Page 1

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky zabovresky.brno.cz

ročník 22

číslo čísl čí slo o 10 • řříjen íjen íj en 22012 0122 01

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané,

hé investiční akce, které byly v měsíci září se realizovaly mno ětší radost mi přineslo dokonNejv . připraveny v období prázdnin é školy Fanderlíkova. Nejen čení revitalizace budovy Mateřsk nce jde o velmi zdařilé dílo, strá é po technické, ale i po estetick ně nebo na straně 5. jak se můžete sami přesvědčit osob poděkovat Společnosti přátel Také si dovoluji touto cestou ci s námi realizovala svůj uprá Moravské galerie, která ve spol iory i děti. Nachází se v přírodprojekt hřiště pro dospělé, sen ovičovy vily (více na straně 13). ním prostředí na svahu naproti Jurk avskému kraji za dotaci 250 tiDalší poděkování náleží Jihomor dospělé, které vzniklo mezi ulisíc korun na realizaci hřiště pro rační fotografie naleznete uvnitř cemi Korejská a Zborovská. Ilust

ze strany veřejnosti zájem, čísla. Pokud bude o tuto novinku iřovat o další herní prvky. můžeme v budoucnu hřiště rozš ý Žabovřeský jarmark. Účast V pátek 14. září se uskutečnil druh v loňském roce, a můžeme než í z řad dospělých i dětí byla vyšš ice v Žabovřeskách uchytila. tedy konstatovat, že se nová trad si Vám připomenout, že ve dnech Vážení spoluobčané, dovolujeme y do zastupitelstev krajů. Číslo 12. a 13. října 2012 se konají volb volební místnosti naleznete Vašeho okrsku a adresu příslušné Vám budou včas doručeny é na obálce s hlasovacími lístky, kter k. áne do domovních schr Šlapal, starosta Hezké podzimní dny přeje Marek

VÍTÁNÍ ŽABOVŘESKÝCH PRVŇÁČKŮ Sál kulturního domu Rubín se naplnil dětským smíchem a skotačením. Dne 19. září se zde konalo tradiční vítání žabovřeských prvňáčků. Po uvítání dětí a všech ostatních hostů místostarostkou Ing. Danielou Janíčkovou si paní učitelky z jednotlivých prvních tříd převzaly pamětní list pro svoje žáčky, ve kterém každé dítě najde pamětní list s fotografií celého kolektivu i svůj individuální portrétek. Poté bylo pro děti připraveno veselé představení Zemanova dřevěného divadla, při kterém si děti nejen zatančily, ale prokázaly i svoje znalosti a šikovnost. Ještě jednou všem malým i velkým školákům přejeme hodně úspěchů ve školním zápolení.

2. ŽABOVŘESKÝ pátek 14. září

od 14:00 hodin

více na straně 2


OBRAZEM OHLÉDNUTÍ ZA 2. ŽABOVŘESKÝM JARMARKEM

2. ŽABOVŘESKÝ pátek 14. září

od 14:00 hodin

pokračování z titulní strany Krásné počasí, vůně jarmarečních dobrot, půvabné práce lidových tvůrců, vůně koření, hudba, tanec, zábava. Co víc si od jarmarku přát. Snad jen aby nám sluníčko i naši občané a sousedé zachovali přízeň i za rok - při třetím Žabovřeském jarmarku.

Foto Richard Viewegh + redakce

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

2

říjen 2012


Z OBSAHU

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT 28. ŘÍJNA J 2012

OHLÉDNUTÍ ZA ŽABOVŘESKÝM JARMARKEM . . . . . . . . . . . . . . . 2 Z HISTORIE ŽABOVŘESK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ZPRÁVY Z RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY . . . . . . . . . 4 MATEŘSKÁ ŠKOLA FANDERLÍKOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 NEUSNADŇUJTE PRÁCI KAPSÁŘŮM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 AKCE PRO SENIORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ZLATÁ MEDAILE JÍDELNY PŘI ZŠ NÁM. SVORNOSTI . . . . . . . . . . . .7 Z NAŠICH ŠKOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 SOUKROMÁ ŠKOLKA - DOBRÁ ALTERNATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ŽABOVŘESKY - HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉHO SUDOKU. . . . . . . . . . . 12 AKTIVITY PRO VOLNÝ ČAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13 NOVÁ HŘIŠTĚ PRO DOSPĚLÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PROGRAM KINA LUCERNA A KD RUBÍN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

státnosti, Dne 28. října, v Den československé uskuteční se u pomníku na Burianově náměstí žabopietní akt, při kterém uctíme památku položíme iny Květ . nářů legio – nů obča ých vřesk v budově i k pamětní desce obětí 1. světové války desce ětní pam k a kova Sirot školy Základní ulici na y služb lské na průčelí budovy Pečovate n. hodi 10 v ná začí akt ní Horova. Piet

Z HISTORIE ŽABOVŘESK koně půjčili. Petříka, Mikšíka, Hoška, Bartoňka, Beránka, Musila, Hendricha, dědóška Hrubého, Kachlíka a vlastního otce Řehoře. Sehnal třicet koní. Zdobili je na hřišti SK Žabovřesky. Pozvali si k tomu šohaje z Hluku, aby je naučili detailům specifické zdobnosti.

Jízda králů Jak jste mohli číst v minulém čísle Žabovřeského zpravodaje, pomezí mezi létem a podzimem bývalo pro obyvatele Žabovřesk časem veselí, oslav a sklizně. No, Žabovřesky ještě před sto lety byly obcí, ve které většina živobytí spočívala v zemědělství, tak není čemu se divit. Divit se ale můžeme tomu, že i tady, u nás, jsme se mohli setkat se zvykem typickým spíše pro Slovácko. Se zvykem který je zapsaný v seznamu „Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva“ UNESCO. Je skoro k nevíře, že se také v Žabovřeskách uskutečnila Jízda králů. Vyprávěl mi o ní Zdeněk Řehoř, narozený jako selský synek v roce 1925. Konala se k hodům na svatého Václava v létech 1945, 1946 a 1947. Iniciátoři jízdy byli tenkrát mladí selští chlapci, inspirovaní Moravským Slováckem. Z radosti nad koncem války vytvořili hodovou atmosféru co možná nejslavnostnější. S nadšením se k nim přidali bratři František a Oldřich Měchurovi, přistěhovaní s rodinami do Žabovřesk, ulice V Uličkách (Kallabova), ze Šardic. Oldřichova žena Marie z Hovoran rozšířila žabovřeský písničkový repertoár, když se po večerech mladí scházeli pod širým nebem na lukách. Legendu, prolínající z hanácké Jízdy králů, o hledání krále Ječmínka, přes horácké Vožení krále, až ke slováckému útěku krále Matyáše, který měl svoji reminiscenci také v Troubsku, uskutečnili žabovřeští chlapci na opentlených koních, kterých bylo po válce v selských usedlostech ještě mnoho. Zdeněk Řehoř obešel sedláky, aby jim

Výňatek z knihy Brno-Žabovřesky, historie a současnost byl zveřejněn s laskavým souhlasem autorky Olgy Vlasákové

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Domova pro seniory Vychodilova V rámci Týdne sociálních služeb ČR srdečně zveme veřejnost k prohlídce obou budov Domova pro seniory Vychodilova (Tábor 22, Vychodilova 20). Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 10. října 2012 v době od 9,00 do 16,00 hodin. Rádi přivítáme všechny zájemce o návštěvu našeho zařízení, kteří si mohou prohlédnout i prodejní výstavu výrobků našich klientů. PhDr. Petr Němec ředitel

Vydává BMS creative, s.r.o., pro městskou část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, IČ 4499278502 • Kontakt ÚMČ Brno-Žabovřesky: tel.: 549 523 511, e-mail: info@zabovresky.cz, www.brno.cz/zabovresky • Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Úřad městské části Brno-Žabovřesky, k rukám Ivety Fišerové, tel. č.: 549 523 537, e-mail: zpravodaj@zabovresky.cz • Zařazené příspěvky se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci. Redakční rada: Mgr. Jan Šabata – předseda, Ing. Radovan Chytil,Ivo Borovec, Mgr. Daniela Kabelková, Ing. František Procházka, Mgr. Milan Růžička, Petr Kalábek Šéfredaktor: Ivo Borovec • Redaktorka: Iveta Fišerová • Náklad 12 000 výtisků • Zdarma • Vydáno 27. 9. 2012 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 542 210 543, fax: 542 212 943, mobil: 774 414 983. • Sazba a tisk: BMS creative, s.r.o., Hlávkova 8/10, 602 00 Brno

