Page 1


La Unió Europea s’ha fixat, com a objectiu europeu per al 2010, orientar cap a la societat del coneixement a través de l’èxit educatiu de molts, i la cohesió social. Per què? Perquè l’èxit educatiu de pocs reprodueix la situació de partida, és a dir, la diferència de classes. Tot això es concreta en 5 punts de referència: 1. Un màxim del 10% d’abandonament escolar abans dels 22 anys. 2. Disminuir almenys del 15,5% de la proporció d’alumnes amb problemes de lectura. (objectiu fixat després de l’informe PISA) 3. Aconseguir que el 85 % de les persones de 22 anys hagin fet un ensenyament secundari superior (Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Superior o Universitat) 4. Augmentar en un 15 % els titulats de Mat, Nat i Tec, reduint el desequilibri entre homes i dones. 5. La participació del 12,5 % de la població adulta en l’aprenentatge permanent.

On ens trobem, Catalunya i Espanya, en relació a Europa? 1) Abandonament prematur (2005) 2) Problema de lectura (2003) 3) Tenen Ens. secundari superior (2005)

Catalunya

Espanya

UE (25 països)

Objectiu UE per al 2010

33 %

31 %

15 %

10 %

19,2 % 62 %

21,2 % 61 %

17,9 % 77 %

15,5 % 85 %


Desplegar i consolidar el servei públic educatiu i Incrementar l’èxit escolar: l’èxit educatiu de molts

Consolidar la FP i l’aprenentatge permanent, tot vinculant la FP a les necessitats del món laboral, per aconseguir l’èxit social de molts.

Tot això planteja, per als centres, dos objectius principals: 1. Millorar els resultats educatius 2. Millorar la cohesió social

Descentralitzar la gestió educativa, compartint-ne la responsabilitat amb el món local, i donant una major autonomia als centres.

DEP. EDUC. PROMOU el PMQCE

ES CONCRETA EN PROJECTES ESTRATÈGICS PER A LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA DE CENTRES

PAC


Planificar…. • Decidir en el present el que es farà en el futur. • Preveure, anticipar el futur, reflexionar cap on anem. • Allò oposat a improvisar. • Racionalitza l’ús dels seus recursos. • Orienta l’activitat de tot el centre cap als objectius. • La planificació orienta i dó na sentit a la feina de l’organització . • Facilita la rendició de comptes a la comunitat educativa

Autonomia …. • No suposa que cada centre faci el que vulgui. • Sí vol dir: marcar uns objectius i deixar en mans del Centre la flexibilitat necessària per assolir-los. De forma negociada i acordada amb l’Administració educativa. Amb treball comú, suport i avaluació contínua.


On som?

La Visió É s el que l’organització vol ser en el futur.

Condicions internes i externes: Investigar i avaluar

Missió

Internament les capacitats i externament la previsió de l’entorn per identificar problemes estratè gics als que s’enfronta l’organització .

Qui som?

Com podem aconseguir-ho?

On volem arribar?

Els objectius Els objectius só n grans declaracions que l’organització espera aconseguir. L’organització tindrà entre cinc i set grans objectius.

É s la raó per la qual l’organització existeix; el seu propò sit.

Les estratè gies Els objectius s’aconsegueixen a travé s de les

Els valors

Les iniciatives/ activitats

Só n els principis que defineixen la forma d’actuar de l’organització . Els valors clarifiquen i orienten la solució dels problemes i la direcció de l’organització .

estratè gies. Les estratè gies só n grans declaracions de com es poden aconseguir els objectius. L’organització tindrà entre tres i cinc estratè gies per cadascun dels objectius. Les estratègies es concreten en iniciatives.

Les iniciatives só n els programes específics, projectes, o activitats que s’aplicaran durant el cicle de planificació com a aplicació de les estratè gies per aconseguir els objectius. Les iniciatives só n les aportacions dels grups, equips o persones que só n responsables de la seva aplicació

Els plans de treball Els plans de treball identifiquen les tasques necessàries per aplicar cadascuna de les iniciatives, identifiquen qui i quan es farà amb la finalitat d’assolir els objectius

Els resultats Els resultats só n el coneixement dels canvis obtinguts en les finalitats, objectius, estratè gies i plans de treball


ELABORACIÓ I APLICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC Estableix qui som i com volem ser en una perspectiva de mitjà i llarg termini Amenaces

ELS VALORS PLANTEJAMENT LA MISSIÓ: Per què existim?

