Full Informatiu 2/2011

Page 1

Consell Escolar de les Illes Balears

Full Informatiu nĂşm. 2/2011


SUMARI Presentació

3

Acte institucional

4

Declaració institucional sobre participació

6

Informacions del CEIB

8

Composició del Ple, de la Comissió Permanent i de les comissions específiques a partir de dia 31 de març de 2011

12

Miscel·lània

16

CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA GOVERN DE LES ILLES BALEARS Full Informatiu Redacció i maquetació: Secretaria del CEIB Edició: CEIB 2011


Full Informatiu núm. 2 /2011

PRESENTACIÓ El Full informatiu que presentam està dedicat, en bona part, a la celebració del 10è. aniversari del Consell Escolar de les Illes Balears. En el decurs de l’acte, que va tenir lloc el passat 31 de març a la sala d’actes del Parlament de les Illes Balears, es va presentar la “Declaració institucional sobre participació”, que proclama la importància d’aquest valor democràtic tan lligat a l’existència del CEIB i que dóna sentit als consells escolars, i per un merescut homenatge als membres que han participat en els tres períodes que hi ha hagut d’ençà la seva constitució. La “Declaració institucional sobre participació” que presentam a la comunitat educativa pretén obrir un debat a favor d’aquesta eina democràtica. El nostre interès és que sigui un punt de partida envers una més alta valoració social de la participació que, alhora, impulsi una major participació en els consells escolars i que incentivi l’activitat de les associacions de pares i mares i d’alumnes, entre altres aspectes. El Full informatiu també dedica un espai a la renovació de la meitat dels membres del CEIB i a la constitució de les comissions de treball renovades i continua essent el canal d’informació de la tasca realitzada els darrers mesos pel Consell Escolar de les Illes Balears.

Pàgina 3


Consell Escolar de les Illes Balears

ACTE INSTITUCIONAL Amb motiu de la commemoració del 10è aniversari de la constitució del Consell Escolar de les Illes Balears, el proppassat dia 31 de març se celebrà a la sala d’actes del Parlament de les Illes Balears un acte institucional que comptà amb la presència del seu president, Sr. Pere Carrió, la vicepresidenta, Sra. Graciliana Pascual, el conseller d‟Educació i Cultura, Sr. Bartomeu Llinàs, i la presidenta del Parlament, Sra. Aina Rado. L‟acte començà amb unes paraules del president, fent referència al funcionament del CEIB des de la seva constitució, per després esmentar que un dels principals objectius de l‟organisme és el de fomentar els consells escolars insulars i municipals. El Sr. Carrió esmentà la participació i la labor compartida dels membres del CEIB i reivindicà que el CEIB és un exemple de bona participació institucional.

Sr. Pere Carrió (president del CEIB) presentant l’acte. Sra. Aina Rado (presidenta del Parlament), Sr. Bartomeu Llinàs (conseller d’Educació i Cultura) i Sra. Graciliana Pascual (vicepresidenta del CEIB).

A continuació, el secretari, Sr. Mateu Tomàs, procedí a la lectura l‟acta de constitució del Consell Escolar de les Illes Balears de 23 de març de 2001. La vicepresidenta llegí la “Declaració institucional sobre participació”, document que el CEIB elaborà amb motiu d‟aquesta commemoració.

Sr. Mateu Tomàs (secretari del CEIB) durant la lectura l’acta de constitució del Consell Escolar de les Illes Balears de 23 de març de 2001.

Pàgina 4


Full Informatiu núm. 2 /2011

L‟acte continuà amb l‟entrega d‟una insígnia commemorativa als membres que han format part del CEIB com a consellers i conselleres titulars en les tres presidències d‟ençà la seva constitució. Els membres que va rebre aquest reconeixement van ser: Sr. Gabriel Caldentey Ramos

Sr. Antoni Pomar Bofill

Sr. Onofre Martí Mir

Sr. Fernando Martín Martínez

(en representació seva el Sr. Llorenç Caules)

Sra. Margalida Moyà Pons

Sra. Maria de les N. Santaner Pons

Sra. Joana M. Alorda Fiol

(en representació seva la Sra. Maria A. Font)

Sra. Magdalena Mateu Gelabert

Sra. Francesca Rigo Pons

Sra. Marta Monfort Miserachs

Sr. Edelmiro Fernández Otero

(en representació seva el Sr. Bernat Alemany)

Sra. Juana González Morcillo

Sr. Amador Alzina Sans

Sra. Catalina Esteva Jofre

Sra. Jacqueline Cardell Calafat

Consellers i conselleres del CEIB que varen rebre el reconeixement durant l’acte amb el Sr. Pere Carrió, la Sra. Aina Rado, el Sr. Bartomeu Llinàs i la Sra. Graciliana Pascual .

