Memòria CEIB 2009

Page 1

2009 CEIB CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS


Consell Escolar de les Illes Balears Conselleria d’Educació i Cultura Govern de les Illes Balears Cr. Cecili Metel, 11, escala B, 1r-D 07003 Palma (Mallorca) Telèfons: 971 715 456 – 971 715 870 Fax: 971 715 761 Correu-e: ceib.caib@gmail.com Web: http://ceibcaib.blogspot.com/ Memòria del Consell Escolar de les Illes Balears 2009 Edició: Secretaria del CEIB Dipòsit legal: PM-2946-2009 Imprimeix: amadip.esment


ÍNDEX

Presentació. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

0 El Consell Escolar de les Illes Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0.1 Òrgans unipersonals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0.2. Òrgans col·legiats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0.2.1 Ple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0.2.2 Comissió Permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 0.2.3 Comissions específiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 0.3 Pla de treball. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 Òrgans del Consell Escolar de les Illes Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Unipersonals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Col·legiats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Ple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 Comissió Permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3 Comissions específiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.1 Planificació, construccions i equipament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.2 Ordenació i innovació del sistema educatiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.3 Finançament de l’ensenyament i recursos humans. . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.4 Subcomissió de seguiment i supervisió de l’elaboració de l’Informe anual sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears (2007/08) . . 1.3. Secretaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 14 14 14 16 17 17 18 19 19 20

2 Nomenaments, cessaments i renovacions de consellers i conselleres. . . . . . . . . . 20 3 Activitats del Ple: sessions celebrades i assistència. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4 Activitats de la Comissió Permanent: sessions celebrades i assistència. . . . . . . 22 5

Comissions específiques: sessions celebrades i assistència. . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - Comissió específica d’Ordenació i innovació del sistema educatiu. . . . . . . . . . . . . . - Comissió específica de Planificació, construccions i equipament. . . . . . . . . . . . . . . . - Comissió específica de Finançament de l’ensenyament i recursos humans. . . . . . . . . - Subcomissió de seguiment i supervisió de l’elaboració de l’Informe anual sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears (2007/08). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Extractes dels informes sol·licitats per la Conselleria d’Educació i Cultura. . . . 24


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

7 Historial d’informes del CEIB tramesos a la Conselleria d’Educació i Cultura. . 31 8 Consell Escolar de Menorca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 Òrgans unipersonals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Òrgans col·legiats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Ple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.2 Comissió Permanent.

34 34 34 36

9 Consell Escolar de Mallorca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 Òrgans unipersonals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Òrgans col·legiats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Ple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.2 Comissió Permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 37 37 37 39

10 Consell Escolar d’Eivissa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1 Òrgans unipersonals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 Òrgans col·legiats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2.1 Ple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 40 40 40

ANNEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Índex del CD adjunt. (Informació ampliada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4


MEMÒRIA 2009

Aquesta Memòria anual del Consell Escolar de les Illes Balears, corresponent a l’any 2009, fou aprovada per la Comissió Permanent dia 11 de maig de 2010 i pel Ple de dia 22 d’octubre de 2010.

5PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ La Memòria anual d’actuacions és un instrument que serveix per donar compte de les tasques realitzades pel Consell Escolar de les Illes Balears en el decurs de l’any i, així mateix, per reflectir la història de la nostra institució, i respon a l’obligació estatutària expressada en l’article 51.1 de Reglament modificat d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears. L’any 2009, el CEIB tramità dotze informes, quatre dels quals completant el procés iniciat l’any anterior i 2 més que van ser completats el 2010. Dels deu informes enviats a la Conselleria d’Educació i Cultura queda pendent la publicació d’un projecte normatiu. El gener de 2009 fou aprovat l’Informe anual de l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears corresponent al curs 2006/07, que va ser editat i presentat a les institucions i al conjunt de la població de les Illes Balears, i distribuït especialment a la comunitat educativa. Aquest any 2009 continuà l’elaboració del segon informe, corresponent al curs 2007/08, que, després de la recollida i anàlisi de dades de diferents institucions i organismes i el debat i la incorporació de les aportacions i esmenes presentades, va ser aprovat el gener de 2010. La Comissió Permanent es reuní en tretze sessions i el Ple en sis. També les comissions específiques corresponents van fer les reunions prèvies al tractament dels informes i la subcomissió dedicada a l’elaboració de l’Informe del sistema educatiu de les Illes Balears (2007/08) es reuní en sis sessions. La Memòria també recull informació dels consells escolars insulars i, així mateix, de la XIX Trobada de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat, que tractà, en aquesta oportunitat, el tema de l’educació al llarg de la vida. Agraesc la col·laboració, participació i dedicació dels membres del CEIB en les tasques de la nostra institució, així com les seves aportacions i propostes en l’elaboració dels informes que repercuteixen, sens dubte, en la millora de l’ensenyament en les nostres illes. Pere J.Carrió Villalonga President

7MEMÒRIA 2009

0. El Consell Escolar de les Illes Balears. El Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) és l’òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general no universitària a les Illes Balears. S’entén per contingut de la programació tots aquells aspectes que fan referència a planificació, finançament, execució i avaluació dels temes educatius de l’àmbit no universitari d’aquesta comunitat autònoma1.

0.1. Òrgans unipersonals. Els òrgans unipersonals del CEIB són: a) La presidència, que serà nomenada pel Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, d’entre els membres d’aquest òrgan consultiu i prendrà possessió del seu càrrec davant del president del Govern de les Illes Balears2. b) La vicepresidència, que seguirà el mateix procés que el nomenament de la presidència3. c) La secretaria, el titular de la qual és nomenat pel conseller d’Educació i Cultura4.

0.2. Òrgans col·legiats. 0.2.1. Ple5. Grup Membres

Sector representat

Proposats per...

A

10

Professorat no universitari.

Associacions i organitzacions sindicals d’ensenyants

B

7

Pares o mares d’alumnes.

Confederacions o federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes

C

3

Alumnat d’ensenyament no universitari.

Confederacions o federacions d’associacions d’alumnes

D

2

Personal administratiu i de serveis.

Centrals i associacions sindicals

E

2

Titulars de centres privats.

Organitzacions corresponents

2

Representants de centrals i organitzacions sindicals.

Centrals i organitzacions sindicals

F

1 Art. 1.1 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 197 de 31.12.2005) 2 Art. 16.2 Idem. 3 Art. 18.1 Id. 4 Art. 19.1 Id. 5 Art. 8 Id.

9


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

Grup Membres

Sector representat

Proposats per...

Representants d’organitzacions patronals. Representants de la conselleria d’Educació i Cultura. Presidents dels consells escolars insulars.

G

2

H

3

I

3

J

5

Representants de l’administració local.

Les entitats representatives dels interessos dels ens locals de Mallorca, Menorca i Eivissa, i dels ajuntaments de Palma i de Formentera.

K

3

Representants dels consells insulars.

La presidència de les institucions respectives

L

1

M

4

N

1

O

1

Organitzacions patronals La consellera o conseller d’Educació i Cultura

Representant de la Universitat de les Illes Balears. Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació. Representant del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats. Representant del sector de cooperatives de l’ensenyament de treball associat.

La rectora o rector de la UIB La consellera o conseller d’Educació i Cultura El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats. Les cooperatives de l’ensenyament de treball associat.

Participació en el Ple Personalitats 9% UIB 2% Consells insulars 7%

CODL 2%

Cooperatives 2% Professorat 23% Pares o mares 16%

Administració local 11% Consells escolars insulars 7% Conselleria d'Educació 7%

Centres privats 4%

Patronals 5%

Sindicats 5%

0.2.2. Comissió Permanent6. Representants

A proposta de...

President del CEIB

D’acord amb la Resolució de 23.12.2005

Vicepresident del CEIB Secretari

Membres 1 1 1

6 Art. 23.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 197 de 31.12.2005)

10


MEMÒRIA 2009

Representants

A proposta de...

