Page 1

ESCOLA PALLEROLA

Context

L’escola Josep Pallerola,és un centre municipi de Sant Celoni.

de titularitat pública,

ubicada en el

Sant Celoni és un municipi amb 16.500 habitants i amb una població molt variada. Hi ha un petit sector autòcton, que es va ampliar els anys 70 amb treballadors provinent del sud peninsular. Actualment continua creixent amb població procedent tant de Barcelona i rodalies com de països africans, sudamericans i europeus. Hi ha un predomini de la població d’origen magribina. Durant molts anys ha estat l’únic centre d’educació de titularitat pública en el nucli urbà, situat en una zona considerada marginal. Una percepció que contrasta amb el magnífic entorn natural on s’ubica i les instal·lacions de que disposa. Aquest fet, i que l’escola concertada oferís a les famílies una continuïtat educativa entre primària i secundària, tradicionalment havia comportat una demanda desequilibrada en el procés de preinscripció. Tanmateix l’arribada en un període de temps curt de nouvinguts, i la disponibilitat de vacants a l’Escola Pallerola, han provocat una concentració considerable d’alumnat amb necessitats educatives específiques. La qual cosa comportava que la majoria de famílies autòctones optés a altres centres concertats del municipi. A partir del curs passat, la percepció de les famílies respecte del centre ha canviat. Quelcom que s’ha verificat en les demandes del procés de preinscripció 2009-2010. Gairebé la totalitat de sol·licituds per a P3 ha estat en primera opció. La qual cosa ha afavorit un repartiment d’alumnes més equitatiu a tot el municipi.

1


VALORS Compromís amb la llengua i la cultura catalana i la integració dels nouvinguts. Educació per la convivència i el respecte mutu. Coneixement, respecte i estimació per l’entorn natural i cultural. Cooperació, participació i solidaritat. Foment del diàleg. Educació en la igualtat. Innovació i transformació. Cultura de l’esforç i del treball ben fet. Cultura del foment del raonament i l’esperit crític.

MISSIÓ L’Escola Pallerola es proposa desenvolupar les capacitats individuals dels infants, educant en l’autonomia, fomentant el coneixement i el respecte dels altres i de l’entorn. Fomentar l’aprenentatge experimental, utilitzant les noves tecnologies, tot educant en el coneixement i l’estimació de la llengua i de la cultura catalana.

VISIÓ Volem ser: Una escola que potenciï la participació, el compromís i la responsabilitat de tota la comunitat educativa. Una escola que aconsegueixi millores en els resultats d’aprenentatge competencial del seu alumnat. Una escola on l’ús social del català sigui una realitat. Una escola que afavoreixi el trencament de la fractura digital i possibiliti a tothom l’accés a la informació. Una escola on la comunitat educativa es segueixi sentint satisfeta i que sàpiga transmetre-ho a l’entorn social del municipi. Una escola on l’equip de mestres mantingui la il·lusió per la seva tasca educativa, tot formant-se contínuament.

2


Filosofia 3/18 ents difer m e z : Utilit ologies d s, o t r e e l l m , ta rojectes, s n o rac ll per p .. atiu. treba ll cooper treba

PEE acci贸 tutorial

Hort escolar

ESCOLA

PCE Teatre

Jocs al pati

ESCOLA PALLEROLA

RRR

Treball intercicles

Noves tecnologies Relaci贸 amb altres escoles Socialitzaci 贸 llibres de text

Jocs Florals

CURS 2009-2010

3

Qui som?  

Coses sobre el centre