Page 9

En altres zones s’han fet plans de plans de reforç educatiu per a primària i secundària (PROA), que són actuacions dirigides a reconduir la situació mitjançant el reforç fora de l’horari lectiu, amb atenció individualitzada o en grup, a alumnes amb risc de fracàs. Totes les actuacions han d’anar en aquest sentit i també a l’atenció a la diversitat. És fonamental que cada centre faci els seus propis plans de millora de resultats acadèmics, així com del rendiment i l’èxit escolar dels seus alumnes. Què és l’èxit escolar? No podem xerrar sols del rendiment acadèmic dels nostres alumnes sense tenir en compte la seva realitat personal, familiar o social. Si aconseguim que un alumne que surt del sistema educatiu cap al món laboral sense cap títol aconsegueixi la titulació en ESO això sens dubte és un èxit, però no és suficient. Ara mateix ens plantejam l’objectiu que tothom tengui la titulació corresponent d’ESO, però hauríem de mirar encara més lluny i l’èxit seria aconseguir que l’alumnat passàs a l’ensenyament postobligatori, el batxillerat o la formació professional. Com es pot reduir la taxa d’absentisme escolar? Quan xerram d’absentisme escolar feim referència a diferents situacions: l’absentisme esporàdic, l’intermitent, el crònic... El crònic no és massa alt, però per tal de reduir-lo encara

més s’han de prendre mesures socioeducatives, amb la participació dels ajuntaments i dels seus educadors i treballadors socials. En aquesta mena d’absentisme el que hi sol haver és un problema familiar de fons que ha de menester una intervenció en profunditat. De què podem presumir en el sistema educatiu de les Illes Balears? Tenim un professorat excel—lent que s’ha sabut adaptar a les circumstàncies. La nostra professió és molt difícil, molt complicada, perquè hem de donar resposta a bona part dels problemes que se li van plantejant a la societat. Hi ha professions que tenen un camp d’actuació molt concret, però en la nostra el camp és més ample. La societat sol esperar que l’Educació resolgui els problemes que van sortint i això suposa donar resposta a més reptes i trobar les solucions adequades, que són coses que ho sap fer el nostre sistema educatiu.

9

Se la veu satisfeta per la feina feta i il—lusionada mirant al futur. Em sent molt contenta i satisfeta per la feina que ha fet la Conselleria. Ens hem marcat uns objectius sense deixar res a l’atzar o a la improvisació. Volem estar al costat del professorat, dels alumnes i de les famílies, perquè venim del món de l’Educació i coneixem les seves necessitats. De què no es penedeix? De moltíssimes coses. Hem confeccionat un pla d’infraestructures molt pensat i transparent, amb fonaments i criteris. També em sent contenta del pla de primera infància, perquè un dels objectius del Govern es oferir 2000 places d’escoletes. També em satisfà que vagi endavant la iniciativa de reutilització de llibres de text, que és una ajuda per a les famílies i un programa de futur en ser una aposta per educar en el consum responsable.

Full Informatiu 4  

Full informatiu núm 4. Maig i juny.

Full Informatiu 4  

Full informatiu núm 4. Maig i juny.

Advertisement