aquesta línia de treball de Rotary, José Luis Bermúdez. L’alcalde, Xavier Jounou, va presidir l’acte. L’intercanvi d’estiu, al qual l’any passat ja van participarhi alguns joves de Solsona mitjançant la mediació del Rotary Club de la ciutat, consisteix a passar unes vacances d’entre tres i quatre setmanes a casa d’un noi o noia d’edat similar d’un altre país, i a la inversa. La família interessada a participar-hi ha de pagar el cost del bitllet del viatge, l’assegurança mèdica i una modesta donació per a la subsistència de la infrastructura Rotary, que tutela tot el procés i garanteix el seu bon funcionament en fer-ne un seguiment continuat. El termini per presentar una sol.licitud per a aquet tipus d’intercanvi s’acaba el proper 31 de març. El Rotary Club de Solsona també va organitzar, fa dos estius, un camp a la comarca, en el qual van participar joves de diferents nacionalitats i en van conèixer el patrimoni cultural, natural i turístic. En aquest cas, l’intercanvi és fruit de la iniciativa dels clubs, que conviden els joves. La major part de les despeses, en aquest cas, va a càrrec dels clubs amfitrions. Finalment, Rotary també ofereix la possibilitat de gestionar un programa d’intercanvi de llarga durada per estudiar tot un curs escolar a un país estranger. Normalment, els joves espanyols tenen com a destinacions EUA, Canadà, Austràlia i

Associacions i Entitats Dilluns dia 24 de març de 2008 a les 5 de la tarda

Mona de Pasqua Gran festa de la Mona de Pasqua al local de l’Associació amb ball amenitzat pel Martí de la Clua i el seu teclat. Durant el ball de tarda se sortejarà una fabulosa toia entre tots els assistents. Qui vulgui venir ja pot passar pel local de l’associació a comprar els seu s tiquets al preu de 6 euros. Moltes gràcies per la vostra participació: hi esteu tots convidats.

Bermúdez, Jounou i Murillo

Nova Zelanda, segons va explicar a Solsona José Luis Bermúdez. Igualment, Rotary també es fa càrrec de la tutela del noi o noia que hi participa. Aquesta és la modalitat més important del Programa d’Intercanvis de Joventut de l’organització. Els costos, en aquest cas, consisteixen en el preu del bitllet del viatge i una assegurança mèdica. Tal com va afirmar Bermúdez, “estudiar en un país de l’estranger a través de Rotary resulta molt més econòmic que d’una altra forma” i, a més, té la garantia de la fundació, que coneix les famílies amfitriones que acullen els joves. Cada un d’aquests programes, en els quals poden participar joves d’entre 15 i 18 anys, estiguin vinculats a l’organització o no, “acaba convertint-se en una experiència molt enriquidora, ja que els nois aprenen a conviure en ambients diferents i els ajuda a madurar”, destaca Manuel Murillo, president del Rotary Club de Solsona.

Club Estel del Solsonès

Única Excursió de L’art del Maquetisme Diumenge dia 20 d’abril se sortirà de l'estació de busos de Solsona a les 7:30 del matí per gaudir de la visita. Què és Catalunya en Miniatura? Gaudirem de l’únic art del maquetisme de tot l’Estat Espanyol, amb maquetes del monuments, edificis i les realitzacions més representatives del nostre principat. Situat a Torrelles, on hi trobarem per primera vegada la representació del Port del Comte, primera maqueta d’una estació d’esquí. Catalunya en Miniatura es va inaugurar el maig de 1983. Pretén donar a conèixer la mostra que exterioritzi la realitat cultural i folclòrica dels nostres pobles i les seves tradicions. Seguidament, dinarem al buffet lliure de Vallirana. Val la pena de visitar-la. Us hi esperem a tots. Preu Socis: 40 euros - No socis: 42 euros. Per recollir els tiquets: El club de jubilats Estel, cr. Santa Llúcia núm. 24, Telèfon: 973481047 i 973480081. Seguirem informant-vos. 42

561 - Dijous, 20-03-2008


Associacions i Entitats

Junta de l’agrupació de geganters de la ciutat de Solsona

23 d'abril de 1983 La diada de Sant Jordi és, segurament, una de les festes catalanes més singulars i esperades, perquè ha sabut combinar amb èxit la tradició de la llegenda, el mite i l’expressió de l’amor amb la cultura, a través de tants i tants llibres. Per això, no és gens casual que fos aquesta la data en la que fa 25 anys el consistori, la confraria de la Mare de Déu del Claustre i la recent instituïda agrupació de geganters, decidissin firmar el “protocol del folklore geganter de les diades del Corpus i de la festa Major a la ciutat de Solsona”, amb l’única pretensió de recollir per escrit els patrons centenaris de la festa, a fi i efecte de conservar-la i potenciar-la. Els gegants, que han mantingut perenne la seva desimboltura al llarg de tants segles han vist en aquesta última etapa com l’eina del protocol permetia gestionar-los d’una manera efectiva i racional, fidel a la ciutat i a moltes festes catalanes que han volgut emmirallar-se amb la nostra, després que l’oblit dels anys esborrés de la memòria els seus patrons festius. No obstant això, des de l’agrupació de geganters sempre hem cregut amb el diàleg i amb el consens, la nostra naturalesa assembleària així ho determina, i en motiu d’aquest vint-i-cinquè aniversari del protocol vam creure convenient, aprofitant que també calia fer-ne una nova impressió, revisar-lo per tal d’analitzar punt per punt el seu contingut. Val a dir que aquesta visió va ser plenament compartida per l’Ajuntament de la Ciutat i per la confraria del Claustre, motiu de més per decidir-nos, entre tots, a tirar endavant un procés de revisió per tal de fer-ne partícip tota la ciutat, els socis de l’agrupació i els confrares. Després de l’assemblea general de socis de principis d’any, on es van poder recollir les primeres impressions del soci geganter fins el proppassat dimarts 18 de març, hem estat immersos en un procés on ha primat per damunt de tot el respecte i el diàleg i que ha servit, en primer lloc, per aproximar el text del protocol a molta gent que en desconeixia l’estructura i la raó del seu plantejament. La revisió del protocol no ha pretès res més que reflectir fidelment les inquietuds d’aquelles persones que hi han participat i el diàleg entre les tres institucions firmants ( ajuntament, confraria i agrupació de geganters ) Així doncs, després del citat procés, amb el consegüent i detingut estudi i anàlisi, s’ha determinat canviar punts que fan referència bàsicament a “quan i com es durà a terme la manifestació” i al punt “elements folklòrics que integren la manifestació”.

que es duu a terme a la nit no té un patró tradicional rellevant com la resta d’exhibicions. També en el primer punt i en una línia similar a l’ anteriorment esmentada, en l’acte de la capta dels geganters, en la qual hi pren part la parella de gegants joves, s’ha cregut convenient canviar el punt que fa referència a la formació musical que ha d’acompanyar-los, fins ara, forçosament, un grup de grallers, fet que algunes vegades no s’avenia amb la realitat. Després de la revisió, passa a no especificar-se la formació musical concreta que ha d'amenitzar l’exhibició. Finalment, són introduïts els dos aligons ( propietat de l’ajuntament des de 1956 ) al llistat d’elements que integren la manifestació folklòrica, atès que ja estan datats al llibre de comptes de la confraria del Claustre des de l’any 1694. Cal posar de manifest que en els últims 25 anys la seva participació en les festes ordinàries ha estat intermitent, malgrat que sempre han estat presents en les extraordinàries. D’aquesta manera es regularitza la seva participació i es fa justícia al seu passat històric.

Canvis que s’han produït

REFLEXIÓ

En el primer punt s’ha cregut convenient introduir canvis en la “roda de foc” i el “ball del drac” que es duen a terme el vespre del dia de Corpus, de manera que no s’especifiqui en el protocol (com fins ara ho feia) el dia en el qual s’ha de dur a terme. D’aquesta forma queda a lliure interpretació la possibilitat d’executar-la el vespre de la vigília de Corpus, o bé el vespre del dia de Corpus. Cal destacar que la “roda de foc” 561 - Dijous, 20-03-2008

Des de l’agrupació de geganters esperem que el protocol del qual se’n celebren 25 anys, amb les seves dues revisions (1989 i 2008), esdevingui, per damunt de tot, útil i permetin gestionar aquest important patrimoni històric, simbòlic i sentimental d’una forma ètica, justa, còmoda i versàtil, a fi i efecte de conservar-lo tal i com el vam heretar dels nostres avis. 43


Coaching al minut? I per què no!