El conseller d‟Educació i Cultura hi intervingué per reconèixer la tasca del CEIB, que contribueix a fer propostes i debats enriquidors, insistint en la necessitat d‟un pacte educatiu en els aspectes bàsics entre les forces polítiques, econòmiques i socials, i en la implantació de la cultura de l‟avaluació que serviria per detectar realitats, aïllar problemes i cercar solucions pactades. Tancà el torn d‟intervencions la presidenta del Parlament, qui també va fer referència a la tasca del CEIB i expressà el seu agraïment als membres pel seu esforç i entusiasme. L‟acte conclogué amb la interpretació, per part del Conjunt de corda del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, de l‟octet op. 20 de Felix Mendelsshon.

Assistents a l’acte institucional al Saló d’actes del Parlament durant la interpretació del conjunt de corda del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

Pàgina 5


Consell Escolar de les Illes Balears

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE PARTICIPACIÓ. 1. La participació és el fonament de l'educació. Partim de la idea que la participació és un valor democràtic de primer ordre en la nostra societat. És per això que volem un sistema educatiu en el qual els valors democràtics estiguin ben assentats. Entre aquests valors democràtics considerem que la participació ha de tenir un lloc important. Per altra banda, també sabem que la millora de la qualitat de cada centre escolar depèn, en bona part, de la cultura de participació i de la implicació de la comunitat educativa. Per tot això, volem aconseguir que la participació del professorat, de pares i mares i de l’alumnat en la gestió dels centres escolars, sigui una de les principals prioritats de les nostres autoritats educatives i de tota la comunitat educativa.

2. El desenvolupament de la participació en l'educació. La participació efectiva dels sectors afectats, apareix en la Constitució de 1978 en el seu article 27, apartat 5, com a garantia del dret de tots a l'educació que donen els poders públics: Aquest requeriment constitucional té una primera concreció en la LOECE, que estableix que "Els poders públics garanteixen el dret de tothom a l’educació, mitjançant una programació general de l’ensenyament, amb la participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents."

en cada centre docent existirà una associació de pares d'alumnes de la qual en podran formar part tots els pares i mares o tutors dels escolars matriculats. Serà a través d‟aquesta associació que exerciran la seva participació en els òrgans col·legiats del centre i, de manera específica, crea el Consell de Direcció com a òrgan col·legiat del centre escolar en els centres públics, en el qual hi participen representants del professorat, pares i mares i alumnat, i en els centres privats es creen els Consells de Centre, en els que hi participen, amb el titular, el professorat, pares i mares, personal no docent i alumnat. Aquesta llei fou derogada amb la promulgació de la LODE. És a partir d'aquesta nova llei, encara vigent, que es dóna un impuls a la participació educativa en el seus diferents nivells. En primer lloc, pares i mares, d‟una part, i alumnat, de l'altra, tenen garantit el dret d'associació. Per altra banda, s'estableix el Consell Escolar com a òrgan de participació de tots els centres sostinguts amb fons públics. En el seu article 30 crea el Consell Escolar de l'Estat com a òrgan per a la participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament i d'assessorament respecte a la normativa proposada o dictada pel Govern de l'Estat, i en el seus articles 34 i 35 estableix les bases per a la creació dels consells escolars autonòmics. D'aquesta manera, l'any 1986, es va crear el Consell Escolar de l'Estat i començaren a funcionar els consells escolars de centre, a través dels quals s'intervenia en la seva gestió directa i, a partir de l'assoliment de competències en matèria educativa per les comunitats autònomes, es va iniciar la creació dels consells escolars de cada comunitat autònoma, zona territorial o municipi, mitjançant els quals es participava informant sobre l'organització i funcionament del sistema educatiu en els seus diferents nivells. Sra. Graciliana Pascual (vicepresidenta del CEIB) durant la lectura “Declaració institucional sobre participació” (a la dreta de la imatge).

