Page 5

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY vovaného pořadu, kostýmů a lidových nástrojů pro uměleckou část souboru, zajištění organizace, případně upomínkové předměty (pamětní listy a odznaky) pro zasloužilé bývalé členy souboru • souhlasila s poskytnutím finančního daru Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisko ŽABOVŘESKY Brno, ve výši 5 000,- Kč na celoroční činnost, na doplnění sportovních a turistických potřeb, společenských her a doplnění vybavení letního tábora • nesouhlasila s poskytnutím finančního daru Modré lince, o.s., na provozní náklady linky důvěry - telefony, internet, účetní služby • projednala žádost o poskytnutí finančního daru Sportovní akademii mládeže Brno, o. s. a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky schválit finanční dar Sportovní akademii mládeže Brno, o. s., na projekt basketbalové přípravky (pokrytí provozních nákladů spojených s basketbalovou přípravkou provozovanou na ZŠ nám. Svornosti - pronájem tělocvičny - tréninky a turnaje, odměny rozhodčím za řízení pořádaných turnajů Sportovní akademií mládeže Brno, sportovní materiálové vybavení pro trénink) ve výši 15 000,- Kč • projednala žádost o poskytnutí finančního daru Sportovnímu klubu BrnoŽabovřesky, a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky schválit finanční dar Sportovnímu klubu Brno-Žabovřesky na pronájem sportovních zařízení, na jízdné spojené se soustředěním mládežnických družstev basketbalového oddílu a oddílu orientačního běhu ve výši 30 000,- Kč • projednala žádost o poskytnutí finančního daru Sportovnímu klubu BrnoŽabovřesky, a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky neschválit finanční dar Sportovnímu klubu Brno-Žabovřesky, na nákup sportovního vybavení, nářadí a pomůcek do tělocvičny určených jako cvičební pomůcky pro rozvoj pohybových schopností a nácvik pohybových dovedností dětských a mládežnických sportovců • projednala žádost o poskytnutí finančního daru Svazu důchodců České Republiky, o.s., místní organizace Brno-Žabovřesky a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky schválit finanční dar Svazu důchodců České Republiky, o.s., místní organizace Brno-Žabovřesky na provozní náklady, volnočasové aktivity, kulturní a společenskou činnost, besedy se zdravotní, sociální a bezpečnostní problematikou, zájezdy a vycházky do okolí, návštěvy divadel, muzeí, ZOO, planetária ve výši 30 000,- Kč • souhlasila s poskytnutím finančního daru Tělocvičné jednotě Sokol BrnoŽabovřesky, Jana Nečase 966/1 ve výši 10 000,- Kč na pořádání celostátního turnaje v tenise dorostenců, mužů a žen – 28. ročník Memoriálu Milana Pastora v termínu konání: 1.- 3. srpna 2014 • souhlasila s poskytnutím finančního daru Tělovýchovné jednotě Tábor-Brno, Foustkova 3, ve výši 5 000,-Kč na nájem tělocvičny za účelem zajištění celoroční sportovní aktivity seniorů • souhlasila s poskytnutím finančního daru Tenisové sportovní akademii MASTERS Brno, ve výši 10 000,- Kč na celoroční pronájmy tenisových hal a kurtů, tenisové turnaje • projednala žádost o poskytnutí finančního daru TyfloCentrumu Brno, o. p. s., a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky neschválit finanční dar TyfloCentrumu Brno, o. p. s, na náklady spojené s poskytováním sociálních služeb pro občany s těžkým zrakovým postižením s trvalým pobytem na území Žabovřesk • nesouhlasila s poskytnutím finančního daru Unii neslyšících Brno, o.s., na náklady spojené se zajištěním tlumočnických služeb na pravidelných přednáškách, tvořivých dílnách a vzdělávacích kurzech • souhlasila s doplněním přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších předpisů, o restaurační zahrádku pro hosty restaurace v lokalitě náměstí Svornosti, Brno-Žabovřesky, u obchodního domu OC Perla, situovanou na pozemku p.č. 2375/194, k.ú. Žabovřesky, o celkové ploše 165 m2 • projednala žádost Ing. Miroslava Řiháka a doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky schválit žádost Ing. Miroslava Řiháka o změnu názvu ulice, ke které je přiřazena nemovitost žadatele, ze současného názvu ulice Vrázova na ulici U Vodárny • souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku, z rozpočtu Statutárního města Brna, ve výši jednoho milionu korun na vypracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace vnitrobloku Luční v MČ BrnoŽabovřesky“ • určila místo a stanovila dobu konání slavnostních (sňatečních) obřadů ve II. pololetí 2014: místem pro konání slavnostních (sňatečních) obřadů v matričním obvodu Brno-Žabovřesky se určuje obřadní síň v kulturním domě Rubín, a to ve dnech: sobota 5. 7. 2014, sobota 9. 8. 2014, sobota 6. 9. 2014, sobota 20. 9. 2014, sobota 25. 10. 2014, sobota 22. 11. 2014 a sobota 13. 12. 2014 v době od 10.00 do 14.00 hodin • jmenovala do funkce vedoucího odboru majetkového a bytového ÚMČ BrnoŽabovřesky pana Ing. Miloše Vorbu, a to účinností od 6. 3. 2014 na dobu neurčitou