2 titulars i suplents del professorat, almenys un del sector privat 2 titulars i suplents del grup de pares i mares i alumnes, almenys un d’ells del sector privat concertat i almenys un titular del sector d’alumnes 1 titular i suplent d’entre els representants del personal d’administració i serveis, i sindicats; un de cada grup 1 titular i suplent d’entre centres privats, organitzacions patronals i cooperatives d’ensenyament 1 titular i suplent representant de la Conselleria d’Educació i Cultura i de la Universitat de les Illes Balears 1 titular i suplent d’entre els presidents dels consells escolars insulars i dels consells insulars.

Membres 2 2 1

Els seus sectors corresponent d’entre els membres titulars del Ple

1 1 1

1 titular i suplent representants de l’administració local

1

1 titular i suplent d’entre personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació i del Col·legi Oficial Doctors i Llicenciats

1

0.2.3. Comissions específiques. La Comissió Permanent distribuirà els consellers entre les diferents comissions, respectarà les preferències dels consellers i conselleres i afavorirà la representació dels sectors.7

0.3 Pla de treball. S’ha continuant desenvolupant el pla de treball d’abast quadriennal, i de l’any 2009 s’han de destacar les següents actuacions. - Publicació de l’Informe anual sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears corresponent al curs 2006/07. Ha estat la primera vegada que el CEIB ha publicat aquest document que s’elaborà en format imprès (1.500 exemplars) acompanyat d’un CD on s’ampliaven les dades estadístiques. La distribució es realitzà a tots els centres educatius de les Illes Balears, que reberen exemplars per entregar a les associacions de pares i mares, a més d’organismes oficials, biblioteques... - Presentació a Mallorca, Menorca i Eivissa de l’Informe anual sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears corresponent al curs 2006/07. La presidència del CEIB i membres de la Comissió Permanent presentaren 7 Art. 25.3 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 197 de 31.12.2005)

11


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

l’Informe anual sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears esmentant els aspectes destacats de cadascuna de les realitats educatives insulars. - Elaboració i publicació de la Memòria de l’any 2008. Per segon any s’ha reduït el volum i el cost d’aquesta publicació, ja que gran part de la documentació ha passat a estar recollida en un CD adjunt al llibre. La publicació va ser de 1.000 exemplars que es distribuïren a centres educatius, ajuntaments, biblioteques, organismes oficials, mitjans de comunicació... - Recollida de les dades estadístiques que estan en poder de la Conselleria d’Educació i Cultura sobre el sistema escolar de les Illes Balears, per a l’elaboració i publicació d’un informe anual sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears corresponent al curs 2007/08. Per segon any el CEIB elaborà l’Informe del sistema educatiu de les Illes Balears, que quedà pendent d’aprovació per al mes de gener de l’any següent. - Elaboració i publicació, bimestral, del Full informatiu del CEIB, eina de comunicació amb tota la comunitat escolar. Amb la transformació del Full en format digital, per una part s’ha pogut ampliar la seva difusió a tots els centres educatius de les Illes Balears i per altra banda els continguts han pogut ser tractats amb major profunditat comptant amb l’opinió d’experts en els temes escollits. A més s’ha de destacar que a meitat del 2009 s’amplià el Full amb seccions dedicades a experiències pedagògiques de centres de la nostra comunitat i als consells escolars municipals. - Relacions amb els consells escolars municipals de les Illes Balears. S’han atès les diverses consultes arribades des de consells escolars municipals i s’ha assessorat, per exemple, l’ajuntament de Porreres en la posada en marxa del seu consell escolar municipal. - Foment de les relacions amb els consells escolars insulars. S’ha donat el màxim suport a la posada en marxa del Consell Escolar de Formentera, que es farà realitat el proper any. A més, els consells escolars insulars participaren activament en la presentació pública de l’Informe anual sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears de 2006/07. - Participació activa en les activitats que organitzen el Consell Escolar de l’Estat i els consells escolars autonòmics. S’ha participat en totes les activitats organitzades pel Consell Escolar de l’Estat i els consells escolars autonòmics. Respecte de la relació amb els consells escolars autonòmics, s’ha participat en totes les reunions de treball per a l’organització de la XIX Trobada, que es va fer el mes de maig a Càceres i que tractà el tema “L’educació al llarg de la vida”. Del mes d’octubre ençà s’ha participat en la primera reunió per a organitzar la

12


MEMÒRIA 2009

XX Trobada de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat a Toledo, que girarà al voltant del tema “L’autonomia dels centres escolars”. - Renovació del hardware dels equips informàtics de la seu del CEIB. Aquest any la prioritat en aquest àmbit ha estat la revisió tècnica de tots els equips informàtics i la instal·lació de hardware oficial. A més, han estat renovats un ordinador i una pantalla d’ordinador. Totes aquestes despeses han estat autoritzades per la Secretaria General de la Conselleria. - Millora de la coordinació amb la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura respecte de la tramitació de totes les despeses generades pel CEIB. Aquesta tasca, que ja s’inicià l’any passat, s’ha seguit millorant el 2009, tal com ho demostra el grau d’agilitat assolit en la tramitació de tota la documentació econòmica. Pel que respecta a una de les funcions preceptives del CEIB, com és l’elaboració d’informes sobre projectes normatius arribats de la Conselleria d’Educació i Cultura, aquest any n’han estat elaborats vuit, encara que també convé assenyalar que els informes 14, 15, 16 i 17/2008 s’aprovaren en una sessió plenària de febrer de 2009. A més, el CEIB té una sèrie d’actuacions reglamentàries, entre les quals les corresponents al funcionament dels òrgans col·legiats que han estat convocats en nombroses ocasions degut, en gran part, a l’elevada quantitat d’informes que s’han elaborat. Aquestes actuacions han estat les que s’exposen a continuació: - Sis sessions del Ple. - Tretze sessions de la Comissió Permanent. - Tres reunions de la comissió específica de Planificació, construccions i equipaments. - Quatre reunions de la comissió específica d’Ordenació i innovació del sistema educatiu. - Una reunió de la comissió específica de Finançament de l’ensenyament i recursos humans. A més d’això, també funcionà la subcomissió de seguiment i supervisió de l’elaboració de l’Informe anual sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears, que es reuní sis vegades entre octubre i desembre de 2009. Cal assenyalar que aquesta subcomissió, formada per una part dels membres de la Comissió Permanent i per tècnics de la Secretaria del Consell Escolar ha tengut un paper molt destacat en l’elaboració de l’informe anual sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears corresponent al curs 2007/08. Totes les publicacions i els informes esmentats estan a l’abast a la web del CEIB.

13


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

1. Òrgans del Consell Escolar de les Illes Balears. 1.1. Unipersonals. President: Pere J. Carrió Villalonga. Vicepresidenta: Elvira Badia Corbella. Secretari: Mateu Tomàs Humbert. 1.2. Col·legiats8. 1.2.1. Ple9. Consellers1 Gabriel Caldentey Ramos Maria A. Font Gelabert (s) Pere P. Cintes Gener Francisca M. Berga Mas (s) Onofre Martí Mir Llorenç Caules Coll (s) Edelmiro Fernández Otero Cecilia Plaza Nieto (s) Maria N. Santaner Pons Ramon Mondéjar Coll (s) Francesca Rigo Pons Paulí Aguiló Vicente (s) Aina Boyero Llompart Carmen Santamaría Pascual (s) Juana González Morcillo Maria C. Martínez Márquez (s) Pere J. Mir Martorell Isabel Lozano Lopera (s) Antonio Baos Relucio Carlos Estruch Vidal (s) Fernando Martín Martínez Jaume Ribas Seguí (s) Catalina Esteva Jofre Esther Sosa Díaz (s) Josep Valero González Maria A. Gomila Grau (s) Manuela Ocaña Martín Maria A. Parra Martín (s) Antoni Pomar Bofill Francisca Ribas Ribas (s) Juana C. Fiol Fluixá Francisco Picó Estela (s) Maria N. Torrens Sánchez Francisco Ruiz Salazar (s) Sense nomenar

