Page 1

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

zabovresky.brno.cz

ročník 24

číslo 5 • květen 2014

Vážení spoluobčané.

zamilovaných. vován jako svátek lásky, svátek te-li májový úvodník. Máj je osla me radosti chce sdílí ý, ým nov kter květ ě se práv ěka, en člov svěř Jsem rád, že mi byl o společné – potřebu blízkého jedn hni všic e ně lásky – hod mám íly tedy rozd hny e a on rozumí nám. Přeji Vám Proto jej máme rádi. Přes všec povídá i mlčí, kterému rozumím ně krás se ým kter se ta, živo o i strasti každodenníh ž propagátorkou byla Alice a v máji obzvláště! ý se u nás slaví od roku 1923 a jeho kter ek, mat tek Svá m. inká m mam apomeňte – v neděli 11. května! Druhá květnová neděle patří naši čkou a říct jí, že ji máme rádi. Nez kyti inku mam šit – potě stí žito ětší tragédie minulého století Masaryková, je krásnou příle neme již 69. výročí ukončení nejv ome přip žili si polo na, ře květ tábo 8. ím tek račn čtvr ve v koncent V týdnu před Svátkem matek, vat všem, kteří v přímém boji či koná e příležitost vzdát hold a poděko vě náměstí, poté se v 10 hodin ano Buri na níku 2. světové války. V ten den mám pom u in hod 9.30 v tna kvě 8. ční ute usk se život za svou vlast. Pietní akt jí. dění v prostorách Kaunicových kole historie sahá až do konce slavnostní vzpomínkové shromáž tickou propagandou, avšak jeho unis kom ván fano zpro sice byl e prác en. ek květ Svát íc e. měs Květen je také oslavou prác bude na naší radnici i celý ury dělníků v USA. Prací naplněn vzpo u nko omí přip stal organizátorů dovoluji se i kdy elů 19. století, si Vás jménem zastupit iční Jarní slavnost, na kterou trad e kce, soutěživé děti jem atra ravu ké přip děts í Vás dalš pro a na toče Na sobotu 17. květ ělé, nebudou chybět kolo dosp i děti pro vu zába je slibu srdečně pozvat. Pestrý program vždy – ohňostroj. a efektním závěrem bude – jako i podstatzměří síly při spor tovních hrách této souvislosti upozorňuji na velm do Evropského parlamentu. V května y 23. k volb í páte tečn v í usku tečn se usku 2014 se y na Ve dnech 23. a 24. květ ce najdete na straně 5. Volb rma info é , tedy robn Pod unie ! pské cích Evro okrs h bníc po sečtení ve všech státech nou informaci – změny ve vole in. Výsledky budou zveřejněny až hod 14 do 8 od na květ 24. tu od 14 do 22 hodin a v sobo hodině. nejdříve v neděli 25. května po 22 internetová íc požární ochrany? Alespoň to říká íc květen je také považován za měs Vám krásné i Přej ší. vněj bare a í vějš cito t Vážení spoluobčané, víte, že měs není-liž pravda? Činí náš živo e, můž t hoře však y lásk en Plam encyklopedie. najít tu Vaši rozkvetlou třešeň! S pozdravem jarní dny a 1. května nezapomeňte Igor Fučík, 1. místostarosta

JARNÍ

SLAVNOST v Žabovreskách zabovresky.cz • www.kdrubin.cz

Tradiční zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti a programem pro dospělé sobota 17. května od 14 hodin Makovského náměstí

Sportovní soutěže a hry na parkovišti u Billy Odpolední program na podiu před kulturním domem Rubín

14.00 slavnostní zahájení vystoupení dětí z žabovřeských mateřských a základních škol vodící psi hudební skupina The Frees taneční skupina Efekt Dance biketrialová show country skupina Santa Fé The Fireballs 21.30 ohňostroj


ZE ŽABOVŘESK OBRAZEM ŽABOVŘESKY ZÍSKAJÍ NOVOU PRESTIŽ netovou a informační bezpečnost ENISA, jsme členy sdružení bezpečnostních týmů Trusted Introducer, máme zástupce v NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence v Tallinnu. Aktivit a činností je samozřejmě mnohem více.

V květnu tohoto roku se v Žabovřeskách otevírá Národní centrum kybernetické bezpečnosti. Umístění této prestižní instituce právě k nám je sice lichotivé, ale může vyvolat i jisté obavy. Běžný občan si nemusí umět dost dobře představit, co se ve zdech budovy tohoto centra bude odehrávat. A tak jsem se zeptala přímo ředitele NCKB Vladimíra Rohela .

Jak se stalo, že pro nové sídlo NCKB padla volba právě na Žabovřesky? Národní bezpečnostní úřad, pod který patříme, získal v roce 2011 od Ministerstva obrany zdarma budovu v Brně, v Mučednické ulici. Je to krásná budova z 30. let minulého století, která však nevyhovovala podmínkám provozu takovéhoto specializovaného centra. V letech 2012 až 2014 tedy prošla celkovou rekonstrukcí, která ji přizpůsobila pro práci nejméně 34 pracovníků NCKB.

Pane řediteli, o Národním centru kybernetické bezpečnosti se mnoho neví. Jak dlouho existuje? Centrum vzniklo v listopadu roku 2011 z rozhodnutí vlády České republiky, která ho ustavila v rámci Národního bezpečnostního úřadu. Co je jeho základní úlohou? Obecně je to koordinace spolupráce na národní i mezinárodní úrovni při předcházení kybernetickým útokům a při navrhování řešení zjištěných bezpečnostních incidentů. V případně již probíhajících útoků bude naším úkolem jim čelit.

Můžete prozradit, co se v budově nachází a co se tam bude dít? Jen obecně - sídlo NCKB bude sloužit ke všem činnostem, které zde již byly zmíněny. Je rovněž uzpůsobeno pro ukládání a zpracovávání utajovaných informací podle zákona, a pro provoz šifrovacích zařízení. Můžeme ale Vaše občany ujistit, že se zde neodehrává nic nebezpečného.

Stále nevím, co si pod tím mám představit. Konkrétními činnostmi jsou mj. provozování Vládního CERT týmu České republiky a spolupráce s ostatními národními i mezinárodními CERT týmy a CSIRT týmy. Dále je naší činností příprava bezpečnostních standardů pro jednotlivé kategorie organizací v ČR, osvěta, podpora vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a výzkum s vývojem v této oblasti.

Rád bych využil této příležitosti a omluvil se žabovřeským občanům za určitá omezení a komplikace, které rekonstrukce našeho nového sídla přinesla, a poděkoval jim za trpělivost. Já Vám zase, pane řediteli, děkuji za vysvětlující informace a přeji Vašim lidem i Vám osobně hodně úspěchů.

To jste mi moc nepomohl. CERT tým, CSIRT tým – to zní tajemně… Dobře, není to tak složité a tajemné, jen zatím málo známé. Je samozřejmé, že důležité informační systémy a komunikace každého státu musí být náležitě chráněny. Každá země musí být schopna účinně čelit bezpečnostním výzvám, reagovat na incidenty, umět je řešit a také jim předcházet, a to ať už má své kritické systémy připojeny do internetu nebo ne. Jsou známé úspěšné útoky na systémy v zahraničí, které nikdy nikam připojené nebyly. A v tom hrají vládní CERT týmy a týmy typu CSIRT klíčovou roli, přičemž CERT a CSIRT jsou obecně užívané zkratky a mají víceméně stejný význam. Shromažďují a vyhodnocují informace o incidentech a anomálie z elektronického provozu úřadů s celostátní působností a prvků kritické informační infrastruktury, informace dostupné z veřejných i neveřejných zdrojů. Vzájemně si vyměňují informace a varování, které jsou v případě potřeby anonymizovány a co nejrychleji předávány těm, kterým mohou aktuálně pomoci.

Iveta Fišerová

Mgr. Vladimír Rohel, *1967 1991 – dokončil studium na Pedagogické fakultě UK, zaměření matematika-chemie. 1991–5 – učil na základních školách 1995–2000 – Ministerstvo obrany, vedoucí IT oddělení - výstavba a správa českých vojenských sítí SD NATO (Brusel) a ÚNVP SHAPE (Mons) 2000–2003 – Ministerstvo zahraničních věcí – aktivní práce na vízovém projektu ČR; jeho zavádění na ambasádách 2003–2008 – SD NATO Brusel – správce národních sítí SD NATO a ambasád států Beneluxu, národní kontakt pro síť Minerva 2008–2012 – NBÚ – ICT ředitel 2011–2012 – NBÚ – pověřen řízením NCKB 2013– NBÚ – ředitel NCKB

Činnost NCKB tedy určitě přesahuje hranice České republiky. Ano. Zastupujeme Českou republiku v mezinárodních organizacích a institucích, např. u aliance NATO, u Evropské agentury pro inter-

OCENĚNÝ STAROSTA

Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Brno Historicko - dokumentační komise MěV ČSBS Univerzita obrany v Brně

V Rotundě pavilonu A na Brněnském výstavišti dne 8. dubna zavládla slavnostní atmosféra. Představitelé městské policie ocenili brněnské starosty, jejichž součinnost s městskou policií je příkladem efektivnosti a přínosnosti pro občany. Ocenění starostové převzali z rukou primátora města Brna Romana Onderky pamětní plaketu. Jsme rádi, že mezi nimi byl i ten náš – Pavel Tyralík. Blahopřejeme! redakce

P O Z VÁ N K A

na 18. Ekumenické shromáždění k 72. výročí heydrichiády, uctění památky popravených obětí a uctění obětí vypálených obcí Lidice a Ležáky ve čtvrtek 5. června 2014 od 15 hodin v Kounicových kolejích v Brně-Žabovřeskách Program: Pietní akt a položení květin na nádvoří Kounicových kolejí v místech někdejšího nacistického popraviště, kde se pokloníme památce popravených. Vystoupení duchovních představitelů zúčastněných církví.

Foto: Petr Suchý

Beseda a diskuze přítomných účastníků pietního shromáždění. Za pořádající organizace Irena Matyášková, předsedkyně MěV ČSBS v Brně

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

2

květen 2014


ZE ŽABOVŘESK Z OBSAHU

DNE 8. KVĚTNA UPLYNE 69. LET OD UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

ŽABOVŘESKY ZÍSKAJÍ NOVOU PRESTIŽ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Z HISTORIE: CESTAMI VZPOMÍNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ZPRÁVY Z RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 INFORMACE K NOVÝM VOLEBNÍM OKRSKŮM. . . . . . . . . . . . 5 OLGA VLASÁKOVÁ SLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM. . . . . . . . . . . . . . 6 OKÉNKO PRO SENIORY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Z NAŠICH ŠKOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–11 PORADNA ZPRAVODAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 VELKÉ BRNO VZNIKLO PŘED 95 LETY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 AKTIVITY PRO VOLNÝ ČAS, ZOO BRNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PROGRAM KD RUBÍN A KINA LUCERNA. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

V den, kdy slavíme výročí osvobození, si zároveň připomínáme památku našich spoluobčanů, kteří se stali obětí nacistického Německa. Pietní akt se uskuteční ve čtvrtek 8. května 2014 v 9.30 h u pomníku obětí odboje na Burianově náměstí. V 10 hodin se v areálu Kounicových kolejích koná slavnostní vzpomínkové shromáždění pod záštitou statutárního města Brna, za účasti státních orgánů, institucí a dalších organizací.

