Page 1

Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CEIP SON PISÀ curs 2012-2013

1


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà

Index 1. DIAGNÒSTIC INICIAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 a) Modificacions en el context del centre -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 b) Principals conclusions globals extretes de la memòria curs anterior. ----------------------------------------------------------------- 4 2. ACTUACIONS PEL CURS 2012-2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 a) Àmbits d’intervenció b) Objetius mesurables i indicadors que permetin mesurar l’assoliment. Freqüència de mesura. c) Seqüencia d’accions o actuacions a dur a terme per axonseguir els objetius i temporalització o termini d’execució. d) Recursos e) Responsables de les accions. 3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 a) Calendari i horari general del centre ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 b) Criteris pedagògics per a l’adcripció i elaboració dels horaris del centre ------------------------------------------------------------- 22 c) Calendari de reunions i avaluacions ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33 d) Mesures per a l’optimització i aprofitament dels espais i recursos --------------------------------------------------------------------- 35 4. DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS PLANS DEL CENTRE ------------------------------- 36 a) Projectes institucionals ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 b) Projectes plans de centre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 c) Activitats pedagogic relacionades amb festes culturals ----------------------------------------------------------------------------------- 38 d) Tema annual de centre: l’aigua ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 39 5. PLAN PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS ---------------------------------- 40 6. ANNEXOS QUE S'HAN D'ADJUNTAR -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 2


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà La Programació General Anual (P.G.A.) és el conjunt d'actuacions derivades de les decisions adoptades en el Projecte educatiu elaborat en el centre i la concreció del currículum. La PGA constitueix, per tant, la concreció dels criteris i orientacions generals per a cada curs escolar. La PGA facilitarà el desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives, el correcte exercici de les competències dels diferents òrgans de govern i de coordinació docent i la participació de tots els sectors de la comunitat escolar. 1) DIAGNÒSTIC INICIAL. a) Modificacions en el context del centre La principal modificació en el context ve donada del compliment de l’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura de 13 de setembre de 2004 per la qual es regula el dret dels pares, les mares o els tutors legals a elegir la llengua del primer ensenyament dels alumnes dels centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. L'aplicació d'aquesta ordre ha suposat una nova reestructuració de recursos humans i material existents al centre, al segon cicle d'infantil i primer cicle de primària. La configuració de la plantilla, majoritàriament fixa, és part a destacar durant aquest curs, ja som majoria de professors amb destí definitiu, la qual cosa fa guanyar en estabilitat i grau de compromís davant de decisions que configurin el model d’escola que volem. Remarcar les millores que s'han fet en equipament en noves tecnologies a les aules de primer cicle i 5 anys. Així com l'ampliació de la dotació de llibres a la biblioteca de centre. La continuïtat de les mateixes entitats i empreses al serveis complementaris que ofereix el centre . COMENSALS, per al menjador. DIC-DRAC i IME en activitats extraescolars. Aquest curs no hi haurà Pla de Reutilització de Llibres perquè encara no s'han abonat les partides del curs anterior i el centre no pot assumir les despeses. Aprovat en el Consell Escolar de 26/01/2012

3


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà S'han modificat les ràtios per aula des de Escolarització. En infantil pot arribar fins a 28 alumnes per aula, i en Primària a 29 alumnes. S'ha reduït el horari de permanència de la Orientadora. El curs passat estàvem a jornada completa i en aquest curs està assignada nomes el 60% del seu horari. Però una efectes reals és inferior perquè té els divendres Reunions de Coordinació en l'EOEP cada quinze dies. A partir de aquest curs i segon el ROF al Consell Escolar aniràn dos alumnes com representants de alumnes. Elegits entre els delegats de Educació Primària. b) Principals conclusions globals extretes de la memòria curs anterior i) Educació Infantil Des de la etapa d'infantil se sol·licita continuar amb els reforços dins l'aula ja que són positius per a l'atenció de l'alumnat i l'adquisició del currículum de l'etapa d'infantil. També sol·liciten reduir les ràtios d'aula. I sobretot respectar les ràtios de les aules amb alumnat amb Necessitats Educatives. Es consideren indispensables les tres places addicionals per a Educació Infantil per dues raons principals: primer pel nombre elevat d'alumnes per aula i segon la diversitat d'atenció que hi ha en cadascuna d'elles. La assignacions de la professora addicional en línies (A, B, C), passant per cada un dels nivells d'Educació Infantil (3 anys, 4 anys i 5 anys) es considera adequada per tenir un referent per als alumnes. Referent a l’alumnat amb necessitats, consideram que han de rebre totes les sessions de suport que tenen assignades per la PT, i resta de l’equip. El treball de l'Equip de Suport amb els alumnes amb necessitats ha estat molt positiu dels anys anteriors i animem a que continuï en la mateixa dinàmica. 4


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà Durant aquest curs es continuarà amb desdoblaments en psicomotricitat i informàtica per atendre de manera més individualitzada als alumnes. ii) Educació Primària. Primer cicle. En primer cicle es prioritza reforçar la lectura tant en castellà com en català (segons l'elecció dels pares), gràcies a l'atenció de mestres de reforç fora i dins de l'aula. Se sol · licita que les aules on es realitzen els reforços estiguin tan equipades com sigui possibles per atendre els alumnes. En la mesura de ho possible es realitzaran desdoblaments per reforçar l'àrea de matemàtiques i català. iii) Educació Primària. Segon cicle. L'organització dels reforços es realitzaran segons les necessitats del grup-classe. Per a això es prenen les següents mesures: ● Crear desdoblaments ● Que l'horari de l'àrea de català coincideixi en el mateix nivell per poder realitzar agrupaments flexibles. ● Aquests agrupaments flexibles poden seguir dos criteris:  Segons les necessitats educatives detectades per l'Equip de Suport: seran atesos per l'Equip de Suport i en casos excepcionals també per mestres de reforç.  Segons els continguts curriculars seran atesos per les professores de reforç. Durant aquest curs s'han realitzat noves distribucions de coordinacions (Biblioteca, Programa de Reciclatge de Llibres i cicle) amb la finalitat de millorar l'atenció educativa als alumnes.