Eduard Tamames (ActionCOACH)

Orientació cap al Client (1) Si nosaltres preguntem a empresàries i empresaris, tothom ens dirà que el que els diferencia de la seva competència és l’atenció i la qualitat dels serveis. Vaja, un món feliç. Si això fos veritat tots viuríem en una societat millor, malgrat els esforços de molts polítics. El nostre Client, què és el que valora de la nostra empresa, producte o servei?:

demanem que ens qualifiquin de l’1 al 5 en quin grau els importa cadascun d’aquests aspectes. Ja fa alguns anys la companyia Delta Airlines va invertir (no, no: va gastar!) milers de milers de dòlars en canvis a la tapisseria dels avions, televisors més moderns, canvi de proveïdor de menjar, un sistema logístic orientat a la puntualitat amb majúscules i molts altres aspectes. Després d’aquestes accions l’empresa seguia en nombres vermells. Un bon dia van fer una enquesta als seus Clients i resulta que el seu més gran pecat era que la gent es queixava de la pèssima atenció. Es va haver de parlar amb el sindicat i acomiadar a tot aquell que no tingués uns mínims d’intel. ligència emocional i vocació genuïna de servei. Seguidament es va contractar només persones amb un clar i autèntic esperit de servei, caritat i calidesa humana (tot això es pot avaluar). Aquestes competències eren les necessàries per a recuperar la rendibilitat. Tan senzill i tan complex! Si nosaltres diem que estem orientats al Client, assegurem-nos que així sigui. Provem i mesurem-ho.

- El bon termini de lliurament? - El preu? - Simplement el fet que quan ens necessitava nosaltres érem allà? - El termini de pagament? - El producte que nosaltres venem constitueix un diferenciador social? - Quina cosa evita que el nostre client doni voltes i voltes buscant? - El fet que quadra amb el seu criteri estètic? - Que li serveix per a acomplir amb una llei o una norma, encara que li dolgui pagar per aquest fet? - Que l’ajuda a la seva eficiència operativa? ....mil i mil etcèteres.

No és interessant?

Sabem nosaltres realment a què li dóna VALOR el nostre Client?. Perquè valor afegit és valor percebut. Si no és percebut com a valor, no caldrà que sigui pagat. No ho sabem ben bé, no n’estem segurs o no ho sabem de totes totes? Preguntem-ho!. La majoria de les enquestes estan orientades a la satisfacció. És important descobrir a què donen valor els nostres Clients. No només és qüestió de preguntar com qualifica el Client (l’actual i el que ens agradaria tenir) el nostre producte o servei, les característiques del nostre fet del lliurament i el preu, sinó molt més transcendent: quina importància tenen tots aquests factors per a Ells. Preguntem-ho i demanem-los que qualifiquin de l’1 al 10 l’olor del nostre comerç, la música d’ambient, la neteja, amabilitat i presentació dels nostres empleats, etc. a part del preu. I

44

561 - Dijous, 20-03-2008


Opinió

Opinió

Partit dels Socialistes de Catalunya al Solsonès

Agraïment

Vull trencar una llança per la Marta

El Partit dels Socialistes de Catalunya al Solsonés vol manifestar públicament el seu agraïment més sincer a totes les persones que han confiat en la nostra força política en les eleccions generals del passat dia 9 de març Hem aconseguit un resultat històric a tant sols 59 vots de guanyar les eleccions a Solsona i consolidant-nos amb 1.288 vots com a segona força política a la ciutat. Solsona, com tota Catalunya, ha apostat clarament per l´avenç i no pel retrocés, per la convivència i no per la crispació, per la concòrdia i no per l´enfrontament, per mirar endavant i encarar amb optimisme el seu futur. Al PSC- Solsonès continuem treballant, amb més ganes i il.lusió, per continuar sent mereixedors de la vostra confiança i per fer millor i més fort el nostre país, la nostra comarca i la nostra ciutat.

Opinió

S’han vessat rius de tinta i s’han dit les mil ximpleries arran de les declaracions de la Marta Ferrussola a la revista “Lo nuestro. La radio escrita”, de Justo Molinero. S’ha arribat a dir si era el principi del nacionalsocialisme. “Li molesta que el president de la Generalitat sigui andalús?”, li pregunta Justo Molinero. Resposta: “Un andalús que té el nom en castellà, sí, molt. I a més a més, penso que el president de la Generalitat hauria de parlar bé el català”. No comparteixo del tot les paraules de la Marta –les considero tan franques com imprudents -, però les entenc perfectament. No podem pas dir que un president d’aquestes característiques sigui el president ideal que somniem aquells catalans que estimem el país. Però, més que no pas el nom i les imperfeccions lingüístiques, a mi, el que realment em molesta és que el president de la Generalitat i la major part dels dirigents actuals no tinguin ni una sola fibra que els vibri per Catalunya. Que no hagin sentit mai l’emoció de ser catalans, que no coneguin ni estimin el país. Que no passin de ser uns funcionaris espanyols a Catalunya. Per altra banda, ¿us imagineu què passaria si un català que es digués Francesc i que no sabés parlar prou bé el castellà pretengués ser president del govern espanyol?

Jaume Berenguer Rovira

No es mou fulla que Déu no vulla Sembla, pels resultats de les eleccions, justets però suficients, que Déu –el qui ou les fulles? – té un pensar diferent l dels “nostres” jerarques VIPS. Et fas creus de tantes i tantes recomanacions, advertiments, manifestacions, pregàries, desmentiments, amb que ens van enfarfegar, en nom de Déu, per assegurar el vot… Ara resulta que les fulles s’han escapat cap a l’altre cantó. Designis de la Providència? El “maligne” que sempre està a l’aguait? Amb el sarau que van armar entre els srs. Prelats i els srs. Polítics, no és estrany que al poca-vergonya de dimoni li vinguessin ganes de “jugar” Sigui com sigui, recordin, excel·lentíssims srs., que costa més saber perdre que saber guanyar, que també costa força, si es vol jugar net. Per favor, no es posin nerviosos. Qui dia passa, any empeny. Què són quatre anys per a una institució mil•lenària?. Apa, ara a fer bondat i deixem-nos de romanços; les penes amb pa fan de bon passar. Qui pogués plorar amb els seus ulls! Tanmateix, segur que per exigències del “guió revelat” que, com vostès diuen, els ha estat confiat, tornaran a retrobar les queixes i els gemecs. Amb el cor a la mà i els números damunt la taula, a vostès , ¿què se’ls en dóna, de si es mouen o no les fulles i qui les mou? També és just reconèixer que vostès, amb els rebosts dels seus palaus, tan ben assortits de tot i més, li estalvien qui sap la feina i maldecaps a la Divina Providència, per a poder tenir cura dels pobres. Ep! No dic – i me’n guardaré bé – que això dels rebosts, palaus, etc. Sigui un dels nous pecats capitals: Excés de riquesa … Déu me’n guard! 561 - Dijous, 20-03-2008

J. H.

Concerts

Ramon Estany

Bottomless omple l’Sputnik Divendres passat a la nit el grup de versions Bottomless va portar la seva música i bon ambient a la sala Sputnik. Un nombrós públic va gaudir amb les versions de sempre de coneguts grups de rock.

45


Opinió

Ramon Gualdo

Senyor Ministre. Els papers, si us plau! No és pas que ens trobem un ministre pel carrer i que li demanem la documentació, el carnet d’identitat, el nomenament de polític, etc. No. Si ens adrecem a un ministre, avui, és concretament al de Cultura, i els papers que li demanen són els de Salamanca, i que pertanyen a Catalunya, i formen, per dir-ho populament, “el segon feix de papers”. Papers que com els de la primera remesa, ens els havia robat la barbàrie franquista, de males maneres. I aquesta segona fornada de papers, ja en fa molt, de temps, que l’esperem. Més de dos anys. I ens ho van prometre que els retornarien, i el senyor ministre de cultura ens fa passar amb raons, i a més a més, sembla que ens vulgui prendre el pèl. A l’octubre de l’any passat, ja es va fer un acte solemne, amb el lema: “La Nació Catalana diu PROU, volem els papers!”. Potser haurem de tornar a organitzar manifestacions, actes de protesta, el que clagui. Perquè no és just que ens maregin i que vagin retardant el retorn. Aquells papers són de Catalunya, han de tornar. I aquells papers, senyor ministre, a més de lletra escrita, porten el toc del sentiment. Sí, perquè un cop els van haver robat, els van fer servir per aplicar una repressió dura, una persecució contra els vençuts, que especialment del 1939 fins al 1950, va ser brutal, va ser ferotge. Catalunya diu PROU! Volem els papers!

Poesia

Pere Espinal

Josep Borés i Casafont

Poesia

Joana Cervera

Terra endins

Et desitjo moltes felicitats Ja que fas coses tan maques Que perdurin les boniques activitats. Ara fa onze anys Que tenies gran il•lusió Però els desenganys Et feien perdre l’animació Aquesta obra tan bona Gràcies a un grup d’escriptors La revista Celsona És molt agradable als lectors.