Z HISTORIE: CESTAMI VZPOMÍNEK Na plácku před vinohrady, než se kopec začal svažovat, nejlépe létali k podzimu papíroví draci. Posílali jsme po jejich šňůrách psaníčka k oblakům, k větroňům vymršťovaným z Medlánek i těm, jež vynesly dvojplošníky, aby všichni i s draky zaplnili větrnou oblohu... Pod Kozí horou, kde se svažuje Palackého vrch, v místech dnešní ulice Navrátilovy, stával domek na samotě, jak se říkalo „na slepičím řádku“. Patřil rodině Kozlových. Před ním zmola, aby mohla odtékat povrchová voda kopcem dolů. Tak vzpomíná paní Květoslava Kozlová, provdaná Kvašová, narozená zde v prosinci 1919. Našla v truhlici jupku k selskému kroji a s ní i fotografii z roku 1918. Tehdy se v ní vdávala její maminka. Spolu se Zdeňkou Prudíkovou (1925) se shodly v povídání o množství napadaného sněhu, v němž museli dospělí prohrabávat tunely, aby se vůbec dostali ze stavení. Otec paní Prudíkové, Alois Březík, narozený v roce 1891, „pěstoval“ prý zajíce, koroptve a bažanty. Tehdy v jediném domě obráceném dvorkem k Palackému vrchu měl totiž přímý kontakt s volnou přírodou. Odtud také sušili sena a až k domu k nim chodívala polní zvěř. Nebylo proto divu, že jí začal v zimě sypat krmení, až se natolik naučila, že chodívala po celý rok. Stačilo, když pan Březík zaklepal na starý hrnec. Aby se půda nesesouvala, vysazovala rodina do svahu akáty. Tam zase chodili pásávat kozy, proto se domkařům v této oblasti říkalo „kozaři“. Na Maničkách, Sochorově ulici a na „hlavní“, bývali větší sedláci. Potomci sedláckých žabovřeských rodů, Zdeněk Řehoř (1925) a Anděla Škarabelová (1928) se sešli na bývalém rodovém pozemku v novém domě na Kroftově ulici také proto, aby zde spatřil světlo světa do té doby uložený celý slavnostní žabovřeský lidový kroj, dokumentovaný paní Andělou dobovými fotografiemi z hodů, kdy v něm byla oblečená jako stárka. Poněvadž byl pan Řehoř jedním z iniciátorů národopisného života v Žabovřeskách, zasvěceně hovořil o všem dění, o koních, jež byli součástí banderia i Jízdy králů. O tom, že do roku 1920 bývaly hody U Blažků, potom na verandě i v sále U Ševčíků a také U Kozáků. Paní Jarmila Žákova, rozená Bartoňková, poslala k našemu sezení vídeňský šátek. Vázat ho dovedla kdysi tetička Bartošová (1880). Dnes ho má paní Škarabelová uložený, a raději stále uvázaný...

… v minulém čísle jsme se „cestami vzpomínek“ setkali s řadou profesí a povolání, kterými Žabovřesky žily. Některé z nich už dnes ani neznáme a ty ostatní se proměnily tak, že by je možná staří mistři ani nepoznali. Potkali jsme se s popeláři, kteří ještě vyváželi jenom popel, s vápnařem, s pošťákem a jeho trubkou, se sedlářem a řemenářem panem Böhmem, s řeznickým rodem Maňasů, knihařem a papírníkem panem Dvořákem, s přísnou učitelkou němčiny. A právě němčina připomněla i dětskou úzkost spojenou s hrůzami války. Dětskými vzpomínkami začneme i dnes, ale vydáme se společně s nimi do krajiny her, na pole a louky, dnes již většinou zastavěné… Utíkaly jsme také často „Královopolskou“, na jejímž konci vedl špalír lipové aleje, až do Králova Pole. Tam, kde končila pole i domy a vztyčoval se Kozí vrch, měl své zahradnictví pan Pleva. V Žabovřeskách byli ještě další zahradníci. Barták, nad řeznictvím pana Maňase, Hanák, o kousek výš na protější straně, a Jirásek na dnešní Bráfově ulici. Tenkrát však pouze za silničkou vedoucí do Kamenného mlýna, kterou lemovala vonící alej lip a za ní se už prostíraly jenom louky až ke Svratce, nazývané Švarcava. Tam bylo také místo našich her u betonového uzávěru pramene se stružkou rezavého potůčku a množstvím lučních květů. Jiný potok tekl v zákoutí Wilsonova lesa v Janově zmole. Jeho pramen prýštil někde pod dnešní hvězdárnou. Tam, v Janově zmole, prý stávala od roku 1875 vojenská střelnice. Po jejím zrušení kantýna a posléze restaurace. Já už pamatuji pouze dřevěnou boudu. Ještě jeden pramen vyvěral někde ve Wilsonově lese a voda tekla kaskádami nad Tyršovým hřištěm. V zimě vytvořila malým vodopádem mohutně narostlé krápníky pohádkových útvarů... Vzpomínky mě vrací zpět do dnes už ovšem zastavěné stráně Kozí hory, kde od Plevů vedla vzhůru kamenitá cesta bílá vápencovým skalnatým podložím, na jejímž konci se zdálo, že už je jenom modrá obloha. Cesta však pokračovala dál na letiště do Medlánek, nebo doleva k pomníku Palackého a odtud dolů na rozhraní Žabovřesk a Komína. Ta cesta „k obloze“ byla plná slunce. S keři planých růží, trnek a lísek. Z vinohradů přesahovaly přes ploty větve plné jablek, hrušek, švestek, žlutých špendlíků a ořechů. Když přišel čas dozrávání, přišel i čas dětských ochutnávání. Z druhé strany bylo po stráni roztroušeno maliní a ostružiní a v červnu mezi řídkou trávou lesní jahody; „truskavce“ chutnaly nejsladčeji. Mezi kameny rostl návratníček, mateřídouška a slzičky Panny Marie, jak jsme říkaly hvozdíkům. Také kopretiny, zvonečky drobné i velké, vratič a mnoho jiných květů a kvítků. Když se do této jižní stráně opřelo slunce, nebo naopak bylo po dešti, vůní se zatočila hlava. Tak nějak jsem si v dětství představovala ráj. Když jsme v hloučku sedávaly na vyčnívajících kamenech a hleděly na protější zalesněný kopec s alumnátem na vrcholku, horní Žabovřesky jako betlémské stavby stoupaly z údolí k obzoru...

Výňatek z knihy Brno-Žabovřesky, historie a současnost byl zveřejněn s laskavým souhlasem autorky Olgy Vlasákové pro Žabovřeský zpravodaj zpracoval Milan Růžička

Vydává BMS creative, s.r.o., pro městskou část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, IČ 4499278502 • Kontakt ÚMČ Brno-Žabovřesky: tel.: 549 523 511, e-mail: info@zabovresky.cz, zabovresky.brno.cz • Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Úřad městské části Brno-Žabovřesky, Bc. Iveta Fišerová, tel. č.: 549 523 537, e-mail: zpravodaj@zabovresky.cz • Zařazené příspěvky se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci • Redakční rada: Mgr. Jan Šabata - předseda, Ing. Radovan Chytil, Ivo Borovec, Mgr. Daniela Kabelková, Ing. František Procházka, Mgr. Milan Růžička, Petr Kalábek, Bc. Petr Machálek. Šéfredaktor • Ivo Borovec • Redaktorka: Bc. Iveta Fišerová • Náklad 12 000 výtisků • Zdarma • Vydáno 29. 4. 2014 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku. Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 542 210 543, 777 554 387, fax: 542 212 943 • Sazba a tisk: BMS creative, s.r.o., Hlávkova 8/10, 602 00 Brno

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

3

květen 2014


RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY Žabovřesky, 616 00 Brno, souhlasila se změnou doby pronájmu z doby určité na dobu neurčitou, souhlasila s návrhem Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 22. 8. 1994 ve znění dodatků č. 1–6 • souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy ze dne 23. 6. 2004, ve znění dodatků č. 1–4, na nebytové prostory č. 600,Kounicova 83, Brno, o celkové výměře 207,34 m2, za účelem provozování restaurace, se společností ARCHATT, s.r.o., IČ 469 60 180, na dobu určitou 5 let, tj. Do 30. 6. 2019, souhlasila s návrhem Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 23. 6. 2004 ve znění dodatků, doplněného o ujednání, že strany se dohodly, že nájemce při skončení nájmu výpovědí ze strany pronajímatele nebude požadovat náhradu za převzetí zákaznické základny • souhlasila s uzavřením Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 12/2012 ze dne 2. 3. 2012 uzavřené s firmou MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, na akci „Rekonstrukce bytových jader v bytových domech Voroněžská 2, 3, 6, 9 a Vychodilova 12 v městské části Brno-Žabovřesky“ • souhlasila se zněním zadání veřejné zakázky na dodávky „Cejchování poměrových vodoměrů v bytech a nebytových prostorách 2014“ a vyzvala příkazníka ve funkci zástupce zadavatele, pověřeného touto funkcí na základě příkazní smlouvy č.24/14 ze dne 24.3.2014, aby neprodleně zahájil úkony směřující k zadání této veřejné zakázky v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění • souhlasila se zněním zadání veřejné zakázky na dodávky „Oprava nouzového osvětlení v bytových domech MČ Brno-Žabovřesky Voroněžská 2, 3, 6, 9, 14, 16, 18, Vychodilova 12, Tábor 12, Minská 36 a Králova 28 vyzvala příkazníka ve funkci zástupce zadavatele, pověřeného touto funkcí na základě příkazní smlouvy č.24/14 ze dne 24.3.2014, aby neprodleně zahájil úkony směřující k zadání této veřejné zakázky v souladu se zněním zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění • vzala na vědomí souhlas Bytového odboru Magistrátu města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 86 v domě s pečovatelskou službou, Libušina tř. 8, Brno,souhlasila s ukončením nájmu bytu č. 14, Pod Kaštany 18, Brno, o velikosti 2+1, ke dni uzavření nové nájemní smlouvy •  nesouhlasila s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele Základní školy Brno, Jana Babáka 1, který je ke dni 1. ledna 2012 na pozici ředitele školy méně než 3 roky a souhlasila s potvrzením stávajícího ředitele Mgr. Iva Pokorného od 1. srpna 2014 ve funkci na dobu dalších šesti let • souhlasila s poskytnutím finančního daru 11. Pionýrské skupině Vlci, Blatného 1860/7, 616 00 Brno, IČ: 643 28 945ve výši 5 000,- Kč na zajištění provozu klubovny 11. PS Vlci a na zajištění provozu letních dětských táborů • souhlasila s poskytnutím finančního daru Plaveckému veteránskému klubu Brno, Velkopavlovická 4068/17, 628 00, ve výši 5 000,- Kč na sportovní činnosti a plavecké závody masters • souhlasila s poskytnutím finančního daru Mgr. Vilému Ráčkovi, IČ: 882 30 902 ve výši 10 000,- Kč na nákup golfových pomůcek pro děti • projednala navýšení hodnoty budovy ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 o částku 3 499 879,99 Kč a projednala Dodatek č. 9 k Úplnému znění delimitačního protokolu ze dne 1. 1. 1995 o převodu majetku a finančních prostředků k 1. 1. 1995 a doporučila ZMČ BŽ schválit •  nesouhlasila s bezúplatným přijetím nepotřebného majetku ZŠ Brno, Sirotkova 36, uvedeného v příloze do vlastnictví Statutárního města Brna městské části Brno-Žabovřesky a souhlasila s bezúplatným převedením myčky na nádobí Silanos 1000 z vlastnictví ZŠ Brno, Sirotkova 36, do vlastnictví Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1, s vyřazením ostatního majetku uvedeného v příloze z evidence ZŠ Brno, Sirotkova 36, a pověřila ředitele Mgr. Dana Jedličku naložit s ním jako s nadbytečným, tj. zajistit případný prodej nebo ekologickou likvidaci •  souhlasila se záměrem pro územní řízení akce „Úprava veřejné účelové komunikace na parcele 5179/6 v k. ú. Žabovřesky“ dle předložené projektové dokumentace spol. AVRIOINVEST a.s., Sochorova 23, Brno • souhlasila se záměrem zřídit oplocení kolem psího výběhu Královopolská • souhlasila s doplněním přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších předpisů, o restaurační zahrádku pro hosty restaurace „Saffron - tapas bar“ na ulici Minská - před č.or. 113, Brno-Žabovřesky, situovanou na pozemku p.č. 3300, k.ú. Žabovřesky • souhlasila s pronájmem sálu v KD Rubín 21. 6. 2014 pro ZŠ Jana Babáka v symbolické výši 1,- Kč • schválila program XX. zasedání ZMČ BŽ