Pàgina 6


Full Informatiu núm. 2 /2011 En el funcionament de l'escola, el treball del professorat havia estat practicat i reivindicat com una organització participativa i de treball en equip de tot el personal. D'acord amb la LODE, el consell escolar de cada centre articulava la participació de tots els sectors de la comunitat educativa en la definició del projecte, la gestió de cada centre i l'elecció del seu equip directiu. A més a més de la LODE, que és la llei que regula el dret a l‟educació, altres lleis han tractat aquest important tema de la participació: LOGSE, LOPEGCE, LOCE i LOE. Aquesta darrera llei ha establert l'actual composició dels consells escolars de centre i ha incorporat el representant municipal en tots els centres sostinguts amb fons públics. Amb la regulació del dret a la participació en la nostra legislació, també cal assenyalar que és un recurs per aconseguir els objectius marcats en l‟Agenda de Lisboa, en el marc de la Unió Europea, un mitjà amb el qual podem millorar la qualitat educativa dels centres i evitar l‟abandonament escolar. Pel que respecta al consell escolar autonòmic de les Illes Balears, l'any 1998 el Parlament aprovà la Llei 9/1998, de 14 de desembre, que va ésser modificada dos anys després per la Llei 11/2000, de 13 de desembre, actualment vigent. Posteriorment, es publicà el text refós de la Llei del Consell Escolar de les Illes Balears, mitjançant el decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s‟aprovà la Llei de consells escolars de les Illes Balears. En aplicació d'aquesta llei, dia 23 de març de 2001 es constituí el Consell Escolar de les Illes Balears. D‟això ara fa 10 anys, temps que ha possibilitat que el CEIB regulés el seu funcionament mitjançant els reglaments de 19 de setembre de 2001 i 23 de desembre de 2005, i elaborés les memòries anuals, més d‟un cente-

nar d‟informes dirigits a la Conselleria d„Educació i Cultura i diverses publicacions monogràfiques sobre temes educatius. Així mateix, aquests darrers tres anys ha elaborat sengles informes sobre el sistema educatiu de les Illes Balears. La mateixa llei convocava la constitució dels consells escolars insulars i els consells escolars municipals. Això no obstant, féu falta la publicació del Decret 10/2003, de 14 de febrer, perquè es constituïssin els consells escolars d'aquests àmbits. Actualment ja estan constituïts tots els consells escolars insulars i més de la meitat dels consells escolars municipals. Sabem que això és important però no és suficient. S'han fet passes molt positives, però som conscients que manca encara molt de camí perquè tots i cadascun dels consells escolars es converteixin en l'instrument de participació que tots volem.

3. La participació, factor de qualitat de l'educació. Vint-i-cinc anys després de l'aprovació de la LODE, la llei que va voler fer de la participació la garantia del dret a l'educació, i deu anys després de la constitució del Consell Escolar de les Illes Balears, volem reivindicar la importància dels consells escolars com a màxims òrgans de participació en els centres, però també la dels consells escolars municipals, insulars i autonòmic per a la recerca i la consecució de la millora de l'educació. Facem un esforç, tots els sectors implicats, perquè aquest desig es faci realitat, ja que la participació és un gran repte que necessita l‟esforç de tots els sectors implicats per convertir-se en un vertader factor de qualitat i deixar de ser sols un desig.

FÒRUM DE PARTICIPACIÓ 1. PROPOSAM que la comunitat educativa valori la importància de la PARTICIPACIÓ en educació. 2. VOLEM que els CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE assoleixin en plenitud el paper que els correspon com a òrgans de PARTICIPACIÓ I GOVERN dels centre escolars. 3. PARTICIPAU en aquesta idea? 4. APORTAU la vostra opinió al CeiBlog: debats.ceiblog@gmail.com Pàgina 7


Consell Escolar de les Illes Balears

INFORMACIONS DEL CEIB Normativa sobre el nomenament, cessament i renovació dels consellers i conselleres. Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 23 de desembre de 2005 per la qual s’ordena la publicació del Reglament modificat d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.