Ens regala pètals de groc

Aquesta bonica activitat Que porta tota la informació És una joia per nostra ciutat Ja que hi dóna gran animació

que no pot fer-se pregar

És del tot interessant Que la gent ho vagi llegint I els que ho anem realitzant Per molts anys hi anem escrivint Que passis bona festa del sant Amb salut i prosperitat Per molts anys et vagin acompanyant Les persones que tens al costat.

amb un sí de vida però s’adona humil

tan absurd com el Sol de nit tan cert com el gest que caduca per vell ja no s’hi val l’excusa ni empaltada de foc voldria arraulida d’absència, vençuda pel buit, tornar a la guerra àdhuc no em du enlloc

Poesia

Josep Maria Poblet

o potser sí... a l’altra banda de la trinxera

Una albada, les campanes La ploma és la meva arada per solcar en el paper, com sempre, recte i planer, els mots d’una oda prenyada del meu somni: Que una albada propera, un campaner voltegi amb tremp juganer les campanes. La tonada no serà de foc ni dol, ni de sometent, ni esglais, sonaran sons per escriure ran de la lluna i el sol i en els eteris espais que ma Nació, per fi, és lliure. El brogit del campanar, llàstima, em va despertar. 46

de mi mateixa, a la inconsciència però no, no m’hi vull quedar tot i l’oratge net, sa la veu fimbreja vital i el gust es perfila salat terra endins hi ha vida per tastar em pregunto si aquest canvi matinal de pluges sobreres encara s’anomena primavera. 561 - Dijous, 20-03-2008


En recordança

Els Sants de la Setmana Divendres, 21 Sant Filèmon o Filemó; santa Fabiola.

“Al nostre encarregat”

Dissabte, 22 Sant Zacaries; sant Octavià; sant Deogràcies; sant Benvingut (Bienvenido, +1282); santa Lea. Diumenge, 23 Sant Josep Oriol. Sant Toribi de Mogrojevo.

Un bon fuster, possiblement el millor, pacient, intuïtiu, ordenat, meticulós. Però, per damunt de tot, una gran persona. Amic dels seus amics, no va deixar mai de lluitar pels seus principis i per la seva família.

Dilluns, 24 Sant Agapit; sant Simó; santa Caterina de Suècia. Dimarts, 25 Solemnitat de l’Anunciació del Senyor, per l’arcàngel Gabriel a Maria de Natzaret; anomenada també Encarnació, i algunes advocacions: Portal, etc.; sant Ireneu; sant Humbert; santa Dula.

Nosaltres vem tenir la sort de tenir-te molts anys d’encarregat. Molts dies recordem els teus consells, la teva manera d’ensenyar, de manar.

Dimecres, 26 Sant Brauli; santa Màxima. Dijous, 27 Sant Alexandre; sant Rupert; santa Lídia.

Els nostres mobles porten part de la teva essència, nosaltres portem la teva empremta.

XII Trobada Interdiocesana de Vida Consagrada (Urgell-Solsona)

Encarregat Magí, amic Magí, estimat Magí, sempre estaràs entre nosaltres…

Dia: 29 de març - Lloc: Solsona

Gràcies per… tantes coses…

Actes: 10:30: Lloc de trobada al Claustre de la Catedral de Solsona 11:00: Pregària de Laudes a la capella del Claustre. 11:30: Visita guiada per la Catedral i la Capella de la Mare de Déu del Claustre. 12:45: Eucaristia concelebrada a la catedral, presidida per Mons. Traserra. 14:00: Dinar a la Casa del Seminari. 15:30: Visita a la cripta pre-romànica d’Olius i el seu conjunt. 17:00: Pregària de Vespres. 17:30: Comiat

Fins sempre! Amics BGV

Per apuntar-s'hi: 973 524 005, josesesmaleon@hotmail.com (P. Josep Sesma)

Publicacions

Ramon Estany

Número 57 del SOLC La revista bimestral de la diòcesi de Solsona ja ha tret el número corresponent al mes de març amb un especial dedicat a Religió i literatura, amb una entrevista amb l’editor Ignasi Moreta, de l’editorial Fragmenta. La revista dedica un especial també a l’ordenació sacerdotal de Marc Majà, amb una breu entrevista i una opinió personal del nou sacerdot de Solsona. Completa aquest número les habituals seccions de notícies d’arxiprestats i delegacions, la valoració de la darrera encíclica de Benet XVI, a càrrec de Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona, i l’opinió de Dolors Voltas, de la Fundació Pro Vida de Catalunya.

Recés de preparació per a la Pasqua al Santuari del Miracle Dies: 22 i 23 de març

Director: P. Ramon Ribera-Mariné, monjo. Tema: Al fil de l’evangeli segons sant Mateu: per viure la Vetlla Pasqual. Comença a les 11 del matí i acaben després d’esmorzar. L’hora d’arribada a la casa és a partir de les 10h. 561 - Dijous, 20-03-2008

47


Llibres

Opinió

Les coneixeu?

F. Torres

Culturalisme sense església

Coneixeu les dones que surten encerclades en aquesta fotografia? Estem fent un llibre sobre la història de les germanes Carmelites que han passat per Solsona i de les coses que han fet a més de cuidar avis. Tens alguna fotografia o saps d’algú que en tingui alguna referent a l’Hospital? Pots fer-la arribar al Celsona o a la Gasolinera, o bé per correu electrònic: famontaner@terra.es info@elsolsones.net

Alguna de les meves estades a Sevilla ha coincidit amb la Setmana Santa i la Feria de Abril. Qualsevol persona amb un mínim de sensibilitat estètica, religiosa o social s’adonarà que la Setmana Santa andalusa, i concretament la de Sevilla, disposa dels elements necessaris per considerar-la interessant i atractiva. Com totes les grans manifestacions, compta amb els més acèrrims defensors i detractors de tota mena. No hi ha cap dubte que la Setmana Santa de Sevilla està plena de llums; però tampoc no li manca ombres, contradiccions, comercialització i ostentació desmesurada. Junt als aspectes positivament cristians, en que no trobo cap dificultat per acceptar-los, encara que em costi detectar-los, se n'hi donen altres més dubtosos, que, mirat des de la meva òptica, no pertanyen a criteris estrictament de fe cristiana com crec que correspondria a una Setmana Santa. En moltes de les seves manifestacions hi ha un cert fanatisme visceral barrejat d’orgull, per pertànyer a una o altra confraria amb més llarga tradició. La seva religiositat és exclusivament puntual i emotiva. Per a la gran massa molt interessada a presenciar els passos que desfilen cada dia i nit suposa una gran festa on es valora el que té d’estètic, lúdic i tradicional, però, salvant algunes excepcions, no es donen motivacions nítides de fe. És la festa, com també ho és, amb diferents conceptes, la Feria de Abril. Totes dues són grans festes populars que la majoria de la gent necessita per sortir de la monotonia rutinària de cada dia. Existeixen dues setmanes santes paral·leles: la que es dóna al carrer (massiva, merament folklòrica, plena de bellesa i esplendor) i les celebracions litúrgiques que corresponen a una fe més sòlida i austera, amb una assistència comparativament més inferior. Amb paraules d’alguns bisbe andalusos, la Setmana Santa és un culturalisme sense Església, mancada de compromís i amb abundància de tot el superflu; es fomenta l’art, però queda reduïda a un fenomen simplement cultural. En definitiva, la Setmana Santa forma part de la fenomenologia d’un poble que l’estima, l’exalça, la gaudeix i la viu com cosa molt seva, sense plantejar-se la necessitat de discernir entre el que té de merament religiós i el que podria tenir de manifestació i professió de fe cristiana.

Cartellera Festa de les Caramelles

carrers, places i el Vinyet de Solsona 23 i 24 de març, a partir de les 9.45 h Per Pasqua, la tradició solsonina mana fer entonar per carrers i places, i fins i tot l’entorn rural, de la ciutat el cant de les Caramelles. El dia de Pasqua, diumenge 23 de març, una cinquantena de cantaires de l’Orfeó Nova Solsona i l’Esplai Riallera, acompanyats de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, faran sentir les cançons per diversos racons del nucli urbà. L’itinerari començarà a 2/4 de 10 del matí davant del Casal de Cultura. Diumenge, serà el torn del Vinyet. El recorregut s’iniciarà a la mateixa hora i, en aquest cas, al Càmping El Solsonès. Col·laboren en l’organització de les Caramelles els trabucaires i l’Agrupament Escolta Pare Claret.

Tallers i activitats al Club Sant Jordi La Fundació Viure i Conviure enceta un trimestre ple d’activitats a la seu de Solsona amb 6 tallers interessants per a tots els gustos. Els dilluns a 2/4 de 4 s'oferirà un taller de cuina, i a l’abril, se n’inicia un de Tai Chi. Els dimecres a les quatre de la tarda s’oferirà un curset de Modisteria (Passamaneria). Torna el taller de memòria "Pensar bé, viure millor", els dijous alterns, a partir del 2 d’abril a les 4 de la tarda. I els divendres, a les 4 de la tarda, a partir del 4 d’abril, taller de Padchwork. Els amants del cant coral tenen també una cita els dimarts a 2/4 de 4 de la tarda i els divendres a les 6 de la tarda.

