Page 1

P R O G R A M A C I Ó N X E R A L

A N U A L

2 0 1 1 - 2 0 1 2

C E I P B E A D E

C O U T A D A -

V I G O 1


2


Contido OBXECTIVOS XERAIS.............................................................................................................................................................. 5 PRESUPOSTO PARA FUNCIONAMENTO ............................................................................................................................... 6 INGRESOS ESTIMADOS: ................................................................................................................................................. 6 GASTOS ESTIMADOS: .................................................................................................................................................... 6 ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA .............................................................................................................................................. 7 ESTRUCTURA ORGÁNICA E ESTATÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO ................................................................................... 7 PLANS DOS ÓRGANOS DE COORD. DOCENTE ..................................................................................................................... 12 EQUIPOS DE CICLO .......................................................................................................................................................... 12 EDUCACIÓN INFANTIL ................................................................................................................................................. 12 1º CICLO DE PRIMARIA ................................................................................................................................................ 13 2º CICLO DE PRIMARIA ................................................................................................................................................ 14 3º CICLO DE PRIMARIA ................................................................................................................................................ 15 EQUIPOS DOCENTES ................................................................................................................................................... 15 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ................................................................................................................................ 16 AULA DE APOIO ............................................................................................................................................................... 19 AULA DE AUDICIÓN E LINGUAXE .................................................................................................................................... 20 ORGANIZACIÓN DA ATENCIÓN Á DIVERSIDADE ............................................................................................................. 21 ORGANIZACIÓN TEMPORAL ................................................................................................................................................ 24 XORNADA LECTIVA ...................................................................................................................................................... 24 HORARIOS DO PROFESORADO .................................................................................................................................... 24 HORARIOS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO ....................................................................................................................... 25 CALENDARIO ESCOLAR ................................................................................................................................................ 25 QUENDAS DE VIXIANCIA: TRANSPORTE ESCOLAR ...................................................................................................... 27 QUENDAS DE VIXIANCIA: TARDES ............................................................................................................................... 27 QUENDAS DE VIXIANCIA: RECREOS ............................................................................................................................. 28 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ................................................................................................................................. 29 DINAMIZACIÓNS ................................................................................................................................................................. 31 EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (E.N.L.) ....................................................................................................... 31 USO DO IDIOMA GALEGO NO CENTRO: ...................................................................................................................... 31 ENSINO EN GALEGO: ................................................................................................................................................... 32 PLAN DE POTENCIACIÓN DA LINGUA GALEGA: .......................................................................................................... 32 BIBLIOTECA ..................................................................................................................................................................... 35 Obxectivos do plan anual de lectura: ........................................................................................................................ 35 Organización e xestión ................................................................................................................................................ 35 3


Organización e xestión ....................................................................................................¡Error! Marcador no definido. Actividades de animación e comprensión lectora ....................................................................................................... 36 Criterios e procedementos de avaliación .................................................................................................................... 37 OBSERVATORIO DA CONVIVENCIA.................................................................................................................................. 38 TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN (TICs) ....................................................................................... 39 COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. .................................................................................................................................. 41 SAÚDE E AUTOPROTECCIÓN ........................................................................................................................................... 42 FORMACION DO PROFESORADO .................................................................................................................................... 43 COMISIÓN DE AVALIACIÓN ............................................................................................................................................ 43 PLANS E PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA ..................................................................................................... 44 LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2011-12 ..................................................................................................................... 45 Infantil 3 anos ............................................................................................................................................................. 45 Ed. Infantil 4 anos ....................................................................................................................................................... 45 Ed. infantil 5 anos ....................................................................................................................................................... 45 1º de primaria ............................................................................................................................................................. 46 2º de primaria ............................................................................................................................................................. 46 3º de primaria ............................................................................................................................................................. 46 4º de primaria ............................................................................................................................................................. 47 5º de primaria ............................................................................................................................................................. 47 6º de primaria ............................................................................................................................................................. 47 POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN DAS RELACIÓNS COA COMUNIDADE E AS FAMILIAS ................................................ 48 SERVIZOS ............................................................................................................................................................................. 49 REGULAMENTO DA ORGANIZACIÓN DO COMEDOR................................................................................................... 49 TRANSPORTE ESCOLAR ............................................................................................................................................... 50 Programa “MADRUGA” .............................................................................................................................................. 51 PLAN DA ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS ................................................................................................................................ 52 Membros da ANPA ...................................................................................................................................................... 52 Actividades .................................................................................................................................................................. 52

4


OBXECTIVOS XERAIS OBXECTIVO 1: Construír unha oferta educativa de calidade, adaptada ás novas necesidades da sociedade de hoxe en Beade: familias non tradicionais, familias nas que traballan tódolos membros, poboación inmigrante, entorno bilingüe, integracións das TIC, etc.

Actuacións previstas: mantemento do aula matinal, apertura do centro á comunidade de Beade, desenvolvemento dos diversos plans e proxectos que compoñen o PEC, xestións que favorezan a dobre liña de unidades en infantil e primaria.

OBXECTIVO 2: Afondar na mellora e modernización das nosas instalacións. Actuacións previstas: En xeral, acondicionar o colexio de xeito que se achegue mais á idea dun entorno seguro, estético e axeitado para o labor educativo.

OBXECTIVO 3: Apoiar os procesos de innovación educativa Actuacións previstas: apoio ás iniciativas dos distintos departamentos: TICs, ENL, Biblioteca, Sección bilingüe, Observatorio da convivencia, Equipo EACE, Comisións de Medio ambiente e Saúde/autoprotección.

OBXECTIVO 4: Levar a cabo as labores administrativas dentro das nosas posibilidades e tendo en conta que seguimos sen persoal administrativo.

Actuacións previstas: levar a cabo os distintos procesos que a administración require do equipo directivo: DRD, DOC, XADE, DRDIM, avaliación diagnóstica, estadísticas da Xunta, estadísticas do Ministerio, procesos de gratuidade solidaria, procesos de matrícula, contabilidades de funcionamento e de mantemento por ano natural, revisión do PEC, plans, memorias, etc.

5


PRESUPOSTO PARA FUNCIONAMENTO Tendo en conta o movemento económico de ingresos e gastos do curso pasado, podemos facer un presuposto estimativo para o actual ano escolar 2011-12.

INGRESOS ESTIMADOS: Por transferencia da Xunta: Para funcionamento do centro

20.913* €

Axuda á E.N.L.

830** €

Plan mellora

1.500 €

TOTAL

23.243 €

* Do presuposto adxudicado inicialmente (22.254€), a Consellería desconta o gasto de teléfono (1.341 €) **A axuda para o ENL está sen convocar, polo que se estima sobre a do ano pasado

GASTOS ESTIMADOS: 1. Arrendamentos 2. Reparacións, mantemento e conservación 3. Material de oficina 4. Subministracións 5. Comunicacións

0 5500 340 12000 300

6. Transporte

0

7. Traballos realizados por outras empresas

0

8. Primas de seguro

0

9. Tributos

28

10. Axudas de custo e locomoción

75

11. Gastos diversos

3000

12. Mobiliario e utensilios inventariables

1500

13. Outros materiais inventariables 14. comedores escolares TOTAL

500 0 23243 6


ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA

ESTRUCTURA ORGÁNICA E ESTATÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO O CEIP Coutada-Beade ten neste curso 2011-2012 247 alumnos/as e 25 profesores/as. O alumnado agrúpase en 5 unidades de EI e 10 de EP; en total son 15 unidades en funcionamento. Ademais estarán en funcionamento un aula de pedagoxía terapéutica, un aula de audición e linguaxe, e un departamento de orientación. Neste centro contémplanse os seguintes órganos de xestión :

ÓRGANOS DE GOBERNO Equipo directive Directora: Rosa Mª Castro Rodriguez Xefe de estudos: Miguel A. Montenegro Fernández Secretaria: Marta Legaspi Díaz

ÓRGANOS DE CONTROL E XESTIÓN Consello escolar Directora:Rosa Mª Castro Rodriguez Xefe de estudos: Miguel A. Montenegro Fernández Secretaria: Marta Legaspi Díaz Representantes do profesorado: 1.

Esperanza González Álvarez

2.

Marina Álvarez Arias

3.

Manuel Pérez Pérez

4.

Mercedes Cendón Vidal

5.

Susana Loureiro Bargiela

Representantes das familias: 7


1.

Rebeca Argibay Rodríguez

2.

Cándida Barreiro Castro

3.

Xandra Vila González

4.

Elvira Piñeiro Alonso

5.

Pola ANPA: Beatriz Domínguez Fernández

Representante do Concello: Mª Luisa Otero Vázquez

Claustro Agulla Fernández, Yolanda

Legaspi Díaz, Marta

Alen Davila, Vanesa

Loureiro Bargiela, Susana

Alonso Pérez, María Teresa

Macías Piñeiro, María Consuelo

Álvarez Arias, Marina

Martínez Hernández, Susana.

Arbones Tojo, Isabel María

Montenegro Fernández, Miguel A.

Castro Hereder, María Jesús

Názara Sabarís, Berta

Castro Rodríguez, Rosa María

Pérez Pérez, Manuel

Cendón Vidal, Ma Mercedes

Rodríguez Alonso Mª Pilar

Correa Pando, Isabel

Rodríguez Blanco, Amparo

Costas Gaspar, Ana Belén

Salaberri Areán, Paula

Esmorís Fernández, Susana

Sotelino Sánchez, Eva

González Álvarez, Esperanza

Vidal Lorenzo, Marina

Iturralde de la Fuente, Celia

8


ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE E DINAMIZACIÓNS

Equipos de ciclo

Profesorado titor de cada ciclo Profesorado especialista asignado a cada ciclo Coordinadora de E.I.: Susana Loureiro Coordinadora de 1º ciclo: Marina Vidal Coordinadora de 2º ciclo: Vanesa Alén Davila Coordinador de 3º ciclo: Isabel Correa

Equipos docentes

Profesorado que imparte clase en cada curso

Comisión de coordinación pedagóxica

Director Xefa de estudios Coordinadoras de ciclo Coordinador do E.N.L. Profesora de P.T. Profesor de A.L. Dinamizadora de biblioteca

Departamento de orientación

Xefe do departamento: Miguel Montenegro Fernández

Equipo de Normalización lingüíistica

Coordinador: Manuel Pérez Pérez

Equipo de actividades complementarias e extraescolares

Coordinadora: Mª Pilar Rodríguez Alonso

Equipo de Biblioteca

Dinamizadora: Teresa Alonso Pérez

Membros: Coordinadoras de ciclo, Profesora de apoio e Profesora de audición e linguaxe Membros: Celia Iturralde, Marina Álvarez, Yolanda Agulla Fernández, e Mercedes Cendón Vidal Membros: Miguel Montenegro (Xe. estudos), Paula Salaberri Areán, Susana Loureiro Bargiela, Rosa Castro Membros: Esperanza González , Amparo Rodríguez, Ana Belén Costas, Mª Consuelo Macías, Susana Martínez, Isabel Arbones, Berta Názara, Eva Sotelino.

