Page 16

PACTE PER L’EDUCACIÓ

COMISSIÓ ESPECÍFICA TEMPORAL PER A L’ELABORACIÓ DEL DOCUMENT DEL PACTE PER L’EDUCACIÓ (CETPE) S’ha creat una comissió específica de treball per a l’elaboració del document de Pacte per l’Educació oberta a totes les entitats i representants que formen part del Consell Escolar de les Illes Balears, amb la possibilitat que hi puguin assistir altres membres que no siguin pròpiament del Consell Escolar (experts, assessors...), i que la Comissió Permanent pugui determinar en quines condicions hi prendran part. S’ha acceptat el document enviat per la Conselleria d’Educació i Universitat com a document de referència. Diferents organitzacions han realitzat aportacions. S’acordà que, en principi, hi hauria només un representant per entitat o organització (en cas que l’entitat vulgui que hi assisteixi un representant diferent al que s’ha proposat, ho podrà fer sempre que s’avisi a secretaria). El membres de la comissió són titulars o suplents del CEIB.

PROCEDIMENT PEL DEBAT I PRESA D’ACORDS RELATIVA A LA COMISSIÓ • Se seguirà allò que determina el reglament del CEIB amb la flexibilitat necessària

degut al tema que es tracta (terminis i assistents externs). • Es tendrà com a referència els apartats i punts del document base tramès a tots

els membres de la comissió, es debatran les aportacions rebudes apartat a apartat i punt a punt, sempre intentant el consens. • En el cas que en algun punt no hi hagi acord s’intentarà trobar una redacció

consensuada. • Si encara no es troba una redacció amb acord, el punt es deixarà sobre la taula

fins el final i es continuarà amb el punt següent. • Quan finalitzi l’estudi de les aportacions, es tornarà intentar arribar a un text con-

sensuat dels punts que havien quedant pendents. • En cas contrari, el nou text amb les aportacions consensuades i les no consensua-

des s’elevarà a la Comissió Permanent que decidirà al respecte, si cal, acudint a la votació. • Una vegada que el text del document estigui aprovat s’enviarà a tots els mem-

bres del Ple per fer les esmenes que considerin oportunes. • Finalment, en una reunió del Ple es debatran les esmenes i s’aprovarà el docu-

ment final. • En tot el procediment, el president o vicepresidenta dirigiran els debats i la secre-

tària farà les actes de les reunions així com la redacció final del document.

16 // REVISTA DEL CEIB

NÚM. 03/2016

revista_ceib_03_2016  

Revista del Consell Escolar de les Illes Balears

Advertisement