Informace z 82. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konané dne 2. dubna 2014 Rada • souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 4666 - zastavěná plocha garáží o výměře 20 m2, k.ú. Žabovřesky, na dobu neurčitou, s výší nájmu 45,- Kč/m2/rok • souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 5992/1 - zastavěná plocha garáží o výměře 20 m2, k.ú. Žabovřesky na dobu neurčitou, s výší nájmu 45,- Kč/m2/rok •  projednala prodej pozemku p.č. 4868/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 111 m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ nesouhlasit • projednala prodej části (cca 87,5 m2) pozemku p.č. 1355/1 – ost. plocha, zeleň o celkové výměře 470 m2, k.ú. Žabovřesky z úrovně statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ nesouhlasit • projednala svěření pozemku p.č. 5002/5 - trvalý travní porost o výměře 16 m2, k.ú. Žabovřesky, do správy městské části Brno-Žabovřesky, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek s doplňujícími podmínkami: 1. uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 6 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele, 2. omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu, 3. omezení pro nájemce zhodnocovat majetek města a doporučila ZMČ BŽ souhlasit  revokovala usnesení 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, ze dne 6. 11. 2013,projednala prodej částí pozemků p.č. 5236/1, p.č. 5236/29, p.č. 5236/30 a p.č. 5236/3, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna, s podmínkou zachování pruhu pozemků při ul. Plevova v majetku města Brna z důvodu vedení inženýrských sítí a doporučila ZMČ BŽ souhlasit •  souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na pronájem částí pozemku p.č. 2510/1 - parkovací stání bez označení a podíl na přístupové cestě k tomuto stání ve dvorním traktu objektu Minská 36, Brno, dohodou ke dni 3. 4. 2014 • souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 8, Poznaňská 22, vel. 2+1, Brno, na dobu neurčitou • souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 10, Pod Kaštany 13, vel. 2+1, Brno, na dobu neurčitou • vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 2279 obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 4, Pod Kaštany 13, vel. 2+1, Brno, z nájemce, který dne 30. 1. 2014 zemřel, na družku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky do 30. 1. 2016 • souhlasila v souladu s ust. čl. VIII nájemní smlouvy s převedením práva bydlení a práv a povinností spojených s užíváním bytu č. 27, Pod Kaštany 15, Brno, ze stávajících nájemců na budoucí nájemce • souhlasila dle ust. § 2 občanského zákoníku s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3,Voroněžská 6, vel. 1+1, Brno, na dobu určitou 1 rok bez zajištění notářským zápisem s exekuční doložkou. Nájemné bude stanovené dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, a usnesení 13. RMČ BŽ ze dne 29. 6. 2011, bod 2.43, bez povinnosti složení peněžité jistoty ve výši pětinásobku sjednaného měsíčního nájemného, doporučila ZMČ BŽ vzít na vědomí pronájem obecního bytu č. 3,Voroněžská 6, Brno, dle ust. § 2 občanského zákoníku • souhlasila s dohodou o ukončení nájmu bytu č. 17, Gabriely Preissové 3, Brno, o velikosti 2+1, ke dni 31. 5. 2014 • souhlasila s dohodou o ukončení nájmu bytu č. 59, Voroněžská 3, Brno, o velikosti 1+0, ke dni 2. 4. 2014 • souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 9, Pod Kaštany 16, vel. 2+1, Brno, na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc • souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 17, Pod Kaštany 5, vel. 2+1, Brno, na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc • souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 10, Tábor 12, vel. 1+1, Brno, na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc • souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 11, Gabriely Preissové 1, vel. 3+1, Brno na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc • souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 58, Voroněžská 6, vel. 1+0, Brno, na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc • souhlasila se zúžením nájemce nájemní smlouvy ze dne 22. 8. 1994 ve znění dodatků č. 1 až 6, na nebytový prostor č. 604 o celkové výměře 99 m2, Pod Kaštany 15, Brno-Žabovřesky, pronajatý na dobu určitou do 4. 4. 2017 za účelem využití stomatologická ordinace a ordinace dentální hygieny, vyloučením fyzické osoby MUDr. Drahomíry Smolíkové, IČ: 60557061. Jediným nájemcem zůstane právnická osoba Ridere s.r.o., IČ: 022 53 101, se sídlem Minská 921/8,

Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky ze dne 17. dubna 2014 bude zveřejněn v červnovém čísle.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014 INFORMACE K NOVÝM VOLEBNÍM OKRSKŮM

OLBY EVROPSKÉ V 23.–24. 4 KVETNA 201

V souvislosti s novelou zákona. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zejména pak přechodného ustanovení č. IV zákona č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony, ve znění pozdějších předpisů, jsou volební okrsky nově vedeny v základním registru územní identifikace adres a nemovitostí ( RUIAN). Došlo ke změně definice volebních okrsků, tj. zařazení jednotlivých adresních míst do volebních okrsků. Výše uvedená změna měla mnoho podmínek, a to zejména vytvoření volebních okrsků v uzavřených celcích, vytvoření volebních okrsků se zhruba stejným počtem voličů apod. To vše bylo důvodem pro nové uspořádání volebních místností a volebních okrsků, u kterých došlo na území města Brna k přečíslování.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

2014.EU WWW.VOLBY#EP2014

4

květen 2014


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU PŘEHLED NOVÝCH VOLEBNÍCH OKRSKŮ VČETNĚ ADRES A VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27001 • volební místnost ZŠ Jana Babáka 1 Pod kaštany 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 5, 7, 9 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27002 • volební místnost ZŠ Jana Babáka 1 Kounicova 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 Šumavská 30, 32, 34, 36, 38, 40 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27003 • volební místnost ZŠ Jana Babáka 1 Jana Babáka 1 Tábor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18a, 18b, 19, 2, 20, 20a, 21, 22, 23, 25, 27, 28a, 28b, 28c, 29, 3, 30a, 30b, 30c, 30d, 31, 32a, 32b, 32c, 32d, 33, 34a, 34b, 34c, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Veveří 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118a, 120 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27004 • volební místnost ZŠ Jana Babáka 1 Kubánská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zborovská 1, 1a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 2a, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 9 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27005 • volební místnost ZŠ Jana Babáka 1 Bezejmenná 10 Chládkova 22a, 22b, 22c, 23a, 23b, 23c, 24a, 24b, 24c, 25a, 25b, 25c, 26a, 26b, 26c, 27a, 27b, 27c, 28a, 28b, 28c, 29a, 29b, 29c Klímova 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 Spojovací 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 9 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27006 • volební místnost ZŠ Sirotkova 36 Chládkova 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Klímova 1, 10, 2, 2a, 3, 4, 6, 8 Minská 10, 100, 101, 103, 104, 107, 109, 11, 113, 12, 14, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 56a, 57, 58, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 73, 74, 8, 80, 82, 84, 86, 87, 89, 9, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99 Šeránkova 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4a, 4b, 40, 41, 43, 44, 46, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27007 • volební místnost ZŠ Sirotkova 36 Eliášova 11, 13, 15, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 7, 9 Jelínkova 1, 10, 12, 15, 19, 20, 21a, 21b, 22, 24, 26, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 48, 50, 6, 7, 8, 9 Kameníčkova 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 18a, 18b, 18c, 2a, 20a, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Králova 1, 10, 11, 12, 14, 14a, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 41, 5, 7, 9 Mezníkova 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 35, 38, 4, 41, 5, 7, 9 Sirotkova 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2a, 2b, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 4a, 4b, 4d, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 71, 73, 75, 79, 8, 9 Tolstého 11, 12, 13, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27008 • volební místnost ZŠ Sirotkova 36 Hvězdárenská 1, 1a, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lužická 15, 17, 19, 2, 2a, 21, 23, 5, 7, 9 Matzenauerova 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Minská 5 Mučednická 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 5, 8 Náhorní 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tůmova 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 7, 8, 9 Veveří 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133 Zábranského 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9 Žižkova 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27009 • volební místnost ZŠ Sirotkova 36 Březinova 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 2c, 2d, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27a, 28, 29, 29a, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 39, 4, 4a, 4b, 40, 41, 43, 44, 46, 46a, 48, 5, 50, 52, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9 Eleonory Voračické 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 16b, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22a, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 39a, 4, 41, 43, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 9a Foustkova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Gogolova 3, 4, 5, 6, 7, 9 Krondlova 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 4, 8 Nárožní 1, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23a, 25, 4, 4a, 5, 6, 8a, 9 Šmídkova 1, 10, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8 Tichého 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 5, 6, 7, 9 Zeleného 1a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 3, 3a, 30, 32, 34, 36, 38, 48, 5, 5a, 5b, 50, 6, 8, 9

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27010 volební místnost ISŠA Dunajevského 1 Bráfova 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Dunajevského 10, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 46, 5, 6, 7, 8, 9 Fanderlíkova 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 24, 26, 3, 30, 34, 36, 4, 5, 6, 62, 68, 7, 72, 78, 8, 9 Slezská 11, 3, 5, 7, 9 Šmejkalova 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 53a, 54, 55, 57, 61, 61a, 63, 63a, 65a, 65b, 67, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 Zeleného 53, 53a, 53b, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27015 volební místnost ZŠ nám. Svornosti 7 Colova 11, 13, 15, 17a, 19, 21, 23, 25, 3, 5, 7, 7a, 9, 9a Kroftova 10, 100, 102, 104, 106, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 42, 44, 44a, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 8, 82, 84, 86, 9, 92, 94, 96, 98 Sovova 10, 11, 12, 13, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vrázova 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 19a, 19b, 20, 21, 21b, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 53a, 55, 57, 59, 6, 8a Zeyerova 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 8, 9

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27011 • volební místnost ZŠ Sirotkova 36 Bráfova 11, 5, 7, 9 Burianovo náměstí 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 7, 8, 8a, 9 Čajkovského 1c, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2a, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 3a, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 4a, 40, 42, 44, 5a, 6, 7, 8, 9 Doležalova 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 4, 6, 7, 8, 9 Horova 10a, 11a, 13, 13a, 14, 15, 15a, 16, 3, 4, 6, 6b, 7, 8, 9 Marie Steyskalové 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 64, 66, 68, 7, 70, 72 Puškinova 1, 1b, 1c, 1d, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2b, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 7, 8, 9 Šmejkalova 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 42a, 44, 46, 46a, 48, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27016 volební místnost ZŠ nám. Svornosti 7 Bochořákova 1, 10, 11, 11a, 11c, 11d, 12, 13, 13a, 13b, 13c, 13e, 14, 15, 16, 19, 19a, 21, 23, 3, 35, 5, 7, 9 Ostrá 10, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 6, 8 Plevova 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9 Příkrá 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8 Strmá 10, 11, 11b, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 8 Zákoutí 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 9 Závětří 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 7, 9