Observatorio da Convivencia

Dinamizadora: Marina Álvarez Arias

Equipo de Tecnoloxías da información e a comunicación (TIC)

Coordinador: Susana Esmoris

Comisión de Medio ambiente

Coordinador: Paula Salaberri

Formación do profesor.

Coordinador: Miguel Montenegro Fernández

Membros: María Jesús Castro Hereder (profesorado), Rosa Castro (directora), Miguel Montenegro (xef. estudos), Xandra Vila (familias) Paula Salaberri, Eva Sotelino. Membros:Vanesa Alén, Martínez Gómez, Marta Legaspi Díaz, Miguel Montenegro, Marina Vidal. Membros:Isabel Arbones Tojo, Manuel Pérez Pérez, Mª Jesús Castro

9


Coordinadora: Rosa Castro Rodríguez

Saúde e Autoprotección

Membros: Isabel Correa Pando Coordinadora: Isabel Correa

Departamento de inglés

Membros: Paula Salaberri

DISTRIBUCIÓN DE PROFESORADO E ALUMNADO EN CADA CICLO PROFESORADO

2º ciclo E.Infantil:

1º ciclo de PRIMARIA:

E.I.3 A

Eva Sotelino

E.I.3 B

Ana Belén Costas

E.I.4 A

Marta Legaspi

E.I.4 B

Mercedes Cendón

E.I.5

Susana Loureiro Bargiela

APOIO A INFANTIL

Amparo Rodríguez Blanco

1ºA

Marina Vidal

1ºB

Susana Martínez

2ºA

Mª Consuelo Macías Piñeiro

2ºB

Mª Yolanda Agulla Fernández

AUD. E LING. Arts../Inglés E.I.-

2º ciclo PRIM.

Coord. ciclo Coord ciclo

Celia Iturralde de la Fuente Paula Salaberri Areán

Responsable M. ambiente

3ºA

Mª Pilar Rodíguez Alonso

Coord. EACE

3º B

Isabel Arbones Tojo

4ªA

Vanesa Alén Davila

4ºB

Esperanza González Álvarez

P.T.

Marina Álvarez Arias

RELIXIÓN

Coord ciclo

Dinam. CONVIVENCIA

Mª Jesús Castro Hereder Isabel Correa Pando

Coord .ciclo Coord. Inglés

5º/ E.física E.I.

Susana Esmorís Fernández

Dinamizadora TICs

Rosa Mª Castro Rodríguez

Dirección Coord. Saúde e autoprot.

MUSICA.

Mª Teresa Alonso Pérez

Dinam. BIBLIOTECA

E. FISICA

Manuel Pérez Pérez

Dinamizador de ENL

Miguel A. Montenegro Fernández

Xefatura de estudos Coord. Formación profesorado

INGLÉS E.P./Arts.

3º ciclo PRIMARIA

Secretaria

ORIENTACIÓN

PERSOAL LABORAL Coidadora: Paloma Iscar Valenzuela

10


ALUMNADO O número de alumnos/as queda distribuído do seguinte xeito: EI3

EI4

EI5

A

13

18

24

15

15

12

14

23

24

B

10

19

14

17

15

14

TOTAL

23

37

29

32

27

28

23

24

24

TOTAL

246

11


PLANS DOS ÓRGANOS DE COORD. DOCENTE EQUIPOS DE CICLO EDUCACIÓN INFANTIL COMPOÑENTES Eva Sotelino...3 anos A Ana Belén Costas... 3 anos B Marta Legaspi... 4 anos A Mercedes Cendón... 4 anos B Susana Loureiro...5 anos Amparo Rodríguez...Apoio

OBXECTIVOS 1.

Estudar as circunstancias pedagóxicas do alumnado co fin de demandar axuda ao departamento de orientación

2.

Estudar a posibilidade de saídas no curso es 2011-2012.

3.

Fomentar a coeducación mediante actividades diversas

4.

Unificar criterios respecto de temas didácticos, material didáctico e pautas de traballo.

5.

Elaborar a programación de ciclo

Calendario de reunións : ■

11 de Outubro do 2011

20 de Decembro do 11

6 de Marzo do 2012

8 de Maio do 2012

25 de Xuño do 2012 12


1º CICLO DE PRIMARIA O equipo de primeiro ciclo está formado por: Marina Vidal Lorenzo …........................Titora 1º A ( Coordinadora Ciclo) , Susana Martínez …................................ Titora 1º B Yolanda Agulla Fernández …................. Titora 2º A María Consuelo Macías Piñeiro …......... Titora 2º B Paula Salaberri Areán …......................... Inglés Celia Iturralde de la Fuente …............... Mestra de AL

Obxectivos : 1.

Traballar en grupo de forma coordinada.

2.

Elaborar as programacións de ciclo e aula para o presente curso.

3.

Fomentar o gusto pola lectura e o emprego das Tics .

4.

Incidir na comprensión lectora e no cálculo mental nas áreas de lingua e matemáticas, así como na linguaxe oral para a expresión de vivencias sentimentos, etc.

5.

Mellorar os hábitos do alumnado ,entre eles a procura do silencio para acadar unha maior atención, a puntualidade, e fomentar a adquisición da súa autonomía.

Calendario de reunións : 

11 de Outubro de 2011.

20 de Decembro de 2011.

6 de Marzo de 2012.

8 de Maio de 2012.

25 de Xuño de 2012.

13


2º CICLO DE PRIMARIA COMPOÑENTES O equipo do segundo ciclo está constituído por: 

Alén Davila, Vanesa …............... Titora 4ºA …. (Coord. Ciclo)

Álvarez Arias, Marina …............ Mestra de PT

Arbones Tojo, Isabel Mª …........ Titora 3º B

Castro Hereder, Mª Jesús …....... Relixión

González Álvarez, Esperanza ….. Titora 4º B

Rodríguez Alonso, Mª del Pilar.... Titora 3º A

Obxectivos: 

Elaborar a Programación do Ciclo atendendo as pautas establecidas por Inspección.

Introducir nas Programacións de Aula os obxectivos relacionados cos resultados obtidos da avaliación diagnóstica do pasado curso académico (expresión escrita e cálculo).

Unificar criterios respecto a material didáctico, pautas de traballo co alumnado, relación coas familias e saídas complementarias.

Traballar a convivencia, cooperación e respecto entre o alumnado mediante actividades colectivas.

Analizar libros de texto de diversas editoriais para seleccionar correctamente os materiais dos vindeiros cursos.

Calendario de reunións: As reunións previstas no noso ciclo son as seguintes: 

11 de Outubro do 2011

20 de Decembro do 11

6 de Marzo do 2012

8 de Maio do 2012

25 de Xuño do 2012 14


3º CICLO DE PRIMARIA Compoñentes:

Susana Esmorís Fernández,

Rosa Castro Rodríguez.

Manuel Pérez Pérez.

María Teresa Alonso Pérez.

Coordinadora: Isabel Correa Pando.

Obxectivos: ■

Establecer procedementos que reforcen o labor de titoría nos aspectos relacionados coa etapa de preadolescencia.

Revisar a programación de ciclo.

Unificar criterios respecto de temas didácticos, material didáctico e pautas de traballo.

Programar actividades colectivas con todos os alumnos-as de 3º ciclo, que fomenten a convivencia, cooperación e respecto entre eles.

Reforzar aqueles aspectos a mellorar segundo os resultados da avaliación diagnóstica realizada o curso pasado (expresión escrita e cálculo).

Calendario de reunións: ■

11 de Outubro do 2011

20 de Decembro do 11

6 de Marzo do 2012

8 de Maio do 2012

25 de Xuño do 2012

EQUIPOS DOCENTES As competencias deste órgano de coordinación, son: realizar as adaptacións curriculares, adaptar a cada clase o proxecto curricular de centro e avaliar ós alumnos do grupo de maneira colexiada, deixando constancia na acta correspondente.

15


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CONSTITUCIÓN DO DEPARTAMENTO A estructura e membros do departamento de orientación serán os seguintes: 

Xefe do depart.: Miguel Montenegro Fdez.

Profesora P.T.: Marina Álvarez Arias

Profesor A.L.: Celia Iturralde

Coordinadora E.I.: Susana Loureiro

Coordinadora 1º ciclo: Marina Vidal

Coordinadora 2º ciclo: Vanesa Alén Davila

Coordinador 3º ciclo: Isabel Correa

ACTUACIÓNS PREVISTAS

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE Obxectivos: ■

Colaborar na detección, intervención e prevención das dificultades educativas no alumnado

Asesorar e apoiar ó profesorado na atención á diversidade

Actuacións: ■ Avaliación psicopedagóxica preventiva ó conxunto do alumnado, para axudar ós titores na detección de necesidades educativas especiais e asesoralos convenientemente. ■

Colaboración na elaboración e avaliación das A.C.I.s

Colaboración na organización das actividades das aulas de apoio e de audición e linguaxe

Seguimento de alumnos novos, repetidores e con dificultades

■ Cando o decreto de atención á diversidade se publique, revisarase o plan de at. Á diversidade xa redactado por nós o pasado curso.