AULA D’EXT. UNIVERSITÀRIA: ‘Productes del bosc diferents de la fusta’

Sala cultural de l’Ajuntament - 27 de març, 18 h L’última sessió del segon trimestre de l’Aula d’Extensió Universitària de Solsona versa sobre productes del bosc diferents de la fusta. Va a càrrec de Josep Antoni Conesa, doctor en Biologia i professor titular de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida. 48

561 - Dijous, 20-03-2008


Guia de serveis ACUPUNTURA

ELECTRODOMÈSTICS

CA L’ANITA Al seu servei C/ Castell, 14 - 973 48 02 08

EXPERT RAFART C. de la Bòfia, 6 - 973 48 31 32

Torra Stil,.......................... 973 48 39 46

ESPORTS

TAXI TAXI BORÉS - 24 h. - 5 i 9 places 973 48 11 31 - 689 13 08 08 AUTOTAXI Ramon Castro Servei 24 h. - 608 93 81 37

RIBERA ESPORTS Pg. Pare Claret, 10 - 973 48 15 47

AUTOMOCIÓ GARATGE MONTANER Crta. Manresa, 1 - 973 48 06 00 DIÈRESI Autoreparació, SCCL Ctra. de torà, 20 - 973 48 03 21 TALLERS MONTSOL, S.L. Av. Sant Jordi, 25 - 973 48 27 05

ARTICLES DE REGAL

TINTORERIES ESTÈTIQUES

Articles de Regal PELLICER C/ St. Nicolau, 6 SOLSONA - 973 48 11 59

ÒPTIQUES Òptica Jané,.........................973 48 34 29

TRANSPORTS

BANCS I CAIXES IBERCAJA Pl. Camp, 8 - 973 48 03 09

BARS - RESTAURANTS RESTAURANT CASTELL C. Castell, 8 - 973 48 00 78

AUTOCARS TARRÉS C. Sant Miquel, 13 - 973 48 01 29 TRANSPORTS I LOGÍSTICA J. VILADRICH C. Castell, 50 - 973 48 09 09

FERRETERIES - TALLERS Ferreteria Vilbar ...................973 48 01 54 Ganiveteria Pallarès Ctra. de Torà, 39 - 973 48 01 60

TRANSPORTS Joan Guilanyà Servei Grua + Transport

C. Marià Fortuny, 9 - Tel. 608 73 88 15

FRANKFURT DASAI Crta. Sant Llorenç, 4 - 973 48 08 66 Only Party............................973 48 29 17 RESTAURANT TRABUCAIRE Ctra, Sant Llorenç, 1 - 973 48 00 27

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

VETERINARIS Clínica Veterinària Setelsis.....629 39 12 46

PAPERERIES - IMPREMTES

CARNISSERIES Carnisseria Angelina .............973 48 28 50 CARNISSERIA PALÁ Pl. Major, 4 - 973 48 02 64 CAN SOLVI Crta. Manresa Piscis baixos - 973 48 20 55 C. Castell, 35 - 973 48 11 67 Ctra. Torà - 973 48 12 90

CARBURANTS

Apunts Gràfics ......................973 48 17 19 Gràfiques Muval ...................973 48 04 10

JOIERIES

PERRUQUERIES Perruqueria Bajona...............973 48 06 69 PERRUQUERIA LLUÏSA C. Llobera, 38- 973 48 26 55 PERRUQUERIA NURI C. Sant Agustí,12 - 973 48 29 05

JOIERIA ESTER C. Sant Cristòfol, 3 - 973 48 28 52

PASTISSERIES LA LIONESA C. Castell, 18 - 973 48 02 60

GESTORIES

PODOLOGIA Peusà, centre Podològic C/ Gaspar de Portolà, 4 - 973 48 16 09

GESTORIA MAS 75 anys al seu servei Av. del Pont, 4 - 973 48 00 95

QUEVIURES - BEGUDES

GAUDÍ Ctra. de St Llorenç, s/n - 973 48 31 55

CREU ROJA 973 48 06 52

561 - Dijous, 20-03-2008

FINQUES PLANES Api núm. 7.491 Des de 1975. C. Sant Miquel, 16 Tel. 973 48 35 25 - 973 48 35 26

BEGUDES DELFÍ C. de la Bòfia, 10 - 973 48 14 09 CAL COLL Ctra. Torà, 6 - 973 48 02 16

MODA

973 48 10 80

VIVENDA - CONSTRUCCIÓ CUINA ESTEL, S.L. Antiga Ctra. de Berga. - 973 48 20 07

PINTURES BENIGNO ALCÁZAR, S. L. C. de la Bòfia, 16 - 973 48 05 49

CONTAGEST PL Major, s/n Baixos - 973 48 17 70

BOMBERS

VIDEO LA QUIMERA Av. Cardenal Tarancon, 10 - 973 48 17 37

MOSSOS 088 49

POLICIA L.

973 48 30 40

URGÈNCIES 973 48 14 14


Futbol

CF Solsona

(1r Equip) - 1a Territorial Grup 4 - Jornada 25 - 16/03/08

CE Sant Celoni, 1 - CF Solsona, 4

CF Solsona: Juanjo, Santi, Raül, Obiols, Javi, Alarcón, Sala, Escalé, Freixes, Miki i Vilaseca. També: Candi, Ribera, Marc, Alcázar, Eliseu i Codina. Gols: Primera part (0 – 1). Min. 11, Sala. Segona part (1 – 4). Minut 47 (0 a 2), Escalé. Min. 50 (0 a 3) Miki. Min. 80 (0 a 4) Sala i Minut 90 (1 a 4).

Cop d’autoritat El Sant Celoni i el Solsona van disputar un transcendental partit el diumenge passat. El Solsona amb alguna baixa, visitava al Sant Celoni, equip dos punts per sota dels blaus, que a Solsona es va endur un empat. El Solsona va començar el partit molt fort i fruit d’això es va poder avançar amb un cop de cap de Sala. A partir d’aquí i fins al final de la primera part, els blaus es van defensar com van poder, d’un Sant Celoni que apretava tant com podia. A la segona part, el Solsona va sortir molt motivat i en vint minuts va col·locar el zero a tres al marcador. El Sant Celoni no va inquietar en cap moment a la defensa solsonina, que va controlar el partit com va voler. Al tram final, Sala, va tornar a marcar i ja en el temps de

Futbol

descompte, va ésser el Sant Celoni qui va retallar distàncies. A la pròxima jornada, el Solsona

rebrà al Can Rull de Sabadell, un dels altres rivals directes per assolir la permanència.

CF Solsona

Prebenjamins

C.F. Solsona Blau, 29!!! C.F. Cardona “B”, 0. C.F. Solsona Blau: Pablo Guisado, Oriol Grau, Albert Casas, Adrià Barniol, Gerard Robles, Àlex Santander, Ferran Ribera, Eduard Navío, Joel Sevilla i Andrei Turc. Entrenador: Rubén Pérez. Delegat: Andreu Grau. Gols: 1a part: 1-0 Andrei, 2-0 Àlex, 3-0 Andrei, 4-0 Eduard, 5-0 Joel i 6-0 Àlex. 2a part: 7-0 Andrei, 8-0 Andrei, 9-0 Andrei, 10-0 Adrià, 11-0 Eduard, 12-0 Albert, 13-0 Adrià, 14-0 Andrei, 15-0 Eduard, 16-0 Adrià, 17-0 Adrià i 18-0 Adrià. 3a part: 19-0 Àlex, 20-0 Adrià, 21-0 Adrià i 22-0 Àlex. 4a part: 23-0 Andrei, 24-0 Àlex, 25-0 Àlex, 26-0 Adrià, 27-0 Pablo, 28-0 Andrei i 29-0 Oriol.

Prebenjamins blaus i aficionadets, 15-3-2008

a la seva porteria en tot el partit. Impressionant! El partit l’ha controlat tant l’equip local que l’entrenador ha decidit canviar, en l’última part, el porter Pablo per un davanter (l’Àlex) perquè participés en l’espectacle dels Blaus. En una jugada molt ben trenada, la pilota ha arribat a les botes del Pablo, ha deixat un defensa cardoní amb un pam de nas i ha creuat la pilota de tal manera que ha tocat al pal i ha entrat. Impossible d’aturar. Gol del porter! Històric! Una dada molt significativa del treball en equip és que vuit jugadors dels deu que formen l’equip dels prebenjamins Blaus han aconseguit marcar: 8 l’Adrià, 8 l’Andrei, 6 l’Àlex, 3 l’Eduard i 1 gol l’Albert, 1 l’Oriol, 1 el Joel i 1 el Pablo. Fantàstic! Ens encantaria que la gent vingués a veure aquests petits grans jugadors per comprovar in situ de què són capaços. Tenen un gran futur per endavant! La clau de l’èxit? Motivació, fair play, joc en equip i diversió!

Fins i tot el porter marca! Oh my god!