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27012 volební místnost ISŠA Dunajevského 1 Bráfova 107, 111, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 81, 83, 85, 89a, 91, 91a, 93, 95 Drnovická 3, 4, 6, 8 Elišky Machové 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 4a, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 6, 7, 8, 9 Horákova 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 24a, 4, 6, 8 Jana Nečase 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3a, 5, 6, 7, 8, 9 Nohavicova 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 5, 6, 7, 8, 9 Pernštejnská 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Petřvaldská 2, 4, 6 Šmejkalova 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 130a, 132, 134, 136, 138, 140, 140a, 142, 148, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 Zeleného 61, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27013 volební místnost ZŠ nám. Svornosti 7 Blatného 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 5, 6, 7, 8, 9 Horova 31, 33, 34a, 38, 39, 39a, 39b, 41, 41a, 42, 43, 48, 49, 51, 51a, 52, 53a, 54, 56, 57a, 57b, 57d, 59, 59a, 59b, 59c, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 75 Kallabova 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 5, 6, 7, 9 Kovařovicova 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 28a, 28b, 30, 34, 36, 4, 5, 7, 7a, 9 Mozolky 1, 1a, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 5, 6, 7, 9 Přívrat 10, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 4, 6, 8 Topolky 11, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 5, 7, 9 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27014 volební místnost ZŠ nám. Svornosti 7 Haasova 10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 14, 15a, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21a, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37b, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44a, 46, 48, 5, 50, 54, 6, 7, 8, 9 Junácká 1, 3, 5, 7 Kovařovicova 56, 58, 60, 62, 64 Kozákova 10, 12, 14, 16, 3, 8 Maničky 1, 1a, 10, 12, 2b, 3, 5, 5a, 5b, 5c, 6, 8, 9 Navrátilova 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 6, 8, 8a, 8b, 8c Postranní 1, 2, 2a, 4, 5, 5a Rosického náměstí 1, 2, 3 Sochorova 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 28, 32, 42, 44, 7, 8, 8a, 9 Stránského 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 20, 20a, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Štursova 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zemkova 1, 1a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 7, 8, 9 Žabovřesky č. e. 87

5

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27017 volební místnost ZŠ nám. Svornosti 7 Vychodilova 10, 11, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 13, 14, 16, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27018 volební místnost ZŠ nám. Svornosti 7 Horská 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 7, 8, 9 Chlubnova 1, 10, 11, 12, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kainarova 1, 10, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 9, 95, 97, 99 Kvapilova 1, 2, 3, 4, 5, 6 Skalky 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 4, 6, 8 Terasová 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 8 U vodárny 1, 11, 23, 3, 5, 7, 9 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27019 volební místnost ZŠ nám. Svornosti 7 Fričova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gabriely Preissové 1, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Královopolská 1, 1a, 1b, 1c, 12, 12a, 13, 14, 14a, 15, 16a, 17, 18, 20, 20a, 21, 25, 27, 28, 29, 3, 3a, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 59a, 6, 60, 62, 64, 66, 7, 7a, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 9 Sabinova 2, 4, 6 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27020 volební místnost KD Rubínek, Poznaňská 10 Lipská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Plovdivská 1, 2, 3, 4, 5 Poznaňská 1, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27021 volební místnost KD Rubínek, Poznaňská 10 Záhřebská 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27022 volební místnost ZŠ nám. Svornosti 7 Luční 1a, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 24a, 25, 26, 27, 3a, 3b, 3c, 30, 32, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 72, 8 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27023 volební místnost ZŠ nám. Svornosti 7 Foerstrova 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Makovského náměstí 2 Mozolky 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27024 • volební místnost ZŠ Jana Babáka 1 Voroněžská 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 6, 8, 9 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27025 volební místnost ZŠ nám. Svornosti 7 Jindřichova 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Korejská 1, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9 náměstí Svornosti 1, 2, 3, 4, 5, 7

květen 2014


OBRAZEM ZE ŽABOVŘESK DOBRÁ ZPRÁVA PRO BRNĚNSKÉ TŘÍDIČE – OD POČÁTKU DUBNA BRNO TŘÍDÍ VŠECHNY PLASTY

OLGA VLASÁKOVÁ SLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM V letošním roce se dožívá významného životního jubilea malířka, kreslířka, ilustrátorka a národopisná publicistka Olga Vlasáková (5. 5. 1934). Zájem o lidovou kulturu a starobylé tradice se stal smyslem a náplní jejího života. Vystudovala VŠUP v Brně u profesorů Bohdana Laciny a Emanuela Ranného, obor monumentální malba. Svou neutuchající pozornost pak obracela především k jihomoravským národopisným regionům, zejména Slovácku a Podluží, a díky své badatelské aktivitě se vypracovala na přední znalkyni zdejšího terénu. Zajímala se o všechny oblasti lidové kultury, avšak hlavní pozornost soustředila na zvyky a obyčeje a předměty výtvarného charakteru, které jejich existenci doprovázely. Zachytila rovněž svědectví pamětníků, zpravidla prostých lidí ryzího myšlení, a podařilo se jí zdokumentovat poslední doklady mizejících tradic a zprostředkovat jejich atmosféru. Zasvěcené příspěvky a doprovodné ilustrace se objevovaly po několik desetiletí v deníku Rovnost nebo Slováckých novinách. Významné místo zaujímaly autorčiny příspěvky v časopisu Malovaný kraj, v jehož redakční radě dlouho působila. V posledních desetiletích vydala řadu samostatných publikací, které se věnují lidovým tradicím a obyčejům – Lidové pečivo: metodický list pro amatérské výtvarníky (1985), Velikonoce (1992), Co nemá jiný kalendář/ Řemesla a jejich patroni (1994). V devadesátých letech vyšly Pranostiky v zemědělství, Národopisné reportáže, Jídla výročních obyčejů, Co nám říkají astrologové, ale také Národopisné slavnosti (1994) a Od medu k perníkům (1996, 2007), po přelomu tisíciletí Velikonoční lidová zdobnost (2008). Olga Vlasáková byla spoluautorkou publikace Koledy z Brněnska nejen vánoční (2000). Ilustrovala rovněž knihy, které se tematicky vázaly k moravskému regionu – Pověsti, pohádky a vyprávění z moravských Kopanic (2001), Historie a příběhy hradu Buchlov (2006), Pohádky Chřibů (2008). Zasloužila se o zpracování historie a současnosti brněnské městské částí Žabovřesky (1997) a je autorkou publikace k 750. výročí obce Vlkoš (2000). Své literární schopnosti prokázala ve sbírce lyrické poezie Postřehy mezi nadechnutím (2001), které vypovídají o jejím vztahu ke světu a přírodě. Své výtvarné práce prezentovala na řadě výstav. Působila rovněž jako členka porot, které se byly součástí akcí směřujících k rozvoji a zachování lidových tradic. Olga Vlasáková se vždy ochotně dělila o své poznatky a zážitky. Její tvorba umožnila dnešním generacím nahlédnout do života předků a předat pozoruhodné poselství obsažené v projevech lidového umění, v dochovaných obyčejích a dokladech lidové tradice. Činila tak srozumitelným a přitažlivým jazykem a výtvarně působivými formami. Její práce zachytily obraz minulého světa našich předků, který obsahuje inspirativní a aktuální podněty i pro naši současnost. Za rozšíření dosavadních vědomostí o tradiční kultuře mezi širokou veřejností a obohacení našeho vnímání o prvky staré tradice jí patří veliký dík. Alena Kalinová, kurátorka sbírky lidového umění Etnografického ústavu Moravského zemského muzea

Nově mohou občané města Brna do žlutých či drátěných kontejnerů vhazovat kromě zaběhnutých PET lahví a nápojových kartonů i další plastové obaly, jako jsou fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží včetně obalů od CD disků a dalších výrobků z plastů. Ve městě Brně nyní evidujeme celkem 1 083 kusů žlutých či velkých drátěných kontejnerů, které dostanou nový kabát, budou polepeny novými samolepkami s uvedením všech druhů tříděných plastů a nápojových kartonů. „Rád bych ujistil obyvatele Brna, že řádně využijeme veškeré plastové obaly a nápojové kartóny, které budou třídit do žlutých nádob. Na naší dotřiďovací lince jednotlivé plasty od sebe oddělujeme a dále zajišťujeme jejich druhotné zpracování“, říká ředitel společnosti SAKO Brno, a.s., Ing. Jiří Kratochvil. Změna třídění odpadů se týká pouze plastů, nikoliv skla a papíru. Třídění těchto odpadů zůstává nezměněno.

JARNĚ UKLIZENÝ WILSONŮV LES ZVE K PROCHÁZKÁM V sobotním odpoledni 5. dubna si více než třicítka lidí našla čas na „Jarní úklid Wilsonova lesa“, který jako svou premiéru akce podobného typu zorganizovalo Občanské sdružení Masarykova čtvrť a technicky zaštítila Veřejná zeleň města Brna. Pomocníci se rozdělili do čtyř skupinek a každá z nich si vzala na starost část lesoparku. Po tříhodinovém snažení se z celého Wilsonova lesa nashromáždilo celkem 26 pytlů odpadků. Mezi „úlovky“ patřily i tři pneumatiky, dva kufry nebo nejrůznější boty a přezůvky. Uznání zaslouží zejména starší účastníci, kteří neváhali vydávat se mimo cesty do nelehkého terénu. Všichni si akci pochvalovali (byť vzhledem teplému počasí nejeden z nich při zdolávání kopcovitého lesoparku propotil oblečení) a už zvažují, zda z ní udělají pěknou tradici nebo ji rozšíří i o další zelené plochy ve svém okolí. Michal Závodský, předseda OSMČ

Poznámka: Řadu let zdobila Olga Vlasáková vánoční čísla Žabovřeského zpravodaje svými kresbami, aniž by si nárokovala honorář. Výňatky z knihy Brno-Žabovřesky, historie a současnost již přes rok vycházejí v Žabovřeském zpravodaji a seznamují naše čtenáře s časy minulými. Přejeme paní Olze hodně zdraví k jejímu výročí! redakce

POZVÁNKA

Co Vás čeká a nemine? S průvodci budete mít možnost poznat jedinečné přírodní bohatství Hádů a následně v Lamacentru bude připraven doprovodný program v podobě různých her a soutěží pro děti, ukázek předení na kolovrátku, nabídky výrobků z lamí vlny a šperků přímo z Jižní Ameriky, také se můžete těšit na křtiny nového lamátka a možná Vás čeká i další překvapení.

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády a Lamacentrum Hády Vás srdečně zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE KAVKY A CELODENNÍ AKCI V LAMACENTRU HÁDY akce se uskuteční v sobotu 24. 5. 2014 od 10.00 do 17.00 hodin

Vstupné do Lamacentra 30,– Kč pro dospělé a děti 20,– Kč je určeno na údržbu a ochranu přírody na Hádech. Exkurze v PP Kavky je bezplatná.

Kontakt: tel.: 608 434 564 Další informace na: www.lamacentrum.cz

Spojení MHD: od konečné zastávky autobusu č. 64 nebo autobusem č. 78 od zastávky Velká Klajdovka v Líšni.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

6

květen 2014


Zahradnictví

Brno s.r.o.

Rychlý a účinný kruhový trénink pro ženy každého věku a kondice V přátelské atmosféře, pouze pro ženy, s trenérkou, která učí a motivuje...

EXPRESKA Brno Žabovřesky nám. Svornosti 6, OC PERLA, Brno tel.: 733 605 420 brno-zabovresky@expreska.cz

www.expreska.cz www.facebook.com/expreska

Vypadejte dobře ciťte se skvěle!

Přijďte se k nám podívat i o VÍKENDU!

