Page 1

ver weg va n ta s tba a rhei d, raakt de s ynthetische biol o g i e d e d i ng en. I n de al l erkl ei ns te deeltjes, die wi j z o n d er m a chines (body-extenders) niet een s zi en k u nnen. H et rei kt naar de a a rd van de ding e n , ver a n d er t h un in- en uitzicht en g eeft het ero s. D u s d a t d in g (? ) g roei t en l eeft (? ). We be p a l en va n d a a g d e natu u r van de natu u r, in een zoek to ch t n a a r r ed en en/ of perfecti e.

eye al ter n ature inspiratiebronnen en eigen associaties rond alter natur e, voor z33 hasselt door céline mathieu ideëen vor mg ev ing

lou ng e s chadu ws pel pr ojecties bv b va n b l a a d j es > weer a r tif icieel want pr ojectie. . hmm jardin d’hiver n a tu u r i n h u is, zijn k amer planten natu u r ? plek van r ust bezinning ver wi j z i n g n a a r war dian cas es van tu e g r eenf or t h ttp : / / www. n ews ci en ti s t. co m / g a l l er y/mg 2 0 3 2 7 2 1 5 r adical-natu r e/1 s o o r t va n a r ch i ef m a ken, met docu menten/mappen b a x ter s m et tek s t op/in ophang en id r u imte g elu iden? p l ek vo o r f i l m ; er z i j n k l ei n e s cher mpjes ter bes chik k ing s p i j ti g e a a n d e r u i m te i s t f ei t d a tt er z o d o n ker i s, m s s m oetn we een r aam s imu ler en?

foto myoung ho lee tekst céline mathieu

d a k je (door te g even aan k u ns tnr ) h ttp : / / th ei n s p i r a ti o n r o o m . co m / d a i l y/ 2 0 0 9 / r e ver s e-g raf itti-pr oject-g r een-cleaning / typ o m et z a a d j es, co l l a g e/inver s e old plant eng r av ing s


dag me darwin


meneer n,


inspiratie lounge


interessant welke woorden niet worden herkend.


inspiratie lounge

r ech t s: L evi va n vel uw k unst en wetenschap, z elfpor tret en l a n dsch a p kunst m en s n atuur en kunst.


inspiratie lounge

http ://www. naturear t ed uca tio n .org/Proj ects.h tm


voor typog rafie, of als print in de loung e?


inspiratie lounge

http://www.newg roundsprintshop.com /m em bers/active/Kubo/kubo.h tm


collages mee maken om zo nieuwe planten te ontwerpen of gebruiken voor typograf ie?


inspiratie lounge

wetenschappelijke “typografie�/informatie vormgeving kan als uitgangspunt dienen voor sceno- en/of typografie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:RNA-comparedto-DNA_thymineAndUracilCorrected.png


A grad student who asked to remain anonymous writes, “The tree seems to be a potent symbol of life in human (at least Western) culture, and what better way to augment this symbol by putting the code for life (DNA) at its base?


inspiratie lounge

hoe kunnen we de exposities v research opnemen in de lounge? mogelijke catalogus/.. >> andere ideetjes?

Complexity brings forth living beings.

A. Louie product description of more Than Life Itself: A Synthetic Continuation in Relational Biology


life as metaphor

http://www.coolhunting.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?IncludeBlogs=9&tag=Technology&limit=

inspirerende tekenstijl, overvloeien mens-organische vormen


inspiratie lounge

potentie


inspiratie lounge

http://wvs.topleftpixel.com/archives/ photos_textures/050821_1250. shtml

werken met schaduwen leek me een interessante metafoor voor de inhoud van alter nature, waarin het verplaatsen, het manipuleren en het ontwerpen van natuur doorheen de expositie worden verkend.


inspiratie lounge

http://wvs.topleftpixel.com/archives/ photos_architecture/050906_1293. shtml

een mooie illustratie van het samenkomen van natuur, wetenschap en kunst


inspiratie lounge

http:// starlink. ning. com/


inspiratie lounge

http://www.designboom.com/weblog/ cat/8/view/11050/ soil-table-by-orimishkal.html


http://www.anygreen. be/nl/indoor-beplanting/kantoorbeplanting/ plantenbakken-projecten.php


inspiratie lounge


http://joehemming.blogspot. com/2009/11/tree-of-life.html


inspiratie lounge

cĂŠline.