16


APOIO Ó PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE Obxectivos: ■

Facilitar ó profesorado técnicas e instrumentos relativos á mellora do proceso de ensino

Levar a cabo accións que melloren no conxunto do alumnado o proceso de aprendizaxe

Traballar na mellora do nivel lector, especialmente centrado na comprensión lectora

Apoio ás actividades de animación á lectura en E. Infantil e Primaria

Establecer medidas de mellora doo proceso de “aprender a aprender”

Actuacións:

ACCIÓN TITORIAL Obxectivos:

● Facilitar ó profesorado a execución do plan de acción titorial Actuacións: ■ Elaboración e entrega de materiais para titoría, que permitan ó profesorado realizar actividades sobre:

Acollida e integración no grupo

Coñecemento do alumnado

Dinámica grupal, convivencia e resolución de conflictos

Elaboración de normas

Colaboración na organización do período de adaptación na Educación Infantil

MADUREZA VOCACIONAL/ORIENTACIÓN ACADÉMICA Obxectivos: ■ Preparar ó alumnado de 6º para a súa incorporación á E.S.O. e a elección de itinerarios educativos acordes cos seus intereses e capacidades ■

Facilitar ó alumnado de Educación Infantil a súa transición a 1º de Educación Primaria.

Actuacións: ■ Información sobre saídas, sistema educativo, mundo laboral, etc., a cargo do Orientador e os titores respectivos ■ Realización de actividades de coñecemento de si mesmo, que permitan ós nenos e nenas de 6º ser conscientes das súas posibilidades e limitacións 17


Visita ó I.E.S. para o alumnado de 6º

Actividades de información ás familias

■ Organización de actividades que preparen a transición das nenas e nenos de Educación Infantil a Educación Primaria ■ Fomento da coordinación entre os titores/as de E. Infantil e E. Primaria, respecto a metodoloxías, contidos e materiais

ASESORAMENTO E FORMACIÓN Obxectivos: ■ Proporcionar ó profesorado e ás familias asesoramento e formación en temas psicopedagóxicos relacionados con este programa Actuacións: ■

Colaboración no plan de Formación do profesorado

Colaboración coa ANPA nas actividades de formación que organice.

Atención ás demandas de asesoramento psicopedagóxico realizadas por familias e por profesorado

TEMPORALIZACIÓN DE ACCIÓNS FASE MOTIVACIÓN, INFORMACIÓN E RECOLLIDA DE DATOS

ELABORACIÓN E PROPOSTA DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN E TITORÍA

MES

ACTIVIDADES

SETEMBRO

1.

Constitución do Departamento de Orientación

OUTUBRO e

2.

Planificación do material, presuposto e espacios

NOVEMBRO

3. Elaboración do Plan do Departamento, e presentación á comunidade educativa

DECEMBRO XANEIRO FEBREIRO

4.

Recollida de información (titores e familias)

5.

Seguimento da adaptación escolar do novo alumnado

6.

Avaliación individual de nenos propostos para a aula de apoio

7.

Elaboración de programas de intervención

8.

Avaliación psicopedagóxica inicial do alumnado de E.I. 3 anos

9.

Revisión de A.C.I.s en marcha

10.

Posta en marcha de programas de intervención psicopedagóxica

11. Entrevistas con familias de alumnos con n.e.e., de asesoramento e formativas

MARZO

12.

Aplicación de probas psicopedagóxicas en 2º, 4º e 6º

ABRIL

13.

Corrección de probas, e información a titoras sobre resultados

14.

Confección de fichas e rexistros 18


PAUTAS DE ACCIÓN ORIENTADORA TERMINAL

15.

Avaliación psicopedagóxica individual (casos menos urxentes)

16.

Exploración e tratamento de casos

17.

Actividades formativas con titoras

18.

Actividades formativas con familias

MAIO

19.

Actividades de transición E.I.-1º

e

20.

Actividades grupais de asesoramento académico (6º)

XUÑO

21.

Avaliación de casos tratados durante o curso

22.

Elaboración de informes

23.

Avaliación do Plan de Orientación e do Plan de Acción Titorial

24.

Confección da Memoria

AULA DE APOIO A planificación da aula de pedagoxía terapéutica para o curso 2011-12 será a seguinte: 1.

Reunións periódicas cos titores dos alumnos que reciban apoio para avaliar os obxectivos propostos.

2.

Atención directa ós nenos que necesiten apoio.

3. Entrevistas cos pais para informar do proceso educativo dos seus fillos e solicitar novos datos que poidan influír na súa educación. 4. Colaborar cos titores para unha maior integración social dos alumnos en actividades xerais do centro: excursións, festas,... 5.

Participar nas deliberacións da Comisión de coordinación pedagóxica.

6.

Facilitar o material existente dentro da aula para a súa utilización.

7.

Colaborar na elaboración e seguimentos de ACIS.

8.

Buscar ou elaborar os recursos e materiais didácticos necesarios.

9. Coordinar co orientador e coa mestra de A.L. o planeamento da atención ós alumnos que reciban apoio. 10. Coordinar coa xefatura de estudios e a CCP A aula de pedagoxía terapéutica seguirá prestando apoio ós alumnos do centro que presenten maiores necesidades educativas. Empezarase cos nenos que estean diagnosticados anteriormente. Os novos alumnos que reciban apoio

19


serán previamente avaliados e diagnosticados polo orientador do centro e, cando se considere oportuna a súa retirada do apoio, serán de novo avaliados polo orientador. O horario de atención a estes alumnos/as será obxecto de revisión continuada, co fin de que, os alumnos/as que vaian superando as súas dificultades , vaian incorporándose paulatinamente ó seu grupo-clase.

AULA DE AUDICIÓN E LINGUAXE Durante o presente curso académico 2010-2011 contémplase a atención a todos os alumnos e alumnas, que tras a avaliación inicial, se considere que presentan necesidades educativas especiais derivadas de dificultades no ámbito comunicativo-lingüístico. A mestra de audición e linguaxe é, por tanto, a encargada de proporcionar unha atención específica a aqueles nenos e nenas que presenten dificultades na linguaxe, fala ou comunicación. A asistencia dos alumnos a aula de A.L. será de carácter temporal, de tal xeito que, unha vez superados os problemas de fala e/ou linguaxe, o alumno/a reincorporarase á aula ordinaria, sen esquecer a necesidade dunha avaliación posterior en previsión de posibles regresións. OBXECTIVOS: ●

Identificar as necesidades dos alumnos/as relacionadas coa linguaxe.

Elaborar plans de intervención para axudar aos alumnos/as con n.e.e no ámbito comunicativo-lingüístico.

Potenciar a comunicación do alumnado en distintas situacións de forma natural.

Intervir directamente cos alumnos e alumnas.

Asesorar e dar pautas de intervención aos titores/as dos alumnos/as con necesidades educativas especiais.

Colaborar cos titores/as do alumnado con necesidades educativas especiais na elaboración, avaliación e seguimento das Adaptacións Curriculares.

Previr, detectar alteracións e estimular a linguaxe oral dende a etapa infantil.

A praza de Audición e Linguaxe non ten carácter itinerante, polo tanto terá horario completo no centro, o que permitirá atender a máis alumnos/as dun xeito máis pormenorizado.

O enfoque metodolóxico básase na ensinanza natural da linguaxe tendo en conta os principio teóricos sobre a adquisición da lingua, e primando a comunicación sobre os aspectos formais.

20


O centro dispón dunha aula que favorece tanto o traballo individual como en pequeño grupo, e permite a realización de todo tipo de actividades. A aula de Audición e Linguaxe, que forma parte do Departamento de Orientación xunto coa aula de apoio, estará a cargo de Celia Iturralde de la Fuente.

ORGANIZACIÓN DA ATENCIÓN Á DIVERSIDADE Apoio As actividades de atención ao alumnado con necesidades educativas especiais son levadas a cabo polas profesoras de P.T. e A.L., ben nas súas respectivas aulas ou ben nas aulas de orixen de cada neno atendido; a decisión entre estas dúas opcións terá en conta as necesidades concretas de cada caso, a similitude das tarefas do resto do grupo, e a interferencia que se poda causar no desenvolvemento das clases ao grupo.

Reforzo educativo A proposta inicial do departamento coas necesidades de reforzo educativo estableceu os cursos de 1º A e B como prioritarios para esta medida. Tamén é un caso de especial consideración un alumno con necesidades educativas especiais do grupo EI3 B. Para este neno solicitouse un horario de 9:00 a 12:15, de xeito que se poda establecer en todo ese horario un segundo profesor na aula, e se facilite a súa asistencia a outros servizos de rehabilitación. Dado que os horarios do profesorado permiten neste curso una maior adicación á atención á diversidade, o reforzo educativo amplíase a outros grupos, quedando encargados os profesores/as que terían menos horas lectivas: Vanesa: 4ºA e 5º María: 1º A Paula: 1º Yolanda: 2ºB Ana: EI5 Rodrigo, Eva, Mercedes e Miguel: EI3B (Hugo)

Desdobres No grupo de 6º, con 24 alumnos, e dadas as dificultades de parte do alumnado nas áreas instrumentais básicas, estableceuse un desdobre con 8 alumnos/as na materia de lengua, levado a cabo pola profesora Berta Názara

21


Horarios

Horario de A.L.: LUNS

MARTES

9:00 a 9:55

Atencion individual

Atención individual

9:55 a 10:50

Atención individual Atención individual Lecer

Atención individual Atención individual Lecer Atencion Individual

Atencion individual Atencion individual Lecer

Atención individual

Atención Individual

Atención Individual

Atención individual

Atención individual

Atención individual

10:50 a 11:45 Lecer 12.15 a 13.10

Reunión D.O.

13.10 a 14.00

Atención Individual

MÉRCORES *SSSSSSSSSSSSSSSSS

XOVES

VENRES

GARDA

Atencion individual

ENL Lecer

Horario de P.T.: LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9a 9.55

Atención Individual

Atención Individual.

Atención Individual

Atención Individual

Atención Individual

9.55 a 10.50

Atención Individual

Atención Individual

Complementaria (Convivencia)

Atención Individual.

Atención Individual

10.50 a 11.45

Atención Individual

GARDA

Atención Individual

Atención Individual

Atención Individual

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

12.15 a 13.10

Reunión D.O.