Si en la primera volta els solsonins van aconseguir una històrica golejada (1-20) davant del Cardona, ara s’han superat elevant el marcador fins a 29 gols i sense rebre’n cap. Increïble! Els Blaus, sabent que tenen la Pirinaica compartint el liderat i que no poden deixar escapar cap punt, han sortit al terreny de joc amb la mentalitat d’oferir un recital de joc, de marcatges, de coordinació, d’espectacle i, sobretot, de gols. Dit i fet. Els cardonins, recordant la golejada anterior, han canviat el porter per veure si podria aturar l’empenta local... però el Tsunami Blau ha imposat la seva llei i, a més a més, no ha deixat xutar cap vegada 6 50

561- -Dijous, Dijous,20-03-2008 20-3-2008 561


Futbol

Futbol

CF Solsona

CE Arrels

Juvenils - 1a Divisió Grup 2 Jornada 23 - 15/03/08

CF Gimnàstic de Manresa, 1 CF Solsona, 1

Infantil Arrels 2a Divisió Jornada 20 - 8/3/08

Arrels, 6 Artés, 0

CF Solsona: Marc, Rodri, Moreno, Miquel, Roger, Oriol, Novelles, Joan, Serra, Moncu i Josep Mª. Gols: Primera part (1 - 0). Min. 3. Segona part (1 - 1). Min. 70, Moncu.

Empat al camp del líder

Alineació: Jordi, Sala, Raül, Nil, Comelles, Ferran, Ollé, Pasqual, Marc, Guillem i Bernat. També Xavi, García, Ramon, Márquez, Pau, Bauti i Axel.

Dissabte, a la tarda, el juvenil del CF Solsona es va desplaçar a Manresa per enfrontar-se al líder de la categoria, el Gimnàstic de Manresa. El Solsona amb tant sols onze efectius, va sortir al camp del líder amb un plantejament ultra defensiu que se’n va anar en orris al minut tres de joc, quan els locals, en la primera internada, superaven al Marc. Fins al final del primer temps, el Solsona va defensar de meravella, una sola parada va haver de fer el Marc i per contra, l’Àlex va estavellar una pilota al pal. El segon temps va començar amb un Solsona esperonat que semblava que es volia treure la son de les orelles. Encara es va defensar més bé: El Gimnàstic no va xutar entre els tres pals en tota la part i, el Moncu, amb un potent i col·locat xut de falta, treia les teranyines de la porteria local i, a la vegada, feia pujar l’empat al marcador. Fins al final, el Gimnàstic va seguir controlant el partit, això sí, sense perill. En canvi, el Solsona va tenir fins a tres immillorables ocasions de gol que no va saber transformar. La setmana vinent ens visitarà el Puig-reig, un conjunt de la part alta de la classificació i que aspira a l’ascens de categoria. El partit serà dissabte, a partir de les 4 de la tarda.

Futbol

S’acaba la mala ratxa Després de portar una mala ratxa vam poder guanyar fàcilment a l’Artés amb un clar 6 a 0. L’Arrels va sortir molt motivat al camp i amb ganes d’endur-se els 3 punts. Els verds van controlar el partit en tot moment gràcies a poder marcar tres gols en tant sols 20 minuts. D’aquesta manera vam poder jugar més tranquils i acabar el primer temps amb un 3 a 0. La segona part va seguir la mateixa tònica que la primera, és a dir, ofensivament teníem la pilota i creàvem ocasions i defensivament no vam cometre errors. D’aquesta manera vam poder acabar el partit amb 6 a 0. Cal destacar l’actuació de Gillem amb un hat trick!! Diumenge que ve juguem a Sant Fruitós, esperem començar la Setmana Santa amb victòria. Sort!!

St. Llorenç

Partit d'entrenament del Sant Llorenç CE

Aleví F-7 Campionat de Lliga 2007/2008 Grup 3 Jornada 21, dissabte 15 de març de 2008 Aquesta jornada els Alevins F-7 del Sant Llorenç, C.E. no van disputar partit oficial de lliga i per aquest motiu es va organitzar un partidet d’entrenament, a les cinc de la tarda, contra un equip de veterans, pares i mares de l’equip aleví, que hi van posar moltes ganes i van exhibir un estat de forma envejable però ostensiblement millorable i, s’ha de destacar que, a banda de les obligades agulletes, no hi va haver lesions greus. El partit va acabar amb un empat a quatre gols i es va decidir a favor dels alevins a la tanda de penals per 8 a 7.

561 561 -- Dijous, Dijous, 20-3-2008 20-03-2008

Mentrestant, El Ripollet, CF va guanyar contra el Mirasol-Baco Unión, CF per 4 a 1 i continua en segona posició de la classificació a 8 punts del Sant Llorenç, C.E. i, el Martinenc, F.C. tercer classificat, perdia per 4 a 1 al camp del Pirinaica, F.C. El proper dissabte dia 29 de març juguem a casa contra el Ripollet , F.C., a les 11 del matí, al camp de Les Morunyedes, i esperem poder sumar el tres punts que ens permetran continuar mantenint un bon coixí de punts sobre els perseguidors directes, i encarar l’esprint final de la lliga amb la moral reforçada.

7 51


Futbol

CE Arrels

III Territorial G.22 Cadet Arrels

Arrels, 2 - Artés, 1

Magí, Remí, Isidre, Ramon, Bajona, Jordi, Jorge, Palla, Puig, Oriol, Marc, Ferran, Codina, Juanju, Oliva, Albert i Andreu.

Partit jugat de tu a tu Partit molt igualat, ja que s’enfrontaven dos dels millors equips de la categoria. El partit es va decantar per part nostra gràcies a una genialitat d’Andreu al minut 22 de la segona part. El partit va transcórrer amb un domini de l’Arrels i amb unes contres molt ràpides de l’Artés. Es creava perill en les dues porteries, arribant a donar un pal per a cada equip. L'Arrels creava perill en jugades i l’Artés al contraatac i passes llargs del seu porter que arribaven a l’àrea a on el seu millor jugador ens creava molt perill. La primera part va acabar amb un resultat incert d’empat a 0. A la segona part havíem de sortir a jugar amb tranquil·litat i sense nervis sabent que quedaven 40 minuts. Cal destacar: el treball en conjunt de l’equip ,cada dia més acoblat, juntament amb la gran companyonia existent entre tots els jugadors. D'aquest equip sí que se'n pot dir això de “tots per una i una per a tots”. El partit va acabar amb una grata satisfacció pel bon treball fet per tots els jugadors i creiem que es va fer justícia pel domini de l’Arrels, sense desmerèixer el joc de l’Artés, que va jugar les seves cartes molt bé, però no va comptar amb la genialitat d’Andreu. Claus del partit: el marcatge de Palla i Ramon al núm. 8 juntament amb l’actuació de Magí a la 1a part. El partit va començar igual. A la primera part l'Arrels dominava i l'Artés jugava a la contra. Va ser al minut 10 quan l'Artés es troba a porteria i posa el 0 a 1. Això posava la cosa més difícil encara degut al bon equip que teníem al front. L’Arrels intensifica el seu joc. Codina i Bajona avancen posicions. L'equip no es posa nerviós seguint jugant i al minut 18 Oriol obre la porteria rival amb un gol marca de la casa. El més difícil ho teníem fet: batre el bon porter de l’Artés. En aquest moment tot indicava que un empat seria el resultat final, però el millor encara havia d'arribar. Tres minuts després, Andreu rep una pilota en banda. Se'n va d’un contrari i d’un altre i treu un xut que es cola a l’esquadra contrària del porter. Si a l’última jornada Oriol va marcar un gol a lo Henry, Andreu aquesta setmana va marcar a lo Ronaldinho, sens dubte un dels millors gols i més importants de la temporada. Després d’això l'Artés passa a jugar en una defensa en línia i això fa que els d’Arrels ( Marc, Oriol i Andreu) tinguin un munt d’ocasions molt clares que no van entrar per mala sort i pel bon porter visitant.

Arrels, 4 - Butsènit, 4

Arrels: Manu, Anton, Dorel, Sorin, Fodor, Jean, Carles, Andrei, Samir, Alin, Marius. També: David, Ahmed, Jordi.. Gols: Marius (2), Sorin, Andrei

Empat i gràcies

A priori, semblava un partit fàcil contra un rival situat a la part mitjana de la taula. A l’hora de la veritat, però, tots els partits són difícils i en aquesta lliga no hi ha cap rival fàcil. El partit va començar bé, doncs al primer minut Màrius marcava el seu primer gol. Això, però, no va desmoralitzar el Butsènit, que amb un joc ràpid va aconseguir sorprendre la defensa local, aconseguint tres gols. Haurien pogut sentenciar el partit amb un penal que hagués representat el quart gol, però van enviar la pilota al travesser. Poc abans del descans, Sorin rematava de cap un centre a l’àrea, tornant el seu equip al partit. A la segona part, els jugadors locals van reaccionar i van dominar el partit. El Butsènit, jugant a la contra, va aconseguir el quart gol. Poc després, Màrius marcava de falta el tercer, mostrant que la remuntada era possible. Fruit del domini de l’Arrels va arribar el quart gol, quan Andrei va resoldre favorablement una jugada embolicada dins l’àrea. Quedaven 20 minuts pel final i aviat el Butsènti es quedaria amb 10. Fins al final, el partit va ser de domini intens dels jugadors locals, que van disposar d’algunes ocasions per endur-se el partit, amb algun contraatac esporàdic dels rivals, ben resolt per David “el Dinamita”, que debutava a la porteria per la lesió del Manu. Es pot considerar que el resultat és just veient el desenvolupament general del partit, però que ens deixa un mal regust de boca. Afortunadament, els resultats dels rivals han acompanyat força i el que podia haver estat una catàstrofe es queda únicament en un toc d’atenció. Ara, l’Arrels disposa de dues setmanes de vacances, que aniran molt bé per poder recuperar alguns jugadors castigats físicament i preparar el trascendental partit al camp del Coll de Nargó.