inspiratie lounge

benjamin verdonck. http://andreu.wordpress.com/


yamamoto.

cĂŠline.


inspiratie lounge


inspiratie lounge

http://www. sal2009.com/index. php?key=ostaijen


Je hebt gezocht op het woord: echt. 1echt de; m huwelijk: in de ~ verbinden 2echt bn onvervalst, waar: ~ berouw; een ~e dame 3echt bw 1 werkelijk: ~ waar!; (versterkend) is ie leuk? Ech(t) wel! 2 op een kenmerkende manier; karakteristiek: dat is nu ~ iets voor hem 4echt het; o: in het ~ in werkelijkheid a·tuur de; v 1 aangeboren aard of gestel; geaardheid: hij is van nature vriendelijk 2 dat wat de mens om zich heen ziet als niet door hem gewijzigd: wandelen in de vrije ~ bio·lo·gisch bn, bw op de biologie betrekking hebbend: ~e landbouw die werkt zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen mens 1 de; m,v -en het hoogst begaafde wezen op aarde: de ~ is sterfelijk; geen ~ niemand; wel alle ~en! allemachtig; de inwendige ~ versterken eten en drinken 2 het; o (min) vrouw: ~, wat heb je? men·se·lijk bn, bw 1 mens zijnd 2 vd mens (afkomstig), de mens eigen, de mens betreffend 3 welwillend, humaan kunst de; v -en 1 verkregen vaardigheid in het een of ander: de ~ vh koken 2 het vermogen om schoonheid te scheppen en esthetisch genot op te wekken 3 kunstwerken 4 vaardigheid, handigheid: dat is geen ~ is eenvoudig; een koud ~je iets gemakkelijks 5 rare streek; frats evo·lu·tie de; v -s geleidelijke ontwikkeling of groei voor·uit·gang de; m het steeds beter worden ve toestand alter Part of Speech: verb Definition: change Synonyms: adapt, adjust, amend, change, convert, cook, correct mid-course, develop, dial back, diversify, doctor, fine tune, make different, metamorphose, modify, mutate, phony up, recalibrate, recast, reconstruct, refashion, reform, remodel, renovate, reshape, revamp, revise, shift, transform, transmute, turn, vary


inspiratie lounge

boijmans van beuningen museum


boijmans van beuningen museum

de “vestiare� van het boijmans van beuningen museum in rotterdam is een belangrijke inspiratiebron geweest voor de lounge van de tentoonstelling. een centraal ve rzamelpunt, een kapstok voor boeken, artikels, ontspanning, kennis, wetenschap en kunst.


vormgeving quotes

dit citaat van tinka pittoors is een van mijn favoriete zinnen die de witte muren van z33 versiert tijdens de expositie. de typograf ische ingreep kwam tot stand doorheen het ontwerpproces en versterkt voor mij het knip-en plak idee dat in de zin vervat zit.

Zoals

je

woor den

met l

maakt e

etters

n

w o o r d e nz i n n e n

met


l i fm eet a p h oars . a

bi olog y

d o e s n ’t

belo ng

to

l i f e a

bi olog is t s .

as

metaphor .

de biology-quote heb ik uiteindelijk bij het zaplab een plek gegeven, omdat daar de bezoekers de kans krijgen om op papier dieren en planten genetisch te manipuleren. Ik maakte illustraties die kunnen dienen als inkleurtekening, of als collagemateriaal. De beste resultaten zullen aan als behang dienen voor de kindvriendelijke onderzoeksplek.


inspiratie typografie

Uršula Berlot

The artist is simultaneously to her art practice, undertaking the theoretical research of the biological phenomena in nature, the theory of chaos and the proofs about its inherent order. Thus in the emerging forms she f inds a poetics and analogy to the organic processes of the nature.

even heb ik eraan gedacht om veel met licht te werken, omdat Alter Nature: We Can ook het leven in een ander licht laat zien. Deze beelden werkten heel inspirerend, ook omdat ze met een zekere abstractie naar afspiegeling verwijzen, net als het ontwerpen van natuur op een manier een afspiegeling is van onze idealen. hoe ons licht de natuur in een ander daglicht brengt. of is dat ver gezocht?