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

3

říjen 2012


ZPRÁVY Z RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY • souhlasila s výpovědí z nájmu bytu č. 21, Pod Kaštany 15 v souladu s ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku • souhlasila s výpovědí z nájmu bytu č. 1, Mozolky 51 v Brně v souladu s ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku • souhlasila s výpovědí z nájmu bytu č. 3, Voroněžská 6 v souladu s ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku • souhlasila s výpovědí z nájmu bytu č. 3, Králova 28 v Brně v souladu s ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku • souhlasila s výpovědí z nájmu bytu č. 41, Voroněžská 6 v souladu s ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku • souhlasila s výpovědí z nájmu bytu č. 1, Mozolky 53 v souladu s ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku • vybrala v souladu s doporučením hodnotící komise jako dodavatele veřejné zakázky „Pojištění movitého a nemovitého majetku a odpovědnosti za škodu pro Statutární město Brno, městskou část Brno-Žabovřesky“ společnost: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group • souhlasila s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou Půdy Brno s.r.o., na akci „Výměna otvorových prvků a zateplení objektu MŠ Fanderlíkova 9a, Brno“ • souhlasila s provedením prací nad rámec SOD na akci „Rekonstrukce bytových jader v bytových domech Voroněžská 2,3,6,9 a Vychodilova 12 v Městské části Brno – Žabovřesky“, kterou provádí firma MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, ke dni 6.8.2012 a zahrnutí těchto prací do Dodatku č. 1, který bude zpracován před dokončením prací na domě Voroněžská 6, Brno • schválila plnění rozpočtu za I. pololetí 2012 včetně bytového hospodářství a doporučila ZMČ BŽ ke schválení • schválila rozpočtový výhled městské části Brno-Žabovřesky na období 2014 – 2019 a doporučila ZMČ BŽ ke schválení • schválila úpravu rozpočtu č. 11/2012: zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 1.634 tis. Kč: + 1.418 tis. Kč – odvod z výherních hracích přístrojů + 315 tis. Kč – neinv. transfer VPS SR – sociálně-právní ochrana dětí + 20 tis. Kč – neinv. transfer VPS SR – volby Prezidenta ČR - 119 tis. Kč - proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2011 a doporučila ZMČ BŽ ke schválení • schválila podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v obchodním rejstříku pro mateřskou školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6, která se týká zápisu nové ředitelky příspěvkové organizace paní Bc. Hany Durchánkové, DiS. • souhlasila s pronájmem nemovitého majetku, nebytových prostor ZŠ Sirotkova 36 ve školním roce 2012/2013 • souhlasila s pronájmem nemovitého majetku, nebytových prostor ZŠ Jana Babáka 1 ve školním roce 2012/2013 • nesouhlasila s pronájmem nemovitého majetku, nebytových prostor ZŠ Jana Babáka 1 ve školním roce 2012/2013: Tělocvična – Lubomír Zdražil, a doporučila subjektům uvedeným v příloze „návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ přihlásit se na záměr pronájmu nemovitého majetku nebytových prostor, tělocvičen ZŠ Jana Babáka 1 ve školním roce 2012/2013 • souhlasila s pronájmem nemovitého majetku, nebytových prostor ZŠ nám. Svornosti 7 ve školním roce 2012/2013 • souhlasila s pronájmem nemovitého majetku, nebytového prostoru - třídy v MŠ Beruška, Plovdivská 6 ve školním roce 2012/2013 paní Vasilii Ježové, Příčná 29/5, 664 91, Ivančice-Němčice • souhlasila s pronájmem části objektu „B“ ZŠ nám. Svornosti 7, č.p. 2571, o celkové podlahové ploše 535m2 postaveného na parcele č. 2375/191 v k.ú. Žabovřesky, z toho podlahová plocha 1. nadzemního podlaží 212m2, podlahová plocha 2. nadzemního podlaží 323m2 MŠ nám. Svornosti 8 a souhlasí s pronájmem školní zahrady ZŠ nám. Svornosti 7 o celkové výměře 417m2 na parcele č. 2375/203 v k.ú. Žabovřesky MŠ nám. Svornosti 8, a to na dobu 1 roku od 1.9.2012 do 31.8.2013 • souhlasila s povolením jednorázových pronájmů nebytových prostorů ve školním roce 2012/2013 v ZŠ Brno, Sirotkova 36 v souladu se stanovenými minimálními cenami za pronájem dle sazebníku předmětné školy • souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek, nebytový prostor ve školním roce 2012/2013 v ZŠ Sirotkova 36 – vrátnice • souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek, nebytový prostor ve školním roce 2012/2013 v MŠ nám. Svornosti 8 – třída • souhlasila na základě výslovné písemné žádosti ředitele ZŠ Sirotkova 36, Mgr. Dana Jedličky s povolením výjimky z počtu žáků dle § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání s celkovým počtem 31 žáků ve třídě 4.B Základní školy Brno, Sirotkova 36 ve školním roce 2012/2013 • souhlasila se zněním návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ ke schválení • souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na vybudování hřiště pro seniory ve vnitrobloku mezi ulicemi Korejská - Jindřichova - Zborovská - Klímova v MČ BŽ ve výši dotace 250.000,- Kč • nesouhlasila se zněním návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nedoporučila ZMČ BŽ ke schválení • nesouhlasila s udělením výjimky z ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku,

Informace z 38. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konaného dne 30. srpna 2012 Rada: • souhlasila se vzdáním se práva na odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, č. j. JMK 96970/2012, doručeného Statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-Žabovřesky dne 27. 8. 2012, které se týká zápisu změny do rejstříku škol a školských zařízení u právnické osoby s názvem Základní škola Brno, nám. Svornosti 7, spočívající ve zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ze 150 na 180, a to v mimořádném termínu s účinností od 1. 9. 2012

Informace z 39. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konaného dne 5. září 2012 • souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 5052/1 - orná půda o výměře 587 m2, k.ú. Žabovřesky na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele za podmínky: Bez souhlasu pronajímatele nesmí nájemce na pronajatém pozemku budovat trvalou nebo dočasnou stavbu a ani zhodnocovat majetek města, s výší nájmu 7,- Kč/m2/rok • souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 525/3 - zastavěná plocha garáží o výměře 20 m2, k.ú. Žabovřesky na dobu neurčitou, s výší nájmu 45,- Kč/m2/rok • souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor ordinace praktického lékaře, v objektu Radnice, Horova 28, Brno, uzavřené dne 15.09.1994 nájemce spol. Praktický lékař Horova, s.r.o., se sídlem Gorkého 52/2, 602 00 Brno, zastoupená MUDr. Lydií Luklovou a MUDr. Olgou Jeřábkovou na dobu neurčitou, s účinností od 01.11.2012 a s návrhem Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 15.9.1994 • vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 6, Pod Kaštany 13, vel. 2+1, Brno, z nájemce který dne 7. 7. 2012 zemřel, na syna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky do 6. 7. 2014 • vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 16,Vychodilova 12, vel. 1+0, Brno, z nájemkyně, která dne 26. 6. 2012 zemřela, na vnučku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky do 25. 6. 2014 • konstatovala, že nebyly splněny podmínky ust. § 706 obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 3, Kounicova 75, vel. 2+1, Brno, z nájemkyně, která dne 23. 6. 2012 zemřela, na syna a snachu • souhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Kounicova 71, byt č. 20 vel. 2+1, Brno a Zemědělská 6, byt č. 14, vel. 2+1, Brno. Nájemní smlouva k bytu č. 20 domu Kounicova 71, Brno, bude uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2013 • souhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Pod Kaštany 22, byt č. 22, vel. 2+1, Brno, Řehořova 36, byt č. 6, vel. 2+kk, Brno, Turgeňevova 2, byt č. 11, vel. 2+1, Brno a Durďákova 12, byt č. 7, vel. 3+1, Brno • souhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Kounicova 73, byt č. 22 vel. 2+1, Brno a Tábor 63, byt č. 18, vel. 3+1, Brno • souhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Voroněžská 3, byt č. 46 vel. 1+0, Brno a Tererova 1, byt č. 11, vel. 2+1, Brno • souhlasí s dohodou o skončení nájmu bytu č. 35 v domě Voroněžská č. pop. 2548, č.or. 3, Brno, o velikosti 1+0, ke dni 30. 9. 2012 • souhlasila s dohodou o skončení nájmu bytu č. 8 v domě Voroněžská č. pop. 2380, č.or. 18, Brno, o velikosti 3+1, ke dni 5. 9. 2012 • vzala na vědomí materiál „Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna“ • souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 2, Pod Kaštany 22, Brno, vel. 2+1, Brno, s podmínkou převzetí dluhu na nájemném, dluhu na bezdůvodném obohacení a poplatků z prodlení k bytu č. 2 v domě Pod Kaštany 22, Brno, který ke dni 31. 5. 2012 činí 89.996,- Kč, na základě písemné smlouvy o postoupení pohledávky dle ust. § 524 obč.z. a uhradí dlužnou částku ve výši 89.996,Kč před podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s nájemným ve výši 90,- Kč/m2/měsíc • souhlasila s novým zveřejněním záměru na pronájem nebytového prostoru č. 635 v domě Kounicova 83 o celkové výměře 364,74 m2 za účelem využití jako obchodní prostory, prostory pro zajištění služeb, kancelářské prostory v minimální sazbě nájemného: za obchodní prostory, prostory pro zajištění služeb, kancelářské prostory 2 387,- Kč/m2/rok: 1.NP - místnost č. 1 o výměře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,17 m2 místnost č. 2 o výměře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,40 m2 místnost č. 3 o výměře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,25 m2 místnost č. 4 o výměře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,08 m2 za ostatní provizoria 532,- Kč/m2/rok: 1.NP - ostatní provizoria (WC, sprchový kout) o výměře . 3,60 m2 za sklady 691,- Kč/m2/rok: 1.PP - skladové prostory o výměře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,24 m2 a se zveřejněním záměru pronájmu po dobu od 5. 9. 2012 do 21. 9. 2012 do 12:00 hodin