8 9

Representació

Organització

Grup

STEI-i Professorat

A FETE-UGT USO ANPE FE-CCOO

Pares o mares d’alumnes

COAPA B

FAIB CONFAECIB Alumnat Personal d’administració i serveis

A dia 1 de gener de 2009. Data de la primera reunió: 30.01.09

14

C D


MEMÒRIA 2009

Consellers1 Margalida Moyà Pons Bernat J. Alemany Ramis (s) Marc González Sabater Miquel Balle Palou (s) Joana M. Alorda Fiol Francisco J. Verdejo Pérez (s) Rafael Pons Campos Miquel A. Molina Torrens (s) Magdalena Mateu Gelabert Josep M. Balaguer Poblet (s) Marta Monfort Miserachs Joan Ramón Reus (s)

Representació

Organització

Grup

Titulars de centres privats

FERE

E

Centrals i sindicals

UGT

organitzacions

F CCOO CECE-ACENEB

Organitzacions patronals

G EiG–Escola Catòlica IB

Francesc Arbona Quetglas Rafaela Sánchez Benítez Manel Perelló Beau Carmen Moreno Huart (s) Coloma A. Ferrer Salas Joan Jaume Sastre (s) Amador Alzina Sans Pere Alzina Seguí (s) Francisca Planells Balansat Antoni Pomar Bofill (s) Maria I. González Carrasco Joana Bardina Pujol (s) Sònia Cardona Ferrer Margalida Font Aguiló (s) Esperanza Català Ribó Francesc Miralles Mascaró (s) Antònia Benejam Anglada Rosa Palliser Riudavets (s) Irantzu Fernández Prieto Josefa Costa Ramon (s) Macià Garcias Salvà Andreu Caballero Romero (s) Joan Torres Faner Magí Muñoz Gener (s) Marià Torres Torres Maria Ribes Marí (s) Miquel F. Oliver Trobat Josep A. Pérez Castelló (s)

Conselleria d’Educació i Cultura

H

Mallorca Consell escolars insulars

Menorca

I

Eivissa i Formentera Ajuntament de Palma Ajuntament de Formentera Administració local

J FELIB

Mallorca Consells insulars

Menorca

K

Eivissa i Formentera Universitat de les Illes Balears

L

Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació

M

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats

N

Cooperatives de l’ensenyament de treball associat

O

Pere J. Carrió Villalonga Elvira Badia Corbella Joan Melià Garí Montserrat Tur Guillem Ferran Tarongí Vilaseca Llúcia Llompart Coll (s) Enric Pozo Mas Xavier Seguí Gelabert (s)

Mateu Tomàs Humbert (secretari)

15


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

Participació actual en el Ple CODL 2% Cooperatives 2% Personalitats 8% Professorat 21% UIB 2% Consells insulars 6% Pares o mares 15% Administració local 10% Consells escolars insulars 6%

Alumnat 15%

Conselleria d'Educació 6%

PAS 4%

Patronals 4%

Sindicats 5%

Centres privats 4%

Consellers i conselleres del Ple 48% Homes

52% Dones

1.2.2. Comissió Permanent.10 Consellers

Representació

Pere J. Carrió Villalonga

President

Elvira Badia Corbella

Vicepresidenta

Gabriel Caldentey Ramos Francesca Rigo Pons (s) Edelmiro Fernández Otero Aina Boyero Llompart (s) Catalina Esteva Jofre Maria N. Torrens Sánchez (s) Joana M. Alorda Fiol Francisco J. Verdejo Pérez (s) Margalida Moyà Pons Magdalena Mateu Gelabert (s) Rafaela Sánchez Benítez Francesc Arbona Quetglas (s) Amador Alzina Sans Coloma A. Ferrer Salas (s) Maria I. González Carrasco Esperanza Català Ribó (s) Joan Melià Garí Ferran Tarongí Vilaseca (s)

M

Professorat

A

Pares o mares d’alumnes

B

PAS i organitzacions sindicals

F

Titulars de centres privats i organitzacions patronals

E G

Conselleria d’Educació i Cultura i Universitat de les Illes Balears

H

Consells escolars insulars

I

Administració local

J

Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació i Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats

M

Mateu Tomàs Humbert (secretari)

10

Grup

Data de la primera reunió: 09.01.09

16


MEMÒRIA 2009

1.2.3. Comissions específiques. 1.2.3.1. Planificació, construccions i equipament.11 Titulars

Representació

Pere J. Carrió Villalonga

President

Elvira Badia Corbella

Vicepresidenta

Gabriel Caldentey Ramos Maria A. Font Gelabert (s) Llorenç Caules Coll Francesc M. Cardona Natta (s) Edelmiro Fernández Otero Cecilia Plaza Nieto (s) Francesca Rigo Pons Paulí Aguiló Vicente (s) Aina Boyero Llompart Carmen Santamaría Pascual (s) Margarita F. Munar Castellá Juan C. Lorenzo González (s) Fernando Martín Martínez Isabel Mestre Pons (s) Antoni Pomar Bofill Maria D. Calvo Vila (s) Marc González Sabater Miquel Balle Palou (s) Alfonso Rodríguez Badal María A. Alarcón Bigas (s) Coloma A. Ferrer Salas Joan Jaume Sastre (s) Maria I. González Carrasco Joana Bardina Pujol (s) Esperanza Catalá Ribó Francesc Miralles Mascaró (s) Rosa Palliser Riudavets Maria J. Morell Vivancos (s) Marià Torres Torres Maria Ribes Marí (s) Macià Garcias Salvà Andreu Caballero Romero (s) Miquel F. Oliver Trobat Josep A. Pérez Castelló (s) Montserrat Tur Guillem

M

Professorat

A

Pares o mares d’alumnes

B

Titulars de centres privats

E

Conselleria d’Educació i Cultura

H

Consells escolars insulars

I

Administració local

J

Consells insulars

K

Universitat de les Illes Balears

L

Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació

M

Mateu Tomàs Humbert (secretari)

11

Grup

Data de la primera reunió: 13.07.09

17


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

1.2.3.2. Ordenació i innovació del sistema educatiu.12 Titulars

Representació

Pere J. Carrió Villalonga

President

Elvira Badia Corbella

Vicepresidenta

Gabriel Caldentey Ramos Maria A. Font Gelabert (s) Edelmiro Fernández Otero Cecilia Plaza Nieto (s) Pere J. Mir Martorell Isabel Lozano Lopera (s) Antonio Baos Relucio Carlos Estruch Vidal (s) Catalina Esteva Jofre Esther Sosa Díaz (s) Manuela Ocaña Martí María A. Parra Martín (s) Antoni Pomar Bofill Francisca Ribas Ribas (s) Maria N. Torrens Sánchez Francisco Ruiz Salazar (s)

Grup M

Professorat

A

Pares o mares d’alumnes

B

Margalida Moyà Pons Bernat J. Alemany Ramis (s)

Titulars de centres privats

E

Rafael Pons Campos Miquel A. Molina Torrens (s)

Centrals i organitzacions sindicals

F

Magdalena Mateu Gelabert Josep M. Balaguer Poblet (s) Marta Monfort Miserachs Joan Ramón Reus (s)

Organitzacions patronals

G

Francesc Arbona Quetglas Manel Perelló Beau Carmen Moreno Huart (s)

Conselleria d’Educació i Cultura

Amador Alzina Sans Pere Alzina Seguí (s) Coloma A. Ferrer Salas Joan Jaume Sastre (s)

Consells escolars insulars

I

Miquel F. Oliver Trobat Josep A. Pérez Castelló (s)

Universitat de les Illes Balears

L

Joan Melià Garí

Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació

M

Enric Pozo Mas Xavier Seguí Trobat (s)

Cooperatives de l’ensenyament de treball associat

O

Mateu Tomàs Humbert (secretari)