Prebenjamins

Arrels, 1 CE Manresa, 6

Àngel, Marc, David, Joan, Alae Eddine, Arnau Valls, Àlex, Sergi, Lluís, Arnau Vilaseca i Pol

Mal partit

No hi ha res a dir del resultat del partit del passat cap de setmana contra un Manresa que ja ens va desmostrar en el partit d’anada que era un equip molt fort. Els nostres petits no van tenir gaires opcions de cara a porteria i amb prou feines podien parar els atacs constants dels rivals, que tenien molt bona vista en fer les jugades. Les passades eren molt encertades i els gols ben treballats. Nois!! no ens podem adormir, això sí, mengeu molta “mona” a veure si agafeu forces!!. 8 52

Àlex Laguna

David Ribera 561- -Dijous, Dijous,20-03-2008 20-3-2008 561


Trial

Novena edició de l'Enduro de Tremp quarts. L'Albert a sènior "A" i el Xavier a júnior. La duresa de la cursa es va demostrar en els 40 pilots que varen abandonar i els 28 que varen penalitzar als controls. Han fet una bona cursa de cara al campionat, com més dura és la cursa més destaquen els nostres pilots. La pròxima a Súria el dia 30.

El passat diumenge dia 16 es va celebrar la novena edició de l'Enduro de Tremp, segona prova puntuable per al campionat català d'Enduro. Varen participar-hi l'Albert Cardona en la categoria Sènior "A" i el Xavier Subirana a la categoria Júnior. La inscripció va ser nombrosa, varen pendre-hi part 200 pilots. La sortida i arribada i padok estava situada a la zona esportiva. El recorregut constava de 70 km i dos controls. Passava per camins i corriols. Tant l'Albert com el Xavier havien de donar tres voltes, un total de 210 km. Dins del recorregut hi havia dues proves especials: una crono d'uns 4 minuts i un tram de 6 minuts. El primer era bastant tècnic, amb algun salt, i el segont era part d'una pista de motocross, a la qual hi havien afegit un bon tros de corriol. Es combinaven els traçat ràpid del motocross i el lent i accidentat del corriol. En finalitza la primera volta els pilots varen confirmar que els temps eren molt justos. En el primer control sobraben 5 minuts d'1,20 hores i al segon 2 minuts de 33, cosa que va fer que molts corredors quedesin fora de cursa. Tant l'Albert com el Xavier estaben lluitant entre el tercer i el cinquè lloc de les seves respectives categories. En finalitzar la tercera volta els dos pilots de casa varen quedar

La Lliga de Botifarra

CDC i JNC del Solsonès, Xavier Solà i Bosch, secretari d’organització de la JNC

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

OLIUS – FREIXINET ...................................................4 - 6 SOLSONA –NAVÈS ......................................................5 - 5 LLADURS – SANT CLIMENÇ ....................................4 - 5 C. DE LA RIBERA – CAMBRILS................................6 - 4

Partit ajornat NAVÈS – C. DE LA RIBERA .......................................4 - 6

Solsona & Lladurs: La gran final!!! Aquest passat dia 16 de març es van acabar de disputar les set jornades corresponents a La lliga de botifarra. Però respecte a les altres temporades, encara queda una cosa per decidir: L’equip campió!!! Solsona o Lladurs!!! Després d’una lluita molt aferrissada durant tota la temporada han acabat empatats a punts i, tal com diu el reglament, hauran de desempatar. Aquest es jugarà el pròxim diumenge 30 de març. Sort a tots dos!!! Ara que ja s’ha acabat la lliga cal remarcar el bon paper que ha fet l’equip de Castellar de la Ribera durant tota la temporada, aconseguint una meritòria tercera posició. Tot i que a tothom li agrada guanyar, La lliga de botifarra no es juga només per això, sinó que està pensada per gaudir i passar una entretinguda tarda de diumenge amb els vostres pobles i municipis veïns. Per això us agraeixo a tots, jugadors i capitans, el bon humor, l’amistat i el bon joc que heu tingut al llarg de les set jornades. Gràcies i fins aviat!!!

Equip de Sant Climenç 20-3-2008 561 - Dijous, 20-03-2008

9 53


Bàsquet

CB Solsona

Campionat de Catalunya Sènior Masculí 2a Cat. 8/3/08

Campionat de Catalunya Cadet Femení: 15/3/08

Escola Sant Gervasi, 84 TB Assessors CB Solsona, 76

C. B. Sarria “A”, 57 Bloc 3-Brichs Solsona/Torelló, 54

TB ASSESSORS CB SOLSONA, 76: Quico Rafart (6), Pau Colell (12), Xavi Díaz (0), Jordi Vives (7), Xavi Viladrich (0), Xavi Merino (19), Ferran Torres (12), Marc Sala (20). Parcials: Min. 10 / 19-22. Min. 20 / 41-40. Min. 30 / 59-64. Min.40 / 84-76.

Parcials: 18-6 / 34-26 / 41-34 / 57-54. Berta Codina 15, Mar Portet 6, Míriam Martínez 7, Carla Carbonell 9, Belén Armengol 13; –cinc inicial-. Elena Sierra, Paula Vilaginés, Anna Estany 4, Queral Aymerich.

Mal regust de boca

El mal inici provoca la primera derrota fora de casa

El passat cap de setmana els solsonins van jugar el seu partit contra l’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès, quart classificat. Els jugadors del TB ASSESSORS CB SOLSONA tenien l’oportunitat de deixar encarrilada la classificació, assegurant matemàticament salvar-se del descens directe, i obrint forat amb les places de promoció de descens. Els solsonins es desplaçaren amb només vuit jugadors, fruit d’algunes lesions i malalties, i fins i tot amb algun jugador encara convalescent i sense haver pogut entrenar en tota la setmana. L’equip contrari, un bon equip de la part alta de la taula, no era un rival propici per afrontar el partit en aquestes situacions, però malgrat això, els solsonins començaren bé el partit, i durant el primer quart aconseguien mantenir-se per davant, amb un acceptable percentatge d’encert. Els tres primers quarts mantenien el mateix guió, un marcador ajustat però en molts moments amb un Solsona per davant, i algunes ràfegues de bon joc visitant en les quals els taronges agafaven una mica de diferència en el marcador, sense saber acabar de sentenciar el partit, agafant una distància definitiva. Així, fins a tres vegades els solsonins aconseguien un bon avantatge que no es va saber rematar. Amb aquest panorama s’arribava al minut 36 de partit amb un marcador empatat a 70 punts. I en els darrers quatre minuts, els problemes que ja s’havien evidenciat durant el partit però que gràcies a un bon encert i a l’entrega interior del Ferran havien quedat coberts, van aflorar. Els solsonins baixaven els braços, i un parcial final de 14 a 6 a favor dels locals acabava amb les esperances solsonines dels primers 36 minuts, degut als problemes de manca de gent (falta d’un base pur, i problemes de faltes que van fer acabar amb un joc interior minvat), manca d’encert en els tirs lliures (15 de 32 durant tot el partit, fet que hagués permès obtenir la victòria), i falta de lideratge i actitud en els moments importants. Al final del partit, l’entrenador Joan Pujol feia una lectura amarga del partit, no pel resultat que podia ser previsible vistes les baixes i el rival, ni tampoc pel joc mostrat en conjunt, ja que es van veure bons moments solsonins. La queixa principal prové de la falta d’actitud i compromís dels jugadors en els partits disputats lluny de Solsona. Cal tornar a mostrar el bon joc amb una bona actitud defensiva, i amb un compromís més alt en els entrenaments. Només amb això, la qualitat demostrada dels jugadors farà que arribin els resultats, i públic i jugadors puguem disfrutar dels pròxims partits.