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

4

říjen 2012


• schválila záměr pronájmu tanečního sálu v Rubínku na dobu neurčitou za ceníkovou sazbu 200,- Kč/hod. každý pátek v čase 16:00-18:00 hod. pro Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4

ve znění pozdějších předpisů, pro pana Egora Krivova jako pořadatele veřejně přístupného hudebního podniku Drumselecta, který se bude konat dne 15.9.2012 na pozemku p.č. 4872/67, k.ú. Žabovřesky, a to z těchto důvodů: pro opakované stížnosti občanů při této akci v minulých letech, hluk v nočních hodinách, žádné výjimky při akcích podobného typu se v naší MČ nepovolují • nesouhlasila s dlouhodobým pronájmem sálu v KD Rubín Křesťanské misii Ostrava, Polanka nad Odrou, Příměstská 345/45, každou neděli na dvě hodiny • nesouhlasila s poskytnutím vlastního klíče a přístupového hesla do Rubínku Sboru církve bratrské v Brně pro konání bohoslužeb každou neděli v čase 9:00 – 12:00 hod. Nesouhlasila s ponecháním ceny nájmu Sboru církve bratrské v Brně, Královopolská 74, Brno za využívání sálu ve 2. NP a obou salonků ve výši 840,- Kč za akci a stanoví výši nájmu 1680,- Kč za každou akci (maximálně však 1x týdně 3 hodiny)

• souhlasila s prodloužením smlouvy Vlastivědnému klubu Petra Bezruče na II. pololetí 2012 za cenu 900,- Kč/akce a schvaluje Dodatek č. 12 • souhlasila se symbolickým pronájmem sálu v Rubínku pro Svaz důchodců ČR – místní organizaci Brno-Žabovřesky pro kulturní pořad Zpívání pro zdraví dne 5. 10. 2012 ve výši 1,- Kč • souhlasila s prodloužením ulice Kovařovicova o cca 100 m směrem západním a s prodloužením ulice Sochorova o cca 300 m, vše dle předložených nákresů a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky ke schválení • schválila program XI. zasedání ZMČ BŽ dne 20. 9. 2012

KRÁLOVOPOLSKÉ TUNELY OTEVŘENY Koncem měsíce srpna došlo k netrpělivě očekávanému okamžiku – zprovoznění Tunelů Dobrovského. Tato nejvýznamnější součást budovaného Velkého městského okruhu významně napomůže městu Brnu od dopravní zátěže. Dva měsíce před dokončením si při Dnu otevřených dveří přišlo tunely prohlédnout 17 tisíc lidí, což svědčí o velkém zájmu o toto ojedinělé dopravní dílo. -FišFoto Kryštof Turek, iBrno.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA ULICI FANDERLÍKOVA Z pošedlé, nevábné budovy v krásnou a zářící se vyloupla Mateřská škola na ulici Fanderlíkova. Kromě fasády byla provedena i výměna všech otvorových prvků a další činnosti související s celkovou revitalizací. Vedení mateřské školy i její zaměstnanci vyjadřují upřímný dík městské části Brno-Žabovřesky za pomoc a podporu, bez níž by se rekonstrukce školky neuskutečnila.

Foto Petr Suchý

NEUSNADŇUJTE KAPSÁŘŮM PRÁCI Kapsáři využívají nepozornosti lidí a krádež většinou proběhne bleskově a nepozorovaně. Peněženku, doklady a klíče od bytu noste odděleně, u kreditních karet nikdy nenechávejte napsaný PIN kód. Buďte opatrní zejména v místech s velkou koncentrací lidí – ke kapesním krádežím nejčastěji dochází v prostředcích hromadné dopravy (zejména v tlačenici při nastupování a vystupování), v nákupních centrech, na tržištích. Peněženku nenoste v batohu na zádech, kam nevidíte, ani v zadní kapse kalhot. Pokud se dostanete do tlačenice, věnujte pozornost bezprostřednímu okolí a své věci dobře střežte. Při nakupování pak své tašky a kabelky neodkládejte do nákupních

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

vozíků. Pokud zjistíte, že jste byli okradeni, co nejdříve kontaktujte policii. Pokud vám byla odcizená platební karta, ihned proveďte její zablokování, abyste zabránili jejímu zneužití. Stejně tak je vhodné zablokovat SIM kartu v případě odcizeného mobilního telefonu. Důležité je také co nejrychleji učinit opatření proti vykradení bytu či domu v případě, že vám zloděj odcizil klíče a doklady.

mjr. Petra Vedrová Preventivně informační oddělení Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

5

říjen 2012


AKCE PRO SENIORY BESEDA SE SENIORY tovní tématice jako redaktor místního sportovního časopisu v Hroznětíně u Karlových Varů. Několik let jsem pracoval v cizině. I tam jsem pokračoval v redaktorské činnosti – vedl jsem časopis obchodního oddělení vyslanectví v Peru a v Norsku. Takže moje snažení zde v domově je logickým pokračováním mého celoživotního zájmu i práce. Děkujeme za vlídné přijetí i za úžasnou kroniku, kterou jste pro Domov pro seniory Vychodilova vytvořil a přejeme hodně sil a zdraví do další činnosti. Iveta Fišerová

S velkým zájmem se setkala návštěva starosty městské části BrnoŽabovřesky Mgr. Marka Šlapala a radního Ing. Karla Doležala v Domově pro seniory Vychodilova. Probíraly se problémy každodenního života starší generace, hosté odpovídali i na otázky týkající se vedení radnice a všech pozitivních i negativních stránek, které z funkce starosty vyplývají. Přátelská atmosféra se pak přenesla i do bytu pana Aloise Paulíka, kam byli hosté pozváni, aby si prohlédli kroniku Domova pro seniory. Při této příležitosti jsme se pana Paulíka zeptali: Pane Paulíku, jak dlouho již v domově žijete a od kdy se datuje počátek kroniky, kterou pro domov vedete? Do Domova pro seniory – dříve Penzionu - jsem se přistěhoval v roce 2001. Od začátku se mi zde velmi líbilo – nejen prostředí, ale i bohatý společenský a kulturní život. Tady senioři nepřežívají, ale skutečně žijí. Přišlo mi líto, že různá zajímavá setkání a společné akce nejsou nikde zdokumentovány, tak jsem se do toho pustil. Kolik svazků kronika obsahuje? V současné době se uzavírá již druhý svazek. Od pana ředitele víme, že Vaše činnost se neomezuje jen na vedení kroniky. Vždycky jsem se zajímal o dění kolem sebe, takže i ve zdejším domově jsem se snažil zapojit do různých aktivit a stal jsem se členem redakční rady zdejšího zpravodaje od samého založení. Máte v tomto smyslu nějakou praxi? Po válce, když jsem se vrátil z totálního nasazení, jsem působil jako dopisovatel deníku Slovo národa. Postupně jsem psal do dalších novin a časopisů. Rád vzpomínám na práci redaktora podnikového časopisu Český porcelán v Karlových Varech a věnoval jsem se spor-

Foto Petr Němec

ZPÍVANÍ PRO ZDRAVÍ SVAZU DŮCHODCŮ

VYCHÁZKY V MĚSÍCI ŘÍJNU 1. října

Mendlovo nám. – autobus č. 52 – Kohoutovice - hájenka – obora (divočáci) – pomník sovětského letce – Údolí oddechu. Odjezd v 8.40 hodin 8. října Královopolské nádraží – autobus č. 43 – výstup Útěchov rozcestí – studánka – Ořešín. Odjezd v 8.35 hodin 15. října Královopolské nádraží – autobus č. 43 – výstup „U buku“ – zpět na lesní cestu – „Melatín“ – Bílovice. Odjezd v 8.35 hodin 22. října Židenice – Stará osada – autobus č. 45 – Velká Klajdovka – nová lesní cesta „Šumbera“ – Maloměřice. Odjezd v 8.35 h 29. října Mendlovo náměstí – autobus č. 52 – výstup na zastávce „Ruda“ – Rakovec – Přístaviště. Odjezd v 8.45 hodin