5


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà iv) Educació Primària. Tercer cicle. El curs passat es van considerar positius els desdoblaments, per això aquest any s'intenta que les àrees de matemàtiques i català coincideixin en el nivell i d'aquesta manera afavorir el desdoblament. Amb aquest tipus d'organització també es millora el nombre de sessions de reforç disponibles per a l'alumnat. Tenir en compte els criteris de formació de grups que estan escrits a la PGA a l'apart CRITERIS PEDAGÒGIS, 1) per l' ADSCRIPCIÓ D'ALUMNES, per evitar que siguin grups tan diferents ( nivell d'aprenentatge) v) Especialitat Anglès Desdoblaments a l’àrea d’anglès si hi hagués possibilitat d'auxiliar de conversa o recursos humans. També seria recomanable, per una millor adquisició de la llengua, poder fer grup flexibles per facilitar l’aprenentatge, sobre tot a nivell oral. S'agrairia poder emprar pissarres interactives i ordinadors dins l'aula. Disposar d'una mestra d'intercanvi seria molt positiu per perfeccionar la fonètica i la llengua en general. Ens agradaria realitzar alguna activitat fora de l'escola (teatre) econòmicament assequible per a tots els nins i nines. S’agrairia la divisió de l’aula de música o un espai preparat per audicions, per tal de poder tenir una aula d’anglès que permetria: treballar per racons, ballar en un espai gran, fer dramatitzacions amb bona mobilitat. vi) Especialitat Musica Cercar estratègies per potenciar les coordinacions entre totes les àrees per dur a terme un treball més interdisciplinari i coordinat per garantir l’assoliment i el treball de totes les competències. Pensem que amb l’educació musical es poden treballar totes les competències i servir de punt de connexió i reforç a les altres àrees ( projectes comuns,... ). Hem dotat l´aula de música d´un glockenspiel per cada infant d'un grup i així poder eliminar la flauta com a instrument del tercer cicle. A més, tots els alumnes del centre podran aprofitar aquest instrument. 6


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà vii)Especialitat Educació Física Pel curs que ve proposam continuar amb una distribució dels grups a l'horari que faciliti l’organització d’espais i materials. És a dir que les sessions d'un mateix nivell siguin consecutives. viii)Religió Catòlica Infantil -Seguir treballant i augmentant els recursos materials per tal d'afavorir la motivació i aprenentatge dels alumnes. Primària 1 Cicle -Aprofundir en els temes treballats mitjançant recursos, com els llibres de text que realitzen els alumnes i altres materials a utilitzar durant el curs. Primària 2 Cicle -Augmentar el treball en parelles o petits grups, per tal d'aprofundir i reflexionar davant els continguts a treballar. Primària 3 Cicle -Seguir amb treballs grupals de recerca d'informació per aprofundir en alguns temes treballats. 2) ACTUACIONS PEL CURS 2012-2013 Objectius Específics del CEIP Son Pisà per al curs 2012-2013 •

Potenciar la participació i implicació del professorat i les famílies en els projectes de centre, conforme la ( LOE).

• •

Continuar l’adaptació de la documentació del centre a la LOE Afavorir una educació basada en el respecte i la tolerància de les diferents cultures que conviuen al centre a través del coneixement i la cultura pròpia de la Comunitat de les Illes Balears.

Valorar la competència comunicativa lingüística com a base de tots els aprenentatges.

Fer que els recursos audiovisuals que tenim, siguin de cada vegada més una eina comú en la tasca d’ensenyamentaprenentatge. 7


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà a) Àmbits d’intervenció b) Objectius mesurables i indicadors que permetin mesurar l’assoliment. Freqüència de mesura. c) Seqüència d’accions o actuacions a dur a terme per aconseguir els objectius i temporalització o termini d’execució. d) Recursos. e) Responsables de les accions Aquests objectius específics es treballaran des de: i) Educació Infantil OBJECTIUS ESPECÍFICS

ACTUACIONS

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

2on cicle d'educació infantil.

Tot el curs.

Els adients per les Comunitat educativa. diferents actuacions: orals, circulars, notes, pàgina web, tecnologies...

Continuar l’adaptació de Elaborar i revisar els documents de centre. 2on cicle d'educació la documentació del infantil. centre a la LOE

Tot el curs.

Documents oficials i reunions de cicle.

Equip de cicle.

Afavorir una educació basada en el respecte i la tolerància de les diferents cultures que conviuen al centre a través del coneixement i la cultura pròpia de la Comunitat de les Illes

Tot el curs.

Mestres, alumnes, famílies.

Equip educatiu que intervé al cicle.

Potenciar la participació i Festes tradicionals, projectes, noticies, implicació del professorat tema de centre ( l'aigua). i les famílies en els projectes de centre, conforme la ( LOE).

Activitats classe / nivell / cicle aprofitant la realitat multicultural dels nostres alumnes.

2on cicle d'educació infantil.

8

RESPONSABLES


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà Balears. Valorar la competència comunicativa lingüística com a base de tots els aprenentatges.

Fomentar l'ús de la nostra llengua i 2on cicle d'educació introduir el llenguatge escrit com a eina de infantil. comunicació.

Fer que els recursos Potenciar l'ús de les TIC audiovisuals que tenim, siguin de cada vegada més una eina comú en la tasca d’ensenyamentaprenentatge.

2on cicle d'educació infantil.

Tot el curs.

Material imprès, audiovisuals i recursos humans.

Equip educatiu que intervé al cicle.

Tot el curs.

Sala d'audiovisuals, sala d'informàtica, pissarres digitals, ordinadors d'aula, DVD, projectors, càmeres digitals...

Equip de cicle.

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

RESPONSABLES

-Al llarg del curs.

Els adients per les Tot el professorat. diferents actuacions: orals, circulars, notes, pàgina web, tecnologies...

ii) Educació Primària. Primer cicle. OBJECTIUS ESPECIFICS

ACTUACIONS

AMBITS D’INTERVENCIÓ

Potenciar la participació i implicació del professorat i les famílies en els projectes de centre, conforme la ( LOE).

-Informar als pares en les reunions de principi de Totes les àrees curs i a les entrevistes individuals dels diferents projectes . Continuar amb les tasques de fomentar el respecte al medi ambient mitjançant el reciclatge, reutilització i reducció de fems, segons el nostre projecte ecoambiental. Premiar amb un guardó a l'aula que faci millor el reciclatge de residus. Conscienciar a les famílies per a que els infants duguin els mínims residus a l’escola.

Continuar l’adaptació de -Elaboracions de les programacions per

Mitjançant de la CCP Al llarg del curs.

9

Tot l'equip docent


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà la documentació del centre a la LOE

competències.

i a les reunions de cicle

Afavorir una educació basada en el respecte i la tolerància de les diferents cultures que conviuen al centre a través del coneixement i la cultura pròpia de la Comunitat de les Illes Balears.

Consensuar i elaborar les normes de convivència Aula-classe, aules adequades a cada nivell. d'especialistes, pati passadissos...

Al llarg del curs.

Valorar la competència comunicativa lingüística com a base de tots els aprenentatges.

Continuar amb el procés d'implantació de la tercera llengua (anglès)

-Al llarg del curs.

Aula-classe, pati ,passadissos...

Fomentar l'ús de la llengua catalana vehicular del centre:

-PERSONALS: Tot el professorat tutors/es, mestres de suport ,equip suport, pares/mares.

Mestres d'angles. Tutors.

Dirigir-se als alumnes en aquesta llengua i guiarlos amb les respostes. Treballar frases,expressions, refranys,dites, dramatitzacions, lectura rondalles... Treballar l'anglès a tots els àmbits de l'entorn escolar. (treballar cançons rítmiques, petites dramatitzacions, diàlegs...) Implantació de la llengua castellana a 1r. Cicle. Fer que els recursos audiovisuals que tenim, siguin de cada vegada més una eina comú en

Treballar a la sala d'ordinadors i també a la sala multiusos.