12

Data de la primera reunió: 14.01.09

18

H


MEMÒRIA 2009

1.2.3.3. Finançament de l’ensenyament i recursos humans13. Titulars

Representació

Pere J. Carrió Villalonga

President

Elvira Badia Corbella

Vicepresidenta

Pere P. Cintes Gener Francisca M. Bergas Mas (s) Onofre Martí Mir Llorenç Caules Coll (s) Maria N. Santaner Pons Ramon Mondéjar Coll (s) Joana González Morcillo Maria C. Martínez Márquez (s) Antonio Baos Relucio Carlos Estruch Vidal (s) Josep M. Valero González Maria A. Gomila Grau (s) Juana C. Fiol Fluixà Francisco Picó Estela (s) Marc González Sabater Miquel Balle Palou (s) Joana M. Alorda Fiol Francisco J. Verdejo Pérez (s) Magdalena Mateu Gelabert Josep M. Balaguer Poblet (s) Rafaela Sánchez Benítez Amador Alzina Sans Pere Alzina Sequí (s) Francesca Planells Balansat Antoni Pomar Bofill (s) Sònia Cardona Ferrer Margalida Font Aguiló (s) Irantzu Fernández Prieto Josefa Costa Ramón (s) Ferran Tarongí Vilaseca Llúcia Llompart Coll (s)

Grup M

Professorat

A

Pares o mares d’alumnes

B

Titulars de centres privats

E

Centrals i organitzacions sindicals

F

Organitzacions patronals

G

Conselleria d’Educació i Cultura

H

Consells escolars insulars

I

Administració local

J

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats

N

Mateu Tomàs Humbert (secretari)

1.2.3.4. Subcomissió de seguiment i supervisió de l’elaboració de l’Informe anual sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears (2007/08)13. Titulars

Representació

Grup

Pere J. Carrió Villalonga

President

M

Edelmiro Fernández Otero Gabriel Caldentey Ramos (s)

Professorat

A

Jaume Ribas Seguí

Pares o mares d’alumnes

B

13

Data de la primera reunió: 06.07.09

19


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

Margalida Moya Pons

Titulars de centres privats, patronals i cooperatives

D

Rafaela Sánchez Benítez

Conselleria d’Educació i Cultura i personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació

E

Amador Alzina Sans

Consells escolars insulars i consells insulars

L

Mateu Tomàs Humbert (secretari)

1.3 Secretaria. Secretari: Gestió econòmica: Gestió informàtica: Correcció lingüística: Administrativa: Documentació:

Mateu Tomàs Humbert Margalida Salom Torrens Eva M. Alguacil Baos Maria I. Deià Ripoll Ginebra Erasmo Gomila Antoni Roca Jerez

2. Nomenaments, cessaments i renovacions de consellers i conselleres14. Ordre

BOIB

21.01.09 03.02.09

Cessament

Nomenament

Maria N. Torrens Sánchez (t)

Javier Blas Guasp (t)

Francisco Ruiz Salazar (s)

Maria C. Moragues de Oleza (s)

Onofre Martí Mir (t)

Llorenç Caules Coll (t)

Llorenç Caules Coll (s)

Francesc M. Cardona Natta (s)

Juana González Morcillo (t)

Margarita F. Munar Castellà (t)

Maria C. Martínez Márquez (s) Juan C. Lorenzo González (s)

10.03.09 17.03.09

14

Isabel Lozano Lopera (s)

Concepción Pando Torres (s)

Catalina Esteva Jofre (t)

Jaume Ribas Seguí (t)

Esther Sosa Díaz (s)

Alicia F. Rosselló Ximénes (s)

Francisco J. Verdejo Pérez (s)

Maria A. Palmer Tous (s)

Manel Perelló Beau (t)

Alfonso Rodríguez Badal (t)

Carmen Moreno Huart (s)

María A. Alarcón Bigas (s)

Antònia Benejam Anglada (t)

Rosa Palliser Riudavets (t)

Rosa Palliser Riudavet(s)

Maria J. Morell Vivancos (s)

(t) titular (s) suplent

20

Organització

Grup

CONFAECIB

B

STEI-i USO

A

ANPE COAPA

B

UGT

F

Conselleria d’Educació i Cultura

H

FELIB

J


MEMÒRIA 2009

Ordre

BOIB

15.06.09 02.07.09 15.07.09 04.08.09 24.07.09 11.08.09

Cessament

10.03.09

Grup

Personalitats de prestigi reconegut

M

COAPA

B

Joan Melià Marí (t)

Manel Perelló Beau (t)

Francisca Ribas Ribas (s)

Maria D. Calvo Vila (s)

Jaume Ribas Seguí (s)

Isabel Mestre Pons (s)

Aina Boyero Llompart (t)

Bernadí Recio Palou (t)

FETE-UGT FE-CCOO

Miquel A. Molina Torrens (s)

Olga Olivé Olivé (s)

Pere J. Mir Martorell (t)

Antoni Martorell Cánaves (t)

Concepción Pando Torres (s)

Víctor Villatoro González (s)

Bernat J. Alemany Ramis (s)

Miquel Balle Palou (s)

Miquel Balle Palou (s)

Margalida Llabrés Botellas (s)

Marta Monfort Miserachs (t)

Bernat J. Alemany Ramis (t)

09.12.09 12.12.09 Rafaela Sánchez Benítez (t) María A. Alarcón Bigas (s)

Ordre

Organització

Nomenament

María A. Alarcón Bigas (t) Luis Vidaña Fernández (s)

Esperanza Català Ribó (t)

Miquel Ferrer Viver (t)

Maria J. Morell Vivancos (s)

Maria T. Salord Ripoll (s)

Magí Muñoz Gener (s)

Joan Febrer Torres (s)

BOIB

Renovacions2 Francesca Rigo Pons (t) Paulí Aguiló Vicente (s) Antonio Baos Relucio (t) Carlos Estruch Vidal (s) Pere J. Mir Martorell (t) Josep Valero González (t) Maria A. Gomila Grau (s) Manuela Ocaña Martí (t) María A. Parra Martín (s) Marc González Sabater (t) 17.03.09 Miquel Balle Palou (s) Joana M. Alorda Fiol (t) Marta Monfort Miserachs (t) Joan Ramón Reus (s) María I. González Carrasco (t) Joana Bardina Pujol (s) Sònia Cardona Ferrer (t) Margalida Font Aguiló (s) Joan Torres Faner (t) Magí Muñoz Gener (s) Montserrat Tur Guillem (t)

A

ANPE FERE-CECAEscola Catòlica IB

E

EiG Escola Catòlica IB

G

Conselleria Educació i Cultura

H

FELIB

J

Consell Menorca

K

Organització

Grup

STEI-i FE-CCOO

A

ANPE COAPA

B

FERE-CECA- Escola Catòlica IB

E

UGT

F

EiG-Escola Catòlica IB

G

Ajuntament de Palma J Ajuntament de Formentera

21

Consell de Menorca

K

Personalitats de prestigi reconegut

M


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

3. Activitats del Ple: sessions celebrades, assistència i continguts. Data

Lloc

Caràcter

Assistents

30.01.09

Parlament de les Illes Balears

32

20.02.09

CC Es Liceu (Es Pont d’Inca)

34

Casa de Cultura (Palma)

39

Escola Superior de Disseny (Palma)

34

FELIB (Palma)

33

Escola Superior de Disseny (Palma)

34

03.04.09

Extraordinari

17.06.09 18.09.09 18.12.09

Ordinari

Assistència a les sessions plenàries 39

34

34

32

30/01/09

20/02/09

03/04/09

33

17/06/09

18/09/09

34

18/12/09

4. Activitats de la Comissió Permanent: sessions celebrades, assistència i continguts. Data

Caràcter

09.01.09

Ordinari

10

29.01.09

Extraordinari

11

13.02.09

Ordinari

11

20.02.09 12.03.09 30.04.09 01.06.09 06.07.09 02.09.09 27.10.09

Lloc

Assistents

Extraordinari

11 11 11 12 10 12 10

20.11.09

Ordinari

11

10.12.09 21.12.09

Extraordinari

9 7

Extraordinari Seu del CEIB

Ordinari

22


MEMÒRIA 2009

Assistència a la Comissió Permanent 12 11 11 11

10 11

12

11

11

10

9

10

09 2/

09

/1 09

9

1/ 09

/1

/0

9 /0

/1 0 09

/0 9 09

09

/0 8

/0

/0

9

9

9

/0 7 09

/0 6 09

09

/0 5

/0

/0

/0

9

9

9 /0

/0 4 09

/0

/0 3

09

/0 2 09

09

/0 1

/0

9

9

7

5. Comissions específiques: sessions celebrades i assistència.

Ordenació i innovació del sistema educatiu

Planificació, construccions i equipament.