GPS

Tel.: 737 964 359, 737 464 627

N 49°13.56'

Bystrcká 40a, Brno (parkoviště u ZOO)

PRONAJMU

GARAZ

E 16°32.12'

PO – PÁ 8-18, SO - NE 9-17

INZERCE VE ZPRAVODAJI 542 210 543 • 777 554 387 inzerce@nase-zabovresky.cz

ve vnitrobloku Pod Kaštany  737 287 640

Společnost Teplárny Brno, a.s. MDDR. JÁN SEMANČO TEL.: 541 217 124 MOBIL: 727 837 258 INFO@SEMANCO.CZ WWW.SEMANCO.CZ ZŘIZUJE NOVOU, MODERNĚ ZAŘÍZENOU ZUBNÍ ORDINACI NA ROSTISLAVOVĚ NÁM. 15 V BRNĚ–KRÁLOVĚ POLI Nabízíme komplexní zubní ošetření, včetně chirurgie a implantologie.

se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno, IČ: 46347534

vyhlašuje nabídkové řízení na prodej nemovitostí Luční 28

pozemek p.č. 1744/15, jehož součástí je budova č.p. 2563 v k.ú. Žabovřesky

Křídlovická 61b

pozemek p.č. 1374/1, jehož součástí je budova č.p. 949, a pozemky p.č. 1373/3, 1373/6, vše v k.ú. Staré Brno Popis jednotlivých nemovitostí, podmínky účasti v nabídkovém řízení, kontakty a další informace naleznete na internetových stránkách společnosti:

OTEVÍRÁME 1. KVĚTNA 2014 A PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.

www.teplarny.cz

Přijďte se k nám přesvědčit, že zubní ošetření nemusí být nepříjemnou zkušeností.

Noha má všechny technologie, které potřebuješ

mančo inz Žabovřesky 93x91mm.indd 1

Mojmírovo nám. 11, Brno tel. +420 775 402 412 info@skimarket.cz www.skimarket.cz

www.facebook.com/skimarketbrno

14.4.2014 11:29:00

SLEVA 10 % na brýlové obruby s tímto inzerátem AKCE dioptrické sluneční brýle od 1 390Kč Vyšetření zraku očním specialistou ZDARMA OČNÍ OPTIKA • DR. OPTIK Moravia s.r.o. Minská 240/65, 616 00 Brno-Žabovřesky tel: +420 777 700 536

www.droptik.cz


přijďte nás navštívit do nové restaurace na adrese náměstí svornosti 6, Brno-ŽaBovřesky a vyuŽijte speciální akci.

Hovězí riB eye steak s příloHou za 109 kč*. www.lacorrida.cz |

lacorridarestaurant

* Akce platí do 31. 5. 2014 | Otevírací doba: Po–Ne: 11.00–23.00 / Pá: 11.00–23.30 | Rezervace na tel. čísle +420 773 420 422

Pohřební služba CM s.r.o. PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE Minská 100, 616 00 Brno tel.: 549 244 925, mobil: 731 447 125 e-mail: schenk@nbox.cz www.schenk-sport.cz

2013 Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj

Millenium Center Hybešova 42 , Brno www.pohrbybrno.cz  543 128 187 • 724 302 394 cm.zelena@seznam.cz svozy 602 550 465 Zajišťujeme kompletní obřady: kremace, zpopelnění bez obřadu i pohřby do země, svozy zesnulých, květiny, parte a jiné služby

- zakázková výroba - výroba křesel PRESIDENT - výroba ušáků (klasickou metodou) - opravy čalouněného nábytku - potahování stěn, dveří, ...

OPRAVY STAROŽITNÉHO NÁBYTKU Čalounictví Liška Chaloupky 3a, 624 00 Brno Tel.: 541 223 073, Mobil: 605 258 788 www.cal-liska.cz


VOLNÝ ČAS MÁJOVÉ ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ SE TENTOKRÁT USKUTEČNÍ I S DĚTMI

VYCHÁZKY V MĚSÍCI KVĚTNU

Místní organizace Svazu důchodců v Brně-Žabovřeskách, nadace Zdraví pro Moravu a Český rozhlas Brno připravují další Zpívání pro zdraví. Uskuteční se dne 30. května 2014 v 17 hodin v kulturním domě Rubín pod záštitou starosty městské části Brno-Žabovřesky Pavla Tyralíka. Zahraje vynikající cimbálová muzika Michala Miltáka ze Strážnice, zazpívá Václav Kovářík, moderuje Marcela Vandrová. Symbolem sbližování generací pak bude vystoupení dětí z Dětského domova Dagmar, které náš potěší svým milým, bezprostředním projevem. Petr Kalábek, předseda MO

5. května Židenice - Stará Osada ▶ autobus č. 78 ▶ Velká Klajdovka ▶ ,,Hornek“ ▶ ke hřbitovu na autobus č. 58 12. května Konečná tramvaje č. 5 ▶ Štefánikova čtvrť ▶ autobus č. 57 ▶ Útěchov – náměstí ▶ Mufloní studánka 19. května Mendlovo náměstí ▶ autobus č. 52 ▶ výstup ,,Stará dálnice“ ▶ divočáci ▶ Údolí oddechu – kamenolom. Odjezd 8:45 hodin 26. května Židenice – Stará Osada ▶ autobus č. 78 ▶ Velká Klajdovka ▶ kolem vysílače ▶ pomník S. K. Neumanna

každé pondělí – odjezd před 9. hodinou

DOMOV DŮCHODCŮ VYCHODILOVA JIŽ DVACET LET SLOUŽÍ LIDEM

Foto: Petr Suchý

Příběh tohoto domova se začal psát před dvaceti lety. Na jaře 1994 se do tehdejšího penzionu začali stěhovat první obyvatelé, z nichž někteří zde žijí dodnes. Sami přiznávají, že přesazení z vlastního prostředí, se kterým byli srostlí, je těžké a k této životní změně přistupovali s obavami. Dvacet let spokojeného života je však nejvýmluvnějším argumentem, že Domov důchodců Vychodilova je tím správným místem. Nepochybovala jsem, že oslava dvacetiletého výročí bude krásná. Znám zdejší obyvatele, personál i ředitele a zažila jsem i oslavy předchozí. Přesto jsem žasla nad vysokou uměleckou úrovní, ale i velmi srdečnou atmosférou plnou vřelé lidskosti. To není fráze, to byla skutečnost. Vedení domova při této příležitosti nechalo zhotovit kalendář. Fotografie, které jsou zde obsaženy, by se mohly jmenovat „Ruce“. Na každé straně kalendáře je detail rukou některého klienta v tvůrčí činnosti a zároveň i jeho konkrétní fotografie. Vidíme tedy ruce seniorů, jak háčkují, tvoří z hlíny, malují obrazy nebo se jen pevně drží své pečovatelky. Staré ruce, a co všechno ještě dokáží… Kalendář je oslavou člověka a zanechává silný dojem. Mezi hosty kolovaly také fotoknihy zachycující významné okamžiky i obrázky běžného každodenního života v domově. Více než jakákoliv slova vypovídaly o životě seniorů v tomto zařízení, životě naplněném citlivou péčí, pestrým programem, kulturou, vzděláváním a hlavně družností a přátelstvím. Při koncertě vystoupil vynikající tenorista Martino Hammerle Bortolotti, který zde účinkuje pravidelně, tentokrát spolu s půvabnou sopranistkou Andreou Širokou, za klavírního doprovodu Šárky Králové. Všichni tři umělci se nerozpakovali dávat najevo svoje sympatie k domovu a jeho obyvatelům. Byl patrný z každého jejich gesta, úsměvu, podané ruky. Hostující umělce pak vystřídali umělci místní. Pěvecký sbor složený z dam a pánů z řad klientů možná nedosahoval takové umělecké úrovně. Potěšil však neméně a hlavně byl dalším důkazem přátelské atmosféry, která v domově vládne, i schopnosti protagonistů „nebrat se tak úplně vážně“. Kdyby v těchto prostorách vládla chladná, odcizená atmosféra, nikdy by tento skvělý soubor nevznikl a nikdy by nevěnoval děkovnou píseň „svému“ panu řediteli.

V průběhu slavnostního odpoledne byli oceněni i zaměstnanci, kteří v domově pracují od samého počátku, paní Marcela Zapomělová a pan Jaroslav Stehlík. I jim patří velký dík za obrovský kus práce, který věnovali domovu a jeho obyvatelům. Jsem ráda, že jsem tam ten den byla. Odnesla jsem si hodně. Pocit, že ve světě nevládne jen cynismus a neúcta k stáří. Že existuje místo, kde staří a mnohdy bezmocní lidé prožívají seniorská léta v důstojných podmínkách, zahrnutí opravdovou lidskou péčí a hlavně úctou k jejich životu. To není vztah zaměstnance ke klientovi, to je vztah člověka k člověku. Iveta Fišerová

KLOTYLDA BARTOŇOVÁ OSLAVILA KRÁSNÉ 101. NAROZENINY

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

Foto: Petr Suchý

Již potřetí jsme u příležitosti stého a následujícího výročí zavítali na ulici Tábor. Tentokrát za paní Klotyldou Bartoňovou do Domova důchodců. Jubilantka s velkým potěšením přijala z rukou starosty Pavla Tyralíka gratulaci, a neméně radostně uvítala i ředitele domova Petra Němce. Ačkoliv paní Bartoňová mluvila o poctě, jaké se jí návštěvou z radnice dostalo, opak je pravdou. Setkání s dámou, která je i ve 101 letech vitální a na svůj věk zdaleka nevypadá, bylo poctou i potěšením pro nás. Ještě jednou přejeme hodně štěstí a zdraví! Iveta Fišerová, Sbor pro občanské obřady a slavnosti

9

květen 2014


Z NAŠICH ŠKOL soutěžící: Veronika Gala za monolog Pavla Šruta „Paní, proč zase ječíte?“, Anna Součková a Šimon Burian s dialogem Stephana Leackoka „ U fotografa“ a Petr Žurek a Dominik Jakš (s přispěním Petra Maga a Šimona Buriana) za dialog podle Terryho Pratchetta „Král a Smrť“. V dalších dvou výstupech se představili: Mariana Tůmová, Magdalena Kiermaszek, Tomáš Konečný a Agáta Teplá. Všem zúčastněným patří gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy. Zina Hošková, vedoucí dramatického kroužku

Základní škola Jana Babáka 1 … také na www.zsbabak.cz

ŽÁCI DRAMATICKÉHO KROUŽKU OBSTÁLI V KONKURENCI ZUŠ

„BUBÁCI Z BABÁKA“ SLOHOVÁ PRÁCE ŽÁKYNĚ 5. B

Poslední březnovou sobotu proběhlo v Brandýse nad Labem národní kolo soutěže dětských monologů a dialogů „Divadelní kandrdásek“. Mladí adepti hereckého řemesla soutěžili v několika kategoriích s krátkými jevištními výstupy. Úroveň letošního jubilejního 25. ročníku byla skutečně vysoká. V jednotlivých výstupech byly využity nejen rekvizity, ale i jevištní osvětlení a scénická hudba. Jak řekl v závěru předseda poroty, režisér Rudolf Felzmann, v posledních letech stoupá kvalita jednotlivých vystoupení i náročnost ve výběru textů. Za dramatický kroužek ZŠ J. Babáka do národního kola postoupilo celkem pět jevištních vystoupení. V konkurenci základních uměleckých škol získali ocenění za herecký projev tito