1

INSTITUCIONAL

LA V ISIÓ: Què VOLEM SER?

Oportunitats

AVALUACIÓ

DE L’ENTORN Debilitats

2

Fortaleses

DE L’ORGANITZACIÓ

7 Centre

4 MAPA ESTRATÈGIC 3

5

PRESSUPOS T 6

PLA DE FORMACIÓ

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

ESTRATÈGIES

AGD i DAFO

Indicadors de resultats: situació inicial i progré s

9

8

ACTIVITATS INFRAESTRUCTU RA ORGANITZATIVA I RECURSOS

DdE

QCI

Indicadors de procé s: d’aplicació i d’incidè ncia sobre els objectius PE


1. EL PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL Estableix qui som i com volem ser en una perspectiva de mig i llarg termini

ELS VALORS PLANTEJAMENT LA MISSIÓ: Per què existim?

1

INSTITUCIONAL

LA V ISIÓ: Què VOLEM SER?

VISIÓ

MISSIÓ

És el futur de l’organització Respon a les preguntes

La raó de ser de l’organització Respon a les preguntes

•Qui som? •A què ens dediquem? •En què ens diferenciem? •Per a qui fem el que fem? •Com ho fem? •Quins valors respectem?

Què i com voler ser d’aquí a X anys?  A què ens dedicarem?  En què ens diferenciarem?  Per què i per a qui treballarem?  Com ho farem?  Quins valors respectarem?


2. AVALUACIÓ AGD I DAFO ELS VALORS

Estableix qui som i com volem ser en una perspectiva de mitjà i llarg termini Amenaces

PLANTEJAMENT LA MISSIÓ: Per què existim?

1

INSTITUCIONAL

LA V ISIÓ: Què VOLEM SER?

Oportunitats

AVALUACIÓ

DE L’ENTORN Debilitats

2

Fortaleses

DE L’ORGANITZACIÓ

MATRIU DAFO 1 A2

A3

A4

A5

OPORTUNITATS A6

A7

O1

Estratègies de prevenció

O2

O3

O4

O5

O6

%

Nivell d'utiliat de les fortaleses

Estratègies d'atenció preferent

PROMIG

MATRIU DAFO

PROMIG Estratègies de millora

Capacitat per a compensar les mancances

PROMIG

PROMIG

P.FEBLES D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Suma % TOTAL %

O7

Estratègies de creixement

PROMIG

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Suma %

AMENACES A1

P.FORTS

Total

Valor

PROMIG

Capacitat per contrastar les amenaces

Capacitat per aprofitar cada oportunitat

3

MAPA ESTRATÈGIC

AGD i DAFO


LA

DIAGNOSI

L’AGD permet establir la diagnosi estratègica del centre

interna: l’escola

externa: barri, poble, ciutat, administració local, administració educativa...

Té com a finalitat explicitar, valorar i seleccionar - els punts Forts en que ens haurem de recolzar - els punts Febles que haurem de superar

- les Amenaces de les quals ens haurem de defensar - les Oportunitats que haurem de saber aprofitar

Per tal d’establir els objectius estratè gics i l’estructura organitzativa que ens ajudi a assolir-los


QUI LA FA? L’inspectora de zona ajudada per una altre inspector. QUAN ENS LA FARÀ ? Durant el mes de novembre. Vindran a presentar l’AGD un dia, segurament a Claustre. A QUI LA FARÀ? A tots els professors, a una mostra de pares i a una mostra d’alumnes COM ES FARÀ? Per via informàtica, mitjançant un qüestionari, que es pot omplir des de casa i tot. Per via personalitzada, mitjançant entrevistes, i també per via documental. QUÈ S’AVALUARÀ: EL CONTEXT: població, centre, famílies i alumnat. ELS RESULTATS : nivell de satisfacció, clima relacional, identificació amb el

centre,

resultats acadèmics... ELS PROCESSOS: de gestió d’aula, de continguts transversals del currículum,

d’atenció

a la diversitat... ELS RECURSOS: formació, objectius, lideratge institucional, planificació, organització, infraestructura,equipaments... PER A QUÈ SERVEIX? Per obtenir informació sobre l’escola , destinada al mateix centre (informe) i al Dep. d’Educació (informe), i per orientar sobre la presa de decisions per a la millora del centre (punts forts, punts febles i pla de millora). És, amb l’anàlisi DAFO, el punt de partida per a elaborar el PLA ESTRATÈGIC.

