Page 8

tram d’edat? Fa devuit anys que n’estava, de regulat, però teníem una situació d’alegalitat en la qual existia la llei però que no s’aplicava. Comprenc que alguns sectors estiguin preocupats per l’aplicació d’una normativa del 1991, però han de comprendre que s’ha d’aplicar la llei i fer un seguiment de la normativa. Estam al seu costat amb un equip que s’ha entrevistat amb les parts implicades i amb la creació de l’Institut de la Primera Infància.¡, però el que em sap greu és que després surti publicat que no hem negociat aquest tema, quan ha estat tot el contrari. I les reivindicacions del professorat de l’ensenyament concertat? Les seves reivindicacions són històriques i les he reconegudes, però s’ha donat una imatge d’inflexibilitat per part de la Conselleria i de la consellera que no és certa. Algun tema li lleva la son? Tots els temes em preocupen, però sobretot tenir la capacitat de posar en marxa les iniciatives necessàries per tal de reconduir la situació del sistema educatiu de les Illes Balears. En quin aspecte concret voldria veure millores? Amb la reducció de l’abandonament escolar i en la millora dels resultats acadèmics. En Educació és

En què consisteix el pla? difícil veure de manera immediata els resultats dels Es tracta d’una iniciativa de canvis que s’hi han realitzat lecto-escriptura, amb un o canviar la percepció socisistema de reforç de profesal del valor de la formació, sorat i actuacions per niperò tot i això s’han de fer vells, dirigida a reconduir la les passes necessàries per situació. Els centres que dureduir l’abandonament esen endavant el pla estan colar i millorar els resultats molt satisfets amb ell i la acadèmics dels nostres nostra idea és ampliar-lo a alumnes. Aquests no són altres centres, de tal manereptes exclusius de les Illes ra que hi hagi un pla geneBalears, però nosaltres esralitzat de lecto-escriptura a tam en una situació una misegon cicle de primària que ca més delicada per la fadetecti quins alumnes tecilitat de trobar feines ben nen problemes per poder remunerades sense exigènfer les actuacions oportucia de formació professional prèvia. La formació “S’han de fer les passes neinicial i la permanent són c e s s à r i e s per reduir dos objectius fonamentals, especialment perquè l’abandonament escolar i miles empreses demanen llorar els resultats acadèmics personal titulat i qualificat. dels nostres alumnes”. I per millorar els resultats acadèmics? Consideram que un dels nes. Pensem que de vegaproblemes fonamentals per des un infant pot tenir difipoder seguir els estudis amb cultats en l’assignatura de èxit és la detecció premamatemàtiques perquè no tura dels problemes de lecentén el que li planteja el tura. Si els nins saben llegir text d’un problema. Estaríem xerrant de canviar correctament podran seel sistema d’avaluació? guir els seus estudis amb èxit. Pensam que la detecCrec que ara la LOE pot reció s’ha de fer a 3r o 4t de plantejar també l’avaluació primària, perquè un infant de l’alumnat i enfocar meque no sap llegir bé, que no todològicament de forma entén el que llegeix a més pràctica els coneixeaquesta edat, està predesments. A vegades els alumtinat al fracàs. De fet ens nes tenen problemes pertrobam amb molts alumnes què el que fan es memoritque arriben a l’ESO amb zar. Els alumnes han de veuaquesta circumstància, per re la utilitat dels seus estudis això hem començat un pla per sentir-se motivats i millopilot que avaluarem a final rar els seus resultats. d’aquest curs. Hi ha experiències prèvies en aquest sentit? 8

Full Informatiu 4  

Full informatiu núm 4. Maig i juny.

Advertisement