Místní organizace SDČR v Brně-Žabovřeskách, nadace Zdraví pro Moravu, Český rozhlas Brno a MČ Brno-Žabovřesky pořádá ke Dni seniorů program Zpívání pro zdraví. Uskuteční se dne 5. října 2012 v 16 hodin v KD Rubín. Zahraje cimbálová muzika, zazpívá Václav Kovářík a jeho hosté, moderuje Marcela Vandrová. Předprodej: KD Rubín, TIC Běhounská 17. Petr Kalábek, předseda MO SDČR BŽ

ODBOR PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, HOROVA 77 statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Pečovatelská služba zajišťuje sociální služby pro seniory a zdravotně postižené v městských částech Žabovřesky, Jundrov, Komín, Žebětín a pro část Brna-střed. Odbor pečovatelské služby se snaží prostřednictvím svých služeb podpořit seniory i klienty se zdravotním postižením, aby mohli setrvávat co nejdéle ve svých domovech i přes nepříznivou zdravotní i sociální situaci. Důležitou součástí služeb pečovatelské služby je dovoz obědů. Strava je dovážena z jídelny Máj v Brně. Klienti mají možnost výběru stravy ze 6 druhů jídel, která odpovídají normám, věku strávníků, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Na přání klienta je možno dovážet i mleté maso. Ceny dovážených jídel se pohybují v rozmezí 46,- až 59,- Kč v návaznosti na druhu vybraného jídla. Kromě dalšího, nabízí pečovatelská služba v domácnostech: • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu • pomoc při osobní hygieně • běžný úklid a údržba domácnosti klienta • běžné nákupy a pochůzky • praní a žehlení prádla v prádelně OPS • pomoc s osobní hygienou klienta • pedikúru v bytě • pomoc při přípravě a podání jídla a pití

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

Mimo poskytování sociálních služeb v domácnostech klientů jsou k dispozici i denní centra pečovatelské služby pro docházející klienty. Jedná se o hygienické středisko Žižkova 3, kde jsou kromě koupelí a pedikúry poskytovány i relaxační masáže – nikoliv zdravotní. Dále je hygienické středisko i v sídle OPS Horova 77, zde je prováděna pedikúra a koupele. Jednou z nabízených služeb denního centra Pečovatelské služby ÚMČ Brno - Žabovřesky je i docházení do jídelny PS, Horova 77 k čerpání obědů. Jídelna PS Horova 77, Brno je klientům k dispozici i po celou dobu školních prázdnin, kdy jsou uzavřené školní jídelny. Mimo klientů denního stacionáře a odlehčovacího pobytu je jídelna k dispozici i klientům docházejícím zvenku, kteří dosáhli důchodového věku a občanům se zdravotním postižením. O klienty v jídelně se stará pracovnice v sociálních službách, která zodpovídá za kvantitu, teplotu stravy, správnost podané stravy a dbá na estetické podání. Další informace je možno získat na internetových stránkách www.brno/zabovresky.cz, případně přímo na tel. čísle pečovatelské služby 541 261 213. Email: ps-zabovresky@volny.cz.

Bc. Kateřina Oharková sociální pracovnice

6

říjen 2012


VČELAŘSKÉ KROUŽKY Své děti můžete až do naplnění kapacity přihlásit u vedoucího kroužku na e-mailu: deda.vcelar@gmail.com, antonin.pavlicek@seznam.cz nebo telefonicky na čísle: 604 506 344 Přihlášky si můžete vyzvednout i v kancelářích uvedených škol.

při základní organizaci Českého svazu včelařů v Brně-Žabovřeskách zahajují po prázdninách opět svoji činnost a nabízí hodnotnou náplň volného času školních dětí. Základní organizace Českého svazu včelařů v Brně – Žabovřeskách má dva včelařské kroužky : • v Žabovřeskách na ZŠ Plovdivská • v Bystrci na ZŠ Vejrostova

Další informace můžete najít na webové adrese: https://sites.google.com/site/krouzekctverecek/home

Kroužek při ZŠ Plovdivská v Žabovřeskách se schází každou středu v přírodovědné učebně školy od 14 do 16 hodin (mimořádně je možné – po dohodě s dědou včelařem – dobu pobytu dítěte v kroužku přizpůsobit časovým možnostem dítěte)

Včelařský kroužek při ZŠ Plovdivská

O víkendech navštěvujeme naši nově vybudovanou včelnici, která se nachází u Brněnské přehrady poblíž „Sokoláku“ (dnes areál plážového volejbalu). Máme zde oplocenou zahradu, zděnou budovu s verandou, čtyři včelstva, ohniště i sociální zařízení. Děti jsou pro práci v kroužku vybavovány včelařskými ochrannými pomůckami, ochutnávají med, vyrábí svíčky i medové perníky, získávají u nás teoretické znalosti i praktické zkušenosti a mají možnost zúčastňovat se i našich zájezdů a včelařských soutěží mládeže. Kroužky mohou navštěvovat všechny děti bez ohledu na to, kterou školu navštěvují. Jsou vhodné pro děti starší devíti let.

Scházet se budeme: - v zimě každý čtvrtek ve škole - od jara do zimy ve škole jednou za čtrnáct dnů - na včelnici o víkendech po předchozí domluvě

zahajuje po prázdninách svoji činnost a zve všechny zájemce o život, práci a význam včel, aby se k nám přidali a přihlásili se do našeho včelařského kroužku.

Informace Vám podají a přihlášky evidují paní učitelky Simona Rajnohová a Soňa Šmehlíková. Kroužek vede Ing. Antonín Pavlíček, spojení na tel. č. 604 506 344 nebo e-mail antonin.pavlicek@seznam.cz

ZLATÁ MEDAILE JE NAŠE! Moderní školní jídelna na náměstí Svornosti opět slaví úspěch v soutěži školních jídelen.

Kubec podat ruku a osobně pochválil nejen vynikající rybu, zeleninu, bramborovou kaši, ale i výbornou polévku a lahodný tvarohový krém. Při vyhlašování výsledků jsme byli překvapení a zároveň šťastní. Práce ve školní jídelně je dřina a je společensky i finančně značně podhodnocena. Úspěch v soutěži je oceněním naší práce.“

Školní jídelna nám. Svornosti 7 vaří jedny z nejlepších obědů v republice. Na tom se shodla porota, která v celorepublikovém srovnání ocenila 1. místem naše menu v soutěži školních jídelen O nejlepší oběd, jejíž finále se konalo v úterý 28. srpna v Brně.

Soutěžní menu: Polévka hráškový krém s bylinkovými krutonky Losos na restované zelenině, bramborová kaše Dvoubarevný tvarohový krém s čokoládovými lupínky

Ze 78 přihlášených školních jídelen z celé republiky bylo na základě anonymního hodnocení sestavení kompletního obědového menu vybráno odbornou porotou 10 finalistů, kteří se zúčastnili soutěžního klání pod neustálým dohledem kamer ČT a Novy. Tým školní jídelny se soutěže zúčastnil v osvědčené sestavě Bc. Iva Vyskočilová, Gerhard Schrötter, Marie Kovářová. „Chtěli jsme prověřit naše odborné znalosti a to, zda zopakujeme úspěch z loňských soutěží, kde jsme získali bronzovou medaili z moravského kola a stříbrnou medaili z celostátního kola. Cílem účasti v soutěži je propagace nejen naší školní jídelny, ale i celého školního stravování, ve kterém se vaří chutně a zdravě. Základem účasti na takové soutěži je víra v to, že vaříme dobře. Obstát nebylo snadné, protože byla velmi dobře připravena jak konkurence, tak i přísná porota. A uvařit v cizím prostředí na zařízení,na kterém nejste zvyklí pracovat, je docela problematické. O tom, že naše vítězné menu je nejlepší, rozhodla porota složená ze zástupců VZP, MMB, Společnosti pro výživu, KHS, Ministerstva školství, zástupci studentů, z populárních osobností Markéta Hrubešová a porotě předsedal prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR, kontinentální ředitel WACS /WACS Continental Direktor for Europe Central/ pro Střední Evropu pan Miroslav Kubec. O tom, že se celé menu panu kuchaři podařilo opravdu chutně připravit, svědčí fakt, že ještě před vyhlášením výsledků soutěže mu přišel pan Miroslav

Bc. Iva Vyskočilová

SBĚR NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU Vážení občané, Firma E+B textil, která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již od roku 1999 sběr, separaci a další ekologické zpracování použitého textilu, si Vás dovoluje oslovit. Ve spolupráci s úřady městských částí organizujeme sběr nepotřebného textilu – a to tzv. systémem „DOOR to DOOR“ - přímo od Vašich dveří.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

Ve Vaší městské části proběhne sběr ve dnech 8. 10., 15. 10., 22. 10., 29. 10. 2012. V tyto dny můžete v níže uvedených ulicích nepotřebný textil vložit do igelitové tašky a tu umístit od 16 do 17.00 hod před své domovní dveře. Vkládejte prosím textil a oděvy ve stavu čistém a použitelném. Po 17.00 hod budou tašky sesbírány a odvezeny k dalšímu zpracování. Podrobnosti získáte na našich stránkách www.brno.cz/zabovresky v sekci Úřední deska, na úřední desce před budovou úřadu nebo telefonicky na Odboru všeobecném u p. Bc. Adama, tel. 549 523 567.