Article 9. Durada del mandat. 1. El nomenament dels consellers es farà per un període de quatre anys, sens perjudici dels canvis que es produeixin, d’acord amb l’article 10 d’aquest reglament. 2. Cada dos anys es renovarà la meitat de cada un dels grups amb l’excepció dels presidents dels consells escolars insulars, alternativament per excés i per defecte, amb la possibilitat de nova designació per a períodes successius. 3. Si es produeix una vacant en el Ple del Consell Escolar serà coberta pel suplent fins que l’entitat o l’organisme que el presentà inicialment proposi un nou titular i suplent. 4. Els terminis de renovació dels membres del Ple del Consell es computarà a partir de la data de la constitució, que fou el dia 23 de març de 2001.

Article 11. Nomenament dels consellers. 1. Dos mesos abans de cada renovació parcial, la presidència del CEIB, un cop feta la consulta sobre repre-

sentativitat d’aquell moment al conseller competent en matèria d’educació, sol·licitarà a les entitats o als organismes que pertoqui renovar que, en el termini de quinze dies, remetin al president les propostes de nomenament. 2. Cadascun d’ells proposarà un suplent per cada titular, excepte pel que fa als representants citats a l’article 8m. 3. Una vegada complert el termini fixat a l’apartat anterior, la presidència comunicarà al conseller competent en matèria d’educació, amb un mes d’antelació a la data de renovació, els consellers titulars i suplents proposats. 4. Els consellers del CEIB seran nomenats i cessats per ordre del conseller competent en matèria d’educació i prendran possessió davant la presidència del CEIB, en el primer Ple que se celebri després de publicat el nomenament en el BOIB. 5. La presidència del Consell lliurarà als consellers una credencial en què consti aquesta condició. 6. Les organitzacions, entitats i institucions que no proposin titulars ni suplents en els terminis fixats ho podran fer amb posterioritat, i aquests s’incorporaran al Consell Escolar en el primer Ple que se celebri després del nomenament.

Nomenaments i cessaments de membres del CEIB (t: titular / s: suplent) Ordre

BOIB

09.11.2010

23.11.2010

10.11.2010

25.11.2010

Cessament

Nomenament

Alfonso Rodríguez Badal (t)

Elena Navarro Duch (t)

Margarita F. Munar Castellà (t)

Ismael Alonso Sánchez (t)

Juan C. Lorenzo González (s)

Margarita F. Munar Castellà (s)

Maria Ribes Marí (s)

Vicent Tur Torres (s)

Francesca Rigo Pons (t)

Paulí Aguiló Vicente (t)

Paulí Aguiló Vicente (s)

Francesca Rigo Pons (s)

Pere P. Cintes Gener (t)

09.03.2011

17.03.2011

Organització

Sector

Conselleria d‟Educació i Cultura

H

USO

A

Consell d’Eivissa

K

STEI-i

A

Maria A. Font Gelabert (t)

Maria A. Font Gelabert (s)

Francesc X. Alomar Novilla (s)

STEI-i

A

Josep M. Balaguer Poblet (s)

Víctor M. Castillo Sans (s)

CECE Balears

G

Miquel F. Oliver Trobat (t)

Martí X. March Cerdà (t)

L

Josep A. Pérez Castelló (s)

Maria L. Mir Pozo (s)

Universitat de les Illes Balears

Ferran Tarongí Vilaseca (t)

Guillem Estarellas Valls (t)

N

Llúcia Llompart Coll (s)

Francisca Trias Company (s)

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats

Pàgina 8


Full Informatiu núm. 2 /2011

Renovacions de membres del CEIB (t: titular; s: suplent) Ordre

BOIB

Renovació

Organització

Sector

Edelmiro Fernández Otero (t) Maria C. Plaza Nieto (s) Maria N. Santaner Pons (t) Ramón Mondéjar Coll (s)

STEI-i

A

Gabriel Caldentey Ramos (t) Catalina Vanrell Berga (s) Bernardí Recio Palou (t) Carme Santamaría Pascual (s)

FETE-UGT

Fernando Martín Martínez (t) Margarita Janer Forteza (s)

COAPA-Balears

Antoni Pomar Bofill (t) María D. Calvo Vila (s) Juana C. Fiol Fluixá (t) Francisco Picó Estela (S) Javier Blas Guasp (t) María C. Moragues de Oleza (s) Margalida Moyà Pons (t) Miquel Balle Palou (s) 09.03.2011

