Page 1

ELISABET BALLESTER CERDÀ 6èB MEDI TEMA 5 2011-2012


ÍNDEX

PÀGINA

ELS RECURSOS NATURALS D'ESPANYA........................................1 EL NOSTRE PAPER EN ELS ECOSISTEMES....................................2 ALTERAM ELS ECOSISTEMES.............................................................4 HEM DE PROTEGIR EL PLANETA....................................................6 DEFINICIONS...........................................................................................7 CONCLUSIÓ.............................................................................................8 OPINIÓ PERSONAL..............................................................................9 BIBLIOGRAFIA........................................................................................10

ELS RECURSOS NATURALS D' ESPANYA EL RECURS NATURAL MÉS IMPORTANT D'ESPANYA El recurs més important d'Espanya és el sòl perquè una tercera part d'aquest és


cultivable.

ALTRES RECURSOS NATURALS Té també molts recursos minerals que inclouen el carbó mineral, petits jaciments de petroli i depòsits de gas natural, ferro, urani, mercuri, pirita, flúor, guix, zinc, ”tungsteno”, coure i potasi.

1

EL NOSTRE PAPER EN ELS ECOSISTEMES UTILITZAM ELS RECURSOS NATURALS


Hi ha milions d'espècies que poblen el planeta, però, gràcies a la nosra intel·ligència som capaços de viure en quasi tots els ecosistemes de la Terra. En tots els ecosistemes som consumidors per què utilitzam els recursos naturals.

EVOLUCIÓ DEL NOSTRE PAPER EN ELS ECOSISTEMES Els efectes que hem produït en els ecosistemes han variat amb el pas del temps.

EN LES SOCIETATS DE CAÇADOS I RECOL·LECTORS Els prehistòrics eren grups poc nombrosos que es desplaçaven a la recerca de territori, aliment, llenya... Utilitzaven molts pocs recursos naturals i donava temps perquè es regeneressin

2

EN LES SOCIETATS AGRÍCOLES I RAMADERES Quan desenvoluparen l'agricultura i la ramaderia la població va començar a créixer i vam començar a utilitzar més recursos naturals però encara es podien reparar els danys.


EN LES SOCIETATS INDUSTRIALS En l'actualitat 6.700.000.000 persones aproximadament poblen la terra. Sobreexplotam els recursos naturals i els danys que causam són irreparables perquè no dóna temps a què es regenerin.

3

ALTERAM ELS ECOSISTEMES PER QUÈ ALTERAM ELS ECOSISTEMES


PERQUÈ SOBREEXPLOTAM ELS RECURSOS NATURALS Sobreexplotar els recursos naturals és extreure'ls del medi abans de què es regenerin.

PERQUÈ OCUPAM I DESTRUÏM EL MEDI NATURAL Com que la nostra població va creixent anam ocupant terreny, terreny que llevam a les altres espècies.

PERQUÈ CONTAMINAM Contaminam l'aire amb els gasos que produïm. Contaminam el sòl amb els insecticides i amb els residus de les indústries. Contaminam els rius, llacs, mars amb les aigües residuals i amb les marees negres.

4

QUINS EFECTES CAUSAM?

LA PÈRDUA DE LA BIODIVERSITAT


Ja hem produït l'extinció de moltes espècies i moltes més estan en perill.

LA PÈRDUA D'ESPAIS NATURALS Estam destruint ecosistemes molt valuosos i cada vegada costa més trobar espais que no estiguin afectats per l'home

EL CANVI CLIMÀTIC El planeta s'encalenteix cada vegada més i molts científics creuen que la contaminació de l'atmosfera és la causa que els climes de la Terra estiguin canviant de manera anormal.

5

HEM DE PROTEGIR EL PLANETA PER QUÈ HEM DE PROTEGIR EL PLANETA El desenvolupament de l'espècie humana ha provocat danys greus a la Terra. Si seguim així


en un futur pròxim tendrem un planeta quasi sense recursos, amb molt poca diversitat sense espais naturals...i no sobreviurem. Per aquesta raó és necessari prendre una sèrie de mesures.