Aula-clase, aules d'especialistes, sala d'ordinador, Utilitzar el projector a la sala d'audiovisuals i a biblioteca i sala

10

-Al llarg del curs.

Tots els recursos Professorat implicat anomenats que hi ha al cicle. al centre.


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà la tasca d’ensenyament- l'aula-classe. aprenentatge. Fer ús de la pissarra interactiva.

d'audiovisuals.

Emprar la ràdioCD per cançons i contes. Fer ús del llibre digital mitjançant l'ordinador i el carro.

iii) Educació Primària. Segon cicle. OBJECTIUS ESPECIFICS

ACTUACIONS

Potenciar la participació i implicació del professorat i les famílies en els projectes de centre, conforme la ( LOE).

Mitjançant les entrevistes personals, reunions generals, agendes, ... donar a conèixer els diferents temes relatius als projectes.

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

RESPONSABLES

- Totes les àrees i àmbits d'intervenció.

- Tot el curs

-Personals: -Totes els membres Membres de la de la comunitat comunitat educativa. educativa.

Animar els infants en la seva participació i demanar el seu compromís.

Continuar l’adaptació de Continuar amb la elaboració de les la documentació del programacions didàctiques. centre a la LOE Afavorir una educació basada en el respecte i la tolerància de les diferents cultures que conviuen al centre a través del coneixement i la cultura pròpia de la Comunitat de les Illes

AMBITS D’INTERVENCIÓ

Actuació directa i instantània per part dels mestres, davant qualsevol problema que sorgeixi.

- El cicle

- Mestres. -Tot el curs.

-Aula-classe, aules d'especialistes, pati, passadissos, ...

- Tot el curs.

− −

Activitats curriculars relacionades amb aquest objectiu.

11

Material d'habilitats socials. - Festes tradicionals

-Tots els membres de la comunitat educativa.


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà Balears. Valorar la competència comunicativa lingüística com a base de tots els aprenentatges.

Treballar sistemàticament, la comprensió lectora i l'expressió oral a totes les àrees.

Fer que els recursos audiovisuals que tenim, siguin de cada vegada més una eina comú en la tasca d’ensenyamentaprenentatge

Fer ús dels ordinadors.

- Totes les àrees.

-Aula-classe, aules Fer ús de la pissarra digital que hi haurà a cada d'especialistes, sala aula. d'ordinadors i sala d'audiovisuals. Projeccions de vídeos.

-Tot el curs

− −

- Tot el curs.

-Ordinadors, sala d'audiovisuals.

Llibres de text. Material audiovisual...

- Tots els membres de la comunitat educativa.

- Tots els membres de la comunitat educativa.

iv) Educació Primària. Tercer cicle. OBJECTIUS ESPECIFICS

ACTUACIONS

AMBITS D’INTERVENCIÓ

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

RESPONSABLES

Potenciar la participació i implicació del professorat i les famílies en els projectes de centre, conforme la ( LOE).

Reunions informatives, d'assessorament, tractament del tema de l'aigua...

Totes les àrees Àmbit familiar Comunitat educativa

Tot el curs.

Tota la comunitat educativa

Reunions de cicle.

Tot el curs.

Alumnes, famílies, professorat. Web del centre i blocs de classe. Documents del centre. Normativa oficial, recursos editorials. Internet.

Continuar l’adaptació de la documentació del centre a la LOE.

Claustres, coordinacions nivell-cicles. Entrevistes Treballar per cicles els documents del centre.

12

Professorat del cicle, tutors i especialistes.


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà Afavorir una educació basada en el respecte i la tolerància de les diferents cultures que conviuen al centre a través del coneixement i la cultura pròpia de la Comunitat de les Illes Balears.

Treballar la convivència i el respecte des de totes les àrees, amb l'elaboració de les normes d'aula, l'àrea de ciutadania a 5è... preparar les celebracions culturals de l'illa tenint present com es celebren a altres indrets. Ús del català. Activitats d'afavoriment de la interculturalitat. Aplicació del reglament de convivència. Valorar la competència Treball en expressió oral, expressió comunicativa lingüística com escrita, comprensió lectora. a base de tots els Ús de la biblioteca d'aula i del centre. aprenentatges. Fer que els recursos Ús de les PDI i microportàtils a l'aula i audiovisuals que tenim, potenciació del blogs de les classes i la siguin de cada vegada més Web de l'escola com a mitjà d'informació. una eina comú en la tasca d’ensenyamentaprenentatge.

Aula (normes), patis i passadissos i sortides.

Tot el curs.

Reglament. Lectures. Normes d'aula. Quadern d'incidències.

Tota la comunitat educativa.

Activitats específiques de lectura en totes les àrees.

Tot el curs

Biblioteca, ordinadors, premsa, internet. Cartells i circulars. Recursos TIC del centre.

Equip docent.

Aula, sala d'informàtica i Tot el curs domicili de l'alumnat.

Professorat, alumnes i famílies.

v) Anglès OBJECTIUS ESPECIFICS Potenciar la participació i implicació del professorat i les famílies en els projectes de centre, conforme la ( LOE). Continuar l’adaptació de la

ACTUACIONS

AMBITS D’INTERVENCIÓ TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

RESPONSABLES

Emprar les reunions generals, entrevistes personals i agendes com a mitjà de comunicació.

Àrees d'anglès

Tot el curs

Implicació de tota la comunitat educativa

Comunitat educativa

Àrees d'anglès

Tot el curs

Implicació de tota la

Comunitat educativa

Fomentar la implicació dels nins

13


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà documentació del centre a la LOE

comunitat educativa

Afavorir una educació basada en el respecte i la tolerància de les diferents cultures que conviuen al centre a través del coneixement i la cultura pròpia de la Comunitat de les Illes Balears.

Emprar l'anglès per comunicar-nos.

Àrees d'anglès

Tot el curs

Sortides Teatre en anglès Llibres de lectura

Comunitat educativa

Valorar la competència comunicativa lingüística com a base de tots els aprenentatges. Fer que els recursos audiovisuals que tenim, siguin de cada vegada més una eina comú en la tasca d’ensenyamentaprenentatge.

Fomentar l'ús oral i escrit de la llengua anglesa. Fer audicions i lectures en anglès.

Àrees d'anglès

Tot el curs

Implicació mestres d'anglès

Mestres d'anglès

Potenciar l'ús dels ordinadors. Fer unitats amb ells. Emprar pissarres interactives i projectors. Escoltar Cd's i veure Dvd's en anglès.

Àrees d'anglès

Tot el curs

Sala d'ordinadors. Ordinadors Pissarres digitals Projectors

Mestres d'anglès

Afavorir una educació en la multiculturalitat.

vi) Educació Física OBJECTIUS ESPECIFICS

ACTUACIONS

Potenciar la participació i Col·laboració en els projectes de implicació del professorat i centre. les famílies en els projectes de centre, conforme la ( LOE).