Fantazie je nerozlučně spjata s dětským světem. A svět viděný očima fantazie je pro nás dospělé vždy nesmírně obohacující. Napadlo by Vás, že kromě žáků a učitelů je naše škola plná podivuhodných bytostí? Žáci 5. B se rozhodli vyprávět o životě a příhodách babáckých bubáků. Většina z nich obývá jejich třídu a vymýšlí různé neplechy, podle kterých dostávají svá jména. Tabulníček hrozný je známý čmáral, Vlasák učitelský rozcuchává učitelům účes, Záškodník okusuje učebnice, Břicháč krade dětem svačiny, Hryzalka lavičnatá ohlodává lavice, Kaňkovník vzácný kreslí dětem v sešitech z kaněk prasátka a Řachtan dunivý v noci budí pana školníka. Samotnou existenci školy však jednou ohrozil Škodlín, rozmazlený a zlobivý skřítek: „Jednou takhle nastaly prázdniny a žáci i učitelé se těšili, jak budou mít v září opravenou školu. I Škodlín se těšil, ale bohužel ne na opravy. Toho spíš zajímalo, komu co provede. Chudáci zedníci pořád něco hledali nebo napravovali, co Škodlín poničil. Tak se stalo, že prázdniny byly téměř u konce a škola byla stále neopravená. Ostatní skřítci se na děti těšili a báli se, že kvůli Škodlínovi se děti nebudou mít kam vrátit. Škodlín si z toho nic nedělal a jen se skřítkům posmíval. Ti nakonec z rozbourané školy odešli. A Škodlínovi se začalo stýskat. To stýskání bylo tak mocné, že v něm probudilo i lítost, a nevěřili byste, jak se nakonec polepšil. Zedníkům tajně pomáhal a školu se nakonec podařilo opravit. Občas sice vyvede nějakou lumpárničku, ale ví, že mít kamarády je jedna z nejhezčích věcí na světě.“ Agáta Staňková, žákyně 5. B Hana Šatná, třídní učitelka

odbyla, tak knihy zapálily olympijský oheň, pak chytrá encyklopedie odstartovala olympiádu a řekla: „Počítači, zapni hudbu.“ Počítač zapnul cyklus Má vlast od Bedřicha Smetany. Všichni se šli podívat na ten krásný olympijský oheň, všichni byli ošáleni tou krásou. Tak asi za pět minut začala olympiáda. První disciplína byla hokej. Bylo tam moc hraček. Hrálo lego, lego City vs. Lego Star wars a vyhrálo Star wars. Druhá disciplína byla biatlon. Běželi ho plyšáci a vyhrál plyšák Méďa Béďa. Olympiáda skončila a všem to bylo líto.

Základní škola Sirotkova 36 … také na www.zssirotko va.cz

Veronika Klofandová Šla jsem do školy jako vždy v 7:15, ale zapomněla jsem si čip a běžela rychle pro něj do svého pokoje. Ale co jsem neviděla: celý můj pokoj byl vzhůru nohama, ale řekla jsem si, že už musím do školy a po škole si to uklidím. Když jsem však zavírala dveře, uslyšela jsem: „Vzduch čistý!“ A tak jsem se začala dívat klíčovou dírkou. A viděla jsem, jak moje panenky a plyšáci začali spolu tancovat valčík a pustili si hudbu v rádiu. Figurky ze stolních her dělaly stráže a kostky sedátka u slavnostního stolu. A vlastně celý ten pohádkový bál, který byl na mém stole, byl z věcí z mého pokoje. Pak jeden ze stráží oznámil: „Přichází král!“ Přicupitala jedna panenka a řekla: „Chci, aby každý z mých poddaných měl dobré vzdělání, a proto vyhlašuji povinnou školní docházku….“ Vtom jsem si uvědomila, že čas běží, je 7:49 a já nestíhám školu a běžela jsem na tramvaj.

CO SE DĚJE V MÉM POKOJI, KDYŽ TAM NEJSEM? Žáci 4. C ze ZŠ Sirotkova dostávají v letošním školním roce spoustu zajímavých úkolů. Například v březnu se v rámci slohového výcviku ponořili do své fantazie a zamysleli se, co se děje v jejich pokoji, když za sebou zavřou dveře. A děly se opravdu zajímavé věci: lampička si povídala se žárovkou, lego panáčci hráli fotbal, ovladač přepínal svoji televizi, plyšáci byli na olympiádě. Ze všech dobrodružství za dveřmi přinášíme malou ochutnávku také Vám: Jan Šustek Když odejdete z pokoje, tak nevíte, co se tam děje, ale pozor, když se podíváte klíčovou dírkou, tak uvidíte. Tak se tam zkusíme kouknout. Plyšáci tam hrají Dostihy a sázky, zdi se hádají, kdo má hezčí barvu a potom přijde kniha encyklopedie a zařve: „Ticho, za pět dní bude olympiáda!“ Pět dní u hraček znamená hodinu a čtvrt. Hodina a čtvrt

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

Zkuste někdy zavřít oči a třeba také „uvidíte“ spoustu zajímavých věcí.

Šárka Gašparovičová, tř. učitelka

10

květen 2014


Z NAŠICH ŠKOL byli ubytovaní, dobře vaří a jen díky vydatné a chutné stravě jsme zvládli takovou porci sportu a zábavy. Hlavní výhra – pohár plný sladkostí – i další ceny byly rozdány a děti už se těšily domů. Rodičům se vrátily unavené, ale zdravé a spokojené. Kristina Steinhauserová a Lucie Rýznarová

m. Svornosti 7 Základní škola ná svor.cz … také na www.zsn

VÁNOČNÍ STROM NA VELIKONOCE Možná to zní trochu nesmyslně, ale v našem oddělení školní družiny se akce pomalu stává tradicí. Letos již podruhé jsme se před Velikonocemi vypravili zasadit jedličku, kterou jsme si s dětmi společně koupili v Domě ochránců přírody, v období vánočních trhů. Stromek jsme pak až do Vánoc měli ve třídě. V sobotu 12. dubna jsme my, děti z 1. A, společně se svou paní vychovatelkou zamířily do Soběšic. Zde, v lesní školce, se tato akce koná již několikátý rok. Po příchodu na místo a menším občerstvení, jsme si všichni postupně vyzkoušeli, jaká je práce lesních dělníků při sázení nových stromků. Společně jsme vykopali a vyhrabali díru pro naši jedličku a společnými silami ji zasadili. Při zpáteční cestě jsme si připomněli jarní květiny, kterých letos bylo kolem nás plno, rozdali si diplomy a malé odměny, ještě jednou se občerstvili a vydali se k autobusu. Tentokrát nám krásně svítilo sluníčko a naše cesta zpátky za rodiči rychle uběhla. Děti a Daniela Tribulová, vychovatelka ŠD

ENGLISH SUPESTAR NA SVORNOSTI V úterý březnu se na naší škole konala soutěž ve zpěvu a recitaci v anglickém jazyce English Superstar. Soutěžili žáci 1.–5.tříd. Zúčastnit se mohl každý, kdo si připravil nějakou anglickou písničku, básničku, či říkanku a měl kuráž svou dovednost předvést před početným publikem a porotou složenou z vyučujících anglického jazyka. O účast v této prestižní soutěži byl nebývalý zájem a celkem se jí zúčastnilo 45 dětí. Jejich repertoár byl široký, děti zpívaly své oblíbené písničky z hodin angličtiny, recitovaly básně nebo si samy aktivně vyhledaly a nastudovaly rozličné anglické evergreeny, např. Yellow Submarine od Beatles. Soutěžit mohli jednotlivci i skupinky, což soutěž velmi zpestřilo. Všichni jsme se opět přesvědčili, že s angličtinou si můžeme užít spoustu zábavy a že učit se cizí jazyk neznamená jen biflovat slovíčka a gramatiku. Vítězové v jednotlivých kategoriích byli náležitě odměněni, všem zúčastněným patří obrovská poklona za jejich úžasné výkony a kuráž. Těšíme se, že si zase brzy zasoutěžíme v nějaké další jazykové soutěži. Vyučující anglického jazyka

DRUHÁCI ZDOLÁVALI KOPCE V JESENÍKÁCH Žáci 2. B a 2. C se letos vypravili pro změnu na zimní školu v přírodě. S napětím jsme sledovali sněhové zpravodajství z českých hor, obzvlášť z lyžařského střediska v Karlově pod Pradědem. Vzít si lyže nebo nevzít – to byla základní otázka! Nakonec jsme přece jen naložili všechno lyžařské vybavení a vyrazili. Až do samotného Karlova jsme nezahlédli sněhovou vločku, zato se na nás celou cestu valily obrovské kapky deště. Náladu to ovšem nikomu nezkazilo. Vidina týdne plného her, soutěží a zábavy byla i tak lákavá. První den jsme statečně nazuli lyžáky, abychom trochu potrénovali chůzi v těchto ne zrovna tanečních botkách a abychom si „osahali“ sjezdovku. Po jedné jízdě jsme to však museli vzdát a do večera sušit veškeré oblečení. Potom už bylo všechno jen lepší. Další dva dny jsme pilně trénovali obloučky a k naší nemalé radosti se lyžovat naučili i ti, kteří stáli na lyžích úplně poprvé v životě. V úterý se jel slavný slalomový závod. Branky projeli téměř všichni a večer se rozdávaly medaile. Uprostřed týdne se děti dočkaly toužebně očekávané odměny – návštěvy aquaparku v Bruntále. Několik hodin řádění v bazénu se slanou vodou, v umělé řece a na toboganu nás všechny pořádně unavilo. Poslední den šli lyžovat už jen zdatnější lyžaři a užili si nejen sněhu, ale i sluníčka. Ostatní byli na krásném turistickém výletě po okolí. Odpoledne jsme ještě opékali špekáčky a loučili se se zimou Moreny, které si děti samy vyrobili, jsme spálili a poslali po vodě. Úplně všichni jsme se shodli na tom, že Pod Kloboukem, kde jsme

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

11

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL MŠ Brno, Gabriely Preissové 8 MŠ Brno, Fanderlíkova 9a MŠ Brno, Žižkova 57 MŠ Beruška Brno, Plovdivská 6 MŠ Brno, nám. Svornosti 8

30. 6. – 11. 7. 2014 14. 7. – 25. 7. 2014 28. 7. – 8. 8. 2014 11. 8. – 22. 8. 2014 30. 6. – 11. 7. 2014

V týdnu od 25. 8. 2014 do 29. 8. 2014 (pondělí až pátek) není zajištěn provoz. V mateřských školách probíhají přípravné práce na nový školní rok 2014/2015, který začíná 1. září 2014.

květen 2014


PORADNA ZPRAVODAJE VÝŽIVOVÁ PORADNA: DOPLŇKY STRAVY ANO ČI NE? zdraví, hledají vlastní, řekněme „alternativní“ cestu? Proč by vedle sebe nemohly koexistovat dva způsoby řešení, které by respektovaly známé tvrzení, že „všechny cesty vedou do Říma“ anebo „k cíli vede mnoho cest“? Důvodů, proč bychom měli užívat doplňky stravy, je mnoho: současný stresující způsob života, nekvalitní životní prostředí, „co nejlevnější“ potraviny (které nezaručí optimální příjem mikroživin a ochranných látek) spolu s katastrofickým způsobem stravovaní, začínajícím již v útlém dětství (není se pak co divit, že se čím dál častěji u dětí setkáváme se „syndromem snížené imunity“). Neustále se opakující redukční diety a v neposlední řadě sedavý způsob života bez pohybu na „čerstvém“ vzduchu. Podle mého názoru, mnoha vědeckých studií a expertů na výživu neexistuje jiná možnost, jak zajistit odpovídající množství ochranných látek než jejich cílené podávání formou doplňků stravy. Je proto prakticky nesmyslné tvrdit, že rozmanitou stravou jsme schopni přijmout dostatek biologicky aktivních látek. Tady pozor – vycházíme z logické úvahy, která v tomto případě bohužel nekoresponduje s tvrzením naší legislativy. Oficiálně se nesmí prezentovat, že naše strava nám není schopna dodat adekvátní množství důležitých živin! Z výše popsaných důvodů by měly přijít na řadu právě doplňky stravy. Seznam nejčastěji používaných potravních doplňků: Ajurvédské byliny, aloe vera, antioxidanty z tropického ovoce, brusinky – extrakt, CLA, demineralizovaná mléčná syrovátka (whey protein), kolostrum, karnitin, chlorela, lecitin, koenzym Q 10, kyselina listová, resveratol, selen, vitamin C, vitamin E, vláknina, zelený čaj, žen-šen.

