Page 4

RECUPERACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL CEIB

CRONOLOGIA DE LA RECUPERACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL CEIB DATA

PROCÉS

14/10/2015

El Ple del CEIB aprova la proposta de resolució sol·licitant al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el restabliment de la composició del CEIB anterior al Decret 5/2012 de mesures urgents, per tal que es remeti al conseller.

19/10/2015

El president del CEIB remet al conseller d’Educació i Universitat la resolució del CEIB aprovada pel Ple de 14/10/2015.

03/10/2015

El president del CEIB remet al conseller d’Educació i Universitat còpia de l’acta de la sessió del Ple del CEIB de dia 14 d’octubre de 2015.

18/12/2015

El president del CEIB sol·licita al conseller d’Educació i Universitat que proposi la tramitació de la recuperació de la composició del CEIB pel procediment legislatiu abreujat de lectura única.

19/05/2016 BOIB Núm. 63

Publicació de la Llei 7/2016, de 17 de maig, de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre.

20/05/2016

El president del CEIB remet una circular a totes les entitats i organismes amb representació al CEIB per tal que proposin els seus representants i posteriorment remetin la proposta al president del CEIB en un termini de quinze dies.

10/06/2016

El president del CEIB una vegada ateses les propostes de les entitats i organismes amb representació al CEIB, remet la proposa de nous representants al conseller d’Educació i Universitat pel seu nomenament com a consellers del CEIB.

15/06/2016 BOIB Núm. 75

Publicació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 13 de juny de 2016 de cessament i nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.

15/06/2016

El president del CEIB una vegada rebuda la proposta de FADAE, la remet al conseller d’Educació i Universitat pel nomenament dels seus representants com a consellers del CEIB.

18/06/2016 BOIB núm. 77

Publicació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 15 de juny de 2016 de nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.

18/06/2016 BOIB núm. 77

Acord del Consell de Govern de 17 de juny de 2016 pel qual es nomenen el president i la vicepresidenta del Consell Escolar de les Illes Balears.

27/06/2016

Ple de constitució del CEIB amb la nova composició.

4 // REVISTA DEL CEIB

NÚM. 03/2016

revista_ceib_03_2016  
revista_ceib_03_2016  

Revista del Consell Escolar de les Illes Balears

Advertisement