Page 13

DATA LLOC

PRINCIPALS TEMES TRACTATS • Proposta de designació del ponent i de la comissió específica per a

• •

Comissió Permanent

08/09/2016 Seu del CEIB • • • •

Comissió Específica Temporal per l’elaboració del document Pacte per l’Educació

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu

21/09/2016 IES Juníper Serra

• Estudi del document del Pacte per l’Educació i les aportacions rebu-

des.

• Estudi de l’esborrany del Decret que regula el funcionament de la

22/09/2016 Seu del CEIB

Mesa de Diàleg Permanent amb Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (INFORME 7/2016).

• Estudi de l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat

per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (INFORME 8/2016).

Ple

l’elaboració de l’Informe sobre l’esborrany de que regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears. Composició de les comissions específiques. Propostes de modificació del Reglament del CEIB per adaptar-lo a la llei 7/2016, de 17 de maig de modificació del text refós de la llei de consells escolars de les Illes Balears i millorar alguns dels seus continguts. Aprovació del Pla d’actuacions i avantprojecte de pressupost 2017. Preparació de la reunió de la Comissió Específica Temporal per l’elaboració del document del Pacte per l’Educació. Revisió de la documentació de l’ISE per elaborar l’informe corresponent al curs 2013-14. Preparació del proper Ple. Proposta d’ordre del dia.

26/09/2016 Edifici Cas Jai de la UIB

• •

• •

Presa de possessió com a membres del CEIB de la Sra. Laia Obrador Pons, en representació de la FELIB (Menorca) i la Sra. Isabel Carnero Martínez, en representació de la COAPA. Intervenció del Sr. Martí March i Cerdà, conseller d’Educació i Universitat, i del Sr. Juan José Montaño Moreno, director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, per parlar dels ensenyaments artístics superiors. Torn obert de paraules sobre el punt anterior. Revisió de les propostes de modificació del Reglament del CEIB per adaptar-lo a la llei 7/2016, de 17 de maig de modificació del text refós de la llei de consells escolars de les Illes Balears i millorar alguns dels seus continguts. Aprovació del Pla d’actuacions i avantprojecte de pressupost 2017. Aprovació d’una proposta de resolució del CEIB per demanar una inversió adequada i suficient en l’àmbit educatiu.

13 // REVISTA DEL CEIB

NÚM. 03/2016

REUNIONS DEL CEIB

REUNIONS

revista_ceib_03_2016  

Revista del Consell Escolar de les Illes Balears

Advertisement