Osobně dostávám spoustu dotazů, zda je vhodné užívat doplňky stravy. I když pracuji se svými klienty a doporučím jim vhodný doplněk stravy, často se setkávám se zajímavou vlastností českého člověka, a to je nedůvěřivost. V zásadě si říkám, že své klienty i chápu. V tisku se opakovaně objevují články, které napadají výrobce doplňků a jejich autoři se neobtěžují svá tvrzení ověřit. Na druhé straně je také pravda, že popisy úžasných účinků některých produktů slibující příznivé, nebo dokonce léčebné účinky (typické je to v případě výrobků na klouby) jsou více než zavádějící. Potravinové doplňky jsou vitamíny, minerální látky, specificky upravené živiny, aminokyseliny, mastné kyseliny, extrakty z bylin a mnohé další látky s významným biologickým účinkem, které ale nejsou léky. Na druhou stranu musím připomenout, že mnohé potravní doplňky jsou tak specifické, že se již využívají při výrobě léků a nakonec se samy stanou léčivy. Doplňky stravy jsou směsi potravinových doplňků, které mohou být přírodního nebo syntetického (umělého) původu. Předpokládám, že zde není potřeba zdůrazňovat, kterou z těchto dvou možností je lepší zvolit. Efekt konkrétního doplňku stravy je závislý na řadě faktorů, stejně jako v případě léčiv. Vysvětlení, proč mnoho doplňků na první pohled neúčinkuje, spočívá mimo jiné i v tom, že jejich efekt je „plíživý“ a lze ho dosáhnout až dlouhodobým užíváním. Dále samozřejmě záleží na dávkování a pravidelnosti podávání. Jaký doplněk stravy užívat se odvíjí od způsobu stravování, životního stadia (těhotenství, kojení, senioři), od aktuálního zdravotního stavu a případně prokazatelného deficitu konkrétního prvku. I přes veškerou nedůvěru trh s doplňky stále roste. Jak je to možné? Není to tím, že moderní medicína, přes všechny zásadní objevy a pokroky, až tak úspěšná v léčení mnoha nemocí zrovna není? Nemůže to být tím, že lidé, kteří to zjistili na svém nezlepšeném

Hezký den Vám přeje Lenka Kazdová specialista na výživu a zdraví životní styl antijojo.cz

VELKÉ BRNO VZNIKLO PŘED 95 LETY hlavního města Brna mělo na základě tohoto zákona 90 členů. Navíc tento zákon také předpokládal možnost připojení dalších obcí přímo sousedících s zemským hlavním městem Brnem. K tomu mělo být napříště zapotřebí souhlasného usnesení jejich zastupitelstev, učiněného za přítomnosti dvou třetin jejich členů, a usnesení zastupitelstva hlavního města Brna, jež se mělo stát stejnou většinou. Další rozšiřování města Brna proběhlo v několika etapách, přičemž žádné z nich již nebylo co do počtu přibyvších obyvatel srovnatelně velké jako to, jehož 95. výročí slavíme. Pro úplnost. Dalším rozšířením Brna bylo připojení městyse Líšně v roce 1944. O připojení k Brnu Líšeň projevila zájem již v roce 1937. V roce 1957 pak byly k Brnu připojeny pouze části katastrů obcí Bystrc, Kníničky, Rozdrojovice, Moravské Knínice, Chudčice a Veverská Bítýška o rozloze 31,8 km², které tvoří oblast Brněnské přehrady. Dne 1. července 1960 byly k Brnu připojeny obce Bystrc, Holásky, Kníničky, Mokrá Hora a část katastru obce Moravany. Dne 26. listopadu 1971 byly k Brnu připojeny obce Bosonohy, Dvorska, Chrlice, Ivanovice u Brna, Jehnice, Ořešín, Soběšice a Žebětín. Jako poslední byl k Brnu 1. července 1980 připojen Útěchov.

Možná si to ani neuvědomujeme, ale naše město, jak ho známe dnes, nemá zdaleka tak dlouhou historii jako původní město Brno. Až připojením dalších měst a obcí k starému Brnu vzniklo v minulém století tzv. Velké Brno. Podle sčítání lidu z roku 1910 žilo v Brně 125 737 obyvatel. Brno ve své tehdejší podobě se rozkládalo přibližně za území dnešní městské části Brno-střed a mělo rozlohu 1 732 ha. Dne 16. dubna 1919 přijalo Národní shromáždění republiky Československé zákon č. 213/1919 Sb., o sloučení sousedních obcí s Brnem. Tento zákon nabyl účinnosti dne 23. dubna 1919. Tento den si tedy připomínáme 95. výročí vzniku „Velkého Brna“. Na základě tohoto zákona byla k Brnu přičleněna 2 města – Husovice a Královo Pole – a 21 obcí – Juliánov, Židenice, Maloměřice, Obřany, Medlánky, Řečkovice, Žabovřesky, Komín, Kamenný Mlýn, Jundrov, Kohoutovice, Bohunice, Lískovec, Horní Heršpice, Komárov, Černovice, Slatina, Dolní Heršpice, Přízřenice, Vejvanovice (dnes Brněnské Ivanovice) a Tuřany. Podle prvního československého sčítání lidu z 15. února 1921 se Brno rozrostlo na 221 758 obyvatel. Rozloha Brna se zvětšila na 12 376 ha. Jen pro zajímavost, tehdejší městské zastupitelstvo zemského

Filip Leder

HUDEBNÍ KOKTEJL MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ A ŠANSONŮ NEJEN PRO MAMINKY a vidět ho i jejich očima. Soutěž pořádá organizace Ženy50, ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město a pod záštitou starosty městské části Brno-střed Libora Šťástky. Koncert se uskuteční v neděli 11. května 2014 v 19 hodin, v sále Otakara Motejla v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. Vstup zdarma. Srdečně zve sdružení Ženy50.

Již po sedmé pořádá občanské sdružení Ženy50 koncert ke Dni matek. Na tom letošním zazní melodie ze slavných muzikálů a šansony v podání předních sólistů Hudební scény Městského divadla Brno, Jany Musilové a Roberta Jíchy, za klavírního doprovodu doc. Mgr. Šárky Králové. V průběhu večera budou vyhlášeni vítězové 6. ročníku fotografické soutěže Úhel pohledu, jejímž cílem je přiblížit svět žen 50+

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

12

květen 2014


VOLNÝ ČAS Salesiánské středisko mládeže Dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Foerstrova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky tel./fax: 541 213 110, e-mail: info@brno.sdb.cz www.brno.sdb.cz

V květnu je Zoo Brno otevřena denně od 9 do 18 hodin, pokladny se uzavírají v 17 h Více na www.zoobrno.cz

DEN PŘÍRODNÍCH VĚD

1. květen 2014 • 10:00 – 16:00 hodin Studenti Střední průmyslové školy chemické, Brno, Vás přesvědčí o tom, že přírodní vědy nejsou nuda! Více informací: Mgr. Jana Galová, galova@zoobrno.cz, tel.: 546 432 361

PŘEDSTAVUJEME SE: GODSPELL

Mezi mnoha kroužky, kluby a skupinami, které působí v Salesiánském středisku mládeže Brno-Žabovřesky, je letos také jeden soubor, který si pro Vás připravuje nevšední hudebně-dramatické představení. Jedná se o skupinu kluků a holek, kteří pracují na inscenaci rockového muzikálu Godspell. Komedianti a milovníci experimentálního divadla si přijdou na své. Godspell je totiž mozaika biblických podobenství, která mladí umělci interpretují podle své vlastní fantazie a prokládají je hudebními a tanečními čísly. Na premiéru muzikálu jste všichni srdečně zváni. Uskuteční se v sobotu 24. května v 19 hodin v sále pod žabovřeským kostelem Panny Marie Pomocnice.

ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ

17. květen 2014 • 11:00 – 16v:00 hodin

Zvířátka také nekouří – světový den bez tabáku, Brno zdravé město. Za nefunkční spotřebič zdarma do Zoo V sobotu 17. května od 11 do 16 hodin se v areálu Zoologické zahrady Brno uskuteční zábavný program pro rodiny s dětmi s názvem „Zvířátka také nekouří“, který pořádá Kancelář Brno – Zdravé město. Vstupenku na tento den zdarma získají ti, kteří s sebou přinesou nefunkční elektrospotřebič určený k ekologické recyklaci. A jaké spotřebiče můžete přinést? Vysloužilé nebo nefunkční domácí elektrospotřebiče, které se zapojují do elektřiny nebo jsou na baterky (fén, vysavač, holicí strojek, mixér, mobil, lednice). Elektrospotřebič musí být kompletní a ne částečně demontovaný. Myš k PC nebo samostatná nabíječka mobilu se za elektrospotřebič nepovažují. Klávesnice k PC bude přijata jen s dalším spotřebičem. Více informací: Ing. Tomáš Dvořák, dvorak@zoobrno.cz, tel.: 546 432 336

ZVEME VÁS: NOC KOSTELŮ

V pátek 23. května se v celé České republice opět otevřou dveře řady chrámů, kaplí, modliteben či sborů v rámci Noci kostelů. Žabovřeská farnost se do této akce také zapojí. Otevřena bude kaple sv. Václava na Burianově náměstí i kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Foerstrově ulici – z programu upozorňujeme především na hudební vystoupení pěveckého sboru Cappella Polyphonica Salesiana, které začne ve farním kostele v 19:00. Detailní informace o programu, nejen v Žabovřeskách, naleznete na internetové stránce www.nockostelu.cz

CHYSTÁME V KVĚTNU

VLASTIVĚDNÝ KLUB PETRA BEZRUČE

1. května 8. května 17. května 18. května 23. května 24. května 28. května 30. května

Přednášky Vlastivědného klubu Petra Bezruče se konají v kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3 vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin 5. května 12. května 19. května 26. května

Srí Lanka I. část, Mgr. Aleš Spurný Srí Lanka II. Část, Mgr. Aleš Spurný Norsko na kole, Ing. Zuzana Druckmüllerová Tunisko, PhDr. Taťána Slavíková

Státní svátek – středisko zavřeno Státní svátek – středisko zavřeno Brněnská salesiánská volejbalová liga Představení divadla Happy Theatre Noc kostelů Godspell – muzikál Hudební akademie Letniční slavnost v Klubu maminek

Za Salesiánské středisko mládeže Anežka Hesová

KONCERT V BESEDNÍM DOMĚ PODPOŘÍ DĚTSKÝ DOMOV

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Masarykova univerzita nabízí vzdělávání seniorům v rámci Univerzity třetího věku. Přihlášky pro akademický rok 2014/2015 je možno podávat od 5. 5. do 30. 6. 2014. Více na www.u3v.muni.cz V příštím čísle zpravodaje Vám přineseme o tomto vzdělávacím projektu další informace.

F. ART. AGENTUR zve na JARNÍ KONCERT, který se uskuteční v neděli 11. května 2014 v 19 hodin v Besedním domě v Brně. Vystoupí operní pěvkyně Olga Procházková, Prague Cello Quartet a Jan Král, klavírní doprovod. Koncert se uskuteční pod záštitou Marka Šlapala, člena Rady Jihomoravského kraje a městské části Brno-Žabovřesky a s finanční podporou Jihomoravského kraje. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Dětskému domovu Dagmar.

