Page 14

núm 66) -Correcció d'errades advertides en l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 16 d'abril de 2008, per la qual es regula el procés d'admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2008-2009 (BOIB 17.05.08, núm 68) - Resolució de la consellera d'Educació i Cultura per la qual es convoca el procediment per a la selecció i nomenament de directors als centres docents públics de nova creació (BOIB 31.05.08, núm 76) - Resolució de la Direcció General de Planificació i Centres per la qual es donen instruccions en matèria de prestacions de serveis essencials en centres docents privats concertats amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears (BOIB 04.06.08, núm 78) - Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 2 de juny de 2008, per la qual es regula la implantació del Programa de Reutilització la creació d'un fons de llibres de text i material didàctic per a l'educació primària en els centres docents sostinguts amb fons públics de

les Illes Balears (BOIB 05.06.08, núm 78) - Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 20 de maig de 2008 per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2008-09 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 24.05.08, núm 56) - Resolució de la Direcció General de Planificació i Centres per la qual es donen instruccions en matèria de prestacions de serveis essencials en centres docents privats concertats amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears (BOIB 04,06,08, núm 78). -Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 2 de juny de 2008, per la qual es regula la implantació del Programa de Reutilització la creació d'un fons de llibres de text i material didàctic per a l'educació primària en els centres docents sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB 05.06.08, núm 79) -Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB 14.06.08, núm 83)

Jornada laboral i calendari escolar - Orden de 16 de abril de 2008, por la que se modifica parcialmente la de 4 de septiembre de 1987, por la que se regula la jornada laboral semanal de los funcionarios públicos docentes. Junta de Andalucía. (BOJA, 02.05.08, NÚM 87). - Ordre EDU/228/2008, de 14 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2008-2009 per als centres educatius no universitaris. Generalitat de Catalunya. (DOGC 19.05.08, num 5133) - Orden de 10 de marzo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se fijan las normas básicas que han de regular la elaboración, en cada curso académico, del calendario escolar de los Centros docentes de los niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco sostenidos con fondos públicos (BOPV 25.04.08, núm 79) - Resolución de 30 de abril de 2008, por la que se desarrolla el calendario escolar en lo que respecta a la finalización de las actividades del presente curso 2007/2008 en las enseñanzas no universitarias. Canarias. (BOCAC 20.05.08, núm 100) Resolución de la Dirección General de Centros de fecha 29 de abril de 2008, por la que se establece el periodo lectivo del curso escolar 2008-2009. Región de Murcia. (BORM 27.05.08, núm 122) - Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se establece el calendario escolar del curso académico 2008/2009. La Rioja. (BOR 24.05.08, núm 69) - Orden EDU/879/2008, de 2 de junio, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2008/2009 en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León 14 (DOCYL 06.06.08, núm 108)

Full Informatiu 4  

Full informatiu núm 4. Maig i juny.

Advertisement