17.03.2011

Rafael Pons Campos (t) Olga Olivé Olivé (s) Magdalena Mateu Gelabert (t)

B FAIB

CONFAECIB FERE-CECA Escola Catòlica de les Illes Balears

E

CCOO

F

CECE Balears

G

Conselleria d‟Educació i Cultura

H

Francesc Arbona Quetglas (t) Susanna Pla Manel-Rimbau (s) María A. Alarcón Bigas (t) María J. Romero Amengual (s) Joan C. Verd Cirer (t) Francesc Miralles Mascaró (s) Irantzu Fernández Prieto (t) Josefa Costa Ramón (s) Macià Garcias Salvà (t) Caterina Gelabert Perelló (s) Marià Torres Torres (t) Vicent Tur Torres (s) Pere Carrió Villalonga (t) Graciliana Pascual López (t) Enric Pozo Mas (t) Francesc X. Seguí Gelabert (s)

Pàgina 9

FELIB (municipis de Mallorca)

J FELIB (municipis d‟Eivissa)

Consell de Mallorca

Consell d‟Eivissa

K K

Personalitats de prestigi reconegut

M

Cooperatives de l‟ensenyament

O


Consell Escolar de les Illes Balears

SESSIONS PLENÀRIES PLE ORDINARI

DE

17 DE DESEMBRE DE 2010

S‟aprovà l‟Informe 8/2010 sobre el projecte d‟Ordre del conseller d‟Educació i Cultura per la qual es regula l‟organització i el funcionament dels ensenyaments per a les persones adultes que condueixen al títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, a les Illes Balears. La Sra. Elena Navarro Duch, directora de l‟Institut per a la Convivència i l‟Èxit Escolar, presentà la memòria anual d‟actuacions de l‟Institut corresponent al Membres del Ple durant la ponència de l’Informe 2009/2010 i del pla obert d’actuacions del curs escolar 2010/2011. Els documents que recollien la Memòria del 8/2010 per part del Sr . Francesc Arbona curs 2009/2010 i el pla de treball del curs 2010/2011 havien estat tramesos als membres del Ple amb anterioritat. Sobre la Memòria, la Sra. Navarro destacà els principals aspectes en relació als grans àmbits de treball de l‟Institut que són: actuacions d‟àmbit preventiu, actuacions d‟àmbit resolutiu i actuacions entorn a l‟èxit escolar. En relació al darrer àmbit hi exposà diverses propostes de millora. Sobre el pla de treball 2010/2011 la Sra. Navarro presentà les principals línies d‟actuació de l‟Institut entorn a quatre àmbits uació: prevenció, resolució, èxit escolar i informació i difusió. Sra. Elena Navarro Duch, directora de l’Institut per a Hi assistí de convidat a la sessió plenària el Sr. Pere la Convivència i l’Èxit Escolar, presentà la memòria Vicenç Miró, representant del Moviment de Renovació anual d’actuacions 2009/2010 de l’Institut Pedagògica de Mallorca - Escola d‟Estiu de Mallorca.

PLE EXTRAORDINARI DE 31 DE GENER DE 2011 Aquest Ple comptà amb la presència de la secretària general de la Conselleria d‟Educació i Cultura, Sra. Catalina Morell González, i de la directora general de Planificació i Centres, Sra. Elvira Badia Corbella, en representació del conseller d‟Educació i Cultura que excusà la seva presència per trobar-se fora de l‟illa. La Sra. Morell informà sobre els pressuposts de la Conselleria d‟Educació i Cultura i, per la seva banda, la Sra. Badia informà d‟actuacions relacionades amb la seva direcció general. Foren aprovats els següents informes:  Informe 7/2010 sobre el projecte de Decret pel qual es regula l‟atenció a la diversitat i l‟orientació educativa Pàgina 10

Sra. Elvira Badia (Dir. gen. de Planificació i Centres), Sra. Catalina Morell (Secretària general), Sr. Pere Carrió i Sr. Mateu Tomàs (President i secretari del CEIB)