Atencion Individual

Atención Individual

Atención Individual

Atención Individual

13.10 a 14.00

Atención individual

Atención Individual

Atención Individual

GARDA

Atención Individual

22


Horario de orientación: LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

Orientación

GARDA

GARDA

Orientación

9a 9.55 9.55 a 10.50 10.50 a 11.45

Orientación

Orientación

Orientación

Orientación

Orientación

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

12.15 a 13.10

Reunión D.O.

Orientación

Orientación

Orientación

Orientación

13.10 a 14.00

Orientación

Orientación

Orientación

Orientación

Orientación

23


ORGANIZACIÓN TEMPORAL XORNADA LECTIVA A xornada lectiva para o alumnado será de 9 a 14 hs. da mañá. Polas tardes, de 16 a 18 h., ofreceranse actividades extraescolares organizadas pola ANPA, e neste mesmo horario estará aberta a biblioteca do colexio. A xornada, para o profesorado inscrito no centro, iniciarase ás 9 hs. da mañá e rematará ás 14:00 hs. Haberá unha quenda de vixianza de autobús de 8.30 a 9 h. e de 14H a 14.30 h. As tardes dos luns, mércores, xoves e venres dous profesores permanecerán nas dependencias de 16 a 18 hs. ostentando a representación oficial do centro, colaborando na supervisión das actividades extraescolares e facilitando o funcionamento da biblioteca. Os martes, de 16 a 19 horas, tódolos profesores asistirán ó centro, cumprindo co seu horario de permanencia. Dedicarán unha hora de titoría para atender ós pais, que será de 16 a 17 hs. Aproveitando esta hora tamén se realizarán reunións globais cos pais cando o profesor o crea conveniente, en todo caso unha ó inicio do curso. O tempo restante é para realizar traballos, xa individualmente ou colectivamente, levando a cabo a coordinación e programación por niveis e por ciclos, as reunións de equipos de traballo, o cumprimento do rexistro persoal e boletíns informativos do alumno, a elaboración e divulgación de material didáctico. As reunións de claustro, consello escolar e sesións de avaliación terán lugar fóra deste horario, realizándose para elo un cómputo mensual de 30 horas. A distribución horaria destas reunións queda recollida no calendario escolar.

HORARIOS DO PROFESORADO Quenda de Bus

8.30 a 9:00

1º sesión

9 a 9:55

2º sesión

9:55 a 10:50

3º sesión

10:50 a 11: 45

Recreo 11:45 a 12:15 4º sesión

12:15 a 13:10

5º sesión

13:10 a 14

Quenda de Bus Permanencia tarde

14:00 a 14:30 16 a 19

24


HORARIOS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO ●

Secretaría: diario de 13:15 a 14:00

Dirección e Xefatura de estudos: diario de 9:15 a 9:45

Titorías: martes de 16:00 19:00

ANPA: diario de 9 a 9:30 e de 16:00 a 18:00

CALENDARIO ESCOLAR Na páxina seguinte figura o calendario escolar aprobado no Consello Escolar, no que constan as reunións a realizar nas tardes dos martes, así como, nas casillas sombreadas, os días non lectivos.

25


CEIP Coutada Beade L 5

Ma 6

Me 7

X 8

V

L

9

2

-

Ma

CALENDARIO CURSO 2011-12 Me

X

V

L

Ma

Me

X

V

3

4

5

6

2

3

4

5

6

10 D.O. E.A.C.E. 17 CLAUSTRO

11

12

13

9

10 C.C.P.

11

12

13

18

19

20

16

17 CLAUSTRO

18

19

20

24 CONSELLO ESCOLAR

25

26

27

23

24 CONSELLO ESCOLAR

25

26

27

31

1

1

2

3

4

11

14

15

16

19

20 Pais

21

22

23

26

27 Pais

28

29

30

4 Pais C.C.P.

5

10

11 CICLOS

12 13 Hispanidade

17

18 19 CLAUSTRO

20

25 CONSELLO ESCOLAR

26

27

1

2

3

4

9

10

11

31 Ensino

NOVEMBRO

7

14

7

28

DECEMBRO

Traballo 9

10

7

8 CICLOS

9

10

21

13

14

15

16

17

14

15

16

17 18 Letras Gal.

28

Festival Entroido

20

21

22

23

24

27

28 EQUIPOS

29

1

5

6 CICLOS

7

8

16

17

18

13

14

24

25

29

30

1

7

8 9 Inmaculada

14

15

21

22

2

22 EQUIPOS

23

24

25

2

28

29 D.O.

30

31

1

9

4

5

6

7

8

13

14

15

20

21

22

Aval. EI-1º 15

16

Aval. EI-1º 19

20 San José

26

21

22

23

28 29 Reconquista

30

Aval. 2º-6º 27 D.O. Convivencia

Festival Letras Gal.

21

Entroido

12

MAIO

8

23

13

30

7 CICLOS

22 D.O.

6

3

6

T. Santos 8 EQUIPOS E.A.C.E. 15

2

E.A.C.E.

Constitución 12

30

Día d Libro

14

Aval. EI-1º 5

23

Día da PAZ C.C.P.

Magosto

21

16

11

XUÑO

24

6

FEBREIRO

OUTUBRO

3

9

ABRIL

13 EQUIPOS

XANEIRO

12

MARZO

STETEMBRO

Nadal

12

Aval. 2º-6º 18

25 ciclos

19 Convivencia 26 equipos

27 D.O.

28 Claustro

29 Consello escolar

16

Aval. 2º-6º 19

20 Ciclos Convivencia

23 Nadal

26


QUENDAS DE VIXIANCIA: TRANSPORTE ESCOLAR

luns

Agulla Fernández, Yolanda Alen Davila, Vanesa Alonso Pérez, María Teresa

martes

Castro Hereder, María Jesús Castro Rodríguez, Rosa María Cendón Vidal, Ma Mercedes

Álvarez Arias, Marina Arbones Tojo, Isabel María

mércores

González Álvarez, Esperanza Iturralde de la Fuente, Celia Legaspi Díaz, Marta

Correa Pando, Isabel

Loureiro Bargiela, Susana

Esmorís Fernández, Susana

Macías Piñeiro, María Consuelo

xoves

Montenegro Fernández, Miguel A. Názara Sabarís, Berta Pérez Pérez, Manuel Martínez Hernández, Susana. Costas Gaspar, Ana Belén

venres Rodríguez Alonso Mª Pilar Rodríguez Blanco, Amparo Salaberri Areán, Paula Sotelino Sánchez, Eva Vidal Lorenzo, Marina

QUENDAS DE VIXIANCIA: TARDES En horario de 4 a 6, os días lectivos agás o martes haberá dous profesoras/es de garda, establecéndose as seguintes 12 parellas: E: VANESA ESPE F: MANOLO MARINA G: EVA TERE H: CELIA YOLI I: ISA A. PILI J: MARINA V. NOEMI K: ANA B. MERCE L: AMPARO BERTA A: SUSANA E MªJESÚS B: ISA C. CHELO C: SUSANA L. PAULA D: ROSA MARTA MIGUEL Por sorteo, empezase na parella E. O calendario de quendas de cada mes estará exposto na sala de profesores. As quendas do profesorado itinerante ou de liberación sindical parcial que coincidan co seu día non presencial intercámbianse cos do seguinte día. 27


QUENDAS DE VIXIANCIA: RECREOS

luns

martes

mércores

xoves

venres

Castro Hereder, María Jesús

González Álvarez, Esperanza

Montenegro Fernández, Miguel A.

Rodríguez Alonso Mª Pilar

Agulla Fernández, Yolanda

Castro Rodríguez, Rosa María

Iturralde de la Fuente, Celia

Názara Sabarís, Berta

Rodríguez Blanco, Amparo

Alen Davila, Vanesa

Pérez Pérez, Manuel Cendón Vidal, Ma Mercedes

Legaspi Díaz, Marta

Correa Pando, Isabel

Loureiro Bargiela, Susana

Esmorís Fernández, Susana

Macías Piñeiro, María Consuelo

González Álvarez, Esperanza

Montenegro Fernández, Miguel A.

Iturralde de la Fuente, Celia

Martínez Hernández, Susana. Costas Gaspar, Ana Belén Rodríguez Alonso Mª Pilar

Názara Sabarís, Berta

Rodríguez Blanco, Amparo

Pérez Pérez, Manuel

Salaberri Areán, Paula

Macías Piñeiro, María Consuelo

Álvarez Arias, Marina Sotelino Sánchez, Eva Vidal Lorenzo, Marina Agulla Fernández, Yolanda

Arbones Tojo, Isabel María Castro Hereder, María Jesús Castro Rodríguez, Rosa María

Alen Davila, Vanesa

Legaspi Díaz, Marta Loureiro Bargiela, Susana

Salaberri Areán, Paula

Alonso Pérez, María Teresa

Martínez Hernández, Susana.

Sotelino Sánchez, Eva

Correa Pando, Isabel Vidal Lorenzo, Marina

Costas Gaspar, Ana Belén

Alonso Pérez, María Teresa

Cendón Vidal, Ma Mercedes

Álvarez Arias, Marina Arbones Tojo, Isabel María

Esmorís Fernández, Susana

28


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CONSTITUCIÓN DO EQUIPO O equipo de actividades complementarias e extraescolares encargarase de promover, organizar e facilitar ditas actividades. Está constituído por: ●

A coordinadora: Pilar Rodríguez Alonso

E. Infantil: Susana Loureiro Bargiela

1º ciclo: Paula Salaberri Areán

3º ciclo: Rosa Castro

Xefatura de estudios

PRINCIPAIS SAÍDAS ● Participaremos no Programa educativo “Vigo por Dentro” aínda que estamos pendentes da súa convocatoria (probablemente en Xaneiro). ● Igualmente podemos destacar algunhas outras actividades que se desenvolven case tódolos anos, nas que participaremos, se nos chega a oferta e a concesión: Festival de Música, Museos Científicos Coruñeses, Vitrasa, Verbum, Salinae, Museo do Mar, CAT (Centro de Artesanía Tradicional), Club Hípico Alazán, MARCO, Policía Local “Educación Viaria”, Correlingua, distintas exposicións nos museos da nosa cidade e tamén para o terceiro ciclo saidas deportivas (enfrontamentos intercentros) .Este será o noso punto de partida, solicitando as visitas que resultaron interesantes, e pedindo información sobre a posible realización das saídas que solicitan cada un dos ciclos. ● O alumnado de 6º de primaria realizará unha saída, con motivo do final de etapa, de varias xornadas de duración, procurando utilizar unha fin de semana para incidir o menos posible no calendario lectivo. Se realizará no mes de xuño e será costeado polas familias. ● O alumnado de 6º realizará no último trimestre a saída “Os tres museos”, consistente nunha xornada nos museos de A Coruña ● O profesorado de 6º de educación infantil organizará unha saída final de ciclo, á granxa Kirico. ● O ciclo de E.I. participará,igual que anos anteriores,na campaña promovida polo Concello de Vigo(concellería de igualdade) que leva como título:Camiña con nos pola igualdade. As familias terán que pagar 3 (en Vigo) ou 4 euros (fóra de Vigo) polo desprazamento en autobús.