El STOBF enceta el marcador però a partir d’aquí desapareix; una defensa molt tova i un atac embrollat, ha fet que el primer quart només es visualitzés un equip a la pista: el Sarrià, que a l'inici del segon quart ha aconseguit un màxim avantatge de 13 punts. Un incomprensible lapsus de l’auxiliar de taula (el que controla el temps de possessió) que fa anul·lar una cistella al cap de dues jugades, favorable al STOBF, esperona les jugadores que, de mica en mica agafen les regnes del partit. A la mitja part ja s’havia reduït la diferència en el marcador. El tercer quart ha continuat el domini i les diferències s’anaven retallant perillosament pels interessos del Sarrià. I aquí torna a aparèixer el mateix senyor d’abans amb una altra badada garrafal, evidentment perjudicant al STOBF. A més té la barra de fer xiular una tècnica a la banqueta només per demanar explicacions. Això ha trencat el ritme de partit. L’últim quart les visitants han seguit portant la iniciativa del joc i a manca de 2 minuts per les acaballes la diferència era de tan sols 2 punts; s’havia fet el més complicat però aquesta vegada la sort no s’ha volgut aliar amb les visitants que, si bé han lluitat fins l’últim sospir, la victòria s’ha quedat a Sarrià. No ha servit de res guanyar els parcials dels tres últims quarts; les facilitats que s’han donat al començament s’han pagat cares.

Mini – Mixt Masculí 15/3/08

Probesa Berga, 80 - CB Solsona, 52 El mini-mixt “B” va visitar el dia 15 de març la pista del Berga amb Joan Caelles d’entrenador, ja que l’Àngel no hi va poder assistir. Els parcials de les vuit parts varen ser: 9-9, 11-8, 16-5, 7-11, 5-6, 7-3, 13-6 i 12-4. Maiol 6p, Fran 12p, (2 triples), Júlia 1p, Arnau2p, Thaisa 0p, Caelles 9p (1 triple), Nieto 10p (1 triple), Pau 6p i Xavier 6p. 14 faltes personals i 3 assistències; cal destacar: 1 del Maiol, 1 de la Thaisa i 1 del Caelles. Els porcentatges: 10 de 23 (1p), 15 de 64 (2p) i 4 de 29 (3p). L’àrbitre, sr. Fernández, bé. L’equip del Berga era exageradament alt, un jugador quasi feia 1,80 metres! I n'hi havia uns altres dos que el podien acompanyar. Entre 4 nanos ens van clavar 63 punts i sort que no ens van pressionar. 2 54

561- -Dijous, Dijous,20-03-2008 20-3-2008 561


Bàsquet

CB Solsona

Mini “A” 8/3/08

CB Solsona “A”, 62 - Súria, 84

7-18/ 8-6/ 6-9/9-12/4-13/7-12/10-4/11-10. Roger 3, Aleix 21, Queralt 12, Marc G. 2, Pau 10, Èric 14, Marc R., Anna i Ilona

Cinc Estàtues defensen millor que el Mini “A” El Dissabte 8 de març el Mini “A” del CB Solsona disputava l'últim partit de la primera volta contra el Súria. El partit en teoria havia d'estar igualat, cosa que no va passar: el Súria ens va passar per sobre nostre. El partit es va trencar al primer període i al cinquè període, on el Súria va aconseguir entre els dos períodes 20 punts més que els solsonins. És la diferència que reflecteix el marcador al final. Els altres períodes van ser bastant igualats. Cada equip va guanyar tres períodes dels sis que quedaven. En general el partit va tenir dos problemes molt greus, les defenses eren massa toves. Estic segur que, si poso cinc conos o cinc estàtues, als de Súria els hauria costat més encistellar. I en

atac el problema van ser les pilotes perdudes que regalàvem als jugadors del Súria, que els permetien fer contraatacs sols. Valoració de la primera volta: La primera volta, val a dir-ho, ha sigut massa irregular. Juguem millor a fora que a casa. En defensa a sigut un desastre per algun motiu hem encaixat 150 punts més dels que hem posat, amb una mitjana en atac de 66 punts per partit i en defensa una mitjana de 82’9 punts per partit encaixats. El millor partit ha sigut contra el Moià i el pitjor contra el Llívia. Esperem i estem obligats a remuntar els 150 punts de diferència sobre la primera volta, també esperem no perdre cap més partit a casa. Ara ens ve un període de dues setmanes sense jugar partits fins el dia 29 de març a les 10:45 jugarem contra el Llívia “A” un partit en que hem de remuntar l’average de 20 punts en que vam perdre a la seva pista. Bones Pasqües als pares i jugadors del Mini”A” .

Imfantil Femení 15/3/08

AE Sallent, 43 CB Solsona, 46

Raquel E. 2, Belén S. 12, Núria R. 20, Nira C. 2, Mireia.M 4, Maria G. 2, Magda L., Alina C., Sheila O. 4

Victòria ajustada Les noies de Riu esports i moda es van desplaçar a Sallent a jugar el partit ajornat de carnaval. El partit no podia començar més igualat i amb un empat a 8 s’arrivaba al final del 1r quart. El 2n quart va ser visitant: Van guanyar el parcial per 5-8. El marcador reflectia un 13-16 a falta d’un quart per la mitja part. El tercer quart va ser descaradament local i amb un parcial de 14-6 arrivaben a la mitja part 27-22. Les locals controlaven el rebot i gràcies a això tenien vàries opcions de tir. La segona part va començar com havia acabat la primera part. Així les locals feien un parcial de 5 a 0 amb 3 minuts. En aquell moment les solsonines perdien de 10 punts. Un parell de canvis defensius van ser claus: la Núria R. (20p) va defensar una de les jugadores més bones de l’equip robant-li vàries pilotes per acabar amb contraatacs ella sola o acompanyada d’alguna companya d’equip. Això, afegit al fet que les noies de la banqueta animaven com mai, va fer un parcial de 0-10 en 5 min. per arribar al final de quart 32 a 32,. El 5è quart va ser d’un escàs bagatge ofensiu: 6-2. Així les solsonines arrivaben perdent 34-38. A l’últim quart les solsonines van sortir a per totes i amb un parcial de 5-12 guanyaven el partit 43-46. Cal esmentar que les solsonines van trenar vàries jugades molt treballades, buscant les bones opcions de tir, però aquest equip ha de ser més constant: No podem fer 12p amb 8 min i 2 en 8 més… juguem a moltes ratxes i això ens perjudica al joc, perquè en no ser constatnts no podem marxar al marcador en diferents partits. 561 - Dijous, 20-3-2008 20-03-2008

13 ANYS

13 ANYS

LOS CRÍMENES DE OXFORD

3 55

LO

pe r la

VA L

MI ORD RA

• Divendres, 21 - 7.30 tarda • Dissabte, 22 - 6.15 tarda • Diumenge, 23 - 5.15 tarda i 10.15 nit • Dilluns, 24 - 7.30 tarda

pe

EN EL PUNTO DE MIRA

r S C com 0,5 p ra 0 EN RíM EL EN d'una Eu PU ES NT DE entra ros O D OX da F E

• Dijous, 20 - 10.15 nit • Divendres, 21 - 10.15 nit • Dissabte, 22 - 11.00 nit • Diumenge, 23 - 7.30 tarda • Dilluns, 24 - 5.15 tarda


Patinatge

Club Patinatge Solsonès

Rosa i Montse Isanta pugen al podi al Provincial El passat diumenge dia 16 de març, diumenge de Rams, al pavelló polisportiu de Torrente de Cinca, es van trobar diversos clubs de la Federació de la Territorial de Lleida per participar en el Campionat Provincial de les categories cadet, juvenil, júnior i sènior. El Club Patinatge Solsonès va ser representat per dues de les seves patinadores de l’equip de competició: Rosa i Montse Isanta. La jornada va transcórrer durant tot el dia, obrint les portes als patinadors, entrenadors, delegats de clubs i altres acompanyants a 2/4 de 10 del matí, per començar els entrenaments oficials. Montse Isanta, en la categoria cadet i Rosa Isanta en la categoria sènior. El primer a desenvolupar-se, en les diferents categories que hi van participar, va ser el programa obligatori, o altrament dit i anomenat, disc curt. L’execució d’aquest programa per la Montse Isanta va ser molt bo, amb un combinat de salts molt complert i acurat. Rosa Isanta, d’altra banda, va realitzar un gran programa i va poder despuntar quant a estil i fluïdesa del patinatge artístic. Van ser dos discs curts molt correctes, i per aquest motiu, es van situar al tercer lloc de la classificació, deixant molt bones expectatives de cara a la tarda. Després de dinar, a 2/4 de 4, es va donar pas al programa lliure o, també conegut com a, disc llarg. La Montse, tot i tenir alguns errors, no va deixar de sorprendre en la seva exactitud amb els salts i una molt bona coordinació de la música amb els moviments i l’estil. La Rosa, seguint la

Caminades

trajectòria del seu disc curt, va fer gala de la seva elegància patinant i del seu portar, amb una coreografia molt precisa i un joc d’estils connectors molt ben enllaçats; va sorprendre’ns a tots amb un doble axel, que va improvisar el mateix dia del campionat, aguantant-lo i deixant a tothom bocabadat. També en aquest cas, van situar-se les dues al tercer lloc de la classificació. Un cop fets i establerts els càlculs de la competició, va arribar l’hora de l’entrega de trofeus. Donada l’evidència de les dues classificacions anteriors, vam poder aplaudir de bon grat, les nostres dues patinadores en aixecar al podi el bronze en el Campionat Provincial, deixant les portes obertes a la classificació final pel CAMPIONAT DE CATALUNYA, que se celebrarà del 25-27 d’abril en el cas de la categoria cadet, i del 13-15 de juny, en el cas de la categoria sènior. Per la Montse,

és la primera vegada que participarà en un Campionat de Catalunya, mentre que per la Rosa, serà la segona ocasió que tindrà per participar en una competició d’aquest nivell. No voldria acabar aquest escrit sense informar tots els nostres lectors, que el proper dia, diumenge 6 d’abril, al pavelló polisportiu de Solsona, tindrà lloc a les 5 de la tarda, el II Festival de Patinatge Artístic del Club Patinatge Solsonès. Tothom hi és convidat i l’entrada serà gratuïta. Us hi esperem!!! Per acabar, vull fer aquest agraïment, que no es més que el sentiment humà de qui rep tant d’afecte. Va ser entre tots, pares, entrenadors i acompanyants que van donar significat al nostre club i als nostres patinadors. Moltes gràcies a tots, de tot cor! Felicitats a la Rosa i la Montse!