Full Informatiu núm. 2 /2011 en les centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.  Informe 11/2010 sobre el projecte d‟Ordre del Conseller d‟Educació i Cultura, de currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears.  Informe 12/2010 sobre el projecte d‟Ordre del Conseller d‟Educació i Cultura, de currículum dels ensenyaments professionals de dansa a les Illes Balears. Conselleres i consellers del CEIB assistents al  Informe 13/2010 sobre el projecte d‟Ordre del conPle seller d‟Educació i Cultura, per la qual es regulen l‟ homologació dels estudis de llengua catalana de l‟educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, i el procediment per a obtenir-la. L‟Informe anual sobre el sistema educatiu de les Illes Balears (2008/2009), el tercer que s‟elabora, fou aprovat per majoria absoluta per 27 vots a favor, cap en contra i 3 en blanc. Hi assistiren de convidats a aquesta sessió plenària el Sr. Miquel Perelló Oliver, director general d‟Innovació i Formació del Professorat, (quan es tractà el punt 4t de l‟ordre del dia), el Sr. Jordan Thomas Llamas, representant de la Federación Autónoma de Asociaciones de Estudiantes de Baleares FADAE–CANAE i el Sr. Pere Vicenç Miró, representant del Moviment de Renovació Pedagògica de Mallorca - Escola d‟Estiu de Mallorca.

PLE EXTRAORDINARI DE 31 DE MARÇ DE 2011 Renovació del Ple del Consell Escolar. En prengueren possessió els nous membres del Ple. Com a conseqüència del procés, es procedí a continuació a la renovació de la Comissió Permanent, per a la qual cosa es reuniren els sectors corresponents. Aprovació de l‟Informe 1/2011 sobre el projecte d‟Ordre del conseller d‟Educació i Cultura per la qual es regulen les proves d‟accés i el procés d‟admissió i matrícula als ensenyaments artístics de grau d‟Art Dramàtic, de grau de Música i de grau de Disseny. Dins del programa d‟activitats en motiu del 10è aniversari del CEIB s‟acordà presentar a la societat una declaració institucional sobre el tema de la participació a l‟àmbit educatiu que és un dels fonaments que dóna sentit a la tasca del Consell Escolar de les Illes Balears. El document “Declaració institucional sobre participació” fou presentat al Ple perquè formalment n‟estigués informat.

Sr . Francesc Arbona i l’equip dirigent del CEIB durant la ponència de l’Informe 11/2010

Membres del Ple durant el desenvolupament de la sessió

Pàgina 11


Consell Escolar de les Illes Balears

COMPOSICIÓ DEL PLE, DE LA COMISSIÓ PERMANENT I DE LES COMISSIONS ESPECÍFIQUES A PARTIR DE DIA 31 DE MARÇ DE 2011

PLE CONSELLERS I CONSELLERES

REPRESENTACIÓ

GRUP

Gabriel Caldentey Ramos Francesc X. Alomar Novila (s) Maria A. Font Gelabert Catalina Vanrell Berga (s) Llorenç Caules Coll Francesc M. Cardona Natta (s)

Professorat (STEI-i)

Edelmiro Fernández Otero Cecilia Plaza Nieto (s) Maria de les N. Santaner Pons Ramón Mondejar Coll (s)

A

Paulí Aguiló Vicente Francesca Rigo Pons (s) Bernardí Recio Palou Carmen Santamaria Pascual (s)

Professorat (FETE-UGT)

Ismael Alonso Sánchez Margarita F. Munar Castellà (s)

Professorat (USO)

Antoni Martorell Cànaves Víctor Vilatoro Gonzàlez (s)

Professorat (ANPE)

Antonio Baos Relucio Carles Estruch Vidal (s)

Professorat (FE-CCOO)

Fernando Martín Martínez Margarita Gener Forteza (s) Jaume Ribes Seguí Alicia F. Rosselló Ximenes (s) Pares i mares (COAPA)

Josep Valero González Carmen Aguado Cabellos (s)

B

Antonio Florit Moll María A. Parra Martín (s) Antoni Pomar Bofill María de los D. Calvo Vila (s) Juana C. Fiol Fluixá Francisco Picó Estela (s)

Pares i mares (FAIB)

Javier Blas Guasp María C. Moragues de Oleza (s)

Pares i mares (CONFAECIB)

Margalida Moyà Pons Miquel Balle Palou (s) Marc González Sabater Margalida Llabrés Botellas (s)

Titulars de centres privats (FERE)