CRITERIOS PARA A SELECCIÓN DE ACTIVIDADES Os membros do equipo avaliarán as propostas e decidirán a realización das mesmas en base ós seguintes criterios: ■

Contidos interesantes e formativos. 29


Motivadoras, participativas e axeitadas a cada nivel.

Que teñan como prioridade o coñecemento de entorno.

Relacionadas cos contidos do curso.

Que fomenten a convivencia entre os nenos/as.

Este equipo de traballo ten como obxectivo final procurar que todo o alumnado do colexio teña a oportunidade de participar nestas actividades ó longo deste curso, para así complementar o traballo diario de aula e a súa convivencia dentro e fóra do centro. As familias asinarán unha autorización única a principio de curso, coa finalidade de ter nun só documento o permiso dos pais, para que os seus fillos/as poidan saír do centro e realizar tódalas actividades ás que se faga referencia nesta programación xeral ou outras que poidan presentarse ó longo do curso cumprindo os obxectivos esixidos por este equipo de actividades. Constitue unha excepción as de “Vigo por dentro”, que precisan dunha autorización específica para cada saída.

CONMEMORACIÓNS O centro faise cargo de tódalas celebracións e conmemoracións que presenta o calendario escolar para o curso 2011-12; pero prestará especial atención ás que a continuación se expoñen:

O MAGOSTO: Celebrarase o día 15 de novembro participando todo o alumnado do colexio.

ENTROIDO: Está previsto para o venres 17 de febreiro un desfile de comparsas con disfraces elaborados previamente nas aulas partindo dos intereses dos nenos e nenas. O percorrido das comparsas realizarase dentro do recinto escolar.

DÍA DAS LETRAS GALEGAS: O colexio, concretamente o ENL, organizará Unha Semana das Letras Galegas, con actividades e actuacións protagonizadas polos alumnos, e que estarán abertas a tódolos pais e nais. En principio levarase a cabo o día 16 de maio.

DÍA DO LIBRO: As actividades, organizadas pola comisión de biblioteca, se realizarán o luns 23 de abril, poidendo extenderse ó resto da semana algunas accións puntuais.

DÍA DA PAZ: Nesta conmemoración buscarase destacar a importancia da paz e a convivencia entre o alumnado, a celebrar o luns 30 de xaneiro.

FESTA DA AUGA Como despedida de curso todo o colexio participará na festa da auga.Terá lugar na última semana lectiva do mes de xuño. 30


DINAMIZACIÓNS

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (E.N.L.) O equipo de normalización lingüística, neste curso 2011/12, está formado polos seguintes mestres/as: Coordinador: Manuel Pérez Pérez (Organización do traballo a desenvolver. Proposta de actividades. Relación con outras organizacións, institucións, asistencia a asembleas da coordinadora de equipas, etc.) Compoñentes: Mercedes Cendón Vidal (Enlace de ENL coa etapa de infantil.Organización do Almanaque) Marina Álvarez Arias (Enlace de ENL co 2º Ciclo e a encargada do PAPAVENTOS) Celia Iturralde de la Fuente (Enlace de ENL co 1º Ciclo e a encargada de organizar o Taboleiro e os distintos concursos/actividades) Yolanda Agulla Fernández (Enlace de ENL co 1º Ciclo e a encargada de realizar distintas UD´s, entre elas as de Letras Galegas) O E.N.L. vai centrar a súa acción en analizar e desenvolver catro aspectos principais relacionados coa nosa lingua: ■

Uso do idioma galego no centro.

Ensino en galego.

Plan de potenciación da lingua galega.

Proxecto Lingüístico.

USO DO IDIOMA GALEGO NO CENTRO: O Equipo de Normalización Lingüística revisará e coidará que o galego sexa empregado en: ●

Documentos internos.

Comunicados da A.N.P.A.

Comunicacións externas.

Programas de festas.

Presentación e divulgación de actos e festivais.

Carteis informativos.

Informes educativos.

Boletíns de notas.

31


Entendemos que case todos estes apartados están conseguidos e superados, ainda así, existen eivas que debemos superar entre todos.

ENSINO EN GALEGO: O ensino en galego queda do seguinte xeito,atendendo ò D.79/2010 do 20 de maio, polo que se regula o uso e pronunciación do galego no sistema educativo: ● Na etapa de educación infantil, o profesorado usará na aula a lingua materna predominante entre o alumnado. tendo en conta que a lingua vehicular é o castelán, por ser a lingua materna predominante, segundo o citado decreto, coidaráse de utilizar a lingua galega na comunicación e na ensinanza igual que a castelá (50% mínimo). Esta lingua vaise ensinando mediante contos, poesías, cantigas, refráns, series, conversación,… ● No segundo e terceiro ciclos de Educación Primaria, impartiranse en galego as materias de Coñecemento do Medio, así como Educación Artística, educación física e, no primeiro Ciclo, Coñecemento do Medio e Educación artística, educación física.

PLAN DE POTENCIACIÓN DA LINGUA GALEGA: O plan de potenciación da lingua galega que establece o E.N.L., e a partires das análises dos dous apartados anteriores, amosa os seguintes obxectivos e actividades:

Obxectivos: ■

Mellorar a competencia lingüística e fomentar unha valoración positiva entre os membros da comunidade educativa.

Afondar no coñecemento do contorno do centro coa fin de redescubrir o valor dos elementos culturais existentes na zona.

Seguir facendo presente a lingua galega nos distintos comunicados, taboleiros, carteis, traballos de aula,... que se elaboran no propio centro escolar.

Fomentar e facilitar que o profesorado empregue o galego como lingua vehicular na súa relación e comunicación co alumnado.

Facilitar a relación do centro con outras institucións (Concello, Centro Cultural do barrio, outros colexios,...), participando nas actividades culturais que estas propoñan respecto da potenciación do uso do galego.

Proseguir coa adquisición de material bibliográfico, fonográfico, informático e audiovisual para a biblioteca do centro, así como para as distintas aulas. Para este curso concretaremos dotando ao primeiro ciclo de dicionarios de consulta para a aula.

Transformar, un dos ordenadores da sala de traballo, íntegramente con material en galego. 32


Continuar elaborando un arquivo bibliográfico do material existente no E.N.L. para poder ser utilizado en servicio de préstamo ou como consulta.

Facilitar ó profesorado o material de consulta axeitado (diccionarios, gramáticas,...) ó nivel que imparten.

Colaborar na programación das distintas actividades correspondentes ás principais festas que se celebran en cada un dos trimestres do curso: Magosto, Entroido, Letras Galegas.

Establecer contactos para posibles colaboracións cos distintos E.N.L. doutros centros do contorno, e asistir ás reunións do coordinador dos E.N.L. de Vigo.

Colaborar coa ANPA coa fin de potenciar o uso do galego dentro desta organización, así como entre os pais e nais.

Colaborar coa área de educación física para a elaboración,no terceiro trimestre da “Festa da Auga”,baseada na realización de xogos populares.

Continuar elaborando o proxecto lingüístico.

Actividades propostas ■

Instalar correctores de galego nos diferentes ordenadores da sala de traballo.(Primeiro trimestre).

Substituír tódolos programas informáticos en castelán que poidamos nos ordenadores, e así traballar con eles na nosa propia lingua galega colaborando co equipo de dinamización de TIC´s. (Todo o curso).

Trasladar a actividade anterior a ANPA.

Estudio das existencias de libros en galego na biblioteca e nas aulas para así facer novas adquisicións de libros, material audiovisual, informático e fonográfico necesario para proseguir coa normalización do galego na escola.(Segundo Trimestre).

Elaboración do boletín trimestral de traballos de aula “Papaventos”.

Construción deseño e elaboración dun almanaque colectivo no que participan todos os nenos e nenas do centro deseñando e decorando cos seus traballos cada mes do ano. Tendo en conta que este ano estará adicado á flora e fauna do bosque autóctono galego.

Colaboración nas principais festas trimestrais, como o día da paz, festa da auga, realizando actividades e xogos para todo o colexio, con especial dedicación tamén á Semana das Letras Galegas, na que se farán xogos populares recollidos polos propios nenos e nenas que xa facían os seus maiores na zona de Beade cando eran cativos. (Todo o curso)

Elaboración por parte do ENL de Unidades Didácticas referidas ao autor homenaxeado co gallo das letras galegas.

Periodicamente, nos claustros, facer un recordatorio sobre as actividades propostas polo ENL que foron planificadas ó principio de curso. 33


Elaboración dun catálogo de “xogos populares galegos” (2º e 3º trimestre). Pai-fillo-nai.

Escenificación de obras teatrais en galego no terceiro trimestre.

Pór en marcha unha pequena escola de teatro no centro.

Asistencia a obras de teatro e cine en galego ofertadas por distintos organismos.(Todo o curso)

Participación no “CORRELINGUA” no terceiro trimestre e calquera outra actividade que ofreza o entorno. Necesítase o emprego do transporte público para poder asistir á realización desta actividade no mes de maio.

Blog de Normalización Lingüística. Continuar traballando para mellorar o blog como espazo de intercambio de actividades entre o Equipo de Normalización e a comunidade educativa.