Finançament de l’ensenyament i recursos humans.

Subcomissió de seguiment i supervisió de l’elaboració de l’Informe anual sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears (2007/08).

Totes les reunions s’han realitzat a la seu del CEIB.

23

Data

assistents

14.01.09

14

22.01.09

13

05.03.09

13

25.05.09

13

13.07.09

13

26.11.09

10

16.12.09

12

06.03.09

9

06.07.09

6

02.09.09

5

25.09.09

6

16.10.09

5

27.10.09

7

06.11.09

5


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

6. Extractes dels informes sol·licitats per la Conselleria d’Educació i Cultura. INFORME 14/2008 Avantprojecte d’Ordre sobre el desenvolupament de l’educació primària a les Illes Balears. Data d’entrada en el CEIB

9 de desembre de 2008

Consellera ponent

Sra. Coloma A. Ferrer Salas

Comissió específica designada

Ordenació i innovació del sistema educatiu.

Aportacions

Consell d’Eivissa; COAPA Balears; STEI-i

Data d’aprovació a la Comissió Permanent

29 de gener de 2009

Vots

a favor

9

en contra

0

en blanc

1

Nombre d’esmenes

COAPA Balears (2); Sectorial de Cooperatives de l’Ensenyament (1)

Data d’aprovació al Ple

20 de febrer de 2009

Vots

a favor

27

en contra

2

en blanc

1

Vots particulars

-

Data de publicació

BOIB núm, 69 de 12 de maig de 2009

Nombre de propostes acceptades

12

Nombre de propostes no acceptades

6

INFORME 15/2008 Avantprojecte d’Ordre sobre el desenvolupament de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. Data d’entrada en el CEIB

9 de desembre de 2008

Conseller ponent

Sr. Edelmiro Fernández Otero.

Comissió específica designada

Ordenació i innovació del sistema educatiu.

Aportacions

Consell d’Eivissa; COAPA Balears; Sectorial de Cooperatives de l’Ensenyament; STEI-i; Consell Escolar de Mallorca

Data d’aprovació a la Comissió Permanent

29 de gener de 2009

24


MEMÒRIA 2009

Vots

a favor

9

en contra

0

en blanc

1

Esmenes

COAPA Balears (3); Sectorial de Cooperatives de l’Ensenyament (1)

Data d’aprovació al Ple

20 de febrer de 2009

Vots

a favor

28

en contra

4

en blanc

1

Vots particulars

-

Data de publicació

BOIB núm. 69 de 12 de maig de 2009

Nombre de propostes acceptades

7

Nombre de propostes no acceptades

8

INFORME 16/2008 Avantprojecte d’Ordre sobre el desenvolupament de batxillerat a les Illes Balears. Data d’entrada en el CEIB

9 de desembre de 2008

Consellera ponent

Sra. Elvira Badia Corbella

Comissió específica designada

Ordenació i innovació del sistema educatiu.

Aportacions

FETE-UGT; Consell d’Eivissa; COAPA Balears; Sectorial de Cooperatives de l’Ensenyament; STEI-i; Consell Escolar de Mallorca

Data d’aprovació a la Comissió Permanent

29 de gener de 2009

Vots

a favor

9

en contra

0

en blanc

1

Esmenes

COAPA Balears (1); Sectorial de Cooperatives de l’Ensenyament (1)

Data d’aprovació al Ple

20 de febrer de 2009

Vots

a favor

29

en contra

1

en blanc

0

Vots particulars

-

Data de publicació

BOIB núm. 69 de 12 de maig de 2009

Nombre de propostes acceptades

8

Nombre de propostes no acceptades

6

25


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

INFORME 17/2008 Avantprojecte d’Ordre per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Data d’entrada en el CEIB

12 de desembre de 2008

Conseller ponent

Sr. Manel Perelló Beau.

Comissió específica designada

Ordenació i innovació del sistema educatiu.

Aportacions

FETE-UGT; Sectorial de Cooperatives de l’Ensenyament; STEI-i; Sr. Manel Perelló Beau

Data d’aprovació a la Comissió Permanent

29 de gener de 2009

Vots

a favor

10

en contra

0

en blanc

0

Esmenes

-

Data d’aprovació al Ple

20 de febrer de 2009

Vots

a favor

26

en contra

0

en blanc

2

Vots particulars

-

Data de publicació

BOIB núm. 50 de 6 d’abril de 2009

Nombre de propostes acceptades

2

Nombre de propostes no acceptades

18

INFORME 1/2009 Avantprojecte d’ordre per la qual es regula la implantació del programa de reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per a l’educació secundària obligatòria en els centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. Data d’entrada en el CEIB

30 de gener de 2009

Conseller ponent

Sr. Amador Alzina Sans

Comissió específica designada

Finançament de l’ensenyament i recursos humans

Aportacions

COAPA Balears; Sectorial de Cooperatives de l’Ensenyament; Sr. Manel Perelló Beau; STEI-i.

Data d’aprovació a la Comissió Permanent

12 de març de 2009

26


MEMÒRIA 2009

Vots

a favor

10

en contra

0

en blanc

0

Esmenes

Sectorial de Cooperatives de l’Ensenyament (4).

Data d’aprovació al Ple

3 d’abril de 2009

Vots

a favor

28

en contra

6

en blanc

0

Vots particulars

-

Data de publicació

BOIB núm. 63 Ext. de 29 d’abril de 2009

Propostes acceptades

9

Propostes no acceptades

1

INFORME 2/2009 Avantprojecte d’Ordre per la qual es regula el desenvolupament del programa de seccions europees en els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d’educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional a les Illes Balears. Data d’entrada en el CEIB

12 de febrer de 2009

Conseller ponent

Sr. Francesc Arbona Quteglas

Comissió específica designada

Ordenació i innovació del sistema educatiu

Aportacions

COAPA Balears; Consell d’Eivissa; STEI-i

Data d’aprovació a la Comissió Permanent

12 de març de 2009

Vots

a favor

10

en contra

0

en blanc

0

Esmenes

Consell Escolar de Mallorca (1); FETE-UGT (1)

Data d’aprovació al Ple

Vots

3 d’abril de 2009

a favor

29

en contra

0

en blanc

4

Vots particulars

-

Data de publicació

BOIB núm. 98 de 7 de juliol de 2009

Propostes acceptades

4

Propostes no acceptades

5

27


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

INFORME 3/2009 Projecte d’Ordre pel qual es regulen els ensenyaments de batxillerat en règim a distància a les Illes Balears. Data d’entrada en el CEIB

17 de febrer de 2009

Consellera ponent

Sra. Elvira Badia Corbella

Comissió específica designada

Ordenació i innovació del sistema educatiu

Aportacions

Consell Escolar de Menorca.