http://www.ljudmila.org/~berlotur/podstrani/en-portfolio.html


N evert hel e s s, I h ope I’ m n ot oversteppin g my bo unds by saying that these artists all have a te nde ncy towa r d s : R em i nd i ng p e op le about th e ever-presen t co mplexities o f vitality, mo rtality and mutatio n all around us. Gi v i ng non -ex p erts th e ability to speak intelligently abo ut science witho ut having to be a scie ntist. P rov i d i n g ha n d s on labs or exh ibition s designed to get rid o f fears o f co mplexity while maximizing de bate s o n i nt e l l i g e nt a p plication s of tech n ology. E x h i b i t i n g works w h ich rework precon ceptio ns abo ut relatio nships between hum an culture, othe r living being s a nd t he en viron men t. ht t p : / / www. c i a c. ca/magazin e/arch ives/n o_23/en/do ssier.htm # to p

W H Y D O N ON - A RTIS TS MA K E TRA NS GENIC ORG ANISM S? Genet i c a l l y m a n ipulated organ isms, are co nsidered pro m ising to o ls to deco de physio lo gical proce sse s and c ur e d i s e a s ed metabolisms. S ometimes n on- human m o dels are no t the best m irro rs o f hum an he alth. Someti m es s i ck l y h u man s w ill volun teer to beco m e hum an subjects. Humans are sim ilar to all living org anisms in so m e way s b u t if we can make organ isms mo re sim ilar to hum ans then we can increase predictability. So, in the na m e of p ro gress an d a faster drug develo pm ent pipeline, mo lecular bio lo gists in the m e dical f ie ld are c r e a t i ng hu m a n -oth er hybrids as disease m o dels. Spec i a l i s t s i n a griculture an d an imal h usbandry have o ther go als than hum an health. So m e want more yie ld fo r m ore p rof i t , oth ers wan t disease resistant o rganism s to erase fears o f chao tic lo ss. T here are eve n some pet p rod u c e rs w h o are usin g tran sgen ic techniques to create aesthetic differences as a way to make newe r, mo re s ed u c t i ve, cuter or stran ger companio n o rganism s. And, so me animals are used as industrial factorie s fo r p rod u c i ng rare metabolites. Th ese products are hard to make in a chem istry lab but can be produce d in la r g e e nou g h a moun ts in side a body th at a co m pany can live o ff these special transgenic bo die s and the ir bo dy f l u i d s. T h ese an imals are con sidered to be alive o nly as appliances o r pro ductio n facilitie s sole ly for ma n u f a c t u ri ng. I t is t he m ed i c al application s th at carry the bulk o f the reaso ning fo r the applicatio n o f these te chnolog ie s. A l t h ou g h m ed i cal scien ce is a “for prof it” venture wo rldwide, there is a certain amo unt o f awe for doctors a nd s c i en t i s t s wh o dedicate th eir life wor k and so mewhat cryptic brainpower to advances in curing human ills. Al t hou g h f ar from a pan acea, modern medical science has helped many peo ple live lo ng e r and be tte r live s. N on et hel e ss, It is importan t to realize the o ther uses and fo rces driving novel transgene sis as a bre e ding p roc es s for commercially en gin eered o r, so m e wo uld say, fo rce- evo lved pro cessing units to manufacture pr ot ei ns for t he global market. A l re a dy, I c a n s e n se some of our reader’s shack les rising. Mutapho bia is a tendency that can be both wise a nd x en op h ob i c. O n e of th e most con ten tio us issues surro unding the applicatio n o f G enetic Modif ication is w ho g e t s t o d ec ide w h ich safety levels are im po sed fo r this po tentially dangero us techno lo gy that can live free l y a n d rep roduce itself ad in f in itum. When scientists f irst develo ped gene- splicing technolog y, the se sa m e worri e s we re discussed at a h istoric meeting called Asilo m ar. As scientists realized the powe r of cutti ng a n d p a s t i ng gen es, th ey en tered in to a vo luntary m o rato rium , levels o f danger were debate d, risk asses s m e nt s we re made an d levels of con tainment were tho ught o ut. But, scientists do n’t decid e policy for w ho l e t ech n ol og ies. Scien tists are often o nly able to sho re up how to rule them selves in the lab. This academi c “ f re e d om” an d “respect” for research is traded fo r “ value- free,” o bjective, techno lo gies, which are the n a p p l i ed i n th e cash in ten sive world o utside the lab.1 W H Y D O ART I S TS MA K E TRA NS GE NIC ORG ANISM S? Fo r wha t re a s on s do artists practice th is lifescaping, flesh hack ing, transgene co llage m etho dolog y? Le t’s lo ok a t a f ew a rtists w h o display livin g organism s who m have been subjected to a variety o f Inse rtational Genet i c Al t era t ion s. From th ese review s, perhaps we can intuit so m e o f the intentio ns and effe cts which the s e Tra n s g en i c A rtists h ave on th e public perceptio n o f these techno lo gies, o n the living org anisms they have “ e f f e c t ed ” an d on th eir ow n sen se of artistic integrity (if this is no t an oxym o ro n.). We will look at a f ew of t h e t ra nsgen ic artworks of Critical Art Ensemble, Kathy High, Jo e Davis and Eduard o Kac to explo re t hi s t horny question . A ll four of th ese artists have tagged particular transgenic o rganisms as living a r t form s. Al l four of th ese artists h ave achieved these ends in different ways and fo r different re asons. All fo u r of t h em h ave in ten tion ally or n ot, op ened up public dialo gue o n issues which stem fro m Life ’s Te chnolo g i c a l R ed es i g n an d w h ich are in timately bo und to the overlapping gro unds o f the physical and the social: genes, g oa l d i re cted ch an ge, ch an ce, dan g er, no n- hum an awareness, pain, death, ego, new m ode l life in the la b, f re e - ra n g e new model life, un predictable, lo ng- term enviro nmental effects and safety. T he can of worms I ’m op en i ng won ’t be itemized in th e space provided so lets just o pen up the debate.