AMBITS D’INTERVENCIÓ

TEMPORITZACIÓ RECURSOS

A l'àrea d'Educació Física Tot el curs. i en totes les situacions escolars (patis, sortides, passadissos...).

14

Recursos personals.

RESPONSABLES Tot l'equip docent.


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà Continuar l’adaptació de la documentació del centre a la LOE

Reunions de coordinació d'àrea. Concreció de les programacions didàctiques.

A l'àrea d'Educació Física.

Tot el curs.

Currículum oficial. Normativa vigent. Bibliografia específica.

Les mestres d'Educació Física

Afavorir una educació basada en el respecte i la tolerància de les diferents cultures que conviuen al centre a través del coneixement i la cultura pròpia de la Comunitat de les Illes Balears. Valorar la competència comunicativa lingüística com a base de tots els aprenentatges.

Motivació de l'alumnat cap al respecte i A l'àrea d'Educació integració dels Física. companys. Foment de jocs populars de les Illes Balears i de jocs d'altres cultures a l'àrea d'Educació Física.

Tot el curs.

Recursos personals i materials adients segons l'activitat proposada.

Les mestres d'Educació Física.

Utilització del català com a llengua vehicular (explicació de jocs, normes...). Suport al programa de lectura. A l'àrea d'Educació Física i totes les situacions dins el context escolar.

Tot el curs.

Recursos personals i materials.

Les mestres d'Educació Física.

A primer cicle.

Fer que els recursos audiovisuals que tenim, siguin de cada vegada més una eina comú en la tasca d’ensenyamentaprenentatge.

15


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà vii)Música OBJECTIUS ESPECIFICS

ACTUACIONS

AMBITS D’INTERVENCIÓ TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

RESPONSABLES

Potenciar la participació i implicació del professorat i les famílies en els projectes de centre, conforme la ( LOE).

Reunió informativa a principi de curs. Noves tecnologies com a mitjà per arribar a les famílies. Claustres, intercicles, entrevistes, ...

- Totes les àrees.

-Tot el curs

-Tota la comunitat escolar. -Web del centre. -Documents del centre.

- Tota la comunitat educativa

Continuar l’adaptació de la documentació del centre a la LOE

Concreció de les programacions didàctiques.

-Àrea de música.

-Tot el curs

-Documentació vigent. -Internet.

- Especialistes.

Afavorir una educació basada en el respecte i la tolerància de les diferents cultures que conviuen al centre a través del coneixement i la cultura pròpia de la Comunitat de les Illes Balears.

En la dinàmica diària: pujades, baixades a l'aula de música, ...

-Àrea de música.

-Tot el curs

-Repertori de jocs, danses i cançons. -Normes de l'aula de música i dels passadissos.

-Alumnes i professorat.

Valorar la competència comunicativa lingüística com a base de tots els aprenentatges. Fer que els recursos audiovisuals que tenim, siguin de cada vegada més una eina comú en la tasca d’ensenyament-

Treball en l'expressió oral i escrita en totes les situacions que la àrea propicia,

- Totes les àrees.

-Tot el curs

-Tots el que es treballa a l'àrea.

-Equip docent.

- Ús de tots els recursos que tenim a l'aula de música.

-Àrea de música.

-Tot el curs

-Pissarres interactives, ordinadors portàtils, projector, gravadora digital, ...

- Professorat i alumnes.

Dins l'aula de música en totes les situacions Dins l'àrea de música que contempla de forma exhaustiva aspectes relacionats amb la cultura pròpia i altres cultures.

16


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà aprenentatge.

-Recursos TIC.

viii)Religió OBJECTIUS ESPECIFICS

ACTUACIONS

AMBITS D’INTERVENCIÓ

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

RESPONSABLES

Participar en els projectes de centre i fomentar la participació de les famílies a través dels seus fills.

Àrea de Religió Catòlica.

Tot el curs.

Recursos propis.

L'equip docent.

Continuar l’adaptació de la Coordinació de mestres de l'àrea. documentació del centre a la LOE

Àrea de Religió Catòlica.

Tot el curs.

Normativa i legislació Mestres de Religió. vigent.

Afavorir una educació basada en el respecte i la tolerància de les diferents cultures que conviuen al centre a través del coneixement i la cultura pròpia de la Comunitat de les Illes Balears. Valorar la competència comunicativa lingüística com a base de tots els aprenentatges.

Àrea de Religió Catòlica.

Tot el curs.

Currículum de Religió Mestres de Religió. Catòlica.

Àrea de Religió Catòlica.

Tot el curs.

Currículum de Religió Mestres de Religió. Catòlica.

Àrea de Religió Catòlica.

Tot el curs.

Dvd's. Pissarra digital Mestres de Religió. i ordinadors portàtils.

Potenciar la participació i implicació del professorat i les famílies en els projectes de centre, conforme la ( LOE).

Aprofitar la Religió Catòlica com a vehicle de transmissió i acceptació de les diferents realitats culturals, socials i religioses presents en el nostre entorn educatiu.

Exercitar l’escolta de la paraula de Déu, l’exposició dels seus continguts i l’aplicació a la cultura i als distints estils de vida social. Fer que els recursos audiovisuals Utilitzar les col·leccions de Dvd's que tenim, siguin de cada vegada "Històries de la bíblia" i més una eina comú en la tasca "Querubín". Ús dels ordinadors d’ensenyament- aprenentatge. d'aula i la pissarra digital.

17


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà ix) Equip de Suport EQUIP DE SUPORT OBJECTIUS ESPECIFICS

ACTUACIONS

Potenciar la participació i implicació del professorat i les famílies en els projectes de centre, conforme la ( LOE).

Participació a les reunions pedagògi- -Aula, pati, ques mensuals.Col·laboració en tots -Família els aspectes relacionats amb els alumnes NESE

-Primer dimarts de cada mes.

Continuar l’adaptació de la documentació del centre a la LOE

Participar en la revisió o en l'elaboració dels documents del centre.

En les reunions de cicle

Tot el curs

Document, legislació...

Afavorir una educació basada en el respecte i la tolerància de les diferents cultures que conviuen al centre a través del coneixement i la cultura pròpia de la Comunitat de les Illes Balears.

-Treballar el lloc d'origen dels nins estrangers, així com les diferents cultures, fomentant el respecte i la tolerància entre ells.

A l'aula,

Tot el curs

Mapes, cançons típiques del lloc, diccionaris visuals, proves inicials amb el seu idioma...

Valorar la competència comunicativa lingüística com a base de tots els aprenentatges.

- Conèixer les diferents festes de la nostra comunitat.

AMBITS D’INTERVENCIÓ

TEMPORITZACIÓ

- Conèixer l'entorn - Ajudar a millorar la competència lingüística dels alumnes NESE

- Dins l'aula i a les aules de l'Equip de Suport.

18

RESPONSABLES

-Equip docent

-Tot el curs

Festes - Activitats complementàries.

RECURSOS

Menjars típics, cançons típiques..

- Tot el curs.