7

říjen 2012


Jan Vitula kandidát na hejtmana

Jindřich Zuziak kandidát do zastupitelstva

INZERCE

V ŽABOVŘESKÉM ZPRAVODAJI Pravidelný měsíčník městské části Brno – Žabovřesky. Vychází v nákladu 12 000 ks 11x ročně. Slevy na opakované vydání inzerátu, uzávěrka vždy k 20. dni v měsíci

MÁTE ZÁJEM INZEROVAT VAŠE SLUŽBY?

www.jan-vitula.cz

kontaktujte nás: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel.: +420 777 414 983 nebo +420 777 554 387

www.nase-zabovresky.cz

Minská 81, Brno-Žabovřesky Nová kancelář, lepší dosah pro našeho klienta. Parkování zajištěno!

Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group otevřela svoji novou pobočku v Brně! Nachází se v části Žabovřesky na ulici Minská číslo 81. Jsme proto rádi, že vám i v této významné brněnské lokalitě můžeme nabídnout sjednání jakéhokoliv pojištění. Profesionálně vyškolený tým vám poradí a pomůže s výběrem vhodného produktu.

Přijďte se k nám podívat kdykoliv, otevřeno máme od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. A pokud by se vám naše nové prostory zalíbily natolik, že byste v nich chtěli pracovat, můžete toho rovnou využít. Hledáme totiž pojišťovací poradce na hlavní pracovní poměr i ke spolupráci na základě smlouvy o výhradním obchodním zastoupení. Stačí se zeptat zde nebo poslat mail na vkalacek@koop.cz


NOVĚ OTEVŘENÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA docházka - celodenní, dopolední, prodloužená dopolední

DOPOLEDNÍ KROUŽKY angličtina, rytmika

ODPOLEDNÍ KROUŽKY angličtina, rytmika, keramika, výtvarný kroužek

KLUBOVÉ SOBOTY pohádkové sobotní dopoledne, sobotní vaření, edukativně stimulační skupiny Více informací najdete na našich stránkách www.msjosefinka.cz Přijďte se podívat: Tolstého 14, Brno, tel: 776 492 299


Z NAŠICH ŠKOL NOVINKY V ZŠ SIROTKOVA

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V ZŠ JANA BABÁKA

Nový školní rok přinesl do výuky na ZŠ Sirotkova spoustu novinek, o které bychom se s Vámi rádi podělili.Nejvíce nás těší zapojení dvou rodilých mluvčí do běžné výuky anglického jazyka. Děti díky nim mají možnost obohatit svoji slovní zásobu, vypilovat svou výslovnost a zejména konverzovat na jakékoli téma, které je pro ně zajímavé. Děti se s rodilým mluvčím lépe a snáz zbavují běžného ostychu z mluveného slova a více se zapojují do průběhu hodiny. Mluvčí se u tříd střídají tak, aby každá třída měla alespoň jednou za měsíc možnost hodinu s rodilým mluvčím absolvovat. Další velkou novinkou je zavedení elektronických třídních knih na prvním stupni a elektronických žákovských knížek na stupni druhém. Jejich zavedení by mělo znamenat přínos zejména pro rodiče, jimž zjednoduší, zprůhlední a urychlí přístup k hodnocení studijních výsledků a sledování absence jejich dětí, a také rodičům umožní sledovat průběh vzdělávacího procesu z pohodlí svých domovů. Zjednodušení přístupu žáků ke studijním materiálům, možnost zjistit náplň hodin i při nemoci, a také vyšší kooperaci učitelů při využívání učebních materiálů ve výuce, to vše si slibujeme od zavedení výukového portálu na bázi LMS Moodle. Moodle je softwarový balíček pro tvorbu výukových materiálů a elektronických kurzů na internetu. V průběhu měsíce září vybereme z řad žákovských návrhů nejlepší název, vylepšíme jeho vzhled portálu a postupně jej budeme plnit jednotlivými kurzy tak, aby se z něj stalo místo, kam se žáci mohou obrátit pro informaci a kam se budou rádi vracet. Nabídka kroužků a zájmových činností v naší škole sice žádnou novinkou není, ale jejich nabídku na druhém stupni se v letošním roce podařilo podstatně rozšířit. Z nových kroužků můžeme namátkou jmenovat např. Filmový klub, Dramatický kroužek, Módní tvorba, Kroužek papírového modelářství nebo GPS kroužek zaměřený na dnes tak populární geocaching. Mezi oblíbené stálice patří např. klub Mensy ČR pro zvídavé. O dalších novinkách na naší škole i o zkušenostech s novými prvky ve výuce Vás budeme informovat v následujících číslech zpravodaje.

Třetí září 2012 se neslo po celé České republice ve znamení prvního školního dne. Po dvouměsíčních prázdninách se vrátily do školy desítky dětí. Základní škola Jana Babáka letos do školních lavic přivítala téměř 400 žáků. Mezi nimi byli i ti nejmenší, prvňáčci, pro které tento slavnostní den byl tím úplně prvním. Děti byly nadšené z očekávaných zážitků, kamarádů, tříd plných veselých barev a v neposlední řadě ze svých nových paní učitelek. Při vstupu do třídy proběhlo jejich pasování. Tento ceremoniál podpořili žáci sedmého ročníku, kteří se v kostýmech pohádkových bytostí zhostili svého úkolu se ctí a pasovali děti do nové životní role – žáků základní školy. ZŠ J. Babáka po několika letech otevřela kvůli zvýšenému počtu uchazečů tři první třídy. Šedesát osm prvňáčků téměř zaplnilo kapacitu jednotlivých místností. Ve třídách 1. A a 1. B jsou žáci zapojeni do rozšířené výuky hudební výchovy, kde se věnují sborovému zpěvu, učí se hrát na zobcovou flétnu a navštěvují hodiny taneční výuky. Žáci všech tří ročníků mohou využít zvýšené hodinové dotace anglického jazyka, ve kterých zkušené paní učitelky formou her, písní a pohybových aktivit připravují prvňáčky na studium cizích jazyků. ZŠ J. Babáka, která se prezentuje rozšířenou výukou hudební výchovy, rozšířenou výukou jazyků a daltonskými prvky výuky, nabízí také všem žákům širokou nabídku odpoledních kroužků organizovaných školou (sportovní kroužek, keramický, počítačový, taneční) či jinými soukromými subjekty, s nimiž škola úzce spolupracuje (např. ZUŠ Orchidea, Taneční škola R+P apod.) Noví prvňáčci budou společně se svými učitelkami využívat moderní interaktivní tabule a počítačové učebny, které jsou vybaveny pestrými programy určenými pro zkvalitnění výuky.

Mgr. Pavla Sýkorová, třídní učitelka 1.B

Mgr. Marcela Cvrkalová, zást. ředitele

Nabídka saunování Sauna s venkovním bazénem v ZŠ Sirotkova zahájí provoz 1. října. Volná místa pro skupiny i jednotlivce po dohodě na telefonním čísle 602 779 220, www.saunanasirotkove.cz.

Pronájem tělocvičny Volné termíny pro pronájem tělocvičny v ZŠ Sirotkova: velká tělocvična úterý 20–21:30 h, malá tělocvična úterý 17–19 h, středa 16:30–18 h, čtvrtek 16:30–19 h, pátek od 16:30 hodin. V případě zájmu o pronájem volejte pí. Hlouškovou, tel. 541 211 945.