http://www.bescreen.be/index.php?cid=12&lng=1 info over projecteren in lichte ruimte


inspiratie lounge

tussen schommelstoel, carrousel en tuinhuis ontstond het idee om een boom in de ruimte te plaatsen


inspiratie lounge


inspiratie lounge


inspiratie lounge


inspiratie lounge


inspiratie lounge


fred eerdekens


inspiratie print lounge en typografie

imitiating art imitating art life


the definition is ever more

of life elusive


inspiratie lounge


idee om te werken met lichtbakken, uiteindelijk niet uitgevoerd omdat z33 lumineuze plek is.


inspiratie lounge

Mississippi, 2006 wood 10 x 9 x 0,5 m On the place, where the dry tree formally created a shadow, i placed pieces of the tree cut in the center. On the slope, the contours of the tree form a river, that is running into the place of the tree roots.

eerst werd ons (hanneloren somers, mede-stageaire en geweldige jongedame en dito scenografe) een scheiding te maken tussen inkom en lounge, hier een idee om met typograf ie in die vorm op de grond/ met lijnen die leidraad te creĂŤeren.


inspiratie kaart zaplab


inspiratie kaart zaplab

ontwerpen van een plattegrond/ kaart waarop de kleine bezoekers hun huisje kunnen aanduiden. zo kan iedereen zien waar de plantjes zullen opklimmen in de buurt.


inspiratie kaart zaplab


inspiratie kaart zaplab

http://www.educypedia.be/general/ belgie.htm meer info over kaarten


inspiratie k l oa ua n r tg ez a p l a b


Linnen met latten Ingelijst beprikbaar & Beschrijfbaar Ingelijst beschrijfbaar & magnetisch http://www.commee.nl/pages/nederlands/contact-informatie.php


ideetjes voor de vormgeving van quotes


ideetjes voor de vormgeving van quotes

THEAIM


being

0

making

T HE AI M OF S C I ENCE IS N OT TO OP EN THE D O O R TO IN FIN IT E W IS DO M , B UT TO S E T A L IM I T TO I NF I NI T E E R R O R THEAIMOFSCIENCEISN OT T O OPEN THE DOOR TO INFINITE WISDOM, BUT T OSETALIMIT TO INFIN