Equip docent

Mestra AD

- Equip de Suport


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà Fer que els recursos audiovisuals que tenim, siguin de cada vegada més una eina comú en la tasca d’ensenyament- aprenentatge.

-Us de l’ordinador i projector a la fei- -Aules PTs, Als, AD na diària. -Cds interactius, Cds d'àudio...

19

-Tot el curs

-Projector, ordinador,Cds

-Equip de suport


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà 3) ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE a) Calendari i horari general del centre El calendari anual del centre és l’establert a l’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura, de dia 21 de maig de 2002 (BOIB 25 de juny) per als centres docents no universitaris. HORARI LECTIU

09:00 a 14:00

DIES DE LLIURE ELECCIÓ

2 NOVEMBRE DE 2012 13 MAIG DE 2013 (substitució festa local)

Aprovats al Consell Escolar, celebrat el 27 de setembre de 2012

Els dies d’acollida dels alumnes nouvinguts, d’acord amb el punt 4 de l’article26 de l’Ordre de la conselleria d’Educació i Cultura de 7 d’abril de 2008, són els dilluns i els dijous. Prèviament aprovat per Consell Escolar. 1r TRIMESTRE Inici de les classes 13 de setembre de 2012 Final de les classes del 1r trimestre 21 de desembre de 2012 Dies festius: 12 d'octubre de 2012 - FESTA NACIONAL 1 de novembre de 2012 - FESTA DE TOTS SANTS 2 de novembre de 2012 - DIA DE LLIURE ELECCIÓ 20


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà 6 de desembre de 2012 - FESTA DE LA CONSTITUCIÓ 22 de desembre de 2012 fins a 6 de gener de 2013, VACANCES DE NADAL 2r TRIMESTRE Inici de les classes 7 de gener de 2013 Final de les classes del 2n trimestre 27 de març de 2013 Dies festius: 21 de gener de 2013 - FESTA SANT SEBASTIÀ 28 de febrer de 2013 - FESTA ESCOLAR UNIFICADA 1 de març de 2013 - FESTA DE LES ILLES BALEARS De 28 de març a 7 d'abril de 2013, VACANCES SETMANA SANTA 3r TRIMESTRE Inici de les classes 8 d'abril de 2013 Final de les classes de 3r trimestre 21 de juny de 2013 Dies festius: 1 de maig de 2013 - FESTA DEL TREBALL 13 de maig de 2013 - SUBSTITUCIÓ DE FESTA LOCAL.

21


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà b) Criteris pedagògics per a l’adscripció i elaboració dels horaris del centre (alumnat i professorat) i) Adscripció de l’alumnat (1) Educació infantil Distribució equitativa de : •

Alumnat nascut el primer semestre i alumnat nascut al segon semestre.

Alumnat de NEE.

Alumnat catalanoparlant.

Alumnat que ha anat a escola ( 0-3 anys ).

Nins i nines.

Alumnat de religió catòlica.

Alumnat estranger.

Alumnat amb opció de llengua de primer ensenyament castellà. (2) Educació Primària

Es procurarà la continuïtat en el mateix grup de companys al llarg de tota la primària, sempre que els grups siguin equilibrats. En cas de diferències notables entre els grups, al començament de cada cicle es faria la distribució equitativa als grups A, B, C, d’acord a: 22


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà

Nombre d’alumnes amb necessitats educatives específiques.

Alumnat repetidor.

Alumnat de religió catòlica.

Alumnat estranger. ii) Adscripció del professorat

L’adjudicació de tutories es fa d’acord amb el Reglament Orgànic de Centre (ROC) al Capítol II: Tutors Article 41: Tutoria i designació dels tutors. Resolució del Conseller d’Educació i Cultura, de dia 21 de juny de 2012, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària i dels col·legis públics d’educació infantil i primària, per al curs 2012/13. Llei Orgànica, 3 de maig de 2006.

23


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà

PLANTILLA SON PISÀ 2012-2013 A

B

C

3 ANYS

Margalida Clar

Celia Ferrer

Elena Fernández

4 ANYS

Xisca Bauzà

Pilar Moreno

Noelia Guillen

5 ANYS

Sara Jiménez

Aina Jiménez

Rosa Reig

1

Neus Rotger

Barbara Bennàsar

Aina Martorell

1r Primària

Amparo Rodríguez

Mari Fe Jiménez

Sonia Server Marisol Collado (int)

2n Primària

Asunción Ballestero

Ana Mari Marín

Mar Busquets

3r Primària

Marga Oliver

Mercedes Enriquez

Xisca Pastor

4t Primària

Margalida Oliver

Dolors Marquez

Xisca Bergas

5è Primària

María Monroig

Sebastià Thomás

Pep Ródenas

6è Primària

Silvia Caraballo

Carolina Blanco

Juana Mª Payer

24


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà Educació Física

Neus Ramón

Araceli Sanchez

Anglès

Ana Moyà

Ana Blanes

Musica

Joana Furio

Carolina Blanco

Religió

Mª José Morey

Juan Carlos Gregorio

Mar Busquets

Margalida Sampol (int) PT

Carmen Guijarro

Esperança Gamundi

AL

Margalida Covas

Mª Antonia Llabres

PTSC

Angeles Gil

AD

Beatriz Vazquez

Orientadora

Herminia Reina

ATE

Inés Vives

25

Patricia Borruel


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà COORDINADORES Coordinadora Infantil: Barbara Bennàsar Coordinadora 1r Cicle: Asunción Ballesteros Coordinadora 2n Cicle: Joana Furio Coordinador 3r Cicle: Sebastià Thomàs Equip Suport: Beatriz Vázquez Biblioteca: Rosario Sanchez TIC: Eduardo Arroyo Interculturalitat: Beatriz Vazquez

iii) Elaboració d’horaris S’han seguit els següents criteris : Segons la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig LOE. •

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de juny de 2012 per la qual s’aproven les Instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles públiques d’educació infantil i dels col·legis públics d’educació infantil i primària, per al curs 2012/13. 26


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà iv) Professores majors de 55 anys Actualment són dues mestres del centre que tenen reconegut el seu dret segon Real Decret 670/1987 del 30 d’abril (BOE del 27 de maig). Dedicant el seu temps, un màxim de dues hores setmanal, a altres tasques que s’estableixen segon les Instruccions abans esmentades a l’apartat b) del punt 3.2.2. v) Organització del suport El Equip de Suport esta format per: Equip de Suport 1 Orientadora amb dedicació parcial: 60% (Reduït del curs anterior) 2 Mestres de Pedagogia Terapèutica (PT): Una per Educació Infantil i primer cicle de Educació Primària; l’altra per segon i tercer cicle 2 Mestres de Audició i Llenguatge (AL): Una per Educació Infantil i primer cicle de Educació primària; l’altra per segon i tercer cicle 1 Mestra de Atenció a la Diversitat (AD) 1 Auxiliar Tècnica Educativa (ATE) 3 mestres addicionals a Educació Infantil