v Brně, příspěvkové organizaci, Kobližná 4, 601 50 Brno, IČ 001 01 494 ve výši 10 000,- Kč na posílení nákupu knihovního fondu, na úhradu nákladů mezd lektorů vzdělávacích pořadů pro veřejnost a na podporu materiálního zabezpečení projektových aktivit pro děti pobočky Knihovny Jiřího Mahena, Mozolky 52. 22. Souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, Kobližná 4, 601 50 Brno, IČ 001 01 494 ve výši 60 000,- Kč na nákup dataprojektoru pro pořádání kulturněvzdělávacích akcí pro čtenáře pobočky a občany městské části BrnoŽabovřesky, na obnovení vybavení pobočky – výroba a instalace regálů. 23. Revokovalo usnesení 16. zasedání Zastupitelstva městské části BrnoŽabovřesky, konaného dne 12. 9. 2013, bod 8 a souhlasilo se směnou pozemků p.č. 4840/94 – orná půda o výměře 1.136 m2 a p.č. 4840/124 - orná půda o výměře 186 m2, k.ú. Žabovřesky, ve vlastnictví spol. ProEx 2000, spol. s r.o., Veslařská 3071/25, 637x00 Brno, za pozemky p.č. 5023/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 53 m2, p.č. 5023/28 – orná půda o výměře 175 m2, p.č. 5023/12 - orná půda o výměře 1.526 m2 a p.č. 5048/107 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 68 m2, k.ú. Žabovřesky, ve vlastnictví statutárního města Brna, z úrovně statutárního města Brna. 24. Souhlasilo se zněním návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č.10. 25. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky

Informace z 81. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konané dne 5. března 2014 Rada: • souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 2359/2 - zastavěná plocha garáží o výměře 17 m2 na dobu neurčitou, s výší nájmu 45,- Kč/m2/rok • souhlasila se vznikem společného nájmu u bytu č. 6, Pod Kaštany 22, vel. 2+1, Brno, mezi nájemcem a dcerou • souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 64, Vychodilova 12, vel. 1+0, Brno, na dobu neurčitou • souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 24, Pod Kaštany 16, vel. 1+1, Brno, na dobu neurčitou • souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 6, Kounicova 83, vel. 2+1, Brno, na dobu neurčitou • souhlasila s výměnou bytů Mozolky 61, byt č. 8, vel. 2+1, Brno, Lerchova 14, byt č. 7, vel. 2+1, Brno a Generála Píky 1B, byt č. 92, vel 3+1, Ostrava • souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 16, Pod Kaštany 11, vel. 1+1, Brno, na dobu neurčitou • vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 2279 obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 3, Pod Kaštany 9, vel. 1+1, Brno, z nájemkyně, která dne 6. 1. 2014 zemřela, na syna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky do 6. 1. 2016 • vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 2279 obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 5, Voroněžská 2, vel. 1+0, Brno, z nájemkyně, která dne 8. 1. 2014 zemřela, na dceru. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky do 8. 1. 2016 • souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1, Šmejkalova 54, vel. 2+1, Brno, na dobu neurčitou, s výší nájmu 90,- Kč/m2/měsíc • nesouhlasila s vrácením nájemného za užívání bytu nájemci bytu č. 66, Voroněžská 3, Brno, za měsíc červen 2013, v důsledku provedené rekonstrukce bytového jádra v uvedeném bytě a trvala na svém usnesení z 74. zasedání RMČ BŽ, ze dne 27. 11. 2013, kdy souhlasila s poskytnutím slevy z nájmu tohoto bytu za uvedený měsíc ve výši 5 % ze základního nájemného (předsíň, kuchyň, WC, koupelna) za 26,30 m2 • vybrala v souladu s doporučením hodnotící komise jako zhotovitele veřejné zakázky „Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací, zřizovaných Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Žabovřesky, auditorem“ firmu: AME Auditorská kancelář, s.r.o. a schválila text smlouvy o provedení auditu účetní závěrky • vybrala v souladu s doporučením hodnotící komise jako zhotovitele veřejné zakázky „Komplexní organizační a věcné zajištění zadávání veřejných zakázek pro Statutární město Brno - městskou část Brno Žabovřesky podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění“ firmu ikis, s.r. a schválila text Příkazní smlouvy • nesouhlasila s poskytnutím finančního daru ASOCIACI POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s., na částečné hrazení mezd osobních asistentů, kteří dochází za klienty s trvalým bydlištěm v Brně-Žabovřeskách • souhlasila s poskytnutím finančního daru Českému svazu včelařů, o.s., základní organizace Brno-Žabovřesky ve výši 4000,- Kč na nákup včelařského vybavení a včelařských potřeb, na opravy a údržbu stávajícího vybavení, na úhradu provozních nákladů základní organizace • projednala žádost o poskytnutí finančního daru „FC Svratce Brno, o.s.“, a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky schválit finanční dar „FC Svratce Brno, o.s. na zajištění finančních prostředků potřebných k pokrytí nákladů na podnájem pozemků pod areálem fotbalového střediska mládeže v Žabovřeskách, na zajištění části finančních prostředků potřebných k pokrytí nákladů spojených s provozem a údržbou areálů fotbalového hřiště v Žabovřeskách, na zajištění části finančních prostředků potřebných k pokrytí nákladů spojených se zabezpečením sportovní činnosti mužstev klubu ve výši 30 000,- Kč • nesouhlasila s poskytnutím finančního daru Folklórnímu sdružení JÁNOŠÍK Brno, o.s., na podporu činnosti VUS ONDRÁŠ při příležitosti oslav 60. výročí vzniku spočívající v nákupu krojů a krojových doplňků, rekvizit do nově připra-

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

Statutární město Brno, MČ Brno-Žabovřesky zveřejňuje pronájem majetku ve vlastnictví města Brna, svěřený MČ Brno-Žabovřesky garáž ve dvorním traktu domu na ul. Minská 32, č.pop. 197, NP č. 512, o celkové výměře 12,40 m2. Minimální sazba nájemného za pronájem 1 001,-Kč/m2/rok. Upozorňujeme na velikost vjezdu do domu - šířka i výška je 190 cm, šířka průjezdu chodbou do dvorního traktu je pak 204 cm. Prohlídka garáže se uskuteční dne 10. 4. v době od 14,30 do 14,45 h Nabídka s podmínkami je zveřejněna do 14. 4. 2014 na úřední desce MČ Brno-Žabovřesky.

5

duben 2014

Žabovřeský zpravodaj 04/14  

Žabovřeský zpravodaj 04/14

Žabovřeský zpravodaj 04/14  

Žabovřeský zpravodaj 04/14

Advertisement