Full informatiu del CEIB núm 3

Page 1

CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS Full Informatiu núm. 3 Abril 2008

Full Informatiu Ple extraordinari 4 d’abril

Continguts: Ple extraordina- 1-2 ri 4 d’abril 2008 Acte de reconeixement sr. Joan Francesc

3

Discurs del president del CEIB

3

Jaume Cañellas Mut

4

Resum legislació març 2008

5

Conselleres i consellers del CEIB assistents

al

Ple extraordinari.

El dia 4 d’abril de 2008 es reuní, amb caràcter extraordinari, el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a l’Escola Superior de Disseny i de Conservació i Restauració de Béns Culturals, a Palma. Abans d’iniciar la sessió es guardà un minut de silenci en memòria del sr. Jaume Cañellas Mut, membre constituent del CEIB, el març de 2001, i que actualment era conseller suplent en representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de les Illes Balears. També es recordà la memòria de l’espòs de la consellera Montserrat Tur Guillem.

mitat, de l’acta de la sessió anterior i a continuació el president entregà la credencial a la nova consellera titular sra. Irantzu Fernández Prieto, nomenada en el BOIB núm. 15, de 31-01-08, passant a ser a més del darrer membre que s’ha incorporat al ple, també el més jove.

destacà les idees sobre les quals es fonamenta. Enumerà les temàtiques sobre les que giraven la majoria de les aportacions

En relació a Mesa del Ple del CEIB (d’esquerra a dreta): l’informe 5/2008 Mateu Tomàs, secretari; Elvira Badia, sobre el projecte vicepresidenta; Pere Carrió, president i de Decret pel Miquel Oliver conseller i ponent de qual s’estableix l’informe 5/2008 el currículum de l’educació infantil a les i esmenes presentades, i a Illes Balears, el ponent continuació s’analitzaren sr. Oliver, agraí haver les vuit esmenes presentatengut l’opció de dur a des, de les quals el Ple en terme aquesta tasca, així desestimà set essent la El Ple s’inicià amb com les aportacions i es- vuitena retirada. Es passa, seguit, l’informe l’aprovació, per unani- menes presentades, i re- tot conegué el 5/2008 a votació, que va treball de la ser aprovat per . Comissió d’ordenació i innovació del sistema edu24 vots a favor catiu. Exposà 6 en contra el procés se3 en blanc guit per a l’elaboració (Continua a la pàgina 2) de l’informe i


Página 2

Abans de continuar amb el desenvolupament del ple, el president del Consell Escolar, donà la paraula a la sra. Carmen Maestro, presidenta del Consell Escolar de l’Estat, que

Full Informatiu

cia a la XVIII Trobada de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat, que girarà sobre el tema de les competències bàsiques, les quals són uns dels

-informar que ha arribat al CEIB l’informe valoratiu de la Conselleria d’Educació i Cultura sobre l’Informe 4/2008 en relació al projecte de Decret de règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics.

Mesa del Ple del CEIB (d’esquerra a dreta): Mateu Tomàs, secretari; Elvira Badia, vicepresidenta; Pere Carrió, president i Carmen Maestro presidenta del Consell Escolar de l’Estat.

s’havia incorporat moments abans a l’assemblea. La sra. Maestro agraí la invitació cursada pel CEIB, destacà la tasca dels consells escolars autonòmics i informà dels canvis produïts en el Consell Escolar de l’Estat amb la posada en marxa de la Junta de Participació, formada pels presidents i les presidentes dels consells escolars autonòmics, fet que possibilitarà la representativitat autonòmica en el si d’aquest òrgan estatal. Comentà, així mateix, que tot i el caràcter consultiu i no executiu, els consells escolars autonòmics poden contribuir, amb el seu treball, a la consideració per part dels governants que l’educació sigui una prioritat. Finalment, va fer referèn-

llibres de text i material didàctic per a l’educació primària en els centres sostinguts amb fons públics

pilars de la transformació del sistema educatiu i destacà la utilitat d’aquestes Trobades, que serveixen per consensuar unes conclusions que cada consell escolar fa arribar als responsables educatius del seu territori. Seguint amb l’ordre del dia previst de la reunió, en l’apartat d’ informacions generals del president i del secretari del CEIB es va fer esment de les següents qüestions: -l’elaboració de la Memòria de 2007 per part de l’equip de Secretaria. -la previsió que properament arribi al CEIB l’ordre referida al programa de reutilització i creació d’un fons de

-es comentà la previsió d’un proper Ple la primera quinzena del mes de maig, que tractarà l’Informe 6/2008 sobre el projecte de Decret pel qual s’estableix el currículum de batxillerat a les Illes Balears. -en relació a la XVIII Trobada de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat, s’informà que, a la reunió de la Comissió Permanent de dia 7 de març, es decidí que els representants del CEIB serien el sr. Carrió, la sra. Badia, el sr. Tomàs, el sr. Fernández, el sr. Alzina i el sr. Oliver. També es comentà que al document “Valoracions i propostes” de la XVIII Trobada hi han presentat esmenes l’STEI-i i la UIB.