inspiratie typografie


idee voor bundeling van onderzoeksmateriaal


heel wat papier werd voor deze tentoonstelling bedrukt met informatie allerhande. pagina’s en pagina’s vol wetenschappelijke ontdekkingen, verklaringen en bewijzen. droge koek voor het merendeel der tweevoeters. Om het geheel toch iets hapklaarder te maken, kwam het idee de “gebruikte” artikels in de lounge te leggen. Post-its, kribbels, uitroeptekens, “check”-s en groene fluostift trekken het onderzoekgehalte omhoog en geven de lezer het recht te neuzen in schijnbaar persoonlijke documenten.


onderzoek naar vormgeving van archiefmapjes, commentpages, etc.

om het droge koek gevoel te vermijden, is er op sommige plekken ook de mogelijkheid tot feedback van de bezoeker. er zijn bladwijzers die als een soort van fanpagina dienen. dit idee bouwt verder op de vraag naar de deelnemende kunstenaars om de naam van een boek door te sturen, dat hun op een manier erg heeft geraakt, geholpen of ge誰nspireerd voor hun eigen werk. de bladwijzers zitten in die boeken.


inspiratie lounge/ typografie

jessica mills


handgesneden herfstbad, oosterse traditie


ik zag dit en moest denken aan... en omgekeerd.

vrije associatie rond alter nature


vrije associaties rond alter nature

http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/research/projects/department3


http://www.engelfriet.net/Alie/Hans/atjeh.htm


vrije associaties rond alter nature


from Helmholtz' Treatise on Physiological Optics


vrije associaties rond alter nature

Stereoscopic microphotograph [head of a bee] Picture Source: Verlag K. F. Koehler, ed. 1914. Bibliotheca paedagogica. Verzeichnis der bewährtesten und neuesten Lehrmittel für höhere, mittlere und Elementarschulen. 21. Ausgabe. Leipzig


Electro-physiological experimental set-up In the middle of the 19th century scholars like Helmholtz, Du Bois-Reymond, Marey and others started to establish a new 'nerve and muscle physics', a field of research labeled as 'neurophysiology' years later. "The nearly exclusively used research object for electro-physiological experiments is the frog", wrote Cyon in his comprehensive compendium on the methods of physiological experiments (Methodik der Physiologischen Experimente und Vivisectionen) in 1876. The image is taken from the atlas to this text book and illustrates the basic preperation of a frog's leg muscles and nerves for those experiments.


vrije associaties rond alter nature

http://vlp.mpiwgberlin.mpg.de/library/data/lit15702/ index_html?pn=35

http://www.beikey.net/mrs-deane/?p=109


vrije associaties rond alter nature


eigen tekening, samenwerking met lucca nelissen


vrije associatie rond alter nature

YOU ALTER MY NATURE NURTURE?


vrije associaties rond alter nature

ik zag pas weken na deze geweldige prent te hebben gevonden, waar dit werk eigenlijk getoond werd. de wereld is klein als je ogen maar open zijn.