OPRAVDOVÝ TÁBOR NA ZAČÁTKU LÉTA MEDVÍDEK PÚ A JEHO KAMARÁDI

S ubytováním v chatkách, ranní rosou, gumáky, táboráky – ale pořád ještě s maminkou nebo tátou, babičkou či dědou. Před začátkem prázdnin, 22.–27. června 2014, v areálu U Lamberka (http://mujweb.cz/lamberk/). Program pro děti ve věku 2–6 let . Informace: Lucka Řičánková, luckar@luzanky.cz, tel. 603 229 388

STŘEDOVĚK NA HRADĚ VEVEŘÍ JIŽ POČTVRTÉ

V sobotu 31. května 2014 v 10 hodin opět vypukne tradiční kulturní akce „Středověk na hradě Veveří“, která je určena pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Vstupné bude ve stejné výši jako kterýkoliv jiný den. V průběhu celého dne se uskuteční nejrůznější vystoupení se středověkou tématikou včetně šermířských soubojů, atrakce a soutěže pro děti, tradiční řemeslný trh a nebudou chybět ani sokolníci se svými dravci. V rámci této akce bude také probíhat soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Po celý den se budou konat prohlídky hradu Veveří, poslední prohlídka začne v 17 hodin. Rádi bychom navázali na již tradiční úspěšnou akci a nabídli Vám odpočinkový sobotní program a podpořili tak Státní hrad Veveří, který se nachází na území našeho města. Pořadateli této kulturní akce, na kterou vás srdečně zveme. Jindřich Zuziak

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

Akce, jaká tu ještě nebyla... 17. května 2014 Pojďme společne uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! www.UklidmeCesko.cz

13

květen 2014


KULTURA V ŽABOVŘESKÁCH Kulturní dům RUBÍN

KVĚTEN 2014

Tel.: 541 213 632, 541 213 704 e-mail:rubin@zabovresky.cz www.kdrubin.cz

neděle, 11. května 2014, 19:30 h

pátek, 17. května 2014, od 14:00 h

Hrají: Ivana Chýlková, Karel Heřmánek, Zdeněk Žák Životní ztroskotanec Harry Berlin se právě chystá skoncovat se životem skokem z mostu. Vtom se objeví jeho bývalý, naoko úspěšný, spolužák Milt Menville, jenž tohoto náhodného setkání využije k tomu, aby se zbavil své vlastní manželky Ellen, kterou „přihraje“ právě Harrymu. Jenže...

Tradiční zábavné odpoledne pro děti i dospělé pořádané městskou částí Brno-Žabovřesky... soutěže, bohatý kulturní program, ohňostroj – volný vstup

LÁSKA

JARNÍ SLAVNOST

středa, 21. května 2014, 19:30 h

HANTEC

R. Rettegy a Los Brňos, Honza Hlaváček, Libor Machata

Knihovna Jiřího Mahena v Brně pobočka Brno-Žabovřesky

VYPRAVÍME SE NA KOLE ZA BERBERY RUDOLF RŮŽIČKA Zatímco počátkem letošního roku jsme nahlédli do ryze evropských zemí Švýcarska či Norska, tradiční třetí čtvrtek v měsíci bude v květnu patřit pořadu o Maroku. Cestovatel R. Růžička nás provede zemí, na jejíž současné podobě se podepsaly evropské i arabské kulturní vlivy. Zatímco v prvním tisíciletí si zemi začali podrobovat islámští Arabové, ve 14. a 15. století zase sílily vlivy portugalské a španělské. Evropské zájmy posílily i v dalších staletích a v roce 1912 vyústily do podoby francouzského protektorátu s tím, že pobřežní část zůstala v držení Španělska. Svébytnou součástí této země, s níž se vládnoucí vrstvy opakovaně potýkaly, byly berberské kmeny.

Zkušený cestovatel nás provede od Atlantiku, přes pohoří Antiatlas až do nížin palmárií a pouští. Právě tady nahlédneme do života Berberů, kteří se nikdy zcela nepodrobili a vždy se stáhli do nehostinných oblastí saharské pouště, kam nedosáhla ani silná centrální moc. Drsná, hornatá krajina s bizarními skalními útvary, kamenitá poušť, pestrobarevné duny či velbloudí karavany nás na chvíli vrátí do let, ve kterých jsme hltali dobrodružné romány a snili o vzdálených exotických krajích. Slovy cestovatele je prostý nomádský život velmi příjemný a tak trochu nakažlivý. A protože se blíží konec školního roku a pomalu přichází doba prázdnin, odpočinku a chvíle načerpání nových sil, pojďte se i vy podívat do země, která žije trochu jiným tempem a která může mít na přepracovanou evropskou duši vskutku blahodárný vliv. Přednáška spojená s promítáním se koná ve čtvrtek 22. května v 18. 00 v čítárně pobočky KJM Mozolky 52 v Brně-Žabovřeskách. Iveta Kubová, vedoucí pobočky Mozolky 52, 616 00 Brno-Žabovřesky, tel.: 549 259 853 www.kjm.cz • www.facebook.com/kjmbrno

KVĚTEN 2014 3D KINO • DIGITÁLNÍ ZVUK Činnost kina je podporována MČ Brno-Žabovřesky 1.5.-4.5. 14:15 ZVONILKA A PIRÁTI – USA, český dab., anim. komedie 16:00 RIO 2 – USA, český dab., anim. komedie 1.5.+2.5. 18:15 NĚŽNÉ VLNY – ČR, komedie 1.5.-5.5. 20:30 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ – USA, komedie/drama 3.5.-5.5. 18:15 TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA – ČR – cestopis 5.5. 15:45 ZLODĚJKA KNIH – USA, drama 6.5.+7.5. 18:15 FAIR PLAY – ČR, drama 20:30 DVOJNÍK – VB, komedie 7.5. 16:00 LEGO PŘÍBĚH – USA, český dab., anim. komedie 8.5.-11.5. 14:00 RIO 2 – USA, český dab., anim. komedie 16:00 BELLA A SEBASTIAN – Fr., č. dab., rodinný/dobrodružný 8.5.-12.5. 18:00 POJEDEME K MOŘI – ČR, rodinná komedie 20:00 RANHOJIČ – Německo, historický 12.5. 15:45 BABOVŘESKY 2 – ČR, komedie 13.5. 18:15 BOHUMIL HRABAL „Takže se stalo, že …“ – ČR, dok. 13.5.+14.5. 20:00 PULP FICTION: Historky z podsvětí – USA, krimi/thriller 14.5. 16:00 TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA – ČR, cestopis 18:00 VŠECHNY MOJE DĚTI – SK, dokument 15.5.-18.5. 18:00 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ – USA, komedie/drama 20:00 RANHOJIČ – Německo, historický 16.5. 16:00 DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA USA, český dabing, animovaná komedie 17.5.+18.5. 14:15 ZVONILKA A PIRÁTI – USA, český dab., anim. komedie 16:00 POJEDEME K MOŘI – ČR, rodinná komedie

19.5. 15:45 RENOIR – Fr. – životopisný 18:15 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ – USA, komedie/drama 19.5.+20.5. 20:30 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL Švédsko, komedie 20.5. 18:30 POSLEDNÍ VRCHOL – Špan., životopis 21.5. 18:00 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL Švédsko, komedie 20:30 iSHORTS – kraťasy 22.5.-26.5. 18:15 BONY A KLID 2 – ČR, drama 22.5.-28.5. 20:30 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL Švédsko, komedie 23.5. 16:00 LEGO PŘÍBĚH – USA, český dab., anim. komedie 24.5.+25.5. 14:00 KHUMBA 3D – Jižní Afrika, český dab., anim. komedie 16:00 RIO 2 – USA, český dab., anim. komedie 26.5. 15:45 RIVALOVÉ – USA/Něm. – dobrodružný 27.5.+28.5. 17:30 RANHOJIČ – Německo, historický 29.5.+30.5. 18:00 SOUSEDI – USA, komedie 20:00 VLK Z WALL STREET – USA, drama 30.5. 16:15 ZVONILKA A PIRÁTI – USA, český dab., anim. komedie 31.5.+1.6. 14:00 KHUMBA – Jižní Afrika, český dab., anim. komedie 16:00 RIO 2 – USA, český dab., anim. komedie 18:15 POJEDEME K MOŘI – ČR, rodinná komedie 20:30 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL Švédsko, komedie

REZERVACE: e-mail: biograf@seznam.cz, tel.: 549 247 070 (v době otevřené pokladny)

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

14

www.kinolucerna.info květen 2014


Tým pro Žabovřesky

Brno Žabovřesky • Zastavili jsme zvyšování nájemného a modernizujeme bytový fond.

• Zajistili jsme místa v mateřských školách. • Zachránili jsme kino Lucerna.

Ing. Karel Doležal ředitel Úrazové nemocnice

Ing. Pavel Tyralík

Mgr. Marek Šlapal

starosta

krajský radní pro sociální oblast

Užitečné věci pro všechny

Inzerat 2.indd 2

23.4.2014 18:15:43

MÍSTNÍ SDRUŽENÍ BRNO-ŽABOVŘESKY

ŠKOLSTVÍ nám leží na srdci! Jako tradiční pravicová strana se snažíme maximálně vnímat všechny potřeby rodičů našich žáčků, a to jak v základních, tak i v mateřských školách. Školství je pro nás velmi důležitou otázkou a proto klademe důraz nejen na komfort vzdělávání, ale i zlepšení možnosti umístění dětí do školských zařízení. V současné době je bohužel situace značně ovlivněna silnými ročníky, ale i za těchto okolností vynakládáme maximální úsilí a hledáme možnosti jakéhokoliv zlepšení. V mateřských školách se nám podařilo navýšit místa zbudováním nových tříd na nám. Svornosti. Také proto jsme schopni v naší městské části v současnosti poskytnout vzdělání celkem pro 567 dětí. I přes všechny pozitivní kroky zůstává problémem výrazný převis nově se hlásících dětí do školek v Žabovřeskách a to často i z okolních městských částí. Naší prioritou je nadále podnikat v tomto ohledu kroky vedoucí ke zdárnému vyřešení celého problému, což znamená zejména přednostní umístění žabovřeských dětí do našich školek a potlačení současného věkového zvýhodnění. Mimo navýšení kapacit se nám podařilo v minulých letech výrazně zkulturnit a zkvalitnit prostředí školek, například opravami koupelen a toalet. Ve všech školkách jsou již také nová okna a vstupní dveře, což mimo jiné přináší významnou ekonomickou úsporu. MŠ Fanderlíkova prokoukla do nových barev a budova nyní splňuje nejpřísnější estetické i technické požadavky. V následujícím období bychom v nastoleném trendu rádi pokračovali a mimo nutných oprav se zaměřili na další investice a zejména zateplení budov. V základním školství jsou nejvíce patrné změny na ZŠ nám. Svornosti, která dostala zcela nový kabát. V žádném případě ale neopomíjíme ani ostatní budovy. Vždyť třeba v ZŠ Sirotkova už téměř rok děti obědvají v krásném prostředí zcela zrekonstruované jídelny. Do budoucna zejména věříme, že se nám podaří obstarat dostatek finančních prostředků na plánovanou opravu ZŠ Jana Babáka, aby se i tato budova mohla stát chloubou naší obce. Nadále budeme ve školství dělat vše, co je v našich silách, pro NAŠE ŽABOVŘESKY.

Igor Fučík

předseda ODS Brno-Žabovřesky 1. místostarosta MČ Brno-Žabovřesky

Daniela Janíčková

místopředsedkyně ODS Brno-Žabovřesky 2. místostarostka MČ Brno-Žabovřesky

Ivo Borovec

místopředseda ODS Brno-Žabovřesky člen Rady MČ Brno-Žabovřesky


Žabovřeský zpravodaj 05/14  

Žabovřeský zpravodaj 05/14

Advertisement