Data d’aprovació a la Comissió Permanent 12 de març de 2009 Vots

a favor

10

en contra

0

en blanc

0

Esmenes

-

Data d’aprovació al Ple

3 d’abril de 2009

Vots

a favor

27

en contra

0

en blanc

4

Vots particulars

-

Data de publicació

BOIB núm. 101 de 14 de juliol de 2009

Propostes acceptades

2

Propostes no acceptades

0

INFORME 4/2009 Projecte de Decret d’ensenyaments de batxillerat en règim nocturn a les Illes Balears. Data d’entrada en el CEIB

17 de febrer de 2009

Consellera ponent Comissió específica designada Aportacions Data d’aprovació a la Comissió Permanent a favor Vots en contra en blanc Esmenes Data d’aprovació al Ple a favor en contra Vots en blanc Vots particulars Data de publicació Propostes acceptades Propostes no acceptades

Sra. Elvira Badia Corbella Ordenació i innovació del sistema educatiu Consell Escolar de Menorca; Consell d’Eivissa 12 de març de 2009 10 0 0 3 d’abril de 2009 27 0 4 BOIB núm. 101 de 14 de juliol de 2009 2 1

28


MEMÒRIA 2009

INFORME 5/2009 Projecte d’Ordre per la qual s’estableix el currículum de l’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció del títol de graduat escolar en educació secundària obligatòria a les Illes Balears. Data d’entrada en el CEIB

8 de maig de 2009

Conseller ponent

Sr. Francesc Arbona Quetglas

Comissió específica designada

Ordenació i innovació del sistema educatiu

Aportacions

Consell Escolar de Menorca

Data d’aprovació a la Comissió Permanent

1 de juny de 2009

Vots

a favor

10

en contra

0

en blanc

0

Esmenes

-

Data d’aprovació al Ple Vots

a favor en contra en blanc

17 de juny de 2009 Unanimitat

Vots particulars

-

Data de publicació

BOIB núm. 117 d’11 d’agost de 2009

Propostes presentades

3

INFORME 6/2009 Projecte de Decret pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins de l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Data d’entrada en el CEIB

26 de juny de 2009

Conseller ponent

Sr. Alfonso Rodríguez Badal

Comissió específica designada

Planificació, construccions i equipament

Aportacions

Sectorial de Cooperatives de l’Ensenyament; STEI-i.

Data d’aprovació a la Comissió Permanent Vots

a favor en contra en blanc

Esmenes

10 0 0 -

Data d’aprovació al Ple Vots

2 de setembre de 2009

a favor en contra en blanc

18 de setembre de 2009 30 0 2

Vots particulars

-

Data de publicació

Pendent de publicació

29


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

INFORME 7/2009 Avantprojecte de Decret pel qual s’estableixen els drets i deures de l’alumnat i les normes de convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. Data d’entrada en el CEIB

5 de novembre de 2009

Conseller ponent

Sr. Alfonso Rodríguez Badal

Comissió específica designada

Planificació, construccions i equipaments

Aportacions

Sectorial de Cooperatives de l’Ensenyament; STEI-i; Consell Escolar de Mallorca; ANPE; Sr. Manel Perelló Beau

Data d’aprovació a la Comissió Permanent

10 de desembre de 2009

Vots

a favor

7

en contra

1

en blanc

0 El procés d’aquest informe continua el 2010.

INFORME 8/2009 Projecte d’Ordre per la qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics. Data d’entrada en el CEIB

24 de novembre de 2009

Conseller ponent

Sr. Francesc Arbona Quetglas

Comissió específica designada

Planificació, construccions i equipaments

Aportacions

STEI-i

Data d’aprovació a la Comissió Permanent

21 de desembre de 2009

Vots

a favor en contra en blanc

Unanimitat El procés d’aquest informe continua el 2010.

30


MEMÒRIA 2009

15.02.02

26.04.02

2 0 0 2

14.06.02

13.09.02

08.11.02

14.02.03 2 0 0 3

11.04.03 16.05.03

Decret de reglament orgànic de les escoles i dels col·legis públics d’educació infantil i primària Decret de reglament orgànic dels instituts d’educació secundària Decret de regulació de procediment d’autonomia de gestió dels centres docents públics no universitaris Decret d’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials Decret de currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en animació turística Decret de currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en gestió administrativa Decret d’estructura i ordenació del batxillerat Decret de currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en comerç Decret de currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en desenvolupament informàtiques Pla d’ordenació dels centres de primer cicle d’educació infantil Proposta planificació escolar del municipi de Palma (cursos 2001/02 a 2004/05) Decret de regulació de les associacions, federacions i confederacions de pares i mares d’alumnes Decret de regulació de les associacions, federacions i confederacions d’alumnes Decret de cicle formatiu de grau superior d’administració de sistemes informàtics Ordre de bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura Proposta de planificació escolar de Mallorca (Palma exclosa) per als cursos 2002/03 a 2005/06 Llei d’educació permanent de les persones adultes Decret de regulació del registre de centres docents Proposta de planificació escolar d’Eivissa i Formentera per als cursos 2002/03 a 2005/06 Decret de currículum d’estudis superiors de disseny

31

En blanc

Assumpte

En contra

Vots A favor

Any

Data d’aprovació per part del Ple

7. Historial d’informes del CEIB tramesos a la Conselleria d’Educació i Cultura.

Unanimitat Unanimitat 20

0

2

21

0

1

20

0

1

Unanimitat Unanimitat Unanimitat Unanimitat 18

0

1

Unanimitat 21

0

3

21

0

3

Unanimitat Unanimitat 16

4

1

19 16

0 0

2 4

22

0

2

22

0

2


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

Data d’aprovació per part del Ple

2 0 0 4

15.05.04

26

3

5

Decret d’admissió d’alumnes

15

5

12

Decret d’admissió d’alumnes. Barem

15

17

3

Decret de currículum d’ESO

28

3

4

18.06.04

Unanimitat

Decret de currículum d’educació infantil

28

4

0

Decret de currículum d’educació primària

18

7

6

Decret de currículum de batxillerat

17

6

6

Decret del cicle d’atenció social

Unanimitat

Ordre d’avaluació d’ESO

30

0

1

03.12.04

Document base MEC LOCE

25

4

5

08.04.05

Ordre de batxillerat nocturn

03.06.05

Unanimitat

Llei de formació de persones adultes Ordre de titulacions mínimes de professors de l’escola concertada

Unanimitat 30

0

Decret de lloc de treball de música a Formentera

09.09.05

Ordre de batxillerat a distància

28

0

1

Reforma del Reglament del CEIB

27

0

7

02.12.05

Unanimitat

Memòria del CEIB 2003

Unanimitat

Memòria del CEIB 2004

26.04.06

07.07.06 16.02.07

2 0 0 7

2

30.06.05

20.02.06 2 0 0 6

En blanc

Decret d’ordenació general d’ensenyaments

Decret de currículum del cicle d’informàtica

22.09.04

2 0 0 5

En contra

05.03.04

Assumpte

A favor

Any

Vots

Unanimitat

Ordre de places escolars a centres concertats

23

16

0

Decret de competència lingüística

36

0

4

Decret cicle tècnic esport de muntanya

Unanimitat

Decret cicle tècnic esport futbol

Unanimitat

Decret de currículum del grau superior de música

Unanimitat

Memòria del CEIB 2005

Unanimitat

Decret d’admissió d’alumnes

29

0

9

Decret de regulació dels concerts singulars d’educació secundària postobligatòria

21

17

0

Decret de currículums, proves i requisits d’accés als títols de tècnic esportiu i tècnic superior en atletisme 24.05.07

Unanimitat

Decret de currículum d’ESO

25

2

8

Decret de currículum d’educació primària

25

1

8

Decret de currículum d’ensenyaments de nivell bàsic d’idiomes

Unanimitat

Decret de consolidació del complement retributiu per exercici del càrrec de director als centres públics

Unanimitat

31.10.07

Decret de requisits mínims i els continguts dels centres de primer cicle d’educació infantil