Posta en marcha do “Recuncho da lingua”. Espazo destinado ao intercambio de experiencias e actividades que promoven o uso da lingua galega. (Terceiro trimestre).

Saídas escolares ao entorno máis próximo: Parque Forestal de Beade; ruta polo río Eifonso, etc…

Realizaremos unha mostra gastronómica típica galega, para o cal buscaremos a colaboración da comunidade educativa, nomeadamente os pais de alumnos.

Farase un maio. Activiade típica da primaveira e que intentaremos recuperar dita tradición.

34


BIBLIOTECA Obxectivos do plan anual de lectura: -Desenvolver as competencias lectoras. -Favorecer as competencias literarias. -Educar no uso crítico da información. -Fomentar o hábito da lectura. -Apoiar a adquisición das competencias básicas.

Organización e xestión O colexio conta cunha biblioteca de 3500 libros aproximadamente e tamén revistas, CD e DVD. O equipo de traballo encargarase de catalogar libros, formación de usuarios, educación documental, alfabetización informacional, fomento do hábito lector, coordinación do proxecto lector e promoverá actividades de animación á lectura, entre outras. Este equipo está constituido por: 1. Esperanza González (substituto: Rodrigo González) 2. Amparo Rodríguez, 3. Chelo Macías, 4. Eva Sotelino, 5. Isabel Arbones, 6. Berta Názara, 7. Susana Martínez (substituta: Mª Soledad Nieto), 8. Ana B. COSTAS (substituta: Natividad Pérez 9. Mª Teresa Alonso como coordinadora. Este curso temos concedida novamente a subvención do PLAMBE 3, (PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES). Asimesmo colaborarán os alumnos/as de 3º ciclo na conservación, rexistro de libros, orde e manexo do programa Meiga. Para un axeitado funcionamento da biblioteca cómpre seguir as seguintes normas:  Os préstamos de libros faranse nas sesións asignadas a cada profesor, durante a Hora de ler e, durante o recreo, estará aberta para consultas nos ordenadores e lectura en sala. O profesorado terá unha hora semanal, no seu horario, para utilizar a biblioteca como lugar de consulta e lectura ademais de realizar os préstamos e devolucións  Os alumnos disporán dun prazo de quince días para ler os libros.  Deberán coidarse os libros e, en caso de deterioro ou extravío, terán que ser repostos.  Temos a mesa de novidades cos libros novos a disposición de todo o profesorado e alumnado. Informarase das novas adquisicións e suscricións, con listaxes ordenados por editoriais e poderase consultar, no ordenador, o fondo bibliográfico.

35


O horario de apertura da biblioteca é de 9 da mañá ata as 2 da tarde, de luns a venres. Polas tardes abrirase tamén, de 4 sa 6 se o alumnado o necesita.

Formación de usuarios e acceso á información No mes de Outubro e durante o curso insistiremos nunha serie de puntos relacionados coa organización: 1. Presentación da biblioteca: o como están clasificados os libros (rótulos por materias, etiquetado, tejuelos, novidades......) o onde buscar (distribución por idades) o como se realiza o préstamo e devolución no Meiga 2. Elaboración de novos carnés de lector. 3. Normas. 4. Formación dos alumnos/as voluntarios de 4º, 5º, 6º de Primaria para que poidan manexar o programa Meiga.

Proxecto lector de centro. Fomento da lectura Este curso continuamos traballando sobre o proxecto lector de centro, documento encamiñado ao fomento da lectura e escritura e á adquisición das competencias básicas, nas distintas materias e ciclos. O proxecto forma parte do PEC e, a partires del, elaborarase o plan anual de lectura. A HORA DE LER é un periodo diario de lectura que contempla a LOE. Consiste en periodos de 20 min. de lectura, na 4ª sesión preferentemente. As actividades propostas para o traballo do proxecto lector incluiranse nas programacións de aula, de todas as materias. O proxecto lector pretende acadar: 1. unha biblioteca dinamizadora que funcione como centro de recursos do colexio e como factor divulgativo no centro e entorno. 2. Integrar as fontes informativas de tipo impreso coas electrónicas 3. Formar lectores competentes, con boa comprensión lectora e hábitos de lectura e escritura. 4. Desenvolver actitudes favorables á lectura. 5. Un tempo mínimo diario para a lectura en cada curso e área.

Actividades de animación e comprensión lectora Continuaremos coa animación lectora, fundamental para acadar o anteriormente exposto. Organizaremos actividades encamiñadas a potenciar a necesidade da lectura como fonte de desfrute e adquisición de coñecementos. Estas son: · Hora de ler: selección de lotes de libros adecuados ás diferentes idades para a “Hora de ler” –reparto nas aulas-. Nos cofres haberá tamén revistas, xornais, libros de teatro, poesía, banda deseñada....... · Mochilas Viaxeiras en cada aula de primaria e infantil. Seguimento e coordinación. 36


· Pasaporte lector (en todos os cursos de primaria): unha ficha de lecturas para cada alumno/a, durante a Hora de ler.

· Información sobre diversas actividades realizadas nos recreos ou nalgunha sesión de clase, tamén a través do Blog. · Promoción da zona de consulta e investigación con pasatempos científicos, lingüísticos, artísticos….. · Celebracións tales coma o Samaín, día da Paz, Entroido, día internacional da poesía, Medio Ambiente, Día do libro, Día da Prensa, Letras Galegas, etc. · Promoción de determinados libros ou coleccións a través de escenificacións, xogos, vídeos e outras animacións. · Entrevistas a escritores que nos presentan o seu libro, previamente traballado na aula -itinerarios lectores-. · Edición de 2 guías de lectura (en Nadal e fin de curso). · Traballo no blog da biblioteca coas novidades editoriais, informacións, aportacións do alumnado, etc. · Proxecto documental: “as olimpiadas: ler por deporte” ou ben “Ano internacional dos bosques” · Recuncho do poeta, coa publicación dos traballos realizados polo alumnado nas aulas. Recitados, creación de poemas. · Clube de lectores, nos diferentes cursos.

· Formación de usuarios, alumnos e profesorado, no uso do blog da biblioteca, como ferramenta motivadora e de inmediata aplicación e intercambio de ideas e opinións, etc. · Itinerarios lectores: propoñer lecturas para a elaboración dos itinerarios lectores, por cursos e materias. · Outras actividades de organización: catalogación/clasificación/indexación, selección e adquisición de fondos, colocación e ordenado de diversos documentos, sinalizacións, promoción (cartelería, dípticos…). · Na semana do libro realizaranse actividades de animación lectora, entrevistas e pasatempos en todos os cursos, lecturas de micro-relatos, traballos colaborativos das familias…..

Outras actuacións. As novas tecnoloxías teñen unha grande importancia á hora de fomentar competencias como a de aprender a aprender, a lingüística , a cultural, e por suposto a dixital. Ademais son indispensables para a formación de usuarios e a educación documental. É por iso que seguiremos traballando no blog de biblioteca -coas aportacións dos alumnos-, facendo lectura en prensa en formato dixital, búsquedas no catálogo a través da rede, elaboracións documentais e variados formatos dixitais, vídeos, etc. fomentando sempre o uso ético de Internet e as súas fontes.

Criterios e procedementos de avaliación Ao longo do curso, e nas xuntanzas de ciclo iremos facendo a avaliación de cada actividade desenvolvida, para ir mellorando as actuacións. A avaliación do proxecto será unha vez rematado este, nunha xuntanza do claustro.

37


OBSERVATORIO DA CONVIVENCIA Neste curso 2011/12 , continuaremos o iniciado no Observatorio nos cursos anteriores:

CONSTITUCIÓN Esta comisión estará formada polos seguintes membros, continuadores da anterior Comisión de convivencia no seo do Consello Escolar: Dinamizadora: Marina Álvarez Arias Membros: ● Polo profesorado: Paula Salaberri Areán ( representante do 1º ciclo) Mª Jesús Castro Hereder ( representante do 2º ciclo) Eva Sotelino ( representante de Infantil) ● Polas familias: Xandra Vila Gonzalez ● Como orientador e como xefe de estudios : Miguel Montenegro Fernández ● Como directora e representando ao 3º ciclo : Rosa Castro Rodríguez Faremos para o vindeiro curso as seguintes

PROPOSTAS: Para reunions trimestrais do Observatorio - Análise e seguimento dos problemas de convivencia que xurdan ao longo do curso, propoñendo medidas para o seu tratamento. - Análise das normas menos respectadas, para facer énfase nas mesmas. Para traballo da Comisión de convivencia do profesorado - Propoñer actividades por ciclos, facilitando a difusión e coñecemento do RRI para profesorado novo ademáis do alumnado. - Aportar materiais e recursos ás titorías, para lembrar e traballar: normas básicas, solución de conflitos, habilidades sociais, formación en valores, educación para a paz… etc. Insistir nas boas costumes, propoñendo plantillas aos ciclos para que se traballen nas titorías e se poñan nos pasillos. - Continuar coa organización de axudantes de xogo nos recreos de Infantil. - Propoñer charlas sobre o uso de INTERNET, no 3º e tamén no 2º ciclo , co servicio Nacional de Policia ademáis das organizadas polo Departamento de Orientación para PAIS. - Continuar con reunións mensuais co alumnado onde aporten recollida de conflitos existentes entre os compañeiros, ademais do buzón , onde anonimamente poden deixar constancia dalgún conflito. - Continuar coa mediación do alumnado de 6º nos recreos, asesorándoos para tal fin. 38


- Organizar xornadas de Convivencia entre o profesorado.

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN (TICs) Durante o curso 2011/-12, a equipa de Dinamización Tic´s estará constituida polos seguintes membros: 

Coordinadora: Susana Esmorís Fernández (3º Ciclo)

Mestres: Vanesa Alén Davila (2º Ciclo) Marina Vidal Lorenzo (1º Ciclo) Marta Legaspi Díaz (Ed. Infantil ) Miguel Montenegro Fernández (Orientación)

As horas de dinamización fixadas para esta equipa son 10 e, ao longo do curso escolar teremos 5 reunións grupais.