Poděkování paní ředitelce MŠ Beruška

Dne 29. června na školní slavnosti „Rozloučení s předškoláky“ jsme využily příležitosti a poděkovaly jsme také paní ředitelce Jaroslavě Tůnové, která odchází z funkce ředitelky (tuto funkci zastávala celých 32 let). Od roku 1970 pracovala ve školství, nejprve jako učitelka v MŠ Úvoz a od r. 1973 jako zástupkyně ředitelky v ZŠ Plovdivská, kde byl náhradní provoz, než dokončí naši MŠ. Po dokončení výstavby budovy přešla do MŠ Plovdivská. Od roku 1981 nastoupila do funkce ředitelky, kterou vykonávala po celých 32 roků. Pod jejím vedením bylo do MŠ přijato 3573 dětí. Děti měla moc ráda, přistupovala k nim s láskou, obětavostí, trpělivostí, ale i důsledností. Vedla děti k samostatnosti, tvořivosti, zařazovala nové aktivity, aby se děti harmonicky rozvíjely ve všech složkách výchovy. Její jednání k dětem vycházelo z citátu J.A.Komenského. „Dítě není nádoba k naplnění, ale pochodeň k zapálení“. , Kdo pracuje s lidmi, tak ví, že to není jednoduché. Vést kolektiv kde pracují pouze ženy, je opravdu umění. Když bylo nutné řešit komplikované situace na pracovišti (např. zajištění plynulého provozu MŠ při chybějících pracovních silách), paní ředitelka k tomu přistupovala s diplomacií, porozuměním, s citem i ohledem

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

na individualitu jednotlivých zaměstnanců. Ve své práci byla svědomitá, pečlivá, obětavá, a tím byla i příkladem pro ostatní. Nemůžeme opomenout spolupráci s rodiči. Občas bylo nutné vyřešit problémy, nebo zajistit výpomoc rodičů (např. při malování, stěhování nábytku..). I to, s rozvahou paní ředitelce vlastní, dokázala zajistit. Za celou svou kariéru paní ředitelka zvelebovala prostředí MŠ, zajišťovala pro děti i mimoškolní aktivity – kroužky keramiky, plavání, flétny. Není toho málo, co musela paní ředitelka po celá léta zastat. Nikdy se nestalo, že by nebyla ochotná vyslechnout naše problémy, poradit a pomoci. Teď – po 32 letech práce – odchází z funkce ředitelky a všechny povinnosti předává mladší kolegyni. S dětmi se paní ředitelka neloučí. Bude se jim nadále věnovat a pracovat jako učitelka. Přejeme jí hodně zdraví, sil, elánu a úspěchů v další práci s dětmi. Zároveň jménem dětí, rodičů a všech zaměstnankyň MŠ děkujeme za vše, co jste, paní ředitelko, pro nás dělala, za Vaši starostlivost, péči, ochotu a obětavost. Určitě dětem i nám všem zůstane dlouho v paměti vzpomínka na dny, které jsme šťastně společně s Vámi prožívali. Kolektiv pracovnic MŠ Beruška

10

říjen 2012


Volná místa v kroužcích: Seznam všech kroužků včetně aktuálních volných míst viz www.brno.sdb.cz/zajmove-krouzky-brno

Salesiánské středisko mládeže Dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Foerstrova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky tel./fax: 541 213 110, e-mail: info@brno.sdb.cz www.brno.sdb.cz

Mimo jiné nabízíme: Hudební kroužky – individuální výuka:klavír, flétna, kytara, sólový zpěv Keramika (pro všechny věkové kategorie – děti i dospělé) Historický šerm – 15-40 let ÚT 18:30-21:00, ST 19:30-21:00 Novinářský kroužek – 10-18 let, ST 15:16, vede A. Hesová Orffestrion – hudební program, 7-12 let, ST 16:00-17:00, vede M. Kulísková Orientální tance – 14-26 let, ST 18:15-19:15, vede H. Paclíková Ruština v kostce – 12-26 let, ST 16:30-17:30, vede S. Hrabalová Šachy (mladší a starší), ÚT 14:30-15:30, 15:30-16:30, vede A. Štemberk Videokroužek – 12-20 let, ST 16:30-17:30, vede P. Klang a A. Hesová Volejbal – pokročilí, 18-35 let, ÚT 18:00-20:00, vede R. Komínek Volejbal – ženy, 16-40 let, PO 19:00-21:00, vede T. Seiner a E. Kamenickova

STALO SE: Otevření nového hřiště Během letních prázdnin 2012 proběhla v areálu Salesiánského střediska mládeže v Brně-Žabovřeskách rozsáhlá oprava hřiště, které během roku využívají stovky mladých lidí z Brna. Hřiště je dějištěm mnoha aktivit nejen Salesiánského střediska, ale i dalších skupin. Odehrávají se na něm sportovní kroužky, zápasy, turnaje a olympiády. Během týdne je volně k dispozici pro návštěvníky střediska. Opravené hřiště bylo slavnostně otevřeno v rámci dvoudenního školení animátorů (dobrovolníků) a zaměstnanců v sobotu 8. září. Akce se zúčastnili i představitelé městské části Žabovřesky, která výstavbu hřiště podpořila, a osmiletý Šimon Kyjovský, který provedl symbolický první výkop. Ředitel Salesiánského střediska Mgr. Pavel Tichý ve svém úvodním slovu poukázal na význam přátelských vztahů, radosti a čestnosti, které na tomto místě rozvíjíme. Ať tedy nové hřiště dobře slouží ke smysluplnému trávení volného času, k navazování dobrých vztahů a k získávání cenných zkušeností i hezkých zážitků!

Izidor – Easy door: vzdělávací program určený studentům i široké veřejnosti. Pravidelné přednášky a diskuze s odborníky z nejrůznějších oborů. Více viz www.brno.sdb.cz/izidor. Hlídací koutek Radovánek: dopolední hlídaní dětí ve věku 3-6 let. Program je možno navštěvovat pravidelně i jednorázově, zajištěn je pedagogický dozor, klidné prostředí a individuální přístup. Děti vedeme k samostatnosti a k rozvoji v oblasti výtvarné, hudební, pohybové a komunikační. Podrobnější informace včetně aktuálních volných míst a ceníku viz www.brno.sdb.cz nebo na tel. 734 435 433.

Chystáme v říjnu: ÚT 9.10. Přednáška programu Izidor – Easy door NE 14.10. Drakiáda NE 21.10. Představení divadla Happy Theatre ÚT 23.10. Přednáška programu Izidor – Easy door Během podzimních prázdnin (25.-28.10.) je středisko zavřeno!

Za Salesiánské středisko mládeže Anežka Hesová

Soukromá mateřská škola – dobrá alternativa Nárůst populace dětí předškolního věku již několik let způsobuje problém v řadě rodin. Dítě dosáhne věku tří, čtyř let, rodičovská dovolená končí a rodičům začne boj o umístění potomka v mateřské škole. Patová situace nastane, pokud dítě není přijato ve zvolené školce a posléze ani v těch vzdálenějších. Prarodiče dětí zpravidla ještě pracují a nemohou zajistit celodenní hlídání, aby se maminka, případně otec dítěte mohli vrátit do zaměstnání. Stresová situace v období zápisů nastává i v mateřských školách. Rodiče mnohdy nechtějí pochopit, že ředitelka nemůže překročit stanovený počet dětí ani školku nafouknout. Rodiny se dostávají do bezvýchodné situace.

Režim ve skupině předškoláků je hravou formou zaměřen na rozvoj všech znalostí a dovedností, které by dítě před nástupem do první třídy mělo splňovat, a to i za přítomnosti rodičů. Budoucí prvňáček i jeho rodiče tak získávají cenné poznatky, rady a náměty, jak se vypořádat s nástupem do školy v pohodě a bez stresu.

Iveta Fišerová

mateřská škola akreditovaná MŠMT

Řešením mohou být soukromé mateřské školy. V nedávné době se v budově bývalého Kojeneckého ústavu na Voroněžské 5 otevřela česko-anglická Mateřská škola Fantazie. Svým malým svěřencům poskytuje kvalitní výchovně-vzdělávací proces a představuje bezpečné místo pro vzdělávání, poznávaní hraní i tvoření. Ve skupině je maximálně 16 dětí a dvě učitelky tak mají možnost individuálního přístupu ke každému dítěti. Snahou všech zaměstnanců je spokojenost a úsměv v dětských tvářích. Tomu napomáhá i prostředí školky – nadstandardně vybavené třídy a zahrada o rozloze 4 000 m2. Velký důraz je zde kladen také na zdravé stravovací návyky. Přímo v prostorách školky pracuje i logopedická a pedagogicko-psychologická poradna. Případné problémy dětí tedy mohou být řešeny bez dlouhých průtahů a ve známém prostředí.

Více informací o Mateřské škole Fantazie získáte na

www.msfantazie.cz

Ve Waldorfské základní a mateřské škole vznikla PŘÍRODNÍ UČEBNA Nepoužívaná a zarostlá zahrada u Základní školy a mateřské školy na Plovdivské ulici se znovu probouzí. Díky nadačním a rodičovským příspěvkům, velké pomoci rodičů a učitelů vzniká „Zahrada smyslů“ pro výuku dětí. Bylo vybudováno jezírko, zvýšené záhony, kamenné suché zídky s trvalkovými záhony, bylinková spirála, venkovní výukový altán a obnoveny záhony pro pěstování zeleniny. Děti v hodinách pracovních činností vyrábějí budky a pítka pro ptáky, lavičky a jsou zapojovány do všech aktivit.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I na zahradě mateřské školy se podařilo mnoho vybudovat. Jezírko, vodní pumpa, zvýšené záhony a herní prvky jako hrazda, houpačka či terénní skluzavka s tunelem jsou nyní využívány každý den. V borovicovém hájku je umístěn dřevěný drak, který inspiruje děti ke hrám. Celá školní zahrada získala plaketu „Přírodní zahrada“ od ZO ČSOP Veronica, které si velice ceníme.