Página 3

Acte de reconeixement al sr. Joan F. Romero continuació la paraula Dia 4 d’abril, un cop acaal sr. Romero, qui expresbat el Ple, a la mateixa sà la seva satisfacció, Escola Superior de Disindissimulada emoció i seny, es va fer un acte agraïment per la presènde reconeixement a l’excia d’autoritats, amics i president del CEIB, sr. Jocompanys, pel lloc triat i, an F. Romero, amb motiu evidentment, per la disde l’atorgament de tinció que se li havia l’Encomanda d’Alfonso X atorgat. el Sabio per part del MiClogué l’acte la presinisteri d’Educació i Cidenta del Consell Escoència. L’acte comptà lar de l’Estat, sra. Caramb la presència del primen Maestro, que reflemer president del CEIB, sr. xionà sobre la millora Bernat Sureda, dels conse- Pere Carrió (president del CEIB), Carmen Maestro llers del Ple, d’autoritats i (presidenta del Consell Escolar de l’Estat), i Fran- que ha experimentat l’educació en les dues representants de la comu- cesc Romero (president del CEIB 2003-2007). darreres dècades i dels nitat educativa, de reptes que se li presenten, expressant, a conl’equip directiu de l’Escola Superior de Distinuació, els mèrits professionals i humans del seny, així com d’amics i companys de sr. Joan F. Romero que l’han fet mereixedor l’homenatjat. de l’Encomanda que, a continuació li impoComençà els parlaments el president Pere J. sà. Carrió amb unes paraules de salutació i de reconeixement (que reproduïm), cedint a

Discurs del president del CEIB Amigues i amics, molt bon dia, i un especial agraïment per la vostra presència en aquest acte de reconeixement a l’expresident del Consell Escolar de les Illes Balears, sr. Francesc Romero, amb motiu de la concessió per part del Ministeri d’Educació i Ciència de l’Encomanda d’Alfonso X el Sabio, acte circumscrit a l’àmbit del propi Consell Escolar de les Illes Balears perquè així es decidí a la Comissió Permanent, però sobretot perquè la proposta va sorgir de la presidenta del Consell Escolar de l’Estat, la sra. Carmen Maestro, present entre nosaltres.

Assistents a l’acte de reconeixement de Joan Francesc Romero


Página 4

Full Informatiu

Gracias Carmen por estar hoy aquí, con nosotros, para dar apoyo, con tu presencia, a este acto de reconocimiento a Francesc Romero expresidente de nuestro Consejo Escolar. Por nuestra parte este acto trata de cerrar el procedimiento iniciado en el momento que propusisteis su nombre al Ministerio de Educación para otorgarle la Encomienda de Alfonso X el Sabio. Bernat Sureda (president del CEIB 2001-2003) ; Pere Carrió Del currículum professional de Francesc (president del CEIB), Carmen Maestro (presidenta del ConRomero ressalten mèrits que justifiquen sell Escolar de l’Estat), i Francesc Romero (president del sobradament la distinció atorgada. DesCEIB 2003-2007). tacar que la seva vida professional ha estat sempre vinculada a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Palma que després va rebre el nom d’Escola d’Art i avui esdevinguda Escola Superior de Disseny, d’on segueix essent professor, i que és on avui realitzam aquest acte. Francesc Romero ser el director d’aquest centre del 1982 fins el 1987 i del 1990 fins el 1993. Director general de Cultura de 1993 a 1995 i director provincial del MEC a Balears de 1996 a 1998, passà a ser director general d’ Educació i el 1999 director general d’Ensenyament Superior i Règim Especial. Del 2003 fins el 2007, com tots sabeu, va ser el president del Consell Escolar de les Illes Balears. Però, totes aquestes responsabilitats encara que importants, no desmereixen els mèrits que tots li reconeixem com a persona de bon tarannà. Sens dubte el caràcter dialogant, tolerant i comunicatiu de Francesc Romero han fet d’ell una persona que ha fet amics per allà on ha passat i, també per això, és mereixedor d’aquest reconeixement del Consell Escolar de les Illes Balears i de tots els presents.