OBXECTIVOS XERAIS. 1- Continuar coas tarefas de mantemento, xestión e organización de espazos e equipamento informático. ( Para as tarefas de mantemento contamos de novo coa colaboración do técnico informático). 2- Continuar coa xestión do espazo web do centro e animar a todo o profesodo á súa participación nel. 3- Continuar coa xestión do blog de tics creado no curso anterios para a xestión de recursos e enlaces.

4- Facilitar o acceso a recursos tecnolóxicos (actividades intetactivas, vídeos, audios, aplicacións,…) para o seu uso no proceso de ensino- aprendizaxe.

ACTIVIDADES PREVISTAS De Xestión e Organización. -

Mantemento do equipamento informático e xestión das incidencias: instalación de programas, revisión dos pcs, limpeza de arquivos temporais,…

-

Revisión das incidencias (anotadas no libro de incidencias) nos equipos e comunicación co técnico informático, no caso de non poder solventalas.

39


-

Coordinación do uso dos espazos e dos materiais: horario sala informática, audiovisuais, material audiovisual,…

-

Entrega ao profesorado da normativa de uso dos pc´s e demais material informático así como outras normativas que vaian aparecendo ao longo do curso e, perseverar polo seu cumprimento tanto no profesorado como no alumnado.

-

Establécese, a nivel de ciclo, un sistema de préstamo co material en soporte CD que será xestionado polo mestre de cada ciclo desta equipa.

B) Para o profesorado e alumnado. -

-

Continuaremos coa xestión do espazo web do centro. Este está pensado como un espazo no que debemos participar todos. Por iso, retomaremos a formación de ususarios (a través dos titoriais creados a curso pasado): para poder engadir novos contidos á web. http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcoutadabeade Continuaremos ofrecendo recursos para as diferentes áreas mediante enlaces a diferentes repositorios de actividades. Éstes, serán aloxados de novo, no blog de tics: http://coutadabeadetic.blogspot.com

-

Ofreceremos e crearemos diferentes titoriais sobre ferramentas 2.0 útiles para a docencia como as que se atopan aloxadas no blog de tic´s.

-

Engadiremos directamente na páxina web do centro, actividades interactivas relacionadas coas celebracións ou diferentes efemérides: día da paz, magosto, día do medio ambiente,… para que podan ser empregadas dende as aulas.

-

Apoiaremos ao profesorado na realización dunha xornada sen libros, baseada nas TICs, arredor dun tema común (“O bosque”, “A enerxía”...)

40


COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. Un ano mais tratamos de involucrar os nosos alumnos para a conservación do noso planeta, aportando o noso gran de area e concienciándoos desde pequenos da importancia do reciclado de produtos ,o aforro enerxético,e o coidado e coñecemento dunha parte da natureza moi cercana a eles,as plantas,cultivando distintas especies e empreñando recursos para o rendemento eficaz dunha horta sinxela plantando,regando,observando con paciencia o crecemento e por último recollendo o froito resultante de meses de traballo.

MEMBROS 1.

Paula salaberri Areán (coordinadora)

2.

Manuel Pérez Rodríguez

3.

Mª Isabel Arbones Tojo

4.

Mª Jesús Castro Hereder

OBXECTIVOS 1.

Primeiro de todo continuaremos co feito o curso pasado no espacio que se recheou de terra aportada polos rapaces e este ano aportarán pedra de canto rodados para facer un paso e poder regar en ambos lados do recheo,e plantar .

2.

Continuar con a horta escolar

3.

Coñecemento e coidado de algunhas plantas aromáticas e de uso culinario.

4.

Facer incapé no aforro energético.

5.

Promover o uso da compostadora.

6.

Coñecer as posibilidades que nos da a terra,co aproveitamento de recursos naturais.

7.

A importancia do traballo en equipo e o compromiso.

8.

Facerlles partícipes de aquelas actividades que poidan ser útiles ,neste campo e que surdan o longo do curso.

9.

Continuar con a recollida de papel de reciclado

Aínda que é unha tarefa voluntaria , conta con rapaces que adican parte do seu tempo o compromiso co medio ambiente

41


SAÚDE E AUTOPROTECCIÓN A comisión de saúde e autoprotección está composta polos seguintes membros: ■

Presidente: Rosa Castro

Vogal profesorado: Isabel Correa

Vogal familias: Xandra Vila

ÁREA DE AUTOPROTECCIÓN: Accións prioritarias Seguindo as directrices plantexadas o curso pasado e continuando co desenvolvemento do plan de autoprotección é preciso ter en consideración unha serie de accions previas encamiñadas a realización deste proxecto. Tales accions son as seguintes.: Analise dos elementos de perigo no exterior e no interior do centro:revisarase periódicamente o centro para dar conta dos elementos de perigo que se atopen. 1.

Revision das canles de evacuacion que debera seguir o alumnado e o persoal educativo do centro.

2.

Colocacion de sinais alusivas a: a.

Existencia de extintores.

b.

etiquetas identificativas de aproximación a unha saida.

c.

etiqueta identificativa o marxe da porta por onde debemos sair . DEREITA.-Primer ciclo, infantil de 3 e 5 anos,aula de musica, Psicomotricidade. ESQUERDA.-segundo e tercer ciclo, aula ingles, biblioteca, informatica, usos múltiples.

3.

Realizacion de paneis xerais coas instruccions xenerais para emergencias que se exporán nas portas de todalas aulas.

4.

Realizacion de paneis especificos de evacuacion e confinamento especificos por Aula e Especialidade.

5.

Realizacion do simulacro.

6.

Valoracion do mesmo: aspectos positivos, negativos…cousas mellorables para un vindeiro simulacro.

ÁREA DE SAÚDE: Accións prioritarias ●

Coordinar as accións dirixidas á prevención e contención das enfermidades infecto-contaxiosas,

Elaborar protocolos sanitarios que organicen e informen da atención ao alumnado con enfermidades crónicas.

42


Organizar sesións de formación do profesorado dirixidas ao ámbito da saúde.

FORMACION DO PROFESORADO Responsable desta área: Miguel Montenegro Fernández. A súa función será a de coordinar e dinamizar as actividades de formación do profesorado, a través das seguintes accións prioritarias: ●

Distribuír a información que chega ao centro sobre actividades de formación

Colaborar na organización das actividades de formación de carácter colectivo: proxectos de formación, seminarios e grupos de traballo

Canalizar as necesidades de formación detectadas entre o profesorado.

COMISIÓN DE AVALIACIÓN Constitúese a comisión de avaliación, formada por: ●

Xefe de estudos: Miguel Montenegro Fernández

Titores: Esperanza González Álvarez, Vanesa Alén Davila.

Orientador: Miguel Montenegro Fernández

Directora : Rosa Mª Castro

Esta comisión proponse as seguintes metas: 1.

Recompilar recursos que faciliten a avaliación inicial ao profesorado de inicio de cada ciclo.

2.

Difundir entre o profesorado os cambios e novidades que a lexislación actual vai incorporando.

3.

Coordinar os procesos de avaliación diagnóstica deste curso, dirixidos ao alumnado de 4º nivel de primaria.

No remate do pasado curso, redactáronse unhas propostas de mellora xurdidas da pasada avaliación diagnóstica para aplicar este curso, que serían: 1. A elaboración de textos escritos. 2. Aplicar as novas tecnoloxías na elaboración de textos. 43


3. Traballar diferentes tipos de textos con diversidade de materiais. 4. Sistematizar propostas de cálculo mental. Todas estas propostas adaptaranse aos distintos niveis do ciclo e quedarán reflexadas nas programacións de aula.

PLANS E PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Durante o presente curso, o CEIP Coutada Beade levará adiante os seguintes plans e programas que non están contemplados na dinámica ordinaria e obrigatoria dos colexios: ●

Proxecto de anticipación da lingua inglesa en educación infantil, dende os 3 anos.

Programa de mellora de bibliotecas escolares (PlamBe 3)

Programa de prevención do consumo de drogas (Concello/Érguete)

Programa “Navega con seguridade en INTERNET”

Sección bilingüe

Programa “Camiña con nós pola igualdade” (Concello de Vigo)

44


LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2011-12 Infantil 3 anos MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

Globalizado

Papelillos

Algaida

1º trimestre: ISBN: 978-84-9877-285-2 1º trimestre: ISBN: 978-84-9877-380-4

Lectoescritura

La risa de las mariposas

Algaida

978-84-9877-231-9

Lóxica Matemática

Monigotes números y más .iniciación.

Anaya

978-84-667-4020-3

Inglés

Tree house

Oxford

978-0-19-439210-5

Ed. Infantil 4 anos MATERIA

TÍTULO

Globalizado Papelillos 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre Inglés

EDITORIAL ISBN Algaida Algaida Algaida

Three in a tree A Oxford

978-84-9877-383-5 978-84-9877-384-2 978-84-9877-385-9 ISBN 0-19-439029-2

Ed. infantil 5 anos MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL ISBN

Globalizado

Mica y sus amigos

Santillana

1º trim. 9788429487381 2º trim. 9788429446531

Lóxica Matemática Taller de matemáticas 5 años Santillana

139788429450156

Inglés

ISBN 0-19-439045-4

Three in a tree B

Oxford

45


1º de primaria MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

Lingua galega

Os camiños do saber

Santillana

978-84-9972-081-4

Lengua española Los caminos del saber Santillana

978-84-680-0040-4

Inglés

BEEP 1

Richmond

978-84-668-1463-8 978-84-668-1427-0

Matemáticas

Una a una

Anaya

978-84-667-9706-1

C. do Medio

Faro

Vicens vives 978-84-682-0153-5

Música

Xograr . Século 21

Galinova

978-84-9737-116-2

Relixión

Religión Católica

Anaya

978-84-667-9826-6

2º de primaria MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

Lingua galega

Os camiños do saber

Santillana

978-84-8224-981-0

Lengua española Los caminos del saber Santillana

978-84-680-0193-7

Inglés

BEEP 2

Richmond

978-84-668-1464-5.... ....978-84-668-1428-7

Matemáticas

una a una

anaya

978-84-667-9708-5

C. do Medio

FARO

Vicens vives 978-84-682-0172-6

Música

Xograr . Século 21.