19

2

0

12.12.07

Decret de creació de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar

33

0

1

32


2 0 0 8

30.05.08 27.06.08

14.11.08

10.12.08 10.12.08

20.02.09

2 0 0

03.04.09

9

17.06.09

18.09.09

Decret d’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i ESO. Decret de currículum d’educació primària Decret de currículum d’ESO. Decret d’’admissió d’alumnat als centres sostinguts amb fons públics. Decret de currículum d’educació infantil. Decret de currículum de batxillerat Ordre d’implantació del Programa de Reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per a l’educació primària. Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques, i dels serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància. Decret de currículum dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Ordre sobre l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat d’educació primària a les Illes Balears. Ordre sobre l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. Ordre sobre l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat d’educació infantil a les Illes Balears. Ordre sobre l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat de batxillerat a les Illes Balears. Ordre sobre el desenvolupament de l’educació primària a les Illes Balears. Ordre sobre el desenvolupament de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. Ordre sobre el desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears. Ordre per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Ordre per la qual es regula la implantació de reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per a l’educació secundària obligatòria en els centres docents sostinguts amb fons públics a les Illes Balears. Ordre de regulació del desenvolupament del programa de seccions europees en els centres educatius sostinguts amb fons públics (ESO, batxillerat i FP) a les Illes Balears. Ordre per la qual es regulen els ensenyaments de batxillerat a distància de les Illes Balears. Ordre per la qual es regulen els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn a les Illes Balears. Ordre per la qual s’estableix el currículum de l’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció del títol de graduat escolar en educació secundària obligatòria a les Illes Balears. Decret pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

33

En blanc

04.04.08 16.05.08

Assumpte

En contra

29.02.08

Vots A favor

Any

Data d’aprovació per part del Ple

MEMÒRIA 2009

29

5

5

29 29 26 24 22

6 6 6 6 10

4 4 6 3 0

28

4

3

24

0

4

30

0

1

25

6

1

26

5

1

31

2

1

29

4

2

27

2

1

28

4

1

29

1

0

26

0

2

28

6

0

29

0

4

27

0

4

27

0

4

Unanimitat

30

0

2


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

8. Consell Escolar de Menorca. 8.1 Òrgans unipersonals. President: Vicepresident: Secretària:

Amador Alzina Sans. Pere Alzina Seguí. Magdalena Comas Bibiloni (fins al 04.11.09) Maria Carreras Bagur

8.2 Òrgans col·legiats. 8.2.1 Ple. 15. Grup

Representació15

Organització

Titular

Suplent

Francesc Cardona Natta

A

Professorat no universitari

Maria R. Cabiró Olives

Araceli Torrent Triay

Pilar Pons Goñalons

Pilar Coll Pons

Margarita Sarris Moll

Maria A. Cardona Capó

Maria Camps Sintes

Marc Florit Gornés

FETE-UGT

Beatriz Pons Caules

Carolina Mateo Vidal

CCOO

Núria Juanals Gomila

STEI-i

Manuela Ocaña Martín B

Pares i mares d’alumnes

Joan Jover Florit FAPMA- Menorca

(pendent) (pendent) Margarita Taltavull Bosch

15

C

Alumnes d’ensenyament no universitari

(pendent)

D

Personal d’administració i serveis

Joana Moll Truyol

FETE-UGT CCOO

E

Administració educativa

F

Ajuntaments

Llorenç Pons Llabrés Joan Coll Pons Maria D. Osuna Cerezo

Ajuntament de Maó

Maria J. Morell Vivancos

Ajuntament d’Es Castell

Margarita Pou Escoubet

Composició a dia 01.01.09

34

Mercedes León Carrasco


MEMÒRIA 2009

Grup

Representació15

G

Consells escolars municipals

Organització

Titular

Suplent

Carolina Marquès Portella

Juan Cubas Pons

Joan Morro Farrés Pere Ferrer Benejam

H

Centres d’ensenyament públics i privats concertats

Glòria Coll Pons (pendent) Carlos Roca Muñoz FETE-UGT

Jacqueline Moreno García

STEI-i

Caterina Pons Seguí

I

Sindicats d’ensenyament

J

Patronals d’ensenyament

(pendent) Amador Alzina Sans

K

MRPM Organitzacions Coordinadora De minusvàlids i entitats relacionades amb el AEA Menorca món educatiu UIB

L

Consell de Menorca

Miguel A. Sanz Chavarría

(pendent) David Font Mampel Maria D. Forteza Forteza Magí Muñoz Gener

CIME

Pere Alzina Seguí

CIME infantil 0-3

Vicenç Arnaiz Sancho

Magdalena Comas Bibiloni (secretària)

.

16

Grup

A

Representació16

Professorat no universitari

Organització

STEI-i

Titular

Suplent

Francesc Cardona Natta

Onofre Martí Mir

Maria R. Cabiró Olives

Araceli Torrent Triay

Pilar Pons Goñalons

Pilar Coll Pons

Maria A. Cardona Capó Maria Camps Sintes

Marc Florit Gornés

FETE-UGT

Beatriz Pons Caules

Carolina Mateo Vidal

CCOO

Núria Juanals Gomila Manuela Ocaña Martín

B

Pares i mares d’alumnes

Joan Jover Florit FAPMA- Menorca

Bartomeu Pons Orfila Mònica Pons Morales Margarita Taltavull Bosch

16

C

Alumnes d’ensenyament no universitari

(pendent)

D

Personal d’administració i serveis

FETE-UGT

Joana Moll Truyol

CCOO

Llorenç Pons Llabrés

Composició a dia 04.06.09

35

Mercedes León Carrasco


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

E

Administració educativa

F

Ajuntaments

G

Consells escolars municipals

H

Joan Coll Pons Maria D. Osuna Cerezo

Ajuntament de Maó

Maria J. Morell Vivancos

Ajuntament d’Es Castell

Margarita Pou Escoubet Carolina Marquès Portella Pere Ferrer Benejam

Centres d’ensenyament públics i privats concertats

Glòria Coll Pons (pendent) Carlos Roca Muñoz

Miguel A. Sanz Chavarría

FETE-UGT

Jacqueline Moreno García

STEI-i

Caterina Pons Seguí

I

Sindicats d’ensenyament

J

Patronals d’ensenyament

(pendent) Amador Alzina Sans

K

MRPM Organitzacions Coordinadora De minusvàlids i entitats relacionades amb AEA Menorca el món educatiu UIB

L

Consell de Menorca

Juan Cubas Pons

Joan Morro Farrés

(pendent) David Font Mampel Maria D. Forteza Forteza Magí Muñoz Gener

CIME

Pere Alzina Seguí

CIME infantil 0-3

Vicenç Arnaiz Sancho

Magdalena Comas Bibiloni (secretària)

8.2.2 Comissió Permanent.

.

17

Membres17

Representació

Amador Alzina Sans

President

Pere Alzina Seguí

Vicepresident

Pilar Pons Goñalons Suplent: Maria Camps Sintes Joan Jover Florit Suplent: Margarita Taltavull Bosch Magí Muñoz Gener Suplent: Joan Coll Pons Jacqueline Moreno García Suplent: Antonia Vílchez Sánchez Carlos Roca Muñoz Suplent: Esperanza Sánchez Perucho

Professorat Pares i mares Administració educativa Sindicats Centres Magdalena Comas Bibiloni (secretària)

17

Composició a dia 01.01.09

36


MEMÒRIA 2009

Membres18

Representació

Amador Alzina Sans

President

Pere Alzina Seguí

Vicepresident

Pilar Pons Goñalons Suplent: Maria Camps Sintes

Professorat

Joan Coll Pons

Administració educativa

Jacqueline Moreno García Suplent: Caterina Pons Seguí Carlos Roca Muñoz Suplent: Pere Ferrer Benejam

Sindicats Centres Magdalena Comas Bibiloni (secretària)

.

