Page 7

canvi és possible, tot i que premsa, però ara ja m’hi he no sempre pot ser immedi- avesada. A la Conselleria at. Les dificultats no ens han tenim un ventall d’aturar davant les dificul- d’actuacions molt ample, tats i per això és molt impor- que afecten molts tant comptar amb un equip col—lectius, i és normal que actiu, sòlid, cohesionat i existeixi la polèmica o la dismotivat per lluitar per la mi- conformitat i que es critiqui llora de l’Educació. la consellera. De què no n’era conscient Comparteix la sensació que quan acceptà el càrrec? aquest curs ha estat conTenc molt clares les línies flictiu? d’actuació i els objectius, És evident que qui no inicia però no era conscient de actuacions no té probleles dificultats internes de mes. No em fa por que hi funcionament, de ritmes, d’organització i de pro“Respecte del futur de blemes quotidians amb els quals no havia compl’Educació a les Illes Balears , tat. Però això s’ha anat som optimista i crec que el canvi resolent amb la professionalitat del personal de és possible, tot i que no sempre pot ser immediat.” la Conselleria. El fet de ser dona afegeix més responsabilitat al càrrec? hagi opinions contràries Crec que no. Recordem perquè crec que tot es pot que a Educació les dones reconduir. Som molt conscitenim una presència molt ent que els canvis generen important i consider conse- opinions i topades, especiqüent que sigui una dona la alment quan rompen inèrciresponsable d’aquesta es prèvies, i per tant preveia Conselleria. un cert qüestionament. TePerò s’exigeix més a una nim un projecte i crec que dona? una acció de quatre anys Personalment no ho he vis- ha d’estar programada. cut ni experimentat. Avui Disposam d’una legislatura som moltes les dones que per canviar moltes coses ocupam càrrecs públics i a que consideram que s’han les Illes Balears hem avan- de canviar. çat moltíssim en aquest sen- Com per exemple? tit. S’ha de dur endavant el pla Què li produeix veure rela- d’infraestructures comptant cionat el seu nom amb amb una forta inversió, perqüestions de certa conflicti- què és fonamental per povitat? der disposar d’un servei púAl començament em crida- blic de qualitat. No hi havia va l’atenció veure sortir tan una previsió adequada, desovint el meu nom a la rivada del creixement de la 7

població, i hem de donar resposta a aquesta situació completant el mapa escolar de necessitats. Sé que el proper curs començarem amb més aules prefabricades de les que voldríem, però també sé que al costat d’aquestes aules hi haurà una obra començada. Per altra banda sabia que ens trobàvem en un moment de canvi, amb el desenvolupament de la LOE de la qual cosa el CEIB n’és molt conscient- i això suposa canvis de normativa que es concreten en els decrets d’ordenació del sistema educatiu a infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat. També la implantació d’una assignatura, com és l’educació per a la ciutadania, ha afegit més dificultats, però som conscient que els projectes poden sortir endavant. Quins han estat els temes més polèmics? Hi hagut una certa polèmica al voltant de tres qüestions: la gratuïtat dels llibres de text, la regulació de l’etapa de 0 a 3 anys i les negociacions amb l’ensenyament privat concertat. Quant a l’etapa de 0 a 3 anys em sent molt satisfeta i orgullosa de la iniciativa de regulació, així com de fer una aposta decidida per a la creació d’una xarxa pública d’escoletes, oferint la possibilitat que els infants petits rebin l’atenció necessària. No estava regulat aquest

Full Informatiu 4  
Full Informatiu 4  

Full informatiu núm 4. Maig i juny.

Advertisement