Dana Václavíková, koordinátorka projektu

11

říjen 2012


VOLNÝ ČAS ŽABOVŘESKY - HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉHO SUDOKU Tak tohle spojení platilo přinejmenším pro první zářijový víkend, kdy se do Žabovřesk sjelo 55 nejlepších českých luštitelů sudoku, aby se zúčastnili Mantila Mistrovství České Republiky. Volba Žabovřesk nebyla v žádném případě náhodná. Ředitelem mistrovství byl dr. Vítězslav Koudelka, místní rodák a jinak dlouholetý propagátor sudoku a logických úloh, a také spoluzakladatel mezinárodní organizace World Puzzle Federation. Mezinárodní rozměr akce podpořila účast silného týmu soutěžících ze Slovenska v čele s Peterem Hudákem, mistrem světa v sudoku. V plné síle se samozřejmě představila česká špička, která zde bojovala o nominaci na světový šampionát v Chorvatsku. Zúčastnila se naše první mistryně světa Jana Tylová-Vodičková i kompletní stříbrný tým z loňského mistrovství v maďarském Egeru. Klání se konalo ve velmi příjemném prostředí kulturního domu Rubín po oba víkendové dny. Soutěžící absolvovali několik kol v luštění sudoku, vloženou soutěž v luštění logických úloh a několik kol soutěže družstev, která prověřila i týmového ducha a schopnost vzájemné spolupráce. Hlavní drama, a divácky nejzajímavější část soutěže, se konalo až v neděli odpoledne. Vyvrcholením bylo finálové play-off, do kterého se kvalifikovalo osm nejlepších sudokářů po základních kolech. Tato část soutěže probíhala na pódiu, kde hráči luštili na velkých stojanech úlohy přímo před zraky publika. Soutěž byla napínavá až do úplného konce. Po čtyřech finálových úlohách totiž rozhodlo o pořadí mezi druhým a čtvrtým místem pouhých 5 políček v tabulce, která chyběla k medaili Kláře Vytiskové. Zatímco Klárka, naše nejmladší reprezentantka, byla nakonec trochu smutná, z medailí se radovali bronzový Jakub Hrazdíra, stříbrný Jan Novotný a suverénní vítěz a obhájce titulu Jakub Ondroušek. Brněnské patrioty může určitě těšit, že oba pánové na prvních místech pocházejí právě z Brna, které je, zdá se, líhní talentů. Hezké ceny si ale odnesli i další účastníci.

1 4 7 2 5 8 3 6 9

6 3 8 9

8 5 7 6 2 4 6 8

2 8 1 4

3 5 7 9

4 5 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Do každého políčka vepište jednu číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žádném z vyznačených menších čtverců. Některé řady a sloupce přeskakují přes otvor.

V soutěži družstev zvítězil tým Tři mušketýři (Ondroušek, Novotný, Vytisková, Břízová), následovaný slovenským týmem SVK. Vložená soutěž v logice se stala kořistí Petera Hudáka, který tak aspoň v jedné soutěži vyfoukl Čechům zlato. Ale dobrou náladu to nikomu rozhodně nezkazilo, protože si všichni účastníci užili nadmíru příjemný víkend. A už se jistě těší na příští rok, se stejně skvělým pořadatelským týmem a doufejme, že opět ve stejném prostředí v brněnských Žabovřeskách. Jiří Hrdina

Řešení úkolu najdete na webových stránkách MČ Brno-Žabovřesky www.brno.cz/zabovresky v sekci Žabovřeský zpravodaj

Pojďte s námi tancovat! ZŠ SIROTOVA kurz Street dance, MTV - dance, hip hop, show dance, zumba pro: 1. - 4. třídy ZŠ pondělí od 17.00 hod. 5.- 9. třídy ZŠ pondělí od 17.45 hod. GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ Dětská škola tance pro děti MTŠ a 1. třídy ZŠ Děti 5 - 6 leté pondělí od 16.15 hod. Děti 4 - 4,5 leté pondělí od 17.10 hod. Začínáme v pondělí 1. 10., ale do lekcí můžete přistoupit i později během října. Podrobné informace na www.tsvictoria.cz a tel. 602 573 996. Těšíme se na Vás.

Skalní město u Stálkova opět ožilo A tak o letošních prázdninách skauti s podporou Brna a Žabovřesk mohli opět postavit své stany na kůlech a tábořit ve skalách u Stálkova, chodit na výlety, hrát hry a pozorovat přírodu z pohledu veverek, brhlíků a sýkorek. Honza Písařík

Již u našich dávných předků, u obyvatel pralesů, v dětských filmech a v pohádkách se setkáváme s domovy lidí na stromech. Život nad zemí skýtá mnoho výhod, například kozel Vás na stromě jen tak nepotrká, ušetříte místo na zemi, bydlení Vám jen tak jednoduše nezaplaví voda a taky třeba ještě vidíte a slyšíte, co jiní nevidí a co jiní neslyší. Taková obydlí ve vzduchu se stany na tyčových konstrukcích bývala k vidění v lese mezi skalami u Stálkova na Slavonicku každé léto od roku 1965. Vloni po prázdninách zmizela u Stálkova část lesa a úsměv z tváří táborníků, kteří také u skal v lese tábořili. Proběhla plánovaná těžba dřeva a výsadba nových malých stromků a mnozí se báli, že pro táboření skautů se nenajde místo a tábor mezi skalami se stany na tyčových konstrukcích nadobro zmizí. Místo pro tábor známý svými nevšedními stavbami, zručností účastníků, kteří stavbou tábora každoročně strávili spoustu času, a kladným přístupem k okolní přírodě se naráz ztratilo. Na jaře letošního roku se zdálo, že desítky let trvající tradice je ztracena. Kupodivu vlastník lesa město Slavonice, úřady a skauti z Brna dali hlavy dohromady, tábor posunuli do nevykácené části lesa na druhou stranu skal a tradici stanů na kůlech se podařilo zachránit.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

12

říjen 2012


AKCE PRO VEŘEJNOST – ŘÍJEN 2012 Lipka v měsíci říjnu zve děti i dospělé na tyto akce

Více informací a přihlášky najdete na www.lipka.cz/kalendar-akci

PRO RODINY S DĚTMI

PRO ZÁJEMCE O ZAHRADY

Co se děje v zahrádce • 2. října 2012 mezi 16. a 18. hodinou Přijďte strávit příjemné podzimní odpoledne na Rozmarýnek a užít si hry a hříčky pro děti do 8 let i jejich rodiče. Čekají vás soutěže na téma hravé stavitelství a těšit se můžete i na drobné ceny. Na akci není nutné se hlásit.

Zahradnické minimum 8 aneb jak přilákat užitečné živočichy úterý 2. října 2012 mezi 14. a 17. hodinou Na semináři se dozvíte, jak přilákat nejrůznější živočichy do našich zahrad a jak pro ně sestrojit boudy, budky, hmyzí hotely a nejrůznější úkryty a zimovadla přesně na míru a podle jejich potřeb.

PRO MILOVNÍKY TVOŘENÍ

Kurz permakulturního designu – úvodní přednáška sobota 6. října 2012 mezi 14. a 18. hodinou Úvodní přednáška pro zájemce o zahrady, kteří mají zájem naučit se navrhovat své okolí (zahrady, farmy i jiné pozemky) podle principů permakulturního designu.

(vhodné pro náctileté a dospělé) Tiffany šperk • pátek 12. října 2012 mezi 17. a 20. hodinou Na kurzu si představíme si techniku tiffany, při níž se pomocí cínu spojují barevná sklíčka, a vznikají tak krásné šperky. Vyrobíte si skleněnou brož nebo náhrdelník.

Zahradnické minimum 9 aneb živé ploty pro přírodu čtvrtek 18. října 2012 mezi 14. a 17. hodinou Na semináři se dozvíte, jak a kde správně založit živý plot z více druhů domácích keřů, jaký je jeho význam a funkce a jak o něj pečovat po výsadbě a dále. Řekneme si také, jaký je vhodný sortiment keřů s ohledem na jedovatost plodů a na další využití živého plotu.

Hedvábí a rostliny • pátek 12. října 2012 od 17 do 20 hodin V rámci kurzu si nabarvíme hedvábný šál nebo polštář rostlinnými barvivy. Využívat budeme především ořechové listí a cibulové slupky. Místo konání: pracoviště Lipky Lipová, Lipová 20, Brno

SLOVÁCKÝ KRÚŽEK V BRNĚ Pořady Slováckého krúžku v Brně zahrnují ženské a mužské písně v podání sólistů i sborů, tance párové, ženské i mužské, zvykové obrázky a samostatná vystoupení cimbálové muziky. Ve středu 24.10. od 19 h pořádáme hodovou besedu v KD Rubín (Makovského náměstí 3, Brno-Žabovřesky). Hraje cimbálová muzika Krúžku s primášem J. Pokorným.