Joana M. Alorda Fiol Maria A. Palmer Tous (s)

Organitzacions sindicals (UGT)

Rafael Pons Campos Olga Olivé Olivé (s)

Organitzacions sindicals (CCOO)

Magdalena Mateu Gelabert Victor M. Castillo Sans (s)

Organitzacions patronals CECE-ACENEB

Bernat Josep Alemany Ramis Joan Ramón Reus (s)

Organitzacions patronals (EIG-Escola Catòlica IB)

Pàgina 12

E

F

G


Full Informatiu núm. 2 /2011

PLE CONSELLERS I CONSELLERES

REPRESENTACIÓ

Francesc Arbona Quetglas Susanna Pla Manel Rimbau (s) María A. Alarcón Bigas Maria J. Romero Amengual (s)

Conselleria d’Educació i Cultura

GRUP

H

Elena Navarro Duch Luís Vidaña Fernández (s) Coloma A. Ferrer Salas Joan Jaume Sastre (s)

Consell Escolar de Mallorca

Amador Alzina Sans Pere Alzina Seguí (s)

Consell Escolar de Menorca

Francesca Planells Balanzat Antoni Pomar Bofill (s)

Consell Escolar d’Eivissa

Esperança Riera Riera Kathrin Nenham (s)

Consell Escolar de Formentera

María I. González Carrasco Joana Bardina Pujol (s)

Ajuntament de Palma

Sònia Cardona Ferrer Margalida Font Aguiló (s)

Ajuntament de Formentera

Joan Carles Verd Cirer Francesc Miralles Mascaró (s) Rosa Palliser Riudavets Maria T. Salord Ripoll (s)

I

J Administració local (FELIB)

Irantzu Fernández Prieto Josefa Costa Ramón (s) Macià Garcias Salvà Caterina Gelabert Perelló (s)

Consell de Mallorca

Joan Torres Faner Joan Febrer Torres (s)

Consell de Menorca

Marià Torres Torres Vicent Tur Torres (s)

Consell Insular d’Eivissa i Formentera

Martí X. March Cerdà Caterina Gelabert Perelló (s)

Universitat de les Illes Balears

K

L

Pere Carrió Villalonga Graciliana Pascual López

Personalitats de reconegut prestigi en el camp de l’educació

Manel Perelló Beau

M

Monserrat Tur Guillem Guillem Estarellas Valls Francisca Trias Company (s) Enric Pozo Mas Xavier Seguí Gelabert (s)

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats Cooperatives de l’ensenyament de treball associat

Mateu Tomàs Humbert (Secretari)

Pàgina 13

N O


Consell Escolar de les Illes Balears

Comissió Permanent CONSELLERS I CONSELLERES

REPRESENTACIÓ

GRUP/GRUPS

President

M

Vicepresidenta

M

Professorat

A

Pares i mares

B

Personal d’administració i serveis i centrals sindicals

F

Margalida Moyà Pons Magdalena Mateu Gelabert (s)

Titulars de centres privats i organitzacions patronals

E G

María A. Alarcón Bigas Elena Navarro Duch (s)

Conselleria d’Educació i Cultura i Universitat de les Illes Balears

H-L

Consells escolars insulars

I

Administració local

J

Personalitats de reconegut prestigi i Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats

M-N

Pere J. Carrió Villalonga Graciliana Pascual López Gabriel Caldentey Ramos

Maria de les N. Santaner Pons(s)*

Edelmiro Fernández Otero Bernardí Recio Palou (s) Fernando Martín Martínez Juana C. Fiol Fluixà (s) Rafael Pons Campos

Amador Alzina Sans Coloma A. Ferrer Salas (s) María I. González Carrasco Rosa Palliser Riudavets (s) Montserrat Tur Guillem Guillem Estarellas Valls (s)

Mateu Tomàs Humbert (secretari)

* Elegida en el Ple de dia 18/04/2011 DISTRIBUCIÓ DELS CONSELLERS I CONSELLERES A LES COMISISSIONS ESPECÍFIQUES GRUP

TITULAR Gabriel Caldentey Ramos

Planificació, construccions i equipament

Ordenació i innovació del sistema educatiu

*

* * * *

Maria A. Font Gelabert Llorenç Caules Coll Edelmiro Fernández Otero

A

* *

* *

Maria de les N. Santaner Pons

Paulí Aguiló Vicente Bernardí Recio Palou Ismael Alonso Sánchez Antoni Martorell Cànaves Antonio Baos Relucio

