Page 13

R e s u m

d e

l e g i s l a c i ó regula el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2008-2009 (BOIB 21.04.08, núm 54) - Resolució del director general de Planificació i Centres per la qual s'ordena l'exposició pública dels expedients d'establiment, modificació i pròrroga dels concerts educatius per al curs 2008-2009 (BOIB 29.04.08, núm 58) -Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 18 d'abril de 2008 per la qual es regula el procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en la modalitat d'ensenyaments presencials als centres educatius de les Illes Balears (BOIB 06.05.08, núm 62)

CAIB - Decret 37/2008, de 4 d'abril, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 05.04.08, núm 46) - Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 7 d'abril de 2008, per la qual es regula el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2008-2009 (BOIB 10.04.08, núm 48) - Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia 1 d'abril de 2008, de cessament i nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears. (BOIB 12.04.08, núm 50) - Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de dia 15 de febrer de 2008, per la qual s'aproven les plantilles i es publiquen juntament amb la relació de llocs de treball vacants dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de música i arts escèniques, professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (BOIB 15.04.08, núm 51) - Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 10 d'abril de 2008 per la qual es regula el procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública per al curs 2008-2009 (BOIB 17.04.08, núm 52) - Correció d'errades advertides en l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 7 d'abril de 2008, per la qual es regula el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2008-2009 (BOIB 21.04.08, núm 54) - Ordre de 17 d'abril de 2008, per la qual es modifica l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 7 d'abril de 2008, per la qual es

- Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB07.05.08,núm 63) - Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 16 d'abril de 2008, per la qual es regula el procés d'admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2008-2009 (BOIB 10.05.08, núm 64) - Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats (BOIB 13.05.08, núm 65) - Resolució de la Direcció General de Planificació i Centres per la qual es donen instruccions en matèria de prestacions de serveis essencials en centres docents privats concertats amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears (BOIB 13.05.08, núm 65) - Resolució del director general de Planificació i Centres de 30 d'abril de 2008 per la qual es determinen les ràtios d'alumnes/professor per unitat escolar per als centres privats concertats de les Illes Balears (BOIB 15.05.08, 13

Full Informatiu 4  

Full informatiu núm 4. Maig i juny.

Advertisement