RECORDEM QUI HI PARTICIPA: PROFESSORS, PARES, ALUMNES (novembre 2009)


INFORME AGD ADREÇAT AL CENTRE INFORME AGD

PLANTILLA DAFO

Reflecteix el procés seguit en la seva elaboració Conté les valoracions i judicis sobre els continguts avaluats (context, resultats, processos d’aula i de centre, recursos)

Amenaces

Oportunitats

Debilitats

Fortaleses

Conforma, amb d’altres informacions (oportunitats, amenaces) el punt de partida per poder elaborar el PLA ESTRÀTÈGIC


3. VALORACIÓ:LA MATRIU DAFO És una taula o quadre de doble entrada que concreta la valoració dels punts forts i febles del centre i les amenaces i oportunitats de l’entorn per tal d’ajudar a establir els objectius i les estratègies del centre educatiu.

ESTRATÈGIA DE PREVENCIÓ

ESTRATÈGIA DE CREIXEMENT

ESTRATÈGIA D’ATENCIÓ PREFERENT

ESTRATÈGIA DE MILLORA


3. VALORACIÓ:LA MATRIU DAFO A la matriu DAFO es valora cadascuna de les amenaces i oportunitats en relació amb cadascun dels punts forts o febles de l’escola.


ELABORACIÓ I APLICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC Estableix qui som i com volem ser en una perspectiva de mitjà i llarg termini Amenaces

ELS VALORS PLANTEJAMENT LA MISSIÓ: Per què existim?

1

INSTITUCIONAL

LA V ISIÓ: Què VOLEM SER?

Oportunitats

AVALUACIÓ

DE L’ENTORN Debilitats

2

Fortaleses

DE L’ORGANITZACIÓ

7 Centre

4 MAPA ESTRATÈGIC 3

5

PRESSUPOS T 6

PLA DE FORMACIÓ

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

ESTRATÈGIES

AGD i DAFO

Indicadors de resultats: situació inicial i progré s

9

8

ACTIVITATS INFRAESTRUCTU RA ORGANITZATIVA I RECURSOS

DdE

QCI

Indicadors de procé s: d’aplicació i d’incidè ncia sobre els objectius PE


4. MAPA ESTRATÈGIC

Obj. 1: Millorar els resultats acadèmics

Estratègia 1.1

Activitat 1.1.1

Estratègia 1.2

Activitat 1.2.1

Qui el prepararà? El grup impulsor amb les aportacions I acords de la resta de Claustre.

Obj. 2 Assegurar la cohesió social

Estratègia 2.1

Activitat 2.1.1

EstraTègia 2. 2

Activitat 2.2.1

Obj. 3 ?

Obj. 4 ?

EstraTègia 3.1

Estratègia 3.2

Activitat 3.1.1

Activitat 3.2.1

Quan es farà i es presentarà a tot el centre? 2n /3r trim.

Activitat 3.2.2


OBJECTIU ESTRATÈGIC 1

millorar els resultats educatius

CURS: 2008-2009 Codi: PONDERACIÓ 50 %

Descripció: Assegurar l'èxit escolar de l'alumnat amb una diversificació d'estratègies i metodologies per tal d'atendre de manera eficient la diversitat que presenta el centre. Per avançar en l'èxit escolar cal, però, una bona implicació de l'alumnat i del professorat. El treball en equip del professorat és bàsic per a reexir en la tasca docent.

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinador pedagògic i equip de coordinació ESTRATÈGIES 1.1

Millora dels resultats educatius: assoliment de les competències bàsiques

1.2

Potenciació de l'acció tutorial: seguiment i orientació de l'alumnat , millora del tractament de la diversitat i reducció de l'abandonament escolar

1.3

Aplicació de noves tecnologies i metodologies en les activitats d'ensenyament-aprenentatge i utilització de les TIC

1.4

Reducció de l'absentisme escolar i millora de la motivació de l'alumnat

1.5

Increment de la coordinació amb els CEIP que aseguri una bona integració del seu alumnat al nostre centre i la continuitat de les estratègies d'ensenyament-aprenentatge ACTIVITATS