27


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà OBJECTIUS ESPECIFICS Col·laborar amb els tutors/es per afavorir la implicació en els projectes de centre Continuar l’adaptació de la documentació del centre a la LOE introduint el document d’ACI a la programació de cicle. Afavorir el respecte i la tolerància de totes les cultures que conviuen al centre mitjançant els jocs populars d’aquí i d’arreu del món.-* Col·laborar amb els tutors/es en fomentar l'interès i estimular el plaer per la lectura comprensiva. Així com millorar la competència comunicativa oral dels alumnes NESE. Afavorir la utilització dels mitjans audiovisuals a l´escola. COORDINACIONS 1 Durant el curs escolar l’equip de suport es reunirà els dilluns de 14 a 15 h. 2 Una reunió setmanal de l’orientadora amb l’equip directiu. (Dimecres). 3 Una reunió setmanal de l’orientadora amb l’equip de suport.(Dijous si no hi ha pares) 4 Els dimecres de 13.15 a 14 hores amb i l’equip directiu quinzenalment. 5 Una vegada al trimestre amb el cicle i els especialistes per realitzar l’avaluació de 14 a 15 h. 6 Reunions de nivell els dimarts 14 a 15h. 7 Una reunió mensual de coordinació de nivell programada pel cap d’estudis. 8 La primera i la darrera setmana de cada trimestre els membres de l’equip de suport es reuniran amb els tutors/es i especialistes que ho sol·licitin i que tinguin alumnat amb NESE per la realització i l’avaluació de l’ACI. 9 Els dijous entrevistes amb pares i/o tutors legals de 14 a 15h. Els tutors/es avisaran als membres de l’equip de suport si troben oportú que

28


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà assisteixin a les reunions.

PLA D’ACTUACIÓ 2012-2013 (Annex 1) L’orientadora •

Té un horari compartit entre dos centres i l’assistència a EOEP.

Mestres PTs i AD •

Els mestres PTs i AD prioritzaran l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i als alumnes amb necessitats de suport lingüístic.

Sempre que sigui possible i es consideri adequat l’atenció educativa específica es farà dins l’aula ordinària. Sols en aquells casos en que s’hagi justificat a l’adaptació curricular, es podran treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i en períodes determinats de la jornada.

Mestres ALs •

Els mestres ALs prioritzaran l’atenció logopèdica a l’alumnat amb deficiència auditiva, trastorns en la comunicació, trastorns de la parla i trastorns del llenguatge.

Per a la realització de les sessions logopèdiques es proposarà el tipus d’agrupament (individualment, en petit grup, desdoblament,...) que es consideri més adient segons l’edat i les dificultats de l’alumnat, per tal de donar-los una millor resposta i atenció ja sigui dins o fora de l’aula.

29


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà Auxiliar Tècnica Educativa Suport al llarg del curs dels nins que necessiten una ajuda específica en autonomia personal durant l’horari lectiu, així com a escola matinera i menjador. La PTSC El Professional Tècnic de Serveis a la Comunitat. Servei extern puntual per casos greus de: absentisme, risc greu d’exclusió social, maltractaments. Atendrà les necessitats del centre en funció de la seva importància ( a destacar l’atenció a casos d’absentisme i maltractament ). Això suposa una atenció i horari en funció de la demanda. Mestres addicionals a l’Educació Infantil •

Fan el suport majoritàriament a tres anys durant el període d’adaptació

Cada mestra addicional queda de referent a una línia A, B, C d’ infantil.

Es fan càrrec al llarg del curs de la psicomotricitat a tres i quatre anys i a cinc anys la psicomotricitat es durà a terme juntament a les especialistes de ed. Física.

Duen a terme les substitucions de les mestres d’educació Infantil. vi) Organització del reforç educativo

És du a terme pels mestres-tutors del mateix nivell i/o cicle, i pels mestres-especialistes. El mestre de reforç educatiu prioritzarà l’atenció a l’alumnat amb retard lleuger. Els alumnes que rebran aquesta ajuda es decidiran després de la revisió de l’informe tutorial i les proves d’avaluació inicial i queden registrats a un llistat que pot variar segon 30


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà avaluacions o necessitats. Poden tractar-se de nins dependents del programa d’atenció a la diversitat per tal de complementar la supressió d’una mestra d’atenció al curs 10-11. Com a conseqüència de l'augment d'alumnes NESE s'acorda des del Equip de Suport i l'Equip Directiu que els alumnes amb Dificultats d'Ensenyament i Aprenentatge puguin ser atesos per mestres-tutors i especialistes. Per això l'Equip de Suport guiarà als docents en les estratègies pedagògiques a seguir per realitzar el reforç. També alumnes NESE amb un retard curricular inferior a dos cursos. Per atendre la demanda de reforços en tots els nivells s'han propiciat els petits desdoblaments dins de cada nivell. Per això s'ha fet coincidir en l'horari dins del mateix nivell algunes de les àrees amb més necessitats. D'aquesta manera quan un mestre té en el seu horari reforç pot atendre alumnes de les tres línies. Durant aquest curs s'ha ampliat a Segon cicle d'Educació Primària el reforç educatiu a la mitja hora de lectura. Tots els grups tenen una professora de reforç per treballar la lectura. vii) Organització de les substitucions Tal i com apareix a les instruccions de principi de curs de la Conselleria d’Educació i Cultura, l’absència del mestre responsable d’un grup d’alumnes no ha de representar la interrupció de l’activitat del alumnat, i per tant aquesta és prioritària en relació a altres activitats. CRITERIS DE SUBSTITUCIONS 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sessions de reforç en el mateix curs. Sessions de reforç en el mateix nivell. Sessions de reforç en el mateix cicle. Sessions de reforç en el cicle més pròxim. Sessions de reforç en cicle diferent. Sessions de coordinació cicle. 31


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà 7. Reducció major de 55 anys viii)Organització dels horaris de patis i torns de vigilància Pel que fa als períodes i la distribució d’esplais, s’atenen els criteris del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic, vigent en el que no s'oposi a l'establert a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació ( LOE ). (1) Pati d’Educació Infantil L’horari és de les 11’30 h. a les 12’00 h. D’acord amb la normativa vigent, hi ha un professor de guàrdia per cada 30 alumnes. El número de professors de guarda de pati d’Infantil al nostre centre d’acord amb el número de nins i nines és de vuit cada dia. Hi ha programat un calendari anual amb els grups de vigilància. Els dies de pluja es fa al gimnàs. (2) Pati d’Educació Primària L’horari és de les 11’30h. a les 12’00 h. D’acord amb la normativa vigent hi ha un professor de guàrdia per cada 60 alumnes. El número de professors de guàrdia de pati de primària al nostre centre d’acord amb el número de nins i nines és vuit cada dia. Hi ha programat un calendari anual amb els grups de vigilància. Els dies de pluja, els patis queden substituïts per jocs de taula a l’aula. 32


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà c) Calendari de reunions i avaluacions Dia Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

Tipus de reunió Reunió de Cicle Reunió de Nivell Reunió “Claustre Pedagògic” Reunió Comissió Coordinació Pedagògica Reunió Equip de Suport i Equip Directiu Reunions Comissions permanent Reunió amb pares i tutors

