Page 6

Godišnji odmor spakiran u bočicu tekst: magazin Ceker/ foto: Adria sol

Znate li osjeÊaj koji se dogodi u Ëovjeku, kada o neËemu o Ëemu je poneπto i znao, odjednom dobije mnoπtvo novih informacija za koje nije niti pretpostavljao da postoje. Vjerujte, kao da se otvore vrata jedne potpuno nove prostorije pune neistraæenih moguÊnosti. Svakom i najmanjem znatiæeljniku (koristim ovu rijeË u pozitivnom kontekstu), u tom trenutku zatitra srce i misli odlete u istraæivaËke pohode... Nadam se da mi niste zamjerili πto si dopuπtam malu digresiju od uobiËajene biografske priËe o proizvoaËu i proizvodu, ali upravo to se dogodilo i meni nakon πto nam je Josip MariËeviÊ, vlasnik obrta Adria sol iz Siska, ispriËao poneπto o naËinu kako koristiti sol. Naravno, priËamo o soli za kupanje, a ne o onoj kuhinjskoj, iako vam se apsolutno niπta neÊe dogoditi ukoliko progutate koje zrnce mirisne soli. Naime, Adria sol boji svoje soli prehrambenim bojama i oplemenjuje ih eteriËnim uljima mediteranskog bilja.

6

MAESTRAL ... Plava boja, miris mora i ozona povoljno djeluje na dišni sustav te koži daje novu mekoću.

CEKER magazin | svibanj 2013

CEKER br.1  
CEKER br.1  

CEKER je interaktivan Online magazin ispunjen lijepim i inspirativnim pričama o ljudima, njihovim vizijama i uspjesima... Zavirite u CEKER,...

Advertisement