Centre Excursionista del Solsonès

El camí de Sant Jaume del pelegrí es necessita tenir les dades de cada persona. Començarem el dia 6 d’abril i a Montserrat ens posaran el primer segell. Farem tres etapes, seran sortides d’un dia, caminant uns 25 km per terreny planer i assequible a la majoria. Ara a la primavera arribarem fins a Tàrrega. Com a pelegrins tindrem opció a tenir visites guiades a llocs d’interès que trobarem fent el camí. A l’estiu pararem i a la tardor continuarem, tenim previst de fer 3 etapes més fins a Monzó. Quan serem més lluny també en farem en cap de setmana enlloc d’un dia només. L’objectiu és enllaçar amb el camí francès que baixa de Somport i s’ajunta a Sta. Cília de Jaca. Si voleu més informació podeu trucar al 973 481668

Aquest nom és la forma correcta de referir-se al “Camino de Santiago” en la nostra llengua, però aquesta designació està lligada a l’itinerari català que comença a Montserrat i és el quin volem fer nosaltres aquesta primavera. És realment un recorregut molt antic i històric, ja que es té constància que un abat de Montserrat va fer aquest pelegrinatge l’any 959. Començar al cor de Catalunya, en un lloc especial i emblemàtic per als catalans, ens va semblar una bona opció. Som un grup de gent del centre excursionista del Solsonès que estem organitzant aquesta ruta i és oberta a tothom. Cal saber qui vindrà perquè per tenir la credencial 561 - Dijous, 20-3-2008

5 56

561 - Dijous, 20-03-2008


Atletisme

Club Fondistes Solsonès - Prosetel

Èxit dels atletes dels Fondistes del Solsonès A Esparreguera , Sílvia Leal 1a i Sancho Ayala 3r

5a Cursa Atlètica Vila d’Esparreguera 2008. 16/3/2008 - Distància: 10.000 m. En un magnífic dia assolellat però amb molt vent, els representants solsonins dels FONDISTES DEL SOLSONÈS, encaren una cursa de 10 km d’asfalt. Circuït un pèl peculiar pel desnivell llarg encara que poc pronunciat en els 7 km primers i per la baixada suau que era d’agrair, que ens va acompanyar la resta de cursa. En els primers quilòmetres de cursa, Sancho Ayala es col·loca primer, tibant amb força i seguit de prop pels seus rivals més directes. En Xavi Farré,

sense deixar l’estela del grup capdavanter s’acomoda en un grup de 5 o 6 corredors i aguanta la posició. D’altra banda, Sílvia Leal marca les distàncies només en sortint i es col·loca en primera posició femenina sense donar opció a les rivals. Karina Fernández, després de recuperar-se d’una grip i d’una llarga absència en les competicions, opta per buscar una posició còmoda i esperar a veure com evoluciona la carrera. La nostra veterana Pilar Bonache, aconsegueix una meritòria 5 posició en la seva categoria, mantenint un ritme constant i aguantant perfectament la cursa.

Classificacions: - SANCHO AYALA, 3r general amb un temps de 33’54’’. - XAVIER FARRÉ, 12è general i 6è de la seva categoria amb un temps de 35’50’’ - SÍLVIA LEAL, 1a general amb un temps de 39’43’’, millor marca personal. - KARINA FERNÁNDEZ, 13a general i 6a de la seva categoria amb un temps de 50’52’’. - PILAR BONACHE, 26a de la general i 5a de la seva categoria amb un temps de 57’59’’. Per més informació: www.fondistesdelsolsones.blogspot.com

XX Mitja Marató Ciutat de Berga (Gran Premi Diputació de Barcelona) El diumenge passat, dia 16 de març, es va celebrar la 20a edició de la Mitja Marató de Berga. Uns dos-cents cinquanta atletes van participar en aquesta cursa: una cinquantena es van repartir entre les curses popular i mini, mentre que la resta van prendre la sortida en la mitja marató competitiva que es va disputar de forma paral.lela. Els 5,5 primers quilòmetres del recorregut es van disputar dins la mateixa ciutat de Berga; la resta del recorregut de la mitja marató es va realitzar per la carretera que va fins a l’Espunyola i Avià. Tots els participants van estar

561 - Dijous, 20-03-2008

d’acord amb l’elevat grau de duresa de la prova, donat el gran desnivell del circuit. L’atleta Josep M. Rosselló (amb 1h 14 min 36 seg) va entar en primera posició de la classificació general. La participació solsonina en aquesta prova la va posar l’atleta Albert Moliner, del Club Fondistes Solsonès. Tot i ser la seva primera cursa després de 6 mesos sense competir, la seva actuació va ser força bona, optant a premi i entrant en la desena posició de la mitja marató (amb un temps d’1h 20 min 46 seg). 4 57

561 - Dijous, 20-3-2008


Un cafè amb...

Ramon Estany

“M’agradaria córrer al Campionat del Món”

Xavier Subirana, jove corredor d’Enduro Xavier Subirana i Vila és un jove de 16 anys de Sant Llorenç de Morunys que estudia actualment a l’escola Arrels II de Solsona el Cicle Formatiu Mitjà d’electromecànica de vehicles. Com vaé nèixer la teva afició per les motos? Ja des de molt petit, el meu pare m’ha encomanat la passió per la moto. Als 8 anys em va regalar la primera moto, una 50 cc. Quan vas començar a còrrer en curses? Als nou anys vaig fer la primera cursa, va ser per passar el diumenge amb els amics per diversió, i a partir d’aquí m’hi vaig engrescar.

T’has marcat algun objectiu? M’agradaria córrer al Campionat del Món però és molt sacrificat i és molt car.

De totes les curses que has fet, n’hi ha alguna d’especial per a tu? Doncs sí, el 2007 vaig anar a l’Enduro Indoor de Barcelona, que era una prova puntuable pel Campionat del Món i la federació m’hi va convidar com a pilot promesa jove. Vaig córrer davant 11.000 espectadors.

Pertanys a algun club o entitat? Estic al Moto Club Valls de Torroella i actualment corro amb un equip de Girona que m’està ajudant molt i em fan assistència fins i tot.

Tens algun referent en el món de la moto? L’Ivan Cervantes, que és un gran pilot que ha guanyat 3 mundials.

Quantes motos has tingut? Cinc comptant la que tinc ara, una Husquarna WR 125 Què li aconsellaries a un noi jove que volgués córrer en moto? Que s’ha de tenir les idees molt clares sobre el que vols fer. El que no pot ser és sortir de festa i l’endemà llevar-te d’hora per anar a còrrer en motot. És molt perillós i cal anar concentrat i descansat. S’ha de fer molt sacrifici, i no pots sortir sempre que voldries amb els amics.

En quina especialitat et mous? Des de petit m’he dedicat a l’enduro perquè hi trobes de tot. És una modalitat molt completa.

Hi ha bons campionats d’Enduro al Solsonès? Sí, fa poc van fer el Campionat d’Espanya, però és un esport molt car i t’ajuden poc. Tens algun espónsor? Fins ara els meus pares, a qui els ho he d’agrair, m’ho pagaven tot. Ells són els qui han fet l’esforç per arribar fins aquí, i el meu preparador, el Rafa García. I ara, ja rebo el suport també de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, d’Excavacions Serra del Verd i de Riu Esports i Moda. 58

561 - Dijous, 20-03-2008


Passatemps

Marta C.

Les 7 diferències Els Motorrucs han visitat les Falles de Benicarló i han vist motards i festa. Sabríeu trobar les 7 diferències d'aquest trike tant "caçador".

L'Acudit del Simi

561 - Dijous, 20-03-2008 20-3-2008

59 1


Celsona 561  
Celsona 561  

Celsona 561 del dia 20 de març de 2008 al dia 27 de març de 2008

Advertisement