ALGUNES MESURES PER A PROTEGIR EL PLANETA EXPLOTAR ELS RECURSOS NATURALS DE MANERA RACIONAL És necessari que els recursos naturals es regenerin, per això cal explotar-los però de manera racional. PROTEGIR AMB LLEIS ELS ESPAIS NATURALS Els espais naturals protegits són aquells on estan prohibides totes les activitats humanes. Hi ha diferents categories de protecció.

PROTEGIR I RECUPERAR LES ESPÈCIES AMB PERILL D'EXTINCIÓ Prohibir caçar-les o recol·lectar-les i criar-les en zoològics és una bona idea per a recuperar espècies en perill d'extinció. REDUIR LA CONTAMINACIÓ Podem: Substituir els combustibles que emeten gasos perjudicials per fonts d'energia eòlica

o solar. Obligar a emetre menys contaminació. Fomentar l'estalvi de materials i d'energia. Netejar les aigües residuals abans de tornar-les al medi.

6

DEFINICIONS


Espècie: Conjunt d'éssers vius amb característiques semblants, que poden reproduir-se entre si i tenir descendents amb les mateixes característiques. Ecosistemes: Conjunt d'éssers vius i inerts i le seves relacions. Recurs natural: Un recurs natural és tot aquell aspecte de la naturalesa que és subjecte al profit humà. Regenerar: Generar, produir, de nou. Agricultura: Art i tècnica de conrear la terra. Ramaderia: Conjunt d’activitats que tenen per objecte l’explotació del bestiar, de l’aviram, etc marees negres: Abocament que es produeix a causa d'un accident o pràctica inadequada que contamina el medi ambient, especialment el mar, amb productes petroliers. Climes: Conjunt de condicions atmosfèriques i ambientals pròpies d’una regió, especialment en tant que afecten la vida animal i vegetal Perill d'extinció: (d'una espècie) que en queden molt pocs exemplars

7

CONCLUSIÓ

Els éssers humans som consumidors en tots els escosistemes i utilitzam més recursos naturals. Així com la nostra societat ha anat augmentant, hem causat danys irreparables al planeta. Volem aprofitar al màxim els seus recursos sense adonar-nos que l'estam destruint. Si seguim així, en un futur pròxim tendrem un planeta quasi sense recursos ... i no sobreviurem.


8

OPINIÓ PERSONAL Crec que és un tema interessant perquè ens ajuda a conèixer el nostre entorn i a saber com funciona el medi natural en el que vivim. Coneixent més sobre aquest tema podem ajudar a conservar i no tudar els recursos naturals dels que disposam ja que aquests recursos algun dia s'acabaran si no donam temps a què es regenerin. Els humans hem volgut usar la terra com si fos propietat nostra i hem aconseguit que estigui patint per culpa nostra.


Està canviant el clima de manera més ràpida que el que ho hauria fet si no haguéssim usat tants de productes químics; l'aigua potable de cada dia és més escassa i moltes espècies animals i vegetals estan, o bé en perill d'extinció o bé ja s'han extingit. Hauríem de fer un pensament i canviar els nostres hàbits de vida i de consum. Consider que la Terra està a les nostres mans i és el nostre tresor però hem arribat al punt de què hem estat tan cecs que no ens n'hem adonat. Per aquesta raó ara el planeta està en perill, podríem dir que està en perill d'extinció. Si seguim així, en un futur pròxim el planeta haurà emmalaltit:

La Terra no només és nostra...

9

BIBLIOGRAFIA

- Quadern medi - Llibre medi - IEC (internet) - Vikipèdia (internet)


- Recursos naturals a Espanya, primera entrada “España”, “recursos naturales” (traduït) (Internet)

10

Els ecosistemes  

Treballam ela ecosistemes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you