Slovácký krúžek v Brně patří k nejstarším folklorním spolkům v České republice. Vznikl již v roce 1908 jako volné sdružení studentů z Moravského Slovácka a i v současnosti tvoří jeho jádro mladí lidé, přijíždějící do Brna za studiemi. Soubor reprezentuje lidovou kulturu Moravského Slovácka, tj. jihovýchodní Moravy, známé bohatými a dodnes živými folklorními tradicemi, rozmanitostí a barevností lidových krojů.

NOVÁ HŘIŠTĚ PRO DOSPĚLÉ Společnost přátel Moravské galerie se zasloužila o zbudování a zprovoznění mimořádného hřiště pro dospělé, seniory i děti. Nachází se v přírodním prostředí na svahu naproti Jurkovičovy vily. K slavnostnímu otevření došlo ve čtvrtek 13. září za účasti starosty městské části Brno-Žabovřesky Marka Šlapala. Přítomné hosty svým zpěvem i recitací potěšily děti z dětského domova Dagmar i pěvecký sbor při ZŠ Jana Babáka. Přátelské setkání u příležitosti zprovoznění hřiště pro seniory se konalo v důstojných prostorách Jurkovičovy vily. Dalším místem pro sportovní vyžití dospělých a především seniorů je hřiště na rozmezí ulic Korejská a Zborovská. Vzniklo díky finanční podpoře Jihomoravského kraje.

Foto: Petr Suchý, Kateřina Vyhlídalová

Žirafa Tabita z brněnské zoo oslavila své druhé narozeniny. Jako dárek chovatelé pro dvouletou žirafí slečnu připravili kytici okusů s čerstvým ovocem. Tím nejlepším dárkem pak byl trs banánů, které jsou pro Tabitu největším pamlskem. Tabita je jméno, které žirafě vybrali sami návštěvníci Zoo Brno, pochází ze svahilštiny a znamená „půvabná“. Posuďte sami.

OTEVÍRACÍ DOBA ZOO Otevírací doba Zoo Brno v měsíci říjnu: denně od 9.00 – 17.00 hod. Pokladny se uzavírají v 16.00 hodin

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

13

říjen 2012


KULTURA

ŘÍJEN 2012 3D KINO • DIGITÁLNÍ ZVUK FILMOVÉ NOVINKY Činnost kina je podporována MČ Brno-Žabovřesky

1.10.

16:15

NEDOTKNUTELNÍ Fr. – komedie/drama

13.10.+14.10.

14:00

HOTEL TRANSYLVANIA 3D USA,český dabing – anim.komedie

1.10.

18:45

VÁŇA ČR – dokument

13.10.-15.10.

16:00

DRUHÁ ŠANCE USA – romantická komedie

1.10.-3.10.

20:30 DIVOKÁ STVOŘENÍ JIŽNÍCH KRAJIN USA – drama

18.10.-24.10.

18:30

POSEL ČR – komedie

2.10.+3.10.

18:15

EXPENDABLES: POSTADATELNÍ 2 USA – akční

18.10.-24.10.

20:30 VE STÍNU ČR - krimidrama

4.10.-8.10.

18:15

THE WORDS USA

20.10.+21.10.

13:45

4.10.-10.10.

20:30 CESTA DO LESA ČR – komedie

ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTV 3D Francie, český dab. – komedie

20.10.-22.10.

16:15

6.10.+7.10.

14:30

POSEL ČR – komedie

25.10.-28.10.

13:45

ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTV 2D Francie, český dab. – komedie

25.10.-29.10.

16:15

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 3D ČR – anim. komedie

25.10.-29.10.

18:15

VE STÍNU ČR - krimidrama

29.10.-31.10.

20:30 SAMSARA USA,český dab. – dokument

30.10.-31.10.

18:15

REBELKA 2D USA,český dab. – animov. dobrodružství

6.10.+7.10.

14:30

KRÁLOVSTVÍ HMYZU 3D USA,český dabing – dokument

8.10.

15:45

CESTA DO LESA ČR – komedie

9.10.+10.10.

18:15

VE STÍNU ČR - krimidrama

11.10.-17.10.

18:00

CESTA DO LESA ČR – komedie

11.10.-17.10.

20:30 VE STÍNU ČR - krimidrama

DO ŘÍMA S LÁSKOU USA – romant.komedie

REZERVACE: e-mail: biograf@seznam.cz, tel.: 549247070 (v době otevřené pokladny)

www.kinolucerna.info

Kulturní dům RUBÍN

Vlastivědný klub Petra Bezruče

Tel.: 541 213 632, 541 213 704 rubin@zabovresky.cz

http://vkpb.sablony.quonia.cz Přednášky Vlastivědného klubu Petra Bezruče se konají v KD Rubín, Makovského nám. 3, vždy v pondělí 16.30-18.00 hodin

4. října 19:30 h Moucha na zdi – hraje: D. Bláhová a V. Kratina 7. října 18:00 h Screamers – travesti show 9. října 19:30 h Stará dáma vaří jed – hraje: N. Konvalinková, L. Malkina a J. Zadražil 16. října 19:30 h Irské tance – Fantasy of dance 23. října 19:30 h Nezmaři 26. října 19:30 h Blázinec v 1. poschodí – hraje: J. Obermaierová, O Navrátil a další 30. října 19:30 h Fešáci + Petr Novotný – výroční koncert

1. října 8. října 15. října 22. října 29. října

připravujeme: 2. 11. 19:30 h 8. 11. 19:30 h

Galerie Jiří Putna

Poprvé vdaná – hraje: Taťjana Medvecká Vše o mužích – hraje: M. Kramár, F. Blažek a M. Slaný Více informací také na www.kdrubin.cz

je začínající galerie, která vznikla loni na konci října v bývalém krámku rohového domu ulic Mozolky a Luční, popisné číslo 54. Protože se obchůdek dlouhá léta využíval jen jako skladiště, spolumajitel Jiří Putna se ho spolu se svými třemi přáteli – studenty uměleckých vysokých škol – rozhodl vyklidit a zřídit z něj galerii. Vrcholem každé výstavy bývá vernisážový večer, kdy mají návštěvníci možnost si díla prohlédnout zblízka. Z organizačních důvodů je galerie po jiné dny uzavřena, nicméně výstavy jsou koncipovány tak, aby byly dobře viditelné i venku z ulice. Výhodou tohoto prostoru je totiž velká výloha, přes kterou je dobře vidět dovnitř. Mimo vernisážové večery je možné vstoupit do galerie po telefonické domluvě. Nyní máte možnost v Galerii Jiří Putna zhlédnout výstavu fotografií pod názvem Tiché výpovědi autorky Hanky Kubíkové, která potrvá do 25. října. Jste srdečně zváni. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách galerie www.galeriejiriputna.cz

Knihovna Jiřího Mahena v Brně pobočka Brno-Žabovřesky Mozolky 52, 616 00 Brno-Žabovřesky Tel.: 549 259 853, e-mail: mozolky@kjm.cz, www.kjm.cz Provozní doba v říjnu pondělí: 10 – 12 hodin, 13 – 18 hodin úterý: 13 – 18 hodin středa: 10 – 15 hodin čtvrtek: 10 – 12 hodin, 13 – 18 hodin

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

Karnské Alpy Ing. Zdena Druckmüllerová Namibie Ing. Lucie Cicvárková Island Mgr. Martin Bělocký Laponsko – obyvatelé severských zemí RNDr. Alena Žáková Tunisko – od Kartága po současnost RNDr. Jaromír Kolejka

14

říjen 2012


Do menších potravin a občerstvení v Bystrci

hledáme manažera prodejny

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

práce na ŽL (OSVČ), zodpovědnost za vlastní personál a chod celé prodejny. Své životopisy zasílejte na:

Minská 100, 616 00 Brno tel.: 549 244 925, mobil: 731 447 125 e-mail: schenk@nbox.cz www.schenk-sport.cz

job@okaycz.eu, tel: 545 544 511

- zakázková výroba - výroba křesel PRESIDENT - výroba ušáků (klasickou metodou) - opravy čalouněného nábytku - potahování stěn, dveří, ...

OPRAVY STAROŽITNÉHO NÁBYTKU Čalounictví Liška Chaloupky 3a, 624 00 Brno Tel.: 541 223 073, Mobil: 605 258 788 www.cal-liska.cz


Bytový a kancelářský nábytek

BEZPEČNÁ BUDOUCNOST PRO NÁŠ KRAJ

PŘIJĎTE VOLIT 12. - 13. 10. 2012

Mgr. Marek Šlapal kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, pedagog, starosta MČ Brno - Žabovřesky

Žabovřeský zpravodaj 10/12  

Žabovřeský zpravodaj 10/12