Page 15

El passat 26 de setembre de 2016, es va reunir el Ple del Consell Escolar de les Illes

Balears a la sala

d’actes de Cas Jai (UIB). El Sr. Martí March i Cerdà, conseller d’Educació i Universitat, va comparèixer davant del CEIB per parlar dels estudis superiors artístics. Hi va assistir acompanyat del Sr. Juan José Montaño Moreno, director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior. Varen assistir com a convidats el Sr. Albert Díaz, director del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, el Sr. Pere Fullana, director de l’ESADIB. La Sra. Maria Abando, directora de l’Escola d’Art i Superior de Disseny no hi va poder assistir per qüestions d’agenda. El Sr. Martí March agraí la invitació del CEIB i exposà, pel Pere Carrió (president del CEIB), Martí March que fa els estudis superiors artístics, que s’ha (conseller d’Educació i Universitat), Juan José d’avançar en tres aspectes: Montaño Moreno (DG de Política Universitària • Oferta acadèmica amb reconeixement universitari. i d’Ensenyament Superior) i Joana Maria Mas • Estructura del personal docent similar a la universi- (vicepresidenta del CEIB) tària: professorat permanent, associat i convidat o visitant. • Foment de les relacions d’aquests centres amb la UIB a través de màsters, grups de recerca, títols propis i doctorats. El Sr. Juan José Montaño concretà els eixos en què s’ha treballat per fer més competitiva l’oferta formativa d’aquests estudis: S’ha treballat per poder oferir una formació més especialitzada i avançada a través d’un màster artístic, que és equivalent al màster universitari. • La implantació d’una estructura docent semblant a la de la Universitat, tal i com ha explicat el conseller. • La proposta d’un conveni entre la Conselleria d’Educació i Universitat i la UIB en dos vessants:  Un vessant tècnic, per tal que tot el professorat i l’alumnat de les escoles superiors puguin tenir accés a les bases de dades bibliogràfiques de la UIB, fer ús de les plataformes informàtiques per la gestió dels centres i aprofitar les infraestructures de teleducació.  Un vessant acadèmico-científic, que permeti la col·laboració en línies de recerca, dissenys de màsters, doctorats... • La fusió a finals de 2016 de les fundacions de l’ESADIB i el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i la possibilitat que també s’hi sumi l’Escola d’Art i Superior de Disseny, per estalviar recursos i propiciar la col·laboració entre les tres escoles. •

Posteriorment, es revisaren algunes de les aportacions al Reglament aprovades per la Comissió Permanent i les esmenes fetes per UOB. Per manca de majoria absoluta dels membres, s’acordà retornar la proposta de modificació a la Comissió Permanent i posteriorment elevar-la al Ple. A continuació s’aprovà per unanimitat el Pla d’Actuacions i Avantprojecte de Pressupost del CEIB per l’any 2017.

Consellers i conselleres del CEIB durant el Ple Per acabar, s’aprovà per unanimitat la proposta de resolució del CEIB presentada per COAPA que posa de manifest la necessitat d’establir una inversió adequada i suficient per a l’atenció de l’àmbit educatiu en tota la seva extensió no inferior a 1.000 d’euros per al pressupost del 2017.

15 // REVISTA DEL CEIB

NÚM. 03/2016

REUNIONS DEL CEIB

PLE DE 26 DE SETEMBRE DE 2016

revista_ceib_03_2016  

Revista del Consell Escolar de les Illes Balears

Advertisement