* * * *

Fernando Martín Martínez Jaume Ribas Seguí

* * * * * *

Josep Valero González

B

*

Antoni Florit Moll Antoni Pomar Bofill

* *

Juana C. Fiol Fluixà Javier Blas Guasp

Finançament de l’ensenyament i recursos humans

* Pàgina 14


Full Informatiu núm. 2 /2011

DISTRIBUCIÓ DELS CONSELLERS I CONSELLERES A LES COMISISSIONS ESPECÍFIQUES GRUP

E F G

TITULAR

Marc González Sabater

* *

Joana M. Alorda Fiol Rafael Pons Campos Magdalena Mateu Gelabert

*

Bernat J. Alemany Ramis

* *

María A. Alarcón Bigas Coloma A. Ferrer Salas

* * *

*

Joan Carles Verd Cirer Rosa Palliser Riudavets Irantzu Fernández Prieto Joan Torres Faner

K L

Marià Torres Torres

M

* * * * * * *

Macià Garcias Salvà Martí X. March Cerdà Pere Carrió Villalonga Graciliana Pascual López

* *

Manel Perelló Beau Montserrat Tur Guillem

N

Guillem Estarellas Valls

O

Enric Pozo Mas

Secretari Mateu Tomàs Humbert

* *

*

Esperança Riera Riera

J

*

Francesca Planells Balanzat

Sònia Cardona Ferrer

*

*

Amador Alzina Sans

María I. González Carrasco

Finançament de l’ensenyament i recursos humans

*

Elena Navarro Duch

I

Ordenació i innovació del sistema educatiu

*

Margalida Moyà Pons

Francesc Arbona Quetglas

H

Planificació, construccions i equipament

* * * * *

* *

* * *

*

*

*

Pàgina 15

*


Consell Escolar de les Illes Balears

MISCEL·LÀNIA. Commemoracions mundials i internacionals Abril 23 28 3 17 21 22 25 31

Dia mundial del llibre. Dia mundial de la seguretat i la salut al treball. Maig Dia mundial de la llibertat de premsa. Dia mundial de les telecomunicacions i de la societat de la informació. Dia mundial de la diversitat cultural per al diàleg i el desenvolupament.

1 5 8

Dia internacional de la diversitat biològica. Dia d‟Àfrica. Dia mundial sense tabac. Juny Dia internacional dels nins víctimes d‟agressions. Dia mundial del medi ambient. Dia mundial dels oceans.

12 14 17 20

Dia Dia Dia Dia

mundial contra el treball infantil. mundial del donant de sang. mundial de la lluita contra la desertificació i la sequera. mundial del refugiat.

Dia mundial de la llibertat de premsa. La llibertat d'opinió i d'expressió és un dret consignat a la Declaració Universal dels Drets Humans (art. 19), un pilar bàsic de la democràcia i una eina imprescindible per al bon funcionament i el progrés de les societats. Malauradament, a molts indrets del planeta aquesta llibertat no pot ésser exercida i els periodistes paguen el seu compromís i la seva audàcia amb censures, detencions, presó i, àdhuc, la mort. És així que per recordar la importància de la llibertat d'informació, per fer-ne balanç i publicar els casos en què és conculcada, cada 3 de maig es commemora el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, instituït per l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) el 1993 per iniciativa de la UNESCO.

Dia mundial sense tabac. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que hi ha 1.100 milions de fumadors al món, aproximadament un terç de la població de 15 anys o més, dels quals 800 milions pertanyen a països en desenvolupament. Les dades suggereixen que, globalment, aproximadament el 47% dels homes i el 12% de les dones fumen. D'acord amb un estudi de l'OMS, en la majoria dels països europeus i a Amèrica del Nord va en augment el nombre de joves que fuma. El dia mundial sense tabac se celebra el 31 de maig de cada any.

Pàgina 16


Consell Escolar de les Illes Balears C/ Cecili Metel, 11, esc B, 1r D 07003 Palma Telf. 971 715456 - 971 715870 Fax: 971715761

E-mail: ceib.caib@gmail.com

http://ceib.caib.es