vrije associaties rond alter nature

lips and tongues by julia randall


vi nr is jpei raastsi oe c li oa u t ine gs e r o n d a l t e r n a t u r e

DISLOCATION


vrije associaties rond alter nature


micro

versus macro


vrije associaties rond alter nature

kate macdowell


vrije associaties rond alter nature

human translation of nature


vrije associatie rond alter nature


eigen essay


i n s p i rond essay r a t i e robert l o u n ggober e door céline mathieu

brengt het vertrouwde bij het vreemde. Een van de meest belangrijke Amerikaanse kunstenaars van de voorbije twintig jaar, is de artistieke duizendpoot Robert Gober. Hij werkt hoofdzakelijk met installaties, sculpturen en fotografie. Hij brengt fotografie op een heel eigen manier, die onlosmakelijk verbonden is met de andere disciplines waarmee hij zich in laat. Hij is meest gekend door het gebruik van delicate handgesmaakte versies van huiselijke objecten, zoals bedden, deuren, gootstenen en waterbakken. De kunstenaar wendt alledaagse gebruiksvoorwerpen aan in zijn kunst, die hij dan vervreemdt door vergrotingen. Door die vervreemdende bewerking, wil hij de schijnbaar vertrouwde rituelen van het dagdagelijkse, huiselijke leven in vraag stellen. Hoewel zijn werk vertrekt van autobiografie, weet Gober globale thema’s van individualiteit en samenleving, herinnering, religie en het lichaam te raken. Hij thematiseert de cultuur van het verbruiken en de afval. De dialoog tussen de toeschouwer en het beeld, is veel complexer dan dat die lijkt op het eerste zicht. De zwart-wit foto “Untitled” van Robert Gober toont een muizenval tussen varens. Bij eerste oogopslag is er niet echt iets speciaals aan dit beeld, en toch spookt er iets in dit beeld. Het beeld kan geensceneerd zijn, maar de objecten zijn wel echt en herkenbaar. Hoe langer je naar het beeld kijkt, hoe groter de vervreemding wordt, en het duurt even voor je vindt waar de fout zit. De muizenval is veel te groot in verhouding tot de varens die hem omgeven. Wat dit beeld toont is geen val voor kleine knaagdiertjes, maar een menselijke variant. Wat initieel een vrij gewoon beeld lijkt, vertelt de kijker veel meer.


Robert Gober, Giant Mousetrap Set Among Ferns, 1999


i n s p i rond essay r a t i e robert l o u n ggober e door céline mathieu

Aanvankelijk was Gober kunstschilder. Vanaf 1983 maakt hij objectkunstwerken. Zijn sculpturen verwijzen naar de Amerikaanse kunst (Pop Art en Minimal Art) met werk van Donald Judd, Frank Stella en Robert Mangold, maar ook naar de ready mades van Marcel Duchamp, maar met een andere invulling. Waar Marcel Duchamp producten van de consumptiemaatschappij op de sokkel plaatste, zal Gober op zoek gaan vergroting, vervreemding en niet enkel het illusionaire karakter van de kunst/fotografie, maar ook dat van het leven. Toch is door de keuze van de huishoudelijke objecten, de associatie met Duchamps urinoir snel gelegd. Vanaf begin jaren ‘80 werd zijn werk veelvuldig tentoongesteld van solo in Parijs tot New York, Londen en L.A.. Op internationale groepexposities kon zijn werk bezichtigd worden op de Biennale van Venetië, die van Whitney, en in de Tate Gallery in Londen. De twee foto’s die ik hier koos, zijn heel eenvoudig qua compositie. We zien een object, omringd door natuur. De kadrage vertaalt dit idee heel letterlijk. Gober gebruikt enkel licht uit de omgeving, om tot een zo natuurlijk mogelijk eindresultaat te komen. De keuze voor zwart wit fotografie, versterkt het vervreemend effect van de foto, door de subtiliteit van de illusie te vergroten. Door de grijswaarden vloeien de natuur en het object beter in mekaar over, waardoor een illusionair coherent geheel aan de kijker verschijnt. De omvang van de muizenval wordt versterkt door een spel van licht en schaduw, waarbij een varen letterlijk op de val wordt geprojecteerd. De blik van de kijker schiet hierdoor heen en weer tussen de varen en zijn schaduw, in de zoektocht naar wat dit beeld zo intruigerend maakt. Gobers werk spreekt me erg aan. Het interdisciplinaire karakter van zijn werk, tactiliteit en fragiliteit, zijn aspecten die in heel herkenbaar zijn in mijn persoonlijk werk. Binnen het thema van illusie en werkelijkheid binnen de fotografie, past Gober door zijn kunstopvatting. Hij wordt gerekend tot de stroming van de zogenaamde Appropriation Art. waarmee bedoeld wordt het zich toeeigenen van (aspecten van) andermans’ werk om de modernistische ambitie van oorspronkelijkheid en authenticiteit uit te dagen. Naast het werk van andere kunstenaars, wordt ook beelden, geluid, vormen, stijl, objecten, etc. van andere culturen, of van de eigen beeldende cultuur gebruikt. Typerend voor het process van appropriation, is dat het nieuwe werk het gebruikte, “gerecycleerde”, in een nieuwe context plaatst om een nieuw werk te creëeren. Meestal blijft het overgenomen element onveranderd van het originele. Hier komt de strijd tussen originaliteit/authenticiteit en kopie naar boven. In welke mate is deze foto een soort documentatie van de werkelijkheid? Meer nog, in welke mate is zelfs het concept “slechts” een reproductie van andermans idee?