1T

2T

3T

1.1.1

Implantar el pla de lectura a 1r. d'ESO amb el suport del projecte d'innovació Biblioteca Punt EDU

x

1.1.2

Mantenir els tres nivells de tractament de la diversitat en les matèries instrumentals: grups flexible, reduït i classe

x

x

x

1.1.3

Incrementar el coneixement i l'ús de les llengues estrangeres: impartir classes de ciències en anglès a primer d'ESO; amb els intercanvis i les sortides que es fan Suècia, Colònia, USA/Canadà i França

X

x

x

1.1.4

Realitzar activitats d'assessorament per introduir noves metodologies d'aprenentatge: curs de competències bàsiques

1.1.5

Començar l'elaboració del nou PLC

x

x

x

1.2.1

Elaborar el projecte de l'Aula Oberta/Projecte Singular a tercer i quart d'ESO

x

x

x

1.2.2

Diagnosticar i fer el seguiment dels alumnes que han d'anar al reforç escolar, a l'estudi assistit i biblioteca (activitats incloses al Pla d'Entorn (PEE)

x

x

x

1.2.3

Establir mecanismes de seguiment del nostre alumnat de 4t. d'ESO, Cicles Formatius i Batxillerat

1.3.1

Iniciar l'us d'entorns virtuals d'aprenentatge en matèries de diferents departaments: Cicles Formatius, Ciències Socials, Ciències Naturals i Llengues.

1.3.2

Començar el disseny de la intranet del centre

1.4.1

Aplicació del protocol de prevenció de l'absentisme per reduïr l'absentisme intermitent

1.5.1

Programar i realitzar reunions amb els equips directius dels CEIP de l'entorn per tal d'informar de l'adaptació del seu alumnat a l'institut (preavaluació) i dels resultats de la primera avaluació

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x


Com hi podem arribar? Selecció d’iniciatives Iniciatives possibles

CRITERIS per a la priorització : Impacte potencial Nombre d’objectius coberts Recursos necessaris Temps necessari

Iniciatives prioritzades


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Objectius

MMAPA ESTRATÈGIC

1 Millorar els resultats educatius

CENTRE.

2 Millorar la cohesió social

Processos (Estratègies) 1.1 Millora dels resultats educatius: assoliment de les 2.1 Potenciació i difusió de les activitats singulars competències bàsiques que identifiquen el nostre Institut 2.2 Divulgació i potenciació de l'oferta d'estudis 1.2 Potenciació de l'acció tutorial: seguiment i orientació de l'alumnat , millora del tractament de la diversitat i postobligatoris com una oportunitat per a tothom reducció de l'abandonament escolar 1.3 Aplicació de noves tecnologies i metodologies en les activitats d'ensenyament-aprenentatge i utilització de les 2.3 Potenciació de les sinèrgies ja existents amb TIC les institucions del barri i de la ciutat 1.4 Reducció de l'absentisme escolar i millora de la motivació de l'alumnat

2.4 Millora dels sistemes d'acollida, acompanyament i arrelament per a tots els membres de la comunitat educativa: alumnat, professorat, PAS i pares i mares

1.5 Increment de la coordinació amb els CEIP que asseguri una bona integració del seu alumnat al nostre2.5 Millora de la relació amb l'AMPA i potenciació de la seva implicació en les activitats escolars centre i la continuïtat de les estratègies d'ensenyamentaprenentatge Recursos Currículum

2008-2009

Recursos humans

00,0

Subtotal Cur.

Materials o econòmics

Altres

1.3.3 Renovació material informàtic obsolet, 1.3.1 Formació PFZ "Aprendre i ensenyar amb les adquisició canons de projecció, i pantalles.... 20000 TIC" 20 h. Cost ..........0 2.1.1. Renovació d'instruments del conjunt instrumental ..................................... 2691.108 1.1.1 Formació PFZ "Competències bàsiques" taller en centre 10 h. Cost .........0 2.1.2. Materials de propaganda: pancarta, cartells, tv radio ................................................... 2800 1.3.2 Seminaris formació "Entorns virtuals d'aprenentatge" 12 h x 45€....................... 540 2.1.3. Celebració 50è aniversari: propaganda, llibre conmmemoratiu ........................................ 6000 00,0 Subtotal For. 540,0 Subtotal Mat. 31491.108

2009-2010

Subtotal RH.

Formació

Subtotal Alt.

00,0

Subtotal Alt.

00,0

Subtotal Alt.

00,0

1.3.3 Dotació per a les aules multimedia...... 27300 1.2.1 Formació PFZ "Atenció a la diversitat a l'aula 2.1.1. Adquisició de materials per a celebrar la ordinària" 30 h. Cost ............0 Setmana de la ciència.............................2691.108 1.3.2 Seminaris formació "Entorns virtuals 2.1.2 Renovar la pàgina WEB................... 1500 d'aprenentatge" 12 h x 45 € ......................... 540 Subtotal RH.

00,0

Subtotal Cur.

00,0

Subtotal For.

540,0

Subtotal Mat.

31491.108

2010-2011

2.1.1 Materials de suport per a realitzar 1.2.2 Formació PFZ "Acció tutorial" 20 h Cost.. 0 exposicions del Batxillerat artístic............. 3154 1.2.3 Formació PFZ "Resolució de conflictes" 2.1.2 Completar la renovació de la pàgina taller en centre 10 h Cost.........0 WEB ...................................................... 1500 1.3.1 Formació recursos TIC per àrees curriculars 1.4.1 Adquisició PDA per al control de 15 h x 50 € .................................................750 l'absentisme de ll'alumnat....................15950.072 00,0

Subtotal Cur.

00,0

2011-2012

Subtotal RH.

Subtotal For.

750,0

Subtotal Mat.

20604.072

1.2.3 Formació PFZ "Noves metodologies: treball 2.1.1 Implantar la revista PARLAMENTen format per projectes, l'aprenentatge basat en problems digital..................................................... 2354 (ABP) formació en centre 30 h Cost ..........0 2.1.2 Difusió a través dels mitjans de comunicació 1.3.2 Intranet: us i dinamització Taller en centre locals tv, radio i premsa........................ 1800.072 10 h x 50 € ................................................. 500 1.3.3 adequacio d'espais multimedia...... 16700 Subtotal RH.

00,0 Subtotal Cur.

Total Recursos Humans

00,0

Total curs 2008-2009

32031.108

Total Curriculum

Total curs 2009-2010

00,0

00,0 32031.108

Subtotal For. Total Formació

Total curs 2010-2011

500,0

Subtotal Mat.

2330 ,0 Total Materials 21354.072

Total curs 2011-2012

20854.072

Subtotal Alt.

00,0

104440.36

Total Altres

00,0

21354.072

Total Pla 2008-2012

106770.36


5.RECURSOS

I

6.FORMACIÓ

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Objectius

MMAPA ESTRATÈGIC

1 Millorar els resultats educatius

IES/CEIP ..….

2 Millorar la cohesió social

Processos (Estratègies)

Recursos Recursos humans

Formació

Materials o econòmics

Altres

2008-2009

Currículum

00,0

Subtotal Cur.

00,0

Subtotal For.

00,0

Subtotal Mat.

00,0

Subtotal Alt.

00,0

Subtotal RH.

00,0

Subtotal Cur.

00,0

Subtotal For.

00,0

Subtotal Mat.

00,0

Subtotal Alt.

00,0

Subtotal RH.

00,0

Subtotal Cur.

00,0

Subtotal For.

00,0

Subtotal Mat.

00,0

Subtotal Alt.

00,0

2011-2012

2010-2011

2009-2010

Subtotal RH.

00,0

Subtotal Alt.

00,0

Total Recursos Humans

Subtotal RH.

00,0 Total Curriculum

00,0

Subtotal Cur.

00,0 Total Formació

00,0

Subtotal For.

00,0 Total Materials

00,0

Subtotal Mat.

00,0

Total Altres

00,0

Total curs 2008-2009

00,0 Total curs 2009-2010

00,0 Total curs 2010-2011

00,0 Total curs 2011-2012

00,0

Total Pla 2008-2012

00,0


ELABORACIÓ I APLICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC Estableix qui som i com volem ser en una perspectiva de mitjà i llarg termini Amenaces

A Debilitats

D

ELS VALORS PLANTEJAMENT LA MISSIÓ: Per què existim?

1

LA V ISIÓ: Què VOLEM SER?

Oportunitats

O

AVALUACIÓ

DE L’ENTORN 2

Fortaleses

DE L’ORGANITZACIÓ

F 3

PRESSUPOS T 6

PLA DE FORMACIÓ

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

ESTRATÈGIES

AGD i DAFO 7

Centre

4 MAPA ESTRATÈGIC

5

INSTITUCIONAL

Indicadors de resultats: situació inicial i progré s

9

8

ACTIVITATS INFRAESTRUCTU RA ORGANITZATIVA I RECURSOS

DdE

QCI

Indicadors de procé s: d’aplicació i d’incidè ncia sobre els objectius PE


9. SISTEMA D’INFORMACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC El

sistema

hauria

d’informació

d’incloure

dades

que ens donin resposta a qüestions com:

On som? On anem? Avancem? Estem fent el que vam dir? Incideix sobre els nostres objectius?

El centre ha de disposar de DADES que indiquin com s’està aplicant el pla, si s’està en el bon camí, si es compleixen els objectius o no etc. per RENDIR COMTPES a l’administració, professorat, pares i alumnes,inspecció, etc. Tot això es fa a través dels INDICADORS. Els indicadors els decideix el centre i l’administració.


9. SISTEMA D’INFORMACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC INDICADORS

CARACTERÍSTIQUES Pocs i fàcils d’usar Comparables amb altres centres Inequívocs. Sensibles als canvis i tendències, ETC.

FUNCIONALITAT Tots els usuaris i responsables del pla han de saber els indicadors del seu interès o responsabilitat. S’avaluen periòdicament.

Grau d’aplicació Qualitat d’execució Grau d’impacte

INDICADORS D’APLICACIÓ: mesuren el progrés i si és el cas, proposen ajustaments

INDICADORS DE RESULTATS: Variables que ofereixen una perspectiva sobre el compliment dels objec.

Donen com a resultat el QCI (Quadre de Coordinació i Informació) on es mesura la realitat de l’apliació del PAC i els resultats obtinguts


QCIA : -Aplicació del 2n curs del pla

FASES I SEGUIMENT

QCI: - Aplicació del 2n i 3r curs del pla - Resultats 2n i 3r est. curs del pla

CENTRE PAC 09 Exemple: Fases Formació, disseny i acord

Aplicació Retre comptes

Avaluació Redisseny i acord

curs 2009/10

QCI: - Aplicació del 2n, 3r i 4rt curs del pla - Resultats 2n, 3r i 4rt curs del pla

curs 2010/11

curs 2011/12

curs 2012/13

curs 2013/14

PE 2014/18

QCI - Ap - Re


QUÈ POT PASSAR?

PLA

LIDERATGE

PERSONES

LIDERATGE

PERSONES

PLA

PLA

c or P

PLA

PLA

PERSONES

LIDERATGE

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

LIDERATGE

PERSONES

LIDERATGE

PERSONES

Joan Cortadellas. Processos de Planificació Estratè gica

ACCIÓ

ACCIÓ

ACCIÓ

ACCIÓ

ACCIÓ

RECURSOS


PER COMENÇAR.... Ser una ESCOLA D’ÈXIT implica: • DESENVOLUPAR UN PROJECTE EDUCATIU AMB RIGOR I IL.LUSIÓ. • ORIENTAR-LO A TOTS ELS SEUS ALUMNES: la gestió ha d’estar centrada en la part pedagògica on l’aprenentatge de l’alumnat és el nucli de l’acció, i on l’equip directiu i el professorat transmeten, a l’alumnat i als pares, altes expectatives d’aprenentatge. • LA IMPLICACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA: -Dels pares en la participació activa en la vida del centre. Aliança Escola-Família. -Dels alumnes en la cultura de l’esforç i en l’autoavaluació. Cultura positiva. -Del professorat, a través del professionalisme i l’ètica del treball. I això vol dir: -Classes innovadores i properes a la vida quotidiana de l’alumnat. -Estructura de treball clara, amb bon ritme i alt aprofitament del temps. -Exigència i també reforços positius cap als progressos de l’alumne -Avaluació contínua i retroalimentació regular de l’aprenentatge de l’alumnat. -Prioritat de la comprensió lectora en totes les matèries. -Foment de l’expressió d’idees, el raonament lògic i l’autonomia i creativitat de l’alumnat.


PLA AUTONOMIA DE CENTRE  

PLA AUTONOMIA DEL CENTRE ESCOLAR POMPEU FABRA

PLA AUTONOMIA DE CENTRE  

PLA AUTONOMIA DEL CENTRE ESCOLAR POMPEU FABRA

Advertisement