Jaume Cañellas Mut. El mes de març s’acomiadà amb la colpidora notícia de la mort de l’amic i conseller del CEIB sr. Jaume Cañellas Mut. Doctor en Químiques per la UIB, el sr. Jaume Cañellas desenvolupà una intensa i productiva tasca en el món de l’ensenyament. Impartí docència a diferents instituts d’educació secundària i a la universitat, degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats, membre del Grup d’Investigació d’Enginyeria dels Aliments, president de l’Associació per al Foment dels Aliments de les Illes Balears i actualment ocupava el càrrec de director del Conselleres i Consellers del CEIB. Any 2001. Centre de Professors. La seva relació amb el nostre Consell Escolar va ser intensa. Nomenat conseller del CEIB en representació del Col·legi de Doctors i Llicenciats el 2001, participà de la constitució del Consell Escolar de les Illes Balears, del qual en fou membre de forma gairebé ininterrompuda fins l’actualitat. Des del Consell Escolar de les Illes Balears lamentam la sobtada i prematura mort d’un dels seus membres, que també deixa un buit important en l’ensenyament, la investigació i, especialment, la formació del professorat .


RESUM DE LEGISLACIÓ DEL MES DE MARÇ CAIB - Acord del Consell de Govern de 22 de febrer de 2008 de concessió excepcional d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat de primer cicle d'educació primària matriculat a centres educatius sostinguts amb fons públics durant el curs 2007-2008 i se'n fixa el programa pressupostari i la tramitació (BOIB 1 de març, núm 30) - Resolució de la consellera d'Educació i Cultura per la qual es convoca la realització del Curs de formació per ser autoritzat per ocupar places destinades a mestres d'educació infantil al primer cicle d'educació infantil (BOIB 4 de març, num 31) - Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de dia 15 de febrer de 2008, per la qual s'aproven les plantilles i es publiquen juntament amb la relació de llocs de treball vacants dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de música i arts escèniques, professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (BOIB 8 de març, núm 34) - Resolució de dia 3 de març de 2008 de la consellera d'Educació i Cultura, de convocatòria per a la implantació de seccions europees en els centres educatius de les Illes Balears, sostinguts amb fons públics, per al curs 2008-09 (BOIB 8 de març, núm 34) - Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 19 de febrer de 2008, per la qual s'estableixen els terminis per a la realització de les proves d'accés a la universitat durant l'any acadèmic 2007-2008 (BOIB 8 de març, núm 34) - Resolució de la consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de dia 15 de febrer de 2008, per la qual s'aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de treball vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d'educació infantil i de primària, d'educació especial, d'educació d'adults, dels dos primers cursos d'educació secundària obligatòria i dels equips d'atenció primerenca (BOIB 8 de març ,núm 34) ESTAT ESPANYOL I ALTRES COMUNITATS Admissió d’alumnes - ORDEN de 29 de febrero de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca el procedimiento de admisión de alumnos en centros docentes públicos y privados concertados en las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso escolar 2008/2009.

(BOA 12 de marzo, núm. 30) - RESOLUCION de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de Administración Educativa, por la que se convoca el procedimiento de admisión de alumnos en guarderías infantiles dependientes de la Diputación General de Aragón y se establecen las cuotas de su servicio de comedor para el curso escolar 2008/2009. (BOA 12 de marzo, núm. 30) - RESOLUCION 48/2008, de 15 de febrero, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, por la que se regula el procedimiento de admisión de niños y niñas para el curso 2008/2009 en centros de primer ciclo de Educación infantil de titularidad municipal, financiados mediante Convenios de Colaboración entre el Departamento de Educación y las Entidades Locales. (BON 7 de marzo, núm. 31) - DECRETO 35/2008, de 4 de marzo, por el que se regula la admisión de alumnado en los Centros Públicos y Privados Concertados de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior, de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 6 de marzo, núm. 47) - CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 35/2008, de 4 de marzo, por el que se regula la admisión de alumnado en los Centros Públicos y Privados concertados de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior, de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 31 de marzo, núm 60) - ORDEN 1293/2008, de 12 de marzo, de la Consejería de Educación, sobre admisión de alumnos en escuelas infantiles de la Red Pública y centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2008-2009 (BOCM 26 de marzo, núm 72) Educació infantil - DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil. (BOCM 12 de marzo, núm 61) - DECRETO 18/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid. (BOCM 12 de marzo, núm 61)

Consell Escolar de les Illes Balears C/ Cecili Metel, 11, esc B, 1º D 07003 Palma de Mallorca - Telf. 971 715456 - 971 715870 Fax: 971715761

E-mail: ceib.caib@gmail.com

http://ceib.caib.es