Page 1

Introducció:

1. Competències i formació. Optimització d’espais i recursos. Digitalització de l’escola. Informàtica, PDI, programes informàtics i col·laboració projectes universitaris, educació domiciliaria, col·laboracions en formació i assessorament del professorat. Presentacions en congressos. 2. Pla d’entorn Municipal. Relacions i participació en PCEE. Objectiu. Cohesió Comunitat Educativa. Relacions amb altres professionals d’Educació Física. 3. Dinamització de centre i cohesió del professorat. Càrrecs i experiència. Cursos i col·laboracions impartides. 4. Coneixement i participació en el PAC Els Pins 5. Avaluació i autoavaluació: Proposta de seguiment del Projecte presentat. a) Objectius operatius del lloc de treball en relació al pla estratègic del centre. Ara cal vincular els objectius als nens Objectius vinculats a les TIC 1. Afavorir la millora dels processos d’ensenyament aprenentatge dels infants mitjançant la millora competencial dels mestres en l’ús de les TIC i l’aplicació de les TAC. 

Disseny, elaboració i ús d’un protocol de benvinguda adreçat als nous mestres per tal de proporcionar-lis els coneixements bàsics sobre l’ús de les Pdi a l’aula. (1).

Disseny i impartició d’accions de formació interna en aquelles funcionalitats TIC necessàries per desenvolupar l’activitat del centre. (1). (impressores, servidor, Programa de Gestió de Tutoria...)

2. Posar en marxa el Moodle de l’escola per tal de:  Dotar-lo de un contingut que afavoreixi el treball de reforç i ampliació de l’alumnat des de casa.  Millorar la formació interna del centre.  Afavorir l’organització del mestre tutor i crear, si s’escau, espais de treball a l’aula. 

Creació el moodle d’aula i dotar-lo de contingut de reforç i ampliació, donar accés a les famílies. (2)

Creació d’espais moodle per la gestió de l’aula


Creació d’espais moodle per dur a terme la formació interna de centre.

3. Augmentar la comunicació de l’escola amb les famílies millorant les aplicacions 2.0. 

Recolçament a la coordinadora de biblioteca i a la mestra d’Aula Acollida pel manteniment i ús dels seus blogs corresponents(3).

Creació d’espais web, enquestes, foros on la comunitat educativa pugui opinar i comunicar-se amb l’escola.

4. Promoure l’ús de les TIC i de les TAC al conjunt de la comunitat educativa. 

Passació de un qüestionari per detectar les necessitats i interessos dels mestres per dissenyar la formació interna del centre en TIC i/o TAC.

Disseny i realització d’accions de formació interna en TIC i/o TAC.

Integració de la metodologia d’ensenyament aprenentatge mitjançant les eines 2.0 dotant als mestres de formació en recursos TAC ( blogs, quaderns virtuals, caceres del tresor, webquest, wikis, etc)

Potenciació de l’ús de la sala d’informàtica per part de l’AMPA per poder realitzar cursos d’informàtica als pares i mares i avis. (4).

Inclusió d’activitats TIC a l’oferta de l’escola de lleure (4).

5. Garantir les possibilitats d’escolarització als impossibilitat de realitzar les classes presencialment.

alumnes

amb

Creació d’un protocol per poder donar suport als alumnes que no puguin realitzar l’escolarització presencial, aprofitant l’experiència d’un cas del curs 2009-10. (5).

Assignació el material necessari (per l’escola i per l’alumnat que no pot assistir a l’escola) per dur a terme les classes online. (5).

6. Garantir les eines TIC adequades als diferents espais de l’escola. 

Dotació de pdi a les aules de P3 i a l’aula de sisè B. (6).

Dotació de projector i pantalla a l’aula d’informàtica (6)

Dotació a Cicle Inicial d’ordinadors portàtils com contempla els objectius PAC per aquest curs. Dotació progressiva a la resta de cicles(6).

Dotació a l’escola d’una estació meteorològica.

 7. Establir estratègies de futur en l’ús de les TIC a l’escola.


Anàlisi de la conveniència d’entrar en el projecte 1x1 i, si s’escau, establir un pla de treball. (7). (moment convenient)

Planificació del recorregut per convertir les classes d’informàtica en classes d’audiovisuals. (7).