Horari 14:00 – 15:00 Setmanal Setmanal 1r dimarts de cada mes Quinzenal Quinzenal Setmanal

Es farà una reunió general al començament de curs i una reunió general de pares de 6è de Primària el 3r trimestre. L’equip de suport es reuneix amb els cicles una vegada al trimestre. Es fan 2 reunions al curs intercicles i una entre les dues etapes. Una reunió a l’any entre el centre i els IES als quals són adscrits. Les comissions establertes al curs per la CCP es reuneixen una vegada al mes. Excepcionalment per motius justificats amb un calendari propi. Reunió amb delegats de classe de primària i l’equip directiu. Una vegada al trimestre. Comissions establertes: •

Comissió de coordinació pedagògica 33


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà Comissions que depenen del consell escolar: •

Comissió de convivència

Comissió Lingüística

Comissió d’activitats extraescolars, escola matinera i menjador

Comissió econòmica

CALENDARI D'AVALUACIÓ 2012-13 1r trimestre REUNIÓ AVALUACIÓ

2n trimestre

3r trimestre

Dl 10/12/12 GRUPS:Infantil i 2n Dl 11/03/13

GRUPS:Infantil i 2n Dl 10/06/13

GRUPS:Infantil i 2n

Dm 11/12/12 GRUPS: 1r i 6è

Dm 12/03/13

GRUPS: 1r i 6è

Dm 11/06/13

GRUPS: 1r i 6è

Dx 12/12/12 GRUPS: 4t

Dx 13/03/13

GRUPS: 4t

Dx 12/06/13

GRUPS: 4t

Dj 13/12/12 GRUPS: 3r i 5è

Dj 14/03/13

GRUPS: 3r i 5è

Dj 13/06/13

GRUPS: 3r i 5è

PASSAR NOTES ORDINADOR (*) Del 1/12/2012 al 19/12/2012

Del 1/03/2013 al 25/12/2013

Del 1/06/2013 al 19/06/2013

ENTREGAR NOTES

20/12/2012

26/03/2013

Plaç obert a concretar cicles

TORNAR NOTES SIGNADES

21/12/2012

27/03/2013

(*) El GESTIB es trobarà obert aquest període i fins a final de cada trimestre 34


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà d) Mesures per a l’optimització i aprofitament dels espais i recursos i) Espais Degut al nombrós alumnat i la diversitat de propostes d’agrupament que es realitzen entre l’horari lectiu i extraescolars el centre ofereix un ús polivalent dels diferents espais però al mateix temps de manera ordenada. El desdoblament dels grups classe a les àrees de català i matemàtiques, suposa una planificació acurada dels espais. A l'aula d'informàtica es farà, matemàtiques des de 1r a 4t. Primer cicle, farà desdoblament de català a la sala de desdoblament. A més de dedicar-se al desenvolupament de les activitats dels grups classe assignades. Infantil, utilitzarà l'aula multimèdia per activitat d'alternativa. Audiovisual, per les seves funcions i per l'activitat d'alternativa de tercer cicle El gimnàs a més de les activitats pròpies del seu ús es fa servir com a zona d’esbarjo per a Infantil els dies de pluja, per no disposar d’espais coberts per tal finalitat. Per activitats extraescolars, demanades des de l’Ajuntament o altres entitats, així com festes de final de trimestre. Els passadissos i distribuïdors, són espais de trànsit i expositors de feines i activitats puntuals. El menjador desenvolupa l’activitat pròpia i la de escola matinera, així com qualque reunió de pares i activitats depenent de projectes puntuals. La sala de música, saló d’actes i audiovisual, es dediquen a la seva finalitat, a activitats extraescolars i reunions de pares o demandes d’ altres entitats. Els espais exteriors compleixen malament amb la seva funció, insuficients zones cobertes, la qual cosa ens fa quedar indefens davant de les inclemències meteorològiques. La sala definida com a sala de psicomotricitat d’Infantil és un espai insuficient per a tal finalitat. Es fa la psicomotricitat de 3 anys amb desdoblament dels grups. S’ha intentat donar solució al dèficit d’espai i no hem trobat una alternativa vàlida. Queda pendent que aquest espai es pugui dedicar al que sembla una finalitat més adient, com a sala de reunió i ús múltiples 35


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà d’aquesta etapa, avui per avui inviable. ii) Recursos Els recursos audiovisuals són bons. Per a una major optimització, enguany, es disposarà de més material audiovisual assignat a 2n cicle, 6 pantalles, 6 ordinadors portàtil i 6 projectors, segon ha comunicat la Conselleria d'Educació. La sala multimèdia de centre, disposa de bona dotació de llibres de tot tipus, és mes reduïda la dotació de música i altres mitjans audiovisuals. Està en marxa l'activitat de préstec a 4t, 5è, 6é. En activitats de conta contes intercicles i d'altres activitats puntuals. Aquest curs es dedicarà el dimecres a la premsa escrita i digital. El projecte de inventari i dinamització de material de la biblioteca de centre que es va posar en marxa fa dos cursos, amb la figura de coordinadora de biblioteca continua aquest curs escolar. 4) DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS PLANS DEL CENTRE • • • • •

Projecte educatiu Projecte lingüístic Pla d’atenció a la diversitat Pla d’acció tutorial Reglament d’organització i funcionament del centre

Tots ells formen part del projecte educatiu del nostre centre i en aplicació, malgrat el diferent estat de desenvolupament.

36


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà a) Projectes Institucionals i) Projecte Lingüístic Es revisarà aquest any per adaptar-lo a la recent normativa. Aplicació de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 13 de setembre de 2004 ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

3 anys: activitats d'higiene i alimentació, ritual de 2n cicle ed. infantil sortida 4 anys: activitats de psicomotricitat, grups flexibles per expressió oral i plàtica. 5 anys: activitats d'informàtica, plàstica i psicomotricitat

6 sessions setmanals

Humans: Mestres Equip de Ed. Infantil adiccionals. Equip Directiu Materials: aules, sales de psico, informàtica.

1r i 2n 4 sessions de llengua i 4 sessions de 30 minut 1r cicle de primària de lectura.

6 sessions setmanals

Humans: Mestres del Equip de Cicle cicle. Equip Directiu Materials: aules, sala de desdoblament

ii) iii) iv) v) vi)

AMBITS D’INTERVENCIÓ

Plan d’atenció a la diversitat. Revisat 2010-2011 Plan d’acció tutorial. Es revisarà aquest curs Plan de convivència. Es revisarà aquest curs per adequar-lo a la nova normativa. Reglament d’organització i funcionament de centre. Actualitzat el curs 2011-2012 Projecte eco-ambiental. En marxa i consolidat. 37

RESPONSABLES


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà b) Projectes plans de centre i) Projecte Seccions Europees. Aplicat a primària. ii) Projecte de formació permanent del professorat del centre. S'ha sol·licitat al CEP la demanda proposada al claustre de mestres: • Formació en el maneig de pissarres digitals. •

Formació en recursos i motivació en la lectoescriptura.