Galinova

Relixión

(NON SE COMPRA)

978-84-9737-117-9

3º de primaria MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL ISBN

Lingua galega

Lingua galega

Anaya

978-84-667-6789-7

Lengua española Lengua española

Anaya

978-84-667-6633-3

Ingles

Twister 3.

Richmond

978-84-668-0605-3 978-84-668-0604-6

Matemáticas

Matemáticas

Anaya

978-84-667-6645-6

C. do Medio

Coñecemento do medio Anaya

978-84-667-6807-8

Música

Xograr

Galinova

978-84-9737-063-9

Relixión

Relixión

Anaya

978-84-667-6747-7 46


4º de primaria MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

Lingua galega

Lingua galega

Anaya

978-84-667-6792-7

Lengua española

Lengua española

Anaya

978-84-667-6639-5

Inglés

Twister 4

Matemáticas

Matemáticas

Anaya

978-84-667-6650-0

C. do Medio

Coñecemento do medio

Anaya

978-84-667-6811-5

Música

Xograr

Galinova

978-84-9737-064-6

Relixión

(NON SE COMPRA)

Richmond Publishing 978-84-668-0608-4 978-84-668-0607-7

5º de primaria MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

Lingua galega

Lingua

Anaya

978-84-667-8067-4

Lengua española

Lengua

Anaya

978-84-667-7899-2

Inglés

twister5

Matemáticas

Matemáticas

Santillana

978-84-294-9363-4

C. do Medio

Coñecemento do medio

Anaya

978-84-667-8084-1

Música

Caderno de exercicios. XOGRAR.MÚSICA.5

GALINOVA

978-84-9737-083-7

Relixión

Abre la Puerta

Anaya

978-84-667-8016-2

9788466806114 9788466806138

6º de primaria MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

Lingua galega

Lingua

Anaya

978-84-667-8070-4

Anaya

978-84-667-7904-3

Lengua española Lengua Inglés

twister6

9788466806145 9788466806138

Matemáticas

Matemáticas

C. do Medio

Coñecemento do Medio Anaya

Música

(NON SE COMPRA)

Relixión

(NON SE COMPRA)

Santillana - La Casa del Saber 978-84-294-9383-2 978-84-667-8087-2

47


PLAN PARA A POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN DAS RELACIÓNS COA COMUNIDADE E AS FAMILIAS

Conscientes de que a educación non pode ter sentido nin eficacia sen o traballo conxunto do profesorado e a comunidade escolar, propoñemos as seguintes medidas e accións prioritarias a desenvolver durante o presente curso en 5 áreas:

Informacion ○

Difusión de informacións a través da web en www.edu.xunta.es/centros/ceipcoutadabeade

Informacións a través de carteis, folletos, dípticos e cartas

Presenza das actividades que poidan ter interese veciñal no Boletín informativo de Beade.

Formación ○

Organización de exposicións abertas a toda a comunidade escolar.

Organización de cursos e charlas dirixidos ás familias

Participación do colexio na comunidade ○

Presenza do centro na Comisión Parroquial, a través da asistencia da directora ás reunións mensuais e a colaboración coa mesma.

Participación nos concursos de carteis e literarios organizados polo centro cultural

Participación da comunidade no colexio ○

Apertura á comunidade de celebracións coma o Entroido e o festival das letras galegas

Uso de instalacións do centro ○

Cesión de locais para reunións de distintas entidades da parroquia

Cesión de pistas deportivas e locais de ensaio para distintas asociacións deportivas e culturais

48


SERVIZOS REGULAMENTO DA ORGANIZACIÓN DO COMEDOR O comedor é un servizo organizado e xestionado pola ANPA. Polo tanto, está reservado para os seus socios. Para apuntarse, é preciso facerse socio, e estar ao día de tódolos pagos. As normas para os usuarios son as seguintes:

1. Os usuarios que utilicen o comedor de forma fixa durante todo o mes ou por algúns días deberán aboar o importe nos 4 primeiros días de cada mes na conta de Caixanova, sucursal de Beade, nº 2080 0084 36 0040016500

2. Se o neno vai fallar ao comedor ten a obriga de avisar de antemán na oficina da ANPA ou no teléfono do colexio (986211813) antes das 9:15. Non se farán devolucións. Cando un neno acumule 3 faltas sen avisar, retirarase a subvención de FOAM durante un mes. En caso de reincidencia, poderase retirar a subvención definitivamente ou expulsar do comedor se así o decide o Consello Escolar.

3. Os nenos fixos discontinuos que queiran vir un día a mais pagarán o mesmo prezo, e farase efectivo na oficina da ANPA.

4. Os nenos esporádicos terán un prezo distinto e maior cós fixos. Farán efectivo o pago na oficina da ANPA no mesmo momento de anotarse.

5. Se un usuario quere borrarse do comedor, ten que avisar por adiantado ás delegadas, antes do comezo do seguinte mes.

6. Os nenos bolseiros non poden faltar ao comedor, salvo causa xustificada; en caso contrario anúlase a beca.

7. Se o neno necesita algún día unha dieta branda ou astrinxente, notificaráselle ás delegadas do comedor antes das 9:15 na oficina da ANPA ou no teléfono do colexio.

8. Se algún neno presenta algún cadro de intolerancia alimentaria, ou que polas súas condicións sanitarias teña que levar unha dieta especial, os seus pais deberán comunicarllo ás delegadas do comedor e traer xustificación médica.

9. O horario de recollida dos nenos nunca sobrepasará as 4 da tarde. Se algún pai tivese problemas con este horario ten que acordar previamente coa dirección da ANPA ou do colexio a forma de que outra persoa se faga cargo do neno ás 4 da tarde.

10. Ningún neno poderá saír só do comedor antes das 4 da tarde, agás que as delegadas teñan unha nota asinada polos pais indicando a hora á que deben saír.

49


11. Os nenos que non se comporten adecuadamente, tanto cos seus compañeiros como coas camareirasvixiantes, serán advertidos e se avisará ao director do colexio para que tome as medidas oportunas; ao terceiro aviso solicitarase a súa expulsión diante do Observatorio da Convivencia e o Consello Escolar do colexio.

12. Tódolos pagos, anotacións de nenos, certificados médicos, xustificantes de faltas, etc., deberán entregarse ás delegadas de comedor da ANPA.

13. Non se pode traer baixo ningún concepto comida de fóra. A comida do comedor é suficiente. 14. No comedor non poderá entrar ningún neno que non vaia comer, nin tampouco outras persoas alleas, tan só camareiras e delegados.

15. Os nenos deberan traer un cepillo de dentes e un vaso de plástico para a súa hixiene dental, dentro dun neceser que se levará cada fin de semana a lavar. A pasta dentífrica poñémola nós. Usuarios: hai 92 alumnos apuntados ao comedor, entre fixos e esporádicos. 35 de eles son de infantil, e 57 de primaria. De entre todos eles, 12 disfrutan de beca.

TRANSPORTE ESCOLAR Continúa este curso o servizo de transporte coa mesma ruta que o ano pasado. A Delegación desestimou de novo a solicitude de ampliación da ruta. As súas paradas son: ●

Saa Monte

Seixo 120

Ramiro Pascual 46

Ramiro Pascual 25

Carreteira da Venda 306

Carreteira da Venda 240

Quintián

Falcoido

Carreteira Porto 37

Usuarios: 45 Dado que o vehículo empregado ten 35 prazas, hai varios nenos que non poden utilizalo. Seguindo indicacións da Consellería de Educación, negóuselle o acceso a varios alumnos de educación infantil.

50


Programa “MADRUGA” O centro seguirá xestionando, a través da ANPA, este servizo dirixido ás familias que por motivos laborais precisan deixar ós seus fillos na escola antes das 9. As súas características son: ■

Recóllense nenos desde as 8 menos cuarto.

Utilizarán o espazo do comedor, aínda que o centro non proporciona almorzo.

Os nenos están con 1 coidadora. Se aumentan ata máis de 20, incorpórase outra.

O servizo é costeado directamente polas familias que o utilizan.

Estará en funcionamento tódolos días lectivos deste curso.

Usuarios: 12 alumnos en setembro.

51


PLAN DA ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS Membros da ANPA Forman parte da directiva da ANPA as seguintes nais:

PRESIDENTA VICEPRESIDENTA SECRETARIA TESOREIRA VOCAIS

Elena Alonso Abalde Marián Rodríguez Peleteiro Ermitas Lago Cabaleiro Ana María Barros Encarna González Sánchez Beatriz Domínguez Fernández Margarita Cabaleiro Ana Labandeira Mª del Carmen Arjones Mónica Calado Alba Guiadanes Cristina Villar Mayo

Actividades No presente curso, organizadas pola asociación de pais e nais de alumnos, desenvolveranse no colexio as seguintes actividades, distribuídas con acordo ó seguinte horario: LUNS

MARTES

Natación 16:30-18:15

Futbito 16:00-18:30

Atletismo 17:00-18:00

Pintura 16:00-18:00

MÉRCORES Karate 16:00-18:00 Baloncesto 16:00-17:00 Atletismo 17:00-18:00 Futbito 16:00-18:30

XOVES

VENRES

Patinaxe 16:00-18:00

Atletismo 17:00-18:00

Predeporte (16:00-17:00 hs.)

Futbito 16:00-18:30 Ximnasia rítmica 16:00-18:00 52


Os monitores responsables de cada actividade serán: Futbito:

D. Gabriel Rodríguez Abalde

Ximnasia Rítmica Dª. Menchu Suárez Martín Karate:

D. Ramón Rodríguez Suárez

Patinaxe:

Dª. Ruth Cameselle Fdez.

Pintura:

Beatriz González Paz

Atletismo:

Adolfo Fernández González

Predeporte:

Borja Costas

Baloncesto:

Sergio Guiadanes

O colexio participará en actividades de tipo cultural e artístico, sobre todo nas convocadas polas institucións do seu entorno.

53

PXA 2011-12  

PROGRAMCION XERAL ANUAL

PXA 2011-12  

PROGRAMCION XERAL ANUAL

Advertisement