Objectius vinculats a la cohesió social mitjançant l’esport

8. Afavorir la comunicació amb les escoles de Castelldefels. 

Participació activament en el grup de treball de coordinadors d’Informàtica d’escoles de Castelldefels. (8)

Promoció activa del treball conjunt amb l’Escola Lluis Vives i l’IES Sert. (8)

9. Executar amb qualitat el PCEE. 

Creació d’espais i disseny d’activitats per afavorir les activitats esportives a l’hora del pati a cicle inicial. (9).

Dotació del material necessari per dinamitzar les activitats de pati del PCEE a cicle Inicial. (9).

Promoció lligues de diferents esports a l’hora del pati vinculades al PCEE. (9).

Recolçament als dinamitzadors del PCEE afavorint la seva autonomia.

10. Ampliar la oferta esportiva que l’escola de lleure ofereix a les noies de 4t, 5è i 6è. Adequar l’oferta als interessos de les noies. 

Creació i passació d’un protocol per conèixer els interessos de les noies per poder establir una oferta d’activitats extraescolars. (10).

Realització de les activitats extraescolars vinculades als interessos de les noies de cicle mitjà i superior.

Gratuitat de les activitats femenines

11. 

Fomentar activitats esportives amb la resta d’escoles Castelldefels, especialment amb l’Escola Lluís Vives i l’IES Sert.

de

Planificació i posada en marxa de trobades ludicoesportives, amb d’altres escoles de Castelldefels, pels nens i nenes D’Educació d’Infantil.

12. Promoure activitats esportives entre l’AMPA i els mestres. 13. Participar i fomentar la participació dels mestres d’Educació Física al grup de treball de mestres d’Educació Física de Castelldefels.


Algun objectiu d’EF amb els mestres Projecte Thao alimentació sana (fruita) Hàbits de vida saludable Medi ambient i EF (reciclatge) Cohesió social i multiculturalitat Jocs de sempre (avis). Promoure els procediments experimentals,

b) Estratègies i/o activitats que es desenvoluparan en relació als objectius operatius descrits a l’apartat anterior. . Participació a les activitats solidaries, artístiques i llingüistiques proposades pel PCEE. Potenciació del treball clouds per millorar el funcionament de centre. Posada en marxa del programa de Gestió de Tutoria. Planificació i posada en marxa d’activitats d’Educació Física i Informàtica que afavoreixin la relació entre la nostra escola l’escola Lluís Vives i l’institut Sert. Suport a l’escola de pares Teatre per activitats PAC Potenciació de les activitats experimentals mitjançant l’ús de l’estació metereològica. Potenciació de les activitats experimentals mitjançant l’ús de lupa digital. c) Infraestructura organitzativa i recursos previstos per realitzar les activitats proposades. Recursos humans, materials (fungibles, infraestructures i amortitzables) i econòmics, altres recursos: protocols.

d) Criteris d’avaluació del projecte d’aplicació.

e) Mèrits concrets del candidat, degudament s’ajustin de manera especial al pla estratègic. Coordinador d’informàtica de l’escola Els Pins des de 2007.

acreditats

que


Creador i administrador de la web del centre des de 2007. Creador de l’espai moodle de l’escola. Actualment estic realitzant el curs telemàtic del Pla de Formació de Zona Administració i gestió de l’espai moodle (D304). Coordinador de la Formació en pdi dels mestres de l’Escola Els Pins durant el curs 2009-2010. Formador de mestres en recursos TAC a l’Escola Els Pins durant aquest curs (Formació Interna). Actualment coordinador del PCEE a l’Escola Els Pins. Membre del grup de treball d’Educació Física d’escoles de Castelldefels des de 2007. Cap d’estudis substitut a l’Escola Els Pins, durant 6 mesos, curs 2009-2010. Coordinador del grup de treball de coordinadors d’informàtica d’escoles de Castelldefels. Mestre d’aula d’Acollida a l’Escola Els Pins des del curs 2009-10. Membre del consell escolar des de 2007. Participant al I Congrés de Pràctiques Educatives Innovadores al Baix Llobregat. Coordinador del projecte del Programa de Gestió de Tutoria realitzat per alumnat de la UPC.

projecte singulars  
projecte singulars  

djflklf dfkñflmdlfm

Advertisement