Continuïtat del curs de l'any passat en resolució de conflictes. iii) Projecte de foment a la lectura. Establert dins l’horari d’aula. Amb programació pròpia.

c) Activitats pedagògic relacionades amb festes culturals Festes a celebrar per tot el centre: FESTA DE NADAL. SANT ANTONI. (*) Festes de centre acordades i aprovades per claustre (07/09/2012). S'acorda fer un tractament diferenciat als cicles i etapes. Es justifica la importància que té la relació d'aquestes celebracions amb els continguts i l'enfocament segon el nivell i la edat.

38


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà Altres festes a celebrar als diferents cicles i etapes Educació Infantil

Festa dels Bunyols Final de curs

Educació Primària Primer cicle

Final de curs

Educació Primària Segon cicle

Final de curs

Educació Primària Tercer cicle

Final de curs de 6è

d) Tema Anual de centre: L’aigua Proposat i aprovat al Claustre. Es treballara al llar del curs. Els continguts que es poden treballar durant tot el curs seran principalment: •

La Terra un planeta blau

El cicle de l’aigua

Necessitat de l’aigua per part del ésser vius.

L’aigua que tenim a casa

Com podem estalviar aigua?

L’aigua del mar i dels oceans

39


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà TRACTAMENT DEL TEMA PER CICLES: •

Infantil: o 3 anys: Serà un projecte anual amb una sessió quinzenal. I reunions internivell dins d'infantil. A més a més es proposa fer un Lip-dup. o 4 anys: Es treballaran els animals marins el cicle de l’aigua a través dels contes. o 5 anys: S'estudiarà el cicle de l'aigua, es realitzaran diferents experiments utilitzant l'aigua, es veurà la relació entre éssers vius i l'aigua, i es reflexionarà sobre l'estalvi de l'aigua en la nostra vida diària.

primer cicle: Durant el primer trimestre es realitzarà una sortida a la Granja d'Esporles. En el segon trimestre es treballarà els estats de l'aigua. I en el tercer trimestre s'estudiarà l'estalvi de l'aigua.

Segon cicle: Es realitzaran dues sortides tenint com a referent l'aigua: Naveguem amb la Balear i Sa fonts Ufanes. A més es treballarà els drets de l'aigua en l'educació.

Tercer cicle: Sortides i visites relacionades amb l'aigua: Embassaments, Naveguem amb la Balear. També es realitzarà un dossier amb les possibles utilitzacions de l'aigua. I un dossier amb retalls de premsa sobre l'aigua.

Es convocarà un concurs fotogràfic per a tota la comunitat educativa del CEIP Son Pisà. El tema serà: L'aigua. 5) PLAN PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de desembre, 2009 sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació primària a les Illes Balears. 40


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà ORDRE de la consellera d’Educació i Cultura, de 2 de febrer de 2009, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació infantil a les Illes Balears (BOIB 07/02/2009 núm. 20) • RESOLUCIÓ de la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives mitjançant la qual s’estableixen els models dels documents oficials d’avaluació de les etapes d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat a les Illes Balears (BOIB 16/02/2009 núm. 24 EXT.) Caràcter de l’avaluació: L’avaluació ha de tenir caràcter formatiu, regulador i orientatiu del procés educatiu per proporcionar informació als mestres, a l’alumnat i a la seva família que permeti millorar tant els processos com els resultats de la intervenció educativa. L'avaluació del procés d'aprenentatge de l’alumnat d'educació primària és contínua i global i ha de tenir en compte el progrés dels alumnes en el conjunt de les àrees. Mesures de reforç educatiu En el procés d'avaluació contínua, quan el progrés d'un alumne o alumna no sigui l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures es poden adoptar en qualsevol moment del curs, quan es detectin les dificultats i s’han d’adreçar a garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per continuar el procés educatiu. Aquesta mesura a de ser revisada i adaptada a les necessitats cada trimestre. Sessions d’avaluació final En la sessió d’avaluació final del mes de juny l’equip docent ha de valorar el progrés global de l’alumnat. Aquesta valoració, en forma de qualificacions, s’ha de fer en els termes establerts al punt 13 de la llei. Promoció En finalitzar cadascun dels cicles, i com a conseqüència del procés d'avaluació, l’equip docent de cada grup ha de prendre les decisions corresponents sobre la promoció de l'alumnat; s’ha de tenir en consideració especialment la informació i el criteri del tutor o tutora. S'accedeix al cicle educatiu següent sempre que es consideri que s'han assolit els objectius mínims i el grau de maduresa adequat. 41


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà Permanència en el mateix cicle Quan un alumne o alumna no hagi aconseguit les condicions assenyalades ha de romandre un any més en el mateix cicle. Aquesta mesura, que s’ha de prendre a la finalització del cicle, es pot adoptar una sola vegada al llarg de l’educació primària ( 2 vegades en cas d’alumnes nee ) i s’ha d’acompanyar d'un pla específic de reforç o recuperació que han d’organitzar els centres. Els documents oficials d'avaluació són: l'expedient acadèmic, les actes d'avaluació final, l’historial acadèmic d’educació primària i l'informe personal per trasllat. Resultats de l’avaluació Els resultats de l’avaluació s’han d’expressar en els termes següents: A l’etapa d’Infantil: Sempre – Quasi sempre – De vegades – Quasi mai - Mai A l’etapa de Primària: Insuficient (I), suficient (S), bé (B), notable (N) i excel·lent (E). Es considera negativa la qualificació d'insuficient i positives les altres. ED. INFANTIL ED. INFANTIL

MATRICULATS

PROMOCIONEN

PROM. AMB NESE

NO PROMOCIONEN

4t

78

78

2

0

75

75

4

0

76

76

6

0

42


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà ED. PRIMÀRIA ED. PRIMÀRIA

MATRICULATS

PROMOCIONEN

PROM. AMB NESE

NO PROMOCIONEN

1r

67

67

11

0

2n

71

77

14

4

3r

68

68

13

0

4t

72

68

17

4

58

58

18

0

63

57

18

6

PROVES IAQSE. AVALUACIÓ DE DIAGNÒSTIC 4t DE PRIMÀRIA: A realitzar aquest curs al mes de maig a les següents competències: Competència en comunicació lingüística en llengua anglesa Competència en comunicació lingüística en llengua castellana Competència en comunicació lingüística en llengua catalana Competència matemàtica 43


Programació General Anual 2012-2013 CEIP Son Pisà 6) ANNEXOS QUE S’HAN D’AJUNTAR Annex 1. Programacions didàctiques, programacions d'aula i adaptacions curriculars, pla actuació de l'equip de suport Annex 2. Pla de formació dels professors Projecte d’innovació, si escau Annex 3. Pla de convivència ( Document en el centre ). Annex 4. Programació de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars Annex 5. Memòria administrativa Annex 6. Acta d'aprovació de la PGA pel consell escolar.

44

PGA CEIP SON PISA 12-13  

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you