Illustratie wordt illusie, of zelfs desillusie- een typische Gober strategie. Zijn werk wordt als autobiografisch, maar tegelijk sociaal geĂŤngageerd bestempeld. Dit sociaal engagement vertrekt vanuit de dualiteit van zijn beeld (authentiek - kopie, werkelijk-illusionistisch, natuur - cultuur,...). Die intruigerende contrasten, roepen bij de kijker ook vragen op, en lokken dialoog uit. Je zou het kunnen vergelijken met de catharsis van een toneelstuk. Zoals schijn in het beeld aanwezig is, wil Gober de kijker ook aan het denken zetten over het zelfbedrog van onze samenleving. Zijn gehele oeuvre is doordrongen door de allusie op menselijke zelfdestructie. De levensgrote rattenval. De gootsteen, die er gaaf en proper uitziet, maar die vooral verwijst naar het zwarte gat erachter. De menselijke ingreep, een afgrond voor de natuur?

Robert Gober (American, b. 1954) Untitled, 1999 Gelatin silver print The Metropolitan Museum of Art, New York, Purchase, The Horace W. Goldsmith Foundation Gift through Joyce and Robert Menschel, 2000www


ik zag dit en moest denken aan....


vrije associatie rond alter nature

thomas barbs


vrije associatie rond alter nature

bouwstenen


ik had het idee om (als er nog tijd over was), voor de kindjes bouwsteen-diertjes te maken. een andere manier dus, om genetisch te manipuleren.


inspiratie lounge


vi nr is jpei raastsi oe c li oa u t ine g reo n d a l t e r n a t u r e


ieni gs ep ni r av teirew looournd gi n eg probleemstelling alter nature

cĂŠline

ver weg van tastbaarheid, raakt de synthetische biologie de ding en. In de allerkleinste deeltjes, die wij zonder machines (body-extenders) niet eens zien kunnen. Het reikt naar de aard van de ding en, verander t hun in- en uitzicht en g eeft het eros. Dus dat ding(?) g roeit en leeft(?). We be palen vandaag de natuur van de natuur, in een zoektocht naar reden en/ of perfectie.


e

, us e


filmstills van eigen filmcompilatie voor alter nature


inspiratie lounge

op de volgende pagina’s vind je een selectie bee lden uit f ilms van jan svankmajer en noyaanqatsi

f ilms


mstills


filmstills van eigen filmcompilatie voor alter nature


fi n i lsmp si rt ialtlise vlaonu ne gi ge e n f i l m c o m p i l a t i e v o o r a l t e r n a t u r e


fi n i lsmp si rt ialtlise vlaonu ne gi ge e n f i l m c o m p i l a t i e v o o r a l t e r n a t u r e


fi n i lsmp si rt ialtlise vlaonu ne gi ge e n f i l m c o m p i l a t i e v o o r a l t e r n a t u r e


filmstills van eigen filmcompilatie voor alter nature


fi n i lsmp si rt ialtlise vlaonu ne gi ge e n f i l m c o m p i l a t i e v o o r a l t e r n a t u r e

jan svankmayer sreenshots


filmstills van eigen filmcompilatie voor alter nature

j an svankmajer - a g ame with stones or spiel mit steinen

- zahrada (the g arden) - 00:07:49-00:07:55 mss wat ver trag en

- 00:01:37 - 00:02:31 of kor ter - 00:03:58 tot 00:04:13

- zvahlav aneb satick slamen huber ta - 00:03:11-00:03:54 kamer plant g roei - 00:04:15-00:04:34

- eventueel cavia uit rakvickar na - 00:03:09 - 00:03:20

moznosti dialogu 00:05:06- 00:05:12

- historia naturae suita - hb veren vog elstuk, niet homo: 00:07:33 08:32

- f lora helemaal tma svetls tma (darkness light darkness) kan dat? constr uctie mens


dag dar


eye alter nature  

collection of inspiration for the scenography, choice of type, etc. for the Alter Nature exhibition at z33, house of contemporary art.