18

9. Consell Escolar de Mallorca. 9.1 Òrgans unipersonals. Presidència: Vicepresidència: Secretari:

Coloma A. Ferrer Salas Joan Jaume Sastre Jaume Alomar Serra

9.2 Òrgans col·legiats. 9.2.1 Ple. MEMBRES Titulars

Suplents

GRUP 1. Representants del professorat. A) Ensenyança pública. 1. Francesc X. Alomar Novila (STEI-i)

Gabriel Caldentey Ramos

2. Maria A. Font Gelabert (STEI-i)

Antònia Albertí Tomàs

3. Maria Pons Adrover (FETE-UGT)

Maria A. Móra Gomila

4. Antoni Martorell Cànaves (ANPE)

Víctor Villatoro González

5. Inés Mateu Fullana (CCOO)

José A. Marín Garrido

18

Composició a dia 04.06.09

37


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

B) Ensenyança privada-concertada. 6. Paulí Aguiló Vicente (STEI-i)

Maria N. Llaneras Fuster

7. Margarita F. Munar Castellá (USO)

Juan C. Lorenzo González

8. María P. Santiesteban Corral (FSIE)

Pau Seguí Salas

GRUP 2. Representants dels pares i mares d’alumnes. A) Pares i mares de l’escola pública 9. Fernando Martín Martínez (FAPA)

Maria A. Gomila Grau

10. Ester Sosa Díaz (FAPA)

Josep Valero González

11. Jaume Ribas Seguí (FAPA)

Maria A. Parra Martín

B) Pares i mares de l’escola privada-concertada. 12. Javier Blas Guasp (CONFAECIB)

María C. Moragues de Oleza

13. Silverio Escudero Pérez (FAIB)

Antonio Cases Ortega (FAIB)

GRUP 3. Representants dels alumnes. GRUP 4. Representants de personal d’administració i serveis. A) PAS ensenyança pública. 17. Roser González Serrano (UGT) B) PAS ensenyança privada-concertada. 18. Catalina I. Lliteras Fiol (USO)

Juana M. Petro Balaguer

GRUP 5. Representants del Consell de Mallorca. 19. Coloma A. Ferrer Salas

Miquel Palou Sampol

20. Albert Catalán Fernández 21. Rafael Fernández Mallol

Manuel Galán Massanet

22. Joan Jaume Sastre 23. Joan Cerdà Rull

Bartomeu Frau Llull

GRUP 6. Representants de l’administració educativa. 24. Miquel Serralta Font

Margalida Moll Serra

25. Carmen Molina Alcántara

Manola Rodríguez Calvo

GRUP 7. Representants dels ajuntaments de Mallorca. 26. Sebastià Gallardo de Arriba (Sa Pobla)

Francesc Martí Nebot (Son Servera)

27. Cristòfol Vidal Vidal (Santanyí)

Maria Verger Noguera (Montuïri)

28. Antonia Suñer Olea (Llucmajor)

Catalina Gelabert Triay (Campos)

29. Joana Medina Mayol (Sóller)

Bernat Bauzá Garau (Porreres)

30. María I. González Carrasco (Palma)

Maria C. Ferrer González (Palma)

38


MEMÒRIA 2009

GRUP 8. Representant de la patronal d’ensenyança. 31. Marta Monfort Miserachs (EiG-ECIB)

Margalida Moyà Pons

GRUP 9. Representant del sindicat majoritari de l’ensenyança. 32. Maria N. Santaner Pons (STEI-i)

Tomàs Martínez Miró (STEI-i)

GRUP10. Representants dels consells escolars municipals. 33. Maria M. Sastre Llompart (Pollença)

Ajuntament d’Alcúdia

34. Antoni Fullana Bauzà (Palma)

Ajuntament d’Inca

GRUP 11. Representants dels centres públics i privats-concertats. A) Centres públics 35. Joan Rado Ferrando

Núria Marín Sala

36. Tomàs Cortès Cortès

Alicia Aguilar Suárez

B) Centres privats-concertats 37. Miquel Balle Palou (FERE-ECIB)

Margalida Llabrés Botellas Jaume Alomar Serra (secretari)

9.2.2 Comissió Permanent. GRUP

TITULAR

SUPLENT

Coloma A. Ferrer Salas (presidenta) Joan Jaume Sastre (vicepresident) Francesc Alomar Novila Paulí Aguiló Vicente Jaume Ribas Seguí Silverio Escudero Pérez

Maria Pons Adrover Margarita F. Munar Castellá

Representant del Consell de Mallorca

Albert Catalán Fernández

Rafel Fernández Mallol

Representant de l’administració educativa

Miquel Serralta Font

Carmen Molina Alcántara

Representants del professorat Representants de pares i mares

Esther Sosa Díaz

Representants de l’alumnat

Representant dels ajuntaments de Mallorca Joana Medina Mayol

Cristòfol Vidal Vidal

Representant de centres públics

Tomàs Cortès Cortès

Joan Rado Ferrando

Representant de centres privats concertats Miquel Balle Palou Jaume Alomar Serra (secretari)

39


CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

10. Consell Escolar d’Eivissa. 10. 1 Òrgans unipersonals. Presidenta: Francesca Planells Balanzat Vicepresident: Antoni Pomar Bofill Secretària: Laura Carrascosa de Juan 10.2 Òrgans col·legiats 10.2.1 Ple. GRUP

REPRESENTACIÓ

ORGANITZACIÓ

STEI-i 1A

Professorat d’ensenyament públic

1B

Professorat d’ensenyament privatconcertat

2A

Pares i mares d’alumnes de l’escola pública

3 4A

Cecilia Plaza Nieto

Teresa Navarro Pastor

Magdalena Merino Ferriol

Joana Tur Planells

María C. Lacruz Novejarque

CCOO

Antoni Juan Serra

Pedro Delgado Prófumo

STEI-i

Juan J. Cardona Riera

Francesc Marí Torres

Antoni Pomar Bofill FAPA

Isabel Delgado Sánchez Amparo Calvo Vila Tanit Monge Sánchez

Ágata Arévalo García

Francesca Planells Balanzat

Consell d’Eivissa

6

Administració educativa

Patronal de l’ensenyament

Catalina Vallespir Aguiló

Joana Piña Vives

5

8

Edelmiro Fernández Otero

FETE-UGT

Associacions d’alumnes Personal d’administració i serveis de l’ensenyament públic

Ajuntaments d’Eivissa

SUPLENT

Neus Tur Marí

Alumnat

7

TITULAR

Maria Ribes Marí

FELIB PIMEFF

Margalida Marí Tur

Marta Roldán García

Vicent Torres Mora

Isabel Serra Martínez

Josefa Costa Ramón

Irantzu Fernández Prieto

Rosario Doradol López

40


MEMÒRIA 2009

9

10

Sindicat majoritari a l’ensenyament

STEI-i

Consells escolars municipals

Pere Lomas Torres Gemma Tur Ferrer (Eivissa) Maria Ribas Prats (Sant Josep) Eduvigis Sánchez Meroño (Santa Eulària) Nieves Roig Ribas (Sant Antoni) Antònia Guasch Tur (Sant Joan)

Alfonso Herrero Ruiz Vicent Torres Ferrer

Ana Costa Guasch Antonio Torres Costa Silvia Tur Ramón

11A

Centres d’ensenyament públics

Margalida Guasch Costa

María D. Roig Martí

11B

Centres d’ensenyament privats-concertats

Josep Mollà Ferrer

Josep Llull Frau

12

Universitat de les Illes Balears

David Pons Florit

Martí X. March Cerdá

13

Centres d’ensenyament de persones adultes

Daniel Moreno Escamilla

Joana Torres Yern

14

Associació Pitiüsa de Renovació Pedagògica

Maria Planells Planells

Margarita Guasch Costa

15

Plataforma socio-sanitària

Antònia Cardona Ferrer

Carmen Boned Ribas

41MEMÒRIA 2009

Annex. Índex del CD adjunt. (Informació ampliada) • MEMÒRIA 2009 AMPLIADA • MEMÒRIA 2009 PUBLICADA 1. Actes de les reunions del CEIB:

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Actes dels plens. Actes de les comissions permanents. Actes de les comissions específiques. Actes de les subcomissions de l’Informe del sistema educatiu curs 2007-2008. Actes de les reunions dels presidents dels Consells Escolars Autonòmics i del Consell Escolar de l’Estat.

2. Informes emesos pel Consell Escolar de les Illes Balears. 3. XIX Trobada Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat. Càceres: “La educación a lo largo de la vida”. 4. El Consell Escolarde les Illes Balears als mitjans de comunicació. 5. Àlbums fotogràfics del CEIB. 6. Directori dels consells escolars autonòmics, del Consell Escolar de l’Estat i dels consells escolars insulars. 7. Fons de la biblioteca del CEIB